ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΣΙΚΗ ΜΗ ΚΔΡΓΟΚΟΠΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ. ηελ Θεζζαινλίθε ζήκεξα ηελ 30 Ηνπλίνπ 2003 νη ππνγξαθφκελνη :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΣΙΚΗ ΜΗ ΚΔΡΓΟΚΟΠΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ. ηελ Θεζζαινλίθε ζήκεξα ηελ 30 Ηνπλίνπ 2003 νη ππνγξαθφκελνη :"

Transcript

1 1 ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΣΙΚΗ ΜΗ ΚΔΡΓΟΚΟΠΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ηελ Θεζζαινλίθε ζήκεξα ηελ 30 Ηνπλίνπ 2003 νη ππνγξαθφκελνη : 1. Σν Δργαζηήρηο Βηοϊαηρηθής Σετλοιογίας ηοσ Δζληθού Μεηζόβηοσ Ποισηετλείοσ ΔΠΙΔΤ πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα, ην νπνίν εθπξνζσπείηαη απφ ηνλ Γεκήηρηο-Γηολύζε Κοσηζούρε κε Α.Γ.Σ Υ , Α.Φ.Μ , ηεο Γ.Ο.Τ. Ακαξνπζίνπ, θάηνηθν Αζελψλ, νδφο Ζξψσλ Πνιπηερλείνπ 9 (Πνιπηερλεηνχπνιε Εσγξάθνπ, θηίξην Ζ/Τ) 2. Σν Ίδρσκα Σετλοιογίας θαη Έρεσλας πνπ εδξεχεη ζην Ζξάθιεην Κξήηεο ην νπνίν εθπξνζσπείηαη απφ ηνλ Σζηθλάθε Μαλώιε ηοσ Νηθοιάοσ, κε Α.Γ.Σ. Σ , Α.Φ.Μ , Γ.Ο.Τ Α Ζξαθιείνπ, θάηνηθν Ζξαθιείνπ Κξήηεο Αηηάινπ 1, T.K Ζ Αλψλπκε Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «Ιλζηηηούηο Δρεσλώλ θαη Μειεηώλ Σειεπηθοηλωληώλ θαη Πιεροθορηθής Νοηηοαλαηοιηθής Δσρώπες», πνπ εδξεχεη ζηε Θεζζαινλίθε ζην 9 ν ρικ ηε νδνχ Θεζζαινλίθεο-Θέξκεο, ην νπνίν εθπξνζσπείηαη απφ ηνλ Παληειή Αγγειίδε ηοσ Αλαζηαζίοσ, κε Α.Γ.Σ. Φ Α.Φ.Μ , Γ.Ο.Τ Ε Θεζζαινλίθεο, θάηνηθν Θεζζαινλίθεο, (Καξαβαγγέιε 34, Καιακαξηά Σ.Κ ) δπλάκεη ηνπ απφ πξαθηηθνχ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 4. Σν Δργαζηήρηο Πιεροθορηθής ηες Τγείας, Σκήκα Νοζειεσηηθής ηοσ Παλεπηζηεκίοσ Αζελώλ πνπ εθπξνζσπείηαη απφ ηνλ Ιωάλλε Μαληά ηοσ Γεράζηκοσ κε Α.Γ.Σ. Σ , Α.Φ.Μ , Γ.Ο.Τ. Παιαηνχ Φαιήξνπ, θάηνηθν Αζελψλ, νδφο Σζνπθαλέιε 9, Άιηκνο 5. Ζ Αλψλπκε Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Α.Δ.» πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα θη εθπξνζσπείηαη λφκηκα ζηελ παξνχζα απφ ηνλ Δσζηάζηο Παλαγηωηόποσιο ηοσ Κωλζηαληίλοσ, κε Α.Γ.Σ. Η ηνπ Π.ΑΦ. Αηγαιένπ, Α.Φ.Μ , Γ.Ο.Τ. Αηγάιεσ, θάηνηθν Αζελψλ, νδφο Αλ. Παπνχιηα 74, Σ.Κ Αηγάιεσ, δπλάκεη ηνπ ππ αξηζ. 37/ πξαθηηθνχ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 6. Σν Ιλζηηηούηο Βηοηαηρηθής Σετλοιογίας, πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα ζηελ παξνχζα απφ ηνλ Νηθόιαο Παιιεθαράθε ηοσ Δκκαλοσήι κε Α.Γ.Σ. Σ , Α.Φ.Μ , Γ.Ο.Τ. Α Παηξψλ, θάηνηθν Παηξψλ, νδφο Μαθεδνλίαο, Σ.Κ , Κάησ Καζηξίηζη, δπλάκεη ηνπ απφ πξαθηηθνχ ηεο 76 εο πλεδξίαζεο. 7. H Αλψλπκε Δηαηξεία κε ηελ Δπσλπκία «DATAMED HEALTHCARE INTEGRATOR ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗΝ ΤΓΔΙΑ

2 2 ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Δ. θαη ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν DATAMED Α.Δ. πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα (νδφο Γξάκκνπ 71, Μαξνχζη) θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα ζηελ παξνχζα απφ ηνλ ωηήρηο Πασιόποσιο κε ΑΓΣ , ΑΦΜ , ΓΟΤ ΥΑΛΑΝΓΡΗΟΤ, θάηνηθν Υαιαλδξίνπ, ΟΛΤΜΠΟΤ 53, δπλάκεη ηνπ απφ πξαθηηθνχ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξίαο. 8. Ζ Αλψλπκε Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «APOLLO Προεγκέλες Σετλοιογίες Τγείας Δκπορηθή θαη Ηιεθηροληθή Δθαρκογώλ Aλώλσκε Eηαηρία», πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα (Πφληνπ 52, Ακπειφθεπνη) θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα ζηελ παξνχζα απφ ηνλ Γεώργηο Καθοσιίδε κε Α.Γ.Σ Π , Α.Φ.Μ , Γ.Ο.Τ Βχξσλνο, θάηνηθν Αζελψλ Παλ. Σζαιδάξε 54 Σ.Κ , δπλάκεη ηνπ ππ αξηζ.18/ πξαθηηθνχ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 9. Ζ Αλψλπκε Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «Computer Control Systems A.E.» θαη ηνλ δηαθξηηθφ ηίηιν «CCS A.E.», πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα (Κεθηζίαο 94-96, Μαξνχζη) θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα ζηελ παξνχζα απφ ηνλ Κωλζηαληίλο Ηιηόποσιο κε Α.Γ.Σ. Θ Α.Φ.Μ , ΓΟΤ Ν. Φπρηθνχ, θάηνηθν Αζελψλ, εθέξε 34 Ν. Φπρηθφ, δπλάκεη ηνπ ππ αξηζ. 91/ πξαθηηθνχ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 10. Ζ εηεξφξξπζκε εηαηξία κε ηελ επσλπκία «Φ. Παζτίδοσ θαη ηα Δ.Δ.» θαη ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν «Tower Software Technologies πνπ εδξεχεη ζηε Θεζζαινλίθε θαη εθπξνζσπείηαη ζηελ παξνχζα απφ ηελ Φωηεηλή Παζτίδοσ κε Α.Γ.Σ Λ Α.Φ.Μ , Γ.Ο.Τ Ε Θεζζαινλίθεο, θάηνηθν Νέαο Ραηδεζηνχ Θεζζαινλίθεο 11. Σν Σκήκα Ιαηρηθής ηοσ Γεκοθρίηεηοσ Παλεπηζηεκίοσ Θράθες, πνπ εδξεχεη ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε θαη εθπξνζσπείηαη ζηελ παξνχζα απφ ηελ Διέλε Καιδούδε ηοσ Μόζτοσ, κε Α.Γ.Σ. Λ Γ.Α.Α., Α.Φ.Μ , Γ.Ο.Τ. Αιεμαλδξνχπνιεο, θάηνηθν Αιεμαλδξνχπνιεο, Μήδεηαο 2, Σ.Κ , δπλάκεη ηεο ππ αξηζ. 10/ απφθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Ηαηξηθήο. 12. Ζ Αλψλπκε Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ A.E.», πνπ εδξεχεη ζηελ Θεζζαινλίθε ( Αλησλίνπ Σξίηζε 21) θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα ζηελ παξνχζα απφ ηνλ Κωλζηαληίλο Καγγειίδε ηοσ Υρήζηοσ κε Α.Γ.Σ Μ Α.Φ.Μ , Γ.Ο.Τ Ζ Θεζ/λίθεο, θάηνηθν Θεζζαινλίθεο (Αληψλε Σξίηζε 21), δπλάκεη ηνπ ππ αξηζ. 43/ πξαθηηθνχ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 13. Ζ Αλψλπκε Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «EXODUS A.E.», πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα (Φαξαληάησλ 6-10) θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα ζηελ παξνχζα απφ ηνλ Δκκαλοσήι Μαργαρίηε ηοσ Βαζηιείοσ, κε Α.Γ.Σ Π Α.Φ.Μ , Γ.Ο.Τ ΚΑ Αζελψλ, θάηνηθν Αζελψλ (Παπαξζέλε 36), δπλάκεη ηνπ ππ αξηζ. 144/ πξαθηηθνχ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.

3 3 14. Ζ αλψλπκε εηαηξία κε ηελ επσλπκία SAP HELLAS A.E. πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα (Διιελίδσλ 20, Π.Φάιεξν T.K ) θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα ζηελ παξνχζα απφ ηνλ Φαίδωλα-αββάθε Υαηδεζάββα ηοσ Κωλζηαληίλοσ κε αξηζκφ δηαβαηεξίνπ Δ ηνπ Δπάξρνπ Λεπθσζίαο Α.Φ.Μ , Γ.Ο.Τ. Γιπθάδαο, θάηνηθν Αζελψλ Αγακέκλσλνο 3, Σ.Κ.16675, Γιπθάδα, δπλάκεη ηνπ απφ πξαθηηθνχ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 15. Ζ αλψλπκε εηαηξία κε ηελ επσλπκία «01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ» πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα (Αραξλψλ 438) θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα ζηελ παξνχζα απφ ηνλ ησιηαλό Μπέε ηοσ Υρήζηοσ, κε Α.Γ.Σ. Ν / , ηνπ Π.Α. Κεθηζηάο, κε Α.Φ.Μ , Γ.Ο.Τ Κεθηζηάο, θάηνηθν Αζελψλ Υαξ. Σξηθνχπε 107, δπλάκεη ηνπ απφ πξαθηηθνχ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο πκθσλνχλ ζηελ ίδξπζε θαη ηδξχνπλ Αζηηθή Με Κεξδνζθνπηθή Δηαηξία, ε ιεηηνπξγία ηεο νπνίαο ζα δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 741 έσο 784 ΑΚ θαη απφ ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ. Άρζρο 1 Ζ επσλπκία ηεο εηαηξίαο είλαη «ΥΔΛΘ ΛΔΒΔΛ ΔΒΔΝ ΔΛΛΑ» θαη ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν «HL7 HELLAS» Ζ επσλπκία ηεο εηαηξία ζηελ Αγγιηθή είλαη «HEALTH LEVEL SEVEN HELLAS» Άρζρο 2 Έδξα ηεο εηαηξίαο νξίδεηαη ν Γήκνο Ππιαίαο ζηνλ Ννκφ Θεζζαινλίθεο, κε δηεχζπλζε γξαθείσλ ζην 9ν ρηιηφκεηξν ηεο νδνχ Θεζζαινλίθεο - Θέξκεο. Άρζρο 3ο Ζ δηάξθεηα ηεο εηαηξίαο νξίδεηαη ηξηαθνληαεηήο αξρνκέλε ηελ 30 ε Ηνπλίνπ 2003 θαη ιήγνπζα ηελ 30 ε Ηνπλίνπ 2033.

4 4 Άρζρο 4ο Ζ εηαηξία έρεη σο ζθνπφ: α) Σελ ιεηηνπξγία αλεμάξηεηνπ παξαξηήκαηνο (affiliate), ην νπνίν ζα έρεη σο απνθιεηζηηθφ αληηθείκελν ηελ πξνψζεζε ησλ πξνηχπσλ επηθνηλσλίαο «Health Level Seven (HL7) ζηα πιαίζηα ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο, αιιά θαη ζηηο ρψξεο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο. Σν σο άλσ πξφηππα αλαπηχρζεθαλ απφ ηνλ Οξγαληζκφ HL7, ν νπνίνο ζπλεζηήζε ην έηνο 1987 ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε πξνηχπσλ ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή αληαιιαγή δεδνκέλσλ, κε ζθνπφ ηελ απηφκαηε αληαιιαγή πιεξνθνξίαο κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε. β) Σελ ππνζηήξημε, απνδνρή θαη ρξήζε ηνπ πξνηχπνπ HL7 ζε παλειιήληα θιίκαθα κε ηελ κεηαθνξά ηνπ ζηελ ειιεληθή γιψζζα. γ) Σελ δηάδνζε αμηφπηζησλ πξνηχπσλ αληαιιαγήο, δηαρείξηζεο θαη νινθιήξσζεο δεδνκέλσλ, πνπ αθνξνχλ ηελ θιηληθή θξνληίδα ηνπ αζζελή θαη ηελ δηαρείξηζε, νξγάλσζε θαη αμηνιφγεζε ππεξεζηψλ ηαηξηθήο πεξίζαιςεο, φπσο απηά έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ ηνλ Οξγαληζκφ HL7 inc. δ) Σελ ελζάξξπλζε δεκηνπξγίαο επέιηθησλ πξνηχπσλ, νδεγηψλ, κεζνδνινγηψλ, πξσηνθφιισλ θαη άιισλ ζπλαθψλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ, ηα νπνία ζα είλαη βαζηζκέλα ζηα αληίζηνηρα ηνπ Οξγαληζκνχ HL7, κε κνλαδηθφ ζηφρν λα θαηαζηεί εθηθηή ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζηελ Τγεία. ε) ηελ εθπφλεζε κειεηψλ θαη εξεπλψλ γηα ηελ αληαιιαγή ζηνηρείσλ ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ ησλ αζζελψλ, πνπ ζα λνζειεχνληαη ζηα ηδξχκαηα, ηα νπνία ζα πηνζεηήζνπλ ηα αλσηέξσ πξφηππα επηθνηλσλίαο.

5 5 ζη) ηελ εθπφλεζε πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο θαη εμεηδίθεπζεο ζηειερψλ κε ζηφρν ηελ ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνχ θαηάξηηζεο, ηα νπνία ζα ηεινχλ ζε πιήξε ζπκθσλία κε ηηο θαηεπζχλζεηο θαη ηελ πνιηηηθή ηνπ HL7. δ) ηελ δεκηνπξγία ελφο ειεθηξνληθνχ πεξηβάιινληνο, ην νπνίν ζα ιεηηνπξγεί σο αμηφπηζην κέζν επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θνξέσλ ζηνλ ηνκέα ηεο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο θαη ζπγθεθξηκέλα εηαηξηψλ ηαηξηθήο πιεξνθνξηθήο, ηδησηηθψλ θαη δεκφζησλ θνξέσλ πγείαο θαη πξφλνηαο. ε) ηελ ζπλερή έξεπλα θαη παξαθνινχζεζε ησλ εμειίμεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ βειηίσζε ηνπ πξνηχπνπ. ζ) ηελ ζπκκεηνρή ζε Οξγαληζκνχο θαη θνξείο πνπ ζα αζρνινχληαη κε ηελ πξνψζεζε ηνπ πξνηχπνπ HL7 Άρζρο 5 ο α. Ζ αξρηθή ζπλνιηθή ζπλεηζθνξά ηεο εηαηξίαο ζα δηακνξθσζεί απφ ηηο εηζθνξέο ησλ εηαίξσλ θαη νξίδεηαη ζην πνζφ ησλ (δέθα πέληε ρηιηάδσλ) επξψ, ην νπνίν ζπλεηζέθεξαλ ηα ηδξπηηθά κέιε θαηά ίζα κέξε, δειαδή ην θάζε ηδξπηηθφ κέινο ζπλεηζέθεξε απφ 1000 (ρίιηα) επξψ. β. Ζ αξρηθή ζπλνιηθή ζπλεηζθνξά ηεο εηαηξίαο δηαηξείηαη ζε δέθα πέληε (15) εηαηξηθά κεξίδηα, νλνκαζηηθήο αμίαο 1000 (ρηιίσλ) επξψ ην θαζέλα. Κάζε έλα ηδξπηηθφ κέινο ηεο εηαηξίαο ζα ιάβεη απφ έλα εηαηξηθφ κεξίδην θαηαβάιινληνο ην πνζφ ηεο εηζθνξάο ηνπ. γ. Με ηελ είζνδν λέσλ εηαίξσλ ζα επέξρεηαη αλαπξνζαξκνγή θαη ηεο θαηαλνκήο ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ. Άρζρο 6 ο α. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηεο Δηαηξίαο ζα επηδησρζεί ε ζπγθξφηεζε πεξηνπζίαο πνπ ζα απνηειείηαη, εθηφο απφ ηελ αξρηθή ζπλεηζθνξά ησλ πξψησλ εηαίξσλ θαη απφ

6 6 εηζθνξέο ησλ ήδε πθηζηακέλσλ εηαίξσλ, νη νπνίεο ζα απνηεινχλ ηελ εηήζηα ζπλδξνκή θάζε εηαίξνπ, ε θαηαβνιή ηεο νπνίαο φκσο δελ ζα ζπληζηά αχμεζε ηεο αξρηθήο ζπλεηζθνξάο εηζθνξέο λέσλ εηαίξσλ, ηελ έθηαθηε ζπλδξνκή (ηέινο εγγξαθήο), ην νπνίν ζα θαηαβάιιεηαη απφ ηνπο λενεηζεξρφκελνπο εηαίξνπο, ε θαηαβνιή ηεο νπνίαο νκνίσο δελ ζα ζπληζηά αχμεζε ηεο αξρηθήο ζπλεηζθνξάο δσξεέο, θιεξνλνκηέο, θιεξνδνζίεο ή ρνξεγίεο απφ ηξίηα πξφζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά, θνξείο θαη νξγαληζκνχο ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηνπ εμσηεξηθνχ θαη θάζε άιιν λφκηκν έζνδν πνπ γίλεηαη απνδεθηφ κε απφθαζε ηεο ΓΔ, επηρoξεγήζεηο, ζπvεηζθoξέο θιπ ηεο Δπξσπατθήο 'Δvσζεο πoζά πoπ εηζπξάηηovηαη απφ ηξίηoπο πoπ πξoζθεχγoπv ζηηο ππεξεζίεο ηεο εηαηξίαο δσξεέο, δεκoζηεχζεηο, έζoδα εθδειψζεσv, εθδφζεσv θιπ εθκεηάιιεπζε πεξηoπζηαθψv ζηoηρείσv ηεο εηαηξίαο εvηζρχζεηο, εηδηθέο εηζθoξέο θαη ρξεκαηoδoηήζεηο απφ δεκφζηα ή ηδησηηθά voκηθά πξφζσπα, ή θoξείο θαη oξγαvηζκoχο ηoπ εζσηεξηθoχ ή ηoπ εμσηεξηθoχ θαη θάζε άιιo vφκηκo έζoδo πoπ γίvεηαη απoδεθηφ κε απφθαζε ηεο ΓΔ, έζoδα απφ ηεv πψιεζε εθδφζεσv θαη κειεηεηηθoχ ή εξεπvεηηθoχ έξγoπ. β. Ζ εηαηξία είλαη κε θεξδνζθνπηθή θαη, σο εθ ηνχηνπ, δελ επηηξέπεηαη θακία δηαλνκή θεξδψλ, θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο. γ. Ζ εηαηξία ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ λα απνβιέπνπλ άκεζα ή έκκεζα ζηελ πξνψζεζε πξνίφλησλ ή ππεξεζηψλ ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξήζεσο νχηε ζα δηεπθνιχλεη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ηελ απφθηεζε απφ νπνηαδήπνηε επηρείξεζε εκπνξηθψλ πιενλεθηεκάησλ. δ. Όινη νη πφξνη ηεο εηαηξίαο δηαηίζεληαη, θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο, πξνο ηελ επφδσζε ηνπ ζθνπνχ ηεο εηαηξίαο θαη γηα ηα έμνδα ιεηηνπξγίαο ηεο.

7 7 Καηά ηελ εθθαζάξηζε ηεο εηαηξίαο ην ζχλνιν ηεο πεξηνπζίαο απηήο ζα κεηαβηβαζηεί ζε θνξέα κε παξεκθεξή δξαζηεξηφηεηα. ε. Σα κέιε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο δελ δηθαηνχληαη ακνηβήο. ζη. Οη εηαίξνη ζα θαηαβάιινπλ θάζε έηνο εηζθνξά, ην χςνο ηεο νπνίαο ζα θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ε νπνία ζα απνθαζίδεη κε απιή πιεηνςεθία ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ. δ. Κάζε λέν κέινο πνπ ζα εηζέξρεηαη ζηελ εηαηξία ζα ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη πέξαλ ηνπ πνζνχ ηεο εηήζηαο εηζθνξάο, πνπ ζα ηζρχεη ηελ ρξνληθή ζηηγκή ηεο έληαμεο ηνπ θαη έλα πνζφ εθ άπαμ, ην νπνίν ζα απνηειεί ηέινο εγγξαθήο θαη ην χςνο ηνπ νπνίνπ ζα θαζνξίδεη ε Γεληθή πλέιεπζε, ε νπνία θαη ζα απνθαζίδεη ηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπ. Η. ηελ εηαηξία κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα. Άρζρο 7 ο Σα φξγαλα δηνίθεζεο ηεο εηαηξείαο είλαη : Α) Ζ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κειψλ Β) Ζ Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή Γ) Ζ Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή Α. Σν ζχλνιν ησλ εηαίξσλ ζα νλνκάδεηαη ζην παξφλ θαηαζηαηηθφ «Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μειψλ». Ζ Γεληθή πλέιεπζε ζα ζπγθαιείηαη ζε Σαθηηθή πλέιεπζε εληφο ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ θάζε έηνπο, θαζψο θαη έθηαθηα, αθνχ πξνεγεζεί έγγξαθε αίηεζε κέινπο ή κειψλ ηεο εηαηξίαο, γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ κε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καηαζηαηηθνχ. Γηθαίσκα ςήθνπ ζα έρνπλ φινη νη εηαίξνη θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα είλαη ηακεηαθψο ζπλεπείο ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο έλαληη ηεο εηαηξίαο.

8 8 Ζ Γεληθή πλέιεπζε είλαη απνθιεηζηηθά αξκφδηα λα απνθαζίδεη κε ηελ εηδηθή πιεηνςεθία ησλ 2/3 ησλ παξηζηακέλσλ κειψλ γηα ηα αθφινπζα ζέκαηα : α) ηελ δηεχξπλζε ή αιιαγή ησλ ζθνπψλ ηεο εηαηξίαο, β) ηελ δηαγξαθή κέινπο (απνθιεηζκφο) απφ ηελ Δηαηξία γηα ηνπ ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ θαηαζηαηηθφ, γ) ηνλ θαζνξηζκφ ησλ φξσλ γηα ηελ έληαμε λέσλ εηαίξσλ χζηεξα απφ πξφηαζε είηε ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο είηε ησλ 2/5 ησλ εηαίξσλ δ) ηελ ιχζε ηεο εηαηξίαο πξηλ απφ ηνλ ρξφλν ιήμεο πνπ νξίδεηαη κε ην παξφλ θαηαζηαηηθφ, κεηά απφ πξφηαζε ησλ 2/3 ησλ εηαίξσλ ε) ηελ νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ ή αιιαγή ηξφπνπ δηνίθεζεο, ζη) ηελ ζχλαςε ζπκβάζεσλ έξγνπ ή εξγαζίαο κεηαμχ ηεο εηαηξίαο θαη ησλ εηαίξσλ δ) ηελ παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο εηαηξίαο πέξαλ ηεο νξηδφκελεο ζην παξφλ θαηαζηαηηθφ ε) ηελ επηινγή ησλ εηζεξρνκέλσλ κειψλ, ζε πεξίπησζε κε επίηεπμεο πιεηνςεθίαο απφ ηελ Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή θαηά ηελ εμέηαζε ηεο έγθξηζεο εηζφδνπ ζηελ εηαηξία Ζ Γεληθή πλέιεπζε επίζεο απνθαζίδεη κε ηελ εηδηθή πιεηνςεθία ησλ 2/3 ησλ παξηζηακέλσλ κειψλ ηεο γηα θάζε ζέκα πνπ άπηεηαη ηεο κε ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξίαο, ην νπνίν ζα πξνηαζεί ζε ζπλεδξίαζε απφ κέινο ή κέιε ηεο εηαηξίαο. Γηα νπνηνδήπνηε άιιν ζέκα πνπ άπηεηαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξίαο ε Γεληθή πλέιεπζε απνθαζίδεη κε πιεηνςεθία ηνπ ½ ησλ παξφλησλ κειψλ Ζ Γεληθή πλέιεπζε ζεσξείηαη φηη βξίζθεηαη ζε απαξηία, φηαλ παξεπξίζθνληαη ζ απηήλ ηα ½ ηνπιάρηζηνλ ηνπ ζπλφινπ ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ.

9 9 ε πεξίπησζε πνπ δελ επηηεπρζεί απαξηία, ε Γεληθή πλέιεπζε ζπγθαιείηαη εθ λένπ κέζα ζηηο επφκελεο επηά (7) εκέξεο, νπφηε γηα ηελ επίηεπμε απαξηίαο αξθεί ε παξνπζία ηνπ 1/3 ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ. Αλ θαη πάιη δελ θαηαζηεί δπλαηή ε επίηεπμε απαξηίαο, ε Γεληθή πλέιεπζε ζπγθαιείηαη γηα ηξίηε θνξά κέζα ζηηο επφκελεο επηά (7) εκέξεο θαη ζεσξείηαη φηη βξίζθεηαη ζε απαξηία, αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ, πνπ ζα παξεπξίζθνληαη. ε πεξίπησζε πνπ έλα κέινο αδπλαηεί λα παξαζηεί θαηά ηελ Γεληθή πλέιεπζε είλαη δπλαηφ λα εμνπζηνδνηεί άιιν κέινο λα ην εθπξνζσπήζεη κε έγγξαθε εμνπζηνδφηεζε. Οη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηε εηαηξία. Β. Ζ δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο αζθείηαη απφ ηελ Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή. Ζ Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή απνηειείηαη απφ επηά κέιε κε ζεηεία ηξηψλ εηψλ, πιελ ηεο πξψηεο δηαρεηξηζηηθήο επηηξνπήο, ε νπνία ζα έρεη ζεηεία έμη κελψλ κέρξη ηεο χγιεζε ηεο πξψηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ε νπνία θαη ζα επηιέμεη ηα άηνκα πνπ ζα απαξηίδνπλ ηελ δηαρεηξηζηηθή επηηξνπή. Σα κέιε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο εθιέγνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε. Ζ ηδηφηεηα πνπ ζα θέξεη ην θάζε κέινο ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο ζα θαζνξίδεηαη απφ ην ίδην φξγαλν κε απφθαζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζ απηφ. Οη ζπλεδξηάζεηο ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο ζπγθαινχληαη κηα θνξά θάζε ηξίκελν κε πξσηνβνπιία ελφο εθ ησλ κειψλ ηεο θάζε θνξά. Σα κέιε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο έρνπλ ηελ επζχλε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ σο άλσ νξγάλνπ θαη ινγνδνηνχλ γηα ινγαξηαζκφ ηεο Δπηηξνπήο ζηε πλέιεπζε. Αλάθιεζε θαη πξνζζήθε ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο γίλεηαη κε απφθαζε ηεο πλέιεπζεο ησλ εηαίξσλ, κε πιεηνςεθία 2/3 ηνπ ζπλφινπ ησλ εηαίξσλ. ε πεξίπησζε παξαίηεζεο, απνρψξεζεο ή θαζνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν παχζεο κέινπο ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο, ε ίδηα ε Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή κπνξεί κε απφθαζε ηεο, πνπ ιακβάλεηαη κε απιή πιεηνςεθία λα αληηθαηαζηήζεη ην παξαηηεζέλ ή απνρσξνχλ κέινο θαη ε απφθαζή ηεο απηή επηθπξψλεηαη απφ ηελ επφκελε πλέιεπζε ησλ κειψλ.

10 10 ε πεξίπησζε πνπ ε Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή δελ επηιεθζεί ή δελ επηηχρεη ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ εθιηπφληνο κέινπο, επηιακβάλεηαη ηεο αληηθαηάζηαζεο ε επφκελε Σαθηηθή ή Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ εηαίξσλ Γ. Θα ζπζηαζεί ηξηκεξήο Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή, κε ηεηξαεηή ζεηεία ην έξγν ηεο νπνίαο ζα ζπλίζηαηαη : α. ζηελ ππνβνιή πξφηαζεο ζηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ θξηηεξίσλ, ζχκθσλα κε ηα νπνία ζα ειέγρεηαη ε θαηαιιειφηεηα ησλ ελδηαθεξφκελσλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ εηαηξία θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ β. ζηελ εμέηαζε ησλ αηηήζεσλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ λα εηζαρζνχλ ζηελ εηαηξία ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα, πνπ ζα επηιεγνχλ απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε κε γλψκνλα ηνλ ζθνπφ ηεο εηαηξίαο ε πεξίπησζε πνπ ε Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή εγθξίλεη νκφθσλα φηη έλαο ελδηαθεξφκελνο θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ είζνδν ηνπ ζηελ εηαηξία ε απφθαζε ηεο είλαη ππνρξεσηηθή γηα φινπο ηνπο εηαίξνπο. Αλ δελ ππάξρεη νκνθσλία κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο επηηξνπήο ην ζέκα ηεο εηζφδνπ ηνπ λένπ κέινπο παξαπέκπεηαη ζηελ Γεληθή πλέιεπζε, ε νπνία απνθαζίδεη κε ηελ απμεκέλε πιεηνςεθία ησλ 2/3 ησλ εηαίξσλ. Σα κέιε πνπ ζα απαξηίδνπλ ηελ επηζηεκνληθή επηηξνπή ζα θαζνξηζηνχλ απφ ηελ πξψηε Γεληθή πλέιεπζε. Άρζρο 8 Ο α. Γηα ηελ αξρηθή πεξίνδν ησλ έμη κελψλ απφ ηελ ζχζηαζε ηεο Δηαηξείαο, δηαρεηξηζηέο θαη εθπξφζσπνη ηεο εηαηξίαο νξίδνληαη νη 1. Γεκήηξηνο Κνπηζνχξεο, Πξφεδξνο 2. Παληειήο Αγγειίδεο 3. Αιέμαλδξνο Μπέξιεξ 4. Μαλφιεο Σζηθλάθεο

11 11 5. Κσλζηαληίλνο Ζιηφπνπινο 6. Γεψξγηνο Καθνπιίδεο θαη 7. Άλλα-Φσηεηλή Παζρίδνπ νη νπνίνη ζα εθπξνζσπνχλ ηελ εηαηξία ζε φιεο ηηο εθδειψζεηο, ζπλαιιαγέο θαη δξαζηεξηφηεηεο ηεο, απέλαληη ζε νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ζην Γεκφζην, ζε θάζε δηθαζηηθή, δεκφζηα, δεκνηηθή ή θνηλνηηθή αξρή θαη γεληθά νπνηνλδήπνηε ηξίην, ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ. Οη αξκνδηφηεηεο ησλ απαξηηδφλησλ ηελ δηαρεηξηζηηθή επηηξνπή ζα θαζνξηζηνχλ απφ ηελ ίδηα θαηά ηελ πξψηε ηεο ζπλεδξίαζε. β. Ζ εηαηξία ζα δεζκεχεηαη κε ηελ ππνγξαθή ηξηψλ εθ ησλ Γηαρεηξηζηψλ θαη Δθπξνζψπσλ ηεο θάησ απφ ηελ εηαηξηθή επσλπκία. γ. Οη Γηαρεηξηζηέο ζπγθαινχλ, πξνεδξεχνπλ θαη δηεπζχλνπλ ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ζέηνπλ ηα δεηήκαηα ζε ςεθνθνξία θαη είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηεο. δ. Οη Γηαρεηξηζηέο έρνπλ ηεv επζχvε ηεο oηθovoκηθήο θαη δηoηθεηηθήο ιεηηoπξγίαο ηεο εηαηξίαο θαη επηβιέπνπλ απφ ηε ζθoπηά απηή ηα θάζε είδoπο έξγα, πoπ εθηειεί ε εηαηξία. ηα πιαίζηα ησλ θαζεθφλησλ ηνπο εκπίπηνπλ επίζεο θαη ε ππoγξαθή ησλ εvηαικάησλ εζφδσv-εμφδσv ηεο εηαηξίαο, ε επζχvε ηεο ηήξεζεο ησv θαηά vφκo απαξαίηεησv βηβιίσv θαη ζηoηρείσv, θαζψο θαη ε ππoβoιή θάζε απαξαίηεηεο δήισζεο πξoο ηηο θoξoιoγηθέο θαη ιoηπέο αξρέο. ζη. Οη Γηαρεηξηζηέο ζπληάζζνπλ θαη εηζεγνχληαη ζηελ Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή θαη ζηε ΓΔ ηov εηήζηo oηθovoκηθφ απoιoγηζκφ, ηζoιoγηζκφ θαη πξoυπoιoγηζκφ ηεο εηαηξίαο. δ. Οη Γηαρεηξηζηέο εηζεγνχληαη θάζε ζέκα ηεο αξκoδηφηεηάο ηoπο ζηελ Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή θαη ζηελ Γεληθή πλέιεπζε θαη ππoρξεoχληαη vα εvεκεξψλνπλ ηα φξγαvα απηά γηα ηα oηθovoκηθά ηεο εηαηξίαο φηαv ηoπ ηo δεηoχv. Η. Ζ πξψηε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε ζα ιήμεη ηελ

12 12 Άρζρο 9 Ο α. Σα κέιε ηεο Δηαηξίαο έρνπλ ην δηθαίσκα λα ελεκεξψλνληαη ζε φηη αθνξά ηηο εηαηξηθέο ππνζέζεηο, απφ ηνπο σο άλσ Γηαρεηξηζηέο θαη Δθπξνζψπνπο ηεο Δηαηξίαο, θαζφιε ηελ δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο. β. Οη Γηαρεηξηζηέο είλαη δπλαηφ λα αλαζέηνπλ ηελ άζθεζε νξηζκέλσλ ή φισλ ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ζε κέινο ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο ή κέιε ηεο Δηαηξίαο ή ζε ηξίην πξφζσπν εθηφο ηεο Δηαηξίαο, κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην ή θαη απιή εμνπζηνδφηεζε. γ. Σα 2/5 ησλ ηακεηαθψο ηαθηνπνηεκέλσλ εηαίξσλ έρνπλ ην δηθαίσκα, λα ζπγθαιέζνπλ έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε, φηαλ θξίλνπλ φηη ζπληξέρεη εμαηξεηηθφο ιφγνο, πνπ επεξεάδεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο εηαηξίαο. Άρζρο 10 ο α. Ζ ζπκκεηνρή ησλ εηαίξσλ ζηελ παξνχζα Δηαηξία δελ απνθιείεη ζ απηνχο ην δηθαίσκα ηεο απαζρφιεζεο είηε αηνκηθά, είηε ζε νπνηαδήπνηε κνξθήο άιιε εηαηξία ή νξγαληζκφ, αθφκα θη αλ απηνί επηδηψθνπλ παξεκθεξείο ζθνπνχο. β. Γελ απαγνξεχεη επίζεο ηελ απαζρφιεζε ηνπο ζηελ Δηαηξία κε νπνηαδήπνηε επαγγεικαηηθή ζρέζε (κε ζχλαςε ζπκβάζεσλ έξγνπ ή ζπκβάζεσλ εξγαζίαο). γ. Ζ απφθαζε γηα ηελ ζχλαςε ησλ ζπκβάζεσλ έξγνπ ε εξγαζίαο ησλ εηαίξσλ κε ηελ εηαηξία ζα ιακβάλεηαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε (ηαθηηθή ή έθηαθηε), ε νπνία ζα απνθαζίδεη κε ηελ απμεκέλε πιεηνςεθία ησλ 2/3 Άρζρο 11 ο α. Ζ Δηαηξία πνπ ζχκθσλα κε ην παξφλ θαηαζηαηηθφ, δελ είλαη θεξδνζθνπηθή. Σν πηζαλφ πιεφλαζκα ησλ πφξσλ ηεο δελ ην κνηξάδεη ζηα κέιε ηεο, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο φζν θαη θαηά ηε ιχζε ηεο.

13 13 Σα κέιε ηεο εηαηξίαο δελ έρνπλ ην δηθαίσκα λα δεηήζνπλ ηελ επηζηξνθή ηεο εηζθνξάο, ή ησλ ζπλδξνκψλ ή ηπρφλ παξνρψλ ηνπο θαη πνιχ πεξηζζφηεξν, δελ έρνπλ νπνηνδήπνηε δηθαίσκα ζηελ πεξηνπζία ηεο εηαηξίαο. β. Οη πφξνη ηεο Δηαηξίαο δηαηίζεληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηεο. γ. Ζ επζχλε ησλ κειψλ απέλαληη ζηνπο ηξίηνπο πεξηνξίδεηαη ζην πνζφ ηεο αξρηθήο εηαηξηθήο εηζθνξάο ηνπο θαη κφλν. Άρζρο 12 Κάζε ρξφλν θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ ζα θιείλνπλ ηα εηαηξηθά βηβιία θαη ζα ζπληάζζεηαη ν ηζνινγηζκφο ηεο Δηαηξίαο. Δάλ θαηά ηνλ εηήζην ηζνινγηζκφ πξνθχςεη πιεφλαζκα ελεξγεηηθνχ ζε ζρέζε κε ην παζεηηθφ ηεο Δηαηξίαο, απηφ δελ ζα δηαλέκεηαη ζηνπο εηαίξνπο, αιιά ζα παξακέλεη ζην ηακείν ηεο Δηαηξίαο θαη ζα ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ πξαγκάησζε ησλ ζθνπψλ ηεο. Άρζρο 13 ο α) Οπνηνζδήπνηε απφ ηνπο εηαίξνπο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνρσξήζεη απφ ηελ Δηαηξία, αθνχ πξνεγεζεί έγγξαθε εηδνπνίεζε πξνο ηεο Δηαηξία, ε νπνία ζα εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη κεηαμχ ησλ ππνινίπσλ εηαίξσλ. β) Απαγνξεχεηαη ζηνπο εηαίξνπο ε κεηαβίβαζε ή εθρψξεζε ησλ εηαηξηθψλ ηνπο κεξηδίσλ ζε ηξίην πξφζσπν εθηφο ηεο εηαηξίαο γ) Κάζε εηαίξνο πνπ αληηηίζεηαη κε πξάμεηο ή παξαιείςεηο ζηνπο ζθνπνχο ηεο εηαηξίαο ή αδηαθνξεί γηα ηελ επίηεπμε ηνπο, απνβάιιεηαη κφληκα ή πξνζσξηλά κε απφθαζε ησλ εηαίξσλ πνπ ιακβάλεηαη θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 7 ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ.

14 14 Άρζρο 14 ο ε πεξίπησζε ζαλάηνπ, ζέζεο ζε δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε, απνρψξεζεο ή δηαγξαθήο ελφο ησλ εηαίξσλ, ε Δηαηξία εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη αλάκεζα ζηνπο ππφινηπνπο εηαίξνπο θαη κφλν. Οη θιεξνλφκνη απηψλ ή λφκηκνη αληηπξφζσπνη ηνπο δελ έρνπλ δηθαίσκα αλάιεςεο ησλ ζπλδξνκψλ ή ηπρφλ παξνρψλ πνπ είρε θαηαβάιεη θαη πνιχ πεξηζζφηεξν δελ έρνπλ νπνηνδήπνηε δηθαίσκα ζηελ πεξηνπζία ηεο Δηαηξίαο. Άρζρο 15 ο Ζ Δηαηξία ιχεηαη α) κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ εηαίξσλ, πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ απμεκέλε πιεηνςεθία ησλ 2/3 β) κε ηελ παξέιεπζε ηνπ ρξφλνπ ηεο δηάξθεηαο ηεο, εθφζνλ απηή δελ παξαηαζεί. Άρζρο 16 ο Μεηά ηε ιχζε ηεο Δηαηξίαο αθνινπζεί ην ζηάδην ηεο εθθαζάξηζεο. Χο εθθαζαξηζηέο νξίδνληαη φηη ζα είλαη νη ηειεπηαίνη Πξφεδξνο, Γξακκαηέαο θαη Πξφεδξνο ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο πξηλ απφ ηελ ζέζε ηεο εηαηξία ζε εθθαζάξηζε, νη νπνίνη ζα πξνβνχλ ζε θάζε είδνπο πξάμε εθθαζαξίζεσο, ζχληαμε ηζνινγηζκψλ θαη εμφθιεζε ησλ εηαηξηθψλ ππνρξεψζεσλ. Δάλ κεηά ηελ εμφθιεζε απηή απνκείλεη πιεφλαζκα, απηφ ζα απνδνζεί σο δσξεά ζε λνκηθά πξφζσπα πνπ επηδηψθνπλ ζθνπνχο παξεκθεξείο κε απηνχο ηεο παξνχζαο Δηαηξίαο, κεηά απφ εηζήγεζε ησλ εθθαζαξηζηψλ ζηε Γεληθή πλέιεπζε. Άρζρο 17 ο Κάζε ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο ζα απνδεηθλχεηαη κφλν εγγξάθσο θαη ζα ηεξεζνχλ νη δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο, πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο, εθ φζνλ απαηηείηαη ηέηνηα δεκνζηφηεηα.

15 15 Άρζρο 18 ο Γηα θάζε ζέκα, πνπ δελ ξπζκίδεηαη κε ηελ παξνχζα ζχκβαζε, ζα εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα πεξί Δηαηξηψλ θαη νη εθάζηνηε λφκνη πνπ ηζρχνπλ. Σo παξφv, αθoχ δηαβάζηεθε ζηoπο εηαίξoπο θαη βεβαηψζεθε απφ απηoχο ηo πεξηερφκεvφ ηoπ, ππoγξάθεθε ζε δέθα πέληε φκνηα αληίηππα θαη ν θάζε ζπκβαιιφκελνο έιαβε απφ έλα θαη δπν ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηηο λφκηκεο δεκνζηεχζεηο. Οη πκβαιιφκελνη 1. Σν Δξγαζηήξην Βηνταηξηθήο Σερλνινγίαο ηνπ Δζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ ΔΠΗΔΤ 2. Σν Ηλζηηηνχην Σερλνινγίαο θαη Έξεπλαο 3. Ζ Αλψλπκε Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «Ηλζηηηνχην Δξεπλψλ θαη Μειεηψλ Σειεπηθνηλσληψλ θαη Πιεξνθνξηθήο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο» 4. Σν Δξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο ηεο Τγείαο, Σκήκα Ννζειεπηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ 5. Ζ Αλψλπκε Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ Α.Δ.» 6. Σν Ηλζηηηνχην Βηνηαηξηθήο Σερλνινγίαο 7. H Αλψλπκε Δηαηξεία κε ηελ Δπσλπκία «DATAMED ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ Α.Δ.»

16 16 8. Ζ Αλψλπκε Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «APOLLO Πξνεγκέλεο Σερλνινγίεο Τγείαο Δκπνξηθή θαη Ζιεθηξνληθή Δθαξκνγψλ Aλψλπκε Eηαηξία» 9. Ζ Αλψλπκε Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «Computer Control Systems A.E.» 10. Ζ εηεξφξξπζκε εηαηξία κε ηελ επσλπκία «Φ. Παζρίδνπ θαη ηα Δ.Δ.» 11. Σν Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο 12. Ζ Αλψλπκε Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΓΝΧΜΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ A.E.» 13. Ζ Αλψλπκε Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «EXODUS A.E.» 14. Ζ Αλψλπκε Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «SAP HELLAS A.E.» 15. Ζ Αλψλπκε Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «01 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ»

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Αποηειέζκαηα Φεθοθορίας ηα ζέκαηα ηες Δπαλαιεπηηθής Γεληθής σλέιεσζες ηφλ Μεηότφλ ηες Δζληθής Σράπεδας ηες Διιάδος ηες 12.7.2013 (άρζρο 32 παρ. 1 θ.λ. 2190/1920, παρ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Ι Κ Ο ΣΗ ΔΣΑΙΡΙΑ. «Παπαπαύλοσ Γημήηριος Μονοπρόζωπη Ι.Κ.Δ.» με ηην επωνσμία Integrated Medical Services P.C.

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Ι Κ Ο ΣΗ ΔΣΑΙΡΙΑ. «Παπαπαύλοσ Γημήηριος Μονοπρόζωπη Ι.Κ.Δ.» με ηην επωνσμία Integrated Medical Services P.C. Κ Α Σ Α Σ Α Σ Ι Κ Ο ΣΗ ΔΣΑΙΡΙΑ «Παπαπαύλοσ Γημήηριος Μονοπρόζωπη Ι.Κ.Δ.» με ηην επωνσμία Integrated Medical Services P.C. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' - ΤΣΑΗ - ΔΠΧΝΤΜΙΑ - ΚΟΠΟ - ΔΓΡΑ - ΓΙΑΡΚΔΙΑ Άρθρο 1ο - ΤΣΑΗ - ΔΠΧΝΤΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ & ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΙΓΡΤΗ ΑΔ ΑΠΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΑΗΛΔΗΟ ΠΑΝΑΓΟΤ ΔΗΖΓΖΣΔ: ΑΒΒΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

Ιδησηηθή θεθαιαηνπρηθή εηαηξία

Ιδησηηθή θεθαιαηνπρηθή εηαηξία Ιδησηηθή θεθαιαηνπρηθή εηαηξία Γηάγξακκα ξπζκίζεσλ Κεθάιαην Α Γεληθέο δηαηάμεηο... 1 Κεθάιαην Β - Ίδξπζε ηεο εηαηξίαο... 4 Κεθάιαην Γ - Γηαρείξηζε θαη εθπξνζψπεζε ηεο εηαηξίαο... 6 Κεθάιαην Γ - Απνθάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΕΙΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ «ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΗ ΠΟΛΗ» Άξζξν 1. Ίδξπζε - ύζηαζε - Επσλπκία

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΕΙΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ «ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΗ ΠΟΛΗ» Άξζξν 1. Ίδξπζε - ύζηαζε - Επσλπκία ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΕΙΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ «ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΗ ΠΟΛΗ» Άξζξν 1 Ίδξπζε - ύζηαζε - Επσλπκία Ιδξχεηαη κε θεξδνζθνπηθφ πνιηηηζηηθφ σκαηείν κε ηελ επσλπκία «ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΗ ΠΟΛΗ», πνπ βαζίδεηαη ζηελ εζεινληηθή

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΣΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΚΟΠΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟ. ηελ Αζήλα ζήκεξα,.., νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη:

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΣΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΚΟΠΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟ. ηελ Αζήλα ζήκεξα,.., νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΣΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΚΟΠΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ηελ Αζήλα ζήκεξα,.., νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: ζπκθψλεζαλ λα ζπζηήζνπλ αζηηθή κε θεξδνζθνπηθή εηαηξεία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόηαζε ηροποποίεζες θαηαζηαηηθού ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ.

Πρόηαζε ηροποποίεζες θαηαζηαηηθού ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. Πρόηαζε ηροποποίεζες θαηαζηαηηθού ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. Με θίηξηλν νη ζπκπιεξψζεηο/ηξνπνπνηήζεηο Με θφθθηλν δηαγξαθέο ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΗ ΔΝΧΗ ΑΠΟΣΡΑΣΧΝ ΔΝΟΠΛΧΝ ΓΤΝΑΜΔΧΝ (ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ.) ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΔΠΧΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ - ΔΜΒΛΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κ.Δ.Π. 157/2014 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ ΜΕΡΟ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ Αριθμός 4767 Παρασκεσή, 21 Μαρτίοσ 2014 541 Απιθμόρ 157 Oι πεπί Βιοκηόνων (Σέλη) Κανονιζμοί ηος

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΙΙΑΓΟ Λν ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ η (ηφπνο), ζήκεξα, / /, νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: Ζ Αλψλπκε Σξαπεδηθή Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΑΖ ΗΓΗΩΣΗΚΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤΥΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (Η.Κ.Δ.) χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4072/

ΤΣΑΖ ΗΓΗΩΣΗΚΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤΥΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (Η.Κ.Δ.) χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4072/ ΤΣΑΖ ΗΓΗΩΣΗΚΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤΥΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (Η.Κ.Δ.) χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4072/2012 ---------------------------------- ηε Ρφδν ζήκεξα ζηηο 15 ηνπ κελφο Ννεκβξίνπ ηνπ έηνπο δχν ρηιηάδεο δεθαηξία (2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, 08.06.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 Θέμα: Απόξξηςε αηηεκάησλ ζεξαπείαο από ηηο Γλσκνδνηηθέο Δπηηξνπέο Αμηνιόγεζεο ησλ Δλζηάζεσλ - Αηηεκάησλ Θεξαπείαο ησλ Πξνγξακκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ Σσλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο 16 ης (15-6-2015) ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ

ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΒΔΛΣΗΧΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ - ΝΔΑ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΜΟΡΦΖ - ΖΜΑΣΑ - ΜΔΗΣΔ ΑΚΗΝΖΣΧΝ - ΡΤΘΜΗΖ ΘΔΜΑΣΧΝ ΝΑΤΣΗΛΗΑ, ΛΗΜΔΝΧΝ, ΑΛΗΔΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ» ΝΔΑ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΜΟΡΦΖ: ΗΓΗΧΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΣΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ: «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ» Με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΣΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ: «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ» Με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΣΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ: «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ» Με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 133513804000 ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 7β παπ. 11 ηος Κ.Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ. Καθηγηηής Λογιζηικής Επιζηήμης Αθαμάζιος Γ. Αργσριάδης Οικομομολόγος Τπηρεζιώμ Τγείας

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ. Καθηγηηής Λογιζηικής Επιζηήμης Αθαμάζιος Γ. Αργσριάδης Οικομομολόγος Τπηρεζιώμ Τγείας ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ Καθηγηηής Λογιζηικής Επιζηήμης Αθαμάζιος Γ. Αργσριάδης Οικομομολόγος Τπηρεζιώμ Τγείας ΠΕΙΡΑΙΑ 2010 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΙΚΑ ΠΔΡΙ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ 1.1. Έννοια ηηρ Δηαιπείαρ Ο άλζξσπνο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ» κε έδξα ηελ Αζήλα.

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ» κε έδξα ηελ Αζήλα. ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ» κε έδξα ηελ Αζήλα. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΓΡΤΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΦΡΑΓΙΓΑ Άξζξν 1ν Ίδξπζε, επσλπκία θαη έδξα ηνπ σκαηείνπ. Ιδξχεηαη ζσκαηείν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο 2009 Σου Αστικού υνεταιρισμού με την Δπωνυμία ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ υν.π.δ.

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο 2009 Σου Αστικού υνεταιρισμού με την Δπωνυμία ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ υν.π.δ. Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο 2009 Σου Αστικού υνεταιρισμού με την Δπωνυμία ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ υν.π.δ. Π Ρ Ο Ο Η Μ Η Ο 1.α. Με ηελ απφ 19 Ηνπιίνπ 1993 Ηδξπηηθή πλέιεπζε ζπζηήζεθε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΝΟΜΟΤ ΔΒΡΟΤ (Τ.ΦΑ. Δ.)

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΝΟΜΟΤ ΔΒΡΟΤ (Τ.ΦΑ. Δ.) Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΝΟΜΟΤ ΔΒΡΟΤ (Τ.ΦΑ. Δ.) -------------------------//-----------------------------------//---------------------------------- Αρζρο 1 ο χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Δηζεγεηήο : Παλίδεο Ισάλλεο 6/11/2007 Πεξηερφκελα Πξφινγνο πληνκνγξαθίεο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ ΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤΥΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ. (Μον. Ι.Κ.Δ.) ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ

ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ ΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤΥΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ. (Μον. Ι.Κ.Δ.) ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ ΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤΥΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (Μον. Ι.Κ.Δ.) ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ «ΣΔΝ SIBLINGS POWER ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤΥΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» θαη ηνλ δηαθξηηηθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΙΔΡΤΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΤΣΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΓΑΛΑΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟ, ΚΟΝΣΙΔΗ ΧΡΙΣΟΦΟΡΟ

ΣΙΣΛΟ ΙΔΡΤΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΤΣΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΓΑΛΑΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟ, ΚΟΝΣΙΔΗ ΧΡΙΣΟΦΟΡΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΙΣΛΟ ΙΔΡΤΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΤΣΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΓΑΛΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΚΟΠΙΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ. 1. Νηνπξάθεο ππξίδσλ ηνπ Πέηξνπ, θάηνηθνο Παιιήλεο, Λ Παζηεξ 21, ΑΦΜ , Γ.Ο.

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΚΟΠΙΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ. 1. Νηνπξάθεο ππξίδσλ ηνπ Πέηξνπ, θάηνηθνο Παιιήλεο, Λ Παζηεξ 21, ΑΦΜ , Γ.Ο. ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΚΟΠΙΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ ηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ 27 ε επηεκβξίνπ 2016 νη παξαθάησ πκβαιιφκελνη: 1. Νηνπξάθεο ππξίδσλ ηνπ Πέηξνπ, θάηνηθνο Παιιήλεο, Λ Παζηεξ 21, ΑΦΜ 019173979, Γ.Ο.Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΤ (ύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2810/2000,όπωο ηξνπνπνηήζεθε Με ηνλ Ν.4015/2011)

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΤ (ύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2810/2000,όπωο ηξνπνπνηήζεθε Με ηνλ Ν.4015/2011) ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΤ (ύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2810/2000,όπωο ηξνπνπνηήζεθε Με ηνλ Ν.4015/2011) Κ Α Σ Α Σ Α Σ Ι Κ Ο Σνπ Αγξνηηθνύ πλεηαηξηζκνύ «ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΟΛΤΔΤΝΑΜΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΩΜΑΣΔΙΟΤ. Ηδξχεηαη πνιηηηζηηθφ ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία «ύλλογορ Φίλυν Γημόζιαρ Κενηπικήρ Βιβλιοθήκηρ εππών».

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΩΜΑΣΔΙΟΤ. Ηδξχεηαη πνιηηηζηηθφ ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία «ύλλογορ Φίλυν Γημόζιαρ Κενηπικήρ Βιβλιοθήκηρ εππών». «ΤΛΛΟΓΟ ΦΙΛΩΝ ΓΗΜΟΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΡΡΩΝ» ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΑΡΘΡΟ 1 Δπυνςμία Ηδξχεηαη πνιηηηζηηθφ ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία «ύλλογορ Φίλυν Γημόζιαρ Κενηπικήρ Βιβλιοθήκηρ εππών». ΑΡΘΡΟ 2 Έδπα Ο χιινγνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΩΞΗΘΔΠ ΔΡΑΗΟΗΔΠ: ΗΓΟΠΖ ΠΠΡΑΠΖ ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΠΚΝΠ ΓΗΑΛΝΚΖ ΘΔΟΓΩΛ

ΞΟΝΠΩΞΗΘΔΠ ΔΡΑΗΟΗΔΠ: ΗΓΟΠΖ ΠΠΡΑΠΖ ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΠΚΝΠ ΓΗΑΛΝΚΖ ΘΔΟΓΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΝ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΝ ΗΓΟΚΑ ΘΑΒΑΙΑΠ ΠΣΝΙΖ: ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ ΡΚΖΚΑ: ΙΝΓΗΠΡΗΘΖΠ ΞΟΝΠΩΞΗΘΔΠ ΔΡΑΗΟΗΔΠ: ΗΓΟΠΖ ΠΠΡΑΠΖ ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΠΚΝΠ ΓΗΑΛΝΚΖ ΘΔΟΓΩΛ ΔΞΗΒΙΔΞΩΛ ΘΑΘΖΓΖΡΖΠ ΞΑΟΣΑΟΗΓΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΞΔΘΛΖ ΔΟΓΑΠΗΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΜΗ ΚΔΡΓΟΚΟΠΙΚΗ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΜΗ ΚΔΡΓΟΚΟΠΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΜΗ ΚΔΡΓΟΚΟΠΙΚΗ σνιζηάηαι ζήκεξα Παξαζθεπή 9 Ηνπιίνπ 2004 ζηελ Αζήλα αζηηθή κε θεξδνζθνπηθή εηαηξεία, επξχηεξνπ νηθνλνκηθνχ ραξαθηήξα, ππαγφκελε ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 741 ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα