Πίνακας Περιεχομένων ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ"

Transcript

1

2 Πίνακας Περιεχομένων ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΞΗ ΗΜΕΙΩΕΙ ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΝΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΜΟΤ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΠΑΡΕ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΚΣΤΠΩΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Δ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΓΛΩΑ (ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΣΗ) ΓΛΩΑ (ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΙΩΝ) ΙΣΟΡΙΑ (ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΣΗ) ΙΣΟΡΙΑ (ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΙΩΝ) ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΣΗ) ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΙΩΝ) ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ (ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΣΗ) ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ (ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΙΩΝ) ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Ε ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΕΡΕΤΝΩ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΤΠΣΩ (ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΣΗ) ΕΡΕΤΝΩ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΤΠΣΩ (ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΙΩΝ) ΓΛΩΑ (ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΣΗ) ΓΛΩΑ (ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΙΩΝ) ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ (ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΣΗ) ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ (ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΙΩΝ) ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΣΗ) ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΙΩΝ) ΙΣΟΡΙΑ (ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΣΗ) ΙΣΟΡΙΑ (ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΙΩΝ) ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Σ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΕΡΕΤΝΩ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΤΠΣΩ (ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΣΗ) ΕΡΕΤΝΩ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΤΠΣΩ (ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΙΩΝ) ΓΛΩΑ (ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΣΗ) ΓΛΩΑ (ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΙΩΝ) ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ (ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΣΗ) ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ (ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΙΩΝ) ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΣΗ) ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΙΩΝ) ΙΣΟΡΙΑ (ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΣΗ) ΙΣΟΡΙΑ (ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΙΩΝ) ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ

3 Πίνακας Περιεχομένων ΒΙΟΛΟΓΙΑ (ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΣΗ) ΒΙΟΛΟΓΙΑ (ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΙΩΝ) ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ (ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΣΗ) ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ (ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΙΩΝ) ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΟΡΙΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ ΟΔΤΕΙΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΣΗ) ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΙΩΝ) ΗΡΟΔΟΣΟΤ ΙΣΟΡΙΕ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Β ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΧΗΜΕΙΑ (ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΣΗ) ΧΗΜΕΙΑ (ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΙΩΝ) ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ (ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΣΗ) ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ (ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΙΩΝ) ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ ΜΕΑΙΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΟΣΕΡΗ ΙΣΟΡΙΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ ΙΛΙΑΔΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΣΗ) ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΙΩΝ) ΦΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ (ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΣΗ) ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ (ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΙΩΝ) ΜΑΘΗΜΑΣΑ Γ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ (ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΣΗ) ΒΙΟΛΟΓΙΑ (ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΙΩΝ) ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ (ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΣΗ) ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ (ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΙΩΝ) ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ ΝΕΟΣΕΡΗ ΚΑΙ ΤΓΧΡΟΝΗ ΙΣΟΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣΙΚΗ ΠΟΙΗΗ: ΕΤΡΙΠΙΔΗ ΕΛΕΝΗ ΦΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΣΗ) ΧΗΜΕΙΑ (ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΙΩΝ) ΔΡΑΜΑΣΙΚΗ ΠΟΙΗΗ: ΑΡΙΣΟΦΑΝΗ ΟΡΝΙΘΕ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΑΛΓΕΒΡΑ ΓΕΩΜΕΣΡΙΑ ΦΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΛΩΙΚΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΕΚΦΡΑΗ ΕΚΘΕΗ ΓΛΩΙΚΕ ΑΚΗΕΙ ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ ΑΡΧΑΙΟΤ ΚΟΜΟΤ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΑΠΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ

4 Οδηγίες Εγκατάστασης ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ Τοποκετείςτε το DVD ςτο DVD-ROM του υπολογιςτι ςασ και κα τρζξει αυτόματα. Μόλισ ανοίξει το πρόγραμμα κα πρζπει να πατιςετε εκεί που λζει «ΕΞΟΔΟΣ». Στθ ςυνζχεια πθγαίνετε ςτο "Ο Υπολογιςτισ μου" αν ζχετε ελλθνικά Windows ι ςτο "My Computer" αν ζχετε αγγλικά Windows και κάντε δεξί κλικ ςτο εικονίδιο SN. Επιλζξτε «άνοιγμα ςε νζο παράκυρο», ι «εξερεφνθςθ» ι «open in new window» ι «explore» αναλόγωσ τθν ζκδοςθ windows που ζχετε. Θα ςασ ανοίξει μία λίςτα με φακζλουσ και αρχεία που περιλαμβάνει το DVD. Επιλζξτε το αρχείο «schoolnet.exe» (ι «schoolnet» αν ζχετε επιλζξει να μθ φαίνονται οι καταλιξεισ των αρχείων) και κάντε δεξί κλικ «αντιγραφι» ι «copy» αναλόγωσ αν ζχετε ελλθνικι ι αγγλικι ζκδοςθ windows. Στθ ςυνζχεια ςτθν επιφάνεια εργαςίασ πατιςτε δεξί κλικ «επικόλλθςθ» ι «paste» και κα ςασ εμφανιςτεί το αρχείο ςτθν επιφάνεια εργαςίασ. Εκτελζςτε το πρόγραμμα schoolnet.exe. Τθν πρϊτθ φορά που τρζχει ςασ ηθτά να δϊςετε το ςυνδυαςμό του user name / password που κα χρθςιμοποιείτε για πρόςβαςθ από τον ςυγκεκριμζνο H/Y. Αφοφ τα δϊςετε επιλζξετε ενεργοποίθςθ και εφόςον αυτι γίνει επιτυχθμζνα λαμβάνετε ςχετικό ενθμερωτικό μινυμα. Κατόπιν κλείςτε τθν εφαρμογι. Εκτελοφμε εκ νζου το πρόγραμμα schoolnet.exe. Τϊρα το πρόγραμμα εκτελείται ςαν resident πρόγραμμα και τοποκετείται ςαν μικρό εικονίδιο ςτθ γραμμι εργαςιϊν. Θ εφαρμογι αυτι κα ενεργοποιείται πλζον αυτόματα μετά από κάκε επανεκκίνθςθ του Θ/Υ (start-up program) και δεν κα χρειάηεται να τθν εκτελείτε κάκε φορά που κζλετε να αποκτιςετε πρόςβαςθ ςτθν πλατφόρμα SchoolNet.

5 Οδηγίες Εγκατάστασης Αν κάνουμε διπλό κλικ επάνω ςτο εικονίδιο αυτό τότε μασ ανοίγει θ εφαρμογι ξεκλειδϊματοσ που είναι ωσ εξισ: Χωρίσ να κλείςουμε τθν εφαρμογι ξεκλειδϊματοσ, για να μποφμε τϊρα ςτθν πλατφόρμα ScholNet από ζνα οποιονδιποτε browser ανοίξουμε τθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: Με χριςθ του ςυνδυαςμοφ πλικτρων ALT+TAB μεταβαίνουμε ςτθν εφαρμογι ξεκλειδϊματοσ και πλθκτρολογοφμε (ι κάνουμε copy/paste) τον αρικμό τθσ ςυνεδρίασ (Session ID) που κα ανοίξουμε με τθν πλατφόρμα SchoolNet και ο οποίοσ φαίνεται κάτω από τα ςτοιχεία Login του χριςτθ.

6 Οδηγίες Εγκατάστασης Ακολοφκωσ επιλζγουμε το κουμπί Ενεργοποίηςη. Εφόςον θ ενεργοποίθςθ τθσ ςυνεδρίασ από τον Θ/Υ που χρθςιμοποιοφμε γίνει επιτυχθμζνα τότε μασ εμφανίηεται το μινυμα: Με χριςθ του ςυνδυαςμοφ πλικτρων ALT+TAB μεταβαίνουμε ςτον browser που ζχουμε ανοίξει τθν πλατφόρμα SchoolNet και πλθκτρολογοφμε τα ςτοιχεία του χριςτθ (user name / password) με τα οποία ζχουμε πρόςβαςθ από τον ςυγκεκριμζνο Θ/Υ. Κατόπιν τθσ επιτυχθμζνθσ ειςόδου χρθςιμοποιοφμε τθν πλατφόρμα όπωσ επικυμοφμε.

7 Οδηγίες Εγκατάστασης Εφόςον ολοκλθρϊςουμε τθν εργαςία-μελζτθ μασ ςτθν πλατφόρμα και βγοφμε από αυτι (διαδικαςία log-out) τότε μεταβαίνουμε και πάλι ςτθν εφαρμογι ξεκλειδϊματοσ όπου πλζον φαίνεται ωσ ακολοφκωσ και πατάμε το κουμπί Απενεργοποίηςη. ΠΡΟΟΧΗ: Θ ίδια διαδικαςία πρζπει να επαναλαμβάνεται κάκε φορά που κζλουμε να κάνουμε Login ςτθν πλατφόρμα SchoolNet e-learning. Για οποιοδιποτε τεχνικό πρόβλθμα ςασ προκφψει μπορείτε να επικοινωνιςετε με το help desk τθσ ςτο τθλ τισ κακθμερινζσ εργάςιμεσ θμζρεσ και από 10:00 π.μ. έωσ 21:00 μ.μ.

8 Γενικές Οδηγίες Χρήσης ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΦΡΗΗ Ραρακάτω κα εξθγιςουμε τισ βαςικζσ λειτουργίεσ τθσ εφαρμογισ που ιςχφουν και για τθν ζκδοςθ ςε οπτικό μζςο αλλά και για τθ δικτυακι ζκδοςθ. ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΞΗ Το κουμπί «Επιλογι τάξθσ» μασ ανακατευκφνει ςτθν αρχικι ςελίδα ςτθν οποία μποροφμε να δοφμε αναλυτικά τα μακιματα ςτα οποία ζχουμε πρόςβαςθ από κάκε τάξθ. Ρατϊντασ πάνω ςε ζνα από αυτά μακιματα ανοίγει το μενοφ του αντίςτοιχου μακιματοσ. ΗΜΕΙΩΕΙ Το κουμπί «Σθμειϊςεισ» δίνει τθ δυνατότθτα ςτο χριςτθ να δει τισ ςθμειϊςεισ που ζχει κρατιςει ςε κάκε μάκθμα. Εδϊ να εξθγιςουμε ότι ςθμειϊςεισ μποροφμε να κρατιςουμε ςε οποιοδιποτε μάκθμα κζλουμε. Το κάκε «βιβλιαράκι» ζχει τισ δικζσ του ςθμειϊςεισ. Πταν λζμε «βιβλιαράκι» εννοοφμε το κουμπί που ζχει το κάκε μάκθμα ςε κάκε τρίμθνο που είναι και ζνα ανεξάρτθτο βιβλιαράκι.

9 Γενικές Οδηγίες Χρήσης Άρα για παράδειγμα αν κρατιςουμε ςθμειϊςεισ ςτο μάκθμα των Μακθματικϊν τθσ Α Γυμναςίου του Α Τριμινου και μετά από κάποιεσ μζρεσ κζλουμε να ςθμειϊςουμε και κάτι ακόμα ςε αυτό το βιβλιαράκι κα ζχουμε ςυγκεντρωμζνεσ και τισ δφο αυτζσ ςθμειϊςεισ. Άρα αν οι ςθμειϊςεισ που κρατάμε αναφζρονται ςε μία ςυγκεκριμζνθ ςελίδα του προγράμματοσ καλό είναι πριν τθ ςθμείωςθ να γράψετε και τθ ςελίδα ςτθν οποία αναφζρεται θ ςθμείωςθ. Ραρακάτω εξθγοφμε το πϊσ μποροφμε να κρατιςουμε ςθμειϊςεισ: Πταν ζχετε επιλζξει μάκθμα και το κουμπί που κζλετε να μελετιςετε, δεξιά από το ρολόι ενεργοποιείται ζνα κουμπί "Επεξεργαςία ςημειώςεων". Ρατϊντασ πάνω ςε αυτό ανοίγει ο χϊροσ των ςθμειϊςεων ςτο οποίο μπορείτε να ςθμειϊςετε οτιδιποτε κζλετε. Αφοφ κρατιςετε τισ ςθμειϊςεισ που κζλετε πατιςτε αποθήκευςη και κλείςτε τισ ςθμειϊςεισ. Πποτε κζλετε να δείτε τισ ςθμειϊςεισ που ζχετε κρατιςει μπορείτε να πατιςετε ςτο κουμπί "ημειώςεισ" (όπωσ βλζπετε και ςτθν παρακάτω εικόνα) και να δείτε ςε ποια μακιματα και κουμπιά ζχετε κρατιςει ςθμειϊςεισ. Κάνοντασ κλικ πάνω ςε ζνα από αυτά τα μακιματα κα δείτε τισ ςθμειϊςεισ που είχατε κρατιςει για το μάκθμα αυτό.

10 Γενικές Οδηγίες Χρήσης Ραραπάνω βλζπουμε ότι ο ςυγκεκριμζνοσ χριςτθσ ζχει κρατιςει ςθμειϊςεισ ςτα μακιματα τθσ Γ Γυμναςίου. Αν κάνουμε κλικ πάνω ςε ζνα από αυτά κα δοφμε τισ ςθμειϊςεισ που ζχουμε κρατιςει. Στισ ςθμειϊςεισ κα εμφανίηονται μόνο τα μακιματα και τα τρίμθνα ςτα οποία ζχετε ιδθ κρατιςει ςθμειϊςεισ. ΟΔΗΓΙΕ ΦΡΗΗ Το κουμπί «Οδθγίεσ χριςθσ» δίνει τθ δυνατότθτα ςτο χριςτθ να κατεβάςει το παρϊν «pdf» αρχείο που αναλφει το πϊσ δουλεφει θ πλατφόρμα κακϊσ και το πϊσ είναι χωριςμζνο το κάκε μάκθμα ςε κουμπιά. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΝΕΑ Το κουμπί «Εκπαιδευτικά νζα» ζχει με θμερολογιακι ςειρά τισ ανακοινϊςεισ τθσ εταιρείασ μασ αναφορικά με τθν πλατφόρμα. Για οποιαδιποτε νζα υπθρεςία προςκζτουμε ςτθν πλατφόρμα ι αλλαγζσ προκφπτουν κα ανακοινϊνονται ςτο χϊρο αυτό:

11 Γενικές Οδηγίες Χρήσης ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Το κουμπί «Επικοινωνία» ςασ ανοίγει μία φόρμα για να αποςτείλετε mail ςτθν εταιρεία: Ο ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΜΟΤ Ράνω δεξιά ςτθν πλατφόρμα ςε άςπρο φόντο υπάρχουν κάποιεσ επιλογζσ που ζχουν να κάνουν με το λογαριαςμό μασ. Το κουμπί «Αρχικι ςελίδα» μασ πθγαίνει ξανά ςτθν αρχικι ςελίδα για να επιλζξουμε ποια τάξθ και ποιο μάκθμα κζλουμε να μελετιςουμε. Το κουμπί «Logout» είναι για να αποςυνδεκοφμε από τθ πλατφόρμα. Ρροςοχι ζχουμε ξαναπεί ότι αφοφ πατιςουμε «Logout» μεταβαίνουμε και πάλι ςτθν εφαρμογι ξεκλειδϊματοσ (το εικονίδιο ds δίπλα ςτο ρολόι) όπου πλζον φαίνεται ωσ ακολοφκωσ και πατάμε το κουμπί Απενεργοποίηςη. ΠΡΟΟΧΗ: Θ ίδια διαδικαςία πρζπει να επαναλαμβάνεται κάκε φορά που κζλουμε να κάνουμε Login ςτθν πλατφόρμα SchoolNet e-learning.

12 Γενικές Οδηγίες Χρήσης Τϊρα κα εξθγιςουμε τισ δυνατότθτεσ ελζγχου χριςθσ τθσ πλατφόρμασ. Ρατϊντασ το κουμπί «Ο λογαριαςμόσ μου»κάτω ακριβϊσ από εκεί που βλζπετε το όνομά ςασ (όπωσ φαίνεται ςτθν παραπάνω εικόνα) ανοίγει ζνα μενοφ με τρεισ επιλογζσ. Θ πρϊτθ επιλογι είναι τα «τατιςτικά μελέτησ». Σε αυτι τθν επιλογι μποροφμε να ορίςουμε τισ θμερομθνίεσ για τισ οποίεσ κζλουμε να δοφμε το ςυνολικό χρόνο πρόςβαςθσ ςτθ πλατφόρμα κακϊσ και το πόςθ ϊρα ζχουμε αςχολθκεί με το κάκε μάκθμα.

13 Γενικές Οδηγίες Χρήσης Θ δεφτερθ επιλογι είναι το «Ιςτορικό χρήςησ» από το οποίο μποροφμε να δοφμε αναλυτικά τθν ϊρα που ςυνδεκικαμε και αποςυνδεκικαμε κάκε φορά ςτθ πλατφόρμα κακϊσ και το μάκθμα που μελετιςαμε ορίηοντασ τισ θμερομθνίεσ που κζλουμε να ελζγξουμε: Θ τελευταία επιλογι είναι το «Αξιολόγηςη». Μζςα ςτθν αξιολόγθςθ μποροφμε να επιλζξουμε το μάκθμα που επικυμοφμε και να ορίςουμε τισ θμερομθνίεσ που κζλουμε να ελζγξουμε ζτςι ϊςτε να δοφμε πόςα τεςτ ζχουμε κάνει κακϊσ και τισ βακμολογίεσ που ζχουμε πάρει ςτο κάκε τεςτ. Φαίνονται αναλυτικά πόςεσ ερωτιςεισ είχε το κάκε τεςτ κακϊσ και το ςε πόςεσ απαντιςαμε ςωςτά και ςε πόςεσ λάκοσ. Να τονίςουμε ότι αν ζνα τεςτ το κάνουμε περιςςότερεσ από μία φορζσ κα εμφανιςτοφν τα αποτελζςματα όλων των προςπακειϊν μασ και όχι μόνο τθσ τελευταίασ.

14 Γενικές Οδηγίες Χρήσης ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Αφοφ ζχουμε επιλζξει τθν τάξθ και το μάκθμα που κζλουμε να μελετιςουμε ανοίγει το μενοφ του μακιματοσ: Ραραπάνω παρατθροφμε ότι ζχουμε επιλζξει τθν Ιςτορία τθσ Γ Γυμναςίου. Το επόμενο βιμα είναι να επιλζξουμε το κουμπί και το τρίμθνο το οποίο κζλουμε να μελετιςουμε. Αφοφ ζχουμε κάνει τθν επιλογι που κζλουμε κα εμφανιςτεί μπροςτά μασ το εξϊφυλλο του μακιματοσ που επιλζξαμε. Αν κάνουμε ζνα αριςτερό κλικ ςτθν πάνω ι κάτω δεξιά γωνία του βιβλίου κα κατευκυνκοφμε ςτθν πρϊτθ ςελίδα των περιεχομζνων:

15 Γενικές Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ Τϊρα κα αναφζρουμε κάποια βαςικά ςθμεία για το πϊσ δουλεφουν τα περιεχόμενα των βιβλίων τθσ πλατφόρμασ. Αρχικά κα πρζπει να ζχετε πάντα υπόψθ ςασ ότι θ πρϊτθ ι οι πρϊτεσ ςελίδεσ των περιεχομζνων είναι ευρετιριο για να μπορείτε να περιθγθκείτε μζςα ςτα περιεχόμενα. Αυτό ςθμαίνει ότι από τισ πρϊτεσ ςελίδεσ των περιεχομζνων επιλζγετε το κεφάλαιο (ενότθτα) και το υποκεφάλαιο (υποενότθτα) το οποίο επικυμείτε να μελετιςετε. Αν επιλζξετε κάτι ςτα περιεχόμενα και δεν ςασ παραπζμψει ςτο αντίςτοιχο ςθμείο μζςα ςτθν εφαρμογι αυτό κα ςθμαίνει ότι βρίςκεται ςτθν ακριβϊσ δεξιά ςελίδα. Αν επιλζξετε ζνα κεφάλαιο και ςασ παραπζμψει ςε κάποιο άλλο ςθμείο των περιεχομζνων, αρκεί να επιλζξετε τθν ερϊτθςθ (άςκθςθ, δραςτθριότθτα κλπ) που επικυμείτε και θ εφαρμογι κα ςασ οδθγιςει ςτο ςθμείο που επιλζξατε. Επίςθσ κα πρζπει να ςασ τονίςουμε ότι θ αρίκμθςθ των ερωτιςεων (αςκιςεων δραςτθριοτιτων κλπ.) είναι ίδια με τθν αρίκμθςθ των αντίςτοιχων ερωτιςεων (αςκιςεων δραςτθριοτιτων κλπ.) του ςχολικοφ ςασ βιβλίου και επίςθσ υπάρχουν και οι πρϊτεσ λζξεισ των εκφωνιςεων για να ςιγουρευτείτε ότι ζχετε κάνει τθ ςωςτι επιλογι. Εδϊ κα πρζπει να αναφζρουμε ότι θ κεωρία των μακθμάτων είναι χωριςμζνθ ςε μορφι ερωτιςεων απαντιςεων για να μπορζςετε να κατανοιςετε καλφτερα τθ κεωρία. ΡΟΣΟΧΘ θ αρίκμθςθ των ςελίδων τθσ εφαρμογισ δεν ςυμβαδίηει με τθν αρίκμθςθ των ςελίδων των ςχολικϊν βιβλίων. Τζλοσ ςε οποιοδιποτε ςθμείο του βιβλίου και να βρίςκεςτε μπορείτε να πατιςετε πάνω ςτο κουμπί «ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ» και θ εφαρμογι κα ςασ παραπζμψει και πάλι ςτισ πρϊτεσ δφο ςελίδεσ του βιβλίου που βρίςκονται και τα περιεχόμενά του.

16 Γενικές Οδηγίες Χρήσης ΜΠΑΡΕ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Ζνα ςθμείο που κα πρζπει να προςζξετε ιδιαιτζρωσ είναι οι τίτλοι που βρίςκονται μζςα ςτθν εφαρμογι. Πταν βλζπετε τίτλουσ τθσ μορφισ «ΘΕΩΙΑ», «ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ» κλπ. μθν περιμζνετε να υπάρχει κάτω από αυτοφσ θ κεωρία ι οι αςκιςεισ αφοφ είναι απλοί τίτλοι για να αντιλαμβάνεςτε πότε αλλάηετε κεματικι ενότθτα. Θα πρζπει να γυρίςετε ςελίδα και να πατιςετε το «PLAY» ( ) για να ακοφςετε τθν θχογράφθςθ από τον κακθγθτι. Επίςθσ υπάρχουν περιπτϊςεισ που κάτω από ζνα τίτλο «Απάντθςθ» ι «Σκεπτικό» κα είναι κενό. Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ κα επεξεργάηεςτε μόνοι ςασ τθν απάντθςθ και όταν κα είςτε ζτοιμοι κα πατάτε ςτο ( ) για να δείτε τθ ςωςτι απάντθςθ ι το ςωςτό ςκεπτικό. Ενϊ θ εκφϊνθςθ τθσ ςελίδασ είναι ςε εξζλιξθ (αφοφ κα ζχετε πατιςει το ) μπορείτε να ςταματιςετε ςτο ςθμείο που βρίςκεςτε πατϊντασ το. Αν επικυμείτε να διακόψετε εντελϊσ τθ ροι του κειμζνου και του ιχου μπορείτε να πατιςετε το. Τζλοσ με τθν μπάρα πιο πίςω ςτο κείμενο και με τθ μπάρα ζνταςθ τθσ φωνισ ι και να τθν ςιγιςετε εντελϊσ. μπορείτε να περιθγθκείτε πιο μπροςτά ι ΕΚΣΤΠΩΗ μπορείτε να αυξομειϊςετε τθν Μία επιπλζον λειτουργία που ενεργοποιείται μετά τθν επιλογι του μακιματοσ είναι και θ εκτφπωςθ. Πταν βρίςκεςτε ςε οποιοδιποτε ςθμείο του προγράμματοσ και πατιςετε ςτο εικονίδιο που βρίςκετε ςτα αριςτερά και ςτα δεξιά του βιβλίου (όταν είναι ανοιχτό) μπορείτε να εκτυπϊςετε αντίςτοιχα τθν αριςτερι ι τθν δεξιά ςελίδα του βιβλίου που ζχετε ανοιχτό μπροςτά ςασ τθ δεδομζνθ ςτιγμι. Θα ςασ ανοίξει το κεντρικό μενοφ εκτφπωςθσ και εςείσ αρκεί να επιλζξετε τον εκτυπωτι που ζχετε ςυνδεδεμζνο και να κάνετε τισ ρυκμίςεισ που επικυμείτε. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Πταν ζχουμε επιλζξει το μάκθμα που κζλουμε να μελετιςουμε και υπάρχει το κουμπί αξιολόγθςθ τότε ςθμαίνει ότι το ςυγκεκριμζνο μάκθμα ζχει και τεςτ αξιολόγθςθσ. Αν πατιςουμε το κουμπί αυτό (ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ) κα ανοίξει θ πλατφόρμα των τεςτ. Θ πλατφόρμα αυτι ςασ δίνει τθν δυνατότθτα να επιλζξετε αν κζλετε να κάνετε τεςτ τφπου Α ι τφπου Β και τθ παράγραφο ι το υποκεφάλαιο ι τα ςυγκεντρωτικά τεςτ (τα ςυγκεντρωτικά είναι τεςτ ανακεφαλαιωτικά). Στα περιςςότερα μακιματα υπάρχουν δφο ειδϊν τεςτ, τα τεςτ τφπου Α και τα τεςτ τφπου Β. Στα τεςτ κα ζχετε μία εκφϊνθςθ για κάκε ερϊτθςθ και μετά κα ςασ δίνονται κάποιεσ πικανζσ απαντιςεισ. Στα τφπου Α πρζπει να κυμάςτε ότι μόνο μία επιλογι είναι ςωςτι. Βζβαια υπάρχει περίπτωςθ να μοιάηουν ςωςτζσ περιςςότερεσ από μία απαντιςεισ.

17 Γενικές Οδηγίες Χρήσης Σε αυτι τθ περίπτωςθ εςείσ κα πρζπει να επιλζξετε τθν πιο ςωςτι. Για παράδειγμα αν θ εκφϊνθςθ μιασ ερϊτθςθσ είναι: Στο φυςικό περιβάλλον ςυμπεριλαμβάνεται : Α. Τα βουνά Β. Τα δάςθ Γ. Τα θφαίςτεια Δ. Πλα τα παραπάνω Τότε ναι μεν είναι και το Α και το Β και το Γ είναι ςωςτά, αλλά θ πιο ςωςτι απάντθςθ είναι το Δ γιατί από τθν κεωρία μασ ξζρουμε ότι ςτο φυςικό περιβάλλον περιλαμβάνονται όλα τα παραπάνω. Αντίςτοιχα ςτα τεςτ τφπου Β κα πρζπει να προςζξετε αρκετά, γιατί ςωςτζσ απαντιςεισ μπορεί να είναι μία ι και παραπάνω από μία. Σε αυτι τθ περίπτωςθ κάνετε κλικ (ςτο κουτάκι αριςτερά από τισ επιλογζσ) ςτισ επιλογζσ που κεωρείτε ςωςτζσ. Για να ολοκλθρϊςουμε μία ερϊτθςθ κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι ι ςτισ επιλογζσ που κεωροφμε ςωςτι / ςωςτζσ και ςτθν ςυνζχεια πατάμε ςτο κουμπί καταχϊρθςθ. Για να ολοκλθρϊςετε το τεςτ κα πρζπει να ζχετε απαντιςει όλεσ τισ ερωτιςεισ. Ράνω αριςτερά μπορείτε να ανακατευκυνκείτε ςε προθγοφμενθ ι επόμενθ ερϊτθςθ. Ράνω δεξιά υπάρχει ο χρόνοσ τον οποίο ζχετε ςτθ διάκεςι ςασ για να ολοκλθρϊςετε το τεςτ. ΡΟΣΟΧΘ ο χρόνοσ αυτόσ αντιςτοιχεί για τθν ολοκλιρωςθ όλου του τεςτ και όχι μόνο τθσ ςυγκεκριμζνθσ ερϊτθςθσ. Να ξζρετε ότι για κάκε ερϊτθςθ αντιςτοιχεί περίπου 1 λεπτό. Αν κάποια ερϊτθςθ τθν απαντιςετε πιο γριγορα, κα ζχετε περιςςότερο χρόνο για να απαντιςετε τισ υπόλοιπεσ ερωτιςεισ.

18 Γενικές Οδηγίες Χρήσης Εδϊ κα πρζπει να τονίςουμε ότι όταν απαντάμε ςωςτά ςε μία ερϊτθςθ εμφανίηεται ζνα μινυμα ότι απαντιςαμε ςωςτά ενϊ ςε περίπτωςθ λάκουσ εμφανίηεται θ κεωρία που κα ζπρεπε να είχαμε διαβάςει για να απαντιςουμε ςωςτά. Ο ςυνολικόσ χρόνοσ του τεςτ είναι αρκετόσ για να ακοφςετε και τθ διδαςκαλία τθσ κάκε ερϊτθςθσ. Πταν ολοκλθρϊςετε όλο το τεςτ πατιςτε κάτω δεξιά εκεί που λζει ολοκλιρωςθ του τεςτ και αυτόματα κα εμφανιςτεί μπροςτά ςασ θ βακμολογία ςασ ςε κλίμακα % και αν ζχετε περάςει τθ βάςθ. Κάνοντασ κλικ πάνω ςτο «Ξαναδείτε το Τεςτ» μπορείτε να δείτε τα λάκθ που ζχετε κάνει. Τζλοσ αν κζλετε να κάνετε κάποιο άλλο τεςτ κάντε κλικ ςτο κουμπί «ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ» για να ανοίξει ξανά το μενοφ των τεςτ.

19 Μαθήματα Δ Δημοτικού ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Δ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Θ Δ Δθμοτικοφ περιλαμβάνει ςυνολικά ςελίδεσ προγράμματοσ και 471 ερωτιςεισ για τεςτ ΓΛΩΑ (ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΣΗ) Το μάκθμα αυτό ζχει τρία κουμπιά «ΑΝΑΛΥΣΘ ΚΕΙΜΕΝΟΥ», «ΑΣΚΘΣΕΙΣ» και «ΓΑΜΜΑΤΙΚΘ» Tο κουμπί «ΑΝΑΛΥΣΘ ΚΕΙΜΕΝΟΥ» περιλαμβάνει το λεξιλόγιο, τθ νοθματικι απόδοςθ και τθν κεντρικι ιδζα του κάκε κειμζνου. Tο κουμπί «ΑΣΚΘΣΕΙΣ». περιλαμβάνει τισ αςκιςεισ του κάκε κειμζνου. Tο κουμπί «ΓΑΜΜΑΤΙΚΘ». περιλαμβάνει τθ Γραμματικι που αντιςτοιχεί ςε αυτι τθν τάξθ του Δθμοτικοφ. Το βιβλίο τθσ Γλϊςςασ περιλαμβάνει ςελίδεσ προγράμματοσ.

20 Μαθήματα Δ Δημοτικού ΓΛΩΑ (ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΙΩΝ) Το μάκθμα αυτό περιλαμβάνει μόνο το κουμπί «ΑΣΚΘΣΕΙΣ». Σε αυτό το κουμπί ο χριςτθσ μπορεί να βρει τισ αςκιςεισ του τετραδίου εργαςιϊν με τισ αντίςτοιχεσ απαντιςεισ του ανά ενότθτα και ανά κείμενο. Το τετράδιο εργαςιϊν τθσ Γλϊςςασ περιλαμβάνει 700 ςελίδεσ προγράμματοσ. ΙΣΟΡΙΑ (ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΣΗ) Το μάκθμα αυτό ζχει ΤΚΑ κουμπιά «ΑΝΑΛΥΣΘ ΚΕΙΜΕΝΟΥ», «ΑΣΚΘΣΕΙΣ» «ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ». και Το κουμπί «ΑΝΑΛΥΣΘ ΚΕΙΜΕΝΟΥ» περιλαμβάνει τθ κεωρία του ςχολικοφ βιβλίου ςε μορφι ερωτιςεων και απαντιςεων ζτςι ϊςτε ο χριςτθσ να μπορεί να μελετάει τθ κεωρία χωρίσ να κάνει ςτείρα αποςτικιςθ, το λεξιλόγιο, το ςχολιαςμό των παρακεμάτων αλλά και των εικόνων του κάκε κεφαλαίου. Το κουμπί «ΑΣΚΘΣΕΙΣ» περιλαμβάνει τισ αςκιςεισ του ςχολικοφ βιβλίου ανά κεφάλαιο με τισ αντίςτοιχεσ απαντιςεισ. Το κουμπί «ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ» περιλαμβάνει τα τεςτ του ςυγκεκριμζνου μακιματοσ. Το βιβλίο τθσ Ιςτορίασ περιλαμβάνει ςελίδεσ προγράμματοσ και 157 ΙΣΟΡΙΑ (ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΙΩΝ) Το μάκθμα αυτό περιλαμβάνει μόνο το κουμπί «ΑΣΚΘΣΕΙΣ». Σε αυτό το κουμπί ο χριςτθσ μπορεί να βρει τισ αςκιςεισ του τετραδίου εργαςιϊν με τισ αντίςτοιχεσ απαντιςεισ του ανά κεφάλαιο. Το τετράδιο εργαςιϊν τθσ Ιςτορίασ περιλαμβάνει 460 ςελίδεσ προγράμματοσ. ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΣΗ) Το μάκθμα αυτό ζχει δφο κουμπιά «ΘΕΩΙΑ» και «ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ». Το κουμπί «ΘΕΩΙΑ» περιλαμβάνει τθ κεωρία του ςχολικοφ βιβλίου ςε μορφι ερωτιςεων και απαντιςεων ζτςι ϊςτε ο χριςτθσ να μπορεί να μελετάει τθ κεωρία χωρίσ να κάνει ςτείρα αποςτικιςθ. Το κουμπί «ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ» περιλαμβάνει τισ δραςτθριότθτεσ του κάκε κεφαλαίου του ςχολικοφ βιβλίου με τισ απαντιςεισ τουσ. Το βιβλίο τθσ Μελζτθσ Ρεριβάλλοντοσ περιλαμβάνει ςελίδεσ προγράμματοσ.

21 Μαθήματα Δ Δημοτικού ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΙΩΝ) Το τετράδιο εργαςιϊν τθσ Μελζτθσ Ρεριβάλλοντοσ περιλαμβάνει μόνο το κουμπί «ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ» Μζςα ςτο κουμπί «ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ» περιλαμβάνονται οι δραςτθριότθτεσ ανά ενότθτα και των αναςκοπιςεων, του τετραδίου εργαςιϊν. Το τετράδιο εργαςιϊν τθσ Μελζτθσ Ρεριβάλλοντοσ περιλαμβάνει 380 ςελίδεσ προγράμματοσ. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ (ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΣΗ) Το μάκθμα αυτό ζχει τρία κουμπιά «ΘΕΩΙΑ - ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ», «ΕΓΑΣΙΕΣ» και «ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ». Το κουμπί «ΘΕΩΙΑ - ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ» περιλαμβάνει τθ κεωρία του κάκε κεφαλαίου ςε μορφι ερωτιςεων και απαντιςεων. Επίςθσ περιλαμβάνει και τθ Δραςτθριότθτα ανακάλυψθ του κάκε κεφαλαίου. Το κουμπί «ΕΓΑΣΙΕΣ» περιλαμβάνει τισ εργαςίεσ του ςχολικοφ βιβλίου με τισ απαντιςεισ τουσ. Το κουμπί «ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ» περιλαμβάνει τα τεςτ του ςυγκεκριμζνου μακιματοσ. Το βιβλίο των Μακθματικϊν περιλαμβάνει ςελίδεσ προγράμματοσ και 314 ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ (ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΙΩΝ) Το μάκθμα αυτό περιλαμβάνει μόνο το κουμπί «ΕΓΑΣΙΕΣ». Σε αυτό το κουμπί ο χριςτθσ μπορεί να βρει τισ εργαςίεσ του τετραδίου εργαςιϊν με τισ αντίςτοιχεσ απαντιςεισ του ανά κεφάλαιο. Το τετράδιο εργαςιϊν των Μακθματικϊν περιλαμβάνει ςελίδεσ προγράμματοσ. ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΛΟΓΟΣΕΦΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Το ςυγκεκριμζνο μάκθμα είναι ςτθν ουςία τα κείμενα τθσ Δ Δθμοτικοφ. Το μάκθμα αυτό ζχει δφο κουμπιά «ΑΝΑΛΥΣΘ ΚΕΙΜΕΝΟΥ» και «ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ». Το κουμπί «ΑΝΑΛΥΣΘ ΚΕΙΜΕΝΟΥ» περιλαμβάνει το κείμενο, τισ κεματικζσ ενότθτεσ, τθ νοθματικι απόδοςθ και το βιογραφικό ςθμείωμα Το κουμπί «ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ» περιλαμβάνει τισ δραςτθριότθτεσ του κάκε κειμζνου με τθν αντίςτοιχθ ανάλυςι τουσ. Το βιβλίο του Ανκολογίου των Λογοτεχνικϊν Κειμζνων περιλαμβάνει 965 ςελίδεσ προγράμματοσ.

22 Μαθήματα Ε Δημοτικού ΜΑΘΗΜΑΣΑ Ε ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Θ Ε Δθμοτικοφ περιλαμβάνει ςυνολικά ςελίδεσ προγράμματοσ και 930 ερωτιςεισ για τεςτ ΕΡΕΤΝΩ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΤΠΣΩ (ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΣΗ) Το ςυγκεκριμζνο μάκθμα είναι ςτθν ουςία θ φυςικι τθσ Ε Δθμοτικοφ. Το μάκθμα αυτό ζχει δφο κουμπιά «ΘΕΩΙΑ» και «ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ». Το κουμπί «ΘΕΩΙΑ» περιλαμβάνει τθ κεωρία του ςχολικοφ βιβλίου ςε μορφι ερωτιςεων και απαντιςεων ζτςι ϊςτε ο χριςτθσ να μπορεί να μελετάει τθ κεωρία χωρίσ να κάνει ςτείρα αποςτικιςθ. Το βιβλίο του Ερευνϊ και Ανακαλφπτω περιλαμβάνει 848 ςελίδεσ προγράμματοσ και 260

23 Μαθήματα Ε Δημοτικού ΕΡΕΤΝΩ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΤΠΣΩ (ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΙΩΝ) Το τετράδιο εργαςιϊν του Ερευνϊ και Ανακαλφπτω περιλαμβάνει μόνο το κουμπί «ΦΥΛΛΑ ΕΓΑΣΙΩΝ» Μζςα ςτο κουμπί «ΦΥΛΛΑ ΕΓΑΣΙΩΝ» περιλαμβάνονται οι δραςτθριότθτεσ, τα πειράματα και οι εργαςίεσ για το ςπίτι του τετραδίου εργαςιϊν. Το τετράδιο εργαςιϊν του Ερευνϊ και Ανακαλφπτω περιλαμβάνει 936 ςελίδεσ προγράμματοσ. ΓΛΩΑ (ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΣΗ) Το μάκθμα αυτό ζχει δφο κουμπιά «ΘΕΩΙΑ» και «ΓΑΜΜΑΤΙΚΘ - ΑΣΚΘΣΕΙΣ». Το κουμπί «ΘΕΩΙΑ» περιλαμβάνει το λεξιλόγιο, τθ νοθματικι απόδοςθ και τθν κεντρικι ιδζα του κάκε κειμζνου. Το κουμπί «ΓΑΜΜΑΤΙΚΘ - ΑΣΚΘΣΕΙΣ». περιλαμβάνει τθ γραμματικι τθσ κάκε ενότθτασ κακϊσ και τισ αςκιςεισ γραμματικισ αλλά και τισ αςκιςεισ για το ςπίτι. Το βιβλίο τθσ Γλϊςςασ περιλαμβάνει ςελίδεσ προγράμματοσ. ΓΛΩΑ (ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΙΩΝ) Το μάκθμα αυτό περιλαμβάνει μόνο το κουμπί «ΕΩΤΘΣΕΙΣ». Σε αυτό το κουμπί ο χριςτθσ μπορεί να βρει τισ ερωτιςεισ του τετραδίου εργαςιϊν με τισ αντίςτοιχεσ απαντιςεισ του ανά ενότθτα. Το τετράδιο τθσ Γλϊςςασ περιλαμβάνει 320 ςελίδεσ προγράμματοσ. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ (ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΣΗ) Το μάκθμα αυτό ζχει πζντε κουμπιά «ΘΕΩΙΑ», «ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ», «ΕΓΑΣΙΕΣ», «ΕΡΑΝΑΛΘΡΤΙΚΕΣ ΑΣΚΘΣΕΙΣ» και «ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ». Το κουμπί «ΘΕΩΙΑ» περιλαμβάνει τθ κεωρία του ςχολικοφ βιβλίου ςε μορφι ερωτιςεων και απαντιςεων ζτςι ϊςτε ο χριςτθσ να μπορεί να μελετάει τθ κεωρία χωρίσ να κάνει ςτείρα αποςτικιςθ. Το κουμπί «ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ» περιλαμβάνει τισ δραςτθριότθτεσ ανακαλφψεισ του ςχολικοφ βιβλίου με τισ απαντιςεισ τουσ. Το κουμπί «ΕΓΑΣΙΕΣ» περιλαμβάνει τισ εργαςίεσ του ςχολικοφ βιβλίου με τισ απαντιςεισ τουσ. Το κουμπί «ΕΡΑΝΑΛΘΡΤΙΚΕΣ ΑΣΚΘΣΕΙΣ» περιλαμβάνει τισ ανακεφαλαιωτικζσ αςκιςεισ.

24 Μαθήματα Ε Δημοτικού Το βιβλίο των Μακθματικϊν περιλαμβάνει ςελίδεσ προγράμματοσ και 190 ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ (ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΙΩΝ) Το μάκθμα αυτό ζχει δφο κουμπιά «ΑΣΚΘΣΕΙΣ» και «ΕΡΑΝΑΛΘΡΤΙΚΕΣ ΑΣΚΘΣΕΙΣ». Το κουμπί «ΑΣΚΘΣΕΙΣ» περιλαμβάνει τισ αςκιςεισ του κάκε κεφαλαίου του τετραδίου εργαςιϊν. Το κουμπί «ΕΡΑΝΑΛΘΡΤΙΚΕΣ ΑΣΚΘΣΕΙΣ» περιλαμβάνει τισ ανακεφαλαιωτικζσ αςκιςεισ του τετραδίου εργαςιϊν. Το τετράδιο εργαςιϊν των Μακθματικϊν περιλαμβάνει ςελίδεσ προγράμματοσ. ΓΕΩΓΡΑΥΙΑ (ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΣΗ) Το μάκθμα αυτό ζχει τζςςερα κουμπιά «ΘΕΩΙΑ», «ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ», «ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΕΣ» και «ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ». Το κουμπί «ΘΕΩΙΑ» περιλαμβάνει τθ κεωρία του ςχολικοφ βιβλίου ςε μορφι ερωτιςεων και απαντιςεων ζτςι ϊςτε ο χριςτθσ να μπορεί να μελετάει τθ κεωρία χωρίσ να κάνει ςτείρα αποςτικιςθ. Το κουμπί «ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ» περιλαμβάνει το γεωγραφικό γλωςςάριο του κάκε κεφαλαίου. Το κουμπί «ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ» περιλαμβάνει τισ ατομικζσ και ομαδικζσ δραςτθριότθτεσ του κάκε κεφαλαίου του ςχολικοφ βιβλίου με τισ απαντιςεισ τουσ. Το βιβλίο τθσ Γεωγραφίασ περιλαμβάνει ςελίδεσ προγράμματοσ και 220 ΓΕΩΓΡΑΥΙΑ (ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΙΩΝ) Το μάκθμα αυτό ζχει δφο κουμπιά «ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ» και «ΦΥΛΛΑ ΕΓΑΣΙΩΝ». Το κουμπί «ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ» περιλαμβάνει τισ δραςτθριότθτεσ του κάκε κεφαλαίου του τετραδίου εργαςιϊν. Το κουμπί «ΦΥΛΛΑ ΕΓΑΣΙΩΝ» περιλαμβάνει τισ δραςτθριότθτεσ των φφλλων αξιολόγθςθσ του τετραδίου εργαςιϊν. Το τετράδιο εργαςιϊν τθσ Γεωγραφίασ περιλαμβάνει 528 ςελίδεσ προγράμματοσ. ΙΣΟΡΙΑ (ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΣΗ) Το μάκθμα αυτό ζχει τζςςερα κουμπιά «ΘΕΩΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ», «ΕΩΤΘΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ», «ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΡΘΓΩΝ» και «ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ».

25 Μαθήματα Ε Δημοτικού Το κουμπί «ΘΕΩΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ» περιλαμβάνει τθ κεωρία του ςχολικοφ βιβλίου ςε μορφι ερωτιςεων και απαντιςεων ζτςι ϊςτε ο χριςτθσ να μπορεί να μελετάει τθ κεωρία χωρίσ να κάνει ςτείρα αποςτικιςθ. Το κουμπί «ΕΩΤΘΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ» περιλαμβάνει τισ ερωτιςεισ του ςχολικοφ βιβλίου ανά ενότθτα με τισ αντίςτοιχεσ απαντιςεισ. Το κουμπί «ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΡΘΓΩΝ» περιλαμβάνει τισ αναλφςεισ των πθγϊν τθσ κάκε ενότθτασ του ςχολικοφ βιβλίου. Το βιβλίο τθσ Ιςτορίασ περιλαμβάνει ςελίδεσ προγράμματοσ και 260 ΙΣΟΡΙΑ (ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΙΩΝ) Το μάκθμα αυτό περιλαμβάνει μόνο το κουμπί «ΑΣΚΘΣΕΙΣ ΤΕΤΑΔΙΟΥ». Σε αυτό το κουμπί ο χριςτθσ μπορεί να βρει τισ αςκιςεισ του τετραδίου εργαςιϊν με τισ αντίςτοιχεσ απαντιςεισ του ανά ενότθτα. Το τετράδιο εργαςιϊν τθσ Ιςτορίασ περιλαμβάνει 534 ςελίδεσ προγράμματοσ. ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΛΟΓΟΣΕΦΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Το ςυγκεκριμζνο μάκθμα είναι ςτθν ουςία τα κείμενα τθσ Ε Δθμοτικοφ. Το μάκθμα αυτό ζχει δφο κουμπιά «ΑΝΑΛΥΣΘ ΚΕΙΜΕΝΟΥ» και «ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ». Το κουμπί «ΑΝΑΛΥΣΘ ΚΕΙΜΕΝΟΥ» περιλαμβάνει το κείμενο, τισ κεματικζσ ενότθτεσ, τθ νοθματικι απόδοςθ και το βιογραφικό ςθμείωμα Το κουμπί «ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ» περιλαμβάνει τισ δραςτθριότθτεσ του κάκε κειμζνου με τθν αντίςτοιχθ ανάλυςι τουσ. Το βιβλίο του Ανκολογίου των Λογοτεχνικϊν Κειμζνων περιλαμβάνει ςελίδεσ προγράμματοσ.

26 Μαθήματα ΣΤ Δημοτικού ΜΑΘΗΜΑΣΑ Σ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Θ ΣΤ Δθμοτικοφ περιλαμβάνει ςυνολικά ςελίδεσ προγράμματοσ και ερωτιςεισ για τεςτ ΕΡΕΤΝΩ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΤΠΣΩ (ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΣΗ) Το ςυγκεκριμζνο μάκθμα είναι ςτθν ουςία θ φυςικι τθσ ΣΤ Δθμοτικοφ. Το μάκθμα αυτό ζχει δφο κουμπιά «ΘΕΩΙΑ» και «ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ». Το κουμπί «ΘΕΩΙΑ» περιλαμβάνει τθ κεωρία του ςχολικοφ βιβλίου ςε μορφι ερωτιςεων και απαντιςεων ζτςι ϊςτε ο χριςτθσ να μπορεί να μελετάει τθ κεωρία χωρίσ να κάνει ςτείρα αποςτικιςθ. Το βιβλίο του Ερευνϊ και Ανακαλφπτω περιλαμβάνει 819 ςελίδεσ προγράμματοσ και 209

27 Μαθήματα ΣΤ Δημοτικού ΕΡΕΤΝΩ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΤΠΣΩ (ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΙΩΝ) Το τετράδιο εργαςιϊν του Ερευνϊ και Ανακαλφπτω περιλαμβάνει μόνο το κουμπί «ΦΥΛΛΑ ΕΓΑΣΙΩΝ» Μζςα ςτο κουμπί «ΦΥΛΛΑ ΕΓΑΣΙΩΝ» περιλαμβάνονται τα φφλλα εργαςιϊν και οι εργαςίεσ για το ςπίτι του τετραδίου εργαςιϊν. Το τετράδιο εργαςιϊν του Ερευνϊ και Ανακαλφπτω περιλαμβάνει 788 ςελίδεσ προγράμματοσ. ΓΛΩΑ (ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΣΗ) Το μάκθμα αυτό ζχει δφο κουμπιά «ΘΕΩΙΑ», «ΓΑΜΜΑΤΙΚΘ - ΑΣΚΘΣΕΙΣ» και «ΕΡΑΝΑΛΘΡΤΙΚΟΙ ΡΙΝΑΚΕΣ» Ο χριςτθσ επιλζγοντασ το κουμπί «ΘΕΩΙΑ» μπορεί να μελετιςει το λεξιλόγιο, τθ νοθματικι απόδοςθ και τθν κεντρικι ιδζα του κάκε κειμζνου. Ο χριςτθσ επιλζγοντασ το κουμπί «ΓΑΜΜΑΤΙΚΘ - ΑΣΚΘΣΕΙΣ». μπορεί να μελετιςει τθ γραμματικι τθσ κάκε ενότθτασ κακϊσ και τισ αςκιςεισ γραμματικισ αλλά και τισ αςκιςεισ για το ςπίτι. Το κουμπί «ΕΡΑΝΑΛΘΡΤΙΚΟΙ ΡΙΝΑΚΕΣ» περιλαμβάνει τουσ επαναλθπτικοφσ πίνακεσ τθσ κάκε ενότθτασ. Το βιβλίο τθσ Γλϊςςασ περιλαμβάνει ςελίδεσ προγράμματοσ. ΓΛΩΑ (ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΙΩΝ) Το μάκθμα αυτό περιλαμβάνει μόνο το κουμπί «ΕΩΤΘΣΕΙΣ». Σε αυτό το κουμπί ο χριςτθσ μπορεί να βρει τισ ερωτιςεισ του τετραδίου εργαςιϊν με τισ αντίςτοιχεσ απαντιςεισ του ανά ενότθτα. Το τετράδιο τθσ Γλϊςςασ περιλαμβάνει 812 ςελίδεσ προγράμματοσ. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ (ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΣΗ) Το μάκθμα αυτό ζχει τζςςερα κουμπιά «ΘΕΩΙΑ», «ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ», «ΕΩΤΘΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΣΥΗΘΤΘΣΘ» και «ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ». Το κουμπί «ΘΕΩΙΑ» περιλαμβάνει τθ κεωρία του ςχολικοφ βιβλίου ςε μορφι ερωτιςεων και απαντιςεων ζτςι ϊςτε ο χριςτθσ να μπορεί να μελετάει τθ κεωρία χωρίσ να κάνει ςτείρα αποςτικιςθ. Το κουμπί «ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ» περιλαμβάνει τισ δραςτθριότθτεσ του ςχολικοφ βιβλίου με τισ απαντιςεισ τουσ.

28 Μαθήματα ΣΤ Δημοτικού Το κουμπί «ΕΩΤΘΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΣΥΗΘΤΘΣΘ» περιλαμβάνει τισ ερωτιςεισ για αυτοζλεγχο και ςυηιτθςθ του ςχολικοφ βιβλίου με τισ απαντιςεισ τουσ ανά κεφάλαιο. Το βιβλίο των Μακθματικϊν περιλαμβάνει ςελίδεσ προγράμματοσ και 371 ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ (ΣΕΣΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΙΩΝ) Το μάκθμα αυτό ζχει τζςςερα κουμπιά «ΑΣΚΘΣΕΙΣ», «ΡΟΒΛΘΜΑΤΑ», «ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑ ΜΕ ΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ» και «ΘΕΜΑ ΓΙΑ ΔΙΕΕΥΝΘΣΘ ΚΑΙ ΣΥΗΘΤΘΣΘ». Το κουμπί «ΑΣΚΘΣΕΙΣ» περιλαμβάνει τισ αςκιςεισ των κεφαλαίων του τετραδίου εργαςιϊν με τισ αντίςτοιχεσ απαντιςεισ τουσ. Το κουμπί «ΡΟΒΛΘΜΑΤΑ» περιλαμβάνει τα προβλιματα των κεφαλαίων του τετραδίου εργαςιϊν με τισ αντίςτοιχεσ απαντιςεισ τουσ. Το κουμπί «ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑ ΜΕ ΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ» περιλαμβάνει τθ δραςτθριότθτα με προεκτάςεισ του κάκε κεφαλαίου του τετραδίου εργαςιϊν. Το κουμπί «ΘΕΜΑ ΓΙΑ ΔΙΕΕΥΝΘΣΘ ΚΑΙ ΣΥΗΘΤΘΣΘ» περιλαμβάνει το κζμα για διερεφνθςθ και ςυηιτθςθ του κάκε κεφαλαίου του τετραδίου εργαςιϊν. Το τετράδιο εργαςιϊν των Μακθματικϊν περιλαμβάνει ςελίδεσ προγράμματοσ. ΓΕΩΓΡΑΥΙΑ (ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΣΗ) Το μάκθμα αυτό ζχει τζςςερα κουμπιά «ΘΕΩΙΑ», «ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ», «ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΕΣ» και «ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ». Το κουμπί «ΘΕΩΙΑ» περιλαμβάνει τθ κεωρία του ςχολικοφ βιβλίου ςε μορφι ερωτιςεων και απαντιςεων ζτςι ϊςτε ο χριςτθσ να μπορεί να μελετάει τθ κεωρία χωρίσ να κάνει ςτείρα αποςτικιςθ. Το κουμπί «ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ» περιλαμβάνει το γεωγραφικό γλωςςάριο του κάκε κεφαλαίου. Το κουμπί «ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ» περιλαμβάνει τισ ατομικζσ και ομαδικζσ δραςτθριότθτεσ του κάκε κεφαλαίου του ςχολικοφ βιβλίου με τισ απαντιςεισ τουσ. Το βιβλίο τθσ Γεωγραφίασ περιλαμβάνει ςελίδεσ προγράμματοσ και 280

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE Ζκδοςη 1.2 1 Ειςαγωγή ςτο ςφςτημα Μπαίνουμε ςτο www.datalabs.edu.gr και με κλικ ςτθν καρτζλα tube μεταφερόμαςτε ςτθ ςελίδα του. Κάτω δεξιά μασ ηθτάει να ειςάγουμε το

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7) Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων (v.1.0.7) 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ ςτθλών βιβλίου Εςόδων - Εξόδων.

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδώ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Περιεχόμενα 1) Αρχικι Σελίδα...2 2) Φόρμα Σφνδεςθσ...2 3) Μετά τθ ςφνδεςθ...2 4) Λίςτα Υποκζςεων...3 5) Δθμιουργία Νζασ Υπόκεςθσ...4 6) Σελίδα Υπόκεςθσ...7 7) Αλλαγι Κωδικοφ...9

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Νέου Παγίου

Εισαγωγή Νέου Παγίου Εισαγωγή Νέου Παγίου 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ ειςαγωγήσ νζου παγίου ςτην εφαρμογή τησ ςειράσ Hyper Axion. Παρακάτω προτείνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL)

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Αν θ αρχικι ςελίδα του προγράμματοσ δεν είναι θ ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςθ του φακζλου "public_html" ςτο ΠΣΔ

Διαχείριςθ του φακζλου public_html ςτο ΠΣΔ Διαχείριςθ του φακζλου "public_html" ςτο ΠΣΔ Οι παρακάτω οδθγίεσ αφοροφν το χριςτθ webdipe. Για διαφορετικό λογαριαςμό χρθςιμοποιιςτε κάκε φορά το αντίςτοιχο όνομα χριςτθ. = πατάμε αριςτερό κλικ ςτο Επιςκεφκείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

TIM Εικονικό Περιβάλλον Συνεργασίας Οδθγίεσ Χριςθσ

TIM Εικονικό Περιβάλλον Συνεργασίας Οδθγίεσ Χριςθσ www.timproject.eu www.tim.project-platform.eu TIM Εικονικό Περιβάλλον Συνεργασίας Οδθγίεσ Χριςθσ This project has been founded with support form the European Commission. This presentation reflects the

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματη δημιουργία στηλών Αντιστοίχηση νέων λογαριασμών ΦΠΑ

Αυτόματη δημιουργία στηλών Αντιστοίχηση νέων λογαριασμών ΦΠΑ Αυτόματη δημιουργία στηλών Αντιστοίχηση νέων λογαριασμών ΦΠΑ 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ αυτόματησ δημιουργίασ ςτηλών και αντιςτοίχιςησ

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

eorder Eγχειρίδιο Χρήσης

eorder Eγχειρίδιο Χρήσης Eγχειρίδιο Χρήσης Περιεχόμενα Σχετικά.. 3 Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα. 4 Λιψθ Παραγγελιάσ.. 5 Διαχείριςθ τραπεηιϊν. 9 Μετακίνθςθ Τραπεηιοφ... 10 Λογαριαςμόσ Τραπεηιοφ 11 Παραγγελίεσ χωρίσ τραπζηι. 12 Σθμειϊματα

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Ιοφνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1.Εθνικό Τυπογραφείο... 3 1.1. Είςοδοσ... 3 1.2. Αρχική Οθόνη... 4 1.3. Διεκπεραίωςη αίτηςησ...

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Δημιοσργίας Ειδικών Λογαριασμών. (v.1.0.7)

Διαδικασία Δημιοσργίας Ειδικών Λογαριασμών. (v.1.0.7) Διαδικασία Δημιοσργίας Ειδικών Λογαριασμών (v.1.0.7) 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ δημιουργίασ ειδικών λογαριαςμών. Παρακάτω προτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web Το EndNote Web είναι εργαλείο διαχείριςθσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν, ενςωματωμζνο ςτθ βάςθ Web of Science. Απαιτείται εγγραφι και δθμιουργία password (Sign in / Register)

Διαβάστε περισσότερα

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1.1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού ςε Microsoft Office Outlook 2003 1.1.1 Αν δεν χρηςιμοποιεύτε όδη το Outlook. ε περίπτωςθ που δεν ζχετε εγκαταςτιςει άλλο λογαριαςμό ςτο Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Νοζμβριοσ 2010. Part of TWES- Testware Exam System Platform. Copyright Seventron Limited 2009-2011. Web site: www.seventron.com

Νοζμβριοσ 2010. Part of TWES- Testware Exam System Platform. Copyright Seventron Limited 2009-2011. Web site: www.seventron.com Οδθγίεσ Χριςθσ testware Business Νοζμβριοσ 2010 Part of TWES- Testware Exam System Platform Copyright Seventron Limited 2009-2011 Web site: www.seventron.com Email: info@seventron.com ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Πάτρα, 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 4 1. Επιμελητήριο... Error! Bookmark not defined. 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Επιμελητηρίου...

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Χριςθσ Πλατφόρμασ Αςφγχρονθσ Τθλεκπαίδευςθσ (Moodle) του Τμιματοσ ΔΕΤ

Οδθγίεσ Χριςθσ Πλατφόρμασ Αςφγχρονθσ Τθλεκπαίδευςθσ (Moodle) του Τμιματοσ ΔΕΤ Οδθγίεσ Χριςθσ Πλατφόρμασ Αςφγχρονθσ Τθλεκπαίδευςθσ (Moodle) του Τμιματοσ ΔΕΤ - Για τουσ Φοιτθτζσ - Ζκδοςθ 1.3 Ιοφλιοσ 2016 Eduportal Reloaded Πφλθ Τθλεκπαίδευςθσ Τμιματοσ Διοικθτικισ Επιςτιμθσ & Τεχνολογίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΕΙ για περιοριςμένο χρήςτη (limited user)

ΡΥΘΜΙΕΙ για περιοριςμένο χρήςτη (limited user) 1 Ρυκμίςεισ testware ΡΥΘΜΙΕΙ για περιοριςμένο χρήςτη (limited user) Η εγκατάςταςθ του testware πρζπει να γίνει για όλουσ τουσ χριςτθσ (All users) και το αρχείο εγκατάςταςθσ (setup.exe και *.msi) από το

Διαβάστε περισσότερα

Ζκδοςθ 1.2. Εγχειρίδιο Χριςθσ Μεταπτυχιακϊν Φοιτθτϊν Πφλθσ Τθλεκπαίδευςθσ

Ζκδοςθ 1.2. Εγχειρίδιο Χριςθσ Μεταπτυχιακϊν Φοιτθτϊν Πφλθσ Τθλεκπαίδευςθσ Ζκδοςθ 1.2 Εγχειρίδιο Χριςθσ Μεταπτυχιακϊν Φοιτθτϊν Πφλθσ Τθλεκπαίδευςθσ Υπεφκυνθ Σφνταξθσ: Ταγκαλάκθ Βαςιλικι Τμιμα Διοικθτικισ Επιςτιμθσ και Τεχνολογίασ, Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν 9/19/2016 Πίνακασ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_<όνομα παραμζτρου> (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων).

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_<όνομα παραμζτρου> (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων). ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_ (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων). Βαςικοί παράμετροι @EDT@_ @CHK@_ @CXD@_ @CXDC@_ @CMB@_ @CHKLB@_ Παράμετροσ που

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Είςοδοσ ςτο πρόγραμμα Ρυιμίςεισ ζυγοφ Αλλαγι IP διεφκυνςθσ ηυγοφ Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ Αποκικευςθ Ρυιμίςεισ εφαρμογθσ DIGICOM

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ. Ειρινθ Φιλιοποφλου

ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ. Ειρινθ Φιλιοποφλου ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ Ειρινθ Φιλιοποφλου Ειςαγωγι Ο Παγκόςμιοσ Ιςτόσ (World Wide Web - WWW) ι πιο απλά Ιςτόσ (Web) είναι μία αρχιτεκτονικι για τθν προςπζλαςθ διαςυνδεδεμζνων εγγράφων

Διαβάστε περισσότερα

Είςοδοσ/Εγγραφή ςτη διαχειριςτική ςελίδα του Σχολείου

Είςοδοσ/Εγγραφή ςτη διαχειριςτική ςελίδα του Σχολείου Είςοδοσ/Εγγραφή ςτη διαχειριςτική ςελίδα του Σχολείου Ανοίγουμε τον Browser μασ και πλθκτρολογοφμε τθν ςελίδα http://bontime.gr/ Από τθν αρχικι ςελίδα και κάνοντασ scroll down βλζπουμε τισ επιλογζσ εγγραφισ

Διαβάστε περισσότερα

DIOSCOURIDES VERSION

DIOSCOURIDES VERSION DIOSCOURIDES VERSION 2.15.29 ΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑ ΚΑΙ & ΕΠΑΝΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΗ ΠΑΡΑΥΑΡΜΑΚΩΝ Για τθν τροποποίθςθ των παραπάνω ςτοιχείων ςτθ νζα ζκδοςθ ςασ δίνουμε τθ δυνατότθτα να αλλάξετε το ΦΠΑ και τθ λιανικι

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects

Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects Ειςαγωγή κοπόσ αυτοφ του κειμζνου είναι να δϊςει ςφντομεσ οδθγίεσ για τθν επεξεργαςία των ςελίδων του wiki τθσ ερευνθτικισ εργαςίασ. Πλιρθσ οδθγόσ για

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία δραστηριοτήτων LAMS Σφντομθ Αναφορά

Εργαλεία δραστηριοτήτων LAMS Σφντομθ Αναφορά Εργαλεία δραστηριοτήτων LAMS Σφντομθ Αναφορά Σφντομθ αναφορά ςτα εργαλεία δραςτθριοτιτων και ροισ για τθ δθμιουργία ακολουκιϊν μακθςιακϊν δραςτθριοτιτων (ενοτιτων / μακθμάτων) και προτάςεισ για τθν χριςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΩΝΣΑ ΣΟ VISUAL HISTORY ARCHIVE

ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΩΝΣΑ ΣΟ VISUAL HISTORY ARCHIVE ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΩΝΣΑ ΣΟ VISUAL HISTORY ARCHIVE Ένασ βιμα προσ βιμα οδθγόσ μιασ απλισ αναηιτθςθσ ςτο Visual History Archive. Για μια πλιρθ περιγραφι του τρόπου χριςθσ του Visual History Archive ςυμβουλευτείτε

Διαβάστε περισσότερα

Seventron Limited. Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com

Seventron Limited. Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com Seventron Limited Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com EnglishOnlineTests.com Seventron.com March 2013 Περιεχόμενα Πίνακασ ελζγχου/control Panel... 2 Προςκικθ μακθτι... 3 Ανάκεςθ μακθτι ςε ενότθτα...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ Φιλιοποφλου Ειρινθ Προςθήκη νζων πεδίων Ασ υποκζςουμε ότι μετά τθ δθμιουργία του πίνακα αντιλαμβανόμαςτε ότι ζχουμε ξεχάςει κάποια πεδία. Είναι ζνα πρόβλθμα το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Virtualization. Στο ςυγκεκριμζνο οδηγό, θα παρουςιαςτεί η ικανότητα δοκιμήσ τησ διανομήσ Ubuntu 9.04, χωρίσ την ανάγκη του format.

Virtualization. Στο ςυγκεκριμζνο οδηγό, θα παρουςιαςτεί η ικανότητα δοκιμήσ τησ διανομήσ Ubuntu 9.04, χωρίσ την ανάγκη του format. Virtualization Στο ςυγκεκριμζνο οδηγό, θα παρουςιαςτεί η ικανότητα δοκιμήσ τησ διανομήσ Ubuntu 9.04, χωρίσ την ανάγκη του format. Το virtualization πρόκειται για μια τεχνολογία, θ οποία επιτρζπει το διαχωριςμό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότθτεσ πεδίων Γενικζσ.

Ιδιότθτεσ πεδίων Γενικζσ. Οι ιδιότθτεσ των πεδίων διαφζρουν ανάλογα με τον τφπο δεδομζνων που επιλζγουμε. Ορίηονται ςτο κάτω μζροσ του παρακφρου ςχεδίαςθσ του πίνακα, ςτθν καρτζλα Γενικζσ. Ιδιότθτα: Μζγεκοσ πεδίου (Field size)

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Ένα πρόβλθμα γραμμικοφ προγραμματιςμοφ βρίςκεται ςτθν κανονικι μορφι όταν:

Ένα πρόβλθμα γραμμικοφ προγραμματιςμοφ βρίςκεται ςτθν κανονικι μορφι όταν: Μζθοδος Simplex Η πλζον γνωςτι και περιςςότερο χρθςιμοποιουμζνθ μζκοδοσ για τθν επίλυςθ ενόσ γενικοφ προβλιματοσ γραμμικοφ προγραμματιςμοφ, είναι θ μζκοδοσ Simplex θ οποία αναπτφχκθκε από τον George Dantzig.

Διαβάστε περισσότερα

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013 1 Φεβρουάριοσ 2013 2 Οδηγίεσ για την ειδική πρόςβαςη ςτο WeatherExpert 1. Μζςω του browser του υπολογιςτι ςασ (π.χ. InternetExplorer, Mozilla Firefox κ.α.) ςυνδεκείτε ςτθν ιςτοςελίδα μασ : http://www.weatherexpert.gr

Διαβάστε περισσότερα

My Tax Friend 3 Manual. Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3. Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3.

My Tax Friend 3 Manual. Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3. Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3. My Tax Friend 3 Manual Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3 Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3. Λογιστικό γραφείο Βλαδίμηρου Ι. Ίτσιου copyright 2011-2014

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

Σμιμα Marketing & Sales

Σμιμα Marketing & Sales Σμιμα Marketing & Sales Ζλενα Μουρτηοφκου εςωτ. 322 Ιωάννα ουλαχάκθ εςωτ. 324 Σύντομες Οδηγίες Χρήσης VIDEO Συσκευής AddPac VP-280 Για το Λζκκα 23-25, 105 62, Ακινα Σθλ: +30 211 800 3638 Fax: +30 210 322

Διαβάστε περισσότερα

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Περιεχόμενα Ειςαγωγι... 3 Δθμιουργία ερωτθματολογίων... 5 Δθμιουργία, Αντιγραφι ι Ειςαγωγι Νζου Ερωτθματολογίου... 6 Δθμιουργία Ομάδων Ερωτιςεων... 7 Δθμιουργία Ερωτιςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία Οδηγίεσ Εγκατάςταςησ Εφαρμογήσ Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία (School Edition) Περιεχόμενα I. Εγκατάςταςθ Extra Λογιςτικι Διαχείριςθ (School Edition)...3 A. Eγκατάςταςθ εφαρμογϊν Σειράσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

Σμιμα Marketing & Sales

Σμιμα Marketing & Sales Σμιμα Marketing & Sales Ζλενα Μουρτηοφκου εςωτ. 322 Ιωάννα ουλαχάκθ εςωτ. 324 Σύντομες Οδηγίες Χρήσης VIDEO Συσκευής AddPac VP-120 Για το Λζκκα 23-25, 105 62, Ακινα Σθλ: +30 211 800 3638 Fax: +30 210 322

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εργονομία

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εργονομία ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ Εργονομία, ωςτι ςτάςθ εργαςίασ, Εικονοςτοιχείο (pixel), Ανάλυςθ οκόνθσ (resolution), Μζγεκοσ οκόνθσ Ποιεσ επιπτϊςεισ μπορεί να ζχει θ πολφωρθ χριςθ του υπολογιςτι ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Στο εργαςτιριο αυτό κα δοφμε πωσ μποροφμε να προςομοιϊςουμε μια κίνθςθ χωρίσ τθ χριςθ εξειδικευμζνων εργαλείων, παρά μόνο μζςω ενόσ προγράμματοσ λογιςτικϊν φφλλων, όπωσ είναι το Calc και το Excel. Τα δφο

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςη Κοςτολόγηςησ

Διαχείριςη Κοςτολόγηςησ Διαχείριςη Κοςτολόγηςησ 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ Κοςτολόγηςησ ςτην εφαρμογή Λογιςτική Διαχείριςη τησ Business. Παρακάτω προτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Κεντρική Μακεδονίας Πύλη Διδακτικού Υλικού. Οδθγίεσ κατάκεςθσ διδακτικοφ υλικοφ ςτθν Πφλθ Διδακτικοφ Υλικοφ "Μελετθτιριο"

Τ.Ε.Ι. Κεντρική Μακεδονίας Πύλη Διδακτικού Υλικού. Οδθγίεσ κατάκεςθσ διδακτικοφ υλικοφ ςτθν Πφλθ Διδακτικοφ Υλικοφ Μελετθτιριο Τ.Ε.Ι. Κεντρική Μακεδονίας Πύλη Διδακτικού Υλικού Οδθγίεσ κατάκεςθσ διδακτικοφ υλικοφ ςτθν Πφλθ Διδακτικοφ Υλικοφ "Μελετθτιριο" 1 Κατάκεςθ διδακτικοφ υλικοφ ςτο "Μελετθτιριο" 1. Είςοδοσ ςτο ςύςτημα 1.

Διαβάστε περισσότερα

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ 1) Δθμιουργία τμθμάτων (ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, Διαχείριςθ, Διαχείριςθ τμθμάτων) Το πρώτο που πρζπει να κάνουμε ςτο MySchool είναι να δθμιουργιςουμε τα τμιματα που υπάρχουν ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final> Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION Document Control File Name Εγχειρίδιο Χρήςτη Ebanking ΟΛΠ V2.Doc Prepared By Σωκράτησ καλαματιανόσ (skalamatianos@eurobank.gr)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟ ΔΤΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΣΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟ ΔΤΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΣΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Παρουςίαςθ Λογιςμικοφ Μαριάννα Χατηοποφλου. Προμθκευτισ: HYPER SYSTEMS.

Παρουςίαςθ Λογιςμικοφ Μαριάννα Χατηοποφλου. Προμθκευτισ: HYPER SYSTEMS. Λογιςμικό: Η γλϊςςα με τα μάτια μου Κατθγορία αναπθρίασ: Κϊφωςθ-Βαρθκοΐα Μάκθμα:Γλϊςςα και Λογοτεχνία για Κωφοφσ και Βαρικοουσ μακθτζσ Τάξθ/εισ: Αϋ, Βϋ, Γϋ Δθμοτικοφ Παρουςίαςθ Λογιςμικοφ Μαριάννα Χατηοποφλου

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές έννοιες. Αντώνησ Κ Μαώργιώτησ

Εισαγωγικές έννοιες. Αντώνησ Κ Μαώργιώτησ Εισαγωγικές έννοιες Αντώνησ Κ Μαώργιώτησ Έννοιεσ που πρϋπει να επιβεβαιώςουμε ότι τισ ξϋρουμε (1) - αναζότηςη Ιςτοςελίδα Αρχείο που περιζχει πλθροφορίεσ προοριςμζνεσ για δθμοςίευςθ ςτο Παγκόςμιο Ιςτό (www).

Διαβάστε περισσότερα

w e b t r a i l s. g r Η ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΙΣΟΣΟΠΟΤ J24CLASS.GR

w e b t r a i l s. g r Η ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΙΣΟΣΟΠΟΤ J24CLASS.GR w e b t r a i l s. g r Η ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΙΣΟΣΟΠΟΤ J24CLASS.GR Νίκοσ Καμπιτάκθσ 26 Μαρτίου 2011 Γενικζσ πλθροφορίεσ Δθμιουργία το Νοζμβριο του 2009 Γραφιςτικόσ ςχεδιαςμόσ «κοντά» ςτο παλιό Εξελιγμζνεσ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Η εφαρμογι κοςτολόγθςθσ δίνει ςτουσ διακζτεσ ςυγγραμμάτων τθ δυνατότθτα υποβολισ αίτθςθσ κοςτολόγθςθσ για βιβλία τα οποία ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςε μία τουλάχιςτον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δίκτυα Επικοινωνιϊν ΙΙ Διδάςκων: Απόςτολοσ Γκάμασ (Διδάςκων ΠΔ 407/80) Βοθκόσ Εργαςτθρίου: Δθμιτριοσ Μακρισ Ενδεικτική Λύση 2

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Επιμελητήρια)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Επιμελητήρια) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Επιμελητήρια) Πάτρα, 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Επιμελητήριο... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Επιμελητηρίου... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone Ονοματεπώνυμο: Επιβλζπων: ιώπθσ πφροσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΟΡΗΓΗΗ ΥΑΡΜΑΚΩΝ (ΔΑΝΕΙΚΑ Ε ΠΕΛΑΣΗ)

ΠΡΟΦΟΡΗΓΗΗ ΥΑΡΜΑΚΩΝ (ΔΑΝΕΙΚΑ Ε ΠΕΛΑΣΗ) ΠΡΟΦΟΡΗΓΗΗ ΥΑΡΜΑΚΩΝ (ΔΑΝΕΙΚΑ Ε ΠΕΛΑΣΗ) Για να χορηγήςετε ςε πελάτθ ςασ κάποια φάρμακα με τη μορφή «δανεικών» (δθλαδι φάρμακα για τα οποία κα φζρει ςτο επόμενο διάςτθμα ςυνταγι του ταμείου του), ακολουκιςτε

Διαβάστε περισσότερα

Η πολικι ευκυγράμμιςθ με διολίςκθςθ με τθν χριςθ του software PHD2 ςασ εξαςφαλίηει μια γριγορθ και ακριβισ πολικι ευκυγράμμιςθ τθσ ςτιριξισ ςασ.

Η πολικι ευκυγράμμιςθ με διολίςκθςθ με τθν χριςθ του software PHD2 ςασ εξαςφαλίηει μια γριγορθ και ακριβισ πολικι ευκυγράμμιςθ τθσ ςτιριξισ ςασ. Drift Alighment με το PHD2 (Μετϊφραςη από το πρωτότυπο από τον Θοδωρή Καψή) Η πολικι ευκυγράμμιςθ με διολίςκθςθ με τθν χριςθ του software PHD2 ςασ εξαςφαλίηει μια γριγορθ και ακριβισ πολικι ευκυγράμμιςθ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ υνοπτικόσ Οδθγόσ για Γράψιμο Εκτζλεςθ Προγραμμάτων Java ςε Περιβάλλον DOS και NetBeans

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ. Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8

Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ. Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8 Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8 Δείκτεσ Κάκε μεταβλθτι ςχετίηεται με μία κζςθ ςτθν κφρια μνιμθ του υπολογιςτι. Κάκε κζςθ ςτθ μνιμθ ζχει τθ δικι τθσ ξεχωριςτι διεφκυνςθ. Με άμεςθ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε 3. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ.. 4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εφδοξοσ» αφορά ςτθ διανομι Συγγραμμάτων των Τεχνολογικϊν και Πανεπιςτθμιακϊν Ιδρυμάτων τθσ Επικράτειασ. Στόχοσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ (ΠΣ) τθσ Δράςθσ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Παρουςίαςθ εγγραφισ ςτο E-shop. E-shop.

Παρουςίαςθ εγγραφισ ςτο E-shop. E-shop. Παρουςίαςθ εγγραφισ ςτο E-shop E-shop www.pets-friends.grr www.facebook.com/pets.friends.gr Αρχικι ςελίδα Βιμα 1 ο : Πατιςτε φνδεςθ 2 Βιμα 2ο Πατιςτε υνζχεια 3 Βιμα 3 ο Δθμιουργιςτε τον προςωπικό ςασ λογαριαςμό

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011

Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011 Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011 Σχεδιαςμόσ Ξανά Αντικείμενο Ομάδα - ςτόχοσ Εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ Ελλιπείσ γνϊςεισ, προςδοκίεσ, ενδιαφζροντα Γνωςτικό υπόβακρο Σι γνωρίηουν

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Η Ζκδοση 2010 (Το παρόν διατίκεται μόνο ςε χριςτεσ λογιςμικοφ τθσ C.C.S. Α.Ε.)

Παράρτημα Η Ζκδοση 2010 (Το παρόν διατίκεται μόνο ςε χριςτεσ λογιςμικοφ τθσ C.C.S. Α.Ε.) Παράρτημα Η Ζκδοση 2010 (Το παρόν διατίκεται μόνο ςε χριςτεσ λογιςμικοφ τθσ C.C.S. Α.Ε.) Το ςυγκεκριμζνο βιβλιάριο ζχει δθμιουργθκεί και διατίκεται από τθν CCS ΑΕ μόνο για τουσ χριςτεσ τθσ Ελλάδασ και

Διαβάστε περισσότερα

ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων

ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων κεφάλαιο 7 Α ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων αςικζσ ζννοιεσ Γραμμικά, λζγονται τα ςυςτιματα εξιςϊςεων ςτα οποία οι άγνωςτοι εμφανίηονται ςτθν πρϊτθ δφναμθ. Σα γραμμικά ςυςτιματα με δφο εξιςϊςεισ και δφο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Ευχαριςτοφμε που επιλζξατε το memoq 4.5, το πρωτοκλαςάτο περιβάλλον μετάφραςθσ για ελεφκερουσ επαγγελματίεσ μεταφραςτζσ, μεταφραςτικά γραφεία και επιχειριςεισ. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ»

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα