ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΠΕΡΡΟΣ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ Αθήνα, 9 Μαΐου 2005

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΠΕΡΡΟΣ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11951 Αθήνα, 9 Μαΐου 2005"

Transcript

1 ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΠΕΡΡΟΣ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ Αθήνα, 9 Μαΐου 2005 Προς τη «FEEDUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (FEEDUS Α.Ε.Β.Ε.)» ΒΑΣΙΛΕΩΝΟΙΚΟ ΗΜΟΥ ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ ΧΙΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της «FEEDUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (FEEDUS Α.Ε.Β.Ε.)» και ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/90/6 µε σκοπό τη συγχώνευσή της µε απορρόφηση από τη «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε.» σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2166/1993 και µε βάση το συνταχθέντα Ισολογισµό µετασχηµατισµού κατά την Ι. ΓΕΝΙΚΑ 1. Ανάθεση και αντικείµενο ελέγχου Ο έλεγχος στον οποίο αναφέρεται η παρούσα έκθεση διενεργήθηκε κατόπιν σχετικής επιστολής της εταιρείας µε την οποία µας γνωστοποιήθηκε ότι αποφασίσθηκε η συγχώνευσή της µε απορρόφηση από τη «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε.» σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 και ορίσθηκα ως Ορκωτός Ελεγκτής για την πιστοποίηση της 1

2 λογιστικής αξίας των περιουσιακών της στοιχείων µε βάση το συνταχθέντα προς τούτο Ισολογισµό µετασχηµατισµού κατά την Σύσταση- Επωνυµία της εταιρείας Η εταιρεία προήλθε από συγχώνευση της «ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Β.Ε.» η οποία είχε ιδρυθεί το 1990, µε τη «FEEDUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ-ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ» µε απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη, σύµφωνα µε τις από αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των µετόχων τους, τις διατάξεις των άρθρων του Κ.Ν. 2190/1920, των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993 και την 17301/ πράξη της Συµβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Κατσαφάρου Γιακουµάκη. Η σχετική απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης µε αριθµό Κ2-9412/ καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών την και δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 10062/ τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε.. Η επωνυµία της εταιρείας είναι «FEEDUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (FEEDUS Α.Ε.Β.Ε.)» 3. Έδρα- διάρκεια της εταιρείας Έδρα της εταιρείας είναι ο ήµος Καµποχώρων του Νοµού Χίου. Η διάρκεια της Εταιρείας έχει ορισθεί σε πενήντα (50) χρόνια από τη νόµιµη σύσταση της Εταιρείας. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων και µε τροποποίηση του άρθρου αυτού µπορεί να παραταθεί ή να συντοµεύσει ο χρόνος διάρκειας της Εταιρείας. 4. Σκοπός της εταιρείας Α. Σκοπός της εταιρείας είναι: 1) H παρασκευή γλυκών, µαρµελάδων, αναψυκτικών, χυµών κάθε είδους, εµφιαλωµένων νερών και άλλων τροφίµων και ποτών, η εµπορία, η αντιπροσώπευση αυτών ως και κάθε είδους βιοτεχνικές- βιοµηχανικές- 2

3 εµπορικές- οικοδοµικές και τουριστικές δραστηριότητες καθώς και η συµµετοχή σε κάθε µορφής τέτοιου είδους εταιρειών. 2) Η δηµιουργία µονάδων παρασκευής πάσης φύσεως ιχθυοτροφών, ζωοτροφών, πτηνοτροφών, καθώς και κάθε είδους βιταµινούχων και φαρµακευτικών σκευασµάτων που προορίζονται για την διατροφή ζώων, ιχθύων και πτηνών. 3) Η εµπορία, εισαγωγή, εξαγωγή των πάσης φύσεως τροφών και διαφόρων σκευασµάτων διατροφής ζώων, ιχθύων και πτηνών, καθώς και του σχετικού µηχανολογικού εξοπλισµού για τις µονάδες παρασκευής αυτών και η αντιπροσώπευση οίκων του Εσωτερικού ή του Εξωτερικού που παράγουν ή εµπορεύονται τα ως άνω είδη ή συναφή είδη αυτών. 4) Η παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών καθώς και των υπηρεσιών βιοµηχανικού σχεδιασµού, τεχνογνωσίας και υποστήριξης µονάδων παραγωγής τροφίµων, ζωοτροφών, ιχθυοτροφών και πτηνοτροφών και κάθε άλλου είδους παρόµοιων υπηρεσιών σε οποιονδήποτε ενδιαφερόµενο στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό. Β. Για την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία µπορεί να συνεργάζεται ή να συµµετέχει σε εταιρείες ή κοινοπραξίες ή επιχειρήσεις γενικά οποιασδήποτε µορφής που ήδη υπάρχουν ή θα συσταθούν στο µέλλον στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό από άλλα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, και που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεµφερείς σκοπούς. 5. Μετοχικό Κεφάλαιο - Μέτοχοι Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήµερα στο ποσό των ευρώ επτά εκατοµµυρίων οκτακοσίων σαράντα µίας χιλιάδων εξακοσίων τριάντα ενός ( ,00) διαιρούµενο σε είκοσι έξι εκατοµµύρια εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες εβδοµήντα ( ) κοινές ονοµαστικές µετά ψήφου µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,30 ευρώ έκαστη. 3

4 6. ιοικητικό Συµβούλιο Η εταιρεία διοικείται από ιοικητικό Συµβούλιο που αποτελείται από τρία (3) κατ ελάχιστο όριο ως εννέα (9) κι ανώτατο όριο µέλη. Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Η θητεία των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου είναι έξι (6) χρόνια. Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας έχει σήµερα την ακόλουθη σύνθεση: 1. Αριστείδης Σ. Μπελλές Πρόεδρος & Αναπληρωτής ιευθύνων Σύµβουλος- Εκτελεστικό µέλος 2. Αντώνιος Γ. Χαχλάκης Αντιπρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος-Εκτελεστικό µέλος 3. Σουλτάνα συζ. Αριστείδη Μπελλέ Μη Εκτελεστικό µέλος 4. Νικόλαος Α. Βουτσινός Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό µέλος 5.Κωνσταντίνος Π. Λαµπρινόπουλος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό µέλος Το ανωτέρω ιοικητικό Συµβούλιο εξελέγη µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρείας την και συγκροτήθηκε σε σώµα στην από συνεδρίασή του (ΦΕΚ 10069/ τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε.). Η θητεία του ιοικητικού Συµβουλίου είναι µέχρι Στοιχεία στα οποία στηρίχθηκε ο έλεγχος Ο έλεγχός µας στηρίχθηκε στα βιβλία και στοιχεία που τηρεί η εταιρεία και στην παροχή των αναγκαίων για τον έλεγχο πληροφοριών και επεξηγήσεων που ζητήσαµε. Η εταιρεία έθεσε στη διάθεσή µας το συνταχθέντα από αυτήν Ισολογισµό µετασχηµατισµού της και τα αναλυτικά στοιχεία που αναγράφονται στη συνταχθείσα απογραφή. 4

5 ΙΙ. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ (Ποσά σε ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2004 Β. ΕΞΟ Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβεστος αξία 1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως 3. Tόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως , , , , , , , , , , , ,84 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 1. Έξοδα ερευνών & αναπτύξεως 4. Προκαταβολές κτήσεως ασώµατων ακινητοποιήσεων , , , ,25 0, ,25 5. Λοιπές ασώµατες ακινητοποιήσεις , ,45 0, , , ,22 IΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 1.Γήπεδα-Οικόπεδα ,01 0, ,01 3.Κτίρια-τεχνικά έργα , , ,00 4.Μηχαν/τα τεχν. Εγκαταστάσεις λοιπός µηχ/κός εξοπλισµός , , ,73 5.Μεταφορικά µέσα , , ,16 6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισµός , , ,17 7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές ,03 0, , , , ,10 Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) , , ,32 III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 7.Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις ,17 Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) ,49 5

6 . ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 1.Εµπορεύµατα ,74 2.Προΐόντα έτοιµα και ηµιτελή Υποπροϊόντα και Υπολείµµατα ,66 3.Παραγωγή σε εξέλιξη ,89 4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες αναλώσιµα υλικά ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας ,71 ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ,00 1. Πελάτες ,92 2. Γραµµάτια εισπρακτέα -χαρτοφυλακίου ,30 3. Γραµµάτια σε καθυστέρηση ,82 3α.Επιταγές εισπρακτέες (µεταχρονολογηµένες) -χαρτοφυλακίου ,02 -στις τράπεζες σε εγγύηση , ,64 3β.Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισµένες ) , Επισφαλείς Επίδικοι πελάτες και χρεώστες ,60 11.Χρεώστες διάφοροι , Λογ/µοί διαχειρίσεως προκ/λών και πιστώσεων 3.847, ,13 IV ΙΑΘΕΣΙΜΑ 1.Ταµείο ,15 3.Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας , ,86 Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού ( Ι+ ΙΙ+ IV) ,99 Ε. METABATIKOI ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.Έξοδα επόµενων χρήσεων ,33 2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα ,19 3.Λοιποί µεταβατικοί λογ/σµοί ενεργητικού 6.784, ,18 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+ +Ε) ,50 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία 1.821,00 2. Χρεωστικοί λογαριασµοί εγγυήσεων και Εµπράγµατων ασφαλειών ,89 4. Λοιποί λογαριασµοί τάξεως 352, ,89 6

7 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2004 Α. Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ( µετοχές των 0,30 ευρώ) 1.Καταβληµένο ,00 ΙΙ. ΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ EΚ ΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ ,00 ΙΙβ. ΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ,73 ΙΙΙ. ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡ/ΓΗΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ 2. ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας Λοιπών περιουσιακών στοιχείων ,10 3.Επιχορηγήσεις επενδ. Πάγιου ενεργητικού ,35 ΙV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.Τακτικό αποθεµατικό , ,86 Μείον: Zηµία από πώληση συµµετοχών και χρεογράφων προς συµψηφισµό ,62 5. Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων ,82 V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ ,06 Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο ,45 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (AI+ΑΙΙ+ΑΙΙβ+AIII+AΙV+ΑV) ,69 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ & ΈΞΟ Α 1. Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ,97 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2. άνεια Τραπεζών ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,50 1.Προµηθευτές ,67 2.Γραµµάτια πληρωτέα και υποσχετικές ,63 2 α.επιταγές πληρωτέες (µεταχρονολογηµένες) ,56 3.Τράπεζες λογ/µος βραχυπρ/µες υποχρεώσεις ,02 4.Προκαταβολές πελατών 8.332,59 5.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη ,85 6.Ασφαλιστικοί οργανισµοί ,24 7

8 7.Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη χρήση ,22 10.Μερίσµατα πληρωτέα ,00 11.Πιστωτές διάφοροι , ,00 Σύνολο υποχρεώσεων ( ΓΙ+ΓΙΙ ) ,50. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2. Έξοδα χρήσεως δουλευµένα ,34 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ (Α+Β+Γ+ ) ,50 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 1. ικαιούχοι αλλοτρ. Περιουσιακών στοιχείων 1.821,00 2.Πιστωτικοί λογαριασµοί εγγυήσεων και Εµπράγµατων ασφαλειών ,89 4. Λοιποί λογαριασµοί τάξεως 352, ,89 Όλοι οι παραπάνω λογαριασµοί προέκυψαν από τα τηρούµενα βιβλία Γ κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ. Π.. 186/1992). Οι λογιστικές αξίες που αναγράφονται στον Ισολογισµό µετασχηµατισµού ελέγχθηκαν και διασταυρώθηκαν µε τα αναλυτικά στοιχεία που αναγράφονται στη συνταχθείσα από την εταιρεία απογραφή. Με βάση τον ανωτέρω Ισολογισµό, η λογιστική καθαρή θέση της εταιρείας, συνοπτικά προσδιορίζεται ως εξής: - Στοιχεία Ενεργητικού ευρώ ,50 Μείον: - Σύνολο Προβλέψεων για κινδύνους & έξοδα ευρώ ,97 - Σύνολο Υποχρεώσεων» ,50 - Σύνολο µεταβατικών λογ/µων Παθητικού» ,34 Λογιστική καθαρή θέση ευρώ ,69 8

9 ΙΙΙ. ΙΕΝΕΡΓΗΘΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Ο έλεγχός µας περιορίσθηκε στη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας κατά την , σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 και δεν επεκτάθηκε στη διερεύνηση των αποτελεσµατικών λογαριασµών. IV. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α) Τα Ακίνητα ιδιοκτησίας της εταιρείας, σύµφωνα µε τα βιβλία της, είναι τα εξής: (α) Οικόπεδο άρτιο και οικοδοµήσιµο, ευρισκόµενο στη θέση «Νταµάνι- Πέρδικα» περιφέρειας του συνοικισµού Βασιλεωνοίκου Χίου της Περιφερείας τέως Κοινότητας Βασιλεωνοίκου Χίου και ήδη ήµου Καµποχώρων Χίου, συνολικής εκτάσεως τ.µ., µε ισόγειο παλαιό κτίσµα εµβαδού 63,25 τ.µ. και µε γεώτρηση. Το ακίνητο αυτό περιήλθε στην κυριότητα της εταιρείας µε το υπ αριθ / διανεµητήριο συµβόλαιο της συµβολαιογράφου Χίου Στυλιανής Νικολάου Καναρίου. β) Οικόπεδο άρτιο και οικοδοµήσιµο, όµορο του προπεριγραφέντος, συνολικής εκτάσεως τ.µ. Το ως άνω οικόπεδο η εταιρεία απέκτησε µε πλειστηριασµό που έγινε στις της οφειλέτιδας εταιρείας µε την επωνυµία «Ιωάννης Αντωνίου Ζαννάρας Α.Τ.Β.Ε.Ε.» και δυνάµει της υπ αρίθµ / έκθεσης της ως άνω συµβολαιογράφου και της µε αριθµό / περίληψης δηµόσιου αναγκαστικού πλειστηριασµού ακινήτου. Τα ως άνω δύο ακίνητα της εταιρείας συνενώθηκαν µε το αριθµό / συµβόλαιο (πράξη συνένωσης όµορων ακινήτων) της Συµβολαιογράφου Χίου Στυλιανής Νικολάου Καναρίου και αποτελούν ήδη ένα ενιαίο οικόπεδο, άρτιο και οικοδοµήσιµο το οποίο έχει συνολική έκταση ,49 τ.µ.. Σε αυτό έχει ανεγερθεί εργοστάσιο, συνολικής επιφανείας τ.µ. 9

10 Η λογιστική αξία των ακινήτων απεικονίζεται ως εξής: Αξία οικοπέδου (α) ευρώ ,48 Αξία οικοπέδου (β)» ,52 Σύνολο» ,00 Αξία κτιρίου ευρώ ,18 Μείον :Aποσβέσεις» ,18 Αναπόσβεστη αξία» ,00 γ) Ακίνητο (οικόπεδο) εκτάσεως τ.µ. που βρίσκεται στο υπ αριθµό 38 Οικοδοµικό τετράγωνο της βιοµηχανικής περιοχής Πάτρας, το οποίο απέκτησε µε το υπ αριθ /99 συµβόλαιο της Συµβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Γεωργίου Νίκα- Ιατρού. δ) Ακίνητο (οικόπεδο) εκτάσεως τ.µ. που βρίσκεται στο υπ αριθµό 38 Οικοδοµικό τετράγωνο της βιοµηχανικής περιοχής Πάτρας, το οποίο απέκτησε µε το υπ αριθ /98 συµβόλαιο της Συµβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Γεωργίου Νίκα-Ιατρού µε κτιριακές εγκαταστάσεις συνολικής επιφανείας 5.985,91 τ.µ.. Η λογιστική αξία των ακινήτων απεικονίζεται ως εξής: Αξία οικοπέδου (γ) ευρώ ,00 Αξία οικοπέδου (δ)» ,00 Σύνολο» ,00 Αξία κτιρίου ευρώ ,56 Μείον :Aποσβέσεις» ,56 Αναπόσβεστη αξία» ,00 Όλα τα ανωτέρω ακίνητα είναι καταχωρηµένα στο θεωρηµένο Μητρώο πάγιων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας στις σελίδες έως και 10

11 24303 του Ενιαίου Μηχανογραφικού Χάρτου Πολλαπλής Χρήσης Βιβλίων µε αριθµό θεωρήσεως 2219/ της.ο.υ. Χίου. Β) Στο λογαριασµό «Μεταφορικά µέσα» περιλαµβάνονται οκτώ φορτηγά, δύο επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσεως και δύο δίκυκλα που είναι καταχωρηµένα στο θεωρηµένο Μητρώο πάγιων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας στις σελίδες έως και έως του Ενιαίου Μηχανογραφικού Χάρτου Πολλαπλής Χρήσης Βιβλίων µε αριθµό θεωρήσεως 2219/ της.ο.υ. Χίου. Ήτοι: Αριθµός Κυκλοφ. Τύπος Είδος Έτος Πρώτης Κυκλοφ. Φορ. Ισχύς Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβεστη Αξία ΖΥΕ 8156 FORD RANGER ΦΟΡΤΗΓΟ , , ,29 XIA 5786 NISSAN PICY ΦΟΡΤΗΓΟ , ,87 0,01 XIA 9083 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ , ,82 118,94 XIA 8600 FIAT PANDA ΦΟΡΤΗΓΟ , ,39 0,01 XIA 6461 MITSUBISHI ΦΟΡΤΗΓΟ , ,77 0,01 XIA 6579 SUZUKI ΦΟΡΤΗΓΟ , ,16 0,01 XIA 6580 SUZUKI ΦΟΡΤΗΓΟ , ,16 0,01 ΥΒΕ 8666 V. W , ,87 0,01 YHH 8067 B.M.W. Ε.Ι.Χ , , ,25 XIA 8009 CITROEN SAXO Ε.Ι.Χ , ,21 0,04 PNA 1420 SUZUKI ΙΚΥΚΛΟ , ,86 0,01 ΧΙΒ 861 ΥΑΜΑΧΑ ΙΚΥΚΛΟ , ,02 0,01 ΣΥΝΟΛΟ , , ,60 11

12 V. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ Με βάση όλα όσα αναφέρουµε παραπάνω ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ότι: - Οι λογιστικές αξίες των εισφερόµενων περιουσιακών στοιχείων είναι αυτές που εµφανίζονται στον Ισολογισµό µετασχηµατισµού της εταιρείας. Ο Ισολογισµός αυτός είναι καταχωρηµένος στο θεωρηµένο Βιβλίο Απογραφής και Ισολογισµού της εταιρείας (σελ. 534 έως και 537) µε αριθµό θεωρήσεως 2187/ της.ο.υ. Χίου. - Τα κονδύλια του ανωτέρω Ισολογισµού προκύπτουν από τα δεδοµένα της συνταχθείσας αναλυτικής απογραφής, η οποία είναι και αυτή καταχωρηµένη στα Βιβλία Απογραφής και Ισολογισµού (σελ. 480 έως και 532) µε αριθµό θεωρήσεως 2187/ της.Ο.Υ. Χίου. - Η λογιστική καθαρή θέση της εταιρείας κατά την είναι ευρώ ,69, ενώ το µετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε ευρώ ,00. Η ονοµαστική αξία της µετοχής είναι 0,30 ευρώ ενώ η χρηµατιστηριακή αξία της µετοχής την ανερχόταν σε ευρώ 1,36. Ο Ορκωτός Ελεγκτής ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΠΕΡΡΟΣ Α.Μ. ΣΟΕΛ Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. 12

13 ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΠΕΡΡΟΣ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της «FEEDUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (FEEDUS Α.Ε.Β.Ε.)» κατά την ΜΑЇΟΣ

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: «FISH FILLET HELLAS - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΙΧΘΥΩΝ Α.Ε.Β.Ε.» που εδρεύει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στην οδό Ναυάρχου Νικοδήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: «ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ» και µε τον διακριτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΕΧΙΝΑΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στην οδό Ναυάρχου Νικοδήμου

Διαβάστε περισσότερα

FEEDUS A.E.B.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ετήσιο ελτίο Χρήσης 2004

FEEDUS A.E.B.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ετήσιο ελτίο Χρήσης 2004 FEEDUS A.E.B.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιο ελτίο Χρήσης 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, Ιούνιος 2005 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Πιστοποίησης της Λογιστικής Αξίας κατά την 31/12/2014 των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας MEDICAFE ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Α.Ε.

Έκθεση Πιστοποίησης της Λογιστικής Αξίας κατά την 31/12/2014 των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας MEDICAFE ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Α.Ε. Έκθεση Πιστοποίησης της Λογιστικής Αξίας κατά την 31/12/2014 των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας MEDICAFE ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Α.Ε. (Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993)

Διαβάστε περισσότερα

(Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993)

(Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993) Έκθεση Πιστοποίησης της Λογιστικής Αξίας κατά την των περιουσιακών στοιχείων τoυ προς απόσχιση τμήματος του κατασκευαστικού κλάδου των εν εξελίξει δημοσίων έργων της (Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

2010 «EFG EUROBANK ERGASIAS A.E»

2010 «EFG EUROBANK ERGASIAS A.E» ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ «EFG EUROBANK ERGASIAS A.E» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Ι. ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΙΙ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 1 ΙΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Συνήλθαν σήμερα, 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, στην έδρα της Εταιρείας, στην Α Βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε.

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε. ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ AΛΠΙΝΟ Α.Β.Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ Α.Β.Ε.Ε. ΙNTERPESCA A.E. IXΘΥΟΦΑΡΜΑ Ε.Π.Ε. Αθήνα, Αύγουστος 2001 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Π ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Η Έννοια των Λογιστικών Καταστάσεων Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η χρηµατοοικονοµική λογιστική εφαρµόζεται από τις επιχειρήσεις µε κύριο σκοπό την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004 ΚΥΛΙΝ ΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14-11-2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (όπως ισχύει) Kερατσίνι, Ιούνιος 2005

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΟΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΟΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΟΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για την απόσχιση του κατασκευαστικού κλάδου της ΤΕΒ Α.Ε. και την εισφορά αυτού στην «ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.»

«ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» ΕΚΘΕΣΗ Διαπιστώσεως της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της συγχωνευόμενης δια απορροφήσεως Τράπεζας «ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» με βάση τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 30

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕ Ν Ο Ε Ο Τ Α Τ Χ Α Υ Χ ΔΡ Δ Ο Ρ Μ Ο Ι Μ Κ Ι Ο Κ Ο Τ Α Τ Μ Α Ι Μ Ε Ι Υ Ε Τ Υ Η Τ Ρ Η Ι Ρ Ο Ι Ο Ε ΛΛ Λ Α Λ Δ Α Ο Δ Σ Ο Σ Α.Τ.. Τ Ε..

«ΝΕ Ν Ο Ε Ο Τ Α Τ Χ Α Υ Χ ΔΡ Δ Ο Ρ Μ Ο Ι Μ Κ Ι Ο Κ Ο Τ Α Τ Μ Α Ι Μ Ε Ι Υ Ε Τ Υ Η Τ Ρ Η Ι Ρ Ο Ι Ο Ε ΛΛ Λ Α Λ Δ Α Ο Δ Σ Ο Σ Α.Τ.. Τ Ε.. ΕΚΘΕΣΗ Διαπιστώσεως της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της συγχωνευόμενης δια απορροφήσεως Τράπεζας «ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» με βάση τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ηράκλειο, Ιούνιος 2005-1- Επιστολή Προέδρου.Σ. Αγαπητοί Μέτοχοι, Το

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Λ.Α.Ν.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Λ.Α.Ν.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Λ.Α.Ν.Ε.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ 2.1. ΓΕΝΙΚΑ 2.2. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 3. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΤΙΜΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2001 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2001 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2001 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, 0 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία.

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία. Ενεργητικό Παθητικό Καθαρή Περιουσία Η Λογιστική ασχολείται με την περιουσία κάθε επιχείρησης. Αυτό σημαίνει ότι παρακολουθεί από την έναρξη μέχρι και τη λήξη της λειτουργίας της το σύνολο των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

PRESIDENT HOTEL ATHENS

PRESIDENT HOTEL ATHENS HP PRESIDENT HOTEL ATHENS ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 5/204/14.11.2000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΣΠΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. ΑΠΟ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.

Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (IFRS) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01.01.2005-31. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α ΕΤΗΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E.

HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου - 31 εκεμβρίου 2010 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. Βαθύ Κριτσάς, Αγ. Νικόλαος Λασιθίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2006 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) Στοιχεία και πληροφορίες της τριμηνιαίας περιόδου από 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

2012 .2190/1920, : $ 1. - $ 3 : $ 1 : $ 2 : $ 3 : $ 4 $ 5 : $ 2.. $ 1-

2012 .2190/1920, : $ 1. - $ 3 : $ 1 : $ 2 : $ 3 : $ 4 $ 5 : $ 2.. $ 1- ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΕ (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει) ιάταξη και Περίληψη της: Ενδεικτική Απάντηση:

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ.Τ. Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E.

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ.Τ. Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ.Τ. Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. ETHΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα