ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ν. Μουδανιά ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου : 9469/2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ν. Μουδανιά 14-4-2015 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου : 9469/2015"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ν. Μουδανιά ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου : 9469/2015 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την υπηρεσία ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ -ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ» του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα το άρθρο 209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 το άρθρο 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) την υπ' αριθ /739/ (ΦΕΚ 1291/ τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών την υπ' αριθμόν 12/2015 μελέτη της υπηρεσίας του δήμου την αριθ. 113/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την έγκριση των συντασσόμενων τευχών Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της υπηρεσίας, για την εκτέλεση των παρακάτω εργασιών Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ -ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ, προϋπολογισθείσας δαπάνης ,00. Άρθρο 2: Τρόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού Ο διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, και θα διεξαχθεί με σφραγισμένες προσφορές οι οποίες θα κατατεθούν στο Δήμο έως την 24/04/2015 και ώρα 10:00 Άρθρο 3: Τόπος και χρόνος Διενέργειας του διαγωνισμού Οι προσφορές θα ανοιχτούν σε συνεδρίαση της επιτροπής διαγωνισμού εργασιών η οποία και θα εισηγηθεί το αποτέλεσμα στην οικονομική επιτροπή. Η Οικονομική επιτροπή θα αποφανθεί σε συνεδρίαση της σχετικά με την επιλογή αναδόχου. Άρθρο 4: Τόπος και Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας Ο χώρος παροχής της εργασίας είναι ο Δήμος Νέας Προποντίδας. Το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών είναι δώδεκα μήνες. Οι υπηρεσίες, γενικά, θα παρέχονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη.

2 Άρθρο 5: Κρατήσεις Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες της νόμιμες κρατήσεις που ορίζονται. Άρθρο 6: Τρόπος Πληρωμής Ο τρόπος αμοιβής του αναδόχου ορίζεται ως εξής: Θα εκδίδονται τριμηνιαία ή τετραμηνιαία ασφαλιστήρια συμβόλαια τα οποία θα εξοφλούνται εντός 15 ημερών. Το ασφαλιστικό ποσό τριμήνου ή τετραμήνου μπορεί να είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο του 1/3 ή 1/4 του συνολικού ποσού ανα όχημα (λόγω στρογγυλοποίησης), αλλά το συνολικό ποσό στο τέλος του έτους θα είναι το ποσό της προσφοράς του οχήματος. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου εξαιτίας συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό. Στο χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά το νόμο. Άρθρο 7 : Πληροφόρηση ενδιαφερομένων Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται από τη Γραφείο Κίνησης, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 26 Τηλέφωνο FAX Άρθρο 8: Λοιποί όροι 1) Τα τεύχη δημοπράτησης, τα οποία αποτελούν συμβατικά στοιχεία της ασφάλισης, είναι κατά σειρά ισχύος τα κατωτέρω: i. Η παρούσα διακήρυξη. ii. Η μελέτη. 2) Στην ασφάλιση θα λαμβάνεται υπόψη το ισχύων bonus-malus ανα όχημα. Άρθρο 9: Δημοσίευση Η διακήρυξη θα αναρτηθεί με τοιχοκόλληση στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και θα δημοσιευτεί σε μια τοπική εφημερίδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διεξαγωγή του διαγωνισμού Άρθρο 10: Δικαιολογητικά συμμετοχής Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ασκούν νόμιμα στην Ελλάδα επιχείρηση ασφάλισης ευθύνης αυτοκινήτων, και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης καθώς επίσης και διαμεσολαβούντα στις ασφαλίσεις πρόσωπα, σύμφωνα με το Ν.1569/85 όπως ισχύει αποδεικνυόμενης της ιδιότητας των ενδιαφερομένων με επίσημα έγγραφα. Oι διαγωνιζόμενοι - επί ποινή αποκλεισμού - μαζί με την προσφορά τους πρέπει να υποβάλλουν στην Επιτροπή του Διαγωνισμού: 1. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου ή επαγγελματικής οργάνωσης. 2. Υπεύθυνη δήλωση ότι: α) Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης, τους οποίους και δέχονται ανεπιφύλακτα β) Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του Δημοσίου και των ΟΤΑ. γ) Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης. δ) Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. ε) Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία 3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, προς όλους τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούνται στην καταβολή εισφορών. 4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωσης αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 5. Επίσης είναι υποχρεωτική η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης από κάθε ενδιαφερόμενο διαμεσολαβούν στην ασφάλιση πρόσωπο (πράκτορας, μεσίτης, παραγωγός ασφαλίσεων κλπ.) για λογαριασμό ποιας ή ποιών ασφαλιστικών εταιρειών διαμεσολαβούν και η προσκόμιση

3 αντιγράφου σύμβασης συνεργασίας με αυτήν ώστε να αποκλειστεί η περίπτωση υποβολής περισσότερων της μίας προσφοράς από την αυτή Ασφαλιστική Επιχείρηση. Άρθρο 11: Διατάξεις Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις: του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ» του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα το άρθρο 209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 το άρθρο 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) την υπ' αριθ /739/ (ΦΕΚ 1291/ τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΡΑΣ.

4 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν Άρθρο 1ο : Αντικείμενο συγγραφής Με την παρούσα προβλέπεται η ανάθεση της υπηρεσίας παροχής προγραμμάτων ασφάλισης για τα μηχανήματα, οχήματα, δίκυκλα του Δήμου Νέας Προποντίδας. Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: των άρθρων 103 και 209 του N. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07 την παρ 13 του άρθρου 20 του N. 3731/08 το άρθρο 83 του N. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) του ΠΔ 28/80 την υπ' αριθ /739/ (ΦΕΚ 1291/ τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών του ΠΔ 237/86 Άρθρο 3ο : Συμβατικά στοιχεία Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: α. Ο Ενδεικτικός προϋπολογισμός β. Η συγγραφή υποχρεώσεων γ. Η Τεχνική περιγραφή Άρθρο 4ο : Χρόνος εκτέλεσης του έργου Δώδεκα μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Άρθρο 5ο : Υποχρεώσεις του εντολοδόχου Είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των ζητούμενων ασφαλιστικών καλύψεων ως αυτές αναγράφονται στην τεχνική περιγραφή. Άρθρο 6ο : Υποχρεώσεις του εντολέα Είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέμενης υπηρεσίας. Άρθρο 7ο : Ανωτέρα βία Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι : εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα. Άρθρο 8ο : Αναθεώρηση τιμών Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες. Άρθρο 9ο : Τρόπος πληρωμής Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται στο ποσό της χαμηλότερης τιμής που θα δοθεί από τον ανάδοχο, για το διάστημα ισχύος της εντολής. Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται ύστερα από έκδοση σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών του εντολοδόχου και ανάλογα με την παράδοση των εργασιών.

5 Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής. Άρθρο 10ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά την ημέρα της δημοπρασίας. Άρθρο 11ο : Επίλυση διαφορών Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ό Σ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Α/ Α Α/Α ΟΜΑΔΑ Σ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΤΥΠΟΣ/MAΡKA HP ΟΜΑΔΑ 1. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ( ) 1 1 ΜΕ SWINGO KUBOTA 100 ΣΑΡΩΘΡΟ , ΜΕ ICCID KUBOTA ΣΑΡΩΘΡΟ , ΜΕ ICCID KUBOTA ΣΑΡΩΘΡΟ , ΜΕ ICCID KUBOTA ΣΑΡΩΘΡΟ , ΜΕ ICCID KUBOTA ΣΑΡΩΘΡΟ , ΜΕ ICCID KUBOTA ΣΑΡΩΘΡΟ , ΜΕ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ CATERPILLAR CAT.140 G , ΜΕ CX-4 ΜΙΚΡ. ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ , ΜΕ WB 93R-2 ΜΙΚΡ. ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ , ΜΕ ΦΟΡΤΩΤΗΣ CATERPILLAR , ΜΕ AK.1400 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ (Φ.Ι.Χ.) , ΜΕ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB , ΜΕ ΚΑΔΟΠΛΗΝΤΥΡΙΟ MERCEDES , ΜΕ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ CATERPILLAR , ΜΕ ΑΚΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ZETOR , ME ΓΕΡΑΝΟΣ MERCEDES , ΜΕ FOREDIL MAG ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ , ΜΕ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ CATERPILLAR , ΜΕ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ MERCEDES , ΜΕ DULEVO 400SA ΣΑΡΩΘΡΟ , ΜΕ ΦΟΡΤΩΤΗΣ 226B CATERPILLAR ,00 ΟΜΑΔΑ 2. ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ 22 1 ΚΗΥ 3467 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES (Φ.Ι.Χ. απορριμματοφόρο) , ΚΗΙ 1124 ΦΟΡΤΗΓΟ DAIMLER CHRYSLER (Φ.Ι.Χ ,00

6 απορριμματοφόρο) 24 3 ΚΗΙ 1125 ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΑΝ (Φ.Ι.Χ. απορριμματοφόρο) , KHI 1106 ΦΟΡΤΗΓΟ DAIMLER CHRYSLER (Φ.Ι.Χ. απορριμματοφόρο) , KHY 3353 ΦΟΡΤΗΓΟ DAF (Φ.Ι.Χ. απορριμματοφόρο) , KHY 3487 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES (Φ.Ι.Χ. απορριμματοφόρο) , KHI 9473 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES (Φ.Ι.Χ. απορριμματοφόρο) , KHI 9479 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES (Φ.Ι.Χ. απορριμματοφόρο) , KHI 9481 ΦΟΡΤΗΓΟ DAIMLER CHRYSLER (Φ.Ι.Χ. απορριμματοφόρο) , KHI 9471 ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ MERCEDES (Φ.Ι.Χ.) , ΚΗΙ 9495 MAN ΑΠΟΡΙΜ/ΦΟΡΟ (Φ.Ι.Χ.) , KHY 3387 ΦΟΡΤΗΓΟ DAF FA2300 ΑΠΟΡΙΜ/ΦΟΡΟ (Φ.Ι.Χ.) , ΚΗΙ 9412 Μ/S 1823 ΑΠΟΡΙΜ/ΦΟΡΟ (Φ.Ι.Χ.) , KHY 3386 ΦΟΡΤΗΓΟ DAF FA2300 ΑΠΟΡΙΜ/ΦΟΡΟ (Φ.Ι.Χ.) , KHI 9413 Μ/S 1823 ΑΠΟΡΙΜ/ΦΟΡΟ MERCEDES (Φ.Ι.Χ.) , KHI 1131 MAN ΑΠΟΡΙΜ/ΦΟΡΟ (Φ.Ι.Χ.) , KHY 3435 M/S-1929 ΑΠΟΡΙΜ/ΦΟΡΟ (Φ.Ι.Χ.) , KHH 5063 MAN ΑΠΟΡΙΜ/ΦΟΡΟ (Φ.Ι.Χ.) ,00 ΟΜΑΔΑ 3. ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ - ΜΙΚΡΑ ΦΟΡΤΗΓΑ - ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ 40 1 ΚΗΙ 1130 HMIΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI L , ΚΗΙ 1136 MAZDA B2500 STD ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ (Φ.Ι.Χ.) , ΚΗΙ 9430 HMIΦΟΡΤΗΓΟ ISUZU D-MAX 3000 (Φ.Ι.Χ.) , ΚΗΙ 9490 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ LADA 4X4 (Ε.Ι.Χ.) , ΝΖΙ 6729 HMIΦΟΡΤΗΓΟ ΤΟΥΟΤΑ 4X4 (Φ.Ι.Χ.) , KHI 1101 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ SUZUKI GRAND VITARA (E.Ι.Χ.) , KHI 1160 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ SKODA FABIA (E.Ι.Χ.) , KHI 1155 MAZDA B2500 STD ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ (Φ.Ι.Χ.) , KHI 9480 SUZUKIALTO GF ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ (E.Ι.Χ.) 7 300, ΜΟ 1117 HMIΦΟΡΤΗΓΟ DATSUN NISSAN (Φ.Ι.Χ.) , KHI 9441 SCODA PICK UP DLX ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ (Φ.Ι.Χ.) , KHI 1138 MAZDA B2500 STD ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ (Φ.Ι.Χ.) , ΚΗΙ 9436 DOLBO CARGO ΦΟΡΤHΓΑΚΙ FIAT (Φ.Ι.Χ.) , ΚΗΗ 5089 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ FIAT PUNTO (E.Ι.Χ.) , ΚΗΥ 3471 ΜΑΖDΑ.B2600 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ (Φ.Ι.Χ.) , NZK 2154 FIAT ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 9 300,00 ΟΜΑΔΑ 4. ΦΟΡΤΗΓΑ 56 1 ΚΗΥ 3485 ΦΟΡΤΗΓΟ IVECO-MAGIRUS 190E 30W (Φ.Ι.Χ.) ,00

