ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ. Περιγραφή είδους

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ. Περιγραφή είδους"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση:πλ.γ.βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Σεραφείµ Μαρία Τηλ.: Προϋπ. : ,00 µε ΦΠΑ 23% Αρ.µελέτης : 3/2014 Αρ.πρωτ.: : 4275/ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή. Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. του Ν. 2286/95 «Προµήθειες του ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (Φ.Ε.Κ. τ.α 19/1995) και ειδικά το άρθρο 1, παρ.3, περίπτωση ΙΙ (.ανταλλακτικά µηχανηµάτων και οχηµάτων) εξαιρούνται και δεν εντάσσονται στο ενιαίο πρόγραµµα προµηθειών (Ε.Π.Π) και το άρθρο 1, παρ.2 του παραπάνω Νόµου (..θεωρούνται προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και οι συµβάσεις ανάθεσης εκτελέσεως εργασιών, εγκατάστασης, συντήρησης, µεταφοράς ή και άλλων εργασιών που σχετίζονται µε την προµήθεια των ανωτέρω αγαθών, εφόσον όµως η αξία αυτών υπερβαίνει την αντίστοιχη των εργασιών ) 2. της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. τ. Β 185/1993) 3. του Π.. 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2055/51/ΕΚ(ΦΕΚ τ.α 64/2007) της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16 Νοεµβρίου του N.3463/2006 «ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α 114/2006) και ιδιαίτερα του άρθρου 158 παράγραφος.. και του άρθρου του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) και ιδιαίτερα του άρθρου του Π 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών των ΟΤΑ» 7. Την υπ αριθ. 21/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισµού. 8. Την αριθ. 332/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου για την Έγκριση διενέργειας όλων των προµηθειών του ήµου για το έτος ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ανοικτό διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ Περιγραφή είδους Προϋπολογισθείσα απάνη Πηγή Χρηµατοδότησης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ( ,59 + φπα23%) Για προµήθεια και για εργασίες Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

2 Η διακήρυξη περιέχει τα εξής: Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Γ. ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΛΗΡΩΜΗ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ε. ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Τεχνική µελέτη Η Τεχνική Περιγραφή οι Τεχνικές Προδιαγραφές η Γενική-Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και ο Ενδεικτικός Προϋπολογισµός περιλαµβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της διακήρυξης αυτής 2. Τόπος και χρόνος ιενέργειας του διαγωνισµού Ο διαγωνισµός θα λάβει χώρα στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα συνεδριάσεων Οικονοµικής Επιτροπής) ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής στις ηµέρα Παρασκευή και ώρα πµ. (λήξη αποδοχής προσφορών). Μετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα λήγει η προθεσµία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατίθενται θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες. Μετά τη λήξη της προθεσµίας παραλαβής θα αρχίσει η διαδικασία της αποσφράγισης η οποία θα γίνει δηµόσια από την Επιτροπή ιεξαγωγής του διαγωνισµού. 3. ικαιούµενοι συµµετοχής ικαιολογητικά 1) Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετάσχουν: α) φυσικά πρόσωπα, β) νοµικά πρόσωπα γ) ενώσεις προµηθευτών (εάν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 της ΥΑ 11389/93 ΕΚΠΟΤΑ) δ) συνεταιρισµοί 2) Οι δικαιούµενοι συµµετοχής πρέπει να υποβάλλουν µαζί µε τη προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά (επί ποινή αποκλεισµού): α) Οι Έλληνες πολίτες: 1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό η οποία θα ισχύει για τουλάχιστον ένα µήνα µετά το χρόνο ισχύος των προσφορών ή µέχρι την επιστροφή της στον εκδότη. 2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 βεβαιωµένου για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα αναφέρονται, η οµάδα ή οι οµάδες για τις οποίες συµµετέχει. 3. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας ή υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 βεβαιωµένου του γνήσιου της υπογραφής. 4. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 5. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 6. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. β) Οι αλλοδαποί: 1. Εγγυητική επιστολής συµµετοχής στον διαγωνισµό η οποία θα ισχύει για τουλάχιστον ένα µήνα µετά το χρόνο ισχύος των προσφορών ή µέχρι την επιστροφή της στον εκδότη. 2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 βεβαιωµένου για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα αναφέρονται, η οµάδα ή οι οµάδες για τις οποίες συµµετέχει. 3. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας ή υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 βεβαιωµένου του γνήσιου της υπογραφής. 4. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις (3) και (4). 5. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους. γ) Τα νοµικά πρόσωπα (ηµεδαπά ή αλλοδαπά): Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά (α) και (β) εκτός του αποσπάσµατος ποινικού µητρώου ή του ισοδύναµου προς τούτο εγγράφου. δ) Οι συνεταιρισµοί:

3 1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό η οποία θα ισχύει για τουλάχιστον ένα µήνα µετά το χρόνο ισχύος των προσφορών ή µέχρι την επιστροφή της στον εκδότη. 2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 βεβαιωµένου για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα αναφέρονται, η οµάδα ή οι οµάδες για τις οποίες συµµετέχει. 3. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 4. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις (3) και (4) του (α). ε) Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 1. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση. Τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός από την εγγύηση συµµετοχής και την Υπεύθυνη ήλωση, µπορεί να µην υποβάλλονται µαζί µε την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία που διενεργεί την προµήθεια και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή µνεία στην προσφορά σχετικά µε αυτό. Εάν σε κάποια ώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. Για τους προµηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον νόµο ένορκη δήλωση, αυτή µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουµένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο. 4. Άλλα δικαιολογητικά (επί ποινή αποκλεισµού) 1) Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε εκπροσώπους τους υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουµένου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπουµένου από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο. 2) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 βεβαιουµένου του γνησίου της υπογραφής που θα αναφέρει ότι ο συµµετέχων έλαβε γνώση των όρων της παρούσας και της τεχνικής µελέτης µε τις τεχνικές προδιαγραφές κλπ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) και αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα. 3) Τεχνική Έκθεση στην οποία θα αναφέρουν τον τεχνικό εξοπλισµό της επιχείρησης και των µέσων ελέγχου και ότι διαθέτουν το κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό και εξοπλισµό για τις εργασίες επισκευής και συντήρησης που θα αναλάβει να εκτελεί. Οι προµηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στην Τεχνική Έκθεση τη µάρκα και τη χώρα προέλευσης των αγαθών που προσφέρουν. 4) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 βεβαιουµένου του γνησίου της υπογραφής ότι τα προσφερόµενα υλικά καλύπτονται από πιστοποιητικά που εκδίδονται από επίσηµα γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή αρµόδιες υπηρεσίες που βεβαιώνουν την τήρηση ορισµένων προδιαγραφών τύπου (CE). 5) Προαιρετικά για τις προσφερόµενες εργασίες προσκόµιση πιστοποιητικών που εκδίδονται από επίσηµα γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή αρµόδιες υπηρεσίες που βεβαιώνουν την τήρηση ορισµένων προδιαγραφών τύπου (ISO). 6) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 βεβαιωµένου για το γνήσιο της υπογραφής στην οποία θα δηλώνεται ότι: i. εν υπάρχουν νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης ii. εν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους σε διαγωνισµό iii. εν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. iv. εν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία και τέλος v. Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση των συµβατικών της υποχρεώσεων της εν γένει προς τον ηµόσιο Τοµέα. vi. Εφόσον ειδοποιηθεί από την αρµόδια υπηρεσία του ήµου Κοµοτηνής θα µεταβεί αυθηµερόν ή την επόµενη ηµέρα στον χώρο της πιθανής βλάβης του οχήµατος προκειµένου να προσφέρει την τεχνική υποστήριξη και την άµεση αντιµετώπιση της βλάβης του οχήµατος. vii. έχεται τον έλεγχο στο συνεργείο τους από την επίβλεψη η οποία θα ορίζεται από την υπηρεσία, όποτε η επίβλεψη θεωρεί ότι είναι αναγκαίος ο έλεγχος. viii. Οι εργασίες συντήρησης, επισκευών, αντικατάστασης ανταλλακτικών κλπ πάσης φύσεως, θα εκτελούνται νόµιµα αδειοδοτηµένο συνεργείο αντίστοιχης εξειδίκευσης εντός των φυσικών ορίων του ήµου Κοµοτηνής ή της Περιφέρειας Ανατ. Μακ, Θράκης. (επί ποινή αποκλεισµού). Οι περιπτώσεις vi και vii δεν είναι απαραίτητες να γραφούν στην υπεύθυνη δήλωση για αυτούς που καταθέτουν προσφορά µόνο για την οµάδα 14 ή προµήθεια ελαστικών ηλεκτρικών συσσωρευτών και φίλτρων οχηµάτων µηχανηµάτων. Η περίπτωση viii δεν είναι απαραίτητη να γραφεί στην υπεύθυνη δήλωση για αυτούς που καταθέτουν προσφορά για την οµάδα 14 ή προµήθεια ηλεκτρικών συσσωρευτών και φίλτρων οχηµάτων µηχανηµάτων. 7) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 βεβαιωµένου για το γνήσιο της υπογραφής στην οποία ο προµηθευτής θα δεσµεύεται ότι εφόσον του κατακυρωθεί η προµήθεια ανταλλακτικών θα προσκοµίζει ισχύοντα επίσηµο τιµοκατάλογο των ανταλλακτικών κατά περίπτωση, κάθε φορά που θα προµηθεύει το δήµο µε συγκεκριµένα ανταλλακτικά. 8) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 βεβαιωµένου για το γνήσιο της υπογραφής στην οποία ο συµµετέχων θα δεσµεύεται για το χρόνο παράδοσης ο οποίος για την παράδοση ανταλλακτικών ή την εργασία επισκευής δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 5 ηµέρες.

4 Ο συµµετέχων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης. Οι διαγωνιζόµενοι, εφόσον είναι φυσικά πρόσωπα, παρίστανται αυτοπροσώπως ή µε το νόµιµα εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους. Εφόσον είναι προσωπικές εταιρείες, παρίστανται µε το νόµιµο εκπρόσωπο τους ή το νόµιµα εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο τους. Οι Ε.Π.Ε., εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. Οι Α.Ε. εκπροσωπούνται από µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου ή άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. Η εξουσιοδότηση θεωρείται νόµιµη, όταν η υπογραφή του εξουσιοδοτούντος έχει θεωρηθεί από αρµόδια ηµόσια Αρχή. Οι Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε. οφείλουν να καταθέσουν πρωτότυπο ή επικυρωµένο αντίγραφο καταστατικού συστάσεως µε τις τυχόν τροποποιήσεις, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος της χρονικής διάρκειας και της εκπροσώπησης ή µόνο την τελευταία τροποποίηση εφόσον εµπεριέχεται κωδικοποίηση των καταστατικών. Επιπλέον, το καταστατικό των Ε.Π.Ε. Θα συνοδεύεται από αντίγραφο του σχετικού Φ.Ε.Κ. Οι Α.Ε. οφείλουν να καταθέσουν α) το πρακτικό του διοικητικού Συµβουλίου για τη συγκρότησή του, την εκπροσώπηση και τη χρονική διάρκεια λειτουργίας του µαζί µε το Φ.Ε.Κ. που έχει αυτό δηµοσιευθεί και β) αντίγραφο του καταστατικού σύστασης της Α.Ε. µε όλα τα συµβόλαια µε τις τυχόν τροποποιήσεις που θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπροσώπους τους υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιωµένου του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπουµένου από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο. Όλα τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να προσκοµίζονται σε πρωτότυπα ή σε επικυρωµένα αντίγραφα. Η επίδοση της προσφοράς του διαγωνιζοµένου αποδεικνύει ότι αυτός έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του τις γενικές συνθήκες προµήθειας & παροχής εργασιών. Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. Τρόπος Σύνταξης των Προσφορών Τρόπος διενέργειας διαγωνισµού Οι προσφορές θα δοθούν µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει εξωτερικά το ονοµατεπώνυµο - πατρώνυµο ή επωνυµία και διεύθυνση του διαγωνιζοµένου και θα περιέχει: 1. Τα αναφερόµενα στην γενική παράγραφο Α της παρούσας διακηρύξεως δικαιολογητικά συµµετοχής στον διαγωνισµό. 2. Την εγγύηση συµµετοχής. 3. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. (Prospectus, καταλόγους προϊόντων κλπ) 4. Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε ιδιαίτερα σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". Για τα προσφερόµενα είδη-εργασίες τα ποσοστά έκπτωσης αναγράφονται στο τιµολόγιο προσφοράς ολογράφως και αριθµητικώς. Στην περίπτωση αναντιστοιχίας µεταξύ της αριθµητικής και της ολογράφως αναγραφόµενης τιµής λαµβάνεται υπόψη η τελευταία. Οι προσφορές θα είναι γραµµένες στην ελληνική γλώσσα. εν πρέπει να έχουν ξέσµατα, διαγραφές, προσθήκες ή διορθώσεις. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης. Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτές προσφορές, είτε για το σύνολο των οµάδων της µελέτης, είτε για τις επί µέρους οµάδες αυτής. Αντίστοιχα µειοδότες θα ανακηρυχθούν ανά κατηγορία, εκείνοι που θα προσφέρουν την χαµηλότερη τιµή δηλαδή το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) στην κατηγορία συµµετοχής. Για την οµάδα 14, για τους ηλεκτρικούς συσσωρευτές και για τα ελαστικά η χαµηλότερη συνολικά τιµή Προσφορές που δεν περιλαµβάνουν το σύνολο των οχηµάτων- µηχ/των- υπερκατασκευών της οµάδας θα χαρακτηρίζονται µη αποδεκτές και θα απορρίπτονται. Μετά την λήξη της παράδοσης των προσφορών, αρχίζει από την Επιτροπή ο έλεγχος των δικαιολογητικών, µε την σειρά που επιδόθηκαν. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, µονογράφονται δε και σφραγίζονται όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά µονογράφεται και σφραγίζεται από την Επιτροπή και παραδίδεται στην υπηρεσία, προκειµένου να αποσφραγισθεί την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στη διακήρυξη ή την πρόσκληση. Κατόπιν η Επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο των δικαιολογητικών. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια. Προσφορές που δεν είναι σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται.

5 Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό, καθώς επίσης και των τιµών και των ποσοστών που προσφέρθηκαν. Η αποσφράγιση των φακέλων µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών γίνεται µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων και για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές. Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προµηθευτή του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή µε βάση τους καθοριζόµενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, και ο οποίος προσφέρει την χαµηλότερη τιµή, δηλαδή το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης. Όσες προσφορές δεν κρίνονται αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται στους ενδιαφερόµενους. Ο αριθµός, το είδος, η µάρκα και ο αριθµός πλαισίου των οχηµάτων των µηχανηµάτων του ήµου αναφέρονται αναλυτικά Παράρτηµα Α ανά οµάδες οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου και έδρα τους είναι το αµαξοστάσιο του ήµου. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επισκεφθούν το αµαξοστάσιο του ήµου προκειµένου να σχηµατίσουν πλήρη εικόνα για αυτά και για τις ανάγκες της υπηρεσίας. Μπορούν επίσης να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο µε τον κ. άκα για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά µε τα οχήµατα και τα µηχανήµατα. Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται µε τον τρόπο που καθορίζεται από το άρθρο 20 της Υ.Α /93 ΕΚΠΟΤΑ, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή, δηλαδή το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στην οµάδα συµµετοχής Λαµβάνονται υπόψη: 1. η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές. 2. η χαµηλότερη τιµή δηλαδή το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στην κατηγορία συµµετοχής. 3. Η χαµηλότερη συνολικά τιµή για την οµάδα 14, για τους ηλεκτρικούς συσσωρευτές και για τα ελαστικά. Η κατακύρωση του αποτελέσµατος γίνεται µε κριτήριο την χαµηλότερη τιµή δηλαδή το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στην οµάδα συµµετοχής. Εφόσον έχουν προσκοµιστεί τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και η προσφορά κρίνεται αποδεκτή µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. 3. Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης ιευκρινήσεις 1) Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σηµεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειµένου να αξιολογηθούν. 2) Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. 3) ιευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα µόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισµού, είτε ενώπιόν της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 4. Εναλλακτικές Προσφορές - Αντιπροσφορές Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν δε λαµβάνονται υπόψη. Εάν οι κύριες και οι εναλλακτικές προσφορές ή λύσεις δεν κατονοµάζονται ρητά από τους προµηθευτές, δε λαµβάνεται υπόψη καµία από αυτές. εν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 5. Τιµή προσφοράς To προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % είναι σταθερό και αµετάβλητο σε όλη τη διάρκεια της σύµβασης και για κανένα λόγω δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση. To προσφερόµενο ανά οµάδα ποσοστό έκπτωσης θα πρέπει να είναι ίδιο για την προµήθεια ανταλλακτικών και την εργασία που αφορά την ίδια οµάδα. Για τα ανταλλακτικά το ποσοστό έκπτωσης θα δίνεται στην τιµή του τρέχοντος ισχύοντος επίσηµου τιµοκαταλόγου ανταλλακτικών των οίκων κατασκευής κατά την ηµέρα παράδοσης του ανταλλακτικού, ενώ για τις εργασίες το ποσοστό έκπτωσης θα δίνεται στη µέση ωριαία αποζηµίωση για πάσης φύσεως εργασίες επισκευών, όπως αυτή ορίζεται στη µελέτη. Όσον αφορά τις οµάδες Ελαστικών, Ηλεκτρικών συσσωρευτών και ψηκτρών σαρώθρων η προσφερόµενη τιµή θα εκφράζεται σε ευρώ και θα περιλαµβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση για παράδοση των ειδών έτοιµων, πλήρως τοποθετηµένων και ανάλογα ζυγοσταθµισµένων (ελαστικά) σε κατάσταση πλήρους και απρόσκοπτης λειτουργίας. Η τιµή θα αναγράφεται αριθµητικώς και ολογράφως και θα δίδεται ανά µονάδα ως εξής: 1. Προσφερόµενη τιµή του είδους χωρίς Φ.Π.Α. 2. Σύνολο προ φπα 3. Μερικό σύνολο 4. Ποσοστό Φ.Π.Α. ( επί τοις εκατό ) στο σύνολο προ φπα

6 6. Γενικό σύνολο. Για την σύγκριση των προσφορών λαµβάνεται υπόψη το γενικό σύνολο µε Φ.Π.Α. Επισυνάπτονται υποδείγµατα προσφορών. 6. Υποβολή προσφορών 1) Οι προσφορές µπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδροµικά στη διεύθυνση: Πλ.Γ. Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή, Τ.Κ ) Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν µέχρι την... ηµεροµηνία και... ώρα, µετά το πέρας της οποίας λήγει η προθεσµία κατάθεσης των προσφορών. Σε περίπτωση που αποστέλλονται ταχυδροµικά, η προθεσµία λήγει την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. 3) Οι προσφορές µπορεί να κατατίθενται απ ευθείας στην επιτροπή διαγωνισµού από... ώρα µέχρι την... ώρα. 4) Οι εκπρόθεσµες προσφορές επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 7. Εγγυήσεις Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β του συµµετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το πέντε τοις εκατό (5%) της κατηγορίας δαπάνης του ενδεικτικού προϋπολογισµού (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) Για τον υπολογισµό της εγγυητικής συµµετοχής, απαιτείται να επισυναφθεί από τους διαγωνιζοµένους, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 βεβαιωµένου για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα αναφέρονται, η οµάδα ή οι οµάδες για τις οποίες συµµετέχει. Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να έχει ισχύ ένα µήνα τουλάχιστον από τη λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών. Για την εγγύηση συµµετοχής ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 26 της ΥΑ 11389/93 ΕΚΠΟΤΑ. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, οι προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10% της συνολικής συµβατικής αξίας του είδους (οµάδας ή οµάδων εξοπλισµού για τις οποίες αναδείχθηκε ανάδοχος), χωρίς το Φ.Π.Α.. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής πρέπει να είναι µεγαλύτερος από το χρόνο διάρκειας ισχύος της σύµβασης κατά δύο (2) µήνες, άρα πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον 14 µήνες. Εγγύηση που αναφέρει χρόνο ισχύος µικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η εγγύηση θα πρέπει επίσης να αναφέρει ότι ο εκδότης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό. To σχετικό αίτηµα πρέπει να γίνει πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης. Η εγγύηση επιστρέφεται µετά την οριστική παραλαβή του είδους (οµάδας ή οµάδων εξοπλισµού) και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. Οι εγγυητικές κατατίθεται υπό µορφή γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης Τραπέζης ή του Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Έργων. Η εγγυητική συντάσσεται κατά τον ισχύοντα τύπο του δηµοσίου. 8. Χρόνος ισχύος των προσφορών Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για χρονικό διάστηµα τεσσάρων (4) µηνών, το οποίο υπολογίζεται από την επόµενη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. Μετά την πάροδο των 4 µηνών η υπηρεσία δύναται να ζητήσει παράταση τη ισχύος της προσφοράς. Μετά την κατακύρωση του διαγωνισµού και την υπογραφή της σύµβασης οι τιµές προσφορά δεν αναπροσαρµόζονται. 9. Ενστάσεις 1) Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς του, ή της συµµετοχής προµηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στην αρµόδια για τη διενέργεια του διαγωνισµού υπηρεσία, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσµα θεωρείται ολόκληρη ηµέρα.. β. Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής προµηθευτή σ' αυτόν, µόνο από προµηθευτή που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή αποκλείστηκε απ' αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρµόδια για την διενέργεια του διαγωνισµού υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του αντιστοίχου σταδίου Για το παραδεκτό της άσκησης οποιασδήποτε ένστασης προσκοµίζεται µαζί µε αυτήν παράβολο κατάθεσης υπέρ του ήµου ποσού ίσου µε το 0,10% επί της προϋπολογισθείσας αξίας των υλικών, το ύψος του οποίου δεν πρέπει να είναι µικρότερο των ευρώ και µεγαλύτερο των ευρώ. Το παράβολο αποτελεί έσοδο του ήµου και καταχωρείται στον κωδικό αριθµό εισόδου ΚΑΕ 3741 «παράβολα από κάθε αιτία». 2) Ενστάσεις που υποβάλλονται για οσουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους λόγους, προ της υπογραφής της σύµβασης δεν γίνονται δεκτές. 10. Σύµβαση Ο ανάδοχος της προµήθειας, µετά την κατά το νόµο έγκριση του αποτελέσµατος αυτής, υποχρεούται να προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο, εντός δέκα (10) ηµερών από την έγγραφη ειδοποίησή του, και σε καµία περίπτωση σε χρόνο µεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) ηµερών, για να υπογράψει την σύµβαση και να καταθέσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Η ισχύς της σύµβασης άρχεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της και θα έχει χρονική διάρκεια ένα έτος ή µέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισµού της. Μετά την παρέλευση του έτους µπορεί η ισχύς της να παραταθεί, εφόσον είναι εφικτή ανάλογη τροποποίηση των σχετικών κωδικών ( Κ.Α. ) του προϋπολογισµού του ήµου Κοµοτηνής του έτους Κατά τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης και ανάλογα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας, θα γίνεται τµηµατική παράδοση και πληρωµή των ειδών της σύµβασης, σύµφωνα και

7 µε τα οριζόµενα στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων της µελέτης του διαγωνισµού. εν επιτρέπεται η αναπροσαρµογή των τιµών προσφοράς καθ όλη τη διάρκεια της σύµβασης. Γ. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑ ΟΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ Τα ανταλλακτικά θα παραδίδονται τµηµατικά και κατόπιν αιτήµατος του Τµήµατος ιαχείρισης και Συντήρησης Οχηµάτων του ήµου µας. Ο χρόνος παράδοσης των ανταλλακτικών ορίζεται σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την επόµενη της παραγγελίας. Οι εργασίες θα εκτελούνται κατόπιν Εντολής Επισκευής του Τµήµατος ιαχείρισης και Συντήρησης Οχηµάτων του ήµου µας και θα παραδίδονται µετά τη λήξη τους. Ο µέγιστος χρόνος παράδοσης των εργασιών ορίζεται σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την επόµενη της Εντολής Επισκευής. Σε περίπτωση προσωρινής αδυναµίας παράδοσης των ζητούµενων ανταλλακτικών η/και αποπεράτωσης των εργασιών επισκευής - συντήρησης, δίδεται προθεσµία πέντε (5) εργασίµων ηµερών ή περαιτέρω, µόνο µετά από έγγραφη εντολή του Τµήµατος ιαχείρισης και Συντήρησης Οχηµάτων,διαφορετικά επιβάλλονται οι προβλεπόµενες κυρώσεις. Ο συµβατικός χρόνος της προµήθειας αρχίζει µε την υπογραφή της σύµβασης και είναι ετήσιος. Τα ποσά που αναφέρονται ανά κατηγορία στον ενδεικτικό προϋπολογισµό δεν δεσµεύουν τον ήµο όσον αφορά στη διάθεση τους. Η διάθεση και κατανοµή των αναφερόµενων ποσών στον Ενδεικτικό Προϋπολογισµό για την προµήθεια ανταλλακτικών - εργασιών είναι ενδεικτική και θα γίνεται σταδιακά και βάσει των πραγµατικών αναγκών της υπηρεσίας οι οποίες θα εµφανιστούν και µέχρι εξάντλησης τους. Ο ήµος διατηρεί το δικαίωµα να παρατείνει µονοµερώς τη σύµβαση µέχρι της απορροφήσεως όλου του κονδυλίου του ενδεικτικού προϋπολογισµού, ανάλογα µε τις ανάγκες της Υπηρεσίας και µέχρι την ανάδειξη νέου µειοδότη, για όλες τις οµάδες και τα οχήµατα - µηχ/τα - υπερκατασκευές που περιλαµβάνονται µέσα σε αυτές ή για ορισµένες οµάδες µε τους ίδιους όρους και µε τις αυτές τιµές, µε την προϋπόθεση ότι δε γίνεται υπέρβαση του αρχικού ενδεικτικού προϋπολογισµού και δεν προκαλείται επιπλέον οικονοµική επιβάρυνση για το ήµο. Η διάθεση και κατανοµή των προαναφερόµενων ποσών θα γίνει βάσει των πραγµατικών αναγκών της υπηρεσίας οι οποίες θα εµφανιστούν κατά τη διάρκεια του έτους, δύναται δε ο ήµος Κοµοτηνής να προχωρήσει σε αύξηση ή µείωση κωδικού ή /και κωδικών ανά οµάδα, κατά περίπτωση. Η παραλαβή των ανταλλακτικών θα γίνεται από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής εργασιών και ανταλλακτικών οχηµάτων - µηχανηµάτων έργου του ήµου και µετά από δοκιµές και έλεγχο αυτών κατά την κρίση της. Στη συνέχεια θα υπογράφεται το σχετικό πρωτόκολλο. 3. Τρόπος πληρωµής Η πληρωµή θα γίνεται µε ένταλµα. Μετά το Οριστικό - Τµηµατικό Πρωτόκολλο παραλαβής των ανταλλακτικώνεργασιών και εφόσον δεν παρατηρηθεί καµιά διαφορά από τις τεχνικές προδιαγραφές θα καταβληθεί το συµβατικό τίµηµα. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα ορίζει το άρθρο 25 της ΥΑ 11389/93 ΕΚΠΟΤΑ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν αντίγραφο της διακήρυξης και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία µετά την ηµέρα δηµοσίευσης της περίληψής της κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από το γραφείο προµηθειών του ήµου Κοµοτηνής (Πληροφ.: Σεραφείµ Μαρία, τηλ.: ). Για οποιοδήποτε άλλο θέµα, το οποίο δεν ρυθµίζεται ρητά από τους όρους της διακήρυξης, ισχύουν οι διατάξεις της αριθ /1993 (Φ.Ε.Κ. 185/ , τ. Β ) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/ , τ. Α ) «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». Ε. ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 1. ηµοσίευση Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην επίσηµη ιστοσελίδα του ήµου Κοµοτηνής Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ήµου Κοµοτηνής καθώς και στη «ΙΑΥΓΕΙΑ» του ήµου Κοµοτηνής και θα δηµοσιευθεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις : α) στο Φ.Ε.Κ. (τεύχος ηµοσίευσης ηµοσίων Συµβάσεων), β) σε δύο (2) οικονοµικές εφηµερίδες, γ) σε δύο (2) ηµερήσιες και µία (1) εβδοµαδιαία εφηµερίδες του νοµού. Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα της δηµοπρασίας καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον/τους ανάδοχο/ους της προµήθειας αναλογικά. Επίσης, και όλες οι νόµιµες κρατήσεις θα βαρύνουν τον ανάδοχο(άρθρο 5 παρ.2 του ΕΚΠΟΤΑ και άρθρο 6 του Ν.3548/2007, ο Ν. 2741/1999 και ο Ν.3801/2009), ενώ ο ήµος θα επιβαρυνθεί το ΦΠΑ. Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙ ΗΣ

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚ ΟΤΗΣ Ηµεροµηνία έκδοσης Προς ήµο: Νοµού: Ταχ. ιεύθυνση: Εγγύηση µας υπ αριθµ... για ευρώ.. Σας γνωρίζουµε ότι εγγυώµεθα προς εσάς µε την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, µέχρι του ποσού των. ευρώ για την Εταιρία. Οδός.. αριθµ. για τη συµµετοχή της στο διενεργούµενο διαγωνισµό σας της,για την προµήθεια. σύµφωνα µε τη υπ αριθµ... διακήρυξή σας. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από τη συµµετοχή στον παραπάνω διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις της, καθ όλο το χρόνο της εκ της προσφοράς δεσµεύσεώς της και µέχρι την υπογραφή της σύµβασης και κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων της, στην περίπτωση κατακύρωσης της προµήθειας σε αυτήν. Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεσή σας, και θα καταβληθεί, ολικά ή µερικά, χωρίς οποιαδήποτε εκ µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς έρευνα του βασίµου ή µη της απαιτήσεως σας µέσα σε τρεις (3) µέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου. Η παρούσα ισχύει µέχρι την Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. Βεβαιώνουµε ότι το ποσό των εγγυήσεων µας, που έχουν δοθεί στο ηµόσιο και τα Νοµικά Πρόσωπα ηµοσίου ικαίου, µαζί µε το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί για την Τράπεζά µας. Υπογραφή

9 ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ Η Μ Ο Σ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Προϋπολογισµός.: ,00 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΙΤΛΟΣ: «Προµήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των οχηµάτων και µηχανηµάτων του ήµου Κοµοτηνής 1 έτους» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΜΕΛΕΤΗ Η παρούσα τεχνική µελέτη συντάσσεται προκειµένου ο ήµος Κοµοτηνής να προβεί στην προµήθεια ανταλλακτικών απαραίτητων για την συντήρηση και επισκευή των οχηµάτων και µηχανηµάτων για τις ανάγκες του ήµου καθώς και για την πραγµατοποίηση εργασιών επισκευής συντήρησης των οχηµάτων και µηχανηµάτων για ένα (1) έτος. Η δαπάνη για την προµήθεια, βάσει των περσινών δεδοµένων που προκύπτουν από τα στοιχεία που διαθέτει το τµήµα συντήρησης οχηµάτων του ήµου Κοµοτηνής, προϋπολογίζεται στο ποσό των ,41 συν το Φ.Π.Α. 23% ,59. Η δαπάνη για την εργασία, βάσει των περσινών δεδοµένων που προκύπτουν από τα στοιχεία που διαθέτει το τµήµα συντήρησης οχηµάτων του ήµου Κοµοτηνής, προϋπολογίζεται στο ποσό των ,19 συν το Φ.Π.Α. 23% ,81. Η συνολική ενδεικτικά προϋπολογισθείσα δαπάνη ανταλλακτικών και εργασιών ανέρχεται στο ποσό των ,00 η οποία προβλέπεται να χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους. ΚΩ ΙΚΟΣ Η προµήθεια θα βαρύνει τους κάτωθι κωδικούς, του εγκεκριµένου προϋπολογισµού έτους 2014 : ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων Καθαριότητα & ,00 Ηλεκτροφωτισµός Ελαστικά µεταφορικών µέσων Καθαριότητα & ,00 Ηλεκτροφωτισµός Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων ,00 Τεχνικών Έργων Ελαστικά µεταφορικών µέσων 5.000,00 Τεχνικών Έργων Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 1.000,00 Υπηρεσίες Πρασίνου ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων Καθαριότητα & ,00 Ηλεκτροφωτισµός Ελαστικά λοιπών µηχανηµάτων Καθαριότητα & 5.000,00 Ηλεκτροφωτισµός Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων ,00 Τεχνικών Έργων Ελαστικά λοιπών µηχανηµάτων 5.000,00 Τεχνικών Έργων Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων 9.700,00 Υπηρεσίες Πρασίνου ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

10 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ,00 ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Καθαριότητα & Ηλεκτροφωτισµός ,00 Τεχνικών Έργων ,00 Καθαριότητα & Ηλεκτροφωτισµός ,00 Τεχνικών Έργων ,00 Υπηρεσίες Πρασίνου Η εκτέλεση της προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί µε ανοικτό µειοδοτικό διαγωνισµό µε βάση τους όρους που θα καθορίσει η Οικονοµική Επιτροπή. Η σύναψη σύµβασης εκτέλεσης προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί µε ηµόσιο ανοιχτό διαγωνισµό σύµφωνα µε τον Ενιαίο Κανονισµό Προµηθειών ΟΤΑ (Υπ. Απόφαση αρ.11389/93 ΦΕΚ 185Β /93) και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, όπως αυτή προκύπτει από την υποβολή ενιαίου ποσοστού έκπτωσης (%) επί του ισχύοντος κάθε φορά επίσηµου τιµοκαταλόγου ανταλλακτικών των οίκων κατασκευής του εξοπλισµού. Ισχύει επίσης και ο Ν.3852/2010. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2286/95 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών», άρθρο 1, παρ.3, περίπτωση ΙΙ, το είδος της συγκεκριµένης προµήθειας (.ανταλλακτικά µηχανηµάτων και οχηµάτων) εξαιρείται και δεν εντάσσεται στο ενιαίο πρόγραµµα προµηθειών (Ε.Π.Π). Επίσης σύµφωνα µε το άρθρο 1, παρ.2 του παραπάνω Νόµου (..θεωρούνται προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και οι συµβάσεις ανάθεσης εκτελέσεως εργασιών, εγκατάστασης, συντήρησης, µεταφοράς ή και άλλων εργασιών που σχετίζονται µε την προµήθεια των ανωτέρω αγαθών, εφόσον όµως η αξία αυτών υπερβαίνει την αντίστοιχη των εργασιών ) Όσον αφορά τις συντηρήσεις, ισχύουν και οι διατάξεις του Π.. 28/80 και του Ν.3852/2010. Επίσης σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. 6 του Π.. 28/80 για την επισκευή µηχανηµάτων δεν απαιτείται σύνταξη µελέτης. Η συντήρηση και η προµήθεια των πάσης φύσεως ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων για τα οχήµατα και µηχανήµατα έργου θα γίνεται τµηµατικά καθ όλη την διάρκεια του έτους, ανάλογα µε τον προγραµµατισµό και µόνο κατόπιν εντολής του Τµήµατος ιαχείρισης και Συντήρησης Οχηµάτων. Τα οχήµατα και µηχανήµατα έργου έχουν οµαδοποιηθεί ανάλογα µε τον τύπο τους και το είδος τους και επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς ανά οµάδα εξοπλισµού, για µία ή περισσότερες οµάδες και για οποιοδήποτε συνδυασµό αυτών. εν επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς για µέρος της κάθε µιας οµάδας εξοπλισµού, παρά µόνο για το σύνολο των τύπων οχηµάτων και µηχανηµάτων που την αποτελούν. Στη µελέτη συµπεριλαµβάνονται και κωδικοί δαπανών για ανταλλακτικά και εξαρτήµατα οχηµάτων, µηχανηµάτων έργου, οι οποίοι αντιστοιχούν στο σύνολο των οµαδοποιηµένων οχηµάτων και µηχανηµάτων έργων. Σηµειώνεται εδώ, ότι ο δήµος σε καµιά περίπτωση δεν υποχρεούται στην ανάλωση όλου του ποσού που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. Η προµήθεια των ανταλλακτικών κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθµη λειτουργία του στόλου των οχηµάτων και Μηχανηµάτων Έργου του ήµου µας, των υπηρεσιών της Καθαριότητας, των Έργων, του Πρασίνου κτλ. Ο ήµος µας έχει στην κατοχή του ενενήντα οκτώ (98) συνολικά οχήµατα - µηχανήµατα στα οποία συµπεριλαµβάνονται απορριµµατοφόρα, φορτηγά, ηµιφορτηγά, λεωφορεία, καλαθοφόρα, µηχανήµατα έργων και επιβατικά. Επίσης διαθέτει και µηχανήµατα πρασίνου Όλα τα παραπάνω οχήµατα µηχανήµατα είναι διαφόρων εργοστασίων κατασκευής, χρειάζονται για την συντήρηση και επισκευή τους το αντίστοιχο και ανάλογο για κάθε περίπτωση ανταλλακτικό, το οποίο θα ταιριάζει στο συγκεκριµένο µοντέλο οχήµατος µηχανήµατος. Λόγω του ότι τα οχήµατα του ήµου εκτελούν κοινωφελές έργο, θα πρέπει οι χρόνοι παράδοσης των κοινών ανταλλακτικών να είναι πολύ µικροί, µε µέγιστο τις πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την επόµενη της παραγγελίας, όρος που θα πρέπει να γίνει αποδεκτός µε ανάλογη υπεύθυνη δήλωση. Ο ανάδοχος (ή οι ανάδοχοι) υποχρεούται να αναλάβει µε δικά του έξοδα την µεταφορά των ανταλλακτικών στο αµαξοστάσιο του ήµου ή στο συνεργείο που βρίσκεται το όχηµα µηχάνηµα κατόπιν συγκεκριµένης παραγγελίας που θα προκύπτει µετά από κάθε βλάβη ή προληπτική συντήρηση του κάθε οχήµατος.

11 Οι ποσότητες δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν επακριβώς εκ των προτέρων και ο ήµος διατηρεί το δικαίωµα να µην εξαντλήσει όλο το ποσό του προϋπολογισµού αν δεν προκύψουν πραγµατικές ανάγκες σε ανταλλακτικά. Τα υπό προµήθεια ελαστικά και αεροθάλαµοι θα καλύπτουν τις προδιαγραφές E.T.R.T.O.(EUROPEAN TIRES AND RIM TECHNICAL ORGANIZATION), και την Οδηγία 92/23/EOK και 2005/11/ΕOΚ/ 16 Φεβρουαρίου 2005 σχετικά µε τα ελαστικά των οχηµάτων µε κινητήρα και των ρυµουλκούµενων τους και µε την εγκατάσταση τους σ' αυτά και σύµφωνα µε τις τροποποιήσεις και συµπληρώσεις που ισχύουν σήµερα. όπως αυτές υιοθετήθηκαν από την ελληνική νοµοθεσία. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει άρτια εξοπλισµένο συνεργείο τοποθέτησης και ζυγοστάθµισης ελαστικών οχηµάτων και βαρέων µηχανηµάτων εντός του Νοµού Ροδόπης ή εάν έχει την έδρα εκτός Νοµού Ροδόπης να συνεργαστεί µε κατάλληλο τοπικό συνεργείο. Λόγω των πολλών και διαφορετικών βλαβών που δύναται να προκληθούν σε κάθε όχηµα του ήµου έχει προβλεφθεί κονδύλιο για κάθε οµάδα οχηµάτων και υπερκατασκευών χωρίς όµως αυτό να είναι δεσµευτικό. Στο ποσό αυτό εκτός από το κόστος ανταλλακτικών περιλαµβάνεται και οποιοδήποτε υλικό-αλώσιµο κ.λ.π. θα χρειασθεί για τις απαιτούµενες επισκευές και ιδιόµορφες κατασκευές των υπερκατασκευών των οχηµάτων και µηχανηµάτων (από σίδηρο, χυτοσίδηρο, αλουµίνιο και ανοξείδωτο υλικό) το οποίο ο ανάδοχος θα πρέπει να το διαθέσει άµεσα για την ολοκλήρωση τη επισκευής. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΣΙΝΑ ΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α ΑΜΑΝΤΙΟΣ ΕΥΤΥΧΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ Η Μ Ο Σ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Προϋπολογισµός.: ,00 ΤΙΤΛΟΣ: «Προµήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των οχηµάτων και µηχανηµάτων του ήµου Κοµοτηνής 1 έτους» ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΩ ΙΚΟΣ Α/Α ΑΠΑΝΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ ( ) ΟΜΑ Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 8.000, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΑΡΩΘΡΩΝ 3.000, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΧΥΤΑ 7.500, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΚΑ ΩΝ 2.500, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 6.000, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 3.000, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ-ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ 4.000, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ-ΦΟΡΤΩΤΩΝ 5.000,00 9

12 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΙΣΟΠΕ ΟΤΩΝ ΓΑΙΩΝ 4.000, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ 1.000, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΤΟΠΟ ΗΛΑΤΩΝ 500, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ,00 ΟΛΕΣ ,00 ΟΛΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ,00 ΟΛΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 5.000,00 ΟΛΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ 3.500,00 ΟΛΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΚΤΡΩΝ ΣΑΡΩΘΡΩΝ 7.000,00 14 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 1.000, , , , , ,00 15 ΟΛΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2.500,00 ΟΛΕΣ ,00 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ A/ A ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟ THTA ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 1 295/80 R 22.5 (ΜΠΡΟΣΤΙΝΑ) TEM , /80 R22.5 ( ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ) TEM , /75 R 17,5 TEM , TEM , R 16 TEM , /70 R 14 TEM , TEM , R14 TEM , X TEM , R 22,5 ( ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ) TEM , /80 R 22,5 (ΜΠΡΟΣΤΙΝΑ) TEM , /80 R 22,5 ( ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ) TEM , /70 R 13 TEM , TEM , ,00-24 TEM , /80/ R 13 TEM , x 18,50-8 TEM , R 22.5 ( ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ) TEM , R 22.5 (ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ) TEM , TEM ,00

13 TEM , R30 TEM , R16 TEM , TEM , TEM ,00 26 Αεροθάλαµος TEM ,00 27 Αεροθάλαµος 15 x 26 TEM ,00 28 Αεροθάλαµος TEM ,00 29 Αεροθάλαµος 1100 x 20 TEM ,00 30 Αεροθάλαµος 1400 x 24 TEM ,00 31 Αεροθάλαµος 17,5-25 TEM ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Φ.Π.Α 23% 5.167,41 ΣΥΝΟΛΟ ,41 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΥΣΩΡΕΥΤΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ Α/Α ΠΙΝΑΚΙ Α ΜΑΡΚΑ ΚΩ ΙΚΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΠΡΟ Φ.Π.Α 1 ΚΗΥ 7171 Man 140Am ,00 135,00 2 ΚΗΥ 7243 Fiat-Iveco 12-80Ah-582A 1 95,00 95,00 3 ΚΗΥ 7248 Fiat-Iveco 100Am ,00 107,00 4 ΚΗΥ 7293 Mercedes 165Am ,00 160,00 ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 1 ΚΗΥ 2994 Ford 80Am 1 95,00 95,00 2 ΚΗΥ 7158 Fiat-Iveco 140Am 1100A 1 135,00 135,00 3 ΚΗΥ 7170 Fiat-Iveco 12V-140Am 1 135,00 135,00 4 ΚΟΒ 8966 Ford 74Am-420A 1 90,00 90,00 5 ΚΟΖ 8292 Hyundai 80Am-582A 1 95,00 95,00 6 ΚΟΚ 5813 Fiat-Iveco 120Am 1 123,00 123,00 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ 1 ΜΕ BUTSHER 12V-75Am 1 90,00 90,00 2 ΜΕ JCB CASES 120Am 1 123,00 123,00 3 ΜΕ ΚΛΑΡΚ 100Am 1 107,00 107,00 4 ΜΕ Comatsu 180Am 1 170,00 170,00 5 ΜΕ FIAT 100Am ,00 107,00 6 ΜΕ JCB 12V-120Am-730A 1 123,00 123,00 7 ΜΕ Carerpillar 12V-170Am-1000A 1 160,00 160,00 8 ΜΕ Johnson- Iveco 12V-100Am 1 107,00 107,00 9 ΜΕ Carerpillar 170Am 1 160,00 160,00 10 ΜΕ Iveco 12V-80Am-700A 1 95,00 95,00 11 ΜΕ Nissan 12V-100Am-850A 1 135,00 135,00

14 ΦΟΡΤΗΓΑ 1 ΚΥ 4870 Volvo 12V-180Am-950A 1 170,00 170,00 2 ΚΗΥ 2915 Mercedes 12V-120Am 1 123,00 123,00 3 ΚΗΥ 2937 Mercedes 12V-140Am 1 135,00 135,00 4 ΚΗΥ 2969 Fiat-Iveco 12V-100Am 1 107,00 107,00 5 ΚΗΥ 2978 Mercedes 12V-140Am-700A 1 135,00 135,00 6 ΚΗΥ 7231 Fiat-Iveco 12V-100Am-705A 1 107,00 107,00 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙΑ 1 ΚΗΥ 2910 Nissan 12V-80Am-582A 1 95,00 95,00 2 ΚΗΥ 2970 Toyota 12V-40Am-300A 1 58,00 58,00 3 ΚΗΥ 2976 Mercedes 12V-90Am-720A 1 102,00 102,00 4 ΚΗΥ 2988 Citroen 12V-70Am-700A 1 90,00 90,00 5 ΚΗΥ 2991 Renault 74Am-420A 1 90,00 90,00 6 ΚΗΥ 2997 Scoda 12V-90Am 1 102,00 102,00 7 ΚΗΥ 7149 Volkswagen 12V-100Am 1 107,00 107,00 8 ΚΗΥ 7167 Nissan 12V-100Am-670A 1 107,00 107,00 9 ΚΗΥ 7198 Nissan 12V-100Am-600A 1 107,00 107,00 10 ΚΗΥ 7224 Nissan 55D 23R -75Am 1 90,00 90,00 11 ΚΗΥ 7268 Mercedes 12V-80Am 1 95,00 95,00 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ 1 ΚΗΥ 7208 Hyundai 12V-75Am 1 90,00 90,00 2 ΚΗΥ 7237 Hyundai 12V-40Am 1 58,00 58,00 ΙΑΦΟΡΑ 1 HUSQVARNA Trakter 12V-60Am 1 78,00 78,00 2 ΑΜ Kubota 12V-74Am 1 90,00 90,00 CASTEL 3 GARDEN Trakter 12V-18Am 1 78,00 78,00 ΣΥΝΟΛΟ 4.761,00 Φ.Π.Α. 23% 1.095,03 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.856,03 ΣΑΡΩΘΡΑ ΟΜΑ Α 14 Α/Α ΠΙΝΑΚΙ Α ΜΑΡΚΑ ΚΩ ΙΚΟΣ ΣΚΟΥΠΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 ΜΕ Johnson- Iveco ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΠΡΟ Φ.Π.Α Φ 320 Πλαϊνή , ,00 Κεντρική 3 320,00 960,00 Σωλήνας Πλαϊνός 3 350, ,00 2 ΜΕ Bucher Φουντούκια Συρµάτινα 9 7,00 63,00 3 ΜΕ Johnson- Iveco Φουντούκια Πλαστικά 9 6,00 54,00 Φ 320 Πλαϊνή , ,00 Κεντρική 3 300,00 900,00 Σωλήνας Πλαϊνός 3 320,00 960,00 4 ΜΕ BUTSHER Βούρτσα Συρµάτινη 4 50,00 200,00 ΣΥΝΟΛΟ 6.187,00 Φ.Π.Α 23% 1.423,01

15 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7.610,01

16 ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Α/Α ΑΠΑΝΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ ( ) ΟΜΑ Α ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 8.500, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 5.500, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΑΡΩΘΡΩΝ 2.000, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΧΥΤΑ 5.500, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΚΑ ΩΝ 1.500, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 5.000, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 2.000, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ-ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ 5.000, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ-ΦΟΡΤΩΤΩΝ 5.000, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΙΣΟΠΕ ΟΤΩΝ 3.000, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 800, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΤΟΠΟ ΗΛΑΤΩΝ 400, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ,00 ΟΛΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 4.000,00 ΟΛΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 3.000,00 ΟΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 1.570,00 ΟΛΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1.000,00 ΟΛΕΣ ,00 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΙΝΑ ΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Α ΑΜΑΝΤΙΟΣ ΕΥΤΥΧΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΟΜΑ Α 1 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΠΙΝΑΚΙ Α ΜΑΡΚΑ ΑΡ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΙ ΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 1 ΚΗΥ 2967 FIAT IVECO ZCFAIRGH00B ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 2 ΚΗΥ 7169 FIAT IVECO ZCFA1RG ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 3 ΚΗΥ 7178 FIAT IVECO ZCFA1RGH ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

17 4 ΚΗΥ 7192 FIAT IVECO ZCFA1RGH00B ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 5 ΚΗΥ 7194 FIAT IVECO ZCFA1RGH00B ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 6 ΚΗΥ 7220 FIAT IVECO ZCFA1TM ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 7 ΚΗΥ 7239 FIAT IVECO ZCFA1RGH ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 8 ΚΗΥ 7283 FIAT IVECO ZCFA1VM ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 9 ΚΗΥ 7243 IVECO ZCFA1EJ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 10 ΚΗΥ 7248 IVECO ZCFA1LJ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ Πλαίσια βαρέων οχηµάτων τύπου MERCEDES 11 ΚΗΥ 7293 MERCEDES WDB L ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 12 ΚΗΥ 7294 MERCEDES WDB L ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ Πλαίσια βαρέων οχηµάτων τύπου MAN 13 ΚΗΥ 7171 ΜΑΝ WMAF070576M ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 14 ΚΗΥ 7289 ΜΑΝ WMAN18ZZ89Y ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 15 ΚΗΥ 7290 ΜΑΝ WMAN18ZZ69Y ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 16 ΚΗΥ 7291 ΜΑΝ WMAN18ZZ59Y ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 17 ΚΗΥ 7292 ΜΑΝ WMAN18ZZ59Y ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΜΑ Α 2 ΥΠΕΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ FIAT-IVECO 1 ΚΗΥ 2967 FIAT IVECO ZCFAIRGH00B ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 2 ΚΗΥ 7169 FIAT IVECO ZCFA1RG ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 3 ΚΗΥ 7178 FIAT IVECO ZCFA1RGH ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 4 ΚΗΥ 7192 FIAT IVECO ZCFA1RGH00B ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 5 ΚΗΥ 7194 FIAT IVECO ZCFA1RGH00B ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 6 ΚΗΥ 7220 FIAT IVECO ZCFA1TM ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 7 ΚΗΥ 7239 FIAT IVECO ZCFA1RGH ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 8 ΚΗΥ 7283 FIAT IVECO ZCFA1VM ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 9 ΚΗΥ 7243 IVECO ZCFA1EJ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 10 ΚΗΥ 7248 IVECO ZCFA1LJ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ MERCEDES 11 ΚΗΥ 7293 MERCEDES WDB L ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 12 ΚΗΥ 7294 MERCEDES WDB L ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ MAN 13 ΚΗΥ 7171 ΜΑΝ WMAF070576M ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 14 ΚΗΥ 7289 ΜΑΝ WMAN18ZZ89Y ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 15 ΚΗΥ 7290 ΜΑΝ WMAN18ZZ69Y ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 16 ΚΗΥ 7291 ΜΑΝ WMAN18ZZ59Y ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 17 ΚΗΥ 7292 ΜΑΝ WMAN18ZZ59Y ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΜΑ Α 3 ΣΑΡΩΘΡΑ ΣΑΡΩΘΡΑ 18 ΜΕ BUCHER TEB50CS ΣΑΡΩΘΡΟ 19 ΜΕ BUCHER TEBS0CC ΣΑΡΩΘΡΟ 20 ΜΕ FORD IVECO ZCFA1G0000B01870 ΣΑΡΩΘΡΟ 21 ΜΕ JOHNSTON ZCFA16000B ΣΑΡΩΘΡΟ ΟΜΑ Α 4 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΧΥΤΑ ΠΡΟΩΘΗΤΕΣ ΓΑΙΩΝ 22 ΜΕ LIEBHERR ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ ΓΑΙΩΝ

18 ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΑΠΟΡ/ΜΑΤΩΝ 23 ΜΕ ΤΑΝΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΟΜΑ Α 5 ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΚΑ ΩΝ ΚΑ ΟΠΛΥΝΤΗΡΙΑ 24 ΜΕ MITSUBISHI TYBFE850CDU26039 ΚΑ ΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 25 ΚΗΥ 2969 FIAT IVECO ZCFA14D ΚΑ ΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΟΜΑ Α 6 ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ 26 ΚΗΥ 7154 IVECO WJMB1VMT00C ΦΟΡΤΗΓΟ-ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 27 ΚΗΥ 7104 IVECO WJME3TPT ΦΟΡΤΗΓΟ-ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 28 ΚΗΥ 7179 MAN VAOF09A046L ΦΟΡΤΗΓΟ-ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 29 ΚΗΥ 7183 MAN WMAT46ZZZ1M ΦΟΡΤΗΓΟ-ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 30 ΚΗΥ 2915 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ 31 ΚΗΥ 2937 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ-ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 32 ΚΗΥ 2978 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ 33 ΚΗΥ 7260 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ-ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 34 ΚΗΥ 7231 IVECO ZCFA1TM ΦΟΡΤΗΓΟ-ΒΟΘΡΟΣ 35 ΚΥ 4870 VOLVO YV3H5A8C8RB ΦΟΡΤΗΓΟ-ΒΟΘΡΟΣ 36 ΚΗΥ 7235 MERCEDES WDB L ΦΟΡΤΗΓΟ-ΚΟΝΤΕΙΝΕΡ 37 ΚΗΥ 7284 IVECO ZCFA1VM ΦΟΡΤΗΓΟ-ΠΑΠΑΓΑΛΑΚΙ ΟΜΑ Α 7 ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΚΗΥ 7158 FIAT IVECO ZCF ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΚΗΥ 7170 FIAT IVECO ZCFC ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΚΟΚ 5813 IRISBUS ZGA4A8C000H ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΚΟΚ 5814 IRISBUS ZGA4A8C000H ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΚΗΥ 7296 FIAT ZFA ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΟΜΑ Α 8 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ 43 ΚΗΥ 2988 CITROEN VF7VDPP0015PP4610 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ 44 ΚΗΟ 1754 FORD SGHBNG31081 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ 45 ΚΗΥ 7222 FORD SGHBNG30967 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ 46 ΚΗΥ 7133 MAZDA JMZUF8UE ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ 47 ΚΗΥ 7136 MAZDA JMZUF8UE ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ 48 ΚΗΥ 2976 MERCEDES WDB P ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ 49 ΚΗΥ 2910 NISSAN W10FG ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ 50 ΚΗΥ 7167 NISSAN VSKDEVC23U ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ 51 ΚΗΥ 7198 NISSAN VWASBFTL ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ 52 ΚΗΥ 7203 NISSAN VWASBFTL ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ 53 ΚΗΥ 7223 NISSAN KNMD21B17352 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ 54 ΚΗΥ 7224 NISSAN KNMD21C14977 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ

19 55 ΚΗΥ 7263 PEUGEOT VF3AAKFVC ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ 56 ΚΗΥ 7264 PEUGEOT VF3AAKFVC ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ 57 ΚΗΥ 7265 PEUGEOT VF3AAKFVC ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ 58 ΚΗΥ 2990 RENAULT VF1F40E ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ 59 ΚΗΥ 2991 RENAULT VF1F40E ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ 60 ΚΗΥ 7295 RENAULT VF1UDCNG ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ 61 ΚΗΥ 2962 SCODA TMBDEA200R ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ 62 ΚΗΥ 2975 SCODA TMBDFF ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ 63 ΚΗΥ 2997 SCODA TMBEHH673V ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ 64 ΚΗΥ 7149 VOLKSWAGEN WV2ZZZ7AZNH ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ 65 ΚΗΥ 7268 MERCEDES WDF ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ 66 ΚΗΥ 7249 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ DAEWOO CAPTIVA KL1CG26RJ8B ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 67 ΚΗΥ 7237 HYUNDAI MALAB51HP6M ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 68 ΚΗΥ 7208 HYUNDAI KMHPM81CP2U ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 69 ΚΗΥ 7213 HYUNDAI KMHPM81P3U ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 70 ΚΗΥ 7238 HYUNDAI KMHPM81CP5U ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 71 ΚΟΖ 8292 HYUNDAI NLJWWH7WP5Z ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 72 ΚΗΥ 7254 SUZUKI JSAJTD54V ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ-ΤΖΙΠ ΟΜΑ Α 9 ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ ΦΟΡΤΩΤΕΣ ΦΟΡΤΩΤΕΣ-ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ 73 ΜΕ FIAT-HITACHI FB1104PSE ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 74 ΜΕ KOMATSU K34030 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 75 ΜΕ CASE N6GH04536 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ 76 ΜΕ JCB 3CX ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ 77 ΜΕ JCB SLP4CXFSTE ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ 78 ΜΕ KOMATSU 93F21481 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ 79 ΜΕ CATERPILLAR 43J126114B ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΟΜΑ Α 10 ΙΣΟΠΕ ΟΤΩΝ ΓΑΙΩΝ ΙΣΟΠΕ ΩΤΕΣ ΓΑΙΩΝ 80 ΜΕ KOMATSU G52A-1E ΙΣΟΠΕ ΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ 81 ΜΕ KOMATSU 652A ΙΣΟΠΕ ΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ 82 ΜΕ KOMATSU 11M00234 ΙΣΟΠΕ ΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ ΟΜΑ Α 11 ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ 84 ΑΜ FIAT ΓΕΩΡΓ. ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 85 ΑΜ ZETOR ΓΕΩΡΓ. ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 86 ΑΜ ZETOR Z H ΓΕΩΡΓ. ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 87 ΑΜ KUBOTA ΓΕΩΡΓ. ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 88 CASTEL GARDEN XX 220 HD ΧΛΟΟΚ.ΤΡΑΚΤΕΡ 89 HUSQVARNA CTH 220 TWIN ΧΛΟΟΚ.ΤΡΑΚΤΕΡ ΟΜΑ Α 12 ΜΟΤΟΠΟ ΗΛΑΤΩΝ ΜΟΤΟΠΟ ΗΛΑΤΑ 90 ΡΟΝ 4720 YAMAHA ΜΟΤΟΠΟ ΗΛΑΤΟ

20 91 ΡΟΝ 6728 ΜΟΤΟΠΟ ΗΛΑΤΟ 92 ΡΟΝ 8724 JINAN QINGGI LAEAG24807B ΜΟΤΟΠΟ ΗΛΑΤΟ 93 ΡΟΝ 8725 JINAN QINGGI LAEAG24807B ΜΟΤΟΠΟ ΗΛΑΤΟ ΟΜΑ Α 13 ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΑ 94 ΜΕ IVECO ZCFAIAD ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 95 ΜΕ IVECO ZCFC ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 96 ΚΗΥ 2913 MERCEDES ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 97 ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ ΜΕ MITSUBISHI F18C ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 98 ΜΕ FOREDIL 6474 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΟΜΑ Α 14 ΨΗΚΤΡΕΣ ΣΑΡΩΘΡΩΝ ΠΙΝΑΚΙ Α ΜΑΡΚΑ ΚΩ ΙΚΟΣ ΣΚΟΥΠΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 20 ΜΕ Johnson-Iveco Ψήκτρα Φ320 Πλαϊνή 10 Ψήκτρα Κεντρική 3 Ψήκτρα Σωλήνας Πλαϊνός 3 19 ΜΕ Bucher Φουντούκια Συρµάτινα 9 Φουντούκια Πλαστικά 9 21 ΜΕ Johnson-Iveco Ψήκτρα Φ 320 Πλαϊνή 10 Ψήκτρα Κεντρική 3 Ψήκτρα Σωλήνας Πλαϊνός 3 18 ΜΕ BUTSHER Ψήκτρα Συρµάτινη 4 ΟΜΑ Α 15 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ STIHL MS 170 STIHL MS 190 C STIHL 029 STIHL 038 AV SUPER STIHL 088 STIHL HT 75 ( τεµ 3) STIHL FS 200 STIHL FS 450 (τεµ 3) STIHL FS 480 (τεµ 2) KAWASAKI KBH 43A (τεµ 3) EFCO 8535 ERGO STIHL HS 75 (τεµ 2) HUSQVARNA 325 HD 75 BRIGGS STRATTON QUANTUM XTC 60 (τεµ. 2) αυτοκιν. BRIGGS STRATTON QUANTUM XTE 60 (τεµ. 2) αυτοκιν. MB 4436 HUSQVARNA 2258 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΤΗΛΕΣΚ. ΘΑΜΝΟ/ΠΤΙΚΑ -ΜΕΣΙΝΕΖΕΣ ΘΑΜΝΟ/ΠΤΙΚΑ -ΜΕΣΙΝΕΖΕΣ ΘΑΜΝΟ/ΠΤΙΚΑ -ΜΕΣΙΝΕΖΕΣ ΘΑΜΝΟ/ΠΤΙΚΑ -ΜΕΣΙΝΕΖΕΣ ΘΑΜΝΟ/ΠΤΙΚΑ -ΜΕΣΙΝΕΖΕΣ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ - ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΘΑΜΝ/ΚΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΧΛΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΕΡΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Αρ. Μελέτης: 17/2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Αρ. Μελέτης: 17/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ Η Μ Ο Σ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Προϋπολογισµός.: 244.270,00 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΙΤΛΟΣ: «Προµήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ17ΩΞ3-ΤΩ2. Αριθµ. Απόφασης: 216/2013

ΑΔΑ: ΒΛ17ΩΞ3-ΤΩ2. Αριθµ. Απόφασης: 216/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 18/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης: 216/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ. 06/03/2014 Αρ. Πρωτ. 13340

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ. 06/03/2014 Αρ. Πρωτ. 13340 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Ταχ. ιεύθυνση: Λ. ηµοκρατίας 306 Πληροφορίες: κ. Τάτσιλη Σόνια Τηλέφωνο:25510-64296 Fax:25510-64214 e-mail : st@0921.syzefxis.gov.gr 06/03/2014 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοµοτηνή, 23/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ Αρ.πρωτ. : 47896 ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ Α.Μ.:98/2014 ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:101.000,00 με ΦΠΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15477 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Hμ/νία: 27/04/2010 Αρ. Πρωτ: 6253 Αριθμ Διακήρυξης:2

Hμ/νία: 27/04/2010 Αρ. Πρωτ: 6253 Αριθμ Διακήρυξης:2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ: 22410-35445 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ όπως κατωτέρω ΕΝΔ. ΠΡΟΫΠ: όπως τον

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Τραχανάς Κωνσταντίνος Τηλ.:2531352405 E-mail: k.traxanas@komotini.gr «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ηµαρχείο στο ηµαρχείο Ρέθυµνου (Κουντουριώτη 80) στην

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ηµαρχείο στο ηµαρχείο Ρέθυµνου (Κουντουριώτη 80) στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, &ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ταχ. /νση: Α ΕΛΕ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Πληροφορίες: Σπυριδάκη Μαρία Τηλ.:2831341038 Προµήθεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ & ΜΕΘΟ ΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 Ο ήµαρχος

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002851922 2015-06-17

15PROC002851922 2015-06-17 Hµεροµηνία :16/06/2015 Αριθµ.Πρωτ.: 9721 Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Σερρών ήµος Ηράκλειας Πλατεία Μπακογιάννη 2 Τ.Κ.:62400 web: www.dimosiraklias.gr Αρ. Μελέτης : 04/2015 Τίτλος: «Προµήθεια ειδών καθαριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 49 ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 5 / 10-03-2014 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 10 Μαρτίου 2014 και ώρα 10:30 π.µ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

« , » 18.368,84 . 23% 14.934,02 , 1

« ,  » 18.368,84 . 23% 14.934,02 ,   1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΡΜΗ 03/07/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Α.Π 26367 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας, ιατρού εργασίας και γραπτής εκτίµησης επαγγελµατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αρ. πρωτ.998 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30 ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Ο Ι Χ Τ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ν Ο Ι Χ Τ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Η ) ΕΡΓΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟΥ.ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Κ.Α. 3020043 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 10 /2015 Α Α: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Ι. Παπαδοπούλου Τηλ. : 2521350651 Fax : 2521023343

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.827.126,49 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.827.126,49 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΥΡΓΟΥ, ΧΑΡΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.827.126,49 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.827.126,49 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΕΡΓΟ : ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΥΡΓΟΥ, ΧΑΡΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3-7-2013 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 44254 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ακαδηµίας 40 10174 ΑΘΗΝΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( 15) ΤΜΗΜΑ : Β ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα Δ/νση : Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα : Προμηθειών Πληροφορίες : Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΠΡΟΫΠ. 40.590,00(με ΦΠΑ) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Ορχομενού Έχοντας υπόψη 1.

Διαβάστε περισσότερα

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 2/2013 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήµερα εικοστή ογδόη (28 η ) Ιανουαρίου 2013 και ώρα 12:30 στo ηµoτικό Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου,

Διαβάστε περισσότερα