3852/2010 ( ΦΕΚ 87 Α/7-6/2010 ).

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3852/2010 ( ΦΕΚ 87 Α/7-6/2010 )."

Transcript

1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΑΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 9 / ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ TΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΡΑΜΑΣ Αριθµός Απόφασης: 59/2015 ΘΕΜΑ: Έγκριση όρων δηµοπράτησης και ψήφιση πιστώσεων του πρόχειρου ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή ανά πακέτο, για την προµήθεια γραφικής ύλης & λοιπών υλικών γραφείου και υ- λικού εκτυπώσεων ( εκτυπωτικό χαρτί Α4, Α3 ) ήµου ράµας. Στη ράµα και στο ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα 27 ης Φεβρουαρίου 2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα π.µ, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή. ράµας, υπό την προεδρία του προέδρου της, κ. Μαµσάκου Χριστόδουλου ηµάρχου ράµας, µετά από την 7852/ γραπτή πρόσκληση του αντιπροέδρου της, κ. Χρυσοχοΐδη Ελευθέριου, που δόθηκε σε καθένα από τα µέλη της Επιτροπής, µε αποδεικτικό και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87 Α/7-6/2010 ). Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο 9 µελών, βρέθηκαν παρόντα 8 µέλη : ΠΑ Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 1. Μαµσάκος Χριστόδουλος 2. Καραµπατζάκης ηµήτριος 3. Ηλιάδης Νικόλαος 4. Παπαδόπουλος Γεώργιος 5. Σολάκης Άγγελος 6. Χαραλαµπίδης Ανδρέας 7. Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος 8. Βασιλειάδης Αναστάσιος. ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Ζαχαριάδης Παύλος Το τακτικό µέλος κ. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την απουσία του και έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Βασιλειάδης Αναστάσιος. Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του ήµου ράµας, γραµµατέως της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας, ο κ. πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, καθώς και στα έκτακτα 1

2 Μετά από πρόταση του κ. προέδρου και ύστερα από ανταλλαγή απόψεων, αποφασίστηκε οµόφωνα όπως το θέµα, «Έγκριση όρων δηµοπράτησης και ψήφιση πιστώσεων του πρόχειρου ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή ανά πακέτο, για την προµήθεια γραφικής ύλης & λοιπών υλικών γραφείου και υλικού εκτυπώσεων (εκτυπωτικό χαρτί Α4, Α3) ήµου ράµας.» θεωρηθεί κατεπείγον και συζητηθεί ως πρώτο έκτακτο για λήψη απόφασης. Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος, παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το υπ αριθµ / έγγραφο της /νση Οικονοµικών Υπηρεσιών του ήµου ράµας, το οποίο έχει όπως παρακάτω, και καλεί τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά: «Σας στέλνουµε σχέδιο όρων δηµοπράτησης πρόχειρου ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές για την «Προµήθεια γραφικής ύλης & λοιπών υλικών γραφείου και υλικού εκτυπώσεων (εκτυπωτικό χαρτί Α4, Α3)» για τις ανάγκες του ήµου ράµας, συνολικού προϋπολογισµού ,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ (20.325,09 µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) και µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή ανά πακέτο. Παρακαλούµε να λάβετε απόφαση για: 1) την έγκριση των όρων δηµοπράτησης του ανωτέρω πρόχειρου ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια γραφικής ύλης & λοιπών υλικών γραφείου και υλικού εκτυπώσεων (εκτυπωτικό χαρτί Α4, Α3)» για τις ανάγκες του ήµου ράµας, συνολικού προϋπολογισµού ,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 2) την ψήφιση πιστώσεων σε βάρος των Κ.Α µε τίτλο «Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπό υλικό γραφείων» ποσού 6.000,00 και Κ.Α µε τίτλο «Προµήθεια υλικού εκτυπώσεων», ποσού 8.000,00 αντίστοιχα οικονοµικού έτους Για το οικονοµικό έτος 2016 θα γίνει ψήφιση πίστωσης των υπόλοιπων ποσών του διαγωνισµού των ανωτέρω Κ.Α. δηλαδή θα γίνει ψήφιση: Του ΚΑ µε το ϖοσό των ευρώ και ΚΑ µε το ϖοσό των ευρώ. CPV: (Γραφική Ύλη), (Υλικό Εκτυϖώσεων)» Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων Έλαβε γνώση του έγγραφου της υπηρεσίας, είδε τις διατάξεις του άρθρου 75 Ν. 3852/2010, τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ καθώς και την εισήγηση της υπηρεσίας Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο µ ό φ ω ν α ΕΓΚΡΙΝΕΙ τους όρους δηµοπράτησης και την διεξαγωγή δηµόσιου ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την : «Προµήθεια γραφικής ύλης & λοιπών υλικών γραφείου και υλικού εκτυπώσεων (εκτυπωτικό χαρτί Α4, Α3) ήµου ράµας» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ,09 χωρίς τον Φ.Π.Α., και ,00 µε το ΦΠΑ του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2015, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή, και οι οποίοι ακολουθούν όπως παρακάτω: 2

3 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Περίληψη: ιακήρυξη ϖρόχειρου (συνοϖτικού) ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια γραφικής ύλης - λοιϖών υλικών γραφείου & υλικού εκτυϖώσεων (εκτυϖωτικό χαρτί Α4, Α3)» , µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή ανά ϖακέτο. Ο ΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη: Α) Τις διατάξεις: 1) Τις διατάξεις του Ν.3463/06 «Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων». 2) Τις διατάξεις του Π.. 60/2007 (Φ.Ε.Κ 64/Α/2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών». 3) Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί ηµοσίου Λογιστικού και Ελέγχου των απανών του Κράτους». 4) Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Περί προµηθειών του ηµοσίου τοµέα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». 5) Τις διατάξεις του Ν. 2522/97 «ικαστική ϖροστασία κατά το στάδιο ϖου ϖροηγείται της σύναψης συµβάσεων ηµοσίων Έργων, Κρατικών Προµηθειών και Υϖηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.». (Φ.Ε.Κ. 178 /Α/97). 6) Τις διατάξεις της ΥΑ 11389/ (Φ.Ε.Κ 185/Β/1993) «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης - ΕΚΠΟΤΑ». 7) Τις διατάξεις του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/ τεύχος Α) 8) Τις ϖιστώσεις του Τακτικού Προϋϖολογισµού του ήµου ράµας οικονοµικού έτους µε ΚΑ & ΚΑ ) Την 106/2015 αϖόφαση ηµοτικού Συµβουλίου ϖερί έγκριση διενέργειας ϖροµήθειας. 10) Την /2015 αϖόφαση Οικονοµικής Εϖιτροϖής (ΑΟΕ) ϖερί έγκρισης όρων δηµοϖράτησης. Προκηρύσσουµε Πρόχειρο (συνοϖτικό) ανοικτό µειοδοτικό διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή ανά ϖακέτο, για την ϖροµήθεια των ειδών ϖου αναφέρονται στον εϖισυναϖτόµενο ενδεικτικό ϖροϋϖολογισµό. Οι ενδιαφερόµενοι µϖορούν να υϖοβάλλουν ϖροσφορά για ένα ή και για τα δύο ϖακέτα, για τη συνολική όµως ϖροκηρυχθείσα ϖοσότητα κάθε ϖακέτου, όϖως αυτό ϖεριγράφεται αναλυτικά στον ενδεικτικό ϖροϋϖολογισµό του κάθε ϖακέτου. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαµηλότερη τιµή για το σύνολο του ϖροϋϖολογισµού του κάθε ϖακέτου. O διαγωνισµός αφορά την ϖροµήθεια διαφόρων υλικών, όϖως αυτά αναλυτικά αναφέρονται στον ενδεικτικό ϖροϋϖολογισµό. Οι ϖοσότητες είναι ενδεικτικές και θα αϖορροφηθούν όσες είναι αϖαραίτητες, ενώ θα υϖάρχει δυνατότητα αυξοµείωσης της ϖοσότητας του ενός είδους υϖέρ η σε βάρος άλλου. Τονίζεται ότι θα αναλωθεί αϖό το ϖοσό αυτό όσο αϖαιτηθεί, ανάλογα µε τις ανάγκες ϖου θα ϖροκύψουν, ενώ σε καµία ϖερίϖτωση δεν συνιστάται δέσµευση του δήµου να καταβάλλει το συνολικό ϖοσό στον ανάδοχο. Η διακήρυξη ϖεριέχει τα εξής: 3

4 ΑΡΘΡΟ 1 ο ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 2 ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 ο ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 4 ο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΡΘΡΟ 5 ο ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΡΘΡΟ 6 ο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 7 ο ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΘΡΟ 1 ο -- ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Τόϖος και χρόνος ιενέργειας του ιαγωνισµού Ο διαγωνισµός θα λάβει χώρα στο ηµοτικό Κατάστηµα ράµας την 2015 ηµέρα και ώρα 10:00 ϖ.µ. Μετά την ϖαραϖάνω ηµεροµηνία και ώρα λήγει η ϖροθεσµία ϖαραλαβής των ϖροσφορών και όσες ϖροσφορές κατατίθενται θα εϖιστρέφονται ως εκϖρόθεσµες. Μετά τη λήξη της ϖροθεσµίας ϖαραλαβής θα αρχίσει η διαδικασία της αϖοσφράγισης η οϖοία θα γίνει δηµόσια αϖό την Εϖιτροϖή ιεξαγωγής του διαγωνισµού. Οι υϖοψήφιοι ανάδοχοι ϖρέϖει να υϖοβάλουν τις ϖροσφορές τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ϖαρούσα ιακήρυξη το αργότερο µέχρι την, ηµέρα και ώρα ϖ.µ. στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής και συγκεκριµένα στην αίθουσα της ιεύθυνσης Τεχνικών Υϖηρεσιών, ηµαρχείο 2 ος όροφος. Προσφορές ϖου θα κατατεθούν µετά την ϖαραϖάνω ηµεροµηνία και ώρα, δεν αϖοσφραγίζονται αλλά εϖιστρέφονται ως εκϖρόθεσµες. Η αϖοσφράγιση των ϖροσφορών γίνεται δηµόσια, σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΥΑ 11389/ Τρόϖος λήψης εγγράφων διαγωνισµού Η διάθεση της ιακήρυξης γίνεται αϖό την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής και η ϖαραλαβή της γίνεται είτε αυτοϖροσώϖως είτε µε ταχυµεταφορική (courier), µε την υϖοβολή σχετικής αίτησης εντός ϖροθεσµίας µιάς (1) εργάσιµης ηµέρας αϖό τη λήψη της. Η Αναθέτουσα Αρχή θα κρατάει σε ειδικό έντυπο τα στοιχεία των ενδιαφεροµένων (όπως επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου), έτσι ώστε να έχει στη διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συµπληρωµατικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ αυτής. Οι παραλήπτες της ιακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άµεσα το αντίτυπο της ιακήρυξης που παραλαµβάνουν από άποψη πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νοµιµότητας του ιαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της ιακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προς διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων, το ϖλήρες κείµενο της ιακήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική µορφή µέσω της ιστοσελίδας του ήµου ράµας στη διεύθυνση: για ανάγνωση. 3. ικαιούµενοι συµµετοχής ικαιολογητικά Στο διαγωνισµό µϖορούν να λάβουν µέρος αναγνωρισµένα φυσικά και νοµικά ϖρόσωϖα ϖου ασχολούνται µε την ϖαραγωγή, εµϖορία και διάθεση των ειδών των 4

5 ϖακέτων ϖου συµµετέχουν στο διαγωνισµό, γεγονός ϖου αϖοδεικνύεται µε την ϖροσκόµιση ϖιστοϖοιητικού εγγραφής στο οικείο εϖιµελητήριο. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό ϖροϋϖοθέτει ότι ο διαγωνιζόµενος είναι ϖλήρως ενήµερος της διακήρυξης αυτής και ότι αϖοδέχεται όλους τους όρους ανεϖιφύλακτα. Η εϖίδοση της ϖροσφοράς αϖό το διαγωνιζόµενο αϖοτελεί τεκµήριο ότι αυτός είχε και έλαβε υϖόψη κατά τη σύνταξη της ϖροσφοράς του, τις γενικές συνθήκες της ϖροµήθειας ως και τα συµβατικά στοιχεία αυτής. Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α'/ ) καταργείται, εφεξής, η υϖοχρέωση υϖοβολής ϖρωτοτύϖων ή εϖικυρωµένων αντιγράφων των εγγράφων ϖου έχουν εκδοθεί αϖό τις δηµόσιες υϖηρεσίες και τους φορείς ϖου υϖάγονται στη συγκεκριµένη ρύθµιση. Συνεϖώς γίνονται αϖοδεκτά τα αϖλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών. Αντίστοιχα, γίνονται αϖοδεκτά τα αϖλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν εϖικυρωθεί αρχικά αϖό δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα αϖό τα ϖρωτότυϖα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση αϖό τις υϖηρεσίες και τους φορείς ϖου εµϖίϖτουν στη ρύθµιση. Εϖίσης γίνονται αϖοδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαϖών εγγράφων, υϖό την ϖροϋϖόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν εϖικυρωθεί ϖρωτίστως αϖό δικηγόρο. Περαιτέρω, µε τις ανωτέρω διατάξεις, καταργείται η υϖοβολή αϖλών αντιγράφων εγγράφων, συνοδευόµενων αϖό την υϖεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οϖοία ο ενδιαφερόµενος βεβαίωνε την ακρίβεια των στοιχείων. Ωστόσο, ο ήµος ράµας οφείλει να διενεργεί δειγµατοληϖτικό έλεγχο, ανά τρίµηνο, σε ϖοσοστό τουλάχιστον ϖέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των φωτοαντιγράφων ϖου έχουν κατατεθεί. Και τούτο εϖειδή η υϖοβολή αϖλών, ευανάγνωστων φωτοαντιγράφων, στο ϖλαίσιο µιας διοικητικής ή άλλης διαδικασίας, εϖέχει θέση υϖεύθυνης δήλωσης του ϖολίτη ή της εϖιχείρησης, ϖερί της ακρίβειας και εγκυρότητας των υϖοβαλλόµενων φωτοαντιγράφων, εξισώνεται δηλαδή ουσιαστικά µε την υϖεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986. Ως εκ τούτου, στις ϖεριϖτώσεις ϖροσκόµισης ϖαραϖοιηµένων ή ϖλαστών φωτοαντιγράφων όχι µόνο εϖιβάλλονται οι κυρώσεις του Ν. 1599/1986 ή άλλες ϖοινικές κυρώσεις, αλλά ανακαλείται αµέσως και η διοικητική ή άλλη ϖράξη, για την έκδοση της οϖοίας χρησιµοϖοιήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά Όσοι αναγνωρισµένοι ϖροµηθευτές, εϖιθυµούν να λάβουν µέρος στον διαγωνισµό οφείλουν µαζί µε την ϖροσφορά, να καταθέσουν εϖί ϖοινή αϖοκλεισµού τα ϖαρακάτω δικαιολογητικά: Α. Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής: Η προσφορά του υποψήφιου δεν συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συµµετοχής σύµφωνα µε την παρ. 1 α του άρθρου 157 και παρ. 1 του άρθρου 143 του Ν. 4281/2014. Β. Κατά ϖερίϖτωση: 1). ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Α/Α 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ Πιστοϖοιητικό του οικείου Εϖιµελητηρίου, µε το οϖοίο να ϖιστοϖοιείται η εγγραφή του διαγωνιζοµένου σε αυτό και το ειδικό εϖάγγελµά του, ϖου θα έχει εκδοθεί το ϖολύ έξι (6) µήνες ϖριν αϖό την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 5

6 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ Αϖόσϖασµα ϖοινικού µητρώου αϖό το οϖοίο να ϖροκύϖτει ότι ο διαγωνιζόµενος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της εϖαγγελµατικής του δραστηριότητας και για τα αδικήµατα ϖου ϖροβλέϖονται στην ϖαρ. 1, άρθρο 43 του Π.. 60/2007. Το αϖόσϖασµα αυτό ϖρέϖει να έχει εκδοθεί το ϖολύ τρεις (3) µήνες ϖριν αϖό την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. Πιστοϖοιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, αϖό το οϖοίο να ϖροκύϖτει ότι ο διαγωνιζόµενος δεν τελεί σε ϖτώχευση, ϖτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και εϖίσης ότι δεν τελεί υϖό διαδικασία κήρυξης σε ϖτώχευση ή ϖτωχευτικού συµβιβασµού ή υϖό άλλη ανάλογη διαδικασία. Το ϖιστοϖοιητικό αυτό ϖρέϖει να έχει εκδοθεί το ϖολύ έξι (6) µήνες ϖριν αϖό την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. Πιστοϖοιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης αϖό τα οϖοία να ϖροκύϖτει ότι ο διαγωνιζόµενος είναι ενήµερος ως ϖρος τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης( τόσο για τους ίδιους εργοδότες όσο και για το αϖασχολούµενο σε αυτούς ϖροσωϖικό) κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. Πιστοϖοιητικό αρµόδιας αρχής, αϖό το οϖοίο να ϖροκύϖτει ότι ο διαγωνιζόµενος είναι ενήµερος ως ϖρος τις φορολογικές υϖοχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 2). ΟΙ ΑΛΛΟ ΑΠΟΙ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ Πιστοϖοιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας του υϖοψήφιου Αναδόχου ϖερί εγγραφής του στα µητρώα του οικείου εϖιµελητηρίου ή σε αντίστοιχο εϖαγγελµατικό ή εµϖορικό µητρώο ή ισοδύναµο εϖαγγελµατικό κατάλογο. Αϖόσϖασµα ϖοινικού µητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάµου εγγράφου ϖου εκδίδεται αϖό την αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή ϖροέλευσης του ϖροσώϖου αυτού αϖό το οϖοίο να ϖροκύϖτει ότι ο υϖοψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της εϖαγγελµατικής του δραστηριότητας και για τα αδικήµατα ϖου ϖροβλέϖονται στην ϖαρ. 1, άρθρο 43 του Π.. 60/2007. Το αϖόσϖασµα αυτό ϖρέϖει να έχει εκδοθεί το ϖολύ τρεις (3) µήνες ϖριν αϖό την ηµεροµηνία κοινοϖοίησης της σχετικής έγγραφης ειδοϖοίησης σ αυτόν. Πιστοϖοιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, αϖό το οϖοίο να ϖροκύϖτει ότι ο διαγωνιζόµενος δεν τελεί σε ϖτώχευση, ϖτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και εϖίσης ότι δεν τελεί υϖό διαδικασία κήρυξης σε ϖτώχευση ή ϖτωχευτικού συµβιβασµού ή υϖό άλλη ανάλογη διαδικασία. Το ϖιστοϖοιητικό αυτό ϖρέϖει να έχει εκδοθεί το ϖολύ έξι (6) µήνες ϖριν αϖό την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού Πιστοϖοιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης αϖό τα οϖοία να ϖροκύϖτει ότι ο υϖοψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως ϖρος τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (τόσο για τους ίδιους εργοδότες όσο και για το αϖασχολούµενο σε αυτούς ϖροσωϖικό) κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 5. Πιστοϖοιητικό αρµόδιας αρχής αϖό το οϖοίο να ϖροκύϖτει ότι ο 6

7 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ διαγωνιζόµενος είναι ενήµερος ως ϖρος τις φορολογικές υϖοχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 3). ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ ΑΠΑ Η ΑΛΛΟ ΑΠΑ Τα ϖαραϖάνω δικαιολογητικά των ϖεριϖτώσεων για «Έλληνες ϖολίτες» και «Αλλοδαϖούς ϖολίτες» αντίστοιχα. Ειδικότερα: Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). - Εϖί ηµεδαϖών ανωνύµων εταιρειών τα ϖροαναφερόµενα ϖιστοϖοιητικά της εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση αϖό την αρµόδια Υϖηρεσία της Περιφέρειας, στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της οϖοίας είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό A.E., σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όϖως εκάστοτε ισχύει ή ΓΕΜΗ ή Τµήµα Εµϖορίου Τουρισµού, κλϖ. - Εϖί ηµεδαϖών εταιρειών ϖεριορισµένης ευθύνης και ϖροσωϖικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το ϖιστοϖοιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται αϖό το αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας στον διαγωνισµό εϖιχείρησης ή ΓΕΜΗ. Αϖόσϖασµα ϖοινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, αϖό το οϖοίο να ϖροκύϖτει ότι οι διαχειριστές, στις ϖεριϖτώσεις των εταιρειών ϖεριορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των ϖροσωϖικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ο ϖρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.), δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική αϖόφαση, για κάϖοιο αϖό τα αδικήµατα ϖου ϖροβλέϖονται στην ϖαρ. 1, άρθρο 43 του Π.. 60/2007, ή για κάϖοιο αϖό τα αδικήµατα της υϖεξαίρεσης, της αϖάτης, της εκβίασης, της ϖλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοϖίας. 4). ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η εκπροσώπηση του διαγωνιζοµένου, και η τήρηση των προβλεπόµενων στον νόµο διατυπώσεων δηµοσιότητας για τη σύσταση του διαγωνιζοµένου, την τροποποίηση του καταστατικού του και τον διορισµό των εκπροσώπων του. Τα έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται σε επίσηµα αντίγραφα. Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου δεν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα που προβλέπονται στην παρ. 1, άρθρο 43 του Π.. 60/2007 ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, 7

8 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. Το απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 3. Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο διαγωνιζόµενος λειτουργεί νόµιµα Πιστοϖοιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, αϖό το οϖοίο να ϖροκύϖτει ότι ο διαγωνιζόµενος δεν τελεί σε ϖτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, ϖτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και εϖίσης ότι δεν τελεί υϖό διαδικασία κήρυξης σε ϖτώχευση ή έκδοση αϖόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή ϖτωχευτικού συµβιβασµού ή υϖό άλλη ανάλογη διαδικασία. Το ϖιστοϖοιητικό αυτό ϖρέϖει να έχει εκδοθεί το ϖολύ έξι (6) µήνες ϖριν αϖό την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ( τόσο για τους ίδιους εργοδότες όσο και για το απασχολούµενο σε αυτούς προσωπικό) κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόµενος είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού 5). ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ / ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ Για κάθε µέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα ικαιολογητικά, ανάλογα µε την περίπτωση (ηµεδαπό / αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ηµεδαπό/ αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο, συνεταιρισµός). Πιστοϖοιητικό σκοϖιµότητας του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ για ενώσεις ϖροµηθευτών ϖου αϖοτελούνται αϖό µικροµεσαίες µεταϖοιητικές εϖιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.) ή ϖαραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς, στους οϖοίους µετέχουν και εϖιχειρήσεις εσωτερικού ή εξωτερικού. Οι Μ.Μ.Ε. εκτός τα ϖαραϖάνω δικαιολογητικά µαζί µε την ϖροσφορά τους υϖοβάλουν και κάθε άλλο αϖαραίτητο δικαιολογητικό, ϖου εκδίδεται ή θεωρείται αϖό τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., αϖό το οϖοίο να ϖροκύϖτει ότι ανταϖοκρίνονται στα κριτήρια ϖου καθορίζονται για την χρηµατοδότησή τους αϖό τις ϖράξεις ϖου κάθε φορά εκδίδει ο ιοικητής της Τράϖεζας Ελλάδος. Υϖεύθυνη ήλωση του Ν.1599/1986 (θεωρηµένη για το γνήσιο των υϖογραφών των µελών τους) στην οϖοία θα αναφέρεται ότι στην ϖερίϖτωση ϖου εϖιλεγούν για το συγκεκριµένο έργο, θα λάβουν ορισµένη νοµική µορφή εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο αϖό την αναθέτουσα αρχή, σύµφωνα ϖάντοτε µε την Ελληνική νοµοθεσία, έχουν ϖλήρη γνώση των συνθηκών εκτέλεσης του έργου Ένορκη ήλωση: Σε ϖερίϖτωση ϖου ορισµένα αϖό τα ϖιο ϖάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύϖτουν στο σύνολό τους όλες τις ϖιο ϖάνω ϖεριϖτώσεις, ϖρέϖει εϖί ϖοινή αϖοκλεισµού να αναϖληρωθούν µε Ένορκη ήλωση του υϖοψηφίου ενώϖιον συµβολαιογράφου ή αρµόδιας δικαστικής ή διοικητική αρχής στην οϖοία θα βεβαιώνεται ότι ο υϖοψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην 8

9 αντίστοιχη κατάσταση. Στην ένορκη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη ϖερίϖτωση δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο ϖρόσωϖο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. Η ένορκη αυτή δήλωση θα υϖοβληθεί υϖοχρεωτικά µαζί µε την Προσφορά του υϖοψήφιου Αναδόχου εντός του «Φακέλου ικαιολογητικών». Γ. Παραστατικό εκϖροσώϖησης, Εφόσον οι ϖροµηθευτές συµµετέχουν στον διαγωνισµό µε εκϖροσώϖους τους, υϖοβάλλουν βεβαίωση εκϖροσώϖησης, αρµοδίως θεωρηµένη για το γνήσιο της υϖογραφής του εκϖροσωϖούµενου. Κανένας δεν µϖορεί να εκϖροσωϖεί στο διαγωνισµό, ϖερισσότερες αϖό µία (1) εταιρείες, ή ένωση ϖροµηθευτών ούτε να συµµετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκϖροσωϖεί άλλο φυσικό ϖρόσωϖο, εταιρία, συνεταιρισµό ή και ένωση ϖροµηθευτών. Στην ϖερίϖτωση αυτή αϖοκλείονται όλες οι ϖροσφορές, εκτός εάν αϖοσύρει ο ενδιαφερόµενος όλες τις ϖροσφορές εκτός αϖό µία, µε την οϖοία θα συµµετάσχει στο διαγωνισµό. Εϖίσης, δεν µϖορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό για λογαριασµό του, υϖάλληλος εταιρίας ϖου συµµετέχει σε αυτόν ή ειδικός σύµβουλος αµειβόµενος αϖό αυτή µε µισθό ή και µε άλλο τρόϖο αµοιβής.. Τα νοµιµοϖοιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος, όϖως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροϖοϖοιήσεις του (για διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο ή αϖόσϖασµα του καταστατικού του διαγωνιζόµενου και των εγγράφων τροϖοϖοιήσεών του (για Ο.Ε και Ε.Ε.) Στοιχεία και έγγραφα αϖό τα οϖοία ϖρέϖει να ϖροκύϖτουν ο Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος ΑΕ, τα υϖόλοιϖα ϖρόσωϖα ϖου έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υϖογραφή τους το νοµικό ϖρόσωϖο και τα έγγραφα της νοµιµοϖοίησης αυτών, αν αυτό δεν ϖροκύϖτει ευθέως αϖό το καταστατικό αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού ϖροσώϖου. - Οι ενώσεις και οι κοινοϖραξίες ϖροµηθευτών ϖου υϖοβάλλουν κοινή ϖροσφορά, µαζί µε την ϖροσφορά υϖοβάλλουν τα ϖαραϖάνω κατά ϖερίϖτωση δικαιολογητικά για κάθε ϖροµηθευτή ϖου συµµετέχει στην ένωση ή κοινοϖραξία. - Ατοµικές εϖιχειρήσεις εϖιδεικνύουν µόνον το δελτίο αστυνοµικής ταυτότητάς τους ή αντίστοιχο εϖίσηµο έγγραφο ϖου ϖιστοϖοιεί την ταυτότητά τους. Προσφορά στην οϖοία δεν θα υϖάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις και έγγραφα θα αϖορρίϖτεται ως αϖαράδεκτη. Εκτός των ανωτέρω κατά ϖερίϖτωση δικαιολογητικών, οι συµµετέχοντες οφείλουν να ϖροσκοµίσουν εϖί ϖοινή αϖοκλεισµού αϖό τον διαγωνισµό, τις ακόλουθες υϖεύθυνες δηλώσεις της ϖαρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/2086 ακόλουθα: α. Υϖεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών ϖροδιαγραφών και αϖοδέχονται αυτούς ϖλήρως και ανεϖιφύλακτα. β. Υϖεύθυνη ήλωση διαγωνιζόµενου ότι δεν έχει αϖοκλεισθεί η συµµετοχή του αϖό διαγωνισµούς του ηµοσίου, των ΝΠ και των Οργανισµών Τοϖικής Αυτοδιοίκησης και δεν έχει υϖοϖέσει σε σοβαρό ϖαράϖτωµα κατά την άσκηση της εϖαγγελµατικής του δραστηριότητας. γ. Υϖεύθυνη ήλωση διαγωνιζόµενου ότι δεν έχει υϖοϖέσει σε σοβαρό ϖαράϖτωµα κατά την άσκηση της εϖαγγελµατικής του δραστηριότητας, για τη συνέϖεια της εϖιχείρησης στην εκϖλήρωση τόσο των συµβατικών υϖοχρεώσεων όσο και των υϖοχρεώσεων της ϖρος τις υϖηρεσίες του δηµόσιου τοµέα, καθώς και εάν η εϖιχείρηση έχει υϖοϖέσει στο ϖαράϖτωµα ψευδούς δήλωσης ή και ανακριβών δηλώσεων κατά την ϖαροχή ϖληροφοριών ϖου ζητούνται αϖό το δηµόσιο 9

10 ΑΡΘΡΟ 2 ο -- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Τρόϖος Σύνταξης των Προσφορών Α. Με ϖοινή να µην γίνουν αϖοδεκτές οι ϖροσφορές υϖοβάλλονται, µέσα σε φάκελο καλά σφραγισµένο, σε δύο αντίγραφα, ο οϖοίος θα φέρει τις εξής ενδείξεις: 1). Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα. 2). Ο ϖλήρης τίτλος της αρµόδιας υϖηρεσίας ϖου διενεργεί την ϖροµήθεια. 3). Ο αριθµός της διακήρυξης 4). Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 5). Τα στοιχεία του αϖοστολέα Προσφορές ϖου υϖοβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αϖοδεκτές Β. Στον κυρίως φάκελο ϖροσφοράς ϖρέϖει να είναι τοϖοθετηµένα: α) όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά β) η εγγύηση συµµετοχής γ) η οικονοµική ϖροσφορά τοϖοθετείται σε ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". Γ. Ο φάκελος της οικονοµικής ϖροσφοράς ϖρέϖει να φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.. Οι ϖροσφορές δεν ϖρέϖει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, ϖροσθήκες, διορθώσεις. Εάν υϖάρχει στην ϖροσφορά οϖοιαδήϖοτε διόρθωση, αυτή ϖρέϖει να είναι καθαρογραµµένη. Ε. Οι ϖροσφορές υϖογράφονται αϖό τους ίδιους τους διαγωνιζόµενους ή τους νόµιµους εκϖροσώϖους τους. Η ϖροσφορά της ένωσης ϖροµηθευτών υϖογράφεται υϖοχρεωτικά είτε αϖό όλα τα µέλη της ένωσης είτε αϖό εκϖρόσωϖο διορισµένο µε συµβολαιογραφικό ϖληρεξούσιο. ΣΤ. Γίνονται δεκτές ϖροσφορές για µέρος η για το σύνολο των ϖακέτων του διαγωνισµού. Ζ.. Οι ϖροσφορές θα είναι συντεταγµένες εξ ολοκλήρου στην Ελληνική γλώσσα. Εϖίσης όλα τα δικαιολογητικά, εφ όσον δεν είναι στην Ελληνική, θα είναι εϖισήµως µεταφρασµένα. Για την εύκολη σύγκριση των ϖροσφορών ϖρέϖει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά των όρων της ιακήρυξης. Ο ενιαίος σφραγισµένος φάκελος ϖρέϖει να φέρει την ένδειξη: 10

11 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ εϖωνυµία, διεύθυνση, ϖόλη τηλέφωνο, fax, ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Προµήθεια γραφικής ύλης - λοιϖών υλικών γραφείου & υλικού εκτυϖώσεων (εκτυϖωτικό χαρτί Α4, Α3) AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 00000/2015 Ηµεροµηνία ιενέργειας ιαγωνισµού 00/00/2015 «Να µην ανοιχθεί αϖό την ταχυδροµική υϖηρεσία ή τη γραµµατεία» 2. Αϖοκλίσεις αϖό τους όρους της διακήρυξης ιευκρινήσεις Α. Ο ϖροσφέρων θεωρείται ότι αϖοδέχεται ϖλήρως και ανεϖιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν κατά ϖερίϖτωση στην ϖροσφορά του ρητά αναφέρει τα σηµεία εκείνα τα οϖοία τυχόν δεν αϖοδέχεται. Στην ϖερίϖτωση αυτή ϖρέϖει ο ϖροσφέρων να αναφέρει στην ϖροσφορά του τους όρους της ϖροσφοράς ϖου είναι διαφορετικοί αϖό τους όρους της διακήρυξης, ϖροκειµένου να αξιολογηθούν. Β. Μετά την κατάθεση της ϖροσφοράς δεν γίνεται αϖοδεκτή αλλά αϖορρίϖτεται ως αϖαράδεκτη κάθε διευκρίνηση, τροϖοϖοίηση ή αϖόκρουση όρου της διακήρυξης ή της ϖροσφοράς. Γ. ιευκρινίσεις δίνονται αϖό τον ϖροσφεύγοντα µόνο όταν ζητούνται αϖό την εϖιτροϖή διαγωνισµού, είτε ενώϖιόν της, είτε ύστερα αϖό έγγραφο της υϖηρεσίας. Αϖό τις διευκρινίσεις ϖου δίνονται σύµφωνα µε τα ϖαραϖάνω, λαµβάνονται υϖόψη µόνο εκείνες ϖου αναφέρονται στα σηµεία ϖου ζητήθηκαν. 3. Εναλλακτικές Προσφορές - Αντιϖροσφορές Εναλλακτικές ϖροσφορές δε γίνονται δεκτές και σε ϖερίϖτωση ϖου υϖοβληθούν δε λαµβάνονται υϖόψη. Εάν οι κύριες και οι εναλλακτικές ϖροσφορές ή λύσεις δεν κατονοµάζονται ρητά αϖό τους ϖροµηθευτές, δε λαµβάνεται υϖόψη καµία αϖό αυτές. εν γίνονται δεκτές αντιϖροσφορές και σε ϖερίϖτωση υϖοβολής τους αϖορρίϖτονται, ως αϖαράδεκτες. 4. Τιµή ϖροσφοράς Α. Η τιµή δίνεται σε ΕΥΡΩ και ϖρέϖει να αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικώς. Στην τιµή ϖεριλαµβάνονται οι τυχόν υϖέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη εϖιβάρυνση, εκτός αϖό το Φ.Π.Α., για ϖαράδοση του υλικού στον τόϖο και µε τον τρόϖο ϖου ϖροβλέϖεται στην ϖαρούσα διακήρυξη. Β. Προσφορά ϖου θέτει όρο αναϖροσαρµογής αϖορρίϖτεται ως αϖαράδεκτη. Γ. Εφόσον αϖό την ϖροσφορά δεν ϖροκύϖτει µε σαφήνεια η ϖροσφερόµενη τιµή ή δεν δίδεται ενιαία τιµή, για το µέρος της ϖοσότητας ϖου ϖροσφέρει ο µετέχων στον διαγωνισµό ή για ολόκληρη την ϖοσότητα ϖου ϖροκηρύχθηκε, η ϖροσφορά αϖορρίϖτεται ως αϖαράδεκτη, µε αϖόφαση της Οικονοµικής Εϖιτροϖής ή του 11

12 κοινοτικού συµβουλίου ύστερα αϖό γνωµοδότηση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των ϖροσφορών οργάνου.. Σε ϖερίϖτωση ϖου το ϖροσφερόµενο είδος συγκροτείται αϖό ϖερισσότερα του ενός µέρη ϖου υϖόκεινται σε διαφορετικό ϖοσοστό Φ.Π.Α. θα δίδεται υϖοχρεωτικά τιµή χωριστά για κάθε µέρος αϖ αυτά σύµφωνα µε την ϖαράγραφο. Ε. Η σύγκριση των ϖροσφορών θα γίνεται στην συνολική τιµή του κάθε ϖακέτου και όχι στις τιµές των µερών. ΣΤ. Η υϖηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει αϖό τους συµµετέχοντες στοιχεία αϖαραίτητα για την τεκµηρίωση των ϖροσφερόµενων τιµών, οι δε ϖροµηθευτές υϖοχρεούνται να ϖαρέχουν αυτά. 5. Υϖοβολή Προσφορών Α. Οι ϖροσφορές µϖορεί να κατατίθενται ή να αϖοστέλλονται ταχυδροµικά στη διεύθυνση: ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΒΕΡΜΙΟΥ 2 & 1 ης ΙΟΥΛΙΟΥ Τ.Κ: , ΡΑΜΑ 6. Εγγυήσεις Οι ϖροσφορές ϖρέϖει να κατατεθούν µέχρι την 2015 ηµέρα και ώρα 10:00 ϖ.µ. αϖ ευθείας στην Εϖιτροϖή ιαγωνισµού, µετά το ϖέρας της οϖοίας λήγει η ϖροθεσµία κατάθεσης των ϖροσφορών. Σε ϖερίϖτωση ϖου αϖοστέλλονται ταχυδροµικά, η ϖροθεσµία λήγει την ϖροηγούµενη εργάσιµη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. Οι εκϖρόθεσµες ϖροσφορές εϖιστρέφονται χωρίς να αϖοσφραγισθούν. Α. Σύµφωνα µε την ϖαρ. 4 του άρθρου 457 του Ν. 4281/2014 οι εγγυήσεις εκδίδονται αϖό τα ϖιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά ϖρόσωϖα ϖου λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ευρωϖαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυϖωµένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται αϖό εϖίσηµη µετάφραση. Β. Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό. Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής: Η προσφορά του υποψήφιου δεν συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συµµετοχής σύµφωνα µε την παρ. 1 α του άρθρου 157 και παρ. 1 του άρθρου 143 του Ν. 4281/2014 Γ. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης. Ο ϖροµηθευτής στον οϖοίο έγινε η κατακύρωση, υϖοχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης η οϖοία θα εκδίδεται υϖέρ του φορέα µε τον οϖοίο υϖογράφεται η σύµβαση, σύµφωνα µε το «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α» (σελίδα 14), των όρων της σύµβασης, το ύψος της οϖοίας αντιστοιχεί σε ϖοσοστό 5% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. Η εγγύηση κατατίθεται ϖριν ή κατά την υϖογραφή της σύµβασης. 12

13 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εϖιστρέφεται µετά την οριστική ϖοσοτική και ϖοιοτική ϖαραλαβή του υλικού και ύστερα αϖό την εκκαθάριση των τυχόν αϖαιτήσεων αϖό τους δύο συµβαλλόµενους.. Η ανωτέρω εγγύηση εκδίδεται και θα ϖρέϖει να είναι συµϖληρωµένη σύµφωνα µε το υϖόδειγµα της ϖαρούσης διακήρυξης. Ε. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης εϖιστρέφεται µετά την τελική βεβαίωση ϖαραλαβής της ϖροµήθειας. ΣΤ. Κατά τα λοιϖά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 157 του Ν. 4281/ Χρόνος ισχύος των ϖροσφορών Οι ϖροσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους ϖροµηθευτές για χρονικό διάστηµα 150 ηµερών. Ο Υϖολογισµός του χρονικού αυτού διαστήµατος αρχίζει αϖό την εϖόµενη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. ΑΡΘΡΟ 3 ο -- ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Αϖοσφράγιση Προσφορών Οι ϖροσφορές κατατίθενται ενώϖιον της αρµόδιας Εϖιτροϖής ιαγωνισµού. Οι ϖροσφορές µϖορεί και να αϖοσταλούν (ταχυδροµικά ή µε άλλο τρόϖο) µέχρι την ϖροηγουµένη του διαγωνισµού εργάσιµη ηµέρα. Προσφορές ϖου ϖεριέρχονται στο ήµο ράµας µε οϖοιοδήϖοτε τρόϖο ϖριν αϖό την διενέργεια του διαγωνισµού δεν αϖοσφραγίζονται, αλλά ϖαραδίδονται στην Εϖιτροϖή ϖριν την λήξη της ϖροθεσµίας ϖου καθορίζεται αϖό την διακήρυξη, ϖροκειµένου να αϖοσφραγισθούν µαζί µε τις άλλες ϖου κατατέθηκαν µε την ϖροαναφερόµενη διαδικασία. Η αϖοσφράγιση των ϖροσφορών γίνεται δηµόσια ενώϖιον της Εϖιτροϖής ϖαραλαβής και αϖοσφράγισης ϖροσφορών. Η Εϖιτροϖή ϖροβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αϖοσφράγισης των ϖροσφορών την ηµεροµηνία και ώρα ϖου ορίζεται αϖό τη διακήρυξη. Η αϖοσφράγιση γίνεται µε την ϖαρακάτω διαδικασία: Αποσφραγίζεται µόνο ο κυρίως φάκελος, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά µονογράφεται και σφραγίζεται από την Επιτροπή στην κατοχή της οποίας και παραµένει. Ο φάκελος της οικονοµικής ϖροσφοράς θα αϖοσφραγισθεί, µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιϖών στοιχείων. Οι φάκελοι των οικονοµικών ϖροσφορών, για όσες ϖροσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιϖών στοιχείων αϖοδεκτές, δεν αϖοσφραγίζονται, αλλά εϖιστρέφονται. Όσοι ϖαρευρίσκονται στη διαδικασία αϖοσφράγισης των ϖροσφορών λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό καθώς και των τιµών ϖου ϖροσφέρθηκαν. Προσφορές ϖου κατατίθενται εκϖρόθεσµα δεν γίνονται δεκτές. 2. Αξιολόγηση Προσφορών 13

14 Α. Για την τελική εϖιλογή του ϖροµηθευτή, θα ληφθούν υϖόψη: 1). Η συµφωνία της ϖροσφοράς ϖρος τους όρους και τις ϖροδιαγραφές της διακήρυξης, 2). Ο ανταγωνισµός ϖου αναϖτύχθηκε, 3). Η τιµή της ϖροσφοράς σε σχέση και µε τις τιµές ϖου ϖροσφέρθηκαν σε ϖροηγούµενους διαγωνισµούς και την τρέχουσα στην αγορά τιµή. Εϖίσης, θα εξετασθεί και η φερεγγυότητα τους, η εϖαγγελµατική τους αξιοϖιστία, η οικονοµική τους κατάσταση και οι τεχνικές τους δυνατότητες. Β. Η κατακύρωση γίνεται στον ϖροµηθευτή ϖου ϖροσφέρει τη χαµηλότερη τιµή ανά ϖακέτο, εφόσον η ϖροσφορά του κρίνεται αϖοδεκτή µε βάση τους όρους της διακήρυξης. Γ. Ισοδύναµες θεωρούνται οι ϖροσφορές ϖου ϖεριέχουν την ίδια τιµή και είναι σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης.. Προσφορές ϖου είναι αόριστες και ανεϖίδεκτες εκτίµησης ή είναι υϖό αίρεση, αϖορρίϖτονται ως αϖαράδεκτες, µε αϖόφαση της Οικονοµικής Εϖιτροϖής ύστερα αϖό γνωµοδότηση της Εϖιτροϖής ιαγωνισµού. Ε. Προσφορές ϖου ϖαρουσιάζουν κατά την κρίση της Εϖιτροϖής ιαγωνισµού ουσιώδεις αϖοκλίσεις αϖό τους όρους και τις ϖροδιαγραφές της διακήρυξης αϖορρίϖτονται ως αϖαράδεκτες. Αν ο ήµος ράµας κρίνει ασύµφορες τις ϖροσφορές µϖορεί να εϖαναλάβει το διαγωνισµό, όϖοτε ο µειοδότης δεν µϖορεί να ϖροβάλλει καµία αξίωση. Προσφορά ϖου θέτει όρο αναϖροσαρµογής τιµής µέχρι λήξεως της σύµβασης αϖορρίϖτεται ως αϖαράδεκτη. 3. Ενστάσεις Α. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς του, ή της συµµετοχής ϖροµηθευτή σ' αυτόν, υϖοβάλλεται εγγράφως ως εξής: 1). Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στην αρµόδια για τη διενέργεια του διαγωνισµού υϖηρεσία, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος αϖό τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία υϖοβολής των ϖροσφορών. Για τον καθορισµό της ϖροθεσµίας αυτής συνυϖολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης της διακήρυξης και της υϖοβολής των ϖροσφορών. Αν ϖροκύϖτει κλάσµα θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. 2). Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής ϖροµηθευτή σε αυτόν, µόνο αϖό ϖροµηθευτή ϖου συµµετέχει στο διαγωνισµό ή αϖοκλείσθηκε αϖό αυτόν σε οϖοιοδήϖοτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους ϖου ανακύϖτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Η ένσταση υϖοβάλλεται στο ήµο ράµας κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι και την εϖόµενη εργάσιµη ηµέρα αϖό την ανακοίνωση του αϖοτελέσµατος του αντίστοιχου σταδίου σύµφωνα µε την ϖαρ. 1β του άρθρου 15 της υϖουργικής αϖόφασης 11389/1993 (ΕΚΠΟΤΑ). Η ένσταση αυτή δεν εϖιφέρει αναβολή ή διακοϖή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αϖοτελεσµάτων του διαγωνισµού αϖό το αρµόδιο όργανο, το οϖοίο υϖοβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή της στην Οικονοµική Εϖιτροϖή ϖου αϖοφαίνεται τελικά. 14

15 Ο ήµος ράµας υϖοχρεούται να γνωστοϖοιήσει στους συµµετέχοντες το ϖεριεχόµενο των αϖοφάσεων ϖου λαµβάνονται για τις ενστάσεις. Η γνωστοϖοίηση γίνεται µε την αϖοστολή σχετικού εγγράφου ή της ίδιας της αϖόφασης µε τηλεοµοιοτυϖική συσκευή (fax). Ενστάσεις ϖου υϖοβάλλονται για άλλο λόγο εκτός των ϖροαναφεροµένων δεν λαµβάνονται υϖόψη. Β. Ενστάσεις ϖου υϖοβάλλονται για οιουσδήϖοτε άλλους αϖό τους ϖροαναφερόµενους λόγους, ϖρο της υϖογραφής της σύµβασης δεν γίνονται δεκτές. ΑΡΘΡΟ 4 ο -- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Κριτήριο κατάθεσης είναι αυτό της χαµηλότερης τιµής του κάθε ϖακέτου, για το σύνολο των αϖαιτουµένων υλικών, αϖοκλειόµενης ϖροσφοράς ϖου θα αναφέρεται µόνο σε µέρος αυτών. Ανάδοχος θα ανακηρυχθεί αυτός ϖου θα ϖροσφέρει τη µικρότερη ϖροσφορά στο σύνολό του κάθε ϖακέτου, χωρίς να λαµβάνονται υϖ όψη ϖιθανές διαφορές ανά υλικό. Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται µε αϖόφαση της Οικονοµικής Εϖιτροϖής, ύστερα αϖό γνωµοδότηση της εϖιτροϖής αξιολόγησης. Σε ϖερίϖτωση αϖόλυτα ίσης ϖροσφοράς, η κατάταξη θα γίνει µε κλήρωση, ϖαρουσία των διαγωνιζοµένων µε τις ίσες ϖροσφορές. Σε ϖερίϖτωση µαταίωσης του ιαγωνισµού οι υϖοψήφιοι ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωµα αϖοζηµίωσης για οϖοιαδήϖοτε λόγο. Η σύµβαση καταρτίζεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών ϖου τη συνοδεύουν, ϖου µε την ϖροσφορά του αϖοδέχεται ο ανάδοχος ή µε βάση την έγκριση για την κατάρτισή της µε την οϖοία συµφωνεί ο ανάδοχος. Η σύµβαση δεν µϖορεί να ϖεριέχει όρους αντίθετους µε τα ϖαραϖάνω στοιχεία. Η σύµβαση υϖογράφεται αϖό το ήµαρχο ή αϖό τον νόµιµα εξουσιοδοτηµένο Αντιδήµαρχο. ΑΡΘΡΟ 5 ο -- ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ 1. Τόϖος ϖαράδοσης και τρόϖος ϖαράδοσης των υλικών Ο ϖροµηθευτής είναι υϖοχρεωµένος να ϖαραδώσει τα υλικά σύµφωνα µε την εϖιθυµία του ήµου. 2. Παραλαβή των υλικών Οι ϖοσότητες είναι ενδεικτικές και θα αϖορροφηθούν όσες είναι αϖαραίτητες, ενώ θα υϖάρχει δυνατότητα αυξοµείωσης της ϖοσότητας του ενός είδους υϖέρ είδους η σε βάρος άλλου του κάθε ϖακέτου. Η ϖαραλαβή των υλικών θα γίνεται τµηµατικά. 3. Τρόϖος ϖληρωµής Η αµοιβή του αναδόχου θα καταβάλλεται τµηµατική µε την ϖαράδοση στην υϖηρεσία των ϖοσοτήτων και των ειδών των υλικών, ανάλογα µε τις ανάγκες της υϖηρεσίας. Η καταβολή θα γίνει, µε την ϖροσκόµιση των νοµίµων ϖαραστατικών ϖου ϖροβλέϖονται αϖό τις διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού ϖου τυχόν ζητηθεί αϖό τις αρµόδιες υϖηρεσίες ϖου διενεργούν τον έλεγχο για την ϖληρωµή του αναδόχου, µετά την αφαίρεση των νοµίµων κρατήσεων. Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις, τέλη και φόροι κατά το χρόνο του διαγωνισµού, τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης καθώς και των τυχόν εϖαναληϖτικών καθώς και κάθε άλλη εϖιβάρυνση για την ϖαράδοση του υλικού στον τόϖο και µε τον τρόϖο ϖου ϖροβλέϖεται στην ϖαρούσα διακήρυξη. ΑΡΘΡΟ 6 ο -- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 15

16 Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισµού ϖαρέχονται τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, αϖό το Τµήµα Προµηθειών του ήµου ράµας, Βερµίου 2 & 1 ης Ιουλίου 1, ΤΚ ράµα αϖό τον αρµόδιο υϖάλληλο κ. Μιλτιάδη Μελιάδη, τηλέφωνο: και fax ΑΡΘΡΟ 7 ο -- ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Περίληψη της ϖαρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί σε µία (1) ηµερήσια καθηµερινή νοµαρχιακή εφηµερίδα του Νοµού. Η ϖερίληψη διακήρυξης εϖιϖλέον θα τοιχοκολληθεί σε εµφανές σηµείο του ήµου ράµας (ϖίνακας ανακοινώσεων), θα σταλεί στο εϖιµελητήριο, θα αναρτηθεί στο «ΚΗΜ Σ», στην ιστοσελίδα του ήµου και στο «ΙΑΥΓΕΙΑ». ράµα Φεβρουαρίου 2015 Συντάχθηκε Ο Προϊστάµενος Τµήµατος Προµηθειών Υϖηρεσιών Θεωρήθηκε Η ιευθύντρια Οικονοµικών Μιλτιάδης Μελιάδης Ευαγγελία Ζιούτη ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ονοµασία Τράϖεζας Κατάστηµα Ηµεροµηνία Έκδοσης Ευρώ Προς: ΗΜΟ ΡΑΜΑΣ Βερµίου 2 & 1 ης Ιουλίου 66100, ράµα ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ ΕΥΡΩ Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα µε την ϖαρούσα εϖιστολή ανέκκλητα και ανεϖιφύλακτα, ϖαραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, του ϖοσού των ευρώ, (,00 ευρώ) υϖέρ τ /νση για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης συνολικής αξίας για την ϖροµήθεια γραφικής ύλης και λοιϖών υλικών γραφείου & υλικού εκτυϖώσεων (εκτυϖωτικό χαρτί Α4, Α3) (Πακέτο / Πακέτα Νο ). 16

17 Η ϖαρούσα εγγύηση καλύϖτει µόνο τις υϖοχρεώσεις τ....εν λόγω ϖου αϖορρέουν αϖό την καλή εκτέλεση της ανωτέρω σύµβασης καθ όλο τον χρόνο ισχύος της. Το ϖαραϖάνω ϖοσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµιά αϖό µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της αϖαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες αϖό την αϖλή έγγραφη ειδοϖοίησή σας. Αϖοδεχόµαστε να ϖαρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα αϖό αϖλό έγγραφο της Υϖηρεσίας σας, µε την ϖροϋϖόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υϖοβληθεί ϖριν αϖό την ηµεροµηνία λήξης της. Σε ϖερίϖτωση κατάϖτωσης της εγγύησης, το ϖοσό της κατάϖτωσης υϖόκειται σε ϖάγιο τέλος χαρτοσήµου. Η ϖαρούσα ισχύει µέχρι και την εϖιστροφή της σε µας. Βεβαιούται υϖεύθυνα ότι το ϖοσό των εγγυητικών µας εϖιστολών ϖου έχουν δοθεί στο ηµόσιο και τα ΝΠ συνυϖολογίζοντας και το ϖοσό της ϖαρούσας, δεν υϖερβαίνει το όριο των εγγυήσεων ϖου έχει καθορισθεί αϖό το Υϖουργείο Οικονοµικών για την Τράϖεζά µας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 17

18 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ & ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ - ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 Κ.Α & Κ.Α ΣΥΝΤΑΞΑΣ: ΜΕΛΙΑ ΗΣ ΜΙΛΤΙΑ ΗΣ - ΠΡ/ΝΟΣ ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η διαδικασία της ϖροµήθειας διέϖεται αϖό τις διατάξεις της µε αριθµ / αϖόφασης του Υϖουργείου Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αϖοκέντρωσης και άρθρο 209 του Ν. 3463/06. ΑΡΘΡΟ 2 ο Τα υϖό ϖροµήθεια είδη θα είναι αρίστης ϖοιότητας και θα ελεγχθούν µε βάση τις ισχύουσες ϖροδιαγραφές ϖοιότητας υλικών. Αν τα είδη αϖοδειχτούν αϖό τον έλεγχο ακατάλληλα η υϖηρεσία έχει δικαίωµα να τα αϖορρίψει ή να εϖιβάλλει ϖερικοϖή λόγω υϖοβαθµισµένης ϖοιότητας, µετά αϖό ϖρακτικό του αρµόδιου οργάνου, κατά την εκτίµηση της εϖιβλέϖουσας υϖηρεσίας, σύµφωνα µε το άρθρο 34 της Αϖοφ /23/3/1993 του ΥΠ.ΕΣ. ΑΡΘΡΟ 3 ο Η ϖροµήθεια θα εκτελεστεί τµηµατικά αϖό την υϖογραφή της σύµβασης, κατόϖιν εντολής της υϖηρεσίας για χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους αϖό την ηµεροµηνία υϖογραφής της σύµβασης και θα συντάσσεται και θα υϖογράφεται το ϖρωτόκολλο ϖροσωρινής ϖαραλαβής της ϖροµήθειας, ϖροκειµένου να ϖραγµατοϖοιηθεί η ϖληρωµή του ϖροµηθευτή (άρθρο 29 ϖαρ.3 της Αϖόφ /23/3/1993 του ΥΠ.ΕΣ.). Οι τιµές ισχύουν και δεσµεύουν τον ϖροµηθευτή µέχρι την λήξη της σύµβασης. Εάν ϖαρατηρηθούν καθυστερήσεις στη ϖροθεσµία ϖαράδοσης και για κάθε ηµέρα καθυστέρησης θα εϖιβληθεί ϖοινική ρήτρα, σύµφωνα µε την Αϖοφ /23/3/1993 του ΥΠ.ΕΣ. Εάν και οι ϖροθεσµίες αυτές ϖαρέλθουν άϖρακτες ο ανάδοχος θα κηρυχτεί έκϖτωτος σύµφωνα µε τις διατάξεις της Αϖόφασης 11389/23/3/1993 του ΥΠ.ΕΣ.. Σε ϖερίϖτωση αδυναµίας του ϖροµηθευτή να ϖροµηθεύσει τα είδη ή ϖαρατηρούµενων καθυστερήσεων ϖαραδόσεως των υλικών, ο ήµος έχει το δικαίωµα να 18

19 διαλύσει την σύµβαση και να κηρύξει τον ϖροµηθευτή έκϖτωτο σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, εϖιβάλλοντας στον ϖροµηθευτή τις αϖό τον νόµο ϖροβλεϖόµενες κυρώσεις. ΑΡΘΡΟ 4 ο Η ϖληρωµή θα γίνει µόλις συµϖληρωθεί η ϖαράδοση ειδών στο ήµο ράµας, συνταχθεί και υϖογραφεί το ϖρωτόκολλο ϖαραλαβής υλικών και υϖοβληθούν τα νόµιµα δικαιολογητικά ϖληρωµής. Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις (τέλη, φόροι ) κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης καθώς και των τυχόν εϖαναληϖτικών. Οι ϖληρωµές θα γίνονται µετά αϖό την έκδοση του σχετικού εντάλµατος ϖληρωµής. Ο Συντάξας Ο Προϊστάµενος Τµήµατος Προµηθειών Μιλτιάδης Μελιάδης ράµα Η ιευθύντρια Οικονοµικών Υϖηρεσιών Ευαγγελία Ζιούτη ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΚΕΤΟ Α ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ α/α Είδος Τεµάχια Τιµή ανά Τεµάχιο Σύνολο 1 Στυλό BIC µϖλε ,25 355,00 BIC κόκκινο 700 0,25 175,00 BIC µαύρο 600 0,25 150,00 PENTEL SUPERB (BK77-C) µϖλε 200 0,65 130,00 PILOT BL-G2-7 (No7) - µϖλε 250 1,00 250,00 PILOT BL-G2-7 (No7) - κόκκινο 70 1,00 70,00 PILOT BL-G2-7 (No7) - µαύρο 50 1,00 50,00 PILOT HI TECPOINT 0,5 - µϖλε 200 1,00 200,00 PILOT HI TECPOINT 0,5 - κόκκινο 60 1,00 60,00 PILOT HI TECPOINT 0,5 - µαύρο 50 1,00 50,00 Σύνολο ,00 2 Μαρκαδόροι Μαρκαδοράκια για CD/DVD λεϖτό µαύρο 30 0,50 15,00 PILOT Fine µαύρο - super color marker (ή ισοδύναµο) 60 0,35 21,00 PILOT Fine µϖλε - super color marker (ή ισοδύναµο) 70 0,35 24,50 19

20 PILOT Fine κόκκινο - super color marker (ή ισοδύναµο) 50 0,35 17,50 Σύνολο ,00 3 Υϖογραµµιστές PELIKAN (TEXMARKER) 490 Κίτρινο (ή ισοδύναµο) 90 0,50 45,00 PELIKAN (TEXMARKER) 491 Πορτοκαλή (ή ισοδύναµο) 50 0,50 25,00 PELIKAN (TEXMARKER) 492 Σιέλ (ή ισοδύναµο) 50 0,50 25,00 Σύνολο ,00 4 Μολύβια STAEDLER NORIS 120 2HB 350 0,30 105,00 5 Φάκελοι Με αυτιά ,20 496,00 Με λάστιχο (χαρτινοι) ,30 600,00 Με έλασµα (ϖλαστικό-διαφανές καϖάκι) 600 0,15 90,00 Με κορδόνι διαστ. 37 x 26 ϖλάτη 10 (ϖλαστική) ,80 800,00 Σύνολο ,00 6 Φάκελοι αλληλογραφίας Κίτρινοι Α5 (17 x 25) 300 0,05 15,00 Κίτρινοι Α4 (35 x 24) ,05 125,00 Κίτρινοι Α3 (41 x 31) 300 0,10 30,00 Με φυσαλίδες για CD 70 0,20 14,00 Σύνολο ,00 7 Ντοσιέ SKAG A (ή ισοδύναµο) 500 1,10 550,00 SKAG A (ή ισοδύναµο) 300 1,50 450,00 Κουτιά κλειστά µε λάστιχο - ράχη 5cm 150 1,20 180,00 Κουτιά κλειστά µε λάστιχο - ράχη 8cm 320 1,20 384,00 Κουτιά κλειστά µε λάστιχο - ράχη 12cm 50 1,30 65,00 Σύνολο ,00 8 Κοµϖιουτεράκι µεσαίο 20 8,00 160,00 9 Τετράδια Σϖιράλ (τεσσάρων θεµάτων) 17 x ,50 17,50 Σϖιράλ (δύο θεµάτων) 17 x ,00 10,00 Τετράδιο (100φυλλο) 17 x ,20 6,00 Σύνολο 15 33,50 20

21 10 Κόλλες UHU Υγρή 21ml - σωληνάριο (ή ισοδύναµο) 20 0,60 12,00 UHU STICK 20gr (ή ισοδύναµο) 20 0,60 12,00 Σύνολο 40 24,00 11 ιορθωτικά PRITT FLUID - µϖουκαλάκι (ή ισοδύναµο) 40 0,50 20,00 ιορθωτική ταινία PILOT BE GREEN 4mm- 6mm 250 1,80 450,00 Ανταλλακτικά για την ΤΑΙΝΙΑ PILOT 290 1,10 319,00 ιορθωτικό στυλό (7ML) ZL63-W (ή ισοδύναµο) 30 1,50 45,00 Σύνολο ,00 12 Ταινίες Αϖλή 15mm x 33m 140 0,25 35,00 Κραφοταινία καφέ 5cm 10 0,80 8,00 Σύνολο ,00 13 Ξύστρες µεταλλικές 39 0,25 9,75 14 Συρραϖτικά PARVA (ή ισοδύναµο) 25 6,00 150,00 PARVA PRIMULA 12 (ή ισοδύναµο) 15 10,00 150,00 Σύνολο ,00 15 Συνδετήρες κουτάκια Νο ,30 15,00 Νο ,30 105,00 Νο 8 (78mm) 50 0,90 45,00 Σύνολο ,00 16 Ταµϖόν Ταµϖόν µέτριο 13 x 8,5 Νο 2 6 0,80 4,80 Ταµϖόν µεγάλο 19,5 x 12 Νο1 10 1,00 10,00 Σύνολο 16 14,80 17 Ετικέτες λευκές αυτοκόλλητες Νο 25 διαστάσεων 14,5 x 9,5 cm 20 1,00 20,00 Νο 24 διαστάσεων 9,8 x 7,2 cm 20 1,00 20,00 Σύνολο 40 40,00 18 Χαρτάκια σηµειώσεων αυτοκόλλητα Μέγεθος 75 x 75mm 350 0,30 105,00 Μέγεθος 50 x 40mm 219 0,20 43,80 21

22 Σύνολο ,80 19 Σβήστρες PILOT (ΕΕ-F6) λευκή (ή ισοδύναµο) 50 0,50 25, ιαφάνειες SKAG για ντοσιέ Α4 (ή ισοδύναµο) (ϖάχος 0,09 άνοιγµα εϖάνω) 100 τεµαχίων Πλαστικά διαχωριστικά για ντοσιέ 1-5 TABS SALKO DIN A4 (ϖακέτο) (ή ισοδύναµο) 250 1,10 275, ,40 20,00 22 Μολυβοθήκη συρµάτινη 10 0,90 9,00 23 Χάρακες Πλαστικοί 20cm 25 0,20 5,00 Πλαστικοί 30cm 25 0,25 6,25 Σύνολο 50 11,25 24 Λάστιχα (1 ος κιλού) Νο ,00 140,00 Νο 13/5 20 7,00 140,00 Σύνολο ,00 25 Κοϖίδια Μικρό 15 0,30 4,50 Μεγάλο 10 0,90 9,00 Σύνολο 25 13,50 26 Θήκη για χαρτάκια σηµειώσεων συρµάτινη 10 1,50 15, Χαρτονάκια χρωµατιστά για βιβλιοδεσία 160gr ιαφάνειες Α4 για σϖιράλ-βιβλιοδεσία (συσκ. των 100) 100 0,05 5,00 3 5,00 15,00 29 Αϖοσυρραϖτικό Νο RM ,00 29,00 30 Βάση ηµερολογίου συρµάτινο 12 2,00 24,00 31 Ηµερολόγια έτους (Γυριστά για βάση ηµερολογίου) 250 0,60 150,00 32 Ψαλίδι µικρό STANLESS STEEL (17cm) 12 1,00 12,00 33 Καρφίτσες κουτάκια 50 0,40 20,00 22

23 34 ιακορευτές ιακορευτής ΣΑΧ 308 (15φύλλων) 10 3,00 30,00 ιακορευτής ΣΑΧ 608 (63φύλλων) 2 21,00 42,00 Σύνολο 12 72,00 35 Βάση σελοτέιϖ µε βαρίδιο 6 1,50 9,00 36 Σκαφίδες για έντυϖα (συρταράκια) 40 1,50 60,00 37 Σελιδοδείκτες Bricth Neon 4/50 x 20mm (ή ισοδύναµο) 25 0,70 17,50 38 Βιβλίο λογιστικό (50 φύλλων-διαστασ. 20 x 30) 2 2,00 4,00 39 Βιβλίο ϖολιτικών γάµων 2 35,00 70,00 40 CLIPS κουτάκια 12 τεµαχίων BINDER CLIPS 15mm (12 τεµαχίων) 140 0,40 56,00 BINDER CLIPS 19mm (12 τεµαχίων) 79 0,50 39,50 BINDER CLIPS 25mm (12 τεµαχίων) 110 0,60 66,00 BINDER CLIPS 32mm (12 τεµαχίων) 90 0,80 72,00 BINDER CLIPS 41mm (12 τεµαχίων) 60 1,10 66,00 BINDER CLIPS 50mm (12 τεµαχίων) 15 2,10 31,50 Σύνολο ,00 41 Μϖαταρίες ΑΑ 1.5V (σετ. 4 τεµ.) αλκαλικές 50 1,10 55,00 ΑΑΑ 1.5V (σετ. 4τεµ.) αλκαλικές 40 1,10 44,00 Σύνολο 90 99,00 42 Μελάνι µϖλε για ταµϖόν 100 0,30 30,00 43 Σϖιράλ για βιβλιοδεσία Νο. 6 (Συσκευασία των 100) 3 2,33 6,99 ΣΥΝΟΛΟ 8.943,09 ΦΠΑ 23% 2.056,91 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00 CPV: (Γραφική Ύλη) 23

24 ΥΛΙΚΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΠΑΚΕΤΟ Β ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ α/α Είδος Τεµάχια Τιµή ανά Τεµάχιο Σύνολο 1. NAVIGATOR ((80 gr) A , ,00 2. INAKOPIA (80 gr ) A , ,70 3. ΝΑVIGATOR (80gr) A , ,30 Σύνολο ,00 ΦΠΑ 23 % 2.617,86 Γενικό Σύνολο ,86 Στρογγυλοϖοίηση 0,14 Τελικό Σύνολο ,00 CPV: (Υλικό Εκτυϖώσεων) ράµας 00/00/2015 Συντάχθηκε Ο Προϊστάµενος Τµήµατος Προµηθειών Θεωρήθηκε Η ιευθύντρια Οικονοµικών Υϖηρεσιών Μιλτιάδης Μελιάδης Ευαγγελία Ζιούτη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Πακέτο Νο Α --- Γραφική Ύλη - Λοιπών Υλικών Γραφείου Του Έδρα Οδός Αριθµός Τηλέφωνο Fax: α/ Τεµάχι Είδος α α 1 Στυλό Τιµή ανά Τεµάχιο Αριθµητικώ ς Τιµή ανά τεµάχιο Ολογράφως Γενικό Σύνολο 24

25 BIC µϖλε 1420 BIC κόκκινο 700 BIC µαύρο 600 PENTEL SUPERB (BK77-C) µϖλε 200 PILOT BL-G2-7 (No7) - µϖλε 250 PILOT BL-G2-7 (No7) - κόκκινο 70 PILOT BL-G2-7 (No7) - µαύρο 50 PILOT HI TECPOINT 0,5 - µϖλε 200 PILOT HI TECPOINT 0,5 - κόκκινο 60 PILOT HI TECPOINT 0,5 - µαύρο 50 2 Μαρκαδόροι Μαρκαδοράκια για CD/DVD λεϖτό µαύρο PILOT Fine µαύρο - super color marker (ή ισοδύναµο) PILOT Fine µϖλε - super color marker (ή ισοδύναµο) PILOT Fine κόκκινο - super color marker (ή ισοδύναµο) 3 Υϖογραµµιστές PELIKAN (TEXMARKER) 490 Κίτρινο (ή ισοδύναµο) PELIKAN (TEXMARKER) 491 Πορτοκαλή (ή ισοδύναµο) PELIKAN (TEXMARKER) 492 Σιέλ (ή ισοδύναµο) Μολύβια STAEDLER NORIS 120 2HB Φάκελοι Με αυτιά 2480 Με λάστιχο (χαρτινοι) 2000 Με έλασµα (ϖλαστικό-διαφανές καϖάκι)

26 Με κορδόνι διαστ. 37 x 26 ϖλάτη 10 (ϖλαστική) Φάκελοι αλληλογραφίας Κίτρινοι Α5 (17 x 25) 300 Κίτρινοι Α4 (35 x 24) 2500 Κίτρινοι Α3 (41 x 31) 300 Με φυσαλίδες για CD 70 7 Ντοσιέ SKAG A (ή ισοδύναµο) 500 SKAG A (ή ισοδύναµο) 300 Κουτιά κλειστά µε λάστιχο - ράχη 5cm 150 Κουτιά κλειστά µε λάστιχο - ράχη 8cm 320 Κουτιά κλειστά µε λάστιχο - ράχη 12cm 50 8 Κοµϖιουτεράκι µεσαίο 20 9 Τετράδια Σϖιράλ (τεσσάρων θεµάτων) 17 x 25 5 Σϖιράλ (δύο θεµάτων) 17 x 25 5 Τετράδιο (100φυλλο) 17 x Κόλλες UHU Υγρή 21ml - σωληνάριο (ή ισοδύναµο) UHU STICK 20gr (ή ισοδύναµο) 11 ιορθωτικά PRITT FLUID - µϖουκαλάκι (ή ισοδύναµο) ιορθωτική ταινία PILOT BE GREEN 4mm-6mm

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο. απάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι ,84 µε το Φ.Π.Α.. ΑΡΘΡΟ 2 ο

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο. απάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι ,84 µε το Φ.Π.Α.. ΑΡΘΡΟ 2 ο ΕΡΓΟ : Προµήθεια Φωτοτυπικού υλικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ έτους 2011 των Υπηρεσιών του ήµου. ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ιαχείρισης Υλικών - Αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1 ΣΤΥΛΟ (ΤΕΜΑΧΙΑ) FABER CASTEL 030 M - ΜΠΛΕ 150 FABER CASTEL 030 M - KOKKINO 15

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1 ΣΤΥΛΟ (ΤΕΜΑΧΙΑ) FABER CASTEL 030 M - ΜΠΛΕ 150 FABER CASTEL 030 M - KOKKINO 15 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΠΑΚΕΤΟ Α ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΣΤΥΛΟ (ΤΕΜΑΧΙΑ) FABER CASTEL 030 M - ΜΠΛΕ 150 FABER CASTEL 030 M - KOKKINO 15 FABER

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΚΕΤΟ Α ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΣΤΥΛΟ (ΤΕΜΑΧΙΑ) FABER CASTEL 030 M - ΜΠΛΕ 150 0,35 52,50 FABER CASTEL 030 M - KOKKINO 15

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νέα Σμύρνη, 30.03.2016 Αρ. Πρωτ.: 10617 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16 Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Πληροφορίες: Α. ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : Προµηθειών Αρµόδιος : Τζανιδάκης

Σελίδα 1 από 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : Προµηθειών Αρµόδιος : Τζανιδάκης Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : Προµηθειών Αρµόδιος : Τζανιδάκης e-mail : Prom@heraklion.gr Ηράκλειο 21 / 05/2012 Aρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑIΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 5586 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Σύμφωνα με τους παρακάτω όρους: ΆΡΘΡΟ 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης: 9 Προµήθεια Καυσίµων & Ελαιολιπαντικών Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 662 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 662 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σπάτα 25/10/2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 42161 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ: Α. ΣΩΤΗΡΙΟΥ Τηλ: 210 6632200 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:.31../.08.../2010 ΝΟΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔIΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:.31../.08.../2010 ΝΟΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:.31../.08.../2010 ΝΟΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. 135788 Ταχ.Διεύθυνση:..Αγιου Τίτου 1... Πληροφορίες:...Γραφείο Προμηθειών... Τηλέφωνο:...2810399185... Fax:... Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.ΣΜΥΡΝΗ: 04.04.2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ.: 14/2012 KA: 35.6699.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Χλοοτάπητα και βελτιωτικών εδάφους για χώρους πρασίνου» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απ:48 Αριθ.πρωτ:3507

Αριθ. Απ:48 Αριθ.πρωτ:3507 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Περαία, 07.02.2014 Αριθ. Απ:48 Αριθ.πρωτ:3507 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Επαναπροκυρησσει

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο απάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι ,96 µε το Φ.Π.Α..

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο απάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι ,96 µε το Φ.Π.Α.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 08-08-2012 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ταχ. /νση:πλατεία Καλλεργών Προµήθεια Ηλεκτροµηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Σελίδα 1 από 5 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Εκτυπώσεις και βιβλιοδετήσεις ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ εντύπων και βιβλίων των υπηρεσιών ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ του ήµου για το έτος 2014. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Περαία, 27/01/14 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 2070 ΑΡ.ΑΠΟΦ:22.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Περαία, 27/01/14 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 2070 ΑΡ.ΑΠΟΦ:22. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Περαία, 27/01/14 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 2070 ΑΡ.ΑΠΟΦ:22 Τίτλος: «Προµήθεια ασφάλτου για αποκατάσταση ασφαλτικών φθορών του.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 Για την προμήθεια ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 75.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:.26../.07.../2010 ΔΗΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔIΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:.26../.07.../2010 ΔΗΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:.26../.07.../2010 ΝΟΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Αρ. Πρωτ... Ταχ.Διεύθυνση:..Αγίου Τίτου 1... Πληροφορίες:...Γραφείο Προμηθειών... Τηλέφωνο:...2810399185...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC 14PROC002353930 2014-10-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κασσάνδρεια 21.10.2014 ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ Αρ.πρωτ.23302 Πηροφορίες:Xατζηαγγέλου Ελ. Τηλέφωνο:2374350132

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ. Εργασία : Προμήθεια υδραυλικών υλικών αρδεύσεων. Aριθμ. Μελέτης: 20/2015 K.A

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ. Εργασία : Προμήθεια υδραυλικών υλικών αρδεύσεων. Aριθμ. Μελέτης: 20/2015 K.A ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Εργασία : Προμήθεια υδραυλικών υλικών αρδεύσεων Aριθμ. Μελέτης: 20/2015 K.A. 25.7135.002 Συγγραφή υποχρεώσεων 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1113 /2016 Για την προμήθεια ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 12.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο κατακύρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1095/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1095/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1095/2016 Για την προμήθεια «ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: Επιλογή αναδόχου υπηρεσιών ενίσχυσης προσωπικού μαγειρείου του Παιδικού σταθμού Δήμου Καρπενησίου Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: Επιλογή αναδόχου υπηρεσιών ενίσχυσης προσωπικού μαγειρείου του Παιδικού σταθμού Δήμου Καρπενησίου Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι 07/10/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ : 21846 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ----------------- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο. απάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι ,00 µε το Φ.Π.Α.. ΑΡΘΡΟ 2 ο

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο. απάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι ,00 µε το Φ.Π.Α.. ΑΡΘΡΟ 2 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ταχ. /νση: ΑΓ.ΤΙΤΟΥ 1 Τ.Κ: 71202 Αρµόδιος : Τζανιδακης Βασίλης Τηλ.: 2810-399185 Fax: 2810-229207 E-mail : v-tzanidakis@heraklion.gr

Διαβάστε περισσότερα

244/2015 : « »

244/2015 : «      » ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 25ης /16-07-2015 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ TΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΡΑΜΑΣ Αριθµός Απόφασης: 244/2015 ΘΕΜΑ: Κατακύρωση πρακτικού Νο 1 και πρακτικού Νο 2 της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι 11/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ: 2725 ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: Επιλογή αναδόχου υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1. ΕΡΓΟ : Επιλογή εταιρίας ταχυµεταφορών ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Ηράκλειο 02/ 04/ 2015

Σελίδα 1. ΕΡΓΟ : Επιλογή εταιρίας ταχυµεταφορών ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Ηράκλειο 02/ 04/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθµός πρωτ. προκήρυξης: 40355 ΕΡΓΟ : Επιλογή εταιρίας ταχυµεταφορών επιστολών και δεµάτων από και προς τον ήµο. Ηράκλειο 02/ 04/ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Η διενέργεια της προµήθειας διέπεται από τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών Ο.Τ.Α Υπουργική απόφαση 11389/ Φ.Ε.Κ. 185/ Τ.Β.

Η διενέργεια της προµήθειας διέπεται από τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών Ο.Τ.Α Υπουργική απόφαση 11389/ Φ.Ε.Κ. 185/ Τ.Β. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Προµήθεια πλαστικών σάκων. ΚΑ. :20-6699.002 KA 35-6699.001 ΙΑΚΗΡΥΞΗ 0 ήµαρχος Ηρακλείου Κρήτης απoφασίζει και διακηρύσσει ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τύρναβος 03 / 02 / 2014 ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Αρ. πρωτ: 2025

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τύρναβος 03 / 02 / 2014 ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Αρ. πρωτ: 2025 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τύρναβος 03 / 02 / 2014 ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Αρ. πρωτ: 2025 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος του Τυρνάβου προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30/07/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 20712 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ: 18/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ήµος Ηρακλείου ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ήµος Ηρακλείου ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αριθµός ιακήρυξης 2 / 2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Προµήθεια σωληνών και εξαρτηµάτων άρδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α. 20-6673.005 για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : Ηλεκτροφωτισµού και Σήµανσης Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ήµαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 2016

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ -ΙΟΝΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤ. ΕΛΛΑ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 19973/5-4-2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σπάτα 3/7 /2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σπάτα 3/7 /2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σπάτα 3/7 /2012 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Αρ. Πρωτ.21687 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βας. Παύλου 108 & Φλέμινγκ Τ.Κ. : 19004-Σπάτα Εισηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ Αριθμός Πρωτ Ηράκλειο:28/5/2008 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου έχοντας υπόψη:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ Αριθμός Πρωτ Ηράκλειο:28/5/2008 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ Αριθμός Πρωτ 51271 Ηράκλειο:28/5/2008 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Δήμαρχος Ηρακλείου έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις: του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:152940 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια εκτυπώσεις διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια πλαστικών σάκων. ΚΑ. : ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Προµήθεια πλαστικών σάκων. ΚΑ. : ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Προµήθεια πλαστικών σάκων. ΚΑ. :20-6699.002 ΙΑΚΗΡΥΞΗ 0 ήµαρχος Ηρακλείου Κρήτης διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 766 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ(ΑΡΤΟΥ) ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 766 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ(ΑΡΤΟΥ) ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σπάτα 4/12/2013 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Αρ. Πρωτ. 47514 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βας. Παύλου 108 & Φλέμινγκ Τ.Κ. : 19004-Σπάτα Εισηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Προµήθεια σωληνών και εξαρτηµάτων άρδευσης για ΚΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Άγιος Νικόλαος 24-05-2016 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 7593 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2013 K.A.: 10.7134.0002 ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ήµος Νέας Σµύρνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημοτικού Συμβουλίου)

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: ,00 ευρώ με ΦΠΑ. Αναλυτικά Γραφική Ύλη (ΚΑ ) : ,00 με ΦΠΑ Υλικό Εκτυπώσεων ( ΚΑ ): 17.

Προϋπολογισμός: ,00 ευρώ με ΦΠΑ. Αναλυτικά Γραφική Ύλη (ΚΑ ) : ,00 με ΦΠΑ Υλικό Εκτυπώσεων ( ΚΑ ): 17. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα, 08 Φεβρουαρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Διακήρυξης: 5202 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Βερμίου 2 &1 ης Ιουλίου 66100 Δράμα Πληροφορίες: Μ. Μελιάδης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 04 / ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ TΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ. ΔΡΑΜΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 04 / ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ TΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ. ΔΡΑΜΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 04 /01-02-2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ TΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ. ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Απόφασης: 11/2016 ΘΕΜΑ: Έγκριση όρων δημοπράτησης και ψήφιση πιστώσεων πρόχειρου (συνοπτικού) ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1099/16

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1099/16 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1099/16 Για την προμήθεια «ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΑΚΩΝ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προυπολογιζόμενη δαπάνη 28.000

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σπάτα 26/6/2014 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Αρ. Πρωτ. 22964 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βας. Παύλου 108 & Φλέμινγκ Τ.Κ. : 19004-Σπάτα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26/08/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26/08/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26/08/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 29751 ΑΔΑ: 7610ΩΚ3-6ΓΨ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025905 Έχοντας υπόψη ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 5/ 12/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 38750 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ηµάρχου: 2892 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

0 Δήμαρχος Ηρακλείου Κρήτης, έχοντας υπόψη:

0 Δήμαρχος Ηρακλείου Κρήτης, έχοντας υπόψη: Έκδ.1 αναθ.4 ημ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΒΙΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Τ.Κ:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ * * * * * * * Αριθ. Πρωτ.9492 Α Π Ο Φ Α Σ Η : 631 /16 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ: Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3463/06 Κώδικας ήµων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ5ΩΚΩ-ΝΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ. Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΠ 1552

ΑΔΑ: ΒΙΚ5ΩΚΩ-ΝΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ. Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΠ 1552 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΠ 1552 ENHMEΡΩΣΗ Ο ήµος Μήλου ενηµερώνει ότι θα προχωρήσει στην προµήθεια σάκων απορριµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Αγίου Τίτου 1 Πληροφορίες: Τζανιδάκης Βασίλης Τηλέφωνο: Fax:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Αγίου Τίτου 1 Πληροφορίες: Τζανιδάκης Βασίλης Τηλέφωνο: Fax: Έκδ.1 αναθ.2 ηµ/νία έγκρ. 3/1/2011 ΠΡΟ-ΠΣΠ 023 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Αγίου Τίτου 1 Πληροφορίες: Τζανιδάκης Βασίλης Τηλέφωνο: 2813409185 Fax:2810229207 Ηράκλειο 10 / 09 /2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Η διακήρυξη περιέχει τα εξής:

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Η διακήρυξη περιέχει τα εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Δημοκρατίας 2, 82100 Χίος Πληροφορίες : Μακριπλής Γ. Τηλ. 2271350876 e mail : gmakriplis@chios.gov.gr Αρ. Πρωτ.: 43750/01 12-2015 Δ Ι Α Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΓΡΑΩΗΜ-Θ6Β ΑΔΑΜ: 15PROC Γούρνες Αριθμός πρωτ

ΑΔΑ: ΩΓΡΑΩΗΜ-Θ6Β ΑΔΑΜ: 15PROC Γούρνες Αριθμός πρωτ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 3-6-2015 Αριθμός πρωτ. 10950 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. 2. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4, 5 και 6 του ΕΚΠΟΤΑ (Απόφ. Υπ. Εσωτ /93).

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. 2. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4, 5 και 6 του ΕΚΠΟΤΑ (Απόφ. Υπ. Εσωτ /93). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Προµήθεια και τοποθέτηση ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ξύλινου δαπέδου και συστήµατος ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ υπερυψωµένου ρυθµιζόµενου /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ δαπέδου» ΤΜΗΜΑ Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, / 12/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ηµάρχου: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες: Θεοδοσιάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Γραφικής ύλης έτους 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Γραφικής ύλης έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Γραφικής ύλης έτους 2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ των Υπηρεσιών του Δήμου. ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικών Υπηρεσιών ΤΜΗΜΑ: Διαχείρισης Υλικών και Αποθεμάτων Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 Για την προμήθεια εντύπου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Πρόχειρου Διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Πρόχειρου Διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. n Θεσσαλονίκη 21/12/2009 Αρ. Πρωτ.: 29087 ΓΡΑΦΕΙΟ : Διοικητικό-Οικονομικό ΠΛΗΡΟΦ.: Αθανασίου Φωτεινή ΤΗΛΕΦ: 031-326 452 Ε-mail: Athanasiou@elog.gr Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Πρόχειρου Διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η K.A ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΓΙΑ ΦΥΤΕΥΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η K.A ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΓΙΑ ΦΥΤΕΥΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Πληροφορίες: Δρ Μ. Βασαρμιδάκη Ταχ. Διεύθυνση: Κηποθέατρο Καζαντζάκη Ταχ. Κώδικας: 71201 Τηλ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. πρωτ. 7672/5-03-2014 ΕΡΓΟ: «Προμήθεια οργάνων για βελτίωση παιδικών χαρών Δήμου Σπάρτης» 14PROC001909828 2014-03-07 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΩΝ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Ω1Ι1ΩΗΜ-762 ΑΔΑΜ: 16PROC

ΑΔΑ: Ω1Ι1ΩΗΜ-762 ΑΔΑΜ: 16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 23-6-2016 Αριθμός πρωτ. 11819 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 13/03/2012 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ταχ. Δ/νση:Πλατεία Καλλεργών και Ανδρόγεω Τ.Κ:71202 Πληροφορίες:Γιάννα

Διαβάστε περισσότερα

Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011

Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 30/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011 ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση όρων δηµοπράτησης ανοικτού µειοδοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ λυόμενων αιθουσών σε σχολεία Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ του Δήμου Ηρακλείου. ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ.Α.15-7135.068. Δ Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά 19 Ιουλίου 2011 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. πρωτ. : 12058

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά 19 Ιουλίου 2011 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. πρωτ. : 12058 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά 19 Ιουλίου 2011 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. πρωτ. : 12058 ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο : Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών για συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο Δαπάνη: Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι ,00 ΕΥΡΩ με το ΦΠΑ.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο Δαπάνη: Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι ,00 ΕΥΡΩ με το ΦΠΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προμήθεια μηχανήματος διαγράμμισης ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ : Τεχνικών Έργων και Μελετών ΤΜΗΜΑ : Κυκλοφορίας & Συγκοινωνιών Κ.Α. 30-7135.074για το 2015 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Αντιδήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 15-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 12471 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1097/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1097/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1097/2016 Για την προμήθεια «ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 3/2018

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 3/2018 ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Α.Ε. ΟΤΑ ΠΑΡΚΟ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΘΕΣΗ ΣΕΛΕΠΙΤΣΑΡΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΤΗΛ: 210-4324501 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, 11/ 06 / 2018 ΑΡΙΘ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 008

Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 008 Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : Προµηθειών Αρµόδιος : Τζανιδάκης e-mail : Prom@heraklion.gr Ηράκλειο.. / 0 /2012 Aρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Αγίου Τίτου 1 Πληροφορίες: Τζανιδάκης Βασίλης Τηλέφωνο: 2813409185 Fax:2810229207 Ηράκλειο 29 / 08 /2013 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ανοικτού διεθνή δηµόσιου διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΕΡΟΣ 19/ 10 / 2016 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΕΡΟΣ 19/ 10 / 2016 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΕΡΟΣ 19/ 10 / 2016 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αριθμ. Πρωτ 4368 /19-10-16 Ο ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι την με συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 14 Ιουνίου 2011 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 9780 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 14 Ιουνίου 2011 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 9780 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 14 Ιουνίου 2011 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 9780 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Διρφύων-Μεσσαπίων Προκηρύσσουμε Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Προµήθεια εµφιαλωµένου νερού για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.000,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. ΑΠ 905 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο ήµος Μήλου ενηµερώνει ότι θα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΔΞ3ΩΗΜ-Θ0Ε ΑΔΑΜ: 15PROC

ΑΔΑ: 7ΔΞ3ΩΗΜ-Θ0Ε ΑΔΑΜ: 15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 23-9-2015 Αριθμός πρωτ. 19740 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΖΛΛΩΗΜ-ΣΣΠ ΑΔΑΜ: 15PROC

ΑΔΑ: 7ΖΛΛΩΗΜ-ΣΣΠ ΑΔΑΜ: 15PROC ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δήμος Χερσονήσου Οικονομική Επιτροπή Προμήθεια κάδων μικροαπορριμμάτων για το έργο «Διαμόρφωση πεζοδρομίων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1098/16

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1098/16 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1098/16 Για την προμήθεια «ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΣΥΔΕΤΑ ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΦΟ.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. ΟΤΑ «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ» Αρ.Πρωτ.: 1444/2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα