Σα μαθήμαηα ηηρ Οικιακήρ Οικονομίαρ και ηηρ Βιολογίαρ ωρ θεμέλιοι λίθοι για ηην ανάπηςξη ππογπαμμάηων Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σα μαθήμαηα ηηρ Οικιακήρ Οικονομίαρ και ηηρ Βιολογίαρ ωρ θεμέλιοι λίθοι για ηην ανάπηςξη ππογπαμμάηων Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ"

Transcript

1 Σα μαθήμαηα ηηρ Οικιακήρ Οικονομίαρ και ηηρ Βιολογίαρ ωρ θεμέλιοι λίθοι για ηην ανάπηςξη ππογπαμμάηων Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ Γεώξγηνο Καδηγηαλλόπνπινο 1, Καιιηόπε Παπαζενδνζίνπ 2 1. Καζεγεηήο ΠΔ15 Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο, Msc Βηψζηκε Αλάπηπμε, Τπνςήθηνο Γηδάθηνξαο ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ, 50 ν Γπκλάζην Αζελψλ 2. Καζεγήηξηα ΠΔ04 Βηνιφγνο, Msc Ιαηξηθήο Βηνινγίαο, 6 ν Γπκλάζην Νέαο κχξλεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ Δίλαη αλαληίξξεηα απνδεθηό πσο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρνπλ εληαζεί ηα πξνβιήκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο, κε απνηέιεζκα θαλείο λα κπνξεί λα θάλεη ιόγν γηα ηελ ύπαξμε πεξηβαιινληηθήο ή νηθνινγηθήο θξίζεο. Η Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, ε νπνία εκθαλίζηεθε ηα ηειεπηαία πεξίπνπ 20 ρξόληα ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, έρεη ηε δπλαηόηεηα λα πξνζθέξεη ζηελ θαηεύζπλζε ηνπ πεξηνξηζκνύ θαη ηεο εμάιεηςεο ησλ πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ. Τν κάζεκα ηεο Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο ηεο Β Γπκλαζίνπ θαη ηεο Βηνινγίαο ηεο Α θαη Γ Γπκλαζίνπ πξνζθέξνπλ αξθεηέο γλώζεηο ζηνπο καζεηέο, νη νπνίεο ζα κπνξνύζαλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ππνζηεξηθηηθά θαη εληζρπηηθά ζε ελδερόκελε ζπκκεηνρή ηνπο ζηα πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, θαζώο εκθαλίδνπλ αξθεηά θνηλά ζεκεία. Σθνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη λα αλαδείμεη ηα θνηλά ζεκεία ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο κε ηελ Οηθηαθή Οηθνλνκία θαη ηε Βηνινγία, θαζώο θαη λα ηνλίζεη ηε δπλαηόηεηα αμηνπνίεζεο ηεο ζεσξίαο ηνπ θνλζηξνπθηηβηζκνύ ζηα πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Θεσξία ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Δθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Οηθηαθή Οηθνλνκία, Βηνινγία, Θεκέιηνη ιίζνη, Πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, Κνλζηξνπθηηβηζκόο ΔΗΑΓΧΓΖ Απνηειεί θνηλή παξαδνρή πσο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρνπλ νμπλζεί ηδηαίηεξα ηα πξνβιήκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο, ηα νπνία ζπληζηνχλ πιένλ ηε ιεγφκελε πεξηβαιινληηθή ή νηθνινγηθή θξίζε, ε νπνία ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ καζηίδεη ηελ Διιάδα, αιιά θαη αξθεηέο πιένλ ρψξεο ζε επξσπατθφ θαη παγθφζκην επίπεδν, κπνξνχλ κειινληηθά λα δεκηνπξγήζνπλ έλα ηδηαίηεξα δχζθνιν θαη εθξεθηηθφ κείγκα γηα ηελ θαζεκεξηλή δσή θάζε αλζξψπνπ. Πξνθχπηεη επνκέλσο ε αλάγθε γηα ηελ φζν ην δπλαηφλ πην ηαρεία θαη επηηπρή αληηκεηψπηζε ηνπο. Ωο πξνο ηα πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ζην πεξηβάιινλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ πεξηνξηζκφ ή ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηαδξακαηίζεη ε πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε.

2 Η Unesco ην 1977 ζηελ Σηθιίδα (ΠΔΔΚΠΔ, 1999) φξηζε σο πεξηβαιινληηθή ηελ εθπαίδεπζε πνπ πξνσζεί ηελ αλάπηπμε ζαθνχο αληίιεςεο θαη ελδηαθέξνληνο γηα ηελ νηθνλνκηθή, πνιηηηθή θαη θνηλσληθή αιιειεμάξηεζε ζηηο αζηηθέο θαη αγξνηηθέο πεξηνρέο. Παξέρεη ζε θάζε άηνκν ηε δπλαηφηεηα απφθηεζεο γλψζεσλ, αμηψλ, ζηάζεσλ, αθνζίσζεο θαη δεμηνηήησλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα πξνζηαηεχζεη θαη θαιπηεξεχζεη ην πεξηβάιινλ. πκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία λέσλ πξνηχπσλ ζπκπεξηθνξάο αηφκσλ, νκάδσλ θαη θνηλσληψλ πξνο ην πεξηβάιινλ. Η πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε έρεη εληαρζεί ήδε απφ ην 1992 ζηα πξνγξάκκαηα ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ καδί κε ηελ Αγσγή ηαδηνδξνκίαο, ηελ Αγσγή Τγείαο θαη ηα Πνιηηηζηηθά Θέκαηα (ΤΠΔΠΘ, 1992) θαη εηδηθφηεξα, ηηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο αλαπηχζζεηαη κε ηαρείο ξπζκνχο, πξνθαιψληαο ην έληνλν ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ γηα ζπκκεηνρή ζηα αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα. Η πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε εζηηάδεη ην ελδηαθέξνλ ηεο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο φπσο ε δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ε δηαηήξεζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ε ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο, νη πεξηβαιινληηθνί θίλδπλνη, ε νξγάλσζε θαη ε ρξήζε ηνπ ρψξνπ, ην αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ, νη παξάκεηξνη θαη ε ππνβάζκηζε ηνπ θαη ε πνηφηεηα δσήο (ΤΠΔΠΘ, 2011), θαζψο θαη ζε επηκέξνπο ππνηνκείο ηνπο (Πίλαθαο 1) θαη θαηαθέξλεη λα θαιχςεη ζρεδφλ ην ζχλνιν ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. ΘΔΜΑΣΟΛΟΓΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Γιασείπιζη Φςζικών Δληαηηθέο κνξθέο εθκεηάιιεπζεο θπζηθψλ πφξσλ Πόπων Γάζε, Απνδάζσζε, δηάβξσζε εδαθψλ Τδάηηλνη Πφξνη Δλέξγεηα: Αλαλεψζηκεο πεγέο - Κίλδπλνη απφ ηε ρξήζε ππξεληθήο ελέξγεηαο Γεσξγία, θηελνηξνθία, κέζνδνη, ππεξεθκεηάιιεπζε Γιαηήπηζη ηος Φςζικού Πεπιβάλλονηορ Τποβάθμιζη ηος Πεπιβάλλονηορ Πεπιβαλλονηικοί Κίνδςνοι Υώπορ, Οπγάνωζη και Υπήζη Οηθνζπζηήκαηα: Γνκή θαη ιεηηνπξγία ρεξζαίσλ θαη πδαηηθψλ νηθνζπζηεκάησλ Βηνπνηθηιφηεηα: απεηινχκελα είδε πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο Αηκφζθαηξα - Ρχπαλζε ηνπ αέξα θαηλφκελν ζεξκνθεπίνπ, ηξχπα φδνληνο Ρχπαλζε πδάησλ Ρχπαλζε εδαθψλ Ραδηελεξγφο ξχπαλζε Απφβιεηα θαη Γηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ Κιηκαηηθέο Αιιαγέο Φπζηθέο θαηαζηξνθέο θαη αλζξψπηλε παξέκβαζε Πεξηβάιινλ θαη πφιεκνο Αζηηθά πεξηβάιινληα: αζηηθή αλάπηπμε, ρξήζεηο, αζηηθφ θαη πεξηαζηηθφ πξάζηλν, νδηθά δίθηπα, ερεηηθή ξχπαλζε, πεξηβάιινλ ζρνιηθψλ θαη εζσηεξηθψλ ρψξσλ Οηθηζηηθή αλάπηπμε, δεκφζηνο ρψξνο θαη πεξηβάιινλ Φπζηθφ Πεξηβάιινλ, ζρεδηαζκφο ηνπ δηαζέζηκνπ ρψξνπ, αγξνηηθή αλάπηπμε, ηνπξηζκφο, ελαιιαθηηθφο θαη νηθνινγηθφο ηνπξηζκφο, πηνζεζίεο πεξηνρψλ Πεξηβάιινλ θαη Μλεκεία, αξραηνινγηθνί ρψξνη θαη ηζηνξηθνί ηφπνη Σνπίν θαη θαηνίθεζε, ππνβάζκηζε ηνπ ηνπίνπ Γεσινγηθά κλεκεία θαη κλεκεία ηεο θχζεο

3 Ανθπωπογενέρ Πεπιβάλλον Παπάμεηποι & Τποβάθμιζη Ποιόηηηα Εωήρ Πεξηβάιινλ θαη Δπηθνηλσλία: Μνλνπάηηα- θπζηθέο δηαδξνκέο, κεηαθνξέο, ζπγθνηλσλίεο Πεξηβάιινλ θαη Ιζηνξία: ηνπηθή ηζηνξία, ηζηνξία κεηαθηλήζεσλ, θπζηθή ηζηνξία, ηζηνξία πφιεσλ θαη αγξνηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, θπζηθά ζηνηρεία: Μπζνινγία, Λανγξαθία Σν Πεξηβάιινλ σο πεγή έκπλεπζεο θαη πεδίν δηαιφγνπ: Πεξηβάιινλ θαη Σέρλε Σν πεξηβάιινλ σο έθζεκα: Μνπζεία θπζηθψλ επηζηεκψλ θαη ηερλνινγίαο, θπζηθήο ηζηνξίαο, ζπιινγέο εθζέκαηα, πεξηβαιινληηθά ζηνηρεία ζε ζπιινγέο/ κφληκεο θαη πεξηνδηθέο εθζέζεηο κνπζεηαθψλ νξγαληζκψλ Σν πεξηβάιινλ σο αθήγεζε: ε θχζε θαη ηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα ζηε ινγνηερλία Πεξηβάιινλ, Αληηιήςεηο θαη Ιδέεο Φχζε θαη Θξεζθεία Πεξηβαιινληηθή Ηζηθή Γεκνθξαηία, πεξηβαιινληηθέο δξάζεηο θαη πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε Καηαλαισηηζκφο θαη Πεξηβάιινλ Σν Πεξηβάιινλ σο πεδίν ζπλάληεζεο ησλ πνιηηηζκψλ Γηαπνιηηηζκηθέο Αλαθνξέο Πεξηβάιινλ θαη πγεία: άζθεζε, δηαηξνθή, βφηαλα, ζεξαπείεο, θπζηθή δσή, πεξηβαιινληηθή πγηεηλή Πίνακας 1: Θεκαηνινγία Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (ΤΠΔΠΘ, 2011) Σα πξνγξάκκαηα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο πξαγκαηεχνληαη πνηθηιία ζεκάησλ (Φεξκέιε θά, 2010), νπφηε ζα ήηαλ ηδηαίηεξα σθέιηκν, εάλ νη καζεηέο είραλ ηελ επθαηξία πξηλ εληαρζνχλ ζε απηά λα έρνπλ έξζεη ζε επαθή κε κέξνο ή θαη κε ζρεδφλ ην ζχλνιν ησλ αληηθεηκέλσλ, κε ηα νπνία ζα αζρνιεζνχλ σο ζπκκεηέρνληεο ζε έλα πξφγξακκα. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε βνεζά ην δηεπηζηεκνληθφ κνληέιν πνπ πξνηείλνπλ νη Hungerford & Peyton (1994), νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ πσο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα δηεπηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο κε αξθεηά καζήκαηα κεηαμχ απηψλ ε ηζηνξία, ηα καζεκαηηθά, ηα ζξεζθεπηηθά, ε αηζζεηηθή αγσγή, ε πιεξνθνξηθή, ε ηερλνινγία θά. ΟΗΚΗΑΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Μειεηψληαο θαλείο ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηνπ γπκλαζίνπ δηαπηζηψλεη πσο θαηά θχξην ιφγν δχν καζήκαηα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζέζνπλ ηηο βάζεηο θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ σο ζεκέιηνη ιίζνη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ ησλ πξνγξακκάησλ πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο. Απηά ηα καζήκαηα είλαη ε Οηθηαθή Οηθνλνκία ηεο Β Γπκλαζίνπ θαη ε Βηνινγία ηεο Α θαη Γ Γπκλαζίνπ. πγθεθξηκέλα, ζην κάζεκα ηεο Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο ηεο Β Γπκλαζίνπ (Ακπειηψηεο θ.ά., 2007β) θαη εηδηθφηεξα, ζην Κεθάιαην: 6 Οηθνινγία θαη Καηνηθία θαη ζην Κεθάιαην:7 Οηθηαθή Σερλνινγία παξνπζηάδεηαη πιεηάδα ζεκάησλ, ηα νπνία αθνξνχλ ηνκείο κε ηνπο νπνίνπο αζρνιείηαη ε πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε. Μέζα απφ ηελ χιε απηψλ ησλ θεθαιαίσλ ν καζεηήο έξρεηαη ζε επαθή κε ηηο έλλνηεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ (αλαλεψζηκσλ ή κε, δπλεηηθά αλαλεψζηκσλ), αληηιακβάλεηαη ηελ αλάγθε γηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη απνθπγή ηεο θαηαζπαηάιεζεο ηεο, γλσξίδεη ηα κεγάια πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα (θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ηξχπα ηνπ φδνληνο, φμηλε βξνρή, θσηνρεκηθφ λέθνο), θαζψο θαη ηηο αηηίεο πνπ ηα πξνθαινχλ. Δπηπξνζζέησο,

4 ελεκεξψλεηαη γηα ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο αηκνζθαηξηθνχο ξχπνπο φπσο ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, ηα νμείδηα ηνπ αδψηνπ, ην δηνμείδην ηνπ ζείνπ, ην φδνλ θαη ηα αησξνχκελα ζσκαηίδηα, γηα ηελ αλάγθε ζσζηήο δηαρείξηζεο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ θαη ηελ απνθπγή κφιπλζεο ηνπο, γηα ηελ αμία ηεο αλαθχθισζεο, ηνπο θηλδχλνπο απφ ηελ ερνξχπαλζε, ηα ιηπάζκαηα θαη ηα θπηνθάξκαθα, θαζψο θαη γηα ηα πιενλεθηήκαηα ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο. Σα παξαπάλσ απνηεινχλ ζην βηβιίν ηνπ θαζεγεηή ζηφρνπο ησλ επηκέξνπο ππνελνηήησλ γηα ην κάζεκα ηεο Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο ηεο Β Γπκλαζίνπ (Ακπειηψηεο θ.ά., 2007α). πγθεθξηκέλα, απνηειεί ζηφρν νη καζεηέο (Ακπειηψηεο θ.ά., 2007α): Να γλσξίζνπλ ηνπο θπζηθνχο πιηθνχο θαη ελεξγεηαθνχο πφξνπο θαη λα ηνπο θαηαηάζζνπλ ζε αλαλεψζηκνπο, κε αλαλεψζηκνπο ή δπλεηηθά αλαλεψζηκνπο Να ηνπο ηνληζηεί ε ζεκαζία ηεο ελέξγεηαο γηα ηε γεληθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ πνιηηηζκνχ καο, θαζψο θαη πσο ηα παγθφζκηα πξνβιήκαηα ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο νθείινληαη ζηελ θαηαζπαηάιεζε ηεο Να θαηαλνήζνπλ πσο ηα νξπθηά θαχζηκα είλαη πξσηνγελείο κνξθέο ελέξγεηαο, πεπεξαζκέλεο, νη νπνίεο ζα εμαληιεζνχλ κέζα ζε δηάζηεκα ιίγσλ αηψλσλ ην αξγφηεξν, αλ ζπλερηζηνχλ νη ζεκεξηλνί ξπζκνί θαηαλάισζεο ηνπο Να δνζεί έκθαζε ζηε γλσξηκία ηνπο κε ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, ηηο εθαξκνγέο ηνπο θαη λα ηνληζηνχλ ηα ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά απηψλ ησλ ηερλνινγηψλ, ην ρακειφ ιεηηνπξγηθφ θφζηνο, θαζψο ε πξψηε χιε πξνζθέξεηαη δσξεάλ ζε κεγάιεο πνζφηεηεο Να ηνπο παξνπζηαζηνχλ ηα δηαξθψο εληεηλφκελα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα, ηα νπνία ζπλζέηνπλ ηελ εηθφλα ηεο νηθνινγηθήο θξίζεο πνπ φινη βηψλνπκε ζήκεξα Να ελεκεξσζνχλ πσο νη θπξηφηεξνη αηκνζθαηξηθνί ξχπνη είλαη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, ηα νμείδηα ηνπ αδψηνπ, ην δηνμείδην ηνπ ζείνπ, ην φδνλ θαη ηα αησξνχκελα ζσκαηίδηα Να κπνξνχλ λα πεξηγξάθνπλ ηα αίηηα δεκηνπξγίαο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ηεο ηξχπαο ηνπ φδνληνο, ηεο φμηλεο βξνρήο, ηεο ξχπαλζεο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ θαη ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ θαη λα ηνληζηεί ε αλάγθε ιεηηνπξγίαο ΥΤΣΑ Να κπνξνχλ λα πεξηγξάθνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο θαη ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ρεκηθψλ ιηπαζκάησλ θαη θπηνθαξκάθσλ Να γλσξίζνπλ ηε βηνινγηθή γεσξγία Να ελεκεξσζνχλ γηα ηνπο θηλδχλνπο γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία απφ ηελ ερνξχπαλζε ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ Να εμνηθεησζνχλ κε ηελ έλλνηα θαη ηελ νξνινγία ηεο ξχπαλζεο ηνπ αέξα ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ Να ηνληζηνχλ ηα νθέιε απφ ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο (ιάκπεο θζνξηζκνχ, ειηαθνί ζεξκνζίθσλεο) γηα ηνλ νηθνγελεηαθφ θαη θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, αιιά θαη γηα ην πεξηβάιινλ Να γλσξίζνπλ ηηο επηπηψζεηο απφ ηελ ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία Να πιεξνθνξεζνχλ ηελ αμία ηεο αλαθχθισζεο γηα ην πεξηβάιινλ, ηελ νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσλία Να ελεκεξσζνχλ γηα ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξεη ν νηθνινγηθφο ζρεδηαζκφο Να αληηιεθζνχλ φηη ν νηθνινγηθφο ζρεδηαζκφο πξνζθέξεη ηελ απαηηνχκελε ζθαηξηθή ζεψξεζε κε ζηφρν ηελ επίηεπμε κηαο αξκνληθήο ηζνξξνπίαο αλάκεζα ζηνλ άλζξσπν, ηα δεκηνπξγήκαηα ηνπ θαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ

5 Να ππάξμεη κηα εηζαγσγηθή γλσξηκία ηνπο κε ηηο αξρέο ηεο βηνθιηκαηηθήο αξρηηεθηνληθήο, ε νπνία πξνζθέξεη πνιιέο ιχζεηο ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ ησλ αζηηθψλ θέληξσλ Να ελεκεξσζνχλ γηα ηηο επηβαξχλζεηο πνπ πξνθαινχληαη ζην πεξηβάιινλ απφ ηηο κεηαθνξέο Απφ ηε κειέηε ηνπ πεξηερφκελνπ θαη ηεο ζηνρνζεζίαο πνπ ηίζεληαη γηα ηελ Οηθηαθή Οηθνλνκία ζηε Β Γπκλαζίνπ, παξάιιεια κε ηε ζεκαηνινγία ησλ πξνγξακκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (Πίλαθαο 1), δηαπηζηψλεη θαλείο ηελ χπαξμε αξθεηψλ θνηλψλ ζεκείσλ. Δπνκέλσο, ε Οηθηαθή Οηθνλνκία δχλαηαη λα ιεηηνπξγήζεη ππνζηεξηθηηθά θαη εληζρπηηθά ζηα πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. ΒΗΟΛΟΓΗΑ Α ΚΑΗ Γ ΓΤΜΝΑΗΟΤ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Αξθεηά ζέκαηα πνπ εληάζζνληαη ζε πξνγξάκκαηα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο πξνζεγγίδεη ν καζεηήο κέζσ ηνπ καζήκαηνο ηεο Βηνινγίαο ηφζν ηεο Α, φζν θαη ηεο Γ γπκλαζίνπ. ηελ Α Γπκλαζίνπ (Μαπξηθάθε θ.ά., 2007γ) θαη κέζα απφ ην Κεθάιαην1: Η νξγάλσζε ηεο δσήο, ην Κεθάιαην2: Πξφζιεςε νπζηψλ θαη πέςε, ην Κεθάιαην3: Μεηαθνξά θαη απνβνιή νπζηψλ, ην Κεθάιαην4: Η αλαπλνή ζηα θπηά, ην Κεθάιαην5: ηήξημε θαη θίλεζε, ην Κεθάιαην6: Αλαπαξαγσγή θαη ην Κεθάιαην7: Δξεζηζηηθφηεηα έξρεηαη ζε επαθή ν καζεηήο κε ην βηνηηθφ θαη αβηνηηθφ πεξηβάιινλ, κε ηνπο νξγαληζκνχο θαη ηα είδε ηνπο, κε ηηο αλάγθεο ησλ νξγαληζκψλ, πξνθεηκέλνπ λα επηβηψζνπλ, κε ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη πσο απηή επηδξά ζηνπο νξγαληζκνχο, κε ηελ πξνζαξκνγή ησλ νξγαληζκψλ ζηα δηάθνξα πεξηβάιινληα, ψζηε λα επηβηψζνπλ θά. ην βηβιίν ηνπ θαζεγεηή νη ζηφρνη πνπ έρνπλ ηεζεί είλαη ν καζεηήο (Μαπξηθάθε θ.ά., 2007α): Να δηαθξίλεη ζην πεξηβάιινλ ηνπ, ηνπο νξγαληζκνχο απφ ηα άβηα αληηθείκελα Να νξίδεη ηε βηφζθαηξα Να αλαγλσξίδεη ηελ πνηθηινκνξθία κεηαμχ ησλ νξγαληζκψλ δηαθνξεηηθψλ εηδψλ, αιιά θαη κεηαμχ νξγαληζκψλ ηνπ ίδηνπ είδνπο Να αλαθέξεη θαη λα αηηηνινγεί ηηο αλάγθεο ησλ νξγαληζκψλ γηα ηελ επηβίσζε ηνπο ζην πεξηβάιινλ ζην νπνίν δνπλ (ηξνθή, αλαπαξαγσγή, κεηαθίλεζε θ.η.ι.) Να αλαγλσξίδεη ηελ εηεξνγέλεηα θαη ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν δνπλ νη δηάθνξνη νξγαληζκνί θαη φηη νη νξγαληζκνί «ηαηξηάδνπλ» κε ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν δνπλ (πξνζαξκνγή) θαη λα πεξηγξάθεη ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα Να αλαθέξεη παξαδείγκαηα κεηαβνιψλ ζηε κνξθή ή θαη ζηηο ιεηηνπξγίεο ησλ νξγαληζκψλ, πξνθεηκέλνπ απηνί λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο κεηαβνιέο ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπο θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο πνπ απηφ ηνπο δεκηνπξγεί Να αλαγλσξίδεη φηη νη νξγαληζκνί, πξνθεηκέλνπ λα επηβηψζνπλ, αληαιιάζζνπλ νπζίεο κε ην πεξηβάιινλ ηνπο αιιειεπηδξψληαο κε απηφ θαη φηη νη νξγαληζκνί θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ζε ζξεπηηθέο νπζίεο θαη ελέξγεηα κε ηελ ηξνθή Να δηαθξίλεη ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο εμαζθαιίδνπλ ζξεπηηθέο νπζίεο ηα θπηά θαη ηα δψα Να αηηηνινγεί ηε ζεκαζία ηεο θσηνζχλζεζεο γηα ηε δσή ζηνλ πιαλήηε καο Να πεξηγξάθεη ζε αδξέο γξακκέο ην ζχζηεκα κεηαθνξάο νπζηψλ ζηα θπηά θαη λα αηηηνινγεί ην ξφιν ησλ ζηνκάησλ θαη ηεο δηαπλνήο ζηε δηαδηθαζία απηή

6 Να αλαγλσξίδεη ηε ζρέζε αιιειεπίδξαζεο θαη αιιειεμάξηεζεο ησλ νξγαληζκψλ κε ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν δνπλ Να ζπζρεηίδεη ηελ επηβίσζε ησλ νξγαληζκψλ ζηα δηάθνξα πεξηβάιινληα κε ζπγθεθξηκέλεο πξνζαξκνγέο Να ζπλδέεη ηε ιεηηνπξγία ηεο αλαπλνήο κε ηηο ππφινηπεο ιεηηνπξγίεο ησλ νξγαληζκψλ θαη θαη επέθηαζε κε ηηο αλάγθεο ηεο επηβίσζεο ηνπο Να πεξηγξάθεη θαη λα εμεγεί ην κεραληζκφ ζηήξημεο ησλ θπηψλ Να αλαγλσξίδεη ηε ζεκαζία ηεο αλαπαξαγσγήο γηα ηε δηαηψληζε ησλ εηδψλ θαη ην ξφιν ηνπ άλζνπο ζηε δηαδηθαζία αλαπαξαγσγήο ελφο θπηνχ Να δηαθξίλεη θαη λα πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία επηθνλίαζεο θαη γνληκνπνίεζεο ελφο θπηνχ Να πεξηγξάθεη παξαδείγκαηα αληίδξαζεο θπηψλ, κνλνθπηηάξσλ νξγαληζκψλ, αζπφλδπισλ θαη ζπνλδπισηψλ ζε δηάθνξα πεξηβαιινληηθά εξεζίζκαηα ην βηβιίν ηεο Γ Γπκλαζίνπ (Μαπξηθάθε θ.ά., 2009), θαη εηδηθφηεξα, ζην Κεθάιαην1: Οξγάλσζε ηεο δσήο Βηνινγηθά ζπζηήκαηα, ζην Κεθάιαην2: Οη νξγαληζκνί ζην πεξηβάιινλ ηνπο θαη ζην Κεθάιαην6: Γελεηηθή κεραληθή θαη βηνηερλνινγία, έξρεηαη ζε επαθή ν καζεηήο κε ηα ζηνηρεία πνπ δνκνχλ ηελ έκβηα χιε, γλσξίδεη ηε ζεκαζία ηνπ λεξνχ γηα ηε δσή ζηνλ πιαλήηε θαη ηα επίπεδα νξγάλσζεο ηεο δσήο, θαζψο θαη ηηο ζρέζεηο θαη αιιειεπηδξάζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ηνπο. Δπίζεο, δηδάζθεηαη γηα ηα βηνινγηθά ζπζηήκαηα, γηα ηα νηθνζπζηήκαηα, ηνπο νξγαληζκνχο θαη ηελ ηζνξξνπία ηνπο, γηα ηνπο βηνηηθνχο θαη αβηνηηθνχο παξάγνληεο, γηα ηε θσηνζχλζεζε, γηα ηνπο δηάθνξνπο ξππαληέο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηε ζεκαζία ηεο αηνκηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ πνιίηε θαηαλαισηή γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ, θαζψο θαη γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ γελληνχληαη απφ ηελ αιφγηζηε εθαξκνγή ησλ κεζφδσλ ηεο ηερλνινγίαο ηνπ αλαζπλδπαζκέλνπ DNA, γηα ην πεξηβάιινλ, ηελ ππάξρνπζα γελεηηθή πνηθηιφηεηα, ηελ θνηλσλία. Σα παξαπάλσ ζέκαηα εθθξάδνληαη ζε ζηφρνπο ζην βηβιίν ηνπ θαζεγεηή, ηνπο νπνίνπο είλαη απαξαίηεην λα επηηχρεη ν καζεηήο. πγθεθξηκέλα, ν καζεηήο πξέπεη λα κπνξεί (Μαπξηθάθε, 2007β): Να αλαθέξεη ηα θπξηφηεξα ρεκηθά ζηνηρεία, κε ηα νπνία δνκείηαη ε έκβηα χιε Να αλαγλσξίδεη ηε ζεκαζία ησλ ηδηνηήησλ ηνπ λεξνχ γηα ηε δσή ζηνλ πιαλήηε καο Να νλνκάδεη θαη λα νξίδεη ηα δηαθνξεηηθά επίπεδα ζηα νπνία νξγαλψλεηαη ε δσή Να δηαθξίλεη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ ζηα νπνία νξγαλψλεηαη ε δσή Να ζπζρεηίδεη ηε δνκή κε ηε ιεηηνπξγία ζε φια ηα επίπεδα νξγάλσζεο ηεο δσήο Να αλαγλσξίδεη θαη λα αλαθέξεη απιά παξαδείγκαηα αιιειεπίδξαζεο νξγαληζκψλ Να δηαθξίλεη θαη λα αηηηνινγεί είδε ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ νξγαληζκψλ ελφο νηθνζπζηήκαηνο (ηξνθηθέο, αλαπαξαγσγηθέο θά) Να αλαγλσξίδεη ζηα βηνινγηθά ζπζηήκαηα ηελ ηθαλφηεηα απηνξχζκηζεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξνχλ ηελ ηζνξξνπία ηνπο Να αλαθέξεη απιά παξαδείγκαηα δηαηήξεζεο ηεο ηζνξξνπίαο νηθνζπζηεκάησλ Να δηαθξίλεη ηνπο βηνηηθνχο απφ ηνπο αβηνηηθνχο παξάγνληεο Να δηαπηζηψλεη θαη λα πεξηγξάθεη ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ ελφο νηθνζπζηήκαηνο Να δηαπηζηψλεη φηη αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηε δηαηήξεζε ηεο δνκήο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ελφο νηθνζπζηήκαηνο είλαη ε είζνδνο θαη ε ρξεζηκνπνίεζε ελέξγεηαο Να πεξηγξάθεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε ελέξγεηα εηζάγεηαη ζηα νηθνζπζηήκαηα (θσηνζχλζεζε) θαη λα εμεγεί πσο αμηνπνηείηαη απφ ηνπο νξγαληζκνχο (αλαπλνή)

7 Να δηαθξίλεη ηνπο νξγαληζκνχο ελφο νηθνζπζηήκαηνο (παξαγσγνχο, θαηαλαισηέο, απνηθνδνκεηέο) θαη λα αλαγλσξίδεη ην ξφιν ηνπο ζην πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ελφο νηθνζπζηήκαηνο Να εξκελεχεη ηηο ζπλέπεηεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ αλζξψπνπ ζηνπο θχθινπο ησλ δηαθφξσλ ζηνηρείσλ Να εξκελεχεη ηηο ζπλέπεηεο ηεο χπαξμεο ησλ δηαθφξσλ ξππαληψλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ θαη γεληθφηεξα ζηελ πγεία Να αλαγλσξίδεη ηε ζεκαζία ηεο αηνκηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ πνιίηε θαηαλαισηή γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο Να αηηηνινγεί ηνπο θηλδχλνπο πνπ γελληνχληαη απφ ηελ αιφγηζηε εθαξκνγή ησλ κεζφδσλ ηεο ηερλνινγίαο ηνπ αλαζπλδπαζκέλνπ DNA, γηα ην πεξηβάιινλ, ηελ ππάξρνπζα γελεηηθή πνηθηιφηεηα, ηελ θνηλσλία Απφ ηε κειέηε ησλ ζεκάησλ πνπ πξαγκαηεχνληαη ηα βηβιία ηεο Α θαη Γ Γπκλαζίνπ δηαπηζηψλεη θαλείο πσο θαιχπηεηαη ζρεδφλ ην ζχλνιν ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ην βηνηηθφ θαη αβηνηηθφ πεξηβάιινλ, θαζψο θαη αξθεηέο επηκέξνπο παξάκεηξνη ηνπο. ε ζπλδπαζκφ κε φζα εηπψζεθαλ γηα ηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ηεο Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο ηεο Β Γπκλαζίνπ γίλεηαη απφιπηα ζαθέο θαη θαηαλνεηφ γηα πνην ιφγν ηα καζήκαηα ηεο Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο θαη ηεο Βηνινγίαο δχλαηαη λα ιεηηνπξγήζνπλ σο ζεκέιηνη ιίζνη γηα ηελ αλάπηπμε ησλ πξνγξακκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. ΚΟΝΣΡΟΤΚΣΗΒΗΜΟ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Η ρξεζηκνπνίεζε ηεο Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο θαη ηεο Βηνινγίαο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ πξνγξακκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο πξνθχπηεη σο αδήξηηε αλάγθε κέζσ ηεο ζεσξίαο κάζεζεο ηνπ θνλζηξνπθηηβηζκνχ. Ο θνλζηξνπθηηβηζκφο απνηειεί κία απφ ηηο γλσζηηθέο ζεσξίεο ηεο κάζεζεο, ε νπνία ππνζηεξίδεη πσο ε κάζεζε δε κεηαδίδεηαη, αιιά απνηειεί κία δηαδηθαζία πξνζσπηθήο θαηαζθεπήο ηεο γλψζεο. Η δηαδηθαζία πξνζσπηθήο θαηαζθεπήο ηεο γλψζεο βαζίδεηαη πάλσ ζε πξνγελέζηεξεο γλψζεηο, νη νπνίεο κεηαβάιινληαη κε θαηάιιειν ηξφπν, πξνθεηκέλνπ λα ζπλδεζνχλ ζπδεπρζνχλ κε ηε λέα γλψζε. Δπνκέλσο, είλαη απαξαίηεην γηα λα επηηεπρζεί ε κάζεζε λα αλαδηαηαρζνχλ θαη λα αλαδνκεζνχλ νη λνεηηθέο δνκέο ηνπ αηφκνπ γηα λα πξνζαξκνζηνχλ κε ηε λέα γλψζε, αιιά θαη γηα λα «εληάμνπλ» ηε λέα γλψζε ζηηο πθηζηάκελεο λνεηηθέο δνκέο (Bigge, 1990, Windschitl, 2002, Μαθξίδνπ Μπνχζηνπ 2003, Gijbels et al, 2006). Δπνκέλσο, ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, αμηνπνηψληαο ηε ζεσξία κάζεζεο ηνπ θνλζηξνπθηηβηζκνχ, κπνξεί λα εθκεηαιιεπηεί ηηο γλψζεηο πνπ έρνπλ απνθηήζεη νη καζεηέο κέζσ ηεο Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο θαη ηεο Βηνινγίαο, έηζη ψζηε λα πεηχρεη ηνπο ζθνπνχο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο, εληζρχνληαο ηηο γλψζεηο ησλ καζεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα. Παξάιιεια, νη καζεηέο ζα αθνκνηψλνπλ πεξηζζφηεξν ηελ χιε ησλ αληίζηνηρσλ καζεκάησλ, θαζψο ηα πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζα αλαηξνθνδνηνχλ ηελ ππάξρνπζα γλψζε ζπκβάιινληαο ζηε βαζχηεξε θαη νπζηαζηηθφηεξε θαηαλφεζε ηεο. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ πλνςίδνληαο θαλείο φζα εηπψζεθαλ ζηηο παξαπάλσ ελφηεηεο νδεγείηαη ζην ζπκπέξαζκα πσο ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε έρεη λα πξνζθέξεη αξθεηά ζηελ θαηεχζπλζε επίιπζεο ή πεξηνξηζκνχ ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ. Έρεη πνιιά ζεκεία ζχλδεζεο κε ηελ Οηθηαθή Οηθνλνκία θαη ηε Βηνινγία, ηα νπνία είλαη δπλαηφ λα εληζρχζνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ θαη ησλ ζηφρσλ ησλ

8 πξνγξακκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, θπξίσο εάλ πξνζεγγηζηνχλ απφ ηε ζθνπηά ηεο ζεσξίαο κάζεζεο ηνπ θνλζηξνπθηηβηζκνχ. Γη απηφ είλαη απαξαίηεην λα γίλεηαη φζν ην δπλαηφλ πην κεγάιε αμηνπνίεζε ηεο ππάξρνπζαο γλψζεο ησλ καζεηψλ, θαζψο ζα πξνθχςνπλ νθέιε φρη κφλν γηα ηνπο καζεηέο, αιιά θαη γηα ηνπο θαζεγεηέο θαη ηελ πνηφηεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ Bigge M (1990). Θεσξίεο κάζεζεο γηα εθπαηδεπηηθνύο, Μεηάθξαζε: Καληάο Α & Υαληδή Α, Δθδφζεηο: Παηάθεο, Αζήλα Gijbels D, Van de Watering G, Dochy F, Van de Bossche P (2006). New learning environments and constructivism. The students perspective, Instructional Science, Vol. 34, pp Hungerford H R, Peyton R B (1994). Procedures for developing an education curriculum revised, Environmental Education Series 22, Paris: UNESCO - UNEP Windschitl M (2002). Framing Constructivism in Practice as the Negotiation of Dilemmas: An Analysis of the Conceptual, Pedagogical, Cultural, and Political Challenges Facing Teachers, Review of Educational Research, Vol. 72, No. 2, pp Ακπειηψηεο Κ, Απνζηνιφπνπινο Κ, Γεσξγηηζνγηάλλε Δ, Γηαλλαθνχιηα Μ, Κξνθίδε Δ, Πξνβαηάξε, αΐηε Α (2007α). Οηθηαθή Οηθνλνκία Β Γπκλαζίνπ. Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνύ, Δθδφζεηο: ΟΔΓΒ, Αζήλα Ακπειηψηεο Κ, Απνζηνιφπνπινο Κ, Γεσξγηηζνγηάλλε Δ, Γηαλλαθνχιηα Μ, Κξνθίδε Δ, Πξνβαηάξε, αΐηε Α (2007β). Οηθηαθή Οηθνλνκία Β Γπκλαζίνπ, Δθδφζεηο: ΟΔΓΒ, Αζήλα Μαθξίδνπ Μπνχζηνπ Γ (2003). Θέκαηα Μάζεζεο θαη Γηδαθηηθήο, Δθδφζεηο: Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, Θεζζαινλίθε Μαπξηθάθε Δ, Γθνχβξα Μ, Κακπνχξε Α (2007α). Βηνινγία Α Γπκλαζίνπ. Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνύ, Δθδφζεηο: ΟΔΓΒ, Αζήλα Μαπξηθάθε Δ, Γθνχβξα Μ, Κακπνχξε Α (2007β). Βηνινγία Γ Γπκλαζίνπ. Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνύ, Δθδφζεηο: ΟΔΓΒ, Αζήλα Μαπξηθάθε Δ, Γθνχβξα Μ, Κακπνχξε Α (2007γ). Βηνινγία Α Γπκλαζίνπ, Δθδφζεηο: ΟΔΓΒ, Αζήλα Μαπξηθάθε Δ, Γθνχβξα Μ, Κακπνχξε Α (2009). Βηνινγία Γ Γπκλαζίνπ, Δθδφζεηο: ΟΔΓΒ, Αζήλα ΠΔΔΚΠΔ (1999). Η δηαθήξπμε ηεο Τηθιίδαο. Βαζηθά θείκελα γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, η.2, Αζήλα ΤΠΔΠΘ (1992), Τπνπξγηθή Απφθαζε Γ2/4867/ ,ΦΔΚ 629 η. Β/ κε ζέκα «ρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο» ΤΠΔΠΘ (2011), Τπνπξγηθή Απφθαζε Γ7/118425/14/10/2011 κε ζέκα «ρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε πξνγξακκάησλ ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (Αγσγήο ηαδηνδξνκίαο, Αγσγήο Τγείαο, Πεξηβαιινληηθήο Αγσγήο, Πνιηηηζηηθψλ Θεκάησλ, Comenius Leonardo Da Vinci θαη etwinning)» Φεξκέιε Γ, Ρνπζζνκνπζηαθάθε Θενδσξάθε Μ, Υαηδεθψζηα Κ, Γθαίηιηρ Μ (2010). Οδεγόο αλάπηπμεο δηαζεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, Δθδφζεηο: ΟΔΓΒ, Αζήλα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Γηδαθηηθή κεζνδνινγία θαη πξνηάζεηο

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Γηδαθηηθή κεζνδνινγία θαη πξνηάζεηο Ζ διαθεμαηική πποζέγγιζη ηων Μαθημαηικών με ηην Οικιακή Οικονομία ζηη Β Γςμναζίος ωρ μέζο καηανόηζηρ ηων εννοιών ηηρ βιώζιμηρ (αειθόπος) ανάπηςξηρ και ηων πεπιβαλλονηικών δεικηών ηηρ Γεώξγηνο Φαξζάξεο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΑΓΧΓΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ Γ.Δ. ΜΑΘΖΜΑ: ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΓΗΓΑΚΧΝ: ΑΠΟΣΟΛΟ ΚΑΣΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΑΓΧΓΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ Γ.Δ. ΜΑΘΖΜΑ: ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΓΗΓΑΚΧΝ: ΑΠΟΣΟΛΟ ΚΑΣΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΑΓΧΓΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ Γ.Δ. ΜΑΘΖΜΑ: ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΓΗΓΑΚΧΝ: ΑΠΟΣΟΛΟ ΚΑΣΗΚΖ ΟΗΚΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΔ ΠΑΡΑΓΟΔΗ ΗΧΑΝΝΗΝΑ 2010 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΗΜΔΡΑ: ΚΡΙΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΔΙ Αζήλα, 10-11 Ννεκβξίνπ 2011 Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ ΚΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

SEA GRANT COLLEGE PROGRAM

SEA GRANT COLLEGE PROGRAM ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΑΓΩΓΖ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Πεπιγπαθή και απόδοζε ζηεν Δλλενική Γλώζζα εκπαιδεςηικού πακέηος ηος Δπεςνεηικού και Δκπαιδεςηικού Ππογπάμμαηορ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή μελέτη της φοιτήτριας : Παρθενίου αικατερίνης

Μεταπτυχιακή μελέτη της φοιτήτριας : Παρθενίου αικατερίνης αξιολόγηση πρασίνου και σχεδιαστικές προτάσεις ανάπλασης σχολικών προαυλίων χώρων στη βιομηχανική περιοχή της Μάνδρας Αττικής, με στόχο την εκπαίδευση και τη καλλιέργεια της επαφής των μαθητών με τη φύση.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ. Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ. Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Δηδίθεπζε ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε» ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η Δπιστήμη τηρ Βιολογίαρ

Η Δπιστήμη τηρ Βιολογίαρ Όινη καο έρνπκε, κέρξη ζήκεξα, αξξσζηήζεη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά. Αθόκε θαη ηα θαηνηθίδηα καο αξξσζηαίλνπλ, θαη ηα θπηά ζηνλ θήπν καο. Κάπνηεο θνξέο γηα λα κπνξέζνπκε λα γίλνπκε θαιά ρξεηάδεηαη λα πάξνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΔΝΙΚΗΣ ΠΑΙΓΔΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΔΝΙΚΗΣ ΠΑΙΓΔΙΑΣ 1 ΘΔΜΑ Α ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΔΝΙΚΗΣ ΠΑΙΓΔΙΑΣ Να γπάτεηε ζηο ηεηπάδιό ζαρ ηον απιθμό καθεμιάρ από ηιρ παπακάηυ ημιηελείρ πποηάζειρ Α1 υρ Α5 και δίπλα ηο γπάμμα πος ανηιζηοισεί ζηη λέξη ή ηη θπάζη, πος ζςμπληπώνει

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Σηεθαλίδεο Ισάλλεο AM Δ200616

Σηεθαλίδεο Ισάλλεο AM Δ200616 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΨΝ ΣΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΣΙΚΨΝ ΣΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΨΡΙΑ ΣΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΜΗΜΑ ΥΙΛΟΟΥΙΑ ΠΑΙΔΑΓΨΓΙΚΗ & ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΨΝ ΚΑΙ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΨΝ ΑΓΨΓΗ Δηαπαλεπηζηεκηαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Δθπαηδεπηηθή Σερλνινγία Δθαξκνγέο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ εθπαίδεπζε Τπνβιεζείζα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΓΔΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ, ΣΟΜΔΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΓΔΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ, ΣΟΜΔΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΓΔΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ, ΣΟΜΔΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο κε θαηεχζπλζε Κνηλσληθή θαη Σερλνινγηθή Αλάπηπμε ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ «Σν Εήηεκα ηεο παληόηεηαο θαη ε ηξαηεγηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Κένηπα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ και Βοηανικοί Κήποι: ςνεπγαζία και ζςνέπγεια.

Κένηπα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ και Βοηανικοί Κήποι: ςνεπγαζία και ζςνέπγεια. Κένηπα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ και Βοηανικοί Κήποι: ςνεπγαζία και ζςνέπγεια. Γήκεηξα Μπία 1, Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο 2, Δηξήλε Βαιιηαλάηνπ 3 1. Νεπηαγσγφο Αλ. Τπεχζπλε ΚΠΔ Λαπξίνπ dimibi@sch.gr 2. Γεσπφλνο-Πιεξνθνξηθφο,

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ. Πεξίιεςε...ει. 4. Κεθάιαην Δηζαγσγή Κεθάιαην 2: Θεσξεηηθή Πξνζέγγηζε...8

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ. Πεξίιεςε...ει. 4. Κεθάιαην Δηζαγσγή Κεθάιαην 2: Θεσξεηηθή Πξνζέγγηζε...8 ΥΑΡΟΚΟΠΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΣΜΖΜΑ ΟΗΗΚΗΗΑΚΖ ΟΗΗΚΟΝΟΜΗΗΑ ΚΑΗΗ ΟΗΗΚΟΛΟΓΗΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΗΗΧΗΗΜΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΓΗΗΑΥΔΗΗΡΗΗΖ ΠΔΡΗΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Μεεηηααππηηππρρη ηααθθή Μεειιέέηηε ΘΔΜΑ:: Πξνζδηηνξηηζηηηθνίί

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102 ΔΘΛΗΘΝ ΚΔΡΠΝΒΗΝ ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΠΣΝΙΖ ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΩΛ ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΩΛ ΘΑΗ ΦΠΗΘΩΛ ΔΞΗΠΡΖΚΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΡΔΙΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΩΛ ΔΜΔΡΑΠΔΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΖΚ/ΛΗΑ 1ο - 2ο 2/8/10 ο-4ο 9.00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΧΓΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΧΓΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΧΓΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ «ΜΟΝΣΔΛΑ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ» ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ πνπ εθπνλήζεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ»

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ: ΜΑΡΣΗΝΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Α.Μ. 9982200700256 ΜΠΟΕΗΟΝΔΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ Α.Μ. 9982200700215 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα