ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Η έννοια της αµεσότητας και οι λογικές υπερβάσεις 1.Σύµφωνα µε το άρθρο 82 παραγρ. 2 του Κ.Ποιν. ικ. οι ανήλικοι παρίστανται µε τους νόµιµους αντιπροσώπους, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ. Σύµφωνα µε το άρθρο 510 του ΑΚ «η µέριµνα για το ανήλικο τέκνο είναι καθήκον και δικαίωµα των γονέων, οι οποίοι την ασκούν από κοινού. Η γονική µέριµνα περιλαµβάνει την επιµέλεια του προσώπου, τη διοίκηση της περιουσίας του και την εκπροσώπηση του τέκνου σε κάθε υπόθεση ή δικαιοπραξία ή δίκη, που αφορούν το πρόσωπο ή την περιουσία του». Σύµφωνα, τέλος, µε το άρθρο 1507 του ΑΚ «γονείς και τέκνα οφείλουν αµοιβαία µεταξύ τους βοήθεια, στοργή και σεβασµό». 2.Ποιος, όµως, µπορεί να παραστεί ως πολιτικώς ενάγων στα πλαίσια µιας ποινικής δίκης; Στο άρθρο 63 του Κ.Ποιν. ικ. αναφέρεται ότι ο κύκλος των δικαιουµένων ατόµων προσδιορίζεται σύµφωνα µε τον Αστικό Κώδικα. Για την αποζηµίωση υλικής ζηµίας ή για χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης ορίζουν τα άρθρα 914 και 932 του ΑΚ. Στις ως άνω διατάξεις περιγράφονται οι προϋποθέσεις ενεργητικής νοµιµοποίησης για παράσταση πολιτικής αγωγής. 3.Κατά συνέπεια µόνον οι αµέσως παθόντες ή ζηµιωθέντες, [µπορεί οι δυο ιδιότητες να συµπίπτουν στο αυτό πρόσωπο], µπορούν να δηλώσουν νοµότυπα παράσταση πολιτικής αγωγής, [υπό την έννοια ότι για να υπάρξει υποχρέωση αποκατάστασης της ζηµίας του παθόντος,

2 πρέπει µεταξύ της αξιόποινης πράξης και του επελθόντος αποτελέσµατος βλάβης, σε βάρος του παθόντος, να υφίσταται αιτιώδης συνάφεια, να µην παρεµβάλλεται δηλ. άλλο γεγονός, στο οποίο να οφείλεται η παραγωγή της βλάβης]. 4. Κατά την έννοια των παραπάνω διατάξεων αποφασιστικό κριτήριο για τον ακριβή προσδιορισµό των εκάστοτε δικαιουµένων προσώπων σε παράσταση πολιτικής αγωγής, συνιστά το στοιχείο της αµεσότητας. Μόνον δηλ. ο αµέσως παθών ή ζηµιωθείς δικαιούται, και όχι πάς τρίτος στον οποίο αντανακλούν οι υλικές ή ηθικές συνέπειες της άδικης και παράνοµης πράξης. 5. Έτι περαιτέρω περιορισµός, [τουλάχιστον prima facie], των δικαιουµένων προσώπων υφίσταται στην περίπτωση της ψυχικής οδύνης, [δυσάρεστο συναίσθηµα συνεπεία θανάτου], όπου τα νοµιµοποιούµενα πρόσωπα πρέπει να ανήκουν στον κύκλο της «οικογένειας» του θύµατος, [νοµολογιακά έχει κριθεί η ακριβής έννοια του όρου οικογένεια]. 6. Η έννοια της αµεσότητας κρίνεται, όµως, καθηµερινά, [επί νοµολογιακού επιπέδου], ανάλογα µε την εκάστοτε εκδικαζόµενη περίπτωση. εν υφίσταται νοµοθετικά προσδιορισµένη κλίµακα, µε βάση την οποία θα γίνεται αποδεκτή ή θα απορρίπτεται η δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής. 7. Συνεπώς δεν είναι δυνατή η άνευ ενστάσεων διάκριση µεταξύ αντανακλαστικών συνεπειών και άµεσης ζηµίας µιας αξιόποινης πράξης. Πολλώ δε µάλλον όταν σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΑΚ, [στον οποίο παραπέµπει ο Κ.Ποιν. ικ], ο κύκλος των ενδιαφεροµένων προσώπων είναι, σχετικά, ευρύς.

3 8. Έχει π.χ., [ενδεικτικά], κριθεί ότι η µητέρα της αποπλανηθείσης άπορης κόρης, η οποία έµεινε έγκυος µπορεί να παραστεί στο ποινικό δικαστήριο 1. Ή ο πατέρας σε δίκη ψευδορκίας, όταν τα κατατεθέντα σε βάρος της κόρης του έθιγαν την οικογενειακή τιµή και υπόληψη. 2 Ή ακόµη έγινε δεκτή η παράσταση πολιτικής αγωγής µεµονωµένου οδοντιάτρου σε δίκη για παράνοµη άσκηση οδοντιατρικού επαγγέλµατος. 3 9.Με δεδοµένη την µη ύπαρξη νοµοθετικά προσδιορισµένου ασφαλούς - κριτηρίου διάκρισης των συναφών περιπτώσεων το όλο ζήτηµα αντιµετωπίζεται περιπτωσιολογικά. Προσπάθεια µιας πιο συστηµατικής προσέγγισης στην έννοια της αµεσότητας επιχειρήθηκε στις δίκες περί εσχάτης προδοσίας, [που ακολούθησαν την µεταπολίτευση], όπου εκτιµήθηκε ότι συντρέχει άµεση ζηµία όταν η παράβαση της ποινικής διάταξης είχε ως αποτέλεσµα προσβολή σε ορισµένο δικαίωµα ή συµφέρον του προσώπου, το οποίο, [δικαίωµα ή συµφέρον του], προστατεύεται από την παραβιασθείσα διάταξη. 10. Υπό την έννοια αυτή, όµως, διαµορφώνεται µια νέα, περιορισµένη, κατηγορία προσώπων, [πέραν των προβλέψεων του ΑΚ, στον οποίο παραπέµπει ο Κ.Ποιν. ικ. για τη θεµελίωση δικαιώµατος παράστασης πολιτικής αγωγής], τα οποία θα µπορούσαν να ταυτιστούν και µε το υλικό αντικείµενο του εγκλήµατος, [όταν αυτό είναι πρόσωπο]. 1 Βλ. σχετικά Α. Ψαρούδα-Μπενάκη «Η πολιτική αγωγή», σελ Βλ. σχετικά απόφαση ΑΠ 233/1960, Ποινικά Χρονικά Ι, σελ Βλ. σχετικά απόφαση ΑΠ 242/1958, Ποινικά Χρονικά Η, σελ. 582, ενώ απερρίφθη η παράσταση του Προέδρου του Οδοντιατρικού Συλλόγου.

4 11.Η αληθής έννοια, όµως, των προαναφερθέντων αστικών διατάξεων είναι ότι παράσταση πολιτικής αγωγής µπορούν να δηλώσουν όλοι όσοι υπέφεραν προσωπικά από το έγκληµα, [που απηχεί και η θέση της Γαλλικής Ποινικής ικονοµίας]. 12.Ποια είναι η έννοια της ηθικής βλάβης; Κάθε µη περιουσιακή, [µη άµεσα αποτιµώµενη σε χρήµα], ζηµία των αξιών 4 της ανθρώπινης υπόστασης, [σωµατικός πόνος, ταλαιπωρία, κοινωνική έκθεση, θυµός, αγανάκτηση, ψυχική επιβάρυνση, λύπη, στεναχώρια, αγωνία, φόβος, κλπ]. Ο αντίκτυπος δηλ. στην ηθική, ψυχική ή σωµατική συγκρότηση του προσώπου, ο οποίος εµφανίζεται ως άµεση συνέπεια µιας εγκληµατικής πράξης. 13.Είναι προφανές ότι ο όρος της ηθικής βλάβης δεν µπορεί να περιοριστεί, [εννοιολογικά-τελολογικά και γραµµατικά δεν είναι εφικτό], σε ορισµένα, µόνον, πρόσωπα, κατά πλάσµα δικαίου, στη λογική, [αυθαιρέτως εκτιµώµενων], νοµικών εννοιών όπως η έννοια της αµεσότητας. Ο πατέρας ο οποίος έπαθε νευρικό κλονισµό από τη θέα του βαριά τραυµατισµένου, σχεδόν διαµελισµένου, παιδιού του, δεν υφίσταται άµεση ηθική βλάβη από την εγκληµατική πράξη; 5 Αν δεν είχε τελεστεί η εγκληµατική βλάβη σε βάρος του παιδιού του θα είχε υποστεί τον νευρικό κλονισµό; Παρεµβλήθηκε άλλο γεγονός, µετά την αξιόποινη πράξη, το οποίο κατέστησε την βλάβη του έµµεση; Κανένα. Το µόνο που θα µπορούσε να ειπωθεί, [φιλοσοφική αδεία και µόνον], είναι ότι αν δεν είχε παιδί δεν θα υφίστατο την όποια βλάβη. Προφανώς η αντίστοιχη θεωρητική και νοµολογιακή άποψη συγχέει την προέλευση του νευρικού 4 Βλ. σχετικά Σ. Πατεράκη «Χρηµατική ικανοποίηση», σελ. 248 επόµ. 5 όχι απαντά η Α. Ψαρούδα-Μπενάκη «Η πολιτική αγωγή», σελ. 81

5 κλονισµού, [ως «εξ αντανακλάσεως», από την τέλεση του αδικήµατος], µε την πρόκληση της ζηµίας µε έµµεσο τρόπο. Και η Α. Ψαρούδα- Μπενάκη δέχεται την άµεση και προσωπική ζηµία στις περιπτώσεις νευρικού κλονισµού από τη βίωση του εγκλήµατος εναντίον άλλου. 6 Όταν, όµως, γίνει δεκτή η παράσταση της πολιτικής αγωγής στις παραπάνω περιπτώσεις θεµελιούται, κατ αναλογίαν, δικαίωµα και σε µια σειρά, άλλων περιπτώσεων, πράγµα που αποδεικνύει και τη δογµατική ασυνέπεια της τελικής θέσης της ως άνω συγγραφέως, όπως αυτή καταγράφεται στο σχετικό, [βλ. βιβλιογραφία], βιβλίο της. 14.Ο ψυχικός πόνος των γονέων να βλέπουν το τραυµατισµένο, [συνεπεία εγκληµατικής πράξης], παιδί τους να είναι καταδικασµένο δια βίου να βρίσκεται στο κρεβάτι και να υποφέρει πρόσθετα από ισχυρούς πόνους ή να το βλέπουν να έχει µεταβληθεί σε «φυτό», λόγω απώλειας σηµαντικών λειτουργιών του σώµατος του, δεν συνιστά άµεσο συναισθηµατικό πόνο; [πόνος, µάλιστα, εξισούµενος µε καθηµερινό θάνατο]. 15.Κάτω δε από το βάρος των προαναφερθέντων διατάξεων του ΑΚ, [βλ. πρώτη παράγραφο], οι φέροντες το βάρος ίασης, στήριξης, οικονοµικής κάλυψης και της κοινωνικής ταλαιπωρίας του ανηλίκου παιδιού είναι οι γονείς. Για το διάστηµα µέχρι την ενηλικίωση του παιδιού δεν συντρέχει άµεση ζηµία και βλάβη, [σ όλα τα επίπεδα, υλικό και συναισθηµατικό], των γονέων του; Απαιτείται ειδική αιτιολόγηση για το αυτονόητο; 6 βλ. «Η πολιτική αγωγή», σελ. 75. Βλ. και σύµφωνη γνώµη Π. Φίλιου «Ενοχικό δίκαιο», σελ. 111 και εληγιάννη-κορνηλάκη «Ενοχικό δίκαιο», ΙΙΙ παραγρ. 374, σελ. 243 επόµ.

6 16.Ορθά επισηµαίνει ο Σ. Πατεράκης 7 ότι σε ανάλογες περιπτώσεις ο ζηµιώσας βλάπτει στην υγεία του όχι µόνον το άµεσο θύµα αλλά και παν τρίτο πρόσωπο στενά συνδεδεµένο µε το πρώτο. 8 Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο παρατηρείται η διαµόρφωση µιας νέας τάσης στο χώρο του Ευρωπαϊκού ικαίου, αναγνώρισης δηλ. αξίωσης αποζηµίωσης στους οικείους λόγω ηθικής βλάβης, 9 θέση, η οποία τυγχάνει ευνοϊκής αντιµετώπισης και από µερίδα της Ελληνικής θεωρίας 10 και νοµολογίας Άλλωστε ποιος είναι ο λόγος της χρηµατικής ικανοποίησης; Η ηθική παρηγοριά και η ψυχική ανακούφιση του παθόντος. 12 Ο κύκλος των προσώπων που πιθανώς, [κατά περίπτωση], πρέπει να τύχουν ηθικής 7 «Η χρηµατική ικανοποίηση», σελ , σελ Βλ., ενδεικτικά, απόφαση Εφετείου Αθηνών 7246/1986, Ελληνική ικαιοσύνη, 9 Βλ. σχετικά Staudinger Kommentar, (Schafer), zum BGB, έκδοση 1986, παρ. 847 αριθµός Βλ. Ι. Καρακατσάνη σε Γεωργιάδη-Σταθόπουλο, άρθρο 57. Βλ. ακόµη Α. Κρητικού «Αποζηµίωση», σελ. 326, υπό στοιχείο 933, ειδικά για τραυµατισµό ανήλικου παιδιού. 11 Βλ. απόφαση Εφετείου Αθηνών 6055/1989, Αρχείο Νοµολογίας 1990, σελ. 776, µε την οποία κρίθηκε ότι ο τραυµατισµένος από αυτοκίνητο σύζυγος, που κατέστη ανίκανος για σεξουαλική συνεύρεση και για τεκνοποιία, δικαιούται χρηµατική ικανοποίηση για ηθική βλάβη τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγος του, η οποία θεωρείται ως αµέσως ζηµιωθείσα, αφού ακυρώθηκε δια παντός η σεξουαλική της ζωή και απόλαυση µε το σύζυγο της καθώς και η δυνατότητα απόκτησης τέκνων. Ποιος θα αρνηθεί την ηθική βλάβη στην ως άνω σύζυγο, µε ποια επιχειρήµατα και µε ποιο σκοπό; 12 Βλ. σχετικά απόφαση Ολοµελείας ΑΠ 519/1977, ΝοΒ 26, σελ. 182.

7 παρηγοριάς, [ως ιδιαίτερα στενά συνδεδεµένα από συναισθηµατικής άποψης - µε το θύµα της αξιόποινης πράξης], δεν µπορεί να διαγράφεται από αόριστες νοµικές έννοιες, ως λ.χ. η αµεσότητα, η εννοιολογική, µάλιστα, προσέγγιση της οποίας, στην πράξη, [θεωρητικά και νοµολογικά], πόρρω απέχει από την επίσηµα καταγεγραµµένη στον Ελληνικό γλωσσικό κώδικα. 18. ιότι και µε άξονα προσέγγισης την αµεσότητα ποιος γονέας ανηλίκου, που υπήρξε θύµα αξιόποινης πράξης, δεν έχει αµέσως, [και κατά τρόπο αδιαµφισβήτητο], πληγεί ηθικά από το όλο γεγονός, έτσι ώστε να είναι δυνατή η παράσταση πολιτικής αγωγής και επ ονόµατι του, δηλ. και ατοµικά, τουλάχιστον για το διάστηµα µέχρι την ενηλικίωση του; Αυτή η υπερβατική ερµηνεία και η χρησιµοποίηση του κριτηρίου της αµεσότητας κατά το δοκούν, [πέρα και έξω από τη λογική και την κοινωνική αναµονή], συνιστά ιδιαίτερα µελανό σηµείο του Ελληνικού δικαϊκού συστήµατος και δη των αναλόγων, αρνητικών, νοµολογιακών τοποθετήσεων. 19.Τι επιχειρήµατα επιστρατεύονται για την αντίκρουση της εδώ υποστηριζόµενης θέσης; Ότι η παράσταση πολιτικής αγωγής του τρίτου ως πολιτικώς ενάγοντος στην ποινική δίκη για το αρχικό έγκληµα προσκρούει στην περίπτωση αυτή στο εξής κώλυµα: ότι ο νόµιµος λόγος ευθύνης, από τον οποίο απορρέει η αξίωση αποζηµίωσης του τρίτου, [δηλ. η παράνοµη προσβολή της υγείας του], δεν συµπίπτει µε το αντικείµενο της ποινικής δίκης, δηλ. την πράξη που εισάγεται να δικαστεί ως παραβίαση ορισµένης ποινικής διάταξης Βλ. Α. Ψαρούδα-Μπενάκη «Η πολιτική αγωγή», σελ.75.

8 20.Πρώτη παρατήρηση: ο θεσµός της ποινικής δίκης είναι διττός- µικτός, 14 τόσο προς υποστήριξη της κατηγορίας όσο και για χρηµατική αποζηµίωση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης. εδοµένης δε της αυτοτελούς δυνατότητας κάθε θύµατος µιας αξιόποινης πράξης να προσφύγει, κατά πάσα περίπτωση, στα πολιτικά δικαστήρια και δεδοµένου ότι στη συντριπτική πλειοψηφία των δηλωθέντων παραστάσεων πολιτικής αγωγής το ποσόν που δηλούται ως αιτούµενο είναι συµβολικό και δεν υπερβαίνει τα 43 ευρώ, [και προς αποφυγήν πληρωµής δικαστικού ενσήµου], καθίσταται σαφές ότι το άγχος όλων των θυµάτων συνίσταται στη νόµιµη συµµετοχή τους στην ποινική δίκη προς υποστήριξη της κατηγορίας. Πόσες άλλωστε επιδικασθείσες αποζηµιώσεις από τα ποινικά δικαστήρια εισπράχτηκαν µε την προβλεπόµενη οδό; 21.Συνεπώς πρωτίστως, αν όχι αποκλειστικά, [γιαυτό και ο θεσµός της επίδοσης αστικού δικογράφου στα πλαίσια της ποινικής δίκης έχει περιέλθει σε αχρησία], το µέληµα κάθε θύµατος είναι η ηθική του ικανοποίηση όχι µε την επιδίκαση αποζηµίωσης αλλά µε την καταδίκη του υπαιτίου. 15 / 16 Μόνον σε ένα δεύτερο στάδιο ικανοποιείται η αστική 14 βλ. ενδεικτικά Φ. Ανδρέου «Η πολιτική αγωγή», σελ. 17 επόµ. 15 θέση που βρίσκει σύµφωνο και τον Φ. Ανδρέου «Η πολιτική αγωγή», σελ. 54 και την Α. Ψαρούσα-Μπενάλη «Η πολιτική αγωγή», σελ. 36 επόµ. 16 Αυτός είναι και ένας λόγος για τον οποίο προστέθηκε δεύτερη παράγραφος στο άρθρο 64 του Κ.Ποιν. ικ., µε τον ν. 2145/1993, σύµφωνα µε την οποία είναι δυνατή η παράσταση πολιτικής αγωγής προς υποστήριξη και µόνο της κατηγορίας, όταν η υποχρέωση αποζηµίωσης ή η ικανοποίηση ηθικής βλάβης περιορίζεται, µε νόµο αποκλειστικά σε τρίτο αστικώς υπεύθυνο.

9 του απαίτηση: µε την προσκόµιση και επίκληση της καταδικαστικής απόφασης στη διαδικασία ενώπιον του πολιτικού δικαστηρίου. 22. εύτερη παρατήρηση: υπό το πρίσµα της προηγουµένης παρατήρησης πρέπει να εξετασθεί αν η αξιόποινη πράξη, ως ιστορικό και υλικό γεγονός, έσχε περισσότερα του ενός «θύµατα». Αν ως συνέπεια µιας άδικης και παράνοµης πράξης µου επήλθε η ηθική βλάβη τρίτου προσώπου, στο οποίο δεν στόχευα άµεσα ούτε περιλαµβάνεται στην, υπό στενή, έννοια προστατευτική ρύθµιση του νόµου, ηθικά υπέχω ευθύνη. Αυτή η ηθική µου ευθύνη, εµπειρικά αντιληπτή, [και κοινωνικά αποδοκιµαστέα], δεν πρέπει να τύχει και µιας minimum νοµικής απαξίας και αποδοκιµασίας; [πέραν µιας αντίληψης ιδιωτικής διαφοράς στα πλαίσια του αστικού δικαίου]. 23.Από µια άλλη σκοπιά πριν από την τέλεση µιας αδίκου, [εγκληµατικής] πράξης, είναι δυνατή η πρόβλεψη, [και καταγράφεται καθηµερινά στα πλαίσια της κοινωνικής ζωής], ως λογικά αυτονόητοεπόµενο, ότι πλην του συγκεκριµένου θύµατος, η πράξη θα προκαλέσει «πόνο» και στα στενά συνδεδεµένα, µε το θύµα, πρόσωπα, [ανεξάρτητα τυπικού νοµικού δεσµού, αν δηλ. είναι γονείς ή ένα τρίτο πρόσωπο, π.χ. ο µοναδικός προστάτης ενός άπορου και ορφανού παιδιού]. Προς αποφυγή παρερµηνειών τονίζεται ότι ακόµη και αν η πράξη τελείται µε αµέλεια, είναι κοινωνικά γνωστή και αναµενόµενη η πρόκληση του «πόνου». Γνωρίζω, δηλ., [έστω και αν θεωρώ ότι θα το αποφύγω και αποκρούω κάθε ανάλογη σκέψη], ότι π.χ. οδηγώντας ή χειριζόµενος µηχάνηµα υπό την επήρεια αλκοόλ µπορεί να προκαλέσω δυστύχηµα, οι συνέπειες του οποίου µπορούν να αφορούν όχι µόνον υλικές ζηµίες αλλά και σωµατικές βλάβες ή θάνατο τρίτων προσώπων. Στην περίπτωση αυτή κάθε «οικείο», [µε την ουσιαστική έννοια και όχι µε την αυστηρά νοµική], πρόσωπο του θύµατος θα συµπάσχει. Όσο βαρύτερα δε είναι τα

10 αποτελέσµατα µιας πράξης τόσο βαρύτερη είναι ηθική βλάβη των «οικείων». 24.Συνεπώς τόσο για την οικονοµία της δίκης όπως και για τη συνολική εκτίµηση της εικόνας µιας πράξης και όλων των αποτελεσµάτων που συµπλέκονται µαζί της, το ποινικό δικαστήριο, [κατ αναλογία της δυνατότητας συµµετοχής στη δίκη του αστικώς υπευθύνου], µπορεί να αποτελέσει χώρο εµφάνισης και υποστήριξης των απόψεων και των αιτηµάτων κάθε προσώπου που αναγκαστικά, [κατά τη λογική πορεία και την κοινωνική αναµονή], έχει υποστεί «πόνο» και δεν είναι το υλικό, [µε την ευρεία ή τη στενή έννοια], αντικείµενο του εγκλήµατος. 25.Όταν, µάλιστα, αναγνωρίζεται δικαίωµα παράστασης πολιτικής αγωγής για ψυχική οδύνη και επιδικάζεται χρηµατική ικανοποίηση π.χ. στον σύζυγο, για τη θανάτωση της συζύγου, µε την οποία τελούσε σε διάσταση τουλάχιστον από τετραετίας, και ήταν εκκρεµής στο στάδιο των διεξαγωγών αγωγή διαζυγίου ασκηθείσα από τη µετέπειτα θανούσα 17 ή όταν η κρατούσα, 18 θεωρητικά και νοµολογιακά, άποψη δέχεται, [και ορθά], την εκ των προτέρων αποκατάσταση της µέλλουσας θετικής ζηµίας, [και η ηθική βλάβη ή η ψυχική οδύνη, η οποία αποτελεί είδος της ηθικής βλάβης, µπορεί να είναι µελλοντικές], µε την επιδίκαση χρηµατικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης, σε νήπιο 14 µηνών, 17 Βλ. σχετικά απόφαση Εφετείου Πειραιώς 205/1995, Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού ικαίου 1995, σελ. 369, 371. Την παραπάνω θέση, η οποία εκφράζεται και σε άλλες δικαστικές αποφάσεις, αποκρούει και ο Σ. Πατεράκης «Η χρηµατική ικανοποίηση», σελ Βλ. αναλυτικά Σ. Πατεράκη «Η χρηµατική ικανοποίηση», σελ και

11 γίνεται φανερό ότι δεν µπορεί να παραβλεφθεί η παρούσα, πραγµατική και υφιστάµενη ηθική βλάβη. Οποιαδήποτε διαφοροποίηση δεν θα ήταν, [και δεν είναι], δογµατικά συνεπής. 26.Ας αντιστρέψουµε το πρόβληµα: αν δεν είχε υπάρξει εγκληµατική πράξη, [εµπειρικά αντιληπτή µεταβολή του εξωτερικού κόσµου], και δεν υφίστατο ένα πρόσωπο, επί του οποίου είχαν επιδράσει τα αποτελέσµατα της πράξης θα ανέκυπτε ζήτηµα παράστασης πολιτικής αγωγής του όποιου, εµφανιζοµένου νοµικά ως τρίτου, προσώπου; εν υπάρχει αιτιώδης συνάφεια µεταξύ του αδικήµατος και του προκληθέντος «πόνου»; 19 Αντανακλαστική συνέπεια είναι ο πόνος ενός γονέως από τη, µόνιµη, καθήλωση του παιδιού σε αναπηρικό αµαξίδιο λόγω ιατρικής αµέλειας; Και ποιος είναι ο ανακλαστήρας; Το ίδιο το παιδί; [υπό το πρίσµα, µάλιστα, των διατάξεων του οικογενειακού δικαίου, οι οποίες παρατίθενται στην αρχή]. Στην περίπτωση κατά την οποία στη θέση του παιδιού ήταν η ή ο σύζυγος, οι οποίοι τόσο κατά τη νοµική όσο και κατά την εκκλησιαστική αντίληψη είναι εν σώµα, [«έσονται εις σάρκα µία», δεν είναι δηλ. συγγενείς], υπάρχει ανακλαστήρας; Η βλάβη του ενός δεν είναι, ταυτόχρονα, βλάβη του άλλου; 20 [υπό τη λογική προϋπόθεση ότι ούτε σε διάσταση «από κοίτης και τραπέζης» τελούν ούτε δίκες διαζυγίου εκκρεµούν µεταξύ τους ούτε η συµβίωση τους «διανθίζεται» από συνεχή βία, εξυβρίσεις και απειλές]. 19 Βλ., όµως, και Ν. Ανδρουλάκη «Θεµελιώδεις έννοιες», σελ. 309, υποσηµ. 208, ο οποίος σηµειώνει ότι ο αιτιώδης σύνδεσµος δεν λείπει και στην περίπτωση της έµµεσης ζηµίας. 20 Ναι σύµφωνα µε την απόφαση του ΑΠ 745/1975, Ποινικά Χρονικά ΚΣΤ, (1976), σελ. 140, «παθών είναι και ο σύζυγος εκ της διαδόσεως ότι η σύζυγος του συνευρέθη µεθ ετέρου ανδρός».

12 27.Ας δούµε το θέµα από µια άλλη οπτική γωνία. Σύµφωνα µε την επικρατούσα αντίληψη, δικαιούµενος σε αποζηµίωση «δεν είναι ο κάθε ένας που ζηµιώθηκε παράνοµα στην περιουσία του αλλά µόνον εκείνος του οποίου προσεβλήθη δικαίωµα ή συµφέρον που ανήκει στην σφαίρα προστασίας του κανόνα δικαίου που παραβιάστηκε. ικαίωµα αποζηµιώσεως αναγνωρίζεται µόνον στον φορέα του προσβληθέντος δικαιώµατος ή συµφέροντος, που είναι αµέσως ζηµιωθείς». 21 Η ακραία εκδοχή του παραπάνω συλλογισµού υπονοεί ευθέως ότι η έννοια της κοινωνικότητας υποσκελίζεται στην κοινωνική συµβίωση, όπου κυρίαρχο και κρίσιµο µέγεθος, [και µοναδικό µέγεθος άξιο προστασίας], αναγορεύεται η ατοµικότητα. Η αναφορά στο κείµενο των ποινικών διατάξεων του φορέα, [όταν είναι φυσικό πρόσωπο συν-θιγόµενο], ενός αγαθού, είναι αναγκαία τόσο για την ασφάλεια του δικαίου και την ακριβή περιγραφή µιας πράξης όσο και για την εξακρίβωση, [δια εµπειρικής προσέγγισης], των αποτελεσµάτων µιας αξιόποινης πράξης. Αυτή, όµως, η καταγραφή του φορέα αφενός µεν δεν αναιρεί τη συµπροσβολή και άλλων προσώπων αφετέρου δε οδηγεί σε συνολικότερη και δικαιότερη σύλληψη της κοινωνικής απαξίας και των αποτελεσµάτων µιας άδικης πράξης, [η οποία ενδιαφέρει κάθε οργανωµένη κοινότητα και κάθε ποινικό δίκαιο, στη βάση, ακόµη, και της θεωρίας της εντύπωσης]. 28.Και εν πάση περιπτώσει σε µια δηµοκρατικά δοµηµένη κοινωνία, [και υπό τον όρο αυτό και µόνον], η οποία λειτουργεί µε τις 21 Βλ. έτσι Α. Ψαρούδα-Μπενάκη «Η πολιτική αγωγή», σελ. 55. Βέβαια για την ακρίβεια στο ποινικό δίκαιο δεν υφίσταται παράβαση ποινικής διατάξεως αλλά πλήρωση αντικειµενικής υποστάσεως, βλ. σχετικά και Α. ηµάκη «Η πολιτική αγωγή», σελ

13 ανάλογες αρχές, η αµέλεια ή ο ενδεχόµενος δόλος του δράστη, όχι µόνον για την τέλεση µιας πράξης, [τα οποία, ως στοιχεία της υποκειµενικής υπόστασης του εγκλήµατος, ερευνώνται], αλλά για τα, συνολικά, αποτελέσµατα των ενεργειών του πρέπει, υπό κάποια έννοια, να του καταλογίζεται. Ο «καταλογισµός» αυτός µπορεί να λάβει χώρα και στα πλαίσια µιας ποινικής δίκης µε την παράσταση ως πολιτικώς εναγόντων όλων των υποστάντων άµεση ζηµία. Η συµµετοχή στην ποινική δίκη, [θα αντιτάξει κανείς], 22 και άλλων προσώπων δεν θα επιφέρει, πιθανώς, αύξηση των ορίων, της τελικά επιβληθησοµένης ποινής, µε τον ψυχολογικό επηρεασµό του κρίνοντος; Η απάντηση είναι ναι, µπορεί να συµβεί. Πρώτον, όµως, τα, συνολικά, αποτελέσµατα µιας πράξης πρέπει να εκτιµώνται για την ίδια την προσωπικότητα του δράστη και για τις αξιολογήσεις του, [χωρίς να φθάνουµε σε τιµώρηση του φρονήµατος ή σε επιβολή ποινής λόγω των γενικότερων αξιολογήσεων του]. εύτερον, το ύψος της επιβλητέας ποινής αφορά την κατάρτιση και τον επαγγελµατισµό ή µη των δικαστών, και το κατά πόσον εφαρµόζουν, ουσιαστικά, τον νόµο, [βλ. ενδεικτικά άρθρα 79, 83, 84 κλπ. ΠΚ]. 23 Η ποιότητα και ο τρόπος της απονεµοµένης δικαιοσύνης δεν µπορεί να εξοβελίσει την κοινωνική πραγµατικότητα. Η αναβάθµιση της δικαιοσύνης δεν περνά µέσα από τεχνικές σκοπιµοτήτων. 22 Βλ. και Η. Γάφου «Ποινική ικονοµία», σελ Αν δηλ. µια, πιθανά συγκινησιακά φορτισµένη, παράσταση, είναι ικανή να επηρεάσει την κρίση του δικαστηρίου, [προς έκδοση απόφασης συναισθηµατικά επιβαρυµένης, µε ότι αυτό συνεπάγεται], τότε κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο της ανιµαρκίας.

14 29.Άλλωστε η υποχρέωση αποζηµίωσης των αµέσως παθόντων, [µε βάση την παραπάνω κοινωνική λογική], πρώτον θα διαχέει και θα καλλιεργεί εντονότερα την έννοια της αποτροπής 24 και της πρόληψης και δεύτερον θα καταστήσει πιο δίκαιο τον θεσµό της δικαιοσύνης στα µάτια των απλών πολιτών, οι οποίοι αδυνατούν να αντιληφθούν τη δικαιότητα πολλών ρυθµίσεων, [και επ ονόµατι των οποίων, ας µη διαφεύγει, απονέµεται η δικαιοσύνη]. Με άλλα λόγια η συµµετοχή ενός άµεσα παθόντος, [σύµφωνα µε τα παραπάνω διαγραφόµενα πλαίσια], σε µια ποινική δίκη συµβάλει στη δικαίωση του, οδηγεί στην ικανοποίηση του περί δικαίου αισθήµατος του και επιτρέπει τη ψυχολογική εκτόνωση του πόνου του. 25 Βασικό, άλλωστε, µέληµα των παθόντων είναι η τιµώρηση του δράστη και δευτερευόντως η αστική τους αποζηµίωση. 30.Η γενίκευση, όµως, ίσως δεν αποδίδει µε ακρίβεια την εικόνα µιας επιχειρηµατολογίας. Ενδεικτικά ας δούµε το παρακάτω, πραγµατικό, παράδειγµα, [ένα εκ των πολλών, τα οποία φτάνουν το τελευταίο διάστηµα στα ποινικά ακροατήρια]. Σε κεντρικό Νοσοκοµείο των Αθηνών, από κραυγαλέες παραλείψεις και λάθη των γιατρών έµεινε, [δια βίου πλέον], ανάπηρος, [διατηρεί µόνον τη δυνατότητα αντίληψης, αλλά όχι κίνησης και οµιλίας], στα πλαίσια µιας συνήθους µικρής επέµβασης, [η οποία ολοκληρώνεται στα εξωτερικά ιατρεία και σε χρόνο ενός πρωινού], ο Α, ετών 47, πατέρας ενός ανηλίκου και µοναδικός προστάτης της οικογένειας του. 24 Βλ. σχετικά και Β. Ζησιάδη «Πρακτικά», σελ Βλ. και. Ιακώβου «Η πολιτική αγωγή», σελ. 33, για τα λοιπά προταθέντα στοιχεία υπέρ της διατήρησης του θεσµού.

15 31.Μπορεί να γίνει αποδεκτό από την κοινωνική συνείδηση ότι η σύζυγος του και το παιδί τους, δηλ. η οικογένεια το κύτταρο µιας κοινωνίας, [σ όλα τα επίπεδα, συλλογικό, οικονοµικό, ηθικό, συναισθηµατικό, αναπαραγωγικό κλπ.], δεν έχουν υποστεί άµεσα ηθική βλάβη; Κλονισµένοι ηθικά και κοινωνικά, στιγµατισµένοι ψυχολογικά, οικονοµικά και από απόψεως οικογενειακής ενότητας και θαλπωρής, ταπεινωµένοι και αγανακτισµένοι, 26 θα στερηθούν της συµµετοχής στην ποινική δίκη, [θύµατα και αυτοί της ιατρικής αµέλειας], µε επιχείρηµα ότι ο πόνος τους, η οικονοµική τους καταστροφή και η οικογενειακή τους διάλυση είναι έµµεση και εξ αντανακλάσεως; Ποιος νοµικός µπορεί να διατυπώσει, πειστικά, [χωρίς, µάλιστα, να υποστεί την άµεση λοιδορία], σε µη νοµικό την έννοια της έµµεσης ζηµίας στην προκειµένη περίπτωση; Και αν αυτή είναι η κοινή άποψη νοµιµοποιούµεθα να αποφασίζουµε, [ως «ειδήµονες»], πέρα και έξω από τις κοινωνικές παραδοχές; Μπορεί, [και πρέπει;] ο νοµικός πολιτισµός, και δη το ποινικό δίκαιο, να υποκαταστήσει θεσµούς, π.χ. την παιδεία, την οικονοµία, την πολιτειακή λειτουργία, και να αναλάβει τον αποκλειστικό, και ενίοτε µεταφυσικό, ρόλο επιβολής σε µια κοινωνία αρχών λειτουργίας και δράσης; [όταν, µάλιστα, και µόνον η ύπαρξη του ποινικού δικαίου σε µια κοινωνία συνιστά απόδειξη σοβαρότατης παθογένειας]. 32.Και η παραπάνω επισήµανση αποκτά άλλες διαστάσεις αν αναλογισθεί κανείς ότι έγινε δεκτή η παράσταση πολιτικής αγωγής για έργω εξύβριση «του πατρός ού τας εκδυοµένας προς κατάκλισιν θυγατέρας παρηκολούθει ο αναιρεσείων από του επί της οδού παραθύρου 26 Και, σε άλλες περιπτώσεις, διακατεχόµενοι από φόβο, βλ.. Σπινέλλη «Ανάγκες θύµατος και µέθοδοι ικανοποιήσεως του», «Πρακτικά», σελ. 43.

16 της οικίας, ανοίγων τας γρίλιας» 27. Η αρχή της αναλογίας είναι αυτή που διασφαλίζει την, Συνταγµατική, αρχή της ισότητας και εµπνέει την εµπιστοσύνη των πολιτών στον θεσµό της ικαιοσύνης. Όταν, µάλιστα, το, [δια επισήµων στοιχείων], 28 διαφθαρµένο Ελληνικό ηµόσιο δικαιούται σε παράσταση πολιτικής αγωγής, 29 [του οποίου η πραγµατική ηθική βλάβη είναι, στις περισσότερες φορές, ανύπαρκτη. 30 Τι ηθική βλάβη µπορεί να υποστεί ένας αντιπαραγωγικός, διεφθαρµένος, αναποτελεσµατικός, γραφειοκρατικός, δυσκίνητος, κοµµατικά ελεγχόµενος οργανισµός, όπως το Ελληνικό ηµόσιο και στα όµµατα ποίου ακριβώς;], 31 η πραγµατική ηθική προσβολή ενός προσώπου, [που κτίζει µέρα µε την ηµέρα, κοµµάτι-κοµµάτι, µε κόπο και ιδρώτα την 27 Βλ. σχετικά απόφαση ΑΠ 439/1957, Ποινικά Χρονικά 1958, σελ Βλ. έκθεση της «Transparency International», η οποία δόθηκε στη δηµοσιότητα στο Βερολίνο, τον Αύγουστο του 2002, σύµφωνα µε την οποία η χώρα µας φέρεται πρώτη, [επί Ευρωπαϊκού εδάφους], σε διαφθορά στο δηµόσιο τοµέα και στην πολιτική. 29 Βλ. σχετικά Α. Ψαρούδα-Μπενάκη «Η πολιτική αγωγή», σελ. 136 επόµ. 30 Βλ. ενδεικτικά σύµφωνη απόφαση ΑΠ 1101/1972, Ποινικά Χρονικά ΚΓ, 1973, σελ. 270, για την αδυναµία του ηµοσίου να παραστεί ως πολιτικώς ενάγων επί φορολογικών παραβάσεων, έστω και προς υποστήριξη της κατηγορίας. 31 αλλά και στην αντίστροφη περίπτωση, µιας δηµόσιας διοίκησης αποτελεσµατικής, µη υποκειµένης σε κοµµατικό έλεγχο, πλήρως ευθυγραµµισµένης µε τις αρχές της νοµιµότητας, ποια ηθική βλάβη µπορεί να υποστεί; Ποιος είναι ο αµέσως παθών και γιατί; Τι πλήττεται; Η φήµη, η «εµπορική αξιοπιστία», το σήµα, το µέλλον της; Η δηµόσια διοίκηση δεν κινείται ούτε στους ρυθµούς της αγοράς ούτε συνιστά εµπορεύσιµο µέγεθος. Εκτός αν η προσέγγιση γίνει µε όρους πολιτικής, οπότε η αναγνώριση δικαιώµατος παράστασης πολιτικής αγωγής στο δηµόσιο έχει σκοπό την ενίσχυση των µηχανισµών διάχυσης και ενστάλαξης κυρίαρχης ιδεολογίας, [µακράν και πέραν νοµικών συλλογισµών].

17 ηθική του προσωπικότητα contra στις αντιξοότητες και τους πειρασµούς της επιβίωσης και στα καθηµερινά προβλήµατα], θα θεωρηθεί «εξ αντανακλάσεως»; Τότε ουσιαστικό ποινικό δίκαιο, ποινική δικονοµία και ανάλογες δικαστικές αποφάσεις, ως στερούµενες επαφής µε την πραγµατικότητα, καθίστανται, πλέον, και ύποπτες στα όµµατα του µέσου πολίτη, τη συµπεριφορά του οποίου καλούνται να συν-ρυθµίσουν, [µαζί µε τους άλλους θεσµούς], λειτουργώντας «ως κοινωνική µοντελιστική» Κλασσικό παράδειγµα εισαγωγής της σκοπιµότητας στην ποινική διαδικασία είναι η δυνατότητα παράστασης της Ανωνύµου Εταιρείας Προστασίας Πνευµατικής Ιδιοκτησίας, [ΑΕΠΙ, 33 προς την οποία εκχωρείται το δικαίωµα των µελών της για την εκµετάλλευση των έργων τους], ως πολιτικώς εναγούσης. 34 Με την παραπάνω εκχώρηση καθίσταται η ΑΕΠΙ αµέσως παθών και είναι δυνατή η εκχώρηση της αξίωσης για ηθική βλάβη; Για το τελευταίο σκέλος της ερώτησης δεν τίθεται θέµα ενόψει και της ρητής και κατηγορηµατικής διάταξης του άρθρου 933 του ΑΚ, περί του ανεκχώρητου της σχετικής αξίωσης για 32 βλ. σχετικά V. Ferrari «Οι λειτουργίες του δικαίου», σελ. 144, επόµ. Πως θα λειτουργήσει παιδαγωγικά-«µοντελιστικά» η άποψη ότι το πολιτικό κόµµα µπορεί να παραστεί ως πολιτικώς ενάγων, [βλ. απόφαση ΑΠ 531/1980, Ποινικά Χρονικά Λ, σελ. 740], για χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης «εκ της πράξεως της εκρήξεως εις τα γραφεία του»; Σε τι ακριβώς συνίσταται η ηθική βλάβη του όποιου -κόµµατος; 33 Βλ. αναλυτικά Γ. Κουµάντου «Πνευµατική ιδιοκτησία», σελ επόµ. 34 Βλ. και Α. Ψαρούδα-Μπενάκη «Η πολιτική αγωγή», σελ. 140 και. Καλλίνικου «Πνευµατική ιδιοκτησία», σελ. 232.

18 ηθική βλάβη, λόγω του αυστηρά προσωπικού χαρακτήρα της. 35 Για το πρώτο σκέλος λεκτέα τα εξής: Το τεκµήριο αµεσότητας πως υλοποιείται στην προκειµένη περίπτωση; Ποιος είναι αυτός που «υποφέρει προσωπικά», 36 από τη βίωση της εγκληµατικής πράξης; Πως υπεισέρχεται, [πλάσµατι δικαίου], µια ανώνυµη εταιρεία σε µια, αυστηρά, προσωποπαγή σχέση; [µε παράγωγο δικαίωµα που υποδηλώνει εµµέσως παθόντα]. Είναι προφανές ότι και µόνη η ως άνω ρύθµιση εκθέτει το όλο κατασκεύασµα περί αµεσότητας. Γιαυτό και ο Ν. Ανδρουλάκης 37 σηµειώνει ότι οι εκδοχείς της αξίωσης αποζηµίωσης δεν νοµιµοποιούνται ενεργητικά ως πολιτικώς ενάγοντες Συναφές είναι το παράδειγµα του Κώδικα περί ικηγόρων, στο άρθρο 40, παραγρ. 4 του οποίου, προβλέπεται η δυνατότητα παράστασης του οικείου ικηγορικού Συλλόγου ως πολιτικώς ενάγοντος σε περίπτωση κατά την οποία κάποιο πρόσωπο αντιποιείται τη δικηγορική ιδιότητα. Σηµειώνεται, βέβαια, ότι η παράσταση πολιτικής αγωγής είναι µόνον προς υποστήριξη της κατηγορίας. Τότε, όµως, κατ αναλογίαν, θα έπρεπε να αναγνωρίζεται δικαίωµα προς υποστήριξη της κατηγορίας, 35 Βλ., ενδεικτικά, Σ. Πατεράκη «Η χρηµατική ικανοποίηση», σελ. 255 επόµ. Τα αυτά γίνονται δεκτά στο χώρο του Γερµανικού δικαίου, [βλ. σχετικά 847 Γερµ. ΑΚ σε συνδυασµό µε 253, 261 Γερµ. Κ.Πολ. ικ.] και στο χώρο του Ελβετικού δικαίου, [ο Ελβετικός ΑΚ αποτέλεσε το πρότυπο για τη διάταξη του άρθρου 57 του Ελληνικού ΑΚ]. Αντίθετα στη Γαλλική έννοµη τάξη, όπου δεν υφίστανται ανάλογες διατάξεις, [της 933], γίνεται δεκτό ότι π.χ. οι κληρονόµοι του θύµατος µπορούν να ζητήσουν χρηµατική ικανοποίηση για ηθική βλάβη, την οποία υπέστη το ίδιο το θύµα. 36 Βλ. σχετικά Ν. Ανδρουλάκη «Θεµελιώδεις έννοιες», σελ «Θεµελιώδεις έννοιες», σελ Βλ. σχετικά και Βούλευµα ΑΠ 913/1989, Ποινικά Χρονικά Μ, 1990, σελ. 262.

19 [τουλάχιστον], σ όλες τις παραπάνω περιπτώσεις. Αυτή η εξαιρετική πρόβλεψη, [η οποία παραπέµπει σε συντεχνιακή αντίληψη], αποδεικνύει ότι το κριτήριο της αµεσότητας υπόκειται σε συστολή, διαστολή και εφελκυσµό ανάλογα µε τη δυνατότητα πολιτικής ή άλλου είδους - πίεσης. 35.Έτερο παράδειγµα, που εκθέτει τη σχετική αρχή της αµεσότητας. Σε οµόρρυθµη, [ως εκ περισσού τονίζεται η έκφραση προσωπική], εταιρεία ο ένας εταίρος-διαχειριστής υπεξαιρεί χρήµατα από το ταµείο. Μπορεί ο θιγόµενος οµόρρυθµος εταίρος να προσφύγει στην ποινική δικαιοσύνη δηλώνοντας παράσταση πολιτικής αγωγής; Όχι απαντά η, [σχεδόν πάγια, πράγµα που καθιστά την αναφορά σχετικών αποφάσεων περιττή], νοµολογία. 39 εν είναι προσωπική εταιρεία, µε κύρια βάση τη σχέση µεταξύ των εταίρων; Το άµεσο και προφανές θύµα δεν είναι ο πιστός, οµόρρυθµος, [στους ώµους και στην περιουσία, και, του οποίου δοµήθηκε το όλο εταιρικό συγκρότηµα, µέσα από την προσωπική σχέση], εταίρος; Όχι αποφαίνεται η νοµολογία. 40 Να διοριστεί προσωρινή διοίκηση, η οποία να ασκήσει και τις σχετικές αξιώσεις. Και να δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής ως αµέσως παθούσα; Βλ. σχετικά Φ. Ανδρέου «Η πολιτική αγωγή», σελ. 122 επόµ. 40 Βλ. σχετικά σύµφωνη γνώµη Ν. Ανδρουλάκη «Θεµελιώδεις έννοιες», σελ Βλ. τις επικριτικές, [σύµφωνες µε τις εδώ υποστηριζόµενες θέσεις], παρατηρήσεις της Α. Ψαρούδα-Μπενάκη «Η πολιτική αγωγή», σελ. 142 επόµ., [οι οποίες, όµως, δεν είναι δογµατικά σύµφωνες µε τη γενικότερη άποψη της ίδιας της συγγραφέως].

20 36.Αν το νοµικό αντικείµενο έννοµο αγαθό της ποινικής διάταξης δεν επιτρέπει συν-προσβολή ατοµικού αγαθού δεν είναι δυνατή η παράσταση πολιτικής αγωγής. Σε περίπτωση πολεοδοµικών παραβάσεων, αν αυτές έχουν ως άµεση συνέπεια τον περιορισµό του διπλανού ακινήτου από κάθε άποψη, [αερισµού, ηλιασµού, κλπ], δεν µειώνεται και η αξία του ή έστω δεν βλάπτεται καίρια η, κατά προορισµό, χρήση του; Συνεπώς ο ιδιοκτήτης του διπλανού επιβαρηµένου ακινήτου δεν δικαιούται να παραστεί ως πολιτικώς ενάγων; Αυτή η κρίση ότι στα αδικήµατα του ΓΟΚ δεν είναι επιτρεπτή η παράσταση πολιτικής αγωγής κάθε άλλο παρά πειστική είναι, αφού αρκετές φορές η παράβαση πολεοδοµικών διατάξεων επιφέρει άµεση ζηµία στα όµορα ακίνητα, οι ιδιοκτήτες των οποίων, µάλιστα, προβαίνουν στις σχετικές καταγγελίες Ανάλογο πρόβληµα ανακύπτει µε τις διατάξεις περί προστασίας του περιβάλλοντος. Η βιοµηχανική µονάδα επεξεργασίας πλαστικών Α, [η οποία στερείται βιολογικού καθαρισµού και ειδικών φίλτρων προστασίας του περιβάλλοντος], ρίχνει τα απόβλητα της στην περιφέρεια της κωµόπολης Β, µε αποτέλεσµα τη µόλυνση του υδροφόρου ορίζοντος και των πηγών πόσιµου νερού στην ευρύτερη περιοχή. Ο Γ, κάτοικος της παραπάνω κωµόπολης, ο οποίος υπέστη ζηµία επειδή το πηγάδι που χρησιµοποιούσε για την ύδρευση των ζώων του µολύνθηκε, [µε άµεση συνέπεια τον θάνατο πολλών ζώων], δικαιούται να παραστεί, [ως άµεσα παθών], ως πολιτικώς ενάγων; Συναφές είναι το παράδειγµα της βιοµηχανίας, η οποία µολύνει τη θάλασσα µε τη ρίψη τοξικών 42 Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο ο Α. Καρράς, «Ποινικό ικονοµικό», σελ. 419, προτείνει να ερµηνεύονται οι σχετικές, µε την παράσταση πολιτικής αγωγής, διατάξεις µε ευρύτητα και να εξαντλείται κάθε ερµηνευτική δυνατότητα.

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1)

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1) 1 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1) 1.Πολύ συχνά άγονται ενώπιον των δικαστηρίων υποθέσεις, κυρίως οικογενειακής υφής, στις οποίες ένα εκ των εµπλεκοµένων µερών, παρουσιάζει σοβαρά προβλήµατα υγείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΙΤΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΕΣ ΕΦΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΘΩΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΙΤΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΕΣ ΕΦΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΘΩΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΙΤΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΕΣ ΕΦΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΘΩΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Στο υπ αριθµ. 5β-6 τεύχος του περιοδικού Πράξη και Λόγος Ποινικού ικαίου και στη σελίδα 595, δηµοσιεύτηκε κείµενο του εισαγγελέως κ. Ζύγουρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ ΥΝΑΤΗ Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΥΒΡΙΣΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 199 ΠΚ);

ΕΙΝΑΙ ΥΝΑΤΗ Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΥΒΡΙΣΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 199 ΠΚ); 1 ΕΙΝΑΙ ΥΝΑΤΗ Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΥΒΡΙΣΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 199 ΠΚ); (Με αφορµή την υπ' αριθµ. 18518/97 απόφαση του Τριµελούς Πληµ/δικείου Αθηνών, η οποία απέρριψε την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ικανότητα δικαίου έχει κάθε πρόσωπο, φυσικό και νομικό. Η φράση αυτή σημαίνει ότι όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Διαβάστε περισσότερα

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) 669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δικαίωμα για παροχή έννομης προστασίας κατά το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Εννοια και περιεχόμενο. Θέσπιση από τον κοινό νομοθέτη περιορισμών και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 6 η : ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΜΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΟΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΩΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1. Εισαγωγή...5 2. Η επιρροή του αμερικανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.»

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» Από τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» τέθηκαν υπόψη μου το εξής περιστατικά: Οκτώ (8) από τα είκοσι ένα (21) μέλη του Δ.Σ., το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...17 Α. Ελληνικές...17 Β. Ξενόγλωσσες...19

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...17 Α. Ελληνικές...17 Β. Ξενόγλωσσες...19 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...17 Α. Ελληνικές...17 Β. Ξενόγλωσσες...19 Α. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι. Εισαγωγή...25 ΙΙ. Ιστορική επισκόπηση του θεσμού της ασφάλισης και των νομοθετικών μέτρων που τιμωρούν την απάτη

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ηµήτραινας, Λέκτορας

Γιώργος ηµήτραινας, Λέκτορας Γιώργος ηµήτραινας, Λέκτορας Τόπος Γέννησης: Θεσσαλονίκη (24.9.1967). Τίτλοι Σπουδών: Πτυχιούχος Νοµικής Σχολής Α.Π.Θ. (1990). ιπλωµατούχος Μεταπτυχιακών Σπουδών, µε Άριστα, στη Νοµική Σχολή του Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. 1.1.Χαρακτηριστικά του Δικαίου Ετερόνομοι κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Θέµα: ΚΩΛΥΜΑ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΩ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΙΚΗΣ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήµονας: Ευτύχης Φυτράκης ΜΑΡΤΙΟΣ 2005 Ο Συνήγορος του Πολίτη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204 της 26/07/2006, σελ. 23. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999 ΟλΑΠ 18/1999 Παροχή δικηγορικών υπηρεσιών. Ευθύνη δικηγόρου για ζημία πελάτη. - Η παροχή δικηγορικών υπηρεσιών δεν υπάγεται στο ν. 2251/1994. Η ευθύνη των δικηγόρων για ζημία που προκλήθηκε κατά την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Εισαγωγή Η προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα διασφάλισης του επιπέδου φροντίδας για την υγεία των πολιτών. Τα ανθρώπινα δικαιώματα στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

«Οι συνέπειες από την εφαρμογή της νομοθεσίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη στην Ελληνική Βιομηχανία»

«Οι συνέπειες από την εφαρμογή της νομοθεσίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη στην Ελληνική Βιομηχανία» «Οι συνέπειες από την εφαρμογή της νομοθεσίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη στην Ελληνική Βιομηχανία» Γιώργος Δ. Κωνσταντινόπουλος Δικηγόρος παρ Αρείω Πάγω Ειδικός Εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΡΧΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Δίκαιο: είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων, που ρυθμίζουν, κατά τρόπο υποχρεωτικό, την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων (βλ. σελ. 5) Δημόσιο Δίκαιο:

Διαβάστε περισσότερα

Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011.

Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011. Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011. Α. Την 25/10/2012 περιήλθε στην Περιφερειακή Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Αττικής και έλαβε αριθμ. πρωτ. 157658/387 το ανωτέρω σχετικό,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ --------------------- Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 1Ο Απριλίου 2013 ΠΡΟΣ

Αθήνα 1Ο Απριλίου 2013 ΠΡΟΣ ι i ιι Αθήνα 1Ο Απριλίου 2013 ΕΜΗΝΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΑ Ο ΕΣΑΓΈΛΕΥΣ ΤΟΥ ΑΡΕΟΥ ΠΑΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔIΟΚΗΤιΚΟ ΤΗΛ. 2106411526 ΦΑΞ 2106411523 Αριθ. Πρωτ.: 1071 Αριθμός Γνωμοδότησης: 3/13 ΠΡΟΣ το Υπουργείο Οlκονομικών- Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» - 1 - Οι δημόσιοι υπάλληλοι περαιτέρω οφείλουν να

Διαβάστε περισσότερα

D.A.S. HELLAS Ασφάλειες Νοµικής Προστασίας Εισαγωγή - Ιστορικά Η ασφάλιση Νοµικής Προστασίας είναι ένας από τους νεώτερους ασφαλιστικούς κλάδους. Στην Ευρώπη εµφανίστηκε στις αρχές του 20ού αιώνα στη Γαλλία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Σχολιασµός της υπ αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Το ύψος της εφέσιµης ποινής των εκδικαζοµένων, (από τα τριµελή Εφετεία κακουργηµάτων), πληµµεληµάτων, άρθρο 489 παρ.1, εδάφιο στ, του Κ.Ποιν. ικ.

Το ύψος της εφέσιµης ποινής των εκδικαζοµένων, (από τα τριµελή Εφετεία κακουργηµάτων), πληµµεληµάτων, άρθρο 489 παρ.1, εδάφιο στ, του Κ.Ποιν. ικ. Το ύψος της εφέσιµης ποινής των εκδικαζοµένων, (από τα τριµελή Εφετεία κακουργηµάτων), πληµµεληµάτων, άρθρο 489 παρ.1, εδάφιο στ, του Κ.Ποιν. ικ. Η διάκριση των αξιόποινων πράξεων ανάλογα µε την in abstracto

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) Οκτώβριος 2010 Η 17χρονη σήμερα Α, δημοσιεύει,

Διαβάστε περισσότερα

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 849 Ν. 105(Ι)/95 Ο περί Ελαττωματικών Προϊόντων (Αστική Ευθύνη) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

1843 Ν. 187/91. Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1843 Ν. 187/91. Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ E.E., Παρ. I, Αρ. 2643, 1.11.91 1843 Ν. 187/91 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Δικαιώματα των Θυμάτων Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Η εμπορία ανθρώπων παραβιάζει τα δικαιώματα και επηρεάζει τις ζωές αμέτρητων ανθρώπων τόσο στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Η ιστορική μέθοδος ερμηνείας» Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Ανδρέας Δημητρόπουλος

Θέμα: «Η ιστορική μέθοδος ερμηνείας» Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Ανδρέας Δημητρόπουλος Θέμα: «Η ιστορική μέθοδος ερμηνείας» Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Ανδρέας Δημητρόπουλος Η Ιστορία, όπως τονίζει ο Μεγαλοπολίτης ιστορικός Πολύβιος σε μια ρήση του, μας διδάσκει ότι τίποτα δεν γίνεται στην τύχη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑ Ερωτάται αν αν είναι στα πλαίσια ή όχι του Συντάγματος η εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 139 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών με την έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη

28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη 28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη Κύριο Μιχάλη Κοντογιάννη Ειδικό Γραµµατέα Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ H ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΣΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ ---------------------------------------------------- Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ.. ΧΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ... ΧXI II. ΞΕΝΕΣ... XXI 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1.1. Έννοια και αποστολή της Δικαστικής Ψυχιατρικής. Υπευθυνότητα του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Η Αρχή της φορολογικής ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Αρ. Εξερχομένου: 176/2008 Αθήνα, 4.11.2008 ENΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Του Γεωργίου Μπροδήμα του Νικολάου, Επίκουρου Καθηγητή, κατοίκου Πατρών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006 ΕΠΙΣΤΟΛΗ Γ.Σ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Σας κοινοποιούµε την επιστολή που έστειλε η Γ.Σ.Ε.Ε. στην Ένωση ικαστών και Εισαγγελέων και στον ικηγορικό Σύλλογο

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΗ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΑ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. (περίληψη σχετικής γνωµοδοτήσεως)

Ι ΙΩΤΙΚΗ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΑ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. (περίληψη σχετικής γνωµοδοτήσεως) Ι ΙΩΤΙΚΗ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΑ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. (περίληψη σχετικής γνωµοδοτήσεως) Α. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 1.Ο.Π. κατέστη ολικά ανάπηρος συνεπεία βαριάς ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Α. Ο Α και η Β τέλεσαν το γάμο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 207(Ι)/2012 207(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Θέμα 2 ον : Η δικαστική λειτουργία αποτελεί μία από τις τρεις θεμελιώδεις λειτουργίες του κράτους.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Αθήνα, 17-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4267/17-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 81/2011

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Αθήνα, 17-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4267/17-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 81/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 17-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4267/17-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 81/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος VΙΙ Ι. Γενικό Μέρος Α. Βασικές έννοιες... 1 1. Θέματα ορολογίας... 1 1.1. Οι χρησιμοποιούμενοι όροι... 1 1.2. Οι βασικές έννοιες... 2 1.3. «Εγγυήσεις θεσμών» και «εγγυήσεις θεσμικές»...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου 2523/1997. 1. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται περιοριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. 1. Η σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. 2. Το στοιχείο της εξαρτήσεως 3. Σύμβαση εταιρείας... 4. Ενδείξεις διαφοροποιήσεως μεταξύ συμβάσεως εξηρτημένης εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 144, 114 71 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ.:210 6460284, 210 6460734, ΦΑΞ:

Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 144, 114 71 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ.:210 6460284, 210 6460734, ΦΑΞ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Ανδρέας Μαντζουράνης Ειδικός Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: amantzouranis@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 13 Ιουλίου 2010 Αριθ. Πρωτ. : 1580 ΠΡΟΣ:... 2. ΕΥ ΑΠ Α.Ε. Ωρωπού 156

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ. 19020.2/01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης 210-72.89.708 Κύριο Χρήστο Νικολουτσόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων Αβέρωφ 11 104

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Βιβλιογραφία... 23 Εισαγωγή... 27 ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΝΟΙΑ - ΠΗΓΕΣ 1. Έννοια κ.λ.π... 29 Α. Εισαγωγικά... 29 Β. Εξωτερική συμπεριφορά... 30 Γ. Διατάξεις... 31

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο

Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο Τρ. ΔΠρΠειρ 2649/2009 (Τμ. 1ο) Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο Περίληψη : Από την παράνομη συμπεριφορά των αρμοδίων πολεοδομικών οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Βοηθός Φαρμακείου Ημ/νια: 19/11/2013 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Μάθημα: Ασφάλεια και Υγιεινή Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Ενότητα: Εισαγωγή ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΒΗ-Π1Ι Α Α: ΑΝΑΡΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΨΒΗ-Π1Ι Α Α: ΑΝΑΡΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 Α Α: ΑΝΑΡΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ /ΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση :Ερµού 23-25 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ Ταχ. Κώδ. :101 84 ΑΘΗΝΑ ΠΙΝΑΚΑ ΙΑΝΟΜΗΣ Τηλέφωνο :210-3253767 FAX :210-3236438 E-mail :kefalaio-a1@ky.ypoik.

Ταχ. /νση :Ερµού 23-25 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ Ταχ. Κώδ. :101 84 ΑΘΗΝΑ ΠΙΝΑΚΑ ΙΑΝΟΜΗΣ Τηλέφωνο :210-3253767 FAX :210-3236438 E-mail :kefalaio-a1@ky.ypoik. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Νοεµβρίου 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρ.:1019431/114/Α0013 ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΟΛ.1122 ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση :Ερµού 23-25 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και LEGAL INSIGHT ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΝΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΜΕΝΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Γιώργος Ψαράκης Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και έχει

Διαβάστε περισσότερα

: ERA. : Trier (Germany) : Annual Conference on EU Criminal Justice 2012

: ERA. : Trier (Germany) : Annual Conference on EU Criminal Justice 2012 Φορέας Υλοποίησης : ERA Τόπος ιεξαγωγής : Trier (Germany) Ηµεροµηνία : 11-12/10/2012 Τίτλος Σεµιναρίου : Annual Conference on EU Criminal Justice 2012 Συµµετοχή : Χαρίκλεια Ηλιοπούλου Πρόεδρος Πρωτοδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015. Ονοματεπώνυμο:. Α.Μ.: /..

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015. Ονοματεπώνυμο:. Α.Μ.: /.. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 01.09.2015 ΟΜΑΔΑ Α Ονοματεπώνυμο:. Α.Μ.: /.. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι απαντήσεις δίνονται κάτω από κάθε ζήτημα. Δεν επιτρέπεται η χρήση άλλης κόλλας και δεν παραλαμβάνεται παρά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1.ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ,ΓΕΝΙΚΑ Ο σύγχρονος πολιτισμός αναπτύσσεται με κέντρο και σημείο αναφοράς τον Άνθρωπο. Η έννομη τάξη, διεθνής και εγχώρια, υπάρχουν για να υπηρετούν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η Υπηρεσία Μαζικής Αποστολής Μηνυμάτων (Bulk SMS) (που στο εξής θα καλείται «η Υπηρεσία») παρέχει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Ευθύνες και ποινές στην άσκηση της Επίβλεψης. Η Νοµολογία των Ελληνικών ικαστηρίων.

Ευθύνες και ποινές στην άσκηση της Επίβλεψης. Η Νοµολογία των Ελληνικών ικαστηρίων. Ειρήνη Τσιάντη, ικηγόρος. Ευθύνες και ποινές στην άσκηση της Επίβλεψης. Η Νοµολογία των Ελληνικών ικαστηρίων. Εισαγωγή Έχει επανειληµµένως αποδειχτεί ότι η ποιότητα του οµηµένου Περιβάλλοντος καθρεπτίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ. Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία

ΠΡΟΣ. Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 41 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 2103808079 FAX 2103828958 Κινητό 6977650982 ΠΡΟΣ Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία Η

Διαβάστε περισσότερα

Βία κατά των γυναικών ένα αρχαίο ζήτηµα που ανθεί και στον 21 αιώνα. Θεοφανώ Παπαζήση

Βία κατά των γυναικών ένα αρχαίο ζήτηµα που ανθεί και στον 21 αιώνα. Θεοφανώ Παπαζήση Βία κατά των γυναικών ένα αρχαίο ζήτηµα που ανθεί και στον 21 αιώνα Θεοφανώ Παπαζήση Αναπληρώτρια καθηγήτρια ΑΠΘ Από την απελευθέρωση των σεξουαλικών σχέσεων στα τέλη της δεκαετίας του 60 αρχές 70, µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Παράγων θεραπείας η Ιδιωτική Ασφάλιση

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Παράγων θεραπείας η Ιδιωτική Ασφάλιση ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Παράγων θεραπείας η Ιδιωτική Ασφάλιση Του Γιώργου Κουτίνα (*) Είναι γεγονός πως η εντατικοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας και οι ευρύτερες συνέπειες της παγκοσμιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Βιβλιογραφία... 25 1. Γενικά... 31 2. Φύση - αρχές... 35 3. Θεμελιώδεις έννοιες... 37 4. Έννομες σχέσεις - οικογενειακό δικαίωμα... 41 5. Δικαιώματα... 43 6. Δικαιώματα-καθήκοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΥΠ ΟΨΙΝ: 1. κ. ηµάρχου & Προέδρου Οικονοµικής Επιτροπή 2. /νση Οικ/κου-Τµηµα Λογιστηρίου

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΥΠ ΟΨΙΝ: 1. κ. ηµάρχου & Προέδρου Οικονοµικής Επιτροπή 2. /νση Οικ/κου-Τµηµα Λογιστηρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟ Αγ. Στέφανος: 20.2.15 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 5124 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: IΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-δικηγόρος Ταχ. /νση : Λεωφ. Λίµνης Μαραθώνος 29 Τηλ:2132030600

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΚΟΥΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΚΟΥΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέµα: ΑΚΟΥΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: ρ. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ Declaration on freedom of political debate in the media Greek version* ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ιακήρυξη για την Ελευθερία του Πολιτικού ιαλόγου στα Μέσα (Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑΕΤΑΙΡΙΚΗΣΝΟΜΙΚΗΣΕΥΘΥΝΗΣΚΑΙ Ο ΙΚΗΓΟΡΟΣ IN-HOUSE. Επιστηµονική Συνάντηση Πέµπτη, 25 Ιανουαρίου 2007 Αµφιθέατρο Γενναδίου Βιβλιοθήκης

ΘΕΜΑΤΑΕΤΑΙΡΙΚΗΣΝΟΜΙΚΗΣΕΥΘΥΝΗΣΚΑΙ Ο ΙΚΗΓΟΡΟΣ IN-HOUSE. Επιστηµονική Συνάντηση Πέµπτη, 25 Ιανουαρίου 2007 Αµφιθέατρο Γενναδίου Βιβλιοθήκης ΘΕΜΑΤΑΕΤΑΙΡΙΚΗΣΝΟΜΙΚΗΣΕΥΘΥΝΗΣΚΑΙ Ο ΙΚΗΓΟΡΟΣ IN-HOUSE Επιστηµονική Συνάντηση Πέµπτη, 25 Ιανουαρίου 2007 Αµφιθέατρο Γενναδίου Βιβλιοθήκης Ελαττωµατικότητα /Ασφάλεια Προϊόντων Πεδίο «κρυµµένης» εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ I. Η σημασία της δικονομικής πράξης...1 II. Η ανισόπεδη λειτουργία της δικονομικής πράξης στη μεταβολή της κατηγορίας και στο δεδικασμένο...2

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Η κοινωνία μας περνά ένα στάδιο ταχύτατων μεταλλαγών και ανακατατάξεων, όπου αμφισβητούνται αξίες και θεσμοί. Σήμερα οι θεσμοί έχουν γίνει πολύμορφοι και σύνθετοι, ενώ ταυτόχρονα όσοι άντεξαν

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήμονας:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος β έκδοσης VII Πρόλογος α έκδοσης ΙΧ Κυριότερες συντοµογραφίες ΧΙ Προοίµιο ΧΧΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Πρόλογος β έκδοσης VII Πρόλογος α έκδοσης ΙΧ Κυριότερες συντοµογραφίες ΧΙ Προοίµιο ΧΧΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πρόλογος β έκδοσης VII Πρόλογος α έκδοσης ΙΧ Κυριότερες συντοµογραφίες ΧΙ Προοίµιο ΧΧΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Ι. Γένεση

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται.

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Η INTERAMERICAN σάς ενημερώνει για όσα ισχύουν για τα ανασφάλιστα

Διαβάστε περισσότερα

Προς κάθε αρμόδιο Δικαστήριο και Αρχή ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ

Προς κάθε αρμόδιο Δικαστήριο και Αρχή ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ Προς κάθε αρμόδιο Δικαστήριο και Αρχή ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ Του Σωματείου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Μεσογείων 152 (Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»),

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs)

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Τελική έκθεση Ιούλιος 2014 ΣΥΝΟΨΗ Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να παρουσιάσει ορισμένα από τα κυριότερα ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Πληροφορίες: Α. Κωστοπούλου Ταχ. /νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ Ή ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ

Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ Ή ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ Ε. Συμεωνίδου Καστανίδου Καθηγήτρια Ποινικού Δικαίου στο ΑΠΘ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ Ή ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ Συχνή η ενασχόληση των δικαστηρίων με την ποινική ευθύνη των γιατρών

Διαβάστε περισσότερα

Είναι δυνατή η παράσταση πολιτικής αγωγής στα «εγκλήματα κατά του περιβάλλοντος»;

Είναι δυνατή η παράσταση πολιτικής αγωγής στα «εγκλήματα κατά του περιβάλλοντος»; ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠοινΔικ 12/2012 (ΕΤΟΣ 15ο) 1159 Είναι δυνατή η παράσταση πολιτικής αγωγής στα «εγκλήματα κατά του περιβάλλοντος»; ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ Θ. ΚΟΝΤΑΞΗ, Δικηγόρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ (άρθρο 141 παρ. 2 Κ.Ποιν. ικ.) Ο συνήγορος του κατηγορουµένου ικηγόρος Αθηνών, ιδάκτωρ Νοµικής Πανεπιστηµίου Αθηνών, Θρασύβουλος Θ. Κονταξής, αφού ανέπτυξε προφορικά και περιληπτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ Κεφάλαιο 2: Ατομικά & Κοινωνικά Δικαιώματα Περιεχόμενα 1. Δικαιώματα & υποχρεώσεις 2. Άσκηση & κατάχρηση δικαιώματος 3. Τα ατομικά δικαιώματα 4. Τα πολιτικά δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α I. Προπαρασκευαστική Διαδικασία 1 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις 3 2. Κλήση µάρτυρα - Αποδεικτικό επιδόσεως κλήσεως µάρτυρα (άρθρα 213 και 161 ΚΠΔ) 7 3. Γνωστοποίηση µαρτύρων στον κατηγορούµενο

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται.

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Η INTERAMERICAN σάς ενημερώνει για όσα ισχύουν για τα ανασφάλιστα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 25/06/2002 ΑΠ: 1143Α Ταχ. /νση: ΟΜΗΡΟΥ 8 105 64 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 33.52.604-605 FAX: 33.52.617 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 Η Αρχή Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 8.11.2012 2012/0011(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους!

Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους! Πόσο καλά ξέρεις τα δικαιώματά σου; Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους! Στις 20 Νοεμβρίου 2015 η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού γίνεται 26 χρονών. Πόσο την χρησιμοποιούμε για να διεκδικούμε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ)

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ελληνικού Συντάγματος: "1. Το απόρρητο των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Α) Η θεωρητική και νοµολογιακή προσέγγιση πριν από το Ν 2408/1996 (Υπεράσπιση 1992, 357)... 9

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Α) Η θεωρητική και νοµολογιακή προσέγγιση πριν από το Ν 2408/1996 (Υπεράσπιση 1992, 357)... 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 1. Ο ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (άρθρα 1-13 ΠΚ) Η έκταση ισχύος του άρθρου 2 2 ΠΚ (Υπεράσπιση 1999, 314)... 3 Η έννοια της «εµπορίας ναρκωτικών» στο άρθρο 8 ΠΚ (Υπεράσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ Η ΙΚΗ ΤΗΣ 17Ν

ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ Η ΙΚΗ ΤΗΣ 17Ν 1 ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ Η ΙΚΗ ΤΗΣ 17Ν Με αφορµή την δίκη των µελών της 17Ν, έχει ανοιχτεί µια ευρύτατη συζήτηση για τον αν τα διαπραχθέντα, [υπό την αίρεση φυσικά τυχόν καταδίκης των κατηγορουµένων],

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΣΥΝΕΛΘΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΣΥΝΕΛΘΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΕΙΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΚΑΤΑ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΥ Η ΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

Η απόφαση αυτή είναι οριστική. Ενδέχεται να υποστεί τυπικές αλλαγές.

Η απόφαση αυτή είναι οριστική. Ενδέχεται να υποστεί τυπικές αλλαγές. 1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ (Προσφυγή υπ αρίθμ.: 13251/07) ΑΠΟΦΑΣΗ (Τύποις και Ουσία) ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 11 η Δεκεμβρίου 2014 Η απόφαση αυτή είναι οριστική. Ενδέχεται να υποστεί

Διαβάστε περισσότερα

Ποινική ευθύνη Δικηγόρων για µη γνωστοποίηση παραβάσεων του «πόθεν έσχες» από υπόχρεα πρόσωπα. Πολυχρόνη Τσιρίδη, Δ.Ν. Δικηγόρου Πειραιώς

Ποινική ευθύνη Δικηγόρων για µη γνωστοποίηση παραβάσεων του «πόθεν έσχες» από υπόχρεα πρόσωπα. Πολυχρόνη Τσιρίδη, Δ.Ν. Δικηγόρου Πειραιώς ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ www.dskalamatas.gr Καλαμάτα 9 Σεπτεμβρίου 2013 Ποινική ευθύνη Δικηγόρων για µη γνωστοποίηση παραβάσεων του «πόθεν έσχες» από υπόχρεα πρόσωπα. Πολυχρόνη Τσιρίδη, Δ.Ν. Δικηγόρου

Διαβάστε περισσότερα