ΥΠΕΡΠΗ ΗΣΗ ΕΜΠΟ ΙΩΝ Α.Ι.Α ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΕΡΠΗ ΗΣΗ ΕΜΠΟ ΙΩΝ Α.Ι.Α. 2015 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ"

Transcript

1 ΥΠΕΡΠΗ ΗΣΗ ΕΜΠΟ ΙΩΝ Α.Ι.Α ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Ποιος είναι υπεύθυνος για το άλογό του ; Ο σταβλίτης και ο ρο ονητής. Ο κτηνίατρος. Ο αθλητής. Ο αρχηγός οµάδος. 2. Τι στρωµνή χρησιµοποιούµε σε ένα στάβλο; Ροκανίδι. Άχυρο. Λαστιχένιο άτωµα. Όλα τα αρα άνω. 3. Πόσες φορές πρέπει να τρώει ένα άλογο ; Μία. Τρεις ή ερισσότερες. Καµία. Έξι. Καρότα. Χόρτο. Μήλα. Άχυρο. 4. Ποια είναι η βασική τροφή του αλόγου ; 5. Από τι εξαρτάται η ποσότητα φαγητού που τρώει ένα άλογο; Α ό το µέγεθός του. Α ό τη δουλειά ου κάνει. Και α ό το µέγεθός και α ό τη δουλειά ου κάνει. Α ό τη φυλή καταγωγής του. 6. Πώς καθαρίζουµε καθηµερινά ένα άλογο ; Με νερό. Με ανί. Με ξυστρί, βούρτσα και αγκύλη. Με σκού α. 1

2 7. Πως λέγεται το εργαλείο που καθαρίζουµε τις οπλές του αλόγου; Μαντήλι. Πετσέτα. Άγκιστρο. Αγκύλη. 8. Γιατί βάζουµε λάδι ή λίπος στις οπλές των αλόγων ; Για οµορφιά. Για να γυαλίζουν. Για ροστασία και ενυδάτωση. Για οµοιοµορφία. 9. Ποιος είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο κουρεύουµε ένα άλογο ; Για να ξεϊδρώνει οιο εύκολα. Για αισθητικούς λόγους. Για να δυναµώνει η τρίχα. Για να είναι ελαφρύτερο. 10. Πώς λέγεται το µακρύ λουρί µε το οποίο γυµνάζουµε ένα άλογο από κάτω ; Ρυταγωγέας. Λουρί. Σειραγωγέας. Ηνία. 11. Κάθε πότε πεταλώνουµε ένα άλογο; Κάθε 50 ηµέρες ερί ου. Κάθε 20 ηµέρες ερί ου. Κάθε 80 ηµέρες ερί ου. Κάθε 15 ηµέρες. 12. Πως λέγεται το πανί που βάζουµε κάτω από τη σέλα ; Ε ίσαγµα. Πρόσταγµα. Υ όσαγµα. Ε ίθεµα. 13. Πώς λέγεται η ζώνη που δένουµε τη σέλα πάνω στο άλογο; Ε ιρρίνιο. Αρτάνη. Προστερνίδιο. Έ οχο. 14. Πώς λέγεται το µέρος της σέλας που κάθεται ο ιππέας; Κάθισµα. Έδρα. Σαµάρι. Καµ άνα. 15. Πώς λέγεται το λουρί που κρατάει τον αναβολέα; Έ οχο. Αρτάνη. Προστερνίδιο. Ανάσ αστο. 2

3 16.Ποια είδη χαλίνωσης υπάρχουν; Α λή Χαλίνωση. ι λή Χαλίνωση. Α λή κ ι λή Χαλίνωση. Τρι λή Χαλίνωση. 17. Πώς λέγεται το µέρος της χαλίνωσης που κρατάει ο ιππέας ; Έ οχο. Ηνία. Προστερνίδιο. Ανάσ αστο. 18. Πως λέγεται το µέρος της χαλίνωσης στο οποίο προσαρµόζεται η στοµίδα ; Παρα λευρίδια. Παραγναθίδια. Προµετω ίδιο. Ε ιρρίνιο. 19. Πώς λέγεται το µέρος της χαλίνωσης που περνάει πίσω από τα αυτιά του αλόγου και είναι το υψηλότερο σηµείο του κεφαλιού του? Παραγναθίδιο. Ηνία. Κορυφαία. Ανάσ αστο. 20. Από ποια πλευρά ρυταγωγούµε ένα άλογο ; Α ό την αριστερή. Α ό την δεξιά. Α ό µ ροστά. Α ό ίσω. 21. Τι φοράµε σε ένα άλογο κατά τη µεταφορά του µε φορτηγό ή τρέιλερ; Γκέτες και κα ίστρι. Μόνο κα ίστρι. Μ ότες µεταφοράς ή bandages και κα ίστρι. Σέλλα. 22. Οι ίπποι για να συµµετέχουν σε επίσηµους αγώνες της Ε.Ο.Ι. πρέπει: Να φέρουν υ οχρεωτικά τον αριθµό µητρώου ί ου. Να έχουν εθνικό ή διεθνές διαβατήριο και να είναι εγγεγραµµένοι στο µητρώο της Ε.Ο.Ι. Να µην έχουν εµβολιαστεί µέσα στις 7 ροηγούµενες ηµέρες α ό τον Αγώνα. Όλα τα αρα άνω. 23. Οι ίπποι για να συµµετέχουν σε Εθνικούς Αγώνες της Ε.Ο.Ι. πρέπει να είναι εµβολιασµένοι για την γρίπη των ιπποειδών: 12 µήνες ριν τον Αγώνα 6 µήνες ριν τον Αγώνα 3 µήνες ριν τον Αγώνα 1 µήνα ριν τον Αγώνα 3

4 24. Η Ε.Ο.Ι. µπορεί να εφαρµόσει το σύστηµα ελέγχου απαγορευµένων ουσιών για ίππους ιππείς (anti doping control): Ό οτε το κρίνει σκό ιµο ή αναγκαίο. Μόνο στον αγώνα Πρωταθλήµατος. Στους 5 ρώτους κάθε κατηγορίας. Στους 3 ρώτους κάθε κατηγορίας. 25. Από ποιόν εκπροσωπείται ο αθλητής στις συνεννοήσεις του µε την Αγωνόδικο Επιτροπή; Α ό τον ρο ονητή του Α ό τον αρχηγό οµάδας του οµίλου του Α ό τον σταβλίτη του Α ό τον Πρόεδρο του οµίλου του 26. Τι είναι η Κίτρινη Κάρτα; Προειδο οίηση ρος τον αθλητή ότι θα τιµωρηθεί µε α οβολή 2 µηνών α ό τους αγώνες αν άρει 2 η κίτρινη κάρτα µέσα σε ένα χρόνο Προειδο οίηση για α οκλεισµό του αθλητή α ό τον αγώνα Προειδο οίηση ότι η Οµοσ ονδία θα τον τιµωρήσει Ε ί ληξη για καθυστερηµένη είσοδο του αθλητή στο στίβο 27. Πότε δίνεται στον αθλητή Κίτρινη Κάρτα; Όταν µιλήσει άσχηµα στον κηδεµόνα του Όταν α οκλεισθεί α ό τον αγώνα Όταν φερθεί βάναυσα στο άλογό του ή συµ εριφερθεί α ρε ώς. Όταν κάνει λάθος διαδροµή 28. Πρέπει ο αθλητής να έλθει στην απονοµή των επάθλων µε το άλογό του; εν χρειάζεται να έλθει καθόλου θα του στείλουν το βραβείο στο σ ίτι Μ ορεί να έλθει µόνος του Είναι υ οχρεωτικό. Μ ορεί να λάβει το έ αθλο ο ρο ονητής του 4

5 Α.Ι.Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 1. Ο αθλητής. 2. Όλα τα παραπάνω. 3. Τρεις ή περισσότερες. 4. Χόρτο. 5. Και από το µέγεθός και από τη δουλειά που κάνει. 6. Με ξυστρί, βούρτσα και αγκύλη. 7. Αγκύλη. 8. Για προστασία και ενυδάτωση. 9. Για να ξεϊδρώνει ποιο εύκολα. 10. Σειραγωγέας. 11. Κάθε 50 ηµέρες περίπου. 12. Υπόσαγµα. 13. Έποχο. 14. Έδρα 15. Αρτάνη. 16. Μονή & ιπλή Χαλίνωση. 17. Ηνία. 18. Παραγναθίδια. 19. Κορυφαία. 20. Από την αριστερή. 21. Μπότες µεταφοράς ή bandages και καπίστρι. 22. Όλα τα παραπάνω µήνες πριν τον Αγώνα. 24. Όποτε το κρίνει σκόπιµο ή αναγκαίο. 25. Από τον αρχηγό οµάδας του οµίλου του. 26. Προειδοποίηση προς τον αθλητή ότι θα τιµωρηθεί µε αποβολή 2 µηνών από τους αγώνες αν πάρει 2 η κίτρινη κάρτα µέσα σε ένα χρόνο. 27. Όταν φερθεί βάναυσα στο άλογό του ή συµπεριφερθεί απρεπώς. 28. Είναι υποχρεωτικό. 5

6 Α.Ι.Α ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ 1. Η ακρωµία του αλόγου βρίσκεται : Στα ρόσθια άκρα. Στα ο ίσθια άκρα. Κάτω α ό το ρόσθιο τµήµα (αψίδα) της σέλας. Κοντά στην ουρά. 2. Η στεφάνη της οπλής βρίσκεται : Στην κάτω ( ελµατιαία) ε ιφάνεια. Στο άνω όριο της ο λής, δηλαδή στο όριο κεράτινης στιβάδας και δέρµατος. Είναι εξάρτηµα της χελιδόνας. Εκεί ου το οθετείται το έταλο. 3. Η χελιδόνα της οπλής βρίσκεται : Στην ελµατιαία ε ιφάνεια και στο ο ίσθιο τρίτο της ο λής. Στην ελµατιαία ε ιφάνεια και στο ρόσθιο τρίτο της ο λής. Στη στεφάνη. Στο σηµείο ου αναδύονται οι εταλωτικοί ήλοι ( καρφιά). ύο φορές την ηµέρα. Μία φορά την ηµέρα. Μία φορά κάθε δύο ηµέρες. Μία φορά κάθε τρεις ηµέρες. 4. Η στρωµνή θα πρέπει να καθαρίζεται τουλάχιστον : 5. Η ταΐστρα ενός αλόγου είναι προτιµότερο να βρίσκεται : Στο κέντρο του box. Να κρέµεται α ό την οροφή. Σε µία γωνία, στο ύψος του δα έδου. Σε µία γωνία κοντά στην όρτα. 6. Το ελάχιστο ύψος τοποθέτησης µίας ταΐστρας-ποτίστρας για ένα άλογο 500kg είναι : 0,5 µέτρο. 1 µέτρο. 1,5 µέτρο. 2 µέτρα. 6

7 7. Στην περίπτωση που ένα άλογο χρειάζεται περισσότερη ενέργεια για τους αγώνες αυξάνουµε ελαφρά την περιεκτικότητα του σιτηρεσίου σε: Καρ ούς (βρώµη, κριθάρι, καλαµ όκι). Πατάτες. Χόρτο. Άχυρο. 8. Στην περίπτωση που ένα άλογο θα πρέπει να παραµείνει ακινητοποιηµένο στο box για εύλογο χρονικό διάστηµα, τότε µειώνουµε την περιεκτικότητα του σιτηρεσίου σε : Καρ ούς (βρώµη, κριθάρι, καλαµ όκι). Πατάτες. Χόρτο. Άχυρο. Χωλότητα. Τύφλωση. Βήχα. Ανορεξία. 9.Ένα άλογο µε κολικό εµφανίζει : 10. Στην περίπτωση αλόγου ύποπτου κολικού θα πρέπει : Το άλογο να ερ ατήσει ή ια. Το άλογο να ι ευτεί ή ια. Το άλογο να ι ευτεί έντονα. Καλούµε κτηνίατρο. 11. Στην περίπτωση αλόγου ύποπτου κολικού θα πρέπει : Το άλογο να ταϊστεί και χόρτο και καρ ό. Το άλογο να φάει µόνο καρ ό. Το άλογο να φάει µόνο χόρτο. Το άλογο να µην φάει τί οτε. 12. Στην περίπτωση ενός αιµορραγούντος τραύµατος στα άκρα : Αφήνουµε την ληγή ακάλυ τη. Πλένουµε µε ή ιο αντιση τικό διάλυµα και ε ιδένουµε. Α λώς ψεκάζουµε µε αντιση τικό σ ρέυ. Ε ιδένουµε χωρίς να λύνουµε. 13. Στην περίπτωση που διαπιστώσουµε ρινικό έκκριµα και βήχα : Κάνουµε µ άνιο το άλογο. Κάνουµε ρο όνηση και καλούµε κτηνίατρο. εν κάνουµε ρο όνηση και καλούµε κτηνίατρο. Α λώς αναµένουµε ε ί µία εβδοµάδα. 7

8 14. Στην περίπτωση χωλότητας ενός πρόσθιου άκρου: Το άλογο ανεβάζει το γλουτό του όταν ατάει το άσχον άκρο. Το άλογο κατεβάζει το γλουτό του όταν ατάει το άσχον άκρο. Το άλογο ανεβάζει το κεφάλι του όταν ατάει το άσχον άκρο. Το άλογο κατεβάζει το κεφάλι του όταν ατάει το άσχον άκρο. 15. Στην περίπτωση που γίνει αντιληπτό ότι ένα άλογο χωλαίνει : Θα ρέ ει να α οσύρεται α ό την ρο όνηση. Θα ρέ ει να συνεχίζει την ρο όνηση καθώς ολλές φορές η χωλότητα υ οχωρεί. Θα ρέ ει να συνεχίζει την ρο όνηση αλλά µετά την χορήγηση ενός αναλγητικού. Θα ρέ ει να α οσύρεται α ό την ρο όνηση και να καλείται κτηνίατρος. 16. Η περιποίηση των οπλών ενός αλόγου περιλαµβάνει : Την εφαρµογή α ολυµαντικών διαλυµάτων (φορµόλη, γαλαζό ετρα κτλ) στο έλµα. Την καθηµερινή διαβροχή τους µε νερό για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Τον καθηµερινό εξονυχισµό τους. Την εφαρµογή λαδιού στο έλµα. 8

9 Α.Ι.Α ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Κάτω από το πρόσθιο τµήµα (αψίδα) της σέλας. 2. Στο άνω όριο της οπλής, δηλαδή στο όριο κεράτινης στιβάδας και δέρµατος. 3. Στην πελµατιαία επιφάνεια και στο οπίσθιο τρίτο της οπλής. 4. ύο φορές την ηµέρα. 5. Σε µία γωνία κοντά στην πόρτα µέτρο. 7. Καρπούς (βρώµη, κριθάρι, καλαµπόκι). 8. Καρπούς (βρώµη, κριθάρι, καλαµπόκι). 9. Ανορεξία. 10. Καλούµε κτηνίατρο. 11. Το άλογο να µην φάει τίποτε. 12. Πλένουµε µε ήπιο αντισηπτικό διάλυµα και επιδένουµε. 13. εν κάνουµε προπόνηση και καλούµε κτηνίατρο. 14. Το άλογο ανεβάζει το κεφάλι του όταν πατάει το πάσχον άκρο. 15. Θα πρέπει να αποσύρεται από την προπόνηση και να καλείται κτηνίατρος. 16. Την εφαρµογή απολυµαντικών διαλυµάτων (φορµόλη, γαλαζόπετρα κτλ) στο πέλµα. 9

10 Α.Ι.Α ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΥΠΕΡΠΗ ΗΣΗ ΕΜΠΟ ΙΩΝ 1. Ποιος µας ειδοποιεί ότι πρέπει να περπατήσουµε(αναγνωρίσουµε) την διαδροµή του αγωνίσµατος στο οποίο συµµετέχουµε; Ο ατέρας µας, ο φίλος µας. Ο Σχεδιαστής. Το κουδούνι και η ανακοίνωση ότι ο στίβος είναι ανοικτός. Ο ρο ονητής, ο σταβλίτης, 2. Περπατώντας την διαδροµή τι προσέχουµε; Αν υ άρχουν ολλά λουλούδια στον στίβο. Τις γραµµές έναρξης, τερµατισµού,την αρίθµηση των εµ οδίων, δυσκολίες της διαδροµής. Πόσα κάθετα εµ όδια έχει η διαδροµή. Το µέγεθος του ι οδροµίου. 3. Τι είναι σύνθετο εµπόδιο; Όταν η α όσταση µεταξύ εµ οδίων είναι 1 η 2 καλ αστικά. Όταν συνεχόµενα εµ όδια έχουν το ίδιο χρώµα. Όταν η α όσταση µεταξύ εµ οδίων είναι 3 καλ αστικά. Όταν έχουµε τρία εµ όδια µαζί. 4. Πότε είναι σωστά τοποθετηµένες οι σηµαίες ; εξιά άσ ρη κα αριστερά κόκκινη. εξιά κόκκινη και αριστερά κόκκινη. εξιά κόκκινη και αριστερά άσ ρη. Άσ ρη και κόκκινη µαζί. 5. Είναι υποχρεωτικός ο χαιρετισµός στην Αγωνόδικο Επιτροπή ακόµα και µετά το κουδούνι ; Μετά το κουδούνι δεν είναι. Πριν το κουδούνι είναι. εν είναι υ οχρεωτικός. Είναι υ οχρεωτικός είτε ριν είτε µετά. 10

11 6. Μετά το κτύπηµα του κουδουνιού και τον χαιρετισµό τι πρέπει να κάνει ο αθλητής; Να εράσει την γραµµή έναρξης σε 60 δευτερόλε τα αλλιώς αρχίζει να µετρά ο χρόνος. Να εράσει την γραµµή έναρξης σε 45 δευτερόλε τα αλλιώς αρχίζει να µετρά ο χρόνος. Να εριµένει νόηµα α ό τους κριτές Να εράσει την γραµµή έναρξης σε 40 δευτερόλε τα αλλιώς αρχίζει να µετρά ο χρόνος. 7. Ποια είναι η σωστή στολή των αθλητών; Σακάκι στο χρώµα ου µας αρέσει, κόκκινο αντελόνι, µ ότες µ λε και ουκάµισο εµ ριµέ. Σακάκι σύµφωνα µε τι έχει δηλώσει ο όµιλος, µε το σήµα του οµίλου, αντελόνι άσ ρο ή µ εζ ουκάµισο µε άσ ρο γιακά και άσ ρες µανσέτες, µ ότες µαύρες η καφέ. Πουκάµισο και σακάκι στο χρώµα ου µας αρέσει και αντελόνι µ λέ και µ ότες. Σακάκι καρό, αντελόνι χακί, ουκάµισο άσ ρο µε γραβάτα η ο οιοδή οτε χρώµατος και µ ότες. 8. Τι είδους πουκάµισα επιτρέπονται όταν αγωνίζεστε χωρίς το σακάκι; Χωρίς µανίκια µε άσ ρο γιακά. Με µανίκια κοντά ή µακριά και µε άσ ρο γιακά. Χρώµατος µαύρου µε µανίκια κοντά ή µακριά. Χρώµατος κόκκινου µε µανίκια κοντά ή µακριά. 9. Ποιο είναι το µέγεθος του µαστιγίου που επιτρέπεται στην υπερπήδηση εµποδίων; Μέχρι 1,10 εκ. Μέχρι 1,20 εκ. Μέχρι 75 εκ. Μέχρι 90 εκ. 10.Ποια η διαδικασία που ακολουθείται σε περίπτωση άρνησης µε πτώση του εµποδίου; Ο αθλητής µ ορεί να υ ερ ηδήσει το εµ όδιο χωρίς να έχει α οκατασταθεί. Σταµατά µε το κουδούνι µόλις α οκατασταθεί το εµ όδιο το υ ερ ηδά χωρίς να εριµένει το Κουδούνι. Ο αθλητής συνεχίζει και ηδάει το ε όµενο εµ όδιο της διαδροµής. Ακούγεται το κουδούνι, ε ανορθώνετε το εµ όδιο, χτυ άει το κουδούνι και ξανακάνει την ροσ άθειά του. 11. Μετά τον αποκλεισµό του ο αθλητής ποιο εµπόδιο µπορεί να υπερπηδήσει ; Όλα τα εµ όδια της διαδροµής ακόµα και σύνθετα. Μόνο τα κάθετα εµ όδια της διαδροµής. Ο οιοδή οτε α λό εµ όδιο της διαδροµής. Μόνο τα σύνθετα εµ όδια της διαδροµής. 12. Μετά τον αποκλεισµό του από πτώση τι πρέπει να κάνει ο αθλητής; Να ι εύσει και άλι το άλογό του και έφι ος να βγει α ό το Ι οδρόµιο εφόσον ο ίδιος και το άλογό του είναι καλά. Να ι εύσει και άλι το άλογό του και να υ ερ ηδήσει ένα εµ όδιο της διαδροµής. Να εξέλθει εζός α ό το Ι οδρόµιο. Να ι εύσει και άλι το άλογό του και να συνεχίσει την διαδροµή του. 11

12 Α ό 4 ετών. Α ό 6 ετών. Α ό 5 ετών. Α ό 7 ετών 13. Από ποια ηλικία µπορεί το άλογο να λάβει µέρος σε αγώνες; 14. Γράψτε τι είναι απαραίτητα σε ένα ιπποδρόµιο Γράψτε τους συντελεστές ενός αγώνα

13 Α.Ι.Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΥΠΕΡΠΗ ΗΣΗ ΕΜΠΟ ΙΩΝ 1. Το κουδούνι και η ανακοίνωση ότι ο στίβος είναι ανοικτός. 2. Τις γραµµές έναρξης, τερµατισµού,την αρίθµηση των εµ οδίων, δυσκολίες της διαδροµής. 3. Όταν η α όσταση µεταξύ εµ οδίων είναι 1 η 2 καλ αστικά. 4. εξιά κόκκινη και αριστερά άσ ρη. 5. Είναι υ οχρεωτικός είτε ριν είτε µετά. 6. Να εράσει την γραµµή έναρξης σε 45 δευτερόλε τα αλλιώς αρχίζει να µετρά ο χρόνος. 7. Σακάκι σύµφωνα µε τι έχει δηλώσει ο όµιλος, µε το σήµα του οµίλου, αντελόνι άσ ρο ή µ εζ ουκάµισο µε άσ ρο γιακά και άσ ρες µανσέτες, µ ότες µαύρες η καφέ. 8. Με µανίκια κοντά ή µακριά και µε άσ ρο γιακά. 9. Μέχρι 75 εκ. 10. Ακούγεται το κουδούνι, ε ανορθώνετε το εµ όδιο, χτυ άει το κουδούνι και ξανακάνει την ροσ άθειά του. 11. Ο οιοδή οτε α λό εµ όδιο της διαδροµής. 12. Να ι εύσει και άλι το άλογό του και έφι ος να βγει α ό το Ι οδρόµιο εφόσον ο ίδιος και το άλογό του είναι καλά. 13. Α ό 4 ετών. 13

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ 7η έκδοση. Iσχύς από 1η Ιανουαρίου 2009 endurance_kanonismos 08/03/2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, Ισχύς 2009... 1 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 1 ΚΩ ΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Testfragen zum Film Auf Nummer sicher Arbeitsssicherheit in der BASF Aktiengesellschaft Standort Ludwigshafen

Testfragen zum Film Auf Nummer sicher Arbeitsssicherheit in der BASF Aktiengesellschaft Standort Ludwigshafen Testfragen zum Film uf Nummer sicher rbeitsssicherheit in der SF ktiengesellschaft Standort Ludwigshafen Erläuterungen zu den Gruppen: Relevante n sind in Spalte 1-3 grau gekennzeichnet Gruppe 1: "rbeiten

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ.13 ΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΒΛΙΣΗ Για την ανάπτυξη, διάπλαση, απόδοση και συµπεριφορά του ίππου δεν υπάρχει τίποτε πολυτιµώτερο απο τη σωστή διατροφή και την υγιεινή στάβλιση του, πράγµα που είχαν διαγνώσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑ ΟΤΙΚΩΝ & ΜΗ ΜΕΤΑ ΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Πληροφορίες: Φ. Τσαλίκογλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΘΛΟΥ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ (ADVENTURE TROPHY)

ΕΠΑΘΛΟΥ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ (ADVENTURE TROPHY) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΘΛΟΥ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ (ADVENTURE TROPHY) 2007 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Πανελλήνιο Έπαθλο Περιπέτειας 2007 ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ 1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΑ Μετά από έγκριση της ΕΘ.Ε.Α., η Λέσχη που αναφέρεται στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ ΡΑΛΛΥ 2015

ΕΘΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ ΡΑΛΛΥ 2015 ΕΘΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ ΡΑΛΛΥ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 9 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 9 1.1 ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 9 1.2 ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΛΩΣΣΑ... 9 1.3 ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 9 1.4 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 9 2. ΟΡΙΣΜOI... 9 2.1 ΕΝΑΡΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ» ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Πρόγραµµα Αγωγής Υγείας

«ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ» ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Πρόγραµµα Αγωγής Υγείας «ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ» ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Πρόγραµµα Αγωγής Υγείας Οδηγός Εκπαιδευτικού Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης Ιούνιος 2007 Αγωγή Υγείας ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Ανατολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΧΑΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΧΑΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 1. Ποια η απόσταση από το σημείο του πέναλτι μέχρι τη γραμμή του τέρματος; Α. 10 μ (11 γιάρδες). Β. 11 μ (12 γιάρδες). Γ. 9 μ (10 γιάρδες). Δ. 12 μ (13 γιάρδες). 2. Τα κοντάρια με σημαία που τοποθετούνται

Διαβάστε περισσότερα

OFFICIAL VOLLEYBALL RULES

OFFICIAL VOLLEYBALL RULES OFFICIAL VOLLEYBALL RULES 2009 ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Εγκεκριμένοι από το 31 ο Συνέδριο της FIVB -2008 Fédération Internationale de Volleyball Av. de la Gare 12-1001 Lausanne - Switzerland Tel.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιµόρφωση Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή Αγωγή και Οδική Ασφάλεια. Μαθητές Β Λυκείου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΘΕΣΜΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Κυκλοφοριακή Αγωγή και Οδική Ασφάλεια. Μαθητές Β Λυκείου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΘΕΣΜΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΣΜΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κυκλοφοριακή Αγωγή και Οδική Ασφάλεια Μαθητές Β Λυκείου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Θεσμική Αναβάθμιση της Εκπαίδευσης Οδήγησης στην

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Copyright 2005 Profia

Εγχειρίδιο. Copyright 2005 Profia Εγχειρίδιο Copyright 2005 Profia Περιεχόμενα Ôßôëïò Σελίδα Γενικές παρατηρήσεις...3 Τιµολόγηση Αυτοκινήτου Ι...4-9 Ελεύθερη Τιµολόγηση...4-5 Τιµολόγηση Πακέτων...6 Συγκριτική Τιµολόγηση...7-8 Έκδοση Προσωρινού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ TRIAL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ TRIAL 2.ΔΙΑΔΡΟΜΗ 3.ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 4.ΣΗΜΑΝΣΗ (ΧΑΡΑΞΗ)ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ TRIAL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ TRIAL 2.ΔΙΑΔΡΟΜΗ 3.ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 4.ΣΗΜΑΝΣΗ (ΧΑΡΑΞΗ)ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ TRIAL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ TRIAL 2.ΔΙΑΔΡΟΜΗ 3.ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 4.ΣΗΜΑΝΣΗ (ΧΑΡΑΞΗ)ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 5.ΤΜΗΜΑΤΑ(ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ) 6.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 7.ΕΚΚΙΝΗΣΗ 1 / 14 8.ΒΑΘΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Σχεδιασμένη Διατροφή για Σκύλους Καθαρόαιμων Φυλών

Ειδικά Σχεδιασμένη Διατροφή για Σκύλους Καθαρόαιμων Φυλών Ειδικά Σχεδιασμένη Διατροφή για Σκύλους Καθαρόαιμων Φυλών B R E E D H E A L T H N U T R I T I O N Εditorial Aγαπητοί συνεργάτες στην εποχή που δια- να αντιλαμβά- Είναι πολύ σημαντικόνύουμε νεσαι τις ανάγκες,

Διαβάστε περισσότερα

INFOTE, εταιρική κοινωνική ευθύνη Χρυσό Συν-Οδηγό «Οδηγός Οδικής Ασφάλειας» Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς»

INFOTE, εταιρική κοινωνική ευθύνη Χρυσό Συν-Οδηγό «Οδηγός Οδικής Ασφάλειας» Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» Αγαπητοί Οδηγοί, Η INFOTE, πιστή στο κοινωνικό της έργο και θεωρώντας την εταιρική κοινωνική ευθύνη καθήκον της, έχει πάντα ως γνώµονα την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέµατα οδικής ασφάλειας. Σε αυτά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HYDROSENSE

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HYDROSENSE ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HYDROSENSE Υ ΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΒΑΜΒΑΚΟΣ, ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΥΤΛΩΝ ΣΤΟ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΧΩΡΟ ρ. Βασίλειος Σαµαράς Γεω όνος-εδαφολόγος Τακτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΉΣ. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ. Επιµέλεια εργασίας: Βουδούρης Στέργιος Κατσούλης Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΤ ΧΕΙΜΩΝΙΔΕΙΑ» 2015 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 - ΩΡΑ 10:30

«ΣΤ ΧΕΙΜΩΝΙΔΕΙΑ» 2015 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 - ΩΡΑ 10:30 Σελίδα1 «ΣΤ ΧΕΙΜΩΝΙΔΕΙΑ» 2015 ΣΤΙΒΟΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ «KIDS ATHLETICS» 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 - ΩΡΑ 10:30 ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Η Οργανωτική Επιτροπή των ΣΤ ΧΕΙΜΩΝΙΔΕΙΩΝ αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρού ολη, 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) Αρ.Μ.Α.Ε. : 49875/65/Β/01/11 Ταχ/κή /νση : Μακράς Γεφύρας 2 68100 Αλεξ/ ολη Τηλέφωνο : 25510 28463, 26251

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση: Χρήστος Στεφάνου. Futsal Laws of the Game 2006 1 Μετάφραση: Χρήστος Στεφάνου

Μετάφραση: Χρήστος Στεφάνου. Futsal Laws of the Game 2006 1 Μετάφραση: Χρήστος Στεφάνου 2006 Μετάφραση: Χρήστος Στεφάνου Futsal Laws of the Game 2006 1 Μετάφραση: Χρήστος Στεφάνου Κανονισµοί του Παιχνιδιού 2006 Κανονισµός 1: Αγωνιστικός χώρος ιαστάσεις Ο αγωνιστικός χώρος πρέπει να είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Μ.Α.Ε.) ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ DRAGSTER ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2015

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Μ.Α.Ε.) ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ DRAGSTER ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2015 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Μ.Α.Ε.) ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ DRAGSTER ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2015 Περιεχόμενα 1. Οργάνωση Αγώνα... 5 1.1 Ανακοίνωση Αγώνα... 5 1.2 Ειδικός Κανονισμός του Αγώνα... 5 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος του μακιγιάζ των ματιών είναι να τους δοθεί ζωντάνια, φωτεινότητα, και να φαίνονται ομορφότερα διορθώνοντας τυχόν ατέλειές τους.

Στόχος του μακιγιάζ των ματιών είναι να τους δοθεί ζωντάνια, φωτεινότητα, και να φαίνονται ομορφότερα διορθώνοντας τυχόν ατέλειές τους. ΜΑΤΙΑ Γενικά Τα μάτια αποτελούν ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του προσώπου. Αυτά δίνουν έκφραση και ζωντάνια. Πολλές φορές έχουμε τη δυνατότητα να κατανοήσουμε τις προθέσεις κάποιου άλλου από το βλέμμα

Διαβάστε περισσότερα

3ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΒΟΤΣEΙΑ 2012 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΣΕΙΡΑΣ ΑΓΩΝΩΝ

3ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΒΟΤΣEΙΑ 2012 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΣΕΙΡΑΣ ΑΓΩΝΩΝ 3ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΒΟΤΣEΙΑ 2012 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΣΕΙΡΑΣ ΑΓΩΝΩΝ Ο Ναυτικός Όµιλος Ανοιχτής Θάλασσας, ο Ναυτικός Όµιλος Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΙΧΝΙ Ι ΤΟΥ ΠΟΚΕΡ 1. ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΟΚΕΡ - Η ΤΡΑΠΟΥΛΑ 2. ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΟΚΕΡ - ΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 3. ΠΩΣ ΠΑΙΖΕΤΑΙ ΤΑ ΙΑΦΟΡΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ : TEXAS HOLD 'EM OMAHA HIGH LOW ΠΟΚΑ ΜΕ ΕΠΤΑ ΦΥΛΛΑ ΠΟΚΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Α.Σ.Ι.Σ. ΕΚΔΟΣΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κανονισμός Λειτουργίας Α.Σ.Ι.Σ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α.Σ.Ι.Σ... 4 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α.Σ.Ι.Σ.... 4 ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έτος 2008. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Χαράλαµπος ανίκας Γενικός ιευθυντής Φ.Ε.Ε

Έτος 2008. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Χαράλαµπος ανίκας Γενικός ιευθυντής Φ.Ε.Ε Έτος 2008 ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Χαράλαµπος ανίκας Γενικός ιευθυντής Φ.Ε.Ε ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ευρετήριο Α Ρ Θ Ρ Ο Εισαγωγή 1 Ισοζυγισµός - Επιβαρύνσεις Ιππων 2 Κλάσεις ίππων 3 Βάρη ιπποδροµιών 4 Υπερβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

www.businessdoctor.gr ε ιλέγω να είµαι σοβαρός και όχι σοβαροφανής

www.businessdoctor.gr ε ιλέγω να είµαι σοβαρός και όχι σοβαροφανής «Μα τι λες ρε Πολυχρόνη! Αυτά δεν γίνονται στην Ελλάδα!» (ύφος µε αγανάκτηση για το τι ακούει άλι σήµερα) α ό γνωστό µου, λογιστή www.businessdoctor.gr ε ιλέγω να είµαι σοβαρός και όχι σοβαροφανής Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11: Ο έλεγχος

Κεφάλαιο 11: Ο έλεγχος Κεφάλαιο 11: Ο έλεγχος... Σε αυτό το κεφάλαιο: 11.1 Εισαγωγή στον έλεγχο 11.2 Οι εντολές ελέγχου Η εντολή "Εάν..." Η εντολή "Εάν..." και οι τελεστές συνθηκών Η εντολή "Εάν...Αλλιώς.." 11.3 Παραδείγματα...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2014 2015 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΠΕΡΙ ΑΓΩΝΩΝ - ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1ο ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑ Ε.Σ.Α.Κ.Ε. Για την οργάνωση και διεξαγωγή του Πρωταθλήµατος και αγώνων

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%&'$(%)*+&$,-'%-./$ biblio_diatrofi.indd 47 6/7/07 18:55:27. Αθλητική διατροφή στην πράξη

!#$%&'$(%)*+&$,-'%-./$ biblio_diatrofi.indd 47 6/7/07 18:55:27. Αθλητική διατροφή στην πράξη !"#$%&'$(%)*+&$,-'%-./$ biblio_diatrofi.indd 47 6/7/07 18:55:27 Αθλητική διατροφή στην πράξη !"#$%&'$(%)*+&$,-'%-./$ Αθλητική διατροφή στην πράξη !"#$%&'"()*+,-./0-& Γεννήθηκα το 1975 στους Αγ. Αναργύρους.

Διαβάστε περισσότερα