Καη πνην δεπγάξη εξσηεπκέλν κεο ζηελ θαπληά έρεηαη θιεηζκέλν;

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καη πνην δεπγάξη εξσηεπκέλν κεο ζηελ θαπληά έρεηαη θιεηζκέλν;"

Transcript

1 ΓΚΑΗΣΔ ΦΑΟΤΣ, ΗΗ, Πξάμε Γεχηεξε ΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΜΔΦΗΣΟΦΔΛΖ (πην ζηγαλά) Μα ηη είλαη; ηη ζα εηπνχλ απηά; ΒΑΓΝΔΡ (αθφκα πην ζηγά) Άλζξσπνο θηηάρλεηαη εδσλά! ΜΔΦΗΣΟΦΔΛΖ Καη πνην δεπγάξη εξσηεπκέλν κεο ζηελ θαπληά έρεηαη θιεηζκέλν; ΒΑΓΝΔΡ Θεφο θπιάμε! Δγψ γη αζηεία θξίλσ ηε κφδα, πνπ εγελλνχζαλ σο ηα ηψξα. Σν ηξπθεξφ ζεκείν, πνπ απφ εθείλν μεπήδαγε ε δσή καο γηα ηελ ψξα, ε δχλακε δα εθεηά ε ραξηησκέλε, πνπ σξκνχζε απφ ηα κέζα ιηγσκέλε γηα δνχλαη θαη ιαβείλ, πξνσξηζκέλε λα δνπγξαθίζε εδψ ηνλ εαπηφ ηεο πξνζζέηνληαο ζην μέλν ην δηθφ ηεο, απηή πηα έρεη μεπέζεη θη φιν ζβήλεη. Μ απηήλ αθφκα αο ραίξνληαη ηα θηήλε. Οη άλζξσπνη, πνχρνπλ ηφζν πινχζηα δψξα, Πην θαζαξή θαη πην αςειή απφ εθείλε αξρή ηαηξηάδεη λάρνπλ απφ ηψξα.. ηη έιεγαλ ηεο θχζεο κπζηηθφ, 1

2 Με πείξακα ζην θσο είλαη βγαικέλν Κη φηη εδσξνχζε εθείλε νξγαληθφ, ηφρνκε εκείο εδψ θξπζηαιισκέλν. Σν ζρέδην ην ηξαλφ ην ιελ ηξειιφ, ηελ ηχρε φκσο κ απηφ ζα αλαγεινχκε, ζην κέιινλ ινγηθά κπαιά ζα ηδνχκε λα θηηάλνπλ νη ζνθνί, θαζψο απηφ.. (θνηηάδνληαο ηε θηάιε κε ελζνπζηαζκφ) Γιπθεηά είλαη πηα γεκάην ην γπαιί δχλακε. Γεο, ζνιψλεη, θαζαξίδεη! Λνηπφλ ζα γίλε! θνίηα, μεκπηίδεη έλα αληξνπιάθη λφζηηκν πνιχ! Δγψ θη ν θφζκνο ηη άιιν ζέκε πηά; ην θσο ην κπζηηθφ κεηά απφ ηφζα! Αθνχζηε απηφλ ηνλ ήρν κνλαρά! Να, γίλεηαη θσλή, γίλεηαη γιψζζα!. ΑΝΘΡΧΠΑΚΟ (απφ ηε θηάιε ζηνλ Βάγλεξ) Δ, παηεξάθε!γέλαη αζηεία!γεηά ζνπ! Με αγάπε λα κε ζθίμεο ζηελ θαξδηά ζνπ! Μα φρη πνιχ, κε ζπάζε ην γπαιί. Ζ θχζε ησλ πξαγκαησλ ηνλ θαιεί : Σα θπζηθά ην ζχκπαλ δελ ηα θηάλεη, ην ηερλεηφ θιεηζκέλν ρψξν πηάλεη.. MΔΣΑΦΡΑΖ ΛΑΜΦΑ, Δθδ. ΔΣΗΑ, Αζήλα, 1983, ζει

3 ΕΙΑΓΩΓΗ Ζ ππνβνεζνχκελε αλαπαξαγσγή ηνπ αλζξψπνπ κε ηε βνήζεηα ηεο ηαηξηθήο θαη γελεηηθήο επηζηήκεο εθαξκφδεηαη ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 20νχ αηψλα ζε παγθφζκηα θιίκαθα. Απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 80, φηαλ έγηλαλ γλσζηά ηα απνηειέζκαηα απφ ηε γέλλεζε ησλ παηδηψλ κε εμσζσκαηηθή γνληκνπνίεζε, νη κέζνδνη ηεο ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο απνηέιεζαλ ηηο ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηα ηεο ππνγνληκφηεηαο θαη ηεο ζηεηξφηεηαο ησλ ζπδχγσλ ζηα πιαίζηα ηνπ γάκνπ θαη ηεο νηθνγέλεηαο. Χζηφζν ηα εζηθά πξνβιήκαηα πνπ αλέθπςαλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ κεζφδσλ ηεο ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο είλαη αξθεηά θαη πνιχπινθα, θαζψο ζπλδένληαη θαη άπηνληαη κε ηηο βαζηθέο αμίεο ηνπ αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ, πξνθαιψληαο λέα ήζε ζηελ αλζξψπηλε αλαπαξαγσγηθή ιεηηνπξγία θαη δσή. Ο πξνβιεκαηηζκφο απηφο ελδηαθέξεη απφ ζενινγηθήο, θηινζνθηθήο, ηαηξηθήο θαη λνκηθήο απφςεσο. Μεξηθά απφ ηα βαζηθά εξσηήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ θαη πνπ αλαδεηνχλ ιχζε είλαη ηα εμήο: Έρεη δηθαίσκα παηξφηεηαο ν δφηεο ηνπ ζπέξκαηνο; Πνηα είλαη ε κεηέξα; Δθείλε πνπ θπνθνξεί ή εθείλε ζηελ νπνία αλήθεη ην σάξην; Σίζεηαη ζέκα ακθηζβήηεζεο ηεο κεηξφηεηαο; Γσξεηήο θαη δσξήηξηα πξέπεη λα παξακείλνπλ αλψλπκνη ή λα είλαη επψλπκνη; Πξέπεη λα επηηξέπεηαη αδηαθξίησο ε ηερλεηή γνληκνπνίεζε ή πξέπεη λα απαγνξεχεηαη ζε νξηζκέλα άηνκα, ηδίσο αλ απφ ηελ επηινγή ηεο αλαηξέπεηαη ε πνξεία ηεο δσήο (ππεξήιηθα δεπγάξηα); Πξέπεη λα ππάξρεη ειεχζεξε επηινγή ηνπ γελεηηθνχ πιηθνχ (σαξίνπ, ζπέξκαηνο) απφ θαηάινγν δνηψλ ψζηε λα κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παηδηνχ; Eίλαη βέβαην πσο νη εθαξκνγέο ηεο ζχγρξνλεο βηνηερλνινγίαο δεκηνχξγεζαλ εζηθά θαη λνκηθά πξνβιήκαηα. Σα πξψηα νδήγεζαλ ζηε δεκηνπξγία ελφο λένπ θιάδνπ επηζηήκεο, ηεο «Βηνεζηθήο», ε νπνία βξίζθεηαη ζην ζηάδην ησλ αλαδεηήζεσλ θαη ςάρλεη ηελ κέζνδφ ηεο. Ννκνζεηηθή παξέκβαζε ηνπ ζέκαηνο επηδηψρζεθε κε ηνλ 3

4 πξφζθαην λφκν 3089/2002, ν νπνίνο θιήζεθε λα ξπζκίζεη ηα δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο. Αλ θαη ην ζέκα ηεο ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο δελ εμαληιείηαη ζηα πιαίζηα κηαο πεξηνξηζκέλεο εθηάζεσο εξγαζία, σζηφζν θαηαβιήζεθε πξνζπάζεηα κηαο ζθαηξηθήο αληηκεηψπηζεο ηνπ ζέκαηνο θαη παξαζέζεσο ησλ βαζηθψλ δεηεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηαηξηθήο, ζενινγηθήο θαη λνκηθήο απφςεσο. Απφ ηαηξηθήο απφςεσο, γίλεηαη κηα αλαθνξά ζηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο, ζηελ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο θαη ζηηο επζχλεο πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζ απηήλ. Απφ λνκηθήο απφςεσο, βαζηθά γίλεηαη παξάζεζε ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ λένπ λφκνπ, θαη πξνζπάζεηα αλαθνξάο θαη θξηηηθήο ζεψξεζεο ησλ αληηξξήζεσλ πνπ δηαηππψλνληαη ηφζν απφ πιεπξάο εθθιεζίαο φζν θαη απφ πιεπξάο ηνπ λνκηθνχ θφζκνπ. Ζ ζπιινγή ησλ απαξαίηεησλ γηα ηελ εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο ζηνηρείσλ έγηλε κέζα απφ κειέηε βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο. εκαληηθέο ππήξμαλ θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ αλεπξέζεζαλ ζην δηαδίθηπν. ηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο κεζφδνπο ηεο, ην θφζηνο εθαξκνγήο ηεο, ην πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ πνπ ππνβάιινληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή θαζψο θαη ην πνζνζηφ επηηπρίαο ηεο, ζπιιέρζεθαλ κέζσ ηεο ζπλέληεπμεο ε νπνία έιαβε ρψξα κε ζπλεξγάηεο ελφο ηδησηηθνχ Κέληξνπ Τπνβνεζνχκελεο Αλαπαξαγσγήο. Ο λφκνο 3089/2002 αθνξά ζηελ «Ηαηξηθή ππνβνήζεζε ηεο αλζξψπηλεο αλαπαξαγσγήο» θαη ζπληζηά ηελ πξώηε πξνζπάζεηα ηεο ρψξαο καο λα δηακνξθψζεη έλα ζεζκηθφ πιαίζην, φπσο ήδε έρνπλ πξάμεη πνιιέο ρψξεο, κέζα θαη έμσ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 80. Καη επεηδή ε έιιεηςε θαλφλσλ δεκηνπξγεί πνιππνίθηια δεηήκαηα, ζπλζήθεο εθκεηάιιεπζεο κε ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηελ θνηλσλία θαη φρη ζπάληα ηελ αλάπηπμε ελφο θξπθνχ θαη αλεμέιεγθηνπ εκπνξίνπ, θαζίζηαηαη αλαγθαία ε παξέκβαζε ηνπ λνκνζέηε γηα ηε ξχζκηζε ησλ φξσλ ηεο 4

5 ηερλεηήο γνληκνπνίεζεο θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ζεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ ζην ρψξν ηεο ζπγγέλεηαο. Ο λφκνο απηφο αθνξά έλα ζηα έμη δεπγάξηα ζηελ Διιάδα, πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ζηελ απφθηεζε παηδηνχ, πνζνζηφ πνιχ κεγαιχηεξν απφ ηνλ παγθφζκην κέζνλ φξν, πνπ αλέξρεηαη ζην 10%. πσο θαηά εθηηκήζεηο εκθαλίδεηαη ην θαηλφκελν ζηε ρψξα καο, ζε ζχλνιν αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη ζε αλαπαξαγσγηθή ειηθία πεξίπνπ ην 20% ησλ δεπγαξηψλ αληηκεησπίδνπλ θάπνην πξφβιεκα γνληκφηεηαο. Ζ θνηλσληθή εκβέιεηα ηνπ Νφκνπ είλαη ηεξάζηηα θαη δελ πεξηνξίδεηαη ζηα ππνγφληκα δεπγάξηα, αλ αλαινγηζηεί θαλείο ηελ επξχηεηα ηνπ γεγνλφηνο ηεο απφθηεζεο ελφο παηδηνχ, πνπ επεξεάδεη ην επξχηεξν νηθνγελεηαθφ θαη ελίνηε θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. ηαλ επνκέλσο ζηελ αλζξψπηλε αγσλία ηφζσλ δεπγαξηψλ ε επηζηήκε πξνζθέξεη ηελ ειπίδα λα μεπεξάζνπλ πξνβιήκαηα πγείαο γηα ηελ απφθηεζε ελφο παηδηνχ, ηνπ δηθνχ ηνπο παηδηνχ, ε πνιηηεία νθείιεη λα απαληήζεη κε ηε δηακφξθσζε ζπγθεθξηκέλνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ. Με ηνλ Νφκν 3089/2002, ξπζκίδεηαη ζηελ νπζία φ,ηη γίλεηαη ζηε ρψξα καο εδψ θαη ρξφληα θαη θαιχπηεηαη ην θελφ πνπ ππάξρεη. Χζηφζν πξνθχπηνπλ αξθεηά ζνβαξά δεηήκαηα ηα νπνία δελ θαιχπηνληαη απφ ηηο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο θαη γηα ηα νπνία πεξαηηέξσ λνκνζεηηθή ξχζκηζε θαζίζηαηαη αλαγθαία. Δλδεηθηηθά κπνξεί λα αλαθεξζεί ε αλππαξμία ειέγρνπ εθ κέξνπο ηνπ θξάηνπο ησλ θέληξσλ ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο, ή ε αλππαξμία ειέγρνπ ηεο αζθάιεηαο ησλ κεζφδσλ πνπ αθνινπζνχληαη. Δπίζεο ππφ ακθηζβήηεζε ηίζεηαη ην γεγνλφο αλ νη λέεο ξπζκίζεηο πνπ εηζάγεη ν λφκνο είλαη φλησο «παηδνθεληξηθέο» φπσο ήηαλ ε πξφζεζε ηνπ λνκνζέηε. Δίλαη γεγνλφο φηη νη επηζηεκνληθέο εθαξκνγέο ελίνηε πξνθαινχλ, φρη πάληνηε αδηθαηνιφγεηα, θφβνπο θαη δεκηνπξγνχλ πξνθαηαιήςεηο. Απάληεζε ζηηο θνβηθέο θαηαζηάζεηο είλαη ε γλψζε, ε εμνηθείσζε κε ηα επηηεχγκαηα ηεο επηζηήκεο, ε θξηηηθή ηνπο αμηνιφγεζε, αιιά θπξίσο ε δχλακε ησλ θνηλσληψλ λα αθνκνηψλνπλ φρη κφλν ην παξειζφλ αιιά θαη ην κέιινλ ηνπ πνιηηηζκνχ. Καζίζηαηαη αλακθίβνιν, φηη ε λνκνζεηηθή ξχζκηζε ήηαλ επηβεβιεκέλε, ηδηαίηεξα γηα έλα ηφζν θαίξην ζέκα, παξά ηηο αληηξξήζεηο πνπ πξνβιήζεθαλ ζρεηηθά κε ηηο επηκέξνπο ξπζκίζεηο ηνπ. αθψο φκσο, νη εμειίμεηο δελ απαηηνχλ κφλν λνκνζεηηθή 5

6 εηνηκφηεηα αιιά επηβάιινπλ θπξίσο θνηλσληθή εγξήγνξζε θαη ζπκκεηνρή, δεδνκέλνπ φηη νη ζπλέπεηεο ησλ ηερλνινγηθψλ πξνφδσλ έρνπλ ζεκαζία γηα ην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο θαη νη φπνηεο επηινγέο ηνπ λνκνζέηε πξέπεη λα εθθξάδνπλ επηινγέο ελεκεξσκέλσλ πνιηηψλ. Άιισζηε ε ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε δελ εθθξάδεηαη κφλν ζε ζρέζε κε ηε λνκή ηεο εμνπζίαο αιιά θαη ζε ζρέζε κε ηε αμηνπνίεζε θαη ρξήζε ηεο γλψζεσο. ην ζεκείν απηφ απαηηείηαη ε ζπκβνιή ηεο πνιηηείαο ε νπνία κέζσ ηεο πιεξνθφξεζεο θαη ηεο παξνρήο θάζε δπλαηήο βνήζεηαο νθείιεη λα δεκηνπξγήζεη ηηο θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηεο ηαηξηθήο ππνβνήζεζεο ζηελ αλζξψπηλε αλαπαξαγσγή. 6

7 1. ΔΙΑΓΩΓΙΚΑ ΣΗ ΒΙΟΗΘΙΚΗ Ζ άζθεζε ηεο Ηαηξηθήο ήηαλ πάληα ζπλπθαζκέλε κε έλα εζηθφ πξνβιεκαηηζκφ. Πνην είλαη ην λφεκα ηεο Ηαηξηθήο; Πψο πξέπεη λα αζθείηαη; Πνηα είλαη ε ζσζηή ζηάζε ηνπ γηαηξνχ απέλαληη ζηνλ αζζελή ηνπ; Κπξίσο φκσο ν πξνβιεκαηηζκφο ηνπ γηαηξνχ θνξπθψλεηαη κπξνζηά ζηα κεγάια εζηθά πξνβιήκαηα πνπ αλαπφθεπθηα ζπλαληά ζην δξφκν ηνπ, φπσο: ην πξφβιεκα ηεο επζαλαζίαο ή ηεο εγθπκνζχλεο πνπ ζέηεη ζε θίλδπλν ηε δσή ηεο κεηέξαο. ε παιαηφηεξνπο θαηξνχο ηα πξνβιήκαηα ήηαλ ιίγα θαη απιά, νη πξνηάζεηο μεθάζαξεο θαη αδηακθηζβήηεηεο. Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο φκσο, απφ ηα κηζά πεξίπνπ ηνπ αηψλα, ζπληειείηαη κηα δξακαηηθή αιιαγή ζην ρψξν ησλ βηνινγηθψλ επηζηεκψλ θαη ηεο ηαηξηθήο ηερλνινγίαο. Οη ζπγθινληζηηθέο αλαθαιχςεηο ζηελ πεξηνρή ηεο γελεηηθήο, ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο θιψλσλ, νη κεηακνζρεχζεηο, ε πνιππνίθηιε κεζνδνινγία ηεο ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο, πξνθαινχλ ηνλ ελζνπζηαζκφ ησλ επηζηεκφλσλ θαη ηνπ θνηλνχ, αιιά θαη θάπνηα ακεραλία : ε άθξηηε εθαξκνγή ηνπο ζέηεη ζνβαξά εζηθά πξνβιήκαηα. Παξάιιεια, νη θνηλσληθέο αλαθαηαηάμεηο, ν ηνληζκφο ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ, ε άλνδνο ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ηνπ κέζνπ αλζξψπνπ θαη ε πιεξέζηεξε ελεκέξσζή ηνπ πάλσ ζηηο ηαηξηθέο θαηαθηήζεηο ηνλ κεηέηξεςαλ απφ απιφ παξαηεξεηή ζε ζπλππεχζπλν γηα ηελ επηινγή ησλ θαιχηεξσλ δπλαηψλ ιχζεσλ. ια απηά έθαλαλ επηηαθηηθή ηελ αλάγθε κηαο πην ζπζηεκαηηθήο κειέηεο ησλ εζηθψλ πξνβιεκάησλ ηα νπνία εηζάγεη ε λεφηεξε ηαηξηθή έξεπλα θαη ηερλνινγία. ηελ κειέηε, ζπκκεηέρνπλ πιένλ εθηφο απφ γηαηξνχο, θηιφζνθνη, ζενιφγνη θαη λνκηθνί. Έηζη γελλήζεθε ε Βηνεζηθή. Σν 1969 ηδξχζεθε ζηηο ΖΠΑ ην Hastings Center, ην πξψην Ηλζηηηνχην βηνεζηθψλ κειεηψλ. Χο ην 1990 είραλ ηδξπζεί πάλσ απφ εθαηφ εηαηξίεο θαη ηλζηηηνχηα βηνεζηθήο ζε φιν ηνλ θφζκν. Χο βηνεζηθή κπνξεί λα ζεσξεζεί ε επηζηήκε ε νπνία απνηειεί έλαλ ζχγρξνλν θιάδν ηεο θηινζνθίαο, ζηνλ νπνίν ε πξνζέγγηζε ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ ηεο θηινζνθίαο ζπλαληψληαη κε ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ ηνκέα ηεο πγείαο θαη ηεο λνκηθήο επηζηήκεο. 7

8 Απ απηή ηελ άπνςε ε βηνεζηθή απνηειεί ζήκεξα ην ζεκέιην ηεο ηαηξηθήο δενληνινγίαο θαη ησλ θαλφλσλ άζθεζεο ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο θαη γεληθφηεξα ην θηινζνθηθφ ζεκέιην ηνπ ηαηξηθνχ δηθαίνπ. 1 Απφ θηινζνθηθή ζθνπηά, πεγάδεη απφ ηελ αξρή ηνπ ζεβαζκνχ πξνο ηε δσή. Ζ βηνεζηθή πξνζθέξεη ηα εζηθά θαη θηινζνθηθά ζεκέιηα γηα ηελ ηδέα ηεο εηξεληθήο θαη αξκνληθήο παξάιιειεο εμέιημεο ηεο αλζξσπφηεηαο θαη ηνπ βηνπεξηβάιινληνο. Απηή ε άπνςε, πνπ θεξχζζεη ηελ ελφηεηα ηεο αλζξψπηλεο θαη κε αλζξψπηλεο δσήο, ζπλεπάγεηαη ηελ ππεπζπλφηεηα ησλ αλζξψπσλ γηα φιεο ηηο κνξθέο βίνπ θαη είλαη έλα νπζηαζηηθφ ηκήκα ηεο βηνπνιηηηθήο. Ζ βηνεζηθή αζρνιείηαη πξψηηζηα κε ηα ζέκαηα εζηθήο πνπ έρνπλ ζρέζε κε φιεο ηηο κνξθέο δσήο. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζπκπιεξψλεη ηε βηνλνκνζεζία. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ε βηνεζηθή θαη ε βηνλνκνζεζία ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ θνηλνχ, φπσο γηα παξάδεηγκα, ζηε γελεηηθή κεραληθή ή ηελ ππνβνεζνχκελε αλαπαξαγσγή, φπνπ έρνπλ αλαθχςεη ζέκαηα κε λνκηθέο θαη εζηθέο δηαζηάζεηο. Κεθαιαηψδε ζεκαζία έρεη γηα ηε βηνεζηθή ε θηινζνθηθή άπνςε φηη θάζε κνλάδα, νπνηαζδήπνηε κνξθήο βίνπ, έρεη κνλαδηθή, απφιπηε αμία. Απηή ε ηδέα πξνυπνζέηεη κία ζθαηξηθή αληίιεςε ηνπ χκπαληνο, ηεο Γεο θαη φισλ ησλ δψλησλ νξγαληζκψλ. Κάζε έλα έρεη ηε δηθή ηνπ θσλή, ην δηθφ ηνπ ξφιν, ηε δηθή ηνπ δχλακε πάλσ ζην ζχλνιν Αλζξώπηλν Έκβξπν θαη Βηνεζηθέο Δπηπινθέο Τπάξρεη κία έληνλε ηάζε ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία γηα ηελ απφδνζε δηθαησκάησλ ηνπ βίνπ ζε έλα αλαπηπζζφκελν αλζξψπηλν φλ, απφ ηα πξψηα ζηάδηα εκβξπαθήο αλάπηπμεο. Ηζηνξηθά ε αληηκεηψπηζε ηνπ εκβξχνπ ππήξμε ην θέληξν κεγάιεο δηακάρεο. ηελ Αξραία Διιάδα, νη ησηθνί θηιφζνθνη αξλνχληαλ, φηη ην έκβξπν απνηεινχζε κία 1 Eηξήλε Aλαπιηψηε Bαδαίνπ Γεληθέο Αξρέο Ηαηξηθνχ Γηθαίνπ Αθνί Π. άθθνπια Αζήλα Βην-εζηθή, http: //find.in.gr/results.page?data=cache:businnes.hol.gr/bio/html/pubs/syllab/gr 10/07/2003 8

9 νληφηεηα (έλα νλ) αλεμάξηεηε απφ ηνλ νξγαληζκφ ηεο κεηέξαο. πλέδεαλ ηελ αξρή ηεο λέαο αλζξψπηλεο δσήο κε ηελ πξψηε αλάζα ηνπ λενγέλλεηνπ παηδηνχ. Σελ ίδηα επνρή, ε Πιαησληθή ρνιή ηεο Φηινζνθίαο αληηκεηψπηδε ην έκβξπν, σο χπαξμε κε νληνινγηθή απηνλνκία. Ζ ηειεπηαία απηή άπνςε ππνζηεξίρηεθε αξγφηεξα απφ ηνπο Υξηζηηαλνχο, ηδηαίηεξα απφ ηνλ Σεξηπιιηαλφ, ν νπνίνο ζεψξεζε ηελ έθηξσζε σο αλζξσπνθηνλία, γηαηί έλα νλ, πνπ επξφθεηην λα γελλεζεί, ήηαλ θη απηφ άλζξσπνο. ηε Βπδαληηλή λνκνζεζία ησλ Καλφλσλ, ην αλαπηπζζφκελν έκβξπν απνθηνχζε ηε ζέζε ελφο φληνο κε δηθαηψκαηα. Δπίζεο νη θηιφζνθνη ηεο επνρήο εθείλεο ππνζηήξηδαλ, φηη ε ςπρή εηζεξρφηαλ ζην έκβξπν θαηά ηελ 40ή ή 80ή κέξα κεηά ηε ζχιιεςε, αλάινγα κε ην θχιν. Ζ αλαγλψξηζε ή κε ηεο αλζξψπηλεο νληφηεηαο ζην έκβξπν απνηειεί αθφκα θαη ζήκεξα έλα ζεκαληηθφ ζέκα. Ζ εκβξπαθή αλάπηπμε ζπλίζηαηαη ζε κία ζεηξά ζηαδίσλ πνπ είλαη ηα εμήο: ην γνληκνπνηεκέλν σάξην ην έκβξπν πξηλ απφ ηελ εκθχηεπζή ηνπ ζηε κήηξα ην εκθπηεπκέλν έκβξπν ην έκβξπν πνπ έρεη απνθηήζεη αλζξψπηλα ραξαθηεξηζηηθά ην έκβξπν ακέζσο πξηλ απφ ηε γέλλα. Σα δηθαηψκαηα ηνπ αλαπηπζζφκελνπ φληνο ζε φια ηα ζηάδηα βξίζθνληαη ππφ εμέηαζε. Μία θαιά ζεκειησκέλε άπνςε γηα ην έκβξπν ζπλίζηαηαη ζηελ απφδνζε ζε απηφ ηεο ζέζεο ελφο κέιινληνο λα γελλεζεί αλζξψπηλνπ φληνο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, έλα έκβξπν πξνζηαηεχεηαη λνκηθά, φπσο θάζε αλζξψπηλν φλ. Σα εζηθά πξνβιήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ πεξηιακβάλνπλ ηε ρξήζε ησλ εκβξπαθψλ ηζηψλ γηα ηε ζεξαπεία αζζελεηψλ, γηα ιφγνπο έξεπλαο ή γηα άιινπο ιφγνπο. Γλσξίδνπκε φηη ν εκβξπαθφο ηζηφο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε ζεξαπεία ηεο λφζνπ ηνπ Πάξθηλζνλ θαη ηεο λφζνπ ηνπ Αιηδράηκεξ, ζηε δξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία θαη ζην δηαβήηε. Ηδηαίηεξε αλεζπρία ππάξρεη σο πξνο ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε ησλ εκβξπαθψλ πιηθψλ, ε νπνία έρεη σζήζεη ηηο γπλαίθεο ζηηο ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο ρψξεο λα πσινχλ ηα έκβξπά ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, ζχκθσλα κε ηελ Πξάμε 42/1988 9

10 ηνπ Βαζηιηά ηεο Ηζπαλίαο, Υνπάλ Κάξινο ηνπ 1 νπ, πξέπεη λα εμεηάδεηαη απφ ηα λνκνζεηηθά ζψκαηα ε ρξεζηκνπνίεζε εκβξπαθνχ πιηθνχ γηα ζθνπνχο άιινπο εθηφο ηαηξηθήο ζεξαπείαο ή δηάγλσζεο ή επηζηεκνληθήο έξεπλαο ζρεηηθήο κε ηελ ηαηξηθή πεξίζαιςε. Δλαπφθεηηαη ζηε δηθή ηνπο αξκνδηφηεηα λα απνθαζίζνπλ γηα ην αλ ζα επηηξέςνπλ ή φρη ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο έξεπλαο πνπ πεξηιακβάλεη έκβξπα. Αθφκε θαη ε ζηάζε απέλαληη ζηηο ακβιψζεηο εμαξηάηαη απφ ηε ζέζε πνπ απνδίδεηαη ζην έκβξπν. ην ζχγρξνλν θφζκν εμαθνινπζεί λα είλαη κία επξέσο δηαδεδνκέλε ηαθηηθή. πσο ππνινγίζηεθε, ην ,5 κε 1,6 εθαηνκκχξηα ακβιψζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ εηεζίσο κφλν ζηηο Ζ.Π.Α.. Ζ λνκνζεζία ζε απηφ ην ζέκα δηαθέξεη απφ ρψξα ζε ρψξα. Παξά ηελ ελνπνίεζε ηεο Γεξκαλίαο, ε άκβισζε επηηξέπεηαη αθφκα ζηελ πξψελ Αλαηνιηθή θαη δηψθεηαη σο αδίθεκα ζηε Γπηηθή. Έλα άιιν ζεκείν δηακάρεο είλαη ην θαηά πφζνλ είλαη λνκηθψο επηηξεπηή ε απνζήθεπζε αλζξσπίλσλ εκβξχσλ κε ηε κέζνδν ηεο ζπληήξεζεο (θξπνδηαηήξεζεο). Σν πξφβιεκα απηφ δεκηνπξγείηαη ζε πεξηπηψζεηο γνληκνπνίεζεο ζην ζσιήλα. Πξέπεη ηα έκβξπα πνπ παξάγνληαη φηαλ ππάξρεη κεγάιε «δήηεζε» λα θξπνζπληεξνχληαη; Ζ θξπνδηαηήξεζε νδεγεί ζηελ εμέηαζε ησλ βηνεζηθψλ πξνβιεκάησλ ηεο ηερλεηήο γνληκνπνίεζεο, ησλ ζχγρξνλσλ ηερληθψλ απφ ηελ πιεπξά ηφζν ησλ δηθαησκάησλ ηνπ εκβξχνπ, φζν θαη ησλ άιισλ παξαγφλησλ πνπ εκπιέθνληαη Σερλεηή Γνληκνπνίεζε Απφ ην 1950 έρεη παξαηεξεζεί κηα γεληθή ηάζε κείσζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπεξκαηνδσαξίσλ ζην αλδξηθφ ζπέξκα. Γη' απηφ ελδέρεηαη λα επζχλνληαη νη αιιαγέο ζην πεξηβάιινλ, ζηηο ζπλήζεηεο ηνπ θαγεηνχ, ζηνλ ηξφπν έλδπζεο θαη ζην ξπζκφ ηεο δσήο. Απηή ε αξλεηηθή ηάζε δηαπηζηψλεηαη ζηα νινέλα απμαλφκελα πεξηζηαηηθά αλδξηθήο ζηεηξφηεηαο, παξφιν πνπ θαη πνιιέο γπλαίθεο πάζρνπλ απφ ζηεηξφηεηα. Απηή ε θαηάζηαζε απαηηεί ηαηξηθή ζεξαπεία θαη νη κέζνδνη πνπ αθνινπζνχληαη ή βξίζθνληαη ππφ αλάπηπμε είλαη νη εμήο: 3 Βην Ζζηθή ζην 10

11 ρξεζηκνπνίεζε θαξκάθσλ θαη ηδηαίηεξα νξκνλψλ, βειηίσζε in vitro (ζην ζσιήλα) ηεο πνηφηεηαο ηνπ ζπέξκαηνο: επηιέγνληαο ζπέξκα κε επηζπκεηέο ηδηφηεηεο -θηλεηηθφηεηα, γνλφηππνο- δηα κέζνπ θπγνθέληξεζεο, θηιηξαξίζκαηνο κε ίλεο γπαιηνχ, ζέηνληαο ζε ιεηηνπξγία ηελ ελεξγνπνηεηηθή ηδηφηεηα ηεο κήηξαο, πξνζζέηνληαο ζην εξγαζηήξην δηεγεξηηθέο ηνπ ζπέξκαηνο νπζίεο θαη αθνινχζσο εηζάγνληαο ην επηιεγκέλν ζπέξκα είηε ζηε κήηξα -ελδνκεηξηαθή εκθχηεπζε- είηε ζην θαηψηεξν κέξνο ηεο θνηιηαθήο ρψξαο - ακεζε θνηιηαθή εκθχηεπζε. γνληκνπνίεζε ηνπ σαξίνπ ζην ζσιήλα (Fivete). ην ζηάδην ησλ εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ βξίζθνληαη δηάθνξεο παξαιιαγέο ηεο κεζφδνπ φπσο ε εηζαγσγή ηνπ ζπέξκαηνο ζην θπηηαξφπιαζκα ή ζηνλ πεξηβαληνιινγηθφ ρψξν ηνπ σαξίνπ. Ζ ηερλεηή γνληκνπνίεζε ρξεζηκνπνηείηαη επηηπρψο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Πξσηνπαξνπζηάζηεθε ζην Βέιγην πξηλ απφ 25 ρξφληα κε ηε ρξήζε ζπέξκαηνο είηε ηνπ ζπδχγνπ ηεο αζζελνχο, είηε ελφο δσξεηή. Πξφζθαηα, ρξεζηκνπνηήζεθαλ κέζνδνη πνπ πεξηιακβάλνπλ ηε δσξεά γνληκνπνηεκέλσλ σαξίσλ ή εκβξχσλ θαη έδσζαλ ελζαξξπληηθά, αλ θαη πεξηνξηζκέλα, απνηειέζκαηα. Σέηνηνη επηζηεκνληθνί λεσηεξηζκνί έρνπλ πνιιέο εζηθέο επηπινθέο. Απηέο νη εμειίμεηο δίλνπλ ειπίδα ζε αλζξψπνπο πνπ επηζπκνχλ λα θάλνπλ παηδηά. ε γεληθέο γξακκέο, θακία απφ ηηο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη δελ είλαη δπλαηφλ λα απνξξίπηεηαη εθ ησλ πξνηέξσλ. Κάζε πεξίπησζε πνπ αλαθχπηεη πξέπεη λα αλαιχεηαη μερσξηζηά. Καζψο νη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απαηηνχλ κεγάιε επηζηεκνληθή γλψζε, ελδέρεηαη ε εθαξκνγή ηνπο λα πξνμελήζεη ακεραλία ζηνπο απινχο αλζξψπνπο θαη λα νδεγήζεη ζε παξεμεγήζεηο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, είλαη ρξήζηκν λα δεηείηαη ε βνήζεηα ζπγθεθξηκέλσλ ηδξπκάησλ, φπσο είλαη ηα θέληξα νηθνγελεηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ. Σν πξνζσπηθφ ησλ θέληξσλ απηψλ αλακέλεηαη λα κπνξεί λα δψζεη πςεινχ επηζηεκνληθνχ επηπέδνπ ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηα ησλ πειαηψλ. Βαζηθέο βηνεζηθέο νδεγίεο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκεχζνπλ σο βνήζεηα ζε φζνπο αζρνινχληαη κε ηερλεηή εκθχηεπζε ή γνληκνπνίεζε ζε ζσιήλα είλαη νη εμήο: 11

12 πξέπεη λα δηαθπιάζζεηαη ε αλεμαξηεζία θαη ην δηθαίσκα ειεχζεξεο επηινγήο θάζε αλζξψπηλνπ φληνο. ηε δηακφξθσζε ηεο επηινγήο ηνπο ηα άηνκα πξέπεη λα ζπκβνπιεχνληαη, λα πιεξνθνξνχληαη ζσζηά θαη λα ππνζηεξίδνληαη απφ ηα κέιε ηνπ θέληξνπ νηθνγελεηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, ηα νπνία, εληνχηνηο, δελ ζα πξέπεη λα παίξλνπλ απνθάζεηο γηα ινγαξηαζκφ ηνπο. θαζψο νη αλσηέξσ ηερληθέο εκπιέθνπλ έλαλ αξηζκφ αηφκσλ - ην κειινληηθφ παηδί, ηνπο πηζαλνχο γνλείο, ην δφηε ζπέξκαηνο/σαξίνπ, ην βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ, ην γηαηξφ - είλαη αλαγθαίν λα εμεηαζηνχλ πξνζεθηηθά ηα ζπκθέξνληα φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ πξνζψπσλ. ρξεηάδεηαη, επίζεο, λα δνζεί έκθαζε ζην κέιινλ ηνπ παηδηνχ. Γη' απηφ ην ιφγν, ηδηαίηεξε έκθαζε απνδίδεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ησλ πηζαλψλ γνλέσλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο πιηθέο θαη πλεπκαηηθέο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ θαη λα εμαζθαιίζνπλ ηελ αξκνληθή ηνπ αλάπηπμε. ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ηερλεηήο εκθχηεπζεο/γνληκνπνίεζεο νθείινπλ λα μεπεξλνχλ ηνπο πηζαλνχο ηαηξηθνχο θαη ςπρνινγηθνχο θηλδχλνπο: ε αξρή απηή απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ αλσηέξσ δηαδηθαζηψλ. χκθσλα κε ηηο βηνεζηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο, έηζη φπσο θαζνξίζηεθαλ απφ ηνλ θαζεγεηή Massarenti απφ ηε Γελεχε, ρξεηάδεηαη λα ιεθζνχλ ππφςηλ νη εμήο αξρέο: κε-γελίθεπζε: θάζε πξφβιεκα εμεηάδεηαη απφ δηαθνξεηηθή ζθνπηά. κε-ηαπηνπνίεζε: θαζψο ηα πξάγκαηα θαη νη άλζξσπνη είλαη πεξηπινθφηεξνη απφ θάζε ζχζηεκα θαηεγνξηψλ, ζπληζηάηαη ε απνθπγή ηαμηλφκεζήο ηνπο ζε θαηεγνξίεο, εθηφο αλ είλαη απαξαίηεην. απην-ζπγθέληξσζε: θαζέλαο νθείιεη λα επηβάιεη ζπλεηδεηφ έιεγρν ζηηο παξνξκήζεηο ηνπ. Απηέο νη αξρέο πξέπεη, επίζεο, λα εθαξκφδνληαη θαη ζηα άιια ζέκαηα ππφ εμέηαζε, θπξίσο ζηα ζέκαηα εζηθήο ζε ζρέζε κε ηελ ηερλεηή εκθχηεπζε/ γνληκνπνίεζε. 4 4 Βην-Ζζηθή, ζην 12

13 1.3 Τπνγόληκα δεπγάξηα H επηζπκία απφθηεζεο παηδηνχ είλαη πεξίπινθε, θαζψο εκπιέθεη κηα ζεηξά ζπλεηδεηψλ φζν θαη αζπλείδεησλ θηλήηξσλ πνπ σζνχλ ηνπο αλζξψπνπο λα αλαπαξάγνληαη, θαη θάησ απφ ηηο πιένλ αληίμνεο ζπλζήθεο φπσο γηα παξάδεηγκα ζηε δηάξθεηα πνιέκσλ, ή ινηκψλ. Έλαο ππνςήθηνο δφηεο ζπέξκαηνο έιεγε: "Να έρεη θαλείο παηδηά είλαη παξεγνξηά, είλαη ραξά είλαη ηξπθεξφηεηα. Πεζαίλνπκε αξγφηεξα φηαλ έρνπκε γίλεη γνλείο, δελ πεζαίλνπκε κφλνη. Ζ εξγαζία καο απνθηά λφεκα γηαηί ηα νθέιε πνπ απνθνκίδνπκε πξννξίδνληαη γηα θάπνηνλ, ην παηδί είλαη ε πξνέθηαζε ηνπ εαπηνχ καο. Μπνξεί θαη λα ππνδειψλεη φηη ζα έρεη θαλείο κηα ππνζηήξημε φηαλ γεξάζεη. Δγψ έραζα ηνλ παηέξα κνπ πνιχ λένο θαη επηζπκψ δηαθαψο λα γίλσ παηέξαο" (Delaisi de Parseval, 1983). ηε καξηπξία απηή ζπκπεξηιακβάλνληαη ζρεδφλ φια ηα θίλεηξα πνπ σζνχλ ηνπο άλδξεο θαη ηηο γπλαίθεο λα επηζπκνχλ λα γίλνπλ γνλείο. Γηαπηζηψλνπκε φηη ζηελ πεξηγξαθή δελ επηδεηείηαη έλα πξαγκαηηθφ αιιά έλα θαληαζηηθφ κσξφ ην νπνίν θαιείηαη λα εθπιεξψζεη θαη λα επαλνξζψζεη ηα πάληα, λα θαιχςεη φια ηα θελά, ηε κνλαμηά, ηελ απψιεηα, ηα πέλζε. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ζπλεπψο, απηφ πνπ επηζπκείηαη δελ είλαη έλα ζπγθεθξηκέλν παηδί αιιά ε πξαγκαηνπνίεζε φισλ ησλ παηδηθψλ επηζπκηψλ. Ζ επηζπκία απφθηεζεο παηδηνχ πξσηνεκθαλίδεηαη ζην θνξίηζη γχξσ ζηνπο δεθανθηψ πξψηνπο κήλεο ηεο δσήο. Αθεηεξία είλαη ε ηαχηηζε κε ηελ ηξπθεξή κεηέξα ηεο βξεθηθήο ειηθίαο πνπ ηελ σζεί λα επηζπκεί λα γίλεη θαη ε ίδηα κεηέξα. Γηα ηνπο άλδξεο επίζεο ε επηζπκία απηή πξνέξρεηαη απφ κηα ηαχηηζε κε ηνλ δηθφ ηνπο παηέξα (Bydlowski, 1997). εκαληηθφ ζηνηρείν ζηελ επηζπκία απφθηεζεο παηδηνχ απνηειεί επίζεο, ε πξνζαξκνγή ζηηο θνηλσληθέο θαη νηθνγελεηαθέο επηηαγέο. Ζ απφθηεζε παηδηνχ ζήκεξα ζεσξείηαη επηβεβιεκέλε. πκβνιίδεη ηελ ζεμνπαιηθή ηαπηφηεηα ηνπ δεπγαξηνχ, ηελ ζσκαηηθή ηνπ πγεία θαζψο θαη ηελ θνηλσληθή ηνπ έληαμε. Παξάιιεια, ε ρξήζε αληηζχιιεςεο ελίζρπζε ηελ παληνδπλακία ησλ αηφκσλ νη νπνίνη ζεσξνχλ έθηνηε φηη ειέγρνπλ απνιχησο ηελ επηζπκία απφθηεζεο παηδηνχ. Υξεζηκνπνηνχλ αληηζχιιεςε φζν ρξφλν δελ επηζπκνχλ παηδί θαη ηελ δηαθφπηνπλ 13

14 αλακέλνληαο έλα παηδί ακέζσο. ηαλ ινηπφλ ην παηδί απηφ δελ έξρεηαη, βηψλνπλ, αθ' ελφο, ηελ έιιεηςε ηνπ παηδηνχ θαη, αθ' εηέξνπ, ηελ αδπλακία ηνπ ζψκαηφο ηνπο λα αληαπνθξηζεί ζε απηφ πνπ ζεσξνχζαλ βέβαην φηη ζα ζπλέβαηλε κε ηε δηαθνπή ηεο αληηζχιιεςεο. Μηα αλαδξνκή ζηε κπζνινγία θαηαδεηθλχεη φηη ε ζηεηξφηεηα ζπζρεηηδφηαλ κε ηελ ηηκσξία. Ο Λάηνο, βαζηιηάο ηεο Θήβαο, έιαβε ρξεζκφ απφ ην καληείν ησλ Γειθψλ λα κείλεη άηεθλνο. Δθείλνο παξάθνπζε ηνλ ρξεζκφ κε απνηέιεζκα λα ηνλ θνλεχζεη ν γηνο ηνπ Οηδίπνδαο. Αιιά θαη ζηελ Παιαηά Γηαζήθε ε ζηεηξφηεηα ζεσξείηαη κεηνλεμία θαη ηαπηίδεηαη κε ηελ ηηκσξία. Σα δεπγάξηα πνπ απνθηνχλ πνιιά παηδηά ζεσξνχληαη επινγεκέλα ζε αληίζεζε κε εθείλα πνπ παξακέλνπλ άηεθλα. Καη ζήκεξα παξαηεξείηαη ζπρλά φηη νη γπλαίθεο πνπ δπζθνιεχνληαη λα απνθηήζνπλ παηδηά αλαδεηνχλ ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθήο ηνπο δσήο πνπ ζα εμεγνχζαλ γηαηί δελ κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ απηφ πνπ ηφζν επηζπκνχλ θαη πνπ γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο είλαη ηφζν απιφ. Δπηρεηξνχλ λα εληνπίζνπλ ην ή ηα γεγνλφηα ηεο πξνζσπηθήο ηνπο ηζηνξίαο γηα ηα νπνία ηψξα "ηηκσξνχληαη" κε κπνξψληαο λα απνθηήζνπλ παηδί. ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ νη γπλαίθεο απηέο έρνπλ ππνζηεί έθηξσζε ή είραλ κηα εμσζπδπγηθή ζρέζε νη ελνρέο εληνπίδνληαη ζηελ πξάμε απηή. H έιιεηςε παηδηνχ έρεη φκσο θαη κηα ζεκαληηθή θνηλσληθή δηάζηαζε θαζψο ηα αθνπζίσο άηεθλα δεπγάξηα ζεσξνχληαη φηη κεηνλεθηνχλ. Aπηφ ηζρχεη αθφκε πεξηζζφηεξν γηα ηηο γπλαίθεο γηαηί ε κεηξφηεηα, παξά ηελ θαηάθηεζε λέσλ ξφισλ, εμαθνινπζεί λα ζεσξείηαη σο ν θχξηνο ξφινο ηεο γπλαίθαο. Παξάιιεια, αλζξσπνινγηθέο κειέηεο θαηαδεηθλχνπλ ηελ νηθνπκεληθή ζεκαζία πνπ απνδίδεηαη ζηε γνληκφηεηα ηφζν γηα ηνπο άλδξεο φζν θαη γηα ηηο γπλαίθεο. Οη ζηείξεο γπλαίθεο, εηδηθφηεξα, ζηελ Αθξηθή ζεσξνχληαη "επηθίλδπλεο" ηφζν γηα ηνλ εαπηφ ηνπο φζν θαη γηα ηνλ πεξίγπξφ ηνπο, ζε ζεκείν πνπ λα πεξηζσξηνπνηνχληαη απνιχησο. Αθφκα, νη θνπέιεο πνπ είλαη ζηείξεο δελ ζεσξείηαη φηη νινθιεξψλνληαη σο γπλαίθεο γηαηί πηζηεχεηαη φηη ε εγθπκνζχλε ηηο θαζηζηά γπλαίθεο θαη κάιηζηα αζρέησο ηεο έθβαζήο ηεο. πλεπψο, κηα γπλαίθα πνπ δελ κέλεη πνηέ έγθπνο δελ ζεσξείηαη απηφλνκν ελήιηθν άηνκν. 14

15 Ζ αδπλακία απφθηεζεο παηδηνχ βηψλεηαη σο έλα βαζχ λαξθηζζηζηηθφ ηξαχκα. Ζ εηθφλα ηνπ ζψκαηνο ηξαπκαηίδεηαη. ε απηφ ζπκβάιιεη θαη ην ηαηξηθφ θαη λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ κε ηε γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηεί ζηε δηάγλσζε ηεο ζηεηξφηεηαο. Σα ζπεξκαηνδσάξηα ζεσξνχληαη «θησρά», ε βιέλλε ζηνλ θφιπν ηεο γπλαίθαο «απνχζα». ε θάζε κηα απφ ηηο παξαπάλσ πξνηάζεηο ηα ππνγφληκα άηνκα θαηαγξάθνπλ κηα «έιιεηςε». Παξάιιεια, ε επηζηεκνληθά ιαζεκέλε εμίζσζε κεηαμχ γνληκφηεηαο θαη ζεμνπαιηθήο ηθαλφηεηαο γηα ηνπο άλδξεο θαη ζειπθφηεηαο θαη γνληκφηεηαο γηα ηηο γπλαίθεο νδεγεί ηα ππνγφληκα άηνκα λα βηψλνπλ κηα ςπρνζεμνπαιηθή θξίζε. ηαλ ε ζηεηξφηεηα δελ κπνξεί λα απνδνζεί ζε νξγαληθή αηηία, εθεί δειαδή φπνπ ε επίηεπμε εγθπκνζχλεο δελ απνθιείεηαη απφ θάπνην ζπγθεθξηκέλν νξγαληθφ πξφβιεκα, αιιά δελ επηηπγράλεηαη γηα άγλσζηνπο ιφγνπο, ππάξρεη ελίνηε κηα ςπρνινγηθή ζχγθξνπζε ε νπνία παξεκπνδίδεη ηε θπζηνινγηθή πνξεία. H ζηεηξφηεηα απηή νλνκάδεηαη "ςπρνγελήο" θαη αλαθέξεηαη ζε κηα βαζχηεξε ςπρηθή επηζπκία παξεκπφδηζεο ηεο εγθπκνζχλεο. H αζπλείδεηε παξεκπφδηζε ηεο εγθπκνζχλεο έξρεηαη ζε επζεία αληίζεζε κε ηελ ζπλεηδεηή πξφζεζε ηεο απφθηεζεο κσξνχ.h ςπρνγελήο ζηεηξφηεηα κπνξεί λα έρεη πνιιέο αηηίεο. Δλδέρεηαη λα είλαη απνηέιεζκα κηαο αζπλείδεηεο άκπλαο ζηνπο θηλδχλνπο πνπ ελππάξρνπλ ζηελ αλαπαξαγσγηθή δηαδηθαζία. Mπνξεί αθφκε λα νθείιεηαη ζε κηα εμηδαλίθεπζε ηνπ παηέξα κε ηνλ νπνίν θαλέλαο ζχληξνθνο ή ζχδπγνο δελ κπνξεί λα είλαη εθάκηιινο. Oη ςπρνινγηθέο ζπγθξνχζεηο πνπ νδεγνχλ ζηε ζηεηξφηεηα είλαη ζπρλά ηφζν βαζηά απσζεκέλεο, ψζηε νη γπλαίθεο απηέο φηαλ αληηιεθζνχλ ηελ αδπλακία ηνπο λα θάλνπλ παηδηά, κε θνβεξή επηκνλή επηζπκνχλ έλα παηδί. H ςπραλάιπζε αλαθαιχπηεη απηέο ηηο ζπγθξνχζεηο θαη ηνπο κεραληζκνχο άκπλαο ηνπ Eγψ πνπ πξνζηαηεχνπλ ηηο γπλαίθεο απηέο απφ κηα εγθπκνζχλε θαη έλα ηνθεηφ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα θινλίζνπλ επηθίλδπλα ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο. Οη ςπρνινγηθέο επηπηψζεηο φκσο, δελ πεξηνξίδνληαη ζηε δηάγλσζε ηεο ππνγνληκφηεηαο αιιά επεθηείλνληαη θαη ζηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπεία ηεο. ιεο νη ζεξαπείεο πξνυπνζέηνπλ πξνγξακκαηηζκέλεο ζεμνπαιηθέο επαθέο κε κνλαδηθφ ζηφρν ηελ επίηεπμε ηεο εγθπκνζχλεο. πλεπψο, ε ζεμνπαιηθή ζρέζε γίλεηαη κεραληζηηθή 15

16 θαη θαηαλαγθαζηηθή ελψ πεξηνξίδεηαη ζηηο γφληκεο κέξεο θαζψο παξαηεξείηαη κείσζε ηεο ζεμνπαιηθήο επηζπκίαο θαη ζπζρέηηζή ηεο κφλν κε ηελ αλαπαξαγσγή. Παξάιιεια, ηα δεπγάξηα πνπ βξίζθνληαη ζε ζεξαπεία ππνγνληκφηεηαο βηψλνπλ δηαδνρηθνχο θχθινπο ειπίδαο θαη πέλζνπο. Διπίδαο ζηελ πξψηε θάζε ηνπ θχθινπ φπνπ αθνινπζείηαη ε ζεξαπεία θαη πέλζνο ζηε δεχηεξε θάζε φηαλ απνηπγράλεη ε ζεξαπεία. Ζ απνηπρία επίηεπμεο ηεο εγθπκνζχλεο πνπ επαλέξρεηαη θάζε κήλα έρεη νλνκαζζεί «κεληαίν πέλζνο» γηαηί βηψλεηαη ζαλ ηνλ ζάλαην ελφο βξέθνπο. Tα δεπγάξηα πνπ αθνινπζνχλ ηηο κεζφδνπο ηεο ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο είλαη εθείλα πνπ έρνπλ ην ηζρπξφηεξν θίλεηξν λα απνθηήζνπλ παηδηά. Eίλαη εθείλα πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζε πνιιέο ζπζίεο γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ην φλεηξφ ηνπο λα απνθηήζνπλ έλα κσξφ. Γη απηφ ην ιφγν ίζσο είλαη θαη ηα δεπγάξηα εθείλα πνπ είλαη πεξηζζφηεξν ςπρνινγηθά επάισηα ζηελ απνηπρία ηεο ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο (Newton & Hearn,1990). Tη απνγίλνληαη φκσο ηα δεπγάξηα εθείλα πνπ παξά ηηο αιιεπάιιειεο πξνζπάζεηεο παξακέλνπλ άηεθλα; Eίλαη βέβαην φηη έλαο αξηζκφο εμ απηψλ ζα ζηξαθεί πξνο ηελ πηνζεζία. H έξεπλα δείρλεη κάιηζηα φηη πεξίπνπ ην 40% ησλ αλζξψπσλ πνπ είλαη ζε ιίζηα αλακνλήο γηα εμσζσκαηηθή γνληκνπνίεζε έρνπλ ήδε θάλεη αίηεζε πηνζεζίαο (Hazeltine & Mazure,1985). O θίλδπλνο εδψ είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα ππνδερζνχλ ην πηνζεηεκέλν παηδί ηα δεπγάξηα πνπ είλαη αθφκα βπζηζκέλα κέζα ζην άγρνο ηεο εμσζσκαηηθήο. Kαη παξ' φηη ε εμσζσκαηηθή γνληκνπνίεζε θαη ε πηνζεζία δελ απνθιείνπλ αλαγθαζηηθά ε κηα ηελ άιιε, είλαη απαξαίηεηε ε παξέιεπζε κηαο πεξηφδνπ "ράξεηνο" κεηά ηηο πξνζπάζεηεο εμσζσκαηηθήο θαζψο επίζεο είλαη αλαγθαία ε επεμεξγαζία ηνπ πέλζνπο γηα ηε κε απφθηεζε ηνπ βηνινγηθνχ παηδηνχ, ηε κε πξαγκαηνπνίεζε ηεο εγθπκνζχλεο θαη ηνπ ηνθεηνχ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε απνδνρή ηνπ πηνζεηεκέλνπ παηδηνχ. Σέινο πξφθιεζε γηα ηνπο εηδηθνχο απνηειεί ην ιεγφκελν ζχλδξνκν "παηδί κε νπνηνδήπνηε θφζηνο". Σα πεξηζζφηεξα δεπγάξηα κεηά απφ ζεηξά πξνζπαζεηψλ απφθηεζεο παηδηνχ επεμεξγάδνληαη ηελ απψιεηα θαη βξίζθνπλ ιχζεηο πνπ ηα βνεζνχλ λα ζπλερίζνπλ ηε δσή ηνπο. Δίηε πηνζεηνχλ έλα παηδί, είηε απνθαζίδνπλ λα κείλνπλ ρσξίο παηδηά. Άιια φκσο δεπγάξηα αδπλαηνχλ λα επεμεξγαζζνχλ ηελ απψιεηα θαη κε κεγάιε επηκνλή θαη ςπραλαγθαζκφ νδεγνχληαη ζε θάζε πξνηεηλφκελε ζεξαπεία, κε ππνινγίδνληαο ην ζσκαηηθφ, ην ςπρηθφ, αιιά αθφκε θαη ην νηθνλνκηθφ θφζηνο πνπ 16

17 απηέο νη αηέξκνλεο πξνζπάζεηεο ζπλεπάγνληαη. Σα δεπγάξηα πνπ βηψλνπλ απηφ ην ζχλδξνκν επείγνληαη λα απνθηήζνπλ παηδί εκθαλίδνπλ ηδενιεςίεο θαη θάλνπλ ηειεηνπξγηθέο πξάμεηο, αιιά, θπξίσο, κεηά απφ θάζε απνηπρία, κε κεγάιε γελλαηφηεηα είλαη παλέηνηκνη γηα ηελ επφκελε πξνζπάζεηα. Έλαο Γάιινο Φπραλαιπηήο ζεσξεί φηη ηα άηνκα πνπ εθδειψλνπλ ηνλ παξνμπζκφ απηφ έρνπλ βηψζεη θάηη ηδηαίηεξα ηξαπκαηηθφ ζηελ παηδηθή ηνπο ειηθία, ηελ εγθαηάιεηςε ή ηνλ ζάλαην γνλέα θαη πξνζπαζνχλ, ζπρλά κε έλα ηξφπν απειπηζκέλν, "λα επηδηνξζψζνπλ" ηηο εκπεηξίεο απηέο επηδηψθνληαο λα δήζνπλ ηα παηδηθά ηνπο ρξφληα κέζα απφ εθείλα ησλ παηδηψλ ηνπο (Roegiers,1994). Η Δξωσωματική Γονιμοποίηση Κάζε πξφγξακκα εμσζσκαηηθήο γνληκνπνίεζεο απαηηεί απφ ηηο γπλαίθεο ζπρλέο εμεηάζεηο αίκαηνο θαη θαζεκεξηλέο ελέζεηο κε απνηέιεζκα ην θαζεκεξηλφ πξφγξακκα φζσλ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία απηή λα αλαηξέπεηαη ζεκαληηθά. Απφξξνηα απηνχ είλαη ε λα αληηκεησπίδνπλ επαλεηιεκκέλσο πξνβιήκαηα ζηελ εξγαζία ηνπο αιιά θαη κηα θνηλσληθή απνκφλσζε. Οη γπλαίθεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα εμσζσκαηηθήο γνληκνπνίεζεο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο αλαθέξνπλ σο πην δχζθνιε θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο εθείλε πνπ εθηείλεηαη απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο κεηά ηε εκβξπνκεηαθνξά κέρξη ηελ εκέξα ηεο δηαπίζησζεο ηεο επίηεπμεο ή κε εγθπκνζχλεο. ε απηφ ην δηάζηεκα πνιιέο δελ θαηνξζψλνπλ λα ειέγμνπλ ηε θαληαζίσζή ηνπο θαη αηζζάλνληαη έγθπνο. Oη επηπηψζεηο απηήο ηεο θαληαζίσζεο γίλνληαη θαηαλνεηέο φηαλ αλαινγηζζεί θαλείο φηη ηα πνζνζηά επηηπρίαο ηεο εμσζσκαηηθήο γνληκνπνίεζεο είλαη αθφκε ρακειά. Πνιιέο γπλαίθεο κεηά απφ έλα αξλεηηθφ απνηέιεζκα βηψλνπλ κηα έληνλε ζιίςε. H ζιίςε απηή δελ δηαξθεί ην ίδην γηα θάζε γπλαίθα. Δμαξηάηαη απφ ηνλ ςπρηθφ εμνπιηζκφ ηνπ θάζε αηφκνπ, απφ ηελ ππνζηήξημε πνπ έρεη θαζψο θαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ πξνζπαζεηψλ πνπ έρεη επηρεηξήζεη. Έλα αθφκα ζεκαληηθφ πξφβιεκα ηεο εμσζσκαηηθήο γνληκνπνίεζεο είλαη ε κε ζπκκεηνρή ηνπ ζπδχγνπ ζηελ φιε δηαδηθαζία. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο εκθαλίδεηαη κφλν ζηε θάζε ηεο ιήςεο ησλ σαξίσλ φπνπ θαιείηαη λα δψζεη ην ζπέξκα ηνπ γηα ηελ γνληκνπνίεζε. Πνιινί άλδξεο δηαηππψλνπλ δπζαξέζθεηα γηα ηνλ παξαγθσληζκφ ηνπο απηφ. 17

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ»

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ» 9 ν ΓΔΛ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2012-13 ΣΜΖΜΑ Α1 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ» Ζ Τπεύζπλε Καζεγήηξηα Λέηζηνπ Βαζηιηθή Σα κέιε ηεο νκάδαο Αγγεινπνύινπ Παλαγηώηα Αιεμαλδξή Γήκεηξα Αλαζηαζόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ

ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή εξγαζία ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ ΚΟΤΚΟΤΡΑ (Α.Μ. : 42 / 11) ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ

ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ - ΔΙΑΣΑΡΑΥΕ ΕΠΙΘΤΜΙΑ - ΣΤΣΙΚΗ ΔΤΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ - ΠΡΟΩΡΗ ΕΚΠΕΡΜΑΣΙΗ Υξηζηίλα Γξαθνπνχινπ σηήξεο Κ. Αλδξεαδάθεο Αβξαάκ Γξαθφπνπινο πλεξγάζηεθαλ: Υξηζηίλα Γξαθνπνχινπ, Σέζζα Υξηζηνδνχινπ

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ήκεξα, ζηηο αηνκνθεληξηθέο δπηηθέο θνηλσλίεο πνπ ν «εαπηφο» παίδεη ηνλ θπξίαξρν ξφιν, ε αηνκηθή «βειηίσζε» έρεη εμαηξεηηθή ζεκαζία αλάκεζα

Δηζαγσγή ήκεξα, ζηηο αηνκνθεληξηθέο δπηηθέο θνηλσλίεο πνπ ν «εαπηφο» παίδεη ηνλ θπξίαξρν ξφιν, ε αηνκηθή «βειηίσζε» έρεη εμαηξεηηθή ζεκαζία αλάκεζα Δηζαγσγή ήκεξα, ζηηο αηνκνθεληξηθέο δπηηθέο θνηλσλίεο πνπ ν «εαπηφο» παίδεη ηνλ θπξίαξρν ξφιν, ε αηνκηθή «βειηίσζε» έρεη εμαηξεηηθή ζεκαζία αλάκεζα ζηηο αλάγθεο καο, αθφκα κεγαιχηεξε απ φ,ηη ίζρπε ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ

ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ: «Ν εηδηθφο παηδαγσγφο ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόλεια μορφι με βάςθ πρωτογενι κείμενα που παρζδωςαν οι μετζχοντεσ ωσ ςυγγραφείσ, μετά από ςχολιαςμοφσ και ενοποίθςθ κειμζνων από τθ ςυντακτικι

Πρωτόλεια μορφι με βάςθ πρωτογενι κείμενα που παρζδωςαν οι μετζχοντεσ ωσ ςυγγραφείσ, μετά από ςχολιαςμοφσ και ενοποίθςθ κειμζνων από τθ ςυντακτικι Πρωτόλεια μορφι με βάςθ πρωτογενι κείμενα που παρζδωςαν οι μετζχοντεσ ωσ ςυγγραφείσ, μετά από ςχολιαςμοφσ και ενοποίθςθ κειμζνων από τθ ςυντακτικι ομάδα. Μετά από τθ ςυηιτθςθ επιςτθμονικοφ προβλθματιςμοφ

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Ιατρική

Ομοιοπαθητική Ιατρική Εισαγωγή στην Ομοιοπαθητική Ιατρική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ 1.1Ση είλαη; 1.2Ση ζεξαπεχεη ε Οκνηνπαζεηηθή; 1.3 Θεξαπεπηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία 1 Πεξηερόκελα Ση είλαη δηαθήκηζε Ζ ηζηνξία θαη εμέιημή ηεο ηφρνη δηαθήκηζεο Σα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ηεο δηαθήκηζεο Γηαθεκηζηηθά κέζα Οη εκπιεθφκελνη ηεο δηαθήκηζεο Πξνψζεζε Πψο γελληέηαη κηα δηαθεκηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο

Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΝΑΣ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΥΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ Τπ.Καζεγεηήο: Δεκήηξηνο Μαδπηηλόο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο Η ζεκαζία ηνπ βάξνπο ζε νξηζκέλα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ «Απηνθηνλίεο Μαδηθή Βία» ΓΔΤΣΔΡΑ 17 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2007 ΑΜΦΗΘΔΑΣΡΟ ΠΟΛΔΜΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ Έξεπλα γηα ηα αδπλαηηζηηθά ζθεπάζκαηα ηεο Διιεληθήο αγνξάο. Απνηειεζκαηηθόηεηα θαη ηθαλνπνίεζε ησλ θαηαλαισηώλ από ηελ ρξήζε ηνπο. Αζεκαθόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗ Δ Ρ Δ Τ Ν Ζ Ζ Σ Ω Ν Κ Η Ν Ζ Σ Ρ Ω Ν Σ Ω Ν Φ Ο Η Σ Ζ Σ Ω Ν Γ Η Α Σ Ζ Ν Δ Π Η ΛΟ Γ Ζ Σ Ο Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η παξαηήξεζε θαη ε θαηαλόεζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο ηάμεο κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο δξάζεο Δλδνζρνιηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ 1. Γεληθά... 5 2. Γηαηί θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αμηνιόγεζε ηεο ΒΗΣ ζηα λνζνθνκεία... 6 3. Ζ πηνζέηεζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σξέρσλ ηίηινο: ΑΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΤΝΔ ΣΟΤ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ. Ογθνινγηθνχ Ννζνθνκείνπ: Μηα Φπραλαιπηηθά Πξνζαλαηνιηζκέλε Έξεπλα. πκκεηνρηθήο Παξαηήξεζεο

Σξέρσλ ηίηινο: ΑΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΤΝΔ ΣΟΤ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ. Ογθνινγηθνχ Ννζνθνκείνπ: Μηα Φπραλαιπηηθά Πξνζαλαηνιηζκέλε Έξεπλα. πκκεηνρηθήο Παξαηήξεζεο Σξέρσλ ηίηινο: ΑΓΥΗ ΚΑΙ ΑΜΤΝΔ ΣΟΤ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ Άγρε θαη Άκπλεο ηνπ Ννζειεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ κηαο Κιηληθήο ελφο Ογθνινγηθνχ Ννζνθνκείνπ: Μηα Φπραλαιπηηθά Πξνζαλαηνιηζκέλε Έξεπλα πκκεηνρηθήο Παξαηήξεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΖΘΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΘΔΜΑ: ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΤΣΟΓΝΧΗΑ ΣΖΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΓΝΧΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΖΘΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΘΔΜΑ: ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΤΣΟΓΝΧΗΑ ΣΖΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΓΝΧΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΖΘΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΜΗΥΑΛΖ ΠΑΡΟΤΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΤΣΟΓΝΧΗΑ ΣΖΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Θέμα πτστιακής εργασίας: Ο ζηπαηηγικόρ ζσεδιαζμόρ ζηην Ελληνική ππαγμαηικόηηηα. Η δςζκολία δημιοςπγίαρ ζηπαηηγικού

Διαβάστε περισσότερα

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Σηεθαλία Σνπιή Δηθεγόξνο, Μέινο ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ εξγαιείσλ ζπκβνπιεπηηθήο ηεο ΓΓΙΦ, πξώελ Σύκβνπινο ηεο ΓΓΙΦ Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Δίκαη 15 ρξφληα δηθεγφξνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΖΣΖΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΜΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ

ΕΖΣΖΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΜΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΕΖΣΖΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΜΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ηαπξνύια Αζεκαθνπνύινπ Θενδόηε θνπειίηνπ Απνζηόιεο Υαξίζεο ΠΑΔΠ ΜΑΡΣΗΟ 2010 ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ παξνχζα

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΟΜΔΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΤ Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηεο ΡΑΛΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ. Επιβλζπων: ΣΑΤΡΟ ΣΑΤΡΟΤ

Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ. Επιβλζπων: ΣΑΤΡΟ ΣΑΤΡΟΤ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ & ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας με Νζες Σεχνολογίες Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΒΔΛΣΗΣΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΤΓΚΡΗΖ ΜΔ ΑΝΣΗΣΟΗΥΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ.

Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ. Σ.Δ.Η ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ. Γεσξγηάδνπ Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης Οδηγός για Εφήβους και Γονείς Σεξ, Έρωτας και Αγάπη Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ 1.1 Ζ αθνξκή: «ε ζηξηκκέλε θαζεγήηξηα ηεο Βηνινγίαο» 1.2 Ζ ζεκαζία ηνπ θιίκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ & ΦΤΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ

ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ & ΦΤΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΓΙΔΙΝΗ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΑΘΛΟΤΜΔΝΧΝ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ & ΦΤΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Άλλα Σζηιηγθίξνγινπ-Φαραληίδνπ Δηξήλε Αξγπξηάδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οικογένεια και περιθωριακός ήρωας. Ιδεολογική λειηοσργία, ζσμβάζεις και αναηροπές ζηη ζύγτρονη ελληνική Εθηβική Λογοηετνία

Οικογένεια και περιθωριακός ήρωας. Ιδεολογική λειηοσργία, ζσμβάζεις και αναηροπές ζηη ζύγτρονη ελληνική Εθηβική Λογοηετνία Οικογένεια και περιθωριακός ήρωας. Ιδεολογική λειηοσργία, ζσμβάζεις και αναηροπές ζηη ζύγτρονη ελληνική Εθηβική Λογοηετνία Σξηαληάθπιινο Ζ. Κσηφπνπινο Λέθηνξαο Παηδαγσγηθφ Σκήκα Νεπηαγσγψλ, Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ. Γηπισκαηηθή εξγαζία

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ. Γηπισκαηηθή εξγαζία ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ Γηπισκαηηθή εξγαζία Η ΙΓΙΩΣΙΚΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΔΜΟΤ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΓΙΔΘΝΔ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

Έπεςνα Σύνηαξη Σςγγπαθή Εςγενία Κοςή, Κοινωνιολόγορ

Έπεςνα Σύνηαξη Σςγγπαθή Εςγενία Κοςή, Κοινωνιολόγορ Έπεςνα Σύνηαξη Σςγγπαθή Εςγενία Κοςή, Κοινωνιολόγορ Πρακτικόσ οδηγόσ για Άτομα με Αυτιςμό ςτην Κφπρο: Δικαιώματα και παροχζσ από Κρατικζσ και μη Κρατικζσ υπηρεςίεσ Έπεςνα Σύνηαξη Φπιζηιάνα Βπςωνίδος, Κοινωνιολόγορ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα