Τα διάφορα είδη διεθνούς Factoring 1 και η ρύθμιση των νομικών ζητημάτων που απορρέουν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τα διάφορα είδη διεθνούς Factoring 1 και η ρύθμιση των νομικών ζητημάτων που απορρέουν"

Transcript

1 Τα διάφορα είδη διεθνούς Factoring 1 και η ρύθμιση των νομικών ζητημάτων που απορρέουν Χαράλαμπου Π. Παμπούκη 1. Η διεθνοποίηση των αγορών κινητών αξιών, ιδίως μετά τη δεκαετία του 1980, είναι πλέον κοινός τόπος 2. Το διεθνές factoring - δηλαδή η προς τον factor εκχώρηση βραχυπροθέσμων ή μεσοπρόθεσμων απαιτήσεων κατά τρίτων που προέρχονται από διεθνή προμήθεια αγαθών ή υπηρεσιών 3 - αποτελεί μία σύγχρονη τεχνική χρηματοδότησης των προμηθευτών αγαθών ή υπηρεσιών 4. Ο προμηθευτής επιτυγχάνει την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου, βελτιώνει τη ρευστότητα και αποδοτικότητα του, απαλλάσσεται από το συναλλαγματικό κίνδυνο, προωθεί τις πωλήσεις του και ασφαλώς βελτιώνει την εικόνα του ισολογισμού του και επομένως της πιστοληπτικής του ικανότητας. Έχει έτσι ως αποτέλεσμα να ενισχύει την είσοδο στη διεθνή αγορά επιχειρήσεων που συνήθως ήταν εκτός, κυρίως μεσαίες επιχειρήσεις με ταχεία επέκταση των εργασιών τους χωρίς καλή πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα προς το οποίο δρα συμπληρωματικά. Στις περισσότερες πράγματι περιπτώσεις ο πράκτωρ (factor) θα αναλαμβάνει και σύμμετρα θα απαλλάσσει τον προμηθευτή από τον κίνδυνο μη φερεγγυότητας των πελατών του. Ακόμη απελευθερώνει -σε επίπεδο επιχειρηματικής οργάνωσης- το προμηθευτή από τη διαχείριση των απαιτήσεων 5. 1 Για την απόδοση του όρου factoring στην ελληνική βλ. Βάθης, Η σύμβαση factoring, Αθήνα 1995 σ.13. Προτάθηκαν οι όροι αρχικά ανάληψη απαιτήσεων (Ενωση Ελληνικών Τραπεζών, Νέες μορφές τραπεζικών εργασιών «Ανάληψη απαιτήσεων τρίτων» Factoring, Επίκαιρα Θέματα, αρ.8, Αθήνα,1988) και μετεγενέστερα πιο εύστοχα από τον Απ. Γεωργιάδη,(Νέες μορφές συμβάσεων της σύγχρονης οικονομίας Leasing- Factoring- Forfaiting-Franchising Αθήνα Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1995, σ.112 επ., συγκρ.ιδίου, Η χρηματοδοτική ανάληψη απαιτήσεων ΝοΒ 36,115, τον όρο χρηματοδοτική ανάληψη απαιτήσεων ακολουθεί και ο Βελέντζας,Τραπεζικό δίκαιο, 1992, σ.259) ο όρος πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων ο οποίος έχει επικρατήσει. Εντούτοις είναι σκόπιμο προκειμένου περί του διεθνούς factoring ο όρος να μην αποδίδεται στην ελληνική διότι ο ξένος όρος έχει μεγαλύτερη δηλωτικότητα στις διεθνείς συναλλαγές (βλ. Λιακόπουλο,Η σύμβαση Factoring, ΕΕμπΔ ΛΘ [1988], 377)αλλά και Βάθη, όπ.π. σ Alexander, Towards Unification and Predictability: The International Factoring Convention, 27 Colum. J. Trasnat l L Alexander,op.cit.,354, Salinger, Factoring Law and Practice, 2ed., London, Sweet & Maxwell 1995, 115, 4 Απ.Γεωργιάδης, όπ.π. σ Απ.Γεωργιάδης, όπ.π. σ.115.

2 2. Το factoring είναι ακόμη ένα δημιούργημα της πράξης που αποκαλύπτει επίσης την εν δυνάμει συμμετοχή της στη δικαιοπαραγωγή και ασφαλώς το διεθνές factoring στο μέτρο που δημιουργεί πλέγμα σταθερών συμβατικών υποχρεώσεων και δικαιωμάτων μετέχει του σύγχρονου φαινομένου που η διεθνής επιστήμη αποκαλεί lex mercatoria Η υπεροχή του διεθνούς factoring ως ευέλικτου χρηματοπιστωτικού εργαλείου το οποίο προσφέρει ένα «σύνολο» υπηρεσιών αναδεικνύεται και από μία συνοπτική σύγκριση με άλλα πιο παραδοσιακά μέσα χρηματοδότησης όπως κυρίως η ενέγγυος τραπεζική πίστωση. Έναντι αυτής το διεθνές factoring εμφανίζει κυρίως το πλεονέκτημα ότι περιορίζει το κόστος διαχείρισης αλλά και προεξόφλησης του προμηθευτή όπως και τον κίνδυνο μη φερεγγυότητας του αγοραστή 7. Εντούτοις ένα σημαντικό του μειονέκτημα αποτελεί η μη κάλυψη του κινδύνου από συνθήκες πολιτικής αστάθειας (political risk) για τις εξαγωγές με εξαίρεση μία ειδική μορφή πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων που τείνει να αυτονομηθεί, το forfaiting To factoring έχει γνωρίσει μεγάλη επιτυχία στις ΗΠΑ, Καναδά και Δυτική Ευρώπη 9. Βέβαια οι εσωτερικές ρυθμίσεις εμφανίζουν ορισμένες αποκλίσεις τόσο ως προς τη χρησιμοποιούμενη μορφή factoring όσο και ως προς τη ρύθμιση ορισμένων προβλημάτων που ανακύπτουν 10. Στο εσωτερικό δίκαιο ο νομοθέτης με το ν.1905/1990 ρύθμισε τη σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων ( factoring) η οποία, στο άρθρο 1 παρ.1 6 Χ. Παμπούκης, Η lex mercatoria ως εφαρμοστέο δίκαιο στις διεθνείς συμβατικές ενοχές, Αθήνα Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1996, σ Forman & Gilbert, Factoring & Finance,1976, 126; Alexander, όπ.π., σ Για το οποίο βλ.χρυσάνθης, Forfaiting Χρηματοδότηση εξαγωγών, Αθήνα,1991, Μαλακού, Νέοι χρηματοδοτικοί θεσμοί, Factoring- Forfaiting, 2η εκδ.,αθήνα,1990, Απ.Γεωργιάδης, όπ.π.157 επ. και. παρακάτω, αρ.16 επ. 9 Βλ. Βάθης, σ.22-23, Van Houtte, The Law of International Trade, Sweet & Maxwell,1995, σ Για δικαιοσυγκριτικές παρατηρήσεις που αφορούν το αγγλικό δίκαιο, το δίκαιο των ΗΠΑ, το γερμανικό και γαλλικό δίκαιο, βλ.βάθης, όπ.π., σ και ειδικότερα για το factoring μεταξύ ΗΠΑ και Ιαπωνίας, βλ.philbrick, The use of factoring in international commercial transactions and the need for legal uniformity as applied to factoring transactions between the United States and Japan, 99 Com.L.J.= Commercial Law Journal,141.Για το γαλλικό δίκαιο βλ.jauffret, Manuel droit commercial,21 par Mestre, Paris, LGDJ,1993,467επ., Rives-Lange/ Raynaud, Droit bancaire, Paris,1990, 713 επ.

3 ορίζεται ως η σύμβαση μεταξύ ενός πράκτορα επιχειρηματικών απαιτήσεων (factor) 11 και της αντισυμβαλλόμενης του επιχείρησης (προμηθευτής) η οποία πρέπει να είναι κατά κύριο επάγγελμα προμηθευτής αγαθών ή υπηρεσιών με την οποία ο factor αναλαμβάνει την είσπραξη και παρακολούθηση μέρους ή του συνόλου των απαιτήσεων ακόμη και μελλοντικών που διατηρεί ο προμηθευτής κατά τρίτων (αγοραστών) Στη πράξη υπάρχουν πολλές μορφές factoring και έχουν προταθεί πολλές επί μέρους διακρίσεις 13. Από αυτές η κυριότερη είναι η διάκριση γνήσιας(old line factoring) και μη γνήσιας σύμβασης factoring (recourse factoring) με κριτήριο την ανάληψη ή μη του κινδύνου μη φερεγγυότητας από τον factor. Στη πρώτη περίπτωση και εξ επόψεως εσωτερικού δικαίου νομικού χαρακτηρισμού θα πρόκειται κυρίως περί εκχωρήσεως απαιτήσεως ενώ στη δεύτερη κυρίως περί εντολής Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι ειδικά το διεθνές factoring. Θα πρέπει κατά συνέπεια να εξετασθούν η έννοια και οι μορφές του διεθνούς factoring (A) και στη συνέχεια οι νομικές ρυθμίσεις των διαφόρων ζητημάτων που προκύπτουν (Β). Α/ Η έννοια και οι μορφές του διεθνούς factoring 1/ H έννοια του διεθνούς factoring 11 Που κατά νόμο (άρθρο 4) είναι δυνατό να είναι μόνο τράπεζες ή Α.Ε.πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων και μετά από άδεια λειτουργίας που χορηγείται από την Τράπεζα της Ελλάδος, βλ.αντί όλων Απ. Γεωργιάδης, όπ.π. σ.140 επ. 12 Η σύμβαση factoring γεννά ενδιαφέροντα ζητήματα «εσωτερικού» νομικού χαρακτηρισμού για τα οποία βλ.αντί όλων Βάθης, όπ.π.91 επ. οποίος υποστηρίζει (σ.108 επ.) την εκδοχή ότι αποτελεί μικτή σύμβαση. Βλ.ακόμη και Γεωργακόπουλο, Τραπεζικές συμβάσεις, σ.638 ο οποίος υποστηρίζει ότι το factoring είναι σύμβαση κατά την οποία ο πράκτορας ενεργεί ως παραγγελιοδόχος είσπραξης του πελάτη του χωρίς να αναλαμβάνει το κίνδυνο μη φερεγγυότητας του οφειλέτη, Aπ.Γεωργιάδη, όπ.π.,σ.118 επ. 13 Όπως π.χ. επί τη βάσει των παρεχομένων υπηρεσιών: factoring με δικαίωμα αναγωγής που δεν καλύπτει το πιστωτικό κίνδυνο (Recourse factoring), αμιγώς χρηματοδοτικό factoring, χωρίς λογιστική παρακολούθηση των απαιτήσεων (Bulk factoring), factoring χωρίς χρηματοδότηση (Maturity factoring), εμπιστευτικό factoring, που περιλαμβάνει προεξόφληση τιμολογίων με ανάληψη πιστωτικού κινδύνου χωρίς δικαίωμα αναγωγής και με τον όρο ότι δεν θα γίνει αναγγελία προς τον τρίτο οφειλέτη(disclosed factoring), για τη τελευταία βλ. εντούτοις το άρθρ.2παρ.1 ν.1905/1990 που προβλέπει ότι η σύμβαση factoring πρέπει να αναγγέλλεται υποχρεωτικά εγγράφως στον οφειλέτη, βλ.απ.γεωργιάδης,όπ.π.σ.121 επ., Βάθης,όπ.π.25 επ., Van Houtte, όπ.π.,σ Χωρίς να τίθεται εν αμφιβόλω ότι κατ ακριβολογία πρόκειται περί μικτής συμβάσεως, βλ.σχετικά Λιακόπουλο, Ζητήματα εμπορικού δικαίου, ΙΙ, Αθήνα,1987, σ

4 7. Το διεθνές factoring 15 αντιδιαστέλλεται προς το εσωτερικό 16. Κατ εφαρμογή του οικονομικού κριτηρίου 17 του διεθνούς χαρακτήρα - του πότε δηλαδή μία έννομη σχέση ενδιαφέρει το υπό ευρεία έννοια ιδιωτικό διεθνές δίκαιο 18 -, και το οποίο, εκτός του Συμβατικού διεθνούς δικαίου, έχει αποκτήσει υπεροχή στο χώρο της διεθνούς συναλλαγής 19, θα νοείται ως διεθνές factoring η σχέση κατά την οποία ο προμηθευτής(δανειστής) και ο αγοραστής (οφειλέτης) θα έχουν τις επαγγελματικές τους εγκαταστάσεις σε διαφορετικές πολιτείες 20. Αφορά δηλαδή τη περίπτωση του εξαγωγικού factoring κατά την οποία ο προμηθευτής πωλεί αγαθά σε μία άλλη χώρα. Η απόφαση της Επιτροπής Νομισματικών Θεμάτων 399/1988 νομιμοποιεί και στο θετικό δίκαιο τη διάκριση μεταξύ ελλήνων αναδόχων είσπραξης εμπορευματικών απαιτήσεων (export factors)και αλλοδαπών αναδόχων (import factors). Πρέπει να παρατηρηθεί ακόμη ότι πριν την ψήφιση του ν.1905/1990 είχε εκδοθεί η απόφαση υπ αριθμ.959/ του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας 21 κυρίως για τη συναλλαγματική εξυπηρέτηση του εξαγωγικού factoring η οποία αντικαταστάθηκε πρόσφατα από τις αποφάσεις 507/ και 511/ της Επιτροπής Νομισματικών Θεμάτων Κατ ακολουθία το factoring είναι διεθνές και στη περίπτωση συμβάσεως σύμφωνα με την οποία ο προμηθευτής εκχωρεί τις απαιτήσεις του κατά τρίτου οφειλέτη στην αλλοδαπή σ έναν export factor στην ημεδαπή ο οποίος απευθύνεται σ ένα import 15 Βλ.Kitsaras, Das Unidroit Ubereinkommen ϋber das internatonale Factoring vom (Ottawa) aus der Sicht des deutchen und griechischen Rechts,1994, passim. 16 Για το οποίο βλ.μεταξύ άλλων, Απ. Γεωργιάδης, όπ.π., Βάθης, όπ.π., Γεωργακόπουλος, όπ.π. 17 Δηλαδή η διασυνοριακή μετακίνηση αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίων και του οποίου η εφαρμογή ενδείκνυται εν προκειμένω λόγω της έντονης συναλλακτικής φύσης του factoring, βλ. Χ. Παμπούκης, όπ.π., σ.24, υπέρ του οικονομικού κριτηρίου και ο Schmitthoff, Schmitthoff` s Export Trade The law & Practice of International Trade,9η εκδ.,london,stevens,1990, , Salinger,όπ.π.,σ Δεχόμενος μάλλον το νομικό κριτήριο ο Gavalda, Vo Factoring in Rιpertoire de Droit International, αρ Ευρυγένης, Στοιχεία δικαίου διεθνών συναλλαγών, 1976, 45 επ., Χ.Παμπούκης, όπ.π., σ.22 επ. 19 Βλ. Χ. Παμπούκης,όπ.π., σ Βλ. Βάθης,σ.29, Απ.Γεωργιάδης,σ.122,Salinger, όπ.π.,σ.285, Schmitthoff` s Export Trade, The Law & Practice of International Trade, 9ed., Stevens, London, 1990, σ Η Σύμβαση της Οτάβα του 1988 (άρθρο 2) ακολουθεί το ίδιο κριτήριο «...whenever the receivables asigned pursuant to a factoring contract arise from a contract of sale of goods between a supplier and a debtor whose places of business are in different States». Το κείμενο της Σύμβασης έχει δημοσιευθεί 27 I.L.M. = International Legal Materials 922 (1988). 21 Για την οποία βλ.αναλυτικά Λιακόπουλο, όπ.π.εεμπδ ΛΘ σ.382 επ., Τσιμπανούλη, Ένα νομοσχέδιο για την πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων, ΝοΒ 38, Βλ. Απ. Γεωργιάδης, όπ.π., σ.123

5 factor της χώρας της εγκατάστασης του οφειλέτη (σύμβαση interfactors) 23. Έστω π.χ. ένας προμηθευτής εγκατεστημένος στο Κράτος Α ο οποίος συνάπτει σύμβαση πώλησης αγαθών με ένα αγοραστή εγκατεστημένο στο Κράτος Β. Για να προσφέρει πίστωση στον αλλοδαπό αγοραστή ο προμηθευτής εκχωρεί την απαίτησή του κατά του Β σ ένα factor του κράτους Α. Ο export factor με τη βοήθεια συνήθως ενός import factor του κράτους Β θα αναλύσει τον πιστωτικό κίνδυνο. Σε θετική περίπτωση ο factor του Κράτους Α θα προεξοφλήσει μέρος ή το σύνολο της απαιτήσεως με ποσοστό προμήθειας. Στη συνέχεια θα γίνει αναγγελία στον Β ότι οφείλει να εξοφλήσει στη συμφωνημένη ημερομηνία την απαίτηση στον import factor του Κράτους Β. Εκτός από τις μορφές εσωτερικού factoring με βάση κυρίως τις προσφερόμενες υπηρεσίες 24 και που ασφαλώς απαντώνται και στο διεθνές factoring θα εξετασθούν εδώ ειδικά μόνο οι μορφές του διεθνούς factoring. 2/ Μορφές διεθνούς factoring 9. Λόγω κυρίως της ανάγκης γρήγορης και αξιόπιστης ενημέρωσης για την φερεγγυότητα του οφειλέτη που εξ ορισμού είναι εγκατεστημένος σ άλλο Κράτος από αυτό του προμηθευτή-δανειστή και του export factor αλλά και λόγω της ιδιαιτέρων νομικών δυσκολιών από την εμπλοκή περισσοτέρων εννόμων τάξεων 25 στο διεθνές factoring δημιουργήθηκε και η μορφή του έμμεσου ή δύο factors συστήματος όπως και αμιγώς διεθνών «αλυσίδων» ανταποκριτών (correspondent) factors. Aνάλογα λοιπόν με τη παρεμβολή ή μη και δεύτερου factor (import factor) δύο είναι οι κύριες μορφές του διεθνούς factoring με διάφορες παραλλαγές: α/ Εμμεσο διεθνές factoring ή σύστημα διπλού factor 10. Στη μορφή του διπλού factor ο προμηθευτής συνάπτει σύμβαση factoring με export factor του κράτους εγκατάστασής του ο οποίος με τη σειρά του συνάπτει σύμβαση (interfactors) με τον ανταποκριτή του import factor του κράτους της εγκατάστασης του οφειλέτη. Συνήθως γίνεται ένα καταμερισμός της υπηρεσίας και των κινδύνων μεταξύ των δύο factors και συνακόλουθα και της προμήθειας. Ο export 23 Alexander, όπ.π., σ Βλ.ανωτ.σημ Βλ. Βάθης, όπ.π., σ.29-30, Salinger, όπ.π., σ , Schmitthoff, όπ.π., σ

6 factor παραμένει έναντι του προμηθευτή- δανειστή συνολικά υπεύθυνος και συνήθως θα παράσχει και τη χρηματοδότηση. Ο import factor θα είναι υπεύθυνος έναντι του export factor για το κίνδυνο μη φερεγγυότητας του οφειλέτη για τις οφειλές που έχει αποδεχθεί και για την είσπραξη τους Τα κύρια πλεονεκτήματα είναι η εγκυρότερη γνώση τόσο των νομικών κανόνων όσο και της φερεγγυότητας ή μη του οφειλέτη 27 και ειδικότερα για τον προμηθευτή ο περιορισμός του συναλλαγματικού κινδύνου. Στα μειονεκτήματα συγκαταλέγονται το πιθανώς μεγαλύτερο κόστος και η καθυστέρηση μεταφοράς κεφαλαίων όπως και σ ορισμένες περιπτώσεις υψηλότερα έξοδα διαχείρισης του import factor. 12. Μία άλλη παραλλαγή του συστήματος του διπλού factor είναι το διεθνώς αποκαλούμενο back-to-back factoring. Η χρήση του γίνεται κυρίως όταν υπάρχει μεγάλος και σταθερός όγκος συναλλαγών στη περίπτωση σταθερού διανομέα, θυγατρικής εταιρείας ή υποκαταστήματος του προμηθευτή σ άλλη χώρα. Σ αυτή τη περίπτωση το ποσό της χρηματοδότησης, δια προκαταβολών, είναι συνήθως μεγαλύτερο απ αυτό που έχει την ικανότητα να παράσχει ο import factor 28. Ο export factor συνάπτει σύμβαση factoring με τον προμηθευτή και συγχρόνως συνάπτει σύμβαση interfactors με τον ανταποκριτή του. Ο import factor συνάπτει σύμβαση factoring -με μορφή η οποία επιτρέπει τις προκαταβολές- με το διανομέα για τις εγχώριες απαιτήσεις του. Οι εγκρίσεις (approvals) που θα δοθούν από τον export factor στον import factor θα γίνονται συνήθως με βάση τη καθαρή θέση του λογαριασμού του διανομέα με τον import factor. Τέλος για τις προμήθειες του προμηθευτή- δανειστή προς τον διανομέα- οφειλέτη θα εφαρμόζεται το σύστημα του διπλού factor με την απόκλιση ότι η πληρωμή του 26 Για τη διαδικασία του συστήματος διπλού factor και την πιστοποίηση των απαιτήσεων, βλ.αναλυτικά, Salinger, όπ.π., σ Βλ.αναλυτικά, Salinger, όπ.π., σ ο οποίος εξετάζει τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα από τη σκοπιά του κάθε εμπλεκόμενου μέρους. 28 Βλ.Salinger, όπ.π., σ

7 διανομέα προς τον import factor θα εξαρτάται από το λογαριασμό που επίσης διατηρεί στον import factor των πωλήσεων του διανομέα προς τρίτους. β/ Άμεσο διεθνές factoring ή σύστημα απλού factor 13. Κυρίως για να αντιμετωπισθούν τα μειονεκτήματα του συστήματος του διπλού factor - η καθυστέρηση πληρωμών, αύξηση κόστους διαχείρισης κλπ.- η πράξη χρησιμοποιεί διάφορες παραλλαγές που έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό ότι στη σχέση κύριο ρόλο έχει μόνο ένας factor. 14.Η πιο ενδιαφέρουσα παραλλαγή και που συγχρόνως είναι μία ενδιάμεση μορφή μεταξύ του συστήματος του διπλού factor και αυτό του απλού factor, που διεθνώς ονομάζεται «one-and-a-half factor system». Σκοπός του είναι η αποφυγή διπλών υπηρεσιών. Χαρακτηρίζεται από την απαλλαγή του import factor ως προς την είσπραξη των απαιτήσεων. Εντούτοις αναλαμβάνει την υποχρέωση προστασίας του export factor από το κίνδυνο μη φερεγγυότητας του οφειλέτη και τον συνεπικουρεί στις περιπτώσεις δικαστικής επίλυσης διαφορών. 15. Οι άλλες δύο κύριες παραλλαγές είναι πιο απλές και συνίστανται αντίστοιχα στην κατάργηση είτε του export factor (άμεσο εισαγωγικό factoring- direct import factoring) είτε του import factor (-άμεσο εξαγωγικό direct export factoring). 3/ Το forfaiting 16. Ακόμη ειδικότερη μορφή συμβάσεων πρακτορείας απαιτήσεων αποτελεί το forfaiting το οποίο κατά τη νομική του φύση στηρίζεται στη μεταβίβαση απαίτησης αλλά έχει ιδιομορφίες κυρίως ότι η μεταβιβαζόμενη απαίτηση συνήθως ασφαλίζεται και ότι ο forfaiter αναλαμβάνει εξασφαλιστικά έναντι του προμηθευτή και μία σειρά κινδύνων (εμπορικό, πολιτικό, επιχειρηματικό). Το forfaiting είναι η σύμβαση κατά την οποία ο εξαγωγέας (forfaitist) πωλεί και εκχωρεί στον forfaiter εξαγωγική συνήθως μεσοπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη απαίτηση η οποία καλύπτεται από αξιόγραφα χωρίς ο εκδοχέας (forfaiter) να έχει

8 δικαίωμα αναγωγής κατά του εκχωρητή (εξαγωγέα) στη περίπτωση που δεν ικανοποιηθεί από τον πρωτοφειλέτη (εισαγωγέα) Η χρηματοδότηση μέσω forfaiting είναι καθαρά εξαγωγική κεφαλαιουχικών αγαθών μακράς οικονομικής ζωής, απευθύνεται σε σημαντικού μεγέθους επιχειρήσεις και αφορά συνήθως μία απαίτηση. Αντίθετα το factoring συνήθως αφορά κεφαλαιουχικά αγαθά βραχυπρόθεσμης ή μεσοπρόθεσμης οικονομικής ζωής, δημιουργεί συνήθως διαρκή ενοχική σχέση και απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα νομικά ζητήματα που θέτει και αφορούν το δίκαιο διεθνών συναλλαγών εστιάζονται, όπως και στο factoring, στον καθορισμό του εφαρμοστέου δικαίου στη σύμβαση forfaiting όπως επίσης στα ζητήματα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου που μπορεί να ανακύψουν στο χώρο των αξιογράφων και της εγγυητικής επιστολής 30 που δεν θα αντιμετωπισθούν ειδικά στη παρούσα μελέτη. Β/ Η νομική ρύθμιση του διεθνούς factoring Τα νομικά ζητήματα που γεννώνται θα πρέπει να αναλυθούν διαχωρίζοντας τις έννομες σχέσεις που δημιουργούνται σ όλες αυτές τις παραλλαγές. Και ανάλογα με τη μορφή του factoring υπάρχουν είτε τριγωνικές, π.χ. στο σύστημα του μονού factor είτε τετραγωνικές έννομες σχέσεις, πχ. στο σύστημα του διπλού factor. 1/ Η πολλαπλότητα των ρυθμίσεων ως προς το εφαρμοστέο δίκαιο και η ανάγκη ασφάλειας δικαίου 18. Θα πρέπει όμως πρώτα να επισημανθεί ότι μεθοδολογικά στο δίκαιο διεθνών συναλλαγών συνυπάρχουν διάφορες τεχνικές καθορισμού του εφαρμοστέου δικαίου και επίλυσης των διαφορών. Οπως ακόμη ότι στις διεθνείς συναλλαγές ιδιαίτερα υπάρχει εντονότερη ανάγκη ασφάλειας δικαίου και προβλεψιμότητας των λύσεων. Έτσι π.χ. έστω ότι ένας προμηθευτής εγκατεστημένος στο Κράτος Α έχει συνάψει σύμβαση factoring μ ένα 29 Ο ορισμός είναι του Απ. Γεωργιάδη, όπ.π., σ Βλ. και συγκρίνατε με Χρυσάνθη, όπ.π.,σ. 13 βλ.και Schmitthoff, όπ.π., σ Βλ. Γεωργιάδης, όπ.π.,σ , Χρυσάνθη, όπ.π. σ

9 factor επίσης εγκατεστημένο στο Κράτος Α για τις απαιτήσεις που διατηρεί κατά οφειλετών εγκατεστημένων στο Κράτος Β μέσω ενός import factor του Κράτους Β. Η σύμβαση, η οποία περιέχει ρήτρα επιλογής ως εφαρμοστέου δικαίου του δικαίου του Κράτους Α, και το δι αυτής καθοριζόμενο δίκαιο δεν επιλύουν όλα τα προβλήματα που γεννώνται από τη σχέση και συγκεκριμένα το εφαρμοστέο δίκαιο στη σύμβαση δεν καταλαμβάνει τις διαφορές που μπορεί να ανακύψουν στη σχέση factor - οφειλέτη. Έτσι αν ο τελευταίος δεν καταβάλλει το σχετικό τίμημα της απαίτησης στον factor είναι αβέβαιο αν θα κληθεί σ εφαρμογή το δίκαιο του Κράτους Α ή Β. Η ανάγκη ομοιομορφοποιήσεως του δικαίου είναι εμφανής και ίσως ανάλογη της πολυπλοκότητας της σχέσεως. 19. Για τη ρύθμιση των νομικών ζητημάτων που γεννώνται προτείνονται έτσι τόσο λύσεις εκπορευόμενες από το ομοιόμορφο δίκαιο -διεθνούς (Σύμβαση της Οτάβα του 1988 της Unidroit η οποία δεν έχει κυρωθεί από την Ελλάδα 31 ) και ιδιωτικής προέλευσης (lex mercatoria 32 )- όσο και από το παραδοσιακό ιδιωτικό διεθνές δίκαιο (διεθνές, με ιδιαίτερη έμφαση και ανάπτυξη στη Σύμβαση της Ρώμης για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές και εσωτερικό). 20. Η Σύμβαση της Unidroit της Οτάβα του 1988 η οποία είναι δυνατό να ενσωματωθεί με τη βούληση των μερών στη σύμβασή τους, επιτυχώς έχει ενοποιήσει ουσιαστικούς κανόνες της σύμβασης factoring και έχει ρυθμίσει τη σχέση factor/ οφειλέτη. Αντίθετα ορισμένες διατάξεις της, ως αποτέλεσμα συμβιβασμού και συγκερασμού διαφορετικών αντιλήψεων, δεν είναι απόλυτα επιτυχείς όπως π.χ. αυτή που αφορά την εγκυρότητα της ρήτρας μη-εκχώρησης. Επίσης δεν επιλύει το σημαντικό ζήτημα της πολλαπλής μεταβίβασης της απαίτησης Όπως προαναφέρθηκε έχουν δημιουργηθεί από σημαντικούς φορείς και πλέγμα ουσιαστικών κανόνων ιδιωτικής προέλευσης που εντάσσονται αναμφισβήτητα στη γνωστή lex mercatoria. Διεθνείς όμιλοι factoring όπως κυρίως η Factor Chain International αλλά και η Heller Factoring συμφώνησαν και εκπόνησαν ομοιόμορφους ουσιαστικούς κανόνες. Οι 31 Για την οποία βλ. μεταξύ άλλων, Kitsaras, όπ.π. passim, Alexander,όπ.π., Schmitthoff ,Λιακόπουλος,Ζητήματα εμπορικού δικαίου, ΙΙ,1997, σ όπου και επισημάνσεις διαφορών με το ελληνικό ουσιαστικό δίκαιο, 32 Έτσι λειτουργούν π.χ. οι Κανόνες εφαρμογής διεθνούς factoring, Δελτίο Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών,1987,σ.77 επ. 33 Alexander, όπ.π.,σ., ,van Houtte, όπ.π. σ

10 λεπτομερείς όροι του Code of international factoring customs (Κώδικας συναλλακτικών συνηθειών διεθνούς factoring) που εκπονήθηκαν από την FCI το 1987 και συμπληρώθηκαν το 1990, αποτελούν το πιο σημαντικό παράδειγμα και αφορούν τετραγωνική σχέση. Ασφαλώς όπως προβλέπεται και από τους ίδιους τους κανόνες (άρθρ.5) τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να αποκλείσουν την εφαρμογή τους. Ας σημειωθεί ακόμη ότι προβλέπουν τη διαιτητική επίλυση των διαφορών μεταξύ του import factor και export factor Εντούτοις η σημαντικότερη μέθοδος καθορισμού του εφαρμοστέου δικαίου παρά την πολυπλοκότητά της 35 παραμένει η προσέγγιση του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου Εδώ ενδιαφέρει ιδιαίτερα η ρύθμιση του άρθρου 12 της Σύμβασης της Ρώμης για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές, που επιλύει ειδικότερα τον καθορισμό του εφαρμοστέου δικαίου στην εκχώρηση 36. Ας σημειωθεί ότι η Σύμβαση της Ρώμης ισχύει στην Ελλάδα από τη 1η Απριλίου 1991 και αποτελεί το θετικό δίκαιο 37. Η διάταξη αυτή προβλέπει: «1. Οι υποχρεώσεις ανάμεσα στον εκχωρητή και τον εκδοχέα μιας απαίτησης διέπονται από το δίκαιο που, σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση, εφαρμόζεται στη μεταξύ τους σύμβαση.2. Το δίκαιο που διέπει την εκχωρούμενη απαίτηση καθορίζει το εκχωρητό της, τις σχέσεις μεταξύ εκδοχέα και οφειλέτη, τους όρους με τους οποίους μπορεί να γίνει επίκληση της εκχώρησης έναντι του οφειλέτη και το εξοφλητικό αποτέλεσμα παροχής του οφειλέτη». Η διάταξη της πρώτης παραγράφου αφορά τις σχέσεις μεταξύ του εκχωρητή (προμηθευτή) και του εκδοχέα (πράκτορα- factor) και ορίζει ότι η συμβατική τους σχέση (σύμβαση πρακτορείας- factoring) διέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο που καθορίζεται σύμφωνα με τη Σύμβαση της Ρώμης. 34 Van Houtte, όπ.π., σ Collins, Floating Charges, Receivers and Managers and the Conflict of Laws (1978) I.C.L.Q Για την εκχώρηση υπό το καθεστώς της ΑΚ 25 βλ. Σπ.Μεταλληνό, Η εκχώρησις κατά το ιδιωτικόν διεθνές δίκαιον, Αθήναι 1971 passim. Και για το εφαρμοστέο δίκαιο στην εκχώρηση απαιτήσεων βλ.d. Pardoel, Les conflits de lois en matière de cession de créance, préf. P. Lagarde, Paris, LGDJ, 1997, passim. 37 Βλ. Ι. Βούλγαρη, Το πεδίο εφαρμογής της σύμβασης της Ρώμης του 1980 «για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές» και τα όρια του εφαρμοστέου δικαίου που προβλέπει, σε σχέση με τις αντίστοιχες διατάξεις του Αστικού Κώδικα, ΝοΒ 40 [1992] 1289, Χ.Παμπούκη, Η επιλογή του εφαρμοστέου δικαίου και οι κανόνες αμέσου εφαρμογής στη Σύμβαση της Ρώμης, για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές, ΝοΒ 40[1992],1327, Παπασιώπη- Πασσιά, Το εφαρμοστέο στη σύμβαση δίκαιο, ελλείψει συμφωνίας των μερών κατά την Κοινοτική Σύμβαση του 1980, για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές. Καταναλωτικές και εργατικές συμβάσεις, ΝοΒ 40 [1992] 1344, της ιδίας, Η Κοινοτική Σύμβαση

11 Η διάταξη της δεύτερης παραγράφου ορίζει όχι ακριβώς το εφαρμοστέο δίκαιο αλλά την έκταση εφαρμογής του σε γενικότερα ζητήματα που αφορούν τη σχέση εκδοχέα και οφειλέτη. Οι σχέσεις μεταξύ εκχωρητή και οφειλέτη δεν ρυθμίζονται κατά ειδικό τρόπο από τη Σύμβαση της Ρώμης με μόνη εξαίρεση το εκχωρητό της απαίτησης. Κατά συνέπεια θα διέπονται από το δίκαιο που διέπει τη μεταξύ τους σχέση (π.χ. πώληση αγαθών, προσφορά υπηρεσιών κλπ.). 2/ Το εφαρμοστέο δίκαιο στις δημιουργούμενες από το factoring σχέσεις 23. Στη συνέχεια θα εξετασθούν όλες οι δυνατές σχέσεις που δημιουργούνται από τη σχέση factoring σ όλες τις μορφές τους για την επίλυση ορισμένων κυρίων ζητημάτων που πιθανόν θα απασχολήσουν τη πράξη και τη νομολογία των δικαστηρίων. Τέτοια ζητήματα είναι η εγκυρότητα της εκχώρησης, το εκχωρητό της απαίτησης, η προτεραιότητα επί πολλαπλών εκχωρήσεων, η ισχύς της εκχώρησης κατά τρίτου προσώπου που στρέφεται κατά του οφειλέτη κλπ. Προκαταρκτικά θα πρέπει να παρατηρηθεί για χάρη ευκολότερης κατανόησης ότι το δίκαιο της απαίτησης(δηλ. της κύριας σχέσης) θα διέπει καταρχήν όλες τις σχέσεις εκτός αφενός από αυτές της σύμβασης factoring και αφετέρου εκείνων της σύμβασης interfactors που διέπονται από το δικό τους δίκαιο το οποίο δεν ταυτίζεται αναγκαία με το δίκαιο της απαίτησης 38. 1/ Το εφαρμοστέο δίκαιο στις σχέσεις προμηθευτή (εκχωρητή) και οφειλέτη. 24. Μία πρώτη σχέση δημιουργείται από τη σύμβαση «προμηθείας» αγαθών ή υπηρεσιών μεταξύ του προμηθευτή και του οφειλέτη. Η Σύμβαση της Ρώμης δεν επιλαμβάνεται ειδικά και ρητά του καθορισμού του δικαίου που διέπει την απαίτηση. Αυτό θα καθορισθεί σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις των άρθρων 3 και 4 της Σύμβασης. Αντίθετα οριοθετεί την έκταση εφαρμογής του δικαίου που διέπει την εκχωρούμενη απαίτηση. Σύμφωνα λοιπόν με της Ρώμης του 1980 για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές όπως ισχύει στην Ελλάδα, Θεσ/κη, Gaudemet- Tallon, Le nouveau droit international privé européen des contrats (commentaire de la Convention CEE no 80/ 934 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, RTD eur 1981, 275.

12 τη Σύμβαση της Ρώμης (άρθρο 12 παρ.2) το εφαρμοστέο δίκαιο σ αυτή τη σχέση - δίκαιο της απαίτησης 39 - θα επιλύει ορισμένα ζητήματα που αναφέρονται στη διάταξη 40 από τα οποία το κυριότερο στη πράξη είναι η εγκυρότητα ή μη της ρήτρας μη εκχωρήσεως της απαίτησης 41. Ποιο θα είναι αυτό το δίκαιο δεν μπορεί εκ των προτέρων και in abstracto να προσδιορισθεί αφού θα εξαρτάται από την κύρια συμβατική σχέση π.χ. αν πρόκειται περί διεθνούς πωλήσεως θα καθορίζεται με forum την Ελλάδα δυνάμει των κανόνων της Συμβάσεως της Ρώμης και σύντομα της Συμβάσεως της Βιέννης που βρίσκεται στο προπαρασκευαστικό στάδιο της κύρωσής της. 25. Η σύμβαση της Οτάβας που περιέχει ομοιόμορφες διατάξεις ουσιαστικού δικαίου σχετικά με το ζήτημα της εγκυρότητας της ρήτρας μη εκχωρήσεως, στο άρθρο 6 προβλέπει ως καταρχήν λύση στη πρώτη παράγραφο ότι η εκχώρηση απαιτήσεως από το προμηθευτή στον factor είναι έγκυρη παρά τυχόν αντίθετη συμφωνία που θα περιέχεται στη κύρια σύμβαση. Η παράγραφος 2, για να μετριάσει τη δραστικότητα της λύσης, παρέχει τη δυνατότητα επιφυλάξεως των Κρατών ως προς τη διάταξη της πρώτης παραγράφου. 2/ Το εφαρμοστέο δίκαιο στη σχέση μεταξύ προμηθευτή (εκχωρητή) και πράκτορα (εκδοχέα) 26. Η σχέση που απορρέει από την ίδια τη σύμβαση factoring με συμβαλλόμενους το προμηθευτή και την εταιρία factoring κατά το άρθρο 12 παρ.1 της Σύμβασης της Ρώμης 42 θα διέπεται από το ιδικό της δίκαιο (της σύμβασης factoring) το οποίο θα ανευρίσκεται σύμφωνα με τους κανόνες της Σύμβασης της Ρώμης των άρθρων δηλαδή 3 και Gavalda, όπ.π., αρ Το δίκαιο που διέπει την εκχωρούμενη απαίτηση καθορίζει το εκχωρητό της, τις σχέσεις μεταξύ εκδοχέα και οφειλέτη, τους όρους με τους οποίους μπορεί να γίνει επίκληση της εκχώρησης έναντι του οφειλέτη και το εξοφλητικό αποτέλεσμα παροχής του οφειλέτη, βλ. και P.Lagarde, Le nouveau droit international privé des contrats après l entrée en vigueur de la convention de Rome du 19 juin 1980, Rev.crit.dr.internat. privé 1991, 335, Παπασιώπη- Πασσιά, όπ.π., σ Βλ και Σπ. Μεταλληνό, όπ.π., σ Ορθά υποστηρίζει η Pardoel,( Les conflits de lois en matière de cession de créance, préf. P. Lagarde, Paris, LGDJ, 1997, σ.335 έπ.) ότι τυγχάνει εφαρμογής η διάταξη του άρθρου 12 και όχι εκείνη του άρθρου 13 της Σύμβασης της Ρώμης.

13 Καταρχήν σε περίπτωση επιλογής δικαίου από τα μέρη σύμφωνα με το άρθρο 3 της Συμβ.Ρώμης αυτό το δίκαιο θα διέπει τη σύμβαση factoring 43. Σε περίπτωση ελλείψεως επιλογής τίθεται το ζήτημα του προσδιορισμού της χαρακτηριστικής παροχής αφού σύμφωνα με το άρθρο 4 της Σύμβασης της Ρώμης το δίκαιο -κατά τη σύναψη της σύμβασης factoring- της συνήθους διαμονής ή επί νομικών προσώπων της κεντρικής διοίκησης της (lex sedis) του οφειλέτη της χαρακτηριστικής παροχής θα τεκμαίρεται ότι συνδέεται στενότερα με τη σύμβαση. 27. Στη σύμβαση factoring κατά την άποψή μας η χαρακτηριστική παροχή - η παροχή δηλαδή που χρωματίζει ιδιαίτερα τη σύμβαση και της δίδει το όνομά τηςείναι αυτή του factor 44. Έχει εκφρασθεί εντούτοις και η εσφαλμένη άποψη 45 ότι στη μορφή του γνησίου factoring η χαρακτηριστική παροχή είναι αυτή του προμηθευτή επειδή πρόκειται ουσιαστικά για πώληση δικαιωμάτων ενώ αντίθετα στο μη γνήσιο factoring αποτελεί στην ουσία σύμβαση δανείου και η χαρακτηριστική παροχή είναι αυτή του factor. Δεν είναι κρίσιμη σ αυτή τη σχέση η διάκριση μεταξύ γνήσιας και μη γνήσιας σύμβασης πρακτορείας γιατί παραγνωρίζει την ιδιοτυπία της σύμβασης πρακτορείας που είναι μικτή σύμβαση. Αυτό που χαρακτηρίζει τη σύμβαση πρακτορείας - χωρίς να χρειάζεται εσφαλμένα να τη χαρακτηρίζουμε είτε ως πώληση δικαιωμάτων είτε ως σύμβαση δανείου, είναι η παροχή του πράκτορα. 28. Η Σύμβαση της Οτάβα στο άρθρο 2 ορίζει ότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της η σύμβαση factoring και κατά συνέπεια εφαρμόζονται οι ομοιόμορφοι ουσιαστικοί κανόνες της. 29. Ως προς το πρόβλημα της χαρακτηριστικής παροχής σε σχέση με το forfaiting ισχύουν mutatis mutandis οι παραπάνω αναπτύξεις. Η χαρακτηριστική παροχή είναι αυτή του forfaiter και κατά συνέπεια θα τεκμαίρεται ως δίκαιο το οποίο συνδέεται στενότερα προς τη σύμβαση - και άρα εφαρμοστέο- το δίκαιο του τόπου της κεντρικής εγκατάστασης του forfaiter. 3/Το εφαρμοστέο δίκαιο στη σύμβαση interfactors 43 Βλ. τις σκέψεις του Gavalda, όπ.π., αρ.10 επ. προγενέστερα της Σύμβασης της Ρώμης. 44 Μartiny, in Reithmann/ Martiny, Internationales Vertragrecht, Das Internationale Privatrecht der Shuldvertage, 4 η έκδ. Verlag Dr. Otto Schmidt, Koln Βλ. και τις ενδιαφέρουσες σκέψεις της Pardoel,( Les conflits de lois en matiθre de cession de crιance, prιf. P. Lagarde, Paris, LGDJ, 1997,σ.81 έπ.) για τη δυσκολία προσδιορισμού της χαρακτηριστικής παροχής σ ορισμένες περιπτώσεις και για την ανάγκη εισαγωγής κάποιας ευκαμψίας. 45 Soergel -Von Hoffmann, Art.28, αρ.325 έπ.

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Συνήγορος του Καταναλωτή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 3 1. Γενικά... 5 2. Τί πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές προτού επιλέξουν την τράπεζα από την οποία θα

Διαβάστε περισσότερα

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1-1.5 2. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Η εξέλιξη του οικονοµικού βίου, η οποία επέφερε τη διεύρυνση των συναλλαγών και την ανάπτυξη των αγορών, καθώς επίσης και η τεχνολογική πρόοδος

Διαβάστε περισσότερα

Η απώλεια συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων λόγω της μη εφαρμογής του Κανονισμού 1408/71 στα εκ του νόμου συστήματα επικουρικής ασφάλισης 1

Η απώλεια συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων λόγω της μη εφαρμογής του Κανονισμού 1408/71 στα εκ του νόμου συστήματα επικουρικής ασφάλισης 1 1 Η απώλεια συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων λόγω της μη εφαρμογής του Κανονισμού 1408/71 στα εκ του νόμου συστήματα επικουρικής ασφάλισης 1 Θεοδώρα Τσοτσορού Σεπτέμβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγικά 2. Μη

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ MONOPROSWPI COMPANY OF LIMITED RESPONSIBILITY 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Η ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α. Γενικά 1. Το εταιρικό µόρφωµα της µονοπρόσωπης εταιρίας δεν συµβιβάζεται µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. Έγγραφο Διαβούλευσης 1

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. Έγγραφο Διαβούλευσης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ : 1623 Αθήνα, 14/04/2015 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Έγγραφο Διαβούλευσης 1 1. Κεντρικές Αρχές Αγορών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Έμμεση φορολογία και φορολογική διαχείριση Φόρος προστιθέμενης αξίας

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Έμμεση φορολογία και φορολογική διαχείριση Φόρος προστιθέμενης αξίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Έμμεση φορολογία και φορολογική διαχείριση Φόρος προστιθέμενης αξίας Ημερομηνία δημοσίευσης 3 Απριλίου 2014 Επεξηγηματικές σημειώσεις σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά κείµενα. Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού. κοινοτικού δικαίου. του Dr Klaus-Dieter Borchardt. Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκά κείµενα. Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού. κοινοτικού δικαίου. του Dr Klaus-Dieter Borchardt. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Το αλφάβητο του κοινοτικού δικαίου Ευρωπαϊκά κείµενα Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού Το αλφάβητο του κοινοτικού δικαίου του Dr Klaus-Dieter Borchardt Ευρωπαϊκή Επιτροπή Το έντυπο αυτό εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ «Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ TO ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟΝ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής» 1. ΑΡΘΡΟ 1 ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης: Κων/νος Κωνσταντέλλος, (Δικηγόρος ειδικευθείς στο Ιδιωτικό Δίκαιο)

Συντάκτης: Κων/νος Κωνσταντέλλος, (Δικηγόρος ειδικευθείς στο Ιδιωτικό Δίκαιο) Συντάκτης: Κων/νος Κωνσταντέλλος, (Δικηγόρος ειδικευθείς στο Ιδιωτικό Δίκαιο) ΕΝΝΟΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Σύμφωνα με τον Εμπορικό Νόμο, εμπορικό δίκαιο είναι το σύνολο των κανόνων που ρυθμίζουν τις εμπορικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ UNIDROIT 1 ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (2010) 2 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ (Αντικείμενο των Αρχών) Οι Αρχές που ακολουθούν θέτουν γενικούς κανόνες που αποβλέπουν στη ρύθμιση των διεθνών εμπορικών συμβάσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές Διαδικασίες. Επιλεκτικές Σηµειώσεις- Φροντιστηριακό υλικό-πρακτικά ζητήµατα

Ειδικές Διαδικασίες. Επιλεκτικές Σηµειώσεις- Φροντιστηριακό υλικό-πρακτικά ζητήµατα Ειδικές Διαδικασίες Επιλεκτικές Σηµειώσεις- Φροντιστηριακό υλικό-πρακτικά ζητήµατα 2 1. Εισαγωγή Ευρετήριο Ι. Νοµική φύση των ειδικών διαδικασιών ΙΙ. Εσφαλµένη Διαδικασία 2. Ειδικές Διαδικασίες Ι. Γαµικές

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 83/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 231/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 προς συμπλήρωση της

Διαβάστε περισσότερα

Διαμεσολάβηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Μια Εισαγωγή

Διαμεσολάβηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Μια Εισαγωγή Διαμεσολάβηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Μια Εισαγωγή του Δρ Felix Steffek LLM (Cambridge), Ιούνιος 2012 Ι. Διαμεσολάβηση 1. Ορισμός και Χαρακτηριστικά Η διαμεσολάβηση είναι μία μεταξύ πολλών διαδικασιών για

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 400/1970 (Φ.Ε.Κ. 10/Α/17.1.1970) «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα 2013 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 10-105 57 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : «Η σημασία ί ττου συμμ εεττο χχ ι κκού managemen tt σττι ι ςς Τράπ εε ζζ εε ςς γγ ια ι ττη νν αύ ξξηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Θέσεις της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) για την αντιμετώπιση της Οικονομικής Κρίσης και για την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. ΑΘΗΝΑ - ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009

Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009 ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΤΣΙΛΕΚΑΣ ΑΜ. 437 ΑΝ ΡΕΑΣ ΞΕΝΑΚΗΣ ΑΜ. 444 Επιβλέπων Καθηγητής: ρ. Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΠΕ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Ονοµατεπώνυµο: Χρυσαυγή Ε. Κολιού Αριθµός Μητρώου:1340200800159 Εξάµηνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ 1. Του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, νομίμως εκπροσωπούμενου. 2. Του Δήμου Αλίμου, νομίμως εκπροσωπούμενου. ΚΑΤΑ 1) Του «Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις ιδιωτικοποιήσεις Μάιος 2013

Εισαγωγή στις ιδιωτικοποιήσεις Μάιος 2013 www.pwc.com.cy Εισαγωγή στις ιδιωτικοποιήσεις Μάιος 2013 Περιεχομένα Πρόλογος 1 Ιδιωτικοποιήσεις Εισαγωγή 2 Μεθόδοι ιδιωτικοποίησης 3 Διαδικασίες ιδιωτικοποίησης 5 Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ)

ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ανδρέας Γιωργάς Σπανός Α.Μ 7583 ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ 87 Α /16-5-1997), του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α /28-9-1999), της Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

Βλ, σχετικά, A. Riley, The EU Reform Treaty and the Competition Protocol: Undermining EC Competition Law, ECLR 2007, 703, Ν.

Βλ, σχετικά, A. Riley, The EU Reform Treaty and the Competition Protocol: Undermining EC Competition Law, ECLR 2007, 703, Ν. ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ 1. Εισαγωγή Στις 13.12.2007 υπεγράφη στη Λισσαβόνα το σχέδιο της συνθήκης για την τροποποίηση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονομία 2/10

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονομία 2/10 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Η Ελληνική Οικονομία 2/10 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 60, Ιούλιος 2010 Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας της Ελληνικής Οικονομίας αποτελεί προϊόν συλλογικής

Διαβάστε περισσότερα

Ποια τα επιχειρήματα υπέρ και κατά του διεθνούς εμπορίου;

Ποια τα επιχειρήματα υπέρ και κατά του διεθνούς εμπορίου; Τι είναι το συγκριτικό και τι το απόλυτο πλεονέκτημα στο διεθνές εμπόριο; Συγκριτικό πλεονέκτημα: μια χώρα έχει συγκριτικό πλεονέκτημα στην παραγωγή ενός προϊόντος αν το κόστος ευκαιρίας της παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ 30 ΠΕ ΙΑ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΙΛΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΛΛΑ Α Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα Έκθεση εκπονήθηκε, υπό την αιγίδα του ΣΕΒ, από ομάδα

Διαβάστε περισσότερα