Αφυδάτωση των Τροφίµων µε Κατάψυξη- Εξάχνωση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αφυδάτωση των Τροφίµων µε Κατάψυξη- Εξάχνωση"

Transcript

1 Αφυδάτωση των Τροφίµων µε Κατάψυξη- Εξάχνωση Ορισµός Η αφυδάτωση µε κατάψυξη-εξάχνωση (Freeze ehyraton or Freeze ryng) ή λυοφίλιση (Lyophlzaton) είναι µία διεργασία µε την οποία το νερό µεταφέρεται από τη στερεά κατάσταση (πάγος) στην αέριο (υδρατµός). ιάγραµµα Φάσεων Ύδατος Σχήµα. ιάγραµµα φάσεων του ύδατος. Είναι δυνατό ο πάγος να µετατραπεί σε υδρατµό, χωρίς να µεσολαβήσει η υγρή κατάσταση, αν η τάση ατµών και η θερµοκρασία διατηρούνται κάτω του τριπλού σηµείου (σηµείο στο οποίο υφίστανται και οι τρεις καταστάσεις). Η µετατροπή αυτή ονοµάζεται εξάχνωση και θα πρέπει να προσφερθεί η λανθάνουσα θερµότητα εξαχνώσεως. Είναι προφανές ότι για να επιτελεσθεί η αφυδάτωση µε κατάψυξη-εξάχνωση επιτυχώς, η απόλυτη πίεση στο θάλαµο ξηράνσεως θα πρέπει να διατηρείται τουλάχιστον στα 610,6 Pa. Σύστηµα Αφυδατώσεως µε Κατάψυξη-Εξάχνωση: Σχήµα. Βασικά συστατικά µέρη ενός συστήµατος αφυδατώσεως µε κατάψυξη-εξάχνωση.

2 Στάδια της ιεργασίας: Κατά τη διεργασία αυτή µπορεί κανείς να διακρίνει τρία στάδια, () το τρόφιµο καταψύχεται και το περισσότερο νερό µετατρέπεται σε πάγο, () ο κύριος όγκος του πάγου εξαχνούται και ο υδρατµός αποµακρύνεται από την περιοχή της αφυδατουµένης επιφανείας, () τα τελικά ίχνη της δεσµευµένης υγρασίας αποµακρύνονται εντός του θαλάµου αφυδατώσεως µε ξήρανση υπό κενό ή µε ξηραντήρα άλλου τύπου. Τα πλεονεκτήµατα της αφυδατώσεως µε κατάψυξη-εξάχνωση έναντι των άλλων µεθόδων βρίσκονται στην ποιότητα του προϊόντος. Συµβαίνει πολύ µικρή ή καθόλου συρρίκνωση. Η κίνηση των διαλυτών στερεών είναι ελαχίστη. Η πορώδης δοµή διευκολύνει την ενυδάτωση. Η διατήρηση των αρωµατικών και γευστικών-οσµηρών ενώσεων είναι υψηλή. Στον Πίνακα 1 φαίνονται οι κύριες διαφορές µεταξύ της µεθόδου αυτής και των λοιπών µεθόδων αφυδατώσεως. Πίνακας 1 ιαφορές µεταξύ συνήθων µεθόδων αφυδατώσεως και αφυδατώσεως µε κατάψυξη-εξάχνωση. Συνήθης Κατάψυξη-εξάχνωση Επιτυχής για εύκολα αφυδατούµενα τρόφιµα (λαχανικά και σπόροι) Επιτυχής για τα περισσότερα τρόφιµα, όµως περιορίζεται σε εκείνα τα οποία αφυδατώνονται δύσκολα µε τις άλλες µεθόδους Γενικώς µη ικανοποιητική για το κρέας Επιτυχής για το νωπό και µαγειρευµένο κρέας Περιοχή θερµοκρασίας C Θερµοκρασία κάτω του σηµείου καταψύξεως Ατµοσφαιρικές πιέσεις Ελαττωµένες πιέσεις, Pa Εξάτµιση νερού από την επιφάνεια του τροφίµου Εξάχνωση του νερού από το µέτωπο του πάγου Κίνηση διαλυτών ουσιών και µερικές φορές περίπτωση Ελαχίστη κίνηση διαλυτών ουσιών σκληρύνσεως (πέτσιασµα) Τάσεις στα στερεά τρόφιµα προκαλούν δοµική βλάβη Ελαχίστη κίνηση διαλυτών ουσιών και συρρίκνωση Αργή, µη πλήρης ενυδάτωση Ταχεία, πλήρης ενυδάτωση Στερεά ή πορώδη αφυδατωµένα προϊόντα µε Πορώδη αφυδατωµένα προϊόντα µε πυκνότητα πυκνότητα µεγαλυτέρα από του αρχικού τροφίµου µικροτέρα από του αρχικού τροφίµου Συχνά µη κανονική γεύση-οσµή Συνήθως κανονική γεύση-οσµή Συχνά χρώµα σκοτεινότερο Συνήθως χρώµα κανονικό Μείωση της θρεπτικής αξίας Γενικώς χαµηλό κόστος Μεγάλη συγκράτηση θρεπτικών Γενικώς κόστος υψηλό (µέχρι 4 φορές το κόστος των συνήθων µεθόδων) Κλιµάκωση Υγρασίας Βασική Θεωρία Λόγω της απουσίας υγρής φάσεως, η δοµή του τροφίµου επηρεάζεται από την εξάχνωση κατά διαφορετικό τρόπο. Στο σχήµα (α) φαίνεται η ιδανική κατανοµή υγρασίας κατά την εξάχνωση. Υπάρχει µία µεσεπιφάνεια στην οποία η υγρασία πέφτει από την αρχική τιµή o στην τελική στην ξηρή στιβάδα, η οποία καθορίζεται από την ισορροπία της µερικής πιέσεως στην περιβάλλουσα ατµόσφαιρα. Όµως, η ιδανική αυτή αναπαράσταση δεν είναι αληθής και η διεργασία αντιπροσωπεύεται καλλίτερα και ακριβέστερα µε το σχήµα (β). Όπως φαίνεται υπάρχει µία "µεταβατική περιοχή" (tranton regon), στην οποία δεν υπάρχει πλέον πάγος, αλλά η περιεκτικότητα υγρασίας είναι σηµαντικά υψηλοτέρα από την τελική υγρασία της αφυδατωµένης στιβάδος.

3 Σχήµα. Κλιµάκωση υγρασίας κατά την αφυδάτωση µε κατάψυξη-εξάχνωση. (α) Ιδανική κλιµάκωση, (β) Πιθανή πραγµατική κλιµάκωση. Η κλιµάκωση της τάσεως των υδρατµών επηρεάζεται από τους εξής παράγοντες: 1. Την πίεση εντός του θαλάµου αφυδατώσεως.. Τη θερµοκρασία του συµπυκνωτή υδρατµού, η οποία (όπως και η πίεση) θα πρέπει να είναι τόσο χαµηλή όσο επιτρέπουν τα οικονοµικά. 3. Τη θερµοκρασία του πάγου στο µέτωπο εξαχνώσεως, η οποία θα πρέπει να είναι όσο το δυνατό υψηλoτέρα χωρίς να συµβεί τήξη. Στην πράξη, η οικονοµικά χαµηλοτέρα πίεση θαλάµου είναι 13 Ρa περίπου και η χαµηλοτέρα θερµοκρασία του συµπυκνωτή υδρατµών -35 C Μετάδοση Θερµότητος &Μεταφορά Μάζης Κατά την αφυδάτωση µε κατάψυξη-εξάχνωση υπό κενό είναι πιθανό να υπάρχουν τρεις περιπτώσεις µεταδόσεως και µεταφοράς:! Μετάδοση θερµότητος µέσω της κατεψυγµένης στιβάδος και µεταφορά µάζης µέσω της αφυδατωµένης στιβάδος.! Μετάδοση θερµότητος και µεταφορά µάζης µέσω της αφυδατωµένης στιβάδος.! Θέρµανση µε µικροκύµατα εντός της στιβάδος του πάγου και µεταφορά µάζης µέσω της αφυδατωµένης στιβάδος. Μετάδοση Θερµότητος µέσω Κατεψυγµένης Στιβάδος και Μεταφορά Μάζης µέσω Αφυδατωµένης Στιβάδος Σχήµα 3. Μετάδοση θερµότητος και µεταφορά µάζης κατά την αφυδάτωση µε κατάψυξη-εξάχνωση. (α) Θερµότητα µέσω κατεψυγµένης στιβάδος. (β) Θερµότητα και µάζα µέσω αφυδατωµένης στιβάδος. (γ) ηµιουργία θερµότητος µε µικροκύµατα. (---) Θερµοκρασία, ( ) υγρασία.

4 Ρυθµός Μεταδόσεως Θερµότητος Ak T q ( T ) w όπου Αεπιφάνεια επαφής, m², k θερµική αγωγιµότητα της κατεψυγµένης στιβάδος, W/m C, T w θερµοκρασία της επιφανείας επαφής, C, T θερµοκρασία της κατεψυγµένης στιβάδος, C, και πάχος της κατεψυγµένης στιβάδος, m. Μεταφορά Μάζης w Ab P t ( P ) όπου wβάρος του νερού, kg, tχρόνος,, bδιαπερότητα της αφυδατωµένης στιβάδος, kg/m, P τάση ατµών του πάγου, Pa, P µερική τάση ατµών στην επιφάνεια της αφυδατωµένης στιβάδος, Pa, Αεπιφάνεια εξαχνώσεως, m² και πάχος αφυδατωµένης στιβάδος. Ρυθµός Εξαχνώσεως w q t h h λανθάνουσα θερµότητα εξαχνώσεως, kj/k. Από τις παραπάνω εξισώσεις λαµβάνεται: ( P ) Ak( Tw T) k και P P + ( ) Ab P h Όµως, είναι: L + όπου Lπάχος του τροφίµου, m. Οπότε : P k P bh L T T + w ( ) bh T T w Ο χρόνος αφυδατώσεως, µπορεί να υπολογισθεί ολοκληρώνοντας µε αναλυτική ή αριθµητική µέθοδο την εξίσωση: L f b ( ) ( ) ρ 0 0 o t t Μετάδοση Θερµότητος και Μεταφορά Μάζης µέσω της Αφυδατωµένης Στιβάδος Ρυθµός Μεταδόσεως Θερµότητος: ( ) Ak T T q όπου k θερµική αγωγιµότητα της αφυδατωµένης στιβάδος, W/m C, πάχος αφυδατωµένης στιβάδος, m και T θερµοκρασία επιφανείας, C. Ρυθµός Εξαχνώσεως: w Aρ ( ) o t t όπου ρ πυκνότητα των στερεών στο αφυδατωµένο ορθογώνιο, kg/m 3. Από τις εξισώσεις αυτές λαµβάνεται: b ρ P P t ( ) ( ) o Υποθέτοντας ότι ο ρυθµός µεταδόσεως θερµότητος είναι ίσος µε το ρυθµό εξαχνώσεως πολλαπλασιασµένο µε τη λανθάνουσα θερµότητα εξαχνώσεως, λαµβάνεται:

5 ( ) Ab( P ) Ak T T P h k bh T T + Ο και µε απλοποίηση & ολοκλήρωση: P P ( ) Ο χρόνος αφυδατώσεως µπορεί να υπολογισθεί µε ολοκλήρωση της εξισώσεως. bp ρ ( P) ( ) L/ 0 o οπότε ο χρόνος αφυδατώσεως δίδεται από την εξίσωση: t ( o ) ( P) L ρ 8bP 0 t t όπου Lπάχος του ορθογωνίου τροφίµου, m και bδιαπερατότητα της αφυδατωµένης στιβάδος, kg/m. Λόγω της ισοδυναµίας µεταξύ µεταδόσεως θερµότητος και µεταφοράς µάζης, ο χρόνος αφυδατώσεως µπορεί να υπολογισθεί µε ολοκλήρωση της εξισώσεως µεταδόσεως της θερµότητος, οπότε λαµβάνεται: t ( ) ( ) L ρ h 8k T T o Για την περίπτωση της συµµετρικής αφυδατώσεως, ήτοι τη µετάδοση θερµότητος και από τις δύο πλευρές του τροφίµου και τη µεταφορά µάζης µέσω της αφυδατωµένης στιβάδος δίδει τις παρακάτω εξισώσεις για το χρόνο αφυδατώσεως: Lρoh k L t + kt h 4 ( T) και Lρoh k L t + k 1 T T h 4 ( + o)( ) όπου Lπάχος τροφίµου, m, ρ πυκνότητα αφυδατωµένου υλικού, kg/m 3, ρπυκνότητα υγρού υλικού, kg/m 3, kθερµική αγωγιµότητα αφυδατωµένου υλικού, W/m C, h συντελεστής µεταδόσεως θερµότητος, W/m² C (hk/x) και 'κλάσµα εξατµιζοµένου νερού( o -Χ)/ o, o και αρχική και τελική περιεκτικότητα υγρασίας, kg H O/kg ξηρών στερεών. Το σχήµα 4 δείχνει της θερµοκρασίες τις κατεψυγµένης στιβάδος, του κέντρου του προϊόντος και του θερµαινόµενου ραφιού, κατά την αφυδάτωση µε κατάψυξη-εξάχνωση σε ασυνεχή ξηραντήρα. Σχήµα 4. Μεταβολές των θερµοκρασιών ως προς το χρόνο κατά την ασυνεχή αφυδάτωση µε κατάψυξη-εξάχνωση.

6 Πίνακας Θερµοκρασίες κατεψυγµένης στιβάδος και αφυδατωµένης επιφανείας κατά την αφυδάτωση µε κατάψυξη-εξάχνωση. Τρόφιµο Πίεση θαλάµου Pa Μεγίστη θερµοκρασία επιφανείας, C Κοτόπουλο, κύβοι 16, Φράουλες, φέτες 60, Πορτοκαλοχυµός 6,7-13,3 49-4,8 Χυµός Guava 6,7-13,3 43,3-37, Γαρίδες 13,3 51,7-9 Γαρίδες 13,3 79,4-17,8 Σολωµός, φέτα 13,3 79,4-9 Βοδινό, ταχείας Καταψύξεως 66, Βοδινό, βραδείας καταψύξεως 66, , Θερµοκρασία κατεψυγµένης στιβάδος, C Πίνακας 3 Τυπικές θερµικές αγωγιµότητος αφυδατωµένων µε κατάψυξη-εξάχνωση τροφίµων µε την παρουσία διαφόρων αερίων. Πίεση Θερµική αγωγιµότητα, W/m C Τρόφιµο kpa Αέρας ή Άζωτο Ήλιο Άµυλο, πηκτή 0, , ,0398-0,1488 Βακαλάος 0,00 0,05 - Βοδινό 0,013 1, , ,0606 0,0640 0,0415 0,114 0,1696 Γαλοπούλα, στήθος 0,013 0,133 1,333 13,33 101,35 Μήλα 0,013 1, ,35 0,0346 0,069 0,0779 0,0779 0,0779 0,0173 0,0381 0,0415 0,0346 0,069 0,11 0,1731 0,1904 0,060 0,0848 0,1696 Πίνακας 4 Τυπικές διαπερατότητες υδρατµών αφυδατωµένων µε κατάψυξη-εξάχνωση τροφίµων µε την παρουσία διαφόρων αερίων. Πίεση ιαπερατότητα, kg/m 10 8 Τρόφιµο kpa Αέρας ή Άζωτο Ήλιο Βοδινό 1 0,13 1,46 - Γαλοπούλα, στήθος 0,013 0,133 1,333 13,33 101,35 1,581 1,46 0,57 0,0775 0,0093 Ζελατίνη 0,08 0, Καφές (10% στερεά) 0,00 0,006 - Καφές (0% στερεά) 0,14 0,0031-1,519 0,99 0,17 0,048 0,0031 Θέρµανση µε Mικροκύµατα της Kατεψυγµένης Στιβάδος και Μεταφορά Μάζης µέσω της Αφυδατωµένης Στιβάδος Η δηµιουργία θερµότητος µε τα µικροκύµατα εξαρτάται από την παρουσία διπόλων. Στην περίπτωση των τροφίµων το κύριο δίπολο είναι το νερό. Οι διαθέσιµες συχνότητες για βιοµηχανικές εφαρµογές είναι τα 915 MHz (896 MHz Ευρώπη) και 450 MHz. Στην περίπτωση αυτή η θερµότητα δηµιουργείται στο

7 µέτωπο του πάγου και ο ρυθµός µεταδόσεως θερµότητος δεν επηρεάζεται από τη θερµική αγωγιµότητα του πάγου ή αφυδατωµένου τροφίµου και το πάχος της αφυδατωµένης στιβάδος. Η απορροφούµενη από το τρόφιµο ισχύς υπολογίζεται χρησιµοποιώντας την εξίσωση: P 55, fe ε όπου Pισχύς ανά µονάδα όγκου (W/m 3 ), fσυχνότητα (Hz), Eισχύς του πεδίου (V/m) και ε"παράγοντας διηλεκτρικής απωλείας. Ο παράγοντας απωλείας, ε", είναι µία εσωτερική ιδιότητα των τροφίµων, η οποία εξαρτάται µεγάλως από τη θερµοκρασία και τη σύνθεση του τροφίµου. Ο χρόνος αφυδατώσεως υπολογίζεται µε την εξίσωση: t ( o ) ( P) L ρ 8bP Πρόβληµα 1: Τρόφιµο αρχικής περιεκτικότητος υγρασίας 78% τοποθετείται σε δίσκους σε στιβάδες πάχους 0,8 cm και αφυδατώνεται σε µία περιεκτικότητα υγρασίας 4% σε ασυνεχή ξηραντήρα µε κατάψυξη-εξάχνωση, ο οποίος λειτουργεί µε πίεση 35 Pa. Υποθέτοντας ότι η πίεση στο µέτωπο του πάγου παραµένει σταθερή στα 75 Pa και ότι η θερµοκρασία της επιφανείας κατά µέγιστο είναι 50 C, να υπολογισθεί ο χρόνος αφυδατώσεως. ίδεται: θερµική αγωγιµότητα του αφυδατωµένου τροφίµου 0,0315 W/m C, πυκνότητα 490 kg/m 3, διαπερατότητα,x10-8 kg/m και η λανθάνουσα θερµότητα εξαχνώσεως,841 MJ/kg. Λύση: Ο χρόνος αφυδατώσεως µπορεί να υπολογισθεί από την εξίσωση, t ( ) ( ) L ρ h 8k T T o αρκεί να υπολογισθεί η θερµοκρασία T στο µέτωπο εξαχνώσεως µε τη βοήθεια της εξιώσεως, P k bh T T P + ( ), οπότε: ( 50 ) 00315,, , 8 6 και T -9,4 C Είναι ακόµη o 78/3,545 και 4/960,04 kg H O/kg ξηρών στερεών και L0,008/0,004 m (αποµάκρυνση υγρασίας από τη µία πλευρά). Οπότε λαµβάνεται: ( ) ( ) , J/ m C 50 ( 9, 4) 3 6 m kg m kg kg J kg t 0, / 3, 5450, 04 /, / 3899, 5 11, h C [ ] Πρόβληµα : Κρέας περιεκτικότητος υγρασίας 75% αφυδατώνεται µε κατάψυξη-εξάχνωση σε υγρασία %. Το κρέας παρουσιάζει πυκνότητα 970 kg/m 3 και έχει πάχος cm. Η αφυδάτωση διεξάγεται µε απόλυτη πίεση 70 Pa, η θερµοκρασία του θαλάµου είναι 30 C και η αφυδάτωση είναι συµµετρική. Η θερµική αγωγιµότητα του αφυδατωµένου κρέατος είναι 0,07 W/m C, η θερµική αγωγιµότητα του νερού 0,035 W/m C και ο περιβάλλων υµένας ατµού έχει πάχος 3 mm. Να υπολογισθεί ο χρόνος αφυδατώσεως. Λύση: Είναι o 75/53 και /980,0 kg H O/kg ξηρών στερεών. Ο συντελεστής µεταδόσεως θερµότητος είναι: h k/ 0,035/0,003 7,833 W/m² C Σε πίεση 70 Pa αντιστοιχεί θερµοκρασία -5,5 C και h,8403 MJ/kg. Το κλάσµα του νερού το οποίο παραµένει κατά τη συµπλήρωση της περιόδου αφυδατώσεως είναι: '( o -)/ o (3-0,0)/30,993. Αντικαθιστώντας στην εξίσωση, Lρoh k L t + k 1 T T h 4 λαµβάνεται: ( + o)( ) T ( ) 3 6 0, 0m 970kg/ m 3kg/ kg, J/ kg 0, 07W/ m C 0, 993 0, 0m 0, 993 t + 007, J/ m C ( 1+ 3) ( , ) C 7, 833W/ m C , 7 0, 4h

8 Εξοπλισµός Ο εξοπλισµός αφυδατώσεως µε κατάψυξη-εξάχνωση µπορεί να είναι συνεχής ή ασυνεχής. Μπορεί να πει κανείς ότι το πλείστο της εµπορικής αφυδατώσεως µε τη µέθοδο αυτή επιτελείται µε την ασυνεχή αρχή. Έτσι χρησιµοποιούνται θάλαµοι κενού εφοδιασµένοι µε θερµαινόµενα ράφια, ενώ το προϊόν καταψύχεται σε δίσκους. Οι θερµοκρασίες των ψυχοµένων πλακών ή σερπαντίνων αποµακρύνσεως των παραγόµενων υδρατµών βρίσκονται στην περιοχή των -10 µε -40 C. Τα µη συµπυκνούµενα αέρια αποµακρύνονται µε ένα σύστηµα µηχανικής αντλήσεως. Οι αντλίες αυτές είναι σφραγισµένες µε λάδι και χρησιµοποιούνται δύο εν σειρά. Η δευτέρα εξ αυτών είναι σταθεροποιηµένη µε αέριο για να µειωθεί ο κίνδυνος συµπυκνώσεως υδρατµών καθιστώντας τις σφραγίσεις ελαίου µη αποτελεσµατικές. Επίσης, έχουν χρησιµοποιηθεί και εγχύτες ατµού (τζιφάρια). Τα ράφια και οι δίσκοι είναι προσεκτικά σχεδιασµένα ώστε να προάγουν ταχεία µετάδοση θερµότητος. Για τη θέρµανση έχουν επίσης χρησιµοποιηθεί ακτινοβολητές και ιδιαιτέρως τα µικροκύµατα. Σχήµα 5. Ασυνεχής ξηραντήρας καταψύξεως-εξαχνώσεως µε δίσκους Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι συνεχών ξηραντήρων: Ξηραντήρες µε δίσκους (tray ryer), στους οποίους το προϊόν είναι στάσιµο επί δίσκων και οι δίσκοι κινούνται συνεχώς µέσω του ξηραντήρα υναµικοί ή χωρίς δίσκους ξηραντήρες (ynamc or trayle ryer), στους οποίους τα σωµατίδια του τροφίµου κινούνται µέσω του ξηραντήρα. Σχήµα 6. Συνεχής ξηραντήρας καταψύξεως-εξαχνώσεως µε δίσκους. Συνεχείς ξηραντήρρες καταψύξεως-εξαχνώσεως: Ξηραντήρες µεταφορικής ταινίας Ξηραντήρες κυκλικών πλακών ονούµενοι ξηραντήρες καταψύξεως-εξαχνώσεως Ξηραντήρες καταψύξεως-εξαχνώσεως ρεστοποιηµένου στρώµατος και ψεκασµού

9 Σχήµα 7. Συνεχής ξηραντήρας καταψύξεως-εξαχνώσεως. Σχήµα 8. Συνεχής ξηραντήρας καταψύξεως-εξαχνώσεως µε µεταφορική ταινία. Σχήµα 9. Συνεχής ξηραντήρας καταψύξεως-εξαχνώσεως κυκλικών πλακών.

10 Σχήµα10. Συνεχής ξηραντήρας καταψύξεως-εξαχνώσεως κυκλικών πλακών. Ενεργειακή Ανάλυση Όπως έχει αναφερθεί κατά την αφυδάτωση µε κατάψυξη-εξάχνωση το προϊόν πριν να αφυδατωθεί καταψύχεται και το νερό αποµακρύνεται µε εξάχνωση. Κατά τη διεργασία αυτή απαιτείται σηµαντική ενέργεια για να παραχθούν οι υδρατµοί και κατόπιν να αποµακρυνθούν µε τον ψυχόµενο συµπυκνωτή. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η απαιτουµένη ενέργεια στα συστήµατα ψύξεως δεν αποτελεί ενέργεια η οποία πρέπει να µεταδοθεί κατά την κατάψυξη ή συµπύκνωση του υδρατµού, αλλά ενέργεια η οποία παρέχεται στο συµπιεστή του συστήµατος. Η απαιτουµένη ενέργεια κατά τη διεργασία αυτή είναι κατά πολύ περισσότερη από εκείνη µε αέρα ή τύµπανα. Για να υπολογισθεί η απαιτουµένη ενέργεια κατά την αφυδάτωση µε κατάψυξη-εξάχνωση (µόνο) πρέπει: 1.- Να υπολογισθεί η ενέργεια για την κατάψυξη του προϊόντος, ήτοι: ( ) ( ) q m C T T + m h + m C T T w pw f F w f p F όπου mµάζα νερού (τροφίµου), C pw ειδική θερµότητα νερού, T f θερµοκρασία τροφίµου, T F θερµοκρασία καταψύξεως, h f λανθάνουσα θερµότητα πήξεως, m µάζα πάγου, C p ειδική θερµότητα πάγου και T θερµοκρασία του πάγου..- Να υπολογισθεί η ενέργεια για την εξάχνωση του πάγου. q m h h λανθάνουσα θερµότητα εξαχνώσεως του πάγου. 3.- Nα υπολογισθεί η ενέργεια για τη συµπύκνωση των υδρατµών. ( ) q m h h v v όπου m v µάζα υδρατµών, h v ειδική ενθαλπία υδρατµών και h ειδική ενθαλπία στερεού. Για την αποµάκρυνση 1 kg νερού κατά την αφυδάτωση µε κατάψυξη-εξάχνωση είναι για την κατάψυξη 67 kj/kg νερού, για την εξάχνωση 837 kj/kg νερού και τη συµπύκνωση υδρατµών 1570 kj/kg νερού (εξάχνωση και σχηµατισµός ατµού στους -0 C, συµπύκνωση στους -40 C). Κατά τη διεργασία αυτή η παρεµπόδιση της απωλείας ενεργείας είναι πάρα πολύ σπουδαία, γιατί οι ενεργειακές απαιτήσεις είναι πολύ µεγαλύτερες από τις άλλες διεργασίες αφυδατώσεως. Οι πηγές απωλείας ενεργείας κατ' αυτήν είναι: 1.- Απώλεια ενεργείας µε ακτινοβόληση από τις πλάκες θερµάνσεως στα τοιχώµατα του ξηραντήρα. ( ) q AF T T r σ 4 4 p p

11 όπου Aεπιφάνεια πλάκας, σσταθερά Stefan-Boltzmann, T p θερµοκρασία πλάκας, T p θερµοκρασία προστατευτικών χωρισµάτων και F"παράγοντας όψεως για µετάδοση θερµότητος µε ακτινοβολία (γκρίζο σώµα). Είναι δε: F F ε + A A 1 ε p p p 1 όπου F'παράγοντας όψεως µεταδόσεως θερµότητος µε ακτινοβολία (µέλαν σώµα), ε p ικανότητα εκποµπής (emvty) πλάκας, ε p ικανότητα εκποµπής προστατευτικού χωρίσµατος, Aεπιφάνεια πλάκας και A p επιφάνεια προστατευτικού χωρίσµατος..- Απώλεια µε το εξερχόµενο προϊόν. ( ) q m C T T p E m, C p, T µάζα, ειδική θερµότητα και θερµοκρασία του στερεού (εξερχοµένου προϊόντος) και T E θερµοκρασία περιβάλλοντος. 3.- Ενέργεια η οποία σπαταλάται στις αντλίες κενού. q mcp T για το νερό ψύξεως Απώλεια q/ταχύτητα εξαχνώσεως 4.- Ενέργεια απορριπτοµένη στο περιβάλλον από τους συµπυκνωτές του καταψύκτη και τη µονάδα του συµπυκνωτή του ξηραντήρα. ( ) q mc h1 h qr c h h και m 3 όπου m c µάζα ψυκτικού, h 1 ειδική ενθαλπία συµπιεστή εξόδου, h ειδική ενθαλπία συµπυκνωτή εξόδου, h 3 ειδική ενθαλπία εξατµιστή εξόδου, q r απαιτουµένη ενέργεια. Πρέπει ακόµη να σηµειωθεί ότι το 1/ της ενεργείας δαπανάται στις αντλίες κενού και τα συστήµατα ψύξεως. οµή των Τροφίµων που Αφυδατώθηκαν µε Κατάψυξη-Εξάχνωση # Εξαρτάται από τον τύπο και το µέγεθος των παγοκρυστάλλων # Μπορεί να συµβεί κατάρρευση του πλέγµατος # Τα διαλυτά συστατικά στην επιφάνεια και κατά την κατάψυξη µπορεί να δηµιουργήσουν αντίσταση στη µεταφορά µάζης κατά την αφυδάτωση # Η ταχύτητα αφυδατώσεως µπορεί να ελεγχθεί από την ταχύτητα καταψύξεως ( ταχεία ή βραδεία αριθµός & µέγεθος κρυστάλλων πάγου) Σχήµα 11. Επίδραση του µεγέθους των παγοκρυστάλλων επί του πορώδους του προϊόντος.

12 Συγκράτηση Γευστικών-Οσµηρών Συστατικών Παρ όλο που η τάση ατµών των οργανικών ενώσεως (οσµηρές γευστικές ενώσεις) είναι µεγαλύτερη από την τάση ατµών του νερού, τα τρόφιµα που αφυδατώθηκαν µε κατάψυξη-εξάχνωση συγκρατούν σε µεγαλύτερο βαθµό τις γευστικές-οσµηρές ενώσεις. Τούτο µπορεί να οφείλεται:! Προσρόφηση των οσµηρών-γευστικών ενώσεων σε ειδικές θέσεις (περιοχές)! Παγίδευση των πτητικών στο ξηρό πλέγµα του τροφίµου. Καθώς η περιεκτικότητα του νερού µειώνεται, ο συντελεστής διαχύσεως των οργανικών πτητικών ενώσεων µειώνεται δραστικά σε σύγκριση µε αυτό του νερού! Συγκράτηση σε µικρο-περιοχές. Καθώς αποµακρύνεται το νερό, η διαπερατότητα ως προς τα πτητικά οργανικά των πολυαρίθµων µικρών υδατανθρακικών περιοχών µειώνεται και αναπτύσσονται δεσµοί υδρογόνου µεταξύ υδατανθράκων Βιβλιογραφία Barboa-Canova, G.V. (1996). Dehyraton of Foo. Chapman & Hall, Lonon. Charm, S.E. (1979). Funamental of Foo Engneerng, n e. The AVI Publhng Co, Inc. Wetport, Connectcut. Dalgleh, J.McN. (1990). Freeze-Dryng for the Foo Inutre. Elever Apple Scence Publher Lt, Lonon. Fellow, P.J. (1990). Foo Proceng Technology: Prncple an Practce. Ell Horwoo Lt, Lonon. Geankopl, C.J., (1993). Tranport Procee an Unt Operaton, 3r Eton, Prentce Hall, Englewoo Clff. Karel, M. (1975). Dehyraton of foo. In "Prncple of Foo Scence. Part II. Phycal Prncple of Foo Preervaton", O. Fennema (e.), Pp Marcel Dekker, Inc, Bael. Kng, C.J. (1971). Freeze-Dryng of Foo. CRC Pre, Clevelan. Λάζος, Ε. Σ. (00). Επεξεργασία Τροφίµων ΙΙ. 3 η Έκδοση. Τµήµα Τεχνολογίας Τροφίµων. ΤΕΙ Αθηνών. Lenger,H.A. an Beverloo,W.A. (1975). Foo Proce Engneerng. D.Reel Publhng Co, Dorrecht. Hollan. Mellor, J.D. (1978). Funamental of Freeze-Dryng.Acaemc Pre, Lonon. Toleo, R.T. (1991). Funamental of Foo Proce Engneerng. Van Notran Renhol, New York. ρ. Ευάγγελος Σ. Λάζος Καθηγητής

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Ενότητα 4: Ψύξη - Κατάψυξη (/3), ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Σταύρος Π. Γιαννιώτης, Καθηγητής Μηχανικής Τροφίμων Μαθησιακοί Στόχοι Συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Ενότητα 3: Ξήρανση (2/2), 1ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Σταύρος Π. Γιαννιώτης, Καθηγητής Μηχανικής Τροφίμων Μαθησιακοί Στόχοι Κύριοι τύποι

Διαβάστε περισσότερα

Αφυδάτωση των Τροφίµων

Αφυδάτωση των Τροφίµων Αφυδάτωση των Τροφίµων Ορισµός Αφυδάτωση (ή ξήρανση) των τροφίµων σηµαίνει την αποµάκρυνση νερού από το τρόφιµο. Οι παράγοντες οι οποίοι ελέγχουν την διεργασία της ξηράνσεως-αφυδατώσεως των τροφίµων είναι:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΜΕΡΟΣ Α : Βασικές αρχές Ψυχρομετρίας. Νίκος Χαριτωνίδης

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΜΕΡΟΣ Α : Βασικές αρχές Ψυχρομετρίας. Νίκος Χαριτωνίδης ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΜΕΡΟΣ Α : Βασικές αρχές Ψυχρομετρίας 1. Γενικά 2. Μερικές βασικές Θερμοδυναμικές ιδιότητες του νερού 3. Η σύσταση του Αέρα 4. Ο νόμος των μερικών πιέσεων του Dalton 5. Ο Γενικός Νόμος των αερίων

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Ενότητα 4: Ψύξη - Κατάψυξη (1/3), 2ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Σταύρος Π. Γιαννιώτης, Καθηγητής Μηχανικής Τροφίμων Μαθησιακοί Στόχοι Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Τροφίµων. Θερµικές Ιδιότητες Τροφίµων. Η έννοια του «τροφίµου»

Μηχανική Τροφίµων. Θερµικές Ιδιότητες Τροφίµων. Η έννοια του «τροφίµου» Μηχανική Τροφίµων Θερµικές Ιδιότητες Τροφίµων Η έννοια του «τροφίµου» Στην µηχανική τροφίµων πολλές φορές χρησιµοποιούµε τον όρο τρόφιµο. Σε αντίθεση όµως µε άλλα επιστηµονικά πεδία της επιστήµης των τροφίµων,

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισµοί του Χρόνου Ξήρανσης

Υπολογισµοί του Χρόνου Ξήρανσης Η πραγµατική επιφάνεια ξήρανσης είναι διασπαρµένη και ασυνεχής και ο µηχανισµός από τον οποίο ελέγχεται ο ρυθµός ξήρανσης συνίσταται στην διάχυση της θερµότητας και της µάζας µέσα από το πορώδες στερεό.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (T.E.I.) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Υπεύθυνος: Δρ Ευάγγελος Σ.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (T.E.I.) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Υπεύθυνος: Δρ Ευάγγελος Σ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (T.E.I.) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Υπεύθυνος: Δρ Ευάγγελος Σ. Λάζος Φυσικές Ιδιότητες των Τροφίμων ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΙ Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ψυκτικές Μηχανές 21/10/2012. Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης ΠΝ 1. Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2)

Ψυκτικές Μηχανές 21/10/2012. Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης ΠΝ 1. Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές Εξατμιστές Επανάληψη - Εισαγωγή 1. Ποιός είναι ο σκοπός λειτουργίας του εξατμιστή; 4 3 1 2 Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης Π.Ν. 1 2 Ρόλος Τύποι Εξατμιστών Ψύξης αέρα ( φυσικής εξαναγκασμένης

Διαβάστε περισσότερα

Η Κατάψυξη των Τροφίµων

Η Κατάψυξη των Τροφίµων Η Κατάψυξη των Τροφίµων I. Ορισµοί Η κατάψυξη περιλαµβάνει την ταπείνωση της θερµοκρασίας του τροφίµου από το σηµείο καταψύξεως και κάτω. 1. Εφαρµόζονται θερµοκρασίες αποθηκεύσεως χαµηλότερες από-2 C,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1. Πώς ορίζεται η περίσσεια αέρα και η ισχύς μίγματος σε μία καύση; 2. Σε ποιές περιπτώσεις παρατηρείται μή μόνιμη μετάδοση της θερμότητας; 3. Τί είναι η αντλία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1. Να υπολογιστεί η μαζική παροχή του ατμού σε (kg/h) που χρησιμοποιείται σε ένα θερμαντήρα χυμού με τα παρακάτω στοιχεία: αρχική θερμοκρασία χυμού 20 C, τελική θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Μέλη ΔΕΠ: Δ. Μαρίνος Κουρής Ζ. Μαρούλης Γ. Ζιώμας Μ. Κροκίδα Επιστημονικό προσωπικό: Ν. Παναγιώτου Χ. Μπουκουβάλας Π. Μιχαηλίδης Υποψήφιοι Διδάκτορες: Π. Ελένη Κ. Καββαδίας Ι. Κατσαβού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι Επώνυµο: Όνοµα: Πατρώνυµο: ΑΜ: Εξάµηνο: Ηµεροµηνία: Θέµα 1. Υπογραµµίσατε ή κυκλώσατε ή γράψετε τη λέξη που δίδει ή συµπληρώνει σωστά την πρόταση. (Μονάδες 3). 1. Μια βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ. 2.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΟΥΣΙΑΣ. Μια ουσία της οποίας η χημική σύσταση παραμένει σταθερή σε όλη της την έκταση ονομάζεται καθαρή ουσία. Δεν είναι υποχρεωτικό να

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΕΣ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΗΣ Ή ΚΑΤΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΙΒΑ ΑΣ

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΕΣ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΗΣ Ή ΚΑΤΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΙΒΑ ΑΣ Στην προκειµένη περίπτωση, µια φυγοκεντρική αντλία ωθεί το υγρό να περάσει µέσα από τους σωλήνες µε ταχύτητες από 2 µέχρι 6 m/s. Στους σωλήνες υπάρχει επαρκές υδροστατικό ύψος, ώστε να µην συµβεί βρασµός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΤΜΙΣΗ Θοδωρής Καραπάντσιος

ΕΞΑΤΜΙΣΗ Θοδωρής Καραπάντσιος ΕΞ ΕΞΑΤΜΙΣΗ Θοδωρής Καραπάντσιος ΕΞ.1 Εισαγωγή Αντικείµενο της συµπύκνωσης είναι κατά κύριο λόγο η αποµάκρυνση νερού, µε εξάτµιση, από ένα υδατικό διάλυµα που περιέχει µια ή περισσότερες διαλυµένες ουσίες,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Ενότητα 8: Εκχύλιση, 1ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Σταύρος Π. Γιαννιώτης, Καθηγητής Μηχανικής Τροφίμων Μαθησιακοί Στόχοι Τύποι εκχύλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα: Μετεωρολογία-Κλιματολογία. Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα: Μετεωρολογία-Κλιματολογία. Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 7. ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα: Μετεωρολογία-Κλιματολογία. Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 1 7. ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξάτµιση. Ο Εξατµιστήρας

Εξάτµιση. Ο Εξατµιστήρας Εξάτµιση Ορισµός Στη βιοµηχανία τροφίµων, η εξάτµιση αναφέρεται στη φυσική διεργασία η οποία συνίσταται στην αποµάκρυνση του νερού ενός υγρού τροφίµου έτσι ώστε να ληφθεί ένα υγρό τρόφιµο µε υψηλότερη

Διαβάστε περισσότερα

4η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑΣ

4η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑΣ 4η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΤΙ EIΝΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥΠΟΒΑΘΡΟ Είναι το μέτρο της ποσότητας των υδρατμών

Διαβάστε περισσότερα

1 Aπώλειες θερμότητας - Μονωτικά

1 Aπώλειες θερμότητας - Μονωτικά 1 Aπώλειες θερμότητας - Μονωτικά 1.1 Εισαγωγή Όταν ένα ρευστό ρέει μέσα σ' έναν αγωγό και η θερμοκρασία του διαφέρει από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, τότε μεταδίδεται θερμότητα: από το ρευστό προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο όρος βιομάζα μπορεί να δηλώσει : α) Τα υλικά ή τα υποπροϊόντα και κατάλοιπα της φυσικής, ζωικής δασικής και αλιευτικής παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

6.2. ΤΗΞΗ ΚΑΙ ΠΗΞΗ, ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΕΣ

6.2. ΤΗΞΗ ΚΑΙ ΠΗΞΗ, ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΕΣ 45 6.1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΦΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΦΑΣΕΩΝ Όλα τα σώµατα,στερεά -ά-αέρια, που υπάρχουν στη φύση βρίσκονται σε µια από τις τρεις φάσεις ή σε δύο ή και τις τρεις. Όλα τα σώµατα µπορεί να αλλάξουν φάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 2 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 16 Απριλίου 2006 Ώρα: 10:30 13.00 Προτεινόµενες Λύσεις ΜΕΡΟΣ Α 1. α) Η πυκνότητα του υλικού υπολογίζεται από τη m m m σχέση d

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά Ε ΑΦΟΣ Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Έδαφος Το έδαφος σχηµατίζεται από τα προϊόντα της αποσάθρωσης των πετρωµάτων του υποβάθρου (µητρικό πέτρωµα) ή των πετρωµάτων τω γειτονικών

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοκρασία - Θερμότητα. (Θερμοκρασία / Θερμική διαστολή / Ποσότητα θερμότητας / Θερμοχωρητικότητα / Θερμιδομετρία / Αλλαγή φάσης)

Θερμοκρασία - Θερμότητα. (Θερμοκρασία / Θερμική διαστολή / Ποσότητα θερμότητας / Θερμοχωρητικότητα / Θερμιδομετρία / Αλλαγή φάσης) Θερμοκρασία - Θερμότητα (Θερμοκρασία / Θερμική διαστολή / Ποσότητα θερμότητας / Θερμοχωρητικότητα / Θερμιδομετρία / Αλλαγή φάσης) Θερμοκρασία Ποσοτικοποιεί την αντίληψή μας για το πόσο ζεστό ή κρύο είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΨΥΞΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Στέργιος Νάρης Γιατί χαλάνε τα τρόφιμα; Βακτηρίδια, ζυμομύκητες, μούχλα και ιοί υπάρχουν στον αέρα, το έδαφος και στα τρόφιμα. Τα βακτήρια προκαλούν σήψη, ιδίως

Διαβάστε περισσότερα

Πολυβάθµιοι Συµπυκνωτές

Πολυβάθµιοι Συµπυκνωτές Ο ατµός συµπυκνώνεται από το νερό το οποίο θερµαίνεται, ενώ ο αέρας διαφεύγει από την κορυφή του ψυκτήρα και απάγεται από την αντλία κενού µε την οποία επικοινωνεί ο ψυκτήρας. Το θερµό νερό που προκύπτει

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Θέρμανση Τροφίμων με Ηλεκτρική Ενέργεια

Περιεχόμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Θέρμανση Τροφίμων με Ηλεκτρική Ενέργεια Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή 1.1 Tρόφιμα...21 1.2 Βιομηχανία Τροφίμων...24 1.3 Αίτια Αλλοίωσης των Τροφίμων...25 1.3.1 Χαρακτηριστικά μικροοργανισμών...26 1.3.2 Άλλα αίτια αλλοίωσης των τροφίμων...29

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΚΤΙ- ΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΚΤΙ- ΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΚΤΙ- ΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Ιστορική Αναδροµή

Εισαγωγή Ιστορική Αναδροµή Εισαγωγή Ιστορική Αναδροµή Τα θερµοηλεκτρικά είναι διατάξεις (συσκευές) οι οποίες µπορούν και µετατρέπουν τη θερµική ενέργεια σε ηλεκτρική ενέργεια και το αντίθετο (ηλεκτρική σε θερµική). Θερµοηλεκτρικές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Μεταφορά Θερμότητας

Εισαγωγή στην Μεταφορά Θερμότητας Εισαγωγή στην Μεταφορά Θερμότητας ΜΜΚ 312 Μεταφορά Θερμότητας Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής Διάλεξη 1 MMK 312 Μεταφορά Θερμότητας Κεφάλαιο 1 1 Μεταφορά Θερμότητας - Εισαγωγή Η θερμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Παρουσίαση ASHRAE, 09.04.2013 Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθύνων Σύμβουλος Θερμογκάζ Α.Ε. Μελέτη θερμικών απωλειών 1 kw 3 kw 3 kw θερμαντικά σώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΞΗΡΑΝΣΗ. Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΞΗΡΑΝΣΗ. Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΞΗΡΑΝΣΗ Εισαγωγή Ο περιορισµός της ανάπτυξης και δράσης των µικροοργανισµών µπορεί να επιτευχθεί µε µείωση του διαθέσιµου νερού. Στην ξήρανση των τροφίµων επιδιώκεται η αποµάκρυνση του µεγαλύτερου

Διαβάστε περισσότερα

Kρυοξήρανση ή Λυοφιλίωση

Kρυοξήρανση ή Λυοφιλίωση Κεφάλαιο 12 Kρυοξήρανση ή Λυοφιλίωση Στη διεργασία της ξήρανσης, που παρουσιάστηκε στο κεφ. 8, η υγρασία ενός υλικού απομακρύνεται από αυτό με θέρμανση, και το υλικό διοχετεύεται στο επόμενο στάδιο της

Διαβάστε περισσότερα

Σχήµα ΞΗ-14. Αδιαβατική λειτουργία ατµοσφαιρικού ξηραντήρα θαλάµου µε και χωρίς ενδιάµεση θέρµανση

Σχήµα ΞΗ-14. Αδιαβατική λειτουργία ατµοσφαιρικού ξηραντήρα θαλάµου µε και χωρίς ενδιάµεση θέρµανση υψηλότερη θερµοκρασία ξηρού βολβού του εισερχόµενου αέρα κατά την περίοδο σταθερού ρυθµού και µια χαµηλότερη θερµοκρασία κατά την περίοδο ελαττούµενου ρυθµού. Αυτοί ειδικά οι ξηραντήρες χρησιµοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1η ενότητα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1η ενότητα 1η ενότητα 1. Εναλλάκτης σχεδιάζεται ώστε να θερμαίνει 2kg/s νερού από τους 20 στους 60 C. Το θερμό ρευστό είναι επίσης νερό με θερμοκρασία εισόδου 95 C. Οι συντελεστές συναγωγής στους αυλούς και το κέλυφος

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Κωνσταντίνου. Τρίτη Διάλεξη ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ. Στη φύση τα σώματα κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες:

Μαρία Κωνσταντίνου. Τρίτη Διάλεξη ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ. Στη φύση τα σώματα κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες: Τρίτη Διάλεξη ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ Στη φύση τα σώματα κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες: ΥΛΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ Στερεά Υγρά Αέρια ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 1. Έχουν συγκεκριμένο όγκο 2. Έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάσεις Φυσικής για τα τμήματα Βιοτεχνολ. / Ε.Τ.Δ.Α Ιούνιος 2014 (α) Ονοματεπώνυμο...Τμήμα...Α.Μ...

Εξετάσεις Φυσικής για τα τμήματα Βιοτεχνολ. / Ε.Τ.Δ.Α Ιούνιος 2014 (α) Ονοματεπώνυμο...Τμήμα...Α.Μ... Εξετάσεις Φυσικής για τα τμήματα Βιοτεχνολ. / Ε.Τ.Δ.Α Ιούνιος 2014 (α) Ονοματεπώνυμο...Τμήμα...Α.Μ... Σημείωση: Διάφοροι τύποι και φυσικές σταθερές βρίσκονται στην τελευταία σελίδα. Θέμα 1ο (20 μονάδες)

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Χαριτωνίδης. Πρόλογος

Νίκος Χαριτωνίδης. Πρόλογος Πρόλογος Η Ψυχρομετρία είναι η επιστήμη, που εξετάζει τη συμπεριφορά του νερού που περιλαμβάνεται στον ατμοσφαιρικό αέρα, καθώς και τη συμπεριφορά του αέρα, που οφείλεται στο εμπεριεχόμενο σε αυτόν νερό

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής συνδυασµένου κύκλου µε ενσωµατωµένη αεριοποίηση άνθρακα (IGCC) ρ. Αντώνιος Τουρλιδάκης Καθηγητής Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας 1 ιαδικασίες, σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Τι Είναι το Ζεµάτισµα;

Τι Είναι το Ζεµάτισµα; Ζεµάτισµα Η θερµική επεξεργασία είναι µια από τις πιο σπουδαίες µεθόδους που χρησιµοποιούνται στην επεξεργασία των τροφίµων, όχι µόνο λόγω των επιθυµητών επιδράσεων επί των τροφίµων (πολλά τρόφιµα καταναλώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ. Είδη ενέργειας ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ. Είδη ενέργειας ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ Όλες οι χημικές αντιδράσεις περιλαμβάνουν έκλυση ή απορρόφηση ενέργειας υπό μορφή θερμότητας. Η γνώση του ποσού θερμότητας που συνδέεται με μια χημική αντίδραση έχει και πρακτική και θεωρητική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΖΑΣ Ι ΑΣΚΟΥΣΑ Νυµφοδώρα Παπασιώπη Αν. Καθηγήτρια papasiop@metal.ntua.gr Φαινόµενα Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Τεχνολογία Μετρήσεων ΙΙ

ΜΑΘΗΜΑ: Τεχνολογία Μετρήσεων ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ: Τεχνολογία Μετρήσεων ΙΙ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Αν. Καθ. Δρ Μαρία Α. Γούλα ΤΜΗΜΑ: Μηχανικών Περιβάλλοντος & Μηχανικών Αντιρρύπανσης 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Aφύγρανση. Πένυ Σιταρίδου Τεχνικός Σύμβουλος Αφύγρανσης

Εισαγωγή στην Aφύγρανση. Πένυ Σιταρίδου Τεχνικός Σύμβουλος Αφύγρανσης Εισαγωγή στην Aφύγρανση Πένυ Σιταρίδου Τεχνικός Σύμβουλος Αφύγρανσης Γιατί χρειαζόμαστε την αφύγρανση; «Η υγρασία είναι για τους μη ζωντανούς οργανισμούς ό,τι είναι η θερμοκρασία για εμάς τους ανθρώπους»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑ ΣΕ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑ ΣΕ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑ ΣΕ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Νίκος Χαριτωνίδης, Πολιτικός Μηχ/κός ΕΜΠ, M.Eng Univ. οf Sheffield, Πρόεδρος Σ ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ food logistics, ιευθυντής Cryologic Εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ

ΑΣΚΗΣΗ 5 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗ 5 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ Με τον όρο ατμοσφαιρική υγρασία περιγράφουμε την ποσότητα των υδρατμών που περιέχονται σε ορισμένο όγκο ατμοσφαιρικού αέρα. Η περιεκτικότητα της ατμόσφαιρας σε υδρατμούς μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

SOLAR ENERGY SOLUTIONS. Εξοικονόµηση ενέργειας Ανανεώσιµες πηγές

SOLAR ENERGY SOLUTIONS. Εξοικονόµηση ενέργειας Ανανεώσιµες πηγές Εξοικονόµηση ενέργειας Ανανεώσιµες πηγές Πιστοποιητικά των προϊόντων SOLAR ENERGY SOLUTIONS Ηλιακοί θερµοσίφωνες σειράς GL IN ιπλής και τριπλής ενέργειας Σε χρώµα κεραµοσκεπής Ηλιακοί θερµοσίφωνες σειράς

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΖΑΣ ΑΓΩΓΗ () Νυμφοδώρα Παπασιώπη Φαινόμενα Μεταφοράς ΙΙ. Μεταφορά Θερμότητας και Μάζας

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική και Ανάπτυξη Διεργασιών

Μηχανική και Ανάπτυξη Διεργασιών Μηχανική και Ανάπτυξη Διεργασιών Κωστής Μαγουλάς, Καθηγητής Επαμεινώνδας Βουτσάς, Επ. Καθηγητής 7ο Εξάμηνο, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ . ΟΡΙΣΜΟΣ Οι διαχωρισμοί είναι οι πιο συχνά παρατηρούμενες διεργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΣΕΥΟΥΣΑΣ ΛΑΣΠΗΣ (ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ) ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Η ΛΑΣΠΗ ΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΣΕΥΟΥΣΑΣ ΛΑΣΠΗΣ (ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ) ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Η ΛΑΣΠΗ ΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΣΕΥΟΥΣΑΣ ΛΑΣΠΗΣ (ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ) 10 15tn ξηρής µάζας λάσπης ανά 1000 κατοίκους (15 20%DS) ανά έτος ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ρυπαντικό φορτίο Οσµές (µερικές φορές) Παρουσία παθογόνων

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Χαριτωνίδης. Πρόλογος

Νίκος Χαριτωνίδης. Πρόλογος Πρόλογος Η ψύξη είναι σήµερα η πιο διαδοµένη µέθοδος διατήρησης των ευπαθών προϊόντων, όπως είναι τα τρόφιµα. Η επιστήµη της Βιοµηχανικής Ψύξης έχει σήµερα ξεχωριστή θέση και παίζει σηµαντικό ρόλο στην

Διαβάστε περισσότερα

Η κίνηση του νερού εντός των φυτών (Soil-Plant-Atmosphere Continuum) Δημήτρης Κύρκας

Η κίνηση του νερού εντός των φυτών (Soil-Plant-Atmosphere Continuum) Δημήτρης Κύρκας Η κίνηση του νερού εντός των φυτών (Soil-Plant-Atmosphere Continuum) Δημήτρης Κύρκας Η Σεκόγια (Sequoia) «Redwood» είναι το ψηλότερο δέντρο στο κόσμο και βρίσκεται στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ 130 μέτρα ύψος

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυασµός Θερµοχηµικής και Βιοχηµικής

Συνδυασµός Θερµοχηµικής και Βιοχηµικής Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων (ΕΚΕΤΑ / ΙΤΕΣΚ) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εργαστήριο Ατµοπαραγωγών & Θερµικών Εγκαταστάσεων (ΕΜΠ / ΕΑ&ΘΕ

Διαβάστε περισσότερα

Επιδράσεις της κατάψυξης στα θρεπτικά συστατικά των τροφίμων

Επιδράσεις της κατάψυξης στα θρεπτικά συστατικά των τροφίμων Επιδράσεις της κατάψυξης στα θρεπτικά συστατικά των τροφίμων Η διαδικασία της καταψυξης (στάδια προκατάψυξης, καταψυξη, αποθήκευση σε κατάψυξη, απόψυξη) εάν διεξαχθεί κανονικά, θεωρείται γενικά, η καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Κροκίδα Μαγδαληνή

Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Κροκίδα Μαγδαληνή ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ: ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Διπλωματική εργασία με θέμα: ΕΠΙΔΡΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

2013 Αντίδραση του κινναµωµικού οξέος µε θειονυλο χλωρίδιο προς το κινναµοϋλο χλωρίδιο

2013 Αντίδραση του κινναµωµικού οξέος µε θειονυλο χλωρίδιο προς το κινναµοϋλο χλωρίδιο 2013 Αντίδραση του κινναµωµικού οξέος µε θειονυλο χλωρίδιο προς το κινναµοϋλο χλωρίδιο H + SCl 2 Cl + HCl + S 2 C 9 H 8 2 (148.2) (119.0) C 9 H 7 Cl (166.6) Ταξινόµηση Τύποι αντιδράσεων και τάξεις ουσιών

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Χ. Τζιβανίδης, Λέκτορας Ε.Μ.Π. Φ. Γιώτη, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπ. Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. Κ.Α. Αντωνόπουλος, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

2009 : OIK (253) : 26 2009 : 11.00-13.30

2009 : OIK (253) : 26 2009 : 11.00-13.30 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ OIKΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ το κέλυφος του κτιρίου και τα συστήματα ελέγχου του εσωκλίματος επηρεάζουν: τη θερμική άνεση την οπτική άνεση την ηχητική άνεση την ποιότητα αέρα Ο βαθμός ανταπόκρισης του κελύφους

Διαβάστε περισσότερα

Υψηλές Τάσεις. Ενότητα 4: Υγρά Μονωτικά Υλικά. Κωνσταντίνος Ψωμόπουλος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ

Υψηλές Τάσεις. Ενότητα 4: Υγρά Μονωτικά Υλικά. Κωνσταντίνος Ψωμόπουλος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Υψηλές Τάσεις Ενότητα 4: Υγρά Μονωτικά Υλικά Κωνσταντίνος Ψωμόπουλος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπία στη σύσταση αέριων συστατικών

Ισορροπία στη σύσταση αέριων συστατικών Ισορροπία στη σύσταση αέριων συστατικών Για κάθε αέριο υπάρχουν μηχανισμοί παραγωγής και καταστροφής Ρυθμός μεταβολής ενός αερίου = ρυθμός παραγωγής ρυθμός καταστροφής Όταν: ρυθμός παραγωγής = ρυθμός καταστροφής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Περιεχόµενο & Χρησιµότητα. Στα πολλά ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ! Καλώς ήλθατε. της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ! Έχετε κάποια ερώτηση?

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Περιεχόµενο & Χρησιµότητα. Στα πολλά ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ! Καλώς ήλθατε. της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ! Έχετε κάποια ερώτηση? ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Περιεχόµενο & Χρησιµότητα Καλώς ήλθατε στο µάθηµα της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ! Έχετε κάποια ερώτηση? ΝΑΙ..ΝΑΙ...ΝΑΙ.!! Σε τι διαφέρει από τα άλλα µαθήµατα της κατεύθυνσης??? Στα πολλά ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ!

Διαβάστε περισσότερα

Μικτά Συστήµατα Υ ΡΟΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ

Μικτά Συστήµατα Υ ΡΟΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ Μικτά Συστήµατα Υ ΡΟΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΥ ΡΑΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 1 Τοµή Εµβόλου ιπλής Ενέργειας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΕΡΑ ΒΑΚΤΡΟ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΕΜΒΟΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΕΡΑ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ Ο ΗΓΟΥ ΞΕΣΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις (Εισαγωγή-Ρευστά-Θερμότητα) Κ.-Α. Θ. Θωμά

Ασκήσεις (Εισαγωγή-Ρευστά-Θερμότητα) Κ.-Α. Θ. Θωμά Ασκήσεις (Εισαγωγή-Ρευστά-Θερμότητα) Κινήσεις-Διαγράμματα 1μ. Να σχεδιασθούν το διάστημα s, η ταχύτητα υ και η επιτάχυνση γ για ένα σώμα που πέφτει ελεύθερα επί 4 sec. μ. Η ταχύτητα υ ενός σώματος δίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στοιχειοµετρικός προσδιορισµός του απαιτούµενου αέρα καύσης βαρέος κλάσµατος πετρελαίου. Συστατικό

Α. Στοιχειοµετρικός προσδιορισµός του απαιτούµενου αέρα καύσης βαρέος κλάσµατος πετρελαίου. Συστατικό Α. Στοιχειοµετρικός προσδιορισµός του απαιτούµενου αέρα καύσης βαρέος κλάσµατος πετρελαίου Για τον παραπάνω προσδιορισµό, απαραίτητο δεδοµένο είναι η στοιχειακή ανάλυση του πετρελαίου (βαρύ κλάσµα), η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Επιβλέπων: ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΒΕΡΝΑΔΟΣ, Καθηγητής ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης ΗλιακοίΣυλλέκτες Γιάννης Κατσίγιαννης Ηλιακοίσυλλέκτες Ο ηλιακός συλλέκτης είναι ένα σύστηµα που ζεσταίνει συνήθως νερό ή αέρα χρησιµοποιώντας την ηλιακή ακτινοβολία Συνήθως εξυπηρετεί ανάγκες θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

. ΠΡΩΤΟΣ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

. ΠΡΩΤΟΣ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ . ΠΡΩΤΟΣ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1. Σε µια ισόθερµη µεταβολή : α) Το αέριο µεταβάλλεται µε σταθερή θερµότητα β) Η µεταβολή της εσωτερικής ενέργειας είναι µηδέν V W = PV ln V γ) Το έργο που παράγεται δίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906,

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, Cryologic Αρτέµιδος 119, Παλαιό Φάληρο 175 62 τηλ 210 98 37 940 fax 210 98 43 624 email info@cryologic.gr Σεµινάρια Cryologic Τα σεµινάρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Τεχνολογία Πετρελαίου και Και Λιπαντικών ΕΜΠ

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Τεχνολογία Πετρελαίου και Και Λιπαντικών ΕΜΠ Φυσικού Αερίου Κοιτάσματα Κάθε κοίτασμα φυσικού αερίου περιέχει και βαρύτερους υδρογονάνθρακες σε υγρή μορφή, οι οποίοι κατά την εξόρυξη ξη συλλέγονται για να αποτελέσουν τα λεγόμενα υγρά φυσικού αερίου

Διαβάστε περισσότερα

Σχήµα ΞΗ-18. Συγκράτηση υλικού (hold-up) σε περιστροφικό ξηραντήρα

Σχήµα ΞΗ-18. Συγκράτηση υλικού (hold-up) σε περιστροφικό ξηραντήρα ξήρανσης και η επαφή µεταξύ του αερίου και των στερεών σωµατιδίων επιτυγχάνεται καθώς τα σωµατίδια ανυψώνονται και πέφτουν διασπειρώµενα µέσα στο αέριο. Η µετάδοση θερµότητας γίνεται κυρίως µε τον µηχανισµό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8 Ξήρανση. 8.1 Εισαγωγή

Κεφάλαιο 8 Ξήρανση. 8.1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 8 Ξήρανση 8.1 Εισαγωγή Ο όρος ξήρανση (drying) αναφέρεται κυρίως στην αφαίρεση μικρών σχετικά ποσοτήτων νερού από στερεά ή ημιστερεά υλικά. Η αφαίρεση υγρασίας από αέρια αποδίδεται κυρίως με τους

Διαβάστε περισσότερα

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Αποφλοίωση και καθαρισμός Πολλά φυτικά προϊόντα π.χ, μήλα, πατάτες χρειάζονται αποφλοίωση ή καθαρισμό μερικών τμημάτων τους πριν από την κατεργασία.

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα. Ασκήσεις. ίνεται η σχέση (Camp) :

Απόβλητα. Ασκήσεις. ίνεται η σχέση (Camp) : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τομέας Περιβάοντος και Χρήσης Ενέργειας Εργαστήριο Τεχνοογίας Περιβάοντος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (3 ο ΕΞΑΜΗΝΟ)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο «ΚΥΚΛΟΣ» ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο «ΚΥΚΛΟΣ» ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο «ΚΥΚΛΟΣ» ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6 Τι πρέπει να γνωρίζεις Θεωρία 6.1 Να αναφέρεις τις τρεις φυσικές καταστάσεις στις οποίες μπορεί να βρεθεί ένα υλικό σώμα. Όπως και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΕΡΑ

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΕΡΑ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΕΡΑ Χρήσεις: Ξήρανση γεωργικών προϊόντων Θέρµανση χώρων dm Ωφέλιµη ροή θερµότητας: Q = c Τ= ρ qc( T2 T1) dt ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΗΛΙΑΚΗ ΨΥΧΡΟΣ ΑΕΡΑΣ ΘΕΡΜΟΣ ΑΕΡΑΣ Τ 1 Τ 2 ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

5004 Ακεταλοποίηση της 3-νιτροβενζαλδεΰδης µε αιθανοδιόλη προς το αντίστοιχο διοξολάνιο καταλυόµενη από οξέα

5004 Ακεταλοποίηση της 3-νιτροβενζαλδεΰδης µε αιθανοδιόλη προς το αντίστοιχο διοξολάνιο καταλυόµενη από οξέα 5004 Ακεταλοποίηση της 3-νιτροβενζαλδεΰδης µε αιθανοδιόλη προς το αντίστοιχο διοξολάνιο καταλυόµενη από οξέα H O O O + HO 4-τολουολοσουλφονικό οξύ + H 2 O NO 2 HO NO 2 C 7 H 5 NO 3 C 2 H 6 O 2 C 7 H 8

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΓΡΑΣΙΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΓΡΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΓΡΑΣΙΑ 1 ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ, W Ως απόλυτη υγρασία του αέρα ορίζεται η ποσότητα των υδρατμών σε γραμμάρια, ηοποία περιέχεται σε 1 m 3 αέρα. Μονάδα μέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Πηγή: Mr.Matteo Villa HAR srl. Επιµέλεια: Κων/νος I. Νάκος SHIELCO Ltd Σελίδα 1/5 O οίκος HAR srl, Ιταλίας εξειδικεύεται στον σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

AquaTec 1.2. Φυσική και φυσιολογία των Καταδύσεων Βασικές Αρχές Μεταφοράς Αερίων. Νίκος Καρατζάς

AquaTec 1.2. Φυσική και φυσιολογία των Καταδύσεων Βασικές Αρχές Μεταφοράς Αερίων. Νίκος Καρατζάς AquaTec 1.2 Φυσική και φυσιολογία των Καταδύσεων Βασικές Αρχές Μεταφοράς Αερίων Νίκος Καρατζάς 2 Φυσική και φυσιολογία των Καταδύσεων Προειδοποίηση: Το υλικό που παρουσιάζεται παρακάτω δεν πρέπει να θεωρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ» ΕΠΑΛ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ» ΕΠΑΛ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ» ΕΠΑΛ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Α ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΨΥΧΡΟΜΕΤΡΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΨΥΧΡΟΜΕΤΡΙΑ ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ Τµήµα Μηχανολογίας Εργαστ:Ψύξη-Κλιµατισµός- Θέρµανση & Α.Π.Ε. 34400 ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ TEI - CHALKIDOS Department of Mecanical Engineering Cooling, Air Condit., Heating and R.E. Lab. 34400 PSACHNA

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοιώματα του μικροκλίματος του θερμοκηπίου. Θ. Μπαρτζάνας

Προσομοιώματα του μικροκλίματος του θερμοκηπίου. Θ. Μπαρτζάνας Προσομοιώματα του μικροκλίματος του θερμοκηπίου Θ. Μπαρτζάνας 1 Αναγκαιότητα χρήσης προσομοιωμάτων Τα τελευταία χρόνια τα θερμοκήπια γίνονται όλο και περισσότερο αποτελεσματικά στο θέμα της εξοικονόμησης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Eναλλάκτες Θερμότητας

Κεφάλαιο 5 Eναλλάκτες Θερμότητας Κεφάλαιο 5 Eναλλάκτες Θερμότητας 5. Εισαγωγή Σε πολλές εφαρμογές απαιτείται η μετάδοση θερμότητας μεταξύ δύο ρευστών. Οι διεργασίες αυτές λαμβάνουν χώρα σε συσκευές που αποκαλούνται εναλλάκτες θερμότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 1 ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Προβλήματα μεταφοράς θερμότητας παρουσιάζονται σε κάθε βήμα του μηχανικού της χημικής βιομηχανίας. Ο υπολογισμός των θερμικών απωλειών, η εξοικονόμηση ενέργειας και ο σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Βιογραφικό v Πρόλογος vii Μετατροπές Μονάδων ix Συμβολισμοί xi. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Σύντομο Βιογραφικό v Πρόλογος vii Μετατροπές Μονάδων ix Συμβολισμοί xi. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύντομο Βιογραφικό v Πρόλογος vii Μετατροπές Μονάδων ix Συμβολισμοί xi ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 1.1 Θερμοδυναμική και Μετάδοση Θερμότητας 1 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Με τον όρο ακτινοβολία

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας

Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας Η Αντλία Θερµότητας ανήκει στην κατηγορία των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. Για την θέρµανση, το ζεστό νερό χρήσης και για την ψύξη, το 70-80% της ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Συστήµατα µεταφοράς ρευστών Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας Η αντίσταση στην ροή και η κίνηση ρευστών µέσα σε σωληνώσεις επιτυγχάνεται µε την παροχή ενέργειας ή απλά µε την αλλαγή της δυναµικής

Διαβάστε περισσότερα

panagiotisathanasopoulos.gr

panagiotisathanasopoulos.gr Χημική Ισορροπία 61 Παναγιώτης Αθανασόπουλος Χημικός, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών Χημικός Διδάκτωρ Παν. Πατρών 62 Τι ονομάζεται κλειστό χημικό σύστημα; Παναγιώτης Αθανασόπουλος Κλειστό ονομάζεται το

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50

Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50 Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50 Τι ορίζουμε ως «βιομάζα» Ως βιομάζα ορίζεται η ύλη που έχει βιολογική (οργανική) προέλευση. Πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (T.E.I.) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Υπεύθυνος: Δρ. Ευάγγελος Σ.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (T.E.I.) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Υπεύθυνος: Δρ. Ευάγγελος Σ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (T.E.I.) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Υπεύθυνος: Δρ. Ευάγγελος Σ. Λάζος Εισαγωγή στην Επεξεργασία Τροφίμων ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

2. Ασκήσεις Θερμοδυναμικής. Ομάδα Γ.

2. Ασκήσεις Θερμοδυναμικής. Ομάδα Γ. . σκήσεις ς. Ομάδα..1. Ισοβαρής θέρμανση και έργο. Ένα αέριο θερμαίνεται ισοβαρώς από θερμοκρασία Τ 1 σε θερμοκρασία Τ, είτε κατά την μεταβολή, είτε κατά την μεταβολή Δ. i) Σε ποια μεταβολή παράγεται περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ASHRAE ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Δημήτρης Αραβαντινός αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C.

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. 4.1 Βασικές έννοιες Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. Σχετική ατομική μάζα ή ατομικό βάρος λέγεται ο αριθμός που δείχνει πόσες φορές είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα