1. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ"

Transcript

1 ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΨΥΧΑΡΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ Υπολογιστικό πείραµα, Υπολογιστική Επιστήµη, Μοντελοποίηση και Ανακαλυπτική µάθηση. Προς της δηµιουργία ενός καθιερωµένου προτύπου στην Εκπαίδευση. Περίληψη Η σύγχρονη τάση για την Εισαγωγή των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση ακολουθεί σε γενικές γραµµές το παρακάτω σχήµα: πρόβληµα θεωρία µοντέλο µέθοδος-προσοµοίωση- υλοποίηση(µε γλώσσες προγραµµατισµού-η λογισµικά αξιολόγηση( συγκρίνοντας µε πραγµατικά δεδοµένα), οριοθετώντας αυτό που διεθνώς ονοµάζεται Υπολογιστικό Πείραµα. Αυτό µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι οποιαδήποτε διαδικασία σε σχέση µε τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση δεν µπορεί παρά να ασχολείται και µε θέµατα που άπτονται όπως και θα έπρεπε-των µαθηµατικών µεθόδων και των τεχνικών προσοµοίωσης που εγγενώς υπάρχουν στις ΤΠΕ. Το Υπολογιστικό πείραµα µπορεί να δώσει ώθηση σε νέες- σύγχρονες εφαρµογές των ΤΠΕ και να µειώσει τα υπάρχοντα ελλείµµατα επιστηµονικότητας που αφορούν την σχέση της Διδακτικής µε τις ΤΠΕ ενώ µπορεί να έχει σε ολοκληρωµένη µορφή την έρευνα, την εκπαίδευση και τη διδακτική. 1. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Σύµφωνα µε τους (Yasar & Landau, 2003), η Υπολογιστική Επιστήµη (ΥΕ) δηλώνει το διεπιστηµονικό συνδυασµό υπολογιστικών τεχνικών και εργαλείων καθώς και της γνώσης που απαιτείται για να λυθούν σύγχρονα προβλήµατα της επιστήµης, της εκπαίδευσης και της διδακτικής/παιδαγωγικής. Η Υπολογιστική Επιστήµη δηλώνει επίσης τα τµήµατα των επιστηµών που χρησιµοποιούν τις προσοµοιώσεις ως βασικό εργαλείο τους και επίσης την έρευνα για ανάπτυξη υπολογιστικών εργαλείων που απαιτούνται για την δηµιουργία εφαρµογών των τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση, ειδικά σε συστήµατα που είναι πολύπλοκα και κοντά στην πραγµατικότητα, οπότε οι απλοϊκές προσοµοιώσεις δεν επαρκούν. Η αρχική άποψη για την ΥΕ φαίνεται το αριστερό τµήµα της παρακάτω εικόνας, ενώ η σύγχρονη άποψη στο δεξιό τµήµα. Αρχικά η ΥΕ ήταν η τοµή της επιστήµης των υπολογιστών, των εφαρµοσµένων µαθηµατικών και των εφαρµοσµένων επιστηµών, ενώ 1

2 αργότερα προστέθηκε και ένας ακόµα κύκλος εξαιτίας α) της ανάπτυξης εργαλείων από την ίδια την ΥΕ και β) την ανάπτυξη εργαλείων από την ΥΕ για να γεφυρώσει τις τρείς άλλες επιστήµες(yasar et.al,2000). Η δηµοσίευση αυτή καθώς και άλλες (π.χ. Yasar, 2001; Landau,2001; Graduate Programs in Computational Science, programs.htm; Bachelor of Computational Science, Australian National University, Yasar & Landau, 2003) κλπ δείχνουν ότι η ΥΕ είναι πλέον µια σύγχρονη επιστήµη που µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην εκπαίδευση αντικαθιστώντας τα µέχρι τώρα λογισµικά και η οποία µπορεί να ενσωµατώνει γνωστικά εργαλεία καθώς και την αλγοριθµική σκέψη. Ο πυρήνας της ΥΕ µπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελείται από τη συλλογή των δικών της εργαλείων και µεθόδων αλλά και των γνωστικών εργαλείων επίλυσης προβληµάτων τα οποία χρησιµοποιούν τη γνώση σε ένα γνωστικό αντικείµενο για να λύσουν προβλήµατα σε κάποιο άλλο. Έτσι η ΥΕ έχει ενσωµατωθεί στα Πανεπιστήµια σε προγράµµατα που συνδυάζουν τον «υπολογισµό» µε την επίλυση προβληµάτων-σε οποιοδήποτε επίπεδο της εκπαίδευσης(fosdick et.al,1996; Gould et.al,2003; Harrison, 2001; Landau &. Paez, 1997; Press et.al, 1994; Zachary, 1996). Η χρήση των υπολογιστών στη Φυσική και γενικότερα στις Φυσικές Επιστήµες (ΦΕ) είναι 2

3 θεµελιώδης. Δεν υπάρχει κανένα σηµαντικό πείραµα όπου η χρήση των υπολογιστών να µην παίζει ένα σηµαντικό ρόλο. Οι υπολογιστές χρησιµοποιούνται στις ΦΕ είτε για να µετρήσουν, ελέγξουν, αναλύσουν δεδοµένα είτε για να υλοποιήσουν προσοµοιώσεις φυσικών φαινοµένων. Η χρήση υπολογιστικών προσοµοιώσεων(computational simulations) ανήκει στον κλάδο της Υπολογιστικής Φυσικής (Computational Physics) ο οποίος άρχισε να αναπτύσσεται από τη δεκαετία του 40. Μια από τις βασικές συνιστώσες αυτού του επιστηµονικού πεδίου είναι ο µετασχηµατισµός ενός φυσικού φαινοµένου από το επίπεδο της αφαίρεσης στο επίπεδο του µοντέλου και στη συνέχεια στο µετασχηµατισµό σε ένα υπολογιστικό µοντέλο. Τα παραπάνω οδήγησαν στην έννοια της Υπολογιστικής προσέγγισης και του Υπολογιστικού πειράµατος όπου το µοντέλο, η προσοµοίωση και το υπολογιστικό πείραµα παίρνουν τη θέση του «κλασικού» πειράµατος (Hockney και Eastwood, 1988) συνθέτοντας έτσι την εικόνα της επιστήµης. Με τον όρο υπολογιστική προσέγγιση εννοούµε την προσέγγιση που θεωρεί τα πειράµατα µε υπολογιστή ως βασικό εργαλείο της Επιστήµης και της διδασκαλίας σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης και βέβαια όχι µόνο για διδακτική χρήση. (Hjorth-Jensen, 2007). Η υπολογιστική προσέγγιση εντάσσεται στην Υπολογιστική Επιστήµη (Computational Science) η οποία ορίζεται ως η επιστήµη που περιλαµβάνει τρεις περιοχές: τη µαθηµατική µοντελοποίηση φυσικών φαινοµένων, τις αριθµητικές µεθόδους για επιστηµονικούς υπολογισµούς και την επιστηµονική οπτικοποίηση-επικοινωνία. Ειδικότερα ο επιστηµονικός κλάδος µε την ονοµασία «Υπολογιστική Φυσική-ΥΦ» θεωρείται ότι συνδέεται µε την «επιστήµη των υπολογιστών» και είναι ένα διεπιστηµονικό πεδίο που συνδυάζει τα πεδία της φυσικής, των µαθηµατικών(κυρίως των εφαρµοσµένων µαθηµατικών που µας παρέχουν αλγόριθµους) και της επιστήµης των υπολογιστών µε σκοπό την επίλυση πραγµατικών προβληµάτων (Landau κ.α., 2008). Η ΥΦ είναι κάτι περισσότερο από την τοµή της φυσικής, της επιστήµης των υπολογιστών και των µαθηµατικών (Yasar κ.α.,2006) αφού λειτουργεί και ως γέφυρα µεταξύ αυτών των επιστηµών αφού περιέχει και δικά της υπολογιστικά εργαλεία και µεθόδους που µπορούν να στηρίξουν αυτές τις επιστήµες.( Gibbs 1994). Σύµφωνα επίσης µε τον Jos Thijssen στο βιβλίο του «Computational Physics-Cambridge University Press, 2007» η Υπολογιστική Φυσική ασχολείται µεταξύ άλλων µε τη προσοµοίωση Monte Carlo, µε τις θεωρίες σε πλέγµα (Lattice Gauge Theories), την επίλυση διαφορικών εξισώσεων κλπ. Στο πλαίσιο της ΥΓ, όπως θα δούµε στη συνέχεια, δεν µπορούµε να υλοποιήσουµε ένα υπολογιστικό πείραµα αν δεν έχουµε χρησιµοποιήσει τις γλώσσες προγραµµατισµού υψηλού επιπέδου(από την επιστήµη των υπολογιστών), οι οποίες θα χρησιµοποιηθούν στους τρόπους ολοκλήρωσης διαφόρισης (από τα µαθηµατικά) και στη συνέχεια θα προσοµοιωθούν. Η οπτικοποίηση επίσης(ως µια από τις συνιστώσες της Υπολογιστικής Φυσικής), δεν είναι απλά η παρουσίαση των αποτελεσµάτων. Σύµφωνα µε την ΥΓ, η οπτικοποίηση επιτυγχάνεται µε τον χειρισµό των συναρτήσεων και των δεδοµένων αποτελεσµάτων ενώ ήδη 3

4 εργαζόµαστε στο πρόβληµα. Αυτό είναι εντελώς διαφορετικό από την άποψη ότι η οπτικοποίηση αναφέρεται µόνο στην εικόνα. Τέλος η Υπολογιστική Φυσική περιλαµβάνει και την επικοινωνία µε τον Η/Υ καθώς κατά τη διάρκεια του υπολογιστικού πειράµατος ρυθµίζονται οι παράµετροι του προβλήµατος. Η Υπολογιστική Φυσική εποµένως παρέχει τις µεθόδους και τα εργαλεία για τη δηµιουργία εκπαιδευτικών εφαρµογών που θα δηµιουργούν αλλά και θα επιλύουν µοντέλα και όχι απλά θα τα αναπαριστούν µε εικόνες αλλά θα τα οπτικοποιούν και θα επιτρέπουν την αλληλεπίδραση µε το χρήστη µέσω της ρύθµισηςελέγχου των παραµέτρων του µοντέλου. Ο καθηγητής Peter Sloot, University of Amsterdam κατά τη διδασκαλία του µαθήµατος «parallel- scientific computing, simulation and computational physics» στα τµήµατα της φυσικής και της επιστήµης των υπολογιστών, προτείνει παρακάτω λογική ακολουθία για τον τρόπο εργασίας στην Υπολογιστική Φυσική, η οποία θεωρείται και ο πυρήνας της Υπολογιστικής Επιστήµης: Πρόβληµα θεωρία µοντέλο µέθοδος-προσοµοίωση- υλοποίηση(µε γλώσσες προγραµµατισµού-η λογισµικά αξιολόγηση( συγκρίνοντας µε πραγµατικά δεδοµένα) Εικόνα: Το παράδειγµα επίλυσης προβλήµατος στην Φυσική. Το Υπολογιστικό Μοντέλο-Πείραµα (Sloot,1994) Μια άλλη προσέγγιση-πολύ κοντά στη προηγούµενη του Sloot- είναι αυτή που περιγράφεται στη παρακάτω εικόνα(landau, κ.α,2008). 4

5 Επιστηµονικό Πρόβληµα Μοντέλο Προσοµοίωση- Αλγόριθµος Υλοποίηση µε γλώσσα (C++,Fortran, Java κλπ) Αξιολόγηση Οπτικοποίηση- Διερεύνηση Εικόνα: η επίλυση προβλήµατος σύµφωνα µε τον Landau κ.α.(2008). Το Υπολογιστικό Μοντέλο-Πείραµα Η µέθοδος που ακολουθείται στην Υπολογιστική Φυσική ξεκινά µε την υιοθέτηση µιας θεωρίας,στη συνέχεια την εφαρµογή ενός µοντέλου για να ακολουθήσουν οι τεχνικές προσοµοίωσης και αριθµητικής ανάλυσης-εφαρµογής αλγορίθµων για να καταλήξουµε στην υπολογιστική φάση όπου χρησιµοποιείται κώδικας σε γλώσσα προγραµµατισµού ή εφαρµογές λογισµικών. Σηµαντικός παράγοντας είναι και ο αριθµητικός αλγόριθµος µέσω της µεθόδου που αναφέρεται στην προσέγγιση που προτείνει. Όλη αυτή η διαδικασία καλείται Υπολογιστικό Πείραµα. 2. ΟΙ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Για να οριοθετήσουµε τον όρο ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, θα ξεκινήσουµε µε τον όρο Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας(ΤΠΕ στα Ελληνικά -ICT στα Αγγλικά). Η συζήτηση µας θα ξεκινήσει αναπόφευκτα από ερωτήµατα όπως, αν η Επιστήµη των Υπολογιστών (Computer Science) είναι Επιστήµη, σε τι διαφέρει από την Υπολογιστική Επιστήµη (Computational Science), τι σχέση έχει η Θεωρία της Πληροφορίας (Information Theory) µε την Επιστήµη των Υπολογιστών και την Υπολογιστική Επιστήµη κλπ. Ο Καθηγητής Jan van Leeuwen, (Dean, Department of Information and Computing Sciences: The Netherlands,Utrecht University) έχοντας πτυχίο Μαθηµατικού και Διδακτορικό στα Μαθηµατικά, είναι Dean στο τµήµα Επιστήµης της Πληροφορίας και Επιστήµης των Υπολογιστών. Αυτό είναι µια ένδειξη για το τις ιδιότητες των ατόµων που έχουν ασχοληθεί 5

6 µε την επιστήµη της Πληροφορίας, την Επιστήµη των Υπολογιστών και την Υπολογιστική Επιστήµη. Ο Jan van Leeuwen στην οµιλία του µε θέµα «Science for the Information Age- Some reflections on ICT», (ICT Congress-2005) αναφέρει(παραθέτει) 1. «Computer science as a discipline is not widely understood nor appreciated even within the academia, making judgements about it difficult and consensus rare and narrow. In particular, few people see the underlying issues and opportunities clearly. These are symptoms».., δηλαδή η Επιστήµη των Υπολογιστών είναι ένα γνωστικό αντικείµενο για το οποίο δύσκολα θα κάνουµε κρίσεις για την επιστηµονικότητά του. 2. Άλλο ερώτηµα είναι το :Is Computer Science really science? [Peter Denning, CACM April 2005]. Ο Peter Denning εκτός από εξαιρετικός επιστήµονας στην «επιστήµη των υπολογιστών» ήταν και ACM President, ενώ από 1985 έως το έγραφε στο περιοδικό "The Science of Computing" for American Scientist magazine. 3. ο Richard Feynmann(για αυτόν δεν χρειάζεται να µιλήσουµε, µίλησε ο Einstein!), έγραψε: «Computer science differs from physics in that it is not actually a science. It does not study natural objects. Rather, computer science is like engineering: it is all about getting something to do something, rather than just dealing with abstractions». Η Επιστήµη των Υπολογιστών διαφέρει από τη Φυσική µε την έννοια ότι δεν είναι επιστήµη, αλλά µάλλον µοιάζει µε την Επιστήµη των Μηχανικών αφού παράγει κατασκευές που θα χρησιµοποιηθούν για να κάνουµε κάτι παρά ασχολείται µε αφαιρετικούς συλλογισµούς. Εδώ αναφέρουµε πολύ σύντοµα ότι ενώ ο Richard Feynman είναι ίσως γνωστός για το Nobel στη Φυσική και την εργασία του στη Κβαντική Θεωρία Πεδίου, εν τούτοις έγραψε πολλά άρθρα για τη Θεωρία της Πληροφορίας. Σύµφωνα µε τους Times του Λονδίνου,οι διαλέξεις του Feynman για τους Υπολογιστές είναι ένα κλασικό βιβλίο που αποτελεί τη καλύτερη εισαγωγή στις θεµελιώδεις έννοιες υπολογιστών για οποιονδήποτε θα χρησιµοποιούσε κάποτε υπολογιστή. Ο Feynman έδωσε τις διαλέξεις αυτές από το 1983 έως το 1986 και αυτές εκδόθηκαν στο βιβλίο «Feynman Lectures on Computation» όπου µεταξύ άλλων ασχολείται µε το θεώρηµα του Shannon, τη µέθοδο απόρριψης αποδοχής του Von Neumann, τα θεωρήµατα δειγµατοληψίας κλπ. Είναι γνωστό ότι Επιστήµη της Πληροφορίας (Information Theory) βασίζεται στην θεωρία των Πιθανοτήτων, την Αριθµητική Ανάλυση και τη Στατιστική ενώ οι φυσικοί νόµοι που χαρακτηρίζουν την επιστήµη είναι οι νόµοι της Κβαντικής Μηχανικής και του Ηλεκτροµαγνητισµού(MacKay,2003). Συνεπώς από την άποψη αυτή διαφέρει θεµελιωδώς από την επιστήµη των Υπολογιστών. Οι βασικές έννοιες στη Θεωρία της Πληροφορίας είναι η Εντροπία και η Πληροφορία ανάµεσα σε µεταβλητές που «επικοινωνούν» µεταξύ τους. Στο Βιβλίο του «Information Theory, Inference, and Learning Algorithms» (Cambridge University Press 2003), ο David J.C. MacKay (Professor of Natural Philosophy, Department of Physics Cavendish 6

7 Laboratory, University of Cambridge) περιλαµβάνει ως θεµελιώδεις συνιστώσες της θεωρίας της Πληροφορίας τη µέθοδο Monte Carlo και το µοντέλο Ising, τις µηχανές Boltzmann, τα νευρωνικά δίκτυα κλπ ενώ το βιβλίο απευθύνεται σε προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς φοιτητές των τµηµάτων Μηχανικών, Φυσικών, Μαθηµατικών και Η/Υ. Σήµερα υπάρχει µια τάση να καθιερωθούν οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας ως Επιστήµη. Για να συµβεί αυτό θα πρέπει να ορίσουµε τον επιστηµονικό χαρακτήρα των ΤΠΕ. Το 1963, έχοντας βραβευθεί πριν 2 χρόνια µε το βραβείο Nobel,ο Richard Feynman ήταν ο Θεός της Φυσικής. Αυτή τη χρονιά του έγινε πρόσκληση να µιλήσει για τη σχέση ανάµεσα στην επιστήµη και τη κοινωνία. Οι διαλέξεις αυτές βγήκαν το 1998 σε βιβλίο µε τίτλο «The Meaning of it all». Στο βιβλίο αυτό ο Feynman αναφέρει ότι «αυτό που καλούµε επιστηµονική γνώση σήµερα είναι απλά ένα σώµα από δηλώσεις µεταβλητού βαθµού βεβαιότητας», «ότι η επιστήµη δεν είναι δουλειά ειδικών αλλά είναι κάτι καθολικό» και τέλος «όλα τα χαρακτηριστικά της επιστήµης µπορούν να κατανοηθούν όταν καταλαβαίνουµε ότι η παρατήρηση είναι ο τελικός κριτής της αλήθειας µιας ιδέας». Εποµένως, για να είναι οι ΤΠΕ επιστήµη θα πρέπει να περιέχουν τις παραπάνω δηλώσεις. Σχετικά µε την εκπαίδευση και τις ΤΠΕ, το ζητούµενο είναι να ορισθεί αυτή η σχέση όχι µέσω αυθαίρετων αναφορών αλλά µέσα από ένα επιστηµονικό πλαίσιο. Ο σκοπός της εισαγωγής των ΤΠΕ στην εκπαίδευση θα πρέπει να είναι εκτός των άλλων και ο σχεδιασµός, η υλοποίηση και η εφαρµογή εκπαιδευτικών εφαρµογών σε όλες τις βαθµίδες και ειδικότητες της εκπαίδευσης. Αυτό σηµαίνει ότι οποιαδήποτε εφαρµογή µε αλγόριθµους, γλώσσες προγραµµατισµού που είναι θεµελιωµένη επιστηµονικά και ικανοποιεί τις δηλώσεις του Feynamn, αυτόµατα είναι όχι µόνο εφαρµογές των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, αλλά ταυτόχρονα έχουν και το χαρακτήρα της επιστήµης και δεν παραµένει στο χώρο της απλής καταγραφής και παρουσίασης παραστάσεων. Με αυτό τον τρόπο α) υιοθετείται η διαδικασία της επιστηµονικής έρευνας στην εκπαίδευση (αλλοίµονο αν δεν συνέβαινε αυτό) και β) δεν απλώνεται ένα σκοτεινό πέπλο στη λέξη έρευνα που την καθιστά αντίπαλο της εκπαίδευσης! Ο λόγος που παραθέτουµε τα παραπάνω είναι ότι αναδεικνύουν ότι οι εφαρµογές των ΤΠΕ στην Εκπαίδευσα δεν σηµαίνει µόνο εφαρµογές για «διδακτικούς» λόγους-µε τη στενή έννοια της Διδακτικής. Άλλωστε και για να περάσει η Διδακτική στο πλαίσιο της Επιστήµης θα πρέπει να περιλαµβάνει όχι µόνο την έρευνα µε χρήση κάποιων δεδοµένων αλλά και την έρευνα στο ίδιο το γνωστικό αντικείµενο ώστε αυτή να οδηγήσει σε καλύτερα επιστηµονικά αποτελέσµατα που θα προβληθούν κάποια στιγµή στα σχολικά εγχειρίδια. Στην ιστοσελίδα του Πανεπιστηµίου της Βρέµης,( 7

8 µε τίτλο «System Dynamics Modeling in Physics Education» αναφέρεται ότι αυτό που επιδιώκεται είναι η αριθµητική µοντελοποίηση συστηµάτων τόσο για τα σχολεία όσο και για φοιτητές ή επιµορφούµενους όπου η εστίαση είναι στην ολοκληρωµένη διαδικασία της µέτρησης και της µοντελοποίησης. Συµπερασµατικά, το να ασχολείται κανείς µε ΤΠΕ στην εκπαίδευση δεν σηµαίνει ότι δεν κάνει έρευνα στην εκπαίδευση(ένας από τους λόγους που η διδακτική και η έρευνα θεωρούνται ως σύνολα µε τοµή το κενό), αλλά η έρευνα π.χ. σε νέους αλγορίθµους ή στη βελτίωση των αλγορίθµων εγγενώς περιέχει και τη βελτίωση της διδασκαλίας σε φοιτητές, µαθητές κλπ. 3. Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Ο προγραµµατισµός είναι βασική συνιστώσα της υπολογιστικής φάσης. Η διαδικασία του προγραµµατισµού περιλαµβάνει τη στατική και αφηρηµένη περιγραφή ενός δυναµικού καθήκοντος σε µια γλώσσα προγραµµατισµού µε σκοπό να «διδάξουµε» τον Η/Υ πώς να πραγµατοποιήσει αυτό το καθήκον. Στο σηµείο αυτό, το σύστηµα ελέγχει την ορθότητα του συντακτικού αυτού του αλγόριθµου κα στη συνέχεια επιτρέπει στον προγραµµατιστή να ελέγξει ο ίδιος την συντακτική ορθότητα. Η όλη διαδικασία περιγράφεται από την παρακάτω σηµασιολογική σκάλα Η «πραγµατικότητα» Η σηµασιολογία Η σύνταξη Εικόνα: Η σηµασιολογική σκάλα του προγραµµατισµού 8

9 Η «πραγµατικότητα» αντιστοιχεί στον ορισµό του καθήκοντος, δηλαδή στο φαινόµενο που θέλουµε να εφαρµόσουµε την υπολογιστική φάση. Επίσης η «πραγµατικότητα» αντιστοιχεί στη µοντελοποίηση του καθήκοντος-έργου αποφασίζοντας για το είδος του µοντέλου και τις τεχνικές προσοµοίωσης στοιχεία. Η σηµασιολογία αναφέρεται στα συστήµατα που δεν παρέχουν τον κώδικα απευθείας αλλά µόνο το πλαίσιο του προγράµµατος. Συνήθως αυτές οι σηµασιολογικές αναπαραστάσεις χρησιµοποιούν την έννοια της µεταφοράς και της αναλογίας και έχουν µεγάλη χρηστικότητα. 4.ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Η θεωρία της µοντελοποίησης είναι πρωταρχικά µια θεωρία της επιστήµης, µια θεωρία «περί» της επιστηµονικής θεωρίας και πρακτικής και συνδέεται επίσης και µε την φιλοσοφία της επιστήµης. Ένα επιστηµονικό µοντέλο είναι ένα εννοιολογικό σύστηµα το οποίο απεικονίζεται(προβάλλεται)-στο πλαίσιο µιας θεωρίας-σε ένα ειδικό µοτίβο (pattern) του πραγµατικού κόσµου µε σκοπό να αναπαραστήσει αυτό το µοτίβο αξιόπιστα και ως προς το περιεχόµενο και ως προς τις λειτουργίες του(halloun, 2006). Στην µοντέρνα λογική, υιοθετώντας την άποψη ότι µια θεωρία είναι ένα κλειστό σύστηµα προτάσεων γραµµένες σε φορµαλιστικό επίπεδο, το µοντέλο θεωρείται ως µια δοµή που «καθιστά» όλες τις προτάσεις της θεωρίας σωστές(bell &Machover, 1977; Hodges, 1997). Ως παράδειγµα µπορούµε π.χ. να θεωρήσουµε την Ευκλείδεια γεωµετρία η οποία συνίσταται από αξιώµατα και θεωρήµατα που παράγονται από τα αξιώµατα. Έτσι κάθε δοµή που αναφέρεται σε αληθείς δηλώσεις της Ευκλείδειας γεωµετρίας είναι ένα µοντέλο ευκλείδειας γεωµετρίας. Επίσης µπορούµε να θεωρήσουµε τους νόµους του Νεύτωνα για την κλασική Μηχανική και τα πορίσµατα που προκύπτουν για τη κίνηση υλικών σηµείων. Κάθε δοµή που περιέχει αληθείς «καταστάσεις» της Νευτώνειας Μηχανικής είναι ένα µοντέλο των νόµων του Νεύτωνα. Σύµφωνα µε τους (Tseitlin & Gallili,2005) το µοντέλο είναι ο ενδιάµεσος «πράκτορας» ανάµεσα στα αντικείµενα του πραγµατικού κόσµου και ενός συστήµατος από βασικές αρχές(θεωρία). Σύµφωνα µε τους (Tseitlin & Gallili,2005), αυτή η λειτουργία του µοντέλου προέρχεται από την δυσκολία οποιασδήποτε θεωρίας να περιγράψει τα πραγµατικά αντικείµενα του κόσµου, ενώ θεωρούν ότι η σχέση µεταξύ των αντικειµένων του κόσµου, της θεωρίας και του µοντέλου δεν είναι γραµµική αλλά αναπαρίσταται από το παρακάτω σηµασιολογικό τρίγωνο (Σχ). 9

10 Το σηµασιολογικό τρίγωνο µας οδηγεί σε µια ακόµη λειτουργία του µοντέλου, αυτήν της δηµιουργίας νέας θεωρίας. Στη περίπτωση αυτή το µοντέλο λειτουργεί «ευρετικά» και περιέχει υβριδικά στοιχεία από την παλαιά και τη νέα θεωρία. Σύµφωνα µε τον (Hestenes, 1999), η κατανόηση αυτών των δυο λειτουργιών του µοντέλου έχει σοβαρές συνέπειες για την διδασκαλία των επιστηµών και διευρύνει τις «συνήθεις» αντιλήψεις περί της χρήσης των µοντέλων στην εκπαίδευση. Μοντέλο Αντικείµενο Θεωρία Σχήµα: Το µοντέλο είναι ο ενδιάµεσος «πράκτορας» ανάµεσα στα αντικείµενα του πραγµατικού κόσµου και ενός συστήµατος από βασικές αρχές(θεωρία). Το µοντέλο µπορεί να έχει διερευνητικές λειτουργίες (περιγραφή µοτίβων, εξηγήσεις, προβλέψεις) και «επινοητικές» λειτουργίες όπως έλεγχο ή αλλαγή των υπαρχόντων συστηµάτων του κόσµου-τα οποία µελετάµε-ώστε να παραγάγουν µοτίβα patterns που να αντιστοιχούν στο µοντέλο ή ακόµα και παραγωγή δεδοµένων από ένα µοτίβο ώστε να αντιστοιχούν σε ένα φυσικό σύστηµα. Η θεωρία της µοντελοποίησης στην επιστήµη και την εκπαίδευση των επιστηµών στηρίζεται σε έναν αριθµό αξιωµάτων τα οποία πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους οι ερευνητές της επιστήµης και της εκπαίδευσης αλλά και οι εκπαιδευόµενοι ώστε οι µεν επιστήµονες αν αναπτύξουν ένα σωστό πλαίσιο για την έρευνα και την εκπαίδευση, οι δε εκπαιδευόµενοι να εµπλακούν σε σωστές µεθόδους της επιστηµονικής έρευνας(halloun, 2006; Hestenes, 1992). Σύµφωνα µε τον (Jonassen,1993;2000) η νοηµατοδοτούµενη µάθηση συµβαίνει όταν οι εκπαιδευόµενοι εµπλέκονται σε σύνθετες καταστάσεις, ειδάλλως αναπτύσσουν απλουστευτικές απόψεις για τα αντικείµενα του κόσµου και τα φαινόµενα. Εποµένως τα 10

11 µοντέλα µπορούν να βοηθήσουν ουσιαστικά προς την εµπλοκή σε σύνθετες καταστάσεις καθώς ασχολούνται µε τα αντικείµενα και τα φαινόµενα του πραγµατικού κόσµου. Η θεωρία των µοντέλων ως παιδαγωγική θεωρία για την εκπαίδευση στις επιστήµες σχετίζεται µε γνωστικές διαδικασίες και θέµατα που αφορούν το αναλυτικό πρόγραµµα σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης- ώστε να δηµιουργηθεί ειδικό «σώµα γνώσης» αλλά και δεξιότητες που συνδέονται µε την επιστηµονική θεωρία και πρακτική. Είναι γνωστό ότι η πραγµάτωση και η ανάπτυξη γνώσης για τον πραγµατικό κόσµο µπορεί να επιτευχθεί :α) εµπειρικά, δηλαδή µέσω της άµεσης αντίληψης ή µε τη βοήθεια οργάνων και β) µε λογικούς συλλογισµούς, όπως π.χ. επαγωγικά από ήδη υπάρχουσα γνώση και τη χρήση σχετικών εµπειρικών δεδοµένων. Για παράδειγµα, πολύ πριν οι επιστήµονες ήταν ικανοί να «ανιχνεύσουν» τα quarks στο εργαστήριο, ανέφεραν την ύπαρξη των quarks µε επαγωγικές µεθόδους και µε τη χρήση υπάρχουσας γνώσης από το χώρο των σύνθετων ατοµικών δοµών. Αυτό είναι ένα από τα πάρα πολλά παραδείγµατα που συνηγορούν στην άποψη ότι η χρήση των µοντέλων: α) δεν είναι «προνόµιο» µόνο της Α/θµιας ή της Β/θµιας εκπαίδευσης, β) ότι η υπεραπλούστευση της µοντελοποίησης µε έτοιµα ευρήµατα µάλλον καθιστά τα µοντέλα περιττά και δεν δικαιολογεί την χρήση τους και την ύπαρξή τους και γ) αποκλείει την επιστήµη από τα µοντέλα οδηγώντας τους εκπαιδευόµενους σε λάθος στρατηγικές µου µπορεί κάλλιστα να προκαλέσει και απώλεια της ικανότητά τους για «ευρετικές» µεθόδους και επινοητικές λειτουργίες. Έτσι, παρά το γεγονός ότι τα επιστηµονικά µοντέλα αναφέρονται στην εκπαίδευση των επιστηµών, εντούτοις δεν υπάρχει αρκετός «στοχασµός» για το τι είναι πραγµατικά τα µοντέλα και πως συνδέονται µε την πραγµατικότητα. Μια σωστή θεωρία της µοντελοποίησης θα µπορούσε να βοηθήσει στην ανάπτυξη τρόπων γνώσης και µάθησης που θα είναι κοντά µε την επιστηµονική αιτιολόγηση και έρευνα αν :α) χρησιµοποιηθούν κατάλληλα σχήµατα µοντέλων που δεν θα κρύβουν και θα «ενοχοποιούν» την επιστηµονικότατα των µοντέλων και β) θα βοηθούν τους εκπαιδευόµενους να αναπτύξουν αιτιολογήσεις µε βάσει το µοντέλο( model-based reasoning) (Nersessian & Patton,2009; Nersessian,2009) Ολοκληρώνοντας την ενσωµάτωση των µοντέλων στο ερευνητικό-εκπαιδευτικόδιδακτικό επίπεδο θα πρέπει να απαντάµε στα παρακάτω τέσσερα ερωτήµατα: Α. Ποια η σηµασιολογία του µοντέλου, δηλαδή ποιες αναπαραστατικές λειτουργίες πραγµατοποιούνται µε τα µοντέλα; Β. Ποια η οντολογία των µοντέλων, δηλαδή τι είδους αντικείµενα είναι τα µοντέλα; Γ. Ποια η επιστηµολογία των µοντέλων, δηλαδή µε ποιο τρόπο µαθαίνουµε από τα µοντέλα ; 11

12 Δ. Με ποιο τρόπο σχετίζονται τα µοντέλα µε τη θεωρία και µε ποιο τρόπο η προσέγγιση των µοντέλων επηρεάζει τις συζητήσεις για τον επιστηµονικό ρεαλισµό, την εξήγηση για τα φυσικά φαινόµενα, αλλά και την εκπαίδευση στις επιστήµες. Για να απαντήσουµε στο ερώτηµα τι αναπαριστά ένα µοντέλο, θα πρέπει να πρώτα να απαντήσουµε τι σηµαίνει όταν λέµε ότι ένα αντικείµενο-οντότητα ( και όχι απλά µια λεκτική δοµή) αναπαριστά ένα φαινόµενο. Αν το µοντέλο ήταν απλά µια λεκτική δοµή, τότε το ερώτηµα καταλήγει στην πολλή γνωστή ερώτηση της φιλοσοφίας της γλώσσας, δηλαδή «µε ποιο τρόπο η γλώσσα σχετίζεται µε την πραγµατικότητα». Στη περίπτωση όµως που το µοντέλο δεν είναι µια λεκτική οντότητα-δοµή, τότε θα πρέπει να απαντήσουµε στην ερώτηση «µε ποιο τρόπο ένα µοντέλο που σχετίζεται µε αντικείµενα µπορεί να αναπαριστά ένα φαινόµενο, όπου το φαινόµενο είναι κάτι πολύ γενικό και προφανώς αναφέρεται σε σχετικά σταθερές δοµές του υπαρκτού κόσµου» (Frigg and Hartmann,2006). Το δεύτερο πρόβληµα σχετίζεται µε τα αναπαραστατικά είδη. Είναι σε όλους µας γνωστό ότι µπορούµε να αναπαραστήσουµε αυτό που µας απασχολεί (εννοούµε τον φυσικό υπαρκτό κόσµο) µε διαφορετικούς τρόπους. Για παράδειγµα το µοντέλο της υγρής σταγόνας του Weizsäcker αναπαριστά τον πυρήνα ενός ατόµου µε ένα τρόπο διαφορετικό από το µοντέλο µε (Nuclear Shell Model των Maria Goeppert Mayer και Johannes H. D. Jenson το1949) και το συλλογικό µοντέλο. Τα ερωτήµατα αυτά µπορούν να απαντηθούν µέσω των αναπαραστατικών λειτουργιών των µοντέλων. Σύµφωνα µε τους Frigg and Hartmann (2006) τα µοντέλα µπορούν να πραγµατοποιήσουν δυο θεµελιωδώς-διαφορετικές αναπαραστατικές λειτουργίες. Η µια σχετίζεται µε την αναπαράσταση από το µοντέλο ενός επιλεγµένου τµήµατος του κόσµου(που καλείται και σύστηµα-στόχος) και σχετίζεται µε το ερώτηµα «τι σηµαίνει ένα αντικείµενο να αναπαριστά ένα κοµµάτι του υπαρκτού κόσµου». Έτσι ανάλογα µε την φύση του «στόχου» αυτά τα µοντέλα µπορεί να είναι µοντέλα φαινοµένων ή µοντέλα δεδοµένων. Η δεύτερη σχετίζεται µε την αναπαράσταση µιας θεωρίας µε την έννοια ότι το µοντέλο µπορεί να «ερµηνεύσει» τους νόµους και τα αξιώµατα µιας θεωρίας η οποία επιχειρεί να εξηγήσει τα φαινόµενα. Οι δυο αυτές λειτουργίες δεν είναι αµοιβαία αποκλειόµενες καθώς τα επιστηµονικά και τα εκπαιδευτικά µοντέλα µπορεί να περικλείουν και τα δυο αυτά είδη των αναπαραστάσεων. Η σηµασιολογική άποψη για τα µοντέλα θα πρέπει επίσης να έχει και µια αναφορά στη σχέση της αναπαράστασης µε το στόχο. Μια όψη της σηµασιολογικής άποψης για τα µοντέλα είναι ότι αυτά έχουν ισοµορφική σχέση µε το στόχο. (Suppes, 2002). Μια άλλη έκφραση της σηµασιολογικής άποψης είναι ότι η σχέση µοντέλου στόχου είναι σχέση οµοιότητας (Teller, 2001) αλλά στην 12

13 περίπτωση αυτή θα πρέπει να αναφερθούµε στην οµοιότητα σε σχέση µε βαθµούς και δείκτες οµοιότητας ενώ καλό είναι να εξαρτώνται οι βαθµοί και οι δείκτες από το συγκεκριµένο πρόβληµα (Teller, 2001). Από την έναρξη της φιλοσοφίας, µια βασική οντολογική ερώτηση ήταν «τι πραγµατικά υπάρχει και ποια η φύση των οντοτήτων».η οντολογική ερώτηση αφορά επίσης και τη µελέτη των κατηγοριών των πραγµάτων οι οποίες υπάρχουν ή όχι σε ένα επιστηµονικό πεδίο(sowa, 2000). Αυτή η ερώτηση προκαλεί την επόµενη επιστηµολογικής φύσεως ερώτηση η οποία είναι «αν και πως µπορούµε να γνωρίσουµε την υπαρκτή πραγµατικότητα». Μεταφέροντας αυτές τις ερωτήσεις στην περίπτωση των µοντέλων, οι αντίστοιχες ερωτήσεις είναι (η οντολογική) «ποια είναι η γηγενής φύση των µοντέλων» και η αντίστοιχη επιστηµολογική «µε ποιο τρόπο µαθαίνουµε µε τη χρήση των µοντέλων, δηλαδή µε ποιο τρόπο είναι δυνατή η µάθηση µε τη χρήση µοντέλων». Σύµφωνα µε τον (Lemmer, 2006), η οντολογία συνδέεται µε τη χρήση των µοντέλων γιατί δέχεται ότι: Α) υπάρχει µια πραγµατικότητα µε αντικείµενα και διαδικασίες που υπάρχουν και θέλουµε να µελετήσουµε Β) δεν µπορούµε να γνωρίσουµε πλήρως αυτήν την πραγµατικότητα, και Γ) για να µελετήσουµε, κατανοήσουµε και περιγράψουµε αυτή τη πραγφµατικότητα χρειαζόµαστε τα µοντέλα. Οντολογικά εποµένως τα µοντέλα είναι αναπαραστάσεις στοιχείων της πραγµατικότητας και δεν περιγράφουν όλη την πραγµατικότητα αλλά απλά το µέρος της πραγµατικότητας που µπορούµε να γνωρίσουµε. Είναι γνωστό ότι τα κριτήρια για όλα τα µοντέλα της προσοµοίωσης είναι :1. η επαλήθευση (verification) του µοντέλου, δηλαδή η εξασφάλιση ότι η υπολογιστική προσοµοίωση δρααντιστοιχεί όπως είχαµε σχεδιάσει σχετικά µε το εννοιολογικό µοντέλο 2. η αποτίµηση (validation), δηλαδή η εξασφάλιση ότι το εννοιολογικό µοντέλο ανταποκρίνεται στο πραγµατικό σύστηµα. Η αποτίµηση επιτυγχάνεται µε τη ρύθµιση του µοντέλου, δηλαδή µε την επαναληπτική διαδικασία σύγκρισης του µοντέλου µε την πραγµατική συµπεριφορά του συστήµατος και την ανεύρεση διαφορών ανάµεσα στο µοντέλο και το πραγµατικό σύστηµα και 3. η αξιοπιστία (credibility) του µοντέλου, δηλαδή τη βεβαιότητα ότι το µοντέλο της προσοµοίωσης δίνει αποτελέσµατα µε ακρίβεια, τα οποία µπορούν επίσης να επεκταθούν και σε άλλα φαινόµενα. Η διδακτική προβολή αυτών των κριτηρίων( αφού όµως εξασφαλισθούν τα παραπάνω κριτήρια-κάτι που συνήθως δεν αναφέρεται σε εφαρµογές των ΤΠΕ) είναι τα εξής κριτήρια: 1. η λειτουργική αξιοπιστία 2. η εννοιολογική αξιοπιστία και 3. τα εσωτερικά χαρακτηριστικά του µοντέλου της προσοµοίωσης(ψυχάρης,2008). Η λειτουργική αξιοπιστία αφορά την εσωτερική αντιστοιχία της δοµής του µοντέλου που 13

14 προσοµοιώθηκε και την εσωτερική δοµή της θεµατικής ενότητας στην οποία αντιστοιχεί το µοντέλο της προσοµοίωσης( Leung, 2003). Η εννοιολογική αξιοπιστία αφορά τον τρόπο που αυτή η αναπαράσταση παρουσιάζεται στο χρήστη ή δηµιουργείται από το χρήστη και το τρόπο διαχείρισης των αντικειµένων της προσοµοίωσης από το χρήστη σύµφωνα µε τη θεωρία ή το µοντέλο. Τέλος τα εσωτερικά χαρακτηριστικά του µοντέλου προσοµοίωσης αναφέρονται στα χαρακτηριστικά και τη δοµή των µεταβλητών, τις µαθηµατικές σχέσεις µεταξύ των ιδιοτήτων των οντοτήτων του συστήµατος, τη φύση των µεταβλητών της προσοµοίωσης και τη φύση της σχέσης µεταξύ των µεταβλητών (Alessi & Trollip, 1985). Η υψηλής αξιοπιστίας προσοµοίωση βοηθά την απόκτηση γνώσης όταν οι διαφορές ανάµεσα στο πραγµατικό και το προσοµοιωµένο σύστηµα είναι πολύ µικρές (De Hoog κ.α,1991). Οι διαφορές αυτές είναι αδύνατον να γίνουν αντιληπτές όταν δεν υπάρχει ο αλγόριθµος και η υπολογιστική φάση σε ένα υπολογιστικό πείραµα, γιατί δεν εµφανίζεται η αιτία αυτών των διαφορών(εξάλλου ας µη µας διαφεύγει ότι µε τη χρήση των λογισµικών δεν υπάρχει η έννοια του σφάλµατος) και η ρύθµιση εξάλειψης αυτών των διαφορών µέσω του ελέγχουν των παραµέτρων και των σχέσεων του µοντέλου. Σύµφωνα µε τον Bryan (2006) η εννοιολογική αξιοπιστία αναφέρεται στην απλοποίηση της κατάστασης που παρουσιάζεται στο µοντέλο ενώ η «φαινοµενολογική» αξιοπιστία που αφορά την ρεαλιστικότητα της προσοµοίωσης. Tα εσωτερικά χαρακτηριστικά του µοντέλου είναι σηµαντικά για την διδακτική. Η χρήση και διαχείριση παραµέτρων από τον εκπαιδευόµενο, η δυνατότητα µεταβολών των τιµών των µεταβλητών, η αναγκαιότητα χρήσης όλων των µεταβλητών για την περιγραφή του συστήµατος, η «απόσταση» των πραγµατικών τιµών και των τιµών της προσοµοίωσης, η χρήση ή όχι των ανεξάρτητων µεταβλητών κλπ. αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά της προσοµοίωσης και µελετώνται από τη Διδακτική σε σχέση µε τις ΤΠΕ. Αυτό που συνήθως απουσιάζει από τα άρθρα σχετικά µε τα εσωτερικά χαρακτηριστικά του µοντέλου είναι η αλγοριθµική σκέψη, δηλαδή το σύνολο των οδηγιών για τη λύση του προβλήµατος καθώς και οι προγραµµατιστικές τεχνικές. Τα παραπάνω «διδακτικά» κριτήρια θα πρέπει να περιλαµβάνονται σε κάθε εφαρµογή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και αφορούν την ακολουθία της διαδικασίας επίλυσης προβλήµατος σύµφωνα µε το µοντέλο του Landau (2008). 14

15 Επιστηµονικό πρόβληµα Μοντέλο - Προσοµοίωση Υλοποίηση µε γλώσσα (C++,Java κλπ) Αξιολόγηση Αλγόριθµος Επαλήθευση( verification) - Λειτουργική αξιοπιστία Αποτίµηση(validation) -Εννοιολογική αξιοπιστία Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Εικόνα :Κριτήρια των µοντέλων της Προσοµοίωσης και η Διδακτική προβολή τους ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Παρά το γεγονός ότι τα υπολογιστικά µοντέλα και η προσοµοίωση είναι από τις πιο επιτυχείς µεθοδολογίες για την επιστήµη, την έρευνα, τη διδακτική κ.λ.π, αυτό δεν προβάλλεται στα αναλυτικά προγράµµατα των σχολείων και των Πανεπιστηµίων στην Ευρώπη αλλά και στην Αµερική (GIREP 2006 Modeling in Physics and Physics Education Conf. (Amsterdam NL August 2006)ενώ αντίθετα υπάρχει µια τάση για έτοιµα εκπαιδευτικά λογισµικά όπου µάλιστα ταυτοποιείται το εκπαιδευτικό λογισµικό µε το «διδακτικό» λογισµικό. Οι λόγοι που συµβαίνει αυτό είναι αρκετοί, µεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται: 1.Η ελλιπής εκπαίδευση-επιµόρφωση στη χρήση-παραγωγή εκπαιδευτικών λογισµικών ή δραστηριοτήτων λογισµικού από τους εκπαιδευτικούς της βασικής εκπαίδευσης(πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας). Η εκπαίδευση συνήθως στηρίζεται στη χρήση έτοιµων εργαλείων λογισµικού-που συχνά θεωρείται και η µόνη ενδεδειγµένη λύση!- χωρίς οι εκπαιδευόµενοι να χρησιµοποιούν ούτε την αλγοριθµική σκέψη ούτε και ευρετικές µεθόδους κατά τη λύση προβληµάτων και απλά «ψάχνουν» ή στην καλύτερη περίπτωση διερευνούν το λογισµικό. Αυτό έχει ως συνέπεια να οµιλούµε συχνά για µοντέλα και προσοµοίωση ενώ απλά δεν είναι ούτε µοντέλα ούτε προσοµοίωση αυτά που πραγµατοποιούνται αλλά απλά δραστηριότητες και οπτικές αναπαραστάσεις. Η επιµόρφωση θα πρέπει να αφιερώνει περισσότερο χρόνο στην χρήση των πακέτων λογισµικού µε πιο αποτελεσµατικό τρόπο, που να περιλαµβάνει τα κριτήρια αξιοπιστίας και τα εσωτερικά 15

16 χαρακτηριστικά των µοντέλων. 2.Η σύγχυση που επικρατεί µεταξύ των όρων µοντελοποίηση και προσοµοίωση. Συχνά οι δυο αυτοί όροι εναλλάσσονται και υποδηλώνουν ο ένας τον άλλον. Επίσης σε κείµενα αναφέρεται ότι «θα ασχοληθούµε µε ένα µοντέλο..» αλλά δεν περιγράφεται το είδος του µοντέλου(και προφανώς και της προσοµοίωσης που αντιστοιχεί στο µοντέλο). Αν και στη βιβλιογραφία υπάρχουν ορισµένα άρθρα που επιχειρούν να περιγράψουν µια προσοµοίωση αναφέροντας π.χ. ότι η προσοµοίωση αντιστοιχεί π.χ. σε ένα φαινοµενολογικό µοντέλο, τα άρθρα αυτά είναι περιορισµένα και συνήθως αποφεύγεται η τυπολογία του µοντέλου της προσοµοίωσης καθώς και ο τύπος και η µεθοδολογία της προσοµοίωσης (Andrei κ.α. 2007). Επίσης, συνυφασµένα µε τα παραπάνω, είναι και: 3. Η άποψη ότι η µοντελοποίηση (ή η προσοµοίωση όταν οι δυο έννοιες δεν οριοθετούνται σωστά και ταυτίζονται) ως έννοια θα πρέπει να διαφοροποιείται ως προς τη χρήση της στη διδακτική και στην έρευνα. Αυτό είναι µια εσφαλµένη άποψη γιατί υπάρχουν πολλές οµοιότητες ανάµεσα στη µοντελοποίηση ως γνωστική διαδικασία (ως εργαλείο για να «µάθει» κανείς Φυσική) και στη µοντελοποίηση ως δραστηριότητα στην έρευνα της Φυσικής. Ακόµα και αν δεχθούµε ότι είναι εν µέρει σωστή στην Πρωτοβάθµια και τη Δευτεροβάθµια εκπαίδευση(όπου ακραία µπορούµε να πούµε ότι δεν γίνεται έρευνα) είναι σαν να ισχυριζόµαστε ότι κατά την έρευνα δεν πραγµατοποιούνται γνωστικές διαδικασίες! (Angell κ.α,2008). Μάλιστα σύµφωνα µε τον Landau(2008) η µοντελοποίηση περιλαµβάνεται στο σύνολο των ενεργειών για τη λύση προβληµάτων (όπου απαιτείται και η γνωστική διαδικασία). 4. Με την υιοθέτηση της διδακτικής χρήσης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, αποφεύγεται η συζήτηση για θέµατα όπως η επαλήθευση, η αξιοπιστία κ.λ.π του µοντέλου, τα οποία όµως συνδέονται άµεσα µε γνωστικές διαδικασίες. Για παράδειγµα η επαλήθευση( verification) του µοντέλου, δηλαδή η εξασφάλιση ότι είµαστε βέβαιοι ότι η προσοµοίωση δρα-αντιστοιχεί όπως είχαµε σχεδιάσει σχετικά µε το εννοιολογικό ή το νοητικό µοντέλο δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί µόνο µε τη χρήση έτοιµων λογισµικών, καθώς µάλιστα σε αυτά η προσοµοίωση δεν σχεδιάζεται ούτε υλοποιείται από το χρήστη. Επίσης στα έτοιµα λογισµικά η αξιοπιστία (credibility) του µοντέλου, δηλαδή η βεβαιότητα ότι το µοντέλο της προσοµοίωσης δίνει αποτελέσµατα µε ακρίβεια τα οποία µπορούν να είναι και χρήσιµα σε επεκτάσεις του µοντέλου, δεν µπορεί να µελετηθεί ούτε και να αξιολογηθεί καθώς τα περισσότερα από αυτά είναι έτσι σχεδιασµένα ώστε να δίνουν τα αποτελέσµατα που αναµένονται. 5. Η χρήση συνήθως- των «ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» υπονοεί ότι το µοντέλο είναι ένα και µοναδικό και αντιστοιχεί σε µια θεωρία η οποία δεν αµφισβητείται. Στη περίπτωση αυτή αφήνεται να εννοηθεί ότι υπάρχει πάντα µια σωστή θεωρία και το µοντέλο επιχειρεί να την 16

17 «αναπαραστήσει» ενώ γνωρίζουµε ότι ακόµα και αν η θεωρία είναι τέλεια και πλήρης το µοντέλο θα πρέπει να κάνει «συµβιβασµούς». Ειδικότερα δεν αναφέρεται ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει θεωρία και το µοντέλο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να δηµιουργηθεί θεωρία. Ο κίνδυνος από τη προηγούµενη προσέγγιση είναι ότι αποφεύγεται η συζήτηση για το γνωστικό αντικείµενο και ειδικά για τις Φυσικές Επιστήµες ως να θεωρείται δεδοµένη η επιστηµονική γνώση και απλά θα πρέπει να αναπαραχθεί (sic!). 6. Συχνά τα λογισµικά µε µοντέλα αποκρύπτουν ότι µπορούν να γραφούν εξισώσεις που δεν λύνονται αναλυτικά και ότι το µοντέλο µέσω της προσοµοίωσης- τις επιλύει µε αριθµητικές µεθόδους. Η χρήση των λογισµικών «δεν επιτρέπει» τη κριτική της ίδιας της φύσης του λογισµικού, της µοντελοποίησης και της προσοµοίωσης, αφού το «θέµα» είναι η «διδακτική» χρήση. Με τον τρόπο αυτό µειώνεται και η αξία της διδακτικής αλλά ακόµα στο πλαίσιο αυτής της τάσης- φαίνεται ως οι προσοµοιώσεις να αφορούν µόνο τη Πρωτοβάθµια και τη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Για τους παραπάνω λόγους θα πρέπει αρχικά οποιαδήποτε επιµόρφωση ή εκπαίδευση να ξεκινά µε τη τυπολογία των µοντέλων, τις βασικές µεθόδους της προσοµοίωσης και τελικά την ένταξη της µοντελοποίησης και τη προσοµοίωσης στην έννοια του υπολογιστικού πειράµατος. 7.Η µη διάκριση µοντέλων που χρησιµοποιούν Μαθηµατικά και Μοντέλων που χρησιµοποιούν Αλγορίθµους. Θεωρούµε ότι οι υπολογιστικές µέθοδοι µπορούν να ενσωµατωθούν στο αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών καθώς µπορούν να δώσουν την ώθηση για µεγαλύτερη κατανόηση των φαινοµένων. Όπως τα Μαθηµατικά είναι ταυτόχρονα ένα γλώσσα και εργαλείο, οι υπολογιστικές µέθοδοι είναι επίσης γλώσσα και εργαλείο που δίνει τη δυνατότητα υλοποίησης των µοντέλων. Σε αναλογία µε τα µοντέλα που εκφράζονται µε µαθηµατικές σχέσεις, υπάρχουν µοντέλα που εκφράζονται µε αλγόριθµους. (Gould, κ.α. 2007). Όταν γράφουµε µια διαφορική εξίσωση είναι σαν να γράφουµε µια εξίσωση µε ρυθµούς σε ένα πρόγραµµα υπολογιστή, όπου όµως το πλεονέκτηµα της χρήσης κώδικα είναι ότι πρέπει να είµαστε σαφείς για τα σύµβολα που χρησιµοποιούµε για τις µεταβλητές, τις αρχικές συνθήκες, τις περιοδικές συνθήκες κ.λ.π. Υπάρχουν όµως µοντέλα που εκφράζονται µε αλγόριθµους και όχι µε µαθηµατικές σχέσεις µεταξύ των µεταβλητών. Τέτοιες περιπτώσεις είναι αυτές που περιγράφονται µε αλγορίθµους Monte Carlo. Μια άλλη περίπτωση είναι αυτή του αυτόµατου πεπερασµένων καταστάσεων (finite-state automaton, FSA)(Jurafsky & Martin,2000). Τα αυτόµατα (cellular automaton) είναι διακριτά δυναµικά συστήµατα στα οποία ο χώρος, ο χρόνος και οι καταστάσεις του συστήµατος είναι διακριτές. Κάθε σηµείο στο πλέγµα (lattice) καλείται κελί και µπορεί να έχει µόνο ένα πεπερασµένο 17

18 αριθµό καταστάσεων ενώ οι καταστάσεις ανανεώνονται σύµφωνα µε ένα «τοπικό» κανόνα. (Barns κ.α.1993). Είναι εποµένως σηµαντικό να γνωρίζουµε αν το µοντέλο µας είναι υλοποιήσιµο µε µαθηµατικές σχέσεις ή αν υλοποιείται µε αλγόριθµους, οπότε αντίστοιχα θα µεταβάλλονται η φάση της προσοµοίωσης και της υπολογιστικής φάσης. 8. Ένας από τους σκοπούς της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας είναι η διερεύνηση του τρόπου που θα ενταχθούν οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση ώστε να υλοποιηθούν εκπαιδευτικές εφαρµογές σύµφωνα µε τα µοντέλα και τις θεωρίες για τη µάθηση. Αυτό προϋποθέτει την ουσιαστική εγκαθίδρυση µιας σχέσης ανάµεσα στη Τεχνολογία και τις θεωρίες για τη µάθηση από την οποία δεν θα πρέπει να λείπει η στήριξη των εκπαιδευόµενων κατά τη διαδικασία της επίλυσης του προβλήµατος. Η συνήθης τακτική της εξέτασης της αποδοτικότητας του λογισµικού πριν και µετά τη παρέµβαση µε το λογισµικό είναι µια µάλλον στατική διαδικασία που δε λαµβάνει υπόψη της φαινόµενα που σχετίζονται µε ψυχολογικές κατασκευές όπως η αυτοεκτίµηση, η αυτοαντίληψη, το γνωστικό προφίλ κλπ. Αυτά τα χαρακτρηριστικά-ακόµα και όταν λαµβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασµό του λογισµκού- θεωρούνται αµετάβλητα κατά τη λύση του προβλήµατος µε τη χρήση του λογισµικού. 9. H αποτελεσµατική εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία προϋποθέτει και την αξιοποίηση γνωστικών πεδίων και από άλλες επιστήµες πέρα από το γνωστικό πεδίο της επιστήµης που θα εφαρµόσουµε τις ΤΠΕ, όπως η Πληροφορική, η Ψυχολογία και η Διδακτική της συγκεκριµένης Επιστήµης. Ειδικότερα η εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών θα πρέπει να λάβει υπόψη της τα ερευνητικά δεδοµένα από την Γνωστική Επιστήµη (cognitive science) αφού αυτή διερευνά την νοηµοσύνη (τη διεργασία του νου πάνω σε αναπαραστατικές δοµές µέσω νευρωνικών διεργασιών που συµβαίνουν στον εγκέφαλο )µέσα από τις επιστήµες της Ψυχολογίας, της Πληροφορικής, της Γλωσσολογίας κ.λ.π 18

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του λογισµικού Power Point στην διδασκαλία των µαθηµατικών 8. Η χρήση του λογισµικού Excel στη διδασκαλία των µαθηµατικών 12

Η χρήση του λογισµικού Power Point στην διδασκαλία των µαθηµατικών 8. Η χρήση του λογισµικού Excel στη διδασκαλία των µαθηµατικών 12 Επιµορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιµορφωτών-ειδικό µέρος Ειδικότητα ΠΕ03 Συγγραφική οµάδα Στυλιανός Ιωάννου (συντονιστής) Αθανάσιος Σκούρας Νικολέτα Ξένου Κων/νος Γαβρίλης Ελισάβετ αλιεράκη Στέφανος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ H έννοια της συνάρτησης κατά την πλοήγηση στο χώρο µε τρισδιάστατα ψηφιακά εργαλεία διαχείρισης γεωγραφικής πληροφορίας

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ H έννοια της συνάρτησης κατά την πλοήγηση στο χώρο µε τρισδιάστατα ψηφιακά εργαλεία διαχείρισης γεωγραφικής πληροφορίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

είναι ένα δύσκολο στην κατανόηση θέμα, διότι έχει κατασκευαστεί σε αφηρημένες δομές. Δεδομένου ότι αυτές οι αφηρημένες δομές δεν καλύπτουν τις ζωές

είναι ένα δύσκολο στην κατανόηση θέμα, διότι έχει κατασκευαστεί σε αφηρημένες δομές. Δεδομένου ότι αυτές οι αφηρημένες δομές δεν καλύπτουν τις ζωές 1.1 Η Γεωμετρία Η Γεωμετρία αποτελεί ένα σημαντικό κεφάλαιο των Μαθηματικών και κατέχει ένα βασικό ρόλο στα προγράμματα σπουδών. Η σημασία της διδασκαλίας της συνδέεται τόσο με τη χρησιμότητά της στην

Διαβάστε περισσότερα

2. Οριοθέτηση της Πληροφορικής

2. Οριοθέτηση της Πληροφορικής 2. Οριοθέτηση της Πληροφορικής Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται μια προσπάθεια ορισμού του αντικειμένου της Πληροφορικής ώστε να γίνει σαφές τι εννοούμε σήμερα με αυτόν τον όρο, και κατά συνέπεια να γίνει σαφές

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ιαµόρφωση και αιτιολόγηση εικασιών από µαθητές ηµοτικού και ο ρόλος τους στην απόδειξη

ιαµόρφωση και αιτιολόγηση εικασιών από µαθητές ηµοτικού και ο ρόλος τους στην απόδειξη ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΩΝ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009 Σελίδα 1 από 22 Εισαγωγή Τα πολυμέσα είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος "Σχεδίαση με χρήση Η/Υ" στην τεχνική εκπαίδευση

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος Σχεδίαση με χρήση Η/Υ στην τεχνική εκπαίδευση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΙ ΗΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τα Μαθηματικά στο Γυμνάσιο

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τα Μαθηματικά στο Γυμνάσιο ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «Αναλυτικά Προγράμματα Μαθησιακών Δυσκολιών-Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση»

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη διδακτέα ύλη και τη διδασκαλία. κατά το σχολικό έτος 2007-2008

Οδηγίες για τη διδακτέα ύλη και τη διδασκαλία. κατά το σχολικό έτος 2007-2008 Οδηγίες για τη διδακτέα ύλη και τη διδασκαλία των ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ του ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ κατά το σχολικό έτος 007-008 Με απόφαση της ελληνικής κυβερνήσεως τα διδακτικά βιβλία του ηµοτικού, του Γυµνασίου και του

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΟΥΛΟΥ Όνομα Πατρός: ΣΕΡΑΦΕΙΜ Αριθμός Μητρώου : Τ - 518 ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΣ 2006

Διαβάστε περισσότερα

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο Εισαγωγή Η εργασία αυτή έχει στόχο να παρουσιάσει µια εναλλακτική πρόταση για τη διδασκαλία της Γεωµετρίας στις πρώτες τάξεις του δηµοτικού σχολείου, αντλώντας περιεχόµενα από τη λαϊκή παράδοση και λαµβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά Λογισμικά για τα Μαθηματικά

Εκπαιδευτικά Λογισμικά για τα Μαθηματικά ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Εκπαιδευτικά Λογισμικά για τα Μαθηματικά ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Βασίλειος Νιτσοτόλης (ΑΜ: Τ02354) Επιβλέπων: Γεώργιος Σούλτης, Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΙΤΥ - Τοµέας Επιµόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)

ΕΑΙΤΥ - Τοµέας Επιµόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ) Ε.Π. Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ (2007 2013) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Επιµορφωτικό υλικό για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Δημοτικό)

Μαθηματικά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Δημοτικό) ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Μαθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2006 Επιμέλεια και συντονισμός: Σωκράτης Δημητριάδης Μιχάλης Μανιαδάκης Ομάδα σύνταξης: Χάρης Γεωργίου Σωκράτης Δημητριάδης Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικές δραστηριότητες με επιλογή δεδομένων και η συμβολή τους στις μετά-δεξιότητες και την εννοιολογική ανάπτυξη

Μαθηματικές δραστηριότητες με επιλογή δεδομένων και η συμβολή τους στις μετά-δεξιότητες και την εννοιολογική ανάπτυξη ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μαθηματικές δραστηριότητες με επιλογή δεδομένων και η συμβολή τους στις μετά-δεξιότητες και την εννοιολογική ανάπτυξη Βασίλης Καραγιάννης Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Δέσποινα Πόταρη Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Χρήση αυτόνομων οντοτήτων λογισμικού στη διαχείριση πόρων ενός συστήματος επείγουσας προνοσοκομειακής ιατρικής Ζαμπούλης Ξενοφών

Διαβάστε περισσότερα

Τα ερωτήµατα που προκύπτουν άµεσα, σχετικά µε το ρόλο και τη σηµασία των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση του γραµµατισµού, είναι:

Τα ερωτήµατα που προκύπτουν άµεσα, σχετικά µε το ρόλο και τη σηµασία των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση του γραµµατισµού, είναι: ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ: ΜΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥΣ ILANA SNYDER 1. ΜΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥΣ Η διδασκαλία του γραµµατισµού έχει µπει σε µια νέα εποχή. Οι νέες τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ...117

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ...117 Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών - Τεύχος 5: Κλάδος ΠΕ04 ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ) 2.2.4 «CHEMCALC»... 111 2.2.5 «ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ»... 112 2.2.6 «Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α.»...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη πρωτότυπου εργαλείου πρόβλεψης της συμπεριφοράς πολύπλοκων συστημάτων με χρήση της μεθοδολογίας System Dynamics

Ανάπτυξη πρωτότυπου εργαλείου πρόβλεψης της συμπεριφοράς πολύπλοκων συστημάτων με χρήση της μεθοδολογίας System Dynamics Ανάπτυξη πρωτότυπου εργαλείου πρόβλεψης της συμπεριφοράς πολύπλοκων συστημάτων με χρήση της Η Διπλωματική Εργασία παρουσιάστηκε ενώπιον του Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Αιγαίου Σε Μερική Εκπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μιχάλης Σκουμιός Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Σημειώσεις Ρόδος 2012 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανάπτυξη της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών ως αυτόνομης επιστημονικής περιοχής διεθνώς,

Διαβάστε περισσότερα

i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.

i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher. i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.gr 2/314 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΤΟΥ Δ.Α.Θ.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΤΟΥ Δ.Α.Θ. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ MODULE 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ Κεφάλαιο 1ο: Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις 1.1 Οριοθέτηση της έννοιας αξιολόγηση 1.2 Διακρίσεις της Αξιολόγησης 1.3 Aναγκαιότητα

Διαβάστε περισσότερα