7 57 2 ΧΚΗ 8384 ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΑΝ (Φ.Ι.Χ.) ΜΕΤ. ΚΑΔΩΝ , KHI 9478 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 3243 (Φ.Ι.Χ.) , XKM 6893 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES (Φ.Ι.Χ.) , ΧΟ 7427 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 2232 (Φ.Ι.Χ.) , XKM 9120 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES LP 1013 (Φ.Ι.Χ.) , KHI 1165 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 704 (Φ.Ι.Χ.) , XKH 6592 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES (Φ.Ι.Χ. γερανός κάδων) , KHI 1184 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 210D (Φ.Ι.Χ.) , ΚΗΥ 3382 Φ.Ι.Χ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ MERCEDES LPKO , ΝΒΥ 4501 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES (Φ.Ι.Χ.) , KHY 3490 ΦΟΡΤΗΓΟ IVECO ΜP 190E 30W (Φ.Ι.Χ.) , ΚΗH 5071 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 1131 (Φ.Ι.Χ.) , ΚΗΥ 3389 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 813 (Φ.Ι.Χ.) , KHI 9483 ΦΟΡΤΗΓΟ MAN ΚΑΔΟΦΟΡΟ (Φ.Ι.Χ.) , ΚΗΙ 9488 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 914K ΓΕΡΑΝΟΣ (Φ.Ι.Χ.) , KHY 3406 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 1314 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ (Φ.Ι.Χ.) ,00 ΟΜΑΔΑ 5. ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 73 1 ΚΗΥ 3466 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ FIAT-IVECO 100Ε 18Μ/Ρ (35 θέσεων) , ΚΗΙ 9455 MERCEDES ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ (51 θέσεων) , ΚΗΙ 9489 ΟΜΑΔΑ 6. ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 76 1 ΧΛ ΟΜΑΔΑ 7. ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ FORD 130-TFCFL ΤΡΑΝΖΙΤ WERKE ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ (15 θέσεων) ΤΡΑΚΤΕΡ FIAT DT/1 (γεωργικός ελκυστήρας) , , ΧΚΗ 4403 ΤΡΙΚΥΚΛΟ PIAGIO , ΧΚΤ 329 ΤΕΤΡΑΚΥΚΛΟ YAMAHA XR , ΧΚΤ 330 ΔΙΚΥΚΛΟ PIAGIO FLY cc , ΧΚΤ 331 ΔΙΚΥΚΛΟ SUZUKI WVCM ΔΙΚΥΚΛΟ 124cc , OKN 1501 ΔΙΚΥΚΛΟ HONDA C50 50cc 50 50, ΧΚΤ 105 ΤΕΤΡΑΚΥΚΛΟ KWANG YANG (ΓΟΥΡΟΥΝΑ ) 151cc ,00 Ασφάλειες για νέα Οχήματα 2.350,00 Γενική αστική ευθύνη 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την μελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει η ασφάλιση όλων των οχημάτων και

8 μηχανημάτων του Δήμου Νέας Προποντίδας, για χρονικό διάστημα ενός έτους. Η ασφάλιση των παραπάνω θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 και του Ν. 3643/2006 (Νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) καθώς και των ισχυουσών διατάξεων και νομοθεσίας περί ασφάλισης αυτών μετά από μειοδοτικό διαγωνισμό. Εάν ο Δήμος προμηθευτεί επιπλέων οχήματα μηχανήματα έργων θα ασφαλιστούν με τις ίδιες προϋποθέσεις και με ανάλογες τιμές για τον υπόλοιπο χρόνο λήξης της σύμβασης. Ο Δήμος μπορεί να αποσύρει οχήματα μηχανήματα έργων που κρίνει ασύμφορα για την λειτουργία τους και να διακόψει την ασφάλεια τους χωρίς οποιοδήποτε κόστος. Η επιλογή της καλύτερης προσφοράς θα γίνει με τη χαμηλότερη τιμή που θα δοθεί από τους διαγωνιζόμενους και συγκεκριμένα στις τιμές ασφαλειών των οχημάτων (CPV: ) της μελέτης, στη τιμή των ασφαλειών για νέα οχήματα (CPV: ) και τέλος στην τιμή των ασφαλειών για αστική ευθύνη (CPV: ). Ως αστική ευθύνη εννοείται η: 1. Αστική ευθύνη έναντι τρίτων α. Σωματικές βλάβες τρίτων και επιβαινόντων καλυπτόμενου οχήματος, μέχρι του ποσού ανά θύμα. β. Υλικών ζημιών επί πραγμάτων τρίτων μη μεταφερόμενων δια του καλυπτόμενου οχήματος μέχρι του ποσού των ανά ατύχημα 2. Αστική ευθύνη έναντι τρίτων κατά την λειτουργία των μηχανημάτων έργου ως εργαλείου (μόνο για τα μηχανήματα έργου) Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου, ανέρχεται στο μικτό ποσό των ,00 συμπεριλαμβανομένων όλων των επιβαρύνσεων και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου (Κωδικός ). Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 περί «εκτελέσεων έργων και προμηθειών των Ο.Τ.Α.» του Ν. 2362/95 περί «περί δημοσίου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/ τεύχος Α ) περί «κύρωσης του Νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει κατόπιν σχετικής απόφασης του Δήμου Ν. Προποντίδας και θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Ακολουθεί ο κατάλογος των αυτοκινήτων μηχανημάτων που εν δυνάμει πρόκειται να ασφαλιστούν. Α/ Α Α/Α ΟΜΑΔΑΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΤΥΠΟΣ/MAΡKA HP ΟΜΑΔΑ 1. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ 1 1 ΜΕ SWINGO KUBOTA 100 ΣΑΡΩΘΡΟ ΜΕ ICCID KUBOTA ΣΑΡΩΘΡΟ ΜΕ ICCID KUBOTA ΣΑΡΩΘΡΟ ΜΕ ICCID KUBOTA ΣΑΡΩΘΡΟ 16

9 5 5 ΜΕ ICCID KUBOTA ΣΑΡΩΘΡΟ ΜΕ ICCID KUBOTA ΣΑΡΩΘΡΟ ΜΕ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ CATERPILLAR CAT.140 G ΜΕ CX-4 ΜΙΚΡ. ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΜΕ WB 93R-2 ΜΙΚΡ. ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΜΕ ΦΟΡΤΩΤΗΣ CATERPILLAR ΜΕ AK.1400 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ (Φ.Ι.Χ.) ΜΕ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB ΜΕ ΚΑΔΟΠΛΗΝΤΥΡΙΟ MERCEDES ΜΕ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ CATERPILLAR ΜΕ ΑΚΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ZETOR ME ΓΕΡΑΝΟΣ MERCEDES ΜΕ FOREDIL MAG ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ CATERPILLAR ΜΕ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ MERCEDES ΜΕ DULEVO 400SA ΣΑΡΩΘΡΟ ΜΕ ΦΟΡΤΩΤΗΣ 226B CATERPILLAR 57

10 ΟΜΑΔΑ 2. ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ 22 1 ΚΗΥ 3467 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES (Φ.Ι.Χ. απορριμματοφόρο) ΚΗΙ 1124 ΦΟΡΤΗΓΟ DAIMLER CHRYSLER (Φ.Ι.Χ. απορριμματοφόρο) ΚΗΙ 1125 ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΑΝ (Φ.Ι.Χ. απορριμματοφόρο) KHI 1106 ΦΟΡΤΗΓΟ DAIMLER CHRYSLER (Φ.Ι.Χ. απορριμματοφόρο) KHY 3353 ΦΟΡΤΗΓΟ DAF (Φ.Ι.Χ. απορριμματοφόρο) KHY 3487 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES (Φ.Ι.Χ. απορριμματοφόρο) KHI 9473 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES (Φ.Ι.Χ. απορριμματοφόρο) KHI 9479 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES (Φ.Ι.Χ. απορριμματοφόρο) KHI 9481 ΦΟΡΤΗΓΟ DAIMLER CHRYSLER (Φ.Ι.Χ. απορριμματοφόρο) KHI 9471 ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ MERCEDES (Φ.Ι.Χ.) ΚΗΙ 9495 MAN ΑΠΟΡΙΜ/ΦΟΡΟ (Φ.Ι.Χ.) KHY 3387 ΦΟΡΤΗΓΟ DAF FA2300 ΑΠΟΡΙΜ/ΦΟΡΟ (Φ.Ι.Χ.) ΚΗΙ 9412 Μ/S 1823 ΑΠΟΡΙΜ/ΦΟΡΟ (Φ.Ι.Χ.) KHY 3386 ΦΟΡΤΗΓΟ DAF FA2300 ΑΠΟΡΙΜ/ΦΟΡΟ (Φ.Ι.Χ.) KHI 9413 Μ/S 1823 ΑΠΟΡΙΜ/ΦΟΡΟ MERCEDES (Φ.Ι.Χ.) KHI 1131 MAN ΑΠΟΡΙΜ/ΦΟΡΟ (Φ.Ι.Χ.) 41

11 38 17 KHY 3435 M/S-1929 ΑΠΟΡΙΜ/ΦΟΡΟ (Φ.Ι.Χ.) KHH 5063 MAN ΑΠΟΡΙΜ/ΦΟΡΟ (Φ.Ι.Χ.) 60 ΟΜΑΔΑ 3. ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ - ΜΙΚΡΑ ΦΟΡΤΗΓΑ - ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ 40 1 ΚΗΙ 1130 HMIΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI L ΚΗΙ 1136 MAZDA B2500 STD ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ (Φ.Ι.Χ.) ΚΗΙ 9430 HMIΦΟΡΤΗΓΟ ISUZU D-MAX 3000 (Φ.Ι.Χ.) ΚΗΙ 9490 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ LADA 4X4 (Ε.Ι.Χ.) ΝΖΙ 6729 HMIΦΟΡΤΗΓΟ ΤΟΥΟΤΑ 4X4 (Φ.Ι.Χ.) KHI 1101 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ SUZUKI GRAND VITARA (E.Ι.Χ.) KHI 1160 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ SKODA FABIA (E.Ι.Χ.) KHI 1155 MAZDA B2500 STD ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ (Φ.Ι.Χ.) KHI 9480 SUZUKIALTO GF ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ (E.Ι.Χ.) ΜΟ 1117 HMIΦΟΡΤΗΓΟ DATSUN NISSAN (Φ.Ι.Χ.) KHI 9441 SCODA PICK UP DLX ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ (Φ.Ι.Χ.) KHI 1138 MAZDA B2500 STD ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ (Φ.Ι.Χ.) ΚΗΙ 9436 DOLBO CARGO ΦΟΡΤHΓΑΚΙ FIAT (Φ.Ι.Χ.) ΚΗΗ 5089 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ FIAT PUNTO (E.Ι.Χ.) 10

12 54 15 ΚΗΥ 3471 ΜΑΖDΑ.B2600 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ (Φ.Ι.Χ.) NZK 2154 FIAT ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 9 ΟΜΑΔΑ 4. ΦΟΡΤΗΓΑ 56 1 ΚΗΥ 3485 ΦΟΡΤΗΓΟ IVECO-MAGIRUS 190E 30W (Φ.Ι.Χ.) ΧΚΗ 8384 ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΑΝ (Φ.Ι.Χ.) ΜΕΤ. ΚΑΔΩΝ KHI 9478 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 3243 (Φ.Ι.Χ.) XKM 6893 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES (Φ.Ι.Χ.) ΧΟ 7427 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 2232 (Φ.Ι.Χ.) XKM 9120 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES LP 1013 (Φ.Ι.Χ.) KHI 1165 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 704 (Φ.Ι.Χ.) XKH 6592 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES (Φ.Ι.Χ. γερανός κάδων) KHI 1184 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 210D (Φ.Ι.Χ.) ΚΗΥ 3382 Φ.Ι.Χ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ MERCEDES LPKO ΝΒΥ 4501 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES (Φ.Ι.Χ.) KHY 3490 ΦΟΡΤΗΓΟ IVECO ΜP 190E 30W (Φ.Ι.Χ.) ΚΗH 5071 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 1131 (Φ.Ι.Χ.) ΚΗΥ 3389 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 813 (Φ.Ι.Χ.) 34

13 70 15 KHI 9483 ΦΟΡΤΗΓΟ MAN ΚΑΔΟΦΟΡΟ (Φ.Ι.Χ.) ΚΗΙ 9488 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 914K ΓΕΡΑΝΟΣ (Φ.Ι.Χ.) KHY 3406 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 1314 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ (Φ.Ι.Χ.) 36 ΟΜΑΔΑ 5. ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 73 1 ΚΗΥ 3466 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ FIAT-IVECO 100Ε 18Μ/Ρ (35 θέσεων) ΚΗΙ 9455 MERCEDES ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ (51 θέσεων) ΚΗΙ 9489 FORD 130-TFCFL ΤΡΑΝΖΙΤ WERKE ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ (15 θέσεων) 15 ΟΜΑΔΑ 6. ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 76 1 ΧΛ ΤΡΑΚΤΕΡ FIAT DT/1 (γεωργικός ελκυστήρας) 180 ΟΜΑΔΑ 7. ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ 76 1 ΧΚΗ 4403 ΤΡΙΚΥΚΛΟ PIAGIO ΧΚΤ 329 ΤΕΤΡΑΚΥΚΛΟ YAMAHA XR ΧΚΤ 330 ΔΙΚΥΚΛΟ PIAGIO FLY cc ΧΚΤ 331 ΔΙΚΥΚΛΟ SUZUKI WVCM ΔΙΚΥΚΛΟ 124cc OKN 1501 ΔΙΚΥΚΛΟ HONDA C50 50cc ΧΚΤ 105 ΤΕΤΡΑΚΥΚΛΟ KWANG YANG (ΓΟΥΡΟΥΝΑ ) 151cc 151 Από τα παραπάνω οχήματα, δύο (2) απορριμματοφόρα και δύο (2) φορτηγά εξαιτίας σοβαρών βλαβών είναι ακινητοποιημένα, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα για τα οποία η υπηρεσία αδυνατεί να εκτιμήσει τον χρόνο της επανακυκλοφορίας τους ώστε να ασφαλιστούν.σε περίπτωση όπου επανέλθουν στην κυκλοφορία θα ασφαλιστούν για το υπόλοιπο του χρόνου

14 μέχρι να λήξει η σύμβαση. ΟΜΑΔΑ 2. ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ KHY 3387 ΦΟΡΤΗΓΟ DAF FA2300 ΑΠΟΡΙΜ/ΦΟΡΟ (Φ.Ι.Χ.) KHY 3386 ΦΟΡΤΗΓΟ DAF FA2300 ΑΠΟΡΙΜ/ΦΟΡΟ (Φ.Ι.Χ.) 50 ΟΜΑΔΑ 4. ΦΟΡΤΗΓΑ 60 5 ΧΟ 7427 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 2232 (Φ.Ι.Χ.) KHI 1165 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 704 (Φ.Ι.Χ.) 88 Επίσης σε περίπτωση προμήθειας νέων οχημάτων έχει προβλεφθεί κονδύλιο στον προϋπολογισμό για νέες ασφαλίσεις.

15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α/ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο ΡΑ Α/Α ΟΜ ΑΔΑ Σ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΤΥΠΟΣ/MAΡKA HP ΟΜΑΔΑ 1. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟ Σ ΜΕΛΕΤΗ Σ ( ) ΤΙΜΗ ΠΡΟΣ ΦΟΡΑ Σ 1 1 ΜΕ SWINGO KUBOTA 100 ΣΑΡΩΘΡΟ , ΜΕ ICCID KUBOTA ΣΑΡΩΘΡΟ , ΜΕ ICCID KUBOTA ΣΑΡΩΘΡΟ , ΜΕ ICCID KUBOTA ΣΑΡΩΘΡΟ , ΜΕ ICCID KUBOTA ΣΑΡΩΘΡΟ , ΜΕ ICCID KUBOTA ΣΑΡΩΘΡΟ , ΜΕ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ CATERPILLAR CAT.140 G , ΜΕ CX-4 ΜΙΚΡ. ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ , ΜΕ WB 93R-2 ΜΙΚΡ. ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ , ΜΕ ΦΟΡΤΩΤΗΣ CATERPILLAR , ΜΕ AK.1400 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ (Φ.Ι.Χ.) , ΜΕ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB , ΜΕ ΚΑΔΟΠΛΗΝΤΥΡΙΟ MERCEDES , ΜΕ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ CATERPILLAR , ΜΕ ΑΚΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ZETOR , ME ΓΕΡΑΝΟΣ MERCEDES , ΜΕ FOREDIL MAG ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ , ΜΕ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ CATERPILLAR , ΜΕ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ MERCEDES , ΜΕ DULEVO 400SA ΣΑΡΩΘΡΟ , ΜΕ ΦΟΡΤΩΤΗΣ 226B CATERPILLAR ,00 ΟΜΑΔΑ 2. ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ 22 1 ΚΗΥ 3467 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES (Φ.Ι.Χ. απορριμματοφόρο) , ΚΗΙ 1124 ΦΟΡΤΗΓΟ DAIMLER CHRYSLER (Φ.Ι.Χ. απορριμματοφόρο) , ΚΗΙ 1125 ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΑΝ (Φ.Ι.Χ. απορριμματοφόρο) , KHI 1106 ΦΟΡΤΗΓΟ DAIMLER CHRYSLER (Φ.Ι.Χ. απορριμματοφόρο) ,00

16 26 5 KHY 3353 ΦΟΡΤΗΓΟ DAF (Φ.Ι.Χ. απορριμματοφόρο) , KHY 3487 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES (Φ.Ι.Χ. απορριμματοφόρο) , KHI 9473 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES (Φ.Ι.Χ. απορριμματοφόρο) , KHI 9479 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES (Φ.Ι.Χ. απορριμματοφόρο) , KHI 9481 ΦΟΡΤΗΓΟ DAIMLER CHRYSLER (Φ.Ι.Χ. απορριμματοφόρο) , KHI 9471 ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ MERCEDES (Φ.Ι.Χ.) , ΚΗΙ 9495 MAN ΑΠΟΡΙΜ/ΦΟΡΟ (Φ.Ι.Χ.) , KHY 3387 ΦΟΡΤΗΓΟ DAF FA2300 ΑΠΟΡΙΜ/ΦΟΡΟ (Φ.Ι.Χ.) , ΚΗΙ 9412 Μ/S 1823 ΑΠΟΡΙΜ/ΦΟΡΟ (Φ.Ι.Χ.) , KHY 3386 ΦΟΡΤΗΓΟ DAF FA2300 ΑΠΟΡΙΜ/ΦΟΡΟ (Φ.Ι.Χ.) , KHI 9413 Μ/S 1823 ΑΠΟΡΙΜ/ΦΟΡΟ MERCEDES (Φ.Ι.Χ.) , KHI 1131 MAN ΑΠΟΡΙΜ/ΦΟΡΟ (Φ.Ι.Χ.) , KHY 3435 M/S-1929 ΑΠΟΡΙΜ/ΦΟΡΟ (Φ.Ι.Χ.) , KHH 5063 MAN ΑΠΟΡΙΜ/ΦΟΡΟ (Φ.Ι.Χ.) ,00 ΟΜΑΔΑ 3. ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ - ΜΙΚΡΑ ΦΟΡΤΗΓΑ - ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ 40 1 ΚΗΙ 1130 HMIΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI L , ΚΗΙ 1136 MAZDA B2500 STD ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ (Φ.Ι.Χ.) , ΚΗΙ 9430 HMIΦΟΡΤΗΓΟ ISUZU D-MAX 3000 (Φ.Ι.Χ.) , ΚΗΙ 9490 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ LADA 4X4 (Ε.Ι.Χ.) , ΝΖΙ 6729 HMIΦΟΡΤΗΓΟ ΤΟΥΟΤΑ 4X4 (Φ.Ι.Χ.) , KHI 1101 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ SUZUKI GRAND VITARA (E.Ι.Χ.) , KHI 1160 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ SKODA FABIA (E.Ι.Χ.) , KHI 1155 MAZDA B2500 STD ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ (Φ.Ι.Χ.) , KHI 9480 SUZUKIALTO GF ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ (E.Ι.Χ.) 7 300, ΜΟ 1117 HMIΦΟΡΤΗΓΟ DATSUN NISSAN (Φ.Ι.Χ.) , KHI 9441 SCODA PICK UP DLX ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ (Φ.Ι.Χ.) , KHI 1138 MAZDA B2500 STD ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ (Φ.Ι.Χ.) , ΚΗΙ 9436 DOLBO CARGO ΦΟΡΤHΓΑΚΙ FIAT (Φ.Ι.Χ.) , ΚΗΗ 5089 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ FIAT PUNTO (E.Ι.Χ.) , ΚΗΥ 3471 ΜΑΖDΑ.B2600 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ (Φ.Ι.Χ.) , NZK 2154 FIAT ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 9 300,00 ΟΜΑΔΑ 4. ΦΟΡΤΗΓΑ 56 1 ΚΗΥ 3485 ΦΟΡΤΗΓΟ IVECO-MAGIRUS 190E 30W (Φ.Ι.Χ.) , ΧΚΗ 8384 ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΑΝ (Φ.Ι.Χ.) ΜΕΤ. ΚΑΔΩΝ , KHI 9478 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 3243 (Φ.Ι.Χ.) , XKM 6893 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES (Φ.Ι.Χ.) ,00

17 60 5 ΧΟ 7427 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 2232 (Φ.Ι.Χ.) , XKM 9120 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES LP 1013 (Φ.Ι.Χ.) , KHI 1165 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 704 (Φ.Ι.Χ.) , XKH 6592 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES (Φ.Ι.Χ. γερανός κάδων) , KHI 1184 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 210D (Φ.Ι.Χ.) , ΚΗΥ 3382 Φ.Ι.Χ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ MERCEDES LPKO , ΝΒΥ 4501 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES (Φ.Ι.Χ.) , KHY 3490 ΦΟΡΤΗΓΟ IVECO ΜP 190E 30W (Φ.Ι.Χ.) , ΚΗH 5071 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 1131 (Φ.Ι.Χ.) , ΚΗΥ 3389 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 813 (Φ.Ι.Χ.) , KHI 9483 ΦΟΡΤΗΓΟ MAN ΚΑΔΟΦΟΡΟ (Φ.Ι.Χ.) , ΚΗΙ 9488 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 914K ΓΕΡΑΝΟΣ (Φ.Ι.Χ.) , KHY 3406 ΟΜΑΔΑ 5. ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 73 1 ΚΗΥ 3466 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 1314 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ (Φ.Ι.Χ.) ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ FIAT-IVECO 100Ε 18Μ/Ρ (35 θέσεων) , , ΚΗΙ 9455 MERCEDES ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ (51 θέσεων) , ΚΗΙ 9489 ΟΜΑΔΑ 6. ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 76 1 ΧΛ ΟΜΑΔΑ 7. ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ FORD 130-TFCFL ΤΡΑΝΖΙΤ WERKE ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ (15 θέσεων) ΤΡΑΚΤΕΡ FIAT DT/1 (γεωργικός ελκυστήρας) , , ΧΚΗ 4403 ΤΡΙΚΥΚΛΟ PIAGIO , ΧΚΤ 329 ΤΕΤΡΑΚΥΚΛΟ YAMAHA XR , ΧΚΤ 330 ΔΙΚΥΚΛΟ PIAGIO FLY cc , ΧΚΤ 331 ΔΙΚΥΚΛΟ SUZUKI WVCM ΔΙΚΥΚΛΟ 124cc , OKN 1501 ΔΙΚΥΚΛΟ HONDA C50 50cc 50 50, ΧΚΤ 105 ΤΕΤΡΑΚΥΚΛΟ KWANG YANG (ΓΟΥΡΟΥΝΑ ) 151cc ,00 Ασφάλειες για νέα Οχήματα 2.350,00 Γενική αστική ευθύνη 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Ημερομηνία,.../.../2015 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (Υπογραφή και Σφραγίδα)

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ ΚΛΠ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗ: 19.720,00 ΕΥΡΩ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 90/2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ ΚΛΠ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗ: 19.720,00 ΕΥΡΩ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 90/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ν-Α ΛΕΣΒΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γρηγόριος Κυριάκης ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22510-55637 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 90/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 4/2015

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 4/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοµοτηνή, 23/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ Αρ.πρωτ. : 47896 ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΑΝΟΛΟΓΙΚΟ Αρ. Πρωτ.: 68770 /02-10 - 2012 ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσίας από Ασφαλιστική Εταιρία µε σκοπό την ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων

Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσίας από Ασφαλιστική Εταιρία µε σκοπό την ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων έργου του ήµου» Αριθµ. Τεχνικών Προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Εργασίας: «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ISO» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τίτλος Εργασίας: «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ISO» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. μελέτης : 72/2014 Τίτλος Εργασίας: «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ISO» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο Δήμος Γρεβενών προτίθεται να προχωρήσει στην ανάδειξη αναδόχου σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες για τη φύλαξη της ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ. Το κτίριο περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002840998 2015-06-11

15PROC002840998 2015-06-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: ιονύσου & Μυρσίνης 2 τ.κ. 145 63 Τηλ.: 213.2007185-108 Κηφισιά, 11/06/2015 Αρ.Πρωτ.: 25100 ΑΠΑΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας: 9 /05/ 2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. ΠΡ. : 10203 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας: 9 /05/ 2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. ΠΡ. : 10203 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας: 9 /05/ 20 ΝΜΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. ΠΡ. : 0203 ΔΗΜΣ ΜΑΡΑΘΩΝΣ ΙΚΝΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΠΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΣ ΜΑΡΑΘΩΝΣ Έχοντας υπ όψη:. Τις διατάξεις: α. Των άρθρων 209 παρ. και άρθρο 273 παρ. του

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002632744 2015-03-12

15PROC002632744 2015-03-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Κύθηρα 10.3.2015 Αριθ.Πρωτ.: 899 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου από 31/07/2014 μέχρι 31/07/2015» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου από 31/07/2014 μέχρι 31/07/2015» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι 17 06 2014 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 10894 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου από 31/07/2014

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία «Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων και συλλογή αγριόχορτων Δημοτικής Ενότητας Βέροιας» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία «Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων και συλλογή αγριόχορτων Δημοτικής Ενότητας Βέροιας» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 4-05-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Αριθμ.πρωτ :16726 Δ Η Μ Ο Σ Β Ε Ρ Ο Ι Α Σ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Κ.Α. 35.7336.004 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 2015» Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΖΟΡΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 2015» Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΖΟΡΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 2015

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 12/2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

υλοποίηση του ΣΧΥ και έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών (ΚΕΝΑΚ)»

υλοποίηση του ΣΧΥ και έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών (ΚΕΝΑΚ)» Aριθμ. Μελέτης: 02/2013 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Επιστημονική υποστήριξη για την» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 Τεχνική Περιγραφή 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήμαρχος Καρδίτσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ

Ο ήμαρχος Καρδίτσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 (για το διάστημα από 30/9/2013 έως 30/9/2014.) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 ΕΥΡΩ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. ιεύθυνση:.π ΒΙΖΥΗΝΟΥ1... Πληροφορίες:.Γ.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ... Τηλέφωνο:...2531352428... Fax:...2531082705... Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014 ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Μελέτης : 32/2013 ΕΡΓΟ: «Aναγόµωση και συντήρηση πυροσβεστήρων, αναγόµωση και συντήρηση πυροσβεστήρων οχηµάτων και µηχ/των έργων» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Εμμανουήλ Παππά 10, Πολύγυρος Ταχ. Κώδικας : 63100 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια ανταλλακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ /30519 23-05-2014 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ /30519 23-05-2014 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αρ.Μελέτης: Αρ. Πρ.: 81 / /30519 2013 23-05-2014 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 28/5/213 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 16572 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. Δημάρχου: 117 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α.Διάκου Τ.Κ. : 14565,

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η 67/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η 67/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η 67/2014 ΕΡΓΟ : ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 47.914,00 ΕΥΡΩ ΕΤΟΣ : 2014-2015 Κ.Α : 02.10.6253.001

Διαβάστε περισσότερα

Συν. : α)η υπ αριθ. 3/2015 τεχνική περιγραφή της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Συν. : α)η υπ αριθ. 3/2015 τεχνική περιγραφή της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Άγιος Στέφανος, 08/04/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθανασίου Διάκου Τ.Κ. 145 65 Αρμόδιος Υπάλληλος: Χρυσαφογεώργη Μαρία Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ17ΩΞ3-ΤΩ2. Αριθµ. Απόφασης: 216/2013

ΑΔΑ: ΒΛ17ΩΞ3-ΤΩ2. Αριθµ. Απόφασης: 216/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 18/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης: 216/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Ε Τ Ο Σ 2014

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Ε Τ Ο Σ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Ε Τ Ο Σ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Χαλκίδα 20/02/2014 Αριθ. Πρωτ: 15029 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ & ΜΕΓΑΣΘΕΝΟΥΣ Τ.Κ. 34 100 ΧΑΛΚΙΔΑ ΠΛΗΡΟΦ.: ΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

20-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

20-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι 20-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. ιευθυνση : Ύδρας 6 36100 Καρπενήσι Τηλέφωνο : 2237350030

Διαβάστε περισσότερα

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που είναι κάτοχοι Βεβαίωσης ΜΕΕΠ για έργα Υδραυλικά.

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που είναι κάτοχοι Βεβαίωσης ΜΕΕΠ για έργα Υδραυλικά. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κρουσίων, Γαλλικού, Πικρολίμνης, Χέρσου, Δοϊράνης, Μουριών, Δροσάτου του Δ. Κιλκίς ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Π.Δ. 28/80) Η ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Αριθ. Μελέτης: 3/2013 ΜΕΛΕΤΗ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Αριθ. Μελέτης: 3/2013 ΜΕΛΕΤΗ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Αριθ. Μελέτης: 3/2013 ΜΕΛΕΤΗ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ (Ε.Π. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) Προϋπολογισµός: 40.650,41 πλέον

Διαβάστε περισσότερα