ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 (µε το ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 490.000,00 (µε το ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Εργασίες συντήρησης επισκευής ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ συµπεριλαµβανοµένων και ανταλλακτικών - αναλωσίµων των αυτοκινήτων και µηχανηµάτων έργου του Δήµου Κατερίνης για το έτος 2015». ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 (µε το ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Στην /νση Περιβάλλοντος & Καθαριότητας, στο τµήµα ιαχείρισης & Συντήρησης οχηµάτων υπηρετούν: ένας τεχνίτης αυτοκινήτων και ένας µηχανοτεχνίτης αυτοκινήτων. Το τµήµα διαθέτει ένα πολύ µικρό συνεργείο µε τον ελάχιστο απαραίτητο τεχνικό εξοπλισµό όπως (κλειδιά φορτωτή µπαταριών) κ.λ.π. ώστε να µπορεί να κάνει υποτυπώδεις τεχνικές παρεµβάσεις. Τα οχήµατα του ήµου Κατερίνης είναι διαφόρων τύπων, διαφορετικών ετών κυκλοφορίας και διαφορετικών τεχνολογιών. Για να µπορεί ένα συνεργείο να επισκευάζει οχήµατα και µάλιστα φορτηγά πρέπει να έχει το απαραίτητο συνεργείο επανδρωµένο µε ράµπες, ανυψωτικά µηχανήµατα, πλήρες τεχνολογικό εξοπλισµό, το αναγκαίο προσωπικό που να αναλογεί στον αριθµό των οχηµάτων που θα δύναται να επισκευάζει καθηµερινώς, καθώς και την τεχνογνωσία για κάθε τύπο οχήµατος και υπερκατασκευής, άλλη για καλαθοφόρο, άλλη για µηχανοκίνητα σάρωθρα, άλλη για φορτωτές. Συνεπώς επειδή ο ήµος µας δεν διαθέτει επαρκές συνεργείο συντήρησηςεπισκευής οχηµάτων, ούτε τον απαραίτητο εξοπλισµό, ούτε το αναγκαίο προσωπικό, ούτε την τεχνογνωσία, αναθέτει την συντήρηση και επισκευή των οχηµάτων, των υπερκατασκευών και εν γένει ότι είναι αναγκαίο για την καλή λειτουργία των οχηµάτων και υπερκατασκευών σε ιδιωτικά συνεργεία µε προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισµού. Με την παρούσα προβλέπονται οι πάσης φύσεως εργασίες επισκευής και συντηρήσεως, συµπεριλαµβανοµένων και των απαραιτήτων ανταλλακτικών αναλωσίµων, του στόλου των υπηρεσιακών αυτοκινήτων µηχανηµάτων και υπερκατασκευών του Δήµου Κατερίνης, όπως αυτά αναφέρονται στην συνηµµένη κατάσταση, οι οποίες δεν δύναται να εκτελεστούν µε αυτεπιστασία. Συγκεκριµένα προβλέπονται εργασίες επισκευής και συντήρησης όλων των συστηµάτων στα οχήµατα, µηχανήµατα και υπερκατασκευές του Δήµου, η µέτρηση των συστηµάτων αυτοκινήτων και µηχανηµάτων έργου σε ειδικά µηχανήµατα (τζογόµετρα, φρενόµετρα κλπ.), ο έλεγχος και η ρύθµιση σε υπολογιστή (εγκέφαλο) των νέων πλαισίων που λειτουργούν µε διαγνωστικό σύστηµα, οι προβλεπόµενες από τους κατασκευαστές συντηρήσεις ανάλογα µε τα χιλιόµετρα ή τις ώρες εργασίας και γενικά η αποκατάσταση όποιας βλάβης και ζηµιάς προκύψει σε οποιοδήποτε όχηµα τους Δήµου κατά τη διάρκεια τις σύµβασης. Οι εργασίες επισκευής συντήρησης έχουν οµαδοποιηθεί σε οµοειδείς, όπου θα εκτελούνται κάθε φορά που θα υπάρχει ανάγκη και τα οχήµατα µηχανήµατα θα παραδίνονται στο Γραφείο κίνησης του ήµου έτοιµα προς λειτουργία και ελεύθερα κάθε βάρους. ιευκρινίζεται ότι καθίσταται αδύνατος οποιοσδήποτε προσδιορισµός της προς προµήθεια ποσότητας υλικών ή υπηρεσιών, επειδή η προµέτρηση των εργασιών είναι αδύνατη από τη φύση της σύµβασης (λόγω άγνωστων κάθε φορά έκτακτων βλαβών του κάθε οχήµατος ξεχωριστά), για το λόγο αυτό, ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της παρούσης δεν περιλαµβάνει ποσότητες των επιµέρους ανταλλακτικών-υλικών & εργασιών, αλλά µόνο την κατ εκτίµηση δαπάνη του συνόλου κάθε οµάδας οµοειδών εργασιών και το γενικό σύνολο. Εξάλλου, η διάθεση και κατανοµή των ποσών θα γίνει βάσει των πραγµατικών αναγκών της Υπηρεσίας οι οποίες θα εµφανιστούν και µόνο µέχρι εξάντληση του ενδεικτικού προϋπολογισµού. Επίσης, λόγω του µεγάλου στόλου οχηµάτων του ήµου, σύνολο 107 οχήµατα µεταξύ αυτών µηχανηµάτων έργου, οχηµάτων αποκοµιδής απορριµµάτων κ.λ.π, δεν είναι δυνατή η προµήθεια όλων των ανταλλακτικών τους, διότι αφενός αυτό απαιτεί πολύ µεγάλο χώρο αποθήκης τον οποίο ο δήµος δεν διαθέτει, αφετέρου δε διότι το κόστος κτήσης πλήρους σειράς όλων αυτών των ανταλλακτικών και αναλώσιµων θα κόστιζε µερικά

2 εκατοµµύρια ευρώ, ενώ µε το συγκεκριµένο διαγωνισµό και την κατά περίπτωση επιλογή της αναγκαίας προµήθειας ανταλλακτικών και εργασιών ελαχιστοποιείται η δαπάνη στο ελάχιστο. Επίσης, θα πρέπει να λάβουµε υπόψη µας ότι, η δηµιουργία αποθεµάτων πλήρους σειράς ανταλλακτικών δεν είναι οικονοµικά συµφέρουσα, διότι, εκτός του ότι δεσµεύει σηµαντικούς πόρους του ήµου, πιθανό να οδηγήσει σε τεχνολογική απαξίωση των ανταλλακτικών που δεν θα χρησιµοποιηθούν ποτέ ή και σε ολική απαξίωσή τους σε περίπτωση που απαξιωθεί τεχνολογικά το µηχάνηµα-όχηµα για το οποίο προορίζονται. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι είναι ευλόγως αδύνατο να καταστρωθεί διακήρυξη µε βάση τις παρουσιαζόµενες βλάβες, δεδοµένου ότι αυτές δεν είναι γνωστές εκ των προτέρων. Οι ανωτέρω εργασίες θα πρέπει να λαµβάνουν χώρα σε ειδικό εξωτερικό συνεργείο που να διαθέτει ειδικευµένο προσωπικό και ειδικά µηχανήµατα και εργαλεία. Οι παραπάνω εργασίες επισκευής κρίνονται αναγκαίες και άµεσες για την καλή, οµαλή και ασφαλή κίνηση των αυτοκινήτων - µηχανηµάτων και υπερκατασκευών του Δ. Κατερίνης και θα πρέπει να εκτελούνται σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης µε σύγχρονα µηχανήµατα και εργαλεία και της επίβλεψης των εργασιών. Η εκτέλεση της εργασίας θα πραγµατοποιηθεί κατά τις διατάξεις των : Αποφ. Υπ. Προεδρίας 3373/390/ & την τροπ/κή της 4993/745/ «Περί καθορισµού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών & προµήθειας καυσίµων & λιπαντικών κ.λ.π. των οχηµάτων του ηµοσίου, των Ο.Τ.Α. & των εν γένει Ν.Π... κ.λ.π. περί ων το άρθρο Ι του Ν. /τος 2396/53» Π.. 60 (ΦΕΚ Α /64/ ) Προσαρµογή Ελληνικής Νοµοθεσίας «Περί Κρατικών Προµηθειών» προς το Κοινοτικό ίκαιο (Ε.Ε.). Π.. 28/1980/τ.Α /11 Ο.Τ.Α. Μελέτες, έργα, προµήθειες και του άρθρου 41 «Τροποποίησις προϋπολογισµού - Παράτασις προθεσµίας». Απόφ /93/τ. Β /185 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Ο.Τ.Α.» Ν. 2286/95/τ.Α /19 - «Περί Προµηθειών του ηµόσιου τοµέα & ρυθµίσεων συναφών θεµάτων» N.2307/Α'/113/ Προσαρµογή νοµοθεσίας αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. Π.. 370/95/τ. Α /119 - και του Π.. 105/2000/τ. Α /100 - τα οποία προσαρµόζουν το ελληνικό δίκαιο προς τις οδηγίες της ΕΕ 93/36 και 97/52, αντίστοιχα. Ν.2503/1997/τ.Α /107 - ιοίκηση οργάνωση, στελέχωση περιφέρειας, θέµατα Ο.Τ.Α. Ν.2539/97/τΑ /244 - Συγκρότηση πρωτοβάθµιας τοπικής αυτοδιοίκησης. Ν. 3463/2006/τ. Α /114 «Κύρωση του Κώδικα ήµων & Κοινοτήτων» Εγκύκλιο 2/ Υπουργείου Εσωτερικών ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α / «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» Ν. 3731/ΦΕΚ 263 Α / «Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και ιδιαίτερα την 13η παράγραφο του 20ου άρθρου Ν.3801/ΦΕΚ 163 Α / «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της ηµόσιας ιοίκησης» Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α / «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης διοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». N. 3861/ΦΕΚ 112 Α / «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις» Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α / ) «ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων». Του Ν. 2690/ (ΦΕΚ 45 Α ) «Κύρωση του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας και άλλες διατάξεις». Του Ν. 2522/ (ΦΕΚ 178 Α ) «ικαστική προστασία κατά το στάδιο που

3 προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµόσιων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 ΕΟΚ». Το Π. 166/03 (ΦΕΚ Α138/ ): Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων στις εµπορικές συναλλαγές. Το Ν. 4013(ΦΕΚ204 Α/ ) και τον Ν.4072/12 (ΦΕΚ86Α) Τροποποίηση Το Ν.1797/ΦΕΚ 164 Α /1988 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». Το N.2362/95 (ΦΕΚ-247 Α') : Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους τους και άλλες διατάξεις Του 157ου άρθρου του Ν. 4281/ΦΕΚ 160 Α / «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις». Της Υπουργικής Απόφασης 35130/739/ΦΕΚ 1291 Β / «Αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/1995 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». Η δαπάνη θα βαρύνει του κωδικούς: Κ.Α ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΟΣΟ , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ,00 ΜΕΣΩΝ KAI ΜΗΧ/ΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ,00 ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ,00 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ,00 ΜΕΣΩΝ Σύνολο: ,00 Ο προϋπολογισµός των παραπάνω εργασιών συντήρησης και επισκευής συµπεριλαµβανοµένων και ανταλλακτικών - αναλωσίµων των αυτοκινήτων και µηχανηµάτων έργου του Δήµου Κατερίνης προβλέπεται να φτάσει στο ποσό των ,00 ευρώ (µε το ΦΠΑ). Οι ενδεικτικές τιµές των οχηµάτων µηχανηµάτων και υπερκατασκευών που λήφθηκαν προέκυψαν από την ανάγκη των διατιθέµενων δηµοτικών οχηµάτων µηχανηµάτων για ένα ηµερολογιακό έτος και υπολογίστηκαν µε βάση το κόστος συντήρησης- επισκευής των προηγούµενων ετών των οµάδων αυτών. Η σύναψη σύµβασης της εργασίας θα πραγµατοποιηθεί µετά από Ηλεκτρονικό Ανοικτό διεθνή µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή στις τιµές του προϋπολογισµού της µελέτης όπως αυτή προκύπτει από την υποβολή ενιαίου ποσοστού έκπτωσης (%) στις επιµέρους οµάδεςκατηγορίες του διαγωνισµού, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Η χρηµατοδότηση για την αναφερόµενη εκτέλεση εργασιών θα γίνει από δηµοτικούς πόρους και για την υλοποίηση των ανωτέρω έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση στον προϋπολογισµό του έτους 2015 του Δήµου. Τα οχήµατα µηχανήµατα και υπερκατασκευές τα οποία διαθέτει ο Δήµος Κατερίνης και που πιθανόν να τύχουν της ανάγκης επισκευής και συντήρησης είναι τα εξής:

4 Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟ Σ ΕΤΟΣ 1 Ης ΚΥΚΛΟ- ΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 1 ΚΗΥ-2822 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES 123 WDB ΚΗΥ-2870 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ DAIMLER BENZ 1614 WDB ΚΗΥ-2872 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES WDB ΚΗΥ-2873 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES 2228 WDB DAIMLER CHRYSLER WDB K ΚΗΥ-7052 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 1823K DAIMLER CHRYSLER WDB K ΚΗΥ-7053 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 1823K 7 ΚΗΥ-7058 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ FIAT IVECO 170E 23 ZCFA1RGH ΚΗΥ-7087 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ RENAULT KERAX 320 VF633AVB ΚΗΥ-7088 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ RENAULT KERAX 320 VF633AVB ΚΗΥ-7089 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ RENAULT KERAX 320 VF633AVB ΚΗΥ-7090 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ RENAULT KERAX 320 VF633AVB ΚΗΙ-8269 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES WDB K ΚΗΙ-8270 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES WDB ΚΗΙ-8274 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES WDB K ΚΗΙ-8278 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ DAIMLER CHRYSLER WDB Z DAIMLER CHRYSLER WDB Z ΚΗΙ-8282 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΜΒ RENAULT MIDLUM VF644ACA ΚΗΗ-5326 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ /C RENAULT MIDLUM VF644ACA ΚΗΗ-5325 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ /C MERCEDES BENZ WDB L ΚΗΗ-5322 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 1522 PIAGGIO PORTER ZAPS ΚΗΙ-8252 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 1300 EFI PIAGGIO PORTER ZAPS ΚΗΙ-8253 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 1300 EFI 22 ΚΗΗ-5324 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES 1523 WDB K ΚΗΗ-5320 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES WDB K ΚΗΗ-5318 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES WDB ΚΗΗ-5319 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES WDB ΚΗΥ-7034 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES 1523 WDB K ΚΗΥ-7046 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ DAEWOO KLAJ KLAJF356EYK ΚΗΥ-7047 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ DAEWOO KLAJ KLAJF356EYK ΜΕ ΣΑΡΩΘΡΟ MFH HOLDER C KUGELMANN EC ΜΕ ΣΑΡΩΘΡΟ 01 HOLDER ΜΕ ΣΑΡΩΘΡΟ KUGELMANN EC DAIMLER BENZ 1417K WDB651152K ME ΣΑΡΩΘΡΟ KROLL BA ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ JT131YN ΚΗΥ-2883 ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜ TOYOTA MERCEDES BENZ WDB S KHΙ-8298 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ LMMC1460N 35 ΚΗΥ-7029 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ MAZDA B 2600 JMZUF8UE ΚΗΥ-7064 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ TOYOTA HILUX JTFWP

5 37 ΚΗΥ-2856 ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ MERCEDES ΚΗΥ-2823 ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ VOLVO FL 616 YB1E6A4A7LB ΚΗΥ-7009 ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ FIAT IVECO 170E 23 ZCFA1RGH MERCEDES 1420 WDB ΜΕ ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ HEPHAESTUS K ΚΗΗ ΟΧΗΜΑ ΕΛΞΗΣ WJMN1VS840C ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝ IVECO ΕΠΙΚΑΘΙΜΕΝΟ XF 9HAS60AA0J ΚΗΗ-5308 ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝ Ο Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ HAS 60 AS ΚΗΗ ΕΠΙΚΑΘΙΜΕΝΟ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ HAS ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝ 60 AS 44 ΟΑΒ-856 ΔΙΚΥΚΛΟ KYMCO 50cc ΚΗΥ-7012 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ DAEWOO KLAJ KLAJF356EWK ΚΗΥ-7013 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ DAEWOO KLAJ KLAJF356EXK ΚΗΥ-7014 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ DAEWOO KLAJ RLAJF356EXR ΚΗΗ-5314 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ DAIHATSU ΚΗΗ-5315 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ DAIHATSU L2 JDAL251S ΟΑΒ-38 ΔΙΚΥΚΛΟ KYMCO DINK50 RFSH10AA ΟΑΒ-39 ΔΙΚΥΚΛΟ KYMCO DINK50 RFBSH10AA KWANG YANG RFBT ΚΝΡ-267 ΔΙΚΥΚΛΟ XCITING KWANG YANG RFBT ΚΝΡ-268 ΔΙΚΥΚΛΟ XCITING ZHONGSHAN GUOCH ΚΝΡ-269 ΔΙΚΥΚΛΟ BT125T-2 LZPTCJPZ JIANGMEN HUARI LX6TCJP ΚΝΤ-71 ΔΙΚΥΚΛΟ BT125T-9 JIANGMEN HUARI LX6TCJP ΚΝΤ-72 ΔΙΚΥΚΛΟ BT125T-9 57 ΚΗΙ-8297 ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ DAIMLER CHRYSLER WDB P ΚΗΥ-2877 ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ MERCEDES WDB ΚΗΥ-2878 ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ MERCEDES ΚΗΥ-2879 ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ MERCEDES IVECO MAGIRUS MP WJMB1VMT ΚΗΥ-7036 ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 190E 62 ΚΗΙ-8260 ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ IVECO SPA AILM02 ZCFA1GJ VOLVO FM/FH 6X4R YV2J8G0D86A ΚΗΙ-8261 ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 7.1 1EH VOLVO FM/FH 6X4R YV2J8G0D76A ΚΗΙ-8262 ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 7.1 1EH 65 ΚΗΗ-5327 ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ VOLVO FM YV2JSG0G08B ΚΗΗ-5321 ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ MERCEDES WDB K ΚΗΙ-8295 ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ VOLVO FM YV2JSG0G87B ΜΕ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΡΑΣ CHAMPION KOMATSU GD 521A- G52A ΜΕ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΡΑΣ 1E 70 ΜΕ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΡΑΣ MITSUBISHI MG 330 3GA DAEWOO HEAVY ΜΕ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ D25S-Z 72 ΜΕ ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ VIBROMAX W 752 JKC ΜΕ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΙΝΙ CASE 1845G JAE ΜΕ ΦΟΡΤΩΤΗΣ BOBCAT ME ΦΟΡΤΩΤΗΣ CATERPILLAR G 936 4ND

6 ΜΕ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ KOMATSU WB 93R Z 93F ΜΕ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ JCB 3CXCSM 4T JCB3CXCSC ΜΕ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ JCB 4CZSM JCB4CXSLP ME ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 3CXCSM 4T MERCEDES 312D WDB P ΜΕ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ WEBERLIFTER GL 1200EG DAIMLER BENZ L D-KA 81 ΜΕ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ANTON RUTHMANN 82 ΚΗΥ-2871 ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ MERCEDES LPS 1720 WDB W ΚΗΥ-7098 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ MERCEDES WDB P ΚΗΥ-7099 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ MERCEDES WDB P ΚΗΥ-7060 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HONDA CR-V JHLRD1750YC SUZUKI GRAND JSAJTD54V ΚΗΙ-8289 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ VITARA 87 ΚΗΙ-8263 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ MITSUBISHI KAOT MMBCNKB407D KHH-5302 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ MMC SITTIPOL MMBJNK7405D ΚΗΗ-5305 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ TOYOTA HILUX JTFD5696X ΚΗΙ-8293 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ RENAULT FV0BB5 VF1FW0BB ΚΗΙ-8255 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ MITSUBISHI JMBLNP24WLA ΚΗΥ-2885 ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ MERCEDES WDB W ΚΗΥ-2881 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ TOYOTA JT131YN ΚΗΙ-4221 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ VOLKS WAGEN WV1ZZZ70ZXM ΚΗΥ-2882 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ TOYOTA RZH113LSBMR ΚΗΙ-8279 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ MAZDA B 2600 JMZUF8UE ΚΗΥ-7024 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ MAZDA B 2600 JMZUF8UE ΑΜ ΤΡΑΚΤΕΡ LANDINI REX DT 75F RE38102U278010N 2006 FERRARI SYSTEM ΑΜ ΤΡΑΚΤΕΡ RS 100 ΑΜ ΤΡΑΚΤΕΡ FERRARI T NEW HOLLAND ΑΜ ΤΡΑΚΤΕΡ TN 55V NEW HOLLAND B AM ΤΡΑΚΤΕΡ NH M 160 FIATAGRI 103 ΚΗΥ-7100 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ MITSUBISHI MMB0NK640YD ΚΗΥ-7059 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ PEUGEOT PARTNER VF35FKFXE FIAT AUTO SPA ZFA141A ΚΗΙ-4236 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ PANDA VAN ΚΗΥ-7032 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ MAZDA B 2600 JMZUF8UE ΟΗ-9874 ΔΙΚΥΚΛΟ ΥΑΜΑΗΑ Τ-50 22F

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΘΕΜΑ:«Εργασίες συντήρησης επισκευής ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ συµπεριλαµβανοµένων και ανταλλακτικών - αναλωσίµων των αυτοκινήτων και µηχανηµάτων έργου του Δήµου Κατερίνης για το έτος 2015» ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Επειδή η προµέτρηση των εργασιών είναι αδύνατη, ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της παρούσης δεν περιλαµβάνει ποσότητες των επιµέρους εργασιών/ανταλλακτικών, αλλά µόνο την κατ εκτίµηση δαπάνη του συνόλου κάθε οµάδας οµοειδών εργασιών και το γενικό σύνολο. Η κάθε οµάδα περιλαµβάνει και τα αντίστοιχα ανταλλακτικά που πιθανόν να χρειαστούν. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ 1 Επισκευή και συντήρηση κινητήρα, κιβωτίου ταχυτήτων, συµπλέκτη, εµπρόσθιου συστήµατος, αεροσυµπιεστή, διαφορικού απορριµµατοφόρων, ανατρεπόµενων, βυτιοφόρων, καδοπλυντηρίου, καλαθοφόρων και οχήµατος έλξης 2 Επισκευή και συντήρηση κινητήρα, κιβωτίου ταχυτήτων, συµπλέκτη, εµπρόσθιου συστήµατος, αεροσυµπιεστή, διαφορικού µηχανηµάτων έργου 3 Επισκευή και συντήρηση κινητήρα, κιβωτίου ταχυτήτων, συµπλέκτη, εµπρόσθιου συστήµατος, αεροσυµπιεστή, διαφορικού επιβατικών και φορτηγών (ανοικτών και κλειστών) κοινών µη ανατρεπόµενων 4 Επισκευή και συντήρηση κινητήρα, κιβωτίου ταχυτήτων, συµπλέκτη, εµπρόσθιου συστήµατος, αεροσυµπιεστή, διαφορικού τρακτέρ 5 Επισκευή και συντήρηση αναρτήσεων ΧΙΑ , , , , , , , , , ,00 (σούστες, αποσβεστήρες κραδασµών) 6 Επισκευή και συντήρηση συστήµατος διεύθυνσης , ,00 7 Επισκευή και συντήρηση συστήµατος πέδησης , ,00 8 Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρικών συστηµάτων , ,00 9 Επισκευή και συντήρηση καµπίνας-οχήµατος και αµαξώµατος 10 Επισκευή και συντήρηση ταχογράφου , ,00 11 Επισκευή και συντήρηση υπερκατασκευής , ,00 12 Επισκευή και συντήρηση δικύκλων , ,00 13 Επισκευή, συντήρηση και προµήθεια ελαστικών , , , ,00 14 Επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτων και , ,00 µηχανηµάτων έργου για εργασίες σε µηχανουργείο 15 Επισκευή και συντήρηση συστήµατος τροφοδοσίας , ,00 (πόµπες, τουρµπίνες) 16 Επισκευή και συντήρηση υαλοπινάκων (παρ µπριζ) , ,00 17 Προµήθεια ανταλλακτικών για τακτική συντήρηση και , ,98 επισκευή των οχηµάτων στο αµαξοστάσιο (µαρκούτσια, σωλήνες αέρος, ρουλεµάν, βίδες, λάµες, φίλτρα κλπ.) ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΣΥΝΟΛΟ: ,98 Φ.Π.Α. 23%: ,02 ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ: ,00

8 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ο «Επισκευή και συντήρηση κινητήρα, κιβωτίου ταχυτήτων, συµπλέκτη, εµπρόσθιου συστήµατος, αεροσυµπιεστή, διαφορικού κλπ. παρεµφερή εργασιών των παρακάτω: απορριµµατοφόρα, ανατρεπόµενα, βυτιοφόρα, καδοπλυντήρια, καλαθοφόρα και οχήµατα έλξης» Τιµή ,00 (εξήντα τρεις χιλιάδες ευρώ ) ΑΡΘΡΟ 2 ο «Επισκευή και συντήρηση κινητήρα, κιβωτίου ταχυτήτων, συµπλέκτη, εµπρόσθιου συστήµατος, αεροσυµπιεστή, διαφορικού κλπ. παρεµφερή εργασιών των παρακάτω: µηχανήµατα έργου» Τιµή ,00 (τριάντα χιλιάδες ευρώ) ΑΡΘΡΟ 3 ο «Επισκευή και συντήρηση κινητήρα, κιβωτίου ταχυτήτων, συµπλέκτη, εµπρόσθιου συστήµατος, αεροσυµπιεστή, διαφορικού κλπ. παρεµφερή εργασιών των παρακάτω: επιβατικά και φορτηγά (ανοικτά και κλειστά) κοινά µη ανατρεπόµενα» Τιµή ,00 (δέκα οκτώ χιλιάδες ευρώ) ΑΡΘΡΟ 4 ο «Επισκευή και συντήρηση κινητήρα, κιβωτίου ταχυτήτων, συµπλέκτη, εµπρόσθιου συστήµατος, αεροσυµπιεστή, διαφορικού κλπ. παρεµφερή εργασιών των παρακάτω: τρακτέρ» Τιµή 7.000,00 (επτά χιλιάδες ευρώ) ΑΡΘΡΟ 5 ο «Επισκευή και συντήρηση αναρτήσεων όλων των οχηµάτων (σούστες, αποσβεστήρες κραδασµών κλπ.)» Τιµή 7.000,00 (επτά χιλιάδες ευρώ) ΑΡΘΡΟ 6 ο «Επισκευή και συντήρηση του συστήµατος διεύθυνσης όλων των οχηµάτων» Τιµή 7.000,00 (επτά χιλιάδες ευρώ) ΑΡΘΡΟ 7 ο «Επισκευή και συντήρηση συστήµατος πέδησης όλων των οχηµάτων» Τιµή ,00 (τριάντα οκτώ χιλιάδες ευρώ) ΑΡΘΡΟ 8 ο «Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρικών συστηµάτων όλων των οχηµάτων» Τιµή ,00 (είκοσι τέσσερις χιλιάδες ευρώ)

9 ΑΡΘΡΟ 9 ο «Επισκευή και συντήρηση καµπίνας-οχήµατος και αµαξώµατος, βαφή οχήµατος κλπ. εργασίες φανοποιού» Τιµή ,00 (δέκα τέσσερις χιλιάδες ευρώ) ΑΡΘΡΟ 10 ο «Επισκευή και συντήρηση ταχογράφου» Τιµή 4.000,00 (τέσσερις χιλιάδες εκατό ευρώ) ΑΡΘΡΟ 11 ο «Επισκευή και συντήρηση της υπερκατασκευής των οχηµάτων» Τιµή ,00 (σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ) ΑΡΘΡΟ 12 ο «Επισκευή και συντήρηση δικύκλων» Τιµή 2.000,00 (δύο χιλιάδες ευρώ) ΑΡΘΡΟ 13 ο «Επισκευή, συντήρηση και προµήθεια ελαστικών» Τιµή ,00 (εξήντα χιλιάδες ευρώ) ΑΡΘΡΟ 14 ο «Επισκευή και συντήρηση οχηµάτων για εργασίες που µπορούν να γίνουν µόνο σε µηχανουργείο» Τιµή ,00 (πενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ) ΑΡΘΡΟ 15 ο «Επισκευή και συντήρηση συστήµατος τροφοδοσίας (πόµπες, τουρµπίνες, κλπ.)» Τιµή 6.000,00 (έξι χιλιάδες ευρώ ) ΑΡΘΡΟ 16 ο «Επισκευή και συντήρηση υαλοπινάκων (παρ µπριζ)» Τιµή 4.000,00 (τέσσερις χιλιάδες ευρώ) ΑΡΘΡΟ 17 ο «Προµήθεια γενικών υλικών, αναλώσιµων κλπ. αναγκαίων για την επισκευή - συντήρηση και τις µικροεπισκευές των οχηµάτων, τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν από το συνεργείο του Δήµου (στο αµαξοστάσιο), για όλα τα οχήµατα (π.χ. φίλτρα, σπόγγοι, ψήκτρες, στουπιά, βίδες, κόλλες, σωλήνες αέρος κλπ.)» Τιµή ,98 (δέκα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια εβδοµήντα τρία ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτά)

10 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείµενο της προµήθειας Η παρούσα µελέτη αφορά στις εργασίες επισκευής και συντήρησης σε εξωτερικά ιδιωτικά συνεργεία συµπεριλαµβανοµένων των απαραίτητων ανταλλακτικών, όλων των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου του Δήµου, για εργασίες που τυχόν θα προκύψουν το έτος Η κάθε πρόσθετη προµήθεια αυτοκινήτων στο Δήµο η οποία και θα ανήκει στη δύναµη των οχηµάτων του Δήµου µας θα επισκευάζεται και θα συντηρείται από τον ανάλογο ανάδοχο που θα προκύψει από το διαγωνισµό. Άρθρο 2 ο Τεχνικές προδιαγραφές - σύνταξη προσφορών Οι διαγωνιζόµενοι θα καταθέσουν τον τιµοκατάλογο της εταιρείας τους µε: τα ανταλλακτικά τα οποία θα χρησιµοποιούνται για τις εκάστοτε επισκευές Θα αναφέρεται το εργοστάσιο και η χώρα κατασκευής των προτεινόµενων ανταλλακτικών. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν προσφορά για µία ή περισσότερες κατηγορίες εργασιών επισκευής και συντήρησης. Ειδικά για την περίπτωση 17 του ενδεικτικού προϋπολογισµού (άρθρο 17 ο ) οι ενδιαφερόµενοι προµηθευτές θα καταθέσουν προσφορά µόνο για τα ανταλλακτικά (έντυπα Ι και ΙΙΙ δήλωση οµάδας συµµετοχής διαγωνιζόµενου και προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης επί των ανταλλακτικών. Οι κατάλογοι (λίστες ανταλλακτικών) θα αφορούν υποχρεωτικά όλους τους τύπους οχηµάτων που περιλαµβάνονται στην οµάδα/ες για την οποία/ες υποβάλλουν προσφορά. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό µε υπεύθυνη δήλωση, η οποία θα επισυνάπτεται στην προσφορά τους, θα δηλώνουν ότι θα δέχονται τον έλεγχο στο συνεργείο τους από την Επίβλεψη η οποία θα ορίζεται από την υπηρεσία όποτε η Επίβλεψη θεωρεί ότι είναι αναγκαίος ο έλεγχος, χωρίς προηγούµενη ενηµέρωση στον µειοδότη. Ο συµµετέχων τον διαγωνισµό µε οποιαδήποτε από τις προαναφερόµενες µορφές, πρέπει να καταθέσει τιµοκατάλογο ανταλλακτικών σε USB fash drive ή δισκέτα για όλα τα οχήµατα ή υπερκατασκευές του ήµου που ανήκουν στην οµάδα την οποία επιθυµεί να αναλάβει, καθώς και Υπεύθυνη ήλωση του, µε την οποία θα βεβαιώνει ότι διαθέτει Συνεργείο Αυτοκινήτων µε εν ισχύ άδεια λειτουργίας, καθώς και ότι διαθέτει όλα τα αναγκαία πιστοποιητικά για την λειτουργία του συνεργείου (π.χ. πυρασφάλειας κ.λ.π.), το κατάλληλο εκπαιδευµένο προσωπικό για τις εργασίες επισκευής και συντήρησης που θα αναλάβει να εκτελεί και ότι οι τιµοκατάλογοι που καταθέτει περιέχουν τα ανταλλακτικά που αφορούν στα αντίστοιχα οχήµατα του ήµου των οποίων προτίθεται να αναλάβει την επισκευή συντήρηση. Επειδή τα οχήµατα του ήµου είναι διαφόρων τύπων και χρονολογίας, σε πολλά µπορεί να µην υπάρχουν γνήσια ανταλλακτικά ή ακόµα και του εµπορίου και γι αυτό θα απαιτηθεί η τοποθέτηση µεταχειρισµένου ανταλλακτικού µε τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά µε το γνήσιο ανταλλακτικό, µε την προϋπόθεση όµως της σύµφωνης γνώµης για το ανταλλακτικό που θα χρησιµοποιηθεί από την επιτροπή ανάθεσης των εργασιών επισκευής και συντήρησης των οχηµάτων. Εάν χρησιµοποιηθεί ανταλλακτικό µεταχειρισµένο ίδιου τύπου µε το γνήσιο η τιµή κόστους του θα προκρίνεται από την επιτροπή ανάθεσης των εργασιών επισκευής και συντήρησης οχηµάτων. Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να είναι σε κάθε περίπτωση σε θέση να αποδείξουν την καταλληλότητα των χρησιµοποιούµενων - προτεινόµενων ανταλλακτικών. Οι µειοδότες δεν θα ενεργούν αυτοβούλως στην αποσυναρµολόγηση των προς επισκευή µερών, στην διάγνωση βλαβών, στην αποξήλωση ανταλλακτικών, στη λήψη απόφασης για την επισκευή, στην εφαρµογή νέων ανταλλακτικών, στην επανασυναρµολόγηση των προς επισκευή µερών και γενικά στην επισκευή χωρίς σε κάθε περίπτωση τη σύµφωνη γνώµη της Επίβλεψης. Θα συντάσσεται, εφόσον το θεωρεί σκόπιµο η υπηρεσία, σε κάθε περίπτωση επισκευής, Τεχνική Έκθεση η οποία θα προσυπογράφεται από τον µειοδότη και την Επίβλεψη, στην οποία θα περιγράφονται αναλυτικά :

11 Η αρχική διατύπωση της πιθανής βλάβης έτσι όπως αυτή συνοδεύει το προς επισκευή µηχανικό µέρος από το Γραφείο Κίνησης. Η ακριβής διάγνωση της βλάβης έτσι όπως αυτή διαπιστώνεται από τον µειοδότη και την Επίβλεψη κατά τον λεπτοµερή έλεγχο του µµηχανικού µέρους. Οι αιτίες που προκάλεσαν τη βλάβη (εάν απαιτηθεί). Η προτεινόµενη λύση αποκατάστασης της βλάβης µε έµφαση στην καλή λειτουργία του µέρους που έχει την βλάβη, αλλά & στην συνέχεια, του συνόλου του οχήµατος. Οι εργασίες που έγιναν έτσι όπως αυτές προβλέπονται από τα τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή. Τα ανταλλακτικά που χρησιµοποιηθήκαν λεπτοµερώς, µε έµφαση στην προέλευση τους όσον αφορά στο αν είναι τα γνήσια τα οποία προτείνει ο κατασκευαστής ή άλλα τα οποία προτείνονται από τους κατασκευαστές τους για τον σκοπό για τον οποίο χρησιµοποιούνται. Την περίπτωση κατά την οποία τα χρησιµοποιούµενα ανταλλακτικά δεν είναι τα γνήσια τα οποία προτείνει ο κατασκευαστής του µηχανικού µέρους θα δικαιολογείται η επιλογή τους από το µειοδότη. Για τα οχήµατα που διαθέτει ο Δήµος µας και δεν υπάρχει πλέον αντιπροσωπεία στη χώρα µας, ούτε υπάρχουν ανταλλακτικά, ο µειοδότης µπορεί µετά την διάγνωση της βλάβης, να προτείνει ανταλλακτικά άλλων εταιρειών µε τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά ώστε να επιδιορθωθεί η βλάβη. Η γραπτή επικοινωνία µεταξύ Δήµου & µειοδότη, εάν δεν µπορεί να γίνει διαφορετικά, θα διακινείται µέσω τηλεοµοιοτυπίας (fax) & θα είναι δεσµευτική για τα συµβαλλόµενα µέρη. Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει απαραιτήτως να επισκεφθούν το αµαξοστάσιο του Δήµου (2 ο χλµ. Ε.Ο. Κατερίνης -Γανόχωρας, τηλ ) και σε συνεννόηση µε την υπηρεσία να εξετάσουν τα οχήµατα και τις υπερκατασκευές και να σχηµατίσουν πλήρη εικόνα για αυτά και για τις ανάγκες της υπηρεσίας. Οι ενδιαφερόµενοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή σύνταξη των προσφορών τους βασιζόµενοι σε στοιχεία που θα συλλέξουν κατά την αυτοψία που θα πραγµατοποιήσουν στο αµαξοστάσιο του Δήµου. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δώσουν στους τύπους των υπερκατασκευών, τους µηχανισµούς που αυτές φέρουν και στα προβλήµατα που αυτές παρουσιάζουν. Οι συµµετέχοντες θα συµπληρώσουν, υποχρεωτικά στο έντυπο προσφοράς της υπηρεσίας: Την κατηγορία (ή τις κατηγορίες) στην οποία (στις οποίες) θα συµµετέχουν και την οποία (τις οποίες) θα αφορούν οι προσφερόµενες επιµέρους εκπτώσεις και η µέση έκπτωση. Ποσοστιαία έκπτωση επί της εκατό % (ολογράφως και αριθµητικός) επί της τιµής της χρέωσης ανά ώρα εργασίας για την εκτέλεση των εργασιών επισκευής και συντήρησης της συγκεκριµένης κατηγορίας που συµµετέχουν. ( Στη µέση έκπτωση θα συµβολίζεται ως α). Ποσοστιαία έκπτωση επί της εκατό % (ολογράφως και αριθµητικώς) επί της αξίας των τιµών των ανταλλακτικών των εκάστοτε ισχυόντων τιµοκαταλόγων των επίσηµων αντιπροσώπων των εταιρειών εισαγωγής, τα οποία θα χρησιµοποιήσουν για τις εργασίες επισκευής και συντήρησης της συγκεκριµένης κατηγορίας που συµµετέχουν. (Στη µέση έκπτωση θα συµβολίζεται ως β). Ποσοστιαία µέση έκπτωση ανά ώρα εργασίας και τιµή ανταλλακτικών, όπως αυτή προκύπτει από την σχέση: ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ = [(α Χ 55%) + (β Χ 45%)], µε την προϋπόθεση β>α (επί ποινή αποκλεισµού). Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή της προσφοράς του συµµετέχοντα αποτελεί το γεγονός ότι θα πρέπει η έκπτωση που θα προσφέρει επί της αξίας των τιµών των ανταλλακτικών των εκάστοτε ισχυόντων τιµοκαταλόγων των επισήµων αντιπροσώπων των εταιρειών εισαγωγής να είναι µεγαλύτερη ή ίση από την έκπτωση που θα προσφέρει επί της τιµής της χρέωσης ανά ώρα εργασίας (δηλ. β>α). Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά θα θεωρείται απαράδεκτη. Προσφορά η οποία δεν συµπεριλαµβάνει συγχρόνως α) το ποσοστό έκπτωσης επί τοu κόστους εργασίας ανά ώρα, β) το ποσοστό έκπτωσης επί των ανταλλακτικών και γ) την µέση έκπτωση, απορρίπτεται και αποκλείεται της περαιτέρω διαδικασίας του διαγωνισµού. Το ποσό το οποίο αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό της µελέτης είναι το διαθέσιµο από το Δήµο για το σύνολο των επισκευών και ανταλλακτικών που δύναται να προµηθευτεί ο Δήµος κατά το έτος Τα ποσά που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό δεν δεσµεύουν το Δήµο όσον αφορά στη διάθεσή τους ανά τύπο οχήµατος και υπερκατασκευής ή στην ποσότητα των ανταλλακτικών. Η διάθεση και κατανοµή των προαναφερόµενων ποσών θα γίνει βάσει των πραγµατικών αναγκών της υπηρεσίας οι οποίες θα εµφανιστούν κατά το έτος 2015 και µόνο µέχρι εξάντλησης τους.

12 Επίσης ο Δήµος δεν δεσµεύεται όσον αφορά στην ποσότητα των ανταλλακτικών τα οποία θα χρειαστεί κατά το έτος Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να λάβει τα κατάλληλα µέτρα για τη µεταφορά και παράδοση των αντίστοιχων µηχανικών µερών στην περίπτωση που το προς επισκευή εξάρτηµα αποσυναρµολογηθεί εντός του αµαξοστασίου του Δήµου. Στην διάρκεια όπου το δηµοτικό όχηµα βρίσκεται στον χώρο του µειοδότη, αυτός είναι κύρια & αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε είδους ζηµιά που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του προσωπικού του ή άλλου µέχρι παράδοσης αυτού & ο Δήµος διατηρεί το δικαίωµά για αποζηµίωση µερική είτε ολική για το ζηµιωθέν όχηµα. Εάν κάποιος από τους όρους του παρόντος άρθρου της παρούσης µελέτης πάψει να ικανοποιείται από τους µειοδότες εντός του έτους 2015 ο Δήµος δύναται να τον κηρύξει έκπτωτο. Άρθρο 3 ο Οχήµατα Τα οχήµατα τα οποία πιθανόν να τύχουν της ανάγκης συντήρησης και επισκευής αναφέρονται παραπάνω στην τεχνική περιγραφή. Άρθρο 4 ο Επισκευές Οι κυριότερες εργασίες επισκευής και συντήρησης οι οποίες πιθανόν να προκύψουν κατά το έτος 2015 και οι οποίες πιθανόν να απαιτούν και ανταλλακτικά για την αποπεράτωσή τους και οι οποίες δεν αποκλείουν άλλες δευτερεύουσες εργασίες οι οποίες τυχόν θα προκύψουν και δεν µπορούν να προβλεφθούν αφορούν σε επισκευές: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (απορριµµατοφόρων, ανοιχτών φορτηγών, υδροφόρων, καδοπλυντηρίων, Καλαθοφόρων, φορτωτών, επιβατικών οχηµάτων, δικύκλων κ.λ.π.) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ ΟΧΗΜΑΤΑ <3,5tn ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ Κ.Λ.Π. ΜΕΣΑΙΑ < 5tn ΜΕΓΑΛΑ >5tn ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ <100hp >100h p ΙΚΥΚΛΑ Επισκευή και συντήρηση κινητήρα 1. Ρεκτιφιέ στροφάλου 4h 4h 6h 4h 6h 2h 2. Εφαρµογή κουζινέτων 2h 2h 4h 2h 4h 1h 3. Ρεκτιφιέ εδρών και βαλβίδων 3h 4h 5h 4h 5h 1h 4. Πλάνισµα καπακιού 3h 4h 5h 4h 5h 1h 5. Πλάνισµα κορµού κινητήρα 3h 4h 5h 4h 5h 1h 6.. Αλλαγή δακτυλιδιών µπιελών 1h 2h 2h και εφαρµογή πείρων 3h 3h 2h 7.. Αντικατάσταση χιτωνίων 2h 3h 4h 3h 4h 1h 8.. Αλλαγή κουζινέτων εκκεντροφόρου 1h 2h 2h και εφαρµογή 3h 3h 1h Αλλαγή δακτυλιδίων 9.. εκκεντροφόρου και εφαρµογή 1h 2h 3h 2h 3h 1h 10. Αλλαγή οδηγών βαλβίδων 1h 2h 3h 2h 3h 1h 11. Αλλαγή εδρών βαλβίδων 1h 2h 3h 2h 3h 1h 12. Φλάντζες τσιµούχες 1h 2h 3h 2h 3h 1h 13. Ελατήρια 1h 2h 3h 2h 3h 1h Επισκευή µηχανισµού κίνησης 14. βαλβίδων 1h 2h 3h 2h 3h 1h 15. Ρύθµιση βαλβίδων 1h 2h 3h 2h 3h ½ h 16. Αλλαγή αντλία νερού 1h 2h 3h 2h 3h 1h

13 17. Έλεγχος επισκευή αντλίας καυσίµου 3h 4h 5h 4h 5h Καθαρισµός ακροφύσιων ψεκασµού 2h 3h 4h 3h 4h Επισκευή υπερσυµπιεστή 5h 5h 6h 5h 6h - Αλλαγή φίλτρων λαδιού αέρα 20. πετρελαίου ½ h ½ h ½ h ½ h ½ h - SERVICE πετρελαιοκινητήρων: Αλλαγή λαδιών κινητήρα, αλλαγή φίλτρων: (λαδιού, αέρα, 21. πετρελαίου, καµπίνας, τιµονιού), 3h 3h 3h 3h 3h - έλεγχος βαλβολινών σασµάνδιαφορικό, έλεγχος εµπρόσθιου συστήµατος, έλεγχος ιµάντων 22. Έλεγχος καυσαερίων 2h 2h 3h 2h 3h - SERVICE βενζινοκινητήρων: Αλλαγή λαδιών κινητήρα, αλλαγή φίλτρων: (λαδιού, αέρα, βενζίνης, καµπίνας), 23. αλλαγή µπουζί, έλεγχος φρένων, 3h - - 2h 3h 2h έλεγχος εµπρόσθιου συστήµατος, έλεγχος ιµάντων Εξαγωγή ψυγείου νερού και 24. επανατοποθέτηση 2h 3h 4h 3h 4h Επισκευή ψυγείου 3h 5h 6h 5h 6h Αλλαγή ιµάντα 1h 1h 1h 1h 1h Αντικατάσταση κολλάρου νερού 1h 1h 1h 1h 1h - Εξαγωγή θερµοστατών αλλαγή 28. αυτών 1h 1h 1h 1h 1h - Επισκευή και συντήρηση κιβώτιου ταχυτήτων 1. Αλλαγή φουρκέτες 2h 3h 4h 4h 4h 1h 2. Αλλαγή συγχρόνιζε 2h 3h 4h 4h 4h - 3. Αλλαγή ρουλεµάν 2h 3h 4h 4h 4h 1h 4. Αλλαγή γραναζιών 2h 3h 4h 4h 4h 1h Αλλαγή φουρκέτες, συγχρονιζέ, 5. ρουλεµάν, γραναζιών 8h 15h 15h 15h 15h 3h 6. Επισκευή αργό γρήγορο (fuller) - 8h 12h 8h 12h - 7. Φλάντζες τσιµούχες - 5h 6h 5h 6h 1h 8. Πρωτεύων άξονας κοµπλέ 4h 5h 5h 5h 5h - 9. ευτερεύων άξονας κοµπλέ 4h 5h 3h 5h 5h - Πρωτεύων ευτερεύων 10. Ενδιάµεσος άξονας 8h 10h 10h 10h 10h Σταυροί ταχυτήτων 5h 7h 11h 7h 11h Σταθερά ταχυτήτων 4h 4h 4h 4h 4h - Επισκευή αυτοµάτων κιβωτίων 13. ταχυτήτων - 16h 16h - - 4h Επισκευή και συντήρηση συµπλέκτη 1. Επισκευή άνω τρόµπας συµπλέκτη 2h 3h 4h 3h 4h - 2. Επισκευή κάτω τρόµπας συµπλέκτη 2h 3h 4h 3h 4h - Αλλαγή σετ δίσκου πλατώ 3. ρουλεµάν 5h 7h 9h 7h 9h - 4. Αντικατάσταση ζεύγη φερµουίτ 2h 4h 4h 4h 4h - 5. Επισκευή δίσκου 2h 3h 4h 3h 4h -

14 6. Επισκευή πλατώ 3h 3h 5h 3h 5h - 7. Αλλαγή φυσούνας 3h 4h 5h 4h 5h - Επισκευή και συντήρηση αναρτήσεων (σούστες, αποσβεστήρες κραδασµών) 1. Αλλαγή αµορτισέρ 5h 5h 6h 2h 2h 1h 2. Αλλαγή - επισκευή σούστες 4h 5h 7h 2h 2h 1h 3. Αλλαγή µπρακέτα 3h 4h 5h 4h 5h - 4. Αλλαγή σινεµπλόκ 2h 3h 5h 2h 2h - 5. Αλλαγή κόντρες κλπ. 3h 4h 6h 4h 6h 1h Επισκευή και συντήρηση συστήµατος πέδησης 1. Έλεγχος δικτύου αέρος 1h 1h 1h 1h 1h - 2. Έλεγχος κεντρικής βαλβίδας 1h 1h 1h 1h 1h - Έλεγχος αλλαγή φυσούνες 3. τροχών 2h 2h 3h 2h 3h - Έλεγχος αλλαγή ρεγουλατόρων 4. φρένων 3h 3h 4h 3h 4h 1h 5. Έλεγχος τορνίρισµα ταµπούρων 2h 2h 4h 2h 4h - Έλεγχος - αλλαγή σιαγώνων 6. φερµουίτ εµπρόσθιων τροχών 3h 4h 5h 4h 5h - Έλεγχος αλλαγή σιαγώνων 7. οπίσθιων τροχών 3h 4h 5h 4h 5h 1h Λίπανση αντικατάσταση ρουλεµάν 8. τροχών µουαγιέ Λίπανση αντικατάσταση ενός 9. ρουλεµάν 1h 2h 3h 2h 3h Τσιµούχες δαχτυλίδια 1h 2h 3h 2h 3h - Εξαγωγή και επισκευή παντόφλας 11. φρένων 2h 3h 4h 3h 4h - Αντικατάσταση τακάκια εµπρόσθιων 12. τροχών 1h 2h 3h 2h 3h 1h 13. Αλλαγή δύο ταµπούρων 3h 3h 5h 3h 5h 1h 14. Αλλαγή 4 ελατηρίων 2h 3h 4h 3h 4h 1h Επισκευή και συντήρηση εµπρόσθιου συστήµατος 1. Ακραξώνιο 2h 3h 3h 3h 3h - 2. Πείρος ακραξωνίου 2h 3h 3h 3h 3h - 3. Ρουλεµάν πείρων ακραξωνίων 2h 3h 3h 3h 3h - Ακραξόνιο Πείρος Ακραξονίου 4. Ρουλεµάν πείρων ακραξονίων 5h 6h 8h 6h 8h - Ρουλεµάν Τσιµούχες µουαγιέ, 5. Ροδέλες, Ροδέλες µεταλλικές 3h 4h 6h 4h 6h - 6. Γλίστρες κουζινέτα - 8h 8h 8h 8h - 7. Τάπες πηροδακτυλιών 8. Γρασσαδοράκια Αλλαγή ακρόµπαρα µικρής 9. µεγάλης µπάρας 2h 3h 4h 4h 6h - Έλεγχος επισκευή µηχανισµού 10. διεύθυνσης (µηχανικός) 2h 3h 5h 4h 6h - Έλεγχος επισκευή υδραυλικής 11. αντλίας τιµονιού 5h 6h 8h 6h 8h -

15 Έλεγχος επισκευή υδραυλικού 12. 6h 7h 10h 7h 10h - ατέρµονα τιµονιού 13. Αντικατάσταση αντλίας τιµονιού 3h 4h 5h 4h 5h - Έλεγχος αλλαγή µαρκούτσια 14. 2h 3h 4h 3h 4h - πιέσεως Επισκευή και συντήρηση αεροσυµπιεστών Στρόφαλος, Ρουλεµάν, Ελατήρια 1. κόφλερ (σετ), ακτυλίδια, Μπιέλες, 3h 5h 6h 5h 6h - Σετ ελατήρια, Σετ φλάντζες 2. Αντικατάσταση Σκάστρα κόφλερ 2h 3h 4h 4h 5h - 3. Σετ φλάντζες κόφλερ κεφαλής 1h 2h 3h 2h 3h - 4. Σετ ελατήρια κόφλερ 5. Βαλβίδα κόφλερ 1h 2h 3h 2h 3h - 6. Χιτώνιο κόφλερ 7. Φίλτρα Επισκευή και συντήρηση διαφορικού Επισκευή αντικατάσταση πηνίο 1. κορώνα ρουλεµάν 8h 10h 15h 10h 15h - Επισκευή αντικατάσταση 2. µειωτήρων ηµιαξονίων 5h 6h 8h 6h 8h - 3. Φλάντζες τσιµούχες 3h 4h 5h 4h 5h - Επισκευή και συντήρηση καµπίνας - οχήµατος Αντικατάσταση αµορτισέρ 1. κουβουκλίου 2h 3h 4h 2h 2h - Αντικατάσταση µπουκάλας 2. ανύψωσης 1h 2h 3h 2h 2h - Έλεγχος επισκευή αλλαγή 3. υδραυλικής αντλίας ανύψωσης 1h 1h 1h 2h 2h - Αντικατάσταση ταπετσαρίας 4. οροφής καµπίνας 2h 2h 2h 2h 2h - Αντικατάσταση ταπετσαρίας θυρών 5. και πίσω µέρους καµπίνας 2h 2h 2h 2h 2h - Αντικατάσταση πατώµατος 6. καµπίνας 2h 2h 2h 2h 2h - Επισκευή συστήµατος άρθρωσης 7. καµπίνας στο σασί 3h 5h 6h 1h 1h - 8. Επισκευή καθισµάτων αέρος 2h 3h 4h 3h 4h - 9. Αλλαγή αφρολέξ, τελάρων, ελατηρίων και ταπετσαρίας κατά 4h 5h 7h 5h 7h - περίπτωση Επισκευή µηχανισµού βάσης 10. καθίσµατος 4h 5h 6h 5h 6h - Αντικατάσταση εµπρόσθιου 11. υαλοπίνακα 2h 2h 3h 2h 3h - Αντικατάσταση υπολοίπων 12. υαλοπινάκων 2h 2h 3h 2h 3h Επισκευή αρθρώσεων θυρών 2h 2h 2h 2h 2h - Αντικατάσταση µηχανισµών 14. ανύψωσης παραθύρων 3h 3h 4h 3h 4h - Αντικατάσταση µηχανισµού 15. ασφάλισης θυρών 3h 3h 5h 3h 5h -

16 16. Τσιµούχες στεγανοποίηση 1h 1h 1h 1h 1h - Καθαρισµός καµπίνας, καθίσµατα, 17. 1h 1h 2h 1h 2h - ταπετσαρίες, πλαστικά µέρη Επισκευή συστήµατος εξαγωγής καυσαερίων 1. Αλλαγή καζανάκι εξάτµισης 5h 5h 7h 5h 7h - 2. Αλλαγή σπιράλ εξάτµισης 2h 3h 4h 3h 4h - Εργασίες Φανοποιίας - βαφής Αντικατάσταση καθρέπτη µε 1. µπράτσο ½ h ½ h ½ h ½ h ½ h - Αντικατάσταση ντίζας και 2. χειρολαβής πόρτας 1h 1h 1h 1h 1h - 3. Αντικατάσταση καθίσµατος οδηγού 1h 1h 1h 1h 1h - Αλλαγή κολλητού παρµπρίζ 4. επιβατηγού 1h Αλλαγή κολλητού παρµπρίζ 5. φορτηγού - 2h 2h Αλλαγή παρµπρίζ µηχανήµατος 6. έργου h 2h - Αλλαγή σε λάστιχο παρµπρίζ 7. επιβατηγού 1h Αλλαγή σε λάστιχο παρµπρίζ 8. φορτηγού - 1h 1h Αλλαγή προφυλακτήρα 9. διαιρούµενου 1h 2h 2h Αλλαγή προφυλακτήρα 1h 2h 2h Αλλαγή σκαλοπατιού καµπίνας 1h ½ h ½ h Αλλαγή γρύλου τζαµιού 1h 1h 1 ½ h 1h 1 ½ h Βαφή φτερών αυτοκινήτου 4h 4h 5h 4h 5h Βαφή πόρτας φορτηγού 3h 3h 4h 3h 4h Επισκευή κλειδαριάς 1h 1h 1 ½ h 1 ½ h 1 ½ h Κατασκευή ταπετσαρίας καθίσµατος 3h 3h 4h 3h 4h - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οργάνων τροφοδοσίας οχήµατος Συντήρηση επισκευή αντλιών 1 µπεκ 4h 2 Έλεγχος καυσαερίων 1h 3 Έλεγχος τροφοδοσίας 2h 4 Επισκευή αντλίας πετρελαίου 5h 5 Εξαγωγή επισκευή µπεκ 2h 6 Αλλαγή ρεγουλατόρου 2h 7 Έλεγχος ρεγουλατόρου 2h Αλλαγή βοηθητικής αντλίας 8 πιέσεως 2h 9 Αλλαγή ρύθµισης 2h Εξαγωγή καθαρισµός 10 ρεζερβουάρ και σέρβις TURBO 4h ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

17 1. Γενική επισκευή µίζας 4h 2. Αλλαγή µίζας 2h Γενική επισκευή και έλεγχος 3. δυναµό αυτοµάτου 4h 4. Αλλαγή δυναµό 2h Έλεγχος και επισκευή 5. φωτισµού 3h 6. Αλλαγή φαναριών 1h 7. Έλεγχος και επισκευή µίζας 4h 8. Έλεγχος και επισκευή δυναµό 4h Αντικατάσταση εµπρός και 9. πίσω φανών 2h 10. Έλεγχος και επισκευή φάρων 1h Έλεγχος και επισκευή πλαινών 11. και πίσω προβολέων 2h 12. Έλεγχος και επισκευή µοτέρ και µπράτσων 3h υαλοκαθαριστήρων Έλεγχος και επισκευή 13. ηλεκτρικών παραθύρων 4h Έλεγχος και επισκευή 14. ηλεκτρικών κλειδαριών 2h Έλεγχος και επισκευή 15. καλοριφέρ και αιρκοντίσιον 6h 16. Αντικατάσταση λαµπτήρων 0,20 h Αντικατάσταση µάκτρων 17. υαλοκαθαριστήρων 0,20 h Έλεγχος και επισκευή 18. καλωδίωσης οχήµατος 8h Έλεγχος και επισκευή 19. καλωδίωσης υπερκατασκευών 8h Έλεγχος και αντικατάσταση 20. κόρνας 1h Έλεγχος και επισκευή οργάνων 21. (καντράν) 2h 22. Αντικατάσταση φανών 0,30 h 23. Αλλαγή διακόπτη καλοριφέρ 2h 24. Αντικατάσταση ψυγείου 3h 25. Επισκευή καυστήρα 4h ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Απορριµµατοφόρων φορτηγών υδροφόρων κ.λ.π. Κατάλογος κυριότερων εργασιών που αφορούν τις υπερκατασκευές απορριµµατοφόρων φορτηγών υδροφόρων κ.λ.π. Απαιτούµενες Ώρες εργασίας Αλλαγή box κολώνας container 7 Αλλαγή αεροφουσκας 5 Αλλαγή ακρόµπαρου 2

18 Αλλαγή άκρου εµβόλου ανυψωτ. 2 Αλλαγή άκρου εµβόλου µαχαιριού 6 Αλλαγή άκρου εµβόλου πόρτας Αλλαγή άκρου εµβόλου φορείου 3,5 6 Αλλαγή άκρου λεβιε 1 Αλλαγή αµορτισέρ 3 Αλλαγή αναπνευστήρα (τάπα) 0,6 Αλλαγή αναστολέα σώµατος 2,5 Αλλαγή ανέµης 2,5 Αλλαγή αντλίας νερού 7 Αλλαγή ανυψωτικού µηχανισµού 20 Αλλαγή άξονα ραουλoυ 5 Αλλαγή άξονα 5 Αλλαγή άξονα αντλίας 5 Αλλαγή άξονα ανυψωτ. Μηχανισµ. 7 Αλλαγή άξονα κινήσεως σασµάν 3,5 Αλλαγή άξονα κινητήρα 8,5 Αλλαγή άξονα µετάδοσης κίνησης 5 Αλλαγή άξονα στήριξης ανατροπή 3,5 Αλλαγή άρθρωσης εµβ. Μαχαιριού 13,5 Αλλαγή άρθρωσης εµβ. Πόρτας Container 20 Αλλαγή άρθρωσης εµβ. Προωθητήρα 50 Αλλαγή άρθρωσης εµβ. Ράουλου Σταθερ/σης amplirol 20

19 Αλλαγή βάσης σκαλοπατιού 2 Αλλαγή βάσης στοπ ανυψωτ.µηχαν 2 Αλλαγή βάσης υδραυλικού κινητ. 10 Αλλαγή βάσης χειριστηρίου 3,5 Αλλαγή βραχίονα ανυψωτ. Μηχαν. 3,5 Αλλαγή βραχίονα ελξης container 7 Αλλαγή γαντζου ασφαλ.πόρτας 5 Αλλαγή γαντζου ασφαλισης amplirol 10 Αλλαγή γάντζου ελξης container 7 Αλλαγή γάντζου πόρτας 7 Αλλαγή γλίστρας norba 4 Αλλαγή γλίστρας ανυψωτ.µηχαν. 2 Αλλαγή γλίστρας προωθητήρα 3,5 Αλλαγή γραναζιού 5 Αλλαγή γραναζιού µίζας 3,5 Αλλαγή γωνίας τυµπάνου 7,5 Αλλαγή δείκτη ελαίου 1 Αλλαγή δέλτα 13 Αλλαγή διακόπτη 1 Αλλαγή διακόπτη χειρισµού συµπ 1 Αλλαγή ελάσµατος φωτοκύτταρου 2 Αλλαγή ελαστ.παρεµβ.πόρτας σµα 10 Αλλαγή ελαστ.σωλ.πιες. Με ακρα 2 Αλλαγή ελαστ.σωλ.πιες.γαντζου 2 Αλλαγή ελαστικού ανυψωτικού 2 Αλλαγή ελαστικού εισαγωγής 2 Αλλαγή ελαστικού ποδιάς 0,6 Αλλαγή ελαστικού πόρτας 2 Αλλαγή ελαστικού στεγανοποίησης 2 Αλλαγή ελατηρίου έλξεως 0,5 Αλλαγή ελατηρίου σώµατος 0,6 Αλλαγή ελατηρίου 2 Αλλαγή ελατηρίου χειριστηρίου 1,16 Αλλαγή εµβολoυ υδραυλ.αντλίας 3,5 Αλλαγή εµβόλου αέρα 1 Αλλαγή εµβόλου ανυψωτικού 3,5 Αλλαγή εµβόλου βαλβίδας 2 Αλλαγή εµβόλου γάντζου 2 Αλλαγή εµβόλου κτενιού 3 Αλλαγή εµβόλου µαχαιριού 17 Αλλαγή εµβόλου ποδαρικών 17 Αλλαγή εµβόλου πόρτας 3,5 Αλλαγή εµβόλου πόρτας ηµιρυµ/νου 7 Αλλαγή εµβόλου προωθητήρα 17 Αλλαγή εµβόλου συρ.πόρτας ηµιρυµ/νου 10 Αλλαγή εµβόλου τηλεσκοπικού 10 Αλλαγή εµβόλου φορείου 14 Αλλαγή εµβόλου φορείου συµπιες 33,5 Αλλαγή εµβόλου χειριστηρίου 2 Αλλαγή εµπροσθ. Μερους σκελετού 17 Αλλαγή εµπρόσθιας µπάρας 10 Αλλαγή επαγωγικού (φωτοκυττ) 3,5 Αλλαγή επαφής 2 Αλλαγή ερταλον κουζινεττου 0,6 Αλλαγή ζύγι 2 Αλλαγή ηλεκτρ. Βαλβ. Ψεκ. Ύδατος 0,6 Αλλαγή ηλεκτρ. Συστηµ. Ανυψωτ. 3,5 Αλλαγή ηλεκτροβαλβιδας 2 Αλλαγή θερµικού ηλεκτρ. Κυκλ. 2 Αλλαγή θηλείας container 14 Αλλαγή καδένας 37 Αλλαγή καλωδιώσεως 8,5 Αλλαγή κάµερας 2 Αλλαγή κανόνα χειριστηρίου 2 Αλλαγή κανονιού 5

20 Αλλαγή καρδιάς αντλίας 7 Αλλαγή καρέ άξονα 1 Αλλαγή κατανεµητή 1 Αλλαγή κεντρ. Ράουλου τυµπάνου 7 Αλλαγή κεντρ. Τµηµ. Προωθητήρα 33,5 Αλλαγή κεντρικων δοκων σώµατος 10 Αλλαγή κεφαλής πλυστικού 10 Αλλαγή κεφαλής τερµατ.διακόπτη 1 Αλλαγή κιτ οπισθ.παρακ. 2 Αλλαγή κιτ χειριστηρίου 1,5 Αλλαγή κολώνας τζαβεττας 33,5 Αλλαγή κολώνων container 50 Αλλαγή κολώνων οροφής 17 Αλλαγή κολώνων πατώµατος 10 Αλλαγή κολώνων σώµατος 17 Αλλαγή κοµπλερ 10 Αλλαγή κοµπλερ τροχών µειωτήρα 3,5 Αλλαγή κουζινετου 3,5 Αλλαγή κοχυλιού 20 Αλλαγή κρεµάστρας ανυψωτικού 10 Αλλαγή κρεµάστρας ηµιρυµ/νου 7 Αλλαγή κρεµάστρας µε γλιστρες 1,5 Αλλαγή κρουπον 2 Αλλαγή κτενιού 7 Αλλαγή λαδιού 0,5 Αλλαγή λαδιού υδρ.κυκλωµ. Σµα 3,5 Αλλαγή λαµαρίνας λάστιχου 3,5 Αλλαγή λασπωτήρα 2 Αλλαγή λάστιχου εισαγωγης 3,5 Αλλαγή λάστιχου µπάρας ανυψωτικού 2 Αλλαγή λάστιχου σκελετού 0,8 Αλλαγή λεβιέ χειριστηρίου 1 Αλλαγή µαχαιριού πρέσας 27 Αλλαγή µειωτή 10 Αλλαγή µερών τυµπάνου 50 Αλλαγή µεταλλάκτη 2 Αλλαγή µίζας 2 Αλλαγή µισού εµπρ.τµηµ.σκελ. 33,5 Αλλαγή µισού τυµπάνου 60 Αλλαγή µόνιτορ 2 Αλλαγή µπάρας ανυψωτικού 3 Αλλαγή µπάρας εµβ. Ράουλου Σταθερ/σης amplirol Αλλαγή µπάρας σουστών 10 Αλλαγή µπάρας τιµονιού 7 Αλλαγή µπουτον 0,16 Αλλαγή µπουτον ηλεκτρ.χειριστ. 1 Αλλαγή µπουτονιέρας 2 Αλλαγή µπράτσου ανυψ.µηχαν. 2 Αλλαγή ντίζας κλίσεως ανυψωτ. 2 Αλλαγή ντίζας τηλεχειρισµού 2 Αλλαγή ξύστρας φορείου σµα 10 Αλλαγή οδηγών προωθητήρα 13,5 Αλλαγή οδηγών πατώµατος 57 Αλλαγή όλων των φίλτρων 10 Αλλαγή ορθοστάτη προωθητ. 14 Αλλαγή ουρανού container 83,5 Αλλαγή ουρανού πρέσας 53,5 Αλλαγή πατώµατος container 67 Αλλαγή πατώµατος πρέσας 67 Αλλαγή πελµάτων ανυψωτικού 3,5 Αλλαγή πετάλου φωτοκύτταρου 2 Αλλαγή πηνίου 2 Αλλαγή πι καδένας 30 Αλλαγή πι οδηγών προωθητήρα 17 Αλλαγή πι ολίσθησης γλίστρας 6 Αλλαγή πιεζοστατη 2 Αλλαγή πίνακα container 10 Αλλαγή πιστολιου 2 Αλλαγή πλαϊνού σκάφης ανυψωτικού 17

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30-06-2015 ΑΡ. ΜΕΛ: 32/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Εμμανουήλ Παππά 10, Πολύγυρος Ταχ. Κώδικας : 63100 ΕΡΓΑΣΙΑ: Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. (κατά το σύστηµα ελεύθερης συµπλήρωσης εργασιών επισκευής & ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί τιµοκαταλόγου ανταλλακτικών)

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. (κατά το σύστηµα ελεύθερης συµπλήρωσης εργασιών επισκευής & ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί τιµοκαταλόγου ανταλλακτικών) ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Ο ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ ΘΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ (µέρος Α και µέρος Β ). I. ΗΛΩΣΗ ΟΜΑ ΑΣ (ΟΜΑ ΩΝ) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ II. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων και Μηχανημάτων Δήμου Πολυγύρου ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 4/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 190.000,00 μαζί με Φ.Π.Α. 23%

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 190.000,00 μαζί με Φ.Π.Α. 23% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΤΟΠΙΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: ΧΡΗΣΗ: ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 06/15 Κ. Α.: 20.6263 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΕΡΓΟ: Εκτακτες Συντηρήσεις & Επισκευές Οχημάτων και Μηχανημάτων του Δήμου. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων και Μηχανημάτων Δήμου Πολυγύρου ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 27/2015 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή οχημάτων για το έτος 2015-2016.

ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή οχημάτων για το έτος 2015-2016. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή οχημάτων για το έτος 2015-2016. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 346.245,00 (

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα: Τροχαίου Υλικού - Μηχανημάτων & Πολιτικής Προστασίας Ταχ.Δ/νση: Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος Χαλκίδα Τ.Κ 34100 Πληροφορίες :κ. Ιωάννης Κοραής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΠΩΗΒ-ΤΘ9 5474/18-3-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΙΞΠΩΗΒ-ΤΘ9 5474/18-3-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 5474/18-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 174 Από το πρακτικό 9 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση των τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 2013»

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ : Ποιότητα Ζωής, Καθαριότητας & Περιβάλλοντος Πληροφορίες: Σταματίου Αντώνης Τηλ.: 23733-50221

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ.: 36/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (245.000,00 )

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Εμμανουήλ Παππά 10, Πολύγυρος Ταχ. Κώδικας : 63100 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια ανταλλακτικών

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια διαφόρων ανταλλακτικών εργαλείων και αναλωσίμων υλικών

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια διαφόρων ανταλλακτικών εργαλείων και αναλωσίμων υλικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 62/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Μ Ε Λ Ε Τ Η Προμήθεια διαφόρων ανταλλακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Εργασίες Συστήματος Πέδησης Σελίδα 1 από 25 ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΦΡΕΝΩΝ ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΛΒΙ ΑΣ ΚΛΑΠΕΤΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΜΑΝΕΤΑΣ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΞΗΡΑΝΤΗΡΑ ΑΕΡΟΣ ΑΛΛΑΓΗ ΡΕΓΟΥΛΑ ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΣΙΑΓΩΝΕΣ,ΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 14REQ002295857 2014-09-18

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 14REQ002295857 2014-09-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 14REQ002295857 2014-09-18 ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή µεταφορικών µέσων για

Διαβάστε περισσότερα

Είδη - Ενδεικτικές Τιμές

Είδη - Ενδεικτικές Τιμές Είδη - Ενδεικτικές Τιμές Εργασίες Ραδιοδικτύου (VHF) ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΣΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ 40,00 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ VHF ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ (ΠΛΗΡΗΣ) 60,00 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΑΙΑΣ VHF 40,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ VHF 40,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ VHF 20,00

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η 67/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η 67/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η 67/2014 ΕΡΓΟ : ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 47.914,00 ΕΥΡΩ ΕΤΟΣ : 2014-2015 Κ.Α : 02.10.6253.001

Διαβάστε περισσότερα

Είδη - Ενδεικτικές Τιμές

Είδη - Ενδεικτικές Τιμές Είδη - Ενδεικτικές Τιμές Εργασίες Ραδιοδικτύου (VHF) ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΣΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ 40,00 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ VHF ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ (ΠΛΗΡΗΣ) 60,00 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΑΙΑΣ VHF 40,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ VHF 40,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ VHF 20,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛ. 13 /2015 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛ. 13 /2015 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛ. 13 /2015 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 190.000 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

************************************* * Μ Ε Λ Ε Τ Η * ************************************* υπ αρ. 14/2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

************************************* * Μ Ε Λ Ε Τ Η * ************************************* υπ αρ. 14/2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ************************************* * Μ Ε Λ Ε Τ Η * ************************************* υπ αρ. 14/2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.476.000,00 ΕΥΡΩ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.476.000,00 ΕΥΡΩ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα: Τροχαίου Υλικού - Μηχανημάτων & Πολιτικής Προστασίας Ταχ.Δ/νση: Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος Χαλκίδα Τ.Κ 34100 Πληροφορίες :κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 2013»

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ : Ποιότητα Ζωής, Καθαριότητας & Περιβάλλοντος Πληροφορίες: Σταματίου Αντώνης Τηλ.: 23733-50221

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 10/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 20 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 10/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 20 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 10/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 20 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 204 /2011 ΘΕΜΑ: 17 ο «Έγκριση λειτουργικών δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (620.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών & Ανάπτυξης Τμήμα Προμηθειών Χαϊδάρι, 13/6/2014 τηλ: 213 2047330,317 Fax2105323635 Αρ. Πρωτ.: 19989 e mail : prom@haidari.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

150 40 6.000,00 100 40 4.000,00 175 40 7.000,00 50 40 2.000,00 225 40 9.000,00 45 40 1.800,00 125 40 5.000,00

150 40 6.000,00 100 40 4.000,00 175 40 7.000,00 50 40 2.000,00 225 40 9.000,00 45 40 1.800,00 125 40 5.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παροχή Υπηρεσιών: «Συντήρηση και επισκευή των ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Μεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ήµου Σερρών» /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Για το έτος 2014 ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΡΩΝ (ΠΛΑΙΣΙΩΝ) ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΡΩΝ (ΠΛΑΙΣΙΩΝ) ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ KAI ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 188,000,00 ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Vc ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 39/ 2015 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ,ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ,ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.11.07 13:58:52 EET Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 3/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000,00 ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000,00 ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ταχ.Δ/νση :Δρόμος αεροδρομίου Πληροφορίες: Τηλέφωνο : 2695048125 Fax : 2695023004 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙ ΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙ ΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΕΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. /νση Φαρµακίδου 15 341 00 Χαλκίδα Πληροφ.: Κοραής Ιωάννης ΤΗΛ.: 2221022281 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ Αρ. Μελέτης: 52 /2012 ΕΡΓΟ: Προµήθεια φίλτρων οχηµάτων- µηχ/των έργων ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 2015» Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΖΟΡΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 2015» Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΖΟΡΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 8 / 2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 8 / 2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΛΕΤΗΣ 8 / 2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

- 2 - ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

- 2 - ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 04/2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΗΣ : 141.463,41 Φ.Π.Α. 23% : 32.536,59 ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 174.

ΜΕΛΕΤΗ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΗΣ : 141.463,41 Φ.Π.Α. 23% : 32.536,59 ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 174. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Τ.Υ..Θ. ΜΕΛΕΤΗ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΗΣ : 141.463,41 Φ.Π.Α. 23% : 32.536,59 ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 174.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 2015» Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΖΟΡΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 2015» Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΖΟΡΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ (ΠΛΑΙΣΙΩΝ) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ (ΠΛΑΙΣΙΩΝ) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 73.600,00 ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 5.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Προς

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Προς ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΧΑΝΙΩΝ XANIA 06// 204 ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Α.Π. 8357 /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Πληροφ:ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ ΙΟΝΥΣΗΣ ΦΙΩΤΟ ΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ηµοτικός Κήπος, Χανιά Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Κάτω Τιθορέα 19/10/2012 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ -ΕΛΑΤΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:13007 Ταχ. Δ/νση: Κάτω Τιθορέα 350.15 Τηλέφωνο: 22343-50113 FAX : 22343-50114 ΘΕΜΑ:ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια ανταλλακτικών Οχημάτων και Μηχανημάτων Δήμου Πολυγύρου ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 3/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 127.955,00 ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 5. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Α.Μ. : Π42/2012 K.A. : 35/6264.0001 ΠΡΟYΠ: 7.000 (με Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελέτης : 32/2012 ΠΡΟΫΠ. : # 459.336,12 ΕΥΡΩ # (με Φ.Π.Α.) ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η παρούσα μελέτη αφορά στη συντήρηση,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» Δράμα, 19-12-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 67239 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : 141.463,41 Φ.Π.Α. 23% : 32.536,59 ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 174.

ΜΕΛΕΤΗ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : 141.463,41 Φ.Π.Α. 23% : 32.536,59 ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 174. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Τ.Υ.Δ.Θ. ΜΕΛΕΤΗ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : 141.463,41 Φ.Π.Α. 23% : 32.536,59 ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 174.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το πρακτικό της 24ης /2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το πρακτικό της 24ης /2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 24ης /2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου. Προυπ.: 6799,44 K.Μ.: Κ.Μ. Π24/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελέτης : 18/2012 ΠΡΟΫΠ. : # 58.083,06 ΕΥΡΩ # (με Φ.Π.Α.) ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α 1. θαµνοκοπτικά husqvarna. 1 καθάρισµα καµπυρατερ 25 13 καπάκι φίλτρου 20. 2 καµπυρατερ 110 14 σκανδάλη 20. 3 φίλτρο αέρα 25 15 ηλεκτρονική 80

ΟΜΑ Α 1. θαµνοκοπτικά husqvarna. 1 καθάρισµα καµπυρατερ 25 13 καπάκι φίλτρου 20. 2 καµπυρατερ 110 14 σκανδάλη 20. 3 φίλτρο αέρα 25 15 ηλεκτρονική 80 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πληροφ. ΙΟΝΥΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ ΟΜΑ Α 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - ΣΥΝΤΥΡΗΣΗΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ. Προμήθεια υγρών για καθαρισμό και απολύμανση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ. Προμήθεια υγρών για καθαρισμό και απολύμανση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Προμήθεια υγρών για καθαρισμό και απολύμανση κάδων απορριμμάτων. K.M. : Π08/2014 ΠΡΟΫΠ. : 14.946,96 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση: Νικ. Πλαστήρα 3 Σίνδος Θεσσαλονίκης Πληροφορίες: Κιοσέογλου Ευδοκία Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προϋπολογισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμ. απόφ. 134/ 2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΘΕΜΑ: 23 ο «Έγκριση δαπάνης και διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου.

Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου. Κ.Μ.: Π76/2011 ΠΡΟΥΠ.:15.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ5Ο7ΛΛ-Γ8Ω. Θεσσαλονίκη: 25-04-2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 73005 (2217) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΔΑ: ΒΕ5Ο7ΛΛ-Γ8Ω. Θεσσαλονίκη: 25-04-2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 73005 (2217) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη: 25-04-2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 73005 (2217) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων.

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων. ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 7 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων. 2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Εκάστοτε Υπεύθυνος (Τεχνικός ιευθυντής, Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 14/07/2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 1056/2011 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 14/07/2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 1056/2011 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΔΑ: 4ΑΣΕΩΡ-Ω0Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 4/07/20 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 056/20 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ Έχοντας υπόψη :. Το άρθρο 209 του Ν.3463/2006(ΦΕΚ 4 Α ). 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. CPV:34300000-0 Μέρη και εξαρτήµατα για αυτοκίνητα οχήµατα και για τους κινητήρες τους

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. CPV:34300000-0 Μέρη και εξαρτήµατα για αυτοκίνητα οχήµατα και για τους κινητήρες τους ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV:34300000-0 Μέρη και εξαρτήµατα για αυτοκίνητα οχήµατα και για τους κινητήρες τους Η παρούσα µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια και τοποθέτηση νέου βενζινοκινητήρα για το µηχάνηµα ρίψης

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου.

Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου. Κ.Μ. : Π104/2014 ΠΡΟΥΠ.: 46.555,50 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ CPV 2008: 50530000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ CPV 2008: 50530000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. μελέτης: Ιούλιος 0 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Εργασίες έλεγχου, τακτικής περιοδικής συντήρησης, ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ προληπτικού ελέγχου, αποκατάστασης βλαβών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή µεταφορικών µέσων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή µεταφορικών µέσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή µεταφορικών µέσων ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ:2009 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (535.000,00 ) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων Α.Μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων Α.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων Α.Μ. : Π17/2014 ΠΡΟYΠ:9.999,9 (µε Φ.Π.Α.) K.A. : 6264.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 68 /2015 Α.Π. 52212 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ ΣΑΡΩΘΡΩΝ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 7/213 Μ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιγραφή - Πίνακας οχηµάτων / µηχανηµάτων / δικύκλων ΟΜΑ Α Α:. Συντηρήσεις Οχηµάτων/µηχανηµάτων/δικύκλων

Τεχνική Περιγραφή - Πίνακας οχηµάτων / µηχανηµάτων / δικύκλων ΟΜΑ Α Α:. Συντηρήσεις Οχηµάτων/µηχανηµάτων/δικύκλων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΤΙΤΛΟΣ: Συντήρηση & επισκευή οχηµάτων/µηχνηµάτων/δικύκλων έτους 2014 Τεχνική Περιγρφή - Πίνκς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 2 / 4/14 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 2 / 4/14 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 2 / 4/14 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 231 232 233 234 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) ΛΑ Ι ΜΗΧΑΝΗΣ 4 ΛΙΤΡΩΝ, 000 LT ΛΑ Ι ΜΗΧΑΝΗΣ 1 ΛΙΤΡΟΥ, 000

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Ε Τ Ο Σ 2014

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Ε Τ Ο Σ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Ε Τ Ο Σ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 30/9/2013 ΕΩΣ 30/9/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 30/9/2013 ΕΩΣ 30/9/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 30/9/2013 ΕΩΣ 30/9/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 24.506,00. Ασφάλιση οχηµάτων και µηχανηµάτων του ήµου Καρπενησίου από 1/8/2015 µέχρι 31/7/2016

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 24.506,00. Ασφάλιση οχηµάτων και µηχανηµάτων του ήµου Καρπενησίου από 1/8/2015 µέχρι 31/7/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ασφάλιση οχηµάτων και µηχανηµάτων του ήµου Καρπενησίου από 1/8/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Νέα Ραιδεστός, 23 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝ/ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Απόφασης: 185 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Έγκριση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ και ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ και ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ και ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.150,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) Συντάκτης: ΣΤΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γνήσια Ανταλλακτικά Mercedes-Benz - smart

Γνήσια Ανταλλακτικά Mercedes-Benz - smart Γνήσια Ανταλλακτικά Mercedes-Benz - smart Κωδικός Ανταλλακτικού A0000700387 A0000700487 A0000700752 A00007480 A0000755 A0000765 A00007265 A00007580 A00007746 A000078280 A00007297 A000072467 A0000780456

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Λεωφ. Δημοκρατίας 306 Πληροφορίες : Τάτσιλη Αθανασία Τηλ.: 25510 64296 Α.Π.: 70663 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΓΟ: Προμήθεια μηχανικού σαρώθρου Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ χωρητικότητας πέντε (5) κυβικών. ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞ/ΜΟΥ Ηράκλειο 1 / 9 / 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Δ/νση Περιβάλλοντος - Καθαριότητας - Πολ. Προστασίας Τμήμα Κίνησης & Συντήρησης Οχημάτων - Μηχανημάτων Αρ. Μελ : 60/2015

ΜΕΛΕΤΗ. Δ/νση Περιβάλλοντος - Καθαριότητας - Πολ. Προστασίας Τμήμα Κίνησης & Συντήρησης Οχημάτων - Μηχανημάτων Αρ. Μελ : 60/2015 Νομός Ημαθίας Δήμος Βέροιας Δ/νση Περιβάλλοντος - Καθαριότητας - Πολ. Προστασίας Τμήμα Κίνησης & Συντήρησης Οχημάτων - Μηχανημάτων Αρ. Μελ : 60/2015 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων ΜΕΛΕΤΗ Η μελέτη αυτή αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Τίτλος : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Τίτλος : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Τίτλος : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Προϋπ. : 220.000,00 euro (με Φ.Π.Α. 23 %) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πηγή ΙΔ. ΠΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Προµήθεια: «Προµήθεια & Τοποθέτηση αναλωσίµων και ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων Πρασίνου.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Προµήθεια: «Προµήθεια & Τοποθέτηση αναλωσίµων και ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων Πρασίνου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Προµήθεια: «Προµήθεια & Τοποθέτηση αναλωσίµων και ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων Πρασίνου.» Αρ. Μελέτης: 5/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Νέα Ραιδεστός, 24 Φεβρουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝ/ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. /νση: Τέρµα Σισµάνογλου, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Ανέστης Ελευθέριος Τηλ.: 2531022810 ΜΕΛΕΤΗ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

15REQ

15REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ /ΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: Έργων-Μελετών & Σχεδίου Πόλης ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3/2016. Της από Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3/2016. Της από Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3/2016 Της από 17-2-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 17 η Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 μ.μ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015»

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τμήμα: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015»

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Μελέτης: 07/2015 Κ.Α.20.6671 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων 4. Σχέδιο Διακήρυξης 5. Παράρτημα (Έντυπο Προσφοράς)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων 4. Σχέδιο Διακήρυξης 5. Παράρτημα (Έντυπο Προσφοράς) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. : 133 / 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. ΕΡΓΟ : Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων. Κ.Μ. : Π 38/2010 ΠΡΟΫΠ : ,00 με το Φ.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. ΕΡΓΟ : Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων. Κ.Μ. : Π 38/2010 ΠΡΟΫΠ : ,00 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ : Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων Κ.Μ. : Π 38/2010 ΠΡΟΫΠ : 25.000,00 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ /νση: Προσχολικής Αγωγής Νέστορος 101, Ίλιον Τηλέφωνο: 2132030178, -190 Fax: 210-2696866 e-mall: ilionbns@lllon.gr ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά

Διαβάστε περισσότερα

4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης:4/2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΎΚΛΩΝ ΔΕΥΑΡ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2013. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 30.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΎΚΛΩΝ ΔΕΥΑΡ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2013. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 30.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ - ΛΙΝΔΟΥ 85100 ΡΟΔΟΣ ---- ---- ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔIOIKHTIΚΩΝ & ΟΙΚONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αβάντων 18 Ταχ.κώδικας : 344 00 ΨΑΧΝΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 3/2015 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ.: 39/14 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ (ΣΑΣΜΑΝ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 8.610,00 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ-ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Α/Τ

Διαβάστε περισσότερα

Εξωλκείς συστ. κίνησης - Σινεμπλόκ & Ρουλεμάν

Εξωλκείς συστ. κίνησης - Σινεμπλόκ & Ρουλεμάν Κιτ ροδέλων για αφαίρεση και τοποθέτηση ρουλεμάν σε πρέσα ή με σφυρί Κιτ ροδέλων για αφαίρεση και τοποθέτηση ρουλεμάν σε πρέσα ή με σφυρί 432600 Κιτ ροδέλων για αφαίρεση και τοποθέτηση ρουλεμάν σε πρέσα

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ Π 13Ε /2012 ΣΤΙΣ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ( ΤΕΤΑΡΤΗ )

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ Π 13Ε /2012 ΣΤΙΣ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ( ΤΕΤΑΡΤΗ ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 16-10-2012 Αριθ. Πρωτ. 11923 3 Ο ΧΙΛ.ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου από 31/7/2014 μέχρι 31/7/2015

Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου από 31/7/2014 μέχρι 31/7/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου από 31/7/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 38548000-8: Όργανα Οχηµάτων.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 38548000-8: Όργανα Οχηµάτων. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 38548000-8: Όργανα Οχηµάτων. Για τις ανάγκες της /νσης ιαχείρισης Απορριµµάτων και Ανακύκλωσης του ήµου Χαλανδρίου, απαιτείται η προµήθεια και τοποθέτηση καµερών παρακολούθησης) στην

Διαβάστε περισσότερα