Τα διάφορα είδη διεθνούς Factoring 1 και η ρύθμιση των νομικών ζητημάτων που απορρέουν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τα διάφορα είδη διεθνούς Factoring 1 και η ρύθμιση των νομικών ζητημάτων που απορρέουν"

Transcript

1 Τα διάφορα είδη διεθνούς Factoring 1 και η ρύθμιση των νομικών ζητημάτων που απορρέουν Χαράλαμπου Π. Παμπούκη 1. Η διεθνοποίηση των αγορών κινητών αξιών, ιδίως μετά τη δεκαετία του 1980, είναι πλέον κοινός τόπος 2. Το διεθνές factoring - δηλαδή η προς τον factor εκχώρηση βραχυπροθέσμων ή μεσοπρόθεσμων απαιτήσεων κατά τρίτων που προέρχονται από διεθνή προμήθεια αγαθών ή υπηρεσιών 3 - αποτελεί μία σύγχρονη τεχνική χρηματοδότησης των προμηθευτών αγαθών ή υπηρεσιών 4. Ο προμηθευτής επιτυγχάνει την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου, βελτιώνει τη ρευστότητα και αποδοτικότητα του, απαλλάσσεται από το συναλλαγματικό κίνδυνο, προωθεί τις πωλήσεις του και ασφαλώς βελτιώνει την εικόνα του ισολογισμού του και επομένως της πιστοληπτικής του ικανότητας. Έχει έτσι ως αποτέλεσμα να ενισχύει την είσοδο στη διεθνή αγορά επιχειρήσεων που συνήθως ήταν εκτός, κυρίως μεσαίες επιχειρήσεις με ταχεία επέκταση των εργασιών τους χωρίς καλή πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα προς το οποίο δρα συμπληρωματικά. Στις περισσότερες πράγματι περιπτώσεις ο πράκτωρ (factor) θα αναλαμβάνει και σύμμετρα θα απαλλάσσει τον προμηθευτή από τον κίνδυνο μη φερεγγυότητας των πελατών του. Ακόμη απελευθερώνει -σε επίπεδο επιχειρηματικής οργάνωσης- το προμηθευτή από τη διαχείριση των απαιτήσεων 5. 1 Για την απόδοση του όρου factoring στην ελληνική βλ. Βάθης, Η σύμβαση factoring, Αθήνα 1995 σ.13. Προτάθηκαν οι όροι αρχικά ανάληψη απαιτήσεων (Ενωση Ελληνικών Τραπεζών, Νέες μορφές τραπεζικών εργασιών «Ανάληψη απαιτήσεων τρίτων» Factoring, Επίκαιρα Θέματα, αρ.8, Αθήνα,1988) και μετεγενέστερα πιο εύστοχα από τον Απ. Γεωργιάδη,(Νέες μορφές συμβάσεων της σύγχρονης οικονομίας Leasing- Factoring- Forfaiting-Franchising Αθήνα Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1995, σ.112 επ., συγκρ.ιδίου, Η χρηματοδοτική ανάληψη απαιτήσεων ΝοΒ 36,115, τον όρο χρηματοδοτική ανάληψη απαιτήσεων ακολουθεί και ο Βελέντζας,Τραπεζικό δίκαιο, 1992, σ.259) ο όρος πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων ο οποίος έχει επικρατήσει. Εντούτοις είναι σκόπιμο προκειμένου περί του διεθνούς factoring ο όρος να μην αποδίδεται στην ελληνική διότι ο ξένος όρος έχει μεγαλύτερη δηλωτικότητα στις διεθνείς συναλλαγές (βλ. Λιακόπουλο,Η σύμβαση Factoring, ΕΕμπΔ ΛΘ [1988], 377)αλλά και Βάθη, όπ.π. σ Alexander, Towards Unification and Predictability: The International Factoring Convention, 27 Colum. J. Trasnat l L Alexander,op.cit.,354, Salinger, Factoring Law and Practice, 2ed., London, Sweet & Maxwell 1995, 115, 4 Απ.Γεωργιάδης, όπ.π. σ Απ.Γεωργιάδης, όπ.π. σ.115.

2 2. Το factoring είναι ακόμη ένα δημιούργημα της πράξης που αποκαλύπτει επίσης την εν δυνάμει συμμετοχή της στη δικαιοπαραγωγή και ασφαλώς το διεθνές factoring στο μέτρο που δημιουργεί πλέγμα σταθερών συμβατικών υποχρεώσεων και δικαιωμάτων μετέχει του σύγχρονου φαινομένου που η διεθνής επιστήμη αποκαλεί lex mercatoria Η υπεροχή του διεθνούς factoring ως ευέλικτου χρηματοπιστωτικού εργαλείου το οποίο προσφέρει ένα «σύνολο» υπηρεσιών αναδεικνύεται και από μία συνοπτική σύγκριση με άλλα πιο παραδοσιακά μέσα χρηματοδότησης όπως κυρίως η ενέγγυος τραπεζική πίστωση. Έναντι αυτής το διεθνές factoring εμφανίζει κυρίως το πλεονέκτημα ότι περιορίζει το κόστος διαχείρισης αλλά και προεξόφλησης του προμηθευτή όπως και τον κίνδυνο μη φερεγγυότητας του αγοραστή 7. Εντούτοις ένα σημαντικό του μειονέκτημα αποτελεί η μη κάλυψη του κινδύνου από συνθήκες πολιτικής αστάθειας (political risk) για τις εξαγωγές με εξαίρεση μία ειδική μορφή πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων που τείνει να αυτονομηθεί, το forfaiting To factoring έχει γνωρίσει μεγάλη επιτυχία στις ΗΠΑ, Καναδά και Δυτική Ευρώπη 9. Βέβαια οι εσωτερικές ρυθμίσεις εμφανίζουν ορισμένες αποκλίσεις τόσο ως προς τη χρησιμοποιούμενη μορφή factoring όσο και ως προς τη ρύθμιση ορισμένων προβλημάτων που ανακύπτουν 10. Στο εσωτερικό δίκαιο ο νομοθέτης με το ν.1905/1990 ρύθμισε τη σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων ( factoring) η οποία, στο άρθρο 1 παρ.1 6 Χ. Παμπούκης, Η lex mercatoria ως εφαρμοστέο δίκαιο στις διεθνείς συμβατικές ενοχές, Αθήνα Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1996, σ Forman & Gilbert, Factoring & Finance,1976, 126; Alexander, όπ.π., σ Για το οποίο βλ.χρυσάνθης, Forfaiting Χρηματοδότηση εξαγωγών, Αθήνα,1991, Μαλακού, Νέοι χρηματοδοτικοί θεσμοί, Factoring- Forfaiting, 2η εκδ.,αθήνα,1990, Απ.Γεωργιάδης, όπ.π.157 επ. και. παρακάτω, αρ.16 επ. 9 Βλ. Βάθης, σ.22-23, Van Houtte, The Law of International Trade, Sweet & Maxwell,1995, σ Για δικαιοσυγκριτικές παρατηρήσεις που αφορούν το αγγλικό δίκαιο, το δίκαιο των ΗΠΑ, το γερμανικό και γαλλικό δίκαιο, βλ.βάθης, όπ.π., σ και ειδικότερα για το factoring μεταξύ ΗΠΑ και Ιαπωνίας, βλ.philbrick, The use of factoring in international commercial transactions and the need for legal uniformity as applied to factoring transactions between the United States and Japan, 99 Com.L.J.= Commercial Law Journal,141.Για το γαλλικό δίκαιο βλ.jauffret, Manuel droit commercial,21 par Mestre, Paris, LGDJ,1993,467επ., Rives-Lange/ Raynaud, Droit bancaire, Paris,1990, 713 επ.

3 ορίζεται ως η σύμβαση μεταξύ ενός πράκτορα επιχειρηματικών απαιτήσεων (factor) 11 και της αντισυμβαλλόμενης του επιχείρησης (προμηθευτής) η οποία πρέπει να είναι κατά κύριο επάγγελμα προμηθευτής αγαθών ή υπηρεσιών με την οποία ο factor αναλαμβάνει την είσπραξη και παρακολούθηση μέρους ή του συνόλου των απαιτήσεων ακόμη και μελλοντικών που διατηρεί ο προμηθευτής κατά τρίτων (αγοραστών) Στη πράξη υπάρχουν πολλές μορφές factoring και έχουν προταθεί πολλές επί μέρους διακρίσεις 13. Από αυτές η κυριότερη είναι η διάκριση γνήσιας(old line factoring) και μη γνήσιας σύμβασης factoring (recourse factoring) με κριτήριο την ανάληψη ή μη του κινδύνου μη φερεγγυότητας από τον factor. Στη πρώτη περίπτωση και εξ επόψεως εσωτερικού δικαίου νομικού χαρακτηρισμού θα πρόκειται κυρίως περί εκχωρήσεως απαιτήσεως ενώ στη δεύτερη κυρίως περί εντολής Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι ειδικά το διεθνές factoring. Θα πρέπει κατά συνέπεια να εξετασθούν η έννοια και οι μορφές του διεθνούς factoring (A) και στη συνέχεια οι νομικές ρυθμίσεις των διαφόρων ζητημάτων που προκύπτουν (Β). Α/ Η έννοια και οι μορφές του διεθνούς factoring 1/ H έννοια του διεθνούς factoring 11 Που κατά νόμο (άρθρο 4) είναι δυνατό να είναι μόνο τράπεζες ή Α.Ε.πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων και μετά από άδεια λειτουργίας που χορηγείται από την Τράπεζα της Ελλάδος, βλ.αντί όλων Απ. Γεωργιάδης, όπ.π. σ.140 επ. 12 Η σύμβαση factoring γεννά ενδιαφέροντα ζητήματα «εσωτερικού» νομικού χαρακτηρισμού για τα οποία βλ.αντί όλων Βάθης, όπ.π.91 επ. οποίος υποστηρίζει (σ.108 επ.) την εκδοχή ότι αποτελεί μικτή σύμβαση. Βλ.ακόμη και Γεωργακόπουλο, Τραπεζικές συμβάσεις, σ.638 ο οποίος υποστηρίζει ότι το factoring είναι σύμβαση κατά την οποία ο πράκτορας ενεργεί ως παραγγελιοδόχος είσπραξης του πελάτη του χωρίς να αναλαμβάνει το κίνδυνο μη φερεγγυότητας του οφειλέτη, Aπ.Γεωργιάδη, όπ.π.,σ.118 επ. 13 Όπως π.χ. επί τη βάσει των παρεχομένων υπηρεσιών: factoring με δικαίωμα αναγωγής που δεν καλύπτει το πιστωτικό κίνδυνο (Recourse factoring), αμιγώς χρηματοδοτικό factoring, χωρίς λογιστική παρακολούθηση των απαιτήσεων (Bulk factoring), factoring χωρίς χρηματοδότηση (Maturity factoring), εμπιστευτικό factoring, που περιλαμβάνει προεξόφληση τιμολογίων με ανάληψη πιστωτικού κινδύνου χωρίς δικαίωμα αναγωγής και με τον όρο ότι δεν θα γίνει αναγγελία προς τον τρίτο οφειλέτη(disclosed factoring), για τη τελευταία βλ. εντούτοις το άρθρ.2παρ.1 ν.1905/1990 που προβλέπει ότι η σύμβαση factoring πρέπει να αναγγέλλεται υποχρεωτικά εγγράφως στον οφειλέτη, βλ.απ.γεωργιάδης,όπ.π.σ.121 επ., Βάθης,όπ.π.25 επ., Van Houtte, όπ.π.,σ Χωρίς να τίθεται εν αμφιβόλω ότι κατ ακριβολογία πρόκειται περί μικτής συμβάσεως, βλ.σχετικά Λιακόπουλο, Ζητήματα εμπορικού δικαίου, ΙΙ, Αθήνα,1987, σ

