ΕΛΛΘΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΧΟΛΘ ΠΑΝΑΓΕΑ-ΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΣΡΟ ΠΛΘΡΟΦΟΡΘΘ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ - ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΘΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΧΟΛΘ ΠΑΝΑΓΕΑ-ΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΣΡΟ ΠΛΘΡΟΦΟΡΘΘ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ - ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ"

Transcript

1 ΕΛΛΘΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΧΟΛΘ ΠΑΝΑΓΕΑ-ΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΣΡΟ ΠΛΘΡΟΦΟΡΘΘ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ - ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ ΕΛ. ΤΛΛΟΓΘ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 2 ΘΕΣΙΚΕ & ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΕ ΕΠΙΣΘΜΕ 2 ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ 2 ΒΟΘΘΘΜΑΣΑ ΜΑΘΘΜΑΣΩΝ 4 ΤΛΛΟΓΘ ΔΘΜΟΣΙΚΟΤ 8 ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ 8 Βιβλιογραφικό Δελτίο / Ιανουάριος - Φεβρουάριος 14 1

2 ΤΛΛΟΓΗ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΘΕΣΙΚΕ & ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΕ ΕΠΙΣΗΜΕ Πϊσ να ηιςετε 150 χρόνια με υγεία / Δθμιτρθσ Σςουκαλάσ. - Ακινα : Μεταίχμιο, ς. : εικ. ; 21 εκ. ISBN: Θζμα: Μακροηωία--Διαιτολογικζσ απόψεισ. DeweyClass. No.: ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ Χριςτουγεννιάτικεσ ιςτορίεσ / Χανσ Κρίςτιαν Άντερςεν... *και ά.+ ; επιλογι, μετάφραςθ Κατερίνα χινά. - *χ.τ.+ : Ερατϊ, , *2+ ς. : εικ. ; 18 εκ. ISBN: Dewey Class. No.: Οι κεραίεσ τθσ εποχισ μου / Ανταίοσ Χρυςοςτομίδθσ. - *3θ ζκδ.+ - Ακινα : Καςτανιϊτθ, τ. : εικ. ; 21 εκ. ISBN: (τ. 1); (τ. 2) Θζμα: υγγραφείσ--υνεντεφξεισ.--20όσ αιϊνασ Λογοτεχνία--Ιςτορία και κριτικι.--20όσ αιϊνασ Dewey Class. No.: Θ μάγιςςα Κλςε / Σο ταξίδι του Σηζρλι ανάρα TerryBrooks ; μετάφραςθ Βαςίλθσ Μανουςάκθσ. - Ακινα : Anubis, 2006, c ς. ; 23 εκ. ISBN: Θζμα: Αμερικανικι πεηογραφία--μυκιςτόρθμα. Dewey Class. No.: ίντερ : θ τετραλογία τθσ ελινθσ : βιβλίο 1 / Μαρίςςα Μζγερ ; μετάφραςθ Αλζξανδροσ Καλοφωλιάσ. - Ακινα : Πατάκθ, 2013, c , *1+ ς. ; 21 εκ. - φγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και νζουσ ; Μυκιςτοριματα φανταςίασ. ISBN: Θζμα: Αμερικανικι πεηογραφία--μυκιςτόρθμα. Dewey Class. No.: κάρλετ : θ τετραλογία τθσ ελινθσ : βιβλίο 2 / Θ τετραλογία τθσ ελινθσ Μαρίςςα Μζγερ ; μετάφραςθ Αλζξανδροσ Καλοφωλιάσ. - Ακινα : Πατάκθ, 2013, c , *4+ ς. ; 21 εκ. - φγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και νζουσ ; Μυκιςτοριματα φανταςίασ. ISBN: Θζμα: Αμερικανικι πεηογραφία--μυκιςτόρθμα. Dewey Class. No.: "Σο ωραιότερο διιγθμα του κόςμου" και ζξι ινδικζσ ιςτορίεσ / Rudyard Kipling ; μετάφραςθ Κοςμάσ Πολίτθσ. - Ακινα : Άγρα, , *3+ ς. : εικ. ; 17 εκ. - Αγγλικι λογοτεχνία. ISBN: Θζματα: Αγγλόφωνθ πεηογραφία (Ινδία)--Διιγθμα. Αγγλικι πεηογραφία--διιγθμα. Dewey Class. No.: De profundis / Όςκαρ Ουάιλντ ; μετάφραςθ Ανδρζασ Παππάσ. - Ακινα : μίλθ, ς. ; 21 εκ. - Κλαςικι λογοτεχνία ; 14. ISBN: Θζμα: Ιρλανδικι πεηογραφία--προςωπικζσ αφθγιςεισ. Dewey Class. No.: Ροβιροσ ο κατακτθτισ / Ιουλίου Βερν ; ειςαγωγι Charles-Noël Martin ; μετάφραςθ Νίκου αρλι. - Ακινα :.Ι. Ηαχαρόπουλοσ, c ς. : εικ. ; 18 εκ. - Κλαςικι Λογοτεχνία ; 179. ISBN: Θζμα: Γαλλικι πεηογραφία--μυκιςτόρθμα. DeweyClass. No.: Βιβλιογραφικό Δελτίο / Ιανουάριος - Φεβρουάριος 14 2

3 Γκρίμπο : το μυςτικό των ςοφϊν / *Rafael Ábalos+ ; μετάφραςθ Χριςτίνα Θεοδωροποφλου. - Ακινα : Bell, , *3+ ς. ; 21 εκ. ISBN: Θζμα: Ιςπανικι πεηογραφία--μυκιςτόρθμα. DeweyClass. No.: Ζχω -πάντα- Δικαίωμα : δζκα διθγιματα γραμμζνα από δζκα ςυγγραφείσ και χαριςμζνα ςτα παιδιά του κόςμου, ςτα παιδιά τθσ UNICEF / Φιλομιλα Βακάλθ-υρογιαννοποφλου... *και ά.] - Ακινα : Ζναςτρον : UNICEF Ελλάδοσ, c ς. : εικ. ; 28 εκ. - Παιδικι λογοτεχνία. ISBN: DeweyClass. No.: Σο αρμζνιςμα / Μζνθσ Κουμανταρζασ. - Ακινα : Κζδροσ, 2010, c , [5] ς. ; 21 εκ. ISBN: DeweyClass. No.: Βιοτεχνία υαλικϊν / Μζνθσ Κουμανταρζασ. - 20θ ζκδ. - Ακινα : Κζδροσ, *2006+, c1976, , *2+ ς. ; 21 εκ. ISBN: ; X Δυό φορζσ Ζλλθνασ / Μζνθσ Κουμανταρζασ. - Ακινα : Κζδροσ, , *4+ ς. ; 21 εκ. ISBN: Θάνατοσ ςτο Βαλπαραΐηο / Μζνθσ Κουμανταρζασ. - 2θ ζκδ. - Ακινα : Κζδροσ, 2013, c , *3+ ς. ; 21 εκ. - φγχρονθ Ελλθνικι Λογοτεχνία. Πεηογραφία ; 317. ISBN: εραφείμ και Χερουβείμ / Μζνθσ Κουμανταρζασ. - 7θ ζκδ. - Ακινα : Κζδροσ, ISBN: Άγιοσ αγφρτθσ / Δθμιτρθσ Καμπουράκθσ. - Ακινα : Πατάκθ, ς. ; 21 εκ. - φγχρονθ ελλθνικι λογοτεχνία. Πεηογραφία ; 266. ISBN: Ζρχονται με τθν ομίχλθ / Αγνι ιοφλα. - Ακινα : Πατάκθ, , *4+ ς. ; 21 εκ. - Μαφρθ ςειρά ; φγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. ISBN: Καιρόσ για ιρωεσ : μυκιςτόρθμα / Πολυχρόνθσ Κουτςάκθσ. - Ακινα : Πατάκθ, 2013, c , *4+ ς. ; 21 εκ. - φγχρονθ λογοτεχνία για νζουσ. ISBN: Ο άνκρωποσ που ζτρωγε πολλά / Αφγουςτοσ Κορτϊ. - *5θ ζκδ.+ - Ακινα : Καςτανιϊτθ, , *3+ ς. ; 21 εκ. ISBN: DeweyClass. No.: Βιβλιογραφικό Δελτίο / Ιανουάριος - Φεβρουάριος 14 3

4 Αυτοκτονϊντασ αςφςτολα : μυκιςτόρθμα / Αφγουςτοσ Κορτϊ. - 3θ ζκδ. - Ακινα : Καςτανιϊτθ, 2005, c ς. ; 21 εκ. ISBN: Σο βιβλίο τθσ Κατερίνασ : μυκιςτόρθμα / Αφγουςτοσ Κορτϊ. - Ακινα : Πατάκθ, ς. ; 21 εκ. - φγχρονθ ελλθνικι λογοτεχνία. Πεηογραφία ; 323. ISBN: Θ βιογραφία μιασ ςκφλασ / Αφγουςτοσ Κορτϊ. - Ακινα : Διόπτρα, c ς. ; 21 εκ. ISBN: Οι νεράιδεσ του Μαν : αλλοπρόςαλλο αςτυνομικό / Αφγουςτοσ Κορτϊ. - Ακινα : Καςτανιϊτθ, 2013, c , *3+ ς. ; 21 εκ. ISBN: Ρϊςικεσ χριςτουγεννιάτικεσ ιςτορίεσ / Β. Οντογιζφκςι... *και ά.+ ; μετάφραςθ από τα ρωςικά Ελζνθ Μπακοποφλου ; *επιλογι κειμζνων Λϊρα Άβερμπαχ ; πρόλογοσ. Ιλίνςκαγια+ - Ακινα : Νάρκιςςοσ, , *1+ ς. : εικ. ; 20 εκ. ISBN: Θζμα: Ρωςικι πεηογραφία--διιγθμα. DeweyClass. No.: ΒΟΗΘΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ Περιβαλλοντικι αγωγι Α' Γυμναςίου / Μαριάννα Ποτςίδθ ; φιλολογικι επιμζλεια Ευγενία ταματελοποφλου ; εικονογράφθςθ Βαγγζλθσ Γκιόκασ ; επιςτθμονικι επιμζλεια Ελλθνογερμανικι Αγωγι. - *Ακινα+ : Επίνοια, ς. : εικ. ; 29 εκ. ISBN: Θζμα: Περιβαλλοντικι εκπαίδευςθ--μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ) Dewey Class. No.: Περιβαλλοντικι αγωγι Β' Γυμναςίου / Κωνςταντίνοσ Σάςςθσ ; φιλολογικι επιμζλεια Ευγενία ταματελοποφλου ; εικονογράφθςθ Βαγγζλθσ Γκιόκασ ; επιςτθμονικι επιμζλεια Ελλθνογερμανικι Αγωγι. - *Ακινα+ : Επίνοια, ς. : εικ. ; 29 εκ. ISBN: Θζμα: Περιβαλλοντικι εκπαίδευςθ--μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ) Dewey Class. No.: Περιβαλλοντικι αγωγι Γ' Γυμναςίου / Κωνςταντίνοσ Σάςςθσ ; φιλολογικι επιμζλεια Ευγενία ταματελοποφλου ; εικονογράφθςθ Βαγγζλθσ Γκιόκασ ; επιςτθμονικι επιμζλεια Ελλθνογερμανικι Αγωγι. - *Ακινα+ : Επίνοια, ς. : εικ. ; 29 εκ. ISBN: Θζμα: Περιβαλλοντικι εκπαίδευςθ--μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ) Dewey Class. No.: Σο αδίδακτο κείμενο τθσ Γ' Λυκείου : περιλαμβάνει αδίδακτα κείμενα, κεωρία ςυντακτικοφ, αςκιςεισ γραμματικισ & ςυντακτικοφ τφπου εξετάςεων / Σριαντάφυλλοσ αρακατςιάνοσ ; επιςτθμονικι επιμζλεια Ελλθνογερμανικι Αγωγι. - *Ακινα+ : Επίνοια, ς. : εικ. ; 29 εκ. ISBN: Ελλθνικι γλϊςςα, Αρχαία--φνταξθ--Μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). Ελλθνικι γλϊςςα, Αρχαία--Γραμματικι. Βιβλιογραφικό Δελτίο / Ιανουάριος - Φεβρουάριος 14 4

5 Αρχαία ελλθνικι γλϊςςα Α' Γυμναςίου / Δθμιτρθσ Χρ. Λάππασ. - Ακινα : Ελλθνοεκδοτικι, , *2+ ς. ; 24 εκ. ISBN: ; Αρχαία ελλθνικι γλϊςςα Α' Γυμναςίου : αςκιςεισ για τουσ μακθτζσ του Γυμναςίου / επιςτθμονικι επιμζλεια Ελλθνογερμανικι Αγωγι. - 3θ ζκδ. - *Ακινα+ : Επίνοια, ς. : εικ. ; 29 εκ. ISBN: Αρχαία ελλθνικι γλϊςςα Β' Γυμναςίου / Δθμιτρθσ Χρ. Λάππασ. - Ακινα : Ελλθνοεκδοτικι, , *3+ ς. ; 24 εκ. - Εκπαιδευτικά βιβλία για το Γυμνάςιο. ISBN: Αρχαία ελλθνικι γλϊςςα Β' Γυμναςίου : αςκιςεισ για τουσ μακθτζσ του Γυμναςίου / επιςτθμονικι επιμζλεια Ελλθνογερμανικι Αγωγι. - 4θ ζκδ. - *Ακινα+ : Επίνοια, ς. : εικ. ; 29 εκ. ISBN: Αρχαία ελλθνικι γλϊςςα Γ' Γυμναςίου : αςκιςεισ για τουσ μακθτζσ του Γυμναςίου / επιςτθμονικι επιμζλεια Ελλθνογερμανικι Αγωγι. - 3θ ζκδ. - *Ακινα+ : Επίνοια, ς. : εικ. ; 29 εκ. ISBN: Ζκφραςθ - ζκκεςθ Α' Λυκείου / Ζκκεςθ - ζκφραςθ Α' Λυκείου Ειρινθ Μαςτρομανϊλθ, Νάγια Σρίγκα ; επιςτθμονικι επιμζλεια Ελλθνογερμανικι Αγωγι. - *Ακινα+ : Επίνοια, ς. : εικ. ; 29 εκ. ISBN: Θζμα: Ελλθνικι γλϊςςα, Νζα--Μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). Εκκζςεισ, Μακθτικζσ--Μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). Dewey Class. No.: Ζκφραςθ - ζκκεςθ Γ' Λυκείου / επιμζλεια Μαρία Αρβανιτάκθ, ταφροσ φανδόσ, Σριαντάφυλλοσ αρακατςιάνοσ ; επιςτθμονικι επιμζλεια Ελλθνογερμανικι Αγωγι. - *Ακινα+ : Επίνοια, τ. : εικ. ; 29 εκ. ISBN: (τ. 1) ; (τ. 2) ; (set) Θζμα: Ελλθνικι γλϊςςα, Νζα--Μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). Εκκζςεισ, Μακθτικζσ--Μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). Dewey Class. No.: Νεοελλθνικι γλϊςςα Β' Γυμναςίου / Δ. Λάππασ... *και ά.+ - Ακινα : Ελλθνοεκδοτικι, , *3+ ς. ; 24 εκ. - Εκπαιδευτικά βιβλία για το Γυμνάςιο. ISBN: ; X Θζμα: Ελλθνικι γλϊςςα, Νζα--Μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). Dewey Class. No.: Νεοελλθνικι γλϊςςα Γ' Γυμναςίου / Δ. Λάππασ... *και ά.+ - Ακινα : Ελλθνοεκδοτικι, ς. ; 24 εκ. - Εκπαιδευτικά βιβλία για το Γυμνάςιο. ISBN: Θζμα: Ελλθνικι γλϊςςα, Νζα--Μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). Dewey Class. No.: Μακθματικά Α' Γυμναςίου / Παναγιϊτθσ Μαραγκόπουλοσ, Μάριοσ Μαςτοράκθσ ; επιςτθμονικι επιμζλεια Ελλθνογερμανικι Αγωγι. - *Ακινα+ : Επίνοια, τ. : εικ. ; 25 εκ. ISBN: (τ. 1) ; (τ. 2) ; (set) Θζμα: Μακθματικά--Μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). DeweyClass. No.: Βιβλιογραφικό Δελτίο / Ιανουάριος - Φεβρουάριος 14 5

6 Μακθματικά Β' Γυμναςίου / Παναγιϊτθσ Ευκυμιόπουλοσ ; εικονογράφθςθ Βαγγζλθσ Γκιόκασ ; επιςτθμονικι επιμζλεια Ελλθνογερμανικι Αγωγι. - 5θ ζκδ. - *Ακινα+ : Επίνοια, τ. : εικ. ; 25 εκ. ISBN: (τ. 1) ; (τ. 2) ; (set) Θζμα: Μακθματικά--Μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). DeweyClass. No.: Μακθματικά Γ' Γυμναςίου / Ιωάννθσ Μαυραγάνθσ ; εικονογράφθςθ Βαγγζλθσ Γκιόκασ ; επιςτθμονικι επιμζλεια Ελλθνογερμανικι Αγωγι. - *Ακινα+ : Επίνοια, τ. : εικ. ; 25 εκ. ISBN: (τ. 1) ; (τ. 2) ; (set) Θζμα: Μακθματικά--Μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). DeweyClass. No.: Φυςικι Β' Γυμναςίου : εργαςτθριακόσ οδθγόσ / Λεόντιοσ Ακανάςιοσ, Ποτςίδθ Μαριάννα, Σςαγκογζωργα Ακθνά ; εικονογράφθςθ Βαγγζλθσ Γκιόκασ, Μιχάλθσ αρρισ ; επιςτθμονικι επιμζλεια Ελλθνογερμανικι Αγωγι. - *Ακινα+ : Επίνοια, ς. : εικ. ; 29 εκ. ISBN: Θζμα: Φυςικι--Μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). Dewey Class. No.: Φυςικι Γ' Γυμναςίου : εργαςτθριακόσ οδθγόσ / Ποτςίδθ Μαριάννα, Σάςςθσ Κωνςταντίνοσ, Σςαγκογζωργα Ακθνά ; επιςτθμονικι επιμζλεια Ελλθνογερμανικι Αγωγι. - *Ακινα+ : Επίνοια, ς. : εικ. ; 29 εκ. ISBN: Θζμα: Φυςικι--Μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). Dewey Class. No.: Φυςικι Γ' Γενικοφ Λυκείου Θετικισ & Σεχνολογικισ Κατεφκυνςθσ : πρωτότυπα ςυνδυαςτικά κζματα / Αντϊνθσ αρθγιάννθσ. - Ακινα : Πατάκθ, ς. : εικ. ; 24 εκ. - Εκπαίδευςθ. ISBN: Θζμα: Φυςικι--Μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). Dewey Class. No.: Φυςικι Κατεφκυνςθσ Γ' Λυκείου / Νικόλαοσ Β. Πιερράκοσ ; επιςτθμονικι επιμζλεια Ελλθνογερμανικι Αγωγι. - *Ακινα+ : Επίνοια, τ. : εικ. ; 29 εκ. ISBN: (τ. 2) ; (τ.3); (set) Θζμα: Φυςικι--Μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). DeweyClass. No.: Χθμεία Β' Γυμναςίου / Γιάννθσ Βλάχοσ, Γιϊργοσ Πεπόνθσ. - Ακινα : Ελλθνοεκδοτικι, ς. ; 24 εκ. - Εκπαιδευτικά βιβλία για το Γυμνάςιο. ISBN: Θζμα: Χθμεία--Μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). Dewey Class. No.: Χθμεία Β' Γυμναςίου : εργαςτθριακόσ οδθγόσ / Χριςτοσ Γεωργακόπουλοσ ; επιςτθμονικι επιμζλεια Ελλθνογερμανικι Αγωγι. - *Ακινα+ : Επίνοια, ς. : εικ. ; 29 εκ. ISBN: Θζμα: Χθμεία--Μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). Dewey Class. No.: Χθμεία Γ' Γυμναςίου : εργαςτθριακόσ οδθγόσ / Μάριοσ Σριανταφφλλου ; επιςτθμονικι επιμζλεια Ελλθνογερμανικι Αγωγι. - *Ακινα+ : Επίνοια, ς. : εικ. ; 29 εκ. ISBN: Θζμα: Χθμεία--Μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). Dewey Class. No.: Βιολογία Γ' Γυμναςίου / Νίκοσ Ι. Σηαβάρασ. - Ακινα : αββάλασ, c ς. : εικ. ; 24 εκ. ISBN: Θζμα: Βιολογία--Μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). Dewey Class. No.: Βιβλιογραφικό Δελτίο / Ιανουάριος - Φεβρουάριος 14 6

7 Θουκυδίδου Ιςτορίαι : Βιβλίο Γ' : Α' Γενικοφ Λυκείου / Ιςτορίαι : Βιβλίο Γ' Μ. αρρισ... *και ά.+ - Ακινα : Πατάκθ, 2012, c ς. ; 24 εκ. - Εκπαίδευςθ. ISBN: Θζματα: Ελλθνικι γλϊςςα, Αρχαία--Μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). Ελλθνικι λογοτεχνία, Αρχαία--Μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). Dewey Class. No.: Κείμενα νεοελλθνικισ λογοτεχνίασ Β' Γυμναςίου / πφροσ Φλϊροσ. - Ακινα : Ελλθνοεκδοτικι, ς. ; 24 εκ. - Εκπαιδευτικά βιβλία για το Γυμνάςιο. ISBN: ; Θζμα: Νεοελλθνικι λογοτεχνία--μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). Dewey Class. No.: Λογοτεχνία Θεωρθτικισ Κατεφκυνςθσ Γ' Λυκείου / Μαρία Αρβανιτάκθ ; επιςτθμονικι επιμζλεια Ελλθνογερμανικι Αγωγι. - *Ακινα+ : Επίνοια, τ. : εικ. ; 29 εκ. ISBN: (τ. 1) (τ. 2) (set) Θζμα: Νεοελλθνικι λογοτεχνία--μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). Dewey Class. No.: Νεοελλθνικι λογοτεχνία Α' Γενικοφ Λυκείου : προτάςεισ διδαςκαλίασ / Δθμιτρθσ Χριςτόπουλοσ, Ελζνθ Πατςιατηι. - Ακινα : Πατάκθ, ς. ; 24 εκ. - Εκπαίδευςθ. ISBN: Θζμα: Νεοελλθνικι λογοτεχνία--μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). Dewey Class. No.: Θ Ιςτορία ςτθ Θεωρθτικι Κατεφκυνςθ Γ' Ενιαίου Λυκείου / Ελζνθ Θεοχάρθ ; εικονογράφθςθ Βαγγζλθσ Γκιόκασ ; επιςτθμονικι επιμζλεια Ελλθνογερμανικι Αγωγι. - *Ακινα+ : Επίνοια, τ. : εικ. ; 29 εκ. ISBN: (τ. 1); (τ. 2); (set) Θζμα: Ιςτορία--Μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). DeweyClass. No.: Μεςαιωνικι και νεότερθ ιςτορία Β' Γυμναςίου / πφροσ Φλϊροσ. - Ακινα : Ελλθνοεκδοτικι, ς. ; 24 εκ. - Εκπαιδευτικά βιβλία για το Γυμνάςιο. ISBN: ; Θζμα: Ιςτορία--Μελζτθ και διδαςκαλία (Μζςθ). Dewey Class. No.: Βιβλιογραφικό Δελτίο / Ιανουάριος - Φεβρουάριος 14 7

8 ΤΛΛΟΓΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ Οι απίκανεσ περιπζτειεσ του ακροφδου Πουκ / Μπεν Γκλυν-Σηόουνσ ; εικονογράφθςθ Μαγκαλί Μποννιόλ ; μετάφραςθ Δϊρα Σςοφρθ. - Ακινα : Πατάκθ, , *3+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - φγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. υλλογι πουργιτάκια ; 116. ISBN: Θζμα: Αγγλικι πεηογραφία--μυκιςτόρθμα. DeweyClass. No.: Οι απίκανεσ περιπζτειεσ του Χιοφγκο Πζππερ / Πολ τιοφαρτ & Κρισ Ρίντελ ; μετάφραςθ Φίλιπποσ Μανδθλαράσ. - Ακινα : Πατάκθ, 2010, c , *12+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - φγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. υλλογι Χελιδόνια ; 169. ISBN: Θζμα: Αγγλικι πεηογραφία--μυκιςτόρθμα. DeweyClass. No.: Σο Χρυςαυροκιριο από τον πάγο / Μαξ Κροφηε ; εικονογράφθςθ Erich Hölle ; μετάφραςθ Μαρία Αγγελίδου. - Ακινα : Πατάκθ, 2003, c , *1+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - φγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. υλλογι Χελιδόνια ; 111. ISBN: ; Θζμα: Γερμανικι πεηογραφία--μυκιςτόρθμα. DeweyClass. No.: Σα παιδιά του γαλάηιου πλανιτθ / Αντρί νερ Μάγκναςον ; μετάφραςθ Φίλιπποσ Μανδθλαράσ ; εικονογράφθςθ Λίλα Καλογερι. - Ακινα : Πατάκθ, 2006, c , *2+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - φγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. υλλογι Χελιδόνια ; 137. ISBN: Θζμα: Ιςλανδικι πεηογραφία--μυκιςτόρθμα. DeweyClass. No.: Ο κφριοσ των ελεφάντων / Ρενζ Γκιγιό ; μετάφραςθ από τα γαλλικά Καλλιόπθ Ακ. φαζλλου ; εξϊφυλλο - εικονογράφθςθ πφροσ Ορνεράκθσ. - Ακινα : Πατάκθ, 1982, c , *2+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - φγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. υλλογι Χελιδόνια ; 2. ISBN: (άδετο) Θζμα: Γαλλικι πεηογραφία--μυκιςτόρθμα. Dewey Class. No.: κιλά ελπίδα / Άννα Γκαβάλντα ; μετάφραςθ Μελίνα Καρακϊςτα. - Ακινα : Πατάκθ, 2005, c , *1+ ς. ; 21 εκ. - φγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. υλλογι Περιςτζρια ; 116. ISBN: ; Θζμα: Γαλλικι πεηογραφία--μυκιςτόρθμα. DeweyClass. No.: Ο άλλοσ μου εαυτόσ / Εφα Ιεροποφλου ; εικόνεσ Νίκοσ Μαρουλάκθσ. - Ακινα : Άγκυρα, c ς. : εικ. ; 21 εκ. - Λογοτεχνία για παιδιά ; Πεταλοφδα : για παιδιά από 8 χρόνων. ISBN: Θ γατοφλα τθσ βιτρίνασ και οι αδζςποτοι φίλοι τθσ / Νανά Μαρμαρά-Δαγιόγλου ; εικονογράφθςθ Άγγελοσ Κομίνθσ. - Ακινα : Κζδροσ, *42+ ς. : εικ. ; 25 εκ. ISBN: Ζνα τόςο δα λεκεδάκι / Ελζνθ βορϊνου ; εικονογράφθςθ Ναταλία Καπατςοφλια. - Ακινα : Μεταίχμιο, 2011, c , [4] ς. : εικ. ; 21 εκ. - Διαβάηω ιςτορίεσ ; Παιδικό. ISBN: Βιβλιογραφικό Δελτίο / Ιανουάριος - Φεβρουάριος 14 8

9 Θ Λουκία και οι δφο πατρίδεσ τθσ : νουβζλα / Ακθνά Μπίνιου ; εικονογράφθςθ Ζφθ Λαδά. - Ακινα : Πατάκθ, 2011, c , *5+ ς. : εικ. ; 25 εκ. - Λογοτεχνικά βιβλία με πολφχρωμθ εικονογράφθςθ. ISBN: Θ Ορτανςία φυλάει τα μυςτικά / Χριςτίνα Φραγκεςκάκθ ; εικονογράφθςθ Ντανιζλα ταματιάδθ. - Ακινα : Κζδροσ, , *2+ ς. : εικ. ; 21 εκ. ISBN: Σι τρζχει με το τθλζφωνο; / Εφα Ιεροποφλου ; εικόνεσ Άκθσ Μελάχρθσ. - Ακινα : Άγκυρα, c ς. : εικ. ; 21 εκ. - Λογοτεχνία για παιδιά ; Πεταλοφδα : για παιδιά από 8 χρόνων. ISBN: Ζχω -πάντα- Δικαίωμα : δζκα διθγιματα γραμμζνα από δζκα ςυγγραφείσ και χαριςμζνα ςτα παιδιά του κόςμου, ςτα παιδιά τθσ UNICEF / Φιλομιλα Βακάλθ-υρογιαννοποφλου... *και ά.+ - Ακινα : Ζναςτρον : UNICEF Ελλάδοσ, c ς. : εικ. ; 28 εκ. - Παιδικι λογοτεχνία. ISBN: DeweyClass. No.: Σο μόνο ταξίδι τθσ ηωισ του / Γεϊργιοσ Βιηυθνόσ ; εικονογράφθςθ Άντα & βετλίν ; διαςκευι Κϊςτασ Ποφλοσ. - Ακινα : Παπαδόπουλοσ, c *27+ ς. : εικ. ; 30 εκ. ISBN: ; Θ γοργόνα / Ανδρζασ Καρκαβίτςασ ; εικονογράφθςθ Νικόλασ Ανδρικόπουλοσ ; διαςκευι Κϊςτασ Ποφλοσ. - Ακινα : Παπαδόπουλο, *28+ ς. : εικ. ; 30 εκ. ISBN: X ; Για τθν άλλθ πατρίδα : μυκιςτόρθμα / Λότθ Πζτροβιτσ-Ανδρουτςοποφλου ; εικονογράφθςθ Πζτροσ Ηαμπζλθσ, Άννα Μενδρινοφ. - Ακινα : Πατάκθ, , *4+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - φγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. υλλογι Χελιδόνια ; 6. ISBN: X (άδετο) Οκτϊ αλθκινζσ ιςτορίεσ / Αντρζασ Κωνςταντινίδθσ ; εικονογράφθςθ Σάςοσ Μιςοφρασ. - Ακινα : Πατάκθ, ς. : εικ. ; 21 εκ. - φγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ υλλογι Χελιδόνια ; 64. ISBN: DeweyClass. No.: Ο Ονόματα δε λζμε / Αργυρϊ Κοκορζλθ ; εξϊφυλλο - εικονογράφθςθ Γιϊργοσ Χαλκιάσ. - Ακινα : Πατάκθ, 1996, c , *5+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - φγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. υλλογι πουργιτάκια ; 17. ISBN: Θ Ρίκι δεν είναι πια πιτςιρίκι / Λεία Χατηοποφλου-Καραβία ; εικονογράφθςθ Λίηα Θλιοφ. - Ακινα : Πατάκθ, 2002, c , *6+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - φγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. υλλογι Χελιδόνια ; 102. ISBN: Βιβλιογραφικό Δελτίο / Ιανουάριος - Φεβρουάριος 14 9

10 Άνοιξθ ι φκινόπωρο; / ωτθροφλα Καλιοντηοποφλου ; εικονογράφθςθ Ελζνθ Ρουςοποφλου. - Ακινα : Πατάκθ, 2009, c , *1+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - φγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ υλλογι Χελιδόνια ; 164. ISBN: Θ ιςτορία ενόσ άςπρου γατοφλθ / Ελζνθ Δικαίου ; εικονογράφθςθ - εξϊφυλλο Νίκοσ Δεςεκόπουλοσ. - Ακινα : Πατάκθ, , *2+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - φγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. υλλογι Χελιδόνια ; 32. ISBN: X 7 Σα μαγικά μολφβια / Ηωι Βαλάςθ ; εικόνεσ Βάςω Ψαράκθ. - 9θ ζκδ. - Ακινα : Κζδροσ, 2012, c1981, , *9+ ς. : εικ. ; 25 εκ. ISBN: Θ παράξενθ αγάπθ του αλόγου και τθσ λεφκασ / Χριςτοσ Μπουλϊτθσ ; ηωγραφιζσ Φωτεινι τεφανίδθ. - νζα ανακερωρθμζνθ ζκδ. - Ακινα : Polaris, 2012, c , *6+ ς. : εικ. ; 29 εκ. ISBN: Θ γάτα μου θ Σηοφλια / μαροφλα Παντελι ; εικονογράφθςθ πφροσ Γοφςθσ. - Ακινα : Μίνωασ, , *3+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - Μικροί αναγνϊςτεσ. ISBN: Ο Κανζλλοσ / Άννα Ιακϊβου ; εικονογράφθςθ Ζρςθ πακοποφλου. - Ακινα : Παπαδόπουλοσ, *28+ ς. : εικ. ; 30 εκ. ISBN: X το μιςό του ουρανοφ / Ζλενα Αρτηανίδου ; εξϊφυλλο - εικονογράφθςθ Αλζξθσ Κυριτςόπουλοσ. - Ακινα : Πατάκθ, 2000, c ς. : εικ. ; 21 εκ. - φγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. υλλογι Χελιδόνια ; 84. ISBN: Θ μπάλα τθσ ηωισ τουσ / Πάνοσ Χριςτοδοφλου ; εικονογράφθςθ Ελζνθ Σςάμπρα. - Ακινα : Κζδροσ, , *2+ ς. : εικ. ; 21 εκ. ISBN: Μπελάδεσ για τρεισ : μια ιςτορία για τθ φιλία, τθν ανακφκλωςθ και τθ ςυνεργαςία / Κατερίνα Σηωρίδου ; εικονογράφθςθ πφροσ Γοφςθσ. - Ακινα : Πατάκθ, 2009, c , *1+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - φγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. υλλογι Χελιδόνια ; 166. ISBN: Θ περιπζτεια τθσ ηαρωμζνθσ κάλτςασ / Βαγγζλθσ Θλιόπουλοσ. - Ακινα : Δελφίνι, , *2+ ς. : εικ. ; 19 εκ. - Βιβλία για παιδιά. ISBN: ; Βιβλιογραφικό Δελτίο / Ιανουάριος - Φεβρουάριος 14 10

11 Πιάςτε τουσ! : αγϊνεσ - μυςτιριο ςτο δάςοσ των Μουςϊνων / Φίλιπποσ Μανδθλαράσ, Μαρία Παπαγιάννθ ; *εξϊφυλλο - εικονογράφθςθ Μιχάλθσ Κουντοφρθσ+ - Ακινα : Πατάκθ, , *1+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - φγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ υλλογι Χελιδόνια ; 109. ISBN: ; Σο χρυςόψαρο τ' ουρανοφ / Πόλυ Βαςιλάκθ ; εικονογράφθςθ Κατερίνα Βεροφτςου. - Ακινα : Κζδροσ, *50+ ς. : εικ. ; 29 εκ. ISBN: ; Ζγκλθμα ςτο Σοφνδρα Εξπρζσ / Πζτροσ Χατηόπουλοσ ; εξϊφυλλο - εικονογράφθςθ Δζςποινα Καραπάνου. - Ακινα : Πατάκθ, 2011, c , *4+ ς. : εικ. ; 21 εκ. - φγχρονθ λογοτεχνία για παιδιά και για νζουσ. υλλογι Χελιδόνια ; 173. ISBN: Βιβλιογραφικό Δελτίο / Ιανουάριος - Φεβρουάριος 14 11

Ελλθνικό Κζντρο Αςφαλοφσ Διαδικτφου Δράςθ Ενθμζρωςθσ και Επαγρφπνθςθσ Saferinternet.gr

Ελλθνικό Κζντρο Αςφαλοφσ Διαδικτφου Δράςθ Ενθμζρωςθσ και Επαγρφπνθςθσ Saferinternet.gr Ελλθνικό Κζντρο Αςφαλοφσ Διαδικτφου Δράςθ Ενθμζρωςθσ και Επαγρφπνθςθσ Saferinternet.gr Ροιθτικι ςυλλογι για το Διαδίκτυο Ροιιματα μακθτϊν όλων των βακμίδων εκπαίδευςθσ γφρω από αςφαλι πλοιγθςθ ςτο Διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Τφπου ΕΛΣ pressoffice@nationalopera.gr Τθλ. 210 3711 392-391 - 320 Ακινα, 22 Σεπτεμβρίου 2014

Γραφείο Τφπου ΕΛΣ pressoffice@nationalopera.gr Τθλ. 210 3711 392-391 - 320 Ακινα, 22 Σεπτεμβρίου 2014 Γραφείο Τφπου ΕΛΣ pressoffice@nationalopera.gr Τθλ. 210 3711 392-391 - 320 Ακινα, 22 Σεπτεμβρίου 2014 Δελτίο Τφπου Καλλιτεχνικό Ρρόγραμμα Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ 2014-15 Το πρόγραμμα τθσ Εκνικισ Λυρικισ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Πρώτοι Εμείσ, τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Φα νζα μασ 7 Φο πρόγραμμα «Δείξ τουσ» ταξιδεφει ςτθν περιφζρεια 8 Φομζασ Ενιαίου Εγκριτικοφ Μζντρου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδροσ του ΚΙΝΘΜΑΣΟ Δθμοκρατϊν οςιαλιςτϊν, Γιϊργοσ Α. Παπανδρζου, κα είναι υποψιφιοσ ςτθν Αχαΐα και ςτθν Β Ακθνϊν.

Ο Πρόεδροσ του ΚΙΝΘΜΑΣΟ Δθμοκρατϊν οςιαλιςτϊν, Γιϊργοσ Α. Παπανδρζου, κα είναι υποψιφιοσ ςτθν Αχαΐα και ςτθν Β Ακθνϊν. Ο Πρόεδροσ του ΚΙΝΘΜΑΣΟ Δθμοκρατϊν οςιαλιςτϊν, Γιϊργοσ Α. Παπανδρζου, κα είναι υποψιφιοσ ςτθν Αχαΐα και ςτθν Β Ακθνϊν. Ακινα Α Αθδόνθσ Χριςτοσ, Κακθγθτισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Αλεξάκοσ Κωνςταντίνοσ,

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετιςμόσ από τουσ Προζδρουσ τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ Κοινωνικήσ Παιδιατρικήσ και Προαγωγήσ τησ Τγείασ & τησ ΕΕ του 24 ου υνεδρίου

Χαιρετιςμόσ από τουσ Προζδρουσ τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ Κοινωνικήσ Παιδιατρικήσ και Προαγωγήσ τησ Τγείασ & τησ ΕΕ του 24 ου υνεδρίου 1 Χαιρετιςμόσ από τουσ Προζδρουσ τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ Κοινωνικήσ Παιδιατρικήσ και Προαγωγήσ τησ Τγείασ & τησ ΕΕ του 24 ου υνεδρίου Αγαπθτοί ςυνάδελφοι, Το 24 Ο Πανελλήνιο υνζδριο τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΙΑΝΙ ΣΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ ΣΟΤ ΧΘΕ

ΕΡΓΙΑΝΙ ΣΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ ΣΟΤ ΧΘΕ Να ιταν τα sixties δυο φορζσ: Πρεβεηάνικθ πολεογραφία του Πάνου Μουρεηίνθ [χζδιο μιασ κριτικισ παρουςίαςθσ του βιβλίου ΕΡΓΙΑΝΙ ΣΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ ΣΟΤ ΧΘΕ ςτο μουςικοφιλολογικό βραδινό τθσ 20 θσ Αυγοφςτου 2010,

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Περιεχόμενα ελ Θζμα 3 Editorial 4 170 χρόνια Εκνικι Σράπεηα (ζκκεςθ) 7 Πιςτοποίθςθ ISO για υπθρεςίεσ Πλθροφορικισ 8 Κακιζρωςθ αρχϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ελλημική Εταιρία Κοιμωμικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας

Ελλημική Εταιρία Κοιμωμικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας Ελλημική Εταιρία Κοιμωμικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας ΠΑΡΣΗ-ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ 9-10 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2015 ΤΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΔ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΣΤΧΗΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επίκουροσ Κακθγθτισ. Σθλζφωνο/Fax: 2651005871-6973372330

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επίκουροσ Κακθγθτισ. Σθλζφωνο/Fax: 2651005871-6973372330 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπϊνυμο: Πατρϊνυμο: Θζςθ: Γνωςτικό Αντικείμενο: ταμάτιοσ Πορτελάνοσ Ανδρζασ Επίκουροσ Κακθγθτισ Διδακτικι Θρθςκευτικϊν - Θρθςκειολογία Σθλζφωνο/Fax: 2651005871-6973372330 Διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ. Ειςαγωγικϊν Εξετάςεων. Ζκδοςθ 2013/14. A Guide to. Entrance Examinations. Issue 2013/14

Οδθγόσ. Ειςαγωγικϊν Εξετάςεων. Ζκδοςθ 2013/14. A Guide to. Entrance Examinations. Issue 2013/14 Οδθγόσ Ειςαγωγικϊν Εξετάςεων Ζκδοςθ 2013/14 A Guide to Entrance Examinations Issue 2013/14 Ρολυτεχνείου 2, 7103 Αραδίππου, Λάρνακα Τθλ: 22509300, Φαξ: 22509390 Email: info@pascal.ac.cy URL: www.pascal.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

Διάφορα Eκπαιδευτικές Aφίσες

Διάφορα Eκπαιδευτικές Aφίσες 4 Διάφορα Eκπαιδευτικές Aφίσες Στη συσκευασία συμπεριλαμβάνεται υλικό ανάρτησης Το Αλφάβητο ISBN.: 978 960 6738 47 0 Διάσταση αφίσας 70x100 εκατοστά. ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ ISBN.: 978 960 6738 40 1 Διάσταση αφίσας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΘΝΙΚΘ ΓΛΩΣΣΑ (Γενικισ Ραιδείασ)

ΝΕΟΕΛΛΘΝΙΚΘ ΓΛΩΣΣΑ (Γενικισ Ραιδείασ) Σελίδα1 Από το Τπουργείο Πολιτιςμοφ, Παιδείασ και Θρθςκευμάτων ανακοινϊνεται ότι θ εξεταςτζα- διδακτζα φλθ των πανελλαδικά εξεταηόμενων μακθμάτων τθσ Γϋ τάξθσ του Θμεριςιου Γενικοφ Λυκείου για το ςχολικό

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

Tα πρώτα βήματα στον κόσμο

Tα πρώτα βήματα στον κόσμο Tα πρώτα βήματα στον κόσμο 2013-2014 Βιβλία και παιδαγωγικό υλικό για παιδιά προσχολικής ηλικίας (0-6 ετών) 1 BIBΛΙΑ ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΝΙ ΝΕΑ! Με ρόδες! μηνών Το σκυλάκι και οι φίλοι του / Το τρένο και οι φίλοι

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Φεβρουάριος 2015. Προς κ.κ. συναδέλφους βιβλιοπώλες

Αθήνα, Φεβρουάριος 2015. Προς κ.κ. συναδέλφους βιβλιοπώλες ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ (ΠΡΩΗΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) 38, 104 37 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.36.50.000, 210.52.05.600, 801.100.2665, ΦAΞ: 210.36.50.069 ΓΕΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΑΤΑΚΗ: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 65, 106 78 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210.38.11.850

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΡΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΡΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 9 Αυγούστου 2006 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΡΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ Από τη Διεύθυνση Γραµµάτων ανακοινώνονται τα Κρατικά Βραβεία Παιδικού Βιβλίου έτους 2005, τα οποία απονέµονται

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Η χρήςη του Διαδικτφου: Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Μαθηςιακζσ Ειςηγήςεισ για την Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο http://www.pi.ac.cy/internetsafety/pestalozzi.html Εργαςτιριο με κζμα «Η χριςθ του διαδικτφου: Ευκαιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγέλματα. Εργασιακά στερεότυπα. Περιβάλλον Εργασίας. Εργασιακές Σχέσεις. Εξοπλισμός μέσα παραγωγής

Επαγγέλματα. Εργασιακά στερεότυπα. Περιβάλλον Εργασίας. Εργασιακές Σχέσεις. Εξοπλισμός μέσα παραγωγής Επαγγέλματα Εργασιακά στερεότυπα Περιβάλλον Εργασίας Εργασιακές Σχέσεις Εξοπλισμός μέσα παραγωγής Πταν δθμιουργείται μια κινθματογραφικι ταινία ενςωματϊνονται ς αυτιν και «απακανατίηονται» πολλά και διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Φεβρουάριος 2011. Προς κ.κ. συνάδελφους βιβλιοπώλες

Αθήνα, Φεβρουάριος 2011. Προς κ.κ. συνάδελφους βιβλιοπώλες ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: π. τσαλδαρη (πρωην πειραιωσ) 38, 104 37 αθηνα ΤΗΛ.: 210.36.50.000, 210.52.05.600, 801.100.2665, ΦAΞ: 210.36.50.069 ΓΕΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΑΤΑΚΗ: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 65, 106 78 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210.38.11.850

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς Προσκτήσεις βιβλίων_ Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2014

Βιβλιοθήκη Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς Προσκτήσεις βιβλίων_ Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2014 ΑΓΟΡΕΣ 1 MITGUTSCH, ALI ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΡΑΦΙΤΗ ΣΤΟ ΜΟΛΥΒΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ 2 MITGUTSCH, ALI ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΚΑΟ ΣΤΗ ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ 3 MITGUTSCH, ALI ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΕΛΑΔΑ ΣΤΟ ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ 4 MITGUTSCH, ALI ΑΠΟ ΤΟ ΛΕΜΟΝΙ

Διαβάστε περισσότερα

Χ.Δ.Ν - ΥΡΙΣΙΑΝΙΚΗ ΔΝΩΗ ΝΔΑΝΙΓΩΝ Y.W.C.A. - World Young Women s Christian Association

Χ.Δ.Ν - ΥΡΙΣΙΑΝΙΚΗ ΔΝΩΗ ΝΔΑΝΙΓΩΝ Y.W.C.A. - World Young Women s Christian Association Χ.Δ.Ν - ΥΡΙΣΙΑΝΙΚΗ ΔΝΩΗ ΝΔΑΝΙΓΩΝ Y.W.C.A. - World Young Women s Christian Association ΠΑΓΚΟΜΙΑ, ΔΘΔΛΟΝΣΙΚΗ, ΜΗ ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΗ, ΓΤΝΑΙΚΔΙΑ ΟΡΓΑΝΩΗ Η ΧΕΝ δραςτθριοποιείται ςε 125 χϊρεσ ςτον κόςμο, μιλάει 120

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ 2014 Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ Για τθν Cineμάκεια Χίου Ζλενα Καλογρίδου, ςκθνοκζτθσ Ηκοποιόσ Αϋ: Ζτοιμθ. Ηκοποιόσ Βϋ: Ζτοιμοσ. Οπερατζρ: Ζτοιμοσ. κθνοκζτθσ: Να φφγει

Διαβάστε περισσότερα

Σπάνιων Βιβλίων & Περιοδικών

Σπάνιων Βιβλίων & Περιοδικών ΚΑΤAΛΟΓΟς ς ΠΩΛΠ ΩΛHΣΕΩΝ Σπάνιων Βιβλίων & Περιοδικών 6 Ιανουάριος 2010 Εναρξη πωλήσεων Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2010 ώρα 10:00 π. μ. Τα βιβλία που περιλαμβάνονται σε αυτό τον κατάλογο μπορείτε να τα δείτε

Διαβάστε περισσότερα

Σπάνιων Βιβλίων & Περιοδικών

Σπάνιων Βιβλίων & Περιοδικών ΚΑΤA ΛΟΓΟς ς ΠΩΛΠ ΩΛHΣΕΩΝ Σπάνιων Βιβλίων & Περιοδικών 5 Σεπτέμβριος 2009 Εναρξη πωλήσεων Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2009 Τα βιβλία που περιλαμβάνονται σε αυτό τον κατάλογο μπορείτε να τα δείτε στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

10062015τοταλ.tc Sun 19 of Jul 2015. Τα βιβλία μου. Τίτλος Συγγραφέας Εκδότης Είδος

10062015τοταλ.tc Sun 19 of Jul 2015. Τα βιβλία μου. Τίτλος Συγγραφέας Εκδότης Είδος 10062015τοταλ.tc Sun 19 of Jul 2015 Τα βιβλία μου SIGNUM Τίτλος Συγγραφέας Εκδότης Είδος Δημήτρης Αχιλ. Ροντήρης Μύθοι Και Θρύλοι Των Λαών, Αραβία Πόρφυρας ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (Συλλογικό), ENCYCLOPEDIE

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και πολιτιςμικισ παιδείασ με κζμα: Θ κινθτικι τζχνθ. Μια εκπαιδευτικι Προςζγγιςθ

Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και πολιτιςμικισ παιδείασ με κζμα: Θ κινθτικι τζχνθ. Μια εκπαιδευτικι Προςζγγιςθ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ΣΜΘΜΑ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ ΓΛΩΙΚΘ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΠΑΙΔΕΙΑ Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και

Διαβάστε περισσότερα

NATIONAL SUPPORTERS, COLLABORATORS AND MEDIA SPONSORS

NATIONAL SUPPORTERS, COLLABORATORS AND MEDIA SPONSORS Εσρωπαϊκή Γιορτή της Μοσσικής 2015 Θ 16 θ χρόνια εκδθλϊςεων του Ελλθνικοφ Δικτφου διοργανωτϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Γιορτισ τθσ Μουςικισ, είναι το αποτζλεςμα μιασ ςυναρπαςτικισ εκνικισ ςυνεργατικισ προςπάκειασ,

Διαβάστε περισσότερα

A/A Περιγραφή Τιμή ΟΥΕΛΣ Ε. ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟΝ και άλλα διηγήματα, Αθήνα 1934, σ.

A/A Περιγραφή Τιμή ΟΥΕΛΣ Ε. ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟΝ και άλλα διηγήματα, Αθήνα 1934, σ. A/A Περιγραφή Τιμή ΟΥΕΛΣ Ε. ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟΝ και άλλα διηγήματα, Αθήνα 1934, σ. 0002 250, Εκδοτικός οίκος ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΡΕΜΠΟΥ ΠΩΛ ΜΑΝΤΑΜ ΝΤΥΜΠΑΡΥ (VIE ROMANCEE), 1944, σ. 82, 0003 ελεύθερη απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΡΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα