ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της τροποποίησης του καταστα τικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ μία «CHRISTIAN HERMES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΖΑ ΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ» και δ.τ. «CHRISTIAN HERMES A.E.» Ανακοινώσεις την επωνυμία «MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗ ΡΕΣΙΩΝ» την επωνυμία «ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟ ΓΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «EUROTRAIC DISTRIBUTION SERVICES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» την επωνυμία «ΣΠΥΡΟΣ ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΚΙ ΔΙΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και δ.τ. «ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ Α.Ε.» την επωνυμία «STATUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΗ ΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ» και δ.τ. «STATUS A.E.» την επωνυμία «PREMIUM OODS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙ ΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡ ΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ» και δ.τ. «PREMIUM OODS A.E.» την επωνυμία «ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΓΕΡ. ΥΔΡΑΥΛΙ ΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ Α.Ε.» την επωνυμία «Κ. ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «Κ. ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ Α.Ε.» την επωνυμία «ΠΡΟΦΥΡΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛ ΛΕΥΣΕΩΝ» και δ.τ. «ΠΡΟΦΥΡΗ Α.Ε.» την επωνυμία «INTERGENETICS ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩ ΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «INTERGENETICS S.A.» ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Καταστατικά Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων της Εταιρείας Περιο ρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «SPACESONIC Ε.Π.Ε.» Προσκλήσεις Πρόσκληση των συνεταίρων μετόχων του «ΔΕΥ ΤΕΡΟΥ ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓ. ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ Δ.Χ. Β. ΕΛΛΑΔΟΣ & ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ. Π.Ε.» σε Γενική Συνέλευση Πρόσκληση των συνεταίρων μετόχων του «ΑΛΛΗ ΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓ. ΙΔΙΟΚΤΗ ΤΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ Δ.Χ. Β. ΕΛΛΑΔΟΣ & ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ. Π.Ε.» σε Γενική Συνέλευση

2 2 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) Εται ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «CHRISTIAN HERMES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ» και δ.τ. «CHRISTIAN HERMES A.E.». Την 27/10/2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 6/7/2010 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «CHRISTIAN HERMES ΑΝΩ ΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ» και δ.τ. «CHRISTIAN HERMES A.E.» και με αριθμό Μητρώου 69375/02/Β/10/13 με το οποίο αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της. Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού. Η εν λόγω τροποποίηση έχει σε περίληψη ως ακο λούθως: Άρθρο 5 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανήρχε το σε εξήντα χιλιάδες (60.000,00) ευρώ ολοσχερώς κα ταβεβλημένο και κατανέμεται σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας έξι (6,00) ευρώ. Με την από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ( ,00) ευρώ με καταβολή μετρητών με αύξηση της αξίας της μετοχής από έξι (6,00) ευρώ σε σαράντα ένα (41,00) ευρώ η κάθε μία. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τετρακόσες δέκα χιλιάδες ( ,00) ευρώ και δι αιρείται σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα ένα (41,00) ευρώ η κάθε μία. Πειραιάς, 27 Οκτωβρίου 2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (2) Εται νυμία «MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕ ΣΙΩΝ» και αριθμό Μητρώου 43562/06/Β/99/29 σύμφω να με το οποίο το Δ.Σ. αποφάσισε να παράσχει την εξουσιοδότηση προς τα στελέχη της εταιρείας Ιωάννη Σωτηρόπουλο του Αποστόλου, κάτοικο Αθηνών, οδός Καλλιδρομίου αριθ. 73 με Α.Δ.Τ. Τ009277, Θωμά Τομαρά του Βασιλείου, κάτοικο Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Λοχ. Χρονοπούλου αριθ. 59 με Α.Δ.T. X601843, Μιχάλη Πλακωτάρη του Ιωάννη, κάτοικο Παλαιού Φαλήρου, οδός Ζαΐμη 3 με Α.Δ.T. AE021599, Ανθή Λαζαρίδου του Ανα στασίου, κάτοικο Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Σωκίων αριθ. 41, Α.Δ.Τ. Ξ και Νικολέττα Στρογγυλή του Ιω άννη, κάτοικο Αθηνών, οδός Ανδρεάδου με Α.Δ.Τ. Σ521026, να υπογράφουν δύο εξ αυτών, τις συμβάσεις τραπεζικού Margin (παροχή πίστωσης) των πελατών της εταιρείας με τις Τράπεζες EG EUROBANK ERGASIAS και ATTICA BANK και να βεβαιώνουν το όμοιο υπογρα φής στις συμβάσεις για άνοιγμα κωδικού των πελατών επενδυτών, καθώς επίσης και στις συμβάσεις τραπε ζικού Margin (παροχή πίστωσης), με τις Τράπεζες EG EURO BANK ERGASIAS και ATTICA BANK ή με οποια δήποτε άλλη τράπεζα. Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2010 Με εντολή Υφυπουργού Ο Διευθυντής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ (3) Εται νυμία «ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΜΥΡ ΝΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟ ΓΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Μητρώου 52282/06/Β/02/15 σύμφωνα με το οποίο: α) Εκλέχθηκαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβου λίου οι Λιανός Ηλίας του Γερασίμου, Καμπανόπουλος Λάζαρος του Γεωργίου, Ζυγούρης Γεώργιος του Αθανα σίου και Βουνάτσος Κων/νος του Γεωργίου σε αντικατά σταση και για το υπόλοιπο της θητείας των παραιτηθέ ντων μελών Κιντή Γεώργιου, Κατσιφαράκη Παντελεήμων, Πλεξίδα Γεώργιου και Χαϊδούτη Στυλιανού. β) Μετά την ανωτέρω αντικατάσταση το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. ΛΙΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ του Γερασίμου και της Ελευθερίας, Χρηματιστής, κάτοικος Βούλας, οδός Διγενή 7Β, ΑΔΤ: ΑΕ , ΑΦΜ: , γεννηθείς στη Αθήνα, το 1960, Πρόεδρος. 2. ΖΕΡΒΑΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη και της Βαρ βάρας, Επιχειρηματίας, κάτοικος Μαρκοπούλου Αττικής, 34 χλμ. Λ. Αθηνών Λαυρίου, ΑΔΤ: Σ , με ΑΦΜ: , γεννηθείς στην Αθήνα το 1962, Α Αντιπρό εδρος. 3. ΚΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του Γεωργίου και της Μαρίας, επιχειρηματίας, κάτοικος Ν. Σμύρνης, οδός

3 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3 Μίμαντος 13, ΑΔΤ: Χ020949, ΑΦΜ: , γεννηθείς στην Αθήνα το 1960, Β Αντιπρόεδρος. 4. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χρήστου και της Λευκής, επιχειρηματίας, κάτοικος Μελισσιών, οδός Αλε ξανδρουπόλεως 34, ΑΔΤ: ΑΕ , ΑΦΜ: , γεννηθείς στην Αθήνα το 1971, Διευθύνων Σύμβουλος. 5. ΚΑΜΧΗΣ ΣΙΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Σαμπετάι και της Νίνας, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Δροσιάς, οδός Δημοκρατίας 22Α, ΑΔΤ: Φ , ΑΦΜ: , γεν νηθείς στην Αθήνα το 1971, Σύμβουλος. 6. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΣ του Δημητρίου και της Νικολέτας, τραπεζικός υπάλληλος, κάτοικος Αγίου Δη μητρίου Αττικής, οδός Πυθαγόρα 32 34, ΑΔΤ: Χ , ΑΦΜ: , γεννηθείς στην Αθήνα το 1962, Σύμ βουλος. 7. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Γεωργίου και της Ελέ νης, Ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Αριστείδου 9, Αρ. Διαβ.: 04D20769, ΑΦΜ: , γεννηθείς στην Αθήνα το 1946, Σύμβουλος. 8. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΒΑΝΣ του Μιχαήλ και της Κωνσταντίνος, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αθη νών, οδός Αμασείας 6, ΑΔΤ: AB , ΑΦΜ: , γεννηθείς στην Αθήνα το 1965, Σύμβουλος. 9. ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αθανασίου και της Ελέ νης, Ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος, Πολυγώνου, οδός Αμφίκλειας 35, ΑΔΤ: Φ , ΑΦΜ: , γεννη θείς στην Αθήνα το 1987, Σύμβουλος. 10. ΚΟΡΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του Ιωάννη και της Βαρβάρας, Σύμβουλος επιχειρήσεων, κάτοικος Ν. Σμύρνης, οδός Αγίας Σοφίας 25, ΑΔΤ: Ξ , ΑΦΜ: , γεννη θείς στην Αθήνα το 1949, Σύμβουλος. 11. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ Ιωάννη και της Δέσποινας, επιχειρηματίας, κάτοικος Π. Ψυχικού Αττι κής, οδός Στρατηγού Καλλάρη 41, ΑΔΤ: Σ , ΑΦΜ: , γεννηθείς στην Αθήνα το 1971, Σύμβουλος. 12. ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του Δημητρίου, επιχει ρηματίας, κάτοικος Ν. Ερυθραίας, οδός Ανδρούτσου 28Β, ΑΔΤ: AB , ΑΦΜ: , εκπρόσωπος του αθλητικού σωματείου «ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛ ΛΟΓΟΣ», Σύμβουλος. Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι , δυναμένη να παραταθεί μέχρι την πρώ τη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί όμως σε καμία περίπτωση να υπερβεί την τετραετία. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡ ΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τα πα ρακάτω: Τα ως άνω μέλη του ΔΣ θα ασκούν τις αρμοδιότητες τους σύμφωνα με το Νόμο, το καταστατικό της εται ρείας και όσα παρακάτω ορίζονται: Α. ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΧΡΙ ΠΟΣΟΥ Οι 1) Λιανός Ηλίας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμ βουλίου της εταιρείας, 2) Γεώργιος Κωνσταντινίδης, Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, 3) Κωνσταντίνος Τσακίρης, Μέλος του Διοι κητικού Συμβουλίου της εταιρείας, εξουσιοδοτούνται να προβαίνουν, στο όνομα και για λογαριασμό της εται ρείας, όλοι μαζί ή και ο καθένας εξ αυτών ξεχωριστά, σε οποιαδήποτε συναλλαγή, δικαιοπραξία ή εν γένει οποιαδήποτε πράξη, η οποία δεν υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000). Υπό αυτόν τον περιορισμό κάθε ένα εκ των τριών (3) αυτών προσώπων δύναται ενδεικτικά (και όχι περιοριστικά): 1. Να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης στο πλαίσιο δραστηριοτήτων της εταιρείας και να συνάπτει πάσης φύσεως συμβάσεις με τρίτα πρόσωπα (όπως ενδεικτικά με ποδοσφαιριστές, προπονητές, χορηγούς, ΠΑΕ, είτε ημεδαπές, είτε αλλοδαπές, με agents κ.λπ.), μισθώσεις ακινήτων και ιδίως να υπογράφει τις, σύμφωνα με τους κανονισμούς, συμβάσεις με τους επαγγελματίες ποδο σφαιριστές, προπονητές, τεχνικό και ιατρικό επιτελείο της ποδοσφαιρικής ομάδας της εταιρείας. 2. Να έχει την ικανότητα να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οποιαδήποτε οφειλό μενα στην εταιρεία. Να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογρα φεί, εκχωρεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και επιταγές. Να συνάπτει με Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων ή μη πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας, χο ρήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων ανοιχτού αλληλόχρεου λογαριασμού. Να ανοίγει, να κλείνει και να διακινεί τους λογαριασμούς όψεως, ταμιευτηρίου και κεφαλαίου, με εντολές, επιταγές ή δια απολήψεως χρημάτων. Εν γένει να πραγματοποιεί οποιαδήποτε συ ναλλαγή της εταιρείας με τραπεζικά ιδρύματα. 3. Να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον παντός Δικα στηρίου, ως και ενώπιον πάσης Δικαστικής, Τελωνεια κής, Αθλητικής ή Δημόσιας εν γένει Αρχής ημεδαπής ή αλλοδαπής, να επάγει, αντεπάγει και δίδει τους στην εταιρεία επιβαλλόμενους όρκους. Να αποδέχεται απο φάσεις, να ασκεί αγωγές, ένδικα μέσα και κάθε ένδικο βοήθημα και να παραιτείται αυτών, να συμβιβάζεται, να καταργεί δίκες, να συνομολογεί διαιτησίες και να διορίζει διαιτητές και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη προς προστασία και διεκδίκηση των συμφερόντων και αξιώσεων της εταιρείας. 4. Να λαμβάνει συντηρητικά μέτρα προς προστασία των δικαιωμάτων της εταιρείας. 5. Να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον του Υπουργεί ου Ανάπτυξης των αρμοδίων Δ.Ο.Υ. και ενώπιον πάσης δημόσιας υπηρεσίας, νομικού προσώπου δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, δημοσίων επιχειρήσεων και αποκε ντρωμένων κρατικών υπηρεσιών, κοινωφελών ιδρυμά των, επαγγελματικών οργανώσεων και ειδικών οργάνων (επιμελητήρια κ.λπ.) και να είναι υπεύθυνος για τις αξι όποινες πράξεις ή παραλείψεις. Β. ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟ ΣΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ Οι 1) Λιανός Ηλίας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμ βουλίου της εταιρείας, 2) Γεώργιος Κωνσταντινίδης, Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, 3) Σίμος Νικόλαος Καμχής, Μέλος του Διοι κητικού Συμβουλίου της εταιρείας και 4) Κωνσταντί νος Τσακίρης, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, εξουσιοδοτούνται να προβαίνουν, στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, όλοι μαζί ή τουλά χιστον δύο εξ αυτών από κοινού, σε οποιαδήποτε συ ναλλαγή, δικαιοπραξία ή εν γένει οποιαδήποτε πράξη, η οποία υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000). Υπό αυτόν τον περιορισμό (της συνυπογραφής και σύ μπραξης τουλάχιστον δύο εκ των τεσσάρων ως άνω προσώπων) τα ως άνω πρόσωπα δύνανται ενδεικτικά (και όχι περιοριστικά):

4 4 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 1. Να ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης στο πλαίσιο δραστηριοτήτων της εταιρείας και να συνάπτουν πάσης φύσεως συμβάσεις με τρίτα πρόσωπα (όπως ενδεικτικά με ποδοσφαιριστές, προπονητές, χορηγούς, ΠΑΕ, είτε ημεδαπές, είτε αλλοδαπές, με agents κ.λπ.), μισθώσεις ακινήτων και ιδίως να υπογράφουν τις, σύμφωνα με τους κανονισμούς, συμβάσεις με τους επαγγελματίες ποδο σφαιριστές, προπονητές, τεχνικό και ιατρικό επιτελείο της ποδοσφαιρικής ομάδας της εταιρείας. 2. Να έχουν την ικανότητα να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα εμβαζόμενα ή οποιαδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία. Να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν, εκχωρούν και εξοφλούν συναλλαγματι κές, γραμμάτια εις διαταγή και επιταγές. Να συνάπτουν με Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων ή μη πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώ σεων ανοιχτού αλληλόχρεου λογαριασμού. Να ανοίγουν, να κλείνουν και να διακινούν τους λογαριασμούς όψεως, ταμιευτηρίου και κεφαλαίου, με εντολές, επιταγές ή δια απολήψεως χρημάτων. Εν γένει να πραγματοποιούν οποιαδήποτε συναλλαγή της εταιρείας με τραπεζικά ιδρύματα. 3. Να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον παντός Δι καστηρίου, ως και ενώπιον πάσης Δικαστικής, Τελωνει ακής, Αθλητικής ή Δημόσιας εν γένει Αρχής ημεδαπής ή αλλοδαπής, να επάγουν, αντεπάγουν και δίδουν τους στην εταιρεία επιβαλλόμενους όρκους. Να αποδέχονται αποφάσεις, να ασκούν αγωγές, ένδικα μέσα και κάθε ένδικο βοήθημα και να παραιτούνται αυτών, να συμβιβά ζονται, να καταργούν δίκες, να συνομολογούν διαιτησίες και να διορίζουν διαιτητές και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη προς προστασία και διεκδίκηση των συμφερό ντων και αξιώσεων της εταιρείας. 4. Να λαμβάνουν συντηρητικά μέτρα προς προστασία των δικαιωμάτων της εταιρείας. 5. Να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον του Υπουρ γείου Ανάπτυξης των αρμοδίων Δ.Ο.Υ. και ενώπιον πά σης δημόσιας υπηρεσίας, νομικού προσώπου δημοσί ου και ιδιωτικού δικαίου, δημοσίων επιχειρήσεων και αποκεντρωμένων κρατικών υπηρεσιών, κοινωφελών ιδρυμάτων, επαγγελματικών οργανώσεων και ειδικών οργάνων (επιμελητήρια κ.λπ.) και να είναι υπεύθυνοι για τις αξιόποινες πράξεις ή παραλείψεις. Γ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Πέραν όσων αναφέρονται παραπάνω, στον Ηλία Λιανό, ως Πρόεδρο του Δ.Σ., ανατίθενται τα καθήκοντα του Προέδρου του Δ.Σ., που προβλέπονται στο άρθρο 17 του καταστατικού, δυνάμενου να συγκαλεί και να προεδρεύ ει του Δ.Σ., να καθορίζει τα θέματα ημερήσιας διάταξης και να επικυρώνει τα πρακτικά Δ.Σ. και Γ.Σ. Επίσης του δίδεται η αρμοδιότητα να εκπροσωπεί την εταιρεία στα καταστατικά όργανα του Συνεταιρισμού «ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ ΕΛΛΑΔΑΣ» και σε κάθε άλλο αθλητικό όργανο. Δ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Α ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Στον Γεώργιο Ζερβακάκο, υπό την ιδιότητα του Α Αντιπροέδρου ανατίθεται η αρμοδιότητα όπως εκπρο σωπεί την εταιρεία στο συνεταιρισμό «ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ ΕΛΛΑΔΑ». Ε. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Β ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Πέραν όσων αναφέρονται παραπάνω, στον Β Αντι πρόεδρο Λάζαρο Καμπανόπουλο, υπό την ιδιότητα του ανατίθεται η αρμοδιότητα όπως εκπροσωπεί την εται ρεία στον Συνεταιρισμό «ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ ΕΛΛΑΔΑ» και σε κάθε αθλητικό όργανο. ΣΤ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙ ΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΚΙΡΗ. Στον Κωνσταντίνο Τσακίρη, Μέλος του Δ.Σ. ανατίθε ται η αρμοδιότητα όπως εκπροσωπεί την εταιρεία στο Συνεταιρισμό «ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ ΕΛΛΑΔΑ», υπό τις προϋπο θέσεις που ορίζει ο Νόμος και το καταστατικό αυτής («ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ ΕΛΛΑΔΑΣ»). Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2010 Με εντολή Υφυπουργού Ο Διευθυντής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ (4) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «EUROTRAIC DISTRIBUTION SERVICES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Την 3/11/2010 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 30/06/2010 πρα κτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 30/06/2010 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «EUROTRAIC DISTRIBUTION SERVICES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Μητρώου 27370/02/Β/92/338 που εδρεύει στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΩΣ από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι 30/06/2015 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Ξενοφών Πιταούλης του Ιωάννη, κάτοικος Πειραιά, οδός Μακρυγιάννη 10, με ΑΔΤ AB /2006 Τ.Α. Πει ραιά και ΑΦΜ , ως Πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος. 2. Κωνσταντίνα Πιταούλη του Ξενοφώντος, κάτοικος Πειραιά, οδός Μακρυγιάννη 10, με ΑΔΤ Λ /80 και ΑΦΜ , ως Αντιπρόεδρος. 3. Ιωάννης Πιταούλης του Ξενοφώντος, κάτοικος Πει ραιά, οδός Μακρυγιάννη 10, με ΑΔΤ Ρ /95 και ΑΦΜ , ως Μέλος. 4. Γεώργιος Καλούδης του Ιωάννη, κάτοικος Κηφι σιάς, οδός Άρεως 80, με ΑΔΤ Φ /2001 και ΑΦΜ , ως Μέλος. 5. Σπυροπούλου Μαρία του Νικολάου, κάτοικος Πει ραιά, οδός Μακρυγιάννη 10, με ΑΔΤ Ν /84 και ΑΦΜ , ως Μέλος. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν ανά δύο οι υπογραφές των κάτωθι: του προέδρου Ξενοφώντος Ι. Πιτασύλη και της αντι προέδρου Κωνσταντίνας Ξενοφώντος Πιταούλη ή ενός από τους ανωτέρω με ένα μέλος έναντι οιασδήποτε αρχής δικαστικής, αστυνομικής, τραπεζικής και δι οιαν δήποτε άλλη ενέργεια και εκτός της επικράτειας. Πειραιάς, 3 Νοεμβρίου 2010

5 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5 (5) Εται νυμία «ΣΠΥΡΟΣ ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ, ΟΙΚΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και δ.τ. «ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ Α.Ε.». Την 2/11/2010 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΠΥΡΟΣ ΜΟΥΡΕ ΛΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και δ.τ. «ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 41420/02/Β/98/03(2003): 1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση 31/12/ ) Το από 30/6/2010 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με το οποίο ορίσθηκαν ελεγκτές χρήσης 1 1/ οι εξής: Τακτικοί: α) ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ με αριθμό Μητρώου O.E β) ΚΛΗΜΟΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ με αριθμό Μητρώου O.E Αναπληρωματικοί: α) ΤΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ με αριθ μό Μητρώου O.E β) ΚΛΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ με αριθμό Μητρώου O.E Πειραιάς, 2 Νοεμβρίου 2010 (6) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «STATUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩ ΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ» και δ.τ. «STATUS A.E.». Την 3/11/2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 10/6/2010 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «STATUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩ ΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ» και δ.τ. «STATUS A.E.» και αριθμό Μητρώου 50774/02/Β/02/01 σύμφωνα με το οποίο παραιτήθηκε από μέλος του Δ.Σ. η ΜΑΡΙΑ ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ χωρίς να γίνει αντικατάσταση. Μετά την παραίτηση αυτή η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του οποίου η θητεία λήγει στις 30/6/2014 έχει ως κατωτέρω: 1. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΩΝΗΣ του Γεωργίου, κάτοικος Περά ματος Αττικής, οδός Θεσσαλίας αρ , κάτοχος του με αριθμό Π Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε την από το Β Α.Τ.Α. Πειραιά, με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Ε Πειραιά, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ. 2. ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Γεωργίου, κάτοικος Καμινιών Αττικής, οδός Πάρου αρ. 55, κάτοχος του με αριθμό AB Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε την από το Α.Τ. Ασφ. Καμι νιών, με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. ΣΤ ΠΕΙΡΑΙΑ, ως Μέλος του Δ.Σ. 3. ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ του Παναγιώτη, κάτοικος Αι γάλεω Αττικής, οδός Νικομήδειας αρ. 6, κάτοχος του με αριθμό Π Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε την από το Τ.Α. Αγ. Γεωργίου, με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, ως Μέλος του Δ.Σ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Σύμφωνα με το ως άνω πρακτικό του Δ.Σ. τα μέλη του, θα συνεχίσουν την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων υπό την εκπροσώπηση της εταιρείας όπως ορίζεται στο άρθρο 8 παράγραφος 4 του ισχύοντος καταστατικού. Πειραιάς, 3 Νοεμβρίου 2010 (7) Εται νυμία «PREMIUM OODS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΟ ΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ» και δ.τ. «PREMIUM OODS A.E.». Την 3/11/2010 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PREMIUM OODS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩ ΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ» και δ.τ. «PREMIUM OODS A.E.» και αριθμό Μητρώου 58531/02/ Β/05/37: 1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση 1/1/ 31/12/ ) Το από 30/06/2010 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με το οποίο ορίσθηκαν ελεγκτές χρήσης 1 1/ οι εξής: Τακτικοί: α) ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΚΑΡΑΒΑ ΜΑΡΙΑ με αριθμό Μητρώου O.E β) ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ με αριθμό Μητρώου O.E Αναπληρωματικοί: α) ΔΕΜΙΡΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ με αριθμό Μητρώου O.E β) ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με αριθμό Μητρώου O.E Πειραιάς, 3 Νοεμβρίου 2010

6 6 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (8) Εται νυμία «ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΓΕΡ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ Α.Ε.». Την 5/11/2010 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΖΩΡΤΖΑ ΤΟΣ ΓΕΡ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ Α.Ε.» και με αριθμό Μητρώου 66041/02/ Β/08/60: 1. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι σης του Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση 21/05/ /12/ Το από 30/06/2010 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με το οποίο ορίσθη καν ορκωτοί ελεγκτές χρήσης 1 1/ οι εξής: Τακτικός: ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΟΥΦΟΣ του Ιωάννη, με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Αναπληρωματικός: ΚΑΒΕΛΛΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ του Σπυρίδωνα, με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Πειραιάς, 5 Νοεμβρίου 2010 (9) Εται νυμία «Κ. ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «Κ. ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ Α.Ε.». Την 27/10/2010 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Κ. ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «Κ. ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ Α.Ε.» και με αριθμό Μητρώου 7936/02/Β/86/172: 1. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι σης του Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση 01/01/ /12/ Το από 30/06/2010 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με το οποίο ορίσθη καν ορκωτοί ελεγκτές χρήσης 1 1/ οι εξής: Τακτικός: ΒΕΝΕΤΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Αναπληρωματικός: ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ ΛΕΜΠΕΣΟΠΟΥΛΟΣ, με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Πειραιάς, 27 Οκτωβρίου 2010 (10) Εται νυμία «ΠΡΟΦΥΡΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟ ΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» και δ.τ. «ΠΡΟΦΥΡΗ Α.Ε.». Την 1/11/2010 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΟΦΥΡΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙ ΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» και δ.τ. «ΠΡΟΦΥΡΗ Α.Ε.» και με αριθμό Μητρώου 6202/02/Β/86/85: 1. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και έκθεση δι αχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01/01/ /12/ Το από 30/06/2010 πρακτικό της Γενικής Συνέλευ σης των μετόχων της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01/01/ /12/2009. Πειραιάς, 1 Νοεμβρίου 2010 (11) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERGENETICS ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «INTERGENETICS S.A.». Την 1/11/2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 05/10/2010 πρα κτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εται ρείας με την επωνυμία «INTERGENETICS ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «INTERGENETICS S.A.» και με αριθμό Μητρώου 5802/02/Β/86/59, σύμφωνα με το οποίο αποφασίσθηκε ότι, μετά τη μεταφορά της έδρας της εταιρείας στο Δήμο Πειραιά, η νέα διεύθυνση των γραφείων της είναι η οδός Κολοκοτρώνη αρ. 78. Πειραιάς, 1 Νοεμβρίου 2010 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (12) Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων της Εταιρείας Περιο ρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «SPACESONIC Ε.Π.Ε.». Περίληψη της υπ αριθμ. 629/ πράξης του Συμβολαιογράφου Φαρκαδόνας Δημητρίου Κολοβού.

7 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 7 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ: Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «SPACESONIC Ε.Π.Ε.». Αξίας: ,00 Ευρώ. ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ: Αχιλλέας Μακρής του Αχιλλέα και της Ευαγγελίας, που γεννήθηκε την στην Πηνειάδα όπου και κατοικεί, κάτοχος του υπ αριθμ. Ξ /1991 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Φαρκαδόνας. ΔΕΧΟΜΕΝΗ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ: Αμαλία Μακρή του Αχιλλέα και της Ευαγγελίας, που γεννήθηκε την στην Λάρισα και κατοικεί στην Πηνειάδα, κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΖ /2007 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Φαρκαδόνας. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΑΞΗΣ: Μεταβιβάζει λόγω γονικής πα ροχής τα εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 30,00 Ευρώ το καθένα από αυτά (3.190 χ 30, ,00) που αυτός κατέχει στην ανωτέρω εταιρεία. Φαρκαδόνα, 22 Οκτωβρίου 2010 Ο Συμβολαιογράφος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ (13) Πρόσκληση των συνεταίρων μετόχων του «ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓ. ΙΔΙΟ ΚΤΗΤΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ Δ.Χ. Β. ΕΛΛΑΔΟΣ & ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ. Π.Ε.» σε Γενική Συνέλευση. ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓ. ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ Δ.Χ. Β. ΕΛΛΑΔΟΣ & ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ. Π.Ε. Σύμφωνα με το νόμο 1667/86 και το άρθρο 28 του καταστατικού μας, και μετά από απόφαση του Διοι κητικού Συμβουλίου καλούνται οι κύριοι μέτοχοι του συνεταιρισμού μας την 25η Νοεμβρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30 π.μ. στα γραφεία του συνεταιρισμού επί της οδού Γιαννιτσών 244 Θεσσαλονίκη, με θέματα ημερήσιας διάταξης: Έγκριση προϋπολογισμού Εκλογή ορκωτού λογιστή για τον έλεγχο χρήσης Για τον Συνεταιρισμό Ο Πρόεδρος ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΟΥΠΑΣ (14) Πρόσκληση των συνεταίρων μετόχων του «ΑΛΛΗΛΑ ΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓ. ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ Δ.Χ. Β. ΕΛΛΑΔΟΣ & ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ. Π.Ε.» σε Γενική Συνέλευση. ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓ. ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ Δ.Χ. Β. ΕΛΛΑΔΟΣ & ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ. Π.Ε. Σύμφωνα με το νόμο 1667/86 και το άρθρο 28 του καταστατικού μας, και μετά από απόφαση του Διοι κητικού Συμβουλίου καλούνται οι κύριοι μέτοχοι του συνεταιρισμού μας την 25η Νοεμβρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. στα γραφεία του συνεταιρισμού επί της οδού Γιαννιτσών 244 Θεσσαλονίκη, με θέματα ημερήσιας διάταξης: Έγκριση προϋπολογισμού Εκλογή ορκωτού λογιστή για τον έλεγχο χρήσης Για τον Συνεταιρισμό Ο Πρόεδρος ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΟΥΠΑΣ

8 8 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, ΑΑΠ, Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ, η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ, κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογρα φείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχί ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαι ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου ( ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: