ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ"

Transcript

1 ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ Γεληθέο δηαηάμεηο Σν Σκήκα Φηινζνθίαο-Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο νξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεί απφ ην αθαδεκατθφ έηνο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ Φηινζνθίαο κε ηξεηο θαηεπζχλζεηο: 1. πζηεκαηηθή Φηινζνθία 2. Ηζηνξία ηεο Φηινζνθίαο 3. Ζζηθή Αληηθείκελν-θνπόο θνπφο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ Φηινζνθίαο είλαη ε πξναγσγή ηεο γλψζεο θαη ε αλάπηπμε ηεο έξεπλαο ζηε Φηινζνθία, ηελ Ηζηνξία ηεο Φηινζνθίαο θαη ηελ Δθαξκνζκέλε Ζζηθή. Δηδηθφηεξα, ην πξφγξακκα απηφ απνζθνπεί ζηελ εηδίθεπζε επηιεγκέλνπ αξηζκνχ ζπνπδαζηψλ ζε επηκέξνπο θηινζνθηθνχο θιάδνπο θαη ζηελ θαζνδήγεζε απηψλ γηα ηε ζχληαμε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. Δπίζεο απνβιέπεη ζηε θηινζνθηθή επηκφξθσζε θαη κεηεθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα ηελ αξηηφηεξε επηηέιεζε ηνπ παηδεπηηθνχ θαη κνξθσηηθνχ έξγνπ ηνπο. Μεηαπηπρηαθνί ηίηινη Σν Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ Φηινζνθίαο απνλέκεη: 1. Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο ζηηο θαηεπζχλζεηο: α) πζηεκαηηθή Φηινζνθία. β) Ηζηνξία ηεο Φηινζνθίαο γ) Ζζηθή 2. Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα ζηε Φηινζνθία Καηεγνξίεο πηπρηνύρσλ ην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ γίλνληαη δεθηνί πηπρηνχρνη ησλ αληηζηνίρσλ Σκεκάησλ Διιεληθψλ Παλεπηζηεκίσλ ή αλαγλσξηζκέλσλ σο νκνηαγψλ Ηδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο. Πηπρηνχρνη άιισλ θιάδσλ είλαη δπλαηφλ λα γίλνληαη δεθηνί ζην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ Φηινζνθίαο, αθνχ παξαθνινπζήζνπλ απφ ην πξφγξακκα πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ηνπ Σνκέα Φηινζνθίαο ηέζζεξα καζήκαηα θηινζνθίαο θαη εμεηαζζνχλ επηηπρψο ζε δχν απφ απηά. Δπίζεο γίλνληαη δεθηνί πηπρηνχρνη Σ.Δ.Η., ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 12γ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 2916/01. Γηάξθεηα πνπδώλ Ζ ρξνληθή δηάξθεηα γηα ηελ απφθηεζε ηίηινπ νξίδεηαη γηα κελ ηα κεηαπηπρηαθά δηπιψκαηα εηδίθεπζεο ζε ηέζζεξα (4) δηδαθηηθά εμάκελα, γηα δε ην δηδαθηνξηθφ δίπισκα ζε ηξία (3) επί πιένλ δηδαθηηθά εμάκελα. Πξόγξακκα καζεκάησλ Α. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΓΗΠΛΧΜΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ Σα καζήκαηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ Φηινζνθίαο γηα θάζε θαηεχζπλζε είλαη ηα αθφινπζα: 148

3 1. Μαζήκαηα θαηεύζπλζεο: «πζηεκαηηθή Φηινζνθία» -Γλσζηνινγία. -Αηζζεηηθή -Μεηαθπζηθή -Πνιηηηθή θαη Κνηλσληθή θηινζνθία -Λνγηθή - Δπηζηεκνινγία -Φηινζνθία ηεο Ηζηνξίαο θαη ηνπ Πνιηηηζκνχ -Φηινζνθία ηεο Φχζεσο -Ζζηθή 2. Μαζήκαηα θαηεύζπλζεο: «Ηζηνξία ηεο Φηινζνθίαο» -Αξραία Διιεληθή Φηινζνθία -Διιεληζηηθή θηινζνθία -Βπδαληηλή θηινζνθία -Νεφηεξε Δπξσπατθή θηινζνθία -Νενειιεληθή θηινζνθία -Μεζαησληθή θηινζνθία -Φηινζνθία ηεο Αλαγελλήζεσο -χγρξνλε Δπξσπατθή θηινζνθία 3. Μαζήκαηα θαηεύζπλζεο: «Ζζηθή» -πζηήκαηα εζηθήο θηινζνθίαο -Πεξηβαιινληηθή Ζζηθή -Βηνεζηθή - Ζζηθή ηεο εξγαζίαο θαη ησλ αλζξσπίλσλ ζρέζεσλ - Κνηλσληθή θηινζνθία θαη εζηθή - Σερλνινγηθή εμέιημε θαη εζηθή - Γηαπνιηηηζηηθή εζηθή - Γίθαην θαη εζηθή. ε θάζε εμάκελν δηδάζθνληαη δχν απφ ηα παξαπάλσ καζήκαηα, επί δχν ψξεο ηελ εβδνκάδα έθαζηνλ. Ζ δηδαζθαιία πεξηιακβάλεη παξαδφζεηο θαη ζεκηλάξηα. Ο θνηηεηήο ηνπ πξνγξάκκαηνο κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, πνπ νδεγεί ζηε ιήςε Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο, νθείιεη λα παξαθνινπζήζεη ηα καζήκαηα θαη λα ζπκκεηάζρεη ζηα ζεκηλάξηα θαηεχζπλζεο-εηδίθεπζήο ηνπ. Ο θχθινο εηδίθεπζεο ηεξκαηίδεηαη κε ηελ ππνβνιή κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο ελδεηθηηθήο ησλ εξεπλεηηθψλ θαη ζπλζεηηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ θνηηεηή. Ζ κεηαπηπρηαθή εξγαζία εθπνλείηαη θαηά ην 4 ν εμάκελν, ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ ηνπ εμακήλνπ. Πξνο ηνχην, ζεσξείηαη ζθφπηκν, νη αηηνχληεο, πξνεγνχκελα, λα έξρνληαη ζε ζπλελλφεζε κε ην κέινο ΓΔΠ κε ην νπνίν πξνηίζεληαη λα εθπνλήζνπλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία, θαη λα θαηαζέηνπλ ζην γξαθείν ηνπ Σνκέα Φηινζνθίαο, ζρεηηθή αίηεζε ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη ην ζέκα ηεο Γ.Δ. ( Ζ αίηεζε ζα πξέπεη λα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ επνπηεχνληα θαζεγεηή). Ζ ελ ιφγσ αίηεζε, ζα ζπλνδεχεηαη απαξαίηεηα απφ έλα ππφκλεκα ιέμεσλ, κε βάζε ην νπνίν ζα ζπγθξνηείηαη ε Σξηκειήο Δ- μεηαζηηθή Δπηηξνπή. Αξηζκόο εηζαθηέσλ ην Πξφγξακκα εηζάγνληαη εηεζίσο, κεηά απφ γξαπηή εμέηαζε θαη αηνκηθή ζπλέληεπμε, κέρξη ζαξάληα πέληε (45) ζπνπδαζηέο θαη γηα ηηο ηξεηο θαηεπζχλζεηο. Μέρξη δέθα πέληε (15) γηα ηελ θαηεχζπλζε ζηε πζηεκαηηθή Φηινζνθία, κέρξη δέ- 149

4 θα πέληε (15) γηα ηελ θαηεχζπλζε ζηελ Ηζηνξία ηεο Φηινζνθίαο θαη κέρξη δέθα πέληε (15) γηα ηελ θαηεχζπλζε ζηελ Ζζηθή. Δίλαη δπλαηή ε εηζαγσγή σο ππεξαξίζκσλ θαη άλεπ εμεηάζεσλ ησλ ππνηξφθσλ ηνπ Η.Κ.Τ., ηεο Διιεληθήο θπβεξλήζεσο θαη μέλσλ θξαηψλ, θαζψο θαη αιινδαπψλ πηπρηνχρσλ παλεπηζηεκίσλ ηνπ εμσηεξηθνχ. ρεηηθή απφθαζε ιακβάλεη ε Δπηηξνπή ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Φηινζνθίαο, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Γηεπζπληνχ ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Πξνζσπηθό ην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ Φηινζνθίαο δηδάζθνπλ ηα κέιε ΓΔΠ ηνπ Σνκέα Φηινζνθίαο. Δίλαη δπλαηή ε ζπκκεηνρή θαη κειψλ ΓΔΠ άιισλ Σκεκάησλ θαζψο θαη επηζηεκφλσλ αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο νη νπνίνη δηαζέηνπλ εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ή ζρεηηθή εκπεηξία ζην αληηθείκελν ηνπ Π.Μ.. Τιηθνηερληθή ππνδνκή Θα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ην πξφγξακκα ε ππάξρνπζα πιηθνηερληθή ππνδνκή ηνπ Σκήκαηνο Φηινζνθίαο-Παηδαγσγηθήο-Φπρνινγίαο, ε νπνία θξίλεηαη επαξθήο. Σελ αλαγθαία γηα ηε δηεμαγσγή ησλ ζεκηλαξίσλ αίζνπζα ζα δηαζέζεη ην Παλεπηζηήκην, ζε ρψξνπο φπνπ ζηεγάδεηαη ην Σκήκα Φηινζνθίαο-Παηδαγσγηθήο-Φπρνινγίαο. ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΟΗ ΤΠΟΦΖΦΗΟΗ 1. Αίηεζε εγγξαθήο ζην Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα (ρνξεγείηαη απφ ην Γξαθείν ηνπ Σνκέα Φηινζνθίαο) 2. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα, ζην νπνίν λα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά νη ζπνπδέο, ε δηδαθηηθή θαη ε εξεπλεηηθή εκπεηξία, ε επηζηεκνληθή θαη θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα. 3. Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν πηπρίνπ ή πηπρίσλ θαη ινηπψλ ηίηισλ ζπνπδψλ. 4. Δπηθπξσκέλε αλαιπηηθή βαζκνινγία πξνπηπρηαθψλ καζεκάησλ. 5. Πηζηνπνηεηηθφ θαηνρήο μέλεο γιψζζαο. 6. Αληίηππα εξεπλεηηθψλ δεκνζηεπκάησλ ( εθφζνλ ππάξρνπλ) 7. Γχν (2) ζπζηαηηθέο Ζ επηινγή ζα γίλεη κε ζπλεθηίκεζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ησλ απνηειεζκάησλ ηεο γξαπηήο εμέηαζεο θαη ηεο αηνκηθήο ζπλέληεπμεο. ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΦΗΛΟΟΦΗΑ Γηεπζπληήο: Καζεγεηήο Θενδφζηνο Πειεγξίλεο Μέιε: Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Έιζε Γηακά Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παλαγηψηεο Παληαδάθνο ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Κφξδαο Αξηζηνηέιεο Λαζθαξίδνπ ηαπξνχια-μαξία Παπαζνχιε Βηνιέηηα αξηκπαιίδεο Κνζκάο

5 ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΘΔΧΡΗΑ, ΠΡΑΞΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΔΡΓΟΤ» Άξζξν 1 Γεληθέο δηαηάμεηο Χο ρξφλνο έλαξμεο εθαξκνγήο ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ πξνγξάκκαηνο νξίδεηαη ην αθαδ. έηνο Άξζξν 2 Αληηθείκελν-θνπόο Αληηθείκελν: Ζ Θεσξία, ε Πξάμε θαη ε Αμηνιφγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ. θνπόο: θνπφο ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη ε εηδίθεπζε πηπρηνχρσλ ησλ Σκεκάησλ Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο, θαζψο θαη, θαηά πεξίπησζηλ, πηπρηνχρσλ άιισλ ηκεκάησλ, νη νπνίνη έρνπλ ην δηθαίσκα λα εξγαζηνχλ σο εθπαηδεπηηθνί, α. ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηε δηδαζθαιία, β. ζηελ εθπαηδεπηηθή αμηνιφγεζε, γ. ζηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, δ. ζηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ε. ζηηο ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο ζηελ εθπαίδεπζε. Σν κεηαπηπρηαθφ απηφ πξφγξακκα ζα δηαζθαιίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο, ψζηε λα ππάξρνπλ εμεηδηθεπκέλνη εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη λα κπνξνχλ: α. λα πξνσζήζνπλ ηηο λέεο ηάζεηο θαη πξαθηηθέο ζηελ εθπαίδεπζε, β. λα δηεπθνιχλνπλ ηελ ελαξκφληζε ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο θαη θνηλσλίαο κε ηελ επξσπατθή πξννπηηθή γ. λα ζηειερψλνπλ δηάθνξεο εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο πνπ απαηηνχλ ηελ εηδίθεπζε απηή, φπσο είλαη ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, νη θεληξηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο Τ- πεξεζίεο ηνπ ΤΠ.Δ.Π.Θ. πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ θαη κε ηελ επνπηεία ησλ ζρνιείσλ, θαζψο θαη άιια δεκφζηα ή ηδησηηθά εθπαηδεπηηθά εξεπλεηηθά θέληξα. δ. λα εξγαζηνχλ σο επηκνξθσηέο ζε ρνιέο, Κέληξα ή Ηλζηηηνχηα επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. ε. λα αλαιάβνπλ ηέινο έξγν ρνιηθψλ πκβνχισλ. Με ηελ θαηάξηηζε επηζηεκφλσλ ζηνπο παξαπάλσ ηνκείο θαιχπηνληαη αηηήκαηα θαη α- λάγθεο ηνπ ζχγρξνλνπ επηζηεκνληθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ ρψξνπ. Άξζξν 3 Μεηαπηπρηαθνί ηίηινη α. Ζ παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ε ηειηθή επηηπρήο αμηνιφγεζε νδεγεί ζηε ρνξήγεζε κεηαπηπρηαθνχ πξνδηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο ζηε «Θεσξία, Πξάμε θαη Αμηνιφγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ», ζε αληηζηνηρία κε θαζεκηά απφ ηηο αθφινπζεο θαηεπζχλζεηο ζπνπδψλ: 1. Δθπαηδεπηηθφο ρεδηαζκφο θαη Γηδαζθαιία 2. Δθπαηδεπηηθή Αμηνιφγεζε 3. Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε 4. Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε 5. χγρξνλεο Σερλνινγίεο ζηελ Δθπαίδεπζε 151

6 β. Οη θάηνρνη ηνπ παξαπάλσ κεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπλερίζνπλ ηηο κεηαπηπρηαθέο ηνπο ζπνπδέο γηα ηελ εθπφλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο λνκηθέο δηαηάμεηο. Άξζξν 4 Καηεγνξίεο πηπρηνύρσλ Καηεγνξίεο πηπρηνχρσλ θαη αξηζκφο εηζαθηέσλ Κάζε ρξφλν ην Σκήκα Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο πξνθεξχζζεη α- ξηζκφ ζέζεσλ γηα φπνηεο απφ ηηο θαηεπζχλζεηο απνθαζίζεη ην Σκήκα Φ.Π.Φ. κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Π.Μ.. Ο αξηζκφο ησλ πξνθεξπζζφκελσλ ζέζεσλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη αζξνηζηηθά ηηο 30 γηα θάζε αθαδ. Έηνο θαη δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο απφ 5 θαη κεγαιχηεξνο απφ 10 αλά θαηεχζπλζε. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έ- ρνπλ νη απφθνηηνη ησλ ηκεκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνθήξπμε ζέζεσλ γηα θάζε θαηεχζπλζε, θαη νη νπνίνη γλσξίδνπλ κε πηζηνπνηεκέλε επάξθεηα ηνπιάρηζηνλ κηα μέλε γιψζζα. Ζ πξνεγνχκελε παηδαγσγηθή θαηάξηηζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο ζπλεθηηκάηαη ζεηηθά. Οη ππνςήθηνη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο νθείινπλ λα ππνβάινπλ ζηελ Δπηηξνπή ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: α. Αίηεζε ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία επηινγήο γηα ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα, φπνπ ζα δειψλεηαη θαη ε θαηεχζπλζε ηελ νπνία επηζπκνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ, β. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ζην νπνίν λα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά νη ζπνπδέο ηνπο, ε δηδαθηηθή ηνπο εκπεηξία, ε επηζηεκνληθή θαη θνηλσληθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα. γ. Αληίγξαθν πηπρίνπ ή πηπρίσλ, δ. Πηζηνπνηεηηθφ θαηνρήο μέλεο γιψζζαο. (ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο δελ έρεη ηέηνηνπ είδνπο πηζηνπνηεηηθφ ε θαηνρή ηεο μέλεο γιψζζαο ζα δηαπηζηψλεηαη κε εμεηάζεηο πνπ δηελεξγεί κέινο ΓΔΠ ηνπ αληίζηνηρνπ μελφγισζζνπ ηκήκαηνο), ε. Αλαιπηηθφ θαηάινγν πξνπηπρηαθψλ καζεκάησλ, ζη. Γεκνζηεχζεηο (αλ ππάξρνπλ). Οη ππνςήθηνη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο φισλ ησλ θαηεπζχλζεσλ εμεηάδνληαη γξαπηψο ζηε Μεζνδνινγία Δπηζηεκνληθήο Έξεπλαο θαη ζε έλα αθφκε αληηθείκελν, αλάινγα κε ηελ θαηεχζπλζε ηελ νπνία έρνπλ επηιέμεη. ζνη επηηχρνπλ ζηηο πξναλαθεξζείζεο εμεηάζεηο θαινχληαη ζε ζπλέληεπμε ελψπηνλ ηξηκεινχο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο, ε νπνία απνηειείηαη απφ κέιε ΓΔΠ (έλα εθ ησλ νπνίσλ είλαη εηδηθεπκέλν ζηελ θαηεχζπλζε γηα ηελ νπνία επηζπκεί λα επηιεγεί ν ππνςήθηνο), έηζη ψζηε λα γίλεη ε ηειηθή επηινγή, ζηελ νπνία ζα ζπλεθηηκεζνχλ φια ηα ζηνηρεία ηεο ππνςεθηφηεηαο σο αθνινχζσο: α. Γξαπηή Δμέηαζε: 60% β. πλέληεπμε: 20% γ. Βαζκφο Πηπρίνπ: 7% δ. Βαζκνινγία γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ εηδίθεπζεο ζηνλ πξνπηπρηαθφ θχθιν ζπνπδψλ: 5% ε. Δπηπιένλ πξνζφληα (2 ε θαη 3 ε μέλε γιψζζα, ζπγγξαθηθφ θαη εξεπλεηηθφ έξγν, ζπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα- επηκφξθσζε): 8% Με απφθαζε ηνπ Σκήκαηνο, εμάιινπ, θαζνξίδνληαη ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ ππνςεθίσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ αιινδαπή, φπσο θαη ε πηζαλή εηζαγσγή ζην ΠΜ επηηπρφλησλ ζηηο εμεηάζεηο ηνπ Η.Κ.Τ. ζε εηδηθεχζεηο αληίζηνηρεο κε ηηο πξνθπξεζζφκελεο θαηεπζχλζεηο ηνπ ΠΜ θάζε ρξνληά. 152

7 Δίλαη απφθαζε ηνπ ΠΜ λα εμαζθαιίδεηαη αξηζκφο ππνηξνθηψλ θαη' έηνο γηα κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο πνπ αξηζηεχνπλ. Βαξχηεηα, εμάιινπ, δίλεηαη ζηελ αλάπηπμε πνιχπιεπξσλ ζπλεξγαζηψλ κε ΠΜ θαη κέιε ΓΔΠ άιισλ Σκεκάησλ ή Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ ηεο Διιάδαο θαη ηεο αιινδαπήο, φπσο θαη κε εμσπαλεπηζηεκηαθνχο θνξείο ζπλαθείο κε ην αληηθείκελν ηνπ ΠΜ. Άξζξν 5 Υξνληθή δηάξθεηα Ζ ειάρηζηε ρξνληθή δηάξθεηα γηα ηελ απνλνκή ηνπ, θαηά ην άξζξν 3, ηίηινπ νξίδεηαη γηα κελ ην Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο ζε ηέζζεξα (4) αθαδεκατθά εμάκελα θαη γηα ην δηδαθηνξηθφ δίπισκα ζε ηέζζεξα (4) εμάκελα κεηά ηε ιήςε ηνπ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο. Άξζξν 6 Πξόγξακκα καζεκάησλ Σν πξφγξακκα καζεκάησλ πεξηιακβάλεη 3 εμάκελα ζπνπδψλ θαη 1 εμάκελν γηα ηε ζπγγξαθή ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Σν 1ν Δμάκελν ζπνπδψλ πεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά καζήκαηα εηζαγσγηθνχ ραξαθηήξα γηα ηνπο ζπνπδαζηέο φισλ ησλ θαηεπζχλζεσλ. ην 2 Δμάκελν πξνζθέξνληαη καζήκαηα ππνρξεσηηθά γηα φινπο ηνπο ζπνπδαζηέο θαη καζήκαηα εηδίθεπζεο αλά θαηεχζπλζε. ην 3 Δμάκελν νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο παξαθνινπζνχλ απνθιεηζηηθψο καζήκαηα ηεο θαηεχζπλζεο πνπ επέιεμαλ. 1 Δμάκελν (Γεληθά καζήκαηα) α. Μεζνδνινγία Δπηζηεκνληθήο Έξεπλαο - Δθαξκνγέο β. χγρξνλεο Παηδαγσγηθέο Θεσξίεο γ. ρεδηαζκφο θαη Αλάπηπμε Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ δ. Μάζεζε θαη Γηδαζθαιία ε. Δηζαγσγή ζηε Θεσξία θαη Πξάμε ηεο Αμηνιφγεζεο 2 Δμάκελν (Γεληθά καζήκαηα) α. Μέζνδνη Γηδαζθαιίαο β. Δηζαγσγή ζηηο χγρξνλεο Σερλνινγίεο ζηελ Δθπαίδεπζε γ. Κνηλσληνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο Καηεχζπλζε: Δθπαηδεπηηθφο ρεδηαζκφο θαη Γηδαζθαιία δ. Μεζνδνινγία ηεο Γηδαζθαιίαο Δηδηθψλ Μαζεκάησλ ε. Παξαηήξεζε θαη Αμηνιφγεζε Γηδαζθαιηψλ Καηεχζπλζε: Δθπαηδεπηηθή Αμηνιφγεζε δ. Θεσξία θαη Μεζνδνινγία ηεο Αμηνιφγεζεο ε. Αμηνιφγεζε Πξνγξακκάησλ θαη Γηδαθηηθψλ Μέζσλ Καηεχζπλζε: Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε δ. Πεξηβάιινλ θαη Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε ε. Αξρέο Γηδαθηηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε Καηεχζπλζε: Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε δ. Δηζαγσγή ζηε Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε ε. Μεζνδνινγία θαη Πξάμε ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο Έξεπλαο Καηεχζπλζε: χγρξνλεο Σερλνινγίεο ζηελ Δθπαίδεπζε δ. χγρξνλεο Σερλνινγίεο θαη Μάζεζε ε. Γηδαθηηθή Αμηνπνίεζε ησλ χγρξνλσλ Σερλνινγηψλ 153

8 3 Δμάκελν Καηεχζπλζε: Δθπαηδεπηηθφο ρεδηαζκφο θαη Γηδαζθαιία α. Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα θαη ρνιηθφ Δγρεηξίδην β. Μνληέια Γηδαζθαιίαο θαη Παξαγσγή Δθπαηδεπηηθνχ Τιηθνχ γ. Αμηνιφγεζε ηεο Δπίδνζεο ησλ Μαζεηψλ δ. Ζ ρνιηθή Σάμε θαη ν Δθπαηδεπηηθφο ε. Πξαθηηθή Άζθεζε ζηελ Δηδηθή Γηδαθηηθή Καηεχζπλζε: Δθπαηδεπηηθή Αμηνιφγεζε α. Αμηνιφγεζε ηεο Δπίδνζεο ησλ Μαζεηψλ β. Αμηνιφγεζε Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ, Δθπαηδεπηηθψλ θαη ηειερψλ Δθπαίδεπζεο γ. Αμηνιφγεζε Δθπαηδεπηηθψλ πζηεκάησλ δ. Πξαθηηθή Άζθεζε ζηελ Δθπφλεζε Μέζσλ Αμηνιφγεζεο ε. Πξαθηηθή Άζθεζε ζηελ Δθαξκνγή Μέζσλ Αμηνιφγεζεο Καηεχζπλζε: Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε α. Κνηλσληνινγηθή Πξνζέγγηζε ηεο Οηθνινγίαο -Γηεπηζηεκνληθέο Πξνζεγγίζεηο ηεο ρέζεο «Άλζξσπνο - Πεξηβάιινλ» β. χγρξνλα Πεξηβαιινληηθά Πξνβιήκαηα θαη Σξφπνη Γηαρείξηζεο θαη Δπίιπζεο ηνπο γ. Μνξθέο θαη Δθαξκνγέο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζην Πιαίζην ηεο Γηα βίνπ Δθπαίδεπζεο θαη ηεο (πλερηδφκελεο) Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο δ. Πξαθηηθή Άζθεζε ζην ρεδηαζκφ θαη ηελ Αμηνιφγεζε Πξνγξακκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ε. Πξαθηηθέο Δθαξκνγέο ζηε Γηδαζθαιία θαη Έξεπλα ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε Καηεχζπλζε: Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε α. Θεσξεηηθέο Πξνζεγγίζεηο ηνπ Πνιππνιηηηζκηθνχ Φαηλνκέλνπ β. Δπξσπατθή - Οηθνπκεληθή Γηάζηαζε ηεο Γηαπνιηηηζκηθφηεηαο γ. Γηαπνιηηηζκηθή Μάζεζε θαη Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή δ. Γηαπνιηηηζκηθή ρνιηθή Φπρνινγία ε. Γηαπνιηηηζκηθέο Παξεκβάζεηο ζηελ Δθπαίδεπζε Καηεχζπλζε: χγρξνλεο Σερλνινγίεο ζηελ Δθπαίδεπζε α. χγρξνλεο Σερλνινγίεο θαη Δθπαηδεπηηθφ χζηεκα β. χγρξνλεο Σερλνινγίεο θαη ρνιηθή Σάμε γ. Αμηνιφγεζε, ρεδηαζκφο θαη Αλάπηπμε Δθπαηδεπηηθψλ ελαξίσλ βαζηζκέλσλ ζηηο χγρξνλεο Σερλνινγίεο δ. Πξαθηηθή Άζθεζε: Οη χγρξνλεο Σερλνινγίεο σο Μέζα θαη Πεγέο ε. Πξαθηηθή Άζθεζε: Οη χγρξνλεο Σερλνινγίεο σο Ννεηηθά Δξγαιεία 4 Δμάκελν Γηπισκαηηθή εξγαζία Άξζξν 11 Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο Σν πξφγξακκα νξγαλψλεηαη απφ ηνλ Σνκέα Παηδαγσγηθήο ηνπ Σκήκαηνο Φ.Π.Φ. Ζ δηεχζπλζε ηνπ πξνγξάκκαηνο αλαηίζεηαη ζε 5 κειή επηηξνπή, ε νπνία απνηειείηαη απφ 3 κέιε Γ.Δ.Π. θαη 2 εθπξνζψπνπο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ. Ζ ζεηεία ηεο Δ- πηηξνπήο απηήο είλαη γηα ηα κέιε ΓΔΠ ηξηεηήο κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο. Ο Πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηεο Μεηαπηπρηαθήο Δπηηξνπήο πξνηείλνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σνκέα Παηδαγσγηθήο θαη νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Σκήκαηνο. Χο 154

9 Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο νξίδεηαη κέινο ΓΔΠ κε ηε βαζκίδα ηνπ Καζεγεηή ή ηνπ Α- λαπιεξσηή Καζεγεηή. Ρπζκίζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε έληαμε κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ γίλνληαη χζηεξα απφ απφθαζε ηεο Γ..Δ.. ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Γηεπζπληήο Καζεγεηήο :Γεψξγηνο παλφο Μέιε: Καζεγεηήο : Γεψξγηνο Μάξθνπ Δπηθ. Καζεγήηξηα: Δπαγγειία Φξπδάθε ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΔΧΝ: Καηεχζπλζε: Δθπαηδεπηηθφο ρεδηαζκφο θαη Γηδαζθαιία: Καζεγεηήο Γεψξγ. Φινπξήο Καηεχζπλζε : Δθπαηδεπηηθή Αμηνιφγεζε: Καζεγεηήο Μηράιεο Καζζσηάθεο Καηεχζπλζε: Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε: Λέθηνξαο Μαξία Γαζθνιηά Καηεχζπλζε: Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε: Λέθηνξαο Δπαλζία Μειίγθνπ Καηεχζπλζε: χγρξνλεο Σερλνινγίεο ζηελ Δθπαίδεπζε, Καζεγεηήο, Υξ. Κπλεγφο ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Σνκέαο Παηδαγσγηθήο,5νο φξνθνο Φηινζνθηθήο ρνιήο Σει Φαμ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ 155

10 ΣΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗ- ΜΟ 1. Αληηθείκελν - θνπόο Σν Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Π.Μ..) «Σςμβοςλεςηική και Επαγγελμαηικόρ Πποζαναηολιζμόρ» ιεηηνπξγεί απφ ην αθαδεκατθφ έηνο (Φ.Δ.Κ. 55/ ). Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ηξνπνπνηήζεθε, αλαλεψζεθε θαη παξαηάζεθε σο ην 2014, κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο Δ.. ηνπ Σκήκαηνο Φηινζνθίαο - Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο ηεο θνπφο ηνπ είλαη ε εηδίθεπζε πηπρηνχρσλ ησλ Σκεκάησλ Φπρνπαηδαγσγηθψλ, Αλζξσπηζηηθψλ, Κνηλσληθψλ, Οηθνλνκηθψλ θαη Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο εκεδαπήο θαη ησλ αληίζηνηρσλ νκνηαγψλ Σκεκάησλ ηεο αιινδαπήο θαζψο θαη πηπρηνχρσλ ησλ Σκεκάησλ Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ησλ Σ.Δ.Η., ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 12γ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν.2916/01 πνπ πξνζεηέζε ζην άξζξν 25 ηνπ Ν. 1404/83. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο είλαη δπλαηφλ λα γίλνπλ δεθηνί πηπρηνχρνη άιισλ ηκεκάησλ. Οη πηπρηνχρνη ηνπ Π.Μ.. έρνπλ ηε δπλαηφηεηα, κεηά ην πέξαο ησλ ζπνπδψλ ηνπο, λα εξγαζηνχλ σο Λεηηνπξγνί πκβνπιεπηηθήο θαη Πξνζαλαηνιηζκνχ ηφζν ζηελ εθπαίδεπζε, φζν θαη ζηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο ή ζε άιιεο Τπεξεζίεο ή Οξγαληζκνχο (π.ρ. Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο, Γεληθή Γξακκαηεία Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, Κέληξα πκβνπιεπηηθήο θαη Πξνζαλαηνιηζκνχ, Κέληξα πκβνπιεπηηθήο ηήξημεο Νέσλ θαη Δλειίθσλ θ.ιπ.) ή ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Έξγν ησλ απνθνίησλ ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο είλαη: Ζ ππνβνήζεζε καζεηψλ θαη άιισλ αηφκσλ λα αλαπηπρζνχλ επαγγεικαηηθά, λα επηιέμνπλ ζπλεηδεηά θαη ππεχζπλα νξηζκέλε ζρνιηθή ή επαγγεικαηηθή] θαηεχζπλζε, λα εληαρζνχλ θαη λα πξνζαξκνζηνχλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο ή λα αλαζεσξήζνπλ ηνλ αξρηθφ ηνπο πξνζαλαηνιηζκφ ή λα αληηκεησπίζνπλ κε επηηπρία πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα ή έκκεζα κε ηελ επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία ή κε ζπλαθή δεηήκαηα. Πξνο ην ζθνπφ απηφ ζπλεξγάδνληαη ζηελά κε ηνπο ρνιηθνχο Φπρνιφγνπο θαη άιινπο εηδηθνχο, ην έξγν ησλ νπνίσλ δελ ππνθαζηζηνχλ, αιιά ζπκπιεξψλνπλ. Ζ πξνψζεζε ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε πκβνπιεπηηθή] θαη ηνλ Δπαγγεικαηηθφ Πξνζαλαηνιηζκφ κέζα απφ ηε δηεμαγσγή ζρεηηθψλ εξεπλψλ θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε κειεηψλ. Ζ εθπφλεζε θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ζρεηηθψλ κε ηε πκβνπιεπηηθή] θαη ηνλ Δπαγγεικαηηθφ Πξνζαλαηνιηζκφ θαη ε παξνρή θάζε είδνπο ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ. Ζ αλάπηπμε θάζε άιιεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ ζπκβάιιεη ζηελ πξνψζεζε θαη ηελ εθαξκνγή ηεο πκβνπιεπηηθήο θαη ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ. 2. Μεηαπηπρηαθνί Σίηινη α. Ζ παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ε ηειηθή επηηπρήο εμέηαζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ νδεγεί ζηε ρνξήγεζε Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο ζηε πκβνπιεπηηθή θαη ζηνλ Δπαγγεικαηηθφ Πξνζαλαηνιηζκφ. β. Οη θάηνρνη ηνπ παξαπάλσ κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπλερίζνπλ ηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ηνπο γηα ηελ εθπφλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο λνκηθέο δηαηάμεηο. 3. Γηαδηθαζία Δπηινγήο Μεηαπηπρηαθώλ Φνηηεηώλ Σν Σκήκα Φηινζνθίαο - Παηδαγσγηθήο - Φπρνινγίαο πξνθεξχζζεη θάζε ρξφλν 20 ζέζεηο κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ (Φ.Δ.Κ. 1209/η. Β ) γηα ην παξφλ πξφγξακκα, νη νπνίνη επηιέγνληαη χζηεξα απφ πξνθήξπμε πνπ γίλεηαη θαηφπηλ απφθαζεο ηεο 156

11 Γ..Δ.. ηνπ Σκήκαηνο. Πηπρηνχρνη πνπ ιακβάλνπλ ππνηξνθία απφ ην Η.Κ.Τ. ή άιινπο αλαγλσξηζκέλνπο απφ ηελ πνιηηεία θνξείο ηεο Διιάδνο θαη ηεο Κχπξνπ γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζε αληηθείκελν ζπλαθέο κε ηε πκβνπιεπηηθή θαη ηνλ Δπαγγεικαηηθφ Πξνζαλαηνιηζκφ θαζψο θαη άιιεο εηδηθέο πεξηπηψζεηο πηπρηνχρσλ πνπ νξίδνληαη ζηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο δχλαληαη λα εγγξάθνληαη ζην πξφγξακκα πέξαλ ηνπ παξαπάλσ αξηζκνχ κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο Δηδηθήο χλζεζεο ηνπ αληίζηνηρνπ Σκήκαηνο, ε νπνία ιακβάλεηαη χζηεξα απφ αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο έρνπλ πηπρηνχρνη ησλ ηκεκάησλ Φπρνπαηδαγσγηθψλ, Αλζξσπηζηηθψλ, Κνηλσληθψλ, Οηθνλνκηθψλ θαη Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ ησλ Α.Δ.Η. ηεο εκεδαπήο θαη ησλ αληηζηνίρσλ νκνηαγψλ ηκεκάησλ ηεο αιινδαπήο, θαζψο θαη νη πηπρηνχρνη ησλ Σκεκάησλ Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ησλ Σ.Δ.Η., ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 12γ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν.2916/01 πνπ πξνζεηέζε ζην άξζξν 25 ηνπ Ν. 1404/87. Ζ δηαδηθαζία επηινγήο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν. 2083/92 απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη πιελ ησλ ζπλεθηηκψ κέλσλ θξηηεξίσλ «ε ΓΔ ηνπ νηθείνπ Σκήκαηνο θαζνξίδεη κε απφθαζε ηεο ηηο ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ησλ θξηηεξίσλ απηψλ, ηνλ νξηζκφ ζπκπιεξσκαηηθψλ θξηηεξίσλ ή ηελ πηζαλή εμέηαζε ζε νξηζκέλα καζήκαηα, ην απνηέιεζκα ησλ νπνίσλ ζπλεθηηκάηαη γηα ηελ επηινγή. Καηά ηελ δηαδηθαζία απηή ζπλεθηηκάηαη σο ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ πξνζφλ ε πξαγκαηνπνίεζε ςπρνπαηδαγσγηθψλ, θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζπνπδψλ ζε πξνπηπρηαθφ επίπεδν ή ε πξνεγνχκελε ηξηεηήο ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία ε- θαξκνγήο ηεο πκβνπιεπηηθήο θαη ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ ζηελ Δθπαίδεπζε ή ζηελ Απαζρφιεζε ή ζε άιινπο ηνκείο. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα γίλνπλ δεθηνί θαη πηπρηνχρνη άιισλ ηκεκάησλ πνπ έρνπλ απνδεδεηγκέλα παξαθνινπζήζεη πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο ζηε πκβνπιεπηηθή θαη/ή ηνλ Δπαγγεικαηηθφ Πξνζαλαηνιηζκφ επί έλα πιήξεο αθαδεκατθφ ε- μάκελν (6) ηνπιάρηζηνλ θαη δηαζέηνπλ θαη ζρεηηθή εκπεηξία κεγαιχηεξε ησλ ηξηψλ (3) εηψλ ή έρνπλ αμηφινγν επηζηεκνληθφ ή άιιν έξγν ζρεηηθφ κε ηα αληηθείκελα απηά. Οη ππνςήθηνη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο νθείινπλ λα ππνβάινπλ ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Φ.Π.Φ. ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: Αίηεζε εγγξαθήο ζην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ζην νπνίν αλαθέξνληαη αλαιπηηθά νη ζπνπδέο ηνπο, ε εκπεηξία ηνπο θαη ε επηζηεκνληθή θαη θνηλσληθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα. Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν πηπρίνπ ή πηπρίσλ Δπηθπξσκέλν αλαιπηηθφ θαηάινγν πξνπηπρηαθψλ καζεκάησλ. Δπηθπξσκέλν πηζηνπνηεηηθφ θαηνρήο μέλεο γιψζζαο (επίπεδνπ Proficiency ή αληηζηνίρνπ πηπρίνπ ζε άιιε γιψζζα) Δπηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο (αλ ππάξρνπλ) Απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηεο εκπεηξίαο ηνπο ή ηεο επηκφξθσζεο ηνπο ζε αληηθείκελα ηεο πκβνπιεπηηθήο θαη ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ (αλ ππάξρνπλ). Οη ππνςήθηνη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο: α) Τπνρξενχληαη λα εμεηαζζνχλ ζηελ μέλε γιψζζα ηεο πξνηίκεζεο ηνπο. Δμαηξνχληαη φζνη έρνπλ θάκεη αλψηαηεο ζπνπδέο ζην εμσηεξηθφ ή δηαζέηνπλ ηίηινπο ζπνπδψλ απφ ηνπο νπνίνπο πξνθχπηεη φηη θαηέρνπλ επαξθψο κία ηνπιάρηζηνλ μέλε γιψζζα. Οη ηίηινη απηνί πξέπεη λα είλαη αληίζηνηρνη ηνπ δηπιψκαηνο Proficiency. Γηα ηελ α- παιιαγή ηνπο απφ ηελ ππνρξέσζε απηή απνθαίλεηαη ε Δπηηξνπή ηνπ Πξνγξάκκαηνο. β) ζνη ππνςήθηνη επηηπγράλνπλ ζηηο εμεηάζεηο ηεο μέλεο γιψζζαο ή απαιιάζζνληαη λφκηκα απφ απηήλ νθείινπλ λα εμεηαζζνχλ γξαπηψο ζηα εμήο καζήκαηα: 1) Θεωπία και μεθοδολογία ηηρ Σςμβοςλεςηικήρ και ηος Επαγγελμαηικού Πποζανα- 157

12 ηολιζμού θαη 2) Μεθοδολογία Έπεςναρ ζηιρ Κοινωνικέρ Επιζηήμερ και Σηοισεία Σηαηιζηικήρ. Οη εμεηάζεηο δηεμάγνληαη γξαπηψο, κε θαιπκκέλα ηα νλφκαηα ησλ ππνςεθίσλ, θαη ηα γξαπηά δηνξζψλνληαη απφ δχν κέιε Γ.Δ.Π. ζρεηηθά κε ηα παξαπάλσ αληηθείκελα. Βαζκφο γηα θάζε εμεηαδφκελν κάζεκα είλαη ν κέζνο φξνο ησλ βαζκψλ ησλ δχν βαζκνινγεηψλ. γ) Οη ππνςήθηνη, ησλ νπνίσλ ε επίδνζε είλαη ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) ζηε δεθάβαζκε θιίκαθα ζε θαζέλα απφ ηα καζήκαηα πνπ πξναλαθέξζεθαλ, πξνζέξρνληαη ζε ζπλέληεπμε ελψπηνλ ηξηκεινχο Δπηηξνπήο πνπ απνηειείηαη απφ κέιε Γ.Δ.Π.. ηνπ Σκήκαηνο Φ.Π.Φ. Σεο Δπηηξνπήο πξνεδξεχεη κέινο Γ.Δ.Π. ηεο βαζκίδαο ηνπ Καζεγεηή. Ζ Δπηηξνπή αμηνινγεί ηε ζπλνιηθή εηθφλα ησλ ππνςεθίσλ κε βάζε ηηο απαληήζεηο ηνπο ζηα εξσηήκαηα πνπ ηνπο ηίζεληαη, ζπλεθηηκψληαο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ηνπο θαη, ηδηαίηεξα, ηηο πξνεγνχκελεο ζπνπδέο ηνπο θαη ηε ζπλαθή κε ηε πκβνπιεπηηθή θαη ηνλ Πξνζαλαηνιηζκφ εκπεηξία ηνπο. Καηά ηελ αμηνιφγεζε απηή δίλεηαη πξνηεξαηφηεηα ζ' φζνπο έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη ςπρνπαηδαγσγηθέο, θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπνπδέο ή έρνπλ ζρεηηθή εκπεηξία, ππφ ηνλ φξν φηη νη επηδφζεηο ηνπο θαη ε ζπλνιηθή παξνπζία ηνπο δελ πζηεξνχλ έλαληη ησλ ζπλππνςήθησλ ηνπο. Κάζε κέινο ηεο Δπηηξνπήο βαζκνινγεί ρσξηζηά ηνπο ππνςεθίνπο. Ο κέζνο φξνο ησλ βαζκψλ ησλ ηξηψλ αμηνινγεηψλ απνηειεί ην ηειηθφ βαζκφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζπλέληεπμε. Οη ππνςήθηνη θαηαηάζζνληαη ζε πίλαθα αμηνιφγεζεο κε βάζε ην άζξνηζκα ησλ παξαπάλσ βαζκνινγηθψλ ζηνηρείσλ (βαζκνί ζηα δχν καζήκαηα θαη βαζκφο ζηε ζπλέληεπμε) θαη επηιέγνληαη νη είθνζη (20) πξψηνη. Αλ ππάξρνπλ ηζνςεθνχληεο κε ηνλ ηξηαθνζηφ επηηπρφληα, ζεσξνχληαη θαη απηνί επηηπρφληεο. Κάηνρνη ππνηξνθηψλ ηνπ Η.Κ.Τ., ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ, θιεξνδνηεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ή άιισλ εθπαηδεπηηθψλ, επηζηεκνληθψλ ή πλεπκαηηθψλ ηδξπκάησλ, γίλνληαη δεθηνί ρσξίο εμεηάζεηο, επηπιένλ ησλ 20 ζέζεσλ. Καη' εμαίξεζε κπνξεί, επίζεο, λα γίλνπλ δεθηνί κέρξη ηξεηο (3) Κχπξηνη πηπρηνχρνη πνπ επηιέγνληαη απφ ηηο θππξηαθέο αξρέο πνπ είλαη αξκφδηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πκβνπιεπηηθήο θαη ηνπ Πξνζαλαηνιηζκνχ ζηελ Κχπξν. 4. Υξνληθή Γηάξθεηα Ζ ρξνληθή δηάξθεηα γηα ηελ απνλνκή ησλ ηίηισλ νξίδεηαη γηα κελ ην Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο ζε ηέζζεξα (4) αθαδεκατθά εμάκελα θαη γηα ην δηδαθηνξηθφ δίπισκα ζε ηέζζεξα (4) εμάκελα κεηά ηε ιήςε ηνπ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο. 5. Πξόγξακκα πνπδώλ Σα γλσζηηθά αληηθείκελα δηδάζθνληαη απφ κέιε ΓΔΠ ηνπ ηκήκαηνο Φ.Π.Φ. ή άιισλ Παλεπηζηεκηαθψλ Σκεκάησλ ηεο ρψξαο ή ηνπ εμσηεξηθνχ ή άιινπο επηζηήκνλεο αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο θαη εκπεηξίαο. Σα δηδαζθφκελα καζήκαηα είλαη αλά εμάκελν ηα εμήο: Α ΔΞΑΜΖΝΟ Θεσξία θαη πξαθηηθή ηεο πκβνπιεπηηθήο Η. Απηνγλσζία, απηναληίιεςε, ιήςε απνθάζεσλ θαη πκβνπιεπηηθή. Θεσξίεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο. Κνηλσληνινγία ηεο εξγαζίαο θαη ησλ επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. πκβνπιεπηηθή ηεο Οηθνγέλεηαο. Μεζνδνινγία Έξεπλαο θαη ζηνηρεία ηαηηζηηθήο. 158

13 Β ΔΞΑΜΖΝΟ Θεσξία θαη πξαθηηθή ηεο πκβνπιεπηηθήο ΗΗ-Αζθήζεηο. Πξνβιήκαηα πξνζαξκνγήο ζην ζρνιείν θαη πκβνπιεπηηθή. Δμειηθηηθή] ςπρνινγία. ηνηρεία Πιεξνθνξηθήο-πκβνπιεπηηθή κε ηε βνήζεηα ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ. Φπρνινγία ηεο εξγαζίαο-ηνηρεία Οξγαλσηηθήο Φπρνινγίαο. Δηζαγσγή ζηελ Φπρνκεηξία. Γ ΔΞΑΜΖΝΟ Φπρνινγία αηνκηθψλ δηαθνξψλ. πκβνπιεπηηθή θαη Δπαγγεικαηηθφο Πξνζαλαηνιηζκφο αηφκσλ κε εηδηθέο α- λάγθεο θαη ηδηαίηεξσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ. Σεζη Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ-Αζθήζεηο. Γηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη θνηλσληθννηθνλνκηθή αλάπηπμε. Γ ΔΞΑΜΖΝΟ Γνκή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Γηα Βίνπ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε Διιεληθή νηθνλνκία θαη Αγνξά Δξγαζίαο. Ζ ζπκβνπιεπηηθή ζπλέληεπμε θαη ε κεζνδνινγία ηεο-αζθήζεηο. πκβνπιεπηηθή ηεο απαζρφιεζεο-δπαγγεικαηηθφο Πξνζαλαηνιηζκφο ελειίθσλ-αζθήζεηο. Γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλαπαηηείηαη αθφκε: α) Τπνβνιή ζην ηέινο ηνπ Γ.' εμακήλνπ δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Ζ αλάιεςε ζέκαηνο γηα ηε ζχληαμε ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο γίλεηαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ Β.' εμακήλνπ. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηελ θαηάζεζε ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα δχν αθαδεκατθά εμάκελα κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ καζεκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηεο επηηπρνχο εμέηαζεο ζ' απηά. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο ε πληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Πξνγξάκκαηνο κπνξεί κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο λα παξαηείλεη ηελ ππνβνιή ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο γηα δχν αθφκε εμάκελα θαη' αλψηαην φξην. Ζ δηπισκαηηθή εξγαζία αμηνινγείηαη απφ ηελ Σξηκειή Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή ζηε δεθάβαζκε θιίκαθα θαη ηζνδπλακεί κε δχν (2) καζήκαηα ησλ πέληε (5) δηδαθηηθψλ κνλάδσλ έθαζην. β) Ζ ζπκπιήξσζε 400 σξψλ πξαθηηθήο άζθεζεο ζε εθπαηδεπηηθνχο θνξείο, ζε ππεξεζίεο απαζρφιεζεο ή ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ζε γξαθεία εχξεζεο εξγαζίαο, ζε ζπκβνπιεπηηθά ή ζεξαπεπηηθά θέληξα, ζε ηλζηηηνχηα ή άιια ηδξχκαηα ηδησηηθά ή δεκφζηα, πνπ εθαξκφδνπλ ην ζεζκφ ηεο πκβνπιεπηηθήο θαη ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ. Πξαθηηθέο αζθήζεηο κπνξεί λα γίλνληαη θαη ζε ηδξχκαηα ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Μέξνο ηεο πξαθηηθήο ηνπο άζθεζεο πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο ππεξεζίεο Ο.Α.Δ.Γ. ή ζε άιιεο Τπεξεζίεο ζρεηηθέο κε ηελ απαζρφιεζε, εθ' φζνλ ππάξρεη ε ζρεηηθή δπλαηφηεηα. Ζ Δπηηξνπή ηνπ Πξνγξάκκαηνο έρεη ην δηθαίσκα αλαγλψξηζεο κεηαπηπρηαθψλ καζεκάησλ εμάκελεο ηνπιάρηζηνλ δηάξθεηαο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε άιια αληίζηνηρα ηδξχκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηνπ εμσηεξηθνχ. Λεπηνκέξεηεο ζρεηηθέο κε ηελ παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ, ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ πξαθηηθψλ αζθήζεσλ, ηελ εμέηαζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ, ηελ αλαγλψξηζε καζεκάησλ, ηηο δηαδηθαζίεο έγθξηζεο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαη άιια ζπλαθή ζέκαηα θαζνξίδνληαη κε ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 6. Διεύζεξνη Αθξναηέο - Πξόζζεηα Μαζήκαηα Γίλνληαη δεθηνί σο ειεχζεξνη αθξναηέο δχν (2), θαη' αλψηαην φξην, ππνςήθηνη, πνπ αληαπνθξίζεθαλ ζηηο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζην πξφγξακκα, αιιά δελ έγηλαλ δεθ- 159

14 ηνί ιφγσ ζπκπιήξσζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ δηαζέζηκσλ ζέζεσλ. Οη ειεχζεξνη αθξναηέο κπνξνχλ λα επηιέγνπλ θαη λα παξαθνινπζνχλ δχν (2) καζήκαηα αλά εμάκελν θνίηεζεο. ηνπο ειεχζεξνπο αθξναηέο ρνξεγείηαη βεβαίσζε παξαθνινχζεζεο θαη επηηπρνχο εμέηαζεο ζηα κάζεκα ηεο επηινγήο ηνπο. ε πεξίπησζε πνπ ειεχζεξνη αθξναηέο εηζάγνληαη ζην Πξφγξακκα σο θαλνληθνί κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο, αλαγλσξίδνληαη ηα καζήκαηα ηα νπνία παξαθνινχζεζαλ αλειιηπψο θαη εμεηάζηεθαλ επηηπρψο. Σπρφλ ειιείςεηο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ πνπ δελ έρνπλ παξαθνινπζήζεη ζε επαξθή βαζκφ ςπρνπαηδαγσγηθά καζήκαηα κπνξνχλ λα θαιχπηνληαη κε ηελ παξαθνινχζεζε νξηζκέλσλ πξνπηπρηαθψλ καζεκάησλ ηνπ Σκήκαηνο Φ.Π.Φ., χζηεξα απφ α- πφθαζε ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 7. Τπνηξνθίεο Σν Ίδξπκα Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ (Η.Κ.Τ.) ρνξεγεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 41 ηνπ Ν. 2413/96 εθάπαμ ππνηξνθία ζηνλ πξψην επηηπρφληα θνηηεηή θάζε έηνπο ζπνπδψλ ηνπ Π.Μ.., ν νπνίνο ζπγθέληξσζε ην κεγαιχηεξν κέζν φξν βαζκνινγίαο θαηά ην αληίζηνηρν αθαδεκατθφ έηνο ζπνπδψλ. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ δηαζέζηκα θνλδχιηα θαη απφ άιινπο πφξνπο (π.ρ. ρξεκαηνδφηεζε απφ ΔΠΔΑΔΚ) είλαη δπλαηφλ λα ρνξεγνχληαη ππνηξνθίεο, θαη ζε άιινπο θνηηεηέο. Οη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο πνπ ιακβάλνπλ ππνηξνθία επηιέγνληαη απφ ηξηκειή Δ- πηηξνπή κειψλ Γ.Δ.Π., κε βάζε ηα παξαθάησ θξηηήξηα: 1. Σελ νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε, ε νπνία πξνθχπηεη απφ επίζεκα ζηνηρεία ηεο νηθείαο εθνξείαο. 2. Σελ νηθνγελεηαθή ηνπο θαηάζηαζε (π.ρ. παηδηά πνιχηεθλσλ νηθνγελεηψλ). 3. Σελ επίδνζε ηνπο ζηηο εμεηάζεηο εηζαγσγήο ζην πξφγξακκα θαη. 4. Σελ επίδνζε ηνπο ζηα καζήκαηα θαη ηηο ζρεηηθέο αζθήζεηο. Γηα ηε ιήςε ηεο ππνηξνθίαο, νη θνηηεηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ επηηχρεη ζε φια ηα δηδαζθφκελα καζήκαηα ηνπ πξψηνπ έηνπο θαη λα έρνπλ κέζν φξν βαζκνινγίαο ηνπιάρηζηνλ «Λίαλ θαιψο». 8. πληνληζκόο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Ο ζπληνληζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζνξίδεηαη κε απνθάζεηο ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 12 ηνπ Ν. 2083/92. ηελ Δπηηξνπή ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζπκκεηέρνπλ κέιε απφ ηνπο Σνκείο Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο. Ο Γηεπζπληήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ νπνίνπ ε ζεηεία είλαη ηξηεηήο κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο πξνέξρεηαη ε- λαιιαθηηθά απφ ηνλ Σνκέα Παηδαγσγηθήο θαη απφ ηνλ Σνκέα Φπρνινγίαο. ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Γηεπζχληξηα: Αλ. Καζεγήηξηα Γέζπνηλα ηδεξνπνχινπ-γεκαθάθνπ Μέιε: Απφ ηνλ Σνκέα Παηδαγσγηθήο: Καζεγεηήο Γεψξγηνο Φινπξήο Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα Αγγειηθή Γελά Απφ ηνλ Σνκέα ηεο Φπρνινγίαο: Καζεγεηήο Ζιίαο Μπεδεβέγθεο Δπίθ. Καζεγεηήο Κσλ/λνο Μπισλάο ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ: Δξγαζηήξην Πεηξακαηηθήο Παηδαγσγηθήο, 5 νο φξνθνο Φηινζνθηθήο ρνιήο Σει , Φαμ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ 160

15 ΜΔ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ Σν Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Γηδαθηηθή Μαζεκάησλ Δηδηθφηεηαο κε Νέεο Σερλνινγίεο» πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε δηνηθεηηθή επζχλε ηνπ Σνκέα Παηδαγσγηθήο (θαη ηνπ εληαγκέλνπ ζε απηφλ Δξγαζηεξηνχ Δθπαηδεπηηθήο Σερλνινγίαο) ηνπ Σκήκαηνο Φ.Π.Φ ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο θαη δηεμάγεηαη ζε ζχκπξαμε κε ην Γεληθφ Σκήκα Παηδαγσγηθψλ Μαζεκάησλ ηεο Αλσηάηεο ρνιήο Παηδαγσγηθήο θαη Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (ΑΠΑΗΣΔ). Σν λέν Π.Μ.. : Παξέρεη πςεινχ επηπέδνπ γλψζεηο ζρεηηθά κε ηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο ζηελ Δθπαίδεπζε. Γίλεη γηα πξψηε θνξά ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηνπο απνθνίηνπο ηεο ΑΠΑΗΣΔ θαη ησλ Σ.Δ.Η. Παξέρεη πςεινχ επηπέδνπ παηδαγσγηθή θαηάξηηζε ζηνπο απνθνίηνπο ησλ ιεγφκελσλ «κε θαζεγεηηθψλ ρνιψλ». Πξνεηνηκάδεη εξεπλεηέο πνπ ζα ζηειερψζνπλ Δξεπλεηηθά Κέληξα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Δθπαίδεπζε. πκβάιιεη έηζη ζηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε θπξίσο ηεο Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο. 3. Πξόγξακκα θαη καζήκαηα ηνπ κεηαπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο Σν Π.Μ.. «Γηδαθηηθή Μαζεκάησλ Δηδηθφηεηαο κε Νέεο Σερλνινγίεο» είλαη Πξφγξακκα πιήξνπο απαζρφιεζεο. Ζ δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη δύν αθαδεκατθά έηε (ηξία εμάκελα θνίηεζεο θαη έλα εμάκελν γηα ηε ζχλζεζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο) θαη νδεγεί ζηελ απφθηεζε αλαγλσξηζκέλνπ ηίηινπ ζπνπδψλ. Σα καζήκαηα αξρίδνπλ ηνλ Οθηψβξην θαη ιήγνπλ ην Μάην θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο. Οη ψξεο δηδαζθαιίαο νξίδνληαη ζε 10 εβδνκαδηαίσο θαη ε παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ είλαη ππνρξεσηηθή. Κάζε κάζεκα δηδάζθεηαη 2 ψξεο ηελ εβδνκάδα απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο δηδάζθνληεο, κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ Σνκέα Παηδαγσγηθήο ή απφ άιια Παλεπηζηεκηαθά Σκήκαηα ηεο ρψξαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ ή άιινπο επηζηήκνλεο αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο θαη εκπεηξίαο. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο ζα πεξηιακβάλεηαη ζηνλ νδεγφ ζπνπδψλ πνπ ζα θαηαξηηζηεί. Σα καζήκαηα ρσξίδνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο, αλάινγα κε ην ζηφρν θαη ηε βαξχηεηα ηνπο ζε δηδαθηηθέο κνλάδεο (δ.κ.). Ζ πξώηε θαηεγνξία απνηειείηαη απφ καζήκαηα γεληθνύ ραξαθηήξα. Σα καζήκαηα απηά απνζθνπνχλ ζην λα δψζνπλ ηνλ απαξαίηεην θνξκφ παηδαγσγηθψλ γλψζεσλ, νη νπνίεο ζα επηηξέςνπλ λα δηακνξθσζεί κία ζηέξεα πξνζέγγηζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ, κε φξνπο πνηφηεηαο, επάξθεηαο θαη ζθαηξηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ. Σα καζήκαηα είλαη πέληε, εληάζζνληαη φια ζην Α' εμάκελν ζπνπδψλ θαη παίξλνπλ απφ 2 δ.κ. ην θαζέλα. Ζ δεύηεξε θαηεγνξία απνηειείηαη απφ καζήκαηα εηδίθεπζεο, ηα νπνία απνζθνπνχλ ζηελ θαηά ην δπλαηφλ πιεξέζηεξε πξνζέγγηζε ηεο παηδαγσγηθήο αμηνπνίεζεο ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Σα αληηθείκελα απηά είλαη ελλέα, θαηαλέκνληαη ζην Β' θαη ην Γ εμάκελν ζπνπδψλ θαη αληηζηνηρνχλ ζε 3 δ.κ. ην θαζέλα. Ζ ηξίηε θαηεγνξία απνηειείηαη απφ ηελ πξαθηηθή άζθεζε, ε νπνία απνζθνπεί ζηε δηαζχλδεζε ηεο ζεσξεηηθήο γλψζεο κε ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε θαη εθαξκνγή. Ζ πξαθηηθή άζθεζε δηεμάγεηαη ζην Γ εμάκελν θαη αληηζηνηρνχλ ζε 5 δ.κ. Τπάξρεη, ηέινο, θαη ε δηπισκαηηθή εξγαζία, ε νπνία ζπλεηζθέξεη ην 25% επί ηνπ ζπλνιηθνχ βαζκνχ θαη αληηζηνηρεί ζε 14 δ.κ. Σν πξφγξακκα καζεκάησλ έρεη ηελ αθφινπζε δνκή: 161

16 1ν εμάκελν α. Μεζνδνινγία Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο Π Δθαξκνγέο β. Κνηλσληνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο γ. Δθπαηδεπηηθή Αμηνιφγεζε δ. Γηδαθηηθή Μεζνδνινγία ε. χγρξνλεο Παηδαγσγηθέο Θεσξίεο 2ν εμάκελν α. Γηδαθηηθή Μαζεκάησλ Δηδηθφηεηαο κε Νέεο Σερλνινγίεο β. Νέεο Σερλνινγίεο θαη Μαζεζηαθή Γηαδηθαζία γ. Οκαδνζπλεξγαηηθή / Δπηθνηλσληαθή Γηαδηθαζία κε Νέεο Σερλνινγίεο δ. ρεδηαζκφο Δθπαηδεπηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ κε Νέεο Σερλνινγίεο ε. Παξαγσγή Δθπαηδεπηηθνχ Τιηθνχ θαη Λνγηζκηθνχ 3ν εμάκελν α. Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή θαη Νέεο Σερλνινγίεο β. ρνιηθή Σάμε θαη Νέεο Σερλνινγίεο γ. Γηα Βίνπ Δθπαίδεπζε κε Νέεο Σερλνινγίεο δ. Δμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε ε. Γηδαθηηθή Άζθεζε 4ν εμάκελν ρεδηαζκφο, Δπνπηεία θαη χλζεζε Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο. Γηα ηελ απφθηεζε ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο ζηε «Γηδαθηηθή Μαζεκάησλ Δηδηθφηεηαο κε Νέεο Σερλνινγίεο» απαηηνχληαη ζπλνιηθά 56 δηδαθηηθέο κνλάδεο. Με ην Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο είλαη δπλαηφλ νη ζπνπδαζηέο λα ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο γηα ηελ εθπόλεζε Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ηνπ Σκήκαηνο. Λεπηνκέξεηεο γηα ηελ πξαθηηθή άζθεζε ππάξρνπλ ζηνλ θαλνληζκό δηδαθηηθήο άζθεζεο πνπ ζπληάζζεηαη κε επζχλε ηνπ ππεπζχλνπ θαζεγεηή. 3. Τπνρξεώζεηο ησλ κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ α. Υξνληθά φξηα Ζ θνίηεζε ζην Πξφγξακκα είλαη ππνρξεσηηθή θαη θάζε ζπνπδαζηήο δελ κπνξεί λα απνπζηάζεη πεξηζζφηεξα απφ δχν δίσξα αλά εμακεληαίν κάζεκα. Μφλν ζε αηηηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο ε Δπηηξνπή κπνξεί λα δηθαηνινγήζεη κεγαιχηεξν αξηζκφ απνπζηψλ. Ζ αδηθαηνιόγεηε δηαθνπή ηεο θνίηεζεο ζπλεπάγεηαη απψιεηα ηνπ δηθαηψκαηνο ζπλέρηζεο ή επαλεγγξαθήο (εθηφο εμαηξεηηθψλ πεξηπηψζεσλ, γηα ηηο νπνίεο ε Δπηηξνπή ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη έγθαηξα). Ζ ηήξεζε ησλ θαηαζηάζεσλ παξνπζηψλ γίλεηαη κε επζχλε ηεο γξακκαηείαο ηνπ Π.Μ.. ή ηνπ εθπξνζψπνπ ησλ θνηηεηψλ θάζε έηνπο, κεηά απφ απφθαζε ηεο πεληακεινχο επηηξνπήο. Δάλ ν ζπνπδαζηήο θαηά ηελ έλαξμε ηνπ ηξίηνπ εμακήλνπ ζπνπδψλ έρεη απνηχρεη ζε πεξηζζφηεξα απφ δχν καζήκαηα, ε Δπηηξνπή ηνπ Π.Μ.. κπνξεί λα πξνηείλεη ηε δηαγξαθή ηνπ ζηε Γ.. ηνπ Σκήκαηνο. Δάλ, επίζεο, ν ζπνπδαζηήο κεηά παξέιεπζε ηεζζάξσλ εμακήλσλ δελ έρεη πεξάζεη φια ηα καζήκαηα, δηαγξάθεηαη απφ ην Πξφγξακκα. Ο ρξφλνο νινθιήξσζεο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο νξίδεηαη ζε πέληε εμάκελα κεηά ηελ πξψηε εγγξαθή ηνπ ζπνπδαζηή ζην Π.Μ.. 162

17 β. Δξγαζίεο Δμεηάζεηο Δμεηάζεηο δηεμάγνληαη ζε ηξεηο πεξηόδνπο: 1. κεηά ην ηέινο ηνπ ρεηκεξηλνχ εμακήλνπ 2. κεηά ην ηέινο ηνπ εαξηλνχ εμακήλνπ θαη 3. ζηηο αξρέο επηεκβξίνπ. ια ηα δηδαζθφκελα καζήκαηα θαη ζηα δπν έηε εμεηάδνληαη χζηεξα απφ ζπλελλφεζε κε ην δηδάζθνληα γξαπηά ή πξνθνξηθά ή κε απαιιαθηηθή εξγαζία θαη πξνθνξηθή ππνζηήξημε ηεο θαη αμηνινγνύληαη. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία έλα ή πεξηζζφηεξα καζήκαηα δηδάζθνληαη απφ δχν ή πεξηζζφηεξνπο δηδάζθνληεο, θαζνξίδεηαη απφ θνηλνχ έλαο εληαίνο ηξφπνο εμέηαζεο. Ζ εμέηαζε γηα λα είλαη επηηπρήο, πξέπεη λα αμηνινγείηαη ηνπιάρηζηνλ κε 5 (ζηε Η0βαζκε θιίκαθα αμηνιφγεζεο). Δάλ ζε θάπνην κάζεκα έρνπλ δηδάμεη δχν ή πεξηζζφηεξνη θαζεγεηέο, νη εμεηαζηέο ζπλελλννχληαη κεηαμχ ηνπο γηα ηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο ηνπ καζήκαηφο ηνπο. Ο βαζκφο θάζε αληηθεηκέλνπ είλαη ν Μ.Ο. ησλ βαζκνινγηψλ πνπ θαηέζεζαλ νη θαζεγεηέο. Οη δηάθνξεο πξναηξεηηθέο γξαπηέο ή πξνθνξηθέο εξγαζίεο ιακβάλνληαη ππφςε απφ ηνλ θαζεγεηή γηα ηε ζπλνιηθή αμηνιφγεζε ηνπ ζπνπδαζηή ζην αληίζηνηρν κάζεκα. Σν ηέηαξην εμάκελν ζπνπδψλ είλαη αθηεξσκέλν ζηε ζχλζεζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Ζ δηπισκαηηθή εξγαζία κπνξεί λα βαζίδεηαη ζε νπνηνδήπνηε απφ ηα αληηθείκελα πνπ δηδάρζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηξηψλ εμακήλσλ ή ζε ζπλδπαζκφ ηνπο. Οη ζπνπδαζηέο νξίδνπλ ζε ζπλεξγαζία κε έλαλ απφ ηνπο δηδάζθνληεο θαζεγεηέο ην ζέκα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ηνπο θαη ην δειψλνπλ εγγξάθσο, καδί κε ην φλνκα ηνπ πξνηεηλφκελνπ επφπηε ηεο εξγαζίαο πξηλ απφ ην ηέινο ηνπ β! εμακήλνπ ζπνπδψλ. Γηα θάζε δηπισκαηηθή εξγαζία νξίδεηαη ηξηκειήο Δπηηξνπή παξαθνινχζεζεο. Ζ δηπισκαηηθή εξγαζία πξέπεη λα έρεη έθηαζε φρη κηθξφηεξε απφ 25 ρηιηάδεο θαη φρη κεγαιχηεξε απφ 40 ρηιηάδεο ιέμεηο (ρσξίο ηπρφλ Παξαξηήκαηα). Ο κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο νθείιεη λα ζπλεξγάδεηαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά αλά δίκελν θαη νπσζδήπνηε ηξεηο θνξέο πξηλ απφ ηελ απνπεξάησζε ηεο εξγαζίαο ηνπ κε ηνλ επνπηεχνληα θαζεγεηή. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο ν επφπηεο ζπληάζζεη εληφο 40 εξγάζηκσλ εκεξψλ ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε ηελ νπνία πξνζππνγξάθνπλ ηα άιια δχν κέιε κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε. Ζ δηπισκαηηθή εξγαζία αμηνινγείηαη απφ ηελ ηξηκειή επηηξνπή ζηελ θιίκα-θα ηνπ δέθα (10). Ο ππεχζπλνο γηα ηε δηπισκαηηθή εξγαζία θαζεγεηήο πξέπεη λα είλαη κέινο Γ.Δ.Π.. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη κέινο Γ.Δ.Π. πνπ λα δηδάζθεη ην ίδην αληηθείκελν ην βαζκφ ηεο εξγαζίαο ζπλππνγξάθεη ν Πξφεδξνο ηνπ Π.Μ... ιεο νη εξγαζίεο - απαιιαθηηθέο, ππνρξεσηηθέο ή δηπισκαηηθέο ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο πξνο ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο ζπγγξαθήο θαη ππνβάιινληαη θαη ζηε Γξακκαηεία. 5. Τπνηξνθίεο Σν Π.Μ.. έρεη απνθαζίζεη λα ρνξεγεί θάζε ρξφλν ππνηξνθίεο ζε θνηηεηέο πνπ α- ξηζηεχνπλ ζηελ επίδνζε θαη ην ήζνο. Πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε κεληαίαο ππνηξνθίαο χςνπο 100 Δπξψ γηα δέθα κήλεο ζε δχν θνηηεηέο, νη νπνίνη κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ρξνληθνχ νξίνπ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ α' έηνπο ζπνπδψλ πξσηεχνπλ κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο. Σν χςνο ηεο ππνηξνθίαο, σζηφζν, πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο εθάζηνηε νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ Π.Μ... Απφ ηε δηεθδίθεζε ηεο ππνηξνθίαο εμαηξνχληαη νη ππφηξνθνη δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ, θαζψο θαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ θάλνπλ ρξήζε εθπαηδεπηηθήο άδεηαο. 6. Γηαδηθαζίεο επηινγήο 163

18 Κάζε ρξφλν ην Σκήκα Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο πξνθεξχζζεη α- ξηζκφ ζέζεσλ κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Π.Μ.. Ο αξηζκφο ησλ πξνθεξπζζφκελσλ ζέζεσλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο 30 γηα θάζε αθαδεκατθφ έηνο. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ νη απφθνηηνη ησλ ηκεκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνθήξπμε ζέζεσλ, νη νπνίνη γλσξίδνπλ κε πηζηνπνηεκέλε επάξθεηα ηνπιάρηζηνλ κηα μέλε γιψζζα. Ζ πξνεγνχκελε παηδαγσγηθή θαηάξηηζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο ζπλεθηηκάηαη ζεηηθά. Οη ππνςήθηνη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο νθείινπλ λα ππνβάινπλ ζηελ Δπηηξνπή ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: α. Αίηεζε ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία επηινγήο γηα ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα. β. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ζην νπνίν λα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά νη ζπνπδέο ηνπο, ε δηδαθηηθή ηνπο εκπεηξία, ε επηζηεκνληθή θαη θνηλσληθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα. Γ. Αληίγξαθν πηπρίνπ ή πηπρίσλ Πηζηνπνηεηηθφ θαηνρήο μέλεο γιψζζαο. ε. Αλαιπηηθφο θαηάινγνο πξνπηπρηαθψλ καζεκάησλ. ζη. Γεκνζηεχζεηο (αλ ππάξρνπλ). Οη ππνςήθηνη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο, νη νπνίνη δελ πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ γηα ηελ επαξθή γλψζε ζε κία ηνπιάρηζηνλ μέλε γιψζζα εμεηάδνληαη ζε γιψζζα ηεο πξνηίκεζεο ηνπο απφ κέινο Γ.Δ.Π. ηνπ νηθείνπ μελφγισζζνπ Σκήκαηνο. ζνη απφ απηνχο επηηχρνπλ, εμεηάδνληαη γξαπηψο, καδί κε ηνπο ππφινηπνπο ππνςεθίνπο, ζε δχν αληηθείκελα: ζηε Μεζνδνινγία Δπηζηεκνληθήο Έξεπλαο θαη ζηηο χγρξνλεο Σερλνινγίεο ζηελ Δθπαίδεπζε. Οη 40 πξψηνη ζηελ βαζκνινγία ηεο γξαπηήο εμέηαζεο θαινχληαη ζε ζπλέληεπμε ελψπηνλ ηξηκεινχο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο, ε νπνία απνηειείηαη απφ κέιε Γ.Δ.Π., έηζη ψζηε λα γίλεη ε ηειηθή επηινγή, ζηελ νπνία ζα ζπλεθηηκεζνχλ φια ηα ζηνηρεία ηεο ππνςεθηφηεηαο σο αθνινχζσο: α. Γξαπηή Δμέηαζε: 60% (απφ 30% γηα θάζε γξαπηψο εμεηαδφκελν αληηθείκελν) β. πλέληεπμε: 20% γ. Βαζκφο Πηπρίνπ: 7% δ. Βαζκνινγία γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ εηδίθεπζεο ζε απνθηεζέληεο ηίηινπο ζπνπδψλ Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο: 8% ε. Δπηπιένλ πξνζφληα (2ε θαη 3ε μέλε γιψζζα, ζπγγξαθηθφ θαη εξεπλεηηθφ έξγν, ζπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα επηκφξθσζε): 5% Με απφθαζε ηνπ Σκήκαηνο, ζα θαζνξίδνληαη ηα θξηηήξηα επηινγήο ππνςεθίσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ αιινδαπή. Δπηδίσμε ηνπ Π.Μ.. είλαη λα κπνξεί λα δεκνζηεχεη ηελ πξνθήξπμε λέσλ ζέζεσλ κέζα ζην πξψην δεθαήκεξν ηνπ Μαξηίνπ, ψζηε ε δηαδηθαζία επηινγήο λα δηεμάγεηαη θαηά ην γξαπηφ ηεο κέξνο κέρξη ηα κέζα Μαΐνπ θαη ε αλαθνίλσζε ηνπ πίλαθα ησλ επηηπρφλησλ λα γίλεηαη σο ην ηέινο Ηνπλίνπ. 7. Αμηνιόγεζε ηνπ Π.Μ.. Με απφθαζε ηνπ Σκήκαηνο χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαζνξίδνληαη νη δηαδηθαζίεο εζσηεξηθήο ή/θαη εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ Π.Μ... ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Γηεπζπληήο : Πνιπρξφλεο Κπλεγφο, Καζεγεηήο Μέιε: 164

19 Γχν εθιεγκέλνη εθπξφζσπνη ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ Αλ θξηζεί ζθφπηκν θαη αλάινγα κε ηα δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ, παξίζηαληαη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο επηηξνπήο κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο Παηδαγσγηθψλ καζεκάησλ ηεο Αλσηάηεο ρνιήο Παηδαγσγηθήο θαη Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (ΑΠΑΗΣΔ). Γξακκαηεία ηνπ Πξνγξάκκαηνο Σει. 210 / ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ Σν Σκήκα Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο έρεη εγθξίλεη ηελ ίδξπζε θαη ιεη- 165

20 ηνπξγία πξνγξάκκαηνο εηδίθεπζεο ζηε ζρνιηθή ςπρνινγία. 1. θνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο Σν πξφγξακκα απηφ απνζθνπεί ζηελ πξνπαξαζθεπή εηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ γηα ηηο Φπρνινγηθέο πκβνπιεπηηθέο Τπεξεζίεο ηεο εθπαίδεπζεο. Οη εηδηθνί απηνί ζρνιηθνί ςπρνιφγνη θαη επαγγεικαηηθνί ζχκβνπινη ζα έρνπλ σο θχξην έξγν: α) Σε δηάγλσζε, πξφιεςε θαη ςπρνπαηδαγσγηθή αληηκεηψπηζε δπζθνιηψλ κάζεζεο θαη πξνζαξκνγήο ζηνπο καζεηέο. β) Φπρνπαηδαγσγηρή ζπκβνπιεπηηθή κε ηνπο δηδάζθνληεο-εθπαηδεπηηθνχο γηα ηελ αληηκεηψπηζε δπζθνιηψλ θαη πξνβιεκάησλ πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ ζηα πιαίζηα ηεο ζρνιηθήο ηάμεο θαη ηεο ελ γέλεη ζρνιηθήο δσήο. γ) Δπαγγεικαηηθή αμηνιφγεζε θαη θαζνδήγεζε ησλ καζεηψλ, κε ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία εηδηθψλ βηβιηνζεθψλ πιεξνθφξεζεο γηα ηα επαγγέικαηα θαη ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη εξγαζηεξίσλ αμηνιφγεζεο ησλ επαγγεικαηηθψλ θιίζεσλ θαη δηαθεξφλησλ ησλ καζεηψλ. 2. Ηlξόγξακκα ζπνπδώλ Σν πξφγξακκα είλαη δηεηνχο δηάξθεηαο θαη πεξηιακβάλεη παξαδφζεηο, ζεκηλάξηα, εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο, απηφλνκε κειέηε, ζπγγξαθή δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, θαζψο επίζεο θαη πξαθηηθή άζθεζε γηα έλα εμάκελν ζην ρψξν εξγαζίαο. Δηδηθφηεξα, ην πξφγξακκα ζπνπδψλ πεξηιακβάλεη: α) Δπηηπρή παξαθνινχζεζε ζε κηα ζεηξά καζεκάησλ, ζεκηλαξίσλ θαη πξαθηηθψλ αζθήζεσλ (βιέπε παξαθάησ πίλαθα καζεκάησλ). β) πγγξαθή δηπισκαηηθήο κειέηεο. Ζ κειέηε απηή εθπνλείηαη ππφ ηελ επνπηεία κέινπο ηνπ θαζεγεηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Σνκέα Φπρνινγίαο ή ηνπ Σνκέα Παηδαγσγηθήο θαη απνηειεί κία κηθξήο έθηαζεο πξσηφηππε εξεπλεηηθή εξγαζία. Ζ ηειηθή έγθξηζε ηεο δηπισκαηηθήο απηήο εξγαζίαο γίλεηαη απφ 3κειή επηηξνπή νξηδφκελε απφ ηελ Δπηηξνπή Πξνγξάκκαηνο. γ) Ζ έλαξμε ησλ καζεκάησλ γίλεηαη φηαλ έρεη νινθιεξσζεί ε επηινγή ησλ ππνςεθίσλ. δ) Σα καζήκαηα δηδάζθνληαη απφ κέιε ΓΔΠ θαη απφ εηδηθνχο επηζηήκνλεο πνπ νξίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 3. Δπηινγή ππνςεθίσλ Οη ππνςήθηνη γηα λα εγγξαθνχλ ζην Πξφγξακκα πξέπεη λα έρνπλ ηα παξαθάησ πξνζφληα: α) Να είλαη πηπρηνχρνη Σκεκάησλ ή ηζνηίκσλ Πξνγξακκάησλ Φπρνινγίαο, Σκεκάησλ Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο, Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, Νεπηαγσγψλ θαη Δηδηθήο Αγσγήο ησλ Α.Δ.Η. ηεο εκεδαπήο θαη ησλ αληίζηνηρσλ ηεο αιινδαπήο, ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο Παλεπηζηεκίνπ 166

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 1 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΧΝ Σν Πξφγξακκα απνλέκεη Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ. Άξζξν 1 Γενικά

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ. Άξζξν 1 Γενικά ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ Άξζξν 1 Γενικά 1. Ο Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Γηδαθηνξηθψλ Γηαηξηβψλ ηνπ Σκήκαηνο Ιαηξηθήο πνπ εγθξίζεθε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Σπουδών. Σελίδα 1 από 10. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ποςδαζηέρ ΣΔΙ Κπήηηρ, εγγπαθέρ, κύκλοι ζποςδών, μαθήμαηα.

Κανονισμός Σπουδών. Σελίδα 1 από 10. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ποςδαζηέρ ΣΔΙ Κπήηηρ, εγγπαθέρ, κύκλοι ζποςδών, μαθήμαηα. Κανονισμός Σπουδών ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ποςδαζηέρ ΣΔΙ Κπήηηρ, εγγπαθέρ, κύκλοι ζποςδών, μαθήμαηα. ΆΡΘΡΟ 1 ο : ποςδαζηέρ ΣΔΙ Κπήηηρ - Δγγπαθέρ 1. πνπδαζηέο ΣΔΙ θαζίζηαληαη φζνη εγγξάθνληαη ζε απηφ κεηά απφ εηζαγσγή,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΦΙΛΟΟΦΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΦΙΛΟΟΦΙΑ, ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΗ ΚΑΙ ΦΤΥΟΛΟΓΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΦΙΛΟΟΦΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΦΙΛΟΟΦΙΑ, ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΗ ΚΑΙ ΦΤΥΟΛΟΓΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΦΙΛΟΟΦΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΦΙΛΟΟΦΙΑ, ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΗ ΚΑΙ ΦΤΥΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΑΘΗΝΑ 2011

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ χολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών πουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ χολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών πουδών ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ χολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών πουδών ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ Λεηηνπξγίαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Οικονομικά και Διοίκηζη ηηρ Τγείαρ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ

ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ Σν Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζεο & Γηα Βίνπ Μάζεζεο (Δ.Π.Δ.Γ.Β.Μ.) ηνπ ΔΠΑ 2007-2013 εθαξκφδεη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΚΑΗ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ. Άξζξν 1 Γεληθέο Γηαηάμεηο

ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΚΑΗ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ. Άξζξν 1 Γεληθέο Γηαηάμεηο ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΚΑΗ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ Άξζξν 1 Γεληθέο Γηαηάμεηο Ο Καλνληζκόο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ 2009 1 2 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 2014 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 2014 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 2014 2015 Α ΓΕΝΙΚΟ ΚΤΚΛΟ Α/Α Σίηλορ Μαθήμαηορ 1. Δηζαγσγή ζηελ Κιαζηθή Φηινινγία 2. Αξραία Διιεληθή Θεκαηνγξαθία Η 3. Δηζαγσγή ζηε Βπδαληηλή Φηινινγία Α Δξάμηνο Ώπερ/εβδ Γ.Μ..Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013

ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013 ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013 Ηαλνπάξηνο 2012 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΣΜΖΜΑ ΑΓΓΛΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ... 3 2. ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ... 4 3. ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΘ-233. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αζήλα, 3 /4/ 2014 Αξ. Πξση. ΔΣΓΥ/ νηθ. 430 Πξνο: Όπσο ν Πίλαθαο Γηαλνκήο

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΘ-233. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αζήλα, 3 /4/ 2014 Αξ. Πξση. ΔΣΓΥ/ νηθ. 430 Πξνο: Όπσο ν Πίλαθαο Γηαλνκήο www.esdy.edu.gr Λ. Αλεξάνδρας 196, 115 21, Αθήνα Τ.+30 213 2010105, 213 2010106, 2132010108 Φ. +30 210 6460658 Ε. education@esdy.edu.gr ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αζήλα, 3 /4/ 2014 Αξ. Πξση. ΔΣΓΥ/ νηθ. 430

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΘΟΤΑ. 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΘΟΤΑ. 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β Σελίδα1 ΕΞΑΜΗΝΟ 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 9-11 Θεωξία θαη Πξαθηηθή Έληππεο Δπηθνηλωλίαο Πέκπηε 11/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 12-2 Κνηλωληθή Θεωξία ΗΗ Πέκπηε 18/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 3-5

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΚΡΙΕΩΝ» ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΣΟ 2013-14

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΚΡΙΕΩΝ» ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΣΟ 2013-14 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΚΡΙΕΩΝ» ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΣΟ 2013-14 Σπάξηε, 04-02-2014 ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ Τν Τκήκα Ννζειεπηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΝΣΘΣΟΤΣΟ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΠΘΜΟΡΦΩΗ ΚΥΠΡΟΥ

ΘΝΣΘΣΟΤΣΟ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΠΘΜΟΡΦΩΗ ΚΥΠΡΟΥ ΘΝΣΘΣΟΤΣΟ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΠΘΜΟΡΦΩΗ ΚΥΠΡΟΥ (IBS CYPRUS) ΡΝΚΔΑΠ ΡΟΑΞΔΕΗΘΖΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΑ AMERICAN BANKERS ASSOCIATION (USA) ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ Ξεξηερφκελα 1. ΓΔΛΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ ----------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία

Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία Γεξκαληθή Υπεξεζία Αθαδεκατθψλ Αληαιιαγψλ Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία Ärztliche Weiterbildung in Deutschland Πεξηερφκελα παξνπζίαζεο 1. Λίγα ιφγηα γηα ηε Γεξκαλία 2. Γηάξθεηα Δηδίθεπζεο 3. Τη πξέπεη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ

ΟΓΗΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΟΓΗΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ Περίληυη Ο Οδεγφο απηφο πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία έλαξμεο / εθπφλεζεο/ θαηάζεζεο/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η

ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η Τν Τκήκα Αγξνλφκσλ θαη Τνπνγξάθσλ Μεραληθψλ (ΤΑΤΜ) ηεο Πνιπηερληθήο Σρνιήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4989-ΜΘΣ ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ. Άρθρο 1 Γενικά

ΑΔΑ: Β4989-ΜΘΣ ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ. Άρθρο 1 Γενικά ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ------- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΑΗΓΔΗΑ ΟΜΟΓΔΝΩΝ ΚΑΗ ΓΗΑΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ Β ------- Σαρ. Γ/λζε : Αλδξέα Παπαλδξένπ 37 Σ.Κ. Πφιε : 15180 -

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖΑΞΗΟΛΟΓΖΖ

ΔΚΘΔΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΔΚΘΔΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΑΣΡΑ, ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2011 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΗ. ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ.. ΡΙΟ ΣΗΛ: 2610/969986 FAX: 2610/996265

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (ΠΜ) ΜΔ ΣΗΣΛΟ: "ΥΔΓΗΑΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΓΧΝΗΣΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Τμήματος ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ Πάτρας

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Τμήματος ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ Πάτρας ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Σ.Ε.Ι. ΠΑΣΡΑ /.Σ.ΕΦ. ΣΜΗΜΑ: ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 2015 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 2015 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 201 2016 Α ΓΕΝΙΚΟ ΚΤΚΛΟ Α/Α Σίηλορ Μαθήμαηορ Δηζαγσγή ζηελ Φηινινγία Αξραία Διιεληθή Θεκαηνγξαθία Η. 4. Δηζαγσγή ζηε Βπδαληηλή Φηινινγία Δηζαγσγή ζηε Νενειιεληθή Φηινινγία*.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΔΚΠΟΝΗΗ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ. ΣΜΗΜΑΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ και ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ (ΚΓ&ΠΔ) ΣΟΤ Γ.Π.Θ.

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΔΚΠΟΝΗΗ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ. ΣΜΗΜΑΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ και ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ (ΚΓ&ΠΔ) ΣΟΤ Γ.Π.Θ. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΔΚΠΟΝΗΗ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ και ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ (ΚΓ&ΠΔ) ΣΟΤ Γ.Π.Θ. 1. κοπόρ χκθσλα κε ηνλ λ. 4009/2011 ηα ζέκαηα δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ ξπζκίδνληαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚ/ΣΩΝ Μαπούζι, 14-5- 2012

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚ/ΣΩΝ Μαπούζι, 14-5- 2012 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΓΑ: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚ/ΣΩΝ Μαπούζι, 14-5- 2012 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΓΔ Απ. Ππωη. Βαθμόρ Πποηεπ. ΣΜΖΜΑ Β Φ. 821.2/701K/54186/Z1 Α. Παπανδπέος 37 151 80 ΜΑΡΟΤΗ ΦΔΚ1672/η.Β

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ. Εζωηερικός Κανονιζµός Προγράµµαηος Μεηαπηστιακών Σποσδών

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ. Εζωηερικός Κανονιζµός Προγράµµαηος Μεηαπηστιακών Σποσδών ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Εζωηερικός Κανονιζµός Προγράµµαηος Μεηαπηστιακών Σποσδών Πάηρα, Ιούλιος 2014 1 ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΦΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΟ ΔΣΟ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΦΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΟ ΔΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ----------- ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ (ΑΣΔΙΘ) ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ ΤΗΛ FAX:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ ΤΗΛ FAX: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 34 ΤΗΛ. 210-82.03.911 FAX: 210-82.26.204 http://www.aueb.gr ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΛΔΥΗ ΑΚΑΓ. ΔΣΟ: 2013-2014 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η Γ Ι Α Δ Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ύληνκν ηζηνξηθό ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ Σαρ.Γ/λζε: Αλ.Παπαλδξένπ 37 Σ.Κ.-Πφιε: 15180-Μαξνχζη

ύληνκν ηζηνξηθό ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ Σαρ.Γ/λζε: Αλ.Παπαλδξένπ 37 Σ.Κ.-Πφιε: 15180-Μαξνχζη ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΔΝΗΑΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΑΝΩΣΑΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Μαρούςι, 2-6-2011 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΑΝΩΣΑΣΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ Α ΑΝΩΣΔΡΟΤ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ Αξραία Διιεληθή Ηζηνξία 3 Νεόηεξε Ηζηνξία ηεο Μεζνγείνπ 3 Δηζαγωγή ζηελ Πνιηηηθή Δπηζηήκε 3 Δηζαγωγή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Π E P I E X O M E N A

Π E P I E X O M E N A i Π E P I E X O M E N A Σελ. Σςνηομογπαθίερ... iv Καλωζόπιζμα... vii M E P O A' ΓENIKE OΔHΓIE 1. Όξγαλα Γηνίθεζεο ηνπ Τκήκαηνο Φ.Π.Χ.... 3 2. Πξόγξακκα Σπνπδώλ ηνπ Tκήκαηνο Φ.Π.Χ.... 5 3. Πξαθηηθή άζθεζε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΛΗΡΧΗ ΘΔΔΧΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΛΗΡΧΗ ΘΔΔΧΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Σ.Δ.Ι. ΛΑΜΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ Σατ. Γ/νζη: 3 ν ρικ. Π.Δ.Ο. Λακίαο-Αζελψλ 35100 Λακία Πληροθορίες: αξξήο Θ. Σηλέθωνο: 22310-60104

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΔΚΘΔΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ ΔΚΘΔΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΜΗΜΑ ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΤΓΔΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΔΙ ΑΘΗΝΑ DEPARTMENT OF AESTHETICS AND COSMETOLOGY FACULTY OF HEALTH AND CARING PROFESSIONS

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΔΝΙΚΑ Β. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΠΟΣΡΟΦΙΧΝ:

Α. ΓΔΝΙΚΑ Β. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΠΟΣΡΟΦΙΧΝ: Καλνληζκφο γηα ηελ Οξγάλσζε - Πξνθήξπμε θαη Παξνρή ππνηξνθηψλ ζε δηαθξηλφκελνπο Δπξπηάλεο θνηηεηέο ή κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο ηνπ εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ (φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ απφ 21.09.2014 απφθαζε

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011)

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ρνιή Παηδαγσγηθή Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Αθαδεκατθφ έηνο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΤΣΔΡΟ ΚΑΙ ΣΡΙΣΟ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΓΩΝ Πξνγξάκκαηα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ θαη δηδαθηνξηθέο ζπνπδέο. ΑΡΘΡΟ 1 Γεληθέο δηαηάμεηο

ΓΔΤΣΔΡΟ ΚΑΙ ΣΡΙΣΟ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΓΩΝ Πξνγξάκκαηα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ θαη δηδαθηνξηθέο ζπνπδέο. ΑΡΘΡΟ 1 Γεληθέο δηαηάμεηο ΓΔΤΣΔΡΟ ΚΑΙ ΣΡΙΣΟ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΓΩΝ Πξνγξάκκαηα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ θαη δηδαθηνξηθέο ζπνπδέο ΑΡΘΡΟ 1 Γεληθέο δηαηάμεηο 1. Σα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα έρνπλ ηελ επζχλε γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ νξγάλσζε

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος Γπαθείο Διαζύνδεζηρ A.Τ.Ε.Ι. Θεζζαλονίκηρ 3 ωνηαξη οδηγοω: Δκκαλνπήι Γαξνπθάιινπ Δπηζηεκνληθφο πλεξγάηεο ΑΣΔΗ-Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΣΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΣΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ. (Ι έκδοζη)

ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΣΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΣΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ. (Ι έκδοζη) ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΣΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΣΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ (Ι έκδοζη) 1 ΟΓΗΓΟ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΣΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΣΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

υπουργική απόφαση Δ2/1938/26-2-1998

υπουργική απόφαση Δ2/1938/26-2-1998 υπουργική απόφαση Δ2/1938/26-2-1998 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΘΝΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΔΤΘΤΝΔΙ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ "Αξιολόγηζη ηος εκπαιδεςηικού έπγος και ηων εκπαιδεςηικών"

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗ Η ΣΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗ ΔΧΝ (MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION M.B.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗ Η ΣΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗ ΔΧΝ (MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION M.B. ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ (MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION M.B.A.) ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΔΚΘΔΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ ΔΚΘΔΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΜΗΜΑ ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΤΓΔΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΔΙ ΑΘΗΝΑ DEPARTMENT OF AESTHETICS AND COSMETOLOGY FACULTY OF HEALTH AND CARING PROFESSIONS

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102 ΔΘΛΗΘΝ ΚΔΡΠΝΒΗΝ ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΠΣΝΙΖ ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΩΛ ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΩΛ ΘΑΗ ΦΠΗΘΩΛ ΔΞΗΠΡΖΚΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΡΔΙΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΩΛ ΔΜΔΡΑΠΔΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΖΚ/ΛΗΑ 1ο - 2ο 2/8/10 ο-4ο 9.00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. Για ηην ππόζλητη Δπγαζηηπιακών ςνεπγαηών για ηο σειμεπινό εξάμηνο ηος ακαδημαφκού έηοςρ

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. Για ηην ππόζλητη Δπγαζηηπιακών ςνεπγαηών για ηο σειμεπινό εξάμηνο ηος ακαδημαφκού έηοςρ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Για ηην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ «ςγκπιηική Μελέηη ηος Σμήμαηορ Μοςζικήρ Δπιζηήμηρ και Σέσνηρ ηος Πανεπιζηημίος Μακεδονίαρ με ππόηςπα μοςζικά

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΓΙΔΘΝΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΓΙΔΘΝΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΓΙΔΘΝΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Αζαλαζία Νηθνιαΐδνπ Αλώηεξε Λεηηνπξγόο Δθπαίδεπζεο Tει.: 00357 22800788 Fax:00357 22427560 E-mail: anicolaidou@moec.gov.cy 1 H πνιηηηθή ηεο Κπβέξλεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα