Αφυδάτωση των Τροφίµων µε Κατάψυξη- Εξάχνωση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αφυδάτωση των Τροφίµων µε Κατάψυξη- Εξάχνωση"

Transcript

1 Αφυδάτωση των Τροφίµων µε Κατάψυξη- Εξάχνωση Ορισµός Η αφυδάτωση µε κατάψυξη-εξάχνωση (Freeze ehyraton or Freeze ryng) ή λυοφίλιση (Lyophlzaton) είναι µία διεργασία µε την οποία το νερό µεταφέρεται από τη στερεά κατάσταση (πάγος) στην αέριο (υδρατµός). ιάγραµµα Φάσεων Ύδατος Σχήµα. ιάγραµµα φάσεων του ύδατος. Είναι δυνατό ο πάγος να µετατραπεί σε υδρατµό, χωρίς να µεσολαβήσει η υγρή κατάσταση, αν η τάση ατµών και η θερµοκρασία διατηρούνται κάτω του τριπλού σηµείου (σηµείο στο οποίο υφίστανται και οι τρεις καταστάσεις). Η µετατροπή αυτή ονοµάζεται εξάχνωση και θα πρέπει να προσφερθεί η λανθάνουσα θερµότητα εξαχνώσεως. Είναι προφανές ότι για να επιτελεσθεί η αφυδάτωση µε κατάψυξη-εξάχνωση επιτυχώς, η απόλυτη πίεση στο θάλαµο ξηράνσεως θα πρέπει να διατηρείται τουλάχιστον στα 610,6 Pa. Σύστηµα Αφυδατώσεως µε Κατάψυξη-Εξάχνωση: Σχήµα. Βασικά συστατικά µέρη ενός συστήµατος αφυδατώσεως µε κατάψυξη-εξάχνωση.

2 Στάδια της ιεργασίας: Κατά τη διεργασία αυτή µπορεί κανείς να διακρίνει τρία στάδια, () το τρόφιµο καταψύχεται και το περισσότερο νερό µετατρέπεται σε πάγο, () ο κύριος όγκος του πάγου εξαχνούται και ο υδρατµός αποµακρύνεται από την περιοχή της αφυδατουµένης επιφανείας, () τα τελικά ίχνη της δεσµευµένης υγρασίας αποµακρύνονται εντός του θαλάµου αφυδατώσεως µε ξήρανση υπό κενό ή µε ξηραντήρα άλλου τύπου. Τα πλεονεκτήµατα της αφυδατώσεως µε κατάψυξη-εξάχνωση έναντι των άλλων µεθόδων βρίσκονται στην ποιότητα του προϊόντος. Συµβαίνει πολύ µικρή ή καθόλου συρρίκνωση. Η κίνηση των διαλυτών στερεών είναι ελαχίστη. Η πορώδης δοµή διευκολύνει την ενυδάτωση. Η διατήρηση των αρωµατικών και γευστικών-οσµηρών ενώσεων είναι υψηλή. Στον Πίνακα 1 φαίνονται οι κύριες διαφορές µεταξύ της µεθόδου αυτής και των λοιπών µεθόδων αφυδατώσεως. Πίνακας 1 ιαφορές µεταξύ συνήθων µεθόδων αφυδατώσεως και αφυδατώσεως µε κατάψυξη-εξάχνωση. Συνήθης Κατάψυξη-εξάχνωση Επιτυχής για εύκολα αφυδατούµενα τρόφιµα (λαχανικά και σπόροι) Επιτυχής για τα περισσότερα τρόφιµα, όµως περιορίζεται σε εκείνα τα οποία αφυδατώνονται δύσκολα µε τις άλλες µεθόδους Γενικώς µη ικανοποιητική για το κρέας Επιτυχής για το νωπό και µαγειρευµένο κρέας Περιοχή θερµοκρασίας C Θερµοκρασία κάτω του σηµείου καταψύξεως Ατµοσφαιρικές πιέσεις Ελαττωµένες πιέσεις, Pa Εξάτµιση νερού από την επιφάνεια του τροφίµου Εξάχνωση του νερού από το µέτωπο του πάγου Κίνηση διαλυτών ουσιών και µερικές φορές περίπτωση Ελαχίστη κίνηση διαλυτών ουσιών σκληρύνσεως (πέτσιασµα) Τάσεις στα στερεά τρόφιµα προκαλούν δοµική βλάβη Ελαχίστη κίνηση διαλυτών ουσιών και συρρίκνωση Αργή, µη πλήρης ενυδάτωση Ταχεία, πλήρης ενυδάτωση Στερεά ή πορώδη αφυδατωµένα προϊόντα µε Πορώδη αφυδατωµένα προϊόντα µε πυκνότητα πυκνότητα µεγαλυτέρα από του αρχικού τροφίµου µικροτέρα από του αρχικού τροφίµου Συχνά µη κανονική γεύση-οσµή Συνήθως κανονική γεύση-οσµή Συχνά χρώµα σκοτεινότερο Συνήθως χρώµα κανονικό Μείωση της θρεπτικής αξίας Γενικώς χαµηλό κόστος Μεγάλη συγκράτηση θρεπτικών Γενικώς κόστος υψηλό (µέχρι 4 φορές το κόστος των συνήθων µεθόδων) Κλιµάκωση Υγρασίας Βασική Θεωρία Λόγω της απουσίας υγρής φάσεως, η δοµή του τροφίµου επηρεάζεται από την εξάχνωση κατά διαφορετικό τρόπο. Στο σχήµα (α) φαίνεται η ιδανική κατανοµή υγρασίας κατά την εξάχνωση. Υπάρχει µία µεσεπιφάνεια στην οποία η υγρασία πέφτει από την αρχική τιµή o στην τελική στην ξηρή στιβάδα, η οποία καθορίζεται από την ισορροπία της µερικής πιέσεως στην περιβάλλουσα ατµόσφαιρα. Όµως, η ιδανική αυτή αναπαράσταση δεν είναι αληθής και η διεργασία αντιπροσωπεύεται καλλίτερα και ακριβέστερα µε το σχήµα (β). Όπως φαίνεται υπάρχει µία "µεταβατική περιοχή" (tranton regon), στην οποία δεν υπάρχει πλέον πάγος, αλλά η περιεκτικότητα υγρασίας είναι σηµαντικά υψηλοτέρα από την τελική υγρασία της αφυδατωµένης στιβάδος.

3 Σχήµα. Κλιµάκωση υγρασίας κατά την αφυδάτωση µε κατάψυξη-εξάχνωση. (α) Ιδανική κλιµάκωση, (β) Πιθανή πραγµατική κλιµάκωση. Η κλιµάκωση της τάσεως των υδρατµών επηρεάζεται από τους εξής παράγοντες: 1. Την πίεση εντός του θαλάµου αφυδατώσεως.. Τη θερµοκρασία του συµπυκνωτή υδρατµού, η οποία (όπως και η πίεση) θα πρέπει να είναι τόσο χαµηλή όσο επιτρέπουν τα οικονοµικά. 3. Τη θερµοκρασία του πάγου στο µέτωπο εξαχνώσεως, η οποία θα πρέπει να είναι όσο το δυνατό υψηλoτέρα χωρίς να συµβεί τήξη. Στην πράξη, η οικονοµικά χαµηλοτέρα πίεση θαλάµου είναι 13 Ρa περίπου και η χαµηλοτέρα θερµοκρασία του συµπυκνωτή υδρατµών -35 C Μετάδοση Θερµότητος &Μεταφορά Μάζης Κατά την αφυδάτωση µε κατάψυξη-εξάχνωση υπό κενό είναι πιθανό να υπάρχουν τρεις περιπτώσεις µεταδόσεως και µεταφοράς:! Μετάδοση θερµότητος µέσω της κατεψυγµένης στιβάδος και µεταφορά µάζης µέσω της αφυδατωµένης στιβάδος.! Μετάδοση θερµότητος και µεταφορά µάζης µέσω της αφυδατωµένης στιβάδος.! Θέρµανση µε µικροκύµατα εντός της στιβάδος του πάγου και µεταφορά µάζης µέσω της αφυδατωµένης στιβάδος. Μετάδοση Θερµότητος µέσω Κατεψυγµένης Στιβάδος και Μεταφορά Μάζης µέσω Αφυδατωµένης Στιβάδος Σχήµα 3. Μετάδοση θερµότητος και µεταφορά µάζης κατά την αφυδάτωση µε κατάψυξη-εξάχνωση. (α) Θερµότητα µέσω κατεψυγµένης στιβάδος. (β) Θερµότητα και µάζα µέσω αφυδατωµένης στιβάδος. (γ) ηµιουργία θερµότητος µε µικροκύµατα. (---) Θερµοκρασία, ( ) υγρασία.

4 Ρυθµός Μεταδόσεως Θερµότητος Ak T q ( T ) w όπου Αεπιφάνεια επαφής, m², k θερµική αγωγιµότητα της κατεψυγµένης στιβάδος, W/m C, T w θερµοκρασία της επιφανείας επαφής, C, T θερµοκρασία της κατεψυγµένης στιβάδος, C, και πάχος της κατεψυγµένης στιβάδος, m. Μεταφορά Μάζης w Ab P t ( P ) όπου wβάρος του νερού, kg, tχρόνος,, bδιαπερότητα της αφυδατωµένης στιβάδος, kg/m, P τάση ατµών του πάγου, Pa, P µερική τάση ατµών στην επιφάνεια της αφυδατωµένης στιβάδος, Pa, Αεπιφάνεια εξαχνώσεως, m² και πάχος αφυδατωµένης στιβάδος. Ρυθµός Εξαχνώσεως w q t h h λανθάνουσα θερµότητα εξαχνώσεως, kj/k. Από τις παραπάνω εξισώσεις λαµβάνεται: ( P ) Ak( Tw T) k και P P + ( ) Ab P h Όµως, είναι: L + όπου Lπάχος του τροφίµου, m. Οπότε : P k P bh L T T + w ( ) bh T T w Ο χρόνος αφυδατώσεως, µπορεί να υπολογισθεί ολοκληρώνοντας µε αναλυτική ή αριθµητική µέθοδο την εξίσωση: L f b ( ) ( ) ρ 0 0 o t t Μετάδοση Θερµότητος και Μεταφορά Μάζης µέσω της Αφυδατωµένης Στιβάδος Ρυθµός Μεταδόσεως Θερµότητος: ( ) Ak T T q όπου k θερµική αγωγιµότητα της αφυδατωµένης στιβάδος, W/m C, πάχος αφυδατωµένης στιβάδος, m και T θερµοκρασία επιφανείας, C. Ρυθµός Εξαχνώσεως: w Aρ ( ) o t t όπου ρ πυκνότητα των στερεών στο αφυδατωµένο ορθογώνιο, kg/m 3. Από τις εξισώσεις αυτές λαµβάνεται: b ρ P P t ( ) ( ) o Υποθέτοντας ότι ο ρυθµός µεταδόσεως θερµότητος είναι ίσος µε το ρυθµό εξαχνώσεως πολλαπλασιασµένο µε τη λανθάνουσα θερµότητα εξαχνώσεως, λαµβάνεται:

5 ( ) Ab( P ) Ak T T P h k bh T T + Ο και µε απλοποίηση & ολοκλήρωση: P P ( ) Ο χρόνος αφυδατώσεως µπορεί να υπολογισθεί µε ολοκλήρωση της εξισώσεως. bp ρ ( P) ( ) L/ 0 o οπότε ο χρόνος αφυδατώσεως δίδεται από την εξίσωση: t ( o ) ( P) L ρ 8bP 0 t t όπου Lπάχος του ορθογωνίου τροφίµου, m και bδιαπερατότητα της αφυδατωµένης στιβάδος, kg/m. Λόγω της ισοδυναµίας µεταξύ µεταδόσεως θερµότητος και µεταφοράς µάζης, ο χρόνος αφυδατώσεως µπορεί να υπολογισθεί µε ολοκλήρωση της εξισώσεως µεταδόσεως της θερµότητος, οπότε λαµβάνεται: t ( ) ( ) L ρ h 8k T T o Για την περίπτωση της συµµετρικής αφυδατώσεως, ήτοι τη µετάδοση θερµότητος και από τις δύο πλευρές του τροφίµου και τη µεταφορά µάζης µέσω της αφυδατωµένης στιβάδος δίδει τις παρακάτω εξισώσεις για το χρόνο αφυδατώσεως: Lρoh k L t + kt h 4 ( T) και Lρoh k L t + k 1 T T h 4 ( + o)( ) όπου Lπάχος τροφίµου, m, ρ πυκνότητα αφυδατωµένου υλικού, kg/m 3, ρπυκνότητα υγρού υλικού, kg/m 3, kθερµική αγωγιµότητα αφυδατωµένου υλικού, W/m C, h συντελεστής µεταδόσεως θερµότητος, W/m² C (hk/x) και 'κλάσµα εξατµιζοµένου νερού( o -Χ)/ o, o και αρχική και τελική περιεκτικότητα υγρασίας, kg H O/kg ξηρών στερεών. Το σχήµα 4 δείχνει της θερµοκρασίες τις κατεψυγµένης στιβάδος, του κέντρου του προϊόντος και του θερµαινόµενου ραφιού, κατά την αφυδάτωση µε κατάψυξη-εξάχνωση σε ασυνεχή ξηραντήρα. Σχήµα 4. Μεταβολές των θερµοκρασιών ως προς το χρόνο κατά την ασυνεχή αφυδάτωση µε κατάψυξη-εξάχνωση.

6 Πίνακας Θερµοκρασίες κατεψυγµένης στιβάδος και αφυδατωµένης επιφανείας κατά την αφυδάτωση µε κατάψυξη-εξάχνωση. Τρόφιµο Πίεση θαλάµου Pa Μεγίστη θερµοκρασία επιφανείας, C Κοτόπουλο, κύβοι 16, Φράουλες, φέτες 60, Πορτοκαλοχυµός 6,7-13,3 49-4,8 Χυµός Guava 6,7-13,3 43,3-37, Γαρίδες 13,3 51,7-9 Γαρίδες 13,3 79,4-17,8 Σολωµός, φέτα 13,3 79,4-9 Βοδινό, ταχείας Καταψύξεως 66, Βοδινό, βραδείας καταψύξεως 66, , Θερµοκρασία κατεψυγµένης στιβάδος, C Πίνακας 3 Τυπικές θερµικές αγωγιµότητος αφυδατωµένων µε κατάψυξη-εξάχνωση τροφίµων µε την παρουσία διαφόρων αερίων. Πίεση Θερµική αγωγιµότητα, W/m C Τρόφιµο kpa Αέρας ή Άζωτο Ήλιο Άµυλο, πηκτή 0, , ,0398-0,1488 Βακαλάος 0,00 0,05 - Βοδινό 0,013 1, , ,0606 0,0640 0,0415 0,114 0,1696 Γαλοπούλα, στήθος 0,013 0,133 1,333 13,33 101,35 Μήλα 0,013 1, ,35 0,0346 0,069 0,0779 0,0779 0,0779 0,0173 0,0381 0,0415 0,0346 0,069 0,11 0,1731 0,1904 0,060 0,0848 0,1696 Πίνακας 4 Τυπικές διαπερατότητες υδρατµών αφυδατωµένων µε κατάψυξη-εξάχνωση τροφίµων µε την παρουσία διαφόρων αερίων. Πίεση ιαπερατότητα, kg/m 10 8 Τρόφιµο kpa Αέρας ή Άζωτο Ήλιο Βοδινό 1 0,13 1,46 - Γαλοπούλα, στήθος 0,013 0,133 1,333 13,33 101,35 1,581 1,46 0,57 0,0775 0,0093 Ζελατίνη 0,08 0, Καφές (10% στερεά) 0,00 0,006 - Καφές (0% στερεά) 0,14 0,0031-1,519 0,99 0,17 0,048 0,0031 Θέρµανση µε Mικροκύµατα της Kατεψυγµένης Στιβάδος και Μεταφορά Μάζης µέσω της Αφυδατωµένης Στιβάδος Η δηµιουργία θερµότητος µε τα µικροκύµατα εξαρτάται από την παρουσία διπόλων. Στην περίπτωση των τροφίµων το κύριο δίπολο είναι το νερό. Οι διαθέσιµες συχνότητες για βιοµηχανικές εφαρµογές είναι τα 915 MHz (896 MHz Ευρώπη) και 450 MHz. Στην περίπτωση αυτή η θερµότητα δηµιουργείται στο

7 µέτωπο του πάγου και ο ρυθµός µεταδόσεως θερµότητος δεν επηρεάζεται από τη θερµική αγωγιµότητα του πάγου ή αφυδατωµένου τροφίµου και το πάχος της αφυδατωµένης στιβάδος. Η απορροφούµενη από το τρόφιµο ισχύς υπολογίζεται χρησιµοποιώντας την εξίσωση: P 55, fe ε όπου Pισχύς ανά µονάδα όγκου (W/m 3 ), fσυχνότητα (Hz), Eισχύς του πεδίου (V/m) και ε"παράγοντας διηλεκτρικής απωλείας. Ο παράγοντας απωλείας, ε", είναι µία εσωτερική ιδιότητα των τροφίµων, η οποία εξαρτάται µεγάλως από τη θερµοκρασία και τη σύνθεση του τροφίµου. Ο χρόνος αφυδατώσεως υπολογίζεται µε την εξίσωση: t ( o ) ( P) L ρ 8bP Πρόβληµα 1: Τρόφιµο αρχικής περιεκτικότητος υγρασίας 78% τοποθετείται σε δίσκους σε στιβάδες πάχους 0,8 cm και αφυδατώνεται σε µία περιεκτικότητα υγρασίας 4% σε ασυνεχή ξηραντήρα µε κατάψυξη-εξάχνωση, ο οποίος λειτουργεί µε πίεση 35 Pa. Υποθέτοντας ότι η πίεση στο µέτωπο του πάγου παραµένει σταθερή στα 75 Pa και ότι η θερµοκρασία της επιφανείας κατά µέγιστο είναι 50 C, να υπολογισθεί ο χρόνος αφυδατώσεως. ίδεται: θερµική αγωγιµότητα του αφυδατωµένου τροφίµου 0,0315 W/m C, πυκνότητα 490 kg/m 3, διαπερατότητα,x10-8 kg/m και η λανθάνουσα θερµότητα εξαχνώσεως,841 MJ/kg. Λύση: Ο χρόνος αφυδατώσεως µπορεί να υπολογισθεί από την εξίσωση, t ( ) ( ) L ρ h 8k T T o αρκεί να υπολογισθεί η θερµοκρασία T στο µέτωπο εξαχνώσεως µε τη βοήθεια της εξιώσεως, P k bh T T P + ( ), οπότε: ( 50 ) 00315,, , 8 6 και T -9,4 C Είναι ακόµη o 78/3,545 και 4/960,04 kg H O/kg ξηρών στερεών και L0,008/0,004 m (αποµάκρυνση υγρασίας από τη µία πλευρά). Οπότε λαµβάνεται: ( ) ( ) , J/ m C 50 ( 9, 4) 3 6 m kg m kg kg J kg t 0, / 3, 5450, 04 /, / 3899, 5 11, h C [ ] Πρόβληµα : Κρέας περιεκτικότητος υγρασίας 75% αφυδατώνεται µε κατάψυξη-εξάχνωση σε υγρασία %. Το κρέας παρουσιάζει πυκνότητα 970 kg/m 3 και έχει πάχος cm. Η αφυδάτωση διεξάγεται µε απόλυτη πίεση 70 Pa, η θερµοκρασία του θαλάµου είναι 30 C και η αφυδάτωση είναι συµµετρική. Η θερµική αγωγιµότητα του αφυδατωµένου κρέατος είναι 0,07 W/m C, η θερµική αγωγιµότητα του νερού 0,035 W/m C και ο περιβάλλων υµένας ατµού έχει πάχος 3 mm. Να υπολογισθεί ο χρόνος αφυδατώσεως. Λύση: Είναι o 75/53 και /980,0 kg H O/kg ξηρών στερεών. Ο συντελεστής µεταδόσεως θερµότητος είναι: h k/ 0,035/0,003 7,833 W/m² C Σε πίεση 70 Pa αντιστοιχεί θερµοκρασία -5,5 C και h,8403 MJ/kg. Το κλάσµα του νερού το οποίο παραµένει κατά τη συµπλήρωση της περιόδου αφυδατώσεως είναι: '( o -)/ o (3-0,0)/30,993. Αντικαθιστώντας στην εξίσωση, Lρoh k L t + k 1 T T h 4 λαµβάνεται: ( + o)( ) T ( ) 3 6 0, 0m 970kg/ m 3kg/ kg, J/ kg 0, 07W/ m C 0, 993 0, 0m 0, 993 t + 007, J/ m C ( 1+ 3) ( , ) C 7, 833W/ m C , 7 0, 4h

8 Εξοπλισµός Ο εξοπλισµός αφυδατώσεως µε κατάψυξη-εξάχνωση µπορεί να είναι συνεχής ή ασυνεχής. Μπορεί να πει κανείς ότι το πλείστο της εµπορικής αφυδατώσεως µε τη µέθοδο αυτή επιτελείται µε την ασυνεχή αρχή. Έτσι χρησιµοποιούνται θάλαµοι κενού εφοδιασµένοι µε θερµαινόµενα ράφια, ενώ το προϊόν καταψύχεται σε δίσκους. Οι θερµοκρασίες των ψυχοµένων πλακών ή σερπαντίνων αποµακρύνσεως των παραγόµενων υδρατµών βρίσκονται στην περιοχή των -10 µε -40 C. Τα µη συµπυκνούµενα αέρια αποµακρύνονται µε ένα σύστηµα µηχανικής αντλήσεως. Οι αντλίες αυτές είναι σφραγισµένες µε λάδι και χρησιµοποιούνται δύο εν σειρά. Η δευτέρα εξ αυτών είναι σταθεροποιηµένη µε αέριο για να µειωθεί ο κίνδυνος συµπυκνώσεως υδρατµών καθιστώντας τις σφραγίσεις ελαίου µη αποτελεσµατικές. Επίσης, έχουν χρησιµοποιηθεί και εγχύτες ατµού (τζιφάρια). Τα ράφια και οι δίσκοι είναι προσεκτικά σχεδιασµένα ώστε να προάγουν ταχεία µετάδοση θερµότητος. Για τη θέρµανση έχουν επίσης χρησιµοποιηθεί ακτινοβολητές και ιδιαιτέρως τα µικροκύµατα. Σχήµα 5. Ασυνεχής ξηραντήρας καταψύξεως-εξαχνώσεως µε δίσκους Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι συνεχών ξηραντήρων: Ξηραντήρες µε δίσκους (tray ryer), στους οποίους το προϊόν είναι στάσιµο επί δίσκων και οι δίσκοι κινούνται συνεχώς µέσω του ξηραντήρα υναµικοί ή χωρίς δίσκους ξηραντήρες (ynamc or trayle ryer), στους οποίους τα σωµατίδια του τροφίµου κινούνται µέσω του ξηραντήρα. Σχήµα 6. Συνεχής ξηραντήρας καταψύξεως-εξαχνώσεως µε δίσκους. Συνεχείς ξηραντήρρες καταψύξεως-εξαχνώσεως: Ξηραντήρες µεταφορικής ταινίας Ξηραντήρες κυκλικών πλακών ονούµενοι ξηραντήρες καταψύξεως-εξαχνώσεως Ξηραντήρες καταψύξεως-εξαχνώσεως ρεστοποιηµένου στρώµατος και ψεκασµού

9 Σχήµα 7. Συνεχής ξηραντήρας καταψύξεως-εξαχνώσεως. Σχήµα 8. Συνεχής ξηραντήρας καταψύξεως-εξαχνώσεως µε µεταφορική ταινία. Σχήµα 9. Συνεχής ξηραντήρας καταψύξεως-εξαχνώσεως κυκλικών πλακών.

10 Σχήµα10. Συνεχής ξηραντήρας καταψύξεως-εξαχνώσεως κυκλικών πλακών. Ενεργειακή Ανάλυση Όπως έχει αναφερθεί κατά την αφυδάτωση µε κατάψυξη-εξάχνωση το προϊόν πριν να αφυδατωθεί καταψύχεται και το νερό αποµακρύνεται µε εξάχνωση. Κατά τη διεργασία αυτή απαιτείται σηµαντική ενέργεια για να παραχθούν οι υδρατµοί και κατόπιν να αποµακρυνθούν µε τον ψυχόµενο συµπυκνωτή. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η απαιτουµένη ενέργεια στα συστήµατα ψύξεως δεν αποτελεί ενέργεια η οποία πρέπει να µεταδοθεί κατά την κατάψυξη ή συµπύκνωση του υδρατµού, αλλά ενέργεια η οποία παρέχεται στο συµπιεστή του συστήµατος. Η απαιτουµένη ενέργεια κατά τη διεργασία αυτή είναι κατά πολύ περισσότερη από εκείνη µε αέρα ή τύµπανα. Για να υπολογισθεί η απαιτουµένη ενέργεια κατά την αφυδάτωση µε κατάψυξη-εξάχνωση (µόνο) πρέπει: 1.- Να υπολογισθεί η ενέργεια για την κατάψυξη του προϊόντος, ήτοι: ( ) ( ) q m C T T + m h + m C T T w pw f F w f p F όπου mµάζα νερού (τροφίµου), C pw ειδική θερµότητα νερού, T f θερµοκρασία τροφίµου, T F θερµοκρασία καταψύξεως, h f λανθάνουσα θερµότητα πήξεως, m µάζα πάγου, C p ειδική θερµότητα πάγου και T θερµοκρασία του πάγου..- Να υπολογισθεί η ενέργεια για την εξάχνωση του πάγου. q m h h λανθάνουσα θερµότητα εξαχνώσεως του πάγου. 3.- Nα υπολογισθεί η ενέργεια για τη συµπύκνωση των υδρατµών. ( ) q m h h v v όπου m v µάζα υδρατµών, h v ειδική ενθαλπία υδρατµών και h ειδική ενθαλπία στερεού. Για την αποµάκρυνση 1 kg νερού κατά την αφυδάτωση µε κατάψυξη-εξάχνωση είναι για την κατάψυξη 67 kj/kg νερού, για την εξάχνωση 837 kj/kg νερού και τη συµπύκνωση υδρατµών 1570 kj/kg νερού (εξάχνωση και σχηµατισµός ατµού στους -0 C, συµπύκνωση στους -40 C). Κατά τη διεργασία αυτή η παρεµπόδιση της απωλείας ενεργείας είναι πάρα πολύ σπουδαία, γιατί οι ενεργειακές απαιτήσεις είναι πολύ µεγαλύτερες από τις άλλες διεργασίες αφυδατώσεως. Οι πηγές απωλείας ενεργείας κατ' αυτήν είναι: 1.- Απώλεια ενεργείας µε ακτινοβόληση από τις πλάκες θερµάνσεως στα τοιχώµατα του ξηραντήρα. ( ) q AF T T r σ 4 4 p p

11 όπου Aεπιφάνεια πλάκας, σσταθερά Stefan-Boltzmann, T p θερµοκρασία πλάκας, T p θερµοκρασία προστατευτικών χωρισµάτων και F"παράγοντας όψεως για µετάδοση θερµότητος µε ακτινοβολία (γκρίζο σώµα). Είναι δε: F F ε + A A 1 ε p p p 1 όπου F'παράγοντας όψεως µεταδόσεως θερµότητος µε ακτινοβολία (µέλαν σώµα), ε p ικανότητα εκποµπής (emvty) πλάκας, ε p ικανότητα εκποµπής προστατευτικού χωρίσµατος, Aεπιφάνεια πλάκας και A p επιφάνεια προστατευτικού χωρίσµατος..- Απώλεια µε το εξερχόµενο προϊόν. ( ) q m C T T p E m, C p, T µάζα, ειδική θερµότητα και θερµοκρασία του στερεού (εξερχοµένου προϊόντος) και T E θερµοκρασία περιβάλλοντος. 3.- Ενέργεια η οποία σπαταλάται στις αντλίες κενού. q mcp T για το νερό ψύξεως Απώλεια q/ταχύτητα εξαχνώσεως 4.- Ενέργεια απορριπτοµένη στο περιβάλλον από τους συµπυκνωτές του καταψύκτη και τη µονάδα του συµπυκνωτή του ξηραντήρα. ( ) q mc h1 h qr c h h και m 3 όπου m c µάζα ψυκτικού, h 1 ειδική ενθαλπία συµπιεστή εξόδου, h ειδική ενθαλπία συµπυκνωτή εξόδου, h 3 ειδική ενθαλπία εξατµιστή εξόδου, q r απαιτουµένη ενέργεια. Πρέπει ακόµη να σηµειωθεί ότι το 1/ της ενεργείας δαπανάται στις αντλίες κενού και τα συστήµατα ψύξεως. οµή των Τροφίµων που Αφυδατώθηκαν µε Κατάψυξη-Εξάχνωση # Εξαρτάται από τον τύπο και το µέγεθος των παγοκρυστάλλων # Μπορεί να συµβεί κατάρρευση του πλέγµατος # Τα διαλυτά συστατικά στην επιφάνεια και κατά την κατάψυξη µπορεί να δηµιουργήσουν αντίσταση στη µεταφορά µάζης κατά την αφυδάτωση # Η ταχύτητα αφυδατώσεως µπορεί να ελεγχθεί από την ταχύτητα καταψύξεως ( ταχεία ή βραδεία αριθµός & µέγεθος κρυστάλλων πάγου) Σχήµα 11. Επίδραση του µεγέθους των παγοκρυστάλλων επί του πορώδους του προϊόντος.

12 Συγκράτηση Γευστικών-Οσµηρών Συστατικών Παρ όλο που η τάση ατµών των οργανικών ενώσεως (οσµηρές γευστικές ενώσεις) είναι µεγαλύτερη από την τάση ατµών του νερού, τα τρόφιµα που αφυδατώθηκαν µε κατάψυξη-εξάχνωση συγκρατούν σε µεγαλύτερο βαθµό τις γευστικές-οσµηρές ενώσεις. Τούτο µπορεί να οφείλεται:! Προσρόφηση των οσµηρών-γευστικών ενώσεων σε ειδικές θέσεις (περιοχές)! Παγίδευση των πτητικών στο ξηρό πλέγµα του τροφίµου. Καθώς η περιεκτικότητα του νερού µειώνεται, ο συντελεστής διαχύσεως των οργανικών πτητικών ενώσεων µειώνεται δραστικά σε σύγκριση µε αυτό του νερού! Συγκράτηση σε µικρο-περιοχές. Καθώς αποµακρύνεται το νερό, η διαπερατότητα ως προς τα πτητικά οργανικά των πολυαρίθµων µικρών υδατανθρακικών περιοχών µειώνεται και αναπτύσσονται δεσµοί υδρογόνου µεταξύ υδατανθράκων Βιβλιογραφία Barboa-Canova, G.V. (1996). Dehyraton of Foo. Chapman & Hall, Lonon. Charm, S.E. (1979). Funamental of Foo Engneerng, n e. The AVI Publhng Co, Inc. Wetport, Connectcut. Dalgleh, J.McN. (1990). Freeze-Dryng for the Foo Inutre. Elever Apple Scence Publher Lt, Lonon. Fellow, P.J. (1990). Foo Proceng Technology: Prncple an Practce. Ell Horwoo Lt, Lonon. Geankopl, C.J., (1993). Tranport Procee an Unt Operaton, 3r Eton, Prentce Hall, Englewoo Clff. Karel, M. (1975). Dehyraton of foo. In "Prncple of Foo Scence. Part II. Phycal Prncple of Foo Preervaton", O. Fennema (e.), Pp Marcel Dekker, Inc, Bael. Kng, C.J. (1971). Freeze-Dryng of Foo. CRC Pre, Clevelan. Λάζος, Ε. Σ. (00). Επεξεργασία Τροφίµων ΙΙ. 3 η Έκδοση. Τµήµα Τεχνολογίας Τροφίµων. ΤΕΙ Αθηνών. Lenger,H.A. an Beverloo,W.A. (1975). Foo Proce Engneerng. D.Reel Publhng Co, Dorrecht. Hollan. Mellor, J.D. (1978). Funamental of Freeze-Dryng.Acaemc Pre, Lonon. Toleo, R.T. (1991). Funamental of Foo Proce Engneerng. Van Notran Renhol, New York. ρ. Ευάγγελος Σ. Λάζος Καθηγητής

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Ενότητα 4: Ψύξη - Κατάψυξη (/3), ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Σταύρος Π. Γιαννιώτης, Καθηγητής Μηχανικής Τροφίμων Μαθησιακοί Στόχοι Συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων

Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων Κατάψυξη τροφίμων Κατάψυξη Απομάκρυνση θερμότητας από ένα προϊόν με αποτέλεσμα την μείωση της θερμοκρασίας του κάτω από το σημείο πήξης. Ως μέθοδος συντήρησης βασίζεται: Στην

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Ενότητα 3: Ξήρανση (2/2), 1ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Σταύρος Π. Γιαννιώτης, Καθηγητής Μηχανικής Τροφίμων Μαθησιακοί Στόχοι Κύριοι τύποι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αφυδάτωση Γενικά Ως αφυδάτωση χαρακτηρίζεται η μέθοδος συντήρησης που στηρίζεται στην απομάκρυνση νερού από τα τρόφιμα, έτσι ώστε η υγρασία τους να μειωθεί σε πολύ χαμηλά επίπεδα και

Διαβάστε περισσότερα

Αφυδάτωση των Τροφίµων

Αφυδάτωση των Τροφίµων Αφυδάτωση των Τροφίµων Ορισµός Αφυδάτωση (ή ξήρανση) των τροφίµων σηµαίνει την αποµάκρυνση νερού από το τρόφιµο. Οι παράγοντες οι οποίοι ελέγχουν την διεργασία της ξηράνσεως-αφυδατώσεως των τροφίµων είναι:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΜΕΡΟΣ Α : Βασικές αρχές Ψυχρομετρίας. Νίκος Χαριτωνίδης

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΜΕΡΟΣ Α : Βασικές αρχές Ψυχρομετρίας. Νίκος Χαριτωνίδης ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΜΕΡΟΣ Α : Βασικές αρχές Ψυχρομετρίας 1. Γενικά 2. Μερικές βασικές Θερμοδυναμικές ιδιότητες του νερού 3. Η σύσταση του Αέρα 4. Ο νόμος των μερικών πιέσεων του Dalton 5. Ο Γενικός Νόμος των αερίων

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Τροφίµων. Θερµικές Ιδιότητες Τροφίµων. Η έννοια του «τροφίµου»

Μηχανική Τροφίµων. Θερµικές Ιδιότητες Τροφίµων. Η έννοια του «τροφίµου» Μηχανική Τροφίµων Θερµικές Ιδιότητες Τροφίµων Η έννοια του «τροφίµου» Στην µηχανική τροφίµων πολλές φορές χρησιµοποιούµε τον όρο τρόφιµο. Σε αντίθεση όµως µε άλλα επιστηµονικά πεδία της επιστήµης των τροφίµων,

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισµοί του Χρόνου Ξήρανσης

Υπολογισµοί του Χρόνου Ξήρανσης Η πραγµατική επιφάνεια ξήρανσης είναι διασπαρµένη και ασυνεχής και ο µηχανισµός από τον οποίο ελέγχεται ο ρυθµός ξήρανσης συνίσταται στην διάχυση της θερµότητας και της µάζας µέσα από το πορώδες στερεό.

Διαβάστε περισσότερα

Θρεπτικές ύλες Τρόφιµα - Τροφή

Θρεπτικές ύλες Τρόφιµα - Τροφή ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 Θρεπτικές ύλες Τι καλούµε θρεπτικές ύλες; Ποιες είναι; Τρόφιµα Τι καλούµε τρόφιµο; Χηµεία Τροφίµων Θρεπτικές ύλες Τρόφιµα - Τροφή Προϋπόθεση για να χαρακτηριστεί ένα προϊόν τρόφιµο; 2

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Ενότητα 4: Ψύξη - Κατάψυξη (1/3), 2ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Σταύρος Π. Γιαννιώτης, Καθηγητής Μηχανικής Τροφίμων Μαθησιακοί Στόχοι Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Ενότητα 4: Ψύξη - Κατάψυξη (3/3), 2ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Σταύρος Π. Γιαννιώτης, Καθηγητής Μηχανικής Τροφίμων Μαθησιακοί Στόχοι Πτώση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (T.E.I.) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Υπεύθυνος: Δρ Ευάγγελος Σ.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (T.E.I.) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Υπεύθυνος: Δρ Ευάγγελος Σ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (T.E.I.) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Υπεύθυνος: Δρ Ευάγγελος Σ. Λάζος Φυσικές Ιδιότητες των Τροφίμων ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΙ Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η Κατάψυξη των Τροφίµων

Η Κατάψυξη των Τροφίµων Η Κατάψυξη των Τροφίµων I. Ορισµοί Η κατάψυξη περιλαµβάνει την ταπείνωση της θερµοκρασίας του τροφίµου από το σηµείο καταψύξεως και κάτω. 1. Εφαρµόζονται θερµοκρασίες αποθηκεύσεως χαµηλότερες από-2 C,

Διαβάστε περισσότερα

Ψυκτικές Μηχανές 21/10/2012. Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης ΠΝ 1. Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2)

Ψυκτικές Μηχανές 21/10/2012. Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης ΠΝ 1. Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές Εξατμιστές Επανάληψη - Εισαγωγή 1. Ποιός είναι ο σκοπός λειτουργίας του εξατμιστή; 4 3 1 2 Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης Π.Ν. 1 2 Ρόλος Τύποι Εξατμιστών Ψύξης αέρα ( φυσικής εξαναγκασμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1. Πώς ορίζεται η περίσσεια αέρα και η ισχύς μίγματος σε μία καύση; 2. Σε ποιές περιπτώσεις παρατηρείται μή μόνιμη μετάδοση της θερμότητας; 3. Τί είναι η αντλία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1. Να υπολογιστεί η μαζική παροχή του ατμού σε (kg/h) που χρησιμοποιείται σε ένα θερμαντήρα χυμού με τα παρακάτω στοιχεία: αρχική θερμοκρασία χυμού 20 C, τελική θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Συμπύκνωση Τι είναι η συμπύκνωση Είναι η διαδικασία με την οποία απομακρύνουμε μέρος της υγρασίας του τροφίμου, αφήνοντας όμως αρκετή ώστε αυτό να παραμένει ρευστό (> 20-30%). Εφαρμόζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Μέλη ΔΕΠ: Δ. Μαρίνος Κουρής Ζ. Μαρούλης Γ. Ζιώμας Μ. Κροκίδα Επιστημονικό προσωπικό: Ν. Παναγιώτου Χ. Μπουκουβάλας Π. Μιχαηλίδης Υποψήφιοι Διδάκτορες: Π. Ελένη Κ. Καββαδίας Ι. Κατσαβού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΤΜΙΣΗ Θοδωρής Καραπάντσιος

ΕΞΑΤΜΙΣΗ Θοδωρής Καραπάντσιος ΕΞ ΕΞΑΤΜΙΣΗ Θοδωρής Καραπάντσιος ΕΞ.1 Εισαγωγή Αντικείµενο της συµπύκνωσης είναι κατά κύριο λόγο η αποµάκρυνση νερού, µε εξάτµιση, από ένα υδατικό διάλυµα που περιέχει µια ή περισσότερες διαλυµένες ουσίες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι Επώνυµο: Όνοµα: Πατρώνυµο: ΑΜ: Εξάµηνο: Ηµεροµηνία: Θέµα 1. Υπογραµµίσατε ή κυκλώσατε ή γράψετε τη λέξη που δίδει ή συµπληρώνει σωστά την πρόταση. (Μονάδες 3). 1. Μια βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΕΣ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΗΣ Ή ΚΑΤΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΙΒΑ ΑΣ

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΕΣ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΗΣ Ή ΚΑΤΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΙΒΑ ΑΣ Στην προκειµένη περίπτωση, µια φυγοκεντρική αντλία ωθεί το υγρό να περάσει µέσα από τους σωλήνες µε ταχύτητες από 2 µέχρι 6 m/s. Στους σωλήνες υπάρχει επαρκές υδροστατικό ύψος, ώστε να µην συµβεί βρασµός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Μεταφορά θερµότητας Εναλλάκτες θερµότητας

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Μεταφορά θερµότητας Εναλλάκτες θερµότητας ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Μεταφορά θερµότητας Εναλλάκτες θερµότητας Μεταφορά θερµότητας Για την θέρµανση ενός σώµατος (γενικότερα) ή ενός τροφίµου (ειδικότερα) απαιτείται µεταφορά θερµότητας από ένα θερµαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι & ΙΙ Εργαστηριακή Άσκηση 6: ΞΗΡΑΝΣΗ ΣΕ ΡΕΥΜΑ ΑΕΡΑ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι & ΙΙ Εργαστηριακή Άσκηση 6: ΞΗΡΑΝΣΗ ΣΕ ΡΕΥΜΑ ΑΕΡΑ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ: Σχεδιασμού, Ανάλυσης & Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Διευθυντής: Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Βιομηχανικών Διεργασιών 6ο εξάμηνο

Συστήματα Βιομηχανικών Διεργασιών 6ο εξάμηνο Συστήματα Βιομηχανικών Διεργασιών 6ο εξάμηνο Μέρος ο : Εισαγωγικά (διαστ., πυκν., θερμ., πίεση, κτλ.) Μέρος 2 ο : Ισοζύγια μάζας Μέρος 3 ο : 9 ο μάθημα Εκτός ύλης ΔΠΘ-ΜΠΔ Συστήματα Βιομηχανικών Διεργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Ενότητα 4: Ψύξη - Κατάψυξη (1/3), 2ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Σταύρος Π. Γιαννιώτης, Καθηγητής Μηχανικής Τροφίμων Μαθησιακοί Στόχοι Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση: όπου, με αντικατάσταση των δεδομένων, οι ζητούμενες απώλειες είναι: o C. 4400W ή 4.4kW 0.30m Συζήτηση: ka ka ka dx x L

Ανάλυση: όπου, με αντικατάσταση των δεδομένων, οι ζητούμενες απώλειες είναι: o C. 4400W ή 4.4kW 0.30m Συζήτηση: ka ka ka dx x L Κεφάλαιο 1 Εισαγωγικές Έννοιες της Μετάδοσης Θερμότητας ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΆΣΚΗΣΗ 1.1 Ένα διαχωριστικό τοίχωμα σκυροδέματος, επιφάνειας 30m, διαθέτει επιφανειακές θερμοκρασίες 5 ο C και 15 ο C, ενώ έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ. 2.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΟΥΣΙΑΣ. Μια ουσία της οποίας η χημική σύσταση παραμένει σταθερή σε όλη της την έκταση ονομάζεται καθαρή ουσία. Δεν είναι υποχρεωτικό να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΟΡΙΣΜΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΟΡΙΣΜΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΟΡΙΣΜΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Τα σημαντικότερα στοιχεία της επιστημονικής μεθόδου είναι η παρατήρηση, η υπόθεση, το πείραμα, η γενίκευση και η πρόβλεψη νέων φαινομένων. Για να μελετήσουμε πλήρως

Διαβάστε περισσότερα

2.6 Αλλαγές κατάστασης

2.6 Αλλαγές κατάστασης 2.6 Αλλαγές κατάστασης 1. Όταν ένα στερεό θερμαίνεται, σε μια ορισμένη θερμοκρασία μετατρέπεται σε υγρό. Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται τήξη. Η σταθερή θερμοκρασία στην οποία τήκεται το στερεό ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα: Μετεωρολογία-Κλιματολογία. Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα: Μετεωρολογία-Κλιματολογία. Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 7. ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα: Μετεωρολογία-Κλιματολογία. Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 1 7. ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι Επώνυµο: Όνοµα: Πατρώνυµο: ΑΜ: Εξάµηνο: Ηµεροµηνία: Θέµα 1. Υπογραµµίσατε ή κυκλώσατε ή γράψετε τη λέξη που δίδει ή συµπληρώνει σωστά την πρόταση. (Μονάδες 3). 1. Μια βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Ενότητα 8: Εκχύλιση, 1ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Σταύρος Π. Γιαννιώτης, Καθηγητής Μηχανικής Τροφίμων Μαθησιακοί Στόχοι Τύποι εκχύλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι & ΙΙ Εργαστηριακή Άσκηση 4: ΞΗΡΑΝΣΗ (σε ρεύμα αέρα)

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι & ΙΙ Εργαστηριακή Άσκηση 4: ΞΗΡΑΝΣΗ (σε ρεύμα αέρα) Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ: Σχεδιασμού, Ανάλυσης & Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Διευθυντής: Ι.

Διαβάστε περισσότερα

4η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑΣ

4η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑΣ 4η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΤΙ EIΝΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥΠΟΒΑΘΡΟ Είναι το μέτρο της ποσότητας των υδρατμών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΖΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Φαινόμενα Μεταφοράς ΙΙ. Μεταφορά Θερμότητας και Μάζας 1a-1

Διαβάστε περισσότερα

1bar. bar; = = y2. mol. mol. mol. P (bar)

1bar. bar; = = y2. mol. mol. mol. P (bar) Τµήµα Χηµείας Μάθηµα: Φυσικοχηµεία Ι Εξέταση: Περίοδος Σεπτεµβρίου -3 (7//4). Σηµειώστε µέσα στην παρένθεση δίπλα σε κάθε µέγεθος αν είναι εντατικό (Ν) ή εκτατικό (Κ): όγκος (Κ), θερµοκρασία (Ν), πυκνότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Η Επιστήμη της Θερμοδυναμικής ασχολείται με την ποσότητα της θερμότητας που μεταφέρεται σε ένα κλειστό και απομονωμένο σύστημα από μια κατάσταση ισορροπίας σε μια άλλη

Διαβάστε περισσότερα

Εξάτµιση. Ο Εξατµιστήρας

Εξάτµιση. Ο Εξατµιστήρας Εξάτµιση Ορισµός Στη βιοµηχανία τροφίµων, η εξάτµιση αναφέρεται στη φυσική διεργασία η οποία συνίσταται στην αποµάκρυνση του νερού ενός υγρού τροφίµου έτσι ώστε να ληφθεί ένα υγρό τρόφιµο µε υψηλότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο όρος βιομάζα μπορεί να δηλώσει : α) Τα υλικά ή τα υποπροϊόντα και κατάλοιπα της φυσικής, ζωικής δασικής και αλιευτικής παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

1 Aπώλειες θερμότητας - Μονωτικά

1 Aπώλειες θερμότητας - Μονωτικά 1 Aπώλειες θερμότητας - Μονωτικά 1.1 Εισαγωγή Όταν ένα ρευστό ρέει μέσα σ' έναν αγωγό και η θερμοκρασία του διαφέρει από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, τότε μεταδίδεται θερμότητα: από το ρευστό προς

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗΣ

ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗΣ. Μια νοικοκυρά µαγειρεύει σε χύτρα, η οποία είναι: (α) ακάλυπτη, (β) καλυµµένη µε ελαφρύ καπάκι και (γ) καλυµµένη µε βαρύ καπάκι. Σε ποια περίπτωση ο χρόνος µαγειρέµατος θα

Διαβάστε περισσότερα

6.2. ΤΗΞΗ ΚΑΙ ΠΗΞΗ, ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΕΣ

6.2. ΤΗΞΗ ΚΑΙ ΠΗΞΗ, ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΕΣ 45 6.1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΦΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΦΑΣΕΩΝ Όλα τα σώµατα,στερεά -ά-αέρια, που υπάρχουν στη φύση βρίσκονται σε µια από τις τρεις φάσεις ή σε δύο ή και τις τρεις. Όλα τα σώµατα µπορεί να αλλάξουν φάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 2 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 16 Απριλίου 2006 Ώρα: 10:30 13.00 Προτεινόµενες Λύσεις ΜΕΡΟΣ Α 1. α) Η πυκνότητα του υλικού υπολογίζεται από τη m m m σχέση d

Διαβάστε περισσότερα

Πολυβάθµιοι Συµπυκνωτές

Πολυβάθµιοι Συµπυκνωτές Ο ατµός συµπυκνώνεται από το νερό το οποίο θερµαίνεται, ενώ ο αέρας διαφεύγει από την κορυφή του ψυκτήρα και απάγεται από την αντλία κενού µε την οποία επικοινωνεί ο ψυκτήρας. Το θερµό νερό που προκύπτει

Διαβάστε περισσότερα

Φάσεις μιας καθαρής ουσίας

Φάσεις μιας καθαρής ουσίας Αντικείμενο μαθήματος: ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ι ΚΑΘΑΡΕΣ ΟΥΣΙΕΣ. Διαδικασίες αλλαγής φάσης. P-v, T-v, και P-T διαγράμματα ιδιοτήτων και επιφάνειες P-v-T Καθαρών ουσιών. Υπολογισμός θερμοδυναμικών ιδιοτήτων από πίνακες

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοκρασία - Θερμότητα. (Θερμοκρασία / Θερμική διαστολή / Ποσότητα θερμότητας / Θερμοχωρητικότητα / Θερμιδομετρία / Αλλαγή φάσης)

Θερμοκρασία - Θερμότητα. (Θερμοκρασία / Θερμική διαστολή / Ποσότητα θερμότητας / Θερμοχωρητικότητα / Θερμιδομετρία / Αλλαγή φάσης) Θερμοκρασία - Θερμότητα (Θερμοκρασία / Θερμική διαστολή / Ποσότητα θερμότητας / Θερμοχωρητικότητα / Θερμιδομετρία / Αλλαγή φάσης) Θερμοκρασία Ποσοτικοποιεί την αντίληψή μας για το πόσο ζεστό ή κρύο είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΨΥΞΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Στέργιος Νάρης Γιατί χαλάνε τα τρόφιμα; Βακτηρίδια, ζυμομύκητες, μούχλα και ιοί υπάρχουν στον αέρα, το έδαφος και στα τρόφιμα. Τα βακτήρια προκαλούν σήψη, ιδίως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ (7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ (7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ (7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ) Νίκος Μ. Κατσουλάκος Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., PhD, Msc ΜΑΘΗΜΑ 4-1 Ο ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ, ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Θέρμανση Τροφίμων με Ηλεκτρική Ενέργεια

Περιεχόμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Θέρμανση Τροφίμων με Ηλεκτρική Ενέργεια Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή 1.1 Tρόφιμα...21 1.2 Βιομηχανία Τροφίμων...24 1.3 Αίτια Αλλοίωσης των Τροφίμων...25 1.3.1 Χαρακτηριστικά μικροοργανισμών...26 1.3.2 Άλλα αίτια αλλοίωσης των τροφίμων...29

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Μετάδοση Θερμότητας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Μετάδοση Θερμότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Μετάδοση Θερμότητας Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Μετάδοση Θερμότητας Κωνσταντίνος - Στέφανος Νίκας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Α ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΕΥΤΕΡΑ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Kρυοξήρανση ή Λυοφιλίωση

Kρυοξήρανση ή Λυοφιλίωση Κεφάλαιο 12 Kρυοξήρανση ή Λυοφιλίωση Στη διεργασία της ξήρανσης, που παρουσιάστηκε στο κεφ. 8, η υγρασία ενός υλικού απομακρύνεται από αυτό με θέρμανση, και το υλικό διοχετεύεται στο επόμενο στάδιο της

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά Ε ΑΦΟΣ Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Έδαφος Το έδαφος σχηµατίζεται από τα προϊόντα της αποσάθρωσης των πετρωµάτων του υποβάθρου (µητρικό πέτρωµα) ή των πετρωµάτων τω γειτονικών

Διαβάστε περισσότερα

* Επειδή μόνο η μεταφορά θερμότητας έχει νόημα, είτε συμβολίζεται με dq, είτε με Q, είναι το ίδιο.

* Επειδή μόνο η μεταφορά θερμότητας έχει νόημα, είτε συμβολίζεται με dq, είτε με Q, είναι το ίδιο. ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Μονάδες - Τάξεις μεγέθους Μονάδες ενέργειας 1 cal = 4,19 J Πυκνότητα νερού 1 g/cm 3 = 1000 Kg/m 3. Ειδική θερμότητα νερού c = 4190 J/Kg.K = 1Kcal/Kg.K = 1 cal/g.k

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. 11 Μαΐου 2006

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. 11 Μαΐου 2006 ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 11 Μαΐου 2006 Κλάδοι της Θερμοδυναμικής Χημική Θερμοδυναμική: Μελετά τις μετατροπές ενέργειας που συνοδεύουν φυσικά ή χημικά φαινόμενα Θερμοχημεία: Κλάδος της Χημικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΦΥΣΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΡΜΟΦΥΣΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΘΕΡΜΟΦΥΣΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χηµικών Μηχανικών Εργαστήριο Χηµείας και Τεχνολογίας Τροφίµων 2 Η µελέτη και ο σχεδιασµός όλων των διεργασιών των τροφίµων απαιτούν

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτρης Τσίνογλου ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός

ηµήτρης Τσίνογλου ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ηµήτρης Τσίνογλου ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός 1 Φυσική (ελεύθερη) συναγωγή Κεφάλαιο 8 2 Ορισµός του προβλήµατος Μηχανισµός µετάδοσης θερµότητας ανάµεσα σε ένα στερεό και σε ένα ρευστό, το οποίο βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Μεταφορά Θερμότητας

Εισαγωγή στην Μεταφορά Θερμότητας Εισαγωγή στην Μεταφορά Θερμότητας ΜΜΚ 312 Μεταφορά Θερμότητας Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής Διάλεξη 1 MMK 312 Μεταφορά Θερμότητας Κεφάλαιο 1 1 Μεταφορά Θερμότητας - Εισαγωγή Η θερμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΕΙΣ ΒΡΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΦΑΣΕΙΣ ΒΡΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Ο εναλλάκτης ψύξης ονομάζεται και εξατμιστής. Τούτο διότι στο εσωτερικό του λαμβάνει χώρα μετατροπή του ψυκτικού ρευστού, από υγρό σε αέριο (εξάτμιση) σε μια κατάλληλη πίεση, ώστε η αντίστοιχη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Προσδιορισµός ισοζυγίων µάζας

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Προσδιορισµός ισοζυγίων µάζας ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Προσδιορισµός ισοζυγίων µάζας Κατά τον προσδιορισµό των ισοζυγίων µάζας γίνεται εφαρµογή του νόµου διατήρησης της µάζας στην επίλυση προβληµάτων που αναφέρονται:

Διαβάστε περισσότερα

Εφηρμοσμένη Θερμοδυναμική

Εφηρμοσμένη Θερμοδυναμική ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εφηρμοσμένη Θερμοδυναμική Ενότητα 11: Μίγματα Χατζηαθανασίου Βασίλειος Καδή Στυλιανή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ-ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ-ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ-ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ Όλη η ύλη αποτελείται από άτομα και μόρια που κινούνται συνεχώς. Με το συνδυασμό τους προκύπτουν στερεά, υγρά, αέρια ή πλάσμα, ανάλογα με κίνηση των μορίων. Το πλάσμα είναι η πλέον

Διαβάστε περισσότερα

9 η ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

9 η ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑI ΠΕΙΡΑΙΑ(ΤΤ) ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΕΡΓ. ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 9 η ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΝΟΜΟΣ STFAN - BOLTZMANN Σκοπός της άσκησης H μελέτη του μηχανισμού μεταφοράς θερμότητας

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Ενότητα 8: Εκχύλιση, 1ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Σταύρος Π. Γιαννιώτης, Καθηγητής Μηχανικής Τροφίμων Μαθησιακοί Στόχοι Τύποι εκχύλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ψυκτική εγκατάσταση που ακολουθεί στοιχειώδη ψυκτικό κύκλο συμπίεσης ατμών με ψυκτικό μέσο R134a, εργάζεται μεταξύ των ορίων πίεσης 0,12 MΡa και 1 MΡa. Αν η παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Χαριτωνίδης. Πρόλογος

Νίκος Χαριτωνίδης. Πρόλογος Πρόλογος Η Ψυχρομετρία είναι η επιστήμη, που εξετάζει τη συμπεριφορά του νερού που περιλαμβάνεται στον ατμοσφαιρικό αέρα, καθώς και τη συμπεριφορά του αέρα, που οφείλεται στο εμπεριεχόμενο σε αυτόν νερό

Διαβάστε περισσότερα

Σχήµα ΞΗ-14. Αδιαβατική λειτουργία ατµοσφαιρικού ξηραντήρα θαλάµου µε και χωρίς ενδιάµεση θέρµανση

Σχήµα ΞΗ-14. Αδιαβατική λειτουργία ατµοσφαιρικού ξηραντήρα θαλάµου µε και χωρίς ενδιάµεση θέρµανση υψηλότερη θερµοκρασία ξηρού βολβού του εισερχόµενου αέρα κατά την περίοδο σταθερού ρυθµού και µια χαµηλότερη θερµοκρασία κατά την περίοδο ελαττούµενου ρυθµού. Αυτοί ειδικά οι ξηραντήρες χρησιµοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1η ενότητα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1η ενότητα 1η ενότητα 1. Εναλλάκτης σχεδιάζεται ώστε να θερμαίνει 2kg/s νερού από τους 20 στους 60 C. Το θερμό ρευστό είναι επίσης νερό με θερμοκρασία εισόδου 95 C. Οι συντελεστές συναγωγής στους αυλούς και το κέλυφος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Ιστορική Αναδροµή

Εισαγωγή Ιστορική Αναδροµή Εισαγωγή Ιστορική Αναδροµή Τα θερµοηλεκτρικά είναι διατάξεις (συσκευές) οι οποίες µπορούν και µετατρέπουν τη θερµική ενέργεια σε ηλεκτρική ενέργεια και το αντίθετο (ηλεκτρική σε θερµική). Θερµοηλεκτρικές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ιο. Παραγωγή-μορφολογία-ταξινόμηση των φρούτων και λαχανικών...15

Περιεχόμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ιο. Παραγωγή-μορφολογία-ταξινόμηση των φρούτων και λαχανικών...15 Περιεχόμενα Πρόλογος... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ιο. Παραγωγή-μορφολογία-ταξινόμηση των φρούτων και λαχανικών...15 Εισαγωγή...15 1.1 Παραγωγή νωπών και επεξεργασμένων οπωροκηπευτικών στην Ελλάδα...17 1.2 Μορφολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΚΤΙ- ΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΚΤΙ- ΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΚΤΙ- ΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Κωνσταντίνου. Τρίτη Διάλεξη ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ. Στη φύση τα σώματα κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες:

Μαρία Κωνσταντίνου. Τρίτη Διάλεξη ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ. Στη φύση τα σώματα κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες: Τρίτη Διάλεξη ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ Στη φύση τα σώματα κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες: ΥΛΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ Στερεά Υγρά Αέρια ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 1. Έχουν συγκεκριμένο όγκο 2. Έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Τροφίμων

Επεξεργασία Τροφίμων Επεξεργασία Τροφίμων Συσκευασία Τροφίμων υπό τροποποιημένη ατμόσφαιρα (ΜΑP) Γενικά Μετά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο και την αντικατάσταση των μικρών μαγαζιών λιανικού εμπορίου από τα Σούπερ Μάρκετ, η απαίτηση

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Παρουσίαση ASHRAE, 09.04.2013 Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθύνων Σύμβουλος Θερμογκάζ Α.Ε. Μελέτη θερμικών απωλειών 1 kw 3 kw 3 kw θερμαντικά σώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Περιληπτική θεωρητική εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Περιληπτική θεωρητική εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Περιληπτική θεωρητική εισαγωγή α) Τεχνική zchralski Η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη τεχνική ανάπτυξης μονοκρυστάλλων πυριτίου (i), αρίστης ποιότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΞΗΡΑΝΣΗ. Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΞΗΡΑΝΣΗ. Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΞΗΡΑΝΣΗ Εισαγωγή Ο περιορισµός της ανάπτυξης και δράσης των µικροοργανισµών µπορεί να επιτευχθεί µε µείωση του διαθέσιµου νερού. Στην ξήρανση των τροφίµων επιδιώκεται η αποµάκρυνση του µεγαλύτερου

Διαβάστε περισσότερα

Χημικές αντιδράσεις καταλυμένες από στερεούς καταλύτες

Χημικές αντιδράσεις καταλυμένες από στερεούς καταλύτες Χημικές αντιδράσεις καταλυμένες από στερεούς καταλύτες Σε πολλές χημικές αντιδράσεις, οι ταχύτητές τους επηρεάζονται από κάποια συστατικά τα οποία δεν είναι ούτε αντιδρώντα ούτε προϊόντα. Αυτά τα υλικά

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Ενθαλπία, Ειδική Θερµότητα και Ειδικός Όγκος Υγρού Αέρα

Ειδική Ενθαλπία, Ειδική Θερµότητα και Ειδικός Όγκος Υγρού Αέρα θερµοκρασία που αντιπροσωπεύει την θερµοκρασία υγρού βολβού. Το ποσοστό κορεσµού υπολογίζεται από την καµπύλη του σταθερού ποσοστού κορεσµού που διέρχεται από το συγκεκριµένο σηµείο. Η απόλυτη υγρασία

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκες ευστάθειας και αστάθειας στην ατμόσφαιρα

Συνθήκες ευστάθειας και αστάθειας στην ατμόσφαιρα Συνθήκες ευστάθειας και αστάθειας στην ατμόσφαιρα Οι κατακόρυφες κινήσεις των αερίων μαζών επηρεάζουν τόσο τον καιρό όσο και τις διαδικασίας ανάμειξης που είναι ιδιαίτερα σημαντικές στη μελέτη της αέριας

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής συνδυασµένου κύκλου µε ενσωµατωµένη αεριοποίηση άνθρακα (IGCC) ρ. Αντώνιος Τουρλιδάκης Καθηγητής Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας 1 ιαδικασίες, σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΝ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ.

ΑΕΝ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. ΑΕΝ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 1. Παροχη αερα 600kg/h περναει από ένα ψυχρο εναλλακτη. Η αρχικη θερμοκρασια

Διαβάστε περισσότερα

Ψυκτικοί Κύκλοι Κύκλοι παραγωγής Ψύξης

Ψυκτικοί Κύκλοι Κύκλοι παραγωγής Ψύξης Ψυγεία και Αντλίες Θερμότητας Ο στόχος του ψυγείου είναι η μεταφορά θερμότητας ( L ) από τον ψυχρό χώρο; Ψυκτικοί Κύκλοι Κύκλοι παραγωγής Ψύξης Ο στόχος της αντλίας θερμότητας είναι η μεταφορά θερμότητας

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάσεις Φυσικής για τα τμήματα Βιοτεχνολ. / Ε.Τ.Δ.Α Ιούνιος 2014 (α) Ονοματεπώνυμο...Τμήμα...Α.Μ...

Εξετάσεις Φυσικής για τα τμήματα Βιοτεχνολ. / Ε.Τ.Δ.Α Ιούνιος 2014 (α) Ονοματεπώνυμο...Τμήμα...Α.Μ... Εξετάσεις Φυσικής για τα τμήματα Βιοτεχνολ. / Ε.Τ.Δ.Α Ιούνιος 2014 (α) Ονοματεπώνυμο...Τμήμα...Α.Μ... Σημείωση: Διάφοροι τύποι και φυσικές σταθερές βρίσκονται στην τελευταία σελίδα. Θέμα 1ο (20 μονάδες)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ. Είδη ενέργειας ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ. Είδη ενέργειας ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ Όλες οι χημικές αντιδράσεις περιλαμβάνουν έκλυση ή απορρόφηση ενέργειας υπό μορφή θερμότητας. Η γνώση του ποσού θερμότητας που συνδέεται με μια χημική αντίδραση έχει και πρακτική και θεωρητική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 20. Θερμότητα

Κεφάλαιο 20. Θερμότητα Κεφάλαιο 20 Θερμότητα Εισαγωγή Για να περιγράψουμε τα θερμικά φαινόμενα, πρέπει να ορίσουμε με προσοχή τις εξής έννοιες: Θερμοκρασία Θερμότητα Θερμοκρασία Συχνά συνδέουμε την έννοια της θερμοκρασίας με

Διαβάστε περισσότερα

Φάσεις μιας καθαρής ουσίας. Αλλαγές φάσεων καθαρών ουσιών

Φάσεις μιας καθαρής ουσίας. Αλλαγές φάσεων καθαρών ουσιών ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Μια ουσία της οποίας η χημική σύσταση παραμένει σταθερή σε όλη της την έκταση ονομάζεται Καθαρή Ουσία Πχ νερό, άζωτο, ήλιο, διοξείδιο του άνθρακα κλπ. Επίσης θεωρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΟΝΙΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ

ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΟΝΙΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΟΝΙΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ Η πρώτη ύλη με τη μορφή σωματιδίων (κόνεως) μορφοποιείται μέσα σε καλούπια, με μηχανισμό που οδηγεί σε δομική διασύνδεση των σωματιδίων με πρόσδοση θερμότητας.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΧΗΜΕΙΑ 2. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΡΑΔΙΟΧΗΜΕΙΑ 2. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΡΑΔΙΟΧΗΜΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΙΣΟΤΟΠΩΝ Τμήμα Χημικών Μηχανικών Ιωάννα Δ. Αναστασοπούλου Βασιλική Δρίτσα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΖΑΣ Ι ΑΣΚΟΥΣΑ Νυµφοδώρα Παπασιώπη Αν. Καθηγήτρια papasiop@metal.ntua.gr Φαινόµενα Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Καταστάσεις της Ύλης: Αέρια, Υγρά και Στερεά

Κεφάλαιο 4 Καταστάσεις της Ύλης: Αέρια, Υγρά και Στερεά Κεφάλαιο 4 Καταστάσεις της Ύλης: Αέρια, Υγρά και Στερεά Σύνοψη Η ύλη χαρακτηρίζεται από μεγάλη ποικιλία φυσικών καταστάσεων όπως αέρια, υγρή, στερεή. Οι διάφορες αυτές φάσεις που μπορεί να έχει μία ουσία

Διαβάστε περισσότερα

1. Παράρτηµα. Θερµοδυναµικής της ατµόσφαιρας

1. Παράρτηµα. Θερµοδυναµικής της ατµόσφαιρας 1. Παράρτηµα. Θερµοδυναµικής της ατµόσφαιρας Αδιαβατικές µεταβολές στην ατµόσφαιρα Ο ατµοσφαιρικός αέρας µπορεί να θεωρηθεί ως µίγµα δύο αερίων, του ξηρού αέρα ο οποίος αποτελεί ιδανικό αέριο, µε την γνωστή

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όλοι οι άνθρωποι εκτιμούν την άνεση που παρέχουν τα σύγχρονα συστήματα κλιματισμού. Τα περισσότερα συστήματα που εγκαταστάθηκαν πρίν τη δεκαετία

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητική Εξέταση. Τρίτη, 15 Ιουλίου /3

Θεωρητική Εξέταση. Τρίτη, 15 Ιουλίου /3 Θεωρητική Εξέταση. Τρίτη, 15 Ιουλίου 2014 1/3 Πρόβλημα 2. Καταστατική Εξίσωση Van der Waals (11 ) Σε ένα πολύ γνωστό μοντέλο του ιδανικού αερίου, του οποίου η καταστατική εξίσωση περιγράφεται από το νόμο

Διαβάστε περισσότερα

Ο «TRANSCRITICAL» ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ CO2

Ο «TRANSCRITICAL» ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ CO2 6--5 Ο «TRANSCRITICAL» ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ CO2 Στα συνηθισμένα ψυκτικά ρευστά, η απόρριψη θερμότητας γίνεται υπό σταθερά θερμοκρασία, που είναι η θερμοκρασία συμπύκνωσης του ψυκτικού ρευστού. Όπως φαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλειος Μαχαιράς Πολιτικός Μηχανικός Ph.D.

Βασίλειος Μαχαιράς Πολιτικός Μηχανικός Ph.D. Βασίλειος Μαχαιράς Πολιτικός Μηχανικός Ph.D. Υγροπροστασία κτιρίου Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή ΤμήμαΠολιτικών Μηχανικών Διάλεξη 10 η /2016 Υγροπροστασία κτιρίων Η υγρασία δημιουργεί σοβαρά

Διαβάστε περισσότερα

Λύση: α) Χρησιµοποιούµε την εξίσωση Clausius Clapeyron για να υπολογίσουµε το σηµείο ζέσεως του αζώτου υπό πίεση 2 atm. 1 P1

Λύση: α) Χρησιµοποιούµε την εξίσωση Clausius Clapeyron για να υπολογίσουµε το σηµείο ζέσεως του αζώτου υπό πίεση 2 atm. 1 P1 Το άζωτο αποθηκεύεται ως υγρό σε θερµικά µονωµένα δοχεία υπό πίεση. Η πίεση ρυθµίζεται µε βαλβίδα διαφυγής σε τιµή atm επιπλέον της ατµοσφαιρικής πιέσεως. α) Να εκτιµηθεί η θερµοκρασία στην οποία βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Αγωγιμότητα στα μέταλλα

Αγωγιμότητα στα μέταλλα Η κίνηση των ατόμων σε κρυσταλλικό στερεό Θερμοκρασία 0 Θερμοκρασία 0 Δ. Γ. Παπαγεωργίου Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων dpapageo@cc.uoi.gr http://pc164.materials.uoi.gr/dpapageo

Διαβάστε περισσότερα

Τι Είναι το Ζεµάτισµα;

Τι Είναι το Ζεµάτισµα; Ζεµάτισµα Η θερµική επεξεργασία είναι µια από τις πιο σπουδαίες µεθόδους που χρησιµοποιούνται στην επεξεργασία των τροφίµων, όχι µόνο λόγω των επιθυµητών επιδράσεων επί των τροφίµων (πολλά τρόφιµα καταναλώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑ ΣΕ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑ ΣΕ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑ ΣΕ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Νίκος Χαριτωνίδης, Πολιτικός Μηχ/κός ΕΜΠ, M.Eng Univ. οf Sheffield, Πρόεδρος Σ ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ food logistics, ιευθυντής Cryologic Εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ

ΑΣΚΗΣΗ 5 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗ 5 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ Με τον όρο ατμοσφαιρική υγρασία περιγράφουμε την ποσότητα των υδρατμών που περιέχονται σε ορισμένο όγκο ατμοσφαιρικού αέρα. Η περιεκτικότητα της ατμόσφαιρας σε υδρατμούς μπορεί

Διαβάστε περισσότερα