Προϋπολογισμός: ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προϋπολογισμός:199.250 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Πληροφορίες: κ. Δημήτρης Μπούας Ταχ. Διεύθυνση: Αγ. Βασιλείου 62 Περιστέρι 1213 Τηλ Περιστέρι:12/12/2013 Αριθμός μελέτης:23/2013 Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου για το έτος Προϋπολογισμός: ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην ασφάλιση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου για το έτος Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των ΕΥΡΩ, και θα βαρύνει πιστώσεις οι οποίες θα εγγραφούν στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με βάση τους όρους που θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή κατά τις διατάξεις των: - Ν.2286/9/Α 19 «Προμήθειες Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». - Ν.2307/199/Α 113 «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». - Ν.239/1997/Α 244 «Συγκρότηση Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης». - Ν.3463/2006/Α 114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». - Ν.348/2007/Α 68 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» - Ν.3801/2009/Α 163, «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης» - N.382/2010/A 87 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης πρόγραμμα Καλλικράτης». - Του Ν.3886/2010/Α 173 «Δικαστική προστασία κατά ση σύναψη δημοσίων συμβάσεων Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 89/66/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21 ης Ιουνίου 1989(L39) και την οδηγία 92/13/ΕΟΚ του συμβουλίου της 2 ης Φεβρουαρίου 1992 (L76) όπως τροποποιήθηκαν με την οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 11 ης Δεκεμβρίου 2007 (L33). - Ν.3979/2011/Α 138 «για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις». - Του Ν.4013/2011/Α 204 «Σύσταση Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων & κεντρικού ηλεκτρονικού μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» - ΠΔ 166/2003/A 38 «Προσαρμογή με Οδηγ.2000/3:Καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». - Π.Δ.28/1980/Α 11 ΟΤΑ Μελέτες, έργα, προμήθειες. - ΚΥΑ Π1/2380/Β 3400 «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του κεντρικού ηλεκτρονικού μητρώου δημοσίων συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» όπως έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν. Ο Συντάξας Δημήτριος Μπούας Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός (Με κάθε επιφύλαξη όσον αφορά στον αριθμό, στην περιγραφή, στην αξία καθώς και στην αξία του περιεχομένου των κτιρίων του Δήμου.) Σελίδα 1 από 23

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Πληροφορίες: κ. Δημήτρης Μπούας Ταχ. Διεύθυνση: Αγ. Βασιλείου 62 Περιστέρι 1213 Τηλ Περιστέρι:12/12/2013 Αριθμός μελέτης:23/2013 Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου για το έτος Προϋπολογισμός: ΕΥΡΩ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο της προμήθειας Η παρούσα μελέτη αφορά στην ασφάλιση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου. Η ασφάλιση αυτή θα καλύπτει το χρονικό διάστημα από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου ΑΡΘΡΟ 2 Ισχύουσες διατάξεις Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας υπάγονται στις διατάξεις : - Ν.2286/9/Α 19 «Προμήθειες Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». - Ν.2307/199/Α 113 «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». - Ν.239/1997/Α 244 «Συγκρότηση Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης». - Ν.3463/2006/Α 114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». - Ν.348/2007/Α 68 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» - Ν.3801/2009/Α 163, «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης» - N.382/2010/A 87 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης πρόγραμμα Καλλικράτης». - Του Ν.3886/2010/Α 173 «Δικαστική προστασία κατά ση σύναψη δημοσίων συμβάσεων Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 89/66/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21 ης Ιουνίου 1989(L39) και την οδηγία 92/13/ΕΟΚ του συμβουλίου της 2 ης Φεβρουαρίου 1992 (L76) όπως τροποποιήθηκαν με την οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 11 ης Δεκεμβρίου 2007 (L33). - Ν.3979/2011/Α 138 «για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις». - Του Ν.4013/2011/Α 204 «Σύσταση Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων & κεντρικού ηλεκτρονικού μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» Σελίδα 2 από 23

3 - ΠΔ 166/2003/A 38 «Προσαρμογή με Οδηγ.2000/3:Καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». - Π.Δ.28/1980/Α 11 ΟΤΑ Μελέτες, έργα, προμήθειες. - ΚΥΑ Π1/2380/Β 3400 «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του κεντρικού ηλεκτρονικού μητρώου δημοσίων συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν. ΑΡΘΡΟ 3 Συμβατικά στοιχεία Συμβατικά στοιχεία της προμήθειας θεωρούνται: α) Η διακήρυξη δημοπρασίας β) Η παρούσα μελέτη γ) Η προσφορά του μειοδότη. ΑΡΘΡΟ 4 Προϋπολογισμός και τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των ΕΥΡΏ, θα βαρύνει πιστώσεις οι οποίες θα εγγραφούν στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό του έτους 2014 του Δήμου. Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τους όρους που θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή. ΑΡΘΡΟ Σύμβαση Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι υποχρεωμένος να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, όχι μικρότερο των πέντε ημερών ούτε μεγαλύτερο των δέκα ημερών, προς υπογραφή των σχετικών συμβάσεων και να καταθέτει, την κατά το άρθρο 6 της παρούσης, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. ΑΡΘΡΟ 6 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε ποσοστό % επί του προϋπολογισμού της προμήθειας μη συνυπολογιζομένης της επιτευχθείσης έκπτωσης κατά τη δημοπρασία. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την λήξη της ισχύος των ασφαλιστήριων συμβολαίων. ΑΡΘΡΟ 7 Ποινικές ρήτρες - έκπτωση του αναδόχου Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν. Σελίδα 3 από 23

4 ΑΡΘΡΟ 8 Πληρωμή- Φόροι - τέλη - κρατήσεις Η πληρωμή θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού πλην του Φ.Κ.Ε. Τ.Ε.Α. Ο Συντάξας Δημήτριος Μπούας Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός (Με κάθε επιφύλαξη όσον αφορά στον αριθμό, στην περιγραφή, στην αξία καθώς και στην αξία του περιεχομένου των κτιρίων του Δήμου.) Θεωρήθηκε Ο Διευθυντής Στέφανος Μαρούκος Σελίδα 4 από 23

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Πληροφορίες: κ. Δημήτρης Μπούας Ταχ. Διεύθυνση: Αγ. Βασιλείου 62 Περιστέρι 1213 Τηλ Περιστέρι:12/12/2013 Αριθμός μελέτης:23/2013 Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου για το έτος Προϋπολογισμός: ΕΥΡΩ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο της προμήθειας Η παρούσα μελέτη αφορά στην ασφάλιση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου για το έτος ΑΡΘΡΟ 2ο : Προδιαγραφές ασφάλισης της κινητής περιουσίας του Δήμου. Η ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου θα καλύπτει κατά περίπτωση: Αστική ευθύνη με κάλυψη υλικών ζημιών ΕΥΡΩ και σωματικές βλάβες ΕΥΡΩ ή όπως ορισθεί από την εν ισχύ το έτος 2014 νομοθεσία. Φωτιά, σύμφωνα με τι αξίες των οχημάτων όπως αυτές δίνονται στην παρούσα μελέτη. Τρομοκρατικές ενέργειες σύμφωνα με τι αξίες των οχημάτων όπως αυτές δίνονται στην παρούσα μελέτη.. Ζημιές και βλάβες παρακληθείσες από φυσικά φαινόμενα (συμπεριλαμβανομένης χαλάζης) σύμφωνα με τι αξίες των οχημάτων όπως αυτές δίνονται στην παρούσα μελέτη.. Θραύση κρυστάλλων 1.00 ΕΥΡΩ. Αστική ευθύνη μεταφερομένων φορτίων (εξαιρουμένων των ΜΕ) με κάλυψη υλικών ζημιών έναντι τρίτων ΕΥΡΩ και σωματικές βλάβες έναντι τρίτων ΕΥΡΩ Επέκταση αστικής ευθύνης (εξαίρεση άρθρου 2 και 26 Ν.Δ 489/76). Αστική ευθύνη μηχανημάτων ως εργαλεία με κάλυψη υλικών ζημιών έναντι τρίτων ΕΥΡΩ και σωματικές βλάβες έναντι τρίτων ΕΥΡΩ. Φροντίδα ατυχήματος. Οι προσφερόμενες τιμές θα αναφέρονται στο ετήσιο κόστος ασφάλισης, θα είναι ανεξαρτήτως BONUS-MALUS και θα παραμείνουν σταθερές και δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση ή αναπροσαρμογή εκτός εάν υπάρξει παρέμβαση του αρμόδιου Υπουργείου όσον αφορά σε τυχόν αναπροσαρμογή των κατώτατων υποχρεωτικών ορίων ασφάλισης. Σε περίπτωση ασφάλισης οχήματος για χρονικό διάστημα μικρότερο των δώδεκα μηνών, το κόστος ασφάλισης θα προκύψει ως ποσοστό του ετήσιου κόστους ασφάλισης Σελίδα από 23

6 αντίστοιχο με τον αριθμό των μηνών για τους οποίους θα ισχύει το σχετικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει από την κυκλοφορία οποιοδήποτε όχημα επιθυμεί με ταυτόχρονη διακοπή του συμβολαίου ασφάλισης του. Ο ανάδοχος υποχρεούται και αναλαμβάνει να ασφαλίσει με τους ίδιους όρους και συμφωνίες οι οποίες ορίζονται με την υπό ανάθεση σύμβαση και οποιοδήποτε νέο όχημα θέσει σε κυκλοφορία ο Δήμος εντός του έτους 2014 Η οικονομική προσφορά θα δοθεί χωρίς απαλλαγές. Άρθρο 3 ο : Κινητή περιουσία του Δήμου. Τα οχήματα και μηχανήματα έργου του Δήμου τα οποία σήμερα είναι σε λειτουργία και για την ασφάλιση των οποίων οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν προσφορά είναι τα ακόλουθα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Α/Α ΑΡ.ΚΥΚΛ. ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΤΥΠΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΞΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ( ) ΚΗΗ 1728 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ IVECO ML 10E22 ZCFA1LG F4AE3681B ΚΑΟΥΣΗΣ RL200 9/6/ ,00 2 ΚΗΗ 1729 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ IVECO ML 10E22 ZCFA1LG F4AE3681B ΚΑΟΥΣΗΣ RL200 9/6/ ,00 3 ΚΗΗ 477 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ IVECO ML 10E22 ZCFA4LG F4AE368B1BR ΗΦΑΙΣΤΟΣ 12ΚΜ 22/12/ ,00 4 ΚΗΗ 4776 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ IVECO ML 10E22 ZCFA4LG F4AE368B1BR ΗΦΑΙΣΤΟΣ 12ΚΜ 22/12/ ,00 ΚΗΗ 228 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ DAF FA LF. XLRAEGF 0L ΚΑΟΥΣΗΣ RL201 23/12/ ,00 6 ΚΗΗ 1809 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES ECO 1828 GLL/39 WDB9741 1V M906LAGEEV/ 1 ΚΑΟΥΣΗΣ RL200 14KM 1/9/ ,00 7 ΚΗΗ 1810 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES ECO 1828 GLL/39 WDB9741 1V21299 M906LAGEEV/ 1 ΚΑΟΥΣΗΣ RL200 14KM 1/9/ ,00 8 ΚΗΗ 1811 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES ECO 1828 GLL/39 WDB9741 1V M906LAGEEV/ 1 ΚΑΟΥΣΗΣ RL200 14KM 1/9/ ,00 Σελίδα 6 από 23

7 9 ΚΗΗ 1812 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES ECO 1828 GLL/39 WDB9741 1V M906LAGEEV/ 1 ΚΑΟΥΣΗΣ RL200 14KM 1/9/ ,00 10 ΚΗΙ 9718 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 11 ΚΗΙ 9719 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 12 ΚΗΙ 9723 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 13 ΚΗΙ 9724 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 14 ΚΗΙ 972 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 1 ΚΗΙ 9726 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 16 ΚΗΙ 9727 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ DAF DAF DAF DAF DAF DAF DAF FA LF E12 FA LF E12 FA LF.20 E18 FA LF.20 E18 FA LF.20 E18 FA LF.20 E18 FA LF.20 E18 XLRAE4CF 0L XLRAE4CF 0L XLRAECF 0L XLRAECF 0L XLRAECF 0L XLRAECF 0L XLRAECF 0L CE 162C CE 162C CE 184C CE 184C CE 184C CE 184C CE 184C Η PR2000 8KM & ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ Η LC8 Η PR2000 8KM & ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ Η LC8 ΚΑΟΥΣΗΣ RL300 16KM & ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ Η LC16 ΚΑΟΥΣΗΣ RL300 16KM & ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ Η LC16 ΚΑΟΥΣΗΣ RL300 16KM & ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ Η LC16 ΚΑΟΥΣΗΣ RL300 16KM & ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ Η LC16 ΚΑΟΥΣΗΣ RL300 16KM & ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ Η LC16 13/7/ ,00 13/7/ ,00 13/7/ ,00 13/7/ ,00 13/7/ ,00 13/7/ ,00 13/7/ ,00 17 ΚΗΟ 4746 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ SCANIA P93ML4X2Z Y2PM4X2Z DSC ΚΑΟΥΣΗΣ CRV /12/ ,00 18 ΚΗΟ 4748 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ SCANIA P93ML4X2Z Y2PM4X2Z DSC ΚΑΟΥΣΗΣ CRV /12/ ,00 19 ΚΗΟ 4749 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ SCANIA P93ML4X2Z Y2PM4X2Z DSC ΚΑΟΥΣΗΣ CRV /12/ ,00 20 ΚΗΟ 471 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ SCANIA P93ML4X22 Y2PM4X DSC ΚΑΟΥΣΗΣ CRV /12/ ,00 21 ΚΗΟ 483 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ SCANIA Τ113ΕΚ ΧLΕPΗ6Χ4Ζ DSC1121L ΚΑΟΥΣΗΣ RL 3 22/8/ ,00 Σελίδα 7 από 23

8 22 ΚΗΟ 484 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ SCANIA Τ113ΕΚ ΧLΕPΗ6Χ4Ζ DSC1121L ΚΑΟΥΣΗΣ RL 3 22/8/ ,00 23 ΚΗΟ 4931 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ STEYER 33S41 VANT48ZZZ YM D2866LF31 ΚΑΟΥΣΗΣ RL 3 10/12/ ,00 24 ΚΗΟ 4932 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ STEYER 33S41 VANT48ZZZ YM D2866LF31 ΚΑΟΥΣΗΣ RL 3 10/12/ ,00 2 ΚΗΟ 4933 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ STEYER 33S41 VANT48ZZZ YM D2866LF31 ΚΑΟΥΣΗΣ RL 3 10/12/ ,00 26 ΚΗΟ 4934 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ STEYER 33S41 VANT48ZZZ YM D2866LF31 ΚΑΟΥΣΗΣ RL 3 10/12/ ,00 27 ΚΗΟ 493 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ STEYER 33S41 VANT48ZZZ YM28376 D2866LF31 ΚΑΟΥΣΗΣ RL 3 10/12/ ,00 28 ΚΗΟ 4936 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ STEYER 33S41 VANT48ZZZ YM D28662F31 ΚΑΟΥΣΗΣ RL 3 10/12/ ,00 29 ΚΗΟ 4937 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ STEYER 33S41 VANT48ZZZ YM D2866LF31 ΚΑΟΥΣΗΣ RL 3 10/12/ ,00 30 ΚΗΟ 499 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ SCANIA DB4X2 XLEP4X DSC911 ΚΑΟΥΣΗΣ RL /11/ ,00 31 ΚΗΟ 4996 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ SCANIA DB4X2 XLEP4X DSC911 ΚΑΟΥΣΗΣ RL /11/ ,00 32 ΚΗΟ 4997 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ SCANIA DB4X2 XLEP4X DSC911 ΚΑΟΥΣΗΣ RL /11/ ,00 33 ΚΗΟ 4998 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ SCANIA DB4X2 XLEP4X DSC911 ΚΑΟΥΣΗΣ RL /11/ ,00 34 ΚΗΟ 4999 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ SCANIA DB4X2 XLEP4X DSC911 ΚΑΟΥΣΗΣ RL /11/ ,00 3 ΚΗΟ 000 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ SCANIA DB4X2 XLEP4X DSC911 ΚΑΟΥΣΗΣ RL /11/ ,00 Σελίδα 8 από 23

9 36 ΚΗΟ 023 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ VOLVO TRUCK FL E 4X2R YV2E4CCAB D6B20 ΚΑΟΥΣΗΣ CRV1600 /9/ ,00 37 ΚΗΟ 024 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ VOLVO TRUCK FL E 4X2R YV2E4CCA2 2B D6B20 ΚΑΟΥΣΗΣ CRV1600 /9/ ,00 38 ΚΗΟ 091 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ NISSAN ATLEON TK VWANCFTK B Y FARID MINIMATIC 10/11/ ,00 39 ΚΗΟ 092 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ NISSAN ATLEON TK VWANCFTK B Y FARID MINIMATIC 10/11/ ,00 40 ΚΗΟ 093 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ VOLVO TRUCK FL E 4X2 R YV2E4CCA0 4B D6B* ΚΑΟΥΣΗΣ RL /11/ ,00 41 ΚΗΟ 094 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ VOLVO TRUCK FL E 4X2 R YV2E4CCA7 4B37724 D6B* ΚΑΟΥΣΗΣ RL /11/ ,00 42 ΚΗΟ 098 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ VOLVO TRUCK FL E 4X2 R YV2E4CCAX 4B37720 D6B*19977 ΚΑΟΥΣΗΣ RL 300 7/12/ ,00 43 ΑΑΒ 18 ΔΙΚΥΚΛΟ HONDA C /1/ ,00 44 ΑΑΒ 186 ΔΙΚΥΚΛΟ HONDA C-0-20/1/ ,00 4 ΑΑΒ 187 ΔΙΚΥΚΛΟ HONDA C-0-20/1/ ,00 46 ΑΑΒ 188 ΔΙΚΥΚΛΟ HONDA C /1/ ,00 47 ΑΚΗ 110 ΔΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO TΥΡΗ00Ν /6/ ,00 48 ΑΚΗ 3339 ΔΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO VESPA ZAPC C261M /8/ ,00 49 ΑΚΗ 3340 ΔΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO VESPA ZAPC C261M /8/ ,00 Σελίδα 9 από 23

10 0 ΑΚΗ 3341 ΔΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO VESPA ZAPC C261M /8/ ,00 1 ΑΚΗ 3342 ΔΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO VESPA ZAPC C261M /8/ ,00 2 ΙΖΑ 248 ΔΙΚΥΚΛΟ HONDA XL60V TRANSALP ZDCRD10A0 1F RD10E /1/ ,00 3 ΙΖΑ 249 ΔΙΚΥΚΛΟ HONDA XL60V TRANSALP ZDCRD10A0 1F RD10E /1/ ,00 4 ΙΖΑ 20 ΔΙΚΥΚΛΟ HONDA XL60V TRANSALP ZDRCD10AO 1F RD10E /1/ ,00 ΙΖΑ 21 ΔΙΚΥΚΛΟ HONDA XL60V TRANSALP ZDCRD10A0 1F RD10E /1/ ,00 6 ΙΡΖ 18 ΔΙΚΥΚΛΟ HONDA XL60V TRANSALP VTMRD11A0 3E RD10E 18/9/ ,00 7 ΧΕΧ 490 ΔΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO LIBERTY12 ZAPM M38 23/10/ ,00 8 ΧΕΧ 491 ΔΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO LIBERTY12 ZAPM M389M 23/10/ ,00 9 ΧΕΧ 492 ΔΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO LIBERTY12 ZAPM M389M 23/10/ ,00 60 ΧΖΙ 440 ΔΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO LIBERTY12 ΖΑΡΜ Μ381Ν 13/4/ ,00 61 ΧΖΙ 441 ΔΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO LIBERTY12 ΖΑΡΜ Μ381Ν 13/4/ ,00 62 ΧΖΙ 442 ΔΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO LIBERTY12 ΖΑΡΜ Μ381Ν 13/4/ ,00 63 ΧΖΙ 44 ΔΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO LIBERTY12 ΖΑΡΜ Μ381Ν 13/4/ ,00 Σελίδα 10 από 23

11 64 ΧΖΙ 446 ΔΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO LIBERTY12 ΖΑΡΜ Μ381Ν 13/4/ ,00 6 ΧΗΒ 790 ΔΙΚΥΚΛΟ SUZUKI DL 60 Α JS1B P09 1/6/ ,00 66 ΚΗΟ 4964 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HONDA CIVIC SEDAN JHMEJ940 WS08798 D14A /2/ ,00 67 ΚΗΟ 496 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HONDA CIVIC SEDAN JHMEJ940 WS08767 D14A /2/ ,00 68 ΚΗΟ 4966 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HONDA CIVIC SEDAN JHMEJ940 YS D14Z /2/ ,00 69 ΚΗΟ 07 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI MATRIX KMHPM81CP 3U ED /2/ ,00 70 ΚΗΟ 068 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ PEUGEOT 307 XR 1.4 VF33CKFUB KFU10FE /8/ ,00 71 ΚΗΟ 069 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ PEUGEOT 307 XR 1.4 VF33CKFUB KFU10FE /8/ ,00 72 ΚΗΟ 073 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ PEUGEOT 307 XR 1.6 VF33CNFUK NFU10FXM /8/ ,00 73 ΜΕ 6322 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ NISSAN CABSTAR E110 TL VWASBFTLO Y BD Y COLOMBO /12/ ,00 74 ΜΕ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ NISSAN CABSTAR E 120(TL110 4) VWADBFTL BD Y COLOMBO /9/ ,00 7 ΖΖΕ 9893 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ MAN SS 400L XG9400LS W0B01022 D0824L0H0-28/2/ ,00 76 ΖΖΕ 989 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ MAN SS 400L XG9400LS W0B0102 D0824L0H0-28/2/ ,00 77 ΚΗΟ 483 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ MAN 18420HOLC WMAA1039 W B 111-7/9/ ,00 Σελίδα 11 από 23

12 78 ΚΗΟ 026 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ IKARUS E91.AR TSEE91MAR 23GR0069 OM904LA111/ - 19/9/ ,00 79 ΚΗΟ 027 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ IKARUS E91.AR TSEE91MAR 23GR0068 OM904LA111/ - 19/9/ ,00 80 ΚΗΟ 049 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ IKARUS E91.AR TSEE91MAR 23GR0070 OM904LA111/ - 21/10/ ,00 81 ΚΗΟ 066 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ IRIZAR CENTURY 12.3 YV3R6H110 3A00128 D7C310EC99-30/6/ ,00 82 ΜΕ ΜΙΚΤΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ DAF FA LF.20 E1 XLRAECF 0L CE 184C CAPPELLOTTO CAP COMBI 100CL IX 13/7/ ,00 83 ΜΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ DAF 20 XLRAE0F 0L CUMMINS CE184C JET 40EH 3/9/ ,00 84 ΜΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ DAF 20 XLRAE0F 0L CUMMINS CE184C JET 40EH 3/9/ ,00 8 ΜΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ DAF 20 XLRAECF 0L CUMMINS CE184C JET 40EH 20/9/ ,00 86 ΜΕ 7100 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ IVECO 170 E23 ZCFA1RGH0 0B03471 FIAT / TEVEICO /10/ ,00 87 ΜΕ ΣΑΡΩΘΡΟ HACO CITYMASTE R YANMAR 4TNV88-BMHW CITYMASTER /4/ ,00 88 ΜΕ ΣΑΡΩΘΡΟ IVECO ML10E18 ZCFA1LD F4AE0681E C BUCHER CITYFAN 60 29/6/ ,00 89 ΜΕ ΣΑΡΩΘΡΟ IVECO ML10E18 ZCFA1LD F4AE0681E C BUCHER CITYFAN 60 29/6/ ,00 90 ΜΕ 8114 ΣΑΡΩΘΡΟ IVECO ML10E18 ZCFA1LD F4AE0681E C BUCHER CITYFAN 60 29/6/ ,00 91 ΜΕ ΣΑΡΩΘΡΟ BUCHER GUYER AG CITYCAT 2020 TEB0CC /12/ ,00 Σελίδα 12 από 23

13 92 ΜΕ 8296 ΣΑΡΩΘΡΟ BUCHER GUYER AG CITYCAT 2020 TEB0CC /12/ ,00 93 ΜΕ 9807 ΣΑΡΩΘΡΟ BUCHER GUYER AG CITYCAT 2020 TEB0CC VM64B/ // ,00 94 ΜΕ ΣΑΡΩΘΡΟ BUCHER GUYER AG CITYCAT 2020 TEB0CC VM64B/ // ,00 9 ΜΕ ΣΑΡΩΘΡΟ BUCHER GUYER AG CITYCAT 000XL TEB0CC XL 2// ,00 96 ΜΕ ΣΑΡΩΘΡΟ BUCHER GUYER AG CITYCAT 000XL TEB0CC XL 2// ,00 97 ΜΕ ΣΑΡΩΘΡΟ BUCHER GUYER AG CITYCAT 000XL TEB0CC XL 2// ,00 98 ΜΕ 9820 ΣΑΡΩΘΡΟ BUCHER GUYER AG CITYCAT 000XL TEB0CC XL 2// ,00 99 ΜΕ ΣΑΡΩΘΡΟ BUCHER GUYER AG CITYCAT 000XL TEB0CC XL 2// , ΖΗΡ 304 ΤΡΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO ATM2011 ATM2T ATM2M - 10/1/ , ΖΗΡ 30 ΤΡΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO ATM2011 ATM2T ATM2M - 11/1/ , ΖΗΡ 306 ΤΡΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO ATM2011 ATM2T443 4 ATM2M - 11/1/ , ΖΗΡ 308 ΤΡΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO ΑΠΕΤΜΠ703 ΑΤΜ3Τ ATM2M - 1/1/ , ΖΗΡ 309 ΤΡΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO ΑΠΕΤΜΠ703 ΑΤΜ3Τ ATM2M - 11/1/ ,00 10 ΚΗΙ 9720 ΥΔΡΟΦΟΡΟ DAF FA LF E12 XLRAE4CF 0L32404 CE 162C Η 13/7/ ,00 Σελίδα 13 από 23

14 106 ΚΗΙ 9721 ΥΔΡΟΦΟΡΟ DAF FA LF E12 XLRAE4CF 0L CE 162C Η 13/7/ , ΜΕ 603 ΥΔΡΟΦΟΡΟ SCANIA P94DB4X2N Z220 XLEP4X SCANIA DSC ΥΔΡΟΦΟΡΟ 20/8/ , ΜΕ 6036 ΥΔΡΟΦΟΡΟ SCANIA P94DB4X2N Z220 XLEP4X SCANIA DSC ΥΔΡΟΦΟΡΟ 20/8/ , ΚΗΙ 9722 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ MAN Χ4 WMAL90ZZ 7Y D0836LFL03 Η ΜΕ ΑΛΑΤΙΕΡΑ GILETTA PS300 & ΛΕΠΙΔΑ GILETTA LC30 13/7/ , ΚΗΟ 412 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ ΜΗ MITSUBISHI K11TUNL6 JMBONK110 NP G32HP984-13/8/ , ΚΗΟ 413 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ ΜΗ MITSUBISHI K11TUNL6 JMBONK110 NP G32HP0D31-13/8/ , ΚΗΟ 4661 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ DAF FA 9380W XLRAS48W 0E WS282H3717 ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 14/6/ , ΚΗΟ 4768 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ DAF FA 7240R XLRA E7RC0E RS180LR ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 2/2/ , ΚΗΟ 4838 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ IVECO MT 190Ε27 ZCFA1VLK ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 17/10/ ,00 11 ΚΗΟ 004 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ ΜΗ MITSUBISHI L MMBONK620 1D G63 AA /1/ , ΚΗΟ 00 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ ΜΗ MITSUBISHI L MMBONK620 1D G63 AA /1/ , ΚΗΟ 008 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ ΜΗ 4Χ4 MAZDA B2600 CAB PLUS 093 JMZUNSD72 0W G6-21/2/ , ΚΗΟ 009 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ ΜΗ 4Χ4 MAZDA B2600 CAB PLUS 093 JMZUN8D72 0W G6-21/2/ , ΚΗΟ 010 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ ΜΗ 4Χ4 MAZDA B2600 CAB PLUS 093 JMZUN8D72 0W G6-21/2/ ,00 Σελίδα 14 από 23

15 120 ΚΗΟ 011 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ VOLVO TRUCK FL L 4X2R YV2E4CAA0 1B D6B180 ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 26/3/ , ΚΗΟ 01 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ VOLVO TRUCK FM12 YV2J4DAD2 1A226 D12C420 ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 1// , ΚΗΟ 096 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ ΜΗ 4Χ4 MITSUBISHI L MMBCNK70 4D G64AC - 6/12/ , ΚΗΟ 097 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ ΜΗ 4Χ4 MITSUBISHI L MMBCNK70 4D G64AC - 6/12/ , ΥΟΑ 4269 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΚΛΕΙΣΤΟ RENAULT TRAFIC 1200 VF1TAX100 F ALMP707 CO /9/ ,00 12 ΚΗΟ 414 ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΟΡΤΑ ΚΑΙ ΓΕΡΑΝΟ DAF FA230HD XLRAE2311 TOΕ38208 K2070 ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΙΣΩ ΠΟΡΤΑ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΓΕΡΑΝΟ 13/7/ , ΚΗΟ 491 ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΔΩΝ MERCEDES 2631K6X4 WDB92141 IK ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 9/2/ , ΚΗΟ 4916 ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΔΩΝ MERCEDES 2631K6X4 WDB92141 IK ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 9/2/ , ΚΗΟ 12 ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΔΩΝ MERCEDES 338K WDB K ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 13/6/ , ΜΕ 4286 ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB 2CX4X4X ΜΕ 4287 ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB 4CX4X4X PERKINS EEC80/1269 AA0429U W PERKINS EEC80/1269 AB0424U X - 4/4/ ,00-4/4/ , ΜΕ 4482 ΦΟΡΤΩΤΗΣ FIAT ALLIS FR10C R10B 2T FIAT /10/ , ΜΕ ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB 4CX 4WS SM PERKINS T AK0640U H - 11/3/ , ΜΕ 6918 ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB 3CXSM4T PERKINS T / AK0640U J - 20/6/ ,00 Σελίδα 1 από 23

16 134 ΜΕ ΦΟΡΤΩΤΗΣ BOBCAT S V2203-M-DI- EU2-2// ,00 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τον δημοτικό σταθμό οχημάτων, οδός Αγίου Βασιλείου 62 Περιστέρι και να λάβουν επιπρόσθετες πληροφορίες για τα οχήματα και μηχανήματα έργου του Δήμου, υπεύθυνος ο κύριος Αναστάσιος Γαβαθάς, τηλ Ο Δήμος δεν δεσμεύεται για την ασφάλιση του συνόλου των οχημάτων τα οποία αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα. Ο ανάδοχος προμηθευτής θα πρέπει με την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού να ζητήσει από την υπηρεσία κατάσταση των οχημάτων τα οποία θα ασφαλιστούν. Οι διαγωνιζόμενοι θα επισυνάψουν στην προσφορά τους υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα αναλαμβάνουν με τους ίδιους όρους της παρούσας μελέτης και της προσφοράς τους την ασφάλιση και οποιουδήποτε νέου ή παλαιού οχήματος αποφασίσει ο Δήμος να θέσει σε κυκλοφορία εντός του έτους 2014 και το οποίο δεν αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο αποσυρθεί προσωρινά η μόνιμα από τον κυκλοφορία ασφαλισμένο όχημα θα διακόπτεται άμεσα το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και θα επιστρέφεται στο Δήμο το ποσό που απομένει. ΑΡΘΡΟ 4ο : Προδιαγραφές ασφάλισης της ακίνητης περιουσίας του Δήμου. από: Η ασφάλιση των ακινήτων και του λοιπού εξοπλισμού τους θα καλύπτει ζημιές Φωτιά τρομοκρατικές ενέργειες - πολιτικές ταραχές - στάσεις απεργίες κακόβουλες βλάβες. πρόσκρουση οχημάτων. Κλοπή. φυσικά φαινόμενα (θεομηνία,πλημμύρα, χιόνι, καταιγίδα, και χαλάζι). σεισμό. θραύση σωληνώσεων θέρμανσης -ψύξης. Βραχυκύκλωμα μέχρι ,00 ευρώ θραύση κρυστάλλων ΕΥΡΩ ανά ασφαλιζόμενο κίνδυνο. Επιπλέον θα καλύπτεται η αστική ευθύνη έναντι τρίτων από τη λειτουργία των ασφαλιζομένων κτηρίων (σωματικές βλάβες εκατό χιλιάδες ( ) ΕΥΡΩ κατά άτομο και υλικές ζημιές είκοσι χιλιάδες ( ) ΕΥΡΩ ανά γεγονός. Η οικονομική προσφορά θα δοθεί σε συνολικό ποσό σε ευρώ όπου θα συμπεριλαμβάνεται το κόστος όλων των καλύψεων και για όλη την περιουσία που η οποία περιγράφεται στην παρούσα, ανεξαρτήτως της χρήση της με δεδομένο ότι όλα τα κτίρια συντηρούνται, ανεξαρτήτως του χρόνου κατασκευής τους και θα αφορά το ετήσιο κόστος ασφάλισης. Σελίδα 16 από 23

17 Η οικονομική προσφορά θα δοθεί για τις εξής απαλλαγές καλύψεων: Α. σεισμός: 2% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου. Β. Διάρρηξη σωληνώσεων, πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι, παγετός, κακόβουλες ενέργειες, κλοπή, βραχυκύκλωμα: 7,% με ελάχιστο 2.00 ανά ζημιογόνο γεγονός. Γ. Θραύση κρυστάλλων:300 ανά ζημιογόνο γεγονός Σημειώνεται ότι το κόστος της ασφάλισης θα παραμείνει σταθερό χωρίς δυνατότητα αναπροσαρμογής εκτός εάν υπάρξει παρέμβαση του αρμόδιου Υπουργείου όσον αφορά σε τυχόν αναπροσαρμογή των κατώτατων υποχρεωτικών ορίων ασφάλισης. ΑΡΘΡΟ ο : Ακίνητη περιουσία του Δήμου Η ακίνητη περιουσία του Δήμου και το ύψος του ποσού για το οποίο ασφαλίζεται κατά περίπτωση είναι: ΑΚΙΝΗΤΑ ,00 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Τα στοιχεία των κτιρίων είναι τα ακόλουθα: α/α Ο.Τ. Θέση Λάρνακος Αγ. Βασιλείου α Αρίστωνος Εμβαδόν κτίσματος (τ.μ.) 168 Είδος Κατασκευής Ισόγειο Κεραμοσκεπές Χρήση Ιερός Ναός Αναστάσεως Λαζάρου Νεκροταφείο Έτος Κατασκευής Αξία κτιρίου( ) αξία περιεχόμενου( ) , ,00 Ασκληπιού Αλκίμου Ηρακλειδών Μενίππου Παρασκευοπούλου Δημοσθένους 123,7 Ε1=797,x3 = 2.392,0 E2=620,2x2 = 1240,0 Ισόγειο πλακοσκεπές Ε1 τριώροφο πλακοσκεπές Ε2 διώροφο πλακοσκεπές Δημαρχείο Ξυλοτεχνία , , , ,00 Σύνολο = 3.632,7 Τηλεμάχου Ημιυπόγειο = 7 Πλακοσκεπές Πατρ. Σεργίου Ισόγειο 86,94 Ισόγειο Πολιτιστικό Κέντρο , ,00 Ημιυπόγειο Σελίδα 17 από 23

18 Λάρνακος Αγ. Βασιλείου 1202α Αρίστωνος Ασκληπιού Βασιλικών 6 Ορχομενού Αρκαδίας Αγ. Βασιλείου Κτίσματα διάφορα = 00 Νεκροθάλαμος = 10,0x7,80 = 81,90. Μαρμάρινα Οστεοφυλάκια (3.900 οστεοφυλάκια) Πλάτοςx ΥψοςxΒάθος = =63cmx32cmx40cm. Ε1 = 287,48 Ε2 = 30,16 Σύνολο = 317,64 Ισόγειο Α Β όροφοι. Ε = 67,14x3 = 202. Δώμα = 36,00. Υπόγειο = 107,96. Κτίσματα Λαμαρινοσκεπή Κτίσματα ισόγεια πλακοσκεπή. Ελενίτ υπόστεγα. Νεκροθάλαμος πλακοσκεπές. Ισόγειο με εξώστη. Βοηθητικοί Χώροι. Τριώροφο πλακοσκεπές Νεκροταφείο. Γραφεία. Νεκροθάλαμος. Οστεοφυλάκια , ,00 Κινηματογράφος , ,00 Αρχείο Πολεοδομίας Α Β όροφος Βρεφ. Σταθμός Αποθήκη , ,00 ιδιοκτησίας του Δήμου, εξαιρείται το περιεχόμενο του βρεφονηπιακού σταθμού το οποίο είναι ιδιοκτησία του νομικού προσώπου ΟΠΑΑΠ 8 28α Λάρνακος Ε = Δωδεκανήσου Κτίσματα πλακοσκεπές Ε = 104 Ισόγεια διώροφα κτίσματα λαμαρινοσκεπές ελενίτ ισόγεια πλακοσκεπή. Γκαράζ, γραφεία του Δήμου, αποθήκες Έκθεση , ,00 Έκθεση = Παρασκευοπούλου Κ. Παλαμά 843,6 Ισόγειο πλακοσκεπές. Θέατρο του Δήμου , ,00 10 Μεταξ ύ Μελιγαλά Δραγούμη Μαραθονοκάμπου Αβέρωφ Υπόγειο = 19,20 Ισόγειο =114,18 Α όροφος = 87,34 Β όροφος = 34,93 Υπόγειο = 183 Ισόγειο =183 Α όροφος = 183 Β όροφος = 183 Γ όροφος = 123 Μ. Αλεξάνδρου Κτίσματα, Ε = 288. Κ. Βάρναλη Ανοικτός Κινηματογράφος = Π. Ιωακείμ 612 Κρέσνας Κλειστό Γυμναστήριο Γιαννιτσών Ε = 331 Τριώροφο πλακοσκεπές Τετραώροφο πλακοσκεπές Ισόγειο πλακοσκεπές Κλειστό γυμναστήριο. Αποδυτήρια Κερκίδες - Πλακοσκεπή Παραχωρήθηκε στο Χαμόγελο του Παιδιού. Υπόγειο: Αποθήκη Ισόγειο: ΚΑΠΗ Α όροφος: ΚΑΠΗ Β όροφος: Κενό Γ όροφος: Αναψυκτήριο Συνεργεία του Δήμου. Ανοικτός Κινηματογράφος Δήμου ΣΙΝΕ ΠΕΡΑΝ. Κλειστό γυμναστήριο μπάσκετ. Αποδυτήρια Αποθήκες , , , , , , , ,00 Μπιζανίου Αποδυτήρια = 287. Αγίας Τριάδος Κερκίδες = 3834 Σελίδα 18 από 23

19 Δημαρχιακό Μέγαρο Πλατεία Δημοκρατίας Γ Υπόγειο =2.63,03 Β Υπόγειο = 2.63,03 Α Υπόγειο = 2.63,03 Ισόγειο = 1.030,02 Α Όροφος = 1.128,3 Συμβατική οικοδομή με φέροντα οργανισμό οπλισμένου σκυροδέματος. Δημαρχείο , ,00 Β Όροφος = 1.014,13 Γ Όροφος = 1.014,13 Ημιυπαίθριοι Χώροι = 299, Κλειστό Γήπεδο Χωράφας Δημοτικό Γήπεδο Ηφαίστου Λαϊκό Στάδιο Αγίου Ιεροθέου Κλειστό Γυμναστήριο «Μαζαράκη» Κλειστό Γυμναστήριο «ΔΙΔΥΜΑ» Δημοτικό Κολυμβητήριο Α Βρεφονηπιακός Σταθμός Β Βρεφονηπιακός Σταθμός- Χριστοδουλάκειο Γ Βρεφονηπιακός Σταθμός Ε Παιδικός Σταθμός 14 ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Ζ Βρεφονηπιακός Σταθμός Η Παιδικός Σταθμός 12 ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Γραφείο Παραρτήματος του Δ Παιδικού Σταθμού Κερκίδες & Αποδυτήρια Κερκίδες & Αποδυτήρια Σιδηροκατασκευή με μπετόν. Εξέδρες Αποδυτήρια κλπ. Στεγασμένοι Χώροι. Σιδηροκατακευή με μπετόν. Εξέδρες Αποδυτήρια κλπ. Στεγασμένοι Χώροι. Κερκίδες και λοιποί στεγασμένοι χώροι. Κλειστό Γυμναστήριο Γήπεδο Ποδοσφαίρου Γήπεδο Ποδοσφαίρου , , , , , ,00 Κλειστό γήπεδο , ,00 2 Κλειστά Γυμναστήρια Ανοικτό Κολυμβητήριο 60 Ισόγειο Βρεφικός Σταθμός , Ισόγειο Βρεφικός Σταθμός ,00 48,83 Υπόγειο Ισόγειο Α όροφος Βρεφικός Σταθμός ,00 434,44 Ισόγειο Βρεφικός Σταθμός ,00 86, Ισόγειο Βρεφικός Σταθμός , Υπόγειο Ισόγειο Α όροφος Υπόγειο Ισόγειο Βρεφικός Σταθμός ,00 Βρεφικός Σταθμός , Διώροφος Βρεφικός Σταθμός , , , , ,00 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΟΠΑΑΠ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΟΠΑΑΠ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΟΠΑΑΠ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΟΠΑΑΠ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΟΠΑΑΠ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΟΠΑΑΠ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΟΠΑΑΠ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΟΠΑΑΠ Σελίδα 19 από 23

20 29 179β Γραφείο Παραρτήματος του 13 ου Παιδικού Σταθμού 214,4 Διώροφος Βρεφικός Σταθμός ,00 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΟΠΑΑΠ ΣΥΝΟΛΑ , ,00 Οι διαγωνιζόμενοι θα επισυνάψουν στην προσφορά τους υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα αναλαμβάνουν με τους ίδιους όρους της παρούσας μελέτης και της προσφοράς τους την ασφάλιση και οποιουδήποτε νέου ή παλαιού ακίνητου επιθυμεί ο Δήμος να ασφαλίσει εντός του έτους 2014 και δεν αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα. Διευκρινήσεις και στοιχεία για την ακίνητη περιουσία του Δήμου δίδονται από το Τμήμα Εσόδων Προϋπολογισμού και Περιουσίας, Προϊστάμενος ο κύριος Δημήτρης Χιώτης, τηλ Ο Συντάξας Δημήτριος Μπούας Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός (Με κάθε επιφύλαξη όσον αφορά στον αριθμό, στην περιγραφή, στην αξία καθώς και στην αξία του περιεχομένου των κτιρίων του Δήμου.) Θεωρήθηκε Ο Διευθυντής Στέφανος Μαρούκος Σελίδα 20 από 23

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου. Προυπ.: 67.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου. Προυπ.: 67. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου. Προυπ.: 67.500 K.Μ.: Π07/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασφάλιση κινητής και ακίνητης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων 4. Σχέδιο Διακήρυξης 5. Παράρτημα (Έντυπο Προσφοράς)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων 4. Σχέδιο Διακήρυξης 5. Παράρτημα (Έντυπο Προσφοράς) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. : 133 / 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Ε Τ Ο Σ 2014

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Ε Τ Ο Σ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Ε Τ Ο Σ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 30/9/2013 ΕΩΣ 30/9/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 30/9/2013 ΕΩΣ 30/9/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 30/9/2013 ΕΩΣ 30/9/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 Προυπ.: 35.000,00 Αρ. Μελέτης: 33/ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η 67/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η 67/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η 67/2014 ΕΡΓΟ : ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 47.914,00 ΕΥΡΩ ΕΤΟΣ : 2014-2015 Κ.Α : 02.10.6253.001

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 67/2013 ΜΕΛΕΤΗ: «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΗΣ : 80.000,00 Παπάγου 16/10/2013 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου από 31/7/2014 μέχρι 31/7/2015

Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου από 31/7/2014 μέχρι 31/7/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου από 31/7/2014

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου.

Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου. Κ.Μ.: Π76/2011 ΠΡΟΥΠ.:15.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. Μελέτης: 45/2015 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. Μελέτης: 45/2015 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. Τεχνική Περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΙΝΟΥ Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ορεστιάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου. Προυπ.: 6799,44 K.Μ.: Κ.Μ. Π24/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε ΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Μ Ε Λ Ε ΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/νση Περιβάλλοντος Πρασίνου & Καθαριότητας Πληρ.Ευαγγελία Μπάμπου Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, T.K.: 73135 Τηλ.: 28213 41770 Fax: 28210 93300 e-mail:dperivallon@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. /νση: Τέρµα Σισµάνογλου, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Ανέστης Ελευθέριος Τηλ.: 2531022810 ΜΕΛΕΤΗ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ. Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ. Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου. Προυπ.: 42.000,00 με το Φ.Π.Α. K.Μ.: Π09/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΗΣΗ : ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 80

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΗΣΗ : ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 80 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΗΣΗ : 2016-2017 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 80 ΜΕΛΕΤΗ «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Δ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 59.990,00

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Δ/νση Περιβάλλοντος - Καθαριότητας - Πολ. Προστασίας Τμήμα Κίνησης & Συντήρησης Οχημάτων - Μηχανημάτων Αρ. Μελ : 60/2015

ΜΕΛΕΤΗ. Δ/νση Περιβάλλοντος - Καθαριότητας - Πολ. Προστασίας Τμήμα Κίνησης & Συντήρησης Οχημάτων - Μηχανημάτων Αρ. Μελ : 60/2015 Νομός Ημαθίας Δήμος Βέροιας Δ/νση Περιβάλλοντος - Καθαριότητας - Πολ. Προστασίας Τμήμα Κίνησης & Συντήρησης Οχημάτων - Μηχανημάτων Αρ. Μελ : 60/2015 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων ΜΕΛΕΤΗ Η μελέτη αυτή αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. CPV: 66514110-0 Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. CPV: 66514110-0 Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Διεύθυνση: Λ. Πεντέλης 150, 15235, Χαλάνδρι Τμήμα Κίνησης Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων & Μηχανημάτων Αρμόδιος :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 24.506,00. Ασφάλιση οχηµάτων και µηχανηµάτων του ήµου Καρπενησίου από 1/8/2015 µέχρι 31/7/2016

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 24.506,00. Ασφάλιση οχηµάτων και µηχανηµάτων του ήµου Καρπενησίου από 1/8/2015 µέχρι 31/7/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ασφάλιση οχηµάτων και µηχανηµάτων του ήµου Καρπενησίου από 1/8/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 2/4/2015 ΕΩΣ 2/4/2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 30.000,00

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 2/4/2015 ΕΩΣ 2/4/2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 30.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 2/4/2015 ΕΩΣ 2/4/2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 30.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ Ταχ.Δ/νση: Ηρώων 2 Νιγρίτα Τ.Κ. 62200 Τηλ. 2322020300 Fax : 2322020340-1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ Ταχ.Δ/νση: Ηρώων 2 Νιγρίτα Τ.Κ. 62200 Τηλ. 2322020300 Fax : 2322020340-1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ Ταχ.Δ/νση: Ηρώων 2 Νιγρίτα Τ.Κ. 62200 Τηλ. 2322020300 Fax : 2322020340-1 ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ Συνολικός

Διαβάστε περισσότερα

4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης:4/2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. ΕΡΓΟ : Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων. Κ.Μ. : Π 38/2010 ΠΡΟΫΠ : ,00 με το Φ.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. ΕΡΓΟ : Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων. Κ.Μ. : Π 38/2010 ΠΡΟΫΠ : ,00 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ : Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων Κ.Μ. : Π 38/2010 ΠΡΟΫΠ : 25.000,00 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νιγρίτα 20/11/2015 Αρ.πρωτ.: 21321

Νιγρίτα 20/11/2015 Αρ.πρωτ.: 21321 Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλ.: Fax: Ε-mail: Ηρώων 2- Νιγρίτα 62200 Αρμουτσή Βαλεντίνα 2322353428 2322020340 armvalentina82@yahoo.gr Νιγρίτα 20/11/2015 Αρ.πρωτ.: 21321 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου από 1/7/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μοίρες, 18/08/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 17949 ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μοίρες, 18/08/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 17949 ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μοίρες, 18/08/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 17949 ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πάροδος 25 ης Μαρτίου Αριθμός: 1 Τ.Κ. : 70400 Μοίρες Πληροφορίες: Πηρουνάκη Μαρία Τηλέφωνο : 2892340241

Διαβάστε περισσότερα

************************************* * Μ Ε Λ Ε Τ Η * ************************************* υπ αρ. 14/2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

************************************* * Μ Ε Λ Ε Τ Η * ************************************* υπ αρ. 14/2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ************************************* * Μ Ε Λ Ε Τ Η * ************************************* υπ αρ. 14/2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Ασφάλιστρα οχημάτων, μηχανημάτων, δικύκλων όλων των υπηρεσιών του Δήμου. Προϋπολογισμού: ,00 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Ασφάλιστρα οχημάτων, μηχανημάτων, δικύκλων όλων των υπηρεσιών του Δήμου. Προϋπολογισμού: ,00 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ασφάλιστρα οχημάτων, μηχανημάτων, δικύκλων όλων των υπηρεσιών του Δήμου ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ Αρ. Μελέτης: 52 /2012 ΕΡΓΟ: Προµήθεια φίλτρων οχηµάτων- µηχ/των έργων ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Εμμανουήλ Παππά 10, Πολύγυρος Ταχ. Κώδικας : 63100 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια ανταλλακτικών

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 50.000,00 με Φ.Π.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για τη διακίνηση της του Δήμου Χαλκιδεων, χρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιππιάδα, 7/8/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ. Πρωτ: 12999 ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ Δ/νση Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Γραφείο Προμηθειών Δ/νση: Πλατεία Γ. Γεννηματά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες Για τις ανάγκες της Διευθύνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης και προκειμένου να εξασφαλιστούν οι βασικές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

16REQ ΜΕΛΕΤΗ «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»

16REQ ΜΕΛΕΤΗ «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛ/ΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ημερομηνία:3/8/2016 Αριθ. Πρωτ. 9970 «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΎΚΛΩΝ ΔΕΥΑΡ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2013. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 30.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΎΚΛΩΝ ΔΕΥΑΡ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2013. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 30.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ - ΛΙΝΔΟΥ 85100 ΡΟΔΟΣ ---- ---- ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ : ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 105/2013 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 70 /2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 70 /2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μελέτη: Ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων έργου και του Δημαρχιακού Καταστήματος Δήμου Αλεξανδρούπολης για το 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αρμόδιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται «η ασφάλιση των οχημάτων (φορτηγών, αυτοκινήτων,

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται «η ασφάλιση των οχημάτων (φορτηγών, αυτοκινήτων, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κ.Α.: 20.6253.0001 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ.: 06 /15 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Β. Περιγραφή παρεχόµενων υπηρεσιών

Β. Περιγραφή παρεχόµενων υπηρεσιών Παράρτηµα 1: Τεχνικές Προδιαγραφές Α. Γενικά Αντικείµενο παρεχόµενης υπηρεσίας είναι η υποχρεωτική (Ν. 489/76) ασφαλιστική κάλυψη των οχηµάτων και των µηχανηµάτων του ήµου. Σκοπός της εργασίας είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου.

Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου. Κ.Μ. : Π 019/2011 ΠΡΟΥΠ.: 60,000,00 ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ Προμήθεια ελαστικών για

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 4 ΚΗΗ 2044 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 5 ΚΗΗ 2045 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 6 ΚΗΗ 2046 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 7 ΚΗΗ 2047 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 4 ΚΗΗ 2044 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 5 ΚΗΗ 2045 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 6 ΚΗΗ 2046 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 7 ΚΗΗ 2047 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ Ωραιόκαστρο, 28-05-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Προμήθεια κάδων Ωραιοκάστρου ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

150 40 6.000,00 100 40 4.000,00 175 40 7.000,00 50 40 2.000,00 225 40 9.000,00 45 40 1.800,00 125 40 5.000,00

150 40 6.000,00 100 40 4.000,00 175 40 7.000,00 50 40 2.000,00 225 40 9.000,00 45 40 1.800,00 125 40 5.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παροχή Υπηρεσιών: «Συντήρηση και επισκευή των ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Μεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ήµου Σερρών» /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Για το έτος 2014 ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου.

Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου. Κ.Μ. : Π104/2014 ΠΡΟΥΠ.: 46.555,50 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ O.ΣΥ. Α.Ε. (ΠΡΩΗΝ Η.Λ.Π.Α.Π.) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο - 07 / 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ O.ΣΥ. Α.Ε. (ΠΡΩΗΝ Η.Λ.Π.Α.Π.) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο - 07 / 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Η ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ O.ΣΥ. Α.Ε. (ΠΡΩΗΝ Η.Λ.Π.Α.Π.) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο - 07 / 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελετη: Ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων έργου και του Δημαρχιακού Καταστήματος Δήμου Αλεξ/πολης

Μελετη: Ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων έργου και του Δημαρχιακού Καταστήματος Δήμου Αλεξ/πολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 82 /2013 Μελετη: Ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων έργου και του Δημαρχιακού Καταστήματος Δήμου Αλεξ/πολης 1 ΑΠ83074

Διαβάστε περισσότερα

17REQ

17REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Ασφάλιση α) αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών από 31/3/2017 μέχρι 31/3/2018 και β)

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη το παρακάτω νομικό πλαίσιο::

Έχοντας υπόψη το παρακάτω νομικό πλαίσιο:: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Καρπενήσι, 3 Ιουνίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: 74630/2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Ε Τ Ο Σ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 50.000,00 ΕΥΡΩ

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Ε Τ Ο Σ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 50.000,00 ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Ε Τ Ο Σ 2015

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 Τεχνική Περιγραφή 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ, 12/8/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.πρωτ.:11695 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Διεύθυνση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας Ταχ. Δ/νση Γ. Ζωγράφου 7, Τ.Κ. 15772 Τηλέφωνο 2107490131

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 0

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 0 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΩΘΡΟΥ 2m3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βιομηχανική Περιοχή Ταχ. Κωδ. :. Τηλ : 2813409630 Fax : 2813409619 ΠΡΟΫΠ. :165000,00 με το Φ.Π.Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ακίνητης περιουσίας του Δήμου Αγ.Δημητρίου

ακίνητης περιουσίας του Δήμου Αγ.Δημητρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ CPV:61510000-8 ΕΡΓΟ: Ασφαλιστική κάλυψη κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου Αγ.Δημητρίου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Κ.Α. 10.6251,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μελετών & Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μελετών & Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 04-07-2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 3558 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ : ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ : ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΛΕΤΗ : ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 82.000,00 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 ΠΙΝΑΚΑΣ Α -ΛΙΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Πρώτη

Σελίδα 1 ΠΙΝΑΚΑΣ Α -ΛΙΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Πρώτη Σελίδα 1 ΠΙΝΑΚΑΣ Α -ΛΙΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Αριθμός Πρώτη Α/Α κυκλοφορίας Μάρκα Είδος οχήματος -Μάρκα Αρ,Πλαισίου κυκλοφορία Υπηρεσία 1 ΚΗΙ 2470 CITROEN ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ C3 VF7SC8FPOBA534477 12/08/11 Διοικητικές

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002612824 2015-03-04

15PROC002612824 2015-03-04 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 4/3/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 8161 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 59.752,00

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 4/2015

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 4/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης: 1/2016. Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 2016» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,00 (χωρίς Φ.Π.Α.)

Αρ. Μελέτης: 1/2016. Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 2016» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) Ημερομηνία 06/01/2016 Αρ. Μελέτης: 1/2016 Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 2016» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 29.450,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1) Τεχνική Έκθεση 2) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παρανέστι 18-03-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 1446 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: 66 035 Παρανέστι Πληροφορίες: Μουστακίδου Μ. Τηλέφωνο: 2524350132 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ.: Κωνσταντία Μαρκουλάκη Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Fax: 28213 41750 www.chania.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α.Α. Μελέτης: 142/2015 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΡΓΟ: Εναπόθεση σε αδειοδοτημένη μονάδα ανακύκλωσης και αξιοποίησης προιόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κατασκευών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη προμήθειας για τον Δήμο Ζίτσας ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ:

Μελέτη προμήθειας για τον Δήμο Ζίτσας ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 Αριθμ. Μελέτης: 13 Ταχ. Δ/νση: Λασκαρίνας 3 Α Ταχ. Κώδικας: 454 45 Τηλ.: 2651360222 Fax: 2651061971 Πληροφορίες: Στέφου Νικολέττα ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Τσιμέντου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 70/2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 28.144,99 Φ.Π.Α. ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ 23% 6.473,35 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 34.618,34 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. Διακήρυξη Δημοπρασίας 2. Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: Καθαρισμός ρεμάτων και μεταφορά φυτικών υπολειμμάτων και ογκωδών αντικειμένων Δ.Ε. Κασσάνδρας CPV 90511100-3) ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 7/2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια ανταλλακτικών Οχημάτων και Μηχανημάτων Δήμου Πολυγύρου ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 3/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Αρ. Μελέτης : 1/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Αρ. Μελέτης : 1/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Μελέτης : 1/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ» Ενδ. Προϋπολ/μός: 27.429,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Παπαναστασίου & Κουμουνδούρου Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Κ. Παλαιολόγου 14 Ν. Σμύρνη 171 21 Τηλ. 210 9320900 Fax 210 9353565 e-mail:info@okto.gr web-site: www.okto.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΟΥ Κατά Παντός Κινδύνου Συναρμολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ταχ. Διεύθυνση: Οιδίποδος 8 & Πρωτέως 20 Ταχ. Κώδικας: 15238 Πάτημα Χαλανδρίου Τηλέφωνο: 210 6017054,210 6017056 Φαξ: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 13REQ001628778 2013-09-23

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 13REQ001628778 2013-09-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Μελ. : 15/013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Μελ. : Προμήθεια ελαστικών ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ &ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 13REQ0018778 013093 Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια ελαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ασφάλισης Φαρμακείων. Pharmakon / Αστική Ευθύνη

Προγράμματα Ασφάλισης Φαρμακείων. Pharmakon / Αστική Ευθύνη Προγράμματα Ασφάλισης Φαρμακείων Pharmakon / Αστική Ευθύνη ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ 2 3 01 Ασφάλιση Φαρμακείων Το πρόγραμμα Pharmakon είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης Φαρμακείων που καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - 1 - Τμήμα Σχεδιασμού και Εποπτείας Καθαριότητας -Ανακύκλωσης Για την με προϋπολογισμό : 49.500 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρελαίου κίνησης -

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015»

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Μελέτης: 07/2015 Κ.Α.20.6671 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ. ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Cocoon Eco Cocoon Value Cocoon Plus

ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ. ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Cocoon Eco Cocoon Value Cocoon Plus ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2012 Αριθμός:322 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Cocoon Eco Cocoon Value Cocoon Plus Σας γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ. Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ. Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια σάκων απορριμμάτων ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια

ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια I N T E R A M E R I C A N Μ Ε Λ Ο Σ Τ Ο Υ Ο Μ Ι Λ Ο Υ E U R E K O ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια Πρόγραμμα Ασφάλισης Φωτοβολταϊκών Μονάδων σε αγροτεμάχια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Μελέτης 15 / 2014 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ιστιαία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2015 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 12.191,28 Φ.Π.Α. ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ 23% 2.803,99 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 14.995,27 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Κοινό λεξιλόγιο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003074500 2015-09-22

15PROC003074500 2015-09-22 Προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή των Οχημάτων του Δήμου Βύρωνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Πρωτ.: 21756 / 10-9 - 2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : Β498ΩΚΑ-63Ν

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : Β498ΩΚΑ-63Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : Β498ΩΚΑ-63Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν.ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 17 Μαρτίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 5014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΥΡΟ. Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης. Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Κωδικός: DEMO DEMO. Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο:

ΑΚΥΡΟ. Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης. Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Κωδικός: DEMO DEMO. Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Κωδικός: Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης Πελάτης: Στοιχεία ασφαλισμένου αντικειμένου στα οποία βασίσθηκε η μελέτη Χρήση: Μέτρα προστασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα: Τροχαίου Υλικού - Μηχανημάτων & Πολιτικής Προστασίας Ταχ.Δ/νση: Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος Χαλκίδα Τ.Κ 34100 Πληροφορίες :κ. Ιωάννης Κοραής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ) - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΡ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ) - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΡ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την παροχή υπηρεσίας για τις μεταφορές αντικειμένων, αναγκαίων για τη διοργάνωση των εκδηλώσεων και των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ Πληροφ.: ΤΣΑΜΙΤΑ Π. ΤΗΛ.: 2221351181 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 45.000,00 ΕΥΡΩ 2012 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αυτή αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Δημήτριος: 13/12/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου:5081 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΠΚΑΠ) ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφο ήµου/φορέα: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΟΧΗΜΑΤΩΝ Κωδ. Προϋπ/σµού: 10.6671.0001

Εγγραφο ήµου/φορέα: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΟΧΗΜΑΤΩΝ Κωδ. Προϋπ/σµού: 10.6671.0001 /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΟΧΗΜΑΤΩΝ Προϋπολογισµός: 39.999,60 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Εγγραφο ήµου/φορέα: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Εργο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: A.M. : ΠΡΟΫΠ: ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: A.M. : ΠΡΟΫΠ: ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια πετρελαίου για τη θέρμανση των δημοτικών κτιρίων και των σχολείων για ένα (1) έτος. Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΛΕΤΗ «ΚΛΑΔΕΜΑ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ» Α.Μ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 (με ΦΠΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΛΕΤΗ «ΚΛΑΔΕΜΑ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ» Α.Μ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 (με ΦΠΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΡΜΟΔΙΑ: ΝΑΤΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Ολυμπίου & Αγ.Σοφίας Τηλ. 210 9370281 Email:illgeoponiki@gmail.gr

Διαβάστε περισσότερα

I ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

I ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ Blue Hotel I Συνολικό Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο (Οικοδομή & Περιεχόμενο): μέχρι 600.000 Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα ανά 1.000 Οικοδομή 0,90 Περιεχόμενο με κλοπή: 1,50 Σεισμός: 0,90 Καθίζηση Κατολίσθηση: 0,10 Blue

Διαβάστε περισσότερα

Το cocoon plus αποζημιώνει σε αξία αντικατάστασης καινούργιου από κάθε τυχαίο ζημιογόνο γεγονός.

Το cocoon plus αποζημιώνει σε αξία αντικατάστασης καινούργιου από κάθε τυχαίο ζημιογόνο γεγονός. 2 Το πρόγραμμα cocoon plus (κατά παντός κινδύνου) δίνει τη δυνατότητα πλήρους κάλυψης των περιουσιακών στοιχείων του ασφαλισμένου από οποιοδήποτε κίνδυνο. Είναι απόλυτα προσαρμοσμένο στις αυξημένες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ (ΑΠΟΚΟΜΙ Η - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ)

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ (ΑΠΟΚΟΜΙ Η - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ) ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ (ΑΠΟΚΟΜΙ Η - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ) 1 165 ΚΗΙ 6853 MERCEDES 1922 ΑΠΟΡ/ΡΟ-ΜΥΛΟΣ 68 1992 /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΚΟΜΙ Η 5.500,00 2 185 ΚΗΙ 6855 MERCEDES 1922 ΑΠΟΡ/ΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

AUTONET SMART ( E.I.X. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET SMART-PLUS ( Ε.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET BASIC AUTONET PLUS DYNAMIC STANDARD DYNAMIC

AUTONET SMART ( E.I.X. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET SMART-PLUS ( Ε.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET BASIC AUTONET PLUS DYNAMIC STANDARD DYNAMIC AUTONET SMART ( E.I.X. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET SMART-PLUS ( Ε.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET BASIC AUTONET PLUS DYNAMIC STANDARD DYNAMIC PREMIUM DYNAMIC EXECUTIVE Ολοκληρωμένη προστασία Autonet

Διαβάστε περισσότερα

«Προµήθεια ακατέργαστου αλατιού για την αντιµετώπιση χιονοπτώσεων» ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

«Προµήθεια ακατέργαστου αλατιού για την αντιµετώπιση χιονοπτώσεων» ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ Αριθ. µελέτης 69 /2014 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ «Προµήθεια ακατέργαστου αλατιού ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 7.910,00 Κ.Α. 30.6699.02 «Προµήθεια αλατιού για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών» Αριθ. µελέτης 69/2014

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ασφάλισης Τουριστικών Επιχειρήσεων. Hotel Plan / Emporio / Αστική Ευθύνη

Προγράμματα Ασφάλισης Τουριστικών Επιχειρήσεων. Hotel Plan / Emporio / Αστική Ευθύνη Προγράμματα Ασφάλισης Τουριστικών Επιχειρήσεων Hotel Plan / Emporio / Αστική Ευθύνη Περιεχόμενα 01 Τουριστικά Καταλύματα Hotel Plan 01.1 Hotel Plan Basic...07 01.2 Hotel Plan Basic Plus...08 01.3 Hotel

Διαβάστε περισσότερα