4 7. Το διεθνές factoring 15 αντιδιαστέλλεται προς το εσωτερικό 16. Κατ εφαρμογή του οικονομικού κριτηρίου 17 του διεθνούς χαρακτήρα - του πότε δηλαδή μία έννομη σχέση ενδιαφέρει το υπό ευρεία έννοια ιδιωτικό διεθνές δίκαιο 18 -, και το οποίο, εκτός του Συμβατικού διεθνούς δικαίου, έχει αποκτήσει υπεροχή στο χώρο της διεθνούς συναλλαγής 19, θα νοείται ως διεθνές factoring η σχέση κατά την οποία ο προμηθευτής(δανειστής) και ο αγοραστής (οφειλέτης) θα έχουν τις επαγγελματικές τους εγκαταστάσεις σε διαφορετικές πολιτείες 20. Αφορά δηλαδή τη περίπτωση του εξαγωγικού factoring κατά την οποία ο προμηθευτής πωλεί αγαθά σε μία άλλη χώρα. Η απόφαση της Επιτροπής Νομισματικών Θεμάτων 399/1988 νομιμοποιεί και στο θετικό δίκαιο τη διάκριση μεταξύ ελλήνων αναδόχων είσπραξης εμπορευματικών απαιτήσεων (export factors)και αλλοδαπών αναδόχων (import factors). Πρέπει να παρατηρηθεί ακόμη ότι πριν την ψήφιση του ν.1905/1990 είχε εκδοθεί η απόφαση υπ αριθμ.959/ του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας 21 κυρίως για τη συναλλαγματική εξυπηρέτηση του εξαγωγικού factoring η οποία αντικαταστάθηκε πρόσφατα από τις αποφάσεις 507/ και 511/ της Επιτροπής Νομισματικών Θεμάτων Κατ ακολουθία το factoring είναι διεθνές και στη περίπτωση συμβάσεως σύμφωνα με την οποία ο προμηθευτής εκχωρεί τις απαιτήσεις του κατά τρίτου οφειλέτη στην αλλοδαπή σ έναν export factor στην ημεδαπή ο οποίος απευθύνεται σ ένα import 15 Βλ.Kitsaras, Das Unidroit Ubereinkommen ϋber das internatonale Factoring vom (Ottawa) aus der Sicht des deutchen und griechischen Rechts,1994, passim. 16 Για το οποίο βλ.μεταξύ άλλων, Απ. Γεωργιάδης, όπ.π., Βάθης, όπ.π., Γεωργακόπουλος, όπ.π. 17 Δηλαδή η διασυνοριακή μετακίνηση αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίων και του οποίου η εφαρμογή ενδείκνυται εν προκειμένω λόγω της έντονης συναλλακτικής φύσης του factoring, βλ. Χ. Παμπούκης, όπ.π., σ.24, υπέρ του οικονομικού κριτηρίου και ο Schmitthoff, Schmitthoff` s Export Trade The law & Practice of International Trade,9η εκδ.,london,stevens,1990, , Salinger,όπ.π.,σ Δεχόμενος μάλλον το νομικό κριτήριο ο Gavalda, Vo Factoring in Rιpertoire de Droit International, αρ Ευρυγένης, Στοιχεία δικαίου διεθνών συναλλαγών, 1976, 45 επ., Χ.Παμπούκης, όπ.π., σ.22 επ. 19 Βλ. Χ. Παμπούκης,όπ.π., σ Βλ. Βάθης,σ.29, Απ.Γεωργιάδης,σ.122,Salinger, όπ.π.,σ.285, Schmitthoff` s Export Trade, The Law & Practice of International Trade, 9ed., Stevens, London, 1990, σ Η Σύμβαση της Οτάβα του 1988 (άρθρο 2) ακολουθεί το ίδιο κριτήριο «...whenever the receivables asigned pursuant to a factoring contract arise from a contract of sale of goods between a supplier and a debtor whose places of business are in different States». Το κείμενο της Σύμβασης έχει δημοσιευθεί 27 I.L.M. = International Legal Materials 922 (1988). 21 Για την οποία βλ.αναλυτικά Λιακόπουλο, όπ.π.εεμπδ ΛΘ σ.382 επ., Τσιμπανούλη, Ένα νομοσχέδιο για την πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων, ΝοΒ 38, Βλ. Απ. Γεωργιάδης, όπ.π., σ.123

5 factor της χώρας της εγκατάστασης του οφειλέτη (σύμβαση interfactors) 23. Έστω π.χ. ένας προμηθευτής εγκατεστημένος στο Κράτος Α ο οποίος συνάπτει σύμβαση πώλησης αγαθών με ένα αγοραστή εγκατεστημένο στο Κράτος Β. Για να προσφέρει πίστωση στον αλλοδαπό αγοραστή ο προμηθευτής εκχωρεί την απαίτησή του κατά του Β σ ένα factor του κράτους Α. Ο export factor με τη βοήθεια συνήθως ενός import factor του κράτους Β θα αναλύσει τον πιστωτικό κίνδυνο. Σε θετική περίπτωση ο factor του Κράτους Α θα προεξοφλήσει μέρος ή το σύνολο της απαιτήσεως με ποσοστό προμήθειας. Στη συνέχεια θα γίνει αναγγελία στον Β ότι οφείλει να εξοφλήσει στη συμφωνημένη ημερομηνία την απαίτηση στον import factor του Κράτους Β. Εκτός από τις μορφές εσωτερικού factoring με βάση κυρίως τις προσφερόμενες υπηρεσίες 24 και που ασφαλώς απαντώνται και στο διεθνές factoring θα εξετασθούν εδώ ειδικά μόνο οι μορφές του διεθνούς factoring. 2/ Μορφές διεθνούς factoring 9. Λόγω κυρίως της ανάγκης γρήγορης και αξιόπιστης ενημέρωσης για την φερεγγυότητα του οφειλέτη που εξ ορισμού είναι εγκατεστημένος σ άλλο Κράτος από αυτό του προμηθευτή-δανειστή και του export factor αλλά και λόγω της ιδιαιτέρων νομικών δυσκολιών από την εμπλοκή περισσοτέρων εννόμων τάξεων 25 στο διεθνές factoring δημιουργήθηκε και η μορφή του έμμεσου ή δύο factors συστήματος όπως και αμιγώς διεθνών «αλυσίδων» ανταποκριτών (correspondent) factors. Aνάλογα λοιπόν με τη παρεμβολή ή μη και δεύτερου factor (import factor) δύο είναι οι κύριες μορφές του διεθνούς factoring με διάφορες παραλλαγές: α/ Εμμεσο διεθνές factoring ή σύστημα διπλού factor 10. Στη μορφή του διπλού factor ο προμηθευτής συνάπτει σύμβαση factoring με export factor του κράτους εγκατάστασής του ο οποίος με τη σειρά του συνάπτει σύμβαση (interfactors) με τον ανταποκριτή του import factor του κράτους της εγκατάστασης του οφειλέτη. Συνήθως γίνεται ένα καταμερισμός της υπηρεσίας και των κινδύνων μεταξύ των δύο factors και συνακόλουθα και της προμήθειας. Ο export 23 Alexander, όπ.π., σ Βλ.ανωτ.σημ Βλ. Βάθης, όπ.π., σ.29-30, Salinger, όπ.π., σ , Schmitthoff, όπ.π., σ

6 factor παραμένει έναντι του προμηθευτή- δανειστή συνολικά υπεύθυνος και συνήθως θα παράσχει και τη χρηματοδότηση. Ο import factor θα είναι υπεύθυνος έναντι του export factor για το κίνδυνο μη φερεγγυότητας του οφειλέτη για τις οφειλές που έχει αποδεχθεί και για την είσπραξη τους Τα κύρια πλεονεκτήματα είναι η εγκυρότερη γνώση τόσο των νομικών κανόνων όσο και της φερεγγυότητας ή μη του οφειλέτη 27 και ειδικότερα για τον προμηθευτή ο περιορισμός του συναλλαγματικού κινδύνου. Στα μειονεκτήματα συγκαταλέγονται το πιθανώς μεγαλύτερο κόστος και η καθυστέρηση μεταφοράς κεφαλαίων όπως και σ ορισμένες περιπτώσεις υψηλότερα έξοδα διαχείρισης του import factor. 12. Μία άλλη παραλλαγή του συστήματος του διπλού factor είναι το διεθνώς αποκαλούμενο back-to-back factoring. Η χρήση του γίνεται κυρίως όταν υπάρχει μεγάλος και σταθερός όγκος συναλλαγών στη περίπτωση σταθερού διανομέα, θυγατρικής εταιρείας ή υποκαταστήματος του προμηθευτή σ άλλη χώρα. Σ αυτή τη περίπτωση το ποσό της χρηματοδότησης, δια προκαταβολών, είναι συνήθως μεγαλύτερο απ αυτό που έχει την ικανότητα να παράσχει ο import factor 28. Ο export factor συνάπτει σύμβαση factoring με τον προμηθευτή και συγχρόνως συνάπτει σύμβαση interfactors με τον ανταποκριτή του. Ο import factor συνάπτει σύμβαση factoring -με μορφή η οποία επιτρέπει τις προκαταβολές- με το διανομέα για τις εγχώριες απαιτήσεις του. Οι εγκρίσεις (approvals) που θα δοθούν από τον export factor στον import factor θα γίνονται συνήθως με βάση τη καθαρή θέση του λογαριασμού του διανομέα με τον import factor. Τέλος για τις προμήθειες του προμηθευτή- δανειστή προς τον διανομέα- οφειλέτη θα εφαρμόζεται το σύστημα του διπλού factor με την απόκλιση ότι η πληρωμή του 26 Για τη διαδικασία του συστήματος διπλού factor και την πιστοποίηση των απαιτήσεων, βλ.αναλυτικά, Salinger, όπ.π., σ Βλ.αναλυτικά, Salinger, όπ.π., σ ο οποίος εξετάζει τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα από τη σκοπιά του κάθε εμπλεκόμενου μέρους. 28 Βλ.Salinger, όπ.π., σ

7 διανομέα προς τον import factor θα εξαρτάται από το λογαριασμό που επίσης διατηρεί στον import factor των πωλήσεων του διανομέα προς τρίτους. β/ Άμεσο διεθνές factoring ή σύστημα απλού factor 13. Κυρίως για να αντιμετωπισθούν τα μειονεκτήματα του συστήματος του διπλού factor - η καθυστέρηση πληρωμών, αύξηση κόστους διαχείρισης κλπ.- η πράξη χρησιμοποιεί διάφορες παραλλαγές που έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό ότι στη σχέση κύριο ρόλο έχει μόνο ένας factor. 14.Η πιο ενδιαφέρουσα παραλλαγή και που συγχρόνως είναι μία ενδιάμεση μορφή μεταξύ του συστήματος του διπλού factor και αυτό του απλού factor, που διεθνώς ονομάζεται «one-and-a-half factor system». Σκοπός του είναι η αποφυγή διπλών υπηρεσιών. Χαρακτηρίζεται από την απαλλαγή του import factor ως προς την είσπραξη των απαιτήσεων. Εντούτοις αναλαμβάνει την υποχρέωση προστασίας του export factor από το κίνδυνο μη φερεγγυότητας του οφειλέτη και τον συνεπικουρεί στις περιπτώσεις δικαστικής επίλυσης διαφορών. 15. Οι άλλες δύο κύριες παραλλαγές είναι πιο απλές και συνίστανται αντίστοιχα στην κατάργηση είτε του export factor (άμεσο εισαγωγικό factoring- direct import factoring) είτε του import factor (-άμεσο εξαγωγικό direct export factoring). 3/ Το forfaiting 16. Ακόμη ειδικότερη μορφή συμβάσεων πρακτορείας απαιτήσεων αποτελεί το forfaiting το οποίο κατά τη νομική του φύση στηρίζεται στη μεταβίβαση απαίτησης αλλά έχει ιδιομορφίες κυρίως ότι η μεταβιβαζόμενη απαίτηση συνήθως ασφαλίζεται και ότι ο forfaiter αναλαμβάνει εξασφαλιστικά έναντι του προμηθευτή και μία σειρά κινδύνων (εμπορικό, πολιτικό, επιχειρηματικό). Το forfaiting είναι η σύμβαση κατά την οποία ο εξαγωγέας (forfaitist) πωλεί και εκχωρεί στον forfaiter εξαγωγική συνήθως μεσοπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη απαίτηση η οποία καλύπτεται από αξιόγραφα χωρίς ο εκδοχέας (forfaiter) να έχει

8 δικαίωμα αναγωγής κατά του εκχωρητή (εξαγωγέα) στη περίπτωση που δεν ικανοποιηθεί από τον πρωτοφειλέτη (εισαγωγέα) Η χρηματοδότηση μέσω forfaiting είναι καθαρά εξαγωγική κεφαλαιουχικών αγαθών μακράς οικονομικής ζωής, απευθύνεται σε σημαντικού μεγέθους επιχειρήσεις και αφορά συνήθως μία απαίτηση. Αντίθετα το factoring συνήθως αφορά κεφαλαιουχικά αγαθά βραχυπρόθεσμης ή μεσοπρόθεσμης οικονομικής ζωής, δημιουργεί συνήθως διαρκή ενοχική σχέση και απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα νομικά ζητήματα που θέτει και αφορούν το δίκαιο διεθνών συναλλαγών εστιάζονται, όπως και στο factoring, στον καθορισμό του εφαρμοστέου δικαίου στη σύμβαση forfaiting όπως επίσης στα ζητήματα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου που μπορεί να ανακύψουν στο χώρο των αξιογράφων και της εγγυητικής επιστολής 30 που δεν θα αντιμετωπισθούν ειδικά στη παρούσα μελέτη. Β/ Η νομική ρύθμιση του διεθνούς factoring Τα νομικά ζητήματα που γεννώνται θα πρέπει να αναλυθούν διαχωρίζοντας τις έννομες σχέσεις που δημιουργούνται σ όλες αυτές τις παραλλαγές. Και ανάλογα με τη μορφή του factoring υπάρχουν είτε τριγωνικές, π.χ. στο σύστημα του μονού factor είτε τετραγωνικές έννομες σχέσεις, πχ. στο σύστημα του διπλού factor. 1/ Η πολλαπλότητα των ρυθμίσεων ως προς το εφαρμοστέο δίκαιο και η ανάγκη ασφάλειας δικαίου 18. Θα πρέπει όμως πρώτα να επισημανθεί ότι μεθοδολογικά στο δίκαιο διεθνών συναλλαγών συνυπάρχουν διάφορες τεχνικές καθορισμού του εφαρμοστέου δικαίου και επίλυσης των διαφορών. Οπως ακόμη ότι στις διεθνείς συναλλαγές ιδιαίτερα υπάρχει εντονότερη ανάγκη ασφάλειας δικαίου και προβλεψιμότητας των λύσεων. Έτσι π.χ. έστω ότι ένας προμηθευτής εγκατεστημένος στο Κράτος Α έχει συνάψει σύμβαση factoring μ ένα 29 Ο ορισμός είναι του Απ. Γεωργιάδη, όπ.π., σ Βλ. και συγκρίνατε με Χρυσάνθη, όπ.π.,σ. 13 βλ.και Schmitthoff, όπ.π., σ Βλ. Γεωργιάδης, όπ.π.,σ , Χρυσάνθη, όπ.π. σ

9 factor επίσης εγκατεστημένο στο Κράτος Α για τις απαιτήσεις που διατηρεί κατά οφειλετών εγκατεστημένων στο Κράτος Β μέσω ενός import factor του Κράτους Β. Η σύμβαση, η οποία περιέχει ρήτρα επιλογής ως εφαρμοστέου δικαίου του δικαίου του Κράτους Α, και το δι αυτής καθοριζόμενο δίκαιο δεν επιλύουν όλα τα προβλήματα που γεννώνται από τη σχέση και συγκεκριμένα το εφαρμοστέο δίκαιο στη σύμβαση δεν καταλαμβάνει τις διαφορές που μπορεί να ανακύψουν στη σχέση factor - οφειλέτη. Έτσι αν ο τελευταίος δεν καταβάλλει το σχετικό τίμημα της απαίτησης στον factor είναι αβέβαιο αν θα κληθεί σ εφαρμογή το δίκαιο του Κράτους Α ή Β. Η ανάγκη ομοιομορφοποιήσεως του δικαίου είναι εμφανής και ίσως ανάλογη της πολυπλοκότητας της σχέσεως. 19. Για τη ρύθμιση των νομικών ζητημάτων που γεννώνται προτείνονται έτσι τόσο λύσεις εκπορευόμενες από το ομοιόμορφο δίκαιο -διεθνούς (Σύμβαση της Οτάβα του 1988 της Unidroit η οποία δεν έχει κυρωθεί από την Ελλάδα 31 ) και ιδιωτικής προέλευσης (lex mercatoria 32 )- όσο και από το παραδοσιακό ιδιωτικό διεθνές δίκαιο (διεθνές, με ιδιαίτερη έμφαση και ανάπτυξη στη Σύμβαση της Ρώμης για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές και εσωτερικό). 20. Η Σύμβαση της Unidroit της Οτάβα του 1988 η οποία είναι δυνατό να ενσωματωθεί με τη βούληση των μερών στη σύμβασή τους, επιτυχώς έχει ενοποιήσει ουσιαστικούς κανόνες της σύμβασης factoring και έχει ρυθμίσει τη σχέση factor/ οφειλέτη. Αντίθετα ορισμένες διατάξεις της, ως αποτέλεσμα συμβιβασμού και συγκερασμού διαφορετικών αντιλήψεων, δεν είναι απόλυτα επιτυχείς όπως π.χ. αυτή που αφορά την εγκυρότητα της ρήτρας μη-εκχώρησης. Επίσης δεν επιλύει το σημαντικό ζήτημα της πολλαπλής μεταβίβασης της απαίτησης Όπως προαναφέρθηκε έχουν δημιουργηθεί από σημαντικούς φορείς και πλέγμα ουσιαστικών κανόνων ιδιωτικής προέλευσης που εντάσσονται αναμφισβήτητα στη γνωστή lex mercatoria. Διεθνείς όμιλοι factoring όπως κυρίως η Factor Chain International αλλά και η Heller Factoring συμφώνησαν και εκπόνησαν ομοιόμορφους ουσιαστικούς κανόνες. Οι 31 Για την οποία βλ. μεταξύ άλλων, Kitsaras, όπ.π. passim, Alexander,όπ.π., Schmitthoff ,Λιακόπουλος,Ζητήματα εμπορικού δικαίου, ΙΙ,1997, σ όπου και επισημάνσεις διαφορών με το ελληνικό ουσιαστικό δίκαιο, 32 Έτσι λειτουργούν π.χ. οι Κανόνες εφαρμογής διεθνούς factoring, Δελτίο Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών,1987,σ.77 επ. 33 Alexander, όπ.π.,σ., ,van Houtte, όπ.π. σ

10 λεπτομερείς όροι του Code of international factoring customs (Κώδικας συναλλακτικών συνηθειών διεθνούς factoring) που εκπονήθηκαν από την FCI το 1987 και συμπληρώθηκαν το 1990, αποτελούν το πιο σημαντικό παράδειγμα και αφορούν τετραγωνική σχέση. Ασφαλώς όπως προβλέπεται και από τους ίδιους τους κανόνες (άρθρ.5) τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να αποκλείσουν την εφαρμογή τους. Ας σημειωθεί ακόμη ότι προβλέπουν τη διαιτητική επίλυση των διαφορών μεταξύ του import factor και export factor Εντούτοις η σημαντικότερη μέθοδος καθορισμού του εφαρμοστέου δικαίου παρά την πολυπλοκότητά της 35 παραμένει η προσέγγιση του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου Εδώ ενδιαφέρει ιδιαίτερα η ρύθμιση του άρθρου 12 της Σύμβασης της Ρώμης για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές, που επιλύει ειδικότερα τον καθορισμό του εφαρμοστέου δικαίου στην εκχώρηση 36. Ας σημειωθεί ότι η Σύμβαση της Ρώμης ισχύει στην Ελλάδα από τη 1η Απριλίου 1991 και αποτελεί το θετικό δίκαιο 37. Η διάταξη αυτή προβλέπει: «1. Οι υποχρεώσεις ανάμεσα στον εκχωρητή και τον εκδοχέα μιας απαίτησης διέπονται από το δίκαιο που, σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση, εφαρμόζεται στη μεταξύ τους σύμβαση.2. Το δίκαιο που διέπει την εκχωρούμενη απαίτηση καθορίζει το εκχωρητό της, τις σχέσεις μεταξύ εκδοχέα και οφειλέτη, τους όρους με τους οποίους μπορεί να γίνει επίκληση της εκχώρησης έναντι του οφειλέτη και το εξοφλητικό αποτέλεσμα παροχής του οφειλέτη». Η διάταξη της πρώτης παραγράφου αφορά τις σχέσεις μεταξύ του εκχωρητή (προμηθευτή) και του εκδοχέα (πράκτορα- factor) και ορίζει ότι η συμβατική τους σχέση (σύμβαση πρακτορείας- factoring) διέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο που καθορίζεται σύμφωνα με τη Σύμβαση της Ρώμης. 34 Van Houtte, όπ.π., σ Collins, Floating Charges, Receivers and Managers and the Conflict of Laws (1978) I.C.L.Q Για την εκχώρηση υπό το καθεστώς της ΑΚ 25 βλ. Σπ.Μεταλληνό, Η εκχώρησις κατά το ιδιωτικόν διεθνές δίκαιον, Αθήναι 1971 passim. Και για το εφαρμοστέο δίκαιο στην εκχώρηση απαιτήσεων βλ.d. Pardoel, Les conflits de lois en matière de cession de créance, préf. P. Lagarde, Paris, LGDJ, 1997, passim. 37 Βλ. Ι. Βούλγαρη, Το πεδίο εφαρμογής της σύμβασης της Ρώμης του 1980 «για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές» και τα όρια του εφαρμοστέου δικαίου που προβλέπει, σε σχέση με τις αντίστοιχες διατάξεις του Αστικού Κώδικα, ΝοΒ 40 [1992] 1289, Χ.Παμπούκη, Η επιλογή του εφαρμοστέου δικαίου και οι κανόνες αμέσου εφαρμογής στη Σύμβαση της Ρώμης, για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές, ΝοΒ 40[1992],1327, Παπασιώπη- Πασσιά, Το εφαρμοστέο στη σύμβαση δίκαιο, ελλείψει συμφωνίας των μερών κατά την Κοινοτική Σύμβαση του 1980, για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές. Καταναλωτικές και εργατικές συμβάσεις, ΝοΒ 40 [1992] 1344, της ιδίας, Η Κοινοτική Σύμβαση

11 Η διάταξη της δεύτερης παραγράφου ορίζει όχι ακριβώς το εφαρμοστέο δίκαιο αλλά την έκταση εφαρμογής του σε γενικότερα ζητήματα που αφορούν τη σχέση εκδοχέα και οφειλέτη. Οι σχέσεις μεταξύ εκχωρητή και οφειλέτη δεν ρυθμίζονται κατά ειδικό τρόπο από τη Σύμβαση της Ρώμης με μόνη εξαίρεση το εκχωρητό της απαίτησης. Κατά συνέπεια θα διέπονται από το δίκαιο που διέπει τη μεταξύ τους σχέση (π.χ. πώληση αγαθών, προσφορά υπηρεσιών κλπ.). 2/ Το εφαρμοστέο δίκαιο στις δημιουργούμενες από το factoring σχέσεις 23. Στη συνέχεια θα εξετασθούν όλες οι δυνατές σχέσεις που δημιουργούνται από τη σχέση factoring σ όλες τις μορφές τους για την επίλυση ορισμένων κυρίων ζητημάτων που πιθανόν θα απασχολήσουν τη πράξη και τη νομολογία των δικαστηρίων. Τέτοια ζητήματα είναι η εγκυρότητα της εκχώρησης, το εκχωρητό της απαίτησης, η προτεραιότητα επί πολλαπλών εκχωρήσεων, η ισχύς της εκχώρησης κατά τρίτου προσώπου που στρέφεται κατά του οφειλέτη κλπ. Προκαταρκτικά θα πρέπει να παρατηρηθεί για χάρη ευκολότερης κατανόησης ότι το δίκαιο της απαίτησης(δηλ. της κύριας σχέσης) θα διέπει καταρχήν όλες τις σχέσεις εκτός αφενός από αυτές της σύμβασης factoring και αφετέρου εκείνων της σύμβασης interfactors που διέπονται από το δικό τους δίκαιο το οποίο δεν ταυτίζεται αναγκαία με το δίκαιο της απαίτησης 38. 1/ Το εφαρμοστέο δίκαιο στις σχέσεις προμηθευτή (εκχωρητή) και οφειλέτη. 24. Μία πρώτη σχέση δημιουργείται από τη σύμβαση «προμηθείας» αγαθών ή υπηρεσιών μεταξύ του προμηθευτή και του οφειλέτη. Η Σύμβαση της Ρώμης δεν επιλαμβάνεται ειδικά και ρητά του καθορισμού του δικαίου που διέπει την απαίτηση. Αυτό θα καθορισθεί σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις των άρθρων 3 και 4 της Σύμβασης. Αντίθετα οριοθετεί την έκταση εφαρμογής του δικαίου που διέπει την εκχωρούμενη απαίτηση. Σύμφωνα λοιπόν με της Ρώμης του 1980 για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές όπως ισχύει στην Ελλάδα, Θεσ/κη, Gaudemet- Tallon, Le nouveau droit international privé européen des contrats (commentaire de la Convention CEE no 80/ 934 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, RTD eur 1981, 275.

12 τη Σύμβαση της Ρώμης (άρθρο 12 παρ.2) το εφαρμοστέο δίκαιο σ αυτή τη σχέση - δίκαιο της απαίτησης 39 - θα επιλύει ορισμένα ζητήματα που αναφέρονται στη διάταξη 40 από τα οποία το κυριότερο στη πράξη είναι η εγκυρότητα ή μη της ρήτρας μη εκχωρήσεως της απαίτησης 41. Ποιο θα είναι αυτό το δίκαιο δεν μπορεί εκ των προτέρων και in abstracto να προσδιορισθεί αφού θα εξαρτάται από την κύρια συμβατική σχέση π.χ. αν πρόκειται περί διεθνούς πωλήσεως θα καθορίζεται με forum την Ελλάδα δυνάμει των κανόνων της Συμβάσεως της Ρώμης και σύντομα της Συμβάσεως της Βιέννης που βρίσκεται στο προπαρασκευαστικό στάδιο της κύρωσής της. 25. Η σύμβαση της Οτάβας που περιέχει ομοιόμορφες διατάξεις ουσιαστικού δικαίου σχετικά με το ζήτημα της εγκυρότητας της ρήτρας μη εκχωρήσεως, στο άρθρο 6 προβλέπει ως καταρχήν λύση στη πρώτη παράγραφο ότι η εκχώρηση απαιτήσεως από το προμηθευτή στον factor είναι έγκυρη παρά τυχόν αντίθετη συμφωνία που θα περιέχεται στη κύρια σύμβαση. Η παράγραφος 2, για να μετριάσει τη δραστικότητα της λύσης, παρέχει τη δυνατότητα επιφυλάξεως των Κρατών ως προς τη διάταξη της πρώτης παραγράφου. 2/ Το εφαρμοστέο δίκαιο στη σχέση μεταξύ προμηθευτή (εκχωρητή) και πράκτορα (εκδοχέα) 26. Η σχέση που απορρέει από την ίδια τη σύμβαση factoring με συμβαλλόμενους το προμηθευτή και την εταιρία factoring κατά το άρθρο 12 παρ.1 της Σύμβασης της Ρώμης 42 θα διέπεται από το ιδικό της δίκαιο (της σύμβασης factoring) το οποίο θα ανευρίσκεται σύμφωνα με τους κανόνες της Σύμβασης της Ρώμης των άρθρων δηλαδή 3 και Gavalda, όπ.π., αρ Το δίκαιο που διέπει την εκχωρούμενη απαίτηση καθορίζει το εκχωρητό της, τις σχέσεις μεταξύ εκδοχέα και οφειλέτη, τους όρους με τους οποίους μπορεί να γίνει επίκληση της εκχώρησης έναντι του οφειλέτη και το εξοφλητικό αποτέλεσμα παροχής του οφειλέτη, βλ. και P.Lagarde, Le nouveau droit international privé des contrats après l entrée en vigueur de la convention de Rome du 19 juin 1980, Rev.crit.dr.internat. privé 1991, 335, Παπασιώπη- Πασσιά, όπ.π., σ Βλ και Σπ. Μεταλληνό, όπ.π., σ Ορθά υποστηρίζει η Pardoel,( Les conflits de lois en matière de cession de créance, préf. P. Lagarde, Paris, LGDJ, 1997, σ.335 έπ.) ότι τυγχάνει εφαρμογής η διάταξη του άρθρου 12 και όχι εκείνη του άρθρου 13 της Σύμβασης της Ρώμης.

13 Καταρχήν σε περίπτωση επιλογής δικαίου από τα μέρη σύμφωνα με το άρθρο 3 της Συμβ.Ρώμης αυτό το δίκαιο θα διέπει τη σύμβαση factoring 43. Σε περίπτωση ελλείψεως επιλογής τίθεται το ζήτημα του προσδιορισμού της χαρακτηριστικής παροχής αφού σύμφωνα με το άρθρο 4 της Σύμβασης της Ρώμης το δίκαιο -κατά τη σύναψη της σύμβασης factoring- της συνήθους διαμονής ή επί νομικών προσώπων της κεντρικής διοίκησης της (lex sedis) του οφειλέτη της χαρακτηριστικής παροχής θα τεκμαίρεται ότι συνδέεται στενότερα με τη σύμβαση. 27. Στη σύμβαση factoring κατά την άποψή μας η χαρακτηριστική παροχή - η παροχή δηλαδή που χρωματίζει ιδιαίτερα τη σύμβαση και της δίδει το όνομά τηςείναι αυτή του factor 44. Έχει εκφρασθεί εντούτοις και η εσφαλμένη άποψη 45 ότι στη μορφή του γνησίου factoring η χαρακτηριστική παροχή είναι αυτή του προμηθευτή επειδή πρόκειται ουσιαστικά για πώληση δικαιωμάτων ενώ αντίθετα στο μη γνήσιο factoring αποτελεί στην ουσία σύμβαση δανείου και η χαρακτηριστική παροχή είναι αυτή του factor. Δεν είναι κρίσιμη σ αυτή τη σχέση η διάκριση μεταξύ γνήσιας και μη γνήσιας σύμβασης πρακτορείας γιατί παραγνωρίζει την ιδιοτυπία της σύμβασης πρακτορείας που είναι μικτή σύμβαση. Αυτό που χαρακτηρίζει τη σύμβαση πρακτορείας - χωρίς να χρειάζεται εσφαλμένα να τη χαρακτηρίζουμε είτε ως πώληση δικαιωμάτων είτε ως σύμβαση δανείου, είναι η παροχή του πράκτορα. 28. Η Σύμβαση της Οτάβα στο άρθρο 2 ορίζει ότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της η σύμβαση factoring και κατά συνέπεια εφαρμόζονται οι ομοιόμορφοι ουσιαστικοί κανόνες της. 29. Ως προς το πρόβλημα της χαρακτηριστικής παροχής σε σχέση με το forfaiting ισχύουν mutatis mutandis οι παραπάνω αναπτύξεις. Η χαρακτηριστική παροχή είναι αυτή του forfaiter και κατά συνέπεια θα τεκμαίρεται ως δίκαιο το οποίο συνδέεται στενότερα προς τη σύμβαση - και άρα εφαρμοστέο- το δίκαιο του τόπου της κεντρικής εγκατάστασης του forfaiter. 3/Το εφαρμοστέο δίκαιο στη σύμβαση interfactors 43 Βλ. τις σκέψεις του Gavalda, όπ.π., αρ.10 επ. προγενέστερα της Σύμβασης της Ρώμης. 44 Μartiny, in Reithmann/ Martiny, Internationales Vertragrecht, Das Internationale Privatrecht der Shuldvertage, 4 η έκδ. Verlag Dr. Otto Schmidt, Koln Βλ. και τις ενδιαφέρουσες σκέψεις της Pardoel,( Les conflits de lois en matiθre de cession de crιance, prιf. P. Lagarde, Paris, LGDJ, 1997,σ.81 έπ.) για τη δυσκολία προσδιορισμού της χαρακτηριστικής παροχής σ ορισμένες περιπτώσεις και για την ανάγκη εισαγωγής κάποιας ευκαμψίας. 45 Soergel -Von Hoffmann, Art.28, αρ.325 έπ.

14 30. Ειδικά στο διεθνές factoring και στη μορφή του διπλού factor θα πρέπει να αντιμετωπισθεί το ζήτημα του εφαρμοστέου δικαίου στη σύμβαση που αποκαλείται διεθνώς interfactors, δηλαδή στη συμβατική σχέση μεταξύ του export (εξαγωγέα πράκτορα) και του import factor (εισαγωγέα πράκτορα). Και στη σύμβαση interfactors ισχύουν ως προς τη περίπτωση επιλογής δικαίου -που συνηθίζεται να υπάρχει στη πράξη-, και σχετικά με τη Σύμβαση της Ρώμης, οι παραπάνω αναπτύξεις. 31. Ο προσδιορισμός της χαρακτηριστικής παροχής -σε περίπτωση ελλείψεως επιλογής εφαρμοστέου δικαίου από τα μέρη- είναι σ αυτή τη περίπτωση κατά τη γνώμη μου καταρχήν και in abstracto αδύνατος. Θα πρέπει κατά συνέπεια να τύχει εφαρμογής το πρώτο εδάφιο της παραγρ.5 του άρθρου 4 της Σύμβαση Ρώμης σύμφωνα με την οποία δεν εφαρμόζεται το τεκμήριο της παραγρ.2 και ο δικαστής θα προσδιορίσει ελεύθερα το δίκαιο προς το οποίο συνδέεται στενότερα η σύμβαση interfactors. Η ελληνική νομολογία ερμηνεύοντας το άρθρο 25 παρ.2 ΑΚ προσφέρει πλειάδα κριτηρίων και έχω την άποψη ότι είχε υιοθετήσει τη ποσοτική μέθοδο 46 ιδίως αν οδηγούσε στην εφαρμογή του ελληνικού ουσιαστικού δικαίου. Εντούτοις μπορεί να υποστηριχθεί σοβαρά και η άποψη ότι η χαρακτηριστική παροχή είναι αυτή του import factor στηριζόμενη κυρίως στην αναλογία της θέσης του export factor και του προμηθευτή 47. Η θέση αυτή θάναι ισχυρότερη αν από το καταμερισμό του πακέτου υπηρεσιών προκύπτει ότι ο import factor έχει αναλάβει τις κυριότερες υποχρεώσεις κάτι που θα εξαρτάται και από τη μορφή του συγκεκριμένου διεθνούς factoring. Η αναλογία όμως αυτή δεν πείθει απολύτως γιατί πρόκειται περί δύο επαγγελματιών που ενεργοποιούνται στο τομέα του factoring. Η συμμετρία είναι σχετική. Επιπρόσθετα ας παρατηρηθεί ότι το βάρος της συμβατικής σχέσεως εξαρτάται ευθέως από τις αναλαμβανόμενες υπηρεσίες. Είναι δηλαδή δυνατό ο ανταποκριτής factor να αναλαμβάνει ελάχιστες υπηρεσίες. Εν τέλει δηλαδή κρίσιμο κατά την άποψή μου για να υιοθετήσει κάποιος τη μία ή την άλλη εκδοχή θάναι το ποιός έχει τον κίνδυνο της μη φερεγγυότητας του οφειλέτη δηλαδή ανάλογα με το αν πρόκειται περί 46 Βλ.Ch. Pamboukis, Les clauses d exception en matière de conflits de lois et de conflits de juridictions- Grèce, in Kokkini- Iatridou (ed.) Les clauses d exception en matière de conflits de lois et de juridictions - ou le principe de proximité, Martinus Nijhoff Publishers,1994, 226.

15 γνησίου ή μη γνησίου factoring. Στο σημείο αυτό και ειδικά ως προς το πρόβλημα του καθορισμού της χαρακτηριστικής παροχής στη σύμβαση interfactors η διάκριση αποκτά ιδιωτικοδιεθνολογική σημασία. 32. Η Σύμβαση της Οτάβα δεν ρυθμίζει ειδικά τη σχέση interfactors αλλά οι διατάξεις της εφαρμόζονται και στην επακολουθούσα εκχώρηση της απαίτησης από τον export factor στον import factor. 4/Το εφαρμοστέο δίκαιο στη σχέση πράκτορα και τρίτου οφειλέτη 33. Ακόμη απασχολεί η ρύθμιση της σχέσης πράκτορα-factor και τρίτου οφειλέτη που δημιουργεί μερικά ειδικά ζητήματα όπως η δυνατότητα επίκλησης κατά του τρίτου ρήτρας παρεκτάσεως της δικαιοδοσίας που έχει συναφθεί στη σύμβαση factoring.το εφαρμοστέο δίκαιο θάναι αυτό της απαίτησης όπως προαναφέρθηκε. 34. Το ζήτημα της ισχύος ρήτρας εφαρμοστέου δικαίου που συνάφθηκε στη σύμβαση factoring σε αντιδικία μεταξύ factor και οφειλέτη δεν είναι ιδιαίτερα δυσχερές και η προσήκουσα απάντηση πρέπει να είναι αρνητική επί τη βάσει της αρχής της σχετικότητας των συμβάσεων που εν προκειμένω δεν κάμπτεται. 35. Αντίθετα η ισχύς ρήτρας παρεκτάσεως της δικαιοδοσίας δικαστηρίων που περιέχεται στη κύρια σύμβαση θα ισχύσει καταρχήν και σε ενδεχόμενη αντιδικία μεταξύ factor και οφειλέτη αφού ο factor είναι ο ειδικός διάδοχος του δανειστή. Τα παραπάνω ζητήματα θα κριθούν σύμφωνα με τη lex fori. Το θέμα απασχόλησε το ΔΕΚ σχετικά με την αυτόνομη ερμηνεία του άρθρου 17 της Σύμβασης των Βρυξελλών που υπό ορισμένες προϋποθέσεις δέχεται τη διεύρυνση της ρήτρας παρεκτάσεως δικαιοδοσίας. Έτσι έγινε δεκτό από το ΔΕΚ στην υπόθεση Tilly Russ ότι το άρθρο 17 δεν αποκλείει την κατά του κομιστή φορτωτικής επίκληση μιας ενσωματωμένης στη φορτωτική ρήτρας παρέκτασης που είχε έκγυρα συνομολογηθεί μεταξύ του μεταφορέα και του αρχικού φορτωτή Βλ. Gavalda όπ.π. αρ Βλ.Κεραμεύς-Κρεμλής-Ταγαράς, Η σύμβαση των Βρυξελλών για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων όπως ισχύει στην Ελλάδα, Αθήνα, 1989,σ.156 επ.

16 Η αυτή λύση δίδεται και από την ελληνική νομολογία υπό τη προϋπόθεση της «ρητής και ευκρινούς παραπομπής» στις περιπτώσεις ναυλοσύμφωνων και φορτωτικών Τη σχέση αυτή ρυθμίζει κατά ουσιαστικό τρόπο και η Σύμβαση της Οτάβα στα άρθρα Η κύρια προβλεπόμενη ρύθμιση αφορά στην υποχρέωση του οφειλέτη να καταβάλλει στον factor- κατά του οποίου διατηρεί όλες τις ενστάσεις που θα μπορούσε να προβάλλει κατά του δανειστή- εφόσον έχει γίνει προς αυτόν αναγγελία. 5/Προβλήματα εφαρμοστέου δικαίου στις σχέσεις πράκτορα με τρίτους εκτός του οφειλέτη 37. Ειδική τέλος ανάπτυξη θα πρέπει να αφιερωθεί στα προβλήματα που γεννώνται από συγκρούσεις δικαιωμάτων του πράκτορα-factor με τρίτους 50 όπως στις περιπτώσεις πτώχευσης του προμηθευτή, απαιτήσεων του δημοσίου, πολλαπλής εκχώρησης κλπ. Η Σύμβαση της Ρώμης δεν ρυθμίζει -αντίθετα από το σχέδιο της- το πρόβλημα της ισχύος της εκχώρησης 51 έναντι τρίτων Η ρύθμιση της περιπτώσεως πολλαπλής εκχωρήσεως θα ρυθμισθεί από το δίκαιο της απαίτησης σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ.2 της Σύμβασης της Ρώμης. Η ρύθμιση της τύχης της απαιτήσεως σε περίπτωση πτώχευσης του οφειλέτη θα κριθεί σύμφωνα με τη lex fori concursus. Σε περίπτωση που το ζήτημα ρυθμίζεται από αλλοδαπή απόφαση πτωχεύσεως θα εξαρτηθεί από το αν αυτή πληροί τις προϋποθέσεις αναγνώρισης και εκτέλεσής της στην ημεδαπή. 38. Η σύμβαση της Οτάβα δεν ρυθμίζει καθόλου τα περίπλοκα αυτά ζητήματα μειώνοντας έτσι την αξία της από πλευράς ομοιομορφοποιήσεως του δικαίου του factoring. 3/ Αλλοδαπές επιχειρήσεις factoring και δίκαιο κατάστασης αλλοδαπών 49 Βλ. Χ. Παμπούκη, Lex mercatoria, όπ.π.,σ.238 και τη νομολογία σημ Βλ. για το εσωτερικό δίκαιο, Βάθης, όπ.π., σ.125 επ., Απ. Γεωργιάδης,όπ.π.,σ.130 επ.

17 39. Τέλος θα πρέπει να αντιμετωπισθεί συνοπτικά το ζήτημα της εγκατάστασης στην Ελλάδα αλλοδαπών εταιρειών factoring 52 υπό το πρίσμα των προυποθέσεων χορήγησης άδειας λειτουργίας από τη Τράπεζα της Ελλάδας -που αποτελεί εκτελεστή ατομική πράξη- πριν από την άδεια σύστασης της εταιρείας. -Για τις εξωκοινοτικές πρέπει να παρατηρηθεί ότι υπάρχει σχετικό κενό στο νόμο 1905 (άρθρο 4 παρ.2) ως προς τα κριτήρια με βάση τα οποία θα διενεργείται ο σχετικός έλεγχος. Αυτό συμπληρώθηκε εν μέρει από την υπ αριθμ. 2168/ Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος με την οποία ορίζονται ως ουσιαστικές προϋποθέσεις η κάλυψη του ελάχιστου μετοχικού κεφαλαίου, η γνωστοποίηση των μετόχων και των μελών του διοικητικού συμβουλίου, η υποβολή σχεδίου καταστατικού, η υποβολή μελέτης σκοπιμότητας και τέλος περιγραφή του συστήματος άντλησης των πληροφοριών για τους πελάτες (προμηθευτές). Κατά συνέπεια παράλληλα με τον έλεγχο νομιμότητος προκύπτει από τις παραπάνω προϋποθέσεις η δυνατότητα και ελέγχου σκοπιμότητας. - Αντίθετα για τις κοινοτικές εταιρείες ή επιχειρήσεις ο παραπάνω έλεγχος περιορίζεται, δυνάμει των άρθρων 52 και 59 ΣυνθΕΚ, μόνο σ ένα έλεγχο νομιμότητας όπως και για τις ελληνικές εταιρείες. Με το άρθρο 14 του ν.2076/1992 προβλέπεται ότι για την εγκατάσταση στην Ελλάδα θυγατρικών -αλλοδαπών κοινοτικών - εταιρειών factoring δεν απαιτείται άδεια από τη Τράπεζα της Ελλάδος αλλά εγκαθιδρύθηκε ειδική διαδικασία ανακοίνωσης από την αρμόδια αρχή του Κράτους προέλευσης προς τη Τράπεζα της Ελλάδας. 51 Καλύτερος ο όρος ισχύς έναντι τρίτου που καλύπτει εννοιολογικά την επίκληση, βλ. Παπασιώπη - Πασσιά, όπ.π. σ.84 σημ Βλ.αντί όλων, Απ. Γεωργιάδη, όπ.π. σ

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Σεμινάριο ενημέρωσης 24-26 Φεβρουαρίου 2014 Η μετεξέλιξη των συναλλαγών σε ένα παγκοσμιοποιημένο και ανταγωνιστικό περιβάλλον με έχει ως συνέπεια τη μετεξέλιξη των κανόνων του ιδιωτικού δικαίου. Η στοιχειώδης

Διαβάστε περισσότερα

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και LEGAL INSIGHT ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΝΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΜΕΝΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Γιώργος Ψαράκης Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥ FACTORING & Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝ ΜΕΣΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥ FACTORING & Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝ ΜΕΣΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥ FACTORING & Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝ ΜΕΣΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Φοιτήτρια: Σιμογιάννη Καλλιόπη Επιβλέπων Καθηγητής: Λαζαρίδης Ιωάννης Θεσσαλονίκη Νοέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών ισχύει για το σύνολο του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 11.11.2011

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 11.11.2011 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 11.11.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο και την αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

«Το Factoring ως Χρηματοοικονομικό Εργαλείο των Επιχειρήσεων»

«Το Factoring ως Χρηματοοικονομικό Εργαλείο των Επιχειρήσεων» «Το Factoring ως Χρηματοοικονομικό Εργαλείο των Επιχειρήσεων» 18 Δεκεμβρίου 2013 Δομή Παρουσίασης Ορισμός του Factoring & Νομικά Πλαίσια Υπηρεσίες, Προιόντα, Οφέλη για την Επιχείρηση Διεθνές Factoring,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ04 ΣΤ05: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ04 ΣΤ05: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ04 ΣΤ05: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ 1. Γενικά I. Τα Πιστωτικά Ιδρύματα υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος (με το υπόδειγμα ΣΤ04), ανά εξάμηνο, στοιχεία οφειλετών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ Σεμινάριο ενημέρωσης 22-25 Ιουνίου 2009 Οι πιστοδοτήσεις των τραπεζών, από την φύση τους, είναι εκτεθειμένες σε πλήθος κινδύνων που απορρέουν από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1. Εισαγωγή Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών εφαρµόζεται στις εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς, οι οποίες παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες κατά την

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ F O R F A I T I N G. Τι είναι το forfaiting

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ F O R F A I T I N G. Τι είναι το forfaiting ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ F O R F A I T I N G Τι είναι το forfaiting Το forfaiting είναι η προεξόφληση γραμματίων, συναλλαγματικών ή άλλων αξιογράφων χωρίς δικαίωμα αναγωγής του αγοραστή κατά του πωλητή των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΈΓΓΡΑΦΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου (που περιλαμβάνει την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, τις θυγατρικές της εταιρείες καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ : LEASING

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ : LEASING ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ : LEASING ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ( ΑΜ:05/04) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΑΡΕΛΑΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Δάνεια. Ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Τράπεζας; Χορηγήσεις με υψηλή απόδοση και μικρή διάρκεια αποπληρωμής

Προσωπικά Δάνεια. Ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Τράπεζας; Χορηγήσεις με υψηλή απόδοση και μικρή διάρκεια αποπληρωμής Προσωπικά Δάνεια Σε όλα τα φυσικά πρόσωπα με εισοδήματα, σε ορισμένες περιπτώσεις και σε φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν πληρούν τα κριτήρια εισοδήματος αλλά δέχονται την ενεχυρίαση μετοχών εισηγμένων στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 1 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ Η αύξηση της "εξωστρέφειας" μπορεί να επιτευχθεί με: προώθησητωνεξαγωγώναγαθώνκαιυπηρεσιών, εκτέλεση τεχνικών έργων στο εξωτερικό, ανάληψη επενδύσεων στο εξωτερικό.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ Σεμινάριο ενημέρωσης 27 30 Σεπτεμβρίου 2010 Οι πιστοδοτήσεις των τραπεζών είναι από τη φύση τους εκτεθειμένες σε πλήθος κινδύνων που απορρέουν από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ (θεωρητική και πρακτική προσέγγιση)

ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ (θεωρητική και πρακτική προσέγγιση) (θεωρητική και πρακτική προσέγγιση) Σεμινάριο ενημέρωσης 8-9 Απριλίου 2014 Στην καθημερινή συναλλακτική πρακτική η χρήση των αξιογράφων και ιδιαίτερα της επιταγής και της συναλλαγματικής γίνεται όλο και

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική χρηματοδότηση. Επίκαιρες φορολογικές πτυχές

Εταιρική χρηματοδότηση. Επίκαιρες φορολογικές πτυχές Εταιρική χρηματοδότηση Επίκαιρες φορολογικές πτυχές 17/3/2015 www.zeya.com Θέματα 1. Δανεισμός Περιορισμοί στην έκπτωση τόκων Ομολογιακά δάνεια Νομολογιακές και άλλες εξελίξεις στο χαρτόσημο 2. Άλλες μορφές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 593/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 17ης Ιουνίου 2008

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 593/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 17ης Ιουνίου 2008 L 177/6 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.7.2008 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 593/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Ιουνίου 2008 για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές

Διαβάστε περισσότερα

Επεξηγήσεις - Αναλύσεις - Ειδικά ζητήματα- Παραδείγματα

Επεξηγήσεις - Αναλύσεις - Ειδικά ζητήματα- Παραδείγματα νόμου αυτού, ότι υπεισέρχεται ως διάδοχος στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του προσώπου που μεταβιβάζει. Η διάταξη αυτή δεν έχει εφαρμογή, αν το πρόσωπο που μεταβιβάζει ή το πρόσωπο που αποκτά τα αγαθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: LEASING ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΡΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ. Υπό της φοιτήτριας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Αντί προλόγου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Αντί προλόγου. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Αντί προλόγου. VII ΜΕΡΟΣ Α ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΕΔΩ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ 1. Οικονομική ανάπτυξη και εμπράγματη ασφάλεια 3 2. Δυσλειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Σύμβαση δανεισμού... 2 1.1 Γενικά... 4 1.2 Γνήσιος και μη γνήσιος δανεισμός... 5 1.3 Το νομικό πλαίσιο για τον κατ επάγγελμα δανεισμό εργαζομένων... 5 Πηγές... 9 Συντακτική ομάδα... 9 1 1.

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Τεχνολογία και Καινοτομία Ενότητα 3 η : ΞΕΝΟ/ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δρ. Ιωάννης Μπακούρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

(EEL 280/29.10.1994) την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής

(EEL 280/29.10.1994) την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής 5. ΟΔΗΓΙΑ 94/47/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Οκτωβρίου 1994 περί της προστασίας των αγοραστών ως προς ορισμένες πλευρές των συμβάσεων που αφορούν την απόκτηση δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Απαιτήσεις (ΔΛΠ 39) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Εισαγωγή Οι απαιτήσεις είναι βασικά αντικείμενο του: ΔΛΠ 39 «Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση» (Financial

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ:ΣΚΟΡΔΑ ΜΑΡΙΑ 457 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ :ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ

ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ:ΣΚΟΡΔΑ ΜΑΡΙΑ 457 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ :ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ:ΣΚΟΡΔΑ ΜΑΡΙΑ 457 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ :ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ Η πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων Factoring ως εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η. του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία. «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών»

Ε Κ Θ Ε Σ Η. του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία. «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών» Ε Κ Θ Ε Σ Η του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία «Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών» για την έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου βάσει του άρθρου 4.1.4.1.2 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Το Factoring, το οποίο αποδίδεται στα ελληνικά ως Πρακτόρευση Επιχειρηματικών

Το Factoring, το οποίο αποδίδεται στα ελληνικά ως Πρακτόρευση Επιχειρηματικών Α Ενότητα: Ορισμός του Factoring A 1. Βασικός ορισμός Το Factoring, το οποίο αποδίδεται στα ελληνικά ως Πρακτόρευση Επιχειρηματικών Απαιτήσεων, αποτελεί μία τριμερή σχέση ανάμεσα σε έναν Πράκτορα (Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ FACTORING: ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Υπό του φοιτητή: Θεόδωρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Οδηγίες συµπλήρωσης εντύπων αναφορικά µε το δανεισµό και των καταθέσεων κατοίκων Κύπρου (1) από / σε µη-κατοίκους. 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Σε ποια υπηρεσία πρέπει να απευθυνθώ και με ποια διαδικασία για την έκδοση εγγυητικής επιστολής με την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ;

1. Σε ποια υπηρεσία πρέπει να απευθυνθώ και με ποια διαδικασία για την έκδοση εγγυητικής επιστολής με την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ; 1. Σε ποια υπηρεσία πρέπει να απευθυνθώ και με ποια διαδικασία για την έκδοση εγγυητικής επιστολής με την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ; Απάντηση: Η επιχείρηση απευθύνεται σε τράπεζα που έχει συμβληθεί με την ΕΤΕΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα «Πιστωτικοί Τίτλοι»

Διαβάστε περισσότερα

Tax Flash. Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015

Tax Flash. Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 Tax Flash Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 Φεβρουάριος 2015 Με τις Εγκυκλίους 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 δόθηκαν σημαντικές διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 15/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 15/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2007 Αρ. Πρωτ. :1554 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 15/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ Πρόσφατα

Διαβάστε περισσότερα

103(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

103(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 103(Ι)/2013 103(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 138(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ)

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ) ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ) Η συμπλήρωση της αίτησης επαλήθευσης-πιστοποίησης δαπανών που υλοποιεί ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και κίνδυνος εκροής

Διαβάστε περισσότερα

Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση)

Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση) Leasing (Χρηματοδοτική μίσθωση) Στο άρθρο αυτό, θα προσπαθήσουμε με απλά λόγια να παρουσιάσουμε αυτόν τον τρόπο χρηματοδότησης, θέτοντας και απαντώντας τα πιο συνήθη ερωτήματα, ώστε να τον κάνουμε φιλικότερο

Διαβάστε περισσότερα

MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σκοπός του εγγράφου Το παρόν έγγραφο περιγράφει την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά το ηλεκτρονικό εµπόριο και τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ... 2 1. Η έννοια της μεταβολής του προσώπου του εργοδότη... 2 Πηγές... 7 Συντακτική ομάδα... 7 1 ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΕΓΓΥΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ (DOCUMENTARY CREDIT) ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Η ΕΝΕΓΓΥΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ (DOCUMENTARY CREDIT) ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Σεμινάριο ενημέρωσης 15-18 Νοεμβρίου 2011 Η τελευταία αναθεώρηση των Ομοιόμορφων Συνηθειών και Πρακτικής για τις Ενέγγυες Πιστώσεις (ΟΣΠ 600) [ Unifrm Custms and Practice fr Dcumentary Credits (UCP 600)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Μεθοδολογία και περιεχόμενο σύνταξης του Φακέλου Εμμανουήλ Πετράκης Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ι. Δάνεια ή πιστωτικά όρια προς 1. Το τελευταίο τρίμηνο, ποιες μεταβολές σημειώθηκαν όσον αφορά τα κριτήρια της τράπεζάς σας για τη χορήγηση δανείων ή πιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Μίσθωση και εκμίσθωση αγαθών. 1 Θανάσης Παζαρλόγλου

Μίσθωση και εκμίσθωση αγαθών. 1 Θανάσης Παζαρλόγλου Μίσθωση και εκμίσθωση αγαθών 1 Θανάσης Παζαρλόγλου Νομοθετικό πλαίσιο α) 11389/8-3-1993 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ Β 185). β)

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ* Ελευθέριου Σκαλίδη Καθηγητή Πανεπιστημίου

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ* Ελευθέριου Σκαλίδη Καθηγητή Πανεπιστημίου ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ* Ελευθέριου Σκαλίδη Καθηγητή Πανεπιστημίου Ε. Σκαλίδης 1201 I. Η εξασφαλιστική μεταβίβαση της κυριότητας κινητού 1. Η εξασφαλιστική

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Ημερ.: 22 / 07 / 2015 Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Τι αλλάζει με την νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, τι ισχύει με τις αναλήψεις μετρητών, μπορώ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους.

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. 19Α. (1) Οι τράπεζες διαθέτουν αξιόπιστες, αποτελεσματικές και πλήρεις στρατηγικές και διαδικασίες για την αξιολόγηση και τη διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του ευρωσυστήματος και την

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου καταστρώνεται σε τρία βασικά κεφάλαια: Α) Ως προς το Ταμείο Παρακαταθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ FACTORING ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ FACTORING.

Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ FACTORING ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ FACTORING. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα την 3 η ομάδα του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ. Ασφαλής ανάπτυξη των επιχειρήσεων στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Βασίλης Χριστίδης / CEO Αθήνα / 28.11.2014

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ. Ασφαλής ανάπτυξη των επιχειρήσεων στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Βασίλης Χριστίδης / CEO Αθήνα / 28.11.2014 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Ασφαλής ανάπτυξη των επιχειρήσεων στην Ελλάδα και το Εξωτερικό Βασίλης Χριστίδης / CEO Αθήνα / 28.11.2014 Ασφάλιση Πιστώσεων : Η λύση για τις επιχειρήσεις Έχετε ποτέ αντιμετωπίσει την

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Π. ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΊΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΗ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Π. ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΊΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΗ 1 Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Π. ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΊΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΗ Είναι πλέον κατανοητό από όλους ότι η αύξηση της "εξωστρέφειας" της Ελληνικής Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.)

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) ιοικητική Λογιστική Εισαγωγή στη διοικητική λογιστική Βασικά σημεία διάλεξης Τι είναι η διοικητική λογιστική Ο ρόλος του διοικητικού ού λογιστή Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος έκτης έκδοσης... ΧVΙΙ Aπό τον πρόλογο της πρώτης έκδοσης... XVIΙ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων (άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η Δράση αποσκοπεί στη διευκόλυνση των νησιωτικών τουριστικών επιχειρήσεων στη λήψη δανείων επενδυτικού σκοπού ή /και επιχειρηματικής ανάπτυξης με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Η Δράση χρηματοδοτεί με δάνειο

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη 1. Εισαγωγή Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες το σύνολο των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Νάουσα../../2012. Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Νάουσα../../2012. Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ» ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ.../2012 ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ Νάουσα../../2012 Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας.

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Αθήνα 13/7/2013 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Εταιρεία Α.Ε µέλος του ΣΑΤΕ, έθεσε τα εξής ερωτήµατα: Εις βάρος της εταιρείας και υπέρ προµηθευτή

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: LEASING & FACTORING

Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: LEASING & FACTORING Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: LEASING & FACTORING ΘΕΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Α.Μ.13959 ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Κα ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΥΣΚΑΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ - 1 / 5 - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΝΟΥΣΚΑΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ - 1 / 5 - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Καλή σας ημέρα, Αλλαγών συνέχεια λοιπόν και σε αυτό το email θα επισημάνουμε συνοπτικά τις κυριότερες αλλαγές που προκύπτουν στην έκδοση των παραστατικών. Καταρχήν, ο γνωστός Κ.Β.Σ. (Κώδικας Βιβλίων &

Διαβάστε περισσότερα

«Κύρωση (1) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.,

«Κύρωση (1) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε., B ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟΥ «Κύρωση (1) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. για την εφαρμογή των άρθρων 4επ. ν.703/77 για τον έλεγχο συγκεντρώσεων σε αποκρατικοποιήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. για την εφαρμογή των άρθρων 4επ. ν.703/77 για τον έλεγχο συγκεντρώσεων σε αποκρατικοποιήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Αθήνα, 3.6.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την εφαρμογή των άρθρων 4επ. ν.703/77 για τον έλεγχο συγκεντρώσεων σε αποκρατικοποιήσεις σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ Επιχείρηση που ασχολείται με χρηματοπιστωτικές συναλλαγές Σκοπός είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους Μέσω της διαφοράς ανάμεσα σε επιτόκιο δανεισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Υφιστάμενες ελλείψεις και μελλοντικές προοπτικές του ευρωπαϊκού ιδιωτικού διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

19th Roundtable with the Government of Greece

19th Roundtable with the Government of Greece Άγγελος Κωτσιόπουλος, Γενικός Διευθυντής Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) 19th Roundtable with the Government of Greece May 14th-15th, 2015 Athenaeum InterContinental, Athens ΟΜΙΛΙΑ Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ EULER HERMES ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΕ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ EULER HERMES ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ EULER HERMES ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΕ Χριστίνα Σαραντίδου, LLM (NU, Chicago IL), Δικηγορικό Γραφείο «Μεταξάς & Συνεργάτες» Ημερίδα: «Η ελληνική ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία και Καινοτομία - Οικονομική Επιστήμη και Επιχειρηματικότητα

Τεχνολογία και Καινοτομία - Οικονομική Επιστήμη και Επιχειρηματικότητα Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Τεχνολογία και Καινοτομία - Οικονομική Επιστήμη και Επιχειρηματικότητα Ενότητα: Χρηματοδοτική Μίσθωση (Leasing) Αν. Καθηγητής Μπακούρος Ιωάννης e-mail: ylb@uowm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006 ΕΠΙΣΤΟΛΗ Γ.Σ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Σας κοινοποιούµε την επιστολή που έστειλε η Γ.Σ.Ε.Ε. στην Ένωση ικαστών και Εισαγγελέων και στον ικηγορικό Σύλλογο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Έκταση εφαρµογής της πολιτικής 3 2. Εντοπισµός περιπτώσεων πιθανής συγκρούσεως

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχείρηση που έχει στην κατοχή της ένα γραμμάτιο προς είσπραξη μπορεί να το εκμεταλλευτεί ποικιλοτρόπως:

Η επιχείρηση που έχει στην κατοχή της ένα γραμμάτιο προς είσπραξη μπορεί να το εκμεταλλευτεί ποικιλοτρόπως: Η Λογιστική των γραμματίων Α- Γραμμάτια εισπρακτέα Κάθε επιχείρηση φέρει στο χαρτοφυλάκιο της γραμμάτια ή συναλλάσσεται με αυτά. Ειδικότερα για τα «γραμμάτια εισπρακτέα» κάθε επιχείρηση τηρεί ένα λογαριασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4 0 8 5 0 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (SER)

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4 0 8 5 0 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (SER) Σελίδα 1 από 5 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 15.000,00 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ")

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ (ΣΥΜΦΩΝΙΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ") Τη συµφωνία διαπραγµατεύθηκαν και ενέκριναν οι ευρωπαϊκές ενώσεις καταναλωτών καθώς και οι ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σημαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

L 129/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2010

L 129/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2010 L 129/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 461/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Μαΐου 2010 σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος 3 της συνθήκης για τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΘΑΝΑΣΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΘΑΝΑΣΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΘΑΝΑΣΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΝΝΟΙΑ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ- ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ- ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗΣ = φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκμεταλλεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική μελέτη για το καθεστώς της παρένθετης μητρότητας στα κράτη μέλη της ΕΕ

Συγκριτική μελέτη για το καθεστώς της παρένθετης μητρότητας στα κράτη μέλη της ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Συγκριτική μελέτη για το καθεστώς της παρένθετης μητρότητας στα κράτη μέλη της ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...15

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...15 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ..........................................................15 ΜΕΡΟΣ Ι - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.....................17 Ποιος πρέπει να καθορίζει την πιστωτική πολιτική;...........................17

Διαβάστε περισσότερα

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. 23.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 636/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

L 343/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2010

L 343/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2010 L 343/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1259/2010 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 2010 για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα του δικαίου που είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 45 Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.»

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» Από τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» τέθηκαν υπόψη μου το εξής περιστατικά: Οκτώ (8) από τα είκοσι ένα (21) μέλη του Δ.Σ., το

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Κεφάλαιο 7: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 171 Κεφάλαιο 7ο Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 07_MHXANOGRAFIKH ORG EPIXEIR.indd 171 11/8/2015 1:17:34 μμ

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Ι: Γενικές διατάξεις

Μέρος Ι: Γενικές διατάξεις Τα πιστωτικά ιδρύματα-μέλη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (εφεξής «ΕΕΤ») υιοθετούν στο πλαίσιο της αυτορρύθμισης τον παρόντα εθελοντικό Κώδικα βέλτιστης πρακτικής για τη σύναψη και διαχείριση κοινοπρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

Χρυσαφώ Τσούκα Αναπληρώτρια Kαθηγήτρια Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Χρυσαφώ Τσούκα Αναπληρώτρια Kαθηγήτρια Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Συμμετοχή της Ελλάδος στον Κανονισμό 1259/2010 για το εφαρμοστέο δίκαιο στο διαζύγιο και το δικαστικό χωρισμό («Ρώμη ΙΙΙ») Χρυσαφώ Τσούκα Αναπληρώτρια Kαθηγήτρια Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου της Νομικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος α' έκδοσης... 20. Πρόλογος β' έκδοσης... 22. 1. Επενδύσεις... 24. 1.1. Επένδυση... 24. 1.2. Επενδυτικός Κίνδυνος... 24

Πρόλογος α' έκδοσης... 20. Πρόλογος β' έκδοσης... 22. 1. Επενδύσεις... 24. 1.1. Επένδυση... 24. 1.2. Επενδυτικός Κίνδυνος... 24 Περιεχόμενα Πρόλογος α' έκδοσης... 20 Πρόλογος β' έκδοσης.... 22 1. Επενδύσεις... 24 1.1. Επένδυση... 24 1.2. Επενδυτικός Κίνδυνος... 24 1.2.1. Κίνδυνος λόγω του πληθωρισμού (Inflation risk)... 25 1.2.2.

Διαβάστε περισσότερα

I. Υποπαράγραφος Β.1, παρ. 1 και 2 και Υποπαράγραφος Β.2, παρ. 1 και 2: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ και Κ.Φ.Α.Σ., σχετικά με τους αγρότες

I. Υποπαράγραφος Β.1, παρ. 1 και 2 και Υποπαράγραφος Β.2, παρ. 1 και 2: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ και Κ.Φ.Α.Σ., σχετικά με τους αγρότες ΠΟΛ.1116/24.4.2014 Κοινοποίηση των διατάξεων των Υποπαραγράφων Β.1 και Β.2, παράγραφοι 1 και 2, της Παραγράφου Β' του άρθρου τρίτου του ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α' 85/7.4.2014) σχετικά με τους αγρότες και παροχή

Διαβάστε περισσότερα