ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ"

Transcript

1 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ( ,00 ) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 23% Κ.Μ.:Π07/12 Δήμος Ιλίου

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Κ.Μ.: Π07 /12 Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠ: ,00 & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα µελέτη αφορά στις εργασίες πάσης φύσεως επισκευής συντήρησης (καθώς & της αντικατάστασης φθαρμένων ή κατεστραμμένων τμημάτων) σε εξωτερικά συνεργεία, συμπεριλαμβανομένης & της προμήθειας των απαραίτητων ανταλλακτικών (μηχανικών, υπερκατασκευών κ.λ.π.) των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήµου, για εργασίες που τυχόν θα προκύψουν κατά την διάρκεια του έτους Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στα ,00 ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης των απροβλέπτων & του Φ.Π.Α, η δε πίστωση θα βαρύνει τον Κ.Α , κατά ,00, τον Κ.Α , κατά ,00, και τον Κ.Α , κατά ,00 όπως αυτοί έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισµό του έτους 2012 του Δήµου. Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί κατά τις διατάξεις των : Αποφ. Υπ. Προεδρίας 3373/390/ & την τροπ/κή της 4993/745/ «Περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών & προμήθειας καυσίμων & λιπαντικών κ.λ.π. των οχημάτων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α & των εν γένει Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π. περί ων το άρθρο Ι του Ν.Δ/τος 2396/53» Π.Δ. 60 (ΦΕΚ Α /64/ ) Προσαρμογή Ελληνικής Νομοθεσίας «Περί Κρατικών Προμηθειών» προς το Κοινοτικό Δίκαιο (Ε.Ε.). Π.Δ. 28/1980/τ.Α /11 Ο.Τ.Α. Μελέτες, έργα, προμήθειες και του άρθρου 41 «Τροποποίησις προϋπολογισμού - Παράτασις προθεσμίας». Απόφ /93/τ. Β /185 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α.» Ν. 2286/95/τ.Α /19 - «Περί Προμηθειών του Δημόσιου τομέα & ρυθμίσεων συναφών θεμάτων» N.2307/Α'/113/ Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. του Π.Δ. 370/95/τ. Α /119 - και του Π.Δ. 105/2000/τ. Α /100 - τα οποία προσαρμόζουν το ελληνικό δίκαιο προς τις οδηγίες της ΕΕ 93/36 και 97/52, αντίστοιχα. Ν.2503/1997/τ.Α /107 - Διοίκηση οργάνωση, στελέχωση περιφέρειας, θέµατα Ο.Τ.Α. Ν.2539/97/τΑ /244 - Συγκρότηση πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης. Ν. 3463/2006/τ. Α /114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» Εγκύκλιο 2/ Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α / «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» Ν. 3731/ΦΕΚ 263 Α / «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και ιδιαίτερα την 13 η παράγραφο του 20ου άρθρου Ν.3801/ΦΕΚ 163 Α / «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης» Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α / «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». Δήμος Ιλίου Τεχνική Έκθεση Συντήρησης & Επισκευής μεταφορικών μέσων 2

3 N. 3861/ΦΕΚ 112 Α / «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α / ) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων». Του Ν. 2690/ (ΦΕΚ 45 Α ) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». Του Ν. 2522/ (ΦΕΚ 178 Α ) «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ». Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με βάση τους όρους που θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή, µε κατάθεση από πλευράς των διαγωνιζομένων επί ποινή αποκλεισμού τιμοκαταλόγων ανταλλακτικών σε ηλεκτρονική μορφή (σε USB flash drive), για όλα τα οχήματα - μηχανήματα της κατηγορίας, στην οποία θα περιλαμβάνεται και χρέωσης της ώρας εργασίας των εταιριών τους για τις εργασίες συντήρησης και επισκευής µετά των ανταλλακτικών. Επί των τιμών των παραπάνω τιμοκαταλόγων θα προσφερθεί ποσοστιαία επί τοις εκατό (%) έκπτωση για την αξία των αναγκαίων ανταλλακτικών και για τις εργασίες συντήρησης και επισκευής Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού θα είναι η χαμηλότερη προσφορά με συμπλήρωση τιμολογίου για τις εργασίες που περιγράφονται στις Τεχνικές Εκθέσεις που έχουν υποχρέωση να συντάσσουν οι συμμετέχοντες & με έκπτωση επί τοις εκατό (%) επί του τιμολογίου. Δήμος Ιλίου Τεχνική Έκθεση Συντήρησης & Επισκευής μεταφορικών μέσων 3

4 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α. ΚΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δ/ΝΣΗ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΑΣ 1. Πλαίσια: απορριμματοφόρωνανοιχτών φορτηγών υδροφόρων πλυντηρίωνκαλαθοφόρων κ.λ.π. οχημάτων 2. Υπερκατασκευές: απορριμματοφόρων ανοιχτών φορτηγών - υδροφόρων Υπερκατασκευές πλυντηρίων κάδων 4. Υπερκατασκευές καλαθοφόρων Πλαίσια και υπερκατασκευή μηχανοκίνητων σαρώθρων 6. Επιβατικά Δίκυκλα Πλαίσια και υπερκατασκευή φορτωτών 9. Συντήρηση - επισκευή οργάνων ελέγχου οχήματος 10. Συντήρηση - επισκευή αντλιών μπέκ - έλεγχο καυσαερίων κ.λ.π. 11. Συντήρηση - επισκευή ηλεκτρικών μερών ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ο «Συντήρηση - επισκευή των μηχανικών βλαβών των οχημάτων καθώς και όλων των μηχανικών μερών του πλαισίου απορριμματοφόρων - ανοιχτών φορτηγών - υδροφόρων - πλυντηρίων - καλαθοφόρων κ.λ.π.» Τιμή ,00 (διακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ ) ΑΡΘΡΟ 2 ο «Συντήρηση - επισκευή των υπερκατασκευών απορριμματοφόρων - ανοιχτών φορτηγών - υδροφόρων» Τιμή ,00 (εκατόν ογδόντα χιλιάδες ευρώ) ΑΡΘΡΟ 3 ο «Συντήρηση - επισκευή των υπερκατασκευών πλυντηρίων κάδων» Τιμή ,00 Δήμος Ιλίου Τεχνική Έκθεση Συντήρησης & Επισκευής μεταφορικών μέσων 4

5 (δέκα χιλιάδες ευρώ) ΑΡΘΡΟ 4 ο «Συντήρηση - επισκευή των υπερκατασκευών των καλαθοφόρων οχημάτων του Δήμου» Τιμή 4.000,00 (τέσσερις χιλιάδες ευρώ) ΑΡΘΡΟ 5 ο «Συντήρηση - επισκευή τόσο των μηχανικών μερών όσο και των υπερκατασκευών των μηχανοκίνητων σαρώθρων» Τιμή ,00 (ενενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ) ΑΡΘΡΟ 6 ο «Συντήρηση - επισκευή των επιβατικών οχημάτων» Τιμή 9.500,00 (εννέα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ) ΑΡΘΡΟ 7 ο «Συντήρηση - επισκευή των δικύκλων» Τιμή ,00 (δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ) ΑΡΘΡΟ 8 ο «Συντήρηση - επισκευή των μηχανικών μερών καθώς και των υπερκατασκευών των ελαστιχοφόρων φορτωτών του Δήμου» Τιμή ,00 (δεκατρείς χιλιάδες ευρώ) ΑΡΘΡΟ 9 ο «Συντήρηση - επισκευή των οργάνων ελέγχου των οχημάτων» Τιμή 7.000,00 (επτά χιλιάδες ευρώ) ΑΡΘΡΟ 10 ο «Συντήρηση - επισκευή των αντλιών, των μπέκ - έλεγχο καυσαερίων κ.λ.π. όλων των οχημάτων» Τιμή 7.500,00 (επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ) ΑΡΘΡΟ 11 ο «Συντήρηση - επισκευή των ηλεκτρικών μερών των οχημάτων» Τιμή ,00 (δέκα οχτώ χιλιάδες ευρώ) Δήμος Ιλίου Τεχνική Έκθεση Συντήρησης & Επισκευής μεταφορικών μέσων 5

6 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείμενο της προµήθειας Η παρούσα µελέτη αφορά στις εργασίες επισκευής και συντήρησης σε εξωτερικά συνεργεία συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων ανταλλακτικών, όλων των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου του Δήµου, για εργασίες που τυχόν θα προκύψουν το έτος Άρθρο 2 ο Τεχνικές προδιαγραφές - σύνταξη προσφορών Οι διαγωνιζόµενοι θα καταθέσουν τον τιµοκατάλογο της εταιρείας τους µε: τα ανταλλακτικά τα οποία θα χρησιµοποιούνται για τις εκάστοτε επισκευές. τη χρέωση της ώρας εργασίας στο συνεργείο τους. την προβλεπόμενη διάρκεια εργασίας (ώρες) ανά τύπο επισκευής. Κατά περίπτωση: Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί : 1. Φυσικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής 2. Νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 3. Συνεταιρισμοί. 4. Ενώσεις ή κοινοπραξίες οικονομικών φορέων. Συγκεκριμένα ο συμμετέχων στο διαγωνισμό (με μία από τις ανωτέρω μορφές) μπορεί να είναι : i. η επίσημη αντιπροσωπεία ή ο διανομέας του επίσημου δικτύου στη χώρα για θέματα επισκευών - συντήρησης και διακίνησης ανταλλακτικών των αντίστοιχων οχημάτωνμηχανηματων ή υπερκατασκευών ii. εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευής και να χρησιμοποιεί ανταλλακτικά τα οποία προμηθεύεται από το εκάστοτε επίσημο δίκτυο διακίνησης ανταλλακτικών των επίσημων αντιπροσώπων ή διανομέων στη χώρα iii. ανεξάρτητο συνεργείο επισκευής και να χρησιμοποιεί ανταλλακτικά τα οποία προμηθεύεται από το εκάστοτε επίσημο δίκτυο διακίνησης ανταλλακτικών των επίσημων αντιπροσώπων ή διανομέων στη χώρα iv. ανεξάρτητο συνεργείο επισκευής και να μην χρησιμοποιεί ανταλλακτικά του εκάστοτε επίσημου δικτύου διακίνησης ανταλλακτικών των αντίστοιχων οχημάτων-μηχανηματων ή υπερκατασκευών, αλλά να χρησιμοποιεί ανταλλακτικά τρίτων κατασκευαστών κατάλληλα και αποδεκτά για την χρήση για την οποία προορίζονται. i. Στην περίπτωση κατά την οποία ο συµµετέχων στο διαγωνισµό είναι κατασκευαστής και διανοµέας στη χώρα συγκεκριμένου τύπου οχηµάτων ή υπερκατασκευών και διαθέτει συνεργείο επισκευής ιδιόκτητο ή προτείνει εξουσιοδοτηµένο συνεργείο του επίσηµου δικτύου του, θα καταθέσει τον επίσηµο τιμοκατάλογο ανταλλακτικών, σε USB flash drive, για τα αντίστοιχα οχήµατα ή υπερκατασκευές του Δήµου συνοδευόµενο από υπεύθυνη δήλωση του µε την οποία θα βεβαιώνει ότι διαθέτει το κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό για τις εργασίες επισκευής και συντήρησης που θα αναλάβει να εκτελεί, ότι ο τιµοκατάλογος που καταθέτει περιέχει τα ανταλλακτικά που αφορούν στα αντίστοιχα οχήµατα του Δήµου και είναι τα γνήσια που προτείνει, όπως και το κόστος της ώρας εργασίας στο συνεργείο του καθώς και τον απαιτούμενο χρόνο για κάθε τύπο επισκευής που προβλέπεται στην παρούσα μελέτη. ii. Στην περίπτωση που ο συµµετέχων στο διαγωνισµό ανήκει σε επίσηµο δίκτυο αντιπροσωπείας ή διανοµής εταιρείας κατασκευής οχηµάτων ή υπερκατασκευών στη χώρα και διαθέτει εξουσιοδοτημένο συνεργείο, θα καταθέσει τον επίσηµο τιµοκατάλογο Δήμος Ιλίου Τεχνική Έκθεση Συντήρησης & Επισκευής μεταφορικών μέσων 6

7 ανταλλακτικών, σε USB flash drive, για τα αντίστοιχα οχήµατα του Δήµου συνοδευόµενο από υπεύθυνη δήλωση του µε την οποία θα βεβαιώνει ότι διαθέτει το κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό για τις εργασίες επισκευής και συντήρησης που θα αναλάβει να εκτελεί, ότι ο τιµοκατάλογος που καταθέτει περιέχει τα ανταλλακτικά που αφορούν στα αντίστοιχα οχήµατα του Δήµου και είναι τα γνήσια που προτείνει, όπως και το κόστος της ώρας εργασίας στο συνεργείο του καθώς και τον απαιτούμενο χρόνο για κάθε τύπο επισκευής που προβλέπεται στην παρούσα μελέτη. Η προσφορά του θα συνοδεύεται από επιστολή του επίσηµου αντιπροσώπου ή διανοµέα της κατασκευάστριας εταιρείας των αντίστοιχων οχηµάτων ή υπερκατασκευών στη χώρα η οποία θα βεβαιώνει την ιδιότητα του ως µέλους του επίσηµου δικτύου της εταιρείας και αντίστοιχα από επιστολή της κατασκευάστριας εταιρείας των αντίστοιχων οχηµάτων ή υπερκατασκευών η οποία θα βεβαιώνει την ιδιότητα του επίσηµου αντιπρόσωπου ή διανοµέα. iii. Στην περίπτωση κατά την οποία ο συµµετέχων στο διαγωνισµό είναι ανεξάρτητο συνεργείο επισκευής και χρησιµοποιεί ανταλλακτικά τα οποία προµηθεύεται από το εκάστοτε επίσηµο δίκτυο διακίνησης ανταλλακτικών των επίσηµων αντιπροσώπων ή διανοµέων στη χώρα, θα πρέπει να καταθέσει τον επίσηµο τιµοκατάλογο ανταλλακτικών, σε USB flash drive, για τα αντίστοιχα οχήµατα του Δήµου ή τον πλήρη κατάλογο ανταλλακτικών της κατασκευάστριας εταιρείας ή αντιπροσωπείας συνοδευόµενο από υπεύθυνη δήλωση του µε την οποία θα βεβαιώνει ότι ο τιµοκατάλογος που καταθέτει περιέχει τα ανταλλακτικά που αφορούν στα αντίστοιχα οχήµατα του Δήµου, το κόστος της ώρας εργασίας στο συνεργείο του καθώς και τον απαιτούμενο χρόνο για κάθε τύπο επισκευής που προβλέπεται στην παρούσα μελέτη. Η προσφορά του θα συνοδεύεται από επιστολή του επίσηµου αντιπροσώπου ή διανοµέα της κατασκευάστριας εταιρείας των αντίστοιχων οχηµάτων ή υπερκατασκευών στη χώρα η οποία θα βεβαιώνει ότι αναλλαµβάνει σε περίπτωση κατακύρωσης της προµήθεια να τον τροφοδοτεί µε τα απαραίτητα ανταλλακτικά για όλη τη διάρκεια της σύµβασης. Επίσης θα πρέπει να αποδείξει καταθέτοντας τα απαραίτητα έγγραφα ότι διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό το οποίο είναι εκπαιδευµένο να επεµβαίνει στα αντίστοιχα µηχανικά µέρη ή να καταθέσει βεβαίωση του κατασκευαστή του οχήµατος ή της υπερκατασκευής ή αντίστοιχα του επίσηµου αντιπρόσωπου στη χώρα µας ότι διαθέτει τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις για να επεµβαίνει στα αντίστοιχα µηχανικά µέρη. iv. Στην περίπτωση κατά την οποία ο συµµετέχων στο διαγωνισµό είναι ανεξάρτητο συνεργείο επισκευής και δεν χρησιµοποιεί ανταλλακτικά τα οποία προµηθεύεται από το εκάστοτε επίσηµο δίκτυο διακίνησης ανταλλακτικών των αντίστοιχων οχηµάτων ή υπερκατασκευών, αλλά χρησιµοποιεί ανταλλακτικά τρίτων κατασκευαστών τα οποία προορίζονται για χρήση στα οχήµατα του Δήµου θα καταθέσει τον τιµοκατάλογο των ανταλλακτικών που θα χρησιµοποιεί, σε USB flash drive, το κόστος της ώρας εργασίας στο συνεργείο του καθώς και τον απαιτούμενο χρόνο για κάθε τύπο επισκευής που προβλέπεται στην παρούσα μελέτη. Θα πρέπει να αποδείξει ότι τα χρησιµοποιούµενα ανταλλακτικά είναι κατάλληλα για τη χρήση για την οποία αυτά προορίζονται προσκοµίζοντας κατά περίπτωση επίσηµη βεβαίωση του κατασκευαστή του οχήµατος ή της υπερκατασκευής, ή βεβαίωση του επίσηµου αντιπροσώπου στη χώρα η οποία θα αναφέρει ότι τα χρησιµοποιούµενα ανταλλακτικά τα οποία θα αναφέρονται αναλυτικά είναι κατάλληλα και αποδεκτά για την χρήση για την οποία προορίζονται. Η βεβαίωση καταλληλότητας εφόσον παρέχεται από επίσηµο αντιπρόσωπο ή διανοµέα των αντίστοιχων οχηµάτων ή υπερκατασκευών στη χώρα θα πρέπει να συνοδεύεται και από τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητά του και αναφέρονται στα εδάφια α, β & γ του παρόντος άρθρου. Στις προσφορές αυτές θα επισυνάπτεται κατάλογος - prospectus του κατασκευαστή του ανταλλακτικού ή του επίσηµου αντιπρόσωπου του στη χώρα όχι σε φωτοαντίγραφο. Τα κατατιθέµενα Prospectus, η παρουσία των οποίων είναι υποχρεωτική για τα προσφερόµενα είδη, πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις προσφορές. Επίσης θα πρέπει να αποδείξει καταθέτοντας τα απαραίτητα έγγραφα ότι διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό το οποίο είναι εκπαιδευµένο να επεµβαίνει στα αντίστοιχα µηχανικά µέρη ή να καταθέσει βεβαίωση του κατασκευαστή του οχήµατος ή της υπερκατασκευής ή αντίστοιχα το επίσηµου αντιπρόσωπου στη χώρα µας ότι διαθέτει τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις για να επεµβαίνει στα αντίστοιχα µηχανικά µέρη. Δήμος Ιλίου Τεχνική Έκθεση Συντήρησης & Επισκευής μεταφορικών μέσων 7

8 Σε κάθε περίπτωση ο Δήµος προτείνει τα γνήσια ανταλλακτικά τα οποία προτείνονται από τα εργοστάσια κατασκευής των αντίστοιχων οχηµάτων. Απορρίπτονται ανταλλακτικά ιµιτασιόν και ανταλλακτικά που δεν είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές των εκάστοτε κατασκευαστών των οχηµάτων και των αντίστοιχων µηχανικών µερών τους κατά περίπτωση. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να είναι σε κάθε περίπτωση σε θέση να αποδείξουν τη γνησιότητα αλλά και καταλληλότητα των χρησιµοποιούµενων προτεινόμενων ανταλλακτικών καθώς και την εκπαίδευση και εξειδίκευση του προσωπικού τους. Όσον αφορά στα ανταλλακτικά και αναλώσιµα αυτά θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό CE, εκτός αν κάποια εξ αυτών εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής από τις αντίστοιχες οδηγίες. Ο µειοδότης θα πρέπει να αποδέχεται µε δήλωσή του η οποία θα επισυνάπτεται στην προσφορά του ότι τα χρησιµοποιούµενα ανταλλακτικά και αναλώσιµα θα φέρουν την προαναφερόµενη σήµανση. Η µη απόδειξη ύπαρξης της σήµανσης CE για ανταλλακτικά και αναλώσιµα αποτελεί αιτία δωρεάν αντικατάστασης τους άµεσα από τον µειοδότη. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό µε υπεύθυνη δήλωση η οποία θα επισυνάπτεται στην προσφορά τους, θα δηλώνουν ότι θα δέχονται τον έλεγχο στο συνεργείο τους από την Επίβλεψη η οποία θα ορίζεται από την υπηρεσία όποτε η Επίβλεψη θεωρεί ότι είναι αναγκαίος ο έλεγχος, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση στον μειοδότη. Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει απαραιτήτως να επισκεφθούν το αµαξοστάσιο του Δήµου (Οδός Μπιμπιζα 1 Ίλιον, τηλ φαξ ) και σε συνεννόηση µε την υπηρεσία να εξετάσουν τα οχήµατα και τις υπερκατασκευές και να σχηµατίσουν πλήρη εικόνα για αυτά και για τις ανάγκες της υπηρεσίας. Οι ενδιαφερόμενοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή σύνταξη των προσφορών τους βασιζόµενοι σε στοιχεία που θα συλλέξουν κατά την αυτοψία που θα πραγµατοποιήσουν στο αµαξοστάσιο του Δήµου. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δώσουν στους τύπους των υπερκατασκευών τους µηχανισµούς που αυτές φέρουν και στα προβλήµατα που αυτές παρουσιάζουν. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν προσφορά για οποιονδήποτε τύπο οχήµατος ή υπερκατασκευής. Αντίστοιχα θα ανακηρυχθούν µειοδότες ανά τύπο οχήµατος και τύπου υπερκατασκευής. Προσφορά η οποία δεν συμπεριλαμβάνει συγχρόνως: α) το κόστος εργασίας ανά ώρα, β) το ποσοστό έκπτωσης επί των ανταλλακτικών και γ) τον απαιτούμενο χρόνο για κάθε τύπο επισκευής που προβλέπεται στην παρούσα μελέτη απορρίπτεται και αποκλείεται της περαιτέρω διαδικασίας του διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αναφέρεται ευκρινώς το όχημα ή τα οχήματα για τα οποία κατατίθεται η προσφορά Το ποσό το οποίο αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό της µελέτης είναι το διαθέσιµο από το Δήµο για το σύνολο των επισκευών και ανταλλακτικών που δύναται να προµηθευτεί ο Δήµος κατά το έτος Τα ποσά που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό δεν δεσμεύουν το Δήµο όσον αφορά στη διάθεσή τους ανά τύπο οχήµατος και υπερκατασκευής ή στην ποσότητα των ανταλλακτικών. Η διάθεση και κατανοµή των προαναφερόµενων ποσών θα γίνει βάσει των πραγµατικών αναγκών της υπηρεσίας οι οποίες θα εµφανιστούν κατά το έτος 2012 και µόνο µέχρι εξάντλησης τους. Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να λάβει τα κατάλληλα µέτρα για τη µεταφορά και παράδοση των αντίστοιχων µηχανικών µερών στην περίπτωση που το προς επισκευή εξάρτηµα αποσυναρµολογηθεί εντός του δηµοτικού συνεργείου επισκευής οχηµάτων. Στην διάρκεια όπου το Δημοτικό όχημα βρίσκεται στον χώρο του μειοδότη, αυτός είναι κύρια & αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε είδους ζημιά που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του προσωπικού του ή άλλου µέχρι παράδοσης αυτού & ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμά για αποζημίωση μερική είτε ολική για το ζημιωθέν όχημα. Δήμος Ιλίου Τεχνική Έκθεση Συντήρησης & Επισκευής μεταφορικών μέσων 8

9 Οι αριθµοί πλαισίου και κινητήρα οι οποίοι αναγράφονται στους πίνακες που ακολουθούν δίδονται ενδεικτικά για τον προσδιορισµό των τύπων των αυτοκινήτων. Εάν κάποιος από τους όρους του παρόντος άρθρου της παρούσης µελέτης πάψει να ικανοποιείται από τους µειοδότες εντός του έτους ο Δήµος δύναται να τον κηρύξει έκπτωτο. Άρθρο 3 ο Οχήµατα Τα οχήµατα τα οποία πιθανόν να τύχουν της ανάγκης συντήρησης και επισκευής είναι τα ακόλουθα : ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ A/A ΑΡ.ΚΥΚΛ. ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΤΥΠΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΉΡΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ 1 ΚΗΟ 4567 ΜΥΛΟΣ MERCEDES 1922K 2 KHO 5007 ΠΡΕΣΣΑ SCANIA DB4X2 662 WDB XLEP4X KHO 4953 ΠΡΕΣΣΑ SCANIA P94DB4X2NZ XLEP4X ΚΗΟ 4911 ΠΡΕΣΣΑ SCANIA 5 ΚΗΟ 4912 ΠΡΕΣΣΑ MERCEDES 6 ΚΗΟ 4929 ΠΡΕΣΣΑ SCANIA 7 ΚΗΟ 4955 ΠΡΕΣΣΑ SCANIA P94DB4X2 NB2 XLEP4X WDB P 124GB 6X4 NZ308 DB4X2 NZ /1991 DC901 12/2001 DSC / /1998 9IK /1998 XLEP6X XLEP4X KHO 5104 ΠΡΕΣΣΑ VOLVO FLE4X2R 537 YV2E4CBAX 5B /1999 D /2000 D6B 03/ KHH 1706 ΠΡΕΣΣΑ IVECO A1LM01 ZCFA1LG F4AE3681BP 03/ KHH 1705 ΠΡΕΣΣΑ IVECO A1LM01 11 KHH 1749 ΠΡΕΣΣΑ IVECO AILM01 12 ΚΗΗ 1803 ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ MERCEDES 1828 GLL/39 13 ΚΗΗ 1804 ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ MERCEDES 1828 GLL/39 ZCFA1LG ZCFA1LG WDB V WDB V F4AE3681BP 05/2007 F4AE3681B 07/2008 M906LAGEEV/1 02/2009 M906LAGEEV/1 02/ KHO 4651 ΠΡΕΣΣΑ MERCEDES 1314/42 WDB /1993 Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΑ & ΦΟΡΤΗΓΑ 1 ΚΗΟ 4595 ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟ MERCEDES DBENZ / KHO 4954 ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟ SCANIA P124GB 6X4 NZ 308 XLEP6X DSC 1202CO / ΚΗΟ 5194 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ VOLKS WAGEN WV2ZZZ70ZNH AAC 09/2003 Δήμος Ιλίου Τεχνική Έκθεση Συντήρησης & Επισκευής μεταφορικών μέσων 9

10 4 ΚΗΟ ΚΗΟ 5101 ΑΠΟΡ/ΡΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟΡ/ΡΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ PIAZZIO 2,5μ 3 ΡΙΑΖΖΙΟ 4,0μ 3 6 ΚΗΗ 1053 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ PIAZZIO CSP2 585 LP- TRMCE PORTER 1, ΤL2 CFME ZAPS ZD622T ZAPS HC /2001 HC / / ΚΗΗ 1052 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ PIAZZIO ZAPS / ΚΗΗ 6150 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΡΙΑΖΖΙΟ ΖΑΡS 90DHW HC 01/2012 Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΚΑΔΩΝ XLRAE45CE OL 1 ME ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ DAF FA CSI 58M / ME ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ DAF JEΤ 40H XLRAE45GFΟL /2010 Δ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΦΟΡΤΩΤΕΣ 1 ME ΦΟΡΤΩΤΗΣ CASE 590 SILE CGG /2000 Ε' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΣΚΟΥΠΕΣ & ΣΚΟΥΠΑΚΙΑ 1 ΚΗΟ 4568 ΣΚΟΥΠΑ FORD JOHNSTON COOCARCO 2 ΜΕ ΣΚΟΥΠΑ JOHNSTON 600 SERIES 3 ΜΕ ΣΚΟΥΠΑ JOHNSTON 600 SERIES 5BCT XXCCDTKD AA KD / /02 AJ50824U275503J ZCFA1GD F4AE0681EC / /02 A150824U276962J ZCFA160 N F4AE0681EC / ΜΕ ΣΚΟΥΠΑ KARCHER ICC ID 5 ΜΕ ΣΚΟΥΠΑ KARCHER ICC ID 6 ME ΣΚΟΥΠΑ KARCHER ICC ID 7 ME ΣΚΟΥΠΑ KARCHER ICC ID W K88416 D722-8L / /W A 9A /2010 4K /W A 9A /2010 4K /W A 9A /2010 4K88448 Ζ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Ι.Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ 1 ΚΗΟ 4979 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΤΟΥΟΤΑ YARIS 723 JTDKV /2001 Η' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :ΜΗΧΑΝΑΚΙΑ 1 YΡY 354 MHXANAKI YAMAHA CRYPTON MH34ST001NK ST / YΡY 355 MHXΑNAKI YAMAHA CRYPTON MH34ST001WK ST / YΡY 357 MHXANAKI YAMAHA CRYPTON MH34ST001W ST / XET 380 MHXANAKI KYMCO PEOPLE S 5 XET 381 MHXANAKI KYMCO PEOPLE S RFBD RFBD 10000C BA25B 11/2006 BA25B 11/2006 Δήμος Ιλίου Τεχνική Έκθεση Συντήρησης & Επισκευής μεταφορικών μέσων 10

11 6 XET 382 MHXANAKI KYMCO PEOPLE RFBD BA25B 11/ XYN 742 ΜΗΧΑΝΗ APRILIA 200 CC ZD4RBH0039J00697 CB / XYN 743 ΜΗΧΑΝΗ APRILIA 200 CC ZD4RBH0089J00694 CB /2009 ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ A/A ΑΡ.ΚΥΚΛ. ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΤΥΠΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΉΡΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΦΟΡΤΗΓΑ 1 ΚΗΟ 5195 ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟ με ΜΕRCEDES /1994 γερανό 2 KHO 4634 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES LR / KHO 4982 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 408 D 4 KHO 4569 Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΦΟΡΤΩΤΕΣ ΦΟΡΤΗΓΟ με υδραυλική πόρτα LIAZ BOBR WDB DO TNYBR 1924-L2FCO /2001 L / ΜΕ ΦΟΡΤΩΤΗΣ CASE / ΑΝΕΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗΣ MUSTAG MMC02044K Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Ι.Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ 1 ΚΗΟ 4977 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΤΟΥΟΤΑ YARIS 723 JTDKV / ΚΗΟ 4978 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΤΟΥΟΤΑ YARIS 723 JTDKV / ΚΗΟ 5055 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI MATRIX KMHPM81CP 3U C4ED / ΚΗΟ 5196 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ NISSAN SUNNY SL ULN 13BO 3630 GA / ΚΗΟ 5198 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ NISSAN SUNNY SL ULN GA / KHH 1239 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΤΟΥΟΤΑ ΥΑRΙS VNKKG92360A KR / KHH 1238 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΤΟΥΟΤΑ ΥΑRΙS VNKKG92370A KR / KHH 1240 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΤΟΥΟΤΑ ΥΑRΙS VNKKG92360A KR / KHO 5207 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ FIAT DOBLO ZFA /2010 Δ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : KAΔΟΦΟΡΑ 1 ΜΕ ΚΑΔΟΦΟΡΟ EBRO L60,34F L6034FA L 05/1984 Δήμος Ιλίου Τεχνική Έκθεση Συντήρησης & Επισκευής μεταφορικών μέσων 11

12 2 ΜΕ ΚΑΔΟΦΟΡΟ NISSAN ATLEON 140 VWANCFTK B / Ε' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΜΗΧΑΝΑΚΙΑ 1 ΟΒΚ 234 ΜΗΧΑΝΗ SUZUKI DL 650 JS1B P / AKH 5428 ΜΗΧΑΝΑΚΙ APRILIA 50 CC ZD4TGE0089S C37AM / AKH 5429 ΜΗΧΑΝΑΚΙ APRILIA 50 CC ZD4TGE0079S C37AM / XET 383 MHXANAKI KYMCO PEOPLE RFBD BA25B 11/ OKE 455 ΜΗΧΑΝΑΚΙ SYM 200 CC RFGLH18WYAS MA /2010 Z' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΥΔΡΟΦΟΡΑ 1 ΚΗΟ 4510 ΥΔΡΟΦΟΡΑ MERCEDES X2 Η' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ WDB / ΥΕM 4709 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ MERCEDES 405Ν WDB OM /1994 ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ A/A ΑΡ.ΚΥΚΛ. ΗΜ/ΝΙΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΤΥΠΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΉΡΑ ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΦΟΡΤΗΓΑ 1 ΚΗΟ 5121 ΦΟΡTΗΓΟ MERCEDES X2 2 ZYA 9770 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ VOLKS WAGEN 70XOD 3 KHH 1051 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΡΙΑΖΖΙΟ 4 ΚΗΟ 4864 ΦΟΡΤΗΓΟ IVECO 150 E KHH 4651 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ PIAZZIO Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΥΔΡΟΦΟΡΕΣ WΔB WV2ZZZ702N ZAPS ZCFA1LD ZAPS 90DHW /2001 AA / / /1997 HC 01/ KHO 4596 ΥΔΡΟΦΟΡΑ LIAZ L2FC0137 DS /1991 Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΦΟΡΤΩΤΕΣ 1 ΜΕ ΦΟΡΤΩΤΗΣ CASE 1840 TAF /2000 Δ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Ι.Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ 1 ΚΗΟ 4976 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΤΟΥΟΤΑ YARIS 723 JTDKV /2001 Ε' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΜΗΧΑΝΑΚΙΑ Δήμος Ιλίου Τεχνική Έκθεση Συντήρησης & Επισκευής μεταφορικών μέσων 12

13 1 AON 502 ΜΗΧΑΝΑΚΙ PEUGEOT A1JET HL1C / AON 503 ΜΗΧΑΝΑΚΙ PEUGEOT A1JET HL1C / AON 504 ΜΗΧΑΝΑΚΙ PEUGEOT A1JET HL1P / XTK 527 ΜΗΧΑΝΑΚΙ HONDA JC37 MLHJC37A JC37E 08/2008 Άρθρο 4 ο Επισκευές Οι κυριότερες εργασίες επισκευής και συντήρησης οι οποίες πιθανόν να προκύψουν κατά το έτος και οι οποίες πιθανόν να απαιτούν και ανταλλακτικά για την αποπεράτωσή τους και οι οποίες δεν αποκλείουν άλλες δευτερεύουσες εργασίες οι οποίες τυχόν θα προκύψουν και δεν μπορούν να προβλεφθούν αφορούν σε επισκευές: κινητήρων κιβωτίων ταχυτήτων συμπλέκτη αναρτήσεων (σούστες, αποσβεστήρες κραδασμών) φρένων εμπρόσθιου συστήματος αεροσυµπιεστών διαφορικού µίζας δυναµό καµπίνας υπερκατασκευής Δίδονται ομαδοποιημένες οι κυριότερες εργασίες που προκύπτουν ανά είδος επισκευής οι οποίες είναι ενδεικτικές. 1.Επισκευή και συντήρηση κινητήρα 1 Ρεκτιφιέ στροφάλου 2 Εφαρμογή κουζινέτων 3 Ρεκτιφιέ εδρών και βαλβίδων 4 Πλάνισµα καπακιού 5 Πλάνισµα κορµού κινητήρα Αλλαγή δακτυλιδιών µπιελών 6 και εφαρµογή πείρων 7 Αντικατάσταση χιτωνίων Αλλαγή κουζινέτων εκκεντροφόρου και 8 εφαρµογή 9 Αλλαγή οδηγών βαλβίδων 10 Αλλαγή εδρών βαλβίδων 11 Φλάντζες τσιμούχες 12 Ελατήρια 13 Επισκευή µηχανισµού κίνησης βαλβίδων 14 Ρύθµιση βαλβίδων 15 Αλλαγή αντλία νερού 16 Έλεγχος επισκευή αντλίας πετρελαίου 17 Καθαρισµός ακροφύσιων ψεκασµού 18 Επισκευή υπερσυµπιεστή 19 Αλλαγή φίλτρων λαδιού αέρα πετρελαίου Δήμος Ιλίου Τεχνική Έκθεση Συντήρησης & Επισκευής μεταφορικών μέσων 13

14 20 Έλεγχος καυσαερίων Αποσυναρµολόγηση συναρµολόγηση, 21 βαφή κινητήρα. 2. Επισκευή και συντήρηση κιβώτιου ταχυτήτων 1 Αλλαγή φουρκέτες 2 Αλλαγή συγχρόνιζε 3 Αλλαγή ρουλεµάν 4 Αλλαγή γραναζιών 5 Επισκευή αργό γρήγορο 6 Φλάντζες τσιµούχες 7 Πρωτεύων άξονας κοµπλέ 8 Δευτερεύων άξονας κοµπλέ 9 Σταυροί ταχυτήτων 10 Σταθερά ταχυτήτων 11 Επισκευή αυτοµάτων κιβωτίων ταχυτήτων 3. Επισκευή και συντήρηση συµπλέκτη 1 Επισκευή άνω τρόµπας συµπλέκτη 2 Επισκευή κάτω τρόµπας συµπλέκτη 3 Αλλαγή σετ δίσκου πλατώ ρουλεµάν 4 Ζεύγη φερµουίτ 5 Επισκευή δίσκου 6 Επισκευή πλατώ 7 Αλλαγή φυσούνας 4. Επισκευή και συντήρηση αναρτήσεων (σούστες, αποσβεστήρες κραδασµών) 1 Αλλαγή αµορτισέρ 2 Αλλαγή - επισκευή σούστες 3 Αλλαγή µπρακέτα 4 Αλλαγή σινεµπλόκ 5 Αλλαγή κόντρες κλπ. 5. Επισκευή και συντήρηση συστήµατος πέδησης 1 Έλεγχος δικτύου αέρος 2 Έλεγχος κεντρικής βαλβίδας 3 Έλεγχος αλλαγή φυσούνες τροχών 4 Έλεγχος αλλαγή ρεγουλατόρων φρένων 5 Έλεγχος τορνίρισµα ταµπούρων 6 Έλεγχος - αλλαγή σιαγώνων φερµουίτ Λίπανση αντικατάσταση ρουλεµάν τροχών 7 µουαγιέ 8 Τσιµούχες δαχτυλίδια 6. Επισκευή και συντήρηση εµπρόσθιου συστήµατος 1 Ακραξώνιο 2 Πείρος ακραξωνίου 3 Ρουλεµάν πείρων ακραξωνίων Δήμος Ιλίου Τεχνική Έκθεση Συντήρησης & Επισκευής μεταφορικών μέσων 14

15 4 Ρουλεµάν µουαγιέ 5 Τσιµούχες µουαγιέ 6 Ροδέλες 7 Ροδέλες µεταλλικές 8 Γλίστρες κουζινέτα 9 Τάπες πηροδακτυλιών 10 Γρασσαδοράκια 11 Αλλαγή ακρόµπαρα µικρής µεγάλης µπάρας 12 Έλεγχος επισκευή µηχανισµού διεύθυνσης Έλεγχος επισκευή υδραυλικής αντλίας 13 τιµονιού 14 Έλεγχος αλλαγή µαρκούτσια πιέσεως 7. Επισκευή και συντήρηση αεροσυµπιεστών 1 Στρόφαλος 2 Ρουλεµάν 3 Ελατήρια κόφλερ, σετ 4 Δακτυλίδια 5 Mπιέλες 6 Σετ ελατήρια 7 Σετ φλάντζες 8 Σκάστρα κόφλερ 9 Σετ φλάντζες κόφλερ 10 Σετ ελατήρια κόφλερ 11 Βαλβίδα κόφλερ 12 Χιτώνιο κόφλερ 13 Φίλτρα 8. Επισκευή και συντήρηση διαφορικού Επισκευή αντικατάσταση πηνίο κορώνα 1 ρουλεµάν Επισκευή αντικατάσταση µειωτήρων 2 ηµιαξονίων 3 Φλάντζες τσιµούχες 9. Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρικών συστημάτων 1 Γενική επισκευή µίζας 2 Αλλαγή µίζας Γενική επισκευή και έλεγχος δυναµό 3 αυτοµάτου 4 Αλλαγή δυναµό 5 Έλεγχος και επισκευή φωτισμού 6 Αλλαγή φαναριών 10. Επισκευή και συντήρηση καµπίναςοχήματος 1 Αντικατάσταση αµορτισέρ κουβουκλίου 2 Αντικατάσταση µπουκάλας ανύψωσης Έλεγχος επισκευή αλλαγή υδραυλικής 3 αντλίας ανύψωσης 4 Αντικατάσταση ταπετσαρίας οροφής καµπίνας Αντικατάσταση ταπετσαρίας θυρών και πίσω 5 µέρους καµπίνας 6 Αντικατάσταση πατώµατος καµπίνας Επισκευή συστήµατος άρθρωσης καµπίνας στο 7 σασί Δήμος Ιλίου Τεχνική Έκθεση Συντήρησης & Επισκευής μεταφορικών μέσων 15

16 8 Επισκευή καθισµάτων αέρος Αλλαγή αφρολέξ, τελάρων, ελατηρίων και 9 ταπετσαρίας κατά περίπτωση 10 Επισκευή µηχανισµού βάσης καθίσµατος 11 Αντικατάσταση εµπρόσθιου υαλοπίνακα 12 Αντικατάσταση υπολοίπων υαλοπινάκων 13 Επισκευή αρθρώσεων θυρών Αντικατάσταση µηχανισµών ανύψωσης 14 παραθύρων 15 Αντικατάσταση µηχανισµού ασφάλισης θυρών 16 Τσιµούχες στεγανοποίηση 11.Επισκευή και συντήρηση ταχογράφου 1 Επισκευή και συντήρηση ταχογράφου 12.Επισκευή και συντήρηση υπερκατασκευής 1. Κατάλογος των κυριότερων εργασιών που αφορούν την συντήρηση των υπερκατασκευών των απορριμματοφόρων οχημάτων Αλλαγή box κολώνας container Αλλαγή αερόφουσκας Αλλαγή ακρόμπαρου Αλλαγή άκρου εμβόλου ανυψωτ. Αλλαγή άκρου εμβόλου μαχαιριού Αλλαγή άκρου εμβόλου πόρτας Αλλαγή άκρου εμβόλου φορείου Αλλαγή άκρου λεβιέ Αλλαγή αμορτισέρ Αλλαγή αναπνευστήρα (τάπα) Αλλαγή αναστολέα σώματος Αλλαγή ανέμης Αλλαγή αντλίας νερού Αλλαγή ανυψωτικού μηχανισμού Αλλαγή άξονα ράουλoυ Αλλαγή άξονα Αλλαγή άξονα αντλίας Αλλαγή άξονα ανυψωτ. Μηχανισμ. Αλλαγή άξονα κινήσεως σασμάν Αλλαγή άξονα κινητήρα Αλλαγή άξονα μετάδοσης κίνησης Αλλαγή άξονα στήριξης ανατροπή Αλλαγή άρθρωσης εμβ. Μαχαιριού Αλλαγή άρθρωσης εμβ. Πόρτας Αλλαγή άρθρωσης εμβ. Προωθητήρα Αλλαγή άρθρωσης εμβ. Ράουλου Σταθερ/σης amplirol Αλλαγή άρθρωσης εμβ. Φορείου Αλλαγή άρθρωσης εμπρ. Καβαλέτου Αλλαγή άρθρωσης μπράτσου ανυψ. Αλλαγή άρθρωσης πόρτας Αλλαγή άρθρωσης πόρτας container Αλλαγή άρθρωσης πρέσας Αλλαγή άρθρωσης ράουλου container Αλλαγή άρθρωσης σώματος Αλλαγή άρθρωσης τροχού container Αλλαγή ασφάλειας βραχ.ς.μ.α. Αλλαγή ασφάλειας γάντζου amplirol Αλλαγή ασφάλειας συγκρ.contain Αλλαγή ατέρμονα ανυψ.μηχ. Αλλαγή βάκτρου εμβόλου Αλλαγή βαλβίδας Αλλαγή βάνας Αλλαγή βάνας τρίοδης Αλλαγή βάσεων εξάτμισης Αλλαγή βάσεων κινητήρα Αλλαγή βάσεων μπάρας ανυψωτικού Αλλαγή βάσεων σκελετού Αλλαγή βάσεων σώματος Αλλαγή βάσεων τροχών container Αλλαγή βάσεως στήριξης πόρτας Αλλαγή βάσης αντλίας Αλλαγή βάσης βαρέλας ραουλοφ. Αλλαγή βάσης ελατ.σωμ. πρέσας Αλλαγή βάσης εμβόλου πόρτας Αλλαγή βάσης μοτέρ Αλλαγή βάσης ράουλου σταθερ/σης Amplirol Αλλαγή βάσης σκαλοπατιού Δήμος Ιλίου Τεχνική Έκθεση Συντήρησης & Επισκευής μεταφορικών μέσων 16

17 Αλλαγή βάσης στοπ ανυψωτ.μηχαν Αλλαγή βάσης υδραυλικού κινητ. Αλλαγή βάσης χειριστηρίου Αλλαγή βραχίονα ανυψωτ. Μηχαν. Αλλαγή βραχίονα έλξης container Αλλαγή γάντζου ασφαλ.πόρτας Αλλαγή γάντζου ασφάλισης amplirol Αλλαγή γάντζου ελξης container Αλλαγή γάντζου πόρτας Αλλαγή γλίστρας norba Αλλαγή γλίστρας ανυψωτ.μηχαν. Αλλαγή γλίστρας προωθητήρα Αλλαγή γραναζιού Αλλαγή γραναζιού μιζας Αλλαγή γωνίας τυμπάνου Αλλαγή δείκτη ελαίου Αλλαγή δέλτα Αλλαγή διακόπτη Αλλαγή διακόπτη χειρισμού συμπ Αλλαγή ελάσματος φωτοκύτταρου Αλλαγή ελαστ.παρεμβ.πόρτας σμα Αλλαγή ελαστ.σωλ.πιες. Με ακρα Αλλαγή ελαστ.σωλ.πιες.γαντζου Αλλαγή ελαστικού ανυψωτικού Αλλαγή ελαστικού εισαγωγής Αλλαγή ελαστικού ποδιάς Αλλαγή ελαστικού πόρτας Αλλαγή ελαστικού στεγανοποίησης Αλλαγή ελατηρίου έλξεως Αλλαγή ελατηρίου σώματος Αλλαγή ελατηρίου τζαβέτας Αλλαγή ελατηρίου χειριστηρίου Αλλαγή εμβόλου υδραυλ. αντλίας Αλλαγή εμβόλου αέρα Αλλαγή εμβόλου ανυψωτικού Αλλαγή εμβόλου βαλβίδας Αλλαγή εμβόλου γάντζου Αλλαγή εμβόλου κτενιού Αλλαγή εμβόλου μαχαιριού Αλλαγή εμβόλου ποδαρικών Αλλαγή εμβόλου πόρτας Αλλαγή εμβόλου πόρτας ημιρυμ/νου Αλλαγή εμβόλου προωθητήρα Αλλαγή εμβόλου συρ.πόρτας ημιρυμ/νου Αλλαγή εμβόλου τηλεσκοπικού Αλλαγή εμβόλου φορείου Αλλαγή εμβόλου φορείου συμπιες Αλλαγή εμβόλου χειριστηρίου Αλλαγή εμπροσθ. Μέρους σκελετού Αλλαγή εμπρόσθιας μπάρας Αλλαγή επαγωγικού (φωτοκυττ) Αλλαγή επαφής Αλλαγή ερταλον κουζινεττου Αλλαγή ζύγι Αλλαγή ηλεκτρ. Βαλβ. Ψεκ. Ύδατος Αλλαγή ηλεκτρ. Συστημ. Ανυψωτ. Αλλαγή ηλεκτροβαλβίδας Αλλαγή θερμικού ηλεκτρ. Κυκλ. Αλλαγή θηλειας container Αλλαγή καδένας Αλλαγή καλωδιώσεως Αλλαγή κάμερας Αλλαγή κανόνα χειριστηρίου Αλλαγή κανονιού Αλλαγή καρδιάς αντλίας Αλλαγή καρρε άξονα Αλλαγή κατανεμητή Αλλαγή κεντρ. Ράουλου τυμπάνου Αλλαγή κεντρ. Τμημ. Προωθητήρα Αλλαγή κεντρικών δοκών σώματος Αλλαγή κεφαλής πλυστικού Αλλαγή κεφαλής τερματ. διακόπτη Αλλαγή κιτ οπισθ.παρακ. Αλλαγή κιτ χειριστηρίου Αλλαγή κολώνας τζαβεττας Αλλαγή κολώνων container Αλλαγή κολώνων οροφής Αλλαγή κολώνων πατώματος Αλλαγή κολώνων σώματος Αλλαγή κομπλέρ Αλλαγή κομπλέρ τροχών μειωτήρα Αλλαγή κουζινέτου Αλλαγή κοχυλιού Αλλαγή κρεμάστρας ανυψωτικού Αλλαγή κρεμάστρας ημιρυμ/νου Αλλαγή κρεμάστρας με γλίστρες Αλλαγή κρουπόν Αλλαγή κτενιού Αλλαγή λαδιού Αλλαγή λαδιού υδρ.κυκλωμ. Σμα Αλλαγή λαμαρίνας λάστιχου Αλλαγή λασπωτήρα Αλλαγή λάστιχου εισαγωγής Αλλαγή λάστιχου μπάρας ανυψωτικού Αλλαγή λάστιχου σκελετού Αλλαγή λεβιε χειριστηρίου Αλλαγή μαχαιριού πρέσας Αλλαγή μειωτή Αλλαγή μερών τυμπάνου Αλλαγή μεταλλάκτη Αλλαγή μίζας Αλλαγή μισού εμπρ.τμημ.σκελ. Δήμος Ιλίου Τεχνική Έκθεση Συντήρησης & Επισκευής μεταφορικών μέσων 17

18 Αλλαγή μισού τυμπάνου Αλλαγή προεκτ.σε γαντζ.μπρατς. Αλλαγή μόνιτορ Αλλαγή προωθητήρα Αλλαγή μπάρας ανυψωτικού Αλλαγή πυρρου Αλλαγή μπάρας εμβ. Ράουλου Αλλαγή πυρρου εμβ.ράουλου σμα Σταθερ/σης amplirol Αλλαγή πυρρου ραουλ.κυλ.φορ. Αλλαγή μπάρας σουστών Αλλαγή πυρρων συμπλ. Αλλαγή μπάρας τιμονιού Αλλαγή ράουλου Αλλαγή μπουτόν Αλλαγή ράουλου container Αλλαγή μπουτόν ηλεκτρ.χειριστ. Αλλαγή ράουλου κυλ.φορείου σμα Αλλαγή μπουτονιέρας Αλλαγή ράουλου παλαντζας Αλλαγή μπράτσου ανυψ.μηχαν. Αλλαγή ραουλοφωλιας Αλλαγή ντίζας κλίσεως ανυψωτ. Αλλαγή ραουλων κυλ.φορείου σμα Αλλαγή ντίζας τηλεχειρισμού Αλλαγή ρεγουλατορου αμπραγιαζ Αλλαγή ξυστρας φορείου σμα Αλλαγή ρεγουλατορου μπρατσου Αλλαγή οδηγών προωθητήρα Αλλαγή ρελε Αλλαγή οδηγών πατώματος Αλλαγή ρουλεμ.& γραναζ.μειωτη Αλλαγή ολων των φιλτρων Αλλαγή ρουλεμάν & στεγαν. Τροχ. Αλλαγή ορθοστατη προωθητ. Αλλαγή ρουλεμάν άκρου εμβ.φορ. Αλλαγή ουρανου container Αλλαγή ρουλεμάν ανυψωτικού Αλλαγή ουρανου πρεσσας Αλλαγή ρουλεμάν καβαλετου Αλλαγή πατώματος container Αλλαγή ρουλεμάν μαχαιριού Αλλαγή πατώματος πρεσσας Αλλαγή ρουλεμάν πλατω Αλλαγή πελματων ανυψωτικού Αλλαγή ρουλεμάν πόρτας ημιρυμ/ Αλλαγή πεταλου φωτοκυτταρου Αλλαγή ρουλεμάν πρεσσας Αλλαγή πηνιου Αλλαγή ρουλεμάν ράουλου Αλλαγή πι καδενας Αλλαγή ρυθμιστη Αλλαγή πι οδηγών προωθητήρα Αλλαγή σασμάν Αλλαγή πι ολισθησης γλιστρας Αλλαγή σιδηροσωληνα Αλλαγή πιεζοστατη Αλλαγή σκαλοπατιού Αλλαγή πινακα container Αλλαγή σκάφης μυλου Αλλαγή πιστολιου Αλλαγή σκάφης πρεσσας Αλλαγή πλαινού σκάφης Αλλαγή σκελετού Αλλαγή πλαινού τραβερσας Αλλαγή σταυρου Αλλαγή πλαινων καπακ.εμβ.πορτ. Αλλαγή στεγανών Αλλαγή πλαινων σώματος Αλλαγή στεγανών εμβολ. Ανυψ. Αλλαγή πλακακιου αντλίας Αλλαγή πλακετας Αλλαγή στεγανών εμβολ. Ανυψωτ. Αλλαγή πλατης φορείου Αλλαγή στεγανών εμβολ. Ασφαλισης Αλλαγή πλατω Αλλαγή ποδαρικου Αλλαγή στεγανών εμβολ. Γαντζου Αλλαγή ποδιάς Amplirol Αλλαγή πορτάκι Αλλαγή στεγανών εμβολ. Κτενιου Αλλαγή πορτάκι container Αλλαγή στεγανών εμβολ. Μαχαιρ. Αλλαγή πορτάκι container σμα Αλλαγή στεγανών εμβολ. Πόρτας Αλλαγή πορτάκι φορτ.πρεσσας Αλλαγή στεγανών εμβολ. Προωθ. Αλλαγή πόρτας Αλλαγή στεγανών εμβολ. Συγκρ. Αλλαγή πόρτας container Αλλαγή πριζας Αλλαγή στεγανών εμβολ. Τηλ. Αλλαγή προβολεα Ημιρυμ/νου Αλλαγή στεγανών εμβολ. Φορείου Δήμος Ιλίου Τεχνική Έκθεση Συντήρησης & Επισκευής μεταφορικών μέσων 18

19 Αλλαγή στεγανών εμβολ.γαντζου Αλλαγή στεγανών υδρ.εμβ.πόρτας Αλλαγή στεγανών υδραυλ.κινητ. Αλλαγή στεγανών χειρ.φορτ.-εκφ Αλλαγή στεφανης κυλις.τυμπανου Αλλαγή στοιχειου φιλτρου εισαγ Αλλαγή στοπ σουστας Αλλαγή συρματοσχοινου Αλλαγή συρομ.πόρτας ημιρυμ/νου Αλλαγή συστ. Γαντζου ασφαλισης Αλλαγή συστ.ελεγχου συμπιεστη Αλλαγή σωλήνα πολυαμιδιου Αλλαγή σώματος Αλλαγή τακακι γλιστρας προωθητ Αλλαγή τακακι γλιστρας φορείου Αλλαγή τακακι γλιστρας φορείου Ημιρυμ/νου Αλλαγή τακου βαλβίδας Αλλαγή ταχυσυνδεσμων Αλλαγή τερματικου διακόπτη Αλλαγή τζαβεττας Αλλαγή τμημ. Καθρεπτη σκελετού Αλλαγή τμημ. Οροφής Αλλαγή τμημ. Τραβερσας σώματος Αλλαγή τμηματος πόρτας Αλλαγή τμηματος σκάφης Αλλαγή τμηματος σώματος Αλλαγή τμηματος ψευδοπλ. Αλλαγή τουμπο εμβόλου Αλλαγή τρoxoy container Αλλαγή τραβερσας πόρτας Αλλαγή τραβερσας σκάφης Αλλαγή τραβερσας σώματος container Αλλαγή τσιμουχας στεγ.ρουλ. Αλλαγή τσιμουχων ράουλου Αλλαγή τυμπανου Αλλαγή υδρ. Ηλεκτροβαλβιδας Αλλαγή υδρ. Κυκλ.ποδαρικων Αλλαγή υδρ. Κυκλωματος αντλίας Αλλαγή υδραυλικης αντλίας Αλλαγή υδραυλικού κινητήρα Αλλαγή φανου Αλλαγή φαρου Αλλαγή φιλτρου Αλλαγή φιλτρου norba Αλλαγή φιλτρου επιστρ. Σμα Αλλαγή φις Αλλαγή φλαντζας Αλλαγή φορείου Αλλαγή φτερου Αλλαγή φυλλου αλουμινιου Αλλαγή φυσσουνακι αέρος Αλλαγή χειριστηρίου Αλλαγή χερουλι εργατων Αλλαγή χωνιου Αλλαγή ψευδοπλαισιου Αλλαγή ψυκτροθηκης Αποσυν.-επαν. Ηλεκτ. Κιν. Πρεσσας Αποσυνδ.-επαν. Αναστολεα ελατ. Αποσυνδ.-επαν. Ανατρ. Κιβωτ. Αποσυνδ.-επαν. Αντλίας Αποσυνδ.-επαν. Αντλίας πλυστικ Αποσυνδ.-επαν. Ανυψωτ. Μηχαν. Αποσυνδ.-επαν. Άξονα ανυψωτ. Αποσυνδ.-επαν. Άξονα μεταδ. Αποσυνδ.-επαν. Βάσης ράουλου ελ Αποσυνδ.-επαν. Βραχίονα ανυψ. Αποσυνδ.-επαν. Δελτα Αποσυνδ.-επαν. Δοχειου λαδιού Αποσυνδ.-επαν. Εμβ. Ανατρ. Αποσυνδ.-επαν. Εμβ. Ανυψ. Cont Αποσυνδ.-επαν. Εμβ. Ανυψ. Αποσυνδ.-επαν. Εμβ. Ανυψωτ. Αποσυνδ.-επαν. Εμβ. Ασφαλισης Αποσυνδ.-επαν. Εμβ. Βελονιου Αποσυνδ.-επαν. Εμβ. Γαντζου Αποσυνδ.-επαν. Εμβ. Γαντζου Amplirol Αποσυνδ.-επαν. Εμβ. Κτενιου Αποσυνδ.-επαν. Εμβ. Μαχαιριού Αποσυνδ.-επαν. Εμβ. Περιστρ. Αποσυνδ.-επαν. Εμβ. Πόρτας Αποσυνδ.-επαν. Εμβ. Προωθ. Αποσυνδ.-επαν. Εμβ. Ράουλου Σταθερ/σης amplirol Αποσυνδ.-επαν. Εμβ. Συγκ. Αποσυνδ.-επαν. Εμβ. Τηλ. Ημιρυμ/νου Αποσυνδ.-επαν. Εμβ. Φορείου Αποσυνδ.-επαν. Ηλεκτρ.μοτερ Αποσυνδ.-επαν. Καβαλετου Αποσυνδ.-επαν. Κρεμάστρας Αποσυνδ.-επαν. Μαχαιριού Αποσυνδ.-επαν. Μειωτη Αποσυνδ.-επαν. Μπρατσου ανυψ. Αποσυνδ.-επαν. Παλαντζας Αποσυνδ.-επαν. Πενταλ Αποσυνδ.-επαν. Πεταλου Αποσυνδ.-επαν. Πόρτας Αποσυνδ.-επαν. Πόρτας κιβωταμ. Αποσυνδ.-επαν. Πρεσσας σμα Δήμος Ιλίου Τεχνική Έκθεση Συντήρησης & Επισκευής μεταφορικών μέσων 19

20 Αποσυνδ.-επαν. Προωθητήρα Αποσυνδ.-επαν. Ράουλου Αποσυνδ.-επαν. Ράουλου παλαντζας Αποσυνδ.-επαν. Ραουλων φορείου Αποσυνδ.-επαν. Ρουλεμάν παλαντζας Αποσυνδ.-επαν. Σασμάν Αποσυνδ.-επαν. Σκελετού Αποσυνδ.-επαν. Τηλεχειρ/ριου Αποσυνδ.-επαν. Υδραυλ. Αντλίας Αποσυνδ.-επαν. Υδραυλ.κινητήρα Αποσυνδ.-επαν. Υπερκατασκευης Αποσυνδ.-επαν. Φορείου Αποσυνδ.-επαν. Φορείου συμπιες Αποσυνδ.-επαν. Χειριστηρίου Αποσυνδ.-μετατ.- επαν. Γαντζων Αποσυνδεση παλαιας υπερκατασκ. Αποσυνδεση πλυστικού Βαφη container Βαφη απορ/ρου Βαφη πόρτας Βαφη υπερκατασκευης Γενικο service κινητήρα hatz Έλεγχος & ρύθμιση φωτοκυτταρου Έλεγχος ανυψωτικού μηχανισμου Έλεγχος γαντζων ασφαλισης πόρτας Έλεγχος διαρροων Έλεγχος εμβολων πόρτας Έλεγχος ηλεκτρικου κυκλωματος Έλεγχος κομπρεσερ Έλεγχος λειτουργ.συμπιεστη σμα Έλεγχος πιεσεων Έλεγχος πιεσεων σμα Έλεγχος πιεσεως εμβολ. Γαντζου Έλεγχος ραουλων Έλεγχος σασμάν Έλεγχος υδραυλ. Αντλίας Έλεγχος υδραυλ. Κινητήρα Έλεγχος υδραυλ. Χειριστηρίου Έλεγχος υδραυλικος ς.μ.α. Έλεγχος ψευδοπλαισιου Ενίσχυση ανυψωτικού μηχανισμου Ενίσχυση αρθρωσεων πόρτας Ενίσχυση άρθρωσης εμβολ.πόρτας Ενίσχυση άρθρωσης εμβόλου προωθ. Ενίσχυση άρθρωσης εμβόλου φορείου Ενίσχυση βάσης ελατηρ.σωμ.πρεσσας Ενίσχυση βάσης εμβόλου φορείου Ενίσχυση βάσης πυρρου τυμπανου Ενίσχυση βάσης στηριξης πόρτας Ενίσχυση βραχιονων ανυψ.μηχαν. Ενίσχυση γεφυρας Ενίσχυση δελτα Ενίσχυση δεξαμενης νερου Ενίσχυση εμπροσθ.γεφ.ψευδοπλ. Ενίσχυση εσωτερικου τυμπανου Ενίσχυση κολώνας ανυψωτικού Ενίσχυση κολώνας σώματος Ενίσχυση κολώνων πόρτας Ενίσχυση κοχυλιου Ενίσχυση κρεμάστρας ανυψωτικού Ενίσχυση μασιφ τυμπανου Ενίσχυση μαχαιριού Ενίσχυση οδηγών προωθητήρα Ενίσχυση ορθοστατη Ενίσχυση οροφής σωματ.πρεσσας Ενίσχυση πατώματος Ενίσχυση πεταλου Ενίσχυση πι καδενας Ενίσχυση πλαιν. Σκάφης πρεσσας Ενίσχυση πλαινων σκάφης Ενίσχυση πλαισίου Ενίσχυση πλατης φορείου Ενίσχυση ποδιάς Ενίσχυση πόρτας Ενίσχυση προωθητήρα Ενίσχυση πυρρων συμπλεξης Ενίσχυση ραουλοφορου βάσης Ενίσχυση ραουλοφωλιας Ενίσχυση σασσι container Ενίσχυση σκάφης Ενίσχυση σώματος πρεσσας Ενίσχυση τζαβετας Ενίσχυση τραβερσας πόρτας Ενίσχυση τραβερσας σκάφης Ενίσχυση τυμπανου Ενίσχυση φορείου container Ενίσχυση φορείου ς.μ.α. Ενίσχυση φτερου Ενίσχυση φωλιας γαντζου Ενίσχυση ψευδοπλαισιου Ενίσχυση ψευδοπλαισιου amplirol Ενίσχυση-ευθ/ση γαντζου amplirol Ενίσχυση-συγκολ.πλατης φορείου Επανατοποθέτηση πρεσσας σμα Επιβραχυνση πλαισίου Επισκeyh (τορνιρ.-γεμ.) Αξον.ραουλων Επισκευή ανυψωτικού μηχανισμου Δήμος Ιλίου Τεχνική Έκθεση Συντήρησης & Επισκευής μεταφορικών μέσων 20

ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή οχημάτων για το έτος 2015-2016.

ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή οχημάτων για το έτος 2015-2016. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή οχημάτων για το έτος 2015-2016. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 346.245,00 (

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000,00 ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000,00 ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ταχ.Δ/νση :Δρόμος αεροδρομίου Πληροφορίες: Τηλέφωνο : 2695048125 Fax : 2695023004 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΡΩΝ (ΠΛΑΙΣΙΩΝ) ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΡΩΝ (ΠΛΑΙΣΙΩΝ) ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ KAI ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 188,000,00 ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ Α.Μ.:98/2014 ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:101.000,00 με ΦΠΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15477 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 2015» Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΖΟΡΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 2015» Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΖΟΡΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Αρ. Μελέτης: 17/2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Αρ. Μελέτης: 17/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ Η Μ Ο Σ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Προϋπολογισµός.: 244.270,00 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΙΤΛΟΣ: «Προµήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια ανταλλακτικων για την

ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια ανταλλακτικων για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τμήμα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 14PROC002327056 Νεα Μουδανια 07-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 31293 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ : Ποιότητα Ζωής, Καθαριότητας &

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 28/5/213 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 16572 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. Δημάρχου: 117 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α.Διάκου Τ.Κ. : 14565,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Εμμανουήλ Παππά 10, Πολύγυρος Ταχ. Κώδικας : 63100 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια ανταλλακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΕΡΓΑΣΙΑ) & ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Η/Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ17ΩΞ3-ΤΩ2. Αριθµ. Απόφασης: 216/2013

ΑΔΑ: ΒΛ17ΩΞ3-ΤΩ2. Αριθµ. Απόφασης: 216/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 18/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης: 216/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξ/πόλη 30/03/12 ΠΕΡ.ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΟΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξ/πόλη 30/03/12 ΠΕΡ.ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΟΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξ/πόλη 30/03/12 ΠΕΡ.ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΟΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρθρο Αρθ.Αν

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ.: 12 / 2015. Επιτοιχο κλιματιστικό 9ΒΤU 1 Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 24ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 2

Α.Μ.: 12 / 2015. Επιτοιχο κλιματιστικό 9ΒΤU 1 Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 24ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τμήμα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων

Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων Αρ. Μελέτης 6/2015 Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ α) Τεχνική Έκθεση β) Τεχνικές Προδιαγραφές γ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ.Διεύθυνση: 2 ος όροφος κτιρίου ΕΑΣ Λήμνου Τ.Κ.81400, Μύρινα Λήμνου Τηλ.: 2254350026, Φαξ: 2254020062 Μύρινα, 22 Ιουνίου 2012 Αρ. Πρωτ. : 14575 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΠΡΟΫΠ. 40.590,00(με ΦΠΑ) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Ορχομενού Έχοντας υπόψη 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV: 50413200-5 - «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισµού πυρόσβεσης».

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV: 50413200-5 - «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισµού πυρόσβεσης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ιεύθυνση: Λ. Πεντέλης 150, 15235, Χαλάνδρι Τµήµα Κίνησης Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Αρµόδιος : Κ. Καλογήρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 10.000,00 ΤΙΜΗ ΣΕ ΣΥΝΟΛΑ 43.000,00

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 10.000,00 ΤΙΜΗ ΣΕ ΣΥΝΟΛΑ 43.000,00 Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Σερρών ήµος Ηράκλειας Αρ. Μελέτης : 9 /2015 Έργο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ» Χρηµατοδότηση: ΗΜΟΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. ΕΡΓΟ : Προμήθεια απορροφητικής σκούπας. Κ.Μ. : Π30/2010 ΠΡΟΫΠ : 203.305,78 με το Φ.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. ΕΡΓΟ : Προμήθεια απορροφητικής σκούπας. Κ.Μ. : Π30/2010 ΠΡΟΫΠ : 203.305,78 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΡΓΟ : Προμήθεια απορροφητικής σκούπας. Κ.Μ. : Π30/2010 ΠΡΟΫΠ : 203.305,78 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προμήθεια απορροφητικής σκούπας. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και τοποθέτηση υδραυλικών γερανών»

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και τοποθέτηση υδραυλικών γερανών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και τοποθέτηση υδραυλικών γερανών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 68.880,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Προμήθειας ανταλλακτικών που απαιτούνται για την συντήρηση και επισκευή έως εξήντα τεσσάρων (64) Υπηρεσιακών Οχημάτων.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Προμήθειας ανταλλακτικών που απαιτούνται για την συντήρηση και επισκευή έως εξήντα τεσσάρων (64) Υπηρεσιακών Οχημάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Λ. ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Συντάξας. όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν.

Ο Συντάξας. όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιστέρι:10/9/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμός μελέτης:17/2013 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Προμήθεια καυσίμων & ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ελαιολιπαντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός T.K. 85100 FAX: 2241364695 ΤΗΛ:224364615

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός T.K. 85100 FAX: 2241364695 ΤΗΛ:224364615 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΡΟΔΟΣ 10/09/2012 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Α.Δ.Α.: Β4Θ4Ω1Ρ-ΡΧ4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Πολυτεχνείου 50 Τ.Κ. 63100,Πολύγυρος Τηλ.: 2371350753 FAX.: 237150763 E-mail :prom1@polygyros.gr ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κροκιδά 2 20100, Κόρινθος Αγλαΐα Κεφάλου 2741360696 2741360755 a.kefalou@pekorinthias.gr

Κροκιδά 2 20100, Κόρινθος Αγλαΐα Κεφάλου 2741360696 2741360755 a.kefalou@pekorinthias.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. νση: Ταχ.Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλ: Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Ο Ι Χ Τ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ν Ο Ι Χ Τ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Η ) ΕΡΓΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟΥ.ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Κ.Α. 3020043 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 9 η /Π/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 9 η /Π/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Ταχ. Δ/νση: ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145.64 Πληρ. : Ε.Ταγιάδου Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα