Σα μαθήμαηα ηηρ Οικιακήρ Οικονομίαρ και ηηρ Βιολογίαρ ωρ θεμέλιοι λίθοι για ηην ανάπηςξη ππογπαμμάηων Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σα μαθήμαηα ηηρ Οικιακήρ Οικονομίαρ και ηηρ Βιολογίαρ ωρ θεμέλιοι λίθοι για ηην ανάπηςξη ππογπαμμάηων Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ"

Transcript

1 Σα μαθήμαηα ηηρ Οικιακήρ Οικονομίαρ και ηηρ Βιολογίαρ ωρ θεμέλιοι λίθοι για ηην ανάπηςξη ππογπαμμάηων Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ Γεώξγηνο Καδηγηαλλόπνπινο 1, Καιιηόπε Παπαζενδνζίνπ 2 1. Καζεγεηήο ΠΔ15 Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο, Msc Βηψζηκε Αλάπηπμε, Τπνςήθηνο Γηδάθηνξαο ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ, 50 ν Γπκλάζην Αζελψλ 2. Καζεγήηξηα ΠΔ04 Βηνιφγνο, Msc Ιαηξηθήο Βηνινγίαο, 6 ν Γπκλάζην Νέαο κχξλεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ Δίλαη αλαληίξξεηα απνδεθηό πσο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρνπλ εληαζεί ηα πξνβιήκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο, κε απνηέιεζκα θαλείο λα κπνξεί λα θάλεη ιόγν γηα ηελ ύπαξμε πεξηβαιινληηθήο ή νηθνινγηθήο θξίζεο. Η Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, ε νπνία εκθαλίζηεθε ηα ηειεπηαία πεξίπνπ 20 ρξόληα ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, έρεη ηε δπλαηόηεηα λα πξνζθέξεη ζηελ θαηεύζπλζε ηνπ πεξηνξηζκνύ θαη ηεο εμάιεηςεο ησλ πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ. Τν κάζεκα ηεο Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο ηεο Β Γπκλαζίνπ θαη ηεο Βηνινγίαο ηεο Α θαη Γ Γπκλαζίνπ πξνζθέξνπλ αξθεηέο γλώζεηο ζηνπο καζεηέο, νη νπνίεο ζα κπνξνύζαλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ππνζηεξηθηηθά θαη εληζρπηηθά ζε ελδερόκελε ζπκκεηνρή ηνπο ζηα πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, θαζώο εκθαλίδνπλ αξθεηά θνηλά ζεκεία. Σθνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη λα αλαδείμεη ηα θνηλά ζεκεία ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο κε ηελ Οηθηαθή Οηθνλνκία θαη ηε Βηνινγία, θαζώο θαη λα ηνλίζεη ηε δπλαηόηεηα αμηνπνίεζεο ηεο ζεσξίαο ηνπ θνλζηξνπθηηβηζκνύ ζηα πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Θεσξία ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Δθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Οηθηαθή Οηθνλνκία, Βηνινγία, Θεκέιηνη ιίζνη, Πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, Κνλζηξνπθηηβηζκόο ΔΗΑΓΧΓΖ Απνηειεί θνηλή παξαδνρή πσο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρνπλ νμπλζεί ηδηαίηεξα ηα πξνβιήκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο, ηα νπνία ζπληζηνχλ πιένλ ηε ιεγφκελε πεξηβαιινληηθή ή νηθνινγηθή θξίζε, ε νπνία ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ καζηίδεη ηελ Διιάδα, αιιά θαη αξθεηέο πιένλ ρψξεο ζε επξσπατθφ θαη παγθφζκην επίπεδν, κπνξνχλ κειινληηθά λα δεκηνπξγήζνπλ έλα ηδηαίηεξα δχζθνιν θαη εθξεθηηθφ κείγκα γηα ηελ θαζεκεξηλή δσή θάζε αλζξψπνπ. Πξνθχπηεη επνκέλσο ε αλάγθε γηα ηελ φζν ην δπλαηφλ πην ηαρεία θαη επηηπρή αληηκεηψπηζε ηνπο. Ωο πξνο ηα πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ζην πεξηβάιινλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ πεξηνξηζκφ ή ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηαδξακαηίζεη ε πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε.

2 Η Unesco ην 1977 ζηελ Σηθιίδα (ΠΔΔΚΠΔ, 1999) φξηζε σο πεξηβαιινληηθή ηελ εθπαίδεπζε πνπ πξνσζεί ηελ αλάπηπμε ζαθνχο αληίιεςεο θαη ελδηαθέξνληνο γηα ηελ νηθνλνκηθή, πνιηηηθή θαη θνηλσληθή αιιειεμάξηεζε ζηηο αζηηθέο θαη αγξνηηθέο πεξηνρέο. Παξέρεη ζε θάζε άηνκν ηε δπλαηφηεηα απφθηεζεο γλψζεσλ, αμηψλ, ζηάζεσλ, αθνζίσζεο θαη δεμηνηήησλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα πξνζηαηεχζεη θαη θαιπηεξεχζεη ην πεξηβάιινλ. πκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία λέσλ πξνηχπσλ ζπκπεξηθνξάο αηφκσλ, νκάδσλ θαη θνηλσληψλ πξνο ην πεξηβάιινλ. Η πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε έρεη εληαρζεί ήδε απφ ην 1992 ζηα πξνγξάκκαηα ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ καδί κε ηελ Αγσγή ηαδηνδξνκίαο, ηελ Αγσγή Τγείαο θαη ηα Πνιηηηζηηθά Θέκαηα (ΤΠΔΠΘ, 1992) θαη εηδηθφηεξα, ηηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο αλαπηχζζεηαη κε ηαρείο ξπζκνχο, πξνθαιψληαο ην έληνλν ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ γηα ζπκκεηνρή ζηα αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα. Η πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε εζηηάδεη ην ελδηαθέξνλ ηεο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο φπσο ε δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ε δηαηήξεζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ε ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο, νη πεξηβαιινληηθνί θίλδπλνη, ε νξγάλσζε θαη ε ρξήζε ηνπ ρψξνπ, ην αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ, νη παξάκεηξνη θαη ε ππνβάζκηζε ηνπ θαη ε πνηφηεηα δσήο (ΤΠΔΠΘ, 2011), θαζψο θαη ζε επηκέξνπο ππνηνκείο ηνπο (Πίλαθαο 1) θαη θαηαθέξλεη λα θαιχςεη ζρεδφλ ην ζχλνιν ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. ΘΔΜΑΣΟΛΟΓΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Γιασείπιζη Φςζικών Δληαηηθέο κνξθέο εθκεηάιιεπζεο θπζηθψλ πφξσλ Πόπων Γάζε, Απνδάζσζε, δηάβξσζε εδαθψλ Τδάηηλνη Πφξνη Δλέξγεηα: Αλαλεψζηκεο πεγέο - Κίλδπλνη απφ ηε ρξήζε ππξεληθήο ελέξγεηαο Γεσξγία, θηελνηξνθία, κέζνδνη, ππεξεθκεηάιιεπζε Γιαηήπηζη ηος Φςζικού Πεπιβάλλονηορ Τποβάθμιζη ηος Πεπιβάλλονηορ Πεπιβαλλονηικοί Κίνδςνοι Υώπορ, Οπγάνωζη και Υπήζη Οηθνζπζηήκαηα: Γνκή θαη ιεηηνπξγία ρεξζαίσλ θαη πδαηηθψλ νηθνζπζηεκάησλ Βηνπνηθηιφηεηα: απεηινχκελα είδε πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο Αηκφζθαηξα - Ρχπαλζε ηνπ αέξα θαηλφκελν ζεξκνθεπίνπ, ηξχπα φδνληνο Ρχπαλζε πδάησλ Ρχπαλζε εδαθψλ Ραδηελεξγφο ξχπαλζε Απφβιεηα θαη Γηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ Κιηκαηηθέο Αιιαγέο Φπζηθέο θαηαζηξνθέο θαη αλζξψπηλε παξέκβαζε Πεξηβάιινλ θαη πφιεκνο Αζηηθά πεξηβάιινληα: αζηηθή αλάπηπμε, ρξήζεηο, αζηηθφ θαη πεξηαζηηθφ πξάζηλν, νδηθά δίθηπα, ερεηηθή ξχπαλζε, πεξηβάιινλ ζρνιηθψλ θαη εζσηεξηθψλ ρψξσλ Οηθηζηηθή αλάπηπμε, δεκφζηνο ρψξνο θαη πεξηβάιινλ Φπζηθφ Πεξηβάιινλ, ζρεδηαζκφο ηνπ δηαζέζηκνπ ρψξνπ, αγξνηηθή αλάπηπμε, ηνπξηζκφο, ελαιιαθηηθφο θαη νηθνινγηθφο ηνπξηζκφο, πηνζεζίεο πεξηνρψλ Πεξηβάιινλ θαη Μλεκεία, αξραηνινγηθνί ρψξνη θαη ηζηνξηθνί ηφπνη Σνπίν θαη θαηνίθεζε, ππνβάζκηζε ηνπ ηνπίνπ Γεσινγηθά κλεκεία θαη κλεκεία ηεο θχζεο

3 Ανθπωπογενέρ Πεπιβάλλον Παπάμεηποι & Τποβάθμιζη Ποιόηηηα Εωήρ Πεξηβάιινλ θαη Δπηθνηλσλία: Μνλνπάηηα- θπζηθέο δηαδξνκέο, κεηαθνξέο, ζπγθνηλσλίεο Πεξηβάιινλ θαη Ιζηνξία: ηνπηθή ηζηνξία, ηζηνξία κεηαθηλήζεσλ, θπζηθή ηζηνξία, ηζηνξία πφιεσλ θαη αγξνηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, θπζηθά ζηνηρεία: Μπζνινγία, Λανγξαθία Σν Πεξηβάιινλ σο πεγή έκπλεπζεο θαη πεδίν δηαιφγνπ: Πεξηβάιινλ θαη Σέρλε Σν πεξηβάιινλ σο έθζεκα: Μνπζεία θπζηθψλ επηζηεκψλ θαη ηερλνινγίαο, θπζηθήο ηζηνξίαο, ζπιινγέο εθζέκαηα, πεξηβαιινληηθά ζηνηρεία ζε ζπιινγέο/ κφληκεο θαη πεξηνδηθέο εθζέζεηο κνπζεηαθψλ νξγαληζκψλ Σν πεξηβάιινλ σο αθήγεζε: ε θχζε θαη ηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα ζηε ινγνηερλία Πεξηβάιινλ, Αληηιήςεηο θαη Ιδέεο Φχζε θαη Θξεζθεία Πεξηβαιινληηθή Ηζηθή Γεκνθξαηία, πεξηβαιινληηθέο δξάζεηο θαη πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε Καηαλαισηηζκφο θαη Πεξηβάιινλ Σν Πεξηβάιινλ σο πεδίν ζπλάληεζεο ησλ πνιηηηζκψλ Γηαπνιηηηζκηθέο Αλαθνξέο Πεξηβάιινλ θαη πγεία: άζθεζε, δηαηξνθή, βφηαλα, ζεξαπείεο, θπζηθή δσή, πεξηβαιινληηθή πγηεηλή Πίνακας 1: Θεκαηνινγία Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (ΤΠΔΠΘ, 2011) Σα πξνγξάκκαηα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο πξαγκαηεχνληαη πνηθηιία ζεκάησλ (Φεξκέιε θά, 2010), νπφηε ζα ήηαλ ηδηαίηεξα σθέιηκν, εάλ νη καζεηέο είραλ ηελ επθαηξία πξηλ εληαρζνχλ ζε απηά λα έρνπλ έξζεη ζε επαθή κε κέξνο ή θαη κε ζρεδφλ ην ζχλνιν ησλ αληηθεηκέλσλ, κε ηα νπνία ζα αζρνιεζνχλ σο ζπκκεηέρνληεο ζε έλα πξφγξακκα. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε βνεζά ην δηεπηζηεκνληθφ κνληέιν πνπ πξνηείλνπλ νη Hungerford & Peyton (1994), νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ πσο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα δηεπηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο κε αξθεηά καζήκαηα κεηαμχ απηψλ ε ηζηνξία, ηα καζεκαηηθά, ηα ζξεζθεπηηθά, ε αηζζεηηθή αγσγή, ε πιεξνθνξηθή, ε ηερλνινγία θά. ΟΗΚΗΑΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Μειεηψληαο θαλείο ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηνπ γπκλαζίνπ δηαπηζηψλεη πσο θαηά θχξην ιφγν δχν καζήκαηα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζέζνπλ ηηο βάζεηο θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ σο ζεκέιηνη ιίζνη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ ησλ πξνγξακκάησλ πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο. Απηά ηα καζήκαηα είλαη ε Οηθηαθή Οηθνλνκία ηεο Β Γπκλαζίνπ θαη ε Βηνινγία ηεο Α θαη Γ Γπκλαζίνπ. πγθεθξηκέλα, ζην κάζεκα ηεο Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο ηεο Β Γπκλαζίνπ (Ακπειηψηεο θ.ά., 2007β) θαη εηδηθφηεξα, ζην Κεθάιαην: 6 Οηθνινγία θαη Καηνηθία θαη ζην Κεθάιαην:7 Οηθηαθή Σερλνινγία παξνπζηάδεηαη πιεηάδα ζεκάησλ, ηα νπνία αθνξνχλ ηνκείο κε ηνπο νπνίνπο αζρνιείηαη ε πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε. Μέζα απφ ηελ χιε απηψλ ησλ θεθαιαίσλ ν καζεηήο έξρεηαη ζε επαθή κε ηηο έλλνηεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ (αλαλεψζηκσλ ή κε, δπλεηηθά αλαλεψζηκσλ), αληηιακβάλεηαη ηελ αλάγθε γηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη απνθπγή ηεο θαηαζπαηάιεζεο ηεο, γλσξίδεη ηα κεγάια πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα (θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ηξχπα ηνπ φδνληνο, φμηλε βξνρή, θσηνρεκηθφ λέθνο), θαζψο θαη ηηο αηηίεο πνπ ηα πξνθαινχλ. Δπηπξνζζέησο,

4 ελεκεξψλεηαη γηα ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο αηκνζθαηξηθνχο ξχπνπο φπσο ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, ηα νμείδηα ηνπ αδψηνπ, ην δηνμείδην ηνπ ζείνπ, ην φδνλ θαη ηα αησξνχκελα ζσκαηίδηα, γηα ηελ αλάγθε ζσζηήο δηαρείξηζεο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ θαη ηελ απνθπγή κφιπλζεο ηνπο, γηα ηελ αμία ηεο αλαθχθισζεο, ηνπο θηλδχλνπο απφ ηελ ερνξχπαλζε, ηα ιηπάζκαηα θαη ηα θπηνθάξκαθα, θαζψο θαη γηα ηα πιενλεθηήκαηα ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο. Σα παξαπάλσ απνηεινχλ ζην βηβιίν ηνπ θαζεγεηή ζηφρνπο ησλ επηκέξνπο ππνελνηήησλ γηα ην κάζεκα ηεο Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο ηεο Β Γπκλαζίνπ (Ακπειηψηεο θ.ά., 2007α). πγθεθξηκέλα, απνηειεί ζηφρν νη καζεηέο (Ακπειηψηεο θ.ά., 2007α): Να γλσξίζνπλ ηνπο θπζηθνχο πιηθνχο θαη ελεξγεηαθνχο πφξνπο θαη λα ηνπο θαηαηάζζνπλ ζε αλαλεψζηκνπο, κε αλαλεψζηκνπο ή δπλεηηθά αλαλεψζηκνπο Να ηνπο ηνληζηεί ε ζεκαζία ηεο ελέξγεηαο γηα ηε γεληθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ πνιηηηζκνχ καο, θαζψο θαη πσο ηα παγθφζκηα πξνβιήκαηα ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο νθείινληαη ζηελ θαηαζπαηάιεζε ηεο Να θαηαλνήζνπλ πσο ηα νξπθηά θαχζηκα είλαη πξσηνγελείο κνξθέο ελέξγεηαο, πεπεξαζκέλεο, νη νπνίεο ζα εμαληιεζνχλ κέζα ζε δηάζηεκα ιίγσλ αηψλσλ ην αξγφηεξν, αλ ζπλερηζηνχλ νη ζεκεξηλνί ξπζκνί θαηαλάισζεο ηνπο Να δνζεί έκθαζε ζηε γλσξηκία ηνπο κε ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, ηηο εθαξκνγέο ηνπο θαη λα ηνληζηνχλ ηα ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά απηψλ ησλ ηερλνινγηψλ, ην ρακειφ ιεηηνπξγηθφ θφζηνο, θαζψο ε πξψηε χιε πξνζθέξεηαη δσξεάλ ζε κεγάιεο πνζφηεηεο Να ηνπο παξνπζηαζηνχλ ηα δηαξθψο εληεηλφκελα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα, ηα νπνία ζπλζέηνπλ ηελ εηθφλα ηεο νηθνινγηθήο θξίζεο πνπ φινη βηψλνπκε ζήκεξα Να ελεκεξσζνχλ πσο νη θπξηφηεξνη αηκνζθαηξηθνί ξχπνη είλαη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, ηα νμείδηα ηνπ αδψηνπ, ην δηνμείδην ηνπ ζείνπ, ην φδνλ θαη ηα αησξνχκελα ζσκαηίδηα Να κπνξνχλ λα πεξηγξάθνπλ ηα αίηηα δεκηνπξγίαο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ηεο ηξχπαο ηνπ φδνληνο, ηεο φμηλεο βξνρήο, ηεο ξχπαλζεο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ θαη ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ θαη λα ηνληζηεί ε αλάγθε ιεηηνπξγίαο ΥΤΣΑ Να κπνξνχλ λα πεξηγξάθνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο θαη ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ρεκηθψλ ιηπαζκάησλ θαη θπηνθαξκάθσλ Να γλσξίζνπλ ηε βηνινγηθή γεσξγία Να ελεκεξσζνχλ γηα ηνπο θηλδχλνπο γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία απφ ηελ ερνξχπαλζε ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ Να εμνηθεησζνχλ κε ηελ έλλνηα θαη ηελ νξνινγία ηεο ξχπαλζεο ηνπ αέξα ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ Να ηνληζηνχλ ηα νθέιε απφ ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο (ιάκπεο θζνξηζκνχ, ειηαθνί ζεξκνζίθσλεο) γηα ηνλ νηθνγελεηαθφ θαη θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, αιιά θαη γηα ην πεξηβάιινλ Να γλσξίζνπλ ηηο επηπηψζεηο απφ ηελ ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία Να πιεξνθνξεζνχλ ηελ αμία ηεο αλαθχθισζεο γηα ην πεξηβάιινλ, ηελ νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσλία Να ελεκεξσζνχλ γηα ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξεη ν νηθνινγηθφο ζρεδηαζκφο Να αληηιεθζνχλ φηη ν νηθνινγηθφο ζρεδηαζκφο πξνζθέξεη ηελ απαηηνχκελε ζθαηξηθή ζεψξεζε κε ζηφρν ηελ επίηεπμε κηαο αξκνληθήο ηζνξξνπίαο αλάκεζα ζηνλ άλζξσπν, ηα δεκηνπξγήκαηα ηνπ θαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ

5 Να ππάξμεη κηα εηζαγσγηθή γλσξηκία ηνπο κε ηηο αξρέο ηεο βηνθιηκαηηθήο αξρηηεθηνληθήο, ε νπνία πξνζθέξεη πνιιέο ιχζεηο ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ ησλ αζηηθψλ θέληξσλ Να ελεκεξσζνχλ γηα ηηο επηβαξχλζεηο πνπ πξνθαινχληαη ζην πεξηβάιινλ απφ ηηο κεηαθνξέο Απφ ηε κειέηε ηνπ πεξηερφκελνπ θαη ηεο ζηνρνζεζίαο πνπ ηίζεληαη γηα ηελ Οηθηαθή Οηθνλνκία ζηε Β Γπκλαζίνπ, παξάιιεια κε ηε ζεκαηνινγία ησλ πξνγξακκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (Πίλαθαο 1), δηαπηζηψλεη θαλείο ηελ χπαξμε αξθεηψλ θνηλψλ ζεκείσλ. Δπνκέλσο, ε Οηθηαθή Οηθνλνκία δχλαηαη λα ιεηηνπξγήζεη ππνζηεξηθηηθά θαη εληζρπηηθά ζηα πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. ΒΗΟΛΟΓΗΑ Α ΚΑΗ Γ ΓΤΜΝΑΗΟΤ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Αξθεηά ζέκαηα πνπ εληάζζνληαη ζε πξνγξάκκαηα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο πξνζεγγίδεη ν καζεηήο κέζσ ηνπ καζήκαηνο ηεο Βηνινγίαο ηφζν ηεο Α, φζν θαη ηεο Γ γπκλαζίνπ. ηελ Α Γπκλαζίνπ (Μαπξηθάθε θ.ά., 2007γ) θαη κέζα απφ ην Κεθάιαην1: Η νξγάλσζε ηεο δσήο, ην Κεθάιαην2: Πξφζιεςε νπζηψλ θαη πέςε, ην Κεθάιαην3: Μεηαθνξά θαη απνβνιή νπζηψλ, ην Κεθάιαην4: Η αλαπλνή ζηα θπηά, ην Κεθάιαην5: ηήξημε θαη θίλεζε, ην Κεθάιαην6: Αλαπαξαγσγή θαη ην Κεθάιαην7: Δξεζηζηηθφηεηα έξρεηαη ζε επαθή ν καζεηήο κε ην βηνηηθφ θαη αβηνηηθφ πεξηβάιινλ, κε ηνπο νξγαληζκνχο θαη ηα είδε ηνπο, κε ηηο αλάγθεο ησλ νξγαληζκψλ, πξνθεηκέλνπ λα επηβηψζνπλ, κε ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη πσο απηή επηδξά ζηνπο νξγαληζκνχο, κε ηελ πξνζαξκνγή ησλ νξγαληζκψλ ζηα δηάθνξα πεξηβάιινληα, ψζηε λα επηβηψζνπλ θά. ην βηβιίν ηνπ θαζεγεηή νη ζηφρνη πνπ έρνπλ ηεζεί είλαη ν καζεηήο (Μαπξηθάθε θ.ά., 2007α): Να δηαθξίλεη ζην πεξηβάιινλ ηνπ, ηνπο νξγαληζκνχο απφ ηα άβηα αληηθείκελα Να νξίδεη ηε βηφζθαηξα Να αλαγλσξίδεη ηελ πνηθηινκνξθία κεηαμχ ησλ νξγαληζκψλ δηαθνξεηηθψλ εηδψλ, αιιά θαη κεηαμχ νξγαληζκψλ ηνπ ίδηνπ είδνπο Να αλαθέξεη θαη λα αηηηνινγεί ηηο αλάγθεο ησλ νξγαληζκψλ γηα ηελ επηβίσζε ηνπο ζην πεξηβάιινλ ζην νπνίν δνπλ (ηξνθή, αλαπαξαγσγή, κεηαθίλεζε θ.η.ι.) Να αλαγλσξίδεη ηελ εηεξνγέλεηα θαη ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν δνπλ νη δηάθνξνη νξγαληζκνί θαη φηη νη νξγαληζκνί «ηαηξηάδνπλ» κε ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν δνπλ (πξνζαξκνγή) θαη λα πεξηγξάθεη ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα Να αλαθέξεη παξαδείγκαηα κεηαβνιψλ ζηε κνξθή ή θαη ζηηο ιεηηνπξγίεο ησλ νξγαληζκψλ, πξνθεηκέλνπ απηνί λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο κεηαβνιέο ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπο θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο πνπ απηφ ηνπο δεκηνπξγεί Να αλαγλσξίδεη φηη νη νξγαληζκνί, πξνθεηκέλνπ λα επηβηψζνπλ, αληαιιάζζνπλ νπζίεο κε ην πεξηβάιινλ ηνπο αιιειεπηδξψληαο κε απηφ θαη φηη νη νξγαληζκνί θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ζε ζξεπηηθέο νπζίεο θαη ελέξγεηα κε ηελ ηξνθή Να δηαθξίλεη ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο εμαζθαιίδνπλ ζξεπηηθέο νπζίεο ηα θπηά θαη ηα δψα Να αηηηνινγεί ηε ζεκαζία ηεο θσηνζχλζεζεο γηα ηε δσή ζηνλ πιαλήηε καο Να πεξηγξάθεη ζε αδξέο γξακκέο ην ζχζηεκα κεηαθνξάο νπζηψλ ζηα θπηά θαη λα αηηηνινγεί ην ξφιν ησλ ζηνκάησλ θαη ηεο δηαπλνήο ζηε δηαδηθαζία απηή

6 Να αλαγλσξίδεη ηε ζρέζε αιιειεπίδξαζεο θαη αιιειεμάξηεζεο ησλ νξγαληζκψλ κε ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν δνπλ Να ζπζρεηίδεη ηελ επηβίσζε ησλ νξγαληζκψλ ζηα δηάθνξα πεξηβάιινληα κε ζπγθεθξηκέλεο πξνζαξκνγέο Να ζπλδέεη ηε ιεηηνπξγία ηεο αλαπλνήο κε ηηο ππφινηπεο ιεηηνπξγίεο ησλ νξγαληζκψλ θαη θαη επέθηαζε κε ηηο αλάγθεο ηεο επηβίσζεο ηνπο Να πεξηγξάθεη θαη λα εμεγεί ην κεραληζκφ ζηήξημεο ησλ θπηψλ Να αλαγλσξίδεη ηε ζεκαζία ηεο αλαπαξαγσγήο γηα ηε δηαηψληζε ησλ εηδψλ θαη ην ξφιν ηνπ άλζνπο ζηε δηαδηθαζία αλαπαξαγσγήο ελφο θπηνχ Να δηαθξίλεη θαη λα πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία επηθνλίαζεο θαη γνληκνπνίεζεο ελφο θπηνχ Να πεξηγξάθεη παξαδείγκαηα αληίδξαζεο θπηψλ, κνλνθπηηάξσλ νξγαληζκψλ, αζπφλδπισλ θαη ζπνλδπισηψλ ζε δηάθνξα πεξηβαιινληηθά εξεζίζκαηα ην βηβιίν ηεο Γ Γπκλαζίνπ (Μαπξηθάθε θ.ά., 2009), θαη εηδηθφηεξα, ζην Κεθάιαην1: Οξγάλσζε ηεο δσήο Βηνινγηθά ζπζηήκαηα, ζην Κεθάιαην2: Οη νξγαληζκνί ζην πεξηβάιινλ ηνπο θαη ζην Κεθάιαην6: Γελεηηθή κεραληθή θαη βηνηερλνινγία, έξρεηαη ζε επαθή ν καζεηήο κε ηα ζηνηρεία πνπ δνκνχλ ηελ έκβηα χιε, γλσξίδεη ηε ζεκαζία ηνπ λεξνχ γηα ηε δσή ζηνλ πιαλήηε θαη ηα επίπεδα νξγάλσζεο ηεο δσήο, θαζψο θαη ηηο ζρέζεηο θαη αιιειεπηδξάζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ηνπο. Δπίζεο, δηδάζθεηαη γηα ηα βηνινγηθά ζπζηήκαηα, γηα ηα νηθνζπζηήκαηα, ηνπο νξγαληζκνχο θαη ηελ ηζνξξνπία ηνπο, γηα ηνπο βηνηηθνχο θαη αβηνηηθνχο παξάγνληεο, γηα ηε θσηνζχλζεζε, γηα ηνπο δηάθνξνπο ξππαληέο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηε ζεκαζία ηεο αηνκηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ πνιίηε θαηαλαισηή γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ, θαζψο θαη γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ γελληνχληαη απφ ηελ αιφγηζηε εθαξκνγή ησλ κεζφδσλ ηεο ηερλνινγίαο ηνπ αλαζπλδπαζκέλνπ DNA, γηα ην πεξηβάιινλ, ηελ ππάξρνπζα γελεηηθή πνηθηιφηεηα, ηελ θνηλσλία. Σα παξαπάλσ ζέκαηα εθθξάδνληαη ζε ζηφρνπο ζην βηβιίν ηνπ θαζεγεηή, ηνπο νπνίνπο είλαη απαξαίηεην λα επηηχρεη ν καζεηήο. πγθεθξηκέλα, ν καζεηήο πξέπεη λα κπνξεί (Μαπξηθάθε, 2007β): Να αλαθέξεη ηα θπξηφηεξα ρεκηθά ζηνηρεία, κε ηα νπνία δνκείηαη ε έκβηα χιε Να αλαγλσξίδεη ηε ζεκαζία ησλ ηδηνηήησλ ηνπ λεξνχ γηα ηε δσή ζηνλ πιαλήηε καο Να νλνκάδεη θαη λα νξίδεη ηα δηαθνξεηηθά επίπεδα ζηα νπνία νξγαλψλεηαη ε δσή Να δηαθξίλεη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ ζηα νπνία νξγαλψλεηαη ε δσή Να ζπζρεηίδεη ηε δνκή κε ηε ιεηηνπξγία ζε φια ηα επίπεδα νξγάλσζεο ηεο δσήο Να αλαγλσξίδεη θαη λα αλαθέξεη απιά παξαδείγκαηα αιιειεπίδξαζεο νξγαληζκψλ Να δηαθξίλεη θαη λα αηηηνινγεί είδε ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ νξγαληζκψλ ελφο νηθνζπζηήκαηνο (ηξνθηθέο, αλαπαξαγσγηθέο θά) Να αλαγλσξίδεη ζηα βηνινγηθά ζπζηήκαηα ηελ ηθαλφηεηα απηνξχζκηζεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξνχλ ηελ ηζνξξνπία ηνπο Να αλαθέξεη απιά παξαδείγκαηα δηαηήξεζεο ηεο ηζνξξνπίαο νηθνζπζηεκάησλ Να δηαθξίλεη ηνπο βηνηηθνχο απφ ηνπο αβηνηηθνχο παξάγνληεο Να δηαπηζηψλεη θαη λα πεξηγξάθεη ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ ελφο νηθνζπζηήκαηνο Να δηαπηζηψλεη φηη αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηε δηαηήξεζε ηεο δνκήο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ελφο νηθνζπζηήκαηνο είλαη ε είζνδνο θαη ε ρξεζηκνπνίεζε ελέξγεηαο Να πεξηγξάθεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε ελέξγεηα εηζάγεηαη ζηα νηθνζπζηήκαηα (θσηνζχλζεζε) θαη λα εμεγεί πσο αμηνπνηείηαη απφ ηνπο νξγαληζκνχο (αλαπλνή)

7 Να δηαθξίλεη ηνπο νξγαληζκνχο ελφο νηθνζπζηήκαηνο (παξαγσγνχο, θαηαλαισηέο, απνηθνδνκεηέο) θαη λα αλαγλσξίδεη ην ξφιν ηνπο ζην πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ελφο νηθνζπζηήκαηνο Να εξκελεχεη ηηο ζπλέπεηεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ αλζξψπνπ ζηνπο θχθινπο ησλ δηαθφξσλ ζηνηρείσλ Να εξκελεχεη ηηο ζπλέπεηεο ηεο χπαξμεο ησλ δηαθφξσλ ξππαληψλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ θαη γεληθφηεξα ζηελ πγεία Να αλαγλσξίδεη ηε ζεκαζία ηεο αηνκηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ πνιίηε θαηαλαισηή γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο Να αηηηνινγεί ηνπο θηλδχλνπο πνπ γελληνχληαη απφ ηελ αιφγηζηε εθαξκνγή ησλ κεζφδσλ ηεο ηερλνινγίαο ηνπ αλαζπλδπαζκέλνπ DNA, γηα ην πεξηβάιινλ, ηελ ππάξρνπζα γελεηηθή πνηθηιφηεηα, ηελ θνηλσλία Απφ ηε κειέηε ησλ ζεκάησλ πνπ πξαγκαηεχνληαη ηα βηβιία ηεο Α θαη Γ Γπκλαζίνπ δηαπηζηψλεη θαλείο πσο θαιχπηεηαη ζρεδφλ ην ζχλνιν ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ην βηνηηθφ θαη αβηνηηθφ πεξηβάιινλ, θαζψο θαη αξθεηέο επηκέξνπο παξάκεηξνη ηνπο. ε ζπλδπαζκφ κε φζα εηπψζεθαλ γηα ηελ χιε ηνπ καζήκαηνο ηεο Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο ηεο Β Γπκλαζίνπ γίλεηαη απφιπηα ζαθέο θαη θαηαλνεηφ γηα πνην ιφγν ηα καζήκαηα ηεο Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο θαη ηεο Βηνινγίαο δχλαηαη λα ιεηηνπξγήζνπλ σο ζεκέιηνη ιίζνη γηα ηελ αλάπηπμε ησλ πξνγξακκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. ΚΟΝΣΡΟΤΚΣΗΒΗΜΟ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Η ρξεζηκνπνίεζε ηεο Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο θαη ηεο Βηνινγίαο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ πξνγξακκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο πξνθχπηεη σο αδήξηηε αλάγθε κέζσ ηεο ζεσξίαο κάζεζεο ηνπ θνλζηξνπθηηβηζκνχ. Ο θνλζηξνπθηηβηζκφο απνηειεί κία απφ ηηο γλσζηηθέο ζεσξίεο ηεο κάζεζεο, ε νπνία ππνζηεξίδεη πσο ε κάζεζε δε κεηαδίδεηαη, αιιά απνηειεί κία δηαδηθαζία πξνζσπηθήο θαηαζθεπήο ηεο γλψζεο. Η δηαδηθαζία πξνζσπηθήο θαηαζθεπήο ηεο γλψζεο βαζίδεηαη πάλσ ζε πξνγελέζηεξεο γλψζεηο, νη νπνίεο κεηαβάιινληαη κε θαηάιιειν ηξφπν, πξνθεηκέλνπ λα ζπλδεζνχλ ζπδεπρζνχλ κε ηε λέα γλψζε. Δπνκέλσο, είλαη απαξαίηεην γηα λα επηηεπρζεί ε κάζεζε λα αλαδηαηαρζνχλ θαη λα αλαδνκεζνχλ νη λνεηηθέο δνκέο ηνπ αηφκνπ γηα λα πξνζαξκνζηνχλ κε ηε λέα γλψζε, αιιά θαη γηα λα «εληάμνπλ» ηε λέα γλψζε ζηηο πθηζηάκελεο λνεηηθέο δνκέο (Bigge, 1990, Windschitl, 2002, Μαθξίδνπ Μπνχζηνπ 2003, Gijbels et al, 2006). Δπνκέλσο, ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, αμηνπνηψληαο ηε ζεσξία κάζεζεο ηνπ θνλζηξνπθηηβηζκνχ, κπνξεί λα εθκεηαιιεπηεί ηηο γλψζεηο πνπ έρνπλ απνθηήζεη νη καζεηέο κέζσ ηεο Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο θαη ηεο Βηνινγίαο, έηζη ψζηε λα πεηχρεη ηνπο ζθνπνχο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο, εληζρχνληαο ηηο γλψζεηο ησλ καζεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα. Παξάιιεια, νη καζεηέο ζα αθνκνηψλνπλ πεξηζζφηεξν ηελ χιε ησλ αληίζηνηρσλ καζεκάησλ, θαζψο ηα πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζα αλαηξνθνδνηνχλ ηελ ππάξρνπζα γλψζε ζπκβάιινληαο ζηε βαζχηεξε θαη νπζηαζηηθφηεξε θαηαλφεζε ηεο. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ πλνςίδνληαο θαλείο φζα εηπψζεθαλ ζηηο παξαπάλσ ελφηεηεο νδεγείηαη ζην ζπκπέξαζκα πσο ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε έρεη λα πξνζθέξεη αξθεηά ζηελ θαηεχζπλζε επίιπζεο ή πεξηνξηζκνχ ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ. Έρεη πνιιά ζεκεία ζχλδεζεο κε ηελ Οηθηαθή Οηθνλνκία θαη ηε Βηνινγία, ηα νπνία είλαη δπλαηφ λα εληζρχζνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ θαη ησλ ζηφρσλ ησλ

8 πξνγξακκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, θπξίσο εάλ πξνζεγγηζηνχλ απφ ηε ζθνπηά ηεο ζεσξίαο κάζεζεο ηνπ θνλζηξνπθηηβηζκνχ. Γη απηφ είλαη απαξαίηεην λα γίλεηαη φζν ην δπλαηφλ πην κεγάιε αμηνπνίεζε ηεο ππάξρνπζαο γλψζεο ησλ καζεηψλ, θαζψο ζα πξνθχςνπλ νθέιε φρη κφλν γηα ηνπο καζεηέο, αιιά θαη γηα ηνπο θαζεγεηέο θαη ηελ πνηφηεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ Bigge M (1990). Θεσξίεο κάζεζεο γηα εθπαηδεπηηθνύο, Μεηάθξαζε: Καληάο Α & Υαληδή Α, Δθδφζεηο: Παηάθεο, Αζήλα Gijbels D, Van de Watering G, Dochy F, Van de Bossche P (2006). New learning environments and constructivism. The students perspective, Instructional Science, Vol. 34, pp Hungerford H R, Peyton R B (1994). Procedures for developing an education curriculum revised, Environmental Education Series 22, Paris: UNESCO - UNEP Windschitl M (2002). Framing Constructivism in Practice as the Negotiation of Dilemmas: An Analysis of the Conceptual, Pedagogical, Cultural, and Political Challenges Facing Teachers, Review of Educational Research, Vol. 72, No. 2, pp Ακπειηψηεο Κ, Απνζηνιφπνπινο Κ, Γεσξγηηζνγηάλλε Δ, Γηαλλαθνχιηα Μ, Κξνθίδε Δ, Πξνβαηάξε, αΐηε Α (2007α). Οηθηαθή Οηθνλνκία Β Γπκλαζίνπ. Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνύ, Δθδφζεηο: ΟΔΓΒ, Αζήλα Ακπειηψηεο Κ, Απνζηνιφπνπινο Κ, Γεσξγηηζνγηάλλε Δ, Γηαλλαθνχιηα Μ, Κξνθίδε Δ, Πξνβαηάξε, αΐηε Α (2007β). Οηθηαθή Οηθνλνκία Β Γπκλαζίνπ, Δθδφζεηο: ΟΔΓΒ, Αζήλα Μαθξίδνπ Μπνχζηνπ Γ (2003). Θέκαηα Μάζεζεο θαη Γηδαθηηθήο, Δθδφζεηο: Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, Θεζζαινλίθε Μαπξηθάθε Δ, Γθνχβξα Μ, Κακπνχξε Α (2007α). Βηνινγία Α Γπκλαζίνπ. Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνύ, Δθδφζεηο: ΟΔΓΒ, Αζήλα Μαπξηθάθε Δ, Γθνχβξα Μ, Κακπνχξε Α (2007β). Βηνινγία Γ Γπκλαζίνπ. Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνύ, Δθδφζεηο: ΟΔΓΒ, Αζήλα Μαπξηθάθε Δ, Γθνχβξα Μ, Κακπνχξε Α (2007γ). Βηνινγία Α Γπκλαζίνπ, Δθδφζεηο: ΟΔΓΒ, Αζήλα Μαπξηθάθε Δ, Γθνχβξα Μ, Κακπνχξε Α (2009). Βηνινγία Γ Γπκλαζίνπ, Δθδφζεηο: ΟΔΓΒ, Αζήλα ΠΔΔΚΠΔ (1999). Η δηαθήξπμε ηεο Τηθιίδαο. Βαζηθά θείκελα γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, η.2, Αζήλα ΤΠΔΠΘ (1992), Τπνπξγηθή Απφθαζε Γ2/4867/ ,ΦΔΚ 629 η. Β/ κε ζέκα «ρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο» ΤΠΔΠΘ (2011), Τπνπξγηθή Απφθαζε Γ7/118425/14/10/2011 κε ζέκα «ρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε πξνγξακκάησλ ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (Αγσγήο ηαδηνδξνκίαο, Αγσγήο Τγείαο, Πεξηβαιινληηθήο Αγσγήο, Πνιηηηζηηθψλ Θεκάησλ, Comenius Leonardo Da Vinci θαη etwinning)» Φεξκέιε Γ, Ρνπζζνκνπζηαθάθε Θενδσξάθε Μ, Υαηδεθψζηα Κ, Γθαίηιηρ Μ (2010). Οδεγόο αλάπηπμεο δηαζεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, Δθδφζεηο: ΟΔΓΒ, Αζήλα

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ρνιηθνί Λαραλόθεπνη: θέθηνκαη-πλεξγάδνκαη-γξσ

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ρνιηθνί Λαραλόθεπνη: θέθηνκαη-πλεξγάδνκαη-γξσ ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ρνιηθνί Λαραλόθεπνη: θέθηνκαη-πλεξγάδνκαη-γξσ Λεπθσζία, Μάξηηνο 2014 Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ δεκηνπξγήζεθε ζην πιαίζην ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο «ρνιηθνί Λαραλόθεπνη:

Διαβάστε περισσότερα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Value Del 2010 Περιεχόμενα Δηζαγσγή... 3 Οξηζκνί & Ιζηνξηθφ... 4 πληζηψζεο ηεο Αεηθφξνπ (Βηψζηκεο) Αλάπηπμεο... 6 Πξνυπνζέζεηο ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο...

Διαβάστε περισσότερα

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 2012» Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Γεκηνπξγία Σνπηθνύ πκπιέγκαηνο Βηώζηκνπ Σνπξηζκνύ: Μειέηε ππάξρνπζαο ηνπξηζηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ-ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΠΡΟΧΘΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΟΤ ΓΟΜΖΜΔΝΟΤ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ-Ζ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Σεύσορ 1: Γενικό Μέπορ

Σεύσορ 1: Γενικό Μέπορ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗ Δ Ρ Δ Τ Ν Ζ Ζ Σ Ω Ν Κ Η Ν Ζ Σ Ρ Ω Ν Σ Ω Ν Φ Ο Η Σ Ζ Σ Ω Ν Γ Η Α Σ Ζ Ν Δ Π Η ΛΟ Γ Ζ Σ Ο Τ

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΟΜΔΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΤ Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηεο ΡΑΛΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΣΕΚΔΛΣ ΒΗΟΙΟΓΗΘΩΛ ΔΘΚΔΣΑΙΙΔΤΔΩΛ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΚΑΛΑΣΕΚΔΛΣ ΒΗΟΙΟΓΗΘΩΛ ΔΘΚΔΣΑΙΙΔΤΔΩΛ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΚΑΛΑΣΕΚΔΛΣ ΒΗΟΙΟΓΗΘΩΛ ΔΘΚΔΣΑΙΙΔΤΔΩΛ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 Πεξηερόκελα: ΔΗΠΑΓΩΓΖ... 3 Γηδαθηηθή Δλφηεηα 2.1. ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΡΖΠ ΚΔΡΑΡΟΝΞΖΠ ΑΞΝ ΠΚΒΑΡΗΘΖ ΠΔ ΒΗΝΙΝΓΗΘΖ ΓΔΩΟΓΗΑ... 4 2.1.1.

Διαβάστε περισσότερα

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Ηθική Δρωτήματα και κρίσεις

Περιβαλλοντική Ηθική Δρωτήματα και κρίσεις Περιβαλλοντική Ηθική Δρωτήματα και κρίσεις Νάζηνπ Μαξηάλζε Τπεχζπλε ΚΠΔ Φηιηππηάδαο, Πξφεδξνο ΠΔΔΚΠΔ Ζπείξνπ, Μεηαπη. θνηηήηξηα Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, Δηδίθεπζε Θεηηθέο Δπηζηήκεο.

Διαβάστε περισσότερα

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος 1. Ειζαγωγή Ζ Κχπξνο είλαη λεζησηηθφ θξάηνο, ην ηξίην ζε κέγεζνο λεζί

Διαβάστε περισσότερα

Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ.

Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ. Σ.Δ.Η ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ. Γεσξγηάδνπ Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ Δηζήγεζε Θεαλώο Βξέληδνπ θνξδαιάθε Αληηπεξηθεξεηάξρε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, Κηεληαηξηθήο θαη Αιηείαο

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό υλικό για Γυμνάσια και Λύκεια. Μπακάλη Μαλαματή

Παιδαγωγικό υλικό για Γυμνάσια και Λύκεια. Μπακάλη Μαλαματή Παιδαγωγικό υλικό για Γυμνάσια και Λύκεια Μπακάλη Μαλαματή copyright 2010, Μ. Μπαθάιε, ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Γ ΑΘΖΝΑ, ΓΡΑΦΔΗΟ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ Οκήξνπ 34, Ν. κύξλε Σει. 210-9310767 Δπηκέιεηα έθδνζεο:

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο.

Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο. Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο Πηπρηαθή εξγαζία ΕΡΕΤΝΑ ΠΕΔΙΟΤ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η δηεξεύλεζε πιεπξώλ ηεο εζηθήο ζπλεηδεηνπνίεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ. Επιβλζπων: ΣΑΤΡΟ ΣΑΤΡΟΤ

Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ. Επιβλζπων: ΣΑΤΡΟ ΣΑΤΡΟΤ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ & ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας με Νζες Σεχνολογίες Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Θεωξία ηεο ΠΕ θαη ηεο Εθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Θεωξία ηεο ΠΕ θαη ηεο Εθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία Η θεωρία ηης ελαζηικής ανθεκηικόηηηας ηων κοινωνικοοικολογικών ζσζηημάηων και η Περιβαλλονηική Δκπαίδεσζη για ηην αειθορία: ανιτνεύονηας εκλεκηικές ζσγγένειες Μαξία Δαζθνιηά 1, Καιιηόπε-Σηπιηαλή Κνληηδά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ

ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ: «Ν εηδηθφο παηδαγσγφο ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «Παξάγνληεο θαηαλάισζεο βηνινγηθψλ πξντφλησλ» Δπνπηεχσλ θαζεγεηήο: ΛΑΕΑΡΟ ΑΡΖΓΗΑΝΝΗΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα : Καηαζθεπή πεηξακαηηθήο δηάηαμεο γηα ηελ κέηξεζε βηναεξίνπ παξαγφκελνπ απφ αλαεξφβηα απνηθνδφκεζε

Διαβάστε περισσότερα

«ΒΙΩΙΜΔ ΠΟΛΔΙ» ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

«ΒΙΩΙΜΔ ΠΟΛΔΙ» ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ «ΒΙΩΙΜΔ ΠΟΛΔΙ» ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ Δυαγγελία Αθαναζίου Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, Σκήκα Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, evieath@arch.auth.gr ΠΔΡΗΛΖΦΖ Η εηζήγεζε αλαδεηθλχεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης. Πτυχιακή Εργασία

Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης. Πτυχιακή Εργασία Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Η διερεύνηση των συμπεριφορών και των στάσεων των ατόμων, των νοικοκυριών τριών δήμων τις δυτικής Θεσσαλονίκης, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

. ΣΑΜΠΑΚΗ - Γ. ΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ - Β. ΑΝΓΡΔΑ. Πολιηικές Γιατείριζης Προζηαηεσόμενων Περιοτών

. ΣΑΜΠΑΚΗ - Γ. ΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ - Β. ΑΝΓΡΔΑ. Πολιηικές Γιατείριζης Προζηαηεσόμενων Περιοτών . ΣΑΜΠΑΚΗ - Γ. ΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ - Β. ΑΝΓΡΔΑ Πολιηικές Γιατείριζης Προζηαηεσόμενων Περιοτών Πολιηικές Γιατείριζης Προζηαηεσόμενων Περιοτών Έκδοζη Σμήμαηος Γαζολογίας και Γιατείριζης Περιβάλλονηος και Φσζικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Γιοίκηζη βάζει ομάδων ζηις Δλληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: μια πρώηη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ

ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΡΑΜΜΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ πνπδαζηήο: Πξίληδνο Γεψξγηνο Α.Δ.Μ.:2634

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Οηθνλνκνηερληθή κειέηε κεηαηξνπήο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Θέμα πτστιακής εργασίας: Ο ζηπαηηγικόρ ζσεδιαζμόρ ζηην Ελληνική ππαγμαηικόηηηα. Η δςζκολία δημιοςπγίαρ ζηπαηηγικού

Διαβάστε περισσότερα