Προϋπολογισμός: ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προϋπολογισμός:199.250 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Πληροφορίες: κ. Δημήτρης Μπούας Ταχ. Διεύθυνση: Αγ. Βασιλείου 62 Περιστέρι 1213 Τηλ Περιστέρι:12/12/2013 Αριθμός μελέτης:23/2013 Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου για το έτος Προϋπολογισμός: ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην ασφάλιση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου για το έτος Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των ΕΥΡΩ, και θα βαρύνει πιστώσεις οι οποίες θα εγγραφούν στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με βάση τους όρους που θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή κατά τις διατάξεις των: - Ν.2286/9/Α 19 «Προμήθειες Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». - Ν.2307/199/Α 113 «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». - Ν.239/1997/Α 244 «Συγκρότηση Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης». - Ν.3463/2006/Α 114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». - Ν.348/2007/Α 68 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» - Ν.3801/2009/Α 163, «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης» - N.382/2010/A 87 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης πρόγραμμα Καλλικράτης». - Του Ν.3886/2010/Α 173 «Δικαστική προστασία κατά ση σύναψη δημοσίων συμβάσεων Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 89/66/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21 ης Ιουνίου 1989(L39) και την οδηγία 92/13/ΕΟΚ του συμβουλίου της 2 ης Φεβρουαρίου 1992 (L76) όπως τροποποιήθηκαν με την οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 11 ης Δεκεμβρίου 2007 (L33). - Ν.3979/2011/Α 138 «για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις». - Του Ν.4013/2011/Α 204 «Σύσταση Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων & κεντρικού ηλεκτρονικού μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» - ΠΔ 166/2003/A 38 «Προσαρμογή με Οδηγ.2000/3:Καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». - Π.Δ.28/1980/Α 11 ΟΤΑ Μελέτες, έργα, προμήθειες. - ΚΥΑ Π1/2380/Β 3400 «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του κεντρικού ηλεκτρονικού μητρώου δημοσίων συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» όπως έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν. Ο Συντάξας Δημήτριος Μπούας Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός (Με κάθε επιφύλαξη όσον αφορά στον αριθμό, στην περιγραφή, στην αξία καθώς και στην αξία του περιεχομένου των κτιρίων του Δήμου.) Σελίδα 1 από 23

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Πληροφορίες: κ. Δημήτρης Μπούας Ταχ. Διεύθυνση: Αγ. Βασιλείου 62 Περιστέρι 1213 Τηλ Περιστέρι:12/12/2013 Αριθμός μελέτης:23/2013 Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου για το έτος Προϋπολογισμός: ΕΥΡΩ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο της προμήθειας Η παρούσα μελέτη αφορά στην ασφάλιση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου. Η ασφάλιση αυτή θα καλύπτει το χρονικό διάστημα από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου ΑΡΘΡΟ 2 Ισχύουσες διατάξεις Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας υπάγονται στις διατάξεις : - Ν.2286/9/Α 19 «Προμήθειες Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». - Ν.2307/199/Α 113 «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». - Ν.239/1997/Α 244 «Συγκρότηση Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης». - Ν.3463/2006/Α 114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». - Ν.348/2007/Α 68 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» - Ν.3801/2009/Α 163, «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης» - N.382/2010/A 87 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης πρόγραμμα Καλλικράτης». - Του Ν.3886/2010/Α 173 «Δικαστική προστασία κατά ση σύναψη δημοσίων συμβάσεων Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 89/66/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21 ης Ιουνίου 1989(L39) και την οδηγία 92/13/ΕΟΚ του συμβουλίου της 2 ης Φεβρουαρίου 1992 (L76) όπως τροποποιήθηκαν με την οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 11 ης Δεκεμβρίου 2007 (L33). - Ν.3979/2011/Α 138 «για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις». - Του Ν.4013/2011/Α 204 «Σύσταση Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων & κεντρικού ηλεκτρονικού μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» Σελίδα 2 από 23

3 - ΠΔ 166/2003/A 38 «Προσαρμογή με Οδηγ.2000/3:Καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». - Π.Δ.28/1980/Α 11 ΟΤΑ Μελέτες, έργα, προμήθειες. - ΚΥΑ Π1/2380/Β 3400 «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του κεντρικού ηλεκτρονικού μητρώου δημοσίων συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν. ΑΡΘΡΟ 3 Συμβατικά στοιχεία Συμβατικά στοιχεία της προμήθειας θεωρούνται: α) Η διακήρυξη δημοπρασίας β) Η παρούσα μελέτη γ) Η προσφορά του μειοδότη. ΑΡΘΡΟ 4 Προϋπολογισμός και τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των ΕΥΡΏ, θα βαρύνει πιστώσεις οι οποίες θα εγγραφούν στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό του έτους 2014 του Δήμου. Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τους όρους που θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή. ΑΡΘΡΟ Σύμβαση Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι υποχρεωμένος να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, όχι μικρότερο των πέντε ημερών ούτε μεγαλύτερο των δέκα ημερών, προς υπογραφή των σχετικών συμβάσεων και να καταθέτει, την κατά το άρθρο 6 της παρούσης, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. ΑΡΘΡΟ 6 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε ποσοστό % επί του προϋπολογισμού της προμήθειας μη συνυπολογιζομένης της επιτευχθείσης έκπτωσης κατά τη δημοπρασία. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την λήξη της ισχύος των ασφαλιστήριων συμβολαίων. ΑΡΘΡΟ 7 Ποινικές ρήτρες - έκπτωση του αναδόχου Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν. Σελίδα 3 από 23

4 ΑΡΘΡΟ 8 Πληρωμή- Φόροι - τέλη - κρατήσεις Η πληρωμή θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού πλην του Φ.Κ.Ε. Τ.Ε.Α. Ο Συντάξας Δημήτριος Μπούας Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός (Με κάθε επιφύλαξη όσον αφορά στον αριθμό, στην περιγραφή, στην αξία καθώς και στην αξία του περιεχομένου των κτιρίων του Δήμου.) Θεωρήθηκε Ο Διευθυντής Στέφανος Μαρούκος Σελίδα 4 από 23

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Πληροφορίες: κ. Δημήτρης Μπούας Ταχ. Διεύθυνση: Αγ. Βασιλείου 62 Περιστέρι 1213 Τηλ Περιστέρι:12/12/2013 Αριθμός μελέτης:23/2013 Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου για το έτος Προϋπολογισμός: ΕΥΡΩ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο της προμήθειας Η παρούσα μελέτη αφορά στην ασφάλιση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου για το έτος ΑΡΘΡΟ 2ο : Προδιαγραφές ασφάλισης της κινητής περιουσίας του Δήμου. Η ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου θα καλύπτει κατά περίπτωση: Αστική ευθύνη με κάλυψη υλικών ζημιών ΕΥΡΩ και σωματικές βλάβες ΕΥΡΩ ή όπως ορισθεί από την εν ισχύ το έτος 2014 νομοθεσία. Φωτιά, σύμφωνα με τι αξίες των οχημάτων όπως αυτές δίνονται στην παρούσα μελέτη. Τρομοκρατικές ενέργειες σύμφωνα με τι αξίες των οχημάτων όπως αυτές δίνονται στην παρούσα μελέτη.. Ζημιές και βλάβες παρακληθείσες από φυσικά φαινόμενα (συμπεριλαμβανομένης χαλάζης) σύμφωνα με τι αξίες των οχημάτων όπως αυτές δίνονται στην παρούσα μελέτη.. Θραύση κρυστάλλων 1.00 ΕΥΡΩ. Αστική ευθύνη μεταφερομένων φορτίων (εξαιρουμένων των ΜΕ) με κάλυψη υλικών ζημιών έναντι τρίτων ΕΥΡΩ και σωματικές βλάβες έναντι τρίτων ΕΥΡΩ Επέκταση αστικής ευθύνης (εξαίρεση άρθρου 2 και 26 Ν.Δ 489/76). Αστική ευθύνη μηχανημάτων ως εργαλεία με κάλυψη υλικών ζημιών έναντι τρίτων ΕΥΡΩ και σωματικές βλάβες έναντι τρίτων ΕΥΡΩ. Φροντίδα ατυχήματος. Οι προσφερόμενες τιμές θα αναφέρονται στο ετήσιο κόστος ασφάλισης, θα είναι ανεξαρτήτως BONUS-MALUS και θα παραμείνουν σταθερές και δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση ή αναπροσαρμογή εκτός εάν υπάρξει παρέμβαση του αρμόδιου Υπουργείου όσον αφορά σε τυχόν αναπροσαρμογή των κατώτατων υποχρεωτικών ορίων ασφάλισης. Σε περίπτωση ασφάλισης οχήματος για χρονικό διάστημα μικρότερο των δώδεκα μηνών, το κόστος ασφάλισης θα προκύψει ως ποσοστό του ετήσιου κόστους ασφάλισης Σελίδα από 23

6 αντίστοιχο με τον αριθμό των μηνών για τους οποίους θα ισχύει το σχετικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει από την κυκλοφορία οποιοδήποτε όχημα επιθυμεί με ταυτόχρονη διακοπή του συμβολαίου ασφάλισης του. Ο ανάδοχος υποχρεούται και αναλαμβάνει να ασφαλίσει με τους ίδιους όρους και συμφωνίες οι οποίες ορίζονται με την υπό ανάθεση σύμβαση και οποιοδήποτε νέο όχημα θέσει σε κυκλοφορία ο Δήμος εντός του έτους 2014 Η οικονομική προσφορά θα δοθεί χωρίς απαλλαγές. Άρθρο 3 ο : Κινητή περιουσία του Δήμου. Τα οχήματα και μηχανήματα έργου του Δήμου τα οποία σήμερα είναι σε λειτουργία και για την ασφάλιση των οποίων οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν προσφορά είναι τα ακόλουθα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Α/Α ΑΡ.ΚΥΚΛ. ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΤΥΠΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΞΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ( ) ΚΗΗ 1728 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ IVECO ML 10E22 ZCFA1LG F4AE3681B ΚΑΟΥΣΗΣ RL200 9/6/ ,00 2 ΚΗΗ 1729 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ IVECO ML 10E22 ZCFA1LG F4AE3681B ΚΑΟΥΣΗΣ RL200 9/6/ ,00 3 ΚΗΗ 477 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ IVECO ML 10E22 ZCFA4LG F4AE368B1BR ΗΦΑΙΣΤΟΣ 12ΚΜ 22/12/ ,00 4 ΚΗΗ 4776 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ IVECO ML 10E22 ZCFA4LG F4AE368B1BR ΗΦΑΙΣΤΟΣ 12ΚΜ 22/12/ ,00 ΚΗΗ 228 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ DAF FA LF. XLRAEGF 0L ΚΑΟΥΣΗΣ RL201 23/12/ ,00 6 ΚΗΗ 1809 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES ECO 1828 GLL/39 WDB9741 1V M906LAGEEV/ 1 ΚΑΟΥΣΗΣ RL200 14KM 1/9/ ,00 7 ΚΗΗ 1810 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES ECO 1828 GLL/39 WDB9741 1V21299 M906LAGEEV/ 1 ΚΑΟΥΣΗΣ RL200 14KM 1/9/ ,00 8 ΚΗΗ 1811 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES ECO 1828 GLL/39 WDB9741 1V M906LAGEEV/ 1 ΚΑΟΥΣΗΣ RL200 14KM 1/9/ ,00 Σελίδα 6 από 23

7 9 ΚΗΗ 1812 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES ECO 1828 GLL/39 WDB9741 1V M906LAGEEV/ 1 ΚΑΟΥΣΗΣ RL200 14KM 1/9/ ,00 10 ΚΗΙ 9718 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 11 ΚΗΙ 9719 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 12 ΚΗΙ 9723 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 13 ΚΗΙ 9724 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 14 ΚΗΙ 972 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 1 ΚΗΙ 9726 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 16 ΚΗΙ 9727 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ DAF DAF DAF DAF DAF DAF DAF FA LF E12 FA LF E12 FA LF.20 E18 FA LF.20 E18 FA LF.20 E18 FA LF.20 E18 FA LF.20 E18 XLRAE4CF 0L XLRAE4CF 0L XLRAECF 0L XLRAECF 0L XLRAECF 0L XLRAECF 0L XLRAECF 0L CE 162C CE 162C CE 184C CE 184C CE 184C CE 184C CE 184C Η PR2000 8KM & ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ Η LC8 Η PR2000 8KM & ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ Η LC8 ΚΑΟΥΣΗΣ RL300 16KM & ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ Η LC16 ΚΑΟΥΣΗΣ RL300 16KM & ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ Η LC16 ΚΑΟΥΣΗΣ RL300 16KM & ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ Η LC16 ΚΑΟΥΣΗΣ RL300 16KM & ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ Η LC16 ΚΑΟΥΣΗΣ RL300 16KM & ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ Η LC16 13/7/ ,00 13/7/ ,00 13/7/ ,00 13/7/ ,00 13/7/ ,00 13/7/ ,00 13/7/ ,00 17 ΚΗΟ 4746 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ SCANIA P93ML4X2Z Y2PM4X2Z DSC ΚΑΟΥΣΗΣ CRV /12/ ,00 18 ΚΗΟ 4748 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ SCANIA P93ML4X2Z Y2PM4X2Z DSC ΚΑΟΥΣΗΣ CRV /12/ ,00 19 ΚΗΟ 4749 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ SCANIA P93ML4X2Z Y2PM4X2Z DSC ΚΑΟΥΣΗΣ CRV /12/ ,00 20 ΚΗΟ 471 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ SCANIA P93ML4X22 Y2PM4X DSC ΚΑΟΥΣΗΣ CRV /12/ ,00 21 ΚΗΟ 483 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ SCANIA Τ113ΕΚ ΧLΕPΗ6Χ4Ζ DSC1121L ΚΑΟΥΣΗΣ RL 3 22/8/ ,00 Σελίδα 7 από 23

8 22 ΚΗΟ 484 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ SCANIA Τ113ΕΚ ΧLΕPΗ6Χ4Ζ DSC1121L ΚΑΟΥΣΗΣ RL 3 22/8/ ,00 23 ΚΗΟ 4931 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ STEYER 33S41 VANT48ZZZ YM D2866LF31 ΚΑΟΥΣΗΣ RL 3 10/12/ ,00 24 ΚΗΟ 4932 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ STEYER 33S41 VANT48ZZZ YM D2866LF31 ΚΑΟΥΣΗΣ RL 3 10/12/ ,00 2 ΚΗΟ 4933 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ STEYER 33S41 VANT48ZZZ YM D2866LF31 ΚΑΟΥΣΗΣ RL 3 10/12/ ,00 26 ΚΗΟ 4934 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ STEYER 33S41 VANT48ZZZ YM D2866LF31 ΚΑΟΥΣΗΣ RL 3 10/12/ ,00 27 ΚΗΟ 493 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ STEYER 33S41 VANT48ZZZ YM28376 D2866LF31 ΚΑΟΥΣΗΣ RL 3 10/12/ ,00 28 ΚΗΟ 4936 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ STEYER 33S41 VANT48ZZZ YM D28662F31 ΚΑΟΥΣΗΣ RL 3 10/12/ ,00 29 ΚΗΟ 4937 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ STEYER 33S41 VANT48ZZZ YM D2866LF31 ΚΑΟΥΣΗΣ RL 3 10/12/ ,00 30 ΚΗΟ 499 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ SCANIA DB4X2 XLEP4X DSC911 ΚΑΟΥΣΗΣ RL /11/ ,00 31 ΚΗΟ 4996 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ SCANIA DB4X2 XLEP4X DSC911 ΚΑΟΥΣΗΣ RL /11/ ,00 32 ΚΗΟ 4997 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ SCANIA DB4X2 XLEP4X DSC911 ΚΑΟΥΣΗΣ RL /11/ ,00 33 ΚΗΟ 4998 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ SCANIA DB4X2 XLEP4X DSC911 ΚΑΟΥΣΗΣ RL /11/ ,00 34 ΚΗΟ 4999 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ SCANIA DB4X2 XLEP4X DSC911 ΚΑΟΥΣΗΣ RL /11/ ,00 3 ΚΗΟ 000 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ SCANIA DB4X2 XLEP4X DSC911 ΚΑΟΥΣΗΣ RL /11/ ,00 Σελίδα 8 από 23

9 36 ΚΗΟ 023 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ VOLVO TRUCK FL E 4X2R YV2E4CCAB D6B20 ΚΑΟΥΣΗΣ CRV1600 /9/ ,00 37 ΚΗΟ 024 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ VOLVO TRUCK FL E 4X2R YV2E4CCA2 2B D6B20 ΚΑΟΥΣΗΣ CRV1600 /9/ ,00 38 ΚΗΟ 091 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ NISSAN ATLEON TK VWANCFTK B Y FARID MINIMATIC 10/11/ ,00 39 ΚΗΟ 092 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ NISSAN ATLEON TK VWANCFTK B Y FARID MINIMATIC 10/11/ ,00 40 ΚΗΟ 093 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ VOLVO TRUCK FL E 4X2 R YV2E4CCA0 4B D6B* ΚΑΟΥΣΗΣ RL /11/ ,00 41 ΚΗΟ 094 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ VOLVO TRUCK FL E 4X2 R YV2E4CCA7 4B37724 D6B* ΚΑΟΥΣΗΣ RL /11/ ,00 42 ΚΗΟ 098 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ VOLVO TRUCK FL E 4X2 R YV2E4CCAX 4B37720 D6B*19977 ΚΑΟΥΣΗΣ RL 300 7/12/ ,00 43 ΑΑΒ 18 ΔΙΚΥΚΛΟ HONDA C /1/ ,00 44 ΑΑΒ 186 ΔΙΚΥΚΛΟ HONDA C-0-20/1/ ,00 4 ΑΑΒ 187 ΔΙΚΥΚΛΟ HONDA C-0-20/1/ ,00 46 ΑΑΒ 188 ΔΙΚΥΚΛΟ HONDA C /1/ ,00 47 ΑΚΗ 110 ΔΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO TΥΡΗ00Ν /6/ ,00 48 ΑΚΗ 3339 ΔΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO VESPA ZAPC C261M /8/ ,00 49 ΑΚΗ 3340 ΔΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO VESPA ZAPC C261M /8/ ,00 Σελίδα 9 από 23

10 0 ΑΚΗ 3341 ΔΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO VESPA ZAPC C261M /8/ ,00 1 ΑΚΗ 3342 ΔΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO VESPA ZAPC C261M /8/ ,00 2 ΙΖΑ 248 ΔΙΚΥΚΛΟ HONDA XL60V TRANSALP ZDCRD10A0 1F RD10E /1/ ,00 3 ΙΖΑ 249 ΔΙΚΥΚΛΟ HONDA XL60V TRANSALP ZDCRD10A0 1F RD10E /1/ ,00 4 ΙΖΑ 20 ΔΙΚΥΚΛΟ HONDA XL60V TRANSALP ZDRCD10AO 1F RD10E /1/ ,00 ΙΖΑ 21 ΔΙΚΥΚΛΟ HONDA XL60V TRANSALP ZDCRD10A0 1F RD10E /1/ ,00 6 ΙΡΖ 18 ΔΙΚΥΚΛΟ HONDA XL60V TRANSALP VTMRD11A0 3E RD10E 18/9/ ,00 7 ΧΕΧ 490 ΔΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO LIBERTY12 ZAPM M38 23/10/ ,00 8 ΧΕΧ 491 ΔΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO LIBERTY12 ZAPM M389M 23/10/ ,00 9 ΧΕΧ 492 ΔΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO LIBERTY12 ZAPM M389M 23/10/ ,00 60 ΧΖΙ 440 ΔΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO LIBERTY12 ΖΑΡΜ Μ381Ν 13/4/ ,00 61 ΧΖΙ 441 ΔΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO LIBERTY12 ΖΑΡΜ Μ381Ν 13/4/ ,00 62 ΧΖΙ 442 ΔΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO LIBERTY12 ΖΑΡΜ Μ381Ν 13/4/ ,00 63 ΧΖΙ 44 ΔΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO LIBERTY12 ΖΑΡΜ Μ381Ν 13/4/ ,00 Σελίδα 10 από 23

11 64 ΧΖΙ 446 ΔΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO LIBERTY12 ΖΑΡΜ Μ381Ν 13/4/ ,00 6 ΧΗΒ 790 ΔΙΚΥΚΛΟ SUZUKI DL 60 Α JS1B P09 1/6/ ,00 66 ΚΗΟ 4964 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HONDA CIVIC SEDAN JHMEJ940 WS08798 D14A /2/ ,00 67 ΚΗΟ 496 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HONDA CIVIC SEDAN JHMEJ940 WS08767 D14A /2/ ,00 68 ΚΗΟ 4966 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HONDA CIVIC SEDAN JHMEJ940 YS D14Z /2/ ,00 69 ΚΗΟ 07 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI MATRIX KMHPM81CP 3U ED /2/ ,00 70 ΚΗΟ 068 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ PEUGEOT 307 XR 1.4 VF33CKFUB KFU10FE /8/ ,00 71 ΚΗΟ 069 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ PEUGEOT 307 XR 1.4 VF33CKFUB KFU10FE /8/ ,00 72 ΚΗΟ 073 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ PEUGEOT 307 XR 1.6 VF33CNFUK NFU10FXM /8/ ,00 73 ΜΕ 6322 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ NISSAN CABSTAR E110 TL VWASBFTLO Y BD Y COLOMBO /12/ ,00 74 ΜΕ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ NISSAN CABSTAR E 120(TL110 4) VWADBFTL BD Y COLOMBO /9/ ,00 7 ΖΖΕ 9893 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ MAN SS 400L XG9400LS W0B01022 D0824L0H0-28/2/ ,00 76 ΖΖΕ 989 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ MAN SS 400L XG9400LS W0B0102 D0824L0H0-28/2/ ,00 77 ΚΗΟ 483 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ MAN 18420HOLC WMAA1039 W B 111-7/9/ ,00 Σελίδα 11 από 23

12 78 ΚΗΟ 026 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ IKARUS E91.AR TSEE91MAR 23GR0069 OM904LA111/ - 19/9/ ,00 79 ΚΗΟ 027 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ IKARUS E91.AR TSEE91MAR 23GR0068 OM904LA111/ - 19/9/ ,00 80 ΚΗΟ 049 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ IKARUS E91.AR TSEE91MAR 23GR0070 OM904LA111/ - 21/10/ ,00 81 ΚΗΟ 066 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ IRIZAR CENTURY 12.3 YV3R6H110 3A00128 D7C310EC99-30/6/ ,00 82 ΜΕ ΜΙΚΤΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ DAF FA LF.20 E1 XLRAECF 0L CE 184C CAPPELLOTTO CAP COMBI 100CL IX 13/7/ ,00 83 ΜΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ DAF 20 XLRAE0F 0L CUMMINS CE184C JET 40EH 3/9/ ,00 84 ΜΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ DAF 20 XLRAE0F 0L CUMMINS CE184C JET 40EH 3/9/ ,00 8 ΜΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ DAF 20 XLRAECF 0L CUMMINS CE184C JET 40EH 20/9/ ,00 86 ΜΕ 7100 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ IVECO 170 E23 ZCFA1RGH0 0B03471 FIAT / TEVEICO /10/ ,00 87 ΜΕ ΣΑΡΩΘΡΟ HACO CITYMASTE R YANMAR 4TNV88-BMHW CITYMASTER /4/ ,00 88 ΜΕ ΣΑΡΩΘΡΟ IVECO ML10E18 ZCFA1LD F4AE0681E C BUCHER CITYFAN 60 29/6/ ,00 89 ΜΕ ΣΑΡΩΘΡΟ IVECO ML10E18 ZCFA1LD F4AE0681E C BUCHER CITYFAN 60 29/6/ ,00 90 ΜΕ 8114 ΣΑΡΩΘΡΟ IVECO ML10E18 ZCFA1LD F4AE0681E C BUCHER CITYFAN 60 29/6/ ,00 91 ΜΕ ΣΑΡΩΘΡΟ BUCHER GUYER AG CITYCAT 2020 TEB0CC /12/ ,00 Σελίδα 12 από 23

13 92 ΜΕ 8296 ΣΑΡΩΘΡΟ BUCHER GUYER AG CITYCAT 2020 TEB0CC /12/ ,00 93 ΜΕ 9807 ΣΑΡΩΘΡΟ BUCHER GUYER AG CITYCAT 2020 TEB0CC VM64B/ // ,00 94 ΜΕ ΣΑΡΩΘΡΟ BUCHER GUYER AG CITYCAT 2020 TEB0CC VM64B/ // ,00 9 ΜΕ ΣΑΡΩΘΡΟ BUCHER GUYER AG CITYCAT 000XL TEB0CC XL 2// ,00 96 ΜΕ ΣΑΡΩΘΡΟ BUCHER GUYER AG CITYCAT 000XL TEB0CC XL 2// ,00 97 ΜΕ ΣΑΡΩΘΡΟ BUCHER GUYER AG CITYCAT 000XL TEB0CC XL 2// ,00 98 ΜΕ 9820 ΣΑΡΩΘΡΟ BUCHER GUYER AG CITYCAT 000XL TEB0CC XL 2// ,00 99 ΜΕ ΣΑΡΩΘΡΟ BUCHER GUYER AG CITYCAT 000XL TEB0CC XL 2// , ΖΗΡ 304 ΤΡΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO ATM2011 ATM2T ATM2M - 10/1/ , ΖΗΡ 30 ΤΡΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO ATM2011 ATM2T ATM2M - 11/1/ , ΖΗΡ 306 ΤΡΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO ATM2011 ATM2T443 4 ATM2M - 11/1/ , ΖΗΡ 308 ΤΡΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO ΑΠΕΤΜΠ703 ΑΤΜ3Τ ATM2M - 1/1/ , ΖΗΡ 309 ΤΡΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO ΑΠΕΤΜΠ703 ΑΤΜ3Τ ATM2M - 11/1/ ,00 10 ΚΗΙ 9720 ΥΔΡΟΦΟΡΟ DAF FA LF E12 XLRAE4CF 0L32404 CE 162C Η 13/7/ ,00 Σελίδα 13 από 23

14 106 ΚΗΙ 9721 ΥΔΡΟΦΟΡΟ DAF FA LF E12 XLRAE4CF 0L CE 162C Η 13/7/ , ΜΕ 603 ΥΔΡΟΦΟΡΟ SCANIA P94DB4X2N Z220 XLEP4X SCANIA DSC ΥΔΡΟΦΟΡΟ 20/8/ , ΜΕ 6036 ΥΔΡΟΦΟΡΟ SCANIA P94DB4X2N Z220 XLEP4X SCANIA DSC ΥΔΡΟΦΟΡΟ 20/8/ , ΚΗΙ 9722 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ MAN Χ4 WMAL90ZZ 7Y D0836LFL03 Η ΜΕ ΑΛΑΤΙΕΡΑ GILETTA PS300 & ΛΕΠΙΔΑ GILETTA LC30 13/7/ , ΚΗΟ 412 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ ΜΗ MITSUBISHI K11TUNL6 JMBONK110 NP G32HP984-13/8/ , ΚΗΟ 413 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ ΜΗ MITSUBISHI K11TUNL6 JMBONK110 NP G32HP0D31-13/8/ , ΚΗΟ 4661 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ DAF FA 9380W XLRAS48W 0E WS282H3717 ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 14/6/ , ΚΗΟ 4768 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ DAF FA 7240R XLRA E7RC0E RS180LR ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 2/2/ , ΚΗΟ 4838 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ IVECO MT 190Ε27 ZCFA1VLK ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 17/10/ ,00 11 ΚΗΟ 004 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ ΜΗ MITSUBISHI L MMBONK620 1D G63 AA /1/ , ΚΗΟ 00 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ ΜΗ MITSUBISHI L MMBONK620 1D G63 AA /1/ , ΚΗΟ 008 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ ΜΗ 4Χ4 MAZDA B2600 CAB PLUS 093 JMZUNSD72 0W G6-21/2/ , ΚΗΟ 009 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ ΜΗ 4Χ4 MAZDA B2600 CAB PLUS 093 JMZUN8D72 0W G6-21/2/ , ΚΗΟ 010 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ ΜΗ 4Χ4 MAZDA B2600 CAB PLUS 093 JMZUN8D72 0W G6-21/2/ ,00 Σελίδα 14 από 23

15 120 ΚΗΟ 011 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ VOLVO TRUCK FL L 4X2R YV2E4CAA0 1B D6B180 ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 26/3/ , ΚΗΟ 01 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ VOLVO TRUCK FM12 YV2J4DAD2 1A226 D12C420 ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 1// , ΚΗΟ 096 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ ΜΗ 4Χ4 MITSUBISHI L MMBCNK70 4D G64AC - 6/12/ , ΚΗΟ 097 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ ΜΗ 4Χ4 MITSUBISHI L MMBCNK70 4D G64AC - 6/12/ , ΥΟΑ 4269 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΚΛΕΙΣΤΟ RENAULT TRAFIC 1200 VF1TAX100 F ALMP707 CO /9/ ,00 12 ΚΗΟ 414 ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΟΡΤΑ ΚΑΙ ΓΕΡΑΝΟ DAF FA230HD XLRAE2311 TOΕ38208 K2070 ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΙΣΩ ΠΟΡΤΑ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΓΕΡΑΝΟ 13/7/ , ΚΗΟ 491 ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΔΩΝ MERCEDES 2631K6X4 WDB92141 IK ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 9/2/ , ΚΗΟ 4916 ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΔΩΝ MERCEDES 2631K6X4 WDB92141 IK ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 9/2/ , ΚΗΟ 12 ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΔΩΝ MERCEDES 338K WDB K ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 13/6/ , ΜΕ 4286 ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB 2CX4X4X ΜΕ 4287 ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB 4CX4X4X PERKINS EEC80/1269 AA0429U W PERKINS EEC80/1269 AB0424U X - 4/4/ ,00-4/4/ , ΜΕ 4482 ΦΟΡΤΩΤΗΣ FIAT ALLIS FR10C R10B 2T FIAT /10/ , ΜΕ ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB 4CX 4WS SM PERKINS T AK0640U H - 11/3/ , ΜΕ 6918 ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB 3CXSM4T PERKINS T / AK0640U J - 20/6/ ,00 Σελίδα 1 από 23

16 134 ΜΕ ΦΟΡΤΩΤΗΣ BOBCAT S V2203-M-DI- EU2-2// ,00 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τον δημοτικό σταθμό οχημάτων, οδός Αγίου Βασιλείου 62 Περιστέρι και να λάβουν επιπρόσθετες πληροφορίες για τα οχήματα και μηχανήματα έργου του Δήμου, υπεύθυνος ο κύριος Αναστάσιος Γαβαθάς, τηλ Ο Δήμος δεν δεσμεύεται για την ασφάλιση του συνόλου των οχημάτων τα οποία αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα. Ο ανάδοχος προμηθευτής θα πρέπει με την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού να ζητήσει από την υπηρεσία κατάσταση των οχημάτων τα οποία θα ασφαλιστούν. Οι διαγωνιζόμενοι θα επισυνάψουν στην προσφορά τους υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα αναλαμβάνουν με τους ίδιους όρους της παρούσας μελέτης και της προσφοράς τους την ασφάλιση και οποιουδήποτε νέου ή παλαιού οχήματος αποφασίσει ο Δήμος να θέσει σε κυκλοφορία εντός του έτους 2014 και το οποίο δεν αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο αποσυρθεί προσωρινά η μόνιμα από τον κυκλοφορία ασφαλισμένο όχημα θα διακόπτεται άμεσα το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και θα επιστρέφεται στο Δήμο το ποσό που απομένει. ΑΡΘΡΟ 4ο : Προδιαγραφές ασφάλισης της ακίνητης περιουσίας του Δήμου. από: Η ασφάλιση των ακινήτων και του λοιπού εξοπλισμού τους θα καλύπτει ζημιές Φωτιά τρομοκρατικές ενέργειες - πολιτικές ταραχές - στάσεις απεργίες κακόβουλες βλάβες. πρόσκρουση οχημάτων. Κλοπή. φυσικά φαινόμενα (θεομηνία,πλημμύρα, χιόνι, καταιγίδα, και χαλάζι). σεισμό. θραύση σωληνώσεων θέρμανσης -ψύξης. Βραχυκύκλωμα μέχρι ,00 ευρώ θραύση κρυστάλλων ΕΥΡΩ ανά ασφαλιζόμενο κίνδυνο. Επιπλέον θα καλύπτεται η αστική ευθύνη έναντι τρίτων από τη λειτουργία των ασφαλιζομένων κτηρίων (σωματικές βλάβες εκατό χιλιάδες ( ) ΕΥΡΩ κατά άτομο και υλικές ζημιές είκοσι χιλιάδες ( ) ΕΥΡΩ ανά γεγονός. Η οικονομική προσφορά θα δοθεί σε συνολικό ποσό σε ευρώ όπου θα συμπεριλαμβάνεται το κόστος όλων των καλύψεων και για όλη την περιουσία που η οποία περιγράφεται στην παρούσα, ανεξαρτήτως της χρήση της με δεδομένο ότι όλα τα κτίρια συντηρούνται, ανεξαρτήτως του χρόνου κατασκευής τους και θα αφορά το ετήσιο κόστος ασφάλισης. Σελίδα 16 από 23

17 Η οικονομική προσφορά θα δοθεί για τις εξής απαλλαγές καλύψεων: Α. σεισμός: 2% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου. Β. Διάρρηξη σωληνώσεων, πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι, παγετός, κακόβουλες ενέργειες, κλοπή, βραχυκύκλωμα: 7,% με ελάχιστο 2.00 ανά ζημιογόνο γεγονός. Γ. Θραύση κρυστάλλων:300 ανά ζημιογόνο γεγονός Σημειώνεται ότι το κόστος της ασφάλισης θα παραμείνει σταθερό χωρίς δυνατότητα αναπροσαρμογής εκτός εάν υπάρξει παρέμβαση του αρμόδιου Υπουργείου όσον αφορά σε τυχόν αναπροσαρμογή των κατώτατων υποχρεωτικών ορίων ασφάλισης. ΑΡΘΡΟ ο : Ακίνητη περιουσία του Δήμου Η ακίνητη περιουσία του Δήμου και το ύψος του ποσού για το οποίο ασφαλίζεται κατά περίπτωση είναι: ΑΚΙΝΗΤΑ ,00 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Τα στοιχεία των κτιρίων είναι τα ακόλουθα: α/α Ο.Τ. Θέση Λάρνακος Αγ. Βασιλείου α Αρίστωνος Εμβαδόν κτίσματος (τ.μ.) 168 Είδος Κατασκευής Ισόγειο Κεραμοσκεπές Χρήση Ιερός Ναός Αναστάσεως Λαζάρου Νεκροταφείο Έτος Κατασκευής Αξία κτιρίου( ) αξία περιεχόμενου( ) , ,00 Ασκληπιού Αλκίμου Ηρακλειδών Μενίππου Παρασκευοπούλου Δημοσθένους 123,7 Ε1=797,x3 = 2.392,0 E2=620,2x2 = 1240,0 Ισόγειο πλακοσκεπές Ε1 τριώροφο πλακοσκεπές Ε2 διώροφο πλακοσκεπές Δημαρχείο Ξυλοτεχνία , , , ,00 Σύνολο = 3.632,7 Τηλεμάχου Ημιυπόγειο = 7 Πλακοσκεπές Πατρ. Σεργίου Ισόγειο 86,94 Ισόγειο Πολιτιστικό Κέντρο , ,00 Ημιυπόγειο Σελίδα 17 από 23

18 Λάρνακος Αγ. Βασιλείου 1202α Αρίστωνος Ασκληπιού Βασιλικών 6 Ορχομενού Αρκαδίας Αγ. Βασιλείου Κτίσματα διάφορα = 00 Νεκροθάλαμος = 10,0x7,80 = 81,90. Μαρμάρινα Οστεοφυλάκια (3.900 οστεοφυλάκια) Πλάτοςx ΥψοςxΒάθος = =63cmx32cmx40cm. Ε1 = 287,48 Ε2 = 30,16 Σύνολο = 317,64 Ισόγειο Α Β όροφοι. Ε = 67,14x3 = 202. Δώμα = 36,00. Υπόγειο = 107,96. Κτίσματα Λαμαρινοσκεπή Κτίσματα ισόγεια πλακοσκεπή. Ελενίτ υπόστεγα. Νεκροθάλαμος πλακοσκεπές. Ισόγειο με εξώστη. Βοηθητικοί Χώροι. Τριώροφο πλακοσκεπές Νεκροταφείο. Γραφεία. Νεκροθάλαμος. Οστεοφυλάκια , ,00 Κινηματογράφος , ,00 Αρχείο Πολεοδομίας Α Β όροφος Βρεφ. Σταθμός Αποθήκη , ,00 ιδιοκτησίας του Δήμου, εξαιρείται το περιεχόμενο του βρεφονηπιακού σταθμού το οποίο είναι ιδιοκτησία του νομικού προσώπου ΟΠΑΑΠ 8 28α Λάρνακος Ε = Δωδεκανήσου Κτίσματα πλακοσκεπές Ε = 104 Ισόγεια διώροφα κτίσματα λαμαρινοσκεπές ελενίτ ισόγεια πλακοσκεπή. Γκαράζ, γραφεία του Δήμου, αποθήκες Έκθεση , ,00 Έκθεση = Παρασκευοπούλου Κ. Παλαμά 843,6 Ισόγειο πλακοσκεπές. Θέατρο του Δήμου , ,00 10 Μεταξ ύ Μελιγαλά Δραγούμη Μαραθονοκάμπου Αβέρωφ Υπόγειο = 19,20 Ισόγειο =114,18 Α όροφος = 87,34 Β όροφος = 34,93 Υπόγειο = 183 Ισόγειο =183 Α όροφος = 183 Β όροφος = 183 Γ όροφος = 123 Μ. Αλεξάνδρου Κτίσματα, Ε = 288. Κ. Βάρναλη Ανοικτός Κινηματογράφος = Π. Ιωακείμ 612 Κρέσνας Κλειστό Γυμναστήριο Γιαννιτσών Ε = 331 Τριώροφο πλακοσκεπές Τετραώροφο πλακοσκεπές Ισόγειο πλακοσκεπές Κλειστό γυμναστήριο. Αποδυτήρια Κερκίδες - Πλακοσκεπή Παραχωρήθηκε στο Χαμόγελο του Παιδιού. Υπόγειο: Αποθήκη Ισόγειο: ΚΑΠΗ Α όροφος: ΚΑΠΗ Β όροφος: Κενό Γ όροφος: Αναψυκτήριο Συνεργεία του Δήμου. Ανοικτός Κινηματογράφος Δήμου ΣΙΝΕ ΠΕΡΑΝ. Κλειστό γυμναστήριο μπάσκετ. Αποδυτήρια Αποθήκες , , , , , , , ,00 Μπιζανίου Αποδυτήρια = 287. Αγίας Τριάδος Κερκίδες = 3834 Σελίδα 18 από 23

19 Δημαρχιακό Μέγαρο Πλατεία Δημοκρατίας Γ Υπόγειο =2.63,03 Β Υπόγειο = 2.63,03 Α Υπόγειο = 2.63,03 Ισόγειο = 1.030,02 Α Όροφος = 1.128,3 Συμβατική οικοδομή με φέροντα οργανισμό οπλισμένου σκυροδέματος. Δημαρχείο , ,00 Β Όροφος = 1.014,13 Γ Όροφος = 1.014,13 Ημιυπαίθριοι Χώροι = 299, Κλειστό Γήπεδο Χωράφας Δημοτικό Γήπεδο Ηφαίστου Λαϊκό Στάδιο Αγίου Ιεροθέου Κλειστό Γυμναστήριο «Μαζαράκη» Κλειστό Γυμναστήριο «ΔΙΔΥΜΑ» Δημοτικό Κολυμβητήριο Α Βρεφονηπιακός Σταθμός Β Βρεφονηπιακός Σταθμός- Χριστοδουλάκειο Γ Βρεφονηπιακός Σταθμός Ε Παιδικός Σταθμός 14 ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Ζ Βρεφονηπιακός Σταθμός Η Παιδικός Σταθμός 12 ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Γραφείο Παραρτήματος του Δ Παιδικού Σταθμού Κερκίδες & Αποδυτήρια Κερκίδες & Αποδυτήρια Σιδηροκατασκευή με μπετόν. Εξέδρες Αποδυτήρια κλπ. Στεγασμένοι Χώροι. Σιδηροκατακευή με μπετόν. Εξέδρες Αποδυτήρια κλπ. Στεγασμένοι Χώροι. Κερκίδες και λοιποί στεγασμένοι χώροι. Κλειστό Γυμναστήριο Γήπεδο Ποδοσφαίρου Γήπεδο Ποδοσφαίρου , , , , , ,00 Κλειστό γήπεδο , ,00 2 Κλειστά Γυμναστήρια Ανοικτό Κολυμβητήριο 60 Ισόγειο Βρεφικός Σταθμός , Ισόγειο Βρεφικός Σταθμός ,00 48,83 Υπόγειο Ισόγειο Α όροφος Βρεφικός Σταθμός ,00 434,44 Ισόγειο Βρεφικός Σταθμός ,00 86, Ισόγειο Βρεφικός Σταθμός , Υπόγειο Ισόγειο Α όροφος Υπόγειο Ισόγειο Βρεφικός Σταθμός ,00 Βρεφικός Σταθμός , Διώροφος Βρεφικός Σταθμός , , , , ,00 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΟΠΑΑΠ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΟΠΑΑΠ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΟΠΑΑΠ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΟΠΑΑΠ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΟΠΑΑΠ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΟΠΑΑΠ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΟΠΑΑΠ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΟΠΑΑΠ Σελίδα 19 από 23

20 29 179β Γραφείο Παραρτήματος του 13 ου Παιδικού Σταθμού 214,4 Διώροφος Βρεφικός Σταθμός ,00 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΟΠΑΑΠ ΣΥΝΟΛΑ , ,00 Οι διαγωνιζόμενοι θα επισυνάψουν στην προσφορά τους υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα αναλαμβάνουν με τους ίδιους όρους της παρούσας μελέτης και της προσφοράς τους την ασφάλιση και οποιουδήποτε νέου ή παλαιού ακίνητου επιθυμεί ο Δήμος να ασφαλίσει εντός του έτους 2014 και δεν αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα. Διευκρινήσεις και στοιχεία για την ακίνητη περιουσία του Δήμου δίδονται από το Τμήμα Εσόδων Προϋπολογισμού και Περιουσίας, Προϊστάμενος ο κύριος Δημήτρης Χιώτης, τηλ Ο Συντάξας Δημήτριος Μπούας Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός (Με κάθε επιφύλαξη όσον αφορά στον αριθμό, στην περιγραφή, στην αξία καθώς και στην αξία του περιεχομένου των κτιρίων του Δήμου.) Θεωρήθηκε Ο Διευθυντής Στέφανος Μαρούκος Σελίδα 20 από 23

Ο Συντάξας. όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν.

Ο Συντάξας. όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιστέρι:10/9/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμός μελέτης:17/2013 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Προμήθεια καυσίμων & ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ελαιολιπαντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια ανταλλακτικων για την

ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια ανταλλακτικων για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τμήμα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Ε Τ Ο Σ 2014

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Ε Τ Ο Σ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Ε Τ Ο Σ 2014

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002840998 2015-06-11

15PROC002840998 2015-06-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: ιονύσου & Μυρσίνης 2 τ.κ. 145 63 Τηλ.: 213.2007185-108 Κηφισιά, 11/06/2015 Αρ.Πρωτ.: 25100 ΑΠΑΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η 67/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η 67/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η 67/2014 ΕΡΓΟ : ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 47.914,00 ΕΥΡΩ ΕΤΟΣ : 2014-2015 Κ.Α : 02.10.6253.001

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000,00 ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000,00 ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ταχ.Δ/νση :Δρόμος αεροδρομίου Πληροφορίες: Τηλέφωνο : 2695048125 Fax : 2695023004 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 4/2015

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 4/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 50.000,00 με Φ.Π.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για τη διακίνηση της του Δήμου Χαλκιδεων, χρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοµοτηνή, 23/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ Αρ.πρωτ. : 47896 ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Εμμανουήλ Παππά 10, Πολύγυρος Ταχ. Κώδικας : 63100 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια ανταλλακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ17ΩΞ3-ΤΩ2. Αριθµ. Απόφασης: 216/2013

ΑΔΑ: ΒΛ17ΩΞ3-ΤΩ2. Αριθµ. Απόφασης: 216/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 18/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης: 216/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή οχημάτων για το έτος 2015-2016.

ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή οχημάτων για το έτος 2015-2016. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή οχημάτων για το έτος 2015-2016. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 346.245,00 (

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ.: 12 / 2015. Επιτοιχο κλιματιστικό 9ΒΤU 1 Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 24ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 2

Α.Μ.: 12 / 2015. Επιτοιχο κλιματιστικό 9ΒΤU 1 Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 24ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τμήμα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων»

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.740,00

Διαβάστε περισσότερα

Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσίας από Ασφαλιστική Εταιρία µε σκοπό την ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων

Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσίας από Ασφαλιστική Εταιρία µε σκοπό την ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων έργου του ήµου» Αριθµ. Τεχνικών Προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 10.000,00 ΤΙΜΗ ΣΕ ΣΥΝΟΛΑ 43.000,00

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 10.000,00 ΤΙΜΗ ΣΕ ΣΥΝΟΛΑ 43.000,00 Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Σερρών ήµος Ηράκλειας Αρ. Μελέτης : 9 /2015 Έργο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ» Χρηµατοδότηση: ΗΜΟΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και τοποθέτηση υδραυλικών γερανών»

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και τοποθέτηση υδραυλικών γερανών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και τοποθέτηση υδραυλικών γερανών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 68.880,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV: 50413200-5 - «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισµού πυρόσβεσης».

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV: 50413200-5 - «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισµού πυρόσβεσης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ιεύθυνση: Λ. Πεντέλης 150, 15235, Χαλάνδρι Τµήµα Κίνησης Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Αρµόδιος : Κ. Καλογήρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΪΔΑΡΙ, 11/04/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 12/2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΪΔΑΡΙ, 11/04/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 12/2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΪΔΑΡΙ, 11/04/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 12/2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Καθαρισμοί αθλητικών εγκαταστάσεων του ήμου Ιλίου 2015».

«Καθαρισμοί αθλητικών εγκαταστάσεων του ήμου Ιλίου 2015». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKOΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ : «Καθαρισμοί αθλητικών εγκαταστάσεων του ήμου Ιλίου 2015». Κ.Μ.: Π03 /2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 13.542,30

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : «Μεταφορές µελών των Κ.Α.Π.Η., αθλουµένων σε αθλητικές δραστηριότητες και µελών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, για το έτος 2015»

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : «Μεταφορές µελών των Κ.Α.Π.Η., αθλουµένων σε αθλητικές δραστηριότητες και µελών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, για το έτος 2015» ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : αθλητικές δραστηριότητες και µελών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, για το έτος 2015» Κ. Μ. : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ Π08/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3.

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια, 21-10-2014 Αρ.Πρωτ. 68659

Νίκαια, 21-10-2014 Αρ.Πρωτ. 68659 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ Α.Μ.:98/2014 ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:101.000,00 με ΦΠΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15477 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΡΩΝ (ΠΛΑΙΣΙΩΝ) ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΡΩΝ (ΠΛΑΙΣΙΩΝ) ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ KAI ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 188,000,00 ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας: 9 /05/ 2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. ΠΡ. : 10203 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας: 9 /05/ 2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. ΠΡ. : 10203 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας: 9 /05/ 20 ΝΜΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. ΠΡ. : 0203 ΔΗΜΣ ΜΑΡΑΘΩΝΣ ΙΚΝΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΠΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΣ ΜΑΡΑΘΩΝΣ Έχοντας υπ όψη:. Τις διατάξεις: α. Των άρθρων 209 παρ. και άρθρο 273 παρ. του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 07/02/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 07/02/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 07/02/20 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Αριθ. Πρωτ., 8569 Ε..Τ.Α.Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : Διαχ/σης κινητής

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης»

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων» Α.Μ. : Π 10/2014 ΠΡΟΫΠ: 36.215,50 (με ΦΠΑ) Κ.Α.: 2066.34.0001, 3566.34001, 456699 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 4. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα