ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 (µε το ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 490.000,00 (µε το ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Εργασίες συντήρησης επισκευής ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ συµπεριλαµβανοµένων και ανταλλακτικών - αναλωσίµων των αυτοκινήτων και µηχανηµάτων έργου του Δήµου Κατερίνης για το έτος 2015». ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 (µε το ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Στην /νση Περιβάλλοντος & Καθαριότητας, στο τµήµα ιαχείρισης & Συντήρησης οχηµάτων υπηρετούν: ένας τεχνίτης αυτοκινήτων και ένας µηχανοτεχνίτης αυτοκινήτων. Το τµήµα διαθέτει ένα πολύ µικρό συνεργείο µε τον ελάχιστο απαραίτητο τεχνικό εξοπλισµό όπως (κλειδιά φορτωτή µπαταριών) κ.λ.π. ώστε να µπορεί να κάνει υποτυπώδεις τεχνικές παρεµβάσεις. Τα οχήµατα του ήµου Κατερίνης είναι διαφόρων τύπων, διαφορετικών ετών κυκλοφορίας και διαφορετικών τεχνολογιών. Για να µπορεί ένα συνεργείο να επισκευάζει οχήµατα και µάλιστα φορτηγά πρέπει να έχει το απαραίτητο συνεργείο επανδρωµένο µε ράµπες, ανυψωτικά µηχανήµατα, πλήρες τεχνολογικό εξοπλισµό, το αναγκαίο προσωπικό που να αναλογεί στον αριθµό των οχηµάτων που θα δύναται να επισκευάζει καθηµερινώς, καθώς και την τεχνογνωσία για κάθε τύπο οχήµατος και υπερκατασκευής, άλλη για καλαθοφόρο, άλλη για µηχανοκίνητα σάρωθρα, άλλη για φορτωτές. Συνεπώς επειδή ο ήµος µας δεν διαθέτει επαρκές συνεργείο συντήρησηςεπισκευής οχηµάτων, ούτε τον απαραίτητο εξοπλισµό, ούτε το αναγκαίο προσωπικό, ούτε την τεχνογνωσία, αναθέτει την συντήρηση και επισκευή των οχηµάτων, των υπερκατασκευών και εν γένει ότι είναι αναγκαίο για την καλή λειτουργία των οχηµάτων και υπερκατασκευών σε ιδιωτικά συνεργεία µε προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισµού. Με την παρούσα προβλέπονται οι πάσης φύσεως εργασίες επισκευής και συντηρήσεως, συµπεριλαµβανοµένων και των απαραιτήτων ανταλλακτικών αναλωσίµων, του στόλου των υπηρεσιακών αυτοκινήτων µηχανηµάτων και υπερκατασκευών του Δήµου Κατερίνης, όπως αυτά αναφέρονται στην συνηµµένη κατάσταση, οι οποίες δεν δύναται να εκτελεστούν µε αυτεπιστασία. Συγκεκριµένα προβλέπονται εργασίες επισκευής και συντήρησης όλων των συστηµάτων στα οχήµατα, µηχανήµατα και υπερκατασκευές του Δήµου, η µέτρηση των συστηµάτων αυτοκινήτων και µηχανηµάτων έργου σε ειδικά µηχανήµατα (τζογόµετρα, φρενόµετρα κλπ.), ο έλεγχος και η ρύθµιση σε υπολογιστή (εγκέφαλο) των νέων πλαισίων που λειτουργούν µε διαγνωστικό σύστηµα, οι προβλεπόµενες από τους κατασκευαστές συντηρήσεις ανάλογα µε τα χιλιόµετρα ή τις ώρες εργασίας και γενικά η αποκατάσταση όποιας βλάβης και ζηµιάς προκύψει σε οποιοδήποτε όχηµα τους Δήµου κατά τη διάρκεια τις σύµβασης. Οι εργασίες επισκευής συντήρησης έχουν οµαδοποιηθεί σε οµοειδείς, όπου θα εκτελούνται κάθε φορά που θα υπάρχει ανάγκη και τα οχήµατα µηχανήµατα θα παραδίνονται στο Γραφείο κίνησης του ήµου έτοιµα προς λειτουργία και ελεύθερα κάθε βάρους. ιευκρινίζεται ότι καθίσταται αδύνατος οποιοσδήποτε προσδιορισµός της προς προµήθεια ποσότητας υλικών ή υπηρεσιών, επειδή η προµέτρηση των εργασιών είναι αδύνατη από τη φύση της σύµβασης (λόγω άγνωστων κάθε φορά έκτακτων βλαβών του κάθε οχήµατος ξεχωριστά), για το λόγο αυτό, ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της παρούσης δεν περιλαµβάνει ποσότητες των επιµέρους ανταλλακτικών-υλικών & εργασιών, αλλά µόνο την κατ εκτίµηση δαπάνη του συνόλου κάθε οµάδας οµοειδών εργασιών και το γενικό σύνολο. Εξάλλου, η διάθεση και κατανοµή των ποσών θα γίνει βάσει των πραγµατικών αναγκών της Υπηρεσίας οι οποίες θα εµφανιστούν και µόνο µέχρι εξάντληση του ενδεικτικού προϋπολογισµού. Επίσης, λόγω του µεγάλου στόλου οχηµάτων του ήµου, σύνολο 107 οχήµατα µεταξύ αυτών µηχανηµάτων έργου, οχηµάτων αποκοµιδής απορριµµάτων κ.λ.π, δεν είναι δυνατή η προµήθεια όλων των ανταλλακτικών τους, διότι αφενός αυτό απαιτεί πολύ µεγάλο χώρο αποθήκης τον οποίο ο δήµος δεν διαθέτει, αφετέρου δε διότι το κόστος κτήσης πλήρους σειράς όλων αυτών των ανταλλακτικών και αναλώσιµων θα κόστιζε µερικά

2 εκατοµµύρια ευρώ, ενώ µε το συγκεκριµένο διαγωνισµό και την κατά περίπτωση επιλογή της αναγκαίας προµήθειας ανταλλακτικών και εργασιών ελαχιστοποιείται η δαπάνη στο ελάχιστο. Επίσης, θα πρέπει να λάβουµε υπόψη µας ότι, η δηµιουργία αποθεµάτων πλήρους σειράς ανταλλακτικών δεν είναι οικονοµικά συµφέρουσα, διότι, εκτός του ότι δεσµεύει σηµαντικούς πόρους του ήµου, πιθανό να οδηγήσει σε τεχνολογική απαξίωση των ανταλλακτικών που δεν θα χρησιµοποιηθούν ποτέ ή και σε ολική απαξίωσή τους σε περίπτωση που απαξιωθεί τεχνολογικά το µηχάνηµα-όχηµα για το οποίο προορίζονται. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι είναι ευλόγως αδύνατο να καταστρωθεί διακήρυξη µε βάση τις παρουσιαζόµενες βλάβες, δεδοµένου ότι αυτές δεν είναι γνωστές εκ των προτέρων. Οι ανωτέρω εργασίες θα πρέπει να λαµβάνουν χώρα σε ειδικό εξωτερικό συνεργείο που να διαθέτει ειδικευµένο προσωπικό και ειδικά µηχανήµατα και εργαλεία. Οι παραπάνω εργασίες επισκευής κρίνονται αναγκαίες και άµεσες για την καλή, οµαλή και ασφαλή κίνηση των αυτοκινήτων - µηχανηµάτων και υπερκατασκευών του Δ. Κατερίνης και θα πρέπει να εκτελούνται σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης µε σύγχρονα µηχανήµατα και εργαλεία και της επίβλεψης των εργασιών. Η εκτέλεση της εργασίας θα πραγµατοποιηθεί κατά τις διατάξεις των : Αποφ. Υπ. Προεδρίας 3373/390/ & την τροπ/κή της 4993/745/ «Περί καθορισµού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών & προµήθειας καυσίµων & λιπαντικών κ.λ.π. των οχηµάτων του ηµοσίου, των Ο.Τ.Α. & των εν γένει Ν.Π... κ.λ.π. περί ων το άρθρο Ι του Ν. /τος 2396/53» Π.. 60 (ΦΕΚ Α /64/ ) Προσαρµογή Ελληνικής Νοµοθεσίας «Περί Κρατικών Προµηθειών» προς το Κοινοτικό ίκαιο (Ε.Ε.). Π.. 28/1980/τ.Α /11 Ο.Τ.Α. Μελέτες, έργα, προµήθειες και του άρθρου 41 «Τροποποίησις προϋπολογισµού - Παράτασις προθεσµίας». Απόφ /93/τ. Β /185 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Ο.Τ.Α.» Ν. 2286/95/τ.Α /19 - «Περί Προµηθειών του ηµόσιου τοµέα & ρυθµίσεων συναφών θεµάτων» N.2307/Α'/113/ Προσαρµογή νοµοθεσίας αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. Π.. 370/95/τ. Α /119 - και του Π.. 105/2000/τ. Α /100 - τα οποία προσαρµόζουν το ελληνικό δίκαιο προς τις οδηγίες της ΕΕ 93/36 και 97/52, αντίστοιχα. Ν.2503/1997/τ.Α /107 - ιοίκηση οργάνωση, στελέχωση περιφέρειας, θέµατα Ο.Τ.Α. Ν.2539/97/τΑ /244 - Συγκρότηση πρωτοβάθµιας τοπικής αυτοδιοίκησης. Ν. 3463/2006/τ. Α /114 «Κύρωση του Κώδικα ήµων & Κοινοτήτων» Εγκύκλιο 2/ Υπουργείου Εσωτερικών ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α / «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» Ν. 3731/ΦΕΚ 263 Α / «Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και ιδιαίτερα την 13η παράγραφο του 20ου άρθρου Ν.3801/ΦΕΚ 163 Α / «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της ηµόσιας ιοίκησης» Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α / «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης διοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». N. 3861/ΦΕΚ 112 Α / «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις» Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α / ) «ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων». Του Ν. 2690/ (ΦΕΚ 45 Α ) «Κύρωση του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας και άλλες διατάξεις». Του Ν. 2522/ (ΦΕΚ 178 Α ) «ικαστική προστασία κατά το στάδιο που

