ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΣΠΑΙΤΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΣΠΑΙΤΕ"

Transcript

1 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΣΠΑΙΤΕ 3112 Το πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος των Ηλεκτρολόγων, Μηχανολόγων, Δομικών Έργων και Έργων Υποδομής και τα πρόσθετα δικαιώματα με άλλες διατάξεις παρατίθενται στις ειδικές εκδόσεις της ΕΕΤΕΜ που δίδονται δωρεάν στα μέλη της. Σύμφωνα με το Ν. 1404/83 άρθρο 25 παρ.2 εδάφιο γ, η πολιτεία (ΥΠΕΠΘ και συναρμόδια Υπουργεία) πρέπει να εκδόσουν το πλαίσιο Άσκησης του επαγγέλματος για κάθε ειδικότητα των ΣΤΕΦ-ΤΕΙ. ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Οι κάτοχοι πτυχίου Τεχνολόγων Πολιτικών ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ εντάσσονται στην ενοποιημένη ειδικότητα ΠΕ17.10 για το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και ΠΕ17.01 για τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών του ΥΠΕΠΘ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Δραστηριοποίηση ως Ελεύθερος Επαγγελματίας που ασχολείται με: Μελέτες, Επιβλέψεις, Κατασκευές ιδιωτικών Έργων. Σύμφωνα με το Π.Δ/γμα 318/94 απαιτείται Έναρξη Επαγγέλματος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Ασφαλίζεται στο Τ.Ε.Β.Ε ή ΤΣΜΕΔΕ. Δραστηριοποίηση ως Στέλεχος Εργοληπτικής επιχείρησης -Γραφείου Μελετών -Κατασκευαστικής Εταιρείας Ασφάλιση: Ασφαλίζεται στο Ι.Κ.Α ως μισθωτός ή στο ΤΕΒΕ με δελτίο παροχής υπηρεσιών. Αποδοχές: Ισχύει η εκάστοτε σχετική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Σ.Σ.Ε) που αφορά πάντα στα κατώτερα όρια μισθών (μισθοί ασφαλείας) και αναφέρονται σε μεικτές αποδοχές Δραστηριοποίηση σε Μελετητικά Γραφεία (Ιδιωτικών Έργων) Τα ισχύοντα στο Π.Δ 318/94 Δραστηριοποίηση ως Εργολήπτες Δημοσίων Έργων ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Η ανάπτυξη του αυτοματισμού και γενικότερα των νέων τεχνολογιών καθιστά οικονομικά αποτελεσματική την ανάπτυξη και λειτουργία μικρότερων ευέλικτων μονάδων που προσαρμόζουν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους στον πελάτη στην επιθυμητή ποιότητα, τη στιγμή που τα χρειάζεται. Αν αυτό συνδυαστεί µε την ταχύτερη λήψη αποφάσεων και την αυξημένη ευελιξία της μικρής επιχείρησης στην εφαρμογή καινοτομιών, τότε πολλές φορές οι οικονομίες κλίμακας που μπορεί να επιτύχει μια μεγάλη επιχείρηση μπορεί να είναι σχετικά μικρότερες από τις οικονομίες σκοπού στις οποίες είναι ευκολότερο να ανταγωνιστεί μια μικρή επιχείρηση. Μάλιστα, αν η μικρή επιχείρηση αναπτύξει ή ενταχθεί

2 σε δικτυώσεις καινοτομίας, είτε στην προμήθεια υλικών είτε στην εύρεση πελατών είτε στην ανάπτυξη και βελτίωση των διαδικασιών παροχής υπηρεσιών ή παραγωγής αγαθών, τότε η μικρή επιχείρηση μπορεί να κατακτήσει μεγαλύτερα μερίδια αγοράς και να αυξήσει τη βιωσιμότητά της. Ο απόφοιτος της ΑΣΠΑΙΤΕ μπορεί φυσικά να αυτοαπασχοληθεί, παρέχοντας ατομικές υπηρεσίες, δημιουργώντας τη δική του επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή παραγωγής αγαθών. Οι υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει μέσα από την αυτο-απασχόληση καλύπτουν όλο το φάσμα δραστηριοτήτων που ορίζεται από τα γνωστικά αντικείμενα (α) του εκπαιδευτικού και (β) μηχανικού τεχνολογικής εκπαίδευσης. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο πτυχιούχος του Τμήματος Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολογίας της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. μετά το πέρας των σπουδών του μπορεί να συνεχίσει για μεταπτυχιακές σπουδές, είτε στα Ελληνικά Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι., είτε στα αντίστοιχα ιδρύματα του εξωτερικού. Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές αναφέρονται σε προγράμματα εξειδίκευσης των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο που τους ενδιαφέρει, με τελικό στόχο την προώθηση της έρευνας και της τεχνολογίας. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται στη χώρα μας μια συνεχής αύξηση της ζήτησης μεταπτυχιακών σπουδών από τους πτυχιούχους Τ.Ε.Ι. ενώ, συγχρόνως, αυξάνεται ο αριθμός των φορέων που επιθυμούν ή και απαιτούν την κατοχή ενός μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ως απόδειξη επιθυμητών ικανοτήτων, εμπειριών και εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων. Σε αυτούς τους φορείς, συμπεριλαμβάνονται και τα δημόσια σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς οι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών προηγούνται στην κατάταξη των επιτυχόντων στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Όσον αφορά στην υφιστάμενη κατάσταση σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία των μεταπτυχιακών σπουδών, αξίζει να τονιστούν τα ακόλουθα: 1. Με το άρθρο 16 παρ. 1 του Νόμου 2327/95 για πρώτη φορά οι πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. & Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. μπορούν να πραγματοποιούν μεταπτυχιακές σπουδές στα Ελληνικά Α.Ε.Ι. κάτω από προϋποθέσεις. 2. Με το Νόμο 2916/2001, που αποσαφήνισε το ρόλο των Τ.Ε.Ι. & των αποφοίτων τους στην Ανώτατη Εκπαίδευση, καταργείται το παραπάνω άρθρο και ισχύουν τα κατωτέρω: Οι πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι και Α.Σ.Π.Α.Ι.Τ.Ε. συμμετέχουν στα Π.Μ.Σ. των Πανεπιστημίων με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τους Πτυχιούχους του Πανεπιστημιακού Τομέα. Δίνεται το δικαίωμα πρόσβασης σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών σε Ελληνικά Ιδρύματα & στους κατόχους τίτλων ισοτίμων προς τα πτυχία Τ.Ε.Ι. τμημάτων σχολών που καταργήθηκαν με τον ιδρυτικό νόμο. Επιλύεται το πρόβλημα αναγνώρισης από το Δ. Ο.Α.Τ.Α.Π. των ήδη αποκτηθέντων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών στο εξωτερικό από τους Πτυχιούχους της κατηγορίας αυτής. Σημειωτέον, ότι με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο : Παρέχεται η δυνατότητα σύμπραξης των τμημάτων των Τ.Ε.Ι. & ΑΣΠΑΙΤΕ στη λειτουργία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών με ομοταγή Πανεπιστήμια του εξωτερικού αναγνωρισμένα από το ΔΙΚΑΤΣΑ.-ΔΟΑΤΑΠ Παρέχεται η δυνατότητα σύμπραξης & συνδιοργάνωσης των τμημάτων των Τ.Ε.Ι. στη λειτουργία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών με ομοταγή Πανεπιστήμια του εσωτερικού. Αναγνωρίστηκαν τα Μ.Π.Σ. που λειτουργούσαν ήδη στα Τ.Ε.Ι. και ανοίγεται ο δρόμος για την ίδρυση και λειτουργία και άλλων μεταπτυχιακών προγραμμάτων στα Τ.Ε.Ι. Τα εγκεκριμένα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που λειτουργούν απευθύνονται σε όλους σχεδόν τους κλάδους των επιστημών και εμπλουτίζονται συνεχώς με την προσθήκη

3 νέων. Η διάρκεια σπουδών κυμαίνεται από ένα έως δύο έτη. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εισαγωγή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα διαφοροποιούνται ανάλογα με τις προϋποθέσεις που θέτει το τμήμα που οργανώνει το πρόγραμμα αλλά και ανάλογα με τον κλάδο σπουδών. Σε γενικές γραμμές, απαιτούνται συνήθως τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Αίτηση στο τμήμα. 2. Πτυχίο με αναλυτική βαθμολογία και ισοτιμία από τον Δ. Ο.Α.Τ.Α.Π., όταν αυτό έχει αποκτηθεί στο εξωτερικό. 3. Βιογραφικό Σημείωμα. 4. Συστατικές Επιστολές. 5. Πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας. Η Γενική Συνέλευση του τμήματος καθορίζει, με σχετική απόφασή της, τις λεπτομέρειες εφαρμογής των κριτηρίων αυτών, τον ορισμό συμπληρωματικών ή την εξέταση του υποψηφίου σε ορισμένα μαθήματα, το αποτέλεσμα της οποίας συνεκτιμάται με την επιλογή. Επιπλέον, οι υποψήφιοι καλούνται και για προσωπική συνέντευξη από την επιτροπή του ΜΠΣ. Σχετικά με την απόκτηση διδακτορικού, αυτό απονέμεται από το τμήμα, στο οποίο εκπονείται και έχει ελάχιστη διάρκεια 3 έτη. Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται και τα απαιτούμενα προσόντα διαφοροποιούνται ανάλογα με το τμήμα, στο οποίο εκπονείται η διδακτορική διατριβή. Βασική προϋπόθεση για τα περισσότερα τμήματα είναι η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου, εφόσον για το γνωστικό αντικείμενο χορηγείται μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών από κάποιο ελληνικό τριτοβάθμιο ίδρυμα. Τα δικαιολογητικά που συνήθως απαιτούνται είναι τα εξής: 1. Αίτηση. 2. Πτυχίο & μεταπτυχιακός τίτλος. 3. Βιογραφικό σημείωμα & αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας. 4. Περιληπτική ανάλυση του τίτλου και της μεθοδολογίας έρευνας που θα ακολουθηθεί κατά την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής. Αναλυτικές πληροφορίες, για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που παρέχουν στους πτυχιούχους της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., μπορεί να αντλήσει κανείς από τα Γραφεία Διασύνδεσης που λειτουργούν στα Τ.Ε.Ι. Παρακάτω, παρατίθενται οι διευθύνσεις και τα τηλέφωνά τους. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Η πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών στο εξωτερικό είναι απόλυτα εφικτή και υπάρχουν πολλές σχετικές επιλογές τόσο σε αρκετές χώρες της Δ. Ευρώπης όσο και στιος Η.Π.Α. Ειδικότερα τα περισσότερα Βρετανικά Πανεπιστήμια που αποτελούν το συνηθέστερο σχετικό προορισμό δέχονται σχεδόν όλους τους αποφοίτους που επιθυμούν να κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές (φυσικά έναντι διδάκτρων). ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ισχύει το Π.Δ. 318/94, ΦΕΚ 167Α / (άρθρο 1 παράγραφος 1, 3 & 4). ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 1. Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Ο.Λ.Μ.Ε) Η Ο.Λ.Μ.Ε. είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και αποτελεί τον επαγγελματικό και επιστημονικό φορέα των καθηγητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Συγκροτείται από όλες τις ενώσεις λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Μ.Ε.) που υπάρχουν ή θα συσταθούν νόμιμα σε όλη τη χώρα και το εξωτερικό. Η κάθε μία ΕΛΜΕ καλύπτει περιοχή μέχρι και ενός

4 Νομού ή Νομαρχιακού Διαμερίσματος και, όπου ειδικές συνθήκες επικοινωνίας το επιβάλλουν, καλύπτει ανάλογη περιοχή κατά τον προσφορότερο συνδικαλιστικό τρόπο. Οι ΕΛΜΕ απαρτίζονται: 1. Από εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων και βαθμών που υπηρετούν στα Δημόσια Σχολεία Μ.Ε. και στις υπηρεσίες αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας. 1. Από εκπαιδευτικούς των ισότιμων σχολείων προς τα Δημόσια Μ.Ε. και 2. Από εκπαιδευτικούς της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης. Την ΟΛΜΕ διοικεί Διοικητικό Συμβούλιο 11μελές, που εκλέγεται από το Συνέδριο του κλάδου με 2ετή θητεία, η οποία αρχίζει από τις αρχαιρεσίες του Ιούνη και λήγει με την εκλογή του νέου Δ.Σ. Για περισσότερες σχετικές πληροφορίες μπορεί κανείς να απευθύνεται στα τηλέφωνα επικοινωνίας της ΟΛΜΕ ή να επισκεφτεί τον δικτυακό τόπο Η ταχυδρομική διεύθυνση της ΟΛΜΕ είναι Ερμού & Κορνάρου 2 (4ος όροφος). 2. Ομοσπονδία Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.) Η Ομοσπονδία Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.) με τη σημερινή της μορφή, ιδρύθηκε το 1987 και το καταστατικό της εγκρίθηκε με απόφαση του πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό 4450/87. Είναι δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο στο χώρο της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και μέλος της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Σκοπός της ΟΛΤΕΕ είναι η προαγωγή των θεμάτων της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής- Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, που αφορούν στη διάρθρωση και λειτουργία της, τους εκπαιδευόμενους μαθητές της, τους διδάσκοντες καθηγητές της και τις κοινωνικές και οικονομικές απαιτήσεις κάθε εποχής. Σήμερα, στα πλαίσια της ενιαίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προάγει τα θέματα των Τεχνικών - Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (ΤΕΕ) συμβάλλοντας στην ανάδειξη και επίλυσή τους με ποικίλους τρόπους, που εκτείνονται από την απλή ενημέρωση και συνεργασία μέχρι τη μαχητική διεκδίκηση και αντίδραση. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ευόδωση του έργου της είναι η στήριξη των προσπαθειών της με τη συμμετοχή του συνόλου των εκπαιδευτικών, αλλά και όλων εκείνων των παραγόντων, που εμπλέκονται στη διαμόρφωση του πλαισίου της ΤΕΕ. Τα μέλη της Ομοσπονδίας πιστεύουν ότι η ΤΕΕ, με συλλογική προσπάθεια, θα καταλάβει και στη χώρα μας τη θέση που της αρμόζει σε εκπαιδευτικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο, όπως συμβαίνει σε όλες τις σύγχρονες χώρες και ιδιαίτερα στις λοιπές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 3. Ένωση Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών Πτυχιούχων ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ Η Ένωση Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών Πτυχιούχων ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και αποτελεί τον επαγγελματικό και επιστημονικό φορέα των Πτυχιούχων Μηχανικών αποφοίτων ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ (εκκρεμεί αλλαγή του καταστατικού, προκειμένου να εγγράφονται και οι απόφοιτοι της ΑΣΠΑΙΤΕ). Η οργανωτική της διάρθρωση είναι πανελλαδική. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης μπορεί να αποφασίζει την ίδρυση Περιφερειακών τμημάτων και Παραρτημάτων της Ένωσης, όπου διαμένουν τουλάχιστον δέκα (10) μέλη της. Ο τρόπος ίδρυσης, η οργάνωση, λειτουργία, διοίκηση και οι αρμοδιότητες των Περιφερειακών τμημάτων και παραρτημάτων καθορίζονται με ειδικό κανονισμό που εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση. Μέλη της Ένωσης δικαιούνται να είναι όλοι οι πτυχιούχοι της ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ. 4. Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. Επαγγελματικός - Επιστημονικός Φορέας του πτυχιούχου μηχανικού ΤΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ (πτυχιούχου ΕΠΣ 5 ο έτος) Η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και αποτελεί τον επαγγελματικό και επιστημονικό φορέα των Πτυχιούχων Μηχανικών αποφοίτων Τ.Ε.Ι, ΑΣΠΑΙΤΕ και ισοτίμων

5 σχολών εσωτερικού και εξωτερικού. Η Οργανωτική της διάρθρωση είναι πανελλαδική και αποτελείται από 47 περιφερειακά Τμήματα σε όλους τους Νομούς της χώρας. Τα μέλη της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ ανέρχονται σε Στην ΕΕΤΕΜ εγγράφονται ως μέλη οι απόφοιτοι των σχολών Σ.Τ.Εφ-ΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ (απόφοιτοι του Ειδικού Προγράμματος Σπουδών) των παρακάτω ειδικοτήτων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε): Ηλεκτρολόγος, Ηλεκτρονικός, Μηχανολόγος, Δομικών Έργων, Έργων Υποδομής, Πληροφορικής, Πληροφορικής και Τεχνολογίας, Υπολογιστών, Ενεργειακής Τεχνικής, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων, Κλωστοϋφαντουργός, Βιομηχανικής Πληροφορικής, Η/Υ Συστημάτων Πληροφορικής και επικοινωνιών, Ναυπηγός, Αυτοματισμού, Τεχνολογίας Συστημάτων, Διαχείρισης Φυσικών Πόρων, Οχημάτων, Ιατρικών Οργάνων, Ανακαίνισης και Αποκατάστασης κτιρίων, Πετρελαίου, Ορυχείων, Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης, Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος, Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Τοπογράφος, Βιομηχανικού Σχεδιασμού, Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας Η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. επέχει τη θέση επιμελητηρίου για τους Μηχανικούς των ΤΕΙ/ΑΣΠΑΙΤΕ αφού: Αποτελεί τον αποκλειστικό φορέα τήρησης μητρώου άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας μετά την κτήση του Πτυχίου. Παρέχει Αριθμό Μητρώου Πτυχιούχου Μηχανικών κάθε ειδικότητας και εκδίδει σχετικές βεβαιώσεις προς χρήση σε Δημόσιες Αρχές (Οργανισμούς Δημοσίου, Ασφαλιστικά ταμεία, ΥΠΕΧ.ΔΕ, Νομαρχίες κ.λ.π.). Παρέχει βεβαιώσεις για το ότι τα μέλη της δεν έχουν πέσει σε πειθαρχικά παραπτώματα κατά την άσκηση του Επαγγέλματος προκειμένου να πάρουν μέρος σε δημοπρασίες του Δημοσίου. Η εγγραφή σε αυτή θεωρείται απαραίτητη προκειμένου για την πιστοποίηση Μηχανικών ΤΕΙ ως στελεχών σε ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο. (Υπουργική απόφαση υπ αριθμ /4751ΦΕΚ847/ Άρθρο 8 παρ.5 εδάφιο ιδ.). η ΕΕΤΕΜ εκπροσωπεί τους Πτυχιούχους Μηχανικούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε θεσμικά όργανα της Πολιτείας γνωμοδοτικά ή αποφασιστικά, καθώς και σε επιτροπές επεξεργασίας θεμάτων που αφορούν στην Ανώτατη Τεχνολογική Εκπαίδευση. Ειδικότερα: Ορίζει εκπροσώπους στα Νομαρχιακά ΣΧΟΠ (Π.Δ 69ΦΕΚ.60Α / ). Συμμετέχει με εκπροσώπους στο Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Ισοτιμιών (ΣΑΕΙ) τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και στην επιτροπή επεξεργασίας επαγγελματικών δικαιωμάτων των Πτυχιούχων Μηχανικών των ΤΕΙ ( Π.Δ 165/2000 ΦΕΚ 149Α / ). Συμμετέχει με εκπροσώπους στο Δ.Σ του ΤΣΜΕΔΕ και στην επιτροπή του Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) με βάση τον Ν. 1418/84 το Π.Δ. 472/85 ΦΕΚ 168Α όπως συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 609/85 ΦΕΚ 223Α και τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 368/94 ΦΕΚ 201Α καθώς και στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) Ν.2940 ΦΕΚ 180Α / άρθρο 4. Συμμετέχει με εκπροσώπους σε διάφορα συμβουλευτικά όργανα της Πολιτείας όπως το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας (Ε.ΣΥ.Π) Ν.2327/95 ΦΕΚ 156Α / άρθρο 16, Συμβούλιο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Σ.Τ.Ε) Ν. 1404/83 ΦΕΚ 173Α, άρθρο 14 παρ.2 και Υπουργική Απόφαση Ε5/661/1984, ΦΕΚ 93Β /1984. κ.λ.π. Εκδίδει το επιστημονικό και τεχνικό περιοδικό «Τεχνικό Βήμα». Διοργανώνει αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλους φορείς, ημερίδες, συνέδρια και επιμορφωτικά σεμινάρια. Παρέχει κατόπιν αιτήσεως,συμβουλευτικές υπηρεσίες πάνω σε θέματα (επαγγελματικά, εκπαιδευτικά κ.λ.π) της αρμοδιότητας του. Συνεργάζεται με Κυβερνητικούς και Διεθνείς Οργανισμούς, καθώς και με όλα τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

6 Για περισσότερες σχετικές πληροφορίες μπορεί κανείς να απευθύνεται στα τηλέφωνα επικοινωνίας των κεντρικών γραφείων της ΕΕΤΕΜ ή να επισκεφτεί το δικτυακό τόπο Η ταχυδρομική διεύθυνση της Ε.Ε.ΤΕ.Μ. (κεντρικά γραφεία) είναι Μάρνης 44, Τ.Κ.10438, Αθήνα ενώ η ηλεκτρονική είναι 5. Κλαδικοί Σύλλογοι Όλα τα μέλη εγγράφονται καταρχάς στην Ε.Ε.ΤΕ.Μ. και ανάλογα με τις επιμέρους δραστηριότητες ή τον τομέα απασχόλησής τους, δύνανται να ενταχθούν και στους κατωτέρω συλλόγους. Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τους παρακάτω κλαδικούς συλλόγους, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στη Γραμματεία των Κεντρικών Γραφείων της Ε.Ε.ΤΕ.Μ. 1) Π.Ο.ΜΗ.ΤΕ.Δ.Υ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Μηχανικών Τ.Ε. Δημοσίων Υπαλλήλων), Μάρνη 44, 10438, Αθήνα. 2) Σύλλογος Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης/ΔΕΗ, Μάρνη 33, Αθήνα. 3) Πανελλήνιος Σύλλογος Πτυχιούχων Μηχανικών ΤΕ ΟΣΕ, Κάνιγγος 6, Αθήνα. 4) Σύλλογος Πτυχιούχων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Πρωτευούσης, Εμμ. Μπενάκη 18, , Αθήνα. 5) (Π.Ε.ΤΕ.Μ. ΟΤΕ), Αριστοτέλους 22 (2ος όροφος), , Αθήνα. 6) ΣΗΜΟΑ (Σύλλογος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ολυμπιακής Αεροπορίας), Φαλήρου 68, , Κουκάκι, Αθήνα. 7) Σύλλογος Πτυχιούχων Μηχανικών ΤΕ Πολεμικής Αεροπορίας, Λευκοθέας 8, Αθήνα. 8) ΠΑΣΠΥΤΕΜ ΟΤΕ. 9) Σύλλογος Ηλεκτρονικών Πτυχιούχων Μηχανικών ΤΕ ΕΡΤ-ΑΕ. 10) Σύλλογος Μηχανικών Π.Ε. & Τ.Ε. ΕΥΔΑΠ.

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών Δοµικών Έργων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Πολιτικών Δοµικών Έργων Συντάκτης Δηµήτριος Κακαλέτσης Αναπληρωτής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Επαγγέλµατος. Τεχνολόγου Μηχανολόγου

Oδηγός Επαγγέλµατος. Τεχνολόγου Μηχανολόγου Oδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Μηχανολόγου Λάρισα 2012 Σύνταξη Οδηγού: Βλαχογιάννης Μιχαήλ Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµα Μηχανολογίας Τηλ.: 2410 684552 Fax: 2410 684552 Ε-mail:mvlach@teilar.gr Συντονισµός

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Οδηγός Επαγγέλματος

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Οδηγός Επαγγέλματος Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Οδηγός Επαγγέλματος Μηχανολόγου Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ΑΙΓΑΛΕΩ 2012 /blog /emagazine Γραφείο Διασύνδεσης gdias.teipir.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΤΕΙΑ 2007 Για την προετοιμασία του Οδηγού Γκιουμέ Αργυρώ Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Διοίκησης & Οικονοµίας Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων Συντάκτης Ευάγγελος Κεχρής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Συντάκτης Δρ Γιώργος Μαγούλιος Επίκουρος Καθηγητής ΣΕΡΡΕΣ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Λάρισα 2007 Σύνταξη Οδηγού: 1. Σπυρίδων Λουτρίδης Καθηγητής Εφαρµογών 2. Θεόδωρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής. Συντονισµός αξιολόγησης και έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγέλµατος. Τεχνολόγου ιοίκησης Επιχειρήσεων

Οδηγός Επαγγέλµατος. Τεχνολόγου ιοίκησης Επιχειρήσεων Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου ιοίκησης Επιχειρήσεων Λάρισα 2007 Σύνταξη Οδηγού: ρ Γεώργιος Μπλάνας Αναπληρωτής Καθηγητής, Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Λάρισας Συντονισµός αξιολόγησης και έκδοσης Οδηγών

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Φυσικοθεραπευτή

Οδηγός επαγγέλµατος Φυσικοθεραπευτή Οδηγός επαγγέλµατος Φυσικοθεραπευτή Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Λαµίας 2008 Σύνταξη οδηγού: ρ. Νικόλαος Στριµπάκος, Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ, Τµήµα Φυσικοθεραπείας 2 Συντονισµός αξιολόγησης και έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2013-2014... 5 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ... 8 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ (ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος σχεδιαστή μόδας και τεχνολόγου ένδυσης

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος σχεδιαστή μόδας και τεχνολόγου ένδυσης ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλματος σχεδιαστή μόδας και τεχνολόγου ένδυσης 2 Οδηγός επαγγέλματος σχεδιαστή μόδας και τεχνολόγου ένδυσης Γραφείο Διασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 3 Σύνταξη οδηγού: Ουρανία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. νόμος 2909/2001 ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Κανονισμός Λειτουργίας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Κανονισμός Λειτουργίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Άρτα, 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τ.Ε.Ι. Ηπείρου... 2 Τμήμα Μηχανικών πληροφορικής Τ.Ε.... 2 Εισαγωγή-Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Ο ΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ο ΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 2006 Η πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) κατά 75% και 25% από Εθνικούς Πόρους Οµάδα έργου 1. Επιστηµονικός υπεύθυνος:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΌΓΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΌΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΎ

ΤΕΧΝΟΛΌΓΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΌΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΎ ΤΕΧΝΟΛΌΓΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΌΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΎ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3113 Ο Τεχνολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός πρακτικά ασχολείται με όλες τις εφαρμογές του ηλεκτρισμού στη σύγχρονη τεχνολογία.

Διαβάστε περισσότερα

Ά ρ θ ρ ο 1. Ά ρ θ ρ ο 2. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Ά ρ θ ρ ο 1. Ά ρ θ ρ ο 2. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ (Π.Δ. 50/2001 Φ.Ε.Κ. 39Α όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 347/2003 Φ.Ε.Κ. 315Α, το Π.Δ. 44/2005 Φ.Ε.Κ. 63Α και το Π.Δ. 116/2006 Φ.Ε.Κ. 115Α ). Ά ρ

Διαβάστε περισσότερα

Ά ρ θ ρ ο 2. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου απαιτείται:

Ά ρ θ ρ ο 2. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου απαιτείται: ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39Α ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Π.Δ/τα 347/2003 (315Α ), 44/2005 (63Α ), 116/2006 (115Α ) και 146/2007 (185Α ), καθώς και με τους Ν. 4115/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής Οδηγός επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής Γραφείο Διασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Σύνταξη οδηγού: Παναγιώτης Αδαμίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics) ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics) 2 Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics) Γραφείο Διασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 3 Σύνταξη οδηγού: Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

5. Η Πληροφορική στο Δημόσιο Τομέα

5. Η Πληροφορική στο Δημόσιο Τομέα 5. Η Πληροφορική στο Δημόσιο Τομέα Ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, ο οποίος μπορεί να επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών, αποτελεί κινητήριο μοχλό ανάπτυξης κάθε χώρας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Ηλεκτρολογίας, ανήκει στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ: Φωτιάδου Ευθυμία, Οικονομολόγος ΤΕΧΝΙΚΉ ΕΠΙΜΈΛΕΙΑ: Αθανασάκη Βασιλική, Msc ΣΕΡΡΕΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe Directorate-General for Education and Culture Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe Οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα 2005/06 European Commission 8. Εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Eπαγγέλματος. Μηχανικών Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος ΚΟΖΑΝΗ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

Οδηγός Eπαγγέλματος. Μηχανικών Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος ΚΟΖΑΝΗ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 Οδηγός Eπαγγέλματος Μηχανικών Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος ΚΟΖΑΝΗ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 Κύριος Ερευνητής: Δρ. Κ. Ι. Βατάλης Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Λ. Ι. Τσικριτζής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρο 1. Εισαγωγή 1.Αποστολή 2.Στόχοι 4 4 4 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΝΕΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) είναι ένα νέο δημόσιο Πανεπιστήμιο, που ιδρύθηκε με νόμο του κράτους το 2004 και δέχθηκε τους πρώτους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 Απόσπασμα Πρακτικού της Συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ & ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 Λεωφ. Αθηνών - Πεδίον Άρεως, 383 34 Βόλος Τηλ. 24210-74028, 74011, 74007, 74010 Fax. 24210-74050

Διαβάστε περισσότερα