ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΣΙΚΗ ΜΗ ΚΔΡΓΟΚΟΠΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ. ηελ Θεζζαινλίθε ζήκεξα ηελ 30 Ηνπλίνπ 2003 νη ππνγξαθφκελνη :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΣΙΚΗ ΜΗ ΚΔΡΓΟΚΟΠΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ. ηελ Θεζζαινλίθε ζήκεξα ηελ 30 Ηνπλίνπ 2003 νη ππνγξαθφκελνη :"

Transcript

1 1 ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΣΙΚΗ ΜΗ ΚΔΡΓΟΚΟΠΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ηελ Θεζζαινλίθε ζήκεξα ηελ 30 Ηνπλίνπ 2003 νη ππνγξαθφκελνη : 1. Σν Δργαζηήρηο Βηοϊαηρηθής Σετλοιογίας ηοσ Δζληθού Μεηζόβηοσ Ποισηετλείοσ ΔΠΙΔΤ πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα, ην νπνίν εθπξνζσπείηαη απφ ηνλ Γεκήηρηο-Γηολύζε Κοσηζούρε κε Α.Γ.Σ Υ , Α.Φ.Μ , ηεο Γ.Ο.Τ. Ακαξνπζίνπ, θάηνηθν Αζελψλ, νδφο Ζξψσλ Πνιπηερλείνπ 9 (Πνιπηερλεηνχπνιε Εσγξάθνπ, θηίξην Ζ/Τ) 2. Σν Ίδρσκα Σετλοιογίας θαη Έρεσλας πνπ εδξεχεη ζην Ζξάθιεην Κξήηεο ην νπνίν εθπξνζσπείηαη απφ ηνλ Σζηθλάθε Μαλώιε ηοσ Νηθοιάοσ, κε Α.Γ.Σ. Σ , Α.Φ.Μ , Γ.Ο.Τ Α Ζξαθιείνπ, θάηνηθν Ζξαθιείνπ Κξήηεο Αηηάινπ 1, T.K Ζ Αλψλπκε Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «Ιλζηηηούηο Δρεσλώλ θαη Μειεηώλ Σειεπηθοηλωληώλ θαη Πιεροθορηθής Νοηηοαλαηοιηθής Δσρώπες», πνπ εδξεχεη ζηε Θεζζαινλίθε ζην 9 ν ρικ ηε νδνχ Θεζζαινλίθεο-Θέξκεο, ην νπνίν εθπξνζσπείηαη απφ ηνλ Παληειή Αγγειίδε ηοσ Αλαζηαζίοσ, κε Α.Γ.Σ. Φ Α.Φ.Μ , Γ.Ο.Τ Ε Θεζζαινλίθεο, θάηνηθν Θεζζαινλίθεο, (Καξαβαγγέιε 34, Καιακαξηά Σ.Κ ) δπλάκεη ηνπ απφ πξαθηηθνχ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 4. Σν Δργαζηήρηο Πιεροθορηθής ηες Τγείας, Σκήκα Νοζειεσηηθής ηοσ Παλεπηζηεκίοσ Αζελώλ πνπ εθπξνζσπείηαη απφ ηνλ Ιωάλλε Μαληά ηοσ Γεράζηκοσ κε Α.Γ.Σ. Σ , Α.Φ.Μ , Γ.Ο.Τ. Παιαηνχ Φαιήξνπ, θάηνηθν Αζελψλ, νδφο Σζνπθαλέιε 9, Άιηκνο 5. Ζ Αλψλπκε Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Α.Δ.» πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα θη εθπξνζσπείηαη λφκηκα ζηελ παξνχζα απφ ηνλ Δσζηάζηο Παλαγηωηόποσιο ηοσ Κωλζηαληίλοσ, κε Α.Γ.Σ. Η ηνπ Π.ΑΦ. Αηγαιένπ, Α.Φ.Μ , Γ.Ο.Τ. Αηγάιεσ, θάηνηθν Αζελψλ, νδφο Αλ. Παπνχιηα 74, Σ.Κ Αηγάιεσ, δπλάκεη ηνπ ππ αξηζ. 37/ πξαθηηθνχ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 6. Σν Ιλζηηηούηο Βηοηαηρηθής Σετλοιογίας, πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα ζηελ παξνχζα απφ ηνλ Νηθόιαο Παιιεθαράθε ηοσ Δκκαλοσήι κε Α.Γ.Σ. Σ , Α.Φ.Μ , Γ.Ο.Τ. Α Παηξψλ, θάηνηθν Παηξψλ, νδφο Μαθεδνλίαο, Σ.Κ , Κάησ Καζηξίηζη, δπλάκεη ηνπ απφ πξαθηηθνχ ηεο 76 εο πλεδξίαζεο. 7. H Αλψλπκε Δηαηξεία κε ηελ Δπσλπκία «DATAMED HEALTHCARE INTEGRATOR ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗΝ ΤΓΔΙΑ

2 2 ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Δ. θαη ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν DATAMED Α.Δ. πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα (νδφο Γξάκκνπ 71, Μαξνχζη) θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα ζηελ παξνχζα απφ ηνλ ωηήρηο Πασιόποσιο κε ΑΓΣ , ΑΦΜ , ΓΟΤ ΥΑΛΑΝΓΡΗΟΤ, θάηνηθν Υαιαλδξίνπ, ΟΛΤΜΠΟΤ 53, δπλάκεη ηνπ απφ πξαθηηθνχ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξίαο. 8. Ζ Αλψλπκε Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «APOLLO Προεγκέλες Σετλοιογίες Τγείας Δκπορηθή θαη Ηιεθηροληθή Δθαρκογώλ Aλώλσκε Eηαηρία», πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα (Πφληνπ 52, Ακπειφθεπνη) θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα ζηελ παξνχζα απφ ηνλ Γεώργηο Καθοσιίδε κε Α.Γ.Σ Π , Α.Φ.Μ , Γ.Ο.Τ Βχξσλνο, θάηνηθν Αζελψλ Παλ. Σζαιδάξε 54 Σ.Κ , δπλάκεη ηνπ ππ αξηζ.18/ πξαθηηθνχ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 9. Ζ Αλψλπκε Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «Computer Control Systems A.E.» θαη ηνλ δηαθξηηθφ ηίηιν «CCS A.E.», πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα (Κεθηζίαο 94-96, Μαξνχζη) θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα ζηελ παξνχζα απφ ηνλ Κωλζηαληίλο Ηιηόποσιο κε Α.Γ.Σ. Θ Α.Φ.Μ , ΓΟΤ Ν. Φπρηθνχ, θάηνηθν Αζελψλ, εθέξε 34 Ν. Φπρηθφ, δπλάκεη ηνπ ππ αξηζ. 91/ πξαθηηθνχ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 10. Ζ εηεξφξξπζκε εηαηξία κε ηελ επσλπκία «Φ. Παζτίδοσ θαη ηα Δ.Δ.» θαη ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν «Tower Software Technologies πνπ εδξεχεη ζηε Θεζζαινλίθε θαη εθπξνζσπείηαη ζηελ παξνχζα απφ ηελ Φωηεηλή Παζτίδοσ κε Α.Γ.Σ Λ Α.Φ.Μ , Γ.Ο.Τ Ε Θεζζαινλίθεο, θάηνηθν Νέαο Ραηδεζηνχ Θεζζαινλίθεο 11. Σν Σκήκα Ιαηρηθής ηοσ Γεκοθρίηεηοσ Παλεπηζηεκίοσ Θράθες, πνπ εδξεχεη ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε θαη εθπξνζσπείηαη ζηελ παξνχζα απφ ηελ Διέλε Καιδούδε ηοσ Μόζτοσ, κε Α.Γ.Σ. Λ Γ.Α.Α., Α.Φ.Μ , Γ.Ο.Τ. Αιεμαλδξνχπνιεο, θάηνηθν Αιεμαλδξνχπνιεο, Μήδεηαο 2, Σ.Κ , δπλάκεη ηεο ππ αξηζ. 10/ απφθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Ηαηξηθήο. 12. Ζ Αλψλπκε Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ A.E.», πνπ εδξεχεη ζηελ Θεζζαινλίθε ( Αλησλίνπ Σξίηζε 21) θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα ζηελ παξνχζα απφ ηνλ Κωλζηαληίλο Καγγειίδε ηοσ Υρήζηοσ κε Α.Γ.Σ Μ Α.Φ.Μ , Γ.Ο.Τ Ζ Θεζ/λίθεο, θάηνηθν Θεζζαινλίθεο (Αληψλε Σξίηζε 21), δπλάκεη ηνπ ππ αξηζ. 43/ πξαθηηθνχ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 13. Ζ Αλψλπκε Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «EXODUS A.E.», πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα (Φαξαληάησλ 6-10) θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα ζηελ παξνχζα απφ ηνλ Δκκαλοσήι Μαργαρίηε ηοσ Βαζηιείοσ, κε Α.Γ.Σ Π Α.Φ.Μ , Γ.Ο.Τ ΚΑ Αζελψλ, θάηνηθν Αζελψλ (Παπαξζέλε 36), δπλάκεη ηνπ ππ αξηζ. 144/ πξαθηηθνχ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.

3 3 14. Ζ αλψλπκε εηαηξία κε ηελ επσλπκία SAP HELLAS A.E. πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα (Διιελίδσλ 20, Π.Φάιεξν T.K ) θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα ζηελ παξνχζα απφ ηνλ Φαίδωλα-αββάθε Υαηδεζάββα ηοσ Κωλζηαληίλοσ κε αξηζκφ δηαβαηεξίνπ Δ ηνπ Δπάξρνπ Λεπθσζίαο Α.Φ.Μ , Γ.Ο.Τ. Γιπθάδαο, θάηνηθν Αζελψλ Αγακέκλσλνο 3, Σ.Κ.16675, Γιπθάδα, δπλάκεη ηνπ απφ πξαθηηθνχ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 15. Ζ αλψλπκε εηαηξία κε ηελ επσλπκία «01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ» πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα (Αραξλψλ 438) θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα ζηελ παξνχζα απφ ηνλ ησιηαλό Μπέε ηοσ Υρήζηοσ, κε Α.Γ.Σ. Ν / , ηνπ Π.Α. Κεθηζηάο, κε Α.Φ.Μ , Γ.Ο.Τ Κεθηζηάο, θάηνηθν Αζελψλ Υαξ. Σξηθνχπε 107, δπλάκεη ηνπ απφ πξαθηηθνχ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο πκθσλνχλ ζηελ ίδξπζε θαη ηδξχνπλ Αζηηθή Με Κεξδνζθνπηθή Δηαηξία, ε ιεηηνπξγία ηεο νπνίαο ζα δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 741 έσο 784 ΑΚ θαη απφ ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ. Άρζρο 1 Ζ επσλπκία ηεο εηαηξίαο είλαη «ΥΔΛΘ ΛΔΒΔΛ ΔΒΔΝ ΔΛΛΑ» θαη ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν «HL7 HELLAS» Ζ επσλπκία ηεο εηαηξία ζηελ Αγγιηθή είλαη «HEALTH LEVEL SEVEN HELLAS» Άρζρο 2 Έδξα ηεο εηαηξίαο νξίδεηαη ν Γήκνο Ππιαίαο ζηνλ Ννκφ Θεζζαινλίθεο, κε δηεχζπλζε γξαθείσλ ζην 9ν ρηιηφκεηξν ηεο νδνχ Θεζζαινλίθεο - Θέξκεο. Άρζρο 3ο Ζ δηάξθεηα ηεο εηαηξίαο νξίδεηαη ηξηαθνληαεηήο αξρνκέλε ηελ 30 ε Ηνπλίνπ 2003 θαη ιήγνπζα ηελ 30 ε Ηνπλίνπ 2033.

4 4 Άρζρο 4ο Ζ εηαηξία έρεη σο ζθνπφ: α) Σελ ιεηηνπξγία αλεμάξηεηνπ παξαξηήκαηνο (affiliate), ην νπνίν ζα έρεη σο απνθιεηζηηθφ αληηθείκελν ηελ πξνψζεζε ησλ πξνηχπσλ επηθνηλσλίαο «Health Level Seven (HL7) ζηα πιαίζηα ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο, αιιά θαη ζηηο ρψξεο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο. Σν σο άλσ πξφηππα αλαπηχρζεθαλ απφ ηνλ Οξγαληζκφ HL7, ν νπνίνο ζπλεζηήζε ην έηνο 1987 ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε πξνηχπσλ ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή αληαιιαγή δεδνκέλσλ, κε ζθνπφ ηελ απηφκαηε αληαιιαγή πιεξνθνξίαο κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε. β) Σελ ππνζηήξημε, απνδνρή θαη ρξήζε ηνπ πξνηχπνπ HL7 ζε παλειιήληα θιίκαθα κε ηελ κεηαθνξά ηνπ ζηελ ειιεληθή γιψζζα. γ) Σελ δηάδνζε αμηφπηζησλ πξνηχπσλ αληαιιαγήο, δηαρείξηζεο θαη νινθιήξσζεο δεδνκέλσλ, πνπ αθνξνχλ ηελ θιηληθή θξνληίδα ηνπ αζζελή θαη ηελ δηαρείξηζε, νξγάλσζε θαη αμηνιφγεζε ππεξεζηψλ ηαηξηθήο πεξίζαιςεο, φπσο απηά έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ ηνλ Οξγαληζκφ HL7 inc. δ) Σελ ελζάξξπλζε δεκηνπξγίαο επέιηθησλ πξνηχπσλ, νδεγηψλ, κεζνδνινγηψλ, πξσηνθφιισλ θαη άιισλ ζπλαθψλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ, ηα νπνία ζα είλαη βαζηζκέλα ζηα αληίζηνηρα ηνπ Οξγαληζκνχ HL7, κε κνλαδηθφ ζηφρν λα θαηαζηεί εθηθηή ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζηελ Τγεία. ε) ηελ εθπφλεζε κειεηψλ θαη εξεπλψλ γηα ηελ αληαιιαγή ζηνηρείσλ ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ ησλ αζζελψλ, πνπ ζα λνζειεχνληαη ζηα ηδξχκαηα, ηα νπνία ζα πηνζεηήζνπλ ηα αλσηέξσ πξφηππα επηθνηλσλίαο.

5 5 ζη) ηελ εθπφλεζε πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο θαη εμεηδίθεπζεο ζηειερψλ κε ζηφρν ηελ ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνχ θαηάξηηζεο, ηα νπνία ζα ηεινχλ ζε πιήξε ζπκθσλία κε ηηο θαηεπζχλζεηο θαη ηελ πνιηηηθή ηνπ HL7. δ) ηελ δεκηνπξγία ελφο ειεθηξνληθνχ πεξηβάιινληνο, ην νπνίν ζα ιεηηνπξγεί σο αμηφπηζην κέζν επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θνξέσλ ζηνλ ηνκέα ηεο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο θαη ζπγθεθξηκέλα εηαηξηψλ ηαηξηθήο πιεξνθνξηθήο, ηδησηηθψλ θαη δεκφζησλ θνξέσλ πγείαο θαη πξφλνηαο. ε) ηελ ζπλερή έξεπλα θαη παξαθνινχζεζε ησλ εμειίμεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ βειηίσζε ηνπ πξνηχπνπ. ζ) ηελ ζπκκεηνρή ζε Οξγαληζκνχο θαη θνξείο πνπ ζα αζρνινχληαη κε ηελ πξνψζεζε ηνπ πξνηχπνπ HL7 Άρζρο 5 ο α. Ζ αξρηθή ζπλνιηθή ζπλεηζθνξά ηεο εηαηξίαο ζα δηακνξθσζεί απφ ηηο εηζθνξέο ησλ εηαίξσλ θαη νξίδεηαη ζην πνζφ ησλ (δέθα πέληε ρηιηάδσλ) επξψ, ην νπνίν ζπλεηζέθεξαλ ηα ηδξπηηθά κέιε θαηά ίζα κέξε, δειαδή ην θάζε ηδξπηηθφ κέινο ζπλεηζέθεξε απφ 1000 (ρίιηα) επξψ. β. Ζ αξρηθή ζπλνιηθή ζπλεηζθνξά ηεο εηαηξίαο δηαηξείηαη ζε δέθα πέληε (15) εηαηξηθά κεξίδηα, νλνκαζηηθήο αμίαο 1000 (ρηιίσλ) επξψ ην θαζέλα. Κάζε έλα ηδξπηηθφ κέινο ηεο εηαηξίαο ζα ιάβεη απφ έλα εηαηξηθφ κεξίδην θαηαβάιινληνο ην πνζφ ηεο εηζθνξάο ηνπ. γ. Με ηελ είζνδν λέσλ εηαίξσλ ζα επέξρεηαη αλαπξνζαξκνγή θαη ηεο θαηαλνκήο ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ. Άρζρο 6 ο α. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηεο Δηαηξίαο ζα επηδησρζεί ε ζπγθξφηεζε πεξηνπζίαο πνπ ζα απνηειείηαη, εθηφο απφ ηελ αξρηθή ζπλεηζθνξά ησλ πξψησλ εηαίξσλ θαη απφ

6 6 εηζθνξέο ησλ ήδε πθηζηακέλσλ εηαίξσλ, νη νπνίεο ζα απνηεινχλ ηελ εηήζηα ζπλδξνκή θάζε εηαίξνπ, ε θαηαβνιή ηεο νπνίαο φκσο δελ ζα ζπληζηά αχμεζε ηεο αξρηθήο ζπλεηζθνξάο εηζθνξέο λέσλ εηαίξσλ, ηελ έθηαθηε ζπλδξνκή (ηέινο εγγξαθήο), ην νπνίν ζα θαηαβάιιεηαη απφ ηνπο λενεηζεξρφκελνπο εηαίξνπο, ε θαηαβνιή ηεο νπνίαο νκνίσο δελ ζα ζπληζηά αχμεζε ηεο αξρηθήο ζπλεηζθνξάο δσξεέο, θιεξνλνκηέο, θιεξνδνζίεο ή ρνξεγίεο απφ ηξίηα πξφζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά, θνξείο θαη νξγαληζκνχο ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηνπ εμσηεξηθνχ θαη θάζε άιιν λφκηκν έζνδν πνπ γίλεηαη απνδεθηφ κε απφθαζε ηεο ΓΔ, επηρoξεγήζεηο, ζπvεηζθoξέο θιπ ηεο Δπξσπατθήο 'Δvσζεο πoζά πoπ εηζπξάηηovηαη απφ ηξίηoπο πoπ πξoζθεχγoπv ζηηο ππεξεζίεο ηεο εηαηξίαο δσξεέο, δεκoζηεχζεηο, έζoδα εθδειψζεσv, εθδφζεσv θιπ εθκεηάιιεπζε πεξηoπζηαθψv ζηoηρείσv ηεο εηαηξίαο εvηζρχζεηο, εηδηθέο εηζθoξέο θαη ρξεκαηoδoηήζεηο απφ δεκφζηα ή ηδησηηθά voκηθά πξφζσπα, ή θoξείο θαη oξγαvηζκoχο ηoπ εζσηεξηθoχ ή ηoπ εμσηεξηθoχ θαη θάζε άιιo vφκηκo έζoδo πoπ γίvεηαη απoδεθηφ κε απφθαζε ηεο ΓΔ, έζoδα απφ ηεv πψιεζε εθδφζεσv θαη κειεηεηηθoχ ή εξεπvεηηθoχ έξγoπ. β. Ζ εηαηξία είλαη κε θεξδνζθνπηθή θαη, σο εθ ηνχηνπ, δελ επηηξέπεηαη θακία δηαλνκή θεξδψλ, θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο. γ. Ζ εηαηξία ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ λα απνβιέπνπλ άκεζα ή έκκεζα ζηελ πξνψζεζε πξνίφλησλ ή ππεξεζηψλ ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξήζεσο νχηε ζα δηεπθνιχλεη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ηελ απφθηεζε απφ νπνηαδήπνηε επηρείξεζε εκπνξηθψλ πιενλεθηεκάησλ. δ. Όινη νη πφξνη ηεο εηαηξίαο δηαηίζεληαη, θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο, πξνο ηελ επφδσζε ηνπ ζθνπνχ ηεο εηαηξίαο θαη γηα ηα έμνδα ιεηηνπξγίαο ηεο.

7 7 Καηά ηελ εθθαζάξηζε ηεο εηαηξίαο ην ζχλνιν ηεο πεξηνπζίαο απηήο ζα κεηαβηβαζηεί ζε θνξέα κε παξεκθεξή δξαζηεξηφηεηα. ε. Σα κέιε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο δελ δηθαηνχληαη ακνηβήο. ζη. Οη εηαίξνη ζα θαηαβάιινπλ θάζε έηνο εηζθνξά, ην χςνο ηεο νπνίαο ζα θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ε νπνία ζα απνθαζίδεη κε απιή πιεηνςεθία ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ. δ. Κάζε λέν κέινο πνπ ζα εηζέξρεηαη ζηελ εηαηξία ζα ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη πέξαλ ηνπ πνζνχ ηεο εηήζηαο εηζθνξάο, πνπ ζα ηζρχεη ηελ ρξνληθή ζηηγκή ηεο έληαμεο ηνπ θαη έλα πνζφ εθ άπαμ, ην νπνίν ζα απνηειεί ηέινο εγγξαθήο θαη ην χςνο ηνπ νπνίνπ ζα θαζνξίδεη ε Γεληθή πλέιεπζε, ε νπνία θαη ζα απνθαζίδεη ηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπ. Η. ηελ εηαηξία κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα. Άρζρο 7 ο Σα φξγαλα δηνίθεζεο ηεο εηαηξείαο είλαη : Α) Ζ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κειψλ Β) Ζ Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή Γ) Ζ Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή Α. Σν ζχλνιν ησλ εηαίξσλ ζα νλνκάδεηαη ζην παξφλ θαηαζηαηηθφ «Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μειψλ». Ζ Γεληθή πλέιεπζε ζα ζπγθαιείηαη ζε Σαθηηθή πλέιεπζε εληφο ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ θάζε έηνπο, θαζψο θαη έθηαθηα, αθνχ πξνεγεζεί έγγξαθε αίηεζε κέινπο ή κειψλ ηεο εηαηξίαο, γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ κε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καηαζηαηηθνχ. Γηθαίσκα ςήθνπ ζα έρνπλ φινη νη εηαίξνη θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα είλαη ηακεηαθψο ζπλεπείο ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο έλαληη ηεο εηαηξίαο.

8 8 Ζ Γεληθή πλέιεπζε είλαη απνθιεηζηηθά αξκφδηα λα απνθαζίδεη κε ηελ εηδηθή πιεηνςεθία ησλ 2/3 ησλ παξηζηακέλσλ κειψλ γηα ηα αθφινπζα ζέκαηα : α) ηελ δηεχξπλζε ή αιιαγή ησλ ζθνπψλ ηεο εηαηξίαο, β) ηελ δηαγξαθή κέινπο (απνθιεηζκφο) απφ ηελ Δηαηξία γηα ηνπ ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ θαηαζηαηηθφ, γ) ηνλ θαζνξηζκφ ησλ φξσλ γηα ηελ έληαμε λέσλ εηαίξσλ χζηεξα απφ πξφηαζε είηε ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο είηε ησλ 2/5 ησλ εηαίξσλ δ) ηελ ιχζε ηεο εηαηξίαο πξηλ απφ ηνλ ρξφλν ιήμεο πνπ νξίδεηαη κε ην παξφλ θαηαζηαηηθφ, κεηά απφ πξφηαζε ησλ 2/3 ησλ εηαίξσλ ε) ηελ νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ ή αιιαγή ηξφπνπ δηνίθεζεο, ζη) ηελ ζχλαςε ζπκβάζεσλ έξγνπ ή εξγαζίαο κεηαμχ ηεο εηαηξίαο θαη ησλ εηαίξσλ δ) ηελ παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο εηαηξίαο πέξαλ ηεο νξηδφκελεο ζην παξφλ θαηαζηαηηθφ ε) ηελ επηινγή ησλ εηζεξρνκέλσλ κειψλ, ζε πεξίπησζε κε επίηεπμεο πιεηνςεθίαο απφ ηελ Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή θαηά ηελ εμέηαζε ηεο έγθξηζεο εηζφδνπ ζηελ εηαηξία Ζ Γεληθή πλέιεπζε επίζεο απνθαζίδεη κε ηελ εηδηθή πιεηνςεθία ησλ 2/3 ησλ παξηζηακέλσλ κειψλ ηεο γηα θάζε ζέκα πνπ άπηεηαη ηεο κε ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξίαο, ην νπνίν ζα πξνηαζεί ζε ζπλεδξίαζε απφ κέινο ή κέιε ηεο εηαηξίαο. Γηα νπνηνδήπνηε άιιν ζέκα πνπ άπηεηαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξίαο ε Γεληθή πλέιεπζε απνθαζίδεη κε πιεηνςεθία ηνπ ½ ησλ παξφλησλ κειψλ Ζ Γεληθή πλέιεπζε ζεσξείηαη φηη βξίζθεηαη ζε απαξηία, φηαλ παξεπξίζθνληαη ζ απηήλ ηα ½ ηνπιάρηζηνλ ηνπ ζπλφινπ ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ.

9 9 ε πεξίπησζε πνπ δελ επηηεπρζεί απαξηία, ε Γεληθή πλέιεπζε ζπγθαιείηαη εθ λένπ κέζα ζηηο επφκελεο επηά (7) εκέξεο, νπφηε γηα ηελ επίηεπμε απαξηίαο αξθεί ε παξνπζία ηνπ 1/3 ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ. Αλ θαη πάιη δελ θαηαζηεί δπλαηή ε επίηεπμε απαξηίαο, ε Γεληθή πλέιεπζε ζπγθαιείηαη γηα ηξίηε θνξά κέζα ζηηο επφκελεο επηά (7) εκέξεο θαη ζεσξείηαη φηη βξίζθεηαη ζε απαξηία, αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ, πνπ ζα παξεπξίζθνληαη. ε πεξίπησζε πνπ έλα κέινο αδπλαηεί λα παξαζηεί θαηά ηελ Γεληθή πλέιεπζε είλαη δπλαηφ λα εμνπζηνδνηεί άιιν κέινο λα ην εθπξνζσπήζεη κε έγγξαθε εμνπζηνδφηεζε. Οη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηε εηαηξία. Β. Ζ δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο αζθείηαη απφ ηελ Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή. Ζ Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή απνηειείηαη απφ επηά κέιε κε ζεηεία ηξηψλ εηψλ, πιελ ηεο πξψηεο δηαρεηξηζηηθήο επηηξνπήο, ε νπνία ζα έρεη ζεηεία έμη κελψλ κέρξη ηεο χγιεζε ηεο πξψηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ε νπνία θαη ζα επηιέμεη ηα άηνκα πνπ ζα απαξηίδνπλ ηελ δηαρεηξηζηηθή επηηξνπή. Σα κέιε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο εθιέγνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε. Ζ ηδηφηεηα πνπ ζα θέξεη ην θάζε κέινο ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο ζα θαζνξίδεηαη απφ ην ίδην φξγαλν κε απφθαζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζ απηφ. Οη ζπλεδξηάζεηο ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο ζπγθαινχληαη κηα θνξά θάζε ηξίκελν κε πξσηνβνπιία ελφο εθ ησλ κειψλ ηεο θάζε θνξά. Σα κέιε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο έρνπλ ηελ επζχλε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ σο άλσ νξγάλνπ θαη ινγνδνηνχλ γηα ινγαξηαζκφ ηεο Δπηηξνπήο ζηε πλέιεπζε. Αλάθιεζε θαη πξνζζήθε ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο γίλεηαη κε απφθαζε ηεο πλέιεπζεο ησλ εηαίξσλ, κε πιεηνςεθία 2/3 ηνπ ζπλφινπ ησλ εηαίξσλ. ε πεξίπησζε παξαίηεζεο, απνρψξεζεο ή θαζνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν παχζεο κέινπο ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο, ε ίδηα ε Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή κπνξεί κε απφθαζε ηεο, πνπ ιακβάλεηαη κε απιή πιεηνςεθία λα αληηθαηαζηήζεη ην παξαηηεζέλ ή απνρσξνχλ κέινο θαη ε απφθαζή ηεο απηή επηθπξψλεηαη απφ ηελ επφκελε πλέιεπζε ησλ κειψλ.

10 10 ε πεξίπησζε πνπ ε Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή δελ επηιεθζεί ή δελ επηηχρεη ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ εθιηπφληνο κέινπο, επηιακβάλεηαη ηεο αληηθαηάζηαζεο ε επφκελε Σαθηηθή ή Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ εηαίξσλ Γ. Θα ζπζηαζεί ηξηκεξήο Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή, κε ηεηξαεηή ζεηεία ην έξγν ηεο νπνίαο ζα ζπλίζηαηαη : α. ζηελ ππνβνιή πξφηαζεο ζηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ θξηηεξίσλ, ζχκθσλα κε ηα νπνία ζα ειέγρεηαη ε θαηαιιειφηεηα ησλ ελδηαθεξφκελσλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ εηαηξία θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ β. ζηελ εμέηαζε ησλ αηηήζεσλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ λα εηζαρζνχλ ζηελ εηαηξία ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα, πνπ ζα επηιεγνχλ απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε κε γλψκνλα ηνλ ζθνπφ ηεο εηαηξίαο ε πεξίπησζε πνπ ε Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή εγθξίλεη νκφθσλα φηη έλαο ελδηαθεξφκελνο θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ είζνδν ηνπ ζηελ εηαηξία ε απφθαζε ηεο είλαη ππνρξεσηηθή γηα φινπο ηνπο εηαίξνπο. Αλ δελ ππάξρεη νκνθσλία κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο επηηξνπήο ην ζέκα ηεο εηζφδνπ ηνπ λένπ κέινπο παξαπέκπεηαη ζηελ Γεληθή πλέιεπζε, ε νπνία απνθαζίδεη κε ηελ απμεκέλε πιεηνςεθία ησλ 2/3 ησλ εηαίξσλ. Σα κέιε πνπ ζα απαξηίδνπλ ηελ επηζηεκνληθή επηηξνπή ζα θαζνξηζηνχλ απφ ηελ πξψηε Γεληθή πλέιεπζε. Άρζρο 8 Ο α. Γηα ηελ αξρηθή πεξίνδν ησλ έμη κελψλ απφ ηελ ζχζηαζε ηεο Δηαηξείαο, δηαρεηξηζηέο θαη εθπξφζσπνη ηεο εηαηξίαο νξίδνληαη νη 1. Γεκήηξηνο Κνπηζνχξεο, Πξφεδξνο 2. Παληειήο Αγγειίδεο 3. Αιέμαλδξνο Μπέξιεξ 4. Μαλφιεο Σζηθλάθεο

11 11 5. Κσλζηαληίλνο Ζιηφπνπινο 6. Γεψξγηνο Καθνπιίδεο θαη 7. Άλλα-Φσηεηλή Παζρίδνπ νη νπνίνη ζα εθπξνζσπνχλ ηελ εηαηξία ζε φιεο ηηο εθδειψζεηο, ζπλαιιαγέο θαη δξαζηεξηφηεηεο ηεο, απέλαληη ζε νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ζην Γεκφζην, ζε θάζε δηθαζηηθή, δεκφζηα, δεκνηηθή ή θνηλνηηθή αξρή θαη γεληθά νπνηνλδήπνηε ηξίην, ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ. Οη αξκνδηφηεηεο ησλ απαξηηδφλησλ ηελ δηαρεηξηζηηθή επηηξνπή ζα θαζνξηζηνχλ απφ ηελ ίδηα θαηά ηελ πξψηε ηεο ζπλεδξίαζε. β. Ζ εηαηξία ζα δεζκεχεηαη κε ηελ ππνγξαθή ηξηψλ εθ ησλ Γηαρεηξηζηψλ θαη Δθπξνζψπσλ ηεο θάησ απφ ηελ εηαηξηθή επσλπκία. γ. Οη Γηαρεηξηζηέο ζπγθαινχλ, πξνεδξεχνπλ θαη δηεπζχλνπλ ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ζέηνπλ ηα δεηήκαηα ζε ςεθνθνξία θαη είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηεο. δ. Οη Γηαρεηξηζηέο έρνπλ ηεv επζχvε ηεο oηθovoκηθήο θαη δηoηθεηηθήο ιεηηoπξγίαο ηεο εηαηξίαο θαη επηβιέπνπλ απφ ηε ζθoπηά απηή ηα θάζε είδoπο έξγα, πoπ εθηειεί ε εηαηξία. ηα πιαίζηα ησλ θαζεθφλησλ ηνπο εκπίπηνπλ επίζεο θαη ε ππoγξαθή ησλ εvηαικάησλ εζφδσv-εμφδσv ηεο εηαηξίαο, ε επζχvε ηεο ηήξεζεο ησv θαηά vφκo απαξαίηεησv βηβιίσv θαη ζηoηρείσv, θαζψο θαη ε ππoβoιή θάζε απαξαίηεηεο δήισζεο πξoο ηηο θoξoιoγηθέο θαη ιoηπέο αξρέο. ζη. Οη Γηαρεηξηζηέο ζπληάζζνπλ θαη εηζεγνχληαη ζηελ Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή θαη ζηε ΓΔ ηov εηήζηo oηθovoκηθφ απoιoγηζκφ, ηζoιoγηζκφ θαη πξoυπoιoγηζκφ ηεο εηαηξίαο. δ. Οη Γηαρεηξηζηέο εηζεγνχληαη θάζε ζέκα ηεο αξκoδηφηεηάο ηoπο ζηελ Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή θαη ζηελ Γεληθή πλέιεπζε θαη ππoρξεoχληαη vα εvεκεξψλνπλ ηα φξγαvα απηά γηα ηα oηθovoκηθά ηεο εηαηξίαο φηαv ηoπ ηo δεηoχv. Η. Ζ πξψηε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε ζα ιήμεη ηελ

12 12 Άρζρο 9 Ο α. Σα κέιε ηεο Δηαηξίαο έρνπλ ην δηθαίσκα λα ελεκεξψλνληαη ζε φηη αθνξά ηηο εηαηξηθέο ππνζέζεηο, απφ ηνπο σο άλσ Γηαρεηξηζηέο θαη Δθπξνζψπνπο ηεο Δηαηξίαο, θαζφιε ηελ δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο. β. Οη Γηαρεηξηζηέο είλαη δπλαηφ λα αλαζέηνπλ ηελ άζθεζε νξηζκέλσλ ή φισλ ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ζε κέινο ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο ή κέιε ηεο Δηαηξίαο ή ζε ηξίην πξφζσπν εθηφο ηεο Δηαηξίαο, κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην ή θαη απιή εμνπζηνδφηεζε. γ. Σα 2/5 ησλ ηακεηαθψο ηαθηνπνηεκέλσλ εηαίξσλ έρνπλ ην δηθαίσκα, λα ζπγθαιέζνπλ έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε, φηαλ θξίλνπλ φηη ζπληξέρεη εμαηξεηηθφο ιφγνο, πνπ επεξεάδεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο εηαηξίαο. Άρζρο 10 ο α. Ζ ζπκκεηνρή ησλ εηαίξσλ ζηελ παξνχζα Δηαηξία δελ απνθιείεη ζ απηνχο ην δηθαίσκα ηεο απαζρφιεζεο είηε αηνκηθά, είηε ζε νπνηαδήπνηε κνξθήο άιιε εηαηξία ή νξγαληζκφ, αθφκα θη αλ απηνί επηδηψθνπλ παξεκθεξείο ζθνπνχο. β. Γελ απαγνξεχεη επίζεο ηελ απαζρφιεζε ηνπο ζηελ Δηαηξία κε νπνηαδήπνηε επαγγεικαηηθή ζρέζε (κε ζχλαςε ζπκβάζεσλ έξγνπ ή ζπκβάζεσλ εξγαζίαο). γ. Ζ απφθαζε γηα ηελ ζχλαςε ησλ ζπκβάζεσλ έξγνπ ε εξγαζίαο ησλ εηαίξσλ κε ηελ εηαηξία ζα ιακβάλεηαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε (ηαθηηθή ή έθηαθηε), ε νπνία ζα απνθαζίδεη κε ηελ απμεκέλε πιεηνςεθία ησλ 2/3 Άρζρο 11 ο α. Ζ Δηαηξία πνπ ζχκθσλα κε ην παξφλ θαηαζηαηηθφ, δελ είλαη θεξδνζθνπηθή. Σν πηζαλφ πιεφλαζκα ησλ πφξσλ ηεο δελ ην κνηξάδεη ζηα κέιε ηεο, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο φζν θαη θαηά ηε ιχζε ηεο.

13 13 Σα κέιε ηεο εηαηξίαο δελ έρνπλ ην δηθαίσκα λα δεηήζνπλ ηελ επηζηξνθή ηεο εηζθνξάο, ή ησλ ζπλδξνκψλ ή ηπρφλ παξνρψλ ηνπο θαη πνιχ πεξηζζφηεξν, δελ έρνπλ νπνηνδήπνηε δηθαίσκα ζηελ πεξηνπζία ηεο εηαηξίαο. β. Οη πφξνη ηεο Δηαηξίαο δηαηίζεληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηεο. γ. Ζ επζχλε ησλ κειψλ απέλαληη ζηνπο ηξίηνπο πεξηνξίδεηαη ζην πνζφ ηεο αξρηθήο εηαηξηθήο εηζθνξάο ηνπο θαη κφλν. Άρζρο 12 Κάζε ρξφλν θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ ζα θιείλνπλ ηα εηαηξηθά βηβιία θαη ζα ζπληάζζεηαη ν ηζνινγηζκφο ηεο Δηαηξίαο. Δάλ θαηά ηνλ εηήζην ηζνινγηζκφ πξνθχςεη πιεφλαζκα ελεξγεηηθνχ ζε ζρέζε κε ην παζεηηθφ ηεο Δηαηξίαο, απηφ δελ ζα δηαλέκεηαη ζηνπο εηαίξνπο, αιιά ζα παξακέλεη ζην ηακείν ηεο Δηαηξίαο θαη ζα ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ πξαγκάησζε ησλ ζθνπψλ ηεο. Άρζρο 13 ο α) Οπνηνζδήπνηε απφ ηνπο εηαίξνπο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνρσξήζεη απφ ηελ Δηαηξία, αθνχ πξνεγεζεί έγγξαθε εηδνπνίεζε πξνο ηεο Δηαηξία, ε νπνία ζα εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη κεηαμχ ησλ ππνινίπσλ εηαίξσλ. β) Απαγνξεχεηαη ζηνπο εηαίξνπο ε κεηαβίβαζε ή εθρψξεζε ησλ εηαηξηθψλ ηνπο κεξηδίσλ ζε ηξίην πξφζσπν εθηφο ηεο εηαηξίαο γ) Κάζε εηαίξνο πνπ αληηηίζεηαη κε πξάμεηο ή παξαιείςεηο ζηνπο ζθνπνχο ηεο εηαηξίαο ή αδηαθνξεί γηα ηελ επίηεπμε ηνπο, απνβάιιεηαη κφληκα ή πξνζσξηλά κε απφθαζε ησλ εηαίξσλ πνπ ιακβάλεηαη θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 7 ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ.

14 14 Άρζρο 14 ο ε πεξίπησζε ζαλάηνπ, ζέζεο ζε δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε, απνρψξεζεο ή δηαγξαθήο ελφο ησλ εηαίξσλ, ε Δηαηξία εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη αλάκεζα ζηνπο ππφινηπνπο εηαίξνπο θαη κφλν. Οη θιεξνλφκνη απηψλ ή λφκηκνη αληηπξφζσπνη ηνπο δελ έρνπλ δηθαίσκα αλάιεςεο ησλ ζπλδξνκψλ ή ηπρφλ παξνρψλ πνπ είρε θαηαβάιεη θαη πνιχ πεξηζζφηεξν δελ έρνπλ νπνηνδήπνηε δηθαίσκα ζηελ πεξηνπζία ηεο Δηαηξίαο. Άρζρο 15 ο Ζ Δηαηξία ιχεηαη α) κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ εηαίξσλ, πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ απμεκέλε πιεηνςεθία ησλ 2/3 β) κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ρξφλνπ ηεο δηάξθεηαο ηεο, εθφζνλ απηή δελ παξαηαζεί. Άρζρο 16 ο Μεηά ηε ιχζε ηεο Δηαηξίαο αθνινπζεί ην ζηάδην ηεο εθθαζάξηζεο. Χο εθθαζαξηζηέο νξίδνληαη φηη ζα είλαη νη ηειεπηαίνη Πξφεδξνο, Γξακκαηέαο θαη Πξφεδξνο ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο πξηλ απφ ηελ ζέζε ηεο εηαηξία ζε εθθαζάξηζε, νη νπνίνη ζα πξνβνχλ ζε θάζε είδνπο πξάμε εθθαζαξίζεσο, ζχληαμε ηζνινγηζκψλ θαη εμφθιεζε ησλ εηαηξηθψλ ππνρξεψζεσλ. Δάλ κεηά ηελ εμφθιεζε απηή απνκείλεη πιεφλαζκα, απηφ ζα απνδνζεί σο δσξεά ζε λνκηθά πξφζσπα πνπ επηδηψθνπλ ζθνπνχο παξεκθεξείο κε απηνχο ηεο παξνχζαο Δηαηξίαο, κεηά απφ εηζήγεζε ησλ εθθαζαξηζηψλ ζηε Γεληθή πλέιεπζε. Άρζρο 17 ο Κάζε ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο ζα απνδεηθλχεηαη κφλν εγγξάθσο θαη ζα ηεξεζνχλ νη δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο, πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο, εθ φζνλ απαηηείηαη ηέηνηα δεκνζηφηεηα.

15 15 Άρζρο 18 ο Γηα θάζε ζέκα, πνπ δελ ξπζκίδεηαη κε ηελ παξνχζα ζχκβαζε, ζα εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα πεξί Δηαηξηψλ θαη νη εθάζηνηε λφκνη πνπ ηζρχνπλ. Σo παξφv, αθoχ δηαβάζηεθε ζηoπο εηαίξoπο θαη βεβαηψζεθε απφ απηoχο ηo πεξηερφκεvφ ηoπ, ππoγξάθεθε ζε δέθα πέληε φκνηα αληίηππα θαη ν θάζε ζπκβαιιφκελνο έιαβε απφ έλα θαη δπν ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηηο λφκηκεο δεκνζηεχζεηο. Οη πκβαιιφκελνη 1. Σν Δξγαζηήξην Βηνταηξηθήο Σερλνινγίαο ηνπ Δζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ ΔΠΗΔΤ 2. Σν Ηλζηηηνχην Σερλνινγίαο θαη Έξεπλαο 3. Ζ Αλψλπκε Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «Ηλζηηηνχην Δξεπλψλ θαη Μειεηψλ Σειεπηθνηλσληψλ θαη Πιεξνθνξηθήο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο» 4. Σν Δξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο ηεο Τγείαο, Σκήκα Ννζειεπηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ 5. Ζ Αλψλπκε Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ Α.Δ.» 6. Σν Ηλζηηηνχην Βηνηαηξηθήο Σερλνινγίαο 7. H Αλψλπκε Δηαηξεία κε ηελ Δπσλπκία «DATAMED ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ Α.Δ.»

16 16 8. Ζ Αλψλπκε Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «APOLLO Πξνεγκέλεο Σερλνινγίεο Τγείαο Δκπνξηθή θαη Ζιεθηξνληθή Δθαξκνγψλ Aλψλπκε Eηαηξία» 9. Ζ Αλψλπκε Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «Computer Control Systems A.E.» 10. Ζ εηεξφξξπζκε εηαηξία κε ηελ επσλπκία «Φ. Παζρίδνπ θαη ηα Δ.Δ.» 11. Σν Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο 12. Ζ Αλψλπκε Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΓΝΧΜΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ A.E.» 13. Ζ Αλψλπκε Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «EXODUS A.E.» 14. Ζ Αλψλπκε Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «SAP HELLAS A.E.» 15. Ζ Αλψλπκε Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «01 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ»

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη :

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηελ ίδξπζε Κνηλσληθήο πλεηαηξηζηηθήο Δπηρείξεζεο, ην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι Iαηρικοί Σύλλογοι Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι B.Δ. 11 OKTΩBPIOY/7 NOEMBPIOY 1957 (ΦEK A/225) "Σρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ TtttTTtkk ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: «Τν Θεζκηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: Αξζξν 1 Γηνίθεζε

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90).

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90). Π.Γ. 219 ηεο 18/30 Μαίνπ 1991 (ΦΔΚ Α 81 - Γηνξζ. θαικ. ζην ΦΔΚ Α 98/1 Ινπι. 1991 θαη ΦΔΚ Α 136 /11 επη. 1991) : Πεξί εκπνξηθψλ Αληηπξνζψπσλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 86/653/ΔΟΚ ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΤΝΔΕΜΟ ΔΗΜΩΝ ΔΤΣΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ******* ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΓΑΛΟΝΙΚΗ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2001 (10/2001 ΑΠΟΦΑΗ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο,

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Οξγαληζκφο ΑΘΗΝΑ, 30/9/2010 Αζθάιηζεο Ο.Α.Δ.Δ. Διεπζέξσλ ΑΡ. ΠΡΩΣ.ΓΙΑΦ/Φ9/131/93046 Δπαγγεικαηηψλ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α.

Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. Δγθρηζείς κε ηελ από 14/1/2011 ζσλεδρίαζε ηοσ Γηοηθεηηθού σκβοσιίοσ ηες Δηαηρείας Ηκεροκελία Έθδοζες: Γεθέκβρηος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΟΡΓΑΝΩΗ, ΣΔΛΔΥΩΗ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Μάηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ:

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΝΑΤΣΘΛΘΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΜΠΟΡΘΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΘΟΤ (ΕΤΕΔ Εμπ.) ΠΛΑΣΕΘΑ ΚΑΝΘΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 1. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Η Γηαδηθαζία απηή θαζνξίδεη ηελ κέζνδν πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ γηα ηελ απνλνκή Διιεληθνχ ήκαηνο ζην γάια θαη

Διαβάστε περισσότερα

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ.

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. Άξζξν 1 ρνιηθή Πεξηθέξεηα 1. Κάζε δεκφζην λεπηαγσγείν έρεη δηθή ηνπ ζρνιηθή πεξηθέξεηα θαη ζ' απηφ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002837968 2015-06-10

15PROC002837968 2015-06-10 Λ.Συγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285124, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Ηικου Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr Αζήλα, 10/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009.

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009. ΑΔ 7/2009: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ "ηποπ.& νέα κωδικ.αδ εκδοθειζών μέσπι & ηην 14 Μαΐος 2009" (488678) Απθπο 0 Καη'Εξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 12 Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ηο ζσέδιο νόμος : Ίδπςζη Τπηπεζίαρ Αζύλος και Τπηπεζίαρ Ππώηηρ Τποδοσήρ, πποζαπμογή ηηρ ελληνικήρ νομοθεζίαρ ππορ ηιρ διαηάξειρ ηηρ Οδηγίαρ 2008/115/ΔΚ «ζσεηικά με ηοςρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α'

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α' ΠΟΛ.1023/20.1.2014 Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (λ. 4093/2012, ππνπαξάγξαθνο Δ1) απφ 1.1.2014, κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επήιζαλ κε ην άξζξν 51 ηνπ λ. 4223/2013

Διαβάστε περισσότερα

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ 1 Πεξηερόκελα 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο... 5 2. Καλόλεο γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε:

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: 1. Σν άξζξν 55A ηνπ έρνληνο ηζρχ λφκνπ (λ. 3424/1927, ΦΔΚ Α 298) Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

[ΙΣΧΥΕΙ από 8-9-83] Αποφ-ΑΙβ/8577/83 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΗ. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ, 'Εχοντας υπόψη:

[ΙΣΧΥΕΙ από 8-9-83] Αποφ-ΑΙβ/8577/83 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΗ. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ, 'Εχοντας υπόψη: Αποθ-8577/83 (ΦΕΚ-528/Β/8-9-83) [ΙΣΧΥΕΙ από 8-9-83] Αποφ-ΑΙβ/8577/83 Υγειονομικός έλεγτος ηων αδειών ιδρύζεως και λειηοσργίας ηων εγκαηαζηάζεων επιτειρήζεων σγειονομικού ενδιαθέρονηος καθώς και ηων γενικών

Διαβάστε περισσότερα