XIAKA ΧΡΟΝΙΚΑ. τ. ir Vol. XVII

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "XIAKA ΧΡΟΝΙΚΑ. τ. ir Vol. XVII"

Transcript

1 XIAKA ΧΡΟΝΙΚΑ τ. ir Vol. XVII ΑΘΗΝΑ 1985

2 XIAKA ΧΡΟΝΙΚΑ Ι Δ Ρ Τ Τ Η Σ : Κ. Ι. ΑΜΑΝΤΟΣ Α' ΠΕΡΙΟΔΟΣ : Τ. Α' - ς' ( ) ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : Κ. Ι. ΑΜΑΝΤΟΣ. Β' ΠΕΡΙΟΔΟΣ : Τ. Ζ' - ( ) Διεύθυνση: ΣΤΕΡ. ΦΑΣΟΤΛΑΚΗΣ, Ρήγα Φεραίου 47, Καισαριανή. Συντακτική επιτροπή : Β. Λαμπρινουδάκης, Χ. Μπούρας, Σ. Φασουλάκης. Τυπογραφείο: ΑΛΕΚΟΥ ΡΑΛΛΗ, Καββαθά 62, Ζωγράφου Τηλ ΟΙ συγγραφείς έχουν την ευθύνη των δημοσιευμάτων τους. Χειρόγραφα, φωτογραφίες και λοιπό υλικό, δημοσιευόμενα ή βχι, δέν επιστρέφονται. 'Αναδημοσίευση και κάθε είδους αναπαραγωγή κειμένων κλπ. (φωτοαντίγραφα, φωτογραφίες κλπ.) χωρίς άδεια συγγραφέα καί έκδοτη δέν επιτρέπονται. Copyright 1985 by S. Fassoulakis, 47, Righa Pheraiou str., Kaisariani, Greece. Λ11 rights reserved - Tous droits réservé

3 ΑΝΕΚΔΟΤΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΑΟΓΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΟΡΑΗ ΧΙΟΤ * Στη Βιβλιοθήκη Κοραή τής Χίου φυλάσσεται ή νομισματική συλλογή του Σπ. 'Αργυρόπουλου, 1 ή οποία πουλήθηκε άπο τον 'ίδιο στην Εφορία των χία,κών εκπαιδευτηρίων το Ή συλλογή αποτελείται άπο 138 νομίσματα αρχαία και νεώτερα 1 μολυβδόβουλλο και 6 μετάλλια. Άπο αυτά, τα αρχαία ελληνικά νομίσματα, στο μεγαλύτερο μέρος τους, περιορίζονται γεωγραφικά στον χώρο τής Χίου, καλύπτοντας δμως, ένα μεγάλο χρονικό διάστημα άπο τον 6ο π.χ. εως τον 3ο μ.χ. αι. Το σύνολο των αρχαίων χιακών νομισμάτων θα μπορούσε να δ.αιρεθεΐ σέ δύο ουσιαστικά, καθαρά διακρινόμενες, ομάδες : Των αργυρών αρχαϊκών (1-9) και τών αργυρών κλασσικών (10-32). Ή ομοιογένεια τών ομάδων αυτών και δ σχετικά ϊδιος βαθμός διατήρησης τών νομισμάαων πού τίς αποτελούν, οδηγούν στή σκέψη Οτι πιθανόν πρόκειται για τμήματα μεγαλύτερων ευρημάτων, αν βέβαια, δέν είναι οι 'ίδιες αυτοτελείς νομισματικοί «θησαυροί». Ή έλλειψη δμως, περισσότερων στοιχείων σχετικών με τήν προέλευση τών νομισμάτων τής Συλλογής Αργυρόπουλου, δέν επιτρέπει τήν εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. Ή άποψη αυτή θα μπορούσε να επιβεβαιωθεί άπο το γεγονός δτι ή υπόλοιπη συλλογή δείχνει στή σύνθεση της μια συμπτωματικότητα και τυχαία κατοχή, και δχι οργανωμένη συλλεκτική προσπάθεια. Τα υπόλοιπα αρχαία νομίσματα συμπεριλαμβανομένων και τών ρωμαϊκών και τών μεσαιωνικών δέν καλύπτουν οΰτε μια συγκεκριμένη περιοχή, ούτε μια ορισμένη χρονική περίοδο. Φαίνεται δτι αποτελούν περισσότερο το αποτέλεσμα ενός τυχαίου και σποραδικού ενδιαφέροντος, παρά μιας συστηματικής συλλογής. * Ευχαριστώ ιδιαίτερα το προσωπικό της Βιβλιοθήκης Κοραή, πού μου προσέφερε κάθε δυνατή βοήθεια μέ προθυμία και ενδιαφέρον. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον κ. Στέριο Φασουλάκη, πού μου υπέδειξε τήν οπαρξη της συλλογής αύτης και μου παρέσχε πολύτιμη βοήθεια και πληροφορίες. Ευχαριστίες εκφράζονται στην διευθύντρια του Νομισματικού Μουσείου κ. Μάντω Οίκονομίδου για το ενδιαφέρον της" ευχαριστώ ακόμα τήν κ. Ήώ Κούλη για τις υποδείξεις της..., ; ". : 1. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά μέ τον Σπ. 'Αργυρόπουλο βλ. τήν αδημοσίευτη μελέτη τοΰ\κ. Στέρ. Φασουλάκη. για τα πρώϊο αρχαιολογικό μουσείο και τήν αρχαιολογία της Χίου.

4 4 Τα νεώτερα ελληνικά νομίσματα εξάλλου, πού καλύπτουν μια περίοδο πενήντα χρόνων, δηλαδή άπο το 1819 εως το 1869, είναι δλα μικρής πραγματικής και συλλεκτικής αξίας, καί θα μπορούσαν να είχαν συγκεντρωθεί κατά τή διάρκεια τής ζωής α ου 'Αργυρόπουλου. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΧΙΟΤ π.χ. ΑΡ, δίδραχμο 1 1. Έμ. Σφίγγα καθισμένη προς άρ. Στο πεδίο άρ. αμφορέας καί τσαμπί σταφύλι. "Οπ. 'Έγκοιλο τετράγωνο. Πρβλ. Α. Baldwin, «The Electrum and Silver Coins of Chios issued during the 6th, 5th and 4th c. B.C.», AJN, 1914, σ. 18, πιν. II, π.χ. AP, δίδραχμα 2-8. Πρβλ. δ.π., σ , πίν. III 9. "Οπ. Έγκοιλο τετράγωνο μέ κοκκιδώσεις. Πρβλ. SNG Cop 1546, π.χ. ΑΡ, δραχμές 10. Έμ. Σφίγγα καθισμένη προς δεξ. Στο πεδίο δεξ. στάχυ. "Οπ. 'Αμφορέας. Στο πεδίο άρ. τσαμπί σταφύλι, δεξ. ΑΡΓΕΙΟΣ. Πρβλ. SNG Cop Στο πεδίο δεξ. αστέρι. Ύστερόσημο ρόπαλο. 'Αρ. κηρύκειο, δεξ. ΓΝΩΣΙΣ. Πρβλ. SNG Cop Στο πεδίο δεξ. στάχυ. 'Αρ. τσαμπί σταφύλι, δεξ. ΘΕΡΣΗΣ. Πρβλ. SNG Cop Στο πεδίο δεξ. στάχυ. 'Τστερόσημο τρίποδας. 'Αρ. τσαμπί σταφύλι, δεξ. ΙΚΕΣΙΟΣ. Πρβλ. SNG Cop 'Αναφέρεται μόνον ή αξία των νομισμάτων, δπου αυτό είναι δυνατό και Οχι τα συγκεκριμένα βάρη, επειδή ήταν αδύνατο να ßfcöouv τα κατά>ληλα μέσα στή Χίο για το ακριβές ζύγισμα. Οί φωτογραφίες έγιναν άπο τον φίλο φωτογράφο κ. Μπ. Θεοφυλακτόπουλο" τα εκμαγεία των νομισμάτων οφείλονται στην κ. Σωτηρία Καραβία. Ευχαριστώ και τους δύο.

5 14. Στδ πεδίο δεξ. τσαμπί σταφύλι. "Οπ. Ό αύτδς τύπος. 'Αρ. δάδα, δεξ. ΚΤΛΛΑ[ΝΟΣ], σύμβολο φτερό. Πρβλ. J. Ν. Mavrogordato, «A Chronological Arrangement of the Coins of Chios», Num. Chron. 1915, 62a, σ "Οπ. Ό αυτός τύπος, δεξ. ΚΗΦΙΣΙ[ΔΗΣ]. Πρβλ. SNG Cop Στο πεδίο δεξ. πιθανόν τσαμπί σταφύλι. Άρ. δάδα, δεξ. ΛΑΜΠΡ[ΟΣ]. Πρβλ. SNG Cop 1582, Στο πεδίο δεξ. στάχυ. "Οπ.Ό αυτός τύπος. Δεξ. ΠΟΛΙΑΝ[ΘΟΣ]. Πρβλ. SNG Cop Στο πεδίο δεξ. ρόπαλο. 'Αρ. πηδάλιο, δεξ. ΚΑΤΚΑΣΙΩΝ. Πρβλ. SNG Cop ' Στο πεδίο δεξ. ρόπαλο, ανάμεσα στα πόδια της σφίγγας Π. *Αρ. πηδάλιο, δεξ. ΜΕΝΕΣΘ[ΕΤΣ]. Πρβλ. SNG Cop 1603, Έμ. Ό αύτδς τύπος πρδς άρ. "Οπ. Ό αύτδς τύπος. Δεξ. ΕΡΜΩΝΑ[Ξ]. Πρβλ. J. Ν. Mavrogordato, 64, σ. 314, 'Έμ. Ό αύτδς τύπος πρδς δεξ. Στδ πεδίο δεξ. τσαμπί σταφύλι. "Οπ. Ό αύτδς τύπος. Άρ. στάχυ, δεξιά ΛΕΩΜΕ[ΔΩΝ]. Πρβλ. δ.π., 62α, σ. 310, 'Έμ. Ό αύτδς τύπος. "Οπ. Ό αύτδς τύπος. Δεξ. αστέρι. 24. Έμ. Ό αύτδς τύπος πρδς άρ. "Οπ. Ό αύτδς τύπος. Δεξ. ΑΡΤΕΜΙΔΩΡΟΣ. Στικτδς κύκλος. Πρβλ. δ.π. 66β, σ. 316, Έμ. Ό αύτδς τύπος πρδς δεξ. "Οπ. Ό αύτδς τύπος. Δεξ. ΜΗΝΟΦΙΛΟ[Σ]. Τδ δλο σέ στεφάνι. Πρβλ. δ.π. 67, σ. 322, Έμ. Ό αύτδς τύπος πρδς άρ. Στδ πεδίο άρ. τσαμπί σταφύλι. "Οπ. Ό αύτδς τύπος. Δεξ. ΑΠΟΛ[ΛΩΝΙΔΗΣ]. Πρβλ. SNG Cop Έμ. Ό αύτδς τύπος. "Οπ. Ό αύτδς τύπος. Δεξ. Α... Σ. 29. Έμ. Ό αύτδς τύπος πρδς δεξ. Στδ πεδίο δεξ. στάχυ. "Οπ. Ό αύτδς τύπος. Άρ. τσαμπί σταφύλι. Επιγραφή πολύ φθαρμένη. 30. Έμ. Ό αύτδς τύπος. Στδ πεδίο δεξ. στάχυ. "Οπ. Ό αύτδς τύπος. 'Επιγραφή πολύ φθαρμένη. 31. Έμ. Ό αύτδς τύπος. Στδ πεδίο δεξ. τσαμπί σταφύλι. 5

6 6 Επιγραφή πολύ φθαρμένη. 32. Έμ. Σφίγγα καθισμένη προς δεξ. κρατώντας τσαμπί σταφύλι μέ το ανασηκωμένο μπροστινό της πόδι. Επιγραφή πολύ φθαρμένη. Πρβλ. SNG Cop π.χ. - 'Εποχή του Αυγούστου ΧΑ 33. Έμ. Ό αύτδς τύπος. XI/OC. Tò όνομα τοϋ άρχοντα φθαρμένο. Πρβλ. SNG Cop Εποχή του Αυγούστου ΧΑ, μισά άσσάρια μ.χ 'Έμ. Σφίγγα προ; δεξ. ακουμπώντας σέ αμφορέα μέ το μπροστινό της πόδι XI/ΩΝ. Στικτός κύκλος. "Οπ. Διασταυρούμενοι θύρσοι μέσα σέ στεφάνι. A/CCAP/IONH/MTC. Πρβλ. SNG Cop ΧΑ, δύο άσσάρια 36. Έμ. Σφίγγα προς δεξ. ACA/P/IA. Στο βξεργο ΔΤΩ. "Οπ. 'Ανδρική μετωπική μορφή.. ΠΙ/... ATXPTC/ΟΓΟΝΟΤΧΙ/Ω/Ν. Πρβλ. SNG Cop ΜΕΓΑΡΩΝ π.χ. ΧΑ 37. Έμ. Πρώρα πλοίου προς αρ., πάνω στην οποία στηρίζεται τρίποδας. Στο πεδίο άρ. τρίαινα. "Οπ. Δύο δελφίνια σέ κυκλική διάταξη. ΜΕΓ. Στικτός κύκλος. Πρβλ. BMC, σ. 120, άρ. 22. ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟ ΧΑ 38. Έμ. 'Ανδρική κεφαλή προς δεξ. 'ϊστε^όσημο ρόπαλο. "Οπ. Τελείως φθαρμένο. Ύστε^όσημο ρόπαλο. ΡΩΜΑΤΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ Σαλωνείνας Χρονολογία κοπής π.χ. Νομισματοκοπείο 'Ασίας. ΧΑ, άντωνιανοί 39. Έμ. SALONINAAVG. Προτομή της αυτοκράτειρας προς δεξ. σέ μηνίσκο. "Οπ. VENVSICTRIX. 'Αφροδίτη Ορθια προς άρ. Στο άρ. κρατά μήλο και κλαδί φοινικιάς. 'Αρ. ασπίδα. Πρβλ. RIC V, 1, σ Νομισματοκοπείο 'Ανατολής ('Αντιόχεια ;). 40.

7 "Οπ. VENVSAV. 'Αφροδίτη βρθια προς άρ. μέ δόρυ, ασπίδα καΐ κράνος στο δεξ. χέρι. Στο έξεργο PXV. Πρβλ. HCC IV, σ. 64, άρ. 33, Πιν. 18. Λικινίου (;) 41. Έμ. Κεφαλή μέ περικεφαλαία προς άρ. Επιγραφή φθαρμένη. "Οπ. Ζευς προς άρ. κρατώντας σκήπτρο στο άρ. χέρι καΐ Νίκη, πού τείνει στεφάνι, στο δεξ. ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ 'Ηρακλείου 42. ΧΑ, φόλλις. Χρονολογία κοπής 612/613. Νομισματοκοπείο Κωνσταντινουπόλεως. Έμ. Ό Ηράκλειος άρ. και ό Ηράκλειος Κωνσταντίνος δεξ., σέ μικρότερο μέγεθος, μετωπικοί, μέ χλαμύδα και στέμμα και κρατώντας σφαίρα. 'Ανάμεσα στα κεφάλια σταυρός. "Οπ. Μ. Στο πεδίο άρ. ANNO, δεξ. III. 'Επάνω, σταυρός. Νομισματοκοπείο ασαφές. Έπικεκομμένο σέ παλαιότερο νόμισμα. Πρβλ. ΜΙΒ 3, σ. 223, άρ Κώνσταντος Β' ΧΑ, φόλλις Χρονολογία κοπής 641. Νομισματοκοπείο Κωνσταντινουπόλεως. Έμ. Ό Κώνστας μετωπικός μέ χλαμύδα καΐ περικεφαλαία, κρατώντας σφαίρα. "Οπ. Μ. Τα έτη τής βασιλείας και το νομισματοκοπείο ασαφή. Έπικεκομμένο σέ παλαιότερο νόμισμα. Πρβλ. DOC II 2, σ. 442 κ.έ., άρ. 59α - 60e. ΕΝΕΤΙΚΑ Χίου 44. Χάλκινο του 16ου αί. μέ τα αρκτικά του ονόματος του ετήσιου άρμοστου. Έμ. Το πεδίο διαιρείται σέ δύο μέρη. Στο αρ., πύργωμα μέ εστεμμένο άετδ, στο δεξ., πύργωμα. "Οπ. Σταυρός. DVS.R...R. Πρβλ. D. Promis, La Zecca di Scio durante il dominio dei Genovesi, Torino MDCCCLXVI, σ. 58, άρ. 42, δπου αποδίδεται στον Battista Giustiniani Campi ( ). Π. Λάμπρος, Μεσαιωνικά νομίσματα των δυναστών τής Χίου, 'Αθήνα 1888, σ. 62, άρ σολδίο του Φραγκίσκου Λωρεντάν ( ). Έμ. Ό Δόγης γονατιστός προς δεξ., κρατώντας λάβαρο, μπροστά στον λέοντα του Άγ. Μάρκου. Στό έξεργο 12. Επιγραφή φθαρμένη. "Οπ. Εύλογων μετωπικός Χριστός. DEF..S.NOST. Πρβλ. Ν. Papadopoli, Le Monete di Venezia, Parte IH, , Venezia 1893, σ. 738, άρ. 50, Πιν. CXXIV. ΙΟΝΙΚΟΤ ΚΡΑΤΟΥΣ 46. ΧΑ, 1/2 όβολός 7

8 8 Χρονολογία κοπής Νομισματοκοπείο Λονδίνου. Έμ. Το λιοντάρι του 'Αγίου Μάρκου κρατώντας το Ευαγγέλιο καί επτά βέλη. ΙΟΝΙΚΟΝ ΚΡΑΤΟΣ καΐ χρονολογία. "Οπ. Ή Βρεταννία καθισμένη προς άριστ. BRITANNIA. Πρβλ. S. Gardiakos, The Coinage of Modern Greece, Crete, the Ionian Islands and Cyprus, Chicago 1969, σ ΧΑ, 1/2 δβολος Χρονολογία κοπής Νομισματοκοπείο Λονδίνου. Πρβλ. δ.π., σ ΧΑ, 1 όβολος Χρονολογία κοπής Νομισματοκοπείο Λονδίνου. ' Πρβλ. δ.π., σ ΧΑ, 1 /4 όβολοΰ Χρονολογία κοπής "Αγνωστο νομισματοκοπείο Κέρκυρας. Πρβλ. δ.π., σ ΧΑ, 1 λεπτό Χρονολογία κοπής Νομισματοκοπείο Λονδίνου. Ή Βρεταννία πρδς δεξ. Πρβλ. δ.π., σ ΑΡ, 30 λεπτά Χρονολογία κοπής Νομισματοκοπείο Λονδίνου. Έμ. Ή αξία μέσα σέ στεφάνι βελανιδιάς. Επιγραφή καί χρονολογία. "Οπ. Ή Βρεταννία καθισμένη προς δεξ. Πρβλ. δ.π., σ ΧΑ, 1 λεπτό Χρονολογία κοπής Νομισματοκοπείο Λονδίνου. Έμ. Το λιοντάρι του 'Αγίου Μάρκου, επιγραφή καί χρονολογία. "Οπ. Ή Βρεταννία καθισμένη πρδς δεξ. Πρβλ. δ.π., σ ΧΑ, 1 λεπτδ Χρονολογία ικοπης Νομισματοκοπείο Λονδίνου. Έμ. Ό αύτδς τύπος. "Οπ. Ό αύτδς τύπος. Πρβλ. δ.π., σ ΧΑ, 1 λεπτδ Χρονολογία κοπής Νομισματοκοπείο Λονδίνου. Έμ. Ό αύτδς τύπος. "Οπ. Ό αύτδς τύπος. Πρβλ. δ.π., σ. 89.

9 XIAKA ΧΡΟΝΙΚΑ IZ' (1985)

10 4

11 S 111 3t

12 ^&ig!ltr 'fiì-s 1 <

13 9 55. ΧΑ, 1 λεπτό Χρονολογία κοπής Νομισματοκοπείο Λονδίνου. Πρβλ. δ.π., σ ΑΡ, 30 λεπτά Χρονολογία κοπής Νομισματοκοπείο Λονδίνου. Έμ. Ή αξία μέσα σέ στεφάνι βελανιδιάς. Επιγραφή καΐ χρονολογία. "Οπ. Ή Βρεταννία καθισμένη προς δεξ. Πρβλ. δ.π., σ ΑΡ, 30 λεπτά Χρονολογία κοπής Νομισματοκοπείο Λονδίνου. Πρβλ. δ.π., σ ΑΡ, 30 λεπτά Χρονολογία κοπής Νομισματοκοπείο Λονδίνου. Πρβλ. δ.π., σ ΑΡ, 30 λεπτά Χρονολογία κοπής Νομισματοκοπείο Λονδίνου. Πρβλ. δ.π., σ ΑΡ, 30 λεπτά Χρονολογία κοπής Νομισματοκοπείο Λονδίνου. Πρβλ. δ.π., σ. 90. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 61. ΧΑ, 20 λεπτά Χρονολογία κοπής Νομισματοκοπείο Αίγινας. Έμ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ. Φοίνικας, επάνω σταυρός ανάμεσα σέ δύο λουλούδια, άρ. ακτίνες. Κάτω, αωκα σέ ελλειψοειδή κύκλο. "Οπ. ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ Ι. Α. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ. Ή αξία μέσα σέ στεφάνι άπο φοινικιά και δάφνη. Κάτω, ή χρονολογία. Πρβλ. J. Ρ. Divo, Modern Greek Coins , Zurich-Amsterdam 1969, σ ΧΑ, 10 λεπτά Χρονολογία κοπής 1830 (δεύτερη κοπή). Νομισματοκοπείο Αίγινας. Έμ. Ό αυτός τύπος μέσα σέ κύκλο. Πρβλ. δ.π., σ ΧΑ, 10 λεπτά

14 10 Χρονολογία κοπής 1831 (τρίτη κοπή). Νομισματοκοπείο Αίγινας. *Έμ. Ό αύτδς τύπος, άλλα χωρίς τον κύκλο. Πρβλ. δ.π., σ ΧΑ, 5 λεπτά Χρονολογία κοπής 1830 (δεύτερη κοπή). Νομισματοκοπείο Αίγινας. Έμ. Ό αυτός τύπος σέ κύκλο. "Οπ. Ό αύτδς τύπος. Πρβλ. δ.π., σ ΧΑ, 5 λεπτά Χρονολογία κοπής 1831 (τ(.ίτη κοπή). Νομισματοκοπείο Αϊγι\ας. "Εμ. Ό αύτδς τύπος, άλλα χωρίς τδν κύκλο. "Οπ. Ό αύτδς τύπος. Πρβλ. δ.π., σ ΧΑ, 1 λεπτδ Χρονολογία κοπής 1828 (πρώτη κοπή). Έμ. Ό αύτδς τύπος σέ κύκλο. 'Από κάτω ή χρονολογία. "Οπ. Ό αύτδς τύπος. Πρβλ. δ.π., σ ΧΑ, 1 λεπτδ Χρονολογία κοπής 1830 Έμ. Ό αύτδς τύπος. "Οπ. Ό αύτδς τύπος. Πρβλ. δ.π., σ. 19. (δεύτερη κοπή) ΧΑ, 1 λεπτδ Χρονολογία κοπής 1831 (τρίτη κοπή). Έμ. Ό αύτδς τύπος. "Οπ. Ό αύτδς τύπος. Πρβλ. δ.π., σ. 19. ΟΘΩΝΟΣ 73. ΑΡ, 5 δραχμές Χρονολογία κοπής Νομισματοκοπείο Μονάχου. Έμ. ΟΘΩΝ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Κεφαλή "Οθωνος σέ νεαρή ηλικία πρδς δεξ. Κάτω, τδ δνομα του χαράκτη Κ. ΦΟΙΓΤ. "Οπ. Τδ έμβλημα της Ελληνικής Βασιλείας σέ στεφάνι. Στδ 2ξε ν γο ή αξία και ή χρονολογία. Πρβλ. δ.π., σ ΑΡ, 1 δραχμή Χρονολογία κοπής Νομισματοκοπείο 'Αθηνών. Έμ. Ό αύτδς τύπος. "Οπ. Ό αύτδς τύπος. Πρβλ. δ.π., σ ΧΑ, 10 λεπτά Χρονολογία κοπής 1833 (πρώτη κοπή). Νομισματοκοπείο Μονάχου.

15 Έμ. ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΑΛΑΔΟΣ. Το έμβλημα της Ελληνικής Βασιλείας. "Οπ. Ή αξία καΐ ή χρονολογία μέσα σέ δάφνινο στεφάνι. Πρβλ. δ.π., σ ΧΑ, 10 λεπτά Χρονολογία κοπής 1838 " Πρβλ. δ.π., σ. 27. (πρώτη κοπή). Νομισματοκοπείο 'Αθηνών. 77. ΧΑ, 10 λεπτά Χρονολογία κοπής 1844 (δεύτερη κοπή). Νομισματοκοπείο 'Αθηνών. Έμ. *0 αυτός τύπος, άλλα ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πρβλ. δ.π., σ ΧΑ, 10 λεπτά Χρονολογία κοπής 1845 (δεύτερη κοπή). Νομισματοκοπείο 'Αθηνών. Πρβλ. δ.π., σ ΧΑ, 10 λεπτά Χρονολογία κοπής 1846 (δεύτερη κοπή). Νομισματοκοπείο 'Αθηνών. Πρβλ. δ.π., σ ΧΑ, 10 λεπτά Χρονολογία κοπής 1847 (τρίτη κοπή). Νομισματοκοπείο 'Αθηνών. Έμ. Ό αυτός τύπος, άλλα το στέμμα μικρότερο. "Οπ. Ό αυτός τύπος, άλλα νέο σχέδιο στεφανίου. Πρβλ. δ.π., σ ΧΑ, 10 λεπτά Χρονολογία κοπής 1848 (τρίτη κοπή). Νομισματοκοπείο 'Αθηνών. Πρβλ. δ.π., σ ΧΑ, 10 λεπτά Χρονολογία κοπής 1850 (τρίτη κοπή). Νομισματοκοπείο 'Αθηνών. Πρβλ. δ.π., σ ΧΑ, 10 λεπτά Χρονολογία κοπής 1851 (τρίτη κοπή). Νομισματοκοπείο 'Αθηνών. Πρβλ. δ.π., σ ΧΑ, 5 λεπτά Χρονολογία κοπής 1833 (πρώτη κοπή). Νομισματοκοπείο Μονάχου. 11

16 12 Έμ. "Ο αυτός τύπος, άλλα όμοιος μέ τις παλαιότερες κοπές. "Οπ. Ό αυτός τύπος, άλλα δμοιος μέ τις παλαιότερες κοπές. Πρβλ. δ.π., σ ΧΑ, 5 λεπτά Χρονολογία κοπής 1834 "Οπ. "Ο αυτός τύπος. Πρβλ. δ.π., σ. 29. (πρώτη κοπή). Νομισματοκοπείο Μονάχου. 86. ΧΑ, 5 επτά Χρονολογία κοπής 1837 (π^ώτη κοπή). Νομισματοκοπείο Αθηνών. Πρβλ. δ.π., σ ΧΑ, 5 λεπτά Χρονολογία κοπής 1838 (πρώτη κοπή). Νομισματοκοπείο 'Αθηνών. " Πρβλ. δ.π., σ ΧΑ, 5 λεπτά Χρονολογία κοπής 1839 (πρώτη κοπή). Νομισματοκοπείο 'Αθηνών. Πρβλ. δ.π., σ ΧΑ, 5 λεπτά Χρονολογία κοπής 1840 Έμ. "Ο αυτός τύπος. Πρβλ. δ.π., σ. 29 (πρώτη κοπή). Νομισματοκοπείο 'Αθηνών. 90. ΧΑ, 5 λεπτά Χρονολογία κοπής 1841 (πρώτη κοπή). Νομισματοκοπείο Πρβλ. δ.π., σ. 29. 'Αθηνών. 91. ΧΑ, 5 λεπτά Χρονολογία κοπής 1842 (πρώτη κοπή). Νομισματοκοπείο? Αθηνών. Πρβλ. δ.π., σ ΧΑ, 5 λεπτά Χρονολογία κοπής 1844 (δεύτερη κοπή). Νομισματοκοπείο 'Αθηνών. Έμ. Ό αυτός τύπος, άλλα ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Πρβλ. δ.π., σ ΧΑ, 5 λεπτά Χρονολογία κοπής 1845 (δεύτερη κοπή). Νομισματοκοπείο 'Αθηνών.

17 Πρβλ. δ.π., σ ΧΑ, 5 λεπτά Χρονολογία κοπής 1846 (δεύτερη κοπή). Νομισματοκοπείο "Αθηνών. Πρβλ. δ.π., σ ΧΑ, 5 λεπτά Χρονολογία κοπής 1849 (τρίτη κοπή). Νομισματοκοπείο 'Αθηνών. Έμ. Ό αυτός τύπος, άλλα το στέμμα μικρότερο. "Οπ. Ό αυτός τύπος, άλλα νέο σχέδιο στεφανιού. Πρβλ. δ.π., σ ΧΑ, 5 λεπτά Χρονολογία κοπής 1851 (μειωμένο μέγεθος).νομισματοκοπείο "Εμ. Ό αυτός τύπος. Πρβλ. δ.π., σ. 30. 'Αθηνών. 97. ΧΑ, 2 λεπτά Χρονολογία κοπής 1832 (πρώτη κοπή). Νομισματοκοπείο 'Αθηνών. Έμ. Ό αυτός τύπος, άλλα δμοιος μέ τις παλαιότερες κοπές. "Οπ. Ό αυτός τύπος, άλλα Ομοιος μέ τις παλαιότερες κοπές. Πρβλ. δ.π., σ ΧΑ, 2 λεπτά Χρονολογία κοπής 1833 (πρώτη κοπή). Νομισματοκοπείο Μονάχου. Πρβλ. δ.π., σ ΧΑ, 2 λεπτά Χρονολογία κοπής 1834 (πρώτη κοπή). Νομισματοκοπείο Μονάχου. Έμ. "Ο αυτός τύπος. Πρβλ. δ.π., σ ΧΑ, 2 λεπτά Χρονολογία κοπής 1836 (πρώτη κοπή). Νομισματοκοπείο Αθηνών. Πρβλ. δ.π., σ ΧΑ, 2 λεπτά Χρονολογία κοπής 1837 (πρώτη κοπή). Νομισματοκοπείο 'Αθηνών. Πρβλ. δ.π., σ ΧΑ, 2 λεπτά Χρονολογία κοπής 1838 (πρώτη κοπή). Νομισματοκοπείο 'Αθηνών.

18 14 Πρβλ. δ.π., σ ΧΑ, 2 λεπτά Χρονολογία κοπής 1840 (πρώτη κοπή). Νομισματοκοπείο 'Αθηνών. Πρβλ. δ.π., σ ΧΑ, 2 λεπτά Χρονολογία κοπής 1842 (πρώτη κοπή). Νομισματοκοπείο Αθηνών. Πρβλ. δ.π., σ ΧΑ, 2 λεπτά Χρονολογία κοπής 1844 (δεύτερη κοπή). Νομισματοκοπείο 'Αθηνών. Έμ. *0 αυτός τύπος, άλλα ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Πρβλ. δ.π., σ ΧΑ, 2 λεπτά Χρονολογία 1845 (δεύτερη κοπή). Νομισματοκοπείο 'Αθηνών. Πρβλ. δ.π., σ ΧΑ, 2 λεπτά Χρονολογία κοπής 1847 (τρίτη κοπή). Νομισματοκοπείο 'Αθηνών. Έμ. Ό αυτός τύπος, άλλα το στέμμα μικρότερο. "Οπ. Ό αυτός τύπος, άλλα νέο σχέδιο στεφανίου. Πρβλ. δ.π., σ ΧΑ, 2 λεπτά Χρονολογία κοπής 1848 (τρίτη κοπή). Νομισματοκοπείο 'Αθηνών. Πρβλ. δ.π., σ ΧΑ, 2 λεπτά Χρονολογία κοπής 1849 (τρίτη κοπή),. Νομισματοκοπείο 'Αθηνών. Πρβλ. δ.π., σ ΧΑ, 2 λεπτά Χρονολογία κοπής 1851 (μειωμένο μέγεθος). Νομισματοκοπείο 'Αθηνών. Πρβλ. δ.π., σ ΧΑ, 2 λεπτά Χρονολογία κοπής 1857 (μειωμένο μέγεθος). Νομισματοκοπείο 'Αθηνών. "Οπ. Ό αύτος τύπος.

19 15 Πρβλ. β.π., σ ΧΑ, 1 λεπτό Χρονολογία κοπής (πρώτη κοπή). Νομισματοκοπείο Μονάχου. Έμ. Ό αυτός τύπος, άλλα δμοιο μέ τις παλαιότερες κοπές. "Οπ. Ό αυτός τύπος, άλλα δμοιο μέ τις παλαιότερες κοπές. Πρβλ. δ.π., σ ΧΑ, 1 λεπτό Χρονολογία κοπής 1834 (πρώτη κοπή). Νομισματοκοπείο Μονάχου. Πρβλ. δ.π., σ ΧΑ, 1 λεπτό Χρονολογία κοπής 1837 (πρώτη κοπή). Νομισματοκοπείο Αθηνών. Πρβλ. δ.π., σ ΧΑ, 1 λεπτό Χρονολογία κοπής 1838 (πρώτη κοπή). Νομισματοκοπείο Αθηνών. Πρβλ. δ.π., σ ΧΑ, 1 λεπτό Χρονολογία κοπής 1839 (πρώτη κοπή). Νομισματοκοπείο 'Αθηνών. Πρβλ. δ.π., σ ΧΑ, 1 λεπτό Χρονολογία κοπής 1840 (πρώτη κοπή). Νομισματοκοπείο Αθηνών. Πρβλ. δ.π., σ ΧΑ, 1 λεπτό Χρονολογία κοπής 1841 (πρώτη κοπή). Νομισματοκοπείο Αθηνών. Έμ. "Ο αυτός τύπος. Πρβλ. δ.π., σ ΧΑ, 1 λεπτό Χρονολογία κοπής 1842 Πρβλ. δ.π., σ. 33. (πρώτη κοπή). Νομισματοκοπείο 'Αθηνών ΧΑ, 1 λεπτό Χρονολογία κοπής 1843 (πρώτη κοπή). Νομισματοκοπείο 'Αθηνών. Πρβλ. δ.π., σ. 33.

20 ΧΑ, 1 λεπτό Χρονολογία κοπής 1844 (δεύτερη κοπή). Νομισματοκοπείο 'Αθηνών. Έμ. *0 αυτός τύπος, άλλα ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. *Όπ. Ό αυτός τύπος. Πρβλ. δ.π., σ ΧΑ, 1 λεπτό Χρονολογία κοπής 1845 (δεύτερη κοπή). Νομισματοκοπείο 'Αθηνών. Πρβλ. δ.π., σ ΧΑ, 1 λεπτό Χρονολογία κοπής 1847 (τρίτη κοπή). Νομισματοκοπείο Αθηνών. Έμ. Ό αυτός τύπος, άλλα το στέμμα μικρότερο. "Οπ. Ό αυτός τύπος, άλλα νέο σχέδιο στεφανίου Πρβλ. δ.π., σ ΧΑ, 1 λεπτό Χρονολογία κοπής 1849 (τρίτη κοπή). Νομισματοκοπείο 'Αθηνών. Πρβλ. δ.π., σ ΧΑ, 1 λεπτό Χρονολογία κοπής 1851 (μειωμένο μέγεθος). Νομισματοκοπείο 'Αθηνών. Πρβλ. δ.π., σ ΧΑ, 1 λεπτό Χρονολογία κοπής 1857 (μειωμένο μέγεθος) Νομισματοκοπείο 'Αθηνών. Πρβλ. δ.π., σ. 34. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α' 127. ΑΡ, 1 δραχμή Χρονολογία κοπής Νομισματοκοπείο Παρισιού. Έμ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α' ΒΑΣΙΛΕΤΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Κεφαλή Γεωργίου σέ νεαρή ηλικία προς άρ. "Οπ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Το έμβλημα της Ελληνικής Βασιλείας. Κάτω, ή αξία. Πρβλ. δ.π., σ ΑΡ, 50 λεπτά Χρονολογία κοπής Νομισματοκοπείο Παρισιού. "Οπ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Στέμμα. Στο έξεργο ή αξία καΐ ή χρονολογία. Πρβλ. δ.π., σ. 59.

21 129. AP, 50 λεπτά Χρονολογία κοπής Νομισματοκοπείο Παρισιού. Πρβλ. δ.π., σ ΧΑ, 10 λεπτά Χρονολογία κοπής Νομισματοκοπείο Στρασβούργου. Κάτω, ή χρονολογία. "Οπ. Ή αξία μέσα σέ στεφάνι. Επάνω, ΔΙΩΒΟΛΟΝ. Πρβλ. δ.π., σ ΧΑ, 2 λεπτά Χρονολογία κοπής Νομισματοκοπείο Στρασβούργου. "Οπ. Ή αξία μέσα σέ στεφάνι. Πρβλ. δ.π., σ ΧΑ, 1 λεπτό Χρονολογία κοπής Νομισματοκοπείο Στρασβούργου. " Πρβλ. δ.π., σ ΧΑ, 1 λεπτό Χρονολογία κοπής Νομισματοκοπείο Στρασβούργου. Πρβλ. δ.π., σ ΧΑ, 1 λεπτό Χρονολογία κοπής Νομισματοκοπείο Παρισιού. Πρβλ. δ.π., σ ΑΡ, 20 λεπτά Χρονολογία κοπής Νομισματοκοπείο Παρισιού. "Οπ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Στέμμα. Στο έξεργο ή αξία καΐ ή χρονολογία. Πρβλ. δ.π., σ ΧΑ, 5 λεπτά Χρονολογία κοπής Νομισματοκοπείο Παρισιού. "Οπ. Ή αξία μέσα σέ στεφάνι. Επάνω ΟΒΟΛΟΣ. Πρβλ. δ.π., σ ΜΟΛΪΒΔΟΒΟΤΛΛΟ 8ος μ.χ. αιώνας. Έμ. Σταυρόσχημο έπικλητικο μονόγραμμα ΘΕΟΤΟΚΕ ΒΟΗΘΕΙ 2

22 18 ΠΕΤΡΩ Ore. Στο πεδίο, επάνω καί κάτω, σταυρός ανάμεσα σέ έλικες. ΪΠΑΤΩ Πρβλ. G. Zacos-A. Veglery, Byzantine Lead Seals, Vol. 1, Part II, Basel 1972, a. 1264, άρ ΜΕΤΑΛΛΙΑ Άργυρο μετάλλιο του χαράκτη C. Voigt. OTTO I REX GRAECORUM. Προτομή "Οθωνος σέ νεαρή ηλικία προς δεξ. GRECIA REDIVIVA. Ή 'Αθηνά Πρόμαχος καθισμένη σέ πρώρα πλοίου, κρατώντας κέρας αφθονίας σαο αριστερό της χέρι. Στο έξεργο MDCGCXXXII. Χάλκινο μετάλλιο του χαράκτη Κ. Lange. ΟΘΩΝ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Προτομή "Οθωνος προς άρ. ΤΟΙΣ ΕΤΕΡΓΕΤΑΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΘΕΜΕΛΙΩΘΗ ΤΗΙ Κ. ΜΑΊΌΥ ΑΩΛΘ. Το κτήριο του Πανεπιστημίου 'Αθηνών. Χάλκινο μετάλλιο του χαράκτη Κ. Lange. ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΠΑΤΡΩΝ. Προτομή τοϋ Γερμανού προς άρ. ΘΕΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΥΨΩΣΩ ΑΥΤΟΝ Ό Γερμανός «ρθιος στο κέντρο μέ υψωμένη τή σημαία. Δεξ. καί άρ. δύο άρματωλοί ορκίζονται. Στο Ιξεργο ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ 25 ΜΑΡΤ Μολύβδινο μετάλλιο ευρωπαϊκής πόλης άδιάγνωστο. Στρατιωτικά μετάλλια Σταυρός σέ δάφνινο στεφάνι. ΟΘΩΝ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΟΙΣ Η- ΡΩΙΚΟΙΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ. 'Αστέρι μέ το έμβλημα της Βασιλείας στο κέντρο. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚ! ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡ ΘΡΟΝΟΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΑΛ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΟΑΥΒΔΟΒΟΥΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΓΟΛΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ

ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΟΑΥΒΔΟΒΟΥΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΓΟΛΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ A N N A Α Β Ρ Α Μ Ε Α ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΟΑΥΒΔΟΒΟΥΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΓΟΛΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ Στο Μουσείο των Σπετσών έχει κατατεθεί ένας αρκετά μεγάλος αριθμός μολυβδοβούλλων, των οποίων παρουσιάζω εδώ τή σφραγιστική

Διαβάστε περισσότερα

Η σκηνή του «Μη μου άπτου», όπως εμφανίζεται σε βυζαντινά μνημεία και η μορφή που παίρνει στον 16ο αιώνα (πίν. 61-66)

Η σκηνή του «Μη μου άπτου», όπως εμφανίζεται σε βυζαντινά μνημεία και η μορφή που παίρνει στον 16ο αιώνα (πίν. 61-66) Η σκηνή του «Μη μου άπτου», όπως εμφανίζεται σε βυζαντινά μνημεία και η μορφή που παίρνει στον 16ο αιώνα (πίν. 61-66) Αιμιλία ΚΑΛΛΙΓΑ-ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ Δελτίον XAE 3 (1962-1963), Περίοδος Δ' Σελ. 203-230 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

βρισκόταν στα ψηλά βουνά της σερραϊκής γης, να τους αποκαλύψει το πεπρωμένο

βρισκόταν στα ψηλά βουνά της σερραϊκής γης, να τους αποκαλύψει το πεπρωμένο 124 Κυριάκου Κυρ. Παπακυριάκου βρισκόταν στα ψηλά βουνά της σερραϊκής γης, να τους αποκαλύψει το πεπρωμένο της ζωής τους 200. ε) Ο Στρυμόνας. Από το πολύστιχο ψήφισμα του δήμου της Αμφιπόλεως του 357 π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι τοιχογραφίες του ναού της Αγίας Μαρίνας στον Μουρνέ της Κρήτης. Ένας άγνωστος βιογραφικός κύκλος της Αγίας Μαρίνας

Οι τοιχογραφίες του ναού της Αγίας Μαρίνας στον Μουρνέ της Κρήτης. Ένας άγνωστος βιογραφικός κύκλος της Αγίας Μαρίνας Οι τοιχογραφίες του ναού της Αγίας Μαρίνας στον Μουρνέ της Κρήτης. Ένας άγνωστος βιογραφικός κύκλος της Αγίας Μαρίνας Τζένη ΑΛΜΠΑΝΗ Δελτίον XAE 17 (1993-1994), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη της Ντούλας Μουρίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΤΟΝ 16ο ΑΙΩΝΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΤΟΝ 16ο ΑΙΩΝΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΖΑΡΙΔΗ ΕΩΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΑ 2 (1994-1996) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΤΟΝ 16ο ΑΙΩΝΑ Ο ρόλος που διαδραμάτισε η ιδιωτική εκπαίδευση στην πνευματική ζωή της Κέρκυρας την εποχή

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Αρχαιολογικού Πάρκου Πάφου Ελληνικά

Κείμενο Αρχαιολογικού Πάρκου Πάφου Ελληνικά 1 Κείμενο Αρχαιολογικού Πάρκου Πάφου Ελληνικά 2 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΦΟΥ Γραπτή ξενάγηση για audio guide Περιεχόμενα -Εισαγωγή -Οικία του Διόνυσου -Οικία του Θησέα -Οικία του Ορφέα -Οικία του Αιώνα 3 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΝΗΣΑΚΙ ΤΟΥ ΑΓ. ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1960 ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΝΗΣΑΚΙ ΤΟΥ ΑΓ. ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1960 ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΝΗΣΑΚΙ ΤΟΥ ΑΓ. ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1960 ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ Οι ανασκαφικές έρευνες στο ΝΔ άκρο της νησίδας (Σχ.1) του Αγίου Αχίλλειου στη Μικρή Πρέσπα έρχονται να συμπληρώσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Διδάσκοντας τη μέσα από τις πηγές ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ (1827-1875), ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΣΥΡΟΥ, ΤΗΝΟΥ ΚΑΙ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ (1827-1875), ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΣΥΡΟΥ, ΤΗΝΟΥ ΚΑΙ ΜΗΛΟΥ ΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ (1827-1875), ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΣΥΡΟΥ, ΤΗΝΟΥ ΚΑΙ ΜΗΛΟΥ Εισαγωγή, αναλυτικές περιλήψεις και σχόλια ΤΟΜΟΣ Α ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΩΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΟ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ ΤΑΦΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΥΟ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ ΤΑΦΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΥΟ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΙ ΤΑΦΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μέ τις σωστικές άνασκαφές, που έγιναν παλιότερα σέ διάφορα οικόπεδα τής Θεσσαλονίκης, ήρθε στο φως ένας μεγάλος αριθμός τάφων από

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζω τις βυζαντινές εικόνες

Γνωρίζω τις βυζαντινές εικόνες ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Γνωρίζω τις βυζαντινές εικόνες Μ Ο Υ Σ Ε Ι Ο Β Υ Ζ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Υ Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Τ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Γνωρίζω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ. ένδειξη σχετική µε τον καλλιτέχνη και την προέλευσή τους 1. Το ξεχωριστ ενδιαφέρον στην εικ να της Σιάτιστας εντοπίζεται, κυρίως,

ΤΗΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ. ένδειξη σχετική µε τον καλλιτέχνη και την προέλευσή τους 1. Το ξεχωριστ ενδιαφέρον στην εικ να της Σιάτιστας εντοπίζεται, κυρίως, ΣΥΝΘΕΤΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΣΚΗΝΕΣ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Στο Εκκλησιαστικ Μουσείο της Σιάτιστας φυλάσσεται φορητή εικ να της αγίας Παρασκευής, η οποία συντίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΟ ΝΕΟ - ΑΤΤΙΚΑ ΗΜΙΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ*

ΔΥΟ ΝΕΟ - ΑΤΤΙΚΑ ΗΜΙΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ* ΟΛΓΑ ΠΑΛΑΓΓΙΑ ΔΥΟ ΝΕΟ - ΑΤΤΙΚΑ ΗΜΙΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ* Ι. ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΚΑΙ ΣΑΤΥΡΟΣ, EM 245 Ti ό,τι έχει σμίξει με το Διόνυσο κι ως μέσα το μυστικόν εγεύτη Θάνατο βαθιά του, πριχού το θάνατο τον άλλον αντικρύσει,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ UNESCO ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΟΜΙΛΟΣ UNESCO ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφηµερίδα των νέων µας ΟΜΙΛΟΣ UNESCO ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφημερίδα των νέων μας -Τεύχος 3, εκέµβριος 2008 URL: www.unesco.gr - E-mail: info@unesco.gr - - ΓΙΝΕΤΕ ΚΙ ΕΣΕΙΣ ΜΕΛΟΣ!!! UNESCO

Διαβάστε περισσότερα

Άγνωστες εικόνες και τοιχογραφίες του Θεοφάνη του Κρητός στη Μονή Παντοκράτορος και στη Μονή Γρηγορίου στο Άγιον Όρος

Άγνωστες εικόνες και τοιχογραφίες του Θεοφάνη του Κρητός στη Μονή Παντοκράτορος και στη Μονή Γρηγορίου στο Άγιον Όρος Άγνωστες εικόνες και τοιχογραφίες του Θεοφάνη του Κρητός στη Μονή Παντοκράτορος και στη Μονή Γρηγορίου στο Άγιον Όρος Ευθύμιος ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Δελτίον XAE 19 (1996-1997), Περίοδος Δ' Σελ. 97-116 ΑΘΗΝΑ 1997

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ 2011 ΑΙΓΙΝΑ ΜΟΝΑΧΟ: ΤΑ ΓΛΥΠΤΑ ΜΟΝΑΧΟ ΝΑΥΠΛΙΟ ΑΘΗΝΑ: ΟΙ ΒΑΥΑΡΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ 2011 ΑΙΓΙΝΑ ΜΟΝΑΧΟ: ΤΑ ΓΛΥΠΤΑ ΜΟΝΑΧΟ ΝΑΥΠΛΙΟ ΑΘΗΝΑ: ΟΙ ΒΑΥΑΡΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ Ιούνιος 2011 ΑΙΓΙΝΑ ΜΟΝΑΧΟ: ΤΑ ΓΛΥΠΤΑ ΜΟΝΑΧΟ ΝΑΥΠΛΙΟ ΑΘΗΝΑ: ΟΙ ΒΑΥΑΡΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ομιλήτρια: Χρυσή Καραϊωσηφίδου ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Ο Όθωνας και η περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις σε δύο επιγραφές από «τα περίχωρα των Αβδήρων»

Παρατηρήσεις σε δύο επιγραφές από «τα περίχωρα των Αβδήρων» Παρατηρήσεις σε δύο επιγραφές από «τα περίχωρα των Αβδήρων» Σέ μελέτη, πού έφερε τον τίτλο "Inscriptions latines de Macédoine" και δημοσιεύθηκε στο Bulletin de Correspondance Hellénique (BCH) του 1884,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ Ναός αφιερωµένος στην Αθηνά Παρθένο. (Εγκαίνια: 438 π.χ.)

Ο ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ Ναός αφιερωµένος στην Αθηνά Παρθένο. (Εγκαίνια: 438 π.χ.) ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Πολιτιστικό πρόγραµµα Α Λυκείου 2011-12: «Από την Ακρόπολη ως το Βρετανικό Μουσείο. Μια περιπέτεια του αρχαίου ελληνικού πολιτισµού» LEO VON KLENZE, 1846 Ο ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ*

Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ* Α. Πολίτης. 'Υποσημειώσεις καί παραπομπές 183 πέμπουμε γενικώς και αόριστα στην εργασία απ' όπου αντλούμε, κι όχι στο σημείο που βρίσκεται η πληροφορία: τερτίπια μικροτεμπελιάς που συνήθως φανερώνουν περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρογραφία/Μελέτες #1 Αθήναι, Απρίλιος 2788 Από πρώτης καταγεγραμμένης Ολυμπιάδος, «2012» Τάσος Πετούρης. «Μαρούσι» * Το Αρχαίο Άθμονον*

Αρθρογραφία/Μελέτες #1 Αθήναι, Απρίλιος 2788 Από πρώτης καταγεγραμμένης Ολυμπιάδος, «2012» Τάσος Πετούρης. «Μαρούσι» * Το Αρχαίο Άθμονον* Αρθρογραφία/Μελέτες #1 Αθήναι, Απρίλιος 2788 Από πρώτης καταγεγραμμένης Ολυμπιάδος, «2012» Τάσος Πετούρης «Μαρούσι» * Το Αρχαίο Άθμονον* Εικόνα εξωφύλλου: Επιτύμβια Στήλη των αδελφών Ζωσιμένους και Σωκράτους,

Διαβάστε περισσότερα

Χορηγός: Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (Μέλος της ΕΕΔΑ)

Χορηγός: Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (Μέλος της ΕΕΔΑ) Χορηγός: Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (Μέλος της ΕΕΔΑ) Ομαδική βία και επιθετικότητα στα σχολεία ISBN 978-960-272-725-6 ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Μαυρομιχάλη 23, 106 80 Αθήνα Τηλ.: 210 3678

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Κ. ΣΧΙΝΑ - Π. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Κ. ΣΧΙΝΑ - Π. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΕΝΤΡΟΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ E.I.E. 16 ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Κ. ΣΧΙΝΑ - Π. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΛΡΙΤΣΑΚΗ ΘΗΝΑΙ 19 74 ΚΕΝΤΡΟΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ε.Ι.Ε. 16 ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ Κ. ΣΧΙΝΑ - Π. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 Για την ιστορία της μονής βλ. κυρίως ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΗΜΕ 1928, σ. 301 κ.ε., ΟΡΛΑΝΔΟΣ, ΑΒΜΕ. 2 Βλ. παρακάτω σ. 44 47.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 Για την ιστορία της μονής βλ. κυρίως ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΗΜΕ 1928, σ. 301 κ.ε., ΟΡΛΑΝΔΟΣ, ΑΒΜΕ. 2 Βλ. παρακάτω σ. 44 47. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Μονή της Μυρτιάς (εικ. 24), στο 23 ο περίπου χιλιόμετρο του δρόμου που οδηγεί από το Αγρίνιο στο Θέρμο, κοντά στη λίμνη Τριχωνίδα, είναι η παλαιότερη σε λειτουργία μονή στην Αιτωλία 1. Παράλληλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΣΑΛΙΚΌ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ. ΤΟΜΟΣ 24ος ΑΑΡΙΣΑ 1993 ΑΡΧ. 1500

ΘΕΣΣΑΛΙΚΌ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ. ΤΟΜΟΣ 24ος ΑΑΡΙΣΑ 1993 ΑΡΧ. 1500 ΘΕΣΣΑΛΙΚΌ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΜΟΣ 24ος ΑΑΡΙΣΑ 1993 ΑΡΧ. 1500 BRUNO HELLY H ΟΔΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΓΎΡΤΩΝΗΣ - ΤΕΜΠΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ ΤΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ Μετάφραση από τα γαλλικά GINO POLESE [Η μελέτη που ακολουθεί,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΗΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ ΣΤΟ «ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ» (1898-1902)

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΗΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ ΣΤΟ «ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ» (1898-1902) ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΛΤΤΖΟΤΡΗΣ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΗΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ ΣΤΟ «ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ» (1898-1902) Η ιστορία του σκηνοθέτη στο νεοελληνικό θέατρο δεν έχει γίνει ακόμη αντικείμενο ιστορικής μελέτης οι περισσότερες απόψεις

Διαβάστε περισσότερα

Kείµενα-επιµέλεια: K. Xατζηασλάνη, E. Kαϊµάρα, A. Λεοντή

Kείµενα-επιµέλεια: K. Xατζηασλάνη, E. Kαϊµάρα, A. Λεοντή Kείµενα-επιµέλεια: K. Xατζηασλάνη, E. Kαϊµάρα, A. Λεοντή Kαλλιτεχνική επιµέλεια: Ίνα Μελέγκογλου, AltSys Επεξεργασία εικόνων: Indigo Graphics Eκτύπωση: Α. Τσάκος - Ελ. Μπένου - Στ. Καµαράδου Φωτογραφίες:

Διαβάστε περισσότερα

Αλφαβητική σειρά. Ασκήσεις. π.χ. αρχίζω, βόδι, γάτα, δάσος

Αλφαβητική σειρά. Ασκήσεις. π.χ. αρχίζω, βόδι, γάτα, δάσος 0 Ενότητα 1 Ένα ακόμα σκαλί Ο Σεπτέμβρης Αλφαβητική σειρά Στα λεξικά, στις εγκυκλοπαίδειες, στις ατζέντες, στους καταλόγους κ.α. οι λέξεις δε γράφονται τυχαία αλλά κατ αλφαβητική σειρά. Πρώτα γράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Με αφορμή ένα οικόσημο Η παρουσία του οίκου Μπαρότζι στο Αιγαίο

Με αφορμή ένα οικόσημο Η παρουσία του οίκου Μπαρότζι στο Αιγαίο Με αφορμή ένα οικόσημο Με αφορμή ένα οικόσημο Η παρουσία του οίκου Μπαρότζι στο Αιγαίο ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΛΛΙΒΡΕΤΑΚΗΣ Δρ Ιστορίας, Διευθυντής Ερευνών ΕΙΕ Οι Μπαρότζι που συναντώνται στη μεσαιωνική και νεώτερη

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές κρίσεις και Τουριστική Κίνηση στην Ελλάδα

Οικονομικές κρίσεις και Τουριστική Κίνηση στην Ελλάδα Τόμος IV, Τεύχος 1, Φεβρουάριος 2009 ιεύθυνση Οικονομικών Μελετών & Προβλέψεων Κώστας Βορλόου Senior Economist cvorlow@eurobank.gr Στέλλα Κανελλοπούλου Research Economist skanellopoulou@eurobank.gr Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα