ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ 2013 [66(I)/1997, 74(I)/1999, 94(Ι)/2000, 119(Ι)/2003, 4(Ι)/2004, 151(Ι)/2004, 231(Ι)/2004, 235(Ι)/2004, 20(Ι)/2005, 80(Ι)/2008, 100(I)/2009, 123(I)/2009, 27(I)/2011, 104(I)/2011, 107(I)/2012, 14(I)/2013] Οδηγία δυνάμει του άρθρου 41 66(I) του (I) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχονται, δυνάμει του άρθρου 41 των περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμων του 1997 έως 2013, εκδίδει την παρούσα Οδηγία προς τα πιστωτικά ιδρύματα. Η παρούσα Οδηγία ρυθμίζει θέματα που αφορούν τον ορισμό των μη εξυπηρετούμενων και των ρυθμισμένων χορηγήσεων, προκειμένου να διαμορφώνεται επαρκής εικόνα για το επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων, για την λογιστική τους απεικόνιση και για σκοπούς διαχείρισης κινδύνων. 1

2 ΜΕΡΟΣ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Συνοπτικός τίτλος και πεδίο εφαρμογής. 1.(α) Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η περί του Ορισμού των Μη Εξυπηρετούμενων και των Ρυθμισμένων Χορηγήσεων Οδηγία του (β) Η παρούσα Οδηγία εφαρμόζεται από τα ακόλουθα πιστωτικά ιδρύματα: (i) όλες τις τράπεζες που έχουν συσταθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία, και - τις θυγατρικές εταιρείες τους στην Κυπριακή Δημοκρατία και σε χώρα άλλη εκτός της Δημοκρατίας, οι εργασίες των οποίων είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένες με τραπεζικές εργασίες ή σχετίζονται στενά με αυτές, όπως ορίζεται στο άρθρο 13(3) των περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμων του 1997 έως 2013, - τα υποκαταστήματα τους εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας, 22 του του του του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του 2010 (ii) τα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα, με την έννοια που αποδίδουν στον όρο αυτό οι περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμοι του 1985 έως

3 118 (I) του (I) του (I) του (I) του (I) του (iii) τα εγγεγραμμένα στην Κυπριακή Δημοκρατία υποκαταστήματα τραπεζών που έχουν αδειοδοτηθεί σε χώρα άλλη εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας. για όλες τις χορηγήσεις εκπεφρασμένες σε οποιοδήποτε νόμισμα. Παράρτημα. (γ) Η παρούσα Οδηγία αποσκοπεί στον διαχωρισμό του δανειακού χαρτοφυλακίου των πιο πάνω αναφερόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων σε δύο κύριες κατηγορίες, βάσει του επιπέδου κινδύνου, δηλαδή σε εξυπηρετούμενες και μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις. Περαιτέρω οι ανωτέρω δύο κατηγορίες θα αναλύονται σε ρυθμισμένες και μη ρυθμισμένες χορηγήσεις, δηλαδή οι χορηγήσεις θα ταξινομούνται στις κάτωθι τέσσερις κατηγορίες (Πίνακας Α του Παραρτήματος): Εξυπηρετούμενες μη Ρυθμισμένες Χορηγήσεις Εξυπηρετούμενες Ρυθμισμένες Χορηγήσεις Μη Εξυπηρετούμενες μη Ρυθμισμένες Χορηγήσεις Μη Εξυπηρετούμενες Ρυθμισμένες Χορηγήσεις. (δ) Τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν υποχρέωση να εκδώσουν άμεσα εσωτερικές κατευθυντήριες γραμμές και διαδικασίες για την εφαρμογή της παρούσας Οδηγίας. 3

4 Ερμηνεία. 2. (α) Για τους σκοπούς της παρούσας Οδηγίας: «πιστωτικά ιδρύματα» σημαίνει: τα πιστωτικά ιδρύματα όπως αναφέρονται στην παράγραφο 1(β) της παρούσας Οδηγίας, «χορηγήσεις» σημαίνει: (i) δάνεια, (ii) τρεχούμενους χρεωστικούς λογαριασμούς με όριο παρατραβήγματος (overdrafts), και χρεωστικά υπόλοιπα σε λογαριασμούς χωρίς όριο, (iii) ανακυκλούμενες πιστωτικές διευκολύνσεις (revolving credit facilities), χρηματοδοτικές μισθώσεις (financial leasing), χρηματοδοτήσεις με ενοικιαγορά και πιστωτικές κάρτες, (iv) προεξόφληση υποσχετικής σημείωσης (promissory note) ή συναλλαγματικών, πληρωμές έναντι ενέγγυων πιστώσεων, πληρωμές έναντι εγγυητικών επιστολών, προκαταβολές έναντι εμπορευμάτων σε αποθήκες αποταμίευσης και προκαταβολές έναντι υποσχετικής επιστολής, και (v) κάθε άλλη άμεση πιστωτική διευκόλυνση σε πελάτες πιστωτικών ιδρυμάτων. (β) Όροι που δεν ερμηνεύονται στην παρούσα Οδηγία εκτός εάν προκύπτει διαφορετική ερμηνεία από το κείμενο, έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στους περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμους του 1997 έως

5 ΜΕΡΟΣ II - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Ρυθμίσεις χορηγήσεων. 3.(1) Ρύθμιση θεωρείται οποιαδήποτε ενέργεια πιστωτικού ιδρύματος, η οποία επιφέρει αλλαγές στους όρους ή / και προϋποθέσεις μίας χορήγησης, και αποσκοπεί στην αντιμετώπιση υφιστάμενων ή αναμενόμενων δυσκολιών στην, εκ μέρους του οφειλέτη, εξυπηρέτηση της χορήγησης σύμφωνα με το υφιστάμενο πρόγραμμα αποπληρωμής. Όλες οι κάτωθι περιπτώσεις αποτελούν ρύθμιση, ασχέτως της εκτίμησης του πιστωτικού ιδρύματος κατά πόσον ο οφειλέτης αντιμετωπίζει ή πρόκειται να αντιμετωπίσει δυσκολίες για την εξυπηρέτηση της χορήγησης σύμφωνα με το υφιστάμενο πρόγραμμα αποπληρωμής. (α) Τροποποιήσεις του προγράμματος αποπληρωμής δανείων. Ως τροποποίηση θεωρείται, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, μία ή περισσότερες από τις πιο κάτω μεταβολές του προγράμματος αποπληρωμής: παροχή ή επέκταση περιόδου χάριτος κεφαλαίου και τόκων, παροχή ή επέκταση περιόδου χάριτος κεφαλαίου, αναβολή πληρωμής μίας ή περισσοτέρων δόσεων, μετατροπή του νομίσματος μίας χορήγησης σε άλλο νόμισμα, με παράλληλη κεφαλαιοποίηση ληξιπρόθεσμων δόσεων, διαγραφή κεφαλαίου, διαγραφή τόκων, κεφαλαιοποίηση καθυστερημένων δόσεων, καταβολή εφ άπαξ ποσού κατά τη λήξη του δανείου, μείωση της δόσης με ή χωρίς επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής, 5

6 μείωση της δόσης μέσω μείωσης του επιτοκίου. Δεν θεωρείται τροποποίηση του προγράμματος αποπληρωμής όταν παρατηρείται μείωση της δόσης του δανείου, η οποία οφείλεται σε: μεταβολή των επιτοκίων της αγοράς, ή μεταβολή των εσωτερικών βασικών επιτοκίων του πιστωτικού ιδρύματος, ή διακύμανση συναλλαγματικών ισοτιμιών, ή μείωση του περιθωρίου του επιτοκίου λόγω βελτίωσης της πιστοληπτικής ικανότητας του οφειλέτη, νοουμένου ότι αυτό προκύπτει από τους αρχικούς όρους της σύμβασης και δεν επεκτείνεται η διάρκεια αποπληρωμής του δανείου. Στις ρυθμίσεις δεν περιλαμβάνονται περιπτώσεις όπου η δυνατότητα αναβολής μίας ή το μέγιστο δύο δόσεων κατά τη διάρκεια ενός έτους, (για δάνεια που αποπληρώνονται με μηνιαίες δόσεις), παρέχεται στους αρχικούς όρους έγκρισης του δανείου και επομένως εναπόκειται στον οφειλέτη να κάνει χρήση της δυνατότητας αυτής. Τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να υποβάλουν έκθεση στο τέλος κάθε έτους με το συνολικό αριθμό και την αξία των χορηγήσεων στις οποίες έγινε χρήση της δυνατότητας αυτής, και ως εκ τούτου έχει αποφευχθεί η ρύθμιση. (β) έγκριση νέας χορήγησης για: (i) αποπληρωμή καθυστερημένων οφειλών ή/και 6

7 υπερβάσεων υφιστάμενων χορηγήσεων. Στην περίπτωση αυτή τόσο η νέα όσο και οι υφιστάμενες χορηγήσεις ταξινομούνται ως ρυθμισμένες. (ii) αποπληρωμή υφιστάμενων χορηγήσεων, όταν οι υφιστάμενες χορηγήσεις που θα αποπληρωθούν έχουν συνολικό χρεωστικό υπόλοιπο μεγαλύτερο ή ίσο του 70% της νέας χορήγησης. Αυτό δεν ισχύει στις περιπτώσεις όπου όλες οι προς εξόφληση χορηγήσεις είχαν καθυστερήσεις κάτω των τριάντα (30) ημερών και η νέα δόση δεν μειώνεται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20%, σε σύγκριση με το σύνολο των υφιστάμενων δόσεων. (γ) προσωρινή ή μόνιμη αύξηση του συμβατικού ορίου ενός λογαριασμού με όριο παρατραβήγματος για κάλυψη υπερβάσεων ή για διευκόλυνση της αποπληρωμής καθυστερημένων δόσεων δανείου. (2) Χορηγήσεις οι οποίες εξασφαλίζονται πλήρως με δεσμευμένες καταθέσεις εξαιρούνται από τις πρόνοιες της υποπαραγράφου (1) της παρούσας παραγράφου και δεν θα ταξινομούνται ως ρυθμισμένες. (3) Χορηγήσεις οι οποίες έτυχαν ρύθμισης θα συνεχίσουν να ταξινομούνται ως ρυθμισμένες για χρονικό διάστημα ως ακολούθως: (α) Για χορηγήσεις με μεταβολές στο πρόγραμμα αποπληρωμής, ένα έτος από την έναρξη καταβολής δόσεων κεφαλαίου βάσει του νέου προγράμματος αποπληρωμής, με την επιφύλαξη των όσων αναφέρονται 7

8 στα σημεία (β) και (γ) κατωτέρω. Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις νέας χορήγησης για αποπληρωμή υφιστάμενων χορηγήσεων ή / και εξόφληση καθυστερήσεων / υπερβάσεων. (β) σε περίπτωση κατά την οποία το νέο πρόγραμμα αποπληρωμής προβλέπει σταδιακή αύξηση της δόσης, τότε η χορήγηση θα συνεχίσει να ταξινομείται ως ρυθμισμένη για περίοδο έξι (6) μηνών μετά τον πρώτο μήνα κατά τον οποίο η πρώτη υψηλότερη δόση έχει ορισθεί στο νέο πρόγραμμα αποπληρωμής, και με την προϋπόθεση ότι η χορήγηση θα ταξινομείται ως ρυθμισμένη για χρονικό διάστημα ενός τουλάχιστον έτους από τον πρώτο μήνα καταβολής κεφαλαίου μετά την ρύθμιση. Αλλαγές στο ποσό της δόσης δανείου λόγω των διακυμάνσεων: των επιτοκίων αγοράς, ή/και εσωτερικών βασικών επιτοκίων ή/και, συναλλαγματικών ισοτιμιών. δεν θεωρούνται σταδιακή αύξηση της δόσης, νοουμένου ότι αυτό προκύπτει από τους αρχικούς όρους της σύμβασης. (γ) σε περίπτωση κατά την οποία το τροποποιημένο πρόγραμμα αποπληρωμής προβλέπει, στη λήξη της χορήγησης, καταβολή εφ άπαξ ποσού, ποσοστού μεγαλύτερου ή ίσου του 20% του υπολοίπου της χορήγησης (κατά την ημερομηνία της ρύθμισης), τότε η χορήγηση θα συνεχίσει να ταξινομείται ως ρυθμισμένη μέχρι τη λήξη της, ανεξαρτήτως της περιόδου που 8

9 προβλέπεται στα σημεία (α) και (β) ανωτέρω. (δ) λογαριασμός με όριο παρατραβήγματος θα εξακολουθήσει να χαρακτηρίζεται ως ρυθμισμένος για περίοδο τουλάχιστον ενός έτους μετά την ρύθμιση. Με την πάροδο της περιόδου αυτής, ο λογαριασμός θα παύσει να χαρακτηρίζεται ρυθμισμένος μόνο εάν οι συνολικές πιστώσεις στον λογαριασμό (εξαιρουμένων των πιστώσεων που αφορούν επιστρεφόμενες επιταγές ή / και πιστώσεων που αφορούν εκταμίευση δανείων) είναι ίσες ή μεγαλύτερες από τους τόκους που χρεώθηκαν στο συγκεκριμένο λογαριασμό κατά την περίοδο αυτή. ΜΕΡΟΣ III - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΩΣ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ Κριτήρια για την ταξινόμηση των χορηγήσεων ως μη εξυπηρετούμενες. 4.(1) Μία χορήγηση θεωρείται μη εξυπηρετούμενη όταν: (α) Παρουσιάζει υπέρβαση του συμβατικού της ορίου σε συνεχή βάση για περίοδο μεγαλύτερη των ενενήντα (90) ημερών. Λογαριασμός με όριο παρατραβήγματος θεωρείται μη εξυπηρετούμενος όταν το χρεωστικό του υπόλοιπο παρουσιάζει υπέρβαση μεγαλύτερη του 5% του συμβατικού του ορίου, σε συνεχή βάση για περίοδο μεγαλύτερη των ενενήντα (90) ημερών. Από την 1 η Ιανουαρίου 2014, κάθε λογαριασμός με όριο παρατραβήγματος, ο οποίος παρουσιάζει οποιαδήποτε υπέρβαση του συμβατικού του ορίου, σε συνεχή βάση για περίοδο μεγαλύτερη των ενενήντα (90) ημερών, θα θεωρείται ως μη εξυπηρετούμενος, δηλαδή το ανωτέρω περιθώριο του 5% καταργείται. 9

10 Σε περίπτωση που ο λογαριασμός δεν έχει όριο τότε θεωρείται μη εξυπηρετούμενος όταν, σε συνεχή βάση για περίοδο μεγαλύτερη των ενενήντα (90) ημερών, παρουσιάζει οποιοδήποτε χρεωστικό υπόλοιπο, ή (β) παρουσιάζει ληξιπρόθεσμες οφειλές ( είτε κεφαλαίου, είτε τόκων, είτε άλλων χρεώσεων), για περίοδο μεγαλύτερη των ενενήντα (90) ημερών, ή (γ) η χορήγηση έτυχε ρύθμισης και την ημέρα της ρύθμισης ήταν ταξινομημένη ως μη εξυπηρετούμενη, ή παρουσίαζε καθυστέρηση / υπέρβαση για περίοδο μεγαλύτερη των εξήντα (60) ημερών. Σε περίπτωση νέας χορήγησης για αποπληρωμή καθυστερήσεων / υπερβάσεων υφιστάμενων χορηγήσεων, τότε τόσο η νέα όσο και οι υφιστάμενες χορηγήσεις θα ταξινομούνται ως μη εξυπηρετούμενες, εάν την ημέρα εκταμίευσης της νέας χορήγησης οποιαδήποτε από τις υφιστάμενες χορηγήσεις είχε ταξινομηθεί ως μη εξυπηρετούμενη ή παρουσίαζε καθυστερήσεις / υπερβάσεις για περίοδο μεγαλύτερη των εξήντα (60) ημερών. Σε περίπτωση νέας χορήγησης για αποπληρωμή υφιστάμενων χορηγήσεων, τότε η νέα χορήγηση θα ταξινομηθεί ως μη εξυπηρετούμενη, εάν την ημέρα εκταμίευσης της νέας χορήγησης, οποιαδήποτε από τις υφιστάμενες χορηγήσεις είχε ταξινομηθεί ως μη εξυπηρετούμενη ή παρουσίαζε καθυστερήσεις / υπερβάσεις για περίοδο μεγαλύτερη των εξήντα (60) ημερών. Οι ρυθμισθείσες χορηγήσεις θα συνεχίσουν να 10

11 ταξινομούνται ως μη εξυπηρετούμενες για χρονική περίοδο ως ακολούθως: (i) για χορηγήσεις με μεταβολές στο πρόγραμμα αποπληρωμής, έξι (6) μήνες από την έναρξη καταβολής δόσεων κεφαλαίου βάσει του νέου προγράμματος αποπληρωμής, με την επιφύλαξη των υποσημείων (ii) και (iii) κατωτέρω, (ii) σε περίπτωση κατά την οποία το νέο πρόγραμμα αποπληρωμής προβλέπει σταδιακή αύξηση της δόσης, τότε η χορήγηση θα συνεχίσει να ταξινομείται ως μη εξυπηρετούμενη για περίοδο έξι (6) μηνών μετά τον πρώτο μήνα κατά τον οποίο η πρώτη υψηλότερη δόση έχει ορισθεί στο νέο πρόγραμμα αποπληρωμής, (iii) σε περίπτωση κατά την οποία το τροποποιημένο πρόγραμμα αποπληρωμής προβλέπει, στη λήξη της χορήγησης, καταβολή εφ άπαξ ποσού, ποσοστού μεγαλύτερου ή ίσου του 20% του υπολοίπου της χορήγησης (κατά την ημερομηνία της ρύθμισης), τότε η χορήγηση θα συνεχίσει να ταξινομείται ως μη εξυπηρετούμενη μέχρι τη λήξη της, ανεξαρτήτως της περιόδου που προβλέπεται στα υποσημεία (i) και (ii) ανωτέρω, (iv) λογαριασμός με όριο παρατραβήγματος θα εξακολουθήσει να χαρακτηρίζεται ως μη εξυπηρετούμενος για περίοδο τουλάχιστον έξι (6) μηνών μετά την ρύθμιση. Με την παρέλευση της περιόδου αυτής, ο λογαριασμός θα παύσει να ταξινομείται ως μη εξυπηρετούμενος μόνο εάν οι συνολικές πιστώσεις στον λογαριασμό 11

12 (εξαιρουμένων των πιστώσεων που αφορούν επιστρεφόμενες επιταγές ή/και πιστώσεων που αφορούν εκταμίευση δανείων) είναι ίσες ή μεγαλύτερες από τους τόκους που χρεώθηκαν στον συγκεκριμένο λογαριασμό κατά την περίοδο αυτή. Με την παρέλευση της περιόδου, όπως αυτή ορίζεται στα υποσημεία (i) έως (iv) πιο πάνω, η χορήγηση θα ταξινομείται ως μη εξυπηρετούμενη μόνο εφ όσον πληροί τα κριτήρια για την ταξινόμηση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων. (δ) Οι πρόνοιες του σημείου (γ) της υποπαραγράφου (1) της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται σε χορηγήσεις οι οποίες μέχρι την 15 η Μαρτίου 2013 ήταν, βάσει της τότε ισχύουσας οδηγίας, εξυπηρετούμενες, και στη συνέχεια παρουσίασαν καθυστερήσεις / υπερβάσεις για περίοδο μεγαλύτερη των εξήντα (60) ημερών και οι χορηγήσεις αυτές ρυθμίστηκαν μεταξύ της 18 ης Μαρτίου 2013 και 31 ης Αυγούστου Οι χορηγήσεις αυτές θα ταξινομηθούν ως εξυπηρετούμενες και ρυθμισμένες. Η ανωτέρω εξαίρεση δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που η ρύθμιση της χορήγησης περιελάμβανε τουλάχιστον μία εκ των κατωτέρω μεταβολών: (i) καταβολή εφ άπαξ ποσού κατά τη λήξη του δανείου, ποσοστού μεγαλύτερου ή ίσου του 20% του υπολοίπου της χορήγησης (κατά την ημέρα της ρύθμισης), (ii) περίοδο χάριτος τόκων άνω των δώδεκα (12) μηνών, (iii) περίοδο χάριτος κεφαλαίου άνω των εικοσιτεσσάρων (24) μηνών. Οι χορηγήσεις, στις οποίες εφαρμόζονται οι πρόνοιες του 12

13 σημείου (δ) όπως αναφέρεται πιο πάνω, θα ταξινομούνται ως μη εξυπηρετούμενες και ρυθμισμένες εάν πληρούν οποιοδήποτε άλλο από τα κριτήρια για ταξινόμηση ως μη εξυπηρετούμενες. (ε) οποιαδήποτε χορήγηση η οποία έτυχε ρύθμισης περισσότερο από μία φορά τους τελευταίους δεκαοχτώ (18) μήνες. Εξαιρούνται χορηγήσεις οι οποίες καλύπτονται πλήρως από δεσμευμένες καταθέσεις. Στις περιπτώσεις που έγινε ρύθμιση σύμφωνα με το σημείο (δ) της παρούσας παραγράφου, η ρύθμιση αυτή δεν θα συνυπολογίζεται για τον έλεγχο του αριθμού των ρυθμίσεων των τελευταίων δεκαοχτώ (18) μηνών. (2) Όλες οι χορηγήσεις ενός οφειλέτη θα ταξινομούνται ως μη εξυπηρετούμενες εάν υπάρχουν αμφιβολίες, βάσει αντικειμενικών ενδείξεων, ως προς την ικανότητα του οφειλέτη να εξοφλήσει την οφειλή του. Ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, οι πιο κάτω περιπτώσεις, αποτελούν ενδείξεις πιθανής αδυναμίας πληρωμής οφειλέτη: (α) Για έστω και μία του χορήγηση έχουν διενεργηθεί ειδικές προβλέψεις (είτε κεφαλαίου είτε τόκων), εξαιρουμένων περιπτώσεων όπου οι ειδικές αυτές προβλέψεις (είτε κεφαλαίου είτε τόκων), έγιναν στα πλαίσια ρύθμισης βιώσιμου πελάτη, σύμφωνα με πλαίσιο που καθορίζει η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, οπότε μόνο το μέρος της χορήγησης για το οποίο έγινε πρόβλεψη θα ταξινομείται ως μη εξυπηρετούμενη χορήγηση, ή (β) σε έστω και μία του χορήγηση έγινε μερική διαγραφή (είτε κεφαλαίου, είτε τόκων), εξαιρουμένων περιπτώσεων 13

14 όπου η διαγραφή έγινε στα πλαίσια ρύθμισης βιώσιμου πελάτη, σύμφωνα με πλαίσιο που καθορίζει η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ή (γ) έστω και μία του χορήγηση έχει ή πρόκειται να καταστεί άμεσα απαιτητή, δηλαδή ο λογαριασμός έκλεισε ή πρόκειται να κλείσει, και έχει ή πρόκειται να απαιτηθεί η ολική αποπληρωμή της χορήγησης, συμπεριλαμβανομένων λογαριασμών με όριο παρατραβήγματος το όριο των οποίων έχει ή πρόκειται να ακυρωθεί / ανακληθεί, ή (δ) ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, ή έχει καταχωρήσει σχετική αίτηση πτώχευσης ή το πιστωτικό ίδρυμα έχει καταθέσει αίτηση πτώχευσης του, ή το πιστωτικό ίδρυμα έχει ενημερωθεί για οποιαδήποτε τέτοια αίτηση και κατά την εκτίμησή του, υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες να γίνει δεκτή από αρμόδιο δικαστήριο, ή (ε) ο οφειλέτης είναι νομικό πρόσωπο, το οποίο έχει τεθεί ή υπέβαλε αίτηση για εκκαθάριση, ή το πιστωτικό ίδρυμα έχει διορίσει παραλήπτη / διαχειριστή, ή το πιστωτικό ίδρυμα έχει καταθέσει αίτηση εκκαθάρισης, ή το πιστωτικό ίδρυμα έχει ενημερωθεί για οποιαδήποτε τέτοια αίτηση και κατά την εκτίμησή του, υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες να γίνει δεκτή από αρμόδιο δικαστήριο. (3) Όλες οι χορηγήσεις ενός οφειλέτη θα ταξινομούνται ως μη εξυπηρετούμενες εάν τα συνολικά υπόλοιπα των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων του, όπως αυτές προκύπτουν από τα κριτήρια της υποπαραγράφου (1) της παραγράφου 4, αποτελούν ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσον του 20% των 14

15 συνολικών του χορηγήσεων. Για τον υπολογισμό του ποσοστού του 20%, οι ειδικές προβλέψεις στα πλαίσια ρύθμισης βιώσιμου πελάτη όπως αναφέρεται στο σημείο (α) της υποπαραγράφου (2) της παρούσας παραγράφου, θα εξαιρούνται από τον αριθμητή και τον παρονομαστή του κλάσματος. Όλες οι χορηγήσεις ενός οφειλέτη θα ταξινομούνται ως μη εξυπηρετούμενες εάν οι μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις του, όπως αυτές προκύπτουν από τα κριτήρια της υποπαραγράφου (1) της παραγράφου 4, αποτελούν ποσοστό μικρότερο του 20% των συνολικών του χορηγήσεων, και οι καθυστερήσεις / υπερβάσεις (ανεξαρτήτως ημερών σε καθυστέρηση) στο σύνολο των άμεσων χορηγήσεών του, υπερβαίνουν το 5% του συνόλου των άμεσων χορηγήσεών του. ΜΕΡΟΣ IV - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΩΣ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΕΣ Γενικές αρχές ταξινόμησης χορηγήσεων ως μη εξυπηρετούμενες. 5.(1) Η ταξινόμηση των χορηγήσεων σε μη εξυπηρετούμενες γίνεται στο τέλος κάθε μήνα. Σε περίπτωση νέας χορήγησης, αυτή ταξινομείται σε εξυπηρετούμενη ή μη, την ημέρα πρώτης εκταμίευσης. (2) Για σκοπούς εφαρμογής της υποπαραγράφου (3) της παραγράφου 4, οι κοινοί λογαριασμοί συνυπολογίζονται με τους προσωπικούς λογαριασμούς κάθε οφειλέτη που διατηρεί κοινό λογαριασμό, ωσάν να ήταν προσωπικοί του λογαριασμοί. Δεν επιτρέπεται ο διαμερισμός του κοινού λογαριασμού στους από κοινού οφειλέτες. 15

16 (3) Τηρουμένων των διατάξεων της παρούσας Οδηγίας, πιστωτικό ίδρυμα δύναται να θεσπίσει αυστηρότερα κριτήρια, από τα οριζόμενα στην παρούσα Οδηγία εάν το κρίνει αναγκαίο. Σε τέτοια περίπτωση, το πιστωτικό ίδρυμα ενημερώνει άμεσα την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, παρέχοντας λεπτομερή πληροφόρηση για τα κριτήρια που έχει θεσπίσει. ΜΕΡΟΣ V - ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΚΩΝ Γενικές οδηγίες για τις προβλέψεις χορηγήσεων και την αναγνώριση τόκων. 6. Οφειλέτες που έχουν χορηγήσεις οι οποίες έχουν ταξινομηθεί ως ρυθμισμένες ή / και μη εξυπηρετούμενες πρέπει να εξετάζονται, για σκοπούς ειδικών προβλέψεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Περαιτέρω, οι ρυθμισμένες και οι μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις, για τις οποίες δεν διενεργούνται ειδικές προβλέψεις, πρέπει να λαμβάνονται υπ όψιν για τον υπολογισμό των γενικών προβλέψεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να εφαρμόζουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, για σκοπούς προβλέψεων και αναγνώρισης τόκων, με συντηρητικό τρόπο. Εάν ένας οφειλέτης θα εξεταστεί για σκοπούς ειδικών προβλέψεων, τότε όλες οι χορηγήσεις προς τα συνδεδεμένα με αυτόν πρόσωπα / οντότητες, όπως αυτά ορίζονται στο Άρθρο 11(3) των περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμων του 1997 έως 2013, πρέπει να εξετάζονται για σκοπούς ειδικών προβλέψεων. 16

17 ΜΕΡΟΣ VI - ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Υποβολή καταστάσεων. Παράρτημα. 7. (1) Τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να υποβάλλουν, ανά τρίμηνο, καταστάσεις σύμφωνα με τους πίνακες Α, Β και Γ του Παραρτήματος με ημερομηνίες αναφοράς τις 31 η Μαρτίου, 30 η Ιουνίου, 30 η Σεπτεμβρίου και 31 η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Ο πίνακας Α του Παραρτήματος πρέπει να υποβάλλεται σε μηνιαία βάση. Στην περίπτωση τραπεζικού ομίλου οι πίνακες του Παραρτήματος πρέπει να συμπληρώνονται με τα ενοποιημένα στοιχεία για τον τραπεζικό όμιλο, και ξεχωριστά για το πιστωτικό ίδρυμα και κάθε θυγατρική εταιρία του ομίλου και κάθε υποκατάστημα εξωτερικού. (2) Οι σχετικές καταστάσεις υποβάλλονται στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, την ίδια περίοδο στην οποία υποβάλλεται η κατάσταση για το Πλαίσιο Χρηματοοικονομικών Αναφορών (FINREP) για την αντίστοιχη ημερομηνία αναφοράς. (3) Σύμφωνα με το άρθρο 26(2) του περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμων του 1997 έως 2013, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δύναται, ανά πάσα στιγμή, να ζητήσει οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες κρίνει σκόπιμο, από τα πιστωτικά ιδρύματα. Η προθεσμία για υποβολή των σχετικών πληροφοριών τίθεται αφού ληφθούν υπ όψιν διάφοροι παράμετροι, όπως, μεταξύ άλλων, της σκοπιμότητας και της διοικητικής επιβάρυνσης για τα πιστωτικά ιδρύματα, αλλά δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο των τριών (3) μηνών. 17

18 ΜΕΡΟΣ VlI - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Μεταβατικές διατάξεις. 8.(1) Χορηγήσεις, οι οποίες, κατά την ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας Οδηγίας, θεωρούνται ρυθμισμένες σύμφωνα με την εγκύκλιο της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, ημερομηνίας 8 Ιουλίου του 2009, με θέμα Τριμηνιαία κατάσταση χορηγήσεων κατά κατηγορία, θα συνεχίσουν να ταξινομούνται ως ρυθμισμένες χορηγήσεις, για περίοδο όπως αυτή ορίζεται στην υποπαράγραφο (3) της παραγράφου 3 του Μέρους ΙΙ της παρούσας Οδηγίας. Η περίοδος αυτή άρχεται από την ημερομηνία της πιο πρόσφατης ρύθμισης της χορήγησης. (2) Ρυθμισμένες χορηγήσεις οι οποίες, κατά την ημερομηνία εφαρμογής της παρούσης Οδηγίας, θεωρούνται μη εξυπηρετούμενες σύμφωνα με την περί της Ταξινόμησης των μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων Οδηγία του 2008, θα εξακολουθήσουν να ταξινομούνται ως μη εξυπηρετούμενες για περίοδο όπως αυτή ορίζεται στην υποπαράγραφο (1)(γ) της παραγράφου 4 του Μέρους ΙΙΙ της παρούσας Οδηγίας. Η περίοδος αυτή άρχεται από την ημερομηνία της πιο πρόσφατης ρύθμισης της χορήγησης. 18

19 ΜΕΡΟΣ VlII - ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ Κατάργηση υφισταμένων οδηγιών. Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι), Αρ. 4323, , Κ.Δ.Π. 489/ Η περί της Ταξινόμησης των μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων Οδηγία του 2008, η εγκύκλιος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, ημερομηνίας 8 Ιουλίου του 2009, με θέμα Τριμηνιαία κατάσταση χορηγήσεων κατά κατηγορία και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις αυτών, καταργούνται με την παρούσα Οδηγία. Έναρξη ισχύος. 10. Η Οδηγία τίθεται σε ισχύ την 1 η Ιουλίου

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κατευθυντήριες γραμμές για την συμπλήρωση των πινάκων για τις τριμηνιαίες καταστάσεις Πίνακας Α Εξυπηρετούμενες και μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις (Performing and Non Performing Credit Facilities) Ο πίνακας χωρίζεται σε δύο κύριες κατηγορίες, τις εξυπηρετούμενες και μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις. Σημειώνεται ότι ένας λογαριασμός θα πρέπει να περιλαμβάνεται σε μία μόνο από τις υποκατηγορίες των εξυπηρετούμενων ή μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων. Αν κριθεί ότι ένας λογαριασμός θα ταξινομηθεί στις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις, τότε το συνολικό υπόλοιπο της χορήγησης αυτής θα ταξινομείται ως μη εξυπηρετούμενη και όχι μόνο το ποσό της καθυστέρησης / υπέρβασης / πρόβλεψης. Η στήλη Άμεσα απαιτητές χορηγήσεις ( Terminated credit facilities ) περιλαμβάνει χορηγήσεις που έχουν καταγγελθεί ή βρίσκονται στο στάδιο καταγγελίας ή έχει αποσταλεί επιστολή καταγγελίας από το πιστωτικό ίδρυμα ή πρόκειται να αποσταλεί τέτοια επιστολή, η οποία απαιτεί την ολική αποπληρωμή της χορήγησης. Το πιστωτικό ίδρυμα θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι τα ποσά που παρουσιάζονται στον πίνακα Α, συμφωνούν με τα αντίστοιχα ποσά που αναφέρονται στην κατάσταση για το Πλαίσιο Χρηματοοικονομικών Αναφορών (FINREP) της ίδιας ημερομηνίας 20

21 αναφοράς. Ταξινόμηση των χορηγήσεων στις διάφορες κατηγορίες Κάθε πιστωτικό ίδρυμα διαχωρίζει το χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων του σε χορηγήσεις προς: α. νομικά πρόσωπα, β. φυσικά πρόσωπα. Κ.Δ.Π. 463/2006 Κ.Δ.Π. 328/2007 Κ.Δ.Π. 140/2010 Κ.Δ.Π. 470/2010 Κ.Δ.Π. 471/2010 Κ.Δ.Π. 472/2010 Κ.Δ.Π. 473/2010 Κ.Δ.Π. 88/2011 Κ.Δ.Π. 269/2011. α. Τα νομικά πρόσωπα ταξινομούνται σε ανοίγματα έναντι επιχειρήσεων ( corporate legal entities ) και ανοίγματα λιανικής τραπεζικής ( retail legal entities ) όπως αυτά ορίζονται στην Οδηγία για τον Υπολογισμό των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων και των Μεγάλων Χρηματοδοτικών Ανοιγμάτων του 2006 έως Οι χορηγήσεις των ανωτέρω ταξινομούνται στις διάφορες κατηγορίες βάσει του Συστήματος Ταξινόμησης Οικονομικών Δραστηριοτήτων (NACE - Rev 2). β. Φυσικά πρόσωπα Οι χορηγήσεις προς φυσικά πρόσωπα θα ταξινομούνται βάσει του είδους της χορήγησης. Η κατηγορία χορηγήσεις σε φυσικά πρόσωπα ( credit facilities to private individuals ) περιλαμβάνει χορηγήσεις για την αγορά / ανέγερση ακίνητης περιουσίας" ( credit facilities for the purchase/construction of immovable property ) με δύο υποκατηγορίες: 1. "Για μόνιμη ιδιοκατοίκηση" ( owner occupied ), η οποία περιλαμβάνει χορηγήσεις για την αγορά / ανέγερση ακίνητης περιουσίας στην οποία θα διαμένει μόνιμα ο ιδιοκτήτης, και 21

22 2. "Για άλλους σκοπούς" ( for other purposes ), η οποία περιλαμβάνει, χορηγήσεις για την αγορά / ανέγερση ακίνητης περιουσίας για επενδυτικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων των χορηγήσεων για την αγορά εξοχικών κατοικιών για ιδία χρήση. Περαιτέρω σημειώνονται τα ακόλουθα: (α) χορηγήσεις σε φυσικά πρόσωπα για σκοπούς άλλους από την αγορά / ανέγερση ακίνητης περιουσίας οι οποίες εξασφαλίζονται με υποθήκες επί κατοικιών ή άλλης ακίνητης περιουσίας θα πρέπει να ταξινομούνται στην κατηγορία "καταναλωτικά δάνεια" ( consumer loans ). (β) χορηγήσεις σε μετόχους / διευθυντές εταιρειών για προσωπικούς σκοπούς οι οποίες δεν σχετίζονται με την εταιρεία στην οποία είναι μέτοχοι ή διευθυντές (π.χ. στεγαστικό δάνειο, πιστωτικές κάρτες κλπ) θα πρέπει να ταξινομούνται ως "χορηγήσεις σε φυσικά πρόσωπα" ( credit facilities to private individuals ) στην κατάλληλη υποκατηγορία. (γ) χορηγήσεις σε ελεύθερους επαγγελματίες για προσωπικούς σκοπούς οι οποίες δεν σχετίζονται με τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες (π.χ. στεγαστικό δάνειο, πιστωτικές κάρτες κλπ) δεν θα πρέπει να ταξινομούνται στις "χορηγήσεις σε ελεύθερους επαγγελματίες" ( facilities to sole traders ), αλλά στην κατάλληλη υποκατηγορία. Ενδοομιλικές χορηγήσεις (Intragroup Facilities) Χορηγήσεις του πιστωτικού ιδρύματος σε θυγατρικές εταιρίες, υποκαταστήματα ή άλλες εταιρείες του ομίλου θα πρέπει να αναφέρονται χωριστά και δεν πρέπει να περιλαμβάνονται σε 22

23 οποιαδήποτε άλλη κατηγορία. Πίνακας Β Άνοιγμα Εξασφαλίσεων και Ανάλυση Ευαισθησίας της Αξίας των Εξασφαλίσεων (Security Gap and Scenario Analysis on Collateral) Ο πίνακας Β περιλαμβάνει πληροφορίες, για το άνοιγμα εξασφαλίσεων πριν την διενέργεια ειδικών προβλέψεων, για το σύνολο των χορηγήσεων του πιστωτικού ιδρύματος. Χορηγήσεις στις κατηγορίες ανοίγματα έναντι επιχειρήσεων ( corporate legal entities ) και ανοίγματα λιανικής τραπεζικής ( retail legal entities ) θα καταγράφονται χωρίς περαιτέρω διαχωρισμό σε υποκατηγορίες. Οι χορηγήσεις σε φυσικά πρόσωπα, θα αναλύονται σε υποκατηγορίες, όπως στον Πίνακα Α. Κ.Δ.Π. 463/2006 Κ.Δ.Π. 328/2007 Κ.Δ.Π. 140/2010 Κ.Δ.Π. 470/2010 Κ.Δ.Π. 471/2010 Κ.Δ.Π. 472/2010 Κ.Δ.Π. 473/2010 Κ.Δ.Π. 88/2011 Κ.Δ.Π. 269/2011. Για τον υπολογισμό του ανοίγματος εξασφαλίσεων, η πραγματοποιήσιμη αξία των εξασφαλίσεων πρέπει να υπολογίζεται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που περιλαμβάνονται στο παράρτημα XV της Οδηγίας της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για τον Υπολογισμό των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων και των Μεγάλων Χρηματοδοτικών Ανοιγμάτων 2006 έως Μόνο για σκοπούς συμπλήρωσης του πίνακα Β τα πιστωτικά ιδρύματα δύνανται να περιλαμβάνουν στις εξασφαλίσεις τους την πραγματοποιήσιμη αξία των εκχωρημένων συμβολαίων για την αγορά ακίνητης περιουσίας. Το άνοιγμα εξασφαλίσεων θα υπολογίζεται σε επίπεδο λογαριασμού. 23

24 Ανάλυση ευαισθησίας της αξίας των εξασφαλίσεων Το άνοιγμα εξασφαλίσεων θα υπολογίζεται βάσει δύο σεναρίων. Το πρώτο προσομοιώνει μείωση κατά 20% στην πραγματοποιήσιμη αξία των εξασφαλίσεων του πιστωτικού ιδρύματος και το δεύτερο κατά 30%, με πλήρη διακριτική ευχέρεια της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου να αναπροσαρμόσει τα ποσοστά αυτά. Σημειώνεται ότι εξασφαλίσεις υπό μορφή μετρητών, τραπεζικών ή κρατικών εγγυήσεων δεν υπόκεινται σε μείωση της πραγματοποιήσιμης τους αξίας. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι εξασφαλίσεις αφορούν υποθήκη σε ακίνητη περιουσία (συμπεριλαμβανομένων των εκχωρημένων συμβολαίων για την αγορά ακίνητης περιουσίας), τότε τα ανωτέρω ποσοστά θα εφαρμόζονται επί της Αξίας Καταναγκαστικής Πώλησης του ακινήτου (ΑΚΠ). Οδηγίες για την κατανομή των εξασφαλίσεων Η κατανομή των εξασφαλίσεων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την πολιτική υπολογισμού των προβλέψεων κάθε πιστωτικού ιδρύματος. Πίνακας Γ Εξυπηρετούμενες και μη Εξυπηρετούμενες Χορηγήσεις - Τριάντα (30) Μεγαλύτεροι Πελάτες (συμπεριλαμβάνονται τα συνδεδεμένα με αυτούς πρόσωπα) Τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να αναφέρουν τους τριάντα (30) μεγαλύτερους πελάτες, βάσει χρεωστικών υπολοίπων, είτε αυτοί έχουν εξυπηρετούμενες, είτε μη εξυπηρετούμενες, είτε ρυθμισμένες χορηγήσεις. Στους τριάντα (30) μεγαλύτερους πελάτες 24

25 περιλαμβάνονται, είτε μεμονωμένοι πελάτες, είτε ομάδα συνδεδεμένων προσώπων, όπως αυτή ορίζεται στους περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμους του 1997 έως 2013 και στην Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για τον Υπολογισμό των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων και των Μεγάλων Χρηματοδοτικών Ανοιγμάτων 2006 έως Ο πίνακας αυτός είναι παρόμοιος με τον πίνακα Α. Περιλαμβάνει επίσης το όνομα του πελάτη, την κατηγορία του πελάτη (όπως ο πίνακας Α), τις συνολικές του εξασφαλίσεις και τις συνολικές ειδικές προβλέψεις για τον πελάτη αυτό. 25

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ04 ΣΤ05: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ04 ΣΤ05: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ04 ΣΤ05: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ 1. Γενικά I. Τα Πιστωτικά Ιδρύματα υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος (με το υπόδειγμα ΣΤ04), ανά εξάμηνο, στοιχεία οφειλετών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σημαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και κίνδυνος εκροής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999 Προοίμιο. Επειδή η συμπερίληψη ρήτρας για μονομερές δικαίωμα αύξησης περιθωρίου επιτοκίου από πιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Νέες διαδικασίες χορήγησης πιστωτικών διευκολύνσεων και αναθεώρησης υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων

Νέες διαδικασίες χορήγησης πιστωτικών διευκολύνσεων και αναθεώρησης υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων Νέες διαδικασίες χορήγησης πιστωτικών διευκολύνσεων και αναθεώρησης υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων l Για φυσικά πρόσωπα l Για νομικά πρόσωπα ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Δεκέμβριο του 2013 η Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ.Δ.Π. 106/2013 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4647 Τρίτη, 2 Απριλίου 2013 797 Αριθμός 106 12(Ι) του 2013. Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Η σκίαση αφορά τις γραμμές οι οποίες δεν θα συμπληρώνονται από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς για το χειρισμό δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες

Κώδικας Συμπεριφοράς για το χειρισμό δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες Κώδικας Συμπεριφοράς για το χειρισμό δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες l Για φυσικά πρόσωπα l Για νομικά πρόσωπα Τι είναι ο Κώδικας Συμπεριφοράς της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου; Ο

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ;

1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ; 1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ; Όλοι οι λογαριασμοί, οι κάρτες και οι συνδρομές σας που διατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου 1. Κάτω από ποιές προϋποθέσεις ενεργοποιείται το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων; Το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Ενημέρωση 6

Φορολογική Ενημέρωση 6 Φορολογική Ενημέρωση 6 Έκτακτα Φορολογικά Μέτρα Εισαγωγή Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε στις 14 Δεκεμβρίου 2011 διάφορες τροποποιήσεις σε Φορολογικές Νομοθεσίες στα πλαίσια της προσπάθειας για οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ποιες οφειλές αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Εποπτεία και έλεγχος των Μεγάλων Χρηµατοδοτικών Ανοιγµάτων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.3.2015 EL L 84/67 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/530 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες καθορισμού και συλλογής δεδομένων όσον αφορά τους συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999 Προοίμιο. Επειδή η συμπερίληψη ρήτρας σε σύμβαση παροχής πιστωτικών διευκολύνσεων ως προς το δικαίωμα πιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1.1 Το Σχέδιο αφορά ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. 1.2 Στο Σχέδιο έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν όσοι έχουν λάβει στεγαστικό δάνειο με υποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει εθνική ανάγκη διασφάλισης της χρηματοοικονομικής σταθερότητας και αποφυγής οποιωνδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ 1. Εξερχόµενα εµβάσµατα Συναλλαγµατική Προµήθεια : Σε ξένο νόµισµα (α) Μέχρι 34.000 : (SWIFT) 0,5%, Ελάχιστο 5 Φοιτητικά (β) Πάνω από 34,000 : 0,4%, Ελάχιστο 170 Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και κίνδυνος εκροής

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας», (ΦΕΚ: Α 65/28.6.2015, Α 66/30.6.2015, Β 1302/30.6.15, Β 1380/3.7.2015, Β 1391/6.7.2015, Β 1420/8.7.2015, Β 1458/10.7.2015, Β 1460/13.7.2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ μεγάλος αριθμός προσώπων αντιμετωπίζει δυσκολίες ή/και αδυνατεί να ανταποκριθεί προς ανειλημμένες δανειακές του υποχρεώσεις.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ μεγάλος αριθμός προσώπων αντιμετωπίζει δυσκολίες ή/και αδυνατεί να ανταποκριθεί προς ανειλημμένες δανειακές του υποχρεώσεις. ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΙΤΑΙ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ, ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΠΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ)ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές πληροφορίες για τον Τειρεσία (πηγή: www.tiresias.gr)

Βασικές πληροφορίες για τον Τειρεσία (πηγή: www.tiresias.gr) Βασικές πληροφορίες για τον Τειρεσία (πηγή: www.tiresias.gr) Στο site της Τειρεσίας ΑΕ διαβάζουμε : "Η Τειρεσίας ΑΕ είναι μια διατραπεζική εταιρία, η οποία εξειδικεύεται στη συγκέντρωση και διάθεση πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και μόνο. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΔΟΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΤΟYΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του ευρωσυστήματος και την

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα την 3 η ομάδα του

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013)

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013) ΗΡΩ ΜΗΤΡΟΥ Πολιτικός Μηχανικός Ταμίας του ΣΠΕΔΕ Θεσσαλονίκης και Κ. Μακεδονίας και εκπρόσωπός του στην Εποπτεύουσα του ΤΣΜΕΔΕ Θεσ/νίκης Τηλ.: 6947439900, 2310486595 - E-mail: iromitrou@tee.gr ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η περί της Απομείωσης Δανείων και των Διαδικασιών Διενέργειας Προβλέψεων Οδηγία του 2014.

1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η περί της Απομείωσης Δανείων και των Διαδικασιών Διενέργειας Προβλέψεων Οδηγία του 2014. ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (Αρ. 4) ΤΟΥ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου

Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Ιούνιος 2015 Το έγγραφο αυτό είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ. Νέο Πρόγραμμα Ρύθμισης Οφειλών Προσωπικού Ομίλου ΕΤΕ και Τρίτων Φορέων με Επιβράβευση αρμοδιότητας Διεύθυνσης Κτηματικής Πίστης

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ. Νέο Πρόγραμμα Ρύθμισης Οφειλών Προσωπικού Ομίλου ΕΤΕ και Τρίτων Φορέων με Επιβράβευση αρμοδιότητας Διεύθυνσης Κτηματικής Πίστης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ (013) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (012) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ & ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (004) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ (014) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΡΤΩΝ (953) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00

Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00 Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00 Αγορά Μετοχών 100,00 (Ελάχιστος αριθμός:100 μετοχές ονομαστικής αξίας

Διαβάστε περισσότερα

(3) Στα χρηµατοδοτικά ανοίγµατα δεν συµπεριλαµβάνονται -

(3) Στα χρηµατοδοτικά ανοίγµατα δεν συµπεριλαµβάνονται - IX. ΜΕΓΑΛΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ «Χρηµατοδοτικά Ανοίγµατα» για σκοπούς του παρόντος Τµήµατος. 50. (1) (α) «Χρηµατοδοτικά ανοίγµατα», για τους σκοπούς του παρόντος Τµήµατος, είναι τα στοιχεία ενεργητικού

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους

Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους 1. Κάθε ασφαλιστική επιχείρηση με άδεια ασκήσεως του κλάδου ασφάλισης αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 2) του 2013. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 2) του 2013. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 2) του 2013 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 52 του 1980 135 του 1990 70(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ( ΕΥΤΕΡΗ ΕΚ ΟΣΗ) ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις

συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις Ποιες συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις σας Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις αναφορικά με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ144-2007-06 του 2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΑNΟΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΕΥ

ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ144-2007-06 του 2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΑNΟΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΕΥ ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ144-2007-06 του 2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΑNΟΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΕΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι Παράγραφος 1 Παράγραφος 2 Παράγραφος 3 ΜΕΡΟΣ ΙΙ Παράγραφος 4 Παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 39(Ι) του 2001 166(Ι) του 2001 34(Ι) του 2002 77(Ι) του 2002 33(Ι) του 2004 92(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

І. Αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά με τους σκοπούς και την πολιτική του επενδυτικού μεσολαβητή σε σχέση με τη διαχείριση των κινδύνων.

І. Αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά με τους σκοπούς και την πολιτική του επενδυτικού μεσολαβητή σε σχέση με τη διαχείριση των κινδύνων. Μετάφραση από βουλγάρικη γλώσσα ΕΜ «ΓΚΛΟΜΠΑΛ ΜΑΡΚΕΤΣ»ΑΕ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 142, ΠΑΡ.3 ΚΑΙ 4, ΑΡΘΡΟΥ 150 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 35 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Εισαγωγή H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ("Κεντρική Τράπεζα") στο πλαίσιο της ευρύτερης ευθύνης της έναντι του αυξημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Οδηγίες συµπλήρωσης εντύπων αναφορικά µε το δανεισµό και των καταθέσεων κατοίκων Κύπρου (1) από / σε µη-κατοίκους. 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 1 Συνοπτικός τίτλος και πεδίο εφαρμογής. 2 Σκοπός της Οδηγίας. 3 Ερμηνεία.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 1 Συνοπτικός τίτλος και πεδίο εφαρμογής. 2 Σκοπός της Οδηγίας. 3 Ερμηνεία. ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΤΟΥΣ ΕΠΟΠΤΕΣ ΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα EIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Καταχώρηση Πιστώσεων... 4 Άρθρο 4. Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα... 4 Άρθρο 5. Απλή Εκτέλεση...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006

ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 0 ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτικός µη ελεγµένος ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτικός µη ελεγµένος ενοποιηµένος ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και προϋποθέσεις για την ρύθμιση οφειλών σε προσωρινή ή οριστική καθυστέρηση προς πιστωτικά ιδρύματα που έχουν τεθεί σε ειδική εκκαθάριση

Όροι και προϋποθέσεις για την ρύθμιση οφειλών σε προσωρινή ή οριστική καθυστέρηση προς πιστωτικά ιδρύματα που έχουν τεθεί σε ειδική εκκαθάριση ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΗΚΟΣΤΗΣ ΕΒΔΟΜΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΗΝ 30 Η ΜΑΙΟΥ 2013, ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ. Στην Αθήνα σήμερα 30 Μαΐου 2013, συνήλθε η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων (ΦΕΚ Α 84/18 Ιουλίου 2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα Για την ενημέρωση των πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα και άλλες διατάξεις

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα και άλλες διατάξεις Δράμα, 29 Ιανουαρίου 2010 Αρ.Πρωτ. 1089 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα και άλλες διατάξεις Από την 26.01.2010 εφαρμόζεται ο ν. 3816/2010 Ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εγκύκλιος αρ. 34 Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με τις αποφάσεις 6/448/11.10.2007 και 7/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην παρούσα εγκύκλιο (εφεξής «Εγκύκλιος»), παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 )

ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 ) ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000 ) Ποιες οφειλές ρυθμίζονται: Ληξιπρόθεσμες οφειλές συμπεριλαμβανομένων και των πάσης φύσεως προσαυξήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ - ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ Συνδεδεμένη με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα ΛΤΔ (Κεντρικό Φορέα)

ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ - ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ Συνδεδεμένη με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα ΛΤΔ (Κεντρικό Φορέα) ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ - ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ Συνδεδεμένη με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα ΛΤΔ (Κεντρικό Φορέα) ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α. Ταυτότητα των δανειοληπτών

Διαβάστε περισσότερα

Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ

Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ Στόχοι Παροχή κινήτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2007 138(Ι)/2002, 166(Ι)/2003 και 34(I)/2007 Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 64 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.,Παρ.1, 1507 Ν. 135/90 Αρ. 2522,13.7.90

Ε.Ε.,Παρ.1, 1507 Ν. 135/90 Αρ. 2522,13.7.90 Ε.Ε.,Παρ.1, 1507 Ν. 135/90 Αρ. 2522,13.7.90 Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΣΜΕΔΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΣΜΕΔΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΣΜΕΔΕ Αθήνα, 6 Ιουνίου 212 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ Με την τελευταία ενημέρωση από την ΤτΕ (αναφορά 3-4-212) τα υπόλοιπα διαθέσιμα του Ταμείου έχουν ως φαίνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΕΣ. ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ εκ των οποίων: Θέσεις σε επανατιτλοποιήσεις. Ορισμοί, της ΠΔ/ΤΕ 2645/9.9.2011.

ΓΡΑΜΜΕΣ. ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ εκ των οποίων: Θέσεις σε επανατιτλοποιήσεις. Ορισμοί, της ΠΔ/ΤΕ 2645/9.9.2011. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Γ03: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Τα πιστωτικά ιδρύματα που εφαρμόζουν για

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Ημερ.: 22 / 07 / 2015 Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Τι αλλάζει με την νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, τι ισχύει με τις αναλήψεις μετρητών, μπορώ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (Αρ 4) ΤΟΥ 2013

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (Αρ 4) ΤΟΥ 2013 ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των Πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΛΕΣ Α.Α. ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

ΣΤΗΛΕΣ Α.Α. ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Γ05: ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΑΔΟΧΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Οι πίνακες αυτοί συμπληρώνονται από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ Φεβρουάριος 2016 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Συνοπτικός τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ Μάιος, 2001 Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ 1.0

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ, 1999 Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ, 20/02/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. ΜΚΤ 9002/08-2012/5.500 801-11- 500900 210-366-9000 www.atticabank.gr Σε περισσότερα από 80 σηµεία σε όλη την Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

103(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

103(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 103(Ι)/2013 103(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 138(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση. Λευκωσία, 25 Σεπτεμβρίου 2013

Ανακοίνωση. Λευκωσία, 25 Σεπτεμβρίου 2013 Ανακοίνωση ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ/Ή ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΟΠΩΣ ΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΕΡΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ε.Π.Ε.Υ.) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ε.Π.Ε.Υ.) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ε.Π.Ε.Υ.) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004 Συνοπτικός τίτλος. 148(Ι) του 2002 214(Ι) του 2002 6(Ι) του 2003 86(Ι)του 2003 194(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ).

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). NOUSTAX Ποιες οφειλές ρυθμίζονται: Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι βεβαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Economics Alert. 10 ο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές. 25 Απριλίου 2013

Economics Alert. 10 ο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές. 25 Απριλίου 2013 Economics Alert 25 Απριλίου 2013 10 ο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές 1.To παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί της Επιβολής Προσωρινών Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές σε Περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ41Λ-4Ε5 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 10.07.2013 Αριθ. πρωτ.: Β/7/18024/3268. Προς: Όλους τους ασφαλιστικούς φορείς αρμοδιότητας ΓΓΚΑ

ΑΔΑ: ΒΛ41Λ-4Ε5 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 10.07.2013 Αριθ. πρωτ.: Β/7/18024/3268. Προς: Όλους τους ασφαλιστικούς φορείς αρμοδιότητας ΓΓΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Β Tαχ. Δ/νση: Σταδίου 29 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΗ Πιστωτής: Διεύθυνση: DEGIRO B.V. Rembrandt Tower - 9th floor Amstelplein

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 87/28.2.2013

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 87/28.2.2013 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 87/28.2.2013 ΘΕΜΑ: Αντικατάσταση της Πράξης ΣΝΠ 82/27.8.2012 σχετικά με συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας ΓΕΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16/2015 (ΓΕ 16_2015) Προς: Όλα τα Μέλη του Συνδέσμου Ημερομηνία: 25 Μαΐου 2015 Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η Δράση αποσκοπεί στη διευκόλυνση των νησιωτικών τουριστικών επιχειρήσεων στη λήψη δανείων επενδυτικού σκοπού ή /και επιχειρηματικής ανάπτυξης με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Η Δράση χρηματοδοτεί με δάνειο

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Φυλλάδιο. Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013

Ενημερωτικό Φυλλάδιο. Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013 Ενημερωτικό Φυλλάδιο Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013 Η Alpha Leasing, θυγατρική εταιρία της Alpha Bank, έχοντας υπ όψιν τις επιπτώσεις της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, στην οποία έχει περιέλθει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των αριθ. 2/31728/0025/30.6.2010 και 2/20087/0025/30.6.2010 αποφάσεων του Υφυπουργού Οικονομικών

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των αριθ. 2/31728/0025/30.6.2010 και 2/20087/0025/30.6.2010 αποφάσεων του Υφυπουργού Οικονομικών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2011 Αρ. Πρωτ. 2/6800/0025 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα