Ο αναστοχασµός ως µεταγνωστική διαδικασία κατά την πρακτική άσκηση των εκπαιδευτικών µε µικροδιδασκαλία: Η περίπτωση των

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο αναστοχασµός ως µεταγνωστική διαδικασία κατά την πρακτική άσκηση των εκπαιδευτικών µε µικροδιδασκαλία: Η περίπτωση των"

Transcript

1 Ο αναστοχασµός ως µεταγνωστική διαδικασία κατά την πρακτική άσκηση των εκπαιδευτικών µε µικροδιδασκαλία: Η περίπτωση των σπουδαστών του ΕΠΠΑΙΚ στην ΑΣΠΑΙΤΕ Καράµηνας Ιγνάτιος, ρ. 1, ιδάσκων 1,2,Εκπαιδευτικός ΠΕ70 Περίληψη: Η παρούσα εισήγηση επιχειρεί να αναδείξει τη σηµασία του αναστοχασµού ως µεταγνωστικής διαδικασίας κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης µε µικροδιδασκαλία των υποψήφιων εκπαιδευτικών του Ετήσιου Προγράµµατος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) στην ΑΣΠΑΙΤΕ. Ο αναστοχασµός της διδακτικής πράξης είναι µια σύνθετη και πολυεπίπεδη διαδικασία στην οποία εµπλέκονται όλες οι προϋπάρχουσες έννοιες για τη µάθηση αλλά και οι υποκειµενικές εµπειρίες κάθε εκπαιδευόµενου. Υπό την έννοια αυτή αποτελεί µια µεταγνωστική διαδικασία καθώς ανατροφοδοτεί την εκπαιδευτική πράξη και καθοδηγεί τις σκέψεις και κατ επέκταση τις διδακτικές ενέργειες των υποψήφιων εκπαιδευτικών. Η θεωρητική επεξεργασία του εν λόγω θέµατος συµπληρώνεται µε την διερεύνηση των απόψεων των σπουδαστών του ΕΠΠΑΙΚ σχετικά µε τον αναστοχασµό κατά την πρακτική τους άσκηση µε µικροδιδασκαλία. Η εν λόγω διερεύνηση δείχνει ότι οι σπουδαστές του ΕΠΠΑΙΚ αντιλαµβάνονται και αναδεικνύουν σε υψηλό βαθµό τη σηµασία του αναστοχασµού σε κάθε φάση της διδακτικής πράξης κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης µε µικροδιδασκαλία. 1. Εισαγωγή Ως αναστοχασµός προσδιορίζεται γενικότερα η κριτική εξέταση των πεποιθήσεων του ατόµου και ο έλεγχος από πού αυτές πηγάζουν και προέρχονται µε στόχο την αναθεώρηση µιας εµπειρίας µε βάση την κριτική αποτίµηση εννοιών και αντιλήψεων (Ζαρίφης, 2009). Ειδικότερα, ο αναστοχασµός της διδακτικής πράξης αποτελεί «µια σύνθετη και πολυεπίπεδη διαδικασία στην εξέλιξη της οποίας εµπλέκονται όλες οι προϋπάρχουσες έννοιες για τη µάθηση και οι υποκειµενικές εµπειρίες κάθε εκπαιδευόµενου» (Cornford, 2002, όπως παρατίθεται στο Γιαννακοπούλου, 2008). Υπό την έννοια αυτή, αποτελεί µια µεταγνωστική διαδικασία καθώς ανατροφοδοτεί την εκπαιδευτική πράξη και καθοδηγεί τις σκέψεις και κατ επέκταση τις διδακτικές ενέργειες των υποψήφιων εκπαιδευτικών. Όπως έχει ερευνητικά διαπιστωθεί, οι εκπαιδευόµενοι εκπαιδευτικοί µετά την ολοκλήρωση της βασικής τους εκπαίδευσης, διαφοροποιούν σε πολύ µικρό βαθµό τις αντιλήψεις τους για τη διδακτική πρακτική καθώς διαµορφώνουν τις διδακτικές τους ενέργειες και πρακτικές στηριζόµενοι περισσότερο στις προϋπάρχουσες ιδέες και αντιλήψεις τους για τη διδασκαλία, οι οποίες βασικά προέρχονται από τις σχολικές τους εµπειρίες, παρά εφαρµόζουν γνώσεις και πρακτικές που διδάχθηκαν στα προγράµµατα της βασικής τους εκπαίδευσης (Rogers, 1999). Η διαπίστωση αυτή ότι οι προϋπάρχουσες αντιλήψεις για τη διδακτική πρακτική φαίνεται να έχουν γερά θεµέλια που είναι δύσκολο να αλλάξουν, διαµορφώνει την αναγκαιότητα να συνειδητοποιηθούν τόσο αυτές καθαυτές όσο και οι επιπτώσεις τους στη διαµόρφωση της διδακτικής φυσιογνωµίας των εκπαιδευόµενων εκπαιδευτικών. Σε αυτή τη διεργασία µπορεί να συµβάλει ISSN

2 καθοριστικά ο αναστοχασµός της διδακτικής πρακτικής από τους εκπαιδευόµενους εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης µε µικροδιδασκαλία. Ο αναστοχασµός στη διδασκαλία, που τα τελευταία χρόνια αποτελεί µια σηµαντική προσέγγιση στη διδακτική πρακτική (Pollard, 2005), έχει την αφετηρία του στη διάκριση που κάνει ο Dewey (1910) ανάµεσα στις µηχανικά επαναλαµβανόµενες και στις αναστοχαστικές πράξεις. Σύµφωνα µε τον ίδιο, «οι µηχανικά επαναλαµβανόµενες πράξεις καθοδηγούνται από παράγοντες, όπως είναι η συνήθεια, η παράδοση και η εξουσία και κατά συνέπεια είναι στατικές και δεν επιδέχονται εύκολα τροποποιήσεις». Από την άλλη, «οι αναστοχαστικές πράξεις στηρίζονται σε µια συνεχή αυτό-αξιολόγηση και ανάπτυξη και έχουν ως αποτέλεσµα την ευελιξία, τη συνεχή ανάλυση και την κοινωνική επίγνωση». Οι δυο αυτές βασικές διαστάσεις της διδακτικής πρακτικής, όπως τις προσδιορίζει ο Dewey, εφαρµοσµένες στην πρακτική άσκηση προάγουν την αναστοχαστική διαδικασία στη διδασκαλία, συµβάλλουν στην τροποποίηση παγιωµένων αντιλήψεων και πρακτικών των εκπαιδευόµενων εκπαιδευτικών και οδηγούν στη συνειδητοποίηση της διδακτικής τους πρακτικής και στην τροποποίηση βασικών τους επιλογών στη διδασκαλία (Γιαννακοπούλου, 2008). Με βάση όσα υποστηρίχτηκαν παραπάνω, έχει ενδιαφέρον η διερεύνηση του αναστοχασµού των εκπαιδευτικών του ΕΠΠΑΙΚ στην ΑΣΠΑΙΤΕ κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης µε µικροδιδασκαλία στο πλαίσιο της παιδαγωγικής τους κατάρτισης. Η ΑΣΠΑΙΤΕ ως παιδαγωγική σχολή έχει βασική της αποστολή τόσο την υποστήριξη και παιδαγωγική κατάρτιση των προπτυχιακών σπουδαστών των Τµηµάτων Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών (ΤΤΕ) όσο και την οργάνωση και λειτουργία Προγραµµάτων Παιδαγωγικής Κατάρτισης καθώς και Επιµόρφωσης και Εξειδίκευσης (Ν. 3027/02). Στα Προγράµµατα Παιδαγωγικής Κατάρτισης, όπως είναι το Ετήσιο Πρόγραµµα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ), µετέχουν κατόπιν επιλογής των µετρήσιµων τυπικών τους προσόντων, απόφοιτοι Σχολών Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυµούν να αποκτήσουν το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και ιδακτικής Επάρκειας µε στόχο µετά από επιτυχία στις εξετάσεις του ΑΣΕΠ, το διορισµό τους στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Η φοίτηση στο ΕΠΠΑΙΚ είναι ετήσια, υποχρεωτική και διεξάγεται κατά τις απογευµατινές ώρες δεδοµένου ότι οι εκπαιδευόµενοι είναι εργαζόµενοι. Ένα βασικό χαρακτηριστικό των σπουδαστών στο ΕΠΠΑΙΚ είναι ότι είναι ενήλικες εκπαιδευόµενοι, που εκπαιδεύονται µετά την απόκτηση του βασικού τους πτυχίου και έχοντας µεσολαβήσει αρκετό χρονικό διάστηµα στη διάρκεια του οποίου είτε εργάστηκαν ή και σήµερα εργάζονται σε ειδικότητες διαφορετικές από αυτές των βασικών τους σπουδών (Ρέππα, Φίλιος & Καλούρη, 2005). Ανάµεσα στις βασικές υποχρεώσεις των σπουδαστών του ΕΠΠΑΙΚ είναι ο σχεδιασµός και η διεξαγωγή µικροδιδασκαλιών στο πλαίσιο των Πρακτικών Ασκήσεων ιδασκαλίας (ΠΑ ).Οι ΠΑ αποτελούν «την πρακτική διάσταση των παιδαγωγικών σπουδών» των σπουδαστών στην ΑΣΠΑΙΤΕ, καθώς είναι «ένα ISSN

3 οργανωµένο πλέγµα δραστηριοτήτων», που συµπεριλαµβάνει µικροδιδασκαλίες, προκαταρκτικές διδασκαλίες, παρακολουθήσεις και διδασκαλίες σε επιλεγµένα σχολεία (Ιστοσελίδα ΑΣΠΑΙΤΕ, 2009 Καράµηνας, 2009). Η µικροδιδασκαλία (microteaching) αποτελεί µια εργαστηριακή άσκηση διάρκειας 5 έως 20 λεπτών, ανάλογα µε το µοντέλο που ακολουθείται κάθε φορά, κατά την οποία ο εκπαιδευόµενος εκπαιδευτικός διδάσκει µια µικρή διδακτική ενότητα σε ένα µικρό ακροατήριο, αποτελούµενο από συναδέλφους του µε σκοπό την εξοικείωσή του µε συγκεκριµένες διδακτικές δεξιότητες. Βασικό στοιχείο της µικροδιδασκαλίας είναι η βιντεοσκόπησή της ώστε εκτός από τους εκπαιδευόµενους να είναι σε θέση και αυτός που διδάσκει να δει τον εαυτό του στο βίντεο ως διδάσκοντα αµέσως µετά την πραγµατοποίησή της ή και αργότερα. Μετά την προβολή ακολουθούν σχόλια και κρίσεις από τους εκπαιδευόµενους και τον επόπτηπαιδαγωγό (Χατζηδήµου, 1997 Κουγιουρούκη, 2003 Γιαννακοπούλου, 2008). Σύµφωνα µε τις οδηγίες των ΠΑ, ο σπουδαστής κατά τη µικροδιδασκαλία «ασκείται σε µια διδακτική ενότητα της ειδικότητάς του», στην ουσία σε ένα «συνεπτυγµένο πλήρες µάθηµα» διάρκειας 15 λεπτών µε τουλάχιστον 5 συσπουδαστές του ως µαθητές και µε βιντεοσκόπηση της διδασκαλίας του. Στη συνέχεια ακολουθεί προβολή της διδασκαλίας και κατόπιν συζήτηση στην τάξη µε τον επόπτη και τους συσπουδαστές (Ιστοσελίδα ΑΣΠΑΙΤΕ, 2009). Λαµβάνοντας υπόψη όσα υποστηρίχτηκαν παραπάνω, πιστεύουµε ότι η µικροδιδασκαλία µπορεί να αποτελέσει ένα πεδίο για τους εκπαιδευόµενους εκπαιδευτικούς που επιτρέπει τη συνειδητοποίηση των αξιών, των στάσεων και των παραδοχών τους για τη µάθηση και τη διδασκαλία, τις οποίες ήδη έχουν συγκροτηµένες, όπως προαναφέρθηκε, και οι οποίες επιδρούν στη διδακτική τους πρακτική. Στο πλαίσιο της µικροδιδασκαλίας, η βιντεοσκόπηση και εν συνεχεία η παρακολούθηση σε βίντεο και κυρίως ο διάλογος και η συζήτηση είναι δυνατόν να βοηθήσουν τους εκπαιδευόµενους να αποκτήσουν επίγνωση όλων αυτών των δεδοµένων της διδακτικής τους πρακτικής (Pollard, 2005, όπως παρατίθεται στο Γιαννακοπούλου, 2008). Στην ουσία η µικροδιδασκαλία απαλλαγµένη από τις πιέσεις της διδασκαλίας σε πραγµατικές συνθήκες (Πολεµικός, 1992) παρέχει τις δυνατότητες και το πλαίσιο για τον αναστοχασµό της διδακτικής πρακτικής και κατ επέκταση τη συνειδητοποίηση από τους εκπαιδευόµενους εκπαιδευτικούς της σχέσης µεταξύ των σκέψεων και της πρακτικής τους. Με άλλα λόγια η µικροδιδασκαλία σε ένα πλαίσιο αναστοχαστικής διδακτικής πρακτικής αποτελεί µια µεταγνωστική διαδικασία, που σύµφωνα µε του όρους του Shohn (1983) µπορεί να αποτελέσει ταυτόχρονα ένα πεδίο αναστοχασµού στην πράξη αλλά και ένα πεδίο αναστοχασµού για την πράξη. Πιο συγκεκριµένα, ο αναστοχασµός στην πράξη, «περιλαµβάνει τη διερεύνηση υποκειµενικών εµπειριών που είναι συνδεδεµένες µε τα συναισθήµατα και ταυτόχρονα είναι συναφείς µε τις πρακτικές θεωρίες» και ουσιαστικά συµβάλει στην «οικοδόµηση νέων κατανοήσεων µιας κατάστασης, οι οποίες τροφοδοτούν τις υποκειµενικές πράξεις κατά τη διάρκεια της εξέλιξής τους». Από την άλλη, ο ISSN

4 αναστοχασµός για την πράξη, «αναπτύσσεται µετά την εξέλιξη µιας πράξης σε συζητήσεις και καταγραφές των στοιχείων για την πράξη. Έχει κατ αρχήν ένα απολογιστικό χαρακτήρα που οδηγεί σε σκέψεις και ερωτήσεις για τα στοιχεία της πράξης, όπως και για τις συναφείς µε την πράξη ιδέες και γνώσεις» (Γιαννακοπούλου, 2008 Καλαϊτζοπούλου, 2001). Ο αναστοχασµός για την πράξη, λοιπόν, µπορεί να αποτελέσει ένα πεδίο µεταγνωστικής διαδικασίας στην πρακτική άσκηση των εκπαιδευόµενων εκπαιδευτικών µε µικροδιδασκαλία, αφού µετά την πραγµατοποίηση της µικροδιδασκαλίας ακολουθεί η προβολή και κατόπιν η συζήτηση των όσων προηγήθηκαν ανάµεσα στους σπουδαστές και στο επόπτη-παιδαγωγό. Στη συνέχεια της εργασίας ακολουθεί η παρουσίαση της έρευνας για τον αναστοχασµό των εκπαιδευτικών του ΕΠΠΑΙΚ κατά την πρακτική τους άσκηση µε µικροδιδασκαλία, η οποία αποτελεί µέρος ευρύτερης έρευνας, που αναφέρεται στη µικροδιδασκαλία ως βασική τεχνική εκπαίδευσης των υποψήφιων εκπαιδευτικών στην ΑΣΠΑΙΤΕ. 2. Μεθοδολογία της Έρευνας Βασικός σκοπός της παρούσης έρευνας ήταν η διερεύνηση των απόψεων και αντιλήψεων των σπουδαστών του ΕΠΠΑΙΚ ως προς τον αναστοχασµό της διδακτικής τους πρακτικής κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης µε µικροδιδασκαλία. Για το σκοπό αυτό διερευνήθηκε εάν και σε ποιο βαθµό οι εν λόγω σπουδαστές αναστοχάζονται ως προς τη διδακτική τους πρακτική σε κάθε φάση διεξαγωγής της µικροδιδασκαλίας (σχεδιασµός, εκτέλεση, προβολή, συζήτηση). Ως ερευνητικό εργαλείο για την εν λόγω διερεύνηση χρησιµοποιήθηκε το Ερωτηµατολόγιο µε κλειστές ερωτήσεις σε κλίµακα τύπου Likert και µια ανοικτή ερώτηση. Το δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν οι σπουδαστές ενός τµήµατος του ΕΠΠΑΙΚ στην ΑΣΠΑΙΤΕ κατά το ακαδηµαϊκό έτος Από τους 40 σπουδαστές του Τµήµατος επέστρεψαν το Ερωτηµατολόγιο οι 31, οι οποίοι αποτελούν το δείγµα της συγκεκριµένης έρευνας. 3. Αποτελέσµατα της Έρευνας α. Οι απαντήσεις των υποκειµένων του δείγµατος της έρευνας ως προς τα ατοµικά-δηµογραφικά τους στοιχεία έχουν ως εξής: Τα υποκείµενα του δείγµατος είναι 31, εκ των οποίων οι 16 είναι άνδρες (52%) και οι 15 είναι γυναίκες (48%). Ως προς την ηλικία, 22 από αυτούς έχουν ηλικία έως 33 ετών (71%), 7 έχουν ηλικία από 31 έως 40 (23%) και 2 έχουν ηλικία 41 έως 50 ετών (6%). Ως προς την οικογενειακή τους κατάσταση, οι 20 είναι έγγαµοι (67%), 1 είναι διαζευγµένος (3%) και οι άλλοι 9 είναι άγαµοι (30%). Ως προς την προϋπηρεσία τους στην εκπαίδευση, 13 από αυτούς έχουν διδακτική εµπειρία (42%) ενώ οι άλλοι 18 δε έχουν (58%). Ως προς τις επιπλέον σπουδές πέραν του βασικού τους πτυχίου, 16 από αυτούς έχουν µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (52%), 1 έχει µεταπτυχιακό και ISSN

5 διδακτορικό, 1 έχει διδακτορικό, 3 έχουν δεύτερο πτυχίο και µεταπτυχιακό, 1 έχει δεύτερο πτυχίο ενώ 9 δεν έχουν επιπλέον σπουδές (29%). Τέλος, ως προς την ειδικότητα τους, 12 από αυτούς είναι Πληροφορικής (38%), 9 Ηλεκτρολόγοι (29%), 5 Μηχανολόγοι (16%) ενώ 5 δήλωσαν άλλες ειδικότητες, όπως Οχηµάτων, Εφαρµογών κ.ά. (16%). β. Οι απαντήσεις των υποκειµένων του δείγµατος ως προς τις ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου που διερευνούν τον αναστοχασµό κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης µε µικροδιδασκαλία έχουν ως εξής: Στην 1η ερώτηση για το αν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί που ασκούνται στις µικροδιδασκαλίες µαθαίνουν «να αναστοχάζονται µε βάση τη βιντεοσκόπηση και προβολή της µικροδιδασκαλίας τους», βλέπουµε ότι 1 διαφωνεί (3%), 4 είναι ουδέτεροι (13%), 17 συµφωνούν (55%) ενώ 9 συµφωνούν απόλυτα (29%). ιαπιστώνουµε δηλαδή, ότι η µεγάλη πλειονότητα των εκπαιδευτικών του δείγµατος (84%) συµφωνούν µε το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί που ασκούνται στις µικροδιδασκαλίες µαθαίνουν να αναστοχάζονται µε βάση τη βιντεοσκόπηση και προβολή της µικροδιδασκαλίας τους, ένα µικρό ποσοστό (13%) είναι ουδέτεροι ενώ εάν ελάχιστο ποσοστό (3%) δήλωσε ότι διαφωνεί. Στην 2η ερώτηση για το αν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί που ασκούνται στις µικροδιδασκαλίες µαθαίνουν «να αναστοχάζονται µε βάση τη συζήτηση που ακολουθεί κάθε προβολή µικροδιδασκαλίας» βλέπουµε ότι 2 είναι ουδέτεροι (7%), 18 συµφωνούν (58%) ενώ 11 συµφωνούν απόλυτα (35%). ιαπιστώνουµε δηλαδή, ότι η µεγάλη πλειονότητα των εκπαιδευτικών του δείγµατος (93%) συµφωνούν µε το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί που ασκούνται στις µικροδιδασκαλίες µαθαίνουν να αναστοχάζονται µε βάση τη συζήτηση που ακολουθεί κάθε προβολή µικροδιδασκαλίας, ένα µικρό ποσοστό (13%) είναι ουδέτεροι ενώ εάν ελάχιστο ποσοστό (3%) δήλωσε ότι διαφωνεί. Στην 3η ερώτηση για το αν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί που ασκούνται στις µικροδιδασκαλίες µαθαίνουν «να αναστοχάζονται µε βάση όλο το πλαίσιο της µικροδιδασκαλίας τους» βλέπουµε ότι 1 διαφωνεί (3%), 5 είναι ουδέτεροι (16%), 19 συµφωνούν (61%) ενώ 6 συµφωνούν απόλυτα (19%). ιαπιστώνουµε δηλαδή, ότι η µεγάλη πλειονότητα των εκπαιδευτικών του δείγµατος (80%) συµφωνούν µε το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί που ασκούνται στις µικροδιδασκαλίες µαθαίνουν να αναστοχάζονται µε βάση όλο το πλαίσιο της διδασκαλίας τους, ένα µικρό ποσοστό είναι ουδέτεροι (16%) ενώ εάν ελάχιστο ποσοστό (3%) δήλωσε ότι διαφωνεί. Στην 4η ερώτηση για το αν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί που ασκούνται στις µικροδιδασκαλίες µαθαίνουν «να βελτιώνονται στην επόµενη µικροδιδασκαλία µε βάση αυτό τον αναστοχασµό» βλέπουµε ότι 3 είναι ουδέτεροι (9%), 16 συµφωνούν (52%) ενώ 12 συµφωνούν απόλυτα (39%). ιαπιστώνουµε δηλαδή, ότι η µεγάλη πλειονότητα των εκπαιδευτικών του δείγµατος (91%) συµφωνούν µε το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί που ασκούνται στις µικροδιδασκαλίες µαθαίνουν να βελτιώνονται στην επόµενη µικροδιδασκαλία µε βάση αυτό τον αναστοχασµό ενώ ένα µικρό ποσοστό (9%) δηλώνουν ουδέτεροι. ISSN

6 γ. Οι απαντήσεις των υποκειµένων της έρευνας στην ανοικτή ερώτηση: «Σε ποιο βαθµό, µε ποιους τρόπους και µε ποια αποτελέσµατα η µικροδιδασκαλία (σχεδιασµός, διεξαγωγή-βιντεοσκόπηση, προβολή, συζήτηση) δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόµενους να αναστοχαστούν στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης;», έχουν ως εξής: Στην ανοικτή ερώτηση απάντησαν οι 30 από τους 31 εκπαιδευτικούς του δείγµατος (Ν=30). Οι απαντήσεις τους οµαδοποιήθηκαν και κατηγοριοποιήθηκαν. Ως µεθοδολογικό εργαλείο για την επεξεργασία των απόψεων των υποκειµένων της έρευνας χρησιµοποιήθηκε η ανάλυση περιεχοµένου ενώ ως βασική µονάδα ανάλυσης θεωρήθηκε το θέµα (Τσιπλητάρης & Μπαµπάλης, 2006). Με βάση το περιεχόµενο των αναφορών των υποκειµένων του δείγµατος προέκυψαν δυο (2) θεµατικές κατηγορίες (βλ. Πίνακα 1): 1. Θετική άποψη για τον ρόλο της µικροδιδασκαλίας στο αναστοχασµό των εκπαιδευτικών 2. Κριτική άποψη για τον ρόλο της µικροδιδασκαλίας στο αναστοχασµό των εκπαιδευτικών Α/Α 1 2 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Θετική άποψη για τον ρόλο της µικροδιδασκαλίας στο αναστοχασµό των εκπαιδευτικών Κριτική άποψη για τον ρόλο της µικροδιδασκαλίας στο αναστοχασµό των εκπαιδευτικών ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ f ΠΟΣΟΣΤΟ % ΣΥΝΟΛΟ Πίνακας 1: Ποσοστιαία Κατανοµή των Απαντήσεων κατά Θεµατική Κατηγορία 1η Θεµατική Κατηγορία: «Θετική άποψη για τον ρόλο της µικροδιδασκαλίας στο αναστοχασµό των εκπαιδευτικών». Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται 26 αναφορές (87%) επί του συνόλου των 30, που ιεραρχούν τις φάσεις της µικροδιδασκαλίας που κατά την άποψη των εκπαιδευτικών βοηθούν στον αναστοχασµό της µικροδιδασκαλίας τους. Στην πρώτη θέση κατατάσσουν τη συζήτηση µετά από κάθε µικροδιδασκαλία µε 26 αναφορές, αφού όπως υποστηρίζουν «η συζήτηση είναι ίσως ο πλέον σηµαντικός τρόπος αναστοχασµού, καθώς ακούµε τόσο τις παρατηρήσεις των συναδέλφων µας, όσο και του εξειδικευµένου πάνω στο αντικείµενο επόπτη» (Ε-10), «η συζήτηση ενισχύει τον αναστοχασµό και τη βελτίωση των µεθόδων» (Ε-15), αναδεικνύουν το ρόλο του επόπτη και των συναδέλφων τους «µε τις παρατηρήσεις που σηµειώνει ο επόπτης πάνω στο σχέδιο µαθήµατος έχεις µια γενική εικόνα για τα λάθη σου, κάτι που βοηθά και έπειτα στο σπίτι όταν σχεδιάζεις την επόµενη µικροδιδασκαλία» (Ε-11), «η συζήτηση και ο σχολιασµός τόσο των συνάδελφων και τα έµπειρα σχόλια /συµβουλές του/ της επόπτη/τριας αποτελούν βασική πηγή ISSN

7 αναστοχασµού και προσπάθειας βελτίωσης/ αποφυγής λαθών, στις µελλοντικές µικροδιδασκαλίες» (Ε-30). Στην δεύτερη θέση κατατάσσουν την προβολή της βιντεοσκοπηµένης διδασκαλίας µε 21 αναφορές, αφού όπως υποστηρίζουν «σηµαντικό ρόλο παίζει κατά τη γνώµη µου η βιντεοσκόπηση-προβολή γιατί τόσο ο επόπτης όσο και οι συνάδελφοι βλέπουν από διαφορετικές οπτικές γωνίες την εκάστοτε µικροδιδασκαλία και δίνουν µια πιο ολοκληρωµένη άποψη του αποτελέσµατος αυτής» (Ε-1), «ιδιαίτερα σηµαντική η συµβολή του βίντεο που βλέπει κάθε εκπαιδευόµενος εκπαιδευτικός µε το πέρας της µικροδιδασκαλίας του» (Ε-4), «βλέποντας το βίντεο µε τη διδασκαλία µας παρατηρούµε ποιες πτυχές της δεν µας αρέσουν και τις αλλάζουµε» (Ε-10), «η βιντεοσκόπηση συνέβαλε στην παρατήρηση του εαυτού µας «εν δράσει» (Ε-12), «µε την προβολή παρατήρησα σηµεία του εαυτού µου που δεν ήµουν σε θέση να καταλάβω κατά τη διεξαγωγή της µικροδιδασκαλίας» (Ε-18), «θετική είναι η παρακολούθηση της διδασκαλίας των άλλων εκπαιδευοµένων γιατί υπάρχει ένα µέτρο σύγκρισης, µπορεί να προλάβει ο ίδιος λάθη που συζητήθηκαν για τη διδασκαλία κάποιου άλλου εκπαιδευόµενου» (Ε-21), «η προβολή βοηθά σηµαντικά να ξεπεραστούν οι αδυναµίες κατά τη διδασκαλία, στην εµφάνιση, στο στήσιµο του εκπαιδευτικού, στον τρόπο που χειρίζεται το σώµα και τα χέρια, τον τόνο της φωνής του» (Ε-26). Στην τρίτη θέση κατατάσσουν το σχεδιασµό της µικροδιδασκαλίας µε 6 αναφορές, αφού όπως υποστηρίζουν «όλος ο σχεδιασµός της µικροδιδασκαλίας έχει ως βασικό στόχο τον αναστοχασµό και τελικά τη βελτίωση της διδασκαλίας µας» (Ε- 4), «κατά τον σχεδιασµό βλέπουµε αν πετυχαίνουµε αυτό που θέλουµε και µπορούµε να τον αλλάξουµε» (Ε-10), «ο σχεδιασµός της διδασκαλίας εξοικειώνει σηµαντικά τον εκπαιδευτικό µε τον συστηµατικό προγραµµατισµό» (Ε-15). 2η Θεµατική Κατηγορία: «Κριτική άποψη για τον ρόλο της µικροδιδασκαλίας στο αναστοχασµό των εκπαιδευτικών». Στις 4 αναφορές της δεύτερης κατηγορίας γίνεται κριτική για τον ρόλο της µικροδιδασκαλίας στο αναστοχασµό των εκπαιδευτικών και πιο συγκεκριµένα σε µια αναφορά ασκείται κριτική για το συνολικό πλαίσιο διεξαγωγής της µικροδιδασκαλίας, αφού όπως επισηµαίνεται «ο τρόπος που γίνεται η µικροδιδασκαλία νοµίζω ότι δεν είναι ο καλύτερος δυνατός. Υπάρχουν αρκετά κενά π.χ. πρέπει να χρησιµοποιήσουµε µεθόδους και διαδικασίες τις οποίες δεν έχουµε διδαχθεί. Χρειάζεται καλύτερη οργάνωση» (Ε-2), ενώ σε τρεις αναφορές ασκείται κριτική σε επιµέρους φάσεις της µικροδιδασκαλίας όπως «η βιντεοσκόπηση (προβολή) θεωρώ πως είναι µια θετική προσθήκη αλλά όχι ιδιαίτερα αποδοτική» (Ε- 7), «αρνητικό (στοιχείο) είναι το γεγονός ότι πρέπει να ακολουθείται κάποια «φόρµα» σχεδίου µαθήµατος γιατί κάτι τέτοιο µπορεί να είναι περιοριστικό» (Ε-21), «η συζήτηση που ακολούθησε την προβολή του βίντεο θεωρητικά δείχνει χρήσιµη και ιδιαίτερα εποικοδοµητική διαδικασία, αλλά στην πράξη δεν µε ωφέλησε ιδιαίτερα» (Ε-25). ISSN

8 4. Συµπεράσµατα-Συζήτηση Τα αποτελέσµατα τόσο από την ποσοτική όσο και από την ποιοτική διερεύνηση των δεδοµένων της έρευνας δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος αντιλαµβάνονται και αναδεικνύουν τη σηµασία του αναστοχασµού της διδακτικής πράξης κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης µε µικροδιδασκαλία. Ειδικότερα, στην µεγάλη τους πλειονότητα, συµφωνούν µε το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί που ασκούνται στις µικροδιδασκαλίες µαθαίνουν να αναστοχάζονται µε βάση τη βιντεοσκόπηση και προβολή της µικροδιδασκαλίας τους (84%), τη συζήτηση που ακολουθεί µετά από κάθε προβολή (93%), µε βάση όλο το πλαίσιο διεξαγωγής της διδασκαλίας τους (80%) αλλά και µαθαίνουν να βελτιώνονται στην επόµενη µικροδιδασκαλία (91%). Επιπλέον, µε βάση τις απαντήσεις τους στην ανοικτή ερώτηση, οι εκπαιδευτικοί του δείγµατος στη µεγάλη τους πλειονότητα (87%) έχουν θετική άποψη για το ρόλο της µικροδιδασκαλίας στον αναστοχασµό της διδακτικής τους πράξης και ειδικότερα αναδεικνύουν ως βασικές συνιστώσες αυτής της διαδικασίας τη συζήτηση µετά από κάθε µικροδιδασκαλία (26 αναφορές), την προβολή κάθε µικροδιδασκαλίας (21 αναφορές) αλλά και τον σχεδιασµό της εκάστοτε µικροδιδασκαλίας (6 αναφορές). Παράλληλα, επισηµαίνουν µε σαφή τρόπο αλλά σε πολύ περιορισµένο επίπεδο (4 αναφορές) δυσκολίες και αναφέρονται σε επιµέρους διαστάσεις του πλαισίου διεξαγωγής της µικροδιδασκαλίας, όπως η ελλιπής θεωρητική ενηµέρωση για µεθόδους και διδακτικές τεχνικές, η στερεότυπη αλλά και ασφυκτικά δοµηµένη µορφή της µικροδιδασκαλίας. Στο σηµείο αυτό έχει αξία να επισηµανθεί ότι, µε βάση τη βιβλιογραφία, στις µέρες µας αποτελεί ζητούµενο της εκπαίδευσης και επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, ο αναστοχαζόµενος ή ο στοχαστικό-κριτικός εκπαιδευτικός (Ματσαγγούρας,1998 Αυγητίδου, 2007), ο οποίος διαµορφώνει το διδακτικό του προφίλ µε βάση τη διδακτική του εµπειρία αλλά και την εν δυνάµει εκπαιδευτική του δράση και συµπεριφορά. Η µικροδιδασκαλία, λοιπόν, ως εκπαιδευτική τεχνική πιστεύουµε ότι συµπεριλαµβάνει µεταγνωστικές διαδικασίες και προσφέρει σε σηµαντικό βαθµό το πλαίσιο για τον αναστοχασµό της διδακτικής πράξης σε προσοµοιωτικές συνθήκες διδασκαλίας χωρίς να διατρέχει ο κίνδυνος λαθών από τον εκπαιδευόµενο εκπαιδευτικό, τα οποία ενδεχοµένως θα ήταν «οδυνηρά» σε συνθήκες πραγµατικής τάξης (Πολεµικός, 1992). Βιβλιογραφικές παραποµπές: Cornford, I.R. (2002). Reflective Teaching: Empirical Research Findings and Some Implications for Teacher Education. Journal of Vocational Education and Training, 54, Rogers, A. (1999). Η Εκπαίδευση Ενηλίκων. Αθήνα: Μεταίχµιο. Dewey, J. (1910). How we Think. London, D. C. Health. Αθανασούλα-Ρέππα, Α., Φίλιος, Α. & Καλούρη-Αντωνοπούλου, Ρ. (2005). Παιδαγωγική Κατάρτιση Ενηλίκων και Ανοικτή και εξ Αποστάσεως ISSN

9 Εκπαίδευση. Το παράδειγµα του Ετήσιου Προγράµµατος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) της ΑΣΠΑΙΤΕ. Στο: Α. Λιοναράκης (Επιµ. ) Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Παιδαγωγικές και Τεχνολογικές Εφαρµογές Τόµος, Β (σ ). Αθήνα: Προποµπός. Αυγητίδου, Σ. (2007). Ο στοχαστικο-κριτικός εκπαιδευτικός ως ζητούµενο στην αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών: Η συµβολή του προγράµµατος της πρακτικής άσκησης. Επιστήµες Αγωγής, 1, Γιαννακοπούλου, Ε. (2008). Η µικροδιδασκαλία στην εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων: Από την ανατροφοδότηση στον αναστοχασµό. Εκπαίδευση Ενηλίκων, 14, Ζαρίφης, Γ. (2009). Ο κριτικός στοχασµός στη µάθηση και εκπαίδευση ενηλίκων. Θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές προεκτάσεις. Αθήνα: Παπαζήσης. Καλαϊτζοπούλου, Μ. (2001). Ο Εκπαιδευτικός ως Στοχαζόµενος Επαγγελµατίας. Αθήνα: Τυπωθήτω. Καράµηνας, Ι. (2009). Η µικροδιδασκαλία ως βασική τεχνική εκπαίδευσης και επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών της επαγγελµατικής και τεχνολογικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. ιαπιστώσεις, προεκτάσεις και προοπτικές. Στο: «Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθµιας επαγγελµατικής και τεχνολογικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα», Συνέδριο της ΑΣΠΑΙΤΕ. Αθήνα, 11 & 12 εκεµβρίου 2009 (Τα Πρακτικά υπό έκδοση). Κουγιουρούκη, Μ. (2003). Ο ρόλος της Μικροδιδασκαλίας στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης και της Επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών. Θεσσαλονίκη: Αφοι Κυριακίδη. Ματσαγγούρας, Η. (1998). Θεωρία της διδασκαλίας: Η προσωπική θεωρία ως πλαίσιο στοχαστικο-κριτικής ανάλυσης. Αθήνα: Gutenberg. Οδηγίες για την ΠΑ. Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ιδασκαλίας (ΠΑ ) ΑΣΠΑΙΤΕ. Στον δικτυακό τόπο: (14/04/2010). Παπάς, Α. (2001). Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη Νέα Χιλιετία. Στο: ηµ. Χατζηδήµου (Επιµ.). Παιδαγωγική και Εκπαίδευση: Τιµητικός Τόµος για τον καθηγητή Παν. Ξωχέλλη. Θεσσαλονίκη: Αφοι Κυριακίδη. Πολεµικός, Ν. (1992). Η τεχνική της µικροδιδασκαλίας στην πρακτική άσκηση των εκπαιδευτικών. Στο: Σχολική Εµπειρία. Θεωρία και Πράξη. Γ. Φιλίππου & Μ. Καΐλα (Επιµ.). Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. Τριλιανός, Α. (2009). Η κριτική σκέψη και η διδασκαλία της. Αθήνα: Αυτοέκδοση. Τσιπλητάρης, Α. & Μπαµπάλης, Θ. (2006). έκα Παραδείγµατα Μεθοδολογίας Επιστηµονικής Έρευνας: Από τη Θεωρία στην Πράξη. Ατραπός: Αθήνα. Χατζηδήµου,. & Κουγιουρούκη, Μ. (2005). Η απόκτηση αυτοπεποίθησης των µελλοντικών εκπαιδευτικών µέσα από το παράδειγµα της χρήσης του βίντεο στη µικροδιδασκαλία: Μια εµπειρική προσέγγιση. Στο: Αθ. Τριλιανός & Ιγν. Καράµηνας (Επιµ.) Μάθηση και ιδασκαλία στην Κοινωνία της Γνώσης. Τόµος Α. Αθήνα: Κέντρο Έρευνας Επιστήµης και Εκπαίδευσης (ΚΕΕΠΕΚ). Χατζηδήµου,. (1997). Η µικροδιδασκαλία στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Μια θεωρητική και εµπειρική προσέγγιση. Θεσσαλονίκη: Αφοι Κυριακίδη. ISSN

Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η περίπτωση των Αχαρνών

Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η περίπτωση των Αχαρνών Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η περίπτωση των Αχαρνών Κυριάκη Σπυριδούλα, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε Παρδάλη Μαρία, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. Περίληψη: Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (ΑΣΠΑΙΤΕ)

Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (ΑΣΠΑΙΤΕ) Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων Ιωάννου Νικολέττα Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) & Αθανασούλα Ρέππα Αναστασία Ανώτατη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Editorial

Περιεχόμενα. Editorial Περιεχόμενα Editorial Σπύρος Κιουλάνης 1. Καταγραφή απόψεων μεταπτυχιακών φοιτητών Πανεπιστημίου Μακεδονία σε σχέση με τη διαδικασία σχεδιασμού, υλοποίησης και την αξιολόγησης των μικροδιδασκαλιών τους

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές και μέθοδοι διερεύνησης των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών από τους Σχολικούς Συμβούλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Βασικές αρχές και μέθοδοι διερεύνησης των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών από τους Σχολικούς Συμβούλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 7ο, 36-51, 2015 Βασικές αρχές και μέθοδοι διερεύνησης των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών από τους Σχολικούς Συμβούλους Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών:

Η συμβολή της διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Κ.Τ.) ΕΣΠΑ 2007-13/Ε.Π.Ε&ΔΒΜ/Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ. και 2 Π.Σ.Εισ.» Η συμβολή της διερεύνησης

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση των στάσεων και αντιλήψεων των ενηλίκων εκπαιδευοµένων σε πρόγραµµα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης µε χρήση των ΤΠΕ (e-learning).

ιερεύνηση των στάσεων και αντιλήψεων των ενηλίκων εκπαιδευοµένων σε πρόγραµµα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης µε χρήση των ΤΠΕ (e-learning). ιερεύνηση των στάσεων και αντιλήψεων των ενηλίκων εκπαιδευοµένων σε πρόγραµµα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης µε χρήση των ΤΠΕ (e-learning). Survey of the attitudes and perceptions of adult learners through

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ AΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ. Πανελλήνιο Συνέδριο ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 17-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ AΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ. Πανελλήνιο Συνέδριο ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 17-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ οµή Απασχόλησης και Σταδιοδροµίας Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανελλήνιο Συνέδριο Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ AΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 17-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα

Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα Γ. Πασχάλης 1, Γ. Φακιολάκης 2, Σ. Παπαδάκης 3 1 Πανεπιστήµιο Πάτρας gpasxali@upatras.gr 2 3 o Γυµνάσιο Μεταµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση μέσω Σχεδιασμού

Μάθηση μέσω Σχεδιασμού Μάθηση μέσω Σχεδιασμού Μελέτη Συγκεντρωτική Έκθεση Πιλοτικής Εφαρμογής στην Ελλάδα Dr Ευγενία Αρβανίτη [Σεπτέμβριος 2011] Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης

Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης Σπύρος Κιουλάνης Αριστείδης Μωυσιάδης Αναστασία Παναγιωτίδου Σπύρος Κιουλάνης Πύρρου 2 Δράμα τηλ. 25210 30833 κιν.6944590744 spiros@kioulanis.gr

Διαβάστε περισσότερα

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ MODULE 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ Κεφάλαιο 1ο: Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις 1.1 Οριοθέτηση της έννοιας αξιολόγηση 1.2 Διακρίσεις της Αξιολόγησης 1.3 Aναγκαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC JOURNAL OF RESEARCH IN EDUCATION

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC JOURNAL OF RESEARCH IN EDUCATION ΙSSN 2241-7303 ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC JOURNAL OF RESEARCH IN EDUCATION Ειδικό Τεύχος με θέμα: «Βελτιώνοντας την εκπαίδευση των μελλοντικών εκπαιδευτικών σε περίοδο κρίσης των θεσμών: προτάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ ΕΝΗΛΙΚΙΟΤΗΤΑ Kolb, Mezirow Μετασχηματίζουσα Μάθηση ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για ένα νέο σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών λειτουργών

Πρόταση για ένα νέο σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών λειτουργών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόταση για ένα νέο σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών λειτουργών Σεπτέμβριος 2012 1 Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού. Bιβλίο ασκάλου

Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού. Bιβλίο ασκάλου Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού Bιβλίο ασκάλου ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ TOY ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ KAI ΥΠΕΥΘΥΝΗ TOY ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές 3

Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές 3 Αποτελέσµατα ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας σε οικονοµολόγους καθηγητές λυκείου για τα χαρακτηριστικά εκπαιδευτικού λογισµικού Πριβαρτιτσάνης Πέτρος 1 prive@sch.gr 1 Καθηγητής ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

«Η Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην εξ αποστάσεως Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών»

«Η Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην εξ αποστάσεως Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» «Η Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην εξ αποστάσεως Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» Νικόλαος Σκίκος 1, Βιργινία Λουκά 2, Ευστάθιος Ζωγόπουλος 3, Άγγελος Μοσχούδης 4 1 Εκπαιδευτικός, 1 ο ΕΠΑΛ Αθηνών nskikos@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 7. Μεθοδολογία επιμόρφωση. Συγγραφεί Ευανθία Μακρή Μπότσαρη Σαράντο Ψυχάρη

ΕΝΟΤΗΤΑ 7. Μεθοδολογία επιμόρφωση. Συγγραφεί Ευανθία Μακρή Μπότσαρη Σαράντο Ψυχάρη ΕΝΟΤΗΤΑ 7 Μεθοδολογία επιμόρφωση Συγγραφεί Ευανθία Μακρή Μπότσαρη Σαράντο Ψυχάρη 217 7.1 Ιδιαιτερότητε τη εκπαίδευση ενηλίκων - Παιδαγωγικέ αρχέ εκπαίδευση ενηλίκων Το 2006, η κοινή ενδιάμεση έκθεση προόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 3.6 Αξιολόγηση Λειτουργίας ΕΑΠ: Αποτελέσματα Έρευνας Αποφοίτων... 485 3.7 Αξιολόγηση Συνέργιας & Συμπληρωματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 2, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 2, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Σχεδιάζοντας και υλοποιώντας εκπαιδευτικές επισκέψεις σε μουσεία και χώρους πολιτισμικής αναφοράς μέσω της αξιοποίησης μουσειοσκευών και νέων τεχνολογιών. Η περίπτωση μιας επιμορφωτικής δράσης στην Πρωτοβάθμια

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (3), 363 378 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (3), 363 378 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007 Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (3), 363 378 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 5 (3), 363-378 Released: December 31, 2007 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 «Αναφορά για τη βελτίωση της διαδικασίας εκπαίδευσης από απόσταση - Η

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 2, Τεύχος 3, 2014 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 2, Τεύχος 3, 2014 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Μια προσέγγιση στις επιμορφωτικές ανάγκες εκπαιδευτικών με ανομοιόμορφο εκπαιδευτικό προφίλ. Η περίπτωση της Πρότυπης Βιοτεχνικής Μονάδας (Π.Β.Μ.) Λακκιάς Θεσσαλονίκης. An approach to teachers training

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΘΕΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ / ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΤΕΕ» ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

Μελέτη «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΘΕΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ / ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΤΕΕ» ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Μελέτη «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΘΕΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ / ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΤΕΕ» ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ: Σταμάτης Παλαιοκρασάς, επίτιμος Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΙΑΚΟΒΕΛΗ. Σχεδιασμός και Οργάνωση της Εκπαίδευσης και της Μάθησης Ενηλίκων

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΙΑΚΟΒΕΛΗ. Σχεδιασμός και Οργάνωση της Εκπαίδευσης και της Μάθησης Ενηλίκων ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΙΑΚΟΒΕΛΗ Σχεδιασμός και Οργάνωση της Εκπαίδευσης και της Μάθησης Ενηλίκων ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΙΑΚΟΒΕΛΗ Σχεδιασμός και Οργάνωση της Εκπαίδευσης και της Μάθησης Ενηλίκων 2 Αυτοέκδοση Τίτλος: Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 2, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 2, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Στοχαστική αλληλεπίδραση μέσω εικονικών συμμετεχόντων (R.I.Vi.Ps): Ένα αλληλεπιδραστικό μοντέλο ανοικτής και εξ αποστάσεως διαδικτυακής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης Reflective Interaction through Virtual

Διαβάστε περισσότερα