3 προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµόσιων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 ΕΟΚ». Το Π. 166/03 (ΦΕΚ Α138/ ): Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων στις εµπορικές συναλλαγές. Το Ν. 4013(ΦΕΚ204 Α/ ) και τον Ν.4072/12 (ΦΕΚ86Α) Τροποποίηση Το Ν.1797/ΦΕΚ 164 Α /1988 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». Το N.2362/95 (ΦΕΚ-247 Α') : Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους τους και άλλες διατάξεις Του 157ου άρθρου του Ν. 4281/ΦΕΚ 160 Α / «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις». Της Υπουργικής Απόφασης 35130/739/ΦΕΚ 1291 Β / «Αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/1995 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». Η δαπάνη θα βαρύνει του κωδικούς: Κ.Α ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΟΣΟ , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ,00 ΜΕΣΩΝ KAI ΜΗΧ/ΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ,00 ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ,00 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ,00 ΜΕΣΩΝ Σύνολο: ,00 Ο προϋπολογισµός των παραπάνω εργασιών συντήρησης και επισκευής συµπεριλαµβανοµένων και ανταλλακτικών - αναλωσίµων των αυτοκινήτων και µηχανηµάτων έργου του Δήµου Κατερίνης προβλέπεται να φτάσει στο ποσό των ,00 ευρώ (µε το ΦΠΑ). Οι ενδεικτικές τιµές των οχηµάτων µηχανηµάτων και υπερκατασκευών που λήφθηκαν προέκυψαν από την ανάγκη των διατιθέµενων δηµοτικών οχηµάτων µηχανηµάτων για ένα ηµερολογιακό έτος και υπολογίστηκαν µε βάση το κόστος συντήρησης- επισκευής των προηγούµενων ετών των οµάδων αυτών. Η σύναψη σύµβασης της εργασίας θα πραγµατοποιηθεί µετά από Ηλεκτρονικό Ανοικτό διεθνή µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή στις τιµές του προϋπολογισµού της µελέτης όπως αυτή προκύπτει από την υποβολή ενιαίου ποσοστού έκπτωσης (%) στις επιµέρους οµάδεςκατηγορίες του διαγωνισµού, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Η χρηµατοδότηση για την αναφερόµενη εκτέλεση εργασιών θα γίνει από δηµοτικούς πόρους και για την υλοποίηση των ανωτέρω έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση στον προϋπολογισµό του έτους 2015 του Δήµου. Τα οχήµατα µηχανήµατα και υπερκατασκευές τα οποία διαθέτει ο Δήµος Κατερίνης και που πιθανόν να τύχουν της ανάγκης επισκευής και συντήρησης είναι τα εξής:

4 Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟ Σ ΕΤΟΣ 1 Ης ΚΥΚΛΟ- ΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 1 ΚΗΥ-2822 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES 123 WDB ΚΗΥ-2870 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ DAIMLER BENZ 1614 WDB ΚΗΥ-2872 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES WDB ΚΗΥ-2873 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES 2228 WDB DAIMLER CHRYSLER WDB K ΚΗΥ-7052 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 1823K DAIMLER CHRYSLER WDB K ΚΗΥ-7053 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 1823K 7 ΚΗΥ-7058 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ FIAT IVECO 170E 23 ZCFA1RGH ΚΗΥ-7087 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ RENAULT KERAX 320 VF633AVB ΚΗΥ-7088 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ RENAULT KERAX 320 VF633AVB ΚΗΥ-7089 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ RENAULT KERAX 320 VF633AVB ΚΗΥ-7090 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ RENAULT KERAX 320 VF633AVB ΚΗΙ-8269 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES WDB K ΚΗΙ-8270 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES WDB ΚΗΙ-8274 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES WDB K ΚΗΙ-8278 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ DAIMLER CHRYSLER WDB Z DAIMLER CHRYSLER WDB Z ΚΗΙ-8282 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΜΒ RENAULT MIDLUM VF644ACA ΚΗΗ-5326 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ /C RENAULT MIDLUM VF644ACA ΚΗΗ-5325 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ /C MERCEDES BENZ WDB L ΚΗΗ-5322 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 1522 PIAGGIO PORTER ZAPS ΚΗΙ-8252 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 1300 EFI PIAGGIO PORTER ZAPS ΚΗΙ-8253 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 1300 EFI 22 ΚΗΗ-5324 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES 1523 WDB K ΚΗΗ-5320 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES WDB K ΚΗΗ-5318 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES WDB ΚΗΗ-5319 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES WDB ΚΗΥ-7034 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES 1523 WDB K ΚΗΥ-7046 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ DAEWOO KLAJ KLAJF356EYK ΚΗΥ-7047 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ DAEWOO KLAJ KLAJF356EYK ΜΕ ΣΑΡΩΘΡΟ MFH HOLDER C KUGELMANN EC ΜΕ ΣΑΡΩΘΡΟ 01 HOLDER ΜΕ ΣΑΡΩΘΡΟ KUGELMANN EC DAIMLER BENZ 1417K WDB651152K ME ΣΑΡΩΘΡΟ KROLL BA ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ JT131YN ΚΗΥ-2883 ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ TOYOTA MERCEDES BENZ WDB S KHΙ-8298 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ LMMC1460N 35 ΚΗΥ-7029 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ MAZDA B 2600 JMZUF8UE ΚΗΥ-7064 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ TOYOTA HILUX JTFWP

5 37 ΚΗΥ-2856 ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ MERCEDES ΚΗΥ-2823 ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ VOLVO FL 616 YB1E6A4A7LB ΚΗΥ-7009 ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ FIAT IVECO 170E 23 ZCFA1RGH MERCEDES 1420 WDB ΜΕ ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ HEPHAESTUS K ΚΗΗ ΟΧΗΜΑ ΕΛΞΗΣ WJMN1VS840C ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝ IVECO ΕΠΙΚΑΘΙΜΕΝΟ XF 9HAS60AA0J ΚΗΗ-5308 ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝ Ο Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ HAS 60 AS ΚΗΗ ΕΠΙΚΑΘΙΜΕΝΟ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ HAS ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝ 60 AS 44 ΟΑΒ-856 ΔΙΚΥΚΛΟ KYMCO 50cc ΚΗΥ-7012 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ DAEWOO KLAJ KLAJF356EWK ΚΗΥ-7013 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ DAEWOO KLAJ KLAJF356EXK ΚΗΥ-7014 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ DAEWOO KLAJ RLAJF356EXR ΚΗΗ-5314 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ DAIHATSU ΚΗΗ-5315 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ DAIHATSU L2 JDAL251S ΟΑΒ-38 ΔΙΚΥΚΛΟ KYMCO DINK50 RFSH10AA ΟΑΒ-39 ΔΙΚΥΚΛΟ KYMCO DINK50 RFBSH10AA KWANG YANG RFBT ΚΝΡ-267 ΔΙΚΥΚΛΟ XCITING KWANG YANG RFBT ΚΝΡ-268 ΔΙΚΥΚΛΟ XCITING ZHONGSHAN GUOCH ΚΝΡ-269 ΔΙΚΥΚΛΟ BT125T-2 LZPTCJPZ JIANGMEN HUARI LX6TCJP ΚΝΤ-71 ΔΙΚΥΚΛΟ BT125T-9 JIANGMEN HUARI LX6TCJP ΚΝΤ-72 ΔΙΚΥΚΛΟ BT125T-9 57 ΚΗΙ-8297 ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ DAIMLER CHRYSLER WDB P ΚΗΥ-2877 ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ MERCEDES WDB ΚΗΥ-2878 ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ MERCEDES ΚΗΥ-2879 ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ MERCEDES IVECO MAGIRUS MP WJMB1VMT ΚΗΥ-7036 ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 190E 62 ΚΗΙ-8260 ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ IVECO SPA AILM02 ZCFA1GJ VOLVO FM/FH 6X4R YV2J8G0D86A ΚΗΙ-8261 ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 7.1 1EH VOLVO FM/FH 6X4R YV2J8G0D76A ΚΗΙ-8262 ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 7.1 1EH 65 ΚΗΗ-5327 ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ VOLVO FM YV2JSG0G08B ΚΗΗ-5321 ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ MERCEDES WDB K ΚΗΙ-8295 ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ VOLVO FM YV2JSG0G87B ΜΕ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΡΑΣ CHAMPION KOMATSU GD 521A- G52A ΜΕ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΡΑΣ 1E 70 ΜΕ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΡΑΣ MITSUBISHI MG 330 3GA DAEWOO HEAVY ΜΕ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ D25S-Z 72 ΜΕ ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ VIBROMAX W 752 JKC ΜΕ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΙΝΙ CASE 1845G JAE ΜΕ ΦΟΡΤΩΤΗΣ BOBCAT ME ΦΟΡΤΩΤΗΣ CATERPILLAR G 936 4ND

6 ΜΕ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ KOMATSU WB 93R Z 93F ΜΕ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ JCB 3CXCSM 4T JCB3CXCSC ΜΕ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ JCB 4CZSM JCB4CXSLP ME ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 3CXCSM 4T MERCEDES 312D WDB P ΜΕ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ WEBERLIFTER GL 1200EG DAIMLER BENZ L D-KA 81 ΜΕ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ANTON RUTHMANN 82 ΚΗΥ-2871 ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ MERCEDES LPS 1720 WDB W ΚΗΥ-7098 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ MERCEDES WDB P ΚΗΥ-7099 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ MERCEDES WDB P ΚΗΥ-7060 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HONDA CR-V JHLRD1750YC SUZUKI GRAND JSAJTD54V ΚΗΙ-8289 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ VITARA 87 ΚΗΙ-8263 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ MITSUBISHI KAOT MMBCNKB407D KHH-5302 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ MMC SITTIPOL MMBJNK7405D ΚΗΗ-5305 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ TOYOTA HILUX JTFD5696X ΚΗΙ-8293 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ RENAULT FV0BB5 VF1FW0BB ΚΗΙ-8255 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ MITSUBISHI JMBLNP24WLA ΚΗΥ-2885 ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ MERCEDES WDB W ΚΗΥ-2881 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ TOYOTA JT131YN ΚΗΙ-4221 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ VOLKS WAGEN WV1ZZZ70ZXM ΚΗΥ-2882 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ TOYOTA RZH113LSBMR ΚΗΙ-8279 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ MAZDA B 2600 JMZUF8UE ΚΗΥ-7024 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ MAZDA B 2600 JMZUF8UE ΑΜ ΤΡΑΚΤΕΡ LANDINI REX DT 75F RE38102U278010N 2006 FERRARI SYSTEM ΑΜ ΤΡΑΚΤΕΡ RS 100 ΑΜ ΤΡΑΚΤΕΡ FERRARI T NEW HOLLAND ΑΜ ΤΡΑΚΤΕΡ TN 55V NEW HOLLAND B AM ΤΡΑΚΤΕΡ NH M 160 FIATAGRI 103 ΚΗΥ-7100 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ MITSUBISHI MMB0NK640YD ΚΗΥ-7059 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ PEUGEOT PARTNER VF35FKFXE FIAT AUTO SPA ZFA141A ΚΗΙ-4236 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ PANDA VAN ΚΗΥ-7032 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ MAZDA B 2600 JMZUF8UE ΟΗ-9874 ΔΙΚΥΚΛΟ ΥΑΜΑΗΑ Τ-50 22F

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΘΕΜΑ:«Εργασίες συντήρησης επισκευής ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ συµπεριλαµβανοµένων και ανταλλακτικών - αναλωσίµων των αυτοκινήτων και µηχανηµάτων έργου του Δήµου Κατερίνης για το έτος 2015» ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Επειδή η προµέτρηση των εργασιών είναι αδύνατη, ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της παρούσης δεν περιλαµβάνει ποσότητες των επιµέρους εργασιών/ανταλλακτικών, αλλά µόνο την κατ εκτίµηση δαπάνη του συνόλου κάθε οµάδας οµοειδών εργασιών και το γενικό σύνολο. Η κάθε οµάδα περιλαµβάνει και τα αντίστοιχα ανταλλακτικά που πιθανόν να χρειαστούν. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ 1 Επισκευή και συντήρηση κινητήρα, κιβωτίου ταχυτήτων, συµπλέκτη, εµπρόσθιου συστήµατος, αεροσυµπιεστή, διαφορικού απορριµµατοφόρων, ανατρεπόµενων, βυτιοφόρων, καδοπλυντηρίου, καλαθοφόρων και οχήµατος έλξης 2 Επισκευή και συντήρηση κινητήρα, κιβωτίου ταχυτήτων, συµπλέκτη, εµπρόσθιου συστήµατος, αεροσυµπιεστή, διαφορικού µηχανηµάτων έργου 3 Επισκευή και συντήρηση κινητήρα, κιβωτίου ταχυτήτων, συµπλέκτη, εµπρόσθιου συστήµατος, αεροσυµπιεστή, διαφορικού επιβατικών και φορτηγών (ανοικτών και κλειστών) κοινών µη ανατρεπόµενων 4 Επισκευή και συντήρηση κινητήρα, κιβωτίου ταχυτήτων, συµπλέκτη, εµπρόσθιου συστήµατος, αεροσυµπιεστή, διαφορικού τρακτέρ 5 Επισκευή και συντήρηση αναρτήσεων ΧΙΑ , , , , , , , , , ,00 (σούστες, αποσβεστήρες κραδασµών) 6 Επισκευή και συντήρηση συστήµατος διεύθυνσης , ,00 7 Επισκευή και συντήρηση συστήµατος πέδησης , ,00 8 Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρικών συστηµάτων , ,00 9 Επισκευή και συντήρηση καµπίνας-οχήµατος και αµαξώµατος 10 Επισκευή και συντήρηση ταχογράφου , ,00 11 Επισκευή και συντήρηση υπερκατασκευής , ,00 12 Επισκευή και συντήρηση δικύκλων , ,00 13 Επισκευή, συντήρηση και προµήθεια ελαστικών , , , ,00 14 Επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτων και , ,00 µηχανηµάτων έργου για εργασίες σε µηχανουργείο 15 Επισκευή και συντήρηση συστήµατος τροφοδοσίας , ,00 (πόµπες, τουρµπίνες) 16 Επισκευή και συντήρηση υαλοπινάκων (παρ µπριζ) , ,00 17 Προµήθεια ανταλλακτικών για τακτική συντήρηση και , ,98 επισκευή των οχηµάτων στο αµαξοστάσιο (µαρκούτσια, σωλήνες αέρος, ρουλεµάν, βίδες, λάµες, φίλτρα κλπ.) ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΣΥΝΟΛΟ: ,98 Φ.Π.Α. 23%: ,02 ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ: ,00

8 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ο «Επισκευή και συντήρηση κινητήρα, κιβωτίου ταχυτήτων, συµπλέκτη, εµπρόσθιου συστήµατος, αεροσυµπιεστή, διαφορικού κλπ. παρεµφερή εργασιών των παρακάτω: απορριµµατοφόρα, ανατρεπόµενα, βυτιοφόρα, καδοπλυντήρια, καλαθοφόρα και οχήµατα έλξης» Τιµή ,00 (εξήντα τρεις χιλιάδες ευρώ ) ΑΡΘΡΟ 2 ο «Επισκευή και συντήρηση κινητήρα, κιβωτίου ταχυτήτων, συµπλέκτη, εµπρόσθιου συστήµατος, αεροσυµπιεστή, διαφορικού κλπ. παρεµφερή εργασιών των παρακάτω: µηχανήµατα έργου» Τιµή ,00 (τριάντα χιλιάδες ευρώ) ΑΡΘΡΟ 3 ο «Επισκευή και συντήρηση κινητήρα, κιβωτίου ταχυτήτων, συµπλέκτη, εµπρόσθιου συστήµατος, αεροσυµπιεστή, διαφορικού κλπ. παρεµφερή εργασιών των παρακάτω: επιβατικά και φορτηγά (ανοικτά και κλειστά) κοινά µη ανατρεπόµενα» Τιµή ,00 (δέκα οκτώ χιλιάδες ευρώ) ΑΡΘΡΟ 4 ο «Επισκευή και συντήρηση κινητήρα, κιβωτίου ταχυτήτων, συµπλέκτη, εµπρόσθιου συστήµατος, αεροσυµπιεστή, διαφορικού κλπ. παρεµφερή εργασιών των παρακάτω: τρακτέρ» Τιµή 7.000,00 (επτά χιλιάδες ευρώ) ΑΡΘΡΟ 5 ο «Επισκευή και συντήρηση αναρτήσεων όλων των οχηµάτων (σούστες, αποσβεστήρες κραδασµών κλπ.)» Τιµή 7.000,00 (επτά χιλιάδες ευρώ) ΑΡΘΡΟ 6 ο «Επισκευή και συντήρηση του συστήµατος διεύθυνσης όλων των οχηµάτων» Τιµή 7.000,00 (επτά χιλιάδες ευρώ) ΑΡΘΡΟ 7 ο «Επισκευή και συντήρηση συστήµατος πέδησης όλων των οχηµάτων» Τιµή ,00 (τριάντα οκτώ χιλιάδες ευρώ) ΑΡΘΡΟ 8 ο «Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρικών συστηµάτων όλων των οχηµάτων» Τιµή ,00 (είκοσι τέσσερις χιλιάδες ευρώ)

9 ΑΡΘΡΟ 9 ο «Επισκευή και συντήρηση καµπίνας-οχήµατος και αµαξώµατος, βαφή οχήµατος κλπ. εργασίες φανοποιού» Τιµή ,00 (δέκα τέσσερις χιλιάδες ευρώ) ΑΡΘΡΟ 10 ο «Επισκευή και συντήρηση ταχογράφου» Τιµή 4.000,00 (τέσσερις χιλιάδες εκατό ευρώ) ΑΡΘΡΟ 11 ο «Επισκευή και συντήρηση της υπερκατασκευής των οχηµάτων» Τιµή ,00 (σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ) ΑΡΘΡΟ 12 ο «Επισκευή και συντήρηση δικύκλων» Τιµή 2.000,00 (δύο χιλιάδες ευρώ) ΑΡΘΡΟ 13 ο «Επισκευή, συντήρηση και προµήθεια ελαστικών» Τιµή ,00 (εξήντα χιλιάδες ευρώ) ΑΡΘΡΟ 14 ο «Επισκευή και συντήρηση οχηµάτων για εργασίες που µπορούν να γίνουν µόνο σε µηχανουργείο» Τιµή ,00 (πενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ) ΑΡΘΡΟ 15 ο «Επισκευή και συντήρηση συστήµατος τροφοδοσίας (πόµπες, τουρµπίνες, κλπ.)» Τιµή 6.000,00 (έξι χιλιάδες ευρώ ) ΑΡΘΡΟ 16 ο «Επισκευή και συντήρηση υαλοπινάκων (παρ µπριζ)» Τιµή 4.000,00 (τέσσερις χιλιάδες ευρώ) ΑΡΘΡΟ 17 ο «Προµήθεια γενικών υλικών, αναλώσιµων κλπ. αναγκαίων για την επισκευή - συντήρηση και τις µικροεπισκευές των οχηµάτων, τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν από το συνεργείο του Δήµου (στο αµαξοστάσιο), για όλα τα οχήµατα (π.χ. φίλτρα, σπόγγοι, ψήκτρες, στουπιά, βίδες, κόλλες, σωλήνες αέρος κλπ.)» Τιµή ,98 (δέκα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια εβδοµήντα τρία ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτά)

10 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείµενο της προµήθειας Η παρούσα µελέτη αφορά στις εργασίες επισκευής και συντήρησης σε εξωτερικά ιδιωτικά συνεργεία συµπεριλαµβανοµένων των απαραίτητων ανταλλακτικών, όλων των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου του Δήµου, για εργασίες που τυχόν θα προκύψουν το έτος Η κάθε πρόσθετη προµήθεια αυτοκινήτων στο Δήµο η οποία και θα ανήκει στη δύναµη των οχηµάτων του Δήµου µας θα επισκευάζεται και θα συντηρείται από τον ανάλογο ανάδοχο που θα προκύψει από το διαγωνισµό. Άρθρο 2 ο Τεχνικές προδιαγραφές - σύνταξη προσφορών Οι διαγωνιζόµενοι θα καταθέσουν τον τιµοκατάλογο της εταιρείας τους µε: τα ανταλλακτικά τα οποία θα χρησιµοποιούνται για τις εκάστοτε επισκευές Θα αναφέρεται το εργοστάσιο και η χώρα κατασκευής των προτεινόµενων ανταλλακτικών. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν προσφορά για µία ή περισσότερες κατηγορίες εργασιών επισκευής και συντήρησης. Ειδικά για την περίπτωση 17 του ενδεικτικού προϋπολογισµού (άρθρο 17 ο ) οι ενδιαφερόµενοι προµηθευτές θα καταθέσουν προσφορά µόνο για τα ανταλλακτικά (έντυπα Ι και ΙΙΙ δήλωση οµάδας συµµετοχής διαγωνιζόµενου και προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης επί των ανταλλακτικών. Οι κατάλογοι (λίστες ανταλλακτικών) θα αφορούν υποχρεωτικά όλους τους τύπους οχηµάτων που περιλαµβάνονται στην οµάδα/ες για την οποία/ες υποβάλλουν προσφορά. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό µε υπεύθυνη δήλωση, η οποία θα επισυνάπτεται στην προσφορά τους, θα δηλώνουν ότι θα δέχονται τον έλεγχο στο συνεργείο τους από την Επίβλεψη η οποία θα ορίζεται από την υπηρεσία όποτε η Επίβλεψη θεωρεί ότι είναι αναγκαίος ο έλεγχος, χωρίς προηγούµενη ενηµέρωση στον µειοδότη. Ο συµµετέχων τον διαγωνισµό µε οποιαδήποτε από τις προαναφερόµενες µορφές, πρέπει να καταθέσει τιµοκατάλογο ανταλλακτικών σε USB fash drive ή δισκέτα για όλα τα οχήµατα ή υπερκατασκευές του ήµου που ανήκουν στην οµάδα την οποία επιθυµεί να αναλάβει, καθώς και Υπεύθυνη ήλωση του, µε την οποία θα βεβαιώνει ότι διαθέτει Συνεργείο Αυτοκινήτων µε εν ισχύ άδεια λειτουργίας, καθώς και ότι διαθέτει όλα τα αναγκαία πιστοποιητικά για την λειτουργία του συνεργείου (π.χ. πυρασφάλειας κ.λ.π.), το κατάλληλο εκπαιδευµένο προσωπικό για τις εργασίες επισκευής και συντήρησης που θα αναλάβει να εκτελεί και ότι οι τιµοκατάλογοι που καταθέτει περιέχουν τα ανταλλακτικά που αφορούν στα αντίστοιχα οχήµατα του ήµου των οποίων προτίθεται να αναλάβει την επισκευή συντήρηση. Επειδή τα οχήµατα του ήµου είναι διαφόρων τύπων και χρονολογίας, σε πολλά µπορεί να µην υπάρχουν γνήσια ανταλλακτικά ή ακόµα και του εµπορίου και γι αυτό θα απαιτηθεί η τοποθέτηση µεταχειρισµένου ανταλλακτικού µε τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά µε το γνήσιο ανταλλακτικό, µε την προϋπόθεση όµως της σύµφωνης γνώµης για το ανταλλακτικό που θα χρησιµοποιηθεί από την επιτροπή ανάθεσης των εργασιών επισκευής και συντήρησης των οχηµάτων. Εάν χρησιµοποιηθεί ανταλλακτικό µεταχειρισµένο ίδιου τύπου µε το γνήσιο η τιµή κόστους του θα προκρίνεται από την επιτροπή ανάθεσης των εργασιών επισκευής και συντήρησης οχηµάτων. Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να είναι σε κάθε περίπτωση σε θέση να αποδείξουν την καταλληλότητα των χρησιµοποιούµενων - προτεινόµενων ανταλλακτικών. Οι µειοδότες δεν θα ενεργούν αυτοβούλως στην αποσυναρµολόγηση των προς επισκευή µερών, στην διάγνωση βλαβών, στην αποξήλωση ανταλλακτικών, στη λήψη απόφασης για την επισκευή, στην εφαρµογή νέων ανταλλακτικών, στην επανασυναρµολόγηση των προς επισκευή µερών και γενικά στην επισκευή χωρίς σε κάθε περίπτωση τη σύµφωνη γνώµη της Επίβλεψης. Θα συντάσσεται, εφόσον το θεωρεί σκόπιµο η υπηρεσία, σε κάθε περίπτωση επισκευής, Τεχνική Έκθεση η οποία θα προσυπογράφεται από τον µειοδότη και την Επίβλεψη, στην οποία θα περιγράφονται αναλυτικά :

11 Η αρχική διατύπωση της πιθανής βλάβης έτσι όπως αυτή συνοδεύει το προς επισκευή µηχανικό µέρος από το Γραφείο Κίνησης. Η ακριβής διάγνωση της βλάβης έτσι όπως αυτή διαπιστώνεται από τον µειοδότη και την Επίβλεψη κατά τον λεπτοµερή έλεγχο του µµηχανικού µέρους. Οι αιτίες που προκάλεσαν τη βλάβη (εάν απαιτηθεί). Η προτεινόµενη λύση αποκατάστασης της βλάβης µε έµφαση στην καλή λειτουργία του µέρους που έχει την βλάβη, αλλά & στην συνέχεια, του συνόλου του οχήµατος. Οι εργασίες που έγιναν έτσι όπως αυτές προβλέπονται από τα τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή. Τα ανταλλακτικά που χρησιµοποιηθήκαν λεπτοµερώς, µε έµφαση στην προέλευση τους όσον αφορά στο αν είναι τα γνήσια τα οποία προτείνει ο κατασκευαστής ή άλλα τα οποία προτείνονται από τους κατασκευαστές τους για τον σκοπό για τον οποίο χρησιµοποιούνται. Την περίπτωση κατά την οποία τα χρησιµοποιούµενα ανταλλακτικά δεν είναι τα γνήσια τα οποία προτείνει ο κατασκευαστής του µηχανικού µέρους θα δικαιολογείται η επιλογή τους από το µειοδότη. Για τα οχήµατα που διαθέτει ο Δήµος µας και δεν υπάρχει πλέον αντιπροσωπεία στη χώρα µας, ούτε υπάρχουν ανταλλακτικά, ο µειοδότης µπορεί µετά την διάγνωση της βλάβης, να προτείνει ανταλλακτικά άλλων εταιρειών µε τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά ώστε να επιδιορθωθεί η βλάβη. Η γραπτή επικοινωνία µεταξύ Δήµου & µειοδότη, εάν δεν µπορεί να γίνει διαφορετικά, θα διακινείται µέσω τηλεοµοιοτυπίας (fax) & θα είναι δεσµευτική για τα συµβαλλόµενα µέρη. Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει απαραιτήτως να επισκεφθούν το αµαξοστάσιο του Δήµου (2 ο χλµ. Ε.Ο. Κατερίνης -Γανόχωρας, τηλ ) και σε συνεννόηση µε την υπηρεσία να εξετάσουν τα οχήµατα και τις υπερκατασκευές και να σχηµατίσουν πλήρη εικόνα για αυτά και για τις ανάγκες της υπηρεσίας. Οι ενδιαφερόµενοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή σύνταξη των προσφορών τους βασιζόµενοι σε στοιχεία που θα συλλέξουν κατά την αυτοψία που θα πραγµατοποιήσουν στο αµαξοστάσιο του Δήµου. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δώσουν στους τύπους των υπερκατασκευών, τους µηχανισµούς που αυτές φέρουν και στα προβλήµατα που αυτές παρουσιάζουν. Οι συµµετέχοντες θα συµπληρώσουν, υποχρεωτικά στο έντυπο προσφοράς της υπηρεσίας: Την κατηγορία (ή τις κατηγορίες) στην οποία (στις οποίες) θα συµµετέχουν και την οποία (τις οποίες) θα αφορούν οι προσφερόµενες επιµέρους εκπτώσεις και η µέση έκπτωση. Ποσοστιαία έκπτωση επί της εκατό % (ολογράφως και αριθµητικός) επί της τιµής της χρέωσης ανά ώρα εργασίας για την εκτέλεση των εργασιών επισκευής και συντήρησης της συγκεκριµένης κατηγορίας που συµµετέχουν. ( Στη µέση έκπτωση θα συµβολίζεται ως α). Ποσοστιαία έκπτωση επί της εκατό % (ολογράφως και αριθµητικώς) επί της αξίας των τιµών των ανταλλακτικών των εκάστοτε ισχυόντων τιµοκαταλόγων των επίσηµων αντιπροσώπων των εταιρειών εισαγωγής, τα οποία θα χρησιµοποιήσουν για τις εργασίες επισκευής και συντήρησης της συγκεκριµένης κατηγορίας που συµµετέχουν. (Στη µέση έκπτωση θα συµβολίζεται ως β). Ποσοστιαία µέση έκπτωση ανά ώρα εργασίας και τιµή ανταλλακτικών, όπως αυτή προκύπτει από την σχέση: ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ = [(α Χ 55%) + (β Χ 45%)], µε την προϋπόθεση β>α (επί ποινή αποκλεισµού). Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή της προσφοράς του συµµετέχοντα αποτελεί το γεγονός ότι θα πρέπει η έκπτωση που θα προσφέρει επί της αξίας των τιµών των ανταλλακτικών των εκάστοτε ισχυόντων τιµοκαταλόγων των επισήµων αντιπροσώπων των εταιρειών εισαγωγής να είναι µεγαλύτερη ή ίση από την έκπτωση που θα προσφέρει επί της τιµής της χρέωσης ανά ώρα εργασίας (δηλ. β>α). Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά θα θεωρείται απαράδεκτη. Προσφορά η οποία δεν συµπεριλαµβάνει συγχρόνως α) το ποσοστό έκπτωσης επί τοu κόστους εργασίας ανά ώρα, β) το ποσοστό έκπτωσης επί των ανταλλακτικών και γ) την µέση έκπτωση, απορρίπτεται και αποκλείεται της περαιτέρω διαδικασίας του διαγωνισµού. Το ποσό το οποίο αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό της µελέτης είναι το διαθέσιµο από το Δήµο για το σύνολο των επισκευών και ανταλλακτικών που δύναται να προµηθευτεί ο Δήµος κατά το έτος Τα ποσά που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό δεν δεσµεύουν το Δήµο όσον αφορά στη διάθεσή τους ανά τύπο οχήµατος και υπερκατασκευής ή στην ποσότητα των ανταλλακτικών. Η διάθεση και κατανοµή των προαναφερόµενων ποσών θα γίνει βάσει των πραγµατικών αναγκών της υπηρεσίας οι οποίες θα εµφανιστούν κατά το έτος 2015 και µόνο µέχρι εξάντλησης τους.

12 Επίσης ο Δήµος δεν δεσµεύεται όσον αφορά στην ποσότητα των ανταλλακτικών τα οποία θα χρειαστεί κατά το έτος Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να λάβει τα κατάλληλα µέτρα για τη µεταφορά και παράδοση των αντίστοιχων µηχανικών µερών στην περίπτωση που το προς επισκευή εξάρτηµα αποσυναρµολογηθεί εντός του αµαξοστασίου του Δήµου. Στην διάρκεια όπου το δηµοτικό όχηµα βρίσκεται στον χώρο του µειοδότη, αυτός είναι κύρια & αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε είδους ζηµιά που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του προσωπικού του ή άλλου µέχρι παράδοσης αυτού & ο Δήµος διατηρεί το δικαίωµά για αποζηµίωση µερική είτε ολική για το ζηµιωθέν όχηµα. Εάν κάποιος από τους όρους του παρόντος άρθρου της παρούσης µελέτης πάψει να ικανοποιείται από τους µειοδότες εντός του έτους 2015 ο Δήµος δύναται να τον κηρύξει έκπτωτο. Άρθρο 3 ο Οχήµατα Τα οχήµατα τα οποία πιθανόν να τύχουν της ανάγκης συντήρησης και επισκευής αναφέρονται παραπάνω στην τεχνική περιγραφή. Άρθρο 4 ο Επισκευές Οι κυριότερες εργασίες επισκευής και συντήρησης οι οποίες πιθανόν να προκύψουν κατά το έτος 2015 και οι οποίες πιθανόν να απαιτούν και ανταλλακτικά για την αποπεράτωσή τους και οι οποίες δεν αποκλείουν άλλες δευτερεύουσες εργασίες οι οποίες τυχόν θα προκύψουν και δεν µπορούν να προβλεφθούν αφορούν σε επισκευές: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (απορριµµατοφόρων, ανοιχτών φορτηγών, υδροφόρων, καδοπλυντηρίων, Καλαθοφόρων, φορτωτών, επιβατικών οχηµάτων, δικύκλων κ.λ.π.) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ ΟΧΗΜΑΤΑ <3,5tn ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ Κ.Λ.Π. ΜΕΣΑΙΑ < 5tn ΜΕΓΑΛΑ >5tn ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ <100hp >100h p ΙΚΥΚΛΑ Επισκευή και συντήρηση κινητήρα 1. Ρεκτιφιέ στροφάλου 4h 4h 6h 4h 6h 2h 2. Εφαρµογή κουζινέτων 2h 2h 4h 2h 4h 1h 3. Ρεκτιφιέ εδρών και βαλβίδων 3h 4h 5h 4h 5h 1h 4. Πλάνισµα καπακιού 3h 4h 5h 4h 5h 1h 5. Πλάνισµα κορµού κινητήρα 3h 4h 5h 4h 5h 1h 6.. Αλλαγή δακτυλιδιών µπιελών 1h 2h 2h και εφαρµογή πείρων 3h 3h 2h 7.. Αντικατάσταση χιτωνίων 2h 3h 4h 3h 4h 1h 8.. Αλλαγή κουζινέτων εκκεντροφόρου 1h 2h 2h και εφαρµογή 3h 3h 1h Αλλαγή δακτυλιδίων 9.. εκκεντροφόρου και εφαρµογή 1h 2h 3h 2h 3h 1h 10. Αλλαγή οδηγών βαλβίδων 1h 2h 3h 2h 3h 1h 11. Αλλαγή εδρών βαλβίδων 1h 2h 3h 2h 3h 1h 12. Φλάντζες τσιµούχες 1h 2h 3h 2h 3h 1h 13. Ελατήρια 1h 2h 3h 2h 3h 1h Επισκευή µηχανισµού κίνησης 14. βαλβίδων 1h 2h 3h 2h 3h 1h 15. Ρύθµιση βαλβίδων 1h 2h 3h 2h 3h ½ h 16. Αλλαγή αντλία νερού 1h 2h 3h 2h 3h 1h

13 17. Έλεγχος επισκευή αντλίας καυσίµου 3h 4h 5h 4h 5h Καθαρισµός ακροφύσιων ψεκασµού 2h 3h 4h 3h 4h Επισκευή υπερσυµπιεστή 5h 5h 6h 5h 6h - Αλλαγή φίλτρων λαδιού αέρα 20. πετρελαίου ½ h ½ h ½ h ½ h ½ h - SERVICE πετρελαιοκινητήρων: Αλλαγή λαδιών κινητήρα, αλλαγή φίλτρων: (λαδιού, αέρα, 21. πετρελαίου, καµπίνας, τιµονιού), 3h 3h 3h 3h 3h - έλεγχος βαλβολινών σασµάνδιαφορικό, έλεγχος εµπρόσθιου συστήµατος, έλεγχος ιµάντων 22. Έλεγχος καυσαερίων 2h 2h 3h 2h 3h - SERVICE βενζινοκινητήρων: Αλλαγή λαδιών κινητήρα, αλλαγή φίλτρων: (λαδιού, αέρα, βενζίνης, καµπίνας), 23. αλλαγή µπουζί, έλεγχος φρένων, 3h - - 2h 3h 2h έλεγχος εµπρόσθιου συστήµατος, έλεγχος ιµάντων Εξαγωγή ψυγείου νερού και 24. επανατοποθέτηση 2h 3h 4h 3h 4h Επισκευή ψυγείου 3h 5h 6h 5h 6h Αλλαγή ιµάντα 1h 1h 1h 1h 1h Αντικατάσταση κολλάρου νερού 1h 1h 1h 1h 1h - Εξαγωγή θερµοστατών αλλαγή 28. αυτών 1h 1h 1h 1h 1h - Επισκευή και συντήρηση κιβώτιου ταχυτήτων 1. Αλλαγή φουρκέτες 2h 3h 4h 4h 4h 1h 2. Αλλαγή συγχρόνιζε 2h 3h 4h 4h 4h - 3. Αλλαγή ρουλεµάν 2h 3h 4h 4h 4h 1h 4. Αλλαγή γραναζιών 2h 3h 4h 4h 4h 1h Αλλαγή φουρκέτες, συγχρονιζέ, 5. ρουλεµάν, γραναζιών 8h 15h 15h 15h 15h 3h 6. Επισκευή αργό γρήγορο (fuller) - 8h 12h 8h 12h - 7. Φλάντζες τσιµούχες - 5h 6h 5h 6h 1h 8. Πρωτεύων άξονας κοµπλέ 4h 5h 5h 5h 5h - 9. ευτερεύων άξονας κοµπλέ 4h 5h 3h 5h 5h - Πρωτεύων ευτερεύων 10. Ενδιάµεσος άξονας 8h 10h 10h 10h 10h Σταυροί ταχυτήτων 5h 7h 11h 7h 11h Σταθερά ταχυτήτων 4h 4h 4h 4h 4h - Επισκευή αυτοµάτων κιβωτίων 13. ταχυτήτων - 16h 16h - - 4h Επισκευή και συντήρηση συµπλέκτη 1. Επισκευή άνω τρόµπας συµπλέκτη 2h 3h 4h 3h 4h - 2. Επισκευή κάτω τρόµπας συµπλέκτη 2h 3h 4h 3h 4h - Αλλαγή σετ δίσκου πλατώ 3. ρουλεµάν 5h 7h 9h 7h 9h - 4. Αντικατάσταση ζεύγη φερµουίτ 2h 4h 4h 4h 4h - 5. Επισκευή δίσκου 2h 3h 4h 3h 4h -

14 6. Επισκευή πλατώ 3h 3h 5h 3h 5h - 7. Αλλαγή φυσούνας 3h 4h 5h 4h 5h - Επισκευή και συντήρηση αναρτήσεων (σούστες, αποσβεστήρες κραδασµών) 1. Αλλαγή αµορτισέρ 5h 5h 6h 2h 2h 1h 2. Αλλαγή - επισκευή σούστες 4h 5h 7h 2h 2h 1h 3. Αλλαγή µπρακέτα 3h 4h 5h 4h 5h - 4. Αλλαγή σινεµπλόκ 2h 3h 5h 2h 2h - 5. Αλλαγή κόντρες κλπ. 3h 4h 6h 4h 6h 1h Επισκευή και συντήρηση συστήµατος πέδησης 1. Έλεγχος δικτύου αέρος 1h 1h 1h 1h 1h - 2. Έλεγχος κεντρικής βαλβίδας 1h 1h 1h 1h 1h - Έλεγχος αλλαγή φυσούνες 3. τροχών 2h 2h 3h 2h 3h - Έλεγχος αλλαγή ρεγουλατόρων 4. φρένων 3h 3h 4h 3h 4h 1h 5. Έλεγχος τορνίρισµα ταµπούρων 2h 2h 4h 2h 4h - Έλεγχος - αλλαγή σιαγώνων 6. φερµουίτ εµπρόσθιων τροχών 3h 4h 5h 4h 5h - Έλεγχος αλλαγή σιαγώνων 7. οπίσθιων τροχών 3h 4h 5h 4h 5h 1h Λίπανση αντικατάσταση ρουλεµάν 8. τροχών µουαγιέ Λίπανση αντικατάσταση ενός 9. ρουλεµάν 1h 2h 3h 2h 3h Τσιµούχες δαχτυλίδια 1h 2h 3h 2h 3h - Εξαγωγή και επισκευή παντόφλας 11. φρένων 2h 3h 4h 3h 4h - Αντικατάσταση τακάκια εµπρόσθιων 12. τροχών 1h 2h 3h 2h 3h 1h 13. Αλλαγή δύο ταµπούρων 3h 3h 5h 3h 5h 1h 14. Αλλαγή 4 ελατηρίων 2h 3h 4h 3h 4h 1h Επισκευή και συντήρηση εµπρόσθιου συστήµατος 1. Ακραξώνιο 2h 3h 3h 3h 3h - 2. Πείρος ακραξωνίου 2h 3h 3h 3h 3h - 3. Ρουλεµάν πείρων ακραξωνίων 2h 3h 3h 3h 3h - Ακραξόνιο Πείρος Ακραξονίου 4. Ρουλεµάν πείρων ακραξονίων 5h 6h 8h 6h 8h - Ρουλεµάν Τσιµούχες µουαγιέ, 5. Ροδέλες, Ροδέλες µεταλλικές 3h 4h 6h 4h 6h - 6. Γλίστρες κουζινέτα - 8h 8h 8h 8h - 7. Τάπες πηροδακτυλιών 8. Γρασσαδοράκια Αλλαγή ακρόµπαρα µικρής 9. µεγάλης µπάρας 2h 3h 4h 4h 6h - Έλεγχος επισκευή µηχανισµού 10. διεύθυνσης (µηχανικός) 2h 3h 5h 4h 6h - Έλεγχος επισκευή υδραυλικής 11. αντλίας τιµονιού 5h 6h 8h 6h 8h -

15 Έλεγχος επισκευή υδραυλικού 12. 6h 7h 10h 7h 10h - ατέρµονα τιµονιού 13. Αντικατάσταση αντλίας τιµονιού 3h 4h 5h 4h 5h - Έλεγχος αλλαγή µαρκούτσια 14. 2h 3h 4h 3h 4h - πιέσεως Επισκευή και συντήρηση αεροσυµπιεστών Στρόφαλος, Ρουλεµάν, Ελατήρια 1. κόφλερ (σετ), ακτυλίδια, Μπιέλες, 3h 5h 6h 5h 6h - Σετ ελατήρια, Σετ φλάντζες 2. Αντικατάσταση Σκάστρα κόφλερ 2h 3h 4h 4h 5h - 3. Σετ φλάντζες κόφλερ κεφαλής 1h 2h 3h 2h 3h - 4. Σετ ελατήρια κόφλερ 5. Βαλβίδα κόφλερ 1h 2h 3h 2h 3h - 6. Χιτώνιο κόφλερ 7. Φίλτρα Επισκευή και συντήρηση διαφορικού Επισκευή αντικατάσταση πηνίο 1. κορώνα ρουλεµάν 8h 10h 15h 10h 15h - Επισκευή αντικατάσταση 2. µειωτήρων ηµιαξονίων 5h 6h 8h 6h 8h - 3. Φλάντζες τσιµούχες 3h 4h 5h 4h 5h - Επισκευή και συντήρηση καµπίνας - οχήµατος Αντικατάσταση αµορτισέρ 1. κουβουκλίου 2h 3h 4h 2h 2h - Αντικατάσταση µπουκάλας 2. ανύψωσης 1h 2h 3h 2h 2h - Έλεγχος επισκευή αλλαγή 3. υδραυλικής αντλίας ανύψωσης 1h 1h 1h 2h 2h - Αντικατάσταση ταπετσαρίας 4. οροφής καµπίνας 2h 2h 2h 2h 2h - Αντικατάσταση ταπετσαρίας θυρών 5. και πίσω µέρους καµπίνας 2h 2h 2h 2h 2h - Αντικατάσταση πατώµατος 6. καµπίνας 2h 2h 2h 2h 2h - Επισκευή συστήµατος άρθρωσης 7. καµπίνας στο σασί 3h 5h 6h 1h 1h - 8. Επισκευή καθισµάτων αέρος 2h 3h 4h 3h 4h - 9. Αλλαγή αφρολέξ, τελάρων, ελατηρίων και ταπετσαρίας κατά 4h 5h 7h 5h 7h - περίπτωση Επισκευή µηχανισµού βάσης 10. καθίσµατος 4h 5h 6h 5h 6h - Αντικατάσταση εµπρόσθιου 11. υαλοπίνακα 2h 2h 3h 2h 3h - Αντικατάσταση υπολοίπων 12. υαλοπινάκων 2h 2h 3h 2h 3h Επισκευή αρθρώσεων θυρών 2h 2h 2h 2h 2h - Αντικατάσταση µηχανισµών 14. ανύψωσης παραθύρων 3h 3h 4h 3h 4h - Αντικατάσταση µηχανισµού 15. ασφάλισης θυρών 3h 3h 5h 3h 5h -

16 16. Τσιµούχες στεγανοποίηση 1h 1h 1h 1h 1h - Καθαρισµός καµπίνας, καθίσµατα, 17. 1h 1h 2h 1h 2h - ταπετσαρίες, πλαστικά µέρη Επισκευή συστήµατος εξαγωγής καυσαερίων 1. Αλλαγή καζανάκι εξάτµισης 5h 5h 7h 5h 7h - 2. Αλλαγή σπιράλ εξάτµισης 2h 3h 4h 3h 4h - Εργασίες Φανοποιίας - βαφής Αντικατάσταση καθρέπτη µε 1. µπράτσο ½ h ½ h ½ h ½ h ½ h - Αντικατάσταση ντίζας και 2. χειρολαβής πόρτας 1h 1h 1h 1h 1h - 3. Αντικατάσταση καθίσµατος οδηγού 1h 1h 1h 1h 1h - Αλλαγή κολλητού παρµπρίζ 4. επιβατηγού 1h Αλλαγή κολλητού παρµπρίζ 5. φορτηγού - 2h 2h Αλλαγή παρµπρίζ µηχανήµατος 6. έργου h 2h - Αλλαγή σε λάστιχο παρµπρίζ 7. επιβατηγού 1h Αλλαγή σε λάστιχο παρµπρίζ 8. φορτηγού - 1h 1h Αλλαγή προφυλακτήρα 9. διαιρούµενου 1h 2h 2h Αλλαγή προφυλακτήρα 1h 2h 2h Αλλαγή σκαλοπατιού καµπίνας 1h ½ h ½ h Αλλαγή γρύλου τζαµιού 1h 1h 1 ½ h 1h 1 ½ h Βαφή φτερών αυτοκινήτου 4h 4h 5h 4h 5h Βαφή πόρτας φορτηγού 3h 3h 4h 3h 4h Επισκευή κλειδαριάς 1h 1h 1 ½ h 1 ½ h 1 ½ h Κατασκευή ταπετσαρίας καθίσµατος 3h 3h 4h 3h 4h - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οργάνων τροφοδοσίας οχήµατος Συντήρηση επισκευή αντλιών 1 µπεκ 4h 2 Έλεγχος καυσαερίων 1h 3 Έλεγχος τροφοδοσίας 2h 4 Επισκευή αντλίας πετρελαίου 5h 5 Εξαγωγή επισκευή µπεκ 2h 6 Αλλαγή ρεγουλατόρου 2h 7 Έλεγχος ρεγουλατόρου 2h Αλλαγή βοηθητικής αντλίας 8 πιέσεως 2h 9 Αλλαγή ρύθµισης 2h Εξαγωγή καθαρισµός 10 ρεζερβουάρ και σέρβις TURBO 4h ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

17 1. Γενική επισκευή µίζας 4h 2. Αλλαγή µίζας 2h Γενική επισκευή και έλεγχος 3. δυναµό αυτοµάτου 4h 4. Αλλαγή δυναµό 2h Έλεγχος και επισκευή 5. φωτισµού 3h 6. Αλλαγή φαναριών 1h 7. Έλεγχος και επισκευή µίζας 4h 8. Έλεγχος και επισκευή δυναµό 4h Αντικατάσταση εµπρός και 9. πίσω φανών 2h 10. Έλεγχος και επισκευή φάρων 1h Έλεγχος και επισκευή πλαινών 11. και πίσω προβολέων 2h 12. Έλεγχος και επισκευή µοτέρ και µπράτσων 3h υαλοκαθαριστήρων Έλεγχος και επισκευή 13. ηλεκτρικών παραθύρων 4h Έλεγχος και επισκευή 14. ηλεκτρικών κλειδαριών 2h Έλεγχος και επισκευή 15. καλοριφέρ και αιρκοντίσιον 6h 16. Αντικατάσταση λαµπτήρων 0,20 h Αντικατάσταση µάκτρων 17. υαλοκαθαριστήρων 0,20 h Έλεγχος και επισκευή 18. καλωδίωσης οχήµατος 8h Έλεγχος και επισκευή 19. καλωδίωσης υπερκατασκευών 8h Έλεγχος και αντικατάσταση 20. κόρνας 1h Έλεγχος και επισκευή οργάνων 21. (καντράν) 2h 22. Αντικατάσταση φανών 0,30 h 23. Αλλαγή διακόπτη καλοριφέρ 2h 24. Αντικατάσταση ψυγείου 3h 25. Επισκευή καυστήρα 4h ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Απορριµµατοφόρων φορτηγών υδροφόρων κ.λ.π. Κατάλογος κυριότερων εργασιών που αφορούν τις υπερκατασκευές απορριµµατοφόρων φορτηγών υδροφόρων κ.λ.π. Απαιτούµενες Ώρες εργασίας Αλλαγή box κολώνας container 7 Αλλαγή αεροφουσκας 5 Αλλαγή ακρόµπαρου 2

18 Αλλαγή άκρου εµβόλου ανυψωτ. 2 Αλλαγή άκρου εµβόλου µαχαιριού 6 Αλλαγή άκρου εµβόλου πόρτας Αλλαγή άκρου εµβόλου φορείου 3,5 6 Αλλαγή άκρου λεβιε 1 Αλλαγή αµορτισέρ 3 Αλλαγή αναπνευστήρα (τάπα) 0,6 Αλλαγή αναστολέα σώµατος 2,5 Αλλαγή ανέµης 2,5 Αλλαγή αντλίας νερού 7 Αλλαγή ανυψωτικού µηχανισµού 20 Αλλαγή άξονα ραουλoυ 5 Αλλαγή άξονα 5 Αλλαγή άξονα αντλίας 5 Αλλαγή άξονα ανυψωτ. Μηχανισµ. 7 Αλλαγή άξονα κινήσεως σασµάν 3,5 Αλλαγή άξονα κινητήρα 8,5 Αλλαγή άξονα µετάδοσης κίνησης 5 Αλλαγή άξονα στήριξης ανατροπή 3,5 Αλλαγή άρθρωσης εµβ. Μαχαιριού 13,5 Αλλαγή άρθρωσης εµβ. Πόρτας Container 20 Αλλαγή άρθρωσης εµβ. Προωθητήρα 50 Αλλαγή άρθρωσης εµβ. Ράουλου Σταθερ/σης amplirol 20

19 Αλλαγή βάσης σκαλοπατιού 2 Αλλαγή βάσης στοπ ανυψωτ.µηχαν 2 Αλλαγή βάσης υδραυλικού κινητ. 10 Αλλαγή βάσης χειριστηρίου 3,5 Αλλαγή βραχίονα ανυψωτ. Μηχαν. 3,5 Αλλαγή βραχίονα ελξης container 7 Αλλαγή γαντζου ασφαλ.πόρτας 5 Αλλαγή γαντζου ασφαλισης amplirol 10 Αλλαγή γάντζου ελξης container 7 Αλλαγή γάντζου πόρτας 7 Αλλαγή γλίστρας norba 4 Αλλαγή γλίστρας ανυψωτ.µηχαν. 2 Αλλαγή γλίστρας προωθητήρα 3,5 Αλλαγή γραναζιού 5 Αλλαγή γραναζιού µίζας 3,5 Αλλαγή γωνίας τυµπάνου 7,5 Αλλαγή δείκτη ελαίου 1 Αλλαγή δέλτα 13 Αλλαγή διακόπτη 1 Αλλαγή διακόπτη χειρισµού συµπ 1 Αλλαγή ελάσµατος φωτοκύτταρου 2 Αλλαγή ελαστ.παρεµβ.πόρτας σµα 10 Αλλαγή ελαστ.σωλ.πιες. Με ακρα 2 Αλλαγή ελαστ.σωλ.πιες.γαντζου 2 Αλλαγή ελαστικού ανυψωτικού 2 Αλλαγή ελαστικού εισαγωγής 2 Αλλαγή ελαστικού ποδιάς 0,6 Αλλαγή ελαστικού πόρτας 2 Αλλαγή ελαστικού στεγανοποίησης 2 Αλλαγή ελατηρίου έλξεως 0,5 Αλλαγή ελατηρίου σώµατος 0,6 Αλλαγή ελατηρίου 2 Αλλαγή ελατηρίου χειριστηρίου 1,16 Αλλαγή εµβολoυ υδραυλ.αντλίας 3,5 Αλλαγή εµβόλου αέρα 1 Αλλαγή εµβόλου ανυψωτικού 3,5 Αλλαγή εµβόλου βαλβίδας 2 Αλλαγή εµβόλου γάντζου 2 Αλλαγή εµβόλου κτενιού 3 Αλλαγή εµβόλου µαχαιριού 17 Αλλαγή εµβόλου ποδαρικών 17 Αλλαγή εµβόλου πόρτας 3,5 Αλλαγή εµβόλου πόρτας ηµιρυµ/νου 7 Αλλαγή εµβόλου προωθητήρα 17 Αλλαγή εµβόλου συρ.πόρτας ηµιρυµ/νου 10 Αλλαγή εµβόλου τηλεσκοπικού 10 Αλλαγή εµβόλου φορείου 14 Αλλαγή εµβόλου φορείου συµπιες 33,5 Αλλαγή εµβόλου χειριστηρίου 2 Αλλαγή εµπροσθ. Μερους σκελετού 17 Αλλαγή εµπρόσθιας µπάρας 10 Αλλαγή επαγωγικού (φωτοκυττ) 3,5 Αλλαγή επαφής 2 Αλλαγή ερταλον κουζινεττου 0,6 Αλλαγή ζύγι 2 Αλλαγή ηλεκτρ. Βαλβ. Ψεκ. Ύδατος 0,6 Αλλαγή ηλεκτρ. Συστηµ. Ανυψωτ. 3,5 Αλλαγή ηλεκτροβαλβιδας 2 Αλλαγή θερµικού ηλεκτρ. Κυκλ. 2 Αλλαγή θηλείας container 14 Αλλαγή καδένας 37 Αλλαγή καλωδιώσεως 8,5 Αλλαγή κάµερας 2 Αλλαγή κανόνα χειριστηρίου 2 Αλλαγή κανονιού 5

20 Αλλαγή καρδιάς αντλίας 7 Αλλαγή καρέ άξονα 1 Αλλαγή κατανεµητή 1 Αλλαγή κεντρ. Ράουλου τυµπάνου 7 Αλλαγή κεντρ. Τµηµ. Προωθητήρα 33,5 Αλλαγή κεντρικων δοκων σώµατος 10 Αλλαγή κεφαλής πλυστικού 10 Αλλαγή κεφαλής τερµατ.διακόπτη 1 Αλλαγή κιτ οπισθ.παρακ. 2 Αλλαγή κιτ χειριστηρίου 1,5 Αλλαγή κολώνας τζαβεττας 33,5 Αλλαγή κολώνων container 50 Αλλαγή κολώνων οροφής 17 Αλλαγή κολώνων πατώµατος 10 Αλλαγή κολώνων σώµατος 17 Αλλαγή κοµπλερ 10 Αλλαγή κοµπλερ τροχών µειωτήρα 3,5 Αλλαγή κουζινετου 3,5 Αλλαγή κοχυλιού 20 Αλλαγή κρεµάστρας ανυψωτικού 10 Αλλαγή κρεµάστρας ηµιρυµ/νου 7 Αλλαγή κρεµάστρας µε γλιστρες 1,5 Αλλαγή κρουπον 2 Αλλαγή κτενιού 7 Αλλαγή λαδιού 0,5 Αλλαγή λαδιού υδρ.κυκλωµ. Σµα 3,5 Αλλαγή λαµαρίνας λάστιχου 3,5 Αλλαγή λασπωτήρα 2 Αλλαγή λάστιχου εισαγωγης 3,5 Αλλαγή λάστιχου µπάρας ανυψωτικού 2 Αλλαγή λάστιχου σκελετού 0,8 Αλλαγή λεβιέ χειριστηρίου 1 Αλλαγή µαχαιριού πρέσας 27 Αλλαγή µειωτή 10 Αλλαγή µερών τυµπάνου 50 Αλλαγή µεταλλάκτη 2 Αλλαγή µίζας 2 Αλλαγή µισού εµπρ.τµηµ.σκελ. 33,5 Αλλαγή µισού τυµπάνου 60 Αλλαγή µόνιτορ 2 Αλλαγή µπάρας ανυψωτικού 3 Αλλαγή µπάρας εµβ. Ράουλου Σταθερ/σης amplirol Αλλαγή µπάρας σουστών 10 Αλλαγή µπάρας τιµονιού 7 Αλλαγή µπουτον 0,16 Αλλαγή µπουτον ηλεκτρ.χειριστ. 1 Αλλαγή µπουτονιέρας 2 Αλλαγή µπράτσου ανυψ.µηχαν. 2 Αλλαγή ντίζας κλίσεως ανυψωτ. 2 Αλλαγή ντίζας τηλεχειρισµού 2 Αλλαγή ξύστρας φορείου σµα 10 Αλλαγή οδηγών προωθητήρα 13,5 Αλλαγή οδηγών πατώµατος 57 Αλλαγή όλων των φίλτρων 10 Αλλαγή ορθοστάτη προωθητ. 14 Αλλαγή ουρανού container 83,5 Αλλαγή ουρανού πρέσας 53,5 Αλλαγή πατώµατος container 67 Αλλαγή πατώµατος πρέσας 67 Αλλαγή πελµάτων ανυψωτικού 3,5 Αλλαγή πετάλου φωτοκύτταρου 2 Αλλαγή πηνίου 2 Αλλαγή πι καδένας 30 Αλλαγή πι οδηγών προωθητήρα 17 Αλλαγή πι ολίσθησης γλίστρας 6 Αλλαγή πιεζοστατη 2 Αλλαγή πίνακα container 10 Αλλαγή πιστολιου 2 Αλλαγή πλαϊνού σκάφης ανυψωτικού 17

ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή οχημάτων για το έτος 2015-2016.

ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή οχημάτων για το έτος 2015-2016. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή οχημάτων για το έτος 2015-2016. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 346.245,00 (

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000,00 ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000,00 ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ταχ.Δ/νση :Δρόμος αεροδρομίου Πληροφορίες: Τηλέφωνο : 2695048125 Fax : 2695023004 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 2015» Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΖΟΡΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 2015» Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΖΟΡΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΡΩΝ (ΠΛΑΙΣΙΩΝ) ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΡΩΝ (ΠΛΑΙΣΙΩΝ) ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ KAI ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 188,000,00 ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Αρ. Μελέτης: 17/2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Αρ. Μελέτης: 17/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ Η Μ Ο Σ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Προϋπολογισµός.: 244.270,00 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΙΤΛΟΣ: «Προµήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 14PROC002327056 Νεα Μουδανια 07-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 31293 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ : Ποιότητα Ζωής, Καθαριότητας &

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια ανταλλακτικων για την

ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια ανταλλακτικων για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τμήμα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ Α.Μ.:98/2014 ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:101.000,00 με ΦΠΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15477 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΕΡΓΑΣΙΑ) & ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Η/Μ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 28/5/213 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 16572 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. Δημάρχου: 117 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α.Διάκου Τ.Κ. : 14565,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Εμμανουήλ Παππά 10, Πολύγυρος Ταχ. Κώδικας : 63100 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια ανταλλακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 10.000,00 ΤΙΜΗ ΣΕ ΣΥΝΟΛΑ 43.000,00

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 10.000,00 ΤΙΜΗ ΣΕ ΣΥΝΟΛΑ 43.000,00 Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Σερρών ήµος Ηράκλειας Αρ. Μελέτης : 9 /2015 Έργο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ» Χρηµατοδότηση: ΗΜΟΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ17ΩΞ3-ΤΩ2. Αριθµ. Απόφασης: 216/2013

ΑΔΑ: ΒΛ17ΩΞ3-ΤΩ2. Αριθµ. Απόφασης: 216/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 18/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης: 216/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξ/πόλη 30/03/12 ΠΕΡ.ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΟΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξ/πόλη 30/03/12 ΠΕΡ.ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΟΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξ/πόλη 30/03/12 ΠΕΡ.ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΟΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρθρο Αρθ.Αν

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ (2012-2013) Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Ο Χ Η Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων

Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων Αρ. Μελέτης 6/2015 Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ α) Τεχνική Έκθεση β) Τεχνικές Προδιαγραφές γ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Πολυτεχνείου 50 Τ.Κ. 63100,Πολύγυρος Τηλ.: 2371350753 FAX.: 237150763 E-mail :prom1@polygyros.gr ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ και ΠΟΙΟΤΗΤΑ α. Γενικά Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στην προµήθεια καινούριου απορριµµατοφόρου οχήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κροκιδά 2 20100, Κόρινθος Αγλαΐα Κεφάλου 2741360696 2741360755 a.kefalou@pekorinthias.gr

Κροκιδά 2 20100, Κόρινθος Αγλαΐα Κεφάλου 2741360696 2741360755 a.kefalou@pekorinthias.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. νση: Ταχ.Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλ: Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Προμήθειας ανταλλακτικών που απαιτούνται για την συντήρηση και επισκευή έως εξήντα τεσσάρων (64) Υπηρεσιακών Οχημάτων.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Προμήθειας ανταλλακτικών που απαιτούνται για την συντήρηση και επισκευή έως εξήντα τεσσάρων (64) Υπηρεσιακών Οχημάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Λ. ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια Κινητού Εξοπλισμού Λειτουργίας του Έργου: ΧΥΤΑ 2ΗΣ Γ.Ε.Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ & ΣΜΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ»

«Προμήθεια Κινητού Εξοπλισμού Λειτουργίας του Έργου: ΧΥΤΑ 2ΗΣ Γ.Ε.Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ & ΣΜΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ : 19.04.2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : Μ62 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο : 2 Ταχ. Δ/νση : Παλαμά & Μαβίλη 6 Αγρίνιο ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ : 23.11.2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : Μ62 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ : 23.11.2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : Μ62 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ : 23.11.2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : Μ62 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΥΤΑ 2ΗΣ Γ.Ε.Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ & Σ.Μ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ.Διεύθυνση: 2 ος όροφος κτιρίου ΕΑΣ Λήμνου Τ.Κ.81400, Μύρινα Λήμνου Τηλ.: 2254350026, Φαξ: 2254020062 Μύρινα, 22 Ιουνίου 2012 Αρ. Πρωτ. : 14575 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός T.K. 85100 FAX: 2241364695 ΤΗΛ:224364615

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός T.K. 85100 FAX: 2241364695 ΤΗΛ:224364615 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΡΟΔΟΣ 10/09/2012 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Α.Δ.Α.: Β4Θ4Ω1Ρ-ΡΧ4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2015 Α.Π.: 21/Β/3999/876

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2015 Α.Π.: 21/Β/3999/876 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Α.Π.: 21/Β/3999/876 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ------------------------------------------- ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ : «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ.: Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. ΕΡΓΟ : Προμήθεια απορροφητικής σκούπας. Κ.Μ. : Π30/2010 ΠΡΟΫΠ : 203.305,78 με το Φ.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. ΕΡΓΟ : Προμήθεια απορροφητικής σκούπας. Κ.Μ. : Π30/2010 ΠΡΟΫΠ : 203.305,78 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΡΓΟ : Προμήθεια απορροφητικής σκούπας. Κ.Μ. : Π30/2010 ΠΡΟΫΠ : 203.305,78 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προμήθεια απορροφητικής σκούπας. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ : «ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου (Ν3800)» 6.960.000 ευρώ Αύγουστος 2013 K:\N3800\cons\tefhi\MAPS.doc N3800/5269 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου (Ν3800)» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα