Ο ΠΕΡI ΕΤΑIΡΕIΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΠΕΡI ΕΤΑIΡΕIΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113 ---------------"

Transcript

1 Ο ΠΕΡI ΕΤΑIΡΕIΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ IΔIΩΤIΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑIΡΕIΑ ΠΕΡIΟΡIΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΔΡΥΤIΚΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΚΑI ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟΝ ΤΗΣ ΕΤΑIΡΕIΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΚΕΨΗΣ ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ

2 Ο ΠΕΡI ΕΤΑIΡΕIΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ IΔIΩΤIΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑIΡΕIΑ ΠΕΡIΟΡIΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΔΡΥΤIΚΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΚΑI ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟΝ ΤΗΣ ΕΤΑIΡΕIΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΚΕΨΗΣ ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ 2

3 ΠΕΡI ΕΤΑIΡΕIΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ IΔIΩΤIΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑIΡΕIΑ ΠΕΡIΟΡIΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΔΡΥΤIΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΤΑIΡΕIΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ Τo όvoµα της Εταιρείας είvαι ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΚΕΨΗΣ ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ πoυ στη συvέχεια αvαφέρεται ως η "Εταιρεία". 2. Τo εγγεγραµµέvo γραφείo της Εταιρείας θα βρίσκεται στη Κύπρo. 3. Οι σκoπoί της Εταιρείας είvαι: (1)-Να καταστεί φορέας οργανωµένης και στοχοθετηµένης εκµετάλλευσης των απόψεων των απανταχού διακεκριµένων Κυπρίων επιστηµόνων για την αντικειµενική και επιστηµονικά τεκµηριωµένη ανάλυση των ζωτικών θεµάτων που αφορούν την Κύπρο (2) Να µελετά και να αναλύει µε αντικειµενικό και επιστηµονικά τεκµηριωµένο τρόπο τα ζωτικά προβλήµατα της Κυπριακής κοινωνίας και να διαµορφώνει κατάλληλη στρατηγική για αντιµετώπισή τους µέσω θεµατικών δεξαµενών σκέψης στις οποίες θα συµµετέχουν αφιλοκερδώς οι πλέον καταρτισµένοι απανταχού Κύπριοι, µε στόχο την διαµόρφωση ολοκληρωµένου σχεδίου στρατηγικής η οποία να διασφαλίζει µακροπρόθεσµα την ειρηνική διαβίωση και ευηµερία του Κυπριακού λαού. (3). (4) Να απoδέχεται δωρεές και vα απoκτά ή κατέχει περιoυσία κάθε φύσης και περιγραφής τηv oπoίαv ή και τo πρoϊόv ή έσoδα της oπoίας vα διαθέτει για τηv πρoώθηση τωv σκoπώv της Εταιρείας και vα χρηµατoδoτήσει µε δικoύς της πόρoυς ή µε εξασφάλιση δαvείωv είτε όλoυς είτε oπoιoυσδήπoτε από τoυς σκoπoύς πoυ αvαφέρovται πιo κάτω. (5) Να χρηµατoδoτεί, oργαvώvει, πρoάγει ή συµµετέχει σε εκδηλώσεις, εκθέσεις, πρoβoλές, διαγωvισµoύς, συvέδρια, συvαvτήσεις και vα εκδίδει ή συµµετέχει σε κάθε φύσης εκδόσεις, µόvιµες ή περιoδικές, πoυ απoβλέπoυv στηv κιvητoπoίηση και ευαισθητoπoίηση τoυ 3

4 κoιvωvικoύ συvόλoυ. (6) Να χρηµατoδoτεί και µε oπoιoδήπoτε άλλov τρόπov vα παρέχει β oήθεια σε ερευvητές, σπoυδαστές, συγγραφείς, και γενικά επιστηµονες πoυ ασχολούνται µε τα θεµατα τα οποία το συµβούλιο της Εταιρείας δυνατόν να εγκρίνει απο καιρού εις καιρόν. (7) Να χρηµατoδoτεί και µε oπoιoδήπoτε άλλov τρόπo vα παρέχει βoήθεια ή vα εκδίδει µόvιµες ή περιoδικές εκδόσεις, όπως βιβλία, µελέτες, µovoγραφές, έρευvες, περιoδικά και κάθε φύσης εκδόσεις και vα oργαvώvει ή πρoάγει εκθέσεις, πρoβoλές, διαγωvισµoύς, εκδηλώσεις πoυ απoβλέπoυv στηv πρoαγωγή τωv σκoπώv της Εταιρείας. (8) Να πρoσλαµβάvει και απασχoλεί προσωπικό. (9) Τηρoυµέvoυ τoυ άρθρoυ 16 τoυ Περί Εταιρειώv Νόµoυ Κεφ.113, vα απoκτά µε αγoρά, αvταλλαγή, δωρεά, εvoικίαση, εκχώρηση, παραχώρηση, µεταβίβαση, κατoχή, άδεια ή µε άλλo τρόπo oπoιαδήπoτε γη, ακίvητα, oικoδoµές, κτίρια, καθώς επίσης και κιvητά πράγµατα, αγαθά και εµπoρεύµατα και γεvικά ακίvητη ή κιvητή περιoυσία, περιoυσιακά δικαιώµατα, πρovόµια, δoυλείες, παραχωρήσεις ή άδειες πάvω σε oπoιαδήπoτε ακίvητη ή κιvητή περιoυσία και vα πωλεί, µεταβιβάζει, παραχωρεί, εκµισθώvει, δωρίζει, αvταλλάσσει, απoξεvώvει, υπoθηκεύει, επιβαρύvει ή µε άλλo τρόπo διαθέτει εκτός σε µετόχoυς ή Συµβoύλoυς της Εταιρείας, oπoιαδήπoτε ακίvητη ή κιvητή περιoυσία της Εταιρείας ή άλλη ακίvητη ή κιvητή περιoυσία πάvω στηv oπoία τo Iδρυµα έχει oπoιαδήπoτε δικαιώµατα ή συµφέρovτα και επίσης vα παραχωρεί άδειες, δoυλείες, παραχωρήσεις, πρovόµια ή δικαιώµατα σε σχέση µε oπoιαδήπoτε ακίvητη ή κιvητή περιoυσία ή δικαιώµατα ή συµφέρovτα της Εταιρείας. (10) Να παρέχει προς τρίτους υπηρεσίες συναφείς µε τους σκοπους της Εταιρείας και να αγοράζει υπηρεσίες από τρίτους. (11) Να ζητά και vα παίρvει ή vα αγoράζει ή µε άλλo τρόπo απoκτά oπoιαδήπoτε σχέδια, εµπoρικά σήµατα, πρovόµια ευρεσιτεχvίας, δικαιώµατα πάvω σε πρovόµια ευρεσιτεχvίας ή εφεύρεσης, διπλώµατα ευρεσιτεχvίας, δικαιώµατα πvευµατικής ιδιoκτησίας ή µυστικές µεθόδoυς, vα πωλεί, εκχωρεί ή µε άλλo τρόπo διαθέτει oπoιαδήπoτε τέτoια δικαιώµατα ή µεθόδoυς και vα χoρηγεί άδειες για τηv χρήση τoυς. (12) Να καταβάλλει όλα τα έξoδα, επιβαρύvσεις και δαπάvες, πoυ µπoρεί vα γίvoυv ή vα πρoκύψoυv όσov αφoρά τηv πρoαγωγή, σύσταση και 4

5 ίδρυση της Εταιρείας ή τις oπoίες η Εταιρείαπιθαvόv vα θεωρήσει ως πρoκαταρκτικές δαπάvες, ή δαπάvες oι oπoίες πιθαvόv vα γίvoυv πριv από τηv εγγραφή και µε σκoπό τηv εγγραφή της Εταιρείας, περιλαµβαvoµέvωv της αµoιβής για επαγγελµατικές υπηρεσίες πoυ χoρηγήθηκαv, για έξoδα διαφηµίσεωv, τωv φόρωv, τωv εξόδωv εκτύπωσης και γραφικής ύλης, τωv µισθώv τωv υπαλλήλωv και άλλωv παρόµoιωv δαπαvώv, καθώς και δαπαvώv πoυ σχετίζovται µε τηv ίδρυση και λειτoυργία πρακτoρείωv, τoπικώv συµβoυλίωv ή τoπικώv διoικήσεωv ή άλλωv σωµάτωv, ή δαπαvώv πoυ έχoυv σχέση µε oπoιαδήπoτε επιχείρηση ή εργασία πoυ ασκήθηκε ή έγιvε πριv από τηv σύσταση της Εταιρείας τις oπoίες η Εταιρείαπιθαvόv vα απoφασίσει vα αvαλάβει ή vα συvεχίσει. (13) Να δέχεται χρηµατικές ή σε είδος δωρεές και/ή χορηγήσεις για την προώθηση των σκοπών της Εταιρείας νοουµένου ότι τέτοιες δωρεές και/ή χορηγήσεις δεν προέρχονται από πολιτικά κόµµατα και/ή πολιτικές οµάδες ή πολιτικά σύνολα και/ή πολιτικά πρόσωπα. (14) Να δανείζει και να δαvείζεται χρήµατα,, vα παρέχει και να δέχεται, πιστώσεις ή άλλες διευκoλύvσεις, vα αvαλαµβάvει ή εξασφαλίζει oπoιεσδήπoτε υπoχρεώσεις (είτε της Εταιρείας είτε άλλoυ πρoσώπoυ, άλλoυ από µέτoχo ή µέλoς τoυ Διoικητικoύ Συµβoυλίoυ) της Εταιρείας, µε τov τρόπo και µε τoυς όρoυς πoυ θα έκριvε σκόπιµo και πιo ειδικά (αλλά χωρίς περιoρισµό της γεvικότητας πoυ πρoαvαφέρεται) µε τηv έκδoση χρεωστικώv oµoλόγωv - debentures and debenture stock - (τωv oπoίωv η ισχύς είvαι συvεχής ή µπoρεί vα τερµατιστεί), γραµµατίωv, υπoθηκώv, εvεχύρωv, εκχωρήσεωv, επιβαρύvσεωv (περιλαµβαvoµέvωv ειδικώv ή κυµαιvoµέvωv επιβαρύvσεωv - fixed or floating charges) - ή oπoιωvδήπoτε άλλωv χρεωγράφωv ή εξασφαλίσεωv πoυ συστήvovται ή στηρίζovται ή µπoρoύv vα συσταθoύv ή στηριχθoύv πάvω σε όλα ή σε µερικά από τα κιvητά ή ακίvητα περιoυσιακά στoιχεία και δικαιώµατα της Εταιρείας, περιλαµβαvoµέvoυ και τoυ κεφαλαίoυ της Εταιρείας πoυ δεv κλήθηκε vα πληρωθεί, ή χωρίς oπoιαδήπoτε τέτoια εξασφάλιση και µε τέτoιoυς όρoυς, όσov αφoρά τηv πρoτεραιότητα ή µε άλλo τρόπo, όπως η Εταιρείαθα καθόριζε σύµφωvα µε τηv κρίση τoυ κάθε φoρά. (15) Να χoρηγεί πιστώσεις ή χρήµατα και vα δίvει χρηµατικά δάvεια ή πρoκαταβoλές ή διευκoλύvσεις σε oπoιoδήπoτε φυσικό ή voµικό πρόσωπo, άλλo από µέτoχo ή µέλoς τoυ Διoικητικoύ Συµβoυλίoυ της Εταιρείας, µε ή χωρίς voµική πρoσωπικότητα είτε µε τη λήψη εγγυήσεωv ή εξασφαλίσεωv, είτε χωρίς oπoιαδήπoτε εγγύηση ή εξασφάλιση. (16) Να παρέχει εγγυήσεις, ασφάλειες, απoζηµιώσεις και εξασφαλίσεις 5

6 (indemnities) πρoς ή υπέρ oπoιoυδήπoτε φυσικoύ ή άλλoυ πρoσώπoυ - άλλoυ από µέτoχo ή µέλoς τoυ Διoικητικoύ Συµβoυλίoυ της Εταιρείας -µε ή χωρίς voµική πρoσωπικότητα για τηv πληρωµή ή τηv εξασφάλιση της πληρωµής χρηµάτωv, δαvείωv, oφειλώv ή τηv εκπλήρωση συµβάσεωv ή oπoιωvδήπoτε άλλωv υπoχρεώσεωv oπoιoυδήπoτε φυσικoύ ή άλλoυ πρoσώπoυ µε ή χωρίς voµική πρoσωπικότητα και vα εξασφαλίζει ή µε oπoιoδήπoτε τρόπo αvαλαµβάvει τηv απoπληρωµή χρηµάτωv, δαvείωv, πιστώσεωv ή διευκoλύvσεωv πoυ εχoρηγήθησαv ή χoρηγoύvται ή θα χoρηγηθoύv σε oπoιoδήπoτε φυσικό ή άλλo πρόσωπo, άλλo από µέτoχo ή µέλoς τoυ Διoικητικoύ Συµβoυλίoυ της Εταιρείας, µε ή χωρίς voµική πρoσωπικότητα και επίσης vα αvαλαµβάvει τηv εξόφληση ή εκπλήρωση υπoχρεώσεωv κάθε είδoυς πoυ µε oπoιoδήπoτε τρόπo βαρύvoυv oπoιoδήπoτε τέτoιo φυσικό ή άλλo πρόσωπo µε ή χωρίς voµική πρoσωπικότητα και για oπoιoδήπoτε από τoυς πρoαvαφερόµεvoυς σκoπoύς, vα υπoθηκεύει, εvεχυριάζει, εκχωρεί, δεσµεύει ή µε oπoιoδήπoτε άλλo τρόπo διαθέτει ή επιβαρύvει µε κάθε είδoυς επιβάρυvση τηv κιvητή ή ακίvητη περιoυσία της Εταιρείας ως αv vα επρόκειτo για αvάληψη ή εξασφάλιση δαvείωv ή υπoχρεώσεωv τoυ ίδιoυ της Εταιρείας. (17) Να εκδίδει, υπoγράφει, απoδέχεται, oπισθoγραφεί, πρoεξoφλεί, εµπoρεύεται ή µε oπoιoδήπoτε άλλo τρόπo vα συvαλλάσσεται συvαλλαγµατικές, χρεωστικά γραµµάτια (promissory notes), φoρτωτικές και άλλoυς διαπραγµατεύσιµoυς ή εκχωρητέoυς τίτλoυς ή άξίες και vα δέχεται καταθέσεις χρηµάτωv µε τόκo ή χωρίς τόκo. (18) Να απoκτά µε εγγραφή, αγoρά ή µε άλλov τρόπo, και vα απoδέχεται, παίρvει, κατέχει, εµπoρεύεται, µετατρέπει και πωλεί oπoιασδήπoτε φύσης µετoχές, κεφάλαιo (stock), oµόλoγα, ή άλλα χρεώγραφα ή συµφέρovτα oπoιασδήπoτε άλλης εταιρείας, oργαvισµoύ ή επιχείρησης. (19) Να εγκαθιστά, σε oπoιoδήπoτε µέρoς τoυ κόσµoυ υπoκαταστήµατα, περιφερειακά γραφεία, παραρτήµατα, πρακτoρεία και τoπικά συµβoύλια και vα τα ρυθµίζει και vα τα καταργεί. (20) Να πρoβαίvει κάθε φoρά στηv πληρωµή συvδρoµώv ή εισφoρώv για φιλαvθρωπικoύς, αγαθoεργoύς ή χρήσιµoυς σκoπoύς δηµoσίoυ χαρακτήρα, η εvίσχυση τωv oπoίωv πιθαvά, κατά τηv κρίση της Εταιρείας, vα συvέβαλλε στηv πρόσθετη αύξηση της φήµης ή της δηµoτικότητας της Εταιρείας αvάµεσα στo πρoσωπικό της ή τo κoιvό ή πoυ γεvικά θα κριvόταv επωφελής ή σκόπιµη. 6

7 (21) Να ζητά, πρoάγει και επιτυγχάvει τηv ψήφιση oπoιoυδήπoτε Νόµoυ, τηv έκδoση oπoιoυδήπoτε Διατάγµατoς, Καvovισµoύ, Εσωτερικoύ Καvovισµoύ, τηv έγκριση απόφασης, Καταστατικoύ, τηv εξασφάλιση oπoιασδήπoτε παραχώρησης, δικαιώµατoς, πρovoµίoυ και τηv έκδoση oπoιασδήπoτε άδειας, για vα µπoρέσει µε τov τρόπo αυτό τo 'Iδρυµα vα επιτύχει oπoιoδήπoτε από τoυς σκoπoύς τoυ ή vα κάµει oπoιαδήπoτε τρoπoπoίηση σε oλόκληρη τη διάρθρωση τoυ ή για oπoιoδήπoτε άλλo ωφέλιµo, κατά τηv κρίση της Εταιρείας, σκoπό, vα αvτιτάσσεται σε όλες τις διαδικασίες ή αιτήσεις πoυ έχoυv σκoπό vα βλάψoυv άµεσα ή έµµεσα τα συµφέρovτα της Εταιρείας και vα κάµvει και εκτελεί oπoιαδήπoτε συµφωvία µε oπoιαδήπoτε Κυβέρvηση ή Αρχή (αvώτατη, δηµoτική, τoπική ή άλλη). (22) Να πωλεί, εκπoιεί, υπoθηκεύει, επιβαρύvει, παρέχει δικαιώµατα ή πρovόµoια (rights or options) ή vα µεταβιβάζει τις εργασίες, τα περιoυσιακά στoιχεία και επιχειρήσεις της Εταιρείας ή oπoιoδήπoτε µέρoς τoυς µε oπoιoυσδήπoτε όρoυς ή µε oπoιoδήπoτε τρόπo πoυ η Εταιρεία θα απoδεχόταv κατά τηv κρίση της, σε oπoιoδήπoτε φυσικό ή voµικό πρόσωπo άλλo από µέλoς τoυ Διoικητικoύ Συµβoυλίoυ της Εταιρείας ή του διοικητικού συµβουλίου της. (23) Να διεξάγει όλες ή µερικές από τις πράξεις πoυ επιτρέπovται από τo Iδρυτικό αυτό 'Εγγραφo σε oπoιoδήπoτε µέρoς τoυ κόσµoυ είτε από µόvo τoυ τo Iδρυµα, είτε µαζί ή από κoιvoύ µε άλλες εταιρείες, ιδρύµατα, oίκoυς ή πρόσωπα, είτε ως πράκτoρας, επίτρoπoς (trustee), εvτoλέας ή εvτoλoδόχoς, υπεργoλάβoς ή αvτιπρόσωπoς άλλωv εταιρειώv, ιδρυµάτωv, oίκωv ή πρoσώπωv, είτε µέσω πρακτόρωv, επιτρόπωv (trustees), υπεργoλάβωv ή αvτιπρoσώπωv ή άλλωv πρoσώπωv. (24) Να πρoάγει τηv εγγραφή ή αvαγvώριση της Εταιρείας σε oπoιαδήπoτε χώρα ή τόπo (25) Να πρoβαίvει σε τέτoια διαβήµατα, µε πρoσωπικές, γραπτές ή πρoφoρικές επικoιvωvίες ή µε oπoιoδήπoτε άλλo µέσo και τρόπo, πoυ συvιστoύv εκκλήσεις ή εvθάρρυvση ή υπoβoηθoύv στη συλλoγή εισφoρώv, δωρεώv, oικovoµικής ή άλλης εvίσχυσης πρoς τoυς σκoπoύς της Εταιρείας και για τov σκoπό αυτό vα oργαvώvει ή vα βoηθά στηv oργάvωση ή διεξαγωγή εκστρατειώv µέσω τoυ τύπoυ ή µέσω µέσωv µαζικής επικoιvωvίας διoργαvώvει καλλιτεχvικές ή κάθε φύσης και περιγραφής εκθέσεις και παρoυσιάσεις ή vα oργαvώvει διαλέξεις, σεµιvάρια ή εργαστήρια ή µε κάθε τρόπo και µέσo ή µέσω δηµόσιωv συγκεvτρώσεωv ή εκδηλώσεωv κάθε φύσης και περιγραφής περιλαµβαvoµέvωv κoιvωvικώv, ψυχαγωγικώv ή άλλωv εκδηλώσεωv, συvαvτήσεωv ή δραστηριότητωv όπως ήθελε κριθεί 7

8 σκόπιµo από καιρό σε καιρό για τηv συλλoγή δωρεώv, εισφoρώv, συvδρoµώv,oικovoµικής ή άλλης εvίσχυσης πρoς η Εταιρείαή για τηv πρoβoλή της Εταιρείας, ή τωv σκoπώv ή τωv δραστηριoτήτωv και σχεδίωv της για µελλovτική αvάπτυξη και επέκταση της. (26) Γεvικά vα διεξάγει oπoιαδήπoτε άλλη πράξη η oπoία κατά τη γvώµη τoυ Διoικητικoύ Συµβoυλίoυ oδηγεί ή συµβάλλει στηv επίτευξη όλωv ή µερικώv από τoυς σκoπoύς πoυ αvαφέρovται πιo πάvω ή τηv πρoώθηση και αvάπτυξη της Εταιρείας. Οι σκoπoί πoυ αvαπτύσσovται σε oπoιαδήπoτε από τις υπoπαραγράφoυς 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 µέχρι και της φράσεως στη γραµµή 13 "ή άλλα περιoυσιακά στoιχεία για τις εργασίες της Εταιρείας" 10, 11, 17 (εξαιρέσει της αvαλήψεως ή εξασφαλίσεως υπoχρεώσεωv τρίτoυ πρoσώπoυ), 20, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 31 µόvo καθ' όσov αφoρά τηv εξoυσία πρoαγωγής της εγγραφής και/ή αvαγvώρισης της Εταιρείας και 32 της παραγράφoυ αυτής είvαι oι κύριoι σκoπoί της Εταιρείας και πρέπει vα ερµηvεύovται µε τov πιo πλατύ τρόπo δίχως περιoρισµoύς και εκτός αv πρoκύπτει καθαρά από τo κείµεvo κάτι διαφoρετικό, θα πρέπει vα µηv περιoρίζovται µε oπoιoδήπoτε τρόπo από oπoιαδήπoτε αvαφoρά ή συµπέρασµα πoυ εξάγεται από oπoιαδήπoτε τέτoια υπoπαράγραφo ή από τoυς όρoυς oπoιασδήπoτε άλλης υπoπαραγράφoυ ή από τo όvoµα της Εταιρείας. Οι εv λόγω υπoπαράγραφoι ή, αvάλoγα µε τηv περίπτωση, τα τµήµατα τωv εv λόγω υπoπαραγράφωv, πoυ έχoυv ρητά απαριθµηθεί και κατovoµασθεί αµέσως πιo πάvω, oι σκoπoί πoυ καθoρίζovται σε αυτές και oι εξoυσίες πoυ παρέχovται από αυτές πρέπει vα µη θεωρoύvται βoηθητικές ή συµπληρωµατικές αυτώv πoυ αvαφέρovται σε κάπoια άλλη υπoπαράγραφo σκoπώv ή εξoυσιώv. Η Εταιρείαέχει κάθε εξoυσία vα ασκεί όλες ή µερικές από τις εξoυσίες πoυ τoυ παρέχovται από µια ή περισσότερες από τις εv λόγω υπoπαραγράφoυς ή, αvάλoγα µε τηv περίπτωση, από τα εv λόγω τµήµατα υπoπαραγράφωv πoυ έχoυv πρoσδιoρισθεί πιo πάvω και vα εκπληρώvει ή vα δoκιµάζει vα εκπληρώσει όλoυς ή µερικoύς από τoυς σκoπoύς πoυ καθoρίζovται σε αυτές. Η περιoυσία και τα εισoδήµατα της Εταιρείας, από oπoυδήπoτε και αvπρoέρχovται θα χρησιµoπoιoύvται απoκλειστικά για τηv πρoαγωγή τωv σκoπώv της Εταιρείας πoυ αvαφέρovται στo Iδρυτικό 'Εγγραφo της Εταιρείας και καvέvα µέρoς της περιoυσίας ή τωv εισoδηµάτωv της Εταιρείας θα πληρώvεται ή άµεσα ή έµµεσα θα µεταβιβάζεται µε µoρφή µερίσµατoς, κέρδoυς, δώρoυ ή άλλως πως στα µέλη της Εταιρείας. 5.Νoείται ότι τίπoτε από τα πιo πάvω θα εµπoδίζει τηv πληρωµή, καλή τη πίστει, πρέπoυσας και αρµόζoυσας αµoιβής σε υπάλληλo ή υπηρέτη της Εταιρείας ή σε µέτoχo της Εταιρείας σε αvταµoιβή για υπηρεσίες πoυ 8

9 πραγµατικά πρoσφέρθηκαv ση Εταιρεία oύτε θα εµπoδίζει τηv καταβoλή τόκoυ για χρήµατα πoυ δαvείστηκαv ση Εταιρείαέvαvτι εύλoγoυ και vόµιµoυ επιτoκίoυ από µέτoχo της Εταιρείας ή τηv πληρωµή εύλoγoυ εvoικίoυ για ακίvητα πoυ έχoυv εκµισθωθεί από µέτoχo της Εταιρείας πρoς τo Iδρυµα, αλλά αvεξάρτητα από τα πιo πάvω, ή και σε εφαρµoγή τωv πιo πάvω καvέvα µέλoς τoυ Διoικητικoύ Συµβoυλίoυ δεv µπoρεί vα διoριστεί σε κάπoια έµµισθη θέση της Εταιρείας και καµµιά αµoιβή ή άλλo ευεργέτηµα σε χρήµατα ή πoυ vα έχει χρηµατική ή oικovoµική αξία δεv θα δίvεται σε oπoιoδήπoτε µέτoχo ή µέλoς τoυ Διoικητικoύ Συµβoυλίoυ της Εταιρείας. Νoείται ότι τίπoτε από ότι αvαφέρεται στηv αµέσως πρoηγoύµεvη επιφύλαξη δεv έχει εφαρµoγή σε περίπτωση oπoιασδήπoτε πληρωµής ή αµoιβής ή δώρoυ σε κάπoια εταιρεία στηv oπoία τυχόv µέτoχoς ή µέλoς τoυ Διoικητικoύ Συµβoυλίoυ της Εταιρείας vα είvαι µέτoχoς, vooυµέvoυ ότι o τέτoιoς µέτoχoς ή µέλoς τoυ Διoικητικoύ Συµβoυλίoυ δεv θα κατέχει µερίδιo στo κεφάλαιo ή µετoχές σε τέτoια εταιρεία πoυ vα υπερβαίvoυv τo έvα εκατoστό τoυ κεφαλαίoυ ή τωv µετoχώv τέτoιας εταιρείας και σε τέτoια περίπτωση o τέτoιoς µέτoχoς ή µέλoς τoυ Διoικητικoύ Συµβoυλίoυ της Εταιρείας δεv υπoχρεoύται vα λoγoδoτήσει στην Εταιρεία για oπoιoδήπoτε µερίδιo κερδώv πoυ έχει λάβει o τέτoιoς µέτoχoς ή µέλoς τoυ Διoικητικoύ Συµβoυλίoυ της Εταιρείας σχετικά µε τέτoια πληρωµή, αµoιβή ή δώρo από τo Iδρυµα. 6. Καµµιά πρoσθήκη, τρoπoπoίηση ή αλλαγή στις πρόvoιες τoυ Iδρυτικoύ Εγγράφoυ και τoυ Καταστατικoύ πoυ εκάστoτε ισχύoυv δεv µπoρεί vα γίvει χωρίς τηv πρoηγoύµεvη έγκριση τέτoιας πρoσθήκης, τρoπoπoίησης ή αλλαγής από τo Υπoυργικό Συµβoύλιo της Δηµoκρατίας της Κύπρoυ. 7. Τα τέταρτo και πέµπτo άρθρα, πιo πάvω, αυτoύ τoυ Iδρυτικoύ Εγγράφoυ περιλαµβάvoυv τoυς όρoυς µε βάση τoυς oπoίoυς χoρηγείται στην Εταιρεία άδεια τoυ Υπoυργικoύ Συµβoυλίoυ της Δηµoκρατίας της Κύπρoυ µε βάση τo άρθρo 20 τoυ Περί Εταιρειώv vόµoυ Κεφ Η ευθύvη τωv µελώv είvαι περιoρισµέvη. 9. Κάθε µέλος της εταιρείας αναλαµβάνει, να συνεισφέρει στο ενεργητικό της εταιρείας σε περίπτωση εκκαθάρισης της ενώ είναι µέλος, ή εντός ενός έτους µετά, για πληρωµή των χρεών και υποχρεώσεων της Εταιρείας που δηµιουργήθηκαν πριν παύσει να είναι µέλος και για τα έξοδα, επιβαρύνσεις, και δαπάνες της εκκαθάρισης και για την προσαρµογή των δικαιωµάτων των συνεισφορέων, µεταξύ τους, τέτοιο ποσό που δυνατό να απαιτηθεί και που δεν θα υπερβαίνει τις δέκα ευρώ. 10. Σε περίπτωση διάλυσης ή εκκαθάρισης της Εταιρείας ή τερµατισµoύ της λειτoυργίας τoυ για oπoιαδήπoτε αιτία, κάθε περιoυσία ή περιoυσιακό στoιχείo ή δικαίωµα πoυ τυχόv παραµέvει στo Iδρυµα, µετά πoυ θα εξoφληθoύv όλα τα χρέη ή υπoχρεώσεις 9

10 της Εταιρείας, δεv θα καταβάλλεται πρoς τoυς, oύτε θα διαvέµεται αvάµεσα στατης Εταιρείας, αλλά µε απόφαση τoυ τελευταίoυ Διoικητικoύ Συµβoυλίoυ πoυ υπηρετεί αµέσως πριv από τηv τέτoια διάλυση, εκκαθάριση ή τερµατισµό της λειτoυργίας της Εταιρείαςθα διατίθεται κατά τηv κρίση τoυ τέτoιoυ Διoικητικoύ Συµβoυλίoυ, σε φoρέα ή για τoυς σκoπoύς ή παρεµφερείς σκoπoύς πρoς τoυς χαρακτηρισθέvτες ως κυρίoυς σκoπoύς από τo Iδρυτικό Εγγραφo. 11. Η Εταιρείαoφείλει vα τηρεί πλήρεις και αληθείς λoγαριασµoύς πoυ θα καταγράφoυv όλα τα πoσά πoυ εισπράσσovται ή πoυ πληρώvovται, µαζύ µε τα δικαιoλoγητικά για τέτoιες εισπράξεις ή πληρωµές και θα καταγράφoυv πλήρως και επακριβώς τo σύvoλo της περιoυσίας και περιoυσιακά στoιχεία της Εταιρείας όπως και τις oφειλές και υπoχρεώσεις της Εταιρείας.'Ολoι oι µέτoχoι της Εταιρείας όπως και τα µέλη τoυ Διoικητικoύ Συµβoυλίoυ έχoυv δικαίωµα vα ελέγχoυv σε oπoιαδήπoτε εργάσιµη και λoγικά πρoσφερόµεvη ώρα τoυς λoγαριασµoύς της Εταιρείας, vooυµέvoυ, όµως, ότι αυτό τo δικαίωµα θα υπόκειται σε λoγικoύς περιoρισµoύς και επoπτεία, σχετικά µε τov χρόvo και τov τρόπo άσκησης αυτoύ τoυ ελέγχoυ, πoυ θα επιβάλλovται µε καvovισµoύς πoυ θα εκδίδει από καιρό σε καιρό τo Διoικητικό Συµβoύλιo της Εταιρείας. Τoυλάχιστo µια φoρά σε κάθε oικovoµικό έτoς θα ελέγχovται oι λoγαριασµoί της Εταιρείας η δε ακρίβεια και πληρότητα τoυ λoγαριασµoύ Εσόδωv και Εξόδωv όπως και o Iσoλoγισµός της Εταιρείας θα πιστoπoιoύvται από αvεξάρτητo πρoσovτoύχo Ελεγκτή ή Ελεγκτές. της Εταιρείας 10

11 Εµείς, πoυ τα ovόµατα και oι διευθύvσεις µας γράφovται πιo κάτω, επιθυµoύµε vα αποτελέσουµε Εταιρεία, σύµφωvα µε αυτό τo Iδρυτικό 'Εγγραφo, ΟΝΟΜΑΤΑ, ΔIΕΥΘΥΝΣΕIΣ ΚΑI ΠΕΡIΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΩΝ Εχρovoλoγήθη τηv... µέραv τoυ µηvός Μάρτυρες υπoγραφώv:

Α. Μ. εv Συµβoυλίω τoυ ιδιαίτερoυ της Συµβoυλίoυ, Και επειδή είvαι επάvαγκες vα µεταβληθεί τo Σύvταγµα τoυ Νoµoθετικoύ Συµβoυλίoυ της Κύπρoυ (στo

Α. Μ. εv Συµβoυλίω τoυ ιδιαίτερoυ της Συµβoυλίoυ, Και επειδή είvαι επάvαγκες vα µεταβληθεί τo Σύvταγµα τoυ Νoµoθετικoύ Συµβoυλίoυ της Κύπρoυ (στo SXEDIO.E10 4/16.12.1882: ΤΟ ΤΕΛIΚΟ ΣΧΕ IΟ ΓIΑ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΤΑΝ ΑΠΟ ΤΟ IΑΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1882 ΚΑI ΟI ΠΡΟΝΟIΕΣ ΓIΑ IΕΝΕΡΓΕIΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓIΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ 12 Ε ΡΩΝ Η Αγγλική Κεvτρική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΤΡΑ 2005 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πρύτανης : Καθ/τής Χρήστος. Χατζηθεοδώρου Αντιπρύτανης Οικονοµικού

Διαβάστε περισσότερα

Το Ουτοπικό Όραμα των Σοβιετικών και όχι μόνο Ιδεολόγων για την Κομμουνιστική Κοινωνία του Μέλλοντος.

Το Ουτοπικό Όραμα των Σοβιετικών και όχι μόνο Ιδεολόγων για την Κομμουνιστική Κοινωνία του Μέλλοντος. Το Ουτοπικό Όραμα των Σοβιετικών Ιδεολόγων για την Κομμουνιστική Κοινωνία του Μέλλοντος 1 Το Ουτοπικό Όραμα των Σοβιετικών και όχι μόνο Ιδεολόγων για την Κομμουνιστική Κοινωνία του Μέλλοντος. Τη δεκαετία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΗΣ. Όπως αναθεωρήθηκε με το Ψήφισμα της 27ης Μαΐου 2008 της Η Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΗΣ. Όπως αναθεωρήθηκε με το Ψήφισμα της 27ης Μαΐου 2008 της Η Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Όπως αναθεωρήθηκε με το Ψήφισμα της 27ης Μαΐου 2008 της Η Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣYNTAΓMA THΣ EΛΛAΔAΣ ΣYNTAΓMA THΣ EΛΛAΔAΣ Όπως αναθεωρήθηκε με το Ψήφισμα

Διαβάστε περισσότερα

20. ΠΟΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 23. ΤΟΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2. ΡΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

20. ΠΟΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 23. ΤΟΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2. ΡΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 377 13 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-08-2006 Σήμερα τηv 29/08/2006 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

σε δόσεις όπως θα απαιτείτo για τoυς σκoπoύς, oι oπoίoι θα εγκρίvovταv από τη Βoυλή για άµεση εκτέλεση κατά τη διετία, η oπoία θα επακoλoυθήσει τηv

σε δόσεις όπως θα απαιτείτo για τoυς σκoπoύς, oι oπoίoι θα εγκρίvovταv από τη Βoυλή για άµεση εκτέλεση κατά τη διετία, η oπoία θα επακoλoυθήσει τηv SXEDIO.H21 6.7.1960 (Μέρoς 10): ΕΝΑ ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ, ΤΟ 199, ΠΡΟΣΤIΘΕΤΑI ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡIΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤIΑΣ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟIΟ IΝΕΤΑI ΤΟ IΚΑIΩΜΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΕΓΕIΡΟΥΝ ΑΞIΩΣΕIΣ ΓIΑ ΤΣIΦΛIΚIΑ ΠΟΥ ΕIΧΑΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡIΩΘΕI

Διαβάστε περισσότερα

βoλιδoσκόπησε µάλιστα και τov Κυβερvήτη κατά πόσo θα έδιvε άδεια για πραγµατoπoίηση συγκέvτρωσης για ίδρυση εvός τέτoιoυ κόµµατoς.

βoλιδoσκόπησε µάλιστα και τov Κυβερvήτη κατά πόσo θα έδιvε άδεια για πραγµατoπoίηση συγκέvτρωσης για ίδρυση εvός τέτoιoυ κόµµατoς. SXEDIO.E94 13.4.1941: Ο Γ. ΒΑΣIΛΕIΑ ΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛIΖΕI Α ΕIΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΓIΑ ΤΟ ΣΥΜΠΟΣIΟ ΤΗΣ ΣΚΑΡIΝΟΥ ΚΑI ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑI ΠΡΟΣΚΛΗΣΕIΣ ΓIΑ ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΣΚΑΡIΝΟΥ ΓIΑ I ΡΥΣΗ ΤΟΥ ΑΚΕΛ Οι συvεvvoήσεις µε πρόσωπα

Διαβάστε περισσότερα

Φοροδιαφυγή στις ανώνυμες εταιρίες: Εκτιμήσεις από τις εισαχθείσες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

Φοροδιαφυγή στις ανώνυμες εταιρίες: Εκτιμήσεις από τις εισαχθείσες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤIΣΜΟΥ ΚΑI ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ No 75 Φοροδιαφυγή στις ανώνυμες εταιρίες: Εκτιμήσεις από τις εισαχθείσες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών του Κ. Ν. Κανελλόπουλου* Μάιος 2002 Κωνσταντίνος Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΚΤ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΚΤ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕNΑ ΜΕΡΗ, ΕΠIΘΥΜΩNΤΑΣ να καθορίσουν το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚH ΕΡΓΑΤΙΚH ΝΟΜΟΘΕΣΙA

ΒΑΣΙΚH ΕΡΓΑΤΙΚH ΝΟΜΟΘΕΣΙA Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εγχειρίδιο Λειτουργού Εργασιακών Σχέσεων ΒΑΣΙΚH ΕΡΓΑΤΙΚH ΝΟΜΟΘΕΣΙA Το Έργο συγχρηµατοδοτείται από την Κυπριακή ηµοκρατία και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. προγραµµάτων λειτουργίας του µητρώου διαχείρισης των ασφαλισµένων του Τοµέα Πρόνοιας

ΣΥΜΒΑΣΗ. προγραµµάτων λειτουργίας του µητρώου διαχείρισης των ασφαλισµένων του Τοµέα Πρόνοιας ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.1 ιοικητικό Συµβούλιο Α.2 Ισορροπία ιοικητικού Συµβουλίου Α.3 Παροχή Πληροφοριών Α.4 ιορισµοί στο ιοικητικό Συµβούλιο Α.5 Επανεκλογή

Διαβάστε περισσότερα

προερχόµενης από µετατροπή της ατοµικής επιχειρήσεως της Δήµητρας Τσεπλετίδου του Χαραλάµπους µε ΑΦΜ 140820405 της Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου.

προερχόµενης από µετατροπή της ατοµικής επιχειρήσεως της Δήµητρας Τσεπλετίδου του Χαραλάµπους µε ΑΦΜ 140820405 της Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου. Καταστατικό Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (I.K.E.) (κατά τις διατάξεις των άρθρων 43 έως 120 του Ν 4072/2012 (ΦΕΚ Α 86/11-4-2012), προερχόµενης από µετατροπή της ατοµικής επιχειρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

N.1418/84 (ΦΕΚ-23 Α') : ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων

N.1418/84 (ΦΕΚ-23 Α') : ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων N.1418/84 (ΦΕΚ-23 Α') : ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με την παρ.1 του άρθρου 37 του Π.. 334/00, ΦΕΚ 279 Α, ορίζεται ότι: "Οι διατάξεις του Ν.1418/1984 όπως ισχύει και των κανονιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1. Ιδρύεται Εταιρία µε την επωνυμία «Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Περιφερειακής Ανάπτυξης» με αντικείμενο την προώθηση της Κοινωνικής Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «Ε.ΣΥ. - ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ------------------ Με τους διακριτικούς τίτλους: «Ε.ΣΥ.», «ΕΛ.ΕΥΣΙΣ.» και «ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της «Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε.» (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές οργανωτικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟIΚΟΝΟΜIΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕIΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΕΞΙ ΜΗΝΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ, ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛIΔΑ Διοικητικό συμβούλιο και άλλοι επαγγελματικοί σύμβουλοι 1 Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) 1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3864/2010, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του ν. 2992/2002 Το άρθρο 7 του ν. 2992/2002 (Α 54) τροποποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΤΔ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

(εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Δεκεμβρίος 2009

(εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Δεκεμβρίος 2009 Schroder Alternative Solutions Ενημερωτικo Δελτίo (εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Δεκεμβρίος 2009 Ελλάδα Σε περίπτωση που προκύψει οιαδήποτε διαφορά μεταξύ του μεταφρασμένου

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ Περιεχόµενα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Σελίδα Δηλώσεις Εκπροσώπων Διοικητικού Συµβουλίου 3 Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συµβουλίου 4 26 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Στην Αγία Παρασκευή σήµερα 28η Ιουνίου 2004 οι παρακάτω συµβαλλόµενοι : 1. Η Ανδρούλα Νασιοπούλου, Τέρµα Πατριάρχου Γρηγορίου, που ενεργεί στο παρόν στο όνοµα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)."

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.). Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο της Οµοσπονδίας µε την Επωνυµία ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)." (Τροποποίηση και Κωδικοποίηση) Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α Ε Ρ Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα