Πίνακας Περιεχομένων ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ"

Transcript

1

2 Πίνακας Περιεχομένων ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΞΗ ΗΜΕΙΩΕΙ ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΝΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΜΟΤ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΠΑΡΕ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΚΣΤΠΩΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Δ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΓΛΩΑ (ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΣΗ) ΓΛΩΑ (ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΙΩΝ) ΙΣΟΡΙΑ (ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΣΗ) ΙΣΟΡΙΑ (ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΙΩΝ) ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΣΗ) ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΙΩΝ) ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ (ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΣΗ) ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ (ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΙΩΝ) ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Ε ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΕΡΕΤΝΩ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΤΠΣΩ (ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΣΗ) ΕΡΕΤΝΩ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΤΠΣΩ (ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΙΩΝ) ΓΛΩΑ (ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΣΗ) ΓΛΩΑ (ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΙΩΝ) ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ (ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΣΗ) ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ (ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΙΩΝ) ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΣΗ) ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΙΩΝ) ΙΣΟΡΙΑ (ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΣΗ) ΙΣΟΡΙΑ (ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΙΩΝ) ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Σ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΕΡΕΤΝΩ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΤΠΣΩ (ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΣΗ) ΕΡΕΤΝΩ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΤΠΣΩ (ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΙΩΝ) ΓΛΩΑ (ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΣΗ) ΓΛΩΑ (ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΙΩΝ) ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ (ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΣΗ) ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ (ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΙΩΝ) ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΣΗ) ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΙΩΝ) ΙΣΟΡΙΑ (ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΣΗ) ΙΣΟΡΙΑ (ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΙΩΝ) ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ

3 Πίνακας Περιεχομένων ΒΙΟΛΟΓΙΑ (ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΣΗ) ΒΙΟΛΟΓΙΑ (ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΙΩΝ) ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ (ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΣΗ) ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ (ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΙΩΝ) ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΟΡΙΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ ΟΔΤΕΙΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΣΗ) ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΙΩΝ) ΗΡΟΔΟΣΟΤ ΙΣΟΡΙΕ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Β ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΧΗΜΕΙΑ (ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΣΗ) ΧΗΜΕΙΑ (ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΙΩΝ) ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ (ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΣΗ) ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ (ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΙΩΝ) ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ ΜΕΑΙΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΟΣΕΡΗ ΙΣΟΡΙΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ ΙΛΙΑΔΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΣΗ) ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΙΩΝ) ΦΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ (ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΣΗ) ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ (ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΙΩΝ) ΜΑΘΗΜΑΣΑ Γ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ (ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΣΗ) ΒΙΟΛΟΓΙΑ (ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΙΩΝ) ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ (ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΣΗ) ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ (ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΙΩΝ) ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ ΝΕΟΣΕΡΗ ΚΑΙ ΤΓΧΡΟΝΗ ΙΣΟΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣΙΚΗ ΠΟΙΗΗ: ΕΤΡΙΠΙΔΗ ΕΛΕΝΗ ΦΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΣΗ) ΧΗΜΕΙΑ (ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΙΩΝ) ΔΡΑΜΑΣΙΚΗ ΠΟΙΗΗ: ΑΡΙΣΟΦΑΝΗ ΟΡΝΙΘΕ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΑΛΓΕΒΡΑ ΓΕΩΜΕΣΡΙΑ ΦΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΛΩΙΚΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΕΚΦΡΑΗ ΕΚΘΕΗ ΓΛΩΙΚΕ ΑΚΗΕΙ ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ ΑΡΧΑΙΟΤ ΚΟΜΟΤ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΑΠΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ

4 Οδηγίες Εγκατάστασης ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ Τοποκετείςτε το DVD ςτο DVD-ROM του υπολογιςτι ςασ και κα τρζξει αυτόματα. Μόλισ ανοίξει το πρόγραμμα κα πρζπει να πατιςετε εκεί που λζει «ΕΞΟΔΟΣ». Στθ ςυνζχεια πθγαίνετε ςτο "Ο Υπολογιςτισ μου" αν ζχετε ελλθνικά Windows ι ςτο "My Computer" αν ζχετε αγγλικά Windows και κάντε δεξί κλικ ςτο εικονίδιο SN. Επιλζξτε «άνοιγμα ςε νζο παράκυρο», ι «εξερεφνθςθ» ι «open in new window» ι «explore» αναλόγωσ τθν ζκδοςθ windows που ζχετε. Θα ςασ ανοίξει μία λίςτα με φακζλουσ και αρχεία που περιλαμβάνει το DVD. Επιλζξτε το αρχείο «schoolnet.exe» (ι «schoolnet» αν ζχετε επιλζξει να μθ φαίνονται οι καταλιξεισ των αρχείων) και κάντε δεξί κλικ «αντιγραφι» ι «copy» αναλόγωσ αν ζχετε ελλθνικι ι αγγλικι ζκδοςθ windows. Στθ ςυνζχεια ςτθν επιφάνεια εργαςίασ πατιςτε δεξί κλικ «επικόλλθςθ» ι «paste» και κα ςασ εμφανιςτεί το αρχείο ςτθν επιφάνεια εργαςίασ. Εκτελζςτε το πρόγραμμα schoolnet.exe. Τθν πρϊτθ φορά που τρζχει ςασ ηθτά να δϊςετε το ςυνδυαςμό του user name / password που κα χρθςιμοποιείτε για πρόςβαςθ από τον ςυγκεκριμζνο H/Y. Αφοφ τα δϊςετε επιλζξετε ενεργοποίθςθ και εφόςον αυτι γίνει επιτυχθμζνα λαμβάνετε ςχετικό ενθμερωτικό μινυμα. Κατόπιν κλείςτε τθν εφαρμογι. Εκτελοφμε εκ νζου το πρόγραμμα schoolnet.exe. Τϊρα το πρόγραμμα εκτελείται ςαν resident πρόγραμμα και τοποκετείται ςαν μικρό εικονίδιο ςτθ γραμμι εργαςιϊν. Θ εφαρμογι αυτι κα ενεργοποιείται πλζον αυτόματα μετά από κάκε επανεκκίνθςθ του Θ/Υ (start-up program) και δεν κα χρειάηεται να τθν εκτελείτε κάκε φορά που κζλετε να αποκτιςετε πρόςβαςθ ςτθν πλατφόρμα SchoolNet.

5 Οδηγίες Εγκατάστασης Αν κάνουμε διπλό κλικ επάνω ςτο εικονίδιο αυτό τότε μασ ανοίγει θ εφαρμογι ξεκλειδϊματοσ που είναι ωσ εξισ: Χωρίσ να κλείςουμε τθν εφαρμογι ξεκλειδϊματοσ, για να μποφμε τϊρα ςτθν πλατφόρμα ScholNet από ζνα οποιονδιποτε browser ανοίξουμε τθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: Με χριςθ του ςυνδυαςμοφ πλικτρων ALT+TAB μεταβαίνουμε ςτθν εφαρμογι ξεκλειδϊματοσ και πλθκτρολογοφμε (ι κάνουμε copy/paste) τον αρικμό τθσ ςυνεδρίασ (Session ID) που κα ανοίξουμε με τθν πλατφόρμα SchoolNet και ο οποίοσ φαίνεται κάτω από τα ςτοιχεία Login του χριςτθ.

6 Οδηγίες Εγκατάστασης Ακολοφκωσ επιλζγουμε το κουμπί Ενεργοποίηςη. Εφόςον θ ενεργοποίθςθ τθσ ςυνεδρίασ από τον Θ/Υ που χρθςιμοποιοφμε γίνει επιτυχθμζνα τότε μασ εμφανίηεται το μινυμα: Με χριςθ του ςυνδυαςμοφ πλικτρων ALT+TAB μεταβαίνουμε ςτον browser που ζχουμε ανοίξει τθν πλατφόρμα SchoolNet και πλθκτρολογοφμε τα ςτοιχεία του χριςτθ (user name / password) με τα οποία ζχουμε πρόςβαςθ από τον ςυγκεκριμζνο Θ/Υ. Κατόπιν τθσ επιτυχθμζνθσ ειςόδου χρθςιμοποιοφμε τθν πλατφόρμα όπωσ επικυμοφμε.

7 Οδηγίες Εγκατάστασης Εφόςον ολοκλθρϊςουμε τθν εργαςία-μελζτθ μασ ςτθν πλατφόρμα και βγοφμε από αυτι (διαδικαςία log-out) τότε μεταβαίνουμε και πάλι ςτθν εφαρμογι ξεκλειδϊματοσ όπου πλζον φαίνεται ωσ ακολοφκωσ και πατάμε το κουμπί Απενεργοποίηςη. ΠΡΟΟΧΗ: Θ ίδια διαδικαςία πρζπει να επαναλαμβάνεται κάκε φορά που κζλουμε να κάνουμε Login ςτθν πλατφόρμα SchoolNet e-learning. Για οποιοδιποτε τεχνικό πρόβλθμα ςασ προκφψει μπορείτε να επικοινωνιςετε με το help desk τθσ ςτο τθλ τισ κακθμερινζσ εργάςιμεσ θμζρεσ και από 10:00 π.μ. έωσ 21:00 μ.μ.

8 Γενικές Οδηγίες Χρήσης ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΦΡΗΗ Ραρακάτω κα εξθγιςουμε τισ βαςικζσ λειτουργίεσ τθσ εφαρμογισ που ιςχφουν και για τθν ζκδοςθ ςε οπτικό μζςο αλλά και για τθ δικτυακι ζκδοςθ. ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΞΗ Το κουμπί «Επιλογι τάξθσ» μασ ανακατευκφνει ςτθν αρχικι ςελίδα ςτθν οποία μποροφμε να δοφμε αναλυτικά τα μακιματα ςτα οποία ζχουμε πρόςβαςθ από κάκε τάξθ. Ρατϊντασ πάνω ςε ζνα από αυτά μακιματα ανοίγει το μενοφ του αντίςτοιχου μακιματοσ. ΗΜΕΙΩΕΙ Το κουμπί «Σθμειϊςεισ» δίνει τθ δυνατότθτα ςτο χριςτθ να δει τισ ςθμειϊςεισ που ζχει κρατιςει ςε κάκε μάκθμα. Εδϊ να εξθγιςουμε ότι ςθμειϊςεισ μποροφμε να κρατιςουμε ςε οποιοδιποτε μάκθμα κζλουμε. Το κάκε «βιβλιαράκι» ζχει τισ δικζσ του ςθμειϊςεισ. Πταν λζμε «βιβλιαράκι» εννοοφμε το κουμπί που ζχει το κάκε μάκθμα ςε κάκε τρίμθνο που είναι και ζνα ανεξάρτθτο βιβλιαράκι.

9 Γενικές Οδηγίες Χρήσης Άρα για παράδειγμα αν κρατιςουμε ςθμειϊςεισ ςτο μάκθμα των Μακθματικϊν τθσ Α Γυμναςίου του Α Τριμινου και μετά από κάποιεσ μζρεσ κζλουμε να ςθμειϊςουμε και κάτι ακόμα ςε αυτό το βιβλιαράκι κα ζχουμε ςυγκεντρωμζνεσ και τισ δφο αυτζσ ςθμειϊςεισ. Άρα αν οι ςθμειϊςεισ που κρατάμε αναφζρονται ςε μία ςυγκεκριμζνθ ςελίδα του προγράμματοσ καλό είναι πριν τθ ςθμείωςθ να γράψετε και τθ ςελίδα ςτθν οποία αναφζρεται θ ςθμείωςθ. Ραρακάτω εξθγοφμε το πϊσ μποροφμε να κρατιςουμε ςθμειϊςεισ: Πταν ζχετε επιλζξει μάκθμα και το κουμπί που κζλετε να μελετιςετε, δεξιά από το ρολόι ενεργοποιείται ζνα κουμπί "Επεξεργαςία ςημειώςεων". Ρατϊντασ πάνω ςε αυτό ανοίγει ο χϊροσ των ςθμειϊςεων ςτο οποίο μπορείτε να ςθμειϊςετε οτιδιποτε κζλετε. Αφοφ κρατιςετε τισ ςθμειϊςεισ που κζλετε πατιςτε αποθήκευςη και κλείςτε τισ ςθμειϊςεισ. Πποτε κζλετε να δείτε τισ ςθμειϊςεισ που ζχετε κρατιςει μπορείτε να πατιςετε ςτο κουμπί "ημειώςεισ" (όπωσ βλζπετε και ςτθν παρακάτω εικόνα) και να δείτε ςε ποια μακιματα και κουμπιά ζχετε κρατιςει ςθμειϊςεισ. Κάνοντασ κλικ πάνω ςε ζνα από αυτά τα μακιματα κα δείτε τισ ςθμειϊςεισ που είχατε κρατιςει για το μάκθμα αυτό.

10 Γενικές Οδηγίες Χρήσης Ραραπάνω βλζπουμε ότι ο ςυγκεκριμζνοσ χριςτθσ ζχει κρατιςει ςθμειϊςεισ ςτα μακιματα τθσ Γ Γυμναςίου. Αν κάνουμε κλικ πάνω ςε ζνα από αυτά κα δοφμε τισ ςθμειϊςεισ που ζχουμε κρατιςει. Στισ ςθμειϊςεισ κα εμφανίηονται μόνο τα μακιματα και τα τρίμθνα ςτα οποία ζχετε ιδθ κρατιςει ςθμειϊςεισ. ΟΔΗΓΙΕ ΦΡΗΗ Το κουμπί «Οδθγίεσ χριςθσ» δίνει τθ δυνατότθτα ςτο χριςτθ να κατεβάςει το παρϊν «pdf» αρχείο που αναλφει το πϊσ δουλεφει θ πλατφόρμα κακϊσ και το πϊσ είναι χωριςμζνο το κάκε μάκθμα ςε κουμπιά. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΝΕΑ Το κουμπί «Εκπαιδευτικά νζα» ζχει με θμερολογιακι ςειρά τισ ανακοινϊςεισ τθσ εταιρείασ μασ αναφορικά με τθν πλατφόρμα. Για οποιαδιποτε νζα υπθρεςία προςκζτουμε ςτθν πλατφόρμα ι αλλαγζσ προκφπτουν κα ανακοινϊνονται ςτο χϊρο αυτό:

11 Γενικές Οδηγίες Χρήσης ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Το κουμπί «Επικοινωνία» ςασ ανοίγει μία φόρμα για να αποςτείλετε mail ςτθν εταιρεία: Ο ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΜΟΤ Ράνω δεξιά ςτθν πλατφόρμα ςε άςπρο φόντο υπάρχουν κάποιεσ επιλογζσ που ζχουν να κάνουν με το λογαριαςμό μασ. Το κουμπί «Αρχικι ςελίδα» μασ πθγαίνει ξανά ςτθν αρχικι ςελίδα για να επιλζξουμε ποια τάξθ και ποιο μάκθμα κζλουμε να μελετιςουμε. Το κουμπί «Logout» είναι για να αποςυνδεκοφμε από τθ πλατφόρμα. Ρροςοχι ζχουμε ξαναπεί ότι αφοφ πατιςουμε «Logout» μεταβαίνουμε και πάλι ςτθν εφαρμογι ξεκλειδϊματοσ (το εικονίδιο ds δίπλα ςτο ρολόι) όπου πλζον φαίνεται ωσ ακολοφκωσ και πατάμε το κουμπί Απενεργοποίηςη. ΠΡΟΟΧΗ: Θ ίδια διαδικαςία πρζπει να επαναλαμβάνεται κάκε φορά που κζλουμε να κάνουμε Login ςτθν πλατφόρμα SchoolNet e-learning.

12 Γενικές Οδηγίες Χρήσης Τϊρα κα εξθγιςουμε τισ δυνατότθτεσ ελζγχου χριςθσ τθσ πλατφόρμασ. Ρατϊντασ το κουμπί «Ο λογαριαςμόσ μου»κάτω ακριβϊσ από εκεί που βλζπετε το όνομά ςασ (όπωσ φαίνεται ςτθν παραπάνω εικόνα) ανοίγει ζνα μενοφ με τρεισ επιλογζσ. Θ πρϊτθ επιλογι είναι τα «τατιςτικά μελέτησ». Σε αυτι τθν επιλογι μποροφμε να ορίςουμε τισ θμερομθνίεσ για τισ οποίεσ κζλουμε να δοφμε το ςυνολικό χρόνο πρόςβαςθσ ςτθ πλατφόρμα κακϊσ και το πόςθ ϊρα ζχουμε αςχολθκεί με το κάκε μάκθμα.

13 Γενικές Οδηγίες Χρήσης Θ δεφτερθ επιλογι είναι το «Ιςτορικό χρήςησ» από το οποίο μποροφμε να δοφμε αναλυτικά τθν ϊρα που ςυνδεκικαμε και αποςυνδεκικαμε κάκε φορά ςτθ πλατφόρμα κακϊσ και το μάκθμα που μελετιςαμε ορίηοντασ τισ θμερομθνίεσ που κζλουμε να ελζγξουμε: Θ τελευταία επιλογι είναι το «Αξιολόγηςη». Μζςα ςτθν αξιολόγθςθ μποροφμε να επιλζξουμε το μάκθμα που επικυμοφμε και να ορίςουμε τισ θμερομθνίεσ που κζλουμε να ελζγξουμε ζτςι ϊςτε να δοφμε πόςα τεςτ ζχουμε κάνει κακϊσ και τισ βακμολογίεσ που ζχουμε πάρει ςτο κάκε τεςτ. Φαίνονται αναλυτικά πόςεσ ερωτιςεισ είχε το κάκε τεςτ κακϊσ και το ςε πόςεσ απαντιςαμε ςωςτά και ςε πόςεσ λάκοσ. Να τονίςουμε ότι αν ζνα τεςτ το κάνουμε περιςςότερεσ από μία φορζσ κα εμφανιςτοφν τα αποτελζςματα όλων των προςπακειϊν μασ και όχι μόνο τθσ τελευταίασ.

14 Γενικές Οδηγίες Χρήσης ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Αφοφ ζχουμε επιλζξει τθν τάξθ και το μάκθμα που κζλουμε να μελετιςουμε ανοίγει το μενοφ του μακιματοσ: Ραραπάνω παρατθροφμε ότι ζχουμε επιλζξει τθν Ιςτορία τθσ Γ Γυμναςίου. Το επόμενο βιμα είναι να επιλζξουμε το κουμπί και το τρίμθνο το οποίο κζλουμε να μελετιςουμε. Αφοφ ζχουμε κάνει τθν επιλογι που κζλουμε κα εμφανιςτεί μπροςτά μασ το εξϊφυλλο του μακιματοσ που επιλζξαμε. Αν κάνουμε ζνα αριςτερό κλικ ςτθν πάνω ι κάτω δεξιά γωνία του βιβλίου κα κατευκυνκοφμε ςτθν πρϊτθ ςελίδα των περιεχομζνων:

15 Γενικές Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ Τϊρα κα αναφζρουμε κάποια βαςικά ςθμεία για το πϊσ δουλεφουν τα περιεχόμενα των βιβλίων τθσ πλατφόρμασ. Αρχικά κα πρζπει να ζχετε πάντα υπόψθ ςασ ότι θ πρϊτθ ι οι πρϊτεσ ςελίδεσ των περιεχομζνων είναι ευρετιριο για να μπορείτε να περιθγθκείτε μζςα ςτα περιεχόμενα. Αυτό ςθμαίνει ότι από τισ πρϊτεσ ςελίδεσ των περιεχομζνων επιλζγετε το κεφάλαιο (ενότθτα) και το υποκεφάλαιο (υποενότθτα) το οποίο επικυμείτε να μελετιςετε. Αν επιλζξετε κάτι ςτα περιεχόμενα και δεν ςασ παραπζμψει ςτο αντίςτοιχο ςθμείο μζςα ςτθν εφαρμογι αυτό κα ςθμαίνει ότι βρίςκεται ςτθν ακριβϊσ δεξιά ςελίδα. Αν επιλζξετε ζνα κεφάλαιο και ςασ παραπζμψει ςε κάποιο άλλο ςθμείο των περιεχομζνων, αρκεί να επιλζξετε τθν ερϊτθςθ (άςκθςθ, δραςτθριότθτα κλπ) που επικυμείτε και θ εφαρμογι κα ςασ οδθγιςει ςτο ςθμείο που επιλζξατε. Επίςθσ κα πρζπει να ςασ τονίςουμε ότι θ αρίκμθςθ των ερωτιςεων (αςκιςεων δραςτθριοτιτων κλπ.) είναι ίδια με τθν αρίκμθςθ των αντίςτοιχων ερωτιςεων (αςκιςεων δραςτθριοτιτων κλπ.) του ςχολικοφ ςασ βιβλίου και επίςθσ υπάρχουν και οι πρϊτεσ λζξεισ των εκφωνιςεων για να ςιγουρευτείτε ότι ζχετε κάνει τθ ςωςτι επιλογι. Εδϊ κα πρζπει να αναφζρουμε ότι θ κεωρία των μακθμάτων είναι χωριςμζνθ ςε μορφι ερωτιςεων απαντιςεων για να μπορζςετε να κατανοιςετε καλφτερα τθ κεωρία. ΡΟΣΟΧΘ θ αρίκμθςθ των ςελίδων τθσ εφαρμογισ δεν ςυμβαδίηει με τθν αρίκμθςθ των ςελίδων των ςχολικϊν βιβλίων. Τζλοσ ςε οποιοδιποτε ςθμείο του βιβλίου και να βρίςκεςτε μπορείτε να πατιςετε πάνω ςτο κουμπί «ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ» και θ εφαρμογι κα ςασ παραπζμψει και πάλι ςτισ πρϊτεσ δφο ςελίδεσ του βιβλίου που βρίςκονται και τα περιεχόμενά του.

16 Γενικές Οδηγίες Χρήσης ΜΠΑΡΕ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Ζνα ςθμείο που κα πρζπει να προςζξετε ιδιαιτζρωσ είναι οι τίτλοι που βρίςκονται μζςα ςτθν εφαρμογι. Πταν βλζπετε τίτλουσ τθσ μορφισ «ΘΕΩΙΑ», «ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ» κλπ. μθν περιμζνετε να υπάρχει κάτω από αυτοφσ θ κεωρία ι οι αςκιςεισ αφοφ είναι απλοί τίτλοι για να αντιλαμβάνεςτε πότε αλλάηετε κεματικι ενότθτα. Θα πρζπει να γυρίςετε ςελίδα και να πατιςετε το «PLAY» ( ) για να ακοφςετε τθν θχογράφθςθ από τον κακθγθτι. Επίςθσ υπάρχουν περιπτϊςεισ που κάτω από ζνα τίτλο «Απάντθςθ» ι «Σκεπτικό» κα είναι κενό. Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ κα επεξεργάηεςτε μόνοι ςασ τθν απάντθςθ και όταν κα είςτε ζτοιμοι κα πατάτε ςτο ( ) για να δείτε τθ ςωςτι απάντθςθ ι το ςωςτό ςκεπτικό. Ενϊ θ εκφϊνθςθ τθσ ςελίδασ είναι ςε εξζλιξθ (αφοφ κα ζχετε πατιςει το ) μπορείτε να ςταματιςετε ςτο ςθμείο που βρίςκεςτε πατϊντασ το. Αν επικυμείτε να διακόψετε εντελϊσ τθ ροι του κειμζνου και του ιχου μπορείτε να πατιςετε το. Τζλοσ με τθν μπάρα πιο πίςω ςτο κείμενο και με τθ μπάρα ζνταςθ τθσ φωνισ ι και να τθν ςιγιςετε εντελϊσ. μπορείτε να περιθγθκείτε πιο μπροςτά ι ΕΚΣΤΠΩΗ μπορείτε να αυξομειϊςετε τθν Μία επιπλζον λειτουργία που ενεργοποιείται μετά τθν επιλογι του μακιματοσ είναι και θ εκτφπωςθ. Πταν βρίςκεςτε ςε οποιοδιποτε ςθμείο του προγράμματοσ και πατιςετε ςτο εικονίδιο που βρίςκετε ςτα αριςτερά και ςτα δεξιά του βιβλίου (όταν είναι ανοιχτό) μπορείτε να εκτυπϊςετε αντίςτοιχα τθν αριςτερι ι τθν δεξιά ςελίδα του βιβλίου που ζχετε ανοιχτό μπροςτά ςασ τθ δεδομζνθ ςτιγμι. Θα ςασ ανοίξει το κεντρικό μενοφ εκτφπωςθσ και εςείσ αρκεί να επιλζξετε τον εκτυπωτι που ζχετε ςυνδεδεμζνο και να κάνετε τισ ρυκμίςεισ που επικυμείτε. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Πταν ζχουμε επιλζξει το μάκθμα που κζλουμε να μελετιςουμε και υπάρχει το κουμπί αξιολόγθςθ τότε ςθμαίνει ότι το ςυγκεκριμζνο μάκθμα ζχει και τεςτ αξιολόγθςθσ. Αν πατιςουμε το κουμπί αυτό (ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ) κα ανοίξει θ πλατφόρμα των τεςτ. Θ πλατφόρμα αυτι ςασ δίνει τθν δυνατότθτα να επιλζξετε αν κζλετε να κάνετε τεςτ τφπου Α ι τφπου Β και τθ παράγραφο ι το υποκεφάλαιο ι τα ςυγκεντρωτικά τεςτ (τα ςυγκεντρωτικά είναι τεςτ ανακεφαλαιωτικά). Στα περιςςότερα μακιματα υπάρχουν δφο ειδϊν τεςτ, τα τεςτ τφπου Α και τα τεςτ τφπου Β. Στα τεςτ κα ζχετε μία εκφϊνθςθ για κάκε ερϊτθςθ και μετά κα ςασ δίνονται κάποιεσ πικανζσ απαντιςεισ. Στα τφπου Α πρζπει να κυμάςτε ότι μόνο μία επιλογι είναι ςωςτι. Βζβαια υπάρχει περίπτωςθ να μοιάηουν ςωςτζσ περιςςότερεσ από μία απαντιςεισ.

17 Γενικές Οδηγίες Χρήσης Σε αυτι τθ περίπτωςθ εςείσ κα πρζπει να επιλζξετε τθν πιο ςωςτι. Για παράδειγμα αν θ εκφϊνθςθ μιασ ερϊτθςθσ είναι: Στο φυςικό περιβάλλον ςυμπεριλαμβάνεται : Α. Τα βουνά Β. Τα δάςθ Γ. Τα θφαίςτεια Δ. Πλα τα παραπάνω Τότε ναι μεν είναι και το Α και το Β και το Γ είναι ςωςτά, αλλά θ πιο ςωςτι απάντθςθ είναι το Δ γιατί από τθν κεωρία μασ ξζρουμε ότι ςτο φυςικό περιβάλλον περιλαμβάνονται όλα τα παραπάνω. Αντίςτοιχα ςτα τεςτ τφπου Β κα πρζπει να προςζξετε αρκετά, γιατί ςωςτζσ απαντιςεισ μπορεί να είναι μία ι και παραπάνω από μία. Σε αυτι τθ περίπτωςθ κάνετε κλικ (ςτο κουτάκι αριςτερά από τισ επιλογζσ) ςτισ επιλογζσ που κεωρείτε ςωςτζσ. Για να ολοκλθρϊςουμε μία ερϊτθςθ κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι ι ςτισ επιλογζσ που κεωροφμε ςωςτι / ςωςτζσ και ςτθν ςυνζχεια πατάμε ςτο κουμπί καταχϊρθςθ. Για να ολοκλθρϊςετε το τεςτ κα πρζπει να ζχετε απαντιςει όλεσ τισ ερωτιςεισ. Ράνω αριςτερά μπορείτε να ανακατευκυνκείτε ςε προθγοφμενθ ι επόμενθ ερϊτθςθ. Ράνω δεξιά υπάρχει ο χρόνοσ τον οποίο ζχετε ςτθ διάκεςι ςασ για να ολοκλθρϊςετε το τεςτ. ΡΟΣΟΧΘ ο χρόνοσ αυτόσ αντιςτοιχεί για τθν ολοκλιρωςθ όλου του τεςτ και όχι μόνο τθσ ςυγκεκριμζνθσ ερϊτθςθσ. Να ξζρετε ότι για κάκε ερϊτθςθ αντιςτοιχεί περίπου 1 λεπτό. Αν κάποια ερϊτθςθ τθν απαντιςετε πιο γριγορα, κα ζχετε περιςςότερο χρόνο για να απαντιςετε τισ υπόλοιπεσ ερωτιςεισ.

18 Γενικές Οδηγίες Χρήσης Εδϊ κα πρζπει να τονίςουμε ότι όταν απαντάμε ςωςτά ςε μία ερϊτθςθ εμφανίηεται ζνα μινυμα ότι απαντιςαμε ςωςτά ενϊ ςε περίπτωςθ λάκουσ εμφανίηεται θ κεωρία που κα ζπρεπε να είχαμε διαβάςει για να απαντιςουμε ςωςτά. Ο ςυνολικόσ χρόνοσ του τεςτ είναι αρκετόσ για να ακοφςετε και τθ διδαςκαλία τθσ κάκε ερϊτθςθσ. Πταν ολοκλθρϊςετε όλο το τεςτ πατιςτε κάτω δεξιά εκεί που λζει ολοκλιρωςθ του τεςτ και αυτόματα κα εμφανιςτεί μπροςτά ςασ θ βακμολογία ςασ ςε κλίμακα % και αν ζχετε περάςει τθ βάςθ. Κάνοντασ κλικ πάνω ςτο «Ξαναδείτε το Τεςτ» μπορείτε να δείτε τα λάκθ που ζχετε κάνει. Τζλοσ αν κζλετε να κάνετε κάποιο άλλο τεςτ κάντε κλικ ςτο κουμπί «ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ» για να ανοίξει ξανά το μενοφ των τεςτ.

19 Μαθήματα Δ Δημοτικού ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Δ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Θ Δ Δθμοτικοφ περιλαμβάνει ςυνολικά ςελίδεσ προγράμματοσ και 471 ερωτιςεισ για τεςτ ΓΛΩΑ (ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΣΗ) Το μάκθμα αυτό ζχει τρία κουμπιά «ΑΝΑΛΥΣΘ ΚΕΙΜΕΝΟΥ», «ΑΣΚΘΣΕΙΣ» και «ΓΑΜΜΑΤΙΚΘ» Tο κουμπί «ΑΝΑΛΥΣΘ ΚΕΙΜΕΝΟΥ» περιλαμβάνει το λεξιλόγιο, τθ νοθματικι απόδοςθ και τθν κεντρικι ιδζα του κάκε κειμζνου. Tο κουμπί «ΑΣΚΘΣΕΙΣ». περιλαμβάνει τισ αςκιςεισ του κάκε κειμζνου. Tο κουμπί «ΓΑΜΜΑΤΙΚΘ». περιλαμβάνει τθ Γραμματικι που αντιςτοιχεί ςε αυτι τθν τάξθ του Δθμοτικοφ. Το βιβλίο τθσ Γλϊςςασ περιλαμβάνει ςελίδεσ προγράμματοσ.

20 Μαθήματα Δ Δημοτικού ΓΛΩΑ (ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΙΩΝ) Το μάκθμα αυτό περιλαμβάνει μόνο το κουμπί «ΑΣΚΘΣΕΙΣ». Σε αυτό το κουμπί ο χριςτθσ μπορεί να βρει τισ αςκιςεισ του τετραδίου εργαςιϊν με τισ αντίςτοιχεσ απαντιςεισ του ανά ενότθτα και ανά κείμενο. Το τετράδιο εργαςιϊν τθσ Γλϊςςασ περιλαμβάνει 700 ςελίδεσ προγράμματοσ. ΙΣΟΡΙΑ (ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΣΗ) Το μάκθμα αυτό ζχει ΤΚΑ κουμπιά «ΑΝΑΛΥΣΘ ΚΕΙΜΕΝΟΥ», «ΑΣΚΘΣΕΙΣ» «ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ». και Το κουμπί «ΑΝΑΛΥΣΘ ΚΕΙΜΕΝΟΥ» περιλαμβάνει τθ κεωρία του ςχολικοφ βιβλίου ςε μορφι ερωτιςεων και απαντιςεων ζτςι ϊςτε ο χριςτθσ να μπορεί να μελετάει τθ κεωρία χωρίσ να κάνει ςτείρα αποςτικιςθ, το λεξιλόγιο, το ςχολιαςμό των παρακεμάτων αλλά και των εικόνων του κάκε κεφαλαίου. Το κουμπί «ΑΣΚΘΣΕΙΣ» περιλαμβάνει τισ αςκιςεισ του ςχολικοφ βιβλίου ανά κεφάλαιο με τισ αντίςτοιχεσ απαντιςεισ. Το κουμπί «ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ» περιλαμβάνει τα τεςτ του ςυγκεκριμζνου μακιματοσ. Το βιβλίο τθσ Ιςτορίασ περιλαμβάνει ςελίδεσ προγράμματοσ και 157 ΙΣΟΡΙΑ (ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΙΩΝ) Το μάκθμα αυτό περιλαμβάνει μόνο το κουμπί «ΑΣΚΘΣΕΙΣ». Σε αυτό το κουμπί ο χριςτθσ μπορεί να βρει τισ αςκιςεισ του τετραδίου εργαςιϊν με τισ αντίςτοιχεσ απαντιςεισ του ανά κεφάλαιο. Το τετράδιο εργαςιϊν τθσ Ιςτορίασ περιλαμβάνει 460 ςελίδεσ προγράμματοσ. ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΣΗ) Το μάκθμα αυτό ζχει δφο κουμπιά «ΘΕΩΙΑ» και «ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ». Το κουμπί «ΘΕΩΙΑ» περιλαμβάνει τθ κεωρία του ςχολικοφ βιβλίου ςε μορφι ερωτιςεων και απαντιςεων ζτςι ϊςτε ο χριςτθσ να μπορεί να μελετάει τθ κεωρία χωρίσ να κάνει ςτείρα αποςτικιςθ. Το κουμπί «ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ» περιλαμβάνει τισ δραςτθριότθτεσ του κάκε κεφαλαίου του ςχολικοφ βιβλίου με τισ απαντιςεισ τουσ. Το βιβλίο τθσ Μελζτθσ Ρεριβάλλοντοσ περιλαμβάνει ςελίδεσ προγράμματοσ.

21 Μαθήματα Δ Δημοτικού ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΙΩΝ) Το τετράδιο εργαςιϊν τθσ Μελζτθσ Ρεριβάλλοντοσ περιλαμβάνει μόνο το κουμπί «ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ» Μζςα ςτο κουμπί «ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ» περιλαμβάνονται οι δραςτθριότθτεσ ανά ενότθτα και των αναςκοπιςεων, του τετραδίου εργαςιϊν. Το τετράδιο εργαςιϊν τθσ Μελζτθσ Ρεριβάλλοντοσ περιλαμβάνει 380 ςελίδεσ προγράμματοσ. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ (ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΣΗ) Το μάκθμα αυτό ζχει τρία κουμπιά «ΘΕΩΙΑ - ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ», «ΕΓΑΣΙΕΣ» και «ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ». Το κουμπί «ΘΕΩΙΑ - ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ» περιλαμβάνει τθ κεωρία του κάκε κεφαλαίου ςε μορφι ερωτιςεων και απαντιςεων. Επίςθσ περιλαμβάνει και τθ Δραςτθριότθτα ανακάλυψθ του κάκε κεφαλαίου. Το κουμπί «ΕΓΑΣΙΕΣ» περιλαμβάνει τισ εργαςίεσ του ςχολικοφ βιβλίου με τισ απαντιςεισ τουσ. Το κουμπί «ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ» περιλαμβάνει τα τεςτ του ςυγκεκριμζνου μακιματοσ. Το βιβλίο των Μακθματικϊν περιλαμβάνει ςελίδεσ προγράμματοσ και 314 ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ (ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΙΩΝ) Το μάκθμα αυτό περιλαμβάνει μόνο το κουμπί «ΕΓΑΣΙΕΣ». Σε αυτό το κουμπί ο χριςτθσ μπορεί να βρει τισ εργαςίεσ του τετραδίου εργαςιϊν με τισ αντίςτοιχεσ απαντιςεισ του ανά κεφάλαιο. Το τετράδιο εργαςιϊν των Μακθματικϊν περιλαμβάνει ςελίδεσ προγράμματοσ. ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΛΟΓΟΣΕΦΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Το ςυγκεκριμζνο μάκθμα είναι ςτθν ουςία τα κείμενα τθσ Δ Δθμοτικοφ. Το μάκθμα αυτό ζχει δφο κουμπιά «ΑΝΑΛΥΣΘ ΚΕΙΜΕΝΟΥ» και «ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ». Το κουμπί «ΑΝΑΛΥΣΘ ΚΕΙΜΕΝΟΥ» περιλαμβάνει το κείμενο, τισ κεματικζσ ενότθτεσ, τθ νοθματικι απόδοςθ και το βιογραφικό ςθμείωμα Το κουμπί «ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ» περιλαμβάνει τισ δραςτθριότθτεσ του κάκε κειμζνου με τθν αντίςτοιχθ ανάλυςι τουσ. Το βιβλίο του Ανκολογίου των Λογοτεχνικϊν Κειμζνων περιλαμβάνει 965 ςελίδεσ προγράμματοσ.

22 Μαθήματα Ε Δημοτικού ΜΑΘΗΜΑΣΑ Ε ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Θ Ε Δθμοτικοφ περιλαμβάνει ςυνολικά ςελίδεσ προγράμματοσ και 930 ερωτιςεισ για τεςτ ΕΡΕΤΝΩ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΤΠΣΩ (ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΣΗ) Το ςυγκεκριμζνο μάκθμα είναι ςτθν ουςία θ φυςικι τθσ Ε Δθμοτικοφ. Το μάκθμα αυτό ζχει δφο κουμπιά «ΘΕΩΙΑ» και «ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ». Το κουμπί «ΘΕΩΙΑ» περιλαμβάνει τθ κεωρία του ςχολικοφ βιβλίου ςε μορφι ερωτιςεων και απαντιςεων ζτςι ϊςτε ο χριςτθσ να μπορεί να μελετάει τθ κεωρία χωρίσ να κάνει ςτείρα αποςτικιςθ. Το βιβλίο του Ερευνϊ και Ανακαλφπτω περιλαμβάνει 848 ςελίδεσ προγράμματοσ και 260

23 Μαθήματα Ε Δημοτικού ΕΡΕΤΝΩ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΤΠΣΩ (ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΙΩΝ) Το τετράδιο εργαςιϊν του Ερευνϊ και Ανακαλφπτω περιλαμβάνει μόνο το κουμπί «ΦΥΛΛΑ ΕΓΑΣΙΩΝ» Μζςα ςτο κουμπί «ΦΥΛΛΑ ΕΓΑΣΙΩΝ» περιλαμβάνονται οι δραςτθριότθτεσ, τα πειράματα και οι εργαςίεσ για το ςπίτι του τετραδίου εργαςιϊν. Το τετράδιο εργαςιϊν του Ερευνϊ και Ανακαλφπτω περιλαμβάνει 936 ςελίδεσ προγράμματοσ. ΓΛΩΑ (ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΣΗ) Το μάκθμα αυτό ζχει δφο κουμπιά «ΘΕΩΙΑ» και «ΓΑΜΜΑΤΙΚΘ - ΑΣΚΘΣΕΙΣ». Το κουμπί «ΘΕΩΙΑ» περιλαμβάνει το λεξιλόγιο, τθ νοθματικι απόδοςθ και τθν κεντρικι ιδζα του κάκε κειμζνου. Το κουμπί «ΓΑΜΜΑΤΙΚΘ - ΑΣΚΘΣΕΙΣ». περιλαμβάνει τθ γραμματικι τθσ κάκε ενότθτασ κακϊσ και τισ αςκιςεισ γραμματικισ αλλά και τισ αςκιςεισ για το ςπίτι. Το βιβλίο τθσ Γλϊςςασ περιλαμβάνει ςελίδεσ προγράμματοσ. ΓΛΩΑ (ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΙΩΝ) Το μάκθμα αυτό περιλαμβάνει μόνο το κουμπί «ΕΩΤΘΣΕΙΣ». Σε αυτό το κουμπί ο χριςτθσ μπορεί να βρει τισ ερωτιςεισ του τετραδίου εργαςιϊν με τισ αντίςτοιχεσ απαντιςεισ του ανά ενότθτα. Το τετράδιο τθσ Γλϊςςασ περιλαμβάνει 320 ςελίδεσ προγράμματοσ. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ (ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΣΗ) Το μάκθμα αυτό ζχει πζντε κουμπιά «ΘΕΩΙΑ», «ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ», «ΕΓΑΣΙΕΣ», «ΕΡΑΝΑΛΘΡΤΙΚΕΣ ΑΣΚΘΣΕΙΣ» και «ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ». Το κουμπί «ΘΕΩΙΑ» περιλαμβάνει τθ κεωρία του ςχολικοφ βιβλίου ςε μορφι ερωτιςεων και απαντιςεων ζτςι ϊςτε ο χριςτθσ να μπορεί να μελετάει τθ κεωρία χωρίσ να κάνει ςτείρα αποςτικιςθ. Το κουμπί «ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ» περιλαμβάνει τισ δραςτθριότθτεσ ανακαλφψεισ του ςχολικοφ βιβλίου με τισ απαντιςεισ τουσ. Το κουμπί «ΕΓΑΣΙΕΣ» περιλαμβάνει τισ εργαςίεσ του ςχολικοφ βιβλίου με τισ απαντιςεισ τουσ. Το κουμπί «ΕΡΑΝΑΛΘΡΤΙΚΕΣ ΑΣΚΘΣΕΙΣ» περιλαμβάνει τισ ανακεφαλαιωτικζσ αςκιςεισ.

24 Μαθήματα Ε Δημοτικού Το βιβλίο των Μακθματικϊν περιλαμβάνει ςελίδεσ προγράμματοσ και 190 ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ (ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΙΩΝ) Το μάκθμα αυτό ζχει δφο κουμπιά «ΑΣΚΘΣΕΙΣ» και «ΕΡΑΝΑΛΘΡΤΙΚΕΣ ΑΣΚΘΣΕΙΣ». Το κουμπί «ΑΣΚΘΣΕΙΣ» περιλαμβάνει τισ αςκιςεισ του κάκε κεφαλαίου του τετραδίου εργαςιϊν. Το κουμπί «ΕΡΑΝΑΛΘΡΤΙΚΕΣ ΑΣΚΘΣΕΙΣ» περιλαμβάνει τισ ανακεφαλαιωτικζσ αςκιςεισ του τετραδίου εργαςιϊν. Το τετράδιο εργαςιϊν των Μακθματικϊν περιλαμβάνει ςελίδεσ προγράμματοσ. ΓΕΩΓΡΑΥΙΑ (ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΣΗ) Το μάκθμα αυτό ζχει τζςςερα κουμπιά «ΘΕΩΙΑ», «ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ», «ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΕΣ» και «ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ». Το κουμπί «ΘΕΩΙΑ» περιλαμβάνει τθ κεωρία του ςχολικοφ βιβλίου ςε μορφι ερωτιςεων και απαντιςεων ζτςι ϊςτε ο χριςτθσ να μπορεί να μελετάει τθ κεωρία χωρίσ να κάνει ςτείρα αποςτικιςθ. Το κουμπί «ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ» περιλαμβάνει το γεωγραφικό γλωςςάριο του κάκε κεφαλαίου. Το κουμπί «ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ» περιλαμβάνει τισ ατομικζσ και ομαδικζσ δραςτθριότθτεσ του κάκε κεφαλαίου του ςχολικοφ βιβλίου με τισ απαντιςεισ τουσ. Το βιβλίο τθσ Γεωγραφίασ περιλαμβάνει ςελίδεσ προγράμματοσ και 220 ΓΕΩΓΡΑΥΙΑ (ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΙΩΝ) Το μάκθμα αυτό ζχει δφο κουμπιά «ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ» και «ΦΥΛΛΑ ΕΓΑΣΙΩΝ». Το κουμπί «ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ» περιλαμβάνει τισ δραςτθριότθτεσ του κάκε κεφαλαίου του τετραδίου εργαςιϊν. Το κουμπί «ΦΥΛΛΑ ΕΓΑΣΙΩΝ» περιλαμβάνει τισ δραςτθριότθτεσ των φφλλων αξιολόγθςθσ του τετραδίου εργαςιϊν. Το τετράδιο εργαςιϊν τθσ Γεωγραφίασ περιλαμβάνει 528 ςελίδεσ προγράμματοσ. ΙΣΟΡΙΑ (ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΣΗ) Το μάκθμα αυτό ζχει τζςςερα κουμπιά «ΘΕΩΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ», «ΕΩΤΘΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ», «ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΡΘΓΩΝ» και «ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ».

25 Μαθήματα Ε Δημοτικού Το κουμπί «ΘΕΩΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ» περιλαμβάνει τθ κεωρία του ςχολικοφ βιβλίου ςε μορφι ερωτιςεων και απαντιςεων ζτςι ϊςτε ο χριςτθσ να μπορεί να μελετάει τθ κεωρία χωρίσ να κάνει ςτείρα αποςτικιςθ. Το κουμπί «ΕΩΤΘΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ» περιλαμβάνει τισ ερωτιςεισ του ςχολικοφ βιβλίου ανά ενότθτα με τισ αντίςτοιχεσ απαντιςεισ. Το κουμπί «ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΡΘΓΩΝ» περιλαμβάνει τισ αναλφςεισ των πθγϊν τθσ κάκε ενότθτασ του ςχολικοφ βιβλίου. Το βιβλίο τθσ Ιςτορίασ περιλαμβάνει ςελίδεσ προγράμματοσ και 260 ΙΣΟΡΙΑ (ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΙΩΝ) Το μάκθμα αυτό περιλαμβάνει μόνο το κουμπί «ΑΣΚΘΣΕΙΣ ΤΕΤΑΔΙΟΥ». Σε αυτό το κουμπί ο χριςτθσ μπορεί να βρει τισ αςκιςεισ του τετραδίου εργαςιϊν με τισ αντίςτοιχεσ απαντιςεισ του ανά ενότθτα. Το τετράδιο εργαςιϊν τθσ Ιςτορίασ περιλαμβάνει 534 ςελίδεσ προγράμματοσ. ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΛΟΓΟΣΕΦΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Το ςυγκεκριμζνο μάκθμα είναι ςτθν ουςία τα κείμενα τθσ Ε Δθμοτικοφ. Το μάκθμα αυτό ζχει δφο κουμπιά «ΑΝΑΛΥΣΘ ΚΕΙΜΕΝΟΥ» και «ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ». Το κουμπί «ΑΝΑΛΥΣΘ ΚΕΙΜΕΝΟΥ» περιλαμβάνει το κείμενο, τισ κεματικζσ ενότθτεσ, τθ νοθματικι απόδοςθ και το βιογραφικό ςθμείωμα Το κουμπί «ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ» περιλαμβάνει τισ δραςτθριότθτεσ του κάκε κειμζνου με τθν αντίςτοιχθ ανάλυςι τουσ. Το βιβλίο του Ανκολογίου των Λογοτεχνικϊν Κειμζνων περιλαμβάνει ςελίδεσ προγράμματοσ.

26 Μαθήματα ΣΤ Δημοτικού ΜΑΘΗΜΑΣΑ Σ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Θ ΣΤ Δθμοτικοφ περιλαμβάνει ςυνολικά ςελίδεσ προγράμματοσ και ερωτιςεισ για τεςτ ΕΡΕΤΝΩ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΤΠΣΩ (ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΣΗ) Το ςυγκεκριμζνο μάκθμα είναι ςτθν ουςία θ φυςικι τθσ ΣΤ Δθμοτικοφ. Το μάκθμα αυτό ζχει δφο κουμπιά «ΘΕΩΙΑ» και «ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ». Το κουμπί «ΘΕΩΙΑ» περιλαμβάνει τθ κεωρία του ςχολικοφ βιβλίου ςε μορφι ερωτιςεων και απαντιςεων ζτςι ϊςτε ο χριςτθσ να μπορεί να μελετάει τθ κεωρία χωρίσ να κάνει ςτείρα αποςτικιςθ. Το βιβλίο του Ερευνϊ και Ανακαλφπτω περιλαμβάνει 819 ςελίδεσ προγράμματοσ και 209

27 Μαθήματα ΣΤ Δημοτικού ΕΡΕΤΝΩ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΤΠΣΩ (ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΙΩΝ) Το τετράδιο εργαςιϊν του Ερευνϊ και Ανακαλφπτω περιλαμβάνει μόνο το κουμπί «ΦΥΛΛΑ ΕΓΑΣΙΩΝ» Μζςα ςτο κουμπί «ΦΥΛΛΑ ΕΓΑΣΙΩΝ» περιλαμβάνονται τα φφλλα εργαςιϊν και οι εργαςίεσ για το ςπίτι του τετραδίου εργαςιϊν. Το τετράδιο εργαςιϊν του Ερευνϊ και Ανακαλφπτω περιλαμβάνει 788 ςελίδεσ προγράμματοσ. ΓΛΩΑ (ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΣΗ) Το μάκθμα αυτό ζχει δφο κουμπιά «ΘΕΩΙΑ», «ΓΑΜΜΑΤΙΚΘ - ΑΣΚΘΣΕΙΣ» και «ΕΡΑΝΑΛΘΡΤΙΚΟΙ ΡΙΝΑΚΕΣ» Ο χριςτθσ επιλζγοντασ το κουμπί «ΘΕΩΙΑ» μπορεί να μελετιςει το λεξιλόγιο, τθ νοθματικι απόδοςθ και τθν κεντρικι ιδζα του κάκε κειμζνου. Ο χριςτθσ επιλζγοντασ το κουμπί «ΓΑΜΜΑΤΙΚΘ - ΑΣΚΘΣΕΙΣ». μπορεί να μελετιςει τθ γραμματικι τθσ κάκε ενότθτασ κακϊσ και τισ αςκιςεισ γραμματικισ αλλά και τισ αςκιςεισ για το ςπίτι. Το κουμπί «ΕΡΑΝΑΛΘΡΤΙΚΟΙ ΡΙΝΑΚΕΣ» περιλαμβάνει τουσ επαναλθπτικοφσ πίνακεσ τθσ κάκε ενότθτασ. Το βιβλίο τθσ Γλϊςςασ περιλαμβάνει ςελίδεσ προγράμματοσ. ΓΛΩΑ (ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΙΩΝ) Το μάκθμα αυτό περιλαμβάνει μόνο το κουμπί «ΕΩΤΘΣΕΙΣ». Σε αυτό το κουμπί ο χριςτθσ μπορεί να βρει τισ ερωτιςεισ του τετραδίου εργαςιϊν με τισ αντίςτοιχεσ απαντιςεισ του ανά ενότθτα. Το τετράδιο τθσ Γλϊςςασ περιλαμβάνει 812 ςελίδεσ προγράμματοσ. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ (ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΣΗ) Το μάκθμα αυτό ζχει τζςςερα κουμπιά «ΘΕΩΙΑ», «ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ», «ΕΩΤΘΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΣΥΗΘΤΘΣΘ» και «ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ». Το κουμπί «ΘΕΩΙΑ» περιλαμβάνει τθ κεωρία του ςχολικοφ βιβλίου ςε μορφι ερωτιςεων και απαντιςεων ζτςι ϊςτε ο χριςτθσ να μπορεί να μελετάει τθ κεωρία χωρίσ να κάνει ςτείρα αποςτικιςθ. Το κουμπί «ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ» περιλαμβάνει τισ δραςτθριότθτεσ του ςχολικοφ βιβλίου με τισ απαντιςεισ τουσ.

28 Μαθήματα ΣΤ Δημοτικού Το κουμπί «ΕΩΤΘΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΣΥΗΘΤΘΣΘ» περιλαμβάνει τισ ερωτιςεισ για αυτοζλεγχο και ςυηιτθςθ του ςχολικοφ βιβλίου με τισ απαντιςεισ τουσ ανά κεφάλαιο. Το βιβλίο των Μακθματικϊν περιλαμβάνει ςελίδεσ προγράμματοσ και 371 ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ (ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΙΩΝ) Το μάκθμα αυτό ζχει τζςςερα κουμπιά «ΑΣΚΘΣΕΙΣ», «ΡΟΒΛΘΜΑΤΑ», «ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑ ΜΕ ΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ» και «ΘΕΜΑ ΓΙΑ ΔΙΕΕΥΝΘΣΘ ΚΑΙ ΣΥΗΘΤΘΣΘ». Το κουμπί «ΑΣΚΘΣΕΙΣ» περιλαμβάνει τισ αςκιςεισ των κεφαλαίων του τετραδίου εργαςιϊν με τισ αντίςτοιχεσ απαντιςεισ τουσ. Το κουμπί «ΡΟΒΛΘΜΑΤΑ» περιλαμβάνει τα προβλιματα των κεφαλαίων του τετραδίου εργαςιϊν με τισ αντίςτοιχεσ απαντιςεισ τουσ. Το κουμπί «ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑ ΜΕ ΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ» περιλαμβάνει τθ δραςτθριότθτα με προεκτάςεισ του κάκε κεφαλαίου του τετραδίου εργαςιϊν. Το κουμπί «ΘΕΜΑ ΓΙΑ ΔΙΕΕΥΝΘΣΘ ΚΑΙ ΣΥΗΘΤΘΣΘ» περιλαμβάνει το κζμα για διερεφνθςθ και ςυηιτθςθ του κάκε κεφαλαίου του τετραδίου εργαςιϊν. Το τετράδιο εργαςιϊν των Μακθματικϊν περιλαμβάνει ςελίδεσ προγράμματοσ. ΓΕΩΓΡΑΥΙΑ (ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΣΗ) Το μάκθμα αυτό ζχει τζςςερα κουμπιά «ΘΕΩΙΑ», «ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ», «ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΕΣ» και «ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ». Το κουμπί «ΘΕΩΙΑ» περιλαμβάνει τθ κεωρία του ςχολικοφ βιβλίου ςε μορφι ερωτιςεων και απαντιςεων ζτςι ϊςτε ο χριςτθσ να μπορεί να μελετάει τθ κεωρία χωρίσ να κάνει ςτείρα αποςτικιςθ. Το κουμπί «ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ» περιλαμβάνει το γεωγραφικό γλωςςάριο του κάκε κεφαλαίου. Το κουμπί «ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ» περιλαμβάνει τισ ατομικζσ και ομαδικζσ δραςτθριότθτεσ του κάκε κεφαλαίου του ςχολικοφ βιβλίου με τισ απαντιςεισ τουσ. Το βιβλίο τθσ Γεωγραφίασ περιλαμβάνει ςελίδεσ προγράμματοσ και 280

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 ΑΦΜ 998479074, ΚΑΑΝΔΡΟΤ 18, 65403 ΚΑΒΑΛΑ ΣΗΛ. 2510 242632, ΦΑΞ 2510 600128, info@vertitech.gr, www.vertitech.gr VERTISCHOOL MANUAL ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 Καςςάνδρου 18, 65403 Καβάλα, Τθλ: 2510 242632, info@vertitech.gr

Διαβάστε περισσότερα

Netgotiator AlterEGO Εγχειρίδιο Λειτουργίασ Ξεκινϊντασ με το Netgotiator AlterEGO

Netgotiator AlterEGO Εγχειρίδιο Λειτουργίασ Ξεκινϊντασ με το Netgotiator AlterEGO 2008 Netgotiator AlterEGO Εγχειρίδιο Λειτουργίασ Ξεκινϊντασ με το Netgotiator AlterEGO Ο Netgotiator AlterEGO είναι μία λφςθ SaaS (Software as a Service) τθσ EXILLION extreme value technologies NETGOTIATOR

Διαβάστε περισσότερα

Internet Café Administration

Internet Café Administration NetCredit Internet Café Administration Users Guide Gold Version LexiconSoftware Gonou Giota 2 Giannitsa 23820 24662 29865 http:/www.lexiconsoftware.gr E-mail info@lexiconsoftware.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

JOOMLA CMS MANUAL V 1.2. Copyright Greek Internet Marketing Κάρολοσ Τςιλιγκιριάν. Βορείου Ηπείρου 9, Α.Γλυφάδα 211-7153031

JOOMLA CMS MANUAL V 1.2. Copyright Greek Internet Marketing Κάρολοσ Τςιλιγκιριάν. Βορείου Ηπείρου 9, Α.Γλυφάδα 211-7153031 JOOMLA CMS MANUAL V 1.2 Copyright Greek Internet Marketing Κάρολοσ Τςιλιγκιριάν Βορείου Ηπείρου 9, Α.Γλυφάδα 211-7153031 info@greekinternetmarketing.com 15/9/2011 1 Περιεχόμενα Τι Είναι το Joomla?... 3

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone Ονοματεπώνυμο: Επιβλζπων: ιώπθσ πφροσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google 1 Διπλωματικι εργαςία Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google Βαβουράκθσ Ευτφχιοσ Εξεταςτικι επιτροπι Επ. Κακ. Αντϊνιοσ Δελθγιαννάκθσ (επιβλζπων) Κακ.

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Η χρήςη του Διαδικτφου: Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Μαθηςιακζσ Ειςηγήςεισ για την Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο http://www.pi.ac.cy/internetsafety/pestalozzi.html Εργαςτιριο με κζμα «Η χριςθ του διαδικτφου: Ευκαιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ 2014 Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ Για τθν Cineμάκεια Χίου Ζλενα Καλογρίδου, ςκθνοκζτθσ Ηκοποιόσ Αϋ: Ζτοιμθ. Ηκοποιόσ Βϋ: Ζτοιμοσ. Οπερατζρ: Ζτοιμοσ. κθνοκζτθσ: Να φφγει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑ ΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑ ΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ Για τθν επεξεργαςία μίασ παραγγελίασ (δθμιουργία, αποςτολι, παραλαβι κλπ), πατιςτε αυτό το κουμπί. Η ενζργεια αυτι εμφανίηει τθν ακόλουκθ οκόνθ εργαςίασ. Στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία. Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android. Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865

Διπλωματικι Εργαςία. Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android. Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865 Πανεπιζηήμιο Παηρών, Πολσηετνική Στολή Τμήμα Μητανικών Ηλεκηρονικών Υπολογιζηών & Πληροθορικής Διπλωματικι Εργαςία Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA

Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA FORTHNET GROUP Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA υχνζσ Ερωτιςεισ 1 NOVA Τεχνική Υποστήπιξη Πίνακασ περιεχομένων Πίνακασ περιεχομένων Εικόνα και Ιχοσ... 4 1. Ζχω εικόνα και δεν ζχω ιχο.... 4 2. Ζχω ιχο, αλλά δεν

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία και εποπτεία μαθημάτων ςτο LAMS

Δημιουργία και εποπτεία μαθημάτων ςτο LAMS Δημιουργία και εποπτεία μαθημάτων ςτο LAMS Για τθ δθμιουργία τάξεων και εποπτεία υποςτιριξθ τθσ εκπόνθςθσ ακολουκιϊν δραςτθριοτιτων μακθμάτων (*), ο χριςτθσ πρζπει να ζχει τον ρόλο του Επόπτη (εκπαιδευτικοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 Δ.Π. Δκπαίδεσζη και Για Βίοσ Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα

Διαβάστε περισσότερα

Social Media Marketing

Social Media Marketing ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΧΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ Social Media Marketing Ανάλυςθ τθσ μεκόδου και μελζτθ τθσ εφαρμογισ

Διαβάστε περισσότερα

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ Σελίδα1 υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ EΡΩΣΗΗ Ρϊσ να οργανϊςω τθ μελζτθ μου από τϊρα και μζχρι τισ εξετάςεισ του Μαΐου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ασ ταξινομιςουμε τουσ μακθτζσ ςε τρεισ κατθγορίεσ: Πρώτη κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ (Δ.ΘΛΕ.Δ.) Γ.Γ.Δ.Ε. ΟΔΘΓΙΕ ΧΡΘΘ ΓΙΑ ΣΘΝ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΤΠΟΒΟΛΘ ΔΘΛΩΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικόσ οδθγόσ Zotero

Αναλυτικόσ οδθγόσ Zotero Αναλυτικόσ οδθγόσ Zotero Περιεχόμενα χετικά με το Zotero Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ Χριςθ Zotero από διαφορετικοφσ Η/Τ Αυτόματθ δθμιουργία Βιβλιοκικθσ Zotero Ειςαγωγι ςτοιχείων χειρωνακτικά Επεξεργαςία και Οργάνωςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρθματοδοτοφμενο από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Page 1 of 32 ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Το επιχειρθματικό ςχζδιο αποτελείται από το κείμενο και διάφορουσ οικονομικοφσ πίνακεσ. Το κείμενο αποτελεί το κφριο ςϊμα του επιχειρθματικοφ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο

Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο Χατηθγιάννθσ: Ραρακαλϊ να πάρουμε τισ κζςεισ μασ. Ραρακαλοφμε τον γραμματζα του Ρολλαπλοφ κζματοσ, τον φίλο Άγγελο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ

ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Ο Υπεφκυνοσ Ρρακτικισ Άςκθςθσ του Τμιματοσ ΛΟΓΙΣΙΚΗ του Τ.Ε.Ι. Μεςολογγίου παραδίδει ςτουσ αςκοφμενουσ φοιτθτζσ του Τμιματοσ αυτόν τον ΟΔΗΓΟ ςτον οποίο ζχουν ςυγκεντρωκεί τα κυριότερα

Διαβάστε περισσότερα

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ Τα περιεχόμενα αυτοφ του βιβλίου διζπονται από νόμουσ προςταςίασ πνευματικϊν δικαιωμάτων. Απαγορεφεται θ αναδιανομι, χωρίσ τθν άδεια του ςυγγραφζα. Ο ςυγγραφζασ δεν

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και πολιτιςμικισ παιδείασ με κζμα: Θ κινθτικι τζχνθ. Μια εκπαιδευτικι Προςζγγιςθ

Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και πολιτιςμικισ παιδείασ με κζμα: Θ κινθτικι τζχνθ. Μια εκπαιδευτικι Προςζγγιςθ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ΣΜΘΜΑ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ ΓΛΩΙΚΘ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΠΑΙΔΕΙΑ Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πλανητική Φωτογράφιση με χρήση Web Camera

Εισαγωγή στην Πλανητική Φωτογράφιση με χρήση Web Camera Εισαγωγή στην Πλανητική Φωτογράφιση με χρήση Web Camera Σταυρόπουλοσ Κων/νοσ 2 θ Ζκδοςθ Ιοφλιοσ 2010 2 Ειςαγωγι ςτθν Ρλανθτικι Φωτογράφιςθ με Χριςθ Web Camera Ο ςυγκεκριμζνοσ οδθγόσ είναι δωρεάν, παρακαλϊ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική Έρευνα Σουριςμού για την Κρήτη

Ποιοτική Έρευνα Σουριςμού για την Κρήτη Ποιοτική Έρευνα Σουριςμού για την Κρήτη Πολυτεχνείο Κρήτης Σμήμα Μηχανικών Παραγωγήσ & Διοίκηςησ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΠΟΥΑΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΛΟΓΟ...- 1-2 ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ...-

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ του Ζργου (Υ3) Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: ςτο πλαίςιο τησ Πράξησ «Ρολυμεςικι και Ρολυτροπικι Ρροβολι του Ρολιτιςμοφ και Τουριςμοφ τθσ Χϊρασ» Ανακζτουςα

Διαβάστε περισσότερα