ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ 2013 [66(I)/1997, 74(I)/1999, 94(Ι)/2000, 119(Ι)/2003, 4(Ι)/2004, 151(Ι)/2004, 231(Ι)/2004, 235(Ι)/2004, 20(Ι)/2005, 80(Ι)/2008, 100(I)/2009, 123(I)/2009, 27(I)/2011, 104(I)/2011, 107(I)/2012, 14(I)/2013] Οδηγία δυνάμει του άρθρου 41 66(I) του (I) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχονται, δυνάμει του άρθρου 41 των περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμων του 1997 έως 2013, εκδίδει την παρούσα Οδηγία προς τα πιστωτικά ιδρύματα. Η παρούσα Οδηγία ρυθμίζει θέματα που αφορούν τον ορισμό των μη εξυπηρετούμενων και των ρυθμισμένων χορηγήσεων, προκειμένου να διαμορφώνεται επαρκής εικόνα για το επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων, για την λογιστική τους απεικόνιση και για σκοπούς διαχείρισης κινδύνων. 1

2 ΜΕΡΟΣ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Συνοπτικός τίτλος και πεδίο εφαρμογής. 1.(α) Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η περί του Ορισμού των Μη Εξυπηρετούμενων και των Ρυθμισμένων Χορηγήσεων Οδηγία του (β) Η παρούσα Οδηγία εφαρμόζεται από τα ακόλουθα πιστωτικά ιδρύματα: (i) όλες τις τράπεζες που έχουν συσταθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία, και - τις θυγατρικές εταιρείες τους στην Κυπριακή Δημοκρατία και σε χώρα άλλη εκτός της Δημοκρατίας, οι εργασίες των οποίων είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένες με τραπεζικές εργασίες ή σχετίζονται στενά με αυτές, όπως ορίζεται στο άρθρο 13(3) των περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμων του 1997 έως 2013, - τα υποκαταστήματα τους εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας, 22 του του του του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του 2010 (ii) τα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα, με την έννοια που αποδίδουν στον όρο αυτό οι περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμοι του 1985 έως

3 118 (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (iii) τα εγγεγραμμένα στην Κυπριακή Δημοκρατία υποκαταστήματα τραπεζών που έχουν αδειοδοτηθεί σε χώρα άλλη εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας. για όλες τις χορηγήσεις εκπεφρασμένες σε οποιοδήποτε νόμισμα. Παράρτημα. (γ) Η παρούσα Οδηγία αποσκοπεί στον διαχωρισμό του δανειακού χαρτοφυλακίου των πιο πάνω αναφερόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων σε δύο κύριες κατηγορίες, βάσει του επιπέδου κινδύνου, δηλαδή σε εξυπηρετούμενες και μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις. Περαιτέρω οι ανωτέρω δύο κατηγορίες θα αναλύονται σε ρυθμισμένες και μη ρυθμισμένες χορηγήσεις, δηλαδή οι χορηγήσεις θα ταξινομούνται στις κάτωθι τέσσερις κατηγορίες (Πίνακας Α του Παραρτήματος): Εξυπηρετούμενες μη Ρυθμισμένες Χορηγήσεις Εξυπηρετούμενες Ρυθμισμένες Χορηγήσεις Μη Εξυπηρετούμενες μη Ρυθμισμένες Χορηγήσεις Μη Εξυπηρετούμενες Ρυθμισμένες Χορηγήσεις. (δ) Τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν υποχρέωση να εκδώσουν άμεσα εσωτερικές κατευθυντήριες γραμμές και διαδικασίες για την εφαρμογή της παρούσας Οδηγίας. 3

4 Ερμηνεία. 2. (α) Για τους σκοπούς της παρούσας Οδηγίας: «πιστωτικά ιδρύματα» σημαίνει: τα πιστωτικά ιδρύματα όπως αναφέρονται στην παράγραφο 1(β) της παρούσας Οδηγίας, «χορηγήσεις» σημαίνει: (i) δάνεια, (ii) τρεχούμενους χρεωστικούς λογαριασμούς με όριο παρατραβήγματος (overdrafts), και χρεωστικά υπόλοιπα σε λογαριασμούς χωρίς όριο, (iii) ανακυκλούμενες πιστωτικές διευκολύνσεις (revolving credit facilities), χρηματοδοτικές μισθώσεις (financial leasing), χρηματοδοτήσεις με ενοικιαγορά και πιστωτικές κάρτες, (iv) προεξόφληση υποσχετικής σημείωσης (promissory note) ή συναλλαγματικών, πληρωμές έναντι ενέγγυων πιστώσεων, πληρωμές έναντι εγγυητικών επιστολών, προκαταβολές έναντι εμπορευμάτων σε αποθήκες αποταμίευσης και προκαταβολές έναντι υποσχετικής επιστολής, και (v) κάθε άλλη άμεση πιστωτική διευκόλυνση σε πελάτες πιστωτικών ιδρυμάτων. (β) Όροι που δεν ερμηνεύονται στην παρούσα Οδηγία εκτός εάν προκύπτει διαφορετική ερμηνεία από το κείμενο, έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στους περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμους του 1997 έως

5 ΜΕΡΟΣ II - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Ρυθμίσεις χορηγήσεων. 3.(1) Ρύθμιση θεωρείται οποιαδήποτε ενέργεια πιστωτικού ιδρύματος, η οποία επιφέρει αλλαγές στους όρους ή / και προϋποθέσεις μίας χορήγησης, και αποσκοπεί στην αντιμετώπιση υφιστάμενων ή αναμενόμενων δυσκολιών στην, εκ μέρους του οφειλέτη, εξυπηρέτηση της χορήγησης σύμφωνα με το υφιστάμενο πρόγραμμα αποπληρωμής. Όλες οι κάτωθι περιπτώσεις αποτελούν ρύθμιση, ασχέτως της εκτίμησης του πιστωτικού ιδρύματος κατά πόσον ο οφειλέτης αντιμετωπίζει ή πρόκειται να αντιμετωπίσει δυσκολίες για την εξυπηρέτηση της χορήγησης σύμφωνα με το υφιστάμενο πρόγραμμα αποπληρωμής. (α) Τροποποιήσεις του προγράμματος αποπληρωμής δανείων. Ως τροποποίηση θεωρείται, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, μία ή περισσότερες από τις πιο κάτω μεταβολές του προγράμματος αποπληρωμής: παροχή ή επέκταση περιόδου χάριτος κεφαλαίου και τόκων, παροχή ή επέκταση περιόδου χάριτος κεφαλαίου, αναβολή πληρωμής μίας ή περισσοτέρων δόσεων, μετατροπή του νομίσματος μίας χορήγησης σε άλλο νόμισμα, με παράλληλη κεφαλαιοποίηση ληξιπρόθεσμων δόσεων, διαγραφή κεφαλαίου, διαγραφή τόκων, κεφαλαιοποίηση καθυστερημένων δόσεων, καταβολή εφ άπαξ ποσού κατά τη λήξη του δανείου, μείωση της δόσης με ή χωρίς επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής, 5

6 μείωση της δόσης μέσω μείωσης του επιτοκίου. Δεν θεωρείται τροποποίηση του προγράμματος αποπληρωμής όταν παρατηρείται μείωση της δόσης του δανείου, η οποία οφείλεται σε: μεταβολή των επιτοκίων της αγοράς, ή μεταβολή των εσωτερικών βασικών επιτοκίων του πιστωτικού ιδρύματος, ή διακύμανση συναλλαγματικών ισοτιμιών, ή μείωση του περιθωρίου του επιτοκίου λόγω βελτίωσης της πιστοληπτικής ικανότητας του οφειλέτη, νοουμένου ότι αυτό προκύπτει από τους αρχικούς όρους της σύμβασης και δεν επεκτείνεται η διάρκεια αποπληρωμής του δανείου. Στις ρυθμίσεις δεν περιλαμβάνονται περιπτώσεις όπου η δυνατότητα αναβολής μίας ή το μέγιστο δύο δόσεων κατά τη διάρκεια ενός έτους, (για δάνεια που αποπληρώνονται με μηνιαίες δόσεις), παρέχεται στους αρχικούς όρους έγκρισης του δανείου και επομένως εναπόκειται στον οφειλέτη να κάνει χρήση της δυνατότητας αυτής. Τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να υποβάλουν έκθεση στο τέλος κάθε έτους με το συνολικό αριθμό και την αξία των χορηγήσεων στις οποίες έγινε χρήση της δυνατότητας αυτής, και ως εκ τούτου έχει αποφευχθεί η ρύθμιση. (β) έγκριση νέας χορήγησης για: (i) αποπληρωμή καθυστερημένων οφειλών ή/και 6

7 υπερβάσεων υφιστάμενων χορηγήσεων. Στην περίπτωση αυτή τόσο η νέα όσο και οι υφιστάμενες χορηγήσεις ταξινομούνται ως ρυθμισμένες. (ii) αποπληρωμή υφιστάμενων χορηγήσεων, όταν οι υφιστάμενες χορηγήσεις που θα αποπληρωθούν έχουν συνολικό χρεωστικό υπόλοιπο μεγαλύτερο ή ίσο του 70% της νέας χορήγησης. Αυτό δεν ισχύει στις περιπτώσεις όπου όλες οι προς εξόφληση χορηγήσεις είχαν καθυστερήσεις κάτω των τριάντα (30) ημερών και η νέα δόση δεν μειώνεται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20%, σε σύγκριση με το σύνολο των υφιστάμενων δόσεων. (γ) προσωρινή ή μόνιμη αύξηση του συμβατικού ορίου ενός λογαριασμού με όριο παρατραβήγματος για κάλυψη υπερβάσεων ή για διευκόλυνση της αποπληρωμής καθυστερημένων δόσεων δανείου. (2) Χορηγήσεις οι οποίες εξασφαλίζονται πλήρως με δεσμευμένες καταθέσεις εξαιρούνται από τις πρόνοιες της υποπαραγράφου (1) της παρούσας παραγράφου και δεν θα ταξινομούνται ως ρυθμισμένες. (3) Χορηγήσεις οι οποίες έτυχαν ρύθμισης θα συνεχίσουν να ταξινομούνται ως ρυθμισμένες για χρονικό διάστημα ως ακολούθως: (α) Για χορηγήσεις με μεταβολές στο πρόγραμμα αποπληρωμής, ένα έτος από την έναρξη καταβολής δόσεων κεφαλαίου βάσει του νέου προγράμματος αποπληρωμής, με την επιφύλαξη των όσων αναφέρονται 7

8 στα σημεία (β) και (γ) κατωτέρω. Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις νέας χορήγησης για αποπληρωμή υφιστάμενων χορηγήσεων ή / και εξόφληση καθυστερήσεων / υπερβάσεων. (β) σε περίπτωση κατά την οποία το νέο πρόγραμμα αποπληρωμής προβλέπει σταδιακή αύξηση της δόσης, τότε η χορήγηση θα συνεχίσει να ταξινομείται ως ρυθμισμένη για περίοδο έξι (6) μηνών μετά τον πρώτο μήνα κατά τον οποίο η πρώτη υψηλότερη δόση έχει ορισθεί στο νέο πρόγραμμα αποπληρωμής, και με την προϋπόθεση ότι η χορήγηση θα ταξινομείται ως ρυθμισμένη για χρονικό διάστημα ενός τουλάχιστον έτους από τον πρώτο μήνα καταβολής κεφαλαίου μετά την ρύθμιση. Αλλαγές στο ποσό της δόσης δανείου λόγω των διακυμάνσεων: των επιτοκίων αγοράς, ή/και εσωτερικών βασικών επιτοκίων ή/και, συναλλαγματικών ισοτιμιών. δεν θεωρούνται σταδιακή αύξηση της δόσης, νοουμένου ότι αυτό προκύπτει από τους αρχικούς όρους της σύμβασης. (γ) σε περίπτωση κατά την οποία το τροποποιημένο πρόγραμμα αποπληρωμής προβλέπει, στη λήξη της χορήγησης, καταβολή εφ άπαξ ποσού, ποσοστού μεγαλύτερου ή ίσου του 20% του υπολοίπου της χορήγησης (κατά την ημερομηνία της ρύθμισης), τότε η χορήγηση θα συνεχίσει να ταξινομείται ως ρυθμισμένη μέχρι τη λήξη της, ανεξαρτήτως της περιόδου που 8

9 προβλέπεται στα σημεία (α) και (β) ανωτέρω. (δ) λογαριασμός με όριο παρατραβήγματος θα εξακολουθήσει να χαρακτηρίζεται ως ρυθμισμένος για περίοδο τουλάχιστον ενός έτους μετά την ρύθμιση. Με την πάροδο της περιόδου αυτής, ο λογαριασμός θα παύσει να χαρακτηρίζεται ρυθμισμένος μόνο εάν οι συνολικές πιστώσεις στον λογαριασμό (εξαιρουμένων των πιστώσεων που αφορούν επιστρεφόμενες επιταγές ή / και πιστώσεων που αφορούν εκταμίευση δανείων) είναι ίσες ή μεγαλύτερες από τους τόκους που χρεώθηκαν στο συγκεκριμένο λογαριασμό κατά την περίοδο αυτή. ΜΕΡΟΣ III - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΩΣ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ Κριτήρια για την ταξινόμηση των χορηγήσεων ως μη εξυπηρετούμενες. 4.(1) Μία χορήγηση θεωρείται μη εξυπηρετούμενη όταν: (α) Παρουσιάζει υπέρβαση του συμβατικού της ορίου σε συνεχή βάση για περίοδο μεγαλύτερη των ενενήντα (90) ημερών. Λογαριασμός με όριο παρατραβήγματος θεωρείται μη εξυπηρετούμενος όταν το χρεωστικό του υπόλοιπο παρουσιάζει υπέρβαση μεγαλύτερη του 5% του συμβατικού του ορίου, σε συνεχή βάση για περίοδο μεγαλύτερη των ενενήντα (90) ημερών. Από την 1 η Ιανουαρίου 2014, κάθε λογαριασμός με όριο παρατραβήγματος, ο οποίος παρουσιάζει οποιαδήποτε υπέρβαση του συμβατικού του ορίου, σε συνεχή βάση για περίοδο μεγαλύτερη των ενενήντα (90) ημερών, θα θεωρείται ως μη εξυπηρετούμενος, δηλαδή το ανωτέρω περιθώριο του 5% καταργείται. 9

10 Σε περίπτωση που ο λογαριασμός δεν έχει όριο τότε θεωρείται μη εξυπηρετούμενος όταν, σε συνεχή βάση για περίοδο μεγαλύτερη των ενενήντα (90) ημερών, παρουσιάζει οποιοδήποτε χρεωστικό υπόλοιπο, ή (β) παρουσιάζει ληξιπρόθεσμες οφειλές ( είτε κεφαλαίου, είτε τόκων, είτε άλλων χρεώσεων), για περίοδο μεγαλύτερη των ενενήντα (90) ημερών, ή (γ) η χορήγηση έτυχε ρύθμισης και την ημέρα της ρύθμισης ήταν ταξινομημένη ως μη εξυπηρετούμενη, ή παρουσίαζε καθυστέρηση / υπέρβαση για περίοδο μεγαλύτερη των εξήντα (60) ημερών. Σε περίπτωση νέας χορήγησης για αποπληρωμή καθυστερήσεων / υπερβάσεων υφιστάμενων χορηγήσεων, τότε τόσο η νέα όσο και οι υφιστάμενες χορηγήσεις θα ταξινομούνται ως μη εξυπηρετούμενες, εάν την ημέρα εκταμίευσης της νέας χορήγησης οποιαδήποτε από τις υφιστάμενες χορηγήσεις είχε ταξινομηθεί ως μη εξυπηρετούμενη ή παρουσίαζε καθυστερήσεις / υπερβάσεις για περίοδο μεγαλύτερη των εξήντα (60) ημερών. Σε περίπτωση νέας χορήγησης για αποπληρωμή υφιστάμενων χορηγήσεων, τότε η νέα χορήγηση θα ταξινομηθεί ως μη εξυπηρετούμενη, εάν την ημέρα εκταμίευσης της νέας χορήγησης, οποιαδήποτε από τις υφιστάμενες χορηγήσεις είχε ταξινομηθεί ως μη εξυπηρετούμενη ή παρουσίαζε καθυστερήσεις / υπερβάσεις για περίοδο μεγαλύτερη των εξήντα (60) ημερών. Οι ρυθμισθείσες χορηγήσεις θα συνεχίσουν να 10

11 ταξινομούνται ως μη εξυπηρετούμενες για χρονική περίοδο ως ακολούθως: (i) για χορηγήσεις με μεταβολές στο πρόγραμμα αποπληρωμής, έξι (6) μήνες από την έναρξη καταβολής δόσεων κεφαλαίου βάσει του νέου προγράμματος αποπληρωμής, με την επιφύλαξη των υποσημείων (ii) και (iii) κατωτέρω, (ii) σε περίπτωση κατά την οποία το νέο πρόγραμμα αποπληρωμής προβλέπει σταδιακή αύξηση της δόσης, τότε η χορήγηση θα συνεχίσει να ταξινομείται ως μη εξυπηρετούμενη για περίοδο έξι (6) μηνών μετά τον πρώτο μήνα κατά τον οποίο η πρώτη υψηλότερη δόση έχει ορισθεί στο νέο πρόγραμμα αποπληρωμής, (iii) σε περίπτωση κατά την οποία το τροποποιημένο πρόγραμμα αποπληρωμής προβλέπει, στη λήξη της χορήγησης, καταβολή εφ άπαξ ποσού, ποσοστού μεγαλύτερου ή ίσου του 20% του υπολοίπου της χορήγησης (κατά την ημερομηνία της ρύθμισης), τότε η χορήγηση θα συνεχίσει να ταξινομείται ως μη εξυπηρετούμενη μέχρι τη λήξη της, ανεξαρτήτως της περιόδου που προβλέπεται στα υποσημεία (i) και (ii) ανωτέρω, (iv) λογαριασμός με όριο παρατραβήγματος θα εξακολουθήσει να χαρακτηρίζεται ως μη εξυπηρετούμενος για περίοδο τουλάχιστον έξι (6) μηνών μετά την ρύθμιση. Με την παρέλευση της περιόδου αυτής, ο λογαριασμός θα παύσει να ταξινομείται ως μη εξυπηρετούμενος μόνο εάν οι συνολικές πιστώσεις στον λογαριασμό 11

12 (εξαιρουμένων των πιστώσεων που αφορούν επιστρεφόμενες επιταγές ή/και πιστώσεων που αφορούν εκταμίευση δανείων) είναι ίσες ή μεγαλύτερες από τους τόκους που χρεώθηκαν στον συγκεκριμένο λογαριασμό κατά την περίοδο αυτή. Με την παρέλευση της περιόδου, όπως αυτή ορίζεται στα υποσημεία (i) έως (iv) πιο πάνω, η χορήγηση θα ταξινομείται ως μη εξυπηρετούμενη μόνο εφ όσον πληροί τα κριτήρια για την ταξινόμηση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων. (δ) Οι πρόνοιες του σημείου (γ) της υποπαραγράφου (1) της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται σε χορηγήσεις οι οποίες μέχρι την 15 η Μαρτίου 2013 ήταν, βάσει της τότε ισχύουσας οδηγίας, εξυπηρετούμενες, και στη συνέχεια παρουσίασαν καθυστερήσεις / υπερβάσεις για περίοδο μεγαλύτερη των εξήντα (60) ημερών και οι χορηγήσεις αυτές ρυθμίστηκαν μεταξύ της 18 ης Μαρτίου 2013 και 31 ης Αυγούστου Οι χορηγήσεις αυτές θα ταξινομηθούν ως εξυπηρετούμενες και ρυθμισμένες. Η ανωτέρω εξαίρεση δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που η ρύθμιση της χορήγησης περιελάμβανε τουλάχιστον μία εκ των κατωτέρω μεταβολών: (i) καταβολή εφ άπαξ ποσού κατά τη λήξη του δανείου, ποσοστού μεγαλύτερου ή ίσου του 20% του υπολοίπου της χορήγησης (κατά την ημέρα της ρύθμισης), (ii) περίοδο χάριτος τόκων άνω των δώδεκα (12) μηνών, (iii) περίοδο χάριτος κεφαλαίου άνω των εικοσιτεσσάρων (24) μηνών. Οι χορηγήσεις, στις οποίες εφαρμόζονται οι πρόνοιες του 12

13 σημείου (δ) όπως αναφέρεται πιο πάνω, θα ταξινομούνται ως μη εξυπηρετούμενες και ρυθμισμένες εάν πληρούν οποιοδήποτε άλλο από τα κριτήρια για ταξινόμηση ως μη εξυπηρετούμενες. (ε) οποιαδήποτε χορήγηση η οποία έτυχε ρύθμισης περισσότερο από μία φορά τους τελευταίους δεκαοχτώ (18) μήνες. Εξαιρούνται χορηγήσεις οι οποίες καλύπτονται πλήρως από δεσμευμένες καταθέσεις. Στις περιπτώσεις που έγινε ρύθμιση σύμφωνα με το σημείο (δ) της παρούσας παραγράφου, η ρύθμιση αυτή δεν θα συνυπολογίζεται για τον έλεγχο του αριθμού των ρυθμίσεων των τελευταίων δεκαοχτώ (18) μηνών. (2) Όλες οι χορηγήσεις ενός οφειλέτη θα ταξινομούνται ως μη εξυπηρετούμενες εάν υπάρχουν αμφιβολίες, βάσει αντικειμενικών ενδείξεων, ως προς την ικανότητα του οφειλέτη να εξοφλήσει την οφειλή του. Ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, οι πιο κάτω περιπτώσεις, αποτελούν ενδείξεις πιθανής αδυναμίας πληρωμής οφειλέτη: (α) Για έστω και μία του χορήγηση έχουν διενεργηθεί ειδικές προβλέψεις (είτε κεφαλαίου είτε τόκων), εξαιρουμένων περιπτώσεων όπου οι ειδικές αυτές προβλέψεις (είτε κεφαλαίου είτε τόκων), έγιναν στα πλαίσια ρύθμισης βιώσιμου πελάτη, σύμφωνα με πλαίσιο που καθορίζει η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, οπότε μόνο το μέρος της χορήγησης για το οποίο έγινε πρόβλεψη θα ταξινομείται ως μη εξυπηρετούμενη χορήγηση, ή (β) σε έστω και μία του χορήγηση έγινε μερική διαγραφή (είτε κεφαλαίου, είτε τόκων), εξαιρουμένων περιπτώσεων 13

14 όπου η διαγραφή έγινε στα πλαίσια ρύθμισης βιώσιμου πελάτη, σύμφωνα με πλαίσιο που καθορίζει η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ή (γ) έστω και μία του χορήγηση έχει ή πρόκειται να καταστεί άμεσα απαιτητή, δηλαδή ο λογαριασμός έκλεισε ή πρόκειται να κλείσει, και έχει ή πρόκειται να απαιτηθεί η ολική αποπληρωμή της χορήγησης, συμπεριλαμβανομένων λογαριασμών με όριο παρατραβήγματος το όριο των οποίων έχει ή πρόκειται να ακυρωθεί / ανακληθεί, ή (δ) ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, ή έχει καταχωρήσει σχετική αίτηση πτώχευσης ή το πιστωτικό ίδρυμα έχει καταθέσει αίτηση πτώχευσης του, ή το πιστωτικό ίδρυμα έχει ενημερωθεί για οποιαδήποτε τέτοια αίτηση και κατά την εκτίμησή του, υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες να γίνει δεκτή από αρμόδιο δικαστήριο, ή (ε) ο οφειλέτης είναι νομικό πρόσωπο, το οποίο έχει τεθεί ή υπέβαλε αίτηση για εκκαθάριση, ή το πιστωτικό ίδρυμα έχει διορίσει παραλήπτη / διαχειριστή, ή το πιστωτικό ίδρυμα έχει καταθέσει αίτηση εκκαθάρισης, ή το πιστωτικό ίδρυμα έχει ενημερωθεί για οποιαδήποτε τέτοια αίτηση και κατά την εκτίμησή του, υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες να γίνει δεκτή από αρμόδιο δικαστήριο. (3) Όλες οι χορηγήσεις ενός οφειλέτη θα ταξινομούνται ως μη εξυπηρετούμενες εάν τα συνολικά υπόλοιπα των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων του, όπως αυτές προκύπτουν από τα κριτήρια της υποπαραγράφου (1) της παραγράφου 4, αποτελούν ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσον του 20% των 14

15 συνολικών του χορηγήσεων. Για τον υπολογισμό του ποσοστού του 20%, οι ειδικές προβλέψεις στα πλαίσια ρύθμισης βιώσιμου πελάτη όπως αναφέρεται στο σημείο (α) της υποπαραγράφου (2) της παρούσας παραγράφου, θα εξαιρούνται από τον αριθμητή και τον παρονομαστή του κλάσματος. Όλες οι χορηγήσεις ενός οφειλέτη θα ταξινομούνται ως μη εξυπηρετούμενες εάν οι μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις του, όπως αυτές προκύπτουν από τα κριτήρια της υποπαραγράφου (1) της παραγράφου 4, αποτελούν ποσοστό μικρότερο του 20% των συνολικών του χορηγήσεων, και οι καθυστερήσεις / υπερβάσεις (ανεξαρτήτως ημερών σε καθυστέρηση) στο σύνολο των άμεσων χορηγήσεών του, υπερβαίνουν το 5% του συνόλου των άμεσων χορηγήσεών του. ΜΕΡΟΣ IV - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΩΣ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΕΣ Γενικές αρχές ταξινόμησης χορηγήσεων ως μη εξυπηρετούμενες. 5.(1) Η ταξινόμηση των χορηγήσεων σε μη εξυπηρετούμενες γίνεται στο τέλος κάθε μήνα. Σε περίπτωση νέας χορήγησης, αυτή ταξινομείται σε εξυπηρετούμενη ή μη, την ημέρα πρώτης εκταμίευσης. (2) Για σκοπούς εφαρμογής της υποπαραγράφου (3) της παραγράφου 4, οι κοινοί λογαριασμοί συνυπολογίζονται με τους προσωπικούς λογαριασμούς κάθε οφειλέτη που διατηρεί κοινό λογαριασμό, ωσάν να ήταν προσωπικοί του λογαριασμοί. Δεν επιτρέπεται ο διαμερισμός του κοινού λογαριασμού στους από κοινού οφειλέτες. 15

16 (3) Τηρουμένων των διατάξεων της παρούσας Οδηγίας, πιστωτικό ίδρυμα δύναται να θεσπίσει αυστηρότερα κριτήρια, από τα οριζόμενα στην παρούσα Οδηγία εάν το κρίνει αναγκαίο. Σε τέτοια περίπτωση, το πιστωτικό ίδρυμα ενημερώνει άμεσα την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, παρέχοντας λεπτομερή πληροφόρηση για τα κριτήρια που έχει θεσπίσει. ΜΕΡΟΣ V - ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΚΩΝ Γενικές οδηγίες για τις προβλέψεις χορηγήσεων και την αναγνώριση τόκων. 6. Οφειλέτες που έχουν χορηγήσεις οι οποίες έχουν ταξινομηθεί ως ρυθμισμένες ή / και μη εξυπηρετούμενες πρέπει να εξετάζονται, για σκοπούς ειδικών προβλέψεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Περαιτέρω, οι ρυθμισμένες και οι μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις, για τις οποίες δεν διενεργούνται ειδικές προβλέψεις, πρέπει να λαμβάνονται υπ όψιν για τον υπολογισμό των γενικών προβλέψεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να εφαρμόζουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, για σκοπούς προβλέψεων και αναγνώρισης τόκων, με συντηρητικό τρόπο. Εάν ένας οφειλέτης θα εξεταστεί για σκοπούς ειδικών προβλέψεων, τότε όλες οι χορηγήσεις προς τα συνδεδεμένα με αυτόν πρόσωπα / οντότητες, όπως αυτά ορίζονται στο Άρθρο 11(3) των περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμων του 1997 έως 2013, πρέπει να εξετάζονται για σκοπούς ειδικών προβλέψεων. 16

17 ΜΕΡΟΣ VI - ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Υποβολή καταστάσεων. Παράρτημα. 7. (1) Τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να υποβάλλουν, ανά τρίμηνο, καταστάσεις σύμφωνα με τους πίνακες Α, Β και Γ του Παραρτήματος με ημερομηνίες αναφοράς τις 31 η Μαρτίου, 30 η Ιουνίου, 30 η Σεπτεμβρίου και 31 η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Ο πίνακας Α του Παραρτήματος πρέπει να υποβάλλεται σε μηνιαία βάση. Στην περίπτωση τραπεζικού ομίλου οι πίνακες του Παραρτήματος πρέπει να συμπληρώνονται με τα ενοποιημένα στοιχεία για τον τραπεζικό όμιλο, και ξεχωριστά για το πιστωτικό ίδρυμα και κάθε θυγατρική εταιρία του ομίλου και κάθε υποκατάστημα εξωτερικού. (2) Οι σχετικές καταστάσεις υποβάλλονται στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, την ίδια περίοδο στην οποία υποβάλλεται η κατάσταση για το Πλαίσιο Χρηματοοικονομικών Αναφορών (FINREP) για την αντίστοιχη ημερομηνία αναφοράς. (3) Σύμφωνα με το άρθρο 26(2) του περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμων του 1997 έως 2013, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δύναται, ανά πάσα στιγμή, να ζητήσει οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες κρίνει σκόπιμο, από τα πιστωτικά ιδρύματα. Η προθεσμία για υποβολή των σχετικών πληροφοριών τίθεται αφού ληφθούν υπ όψιν διάφοροι παράμετροι, όπως, μεταξύ άλλων, της σκοπιμότητας και της διοικητικής επιβάρυνσης για τα πιστωτικά ιδρύματα, αλλά δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο των τριών (3) μηνών. 17

18 ΜΕΡΟΣ VlI - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Μεταβατικές διατάξεις. 8.(1) Χορηγήσεις, οι οποίες, κατά την ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας Οδηγίας, θεωρούνται ρυθμισμένες σύμφωνα με την εγκύκλιο της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, ημερομηνίας 8 Ιουλίου του 2009, με θέμα Τριμηνιαία κατάσταση χορηγήσεων κατά κατηγορία, θα συνεχίσουν να ταξινομούνται ως ρυθμισμένες χορηγήσεις, για περίοδο όπως αυτή ορίζεται στην υποπαράγραφο (3) της παραγράφου 3 του Μέρους ΙΙ της παρούσας Οδηγίας. Η περίοδος αυτή άρχεται από την ημερομηνία της πιο πρόσφατης ρύθμισης της χορήγησης. (2) Ρυθμισμένες χορηγήσεις οι οποίες, κατά την ημερομηνία εφαρμογής της παρούσης Οδηγίας, θεωρούνται μη εξυπηρετούμενες σύμφωνα με την περί της Ταξινόμησης των μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων Οδηγία του 2008, θα εξακολουθήσουν να ταξινομούνται ως μη εξυπηρετούμενες για περίοδο όπως αυτή ορίζεται στην υποπαράγραφο (1)(γ) της παραγράφου 4 του Μέρους ΙΙΙ της παρούσας Οδηγίας. Η περίοδος αυτή άρχεται από την ημερομηνία της πιο πρόσφατης ρύθμισης της χορήγησης. 18

19 ΜΕΡΟΣ VlII - ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ Κατάργηση υφισταμένων οδηγιών. Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι), Αρ. 4323, , Κ.Δ.Π. 489/ Η περί της Ταξινόμησης των μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων Οδηγία του 2008, η εγκύκλιος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, ημερομηνίας 8 Ιουλίου του 2009, με θέμα Τριμηνιαία κατάσταση χορηγήσεων κατά κατηγορία και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις αυτών, καταργούνται με την παρούσα Οδηγία. Έναρξη ισχύος. 10. Η Οδηγία τίθεται σε ισχύ την 1 η Ιουλίου

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κατευθυντήριες γραμμές για την συμπλήρωση των πινάκων για τις τριμηνιαίες καταστάσεις Πίνακας Α Εξυπηρετούμενες και μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις (Performing and Non Performing Credit Facilities) Ο πίνακας χωρίζεται σε δύο κύριες κατηγορίες, τις εξυπηρετούμενες και μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις. Σημειώνεται ότι ένας λογαριασμός θα πρέπει να περιλαμβάνεται σε μία μόνο από τις υποκατηγορίες των εξυπηρετούμενων ή μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων. Αν κριθεί ότι ένας λογαριασμός θα ταξινομηθεί στις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις, τότε το συνολικό υπόλοιπο της χορήγησης αυτής θα ταξινομείται ως μη εξυπηρετούμενη και όχι μόνο το ποσό της καθυστέρησης / υπέρβασης / πρόβλεψης. Η στήλη Άμεσα απαιτητές χορηγήσεις ( Terminated credit facilities ) περιλαμβάνει χορηγήσεις που έχουν καταγγελθεί ή βρίσκονται στο στάδιο καταγγελίας ή έχει αποσταλεί επιστολή καταγγελίας από το πιστωτικό ίδρυμα ή πρόκειται να αποσταλεί τέτοια επιστολή, η οποία απαιτεί την ολική αποπληρωμή της χορήγησης. Το πιστωτικό ίδρυμα θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι τα ποσά που παρουσιάζονται στον πίνακα Α, συμφωνούν με τα αντίστοιχα ποσά που αναφέρονται στην κατάσταση για το Πλαίσιο Χρηματοοικονομικών Αναφορών (FINREP) της ίδιας ημερομηνίας 20

21 αναφοράς. Ταξινόμηση των χορηγήσεων στις διάφορες κατηγορίες Κάθε πιστωτικό ίδρυμα διαχωρίζει το χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων του σε χορηγήσεις προς: α. νομικά πρόσωπα, β. φυσικά πρόσωπα. Κ.Δ.Π. 463/2006 Κ.Δ.Π. 328/2007 Κ.Δ.Π. 140/2010 Κ.Δ.Π. 470/2010 Κ.Δ.Π. 471/2010 Κ.Δ.Π. 472/2010 Κ.Δ.Π. 473/2010 Κ.Δ.Π. 88/2011 Κ.Δ.Π. 269/2011. α. Τα νομικά πρόσωπα ταξινομούνται σε ανοίγματα έναντι επιχειρήσεων ( corporate legal entities ) και ανοίγματα λιανικής τραπεζικής ( retail legal entities ) όπως αυτά ορίζονται στην Οδηγία για τον Υπολογισμό των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων και των Μεγάλων Χρηματοδοτικών Ανοιγμάτων του 2006 έως Οι χορηγήσεις των ανωτέρω ταξινομούνται στις διάφορες κατηγορίες βάσει του Συστήματος Ταξινόμησης Οικονομικών Δραστηριοτήτων (NACE - Rev 2). β. Φυσικά πρόσωπα Οι χορηγήσεις προς φυσικά πρόσωπα θα ταξινομούνται βάσει του είδους της χορήγησης. Η κατηγορία χορηγήσεις σε φυσικά πρόσωπα ( credit facilities to private individuals ) περιλαμβάνει χορηγήσεις για την αγορά / ανέγερση ακίνητης περιουσίας" ( credit facilities for the purchase/construction of immovable property ) με δύο υποκατηγορίες: 1. "Για μόνιμη ιδιοκατοίκηση" ( owner occupied ), η οποία περιλαμβάνει χορηγήσεις για την αγορά / ανέγερση ακίνητης περιουσίας στην οποία θα διαμένει μόνιμα ο ιδιοκτήτης, και 21

22 2. "Για άλλους σκοπούς" ( for other purposes ), η οποία περιλαμβάνει, χορηγήσεις για την αγορά / ανέγερση ακίνητης περιουσίας για επενδυτικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων των χορηγήσεων για την αγορά εξοχικών κατοικιών για ιδία χρήση. Περαιτέρω σημειώνονται τα ακόλουθα: (α) χορηγήσεις σε φυσικά πρόσωπα για σκοπούς άλλους από την αγορά / ανέγερση ακίνητης περιουσίας οι οποίες εξασφαλίζονται με υποθήκες επί κατοικιών ή άλλης ακίνητης περιουσίας θα πρέπει να ταξινομούνται στην κατηγορία "καταναλωτικά δάνεια" ( consumer loans ). (β) χορηγήσεις σε μετόχους / διευθυντές εταιρειών για προσωπικούς σκοπούς οι οποίες δεν σχετίζονται με την εταιρεία στην οποία είναι μέτοχοι ή διευθυντές (π.χ. στεγαστικό δάνειο, πιστωτικές κάρτες κλπ) θα πρέπει να ταξινομούνται ως "χορηγήσεις σε φυσικά πρόσωπα" ( credit facilities to private individuals ) στην κατάλληλη υποκατηγορία. (γ) χορηγήσεις σε ελεύθερους επαγγελματίες για προσωπικούς σκοπούς οι οποίες δεν σχετίζονται με τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες (π.χ. στεγαστικό δάνειο, πιστωτικές κάρτες κλπ) δεν θα πρέπει να ταξινομούνται στις "χορηγήσεις σε ελεύθερους επαγγελματίες" ( facilities to sole traders ), αλλά στην κατάλληλη υποκατηγορία. Ενδοομιλικές χορηγήσεις (Intragroup Facilities) Χορηγήσεις του πιστωτικού ιδρύματος σε θυγατρικές εταιρίες, υποκαταστήματα ή άλλες εταιρείες του ομίλου θα πρέπει να αναφέρονται χωριστά και δεν πρέπει να περιλαμβάνονται σε 22

23 οποιαδήποτε άλλη κατηγορία. Πίνακας Β Άνοιγμα Εξασφαλίσεων και Ανάλυση Ευαισθησίας της Αξίας των Εξασφαλίσεων (Security Gap and Scenario Analysis on Collateral) Ο πίνακας Β περιλαμβάνει πληροφορίες, για το άνοιγμα εξασφαλίσεων πριν την διενέργεια ειδικών προβλέψεων, για το σύνολο των χορηγήσεων του πιστωτικού ιδρύματος. Χορηγήσεις στις κατηγορίες ανοίγματα έναντι επιχειρήσεων ( corporate legal entities ) και ανοίγματα λιανικής τραπεζικής ( retail legal entities ) θα καταγράφονται χωρίς περαιτέρω διαχωρισμό σε υποκατηγορίες. Οι χορηγήσεις σε φυσικά πρόσωπα, θα αναλύονται σε υποκατηγορίες, όπως στον Πίνακα Α. Κ.Δ.Π. 463/2006 Κ.Δ.Π. 328/2007 Κ.Δ.Π. 140/2010 Κ.Δ.Π. 470/2010 Κ.Δ.Π. 471/2010 Κ.Δ.Π. 472/2010 Κ.Δ.Π. 473/2010 Κ.Δ.Π. 88/2011 Κ.Δ.Π. 269/2011. Για τον υπολογισμό του ανοίγματος εξασφαλίσεων, η πραγματοποιήσιμη αξία των εξασφαλίσεων πρέπει να υπολογίζεται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που περιλαμβάνονται στο παράρτημα XV της Οδηγίας της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για τον Υπολογισμό των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων και των Μεγάλων Χρηματοδοτικών Ανοιγμάτων 2006 έως Μόνο για σκοπούς συμπλήρωσης του πίνακα Β τα πιστωτικά ιδρύματα δύνανται να περιλαμβάνουν στις εξασφαλίσεις τους την πραγματοποιήσιμη αξία των εκχωρημένων συμβολαίων για την αγορά ακίνητης περιουσίας. Το άνοιγμα εξασφαλίσεων θα υπολογίζεται σε επίπεδο λογαριασμού. 23

24 Ανάλυση ευαισθησίας της αξίας των εξασφαλίσεων Το άνοιγμα εξασφαλίσεων θα υπολογίζεται βάσει δύο σεναρίων. Το πρώτο προσομοιώνει μείωση κατά 20% στην πραγματοποιήσιμη αξία των εξασφαλίσεων του πιστωτικού ιδρύματος και το δεύτερο κατά 30%, με πλήρη διακριτική ευχέρεια της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου να αναπροσαρμόσει τα ποσοστά αυτά. Σημειώνεται ότι εξασφαλίσεις υπό μορφή μετρητών, τραπεζικών ή κρατικών εγγυήσεων δεν υπόκεινται σε μείωση της πραγματοποιήσιμης τους αξίας. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι εξασφαλίσεις αφορούν υποθήκη σε ακίνητη περιουσία (συμπεριλαμβανομένων των εκχωρημένων συμβολαίων για την αγορά ακίνητης περιουσίας), τότε τα ανωτέρω ποσοστά θα εφαρμόζονται επί της Αξίας Καταναγκαστικής Πώλησης του ακινήτου (ΑΚΠ). Οδηγίες για την κατανομή των εξασφαλίσεων Η κατανομή των εξασφαλίσεων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την πολιτική υπολογισμού των προβλέψεων κάθε πιστωτικού ιδρύματος. Πίνακας Γ Εξυπηρετούμενες και μη Εξυπηρετούμενες Χορηγήσεις - Τριάντα (30) Μεγαλύτεροι Πελάτες (συμπεριλαμβάνονται τα συνδεδεμένα με αυτούς πρόσωπα) Τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να αναφέρουν τους τριάντα (30) μεγαλύτερους πελάτες, βάσει χρεωστικών υπολοίπων, είτε αυτοί έχουν εξυπηρετούμενες, είτε μη εξυπηρετούμενες, είτε ρυθμισμένες χορηγήσεις. Στους τριάντα (30) μεγαλύτερους πελάτες 24

25 περιλαμβάνονται, είτε μεμονωμένοι πελάτες, είτε ομάδα συνδεδεμένων προσώπων, όπως αυτή ορίζεται στους περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμους του 1997 έως 2013 και στην Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για τον Υπολογισμό των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων και των Μεγάλων Χρηματοδοτικών Ανοιγμάτων 2006 έως Ο πίνακας αυτός είναι παρόμοιος με τον πίνακα Α. Περιλαμβάνει επίσης το όνομα του πελάτη, την κατηγορία του πελάτη (όπως ο πίνακας Α), τις συνολικές του εξασφαλίσεις και τις συνολικές ειδικές προβλέψεις για τον πελάτη αυτό. 25

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σημαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Ο Υπουργός Οικονομικών εξέδωσε διάταγμα για την Τράπεζα Κύπρου

Ο Υπουργός Οικονομικών εξέδωσε διάταγμα για την Τράπεζα Κύπρου Αρ.9 Τρίτη, 30/7/2013 Ο Υπουργός Οικονομικών εξέδωσε διάταγμα για την Τράπεζα Κύπρου Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χάρης Γεωργιάδης εξέδωσε σήμερα το περί της Επιβολής Προσωρινών Περιοριστικών Μέτρων στις

Διαβάστε περισσότερα

Οι Περί Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου και Συναφών Θεμάτων Νόμοι του 1999 έως 2015

Οι Περί Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου και Συναφών Θεμάτων Νόμοι του 1999 έως 2015 Ανεπίσημη Ενοποίηση των περί της Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου και Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014 με τον περί της Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 1999 («βασικός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ04 ΣΤ05: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ04 ΣΤ05: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ04 ΣΤ05: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ 1. Γενικά I. Τα Πιστωτικά Ιδρύματα υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος (με το υπόδειγμα ΣΤ04), ανά εξάμηνο, στοιχεία οφειλετών

Διαβάστε περισσότερα

22856 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ. Τεύχος Β 2265/

22856 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ. Τεύχος Β 2265/ 22856 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 2265/04.07.2017 Τεύχος Β 2265/04.07.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22857 22858 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 2265/04.07.2017 Τεύχος Β 2265/04.07.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σημαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ 2016

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ 2016 1731 Ε.Ε.Παρ.ΙΙΙ(Ι) Αρ. 4964, 16.9.2016 Αριθμός 259 Κ.Π.Π. 259/2016 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ 2016 Οδηγία που Τροποποιεί την Περί των Διαδικασιών Χορήγησης Νέων και Αναθεώρησης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σημαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ.Δ.Π. 224/2014 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4778 Παρασκευή, 2 Μαΐου 2014 757 Αριθμός 224 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και κίνδυνος εκροής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4282, 29/4/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4282, 29/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΙΤΑΙ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V (Άρθρο 18)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V (Άρθρο 18) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V (Άρθρο 18) ΜΕΡΟΣ Α - Οικονομικές πληροφορίες που λαμβάνονται από τους καταναλωτές 1. Οικονομικές πληροφορίες Κατά τη διαδικασία χορήγησης συμβάσεων πίστωσης στα πλαίσια του παρόντος Νόμου οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ στις συναλλαγές. 27 ο Διάταγμα από 24 Φεβρουαρίου 2014 Κυπριακές Τράπεζες

ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ στις συναλλαγές. 27 ο Διάταγμα από 24 Φεβρουαρίου 2014 Κυπριακές Τράπεζες ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ στις συναλλαγές 27 ο Διάταγμα από 24 Φεβρουαρίου 2014 Κυπριακές Τράπεζες ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Κατάθεση Σε υφιστάμενο λογαριασμό Σε υφιστάμενο λογαριασμό Εξαργύρωση Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΞΕΝΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΞΕΝΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΞΕΝΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ Η ενοποίηση αυτή είναι ανεπίσημη. Έχει γίνει για διευκόλυνση των χρηστών και συνίσταται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

1. Στο τέλος του άρθρου 1 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: (*) ΕΕ L 275 της , σ. 39.» 2. Στο άρθρο 2 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 4:

1. Στο τέλος του άρθρου 1 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: (*) ΕΕ L 275 της , σ. 39.» 2. Στο άρθρο 2 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 4: L 330/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.12.2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1489/2007 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 29ης Νοεμβρίου 2007 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 (ΕΚΤ/2001/13)

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ο περί Τραπεζικών Εργασιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010

Α. Ο περί Τραπεζικών Εργασιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Τροποποιητικά νομοσχέδια σε σχέση με τον «Νόμο που προνοεί για την Έκδοση Καλυμμένων Αξιογράφων από Εγκεκριμένα Ιδρύματα και τη Διεξαγωγή Εργασιών Καλυμμένων Αξιογράφων από Ιδρύματα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΔΟΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΤΟYΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΧΗ ΧΡΟΝΟ TARGET2- CY ΚΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για τους Επιχειρησιακούς Στόχους Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων

Έκθεση για τους Επιχειρησιακούς Στόχους Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων Έκθεση για τους Επιχειρησιακούς Στόχους Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων 5 Απριλίου 2017 Α. Στοιχεία ποιότητας ενεργητικού Δεκεμβρίου 2016 Κατά το τέλος του 2016, το ύψος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων

Διαβάστε περισσότερα

22856 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ. Τεύχος Β 2265/

22856 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ. Τεύχος Β 2265/ 22856 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22857 22858 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22859 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ04 - ΣΤ05: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για τους Επιχειρησιακούς Στόχους Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων. 6 Ιουνίου Α. Στοιχεία ποιότητας ενεργητικού Μαρτίου 2017

Έκθεση για τους Επιχειρησιακούς Στόχους Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων. 6 Ιουνίου Α. Στοιχεία ποιότητας ενεργητικού Μαρτίου 2017 Έκθεση για τους Επιχειρησιακούς Στόχους Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων Α. Στοιχεία ποιότητας ενεργητικού Μαρτίου 2017 6 Ιουνίου 2017 Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2017, το ύψος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ. Σύναψη σύμβασης παροχής πιστώσεων για χρηματιστηριακές συναλλαγές

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ. Σύναψη σύμβασης παροχής πιστώσεων για χρηματιστηριακές συναλλαγές 2650 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 510/2014 Αρ. 4831, 14.11.2014 Αριθμός 510 Παράγραφος 1 Παράγραφος 2 Παράγραφος 3 Παράγραφος 4 Παράγραφος 5 Παράγραφος 6 Παράγραφος 7 Παράγραφος 8 Παράγραφος 9 Παράγραφος 10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ.Δ.Π. 131/2013 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4660 Σάββατο, 20 Απριλίου 2013 117 Αριθμός 131 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999 Προοίμιο. Επειδή η συμπερίληψη ρήτρας για μονομερές δικαίωμα αύξησης περιθωρίου επιτοκίου από πιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 38(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ 2017

Αριθμός 38(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ 2017 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4597, 13.4.2017 305 Ν. 38(Ι)/2017 Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416, 4.12.2013 Ν. 141(Ι)/2013 141(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 66(I)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων 1 Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 2 Συνοπτική Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς για το χειρισμό δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες

Κώδικας Συμπεριφοράς για το χειρισμό δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες Κώδικας Συμπεριφοράς για το χειρισμό δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες l Για φυσικά πρόσωπα l Για νομικά πρόσωπα Τι είναι ο Κώδικας Συμπεριφοράς της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου; Ο

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για τους Επιχειρησιακούς Στόχους Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων. 6 Σεπτεμβρίου Α. Στοιχεία ποιότητας ενεργητικού Ιουνίου 2017

Έκθεση για τους Επιχειρησιακούς Στόχους Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων. 6 Σεπτεμβρίου Α. Στοιχεία ποιότητας ενεργητικού Ιουνίου 2017 Έκθεση για τους Επιχειρησιακούς Στόχους Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων Α. Στοιχεία ποιότητας ενεργητικού Ιουνίου 2017 6 Σεπτεμβρίου 2017 Με στοιχεία Ιουνίου 2017, το ύψος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Ενημέρωση 6

Φορολογική Ενημέρωση 6 Φορολογική Ενημέρωση 6 Έκτακτα Φορολογικά Μέτρα Εισαγωγή Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε στις 14 Δεκεμβρίου 2011 διάφορες τροποποιήσεις σε Φορολογικές Νομοθεσίες στα πλαίσια της προσπάθειας για οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5 Λονδίνο, 27.07.2012 Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών 1. Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Νέες διαδικασίες χορήγησης πιστωτικών διευκολύνσεων και αναθεώρησης υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων

Νέες διαδικασίες χορήγησης πιστωτικών διευκολύνσεων και αναθεώρησης υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων Νέες διαδικασίες χορήγησης πιστωτικών διευκολύνσεων και αναθεώρησης υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων l Για φυσικά πρόσωπα l Για νομικά πρόσωπα ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Δεκέμβριο του 2013 η Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2675/ Υποβολή στην Τράπεζα της Ελλάδος περιοδικών καταστάσεων μεγάλων οφειλετών για στατιστικούς λόγους

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2675/ Υποβολή στην Τράπεζα της Ελλάδος περιοδικών καταστάσεων μεγάλων οφειλετών για στατιστικούς λόγους ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2675/19.12.2016 Θέμα: Υποβολή στην Τράπεζα της Ελλάδος περιοδικών καταστάσεων μεγάλων οφειλετών για στατιστικούς λόγους Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α)

Διαβάστε περισσότερα

Οι δυνατότητες του Ν. 4307/2014 για την Ρύθμιση «Κόκκινων Δανείων» Μικρών Επιχειρήσεων & Επαγγελματιών (Άρθρα 60-61)

Οι δυνατότητες του Ν. 4307/2014 για την Ρύθμιση «Κόκκινων Δανείων» Μικρών Επιχειρήσεων & Επαγγελματιών (Άρθρα 60-61) Οι δυνατότητες του Ν. 4307/2014 για την Ρύθμιση «Κόκκινων Δανείων» Μικρών Επιχειρήσεων & Επαγγελματιών (Άρθρα 60-61) Οικονομικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων 30 Μαΐου 2016 Εισαγωγή Σύντομη Εικόνα των ΜΕΔ (Μη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 93/

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 93/ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 93/05.08.2014 ΘΕΜΑ: Tροποποίηση της Πράξης ΣΝΠ 87/28.2.2013 σχετικά με συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ.Δ.Π. 106/2013 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4647 Τρίτη, 2 Απριλίου 2013 797 Αριθμός 106 12(Ι) του 2013. Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 108(Ι)/2013 108(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σημαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Η σκίαση αφορά τις γραμμές οι οποίες δεν θα συμπληρώνονται από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ.Ι(Ι), Αρ. 4349, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ

Ε.Ε. Παρ.Ι(Ι), Αρ. 4349, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ Αρ. 4349, 27.7.2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου 1. Κάτω από ποιές προϋποθέσεις ενεργοποιείται το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων; Το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ποιες οφειλές αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 22855 4 Ιουλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2265 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 2679/20.6.2017 Υποβολή στην Τράπεζα της Ελλάδος περιοδικών καταστάσεων μεγάλων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ 1. Εξερχόµενα εµβάσµατα Συναλλαγµατική Προµήθεια : Σε ξένο νόµισµα (α) Μέχρι 34.000 : (SWIFT) 0,5%, Ελάχιστο 5 Φοιτητικά (β) Πάνω από 34,000 : 0,4%, Ελάχιστο 170 Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ;

1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ; 1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ; Όλοι οι λογαριασμοί, οι κάρτες και οι συνδρομές σας που διατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Economics Alert. Οι περιορισμοί στις τραπεζικές συναλλαγές Ανοικτές για το κοινό οι τράπεζες από τις 12:00 μέχρι 18:00

Economics Alert. Οι περιορισμοί στις τραπεζικές συναλλαγές Ανοικτές για το κοινό οι τράπεζες από τις 12:00 μέχρι 18:00 Οι περιορισμοί στις τραπεζικές συναλλαγές Ανοικτές για το κοινό οι τράπεζες από τις 12:00 μέχρι 18:00 Economics Alert 27 Μαρτίου 2013 Το προσχέδιο του Διατάγματος που αφορά τα περιοριστικά μέτρα στις τραπεζικές

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Εποπτεία και έλεγχος των Μεγάλων Χρηµατοδοτικών Ανοιγµάτων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόμενα 1 Συνοπτική Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.3.2015 EL L 84/67 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/530 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες καθορισμού και συλλογής δεδομένων όσον αφορά τους συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει εθνική ανάγκη διασφάλισης της χρηματοοικονομικής σταθερότητας και αποφυγής οποιωνδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.9.2017 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 240/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1538 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 25ης Αυγούστου 2017 που τροποποιεί τον κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 27 Αυγούστου 2009 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-09 Ιουν-08 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 125.348 149.660 (16%) Σύνολο εξόδων 86.626 78.363 11% Κέρδος από συνήθεις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ 2013»

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ 2013» ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ 2013» Συνοπτικός τίτλος. 200(Ι) του 2011 40(Ι) του 2012 49(Ι) του 2012 2(I) του 2013.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009 Αποτελέσματα Εννεαμήνου Καθαρά κέρδη 111εκ. το Γ τρίμηνο, αυξημένα κατά 26,6% έναντι του Β τριμήνου Αύξηση προ προβλέψεων κερδών στο τρίμηνο κατά 6,4% σε 414εκ., ιστορικά τα υψηλότερα σε τριμηνιαία βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ μεγάλος αριθμός προσώπων αντιμετωπίζει δυσκολίες ή/και αδυνατεί να ανταποκριθεί προς ανειλημμένες δανειακές του υποχρεώσεις.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ μεγάλος αριθμός προσώπων αντιμετωπίζει δυσκολίες ή/και αδυνατεί να ανταποκριθεί προς ανειλημμένες δανειακές του υποχρεώσεις. ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΙΤΑΙ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ, ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΠΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ)ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές πληροφορίες για τον Τειρεσία (πηγή: www.tiresias.gr)

Βασικές πληροφορίες για τον Τειρεσία (πηγή: www.tiresias.gr) Βασικές πληροφορίες για τον Τειρεσία (πηγή: www.tiresias.gr) Στο site της Τειρεσίας ΑΕ διαβάζουμε : "Η Τειρεσίας ΑΕ είναι μια διατραπεζική εταιρία, η οποία εξειδικεύεται στη συγκέντρωση και διάθεση πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2596/

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2596/ ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2596/20.8.2007 ΘΕΜΑ: Εποπτεία και έλεγχος των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) τις διατάξεις του Καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999 Προοίμιο. Επειδή η συμπερίληψη ρήτρας σε σύμβαση παροχής πιστωτικών διευκολύνσεων ως προς το δικαίωμα πιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ( ΕΥΤΕΡΗ ΕΚ ΟΣΗ) ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00

Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00 Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00 Αγορά Μετοχών 100,00 (Ελάχιστος αριθμός:100 μετοχές ονομαστικής αξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 Επαναφορά σε κερδοφορία μετά τις ζημίες της τριμηνίας Κέρδη πριν τη φορολογία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 4460, Κ.Δ.Π. 462/2010 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 4460, Κ.Δ.Π. 462/2010 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 4460, 19.11.2010 Κ.Δ.Π. 462/2010 Αριθμός 462 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 132 και 152 Για σκοπούς:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1.1 Το Σχέδιο αφορά ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. 1.2 Στο Σχέδιο έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν όσοι έχουν λάβει στεγαστικό δάνειο με υποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ.5) ΤΟΥ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τα άρθρα 22, 23, 24, 25 και 28(6) της

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου

Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Ιούνιος 2015 Το έγγραφο αυτό είναι

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας», (ΦΕΚ: Α 65/28.6.2015, Α 66/30.6.2015, Β 1302/30.6.15, Β 1380/3.7.2015, Β 1391/6.7.2015, Β 1420/8.7.2015, Β 1458/10.7.2015, Β 1460/13.7.2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 2) του 2013. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 2) του 2013. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 2) του 2013 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 52 του 1980 135 του 1990 70(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και μόνο. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΔΟΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΤΟYΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1.1 Στο Σχέδιο έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν φυσικά πρόσωπα τα οποία: (α) έχουν λάβει στεγαστικό δάνειο με υποθήκη την κύρια (μόνιμη) τους κατοικία

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα Έτους 2009

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα Έτους 2009 1 Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα Έτους 2009 23 Μαρτίου 2010 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σημαντική ενίσχυση των προβλέψεων κατά 825,3εκ. (2008 204,2εκ.)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και κίνδυνος εκροής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4523,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4523, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4523, 16.7.2015 Ν. 118(Ι)/2015 118(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2014 ΕΩΣ 2015 Η Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Λονδίνο, 27.07.2012 1 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών (EBA/GL/2012/4)

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013)

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013) ΗΡΩ ΜΗΤΡΟΥ Πολιτικός Μηχανικός Ταμίας του ΣΠΕΔΕ Θεσσαλονίκης και Κ. Μακεδονίας και εκπρόσωπός του στην Εποπτεύουσα του ΤΣΜΕΔΕ Θεσ/νίκης Τηλ.: 6947439900, 2310486595 - E-mail: iromitrou@tee.gr ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σημαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 4ης ΜΑΤΌΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΠΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 4ης ΜΑΤΌΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΠΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις KAJl. 83/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2502 της 4ης ΜΑΤΌΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΠΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 83 Οι περί Αρχής Βιομηχανικής Καταρτίσεως

Διαβάστε περισσότερα

1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η περί της Απομείωσης Δανείων και των Διαδικασιών Διενέργειας Προβλέψεων Οδηγία του 2014.

1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η περί της Απομείωσης Δανείων και των Διαδικασιών Διενέργειας Προβλέψεων Οδηγία του 2014. ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (Αρ. 4) ΤΟΥ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του ευρωσυστήματος και την

Διαβάστε περισσότερα

2. Εξουσιοδοτείται ο Υπουργός των Οικονομικών να συνάπτει για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου δάνειο της παραγράφου 1.

2. Εξουσιοδοτείται ο Υπουργός των Οικονομικών να συνάπτει για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου δάνειο της παραγράφου 1. Γνωμ. 285/2317/1997 Λογιστική παρακολούθηση Αυλων Τ ίτλων Δημοσίου Λογιστική παρακολούθηση Αυλων Τίτλων Δημοσίου Νο 285/Γνωμ.2317/19.1.1997 Ι. Περιεχόμενο ερωτήματος «Προκειμένου να υπάρξει ομοιόμορφη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική σάρωση όλων των συναλλαγών από το ΥΠΟΙΚ

Ηλεκτρονική σάρωση όλων των συναλλαγών από το ΥΠΟΙΚ Ηλεκτρονική σάρωση όλων των συναλλαγών από το ΥΠΟΙΚ Περιουσιολόγιο: Διασταύρωση στοιχείων για τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων και «μαύρου» χρήματος 09 Δεκ 2015 Ηλεκτρονικό «μάτι» σε όλες τις συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις

συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις Ποιες συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις σας Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις αναφορικά με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4305 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα την 3 η ομάδα του

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση πελατών Ιδιωτών με Καθυστέρηση άνω των 90 ημερών. Διεύθυνση Καρτών και Προϊόντων Καταναλωτικής Πίστεως

Διαχείριση πελατών Ιδιωτών με Καθυστέρηση άνω των 90 ημερών. Διεύθυνση Καρτών και Προϊόντων Καταναλωτικής Πίστεως Διαχείριση πελατών Ιδιωτών με Καθυστέρηση άνω των 90 ημερών Διεύθυνση Καρτών και Προϊόντων Καταναλωτικής Πίστεως Στο πλαίσιο του Προγράμματος Alpha Διευκόλυνση, η Τράπεζα διαθέτει μία σειρά προϊόντων προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Εισαγωγή H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ("Κεντρική Τράπεζα") στο πλαίσιο της ευρύτερης ευθύνης της έναντι του αυξημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2677/ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2677/ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2677/19.05.2017 ΘΕΜΑ: Υποβολή αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων και δεδομένων πιστωτικού κινδύνου σε μηνιαία βάση από τα Πιστωτικά Ιδρύματα στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/16.10.2017 Θέμα: Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με τον καθορισμό ορίων για ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN. 30 Σεπτεμβρίου 2006

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN. 30 Σεπτεμβρίου 2006 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN 30 Σεπτεμβρίου 2006 Γενική Τράπεζα της Ελλάδος Μεσογείων 109 111 Αθήνα 115 26 AMAE 6073/06/B/86/12 www.geniki.gr Τηλ: +30 210

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εγκύκλιος αρ. 34 Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με τις αποφάσεις 6/448/11.10.2007 και 7/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην παρούσα εγκύκλιο (εφεξής «Εγκύκλιος»), παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα