ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας 4 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ : 01 Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου Αιγιαλείας, σήμερα είκοσι έξι (26) Νοεμβρίου 2012, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 12:00 το μεσημέρι, συνήλθε Σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Αιγιαλείας, αποτελούμενη από τους κ.κ.: 1)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, Δήμαρχο-Πρόεδρο αυτής, 2)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 3)Μαρία Μπιρπανάγου, 4)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 5)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 6)Δημήτριο Καμπέρη, 7) Αντώνιο Παλαιολόγου, Αντιδημάρχους, Μέλη αυτής, μετά από την υπ αριθ. πρωτ. 3480/ πρόσκληση του κ. Δημάρχου-Προέδρου, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα με αποδεικτικό παραλαβής στα Μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 62 & 63 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α/ ). Δεν προσήλθε αν και νόμιμα προσκλήθηκε ο Αντιδ/ρχος κ. Αθανάσιος Σταυρόπουλος, κωλυόμενος Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου οκτώ (8) Μελών παραβρέθηκαν τα επτά (7) Μέλη, ο κ. Δήμαρχος-Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Για το αντικείμενο: «Έγκριση σχεδίου μνημονίου ενεργειών Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αιγιαλείας για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και διαχείρισης των συνεπειών λόγω κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό.» Ο Δήμαρχος-Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αιγιαλείας κ. Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος ανακοινώνει το θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και διαβάζει εισήγηση του Επικεφαλής της Πολιτικής προστασίας του Δήμου Αιγιαλείας Δημοτικού Συμβούλου κ. Βασιλείου Φιλιππόπουλου και του Πρ/νου του Αυτοτελούς τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας κ. Χαράλαμπου Στεφανίδη, που έχει ως εξής: «Κύριοι, Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του άρθρου 63 παρ. θ) του Ν. 3852/2010, (ΦΕΚ 87 Α/ ) : Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 Ι περιπτ. ζ του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114 Α/ ): Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 3. Την υπ αριθ. 1299/03 (ΦΕΚ Β 423/ ) απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: 1

2 Έγκριση του από Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 4. Τις διατάξεις του Ν.3013/ Ν. 3013/ (ΦΕΚ-102 Α ) : Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις. 5. Τις διατάξεις της υπ αριθ. πρωτ. εγκ. 7303/ εγκύκλιου του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη / Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας / Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών 6. Τις διατάξεις του άρθρου 11 κεφάλαιο Β. του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου μας που αναφέρει τις αρμοδιότητες του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας. Στα πλαίσια του Νόμου 3852/2010 -Πρόγραμμα Καλλικράτη δημιουργήθηκε ο νέος Δήμος Αιγιαλείας που προήρθε από τη συνένωση των πρώην Δήμων Αιγίου, Συμπολιτείας, Ερινεού, Ακράτας, Διακοπτού και Αιγείρας. Η σύγχρονη οργάνωση / λειτουργία του νεοσύστατου Δήμου μας επιβάλει την άμεση πρόβλεψη μέτρων-ενεργειών και την διαμόρφωση ενός συστήματος αποτελεσματικής αντιμετώπισης καταστροφικών φαινομένων και ως εκ τούτου, στα πλαίσια του δυνατού, της προστασίας της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών του φυσικού περιβάλλοντος. Οι φυσικές καταστροφές είναι φαινόμενα τα οποία διαταράσσουν την σχέση μεταξύ ανθρώπου και περιβάλλοντος και μπορεί να εκφράζονται σαν ένα σοβαρό και ξαφνικό επεισοδιακό γεγονός (π.χ. πλημμύρα, σεισμική δόνηση, δασική πυρκαγιά κ.τ.λ.) Εφαρμόζοντας τις επιταγές και τις αρμοδιότητες που θεσπίζουν οι ανωτέρω διατάξεις για τα μέτρα και τις ενέργειες για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και παγετού, εκπονήσαμε το Μνημόνιο Ενεργειών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω χιονοπτώσεων και παγετού. Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε προς το σώμα για ψήφιση του κατωτέρω Μνημονίου Ενεργειών.» Η Εκτελεστική Επιτροπή Αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αιγιαλείας κ. Βασιλείου Φιλιππόπουλου και του Πρ/νου του Αυτοτελούς τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας κ. Χαράλαμπου Στεφανίδη, είδε το σχέδιο μνημονίου ενεργειών Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αιγιαλείας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης των συνεπειών λόγω των κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 63, του Ν.3852/ 2010 (Φ.Ε.Κ.87 /τ.α/ ), του άρθρου 75 Ι περιπτ. ζ του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114 Α/ ): Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, της υπ αριθ. 1299/03 (ΦΕΚ Β 423/ ) απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Έγκριση του από Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη «ΞΕ-ΝΟΚΡΑΤΗΣ», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του Ν.3013/ Ν. 3013/ (ΦΕΚ-102 Α ) : «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις. της υπ αριθ. πρωτ. εγκ. 6524/ εγκυκλίου του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη / Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας / Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, 2

3 του άρθρου 11 κεφάλαιο Β. του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου μας που αναφέρει τις αρμοδιότητες του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας, μετά από διαλογική συζήτηση, Ομόφωνα Αποφασίζε ι Την έγκριση του παρακάτω μνημονίου ενεργειών Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αιγιαλείας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης των συνεπειών λόγω των κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό: M N H M O N I O Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Ω Π Ι Σ Η Σ Χ Ι Ο Ν Ο Π Τ Ω Σ Ε Ω Ν & Π Α Γ Ε Τ Ο Υ Ω Ν ( ΣΥΝΘΗΜΑΤΙΚΗ ΛΕΞΗ ) «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» 3

4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ &ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ & ΠΑΓΕΤΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η χιονόπτωση και ο παγετός ως φαινόμενα εντάσσονται στην κατηγορία των φυσικών καταστροφών, γιατί μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή και την περιουσία των ανθρώπων και να προκαλέσουν καταστροφές στην οικονομία και στις υποδομές. Η περιοχή στην οποία εκτείνεται ο Δήμος Αιγιαλείας είναι ορεινή ημιορεινή πεδινή και η δε μεγάλη υψομετρική διαφορά εντός των διοικητικών μας ορίων διαφοροποιεί τις ανάγκες κατά εποχή και περίοδο. Παρά το γεγονός ότι ο χειμώνας στη χώρα μας είναι κατά κανόνα ήπιος, παρατηρήθηκαν τα τελευταία χρόνια έντονες χιονοπτώσεις που προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα στην καθημερινή ζωή των κατοίκων του Δήμου μας. Από τη διαπίστωση αυτή προκύπτει και η ανάγκη βελτίωσης των μέτρων που λαμβάνονται προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος και οι επιπτώσεις που προέρχονται από τις χιονοπτώσεις και τον παγετό. ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΕΤΟΥ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Η κύρια κατά κανόνα δυσμενής επίπτωση που προκαλείται από τις χιονοπτώσεις και τον παγετό είναι η διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στο οδικό δίκτυο. Τα έργα και οι δράσεις που προγραμματίζονται και υλοποιούνται στον Δήμο μας για την αντιμετώπιση των χιονοπτώσεων και του παγετού στο οδικό δίκτυο προσδιορίζονται στα παρακάτω στάδια : Στάδιο 1 ο Προ-χειμερινή περίοδος (καλύπτει το χρονικό διάστημα από το τέλος της προηγούμενης χειμερινής περιόδου έως και ένα μήνα πριν την έναρξη της νέας). Αποτίμηση του έργου του αποχιονισμού κατά την προηγούμενη χειμερινή περίοδο με συστηματική καταγραφή των προβλημάτων που προέκυψαν. Προγραμματισμός πόρων και ανθρώπινου δυναμικού για την επόμενη χειμερινή περίοδο. Προμήθεια και αποθήκευση υλικών (π.χ. αλάτι, ψηφίδα, φτυάρια κ.λ.π.) Συντήρηση εξοπλισμού και μηχανημάτων. Στάδιο 2 ο Περίοδος προετοιμασίας (καλύπτει το χρονικό διάστημα ενός μηνός πριν την έναρξη της χειμερινής περιόδου). 4

5 Μετατροπή των πυροσβεστικών οχημάτων σε εκχιονιστικά (αλατιέρες μαχαίρια). Αναθεώρηση του σχεδιασμού αντιμετώπισης του παγετού. Έλεγχος καλής λειτουργίας των μηχανημάτων και του εξοπλισμού. Καθορισμός υπευθύνων ανά οδικό άξονα για τον αποχιονισμό και την αντιμετώπιση παγετού βάσει του αντίστοιχου σχεδιασμού. Προγραμματισμός βαρδιών και επιφυλακών του προσωπικού βάσει σχεδιασμού. Έκδοση οδηγιών από τον επικεφαλής συντονιστή για την υλοποίηση των δράσεων και την ασφάλεια του προσωπικού επέμβασης αλλά και του μηχανολογικού εξοπλισμού, έτσι ώστε να μην δημιουργούνται κίνδυνοι και ζημιές. Συσκέψεις με άλλους επιχειρησιακά εμπλεκομένους φορείς για την καλύτερη επικοινωνία και τον συντονισμό των επιχειρήσεων στα πλαίσια της από κοινού αντιμετώπισης, ως έκτακτης ανάγκης από χιονοπτώσεις και παγετό. Σύγκληση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) με θέμα τη λήψη μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας. Στάδιο 3 ο Χειμερινή περίοδος (καλύπτει το χρονικό διάστημα από το δεύτερο 15νθήμερο του Νοεμβρίου έως και τις αρχές Απριλίου). ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Ο αποχιονισμός και η αντιμετώπιση προβλημάτων από παγετό στο οδικό δίκτυο συμπεριλαμβάνονται κατά κανόνα στην έννοια της συντήρησης (χειμερινή συντήρηση) και αντιμετωπίζονται με στόχο την αδιάκοπη λειτουργία του οδικού δικτύου. Αρμοδιότητες Δήμου Αιγιαλείας Ο σχεδιασμός για την εκτέλεση προγραμμάτων αποχιονισμού και αντιμετώπισης προβλημάτων από παγετό στο Δημοτικό οδικό δίκτυο αποτελεί αρμοδιότητα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. Έλεγχος κυκλοφορίας, επιβολή προστίμων δίκτυο εξαιτίας χιονόπτωσης ή παγετού. ή απαγορεύσεων στο οδικό Η επικρατούσα κατάσταση στο οδικό δίκτυο, ο έλεγχος κυκλοφορίας, η επιβολή περιορισμών ή απαγορεύσεων κυκλοφορίας σε όλο το οδικό δίκτυο του Δήμου αποτελεί αρμοδιότητα των κατά τόπους αρμοδίων Αστυνομικών Τμημάτων ή Τμημάτων Τροχαίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 2699/99, Φ.Ε.Κ. 57/Α 99 ΠΔ1/2005). Η γνωμοδότηση των υπηρεσιών αυτών για την επικρατούσα κατάσταση στο οδικό δίκτυο είναι βαρύνουσας σημασίας. Κατά την εκδήλωση των φαινομένων παγετού και χιονόπτωσης κατά μήκος των οδικών αξόνων, η προληπτική ακινητοποίηση των οχημάτων από τα κατά τόπους υπεύθυνα Τμήματα της Τροχαίας της ΕΛ.ΑΣ μέχρι να αποκατασταθεί η βατότητα του οδικού δικτύου από τα συνεργεία αποχιονισμού, θεωρείται ως μέτρο αποτελεσματικό. Σε περιπτώσεις επιβολής περιορισμών κυκλοφορίας, οι θέσεις στάθμευσης των οχημάτων επί ή πλησίον του οδικού άξονα θα πρέπει να καθορίζονται μετά από συνεννόηση με τον υπεύθυνο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, ο οποίος είναι υπεύθυνος και για την εκτέλεση των εργασιών αποχιονισμού. Απομάκρυνση Ακινητοποιημένων Οχημάτων εξαιτίας χιονόπτωσης ή παγετού. 5

6 Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ που είναι υπεύθυνες για τη δημόσια κυκλοφορία υποχρεούνται να λαμβάνουν κάθε μέτρο έτσι ώστε να μην προκαλείται κίνδυνος ή ζημιές τρίτων προσώπων ή άλλων έννομων αγαθών από τη δημόσια κυκλοφορία. Επίσης, θα πρέπει άμεσα να ενεργούν για την απομάκρυνση τυχόν ακινητοποιημένων οχημάτων. Απεγκλωβισμός και Διάσωση οδηγών και επιβατών εξαιτίας χιονόπτωσης ή παγετού. Ο απεγκλωβισμός και η διάσωση οδηγών και επιβατών είναι αρμοδιότητα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Επιπλέον, για την κάλυψη στοιχειωδών αναγκών των επιβατών, όταν αυτό επιβάλλεται (πολύωρη αναμονή κ.λ.π.), θα πρέπει να λαμβάνεται πρόνοια για τη διανομή κλινοσκεπασμάτων και πρόχειρων γευμάτων. Ετοιμότητα φορέων αντιμετώπισης. Το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου που λαμβάνει προειδοποιήσεις (δελτία ΕΜΥ κ.λ.π.) για μεταβολή των καιρικών συνθηκών ενημερώνει άμεσα την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών προκειμένου να τεθεί σε κατάσταση ετοιμότητας, συμπεριλαμβανομένων και των ιδιωτικών μέσων που τελούν υπό καθεστώς προγραμματισμένης μίσθωσης για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και παγετού. Παράλληλα, θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία του Γραφείου της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου με φορείς οι οποίοι διαθέτουν τα κατάλληλα μέσα (ΕΛ.ΑΣ., Π.Υ., Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, κ.λ.π.) Οι κυριότερες υποχρεώσεις των εμπλεκομένων υπηρεσιών / φορέων ως κάτωθι : έχουν 1) Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας α) Προληπτικός έλεγχος όλων των μηχανημάτων έργου, μεταφοράς προσωπικού κ.τ.λ. του Δήμου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αποχιονισμό, αντιμετώπιση παγετού και λοιπές δράσεις συντήρησης του οδικού δικτύου. β) Προγραμματισμός προμήθειας απαραίτητων εργαλείων (φτυάρια κ.λ.π.) για αποχιονισμό ρίψη άλατος, καθώς και των λοιπών μέσων (π.χ. αλυσίδες οχημάτων) για την εύρυθμη λειτουργία των εργασιών αποχιονισμού αντιμετώπισης παγετού. γ) Άμεση αποκατάσταση ζημιών λόγω παγετού ή άλλων επαγόμενων φαινομένων (π.χ. κατολισθήσεις) στους τομείς αρμοδιότητας του Δήμου. δ) Συντήρηση καθαρισμός του οδικού δικτύου αρμοδιότητας του Δήμου Αιγιαλείας από μετακινούμενα υλικά και κατασκευή τεχνικών μέσων (ρείθρα σωληνωτά) για την εξασφάλιση της ομαλής ροής των όμβριων υδάτων προς αποφυγή συγκέντρωσης υδάτων στο οδόστρωμα με κίνδυνο την ολισθηρότητα αυτού μετά από παγετό. ε) Προγραμματισμός εκτέλεσης νέων έργων, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. στ) Άμεσος έλεγχος και συντήρηση του δικτύου όμβριων υδάτων αρμοδιότητάς της. ζ) Καταγραφή και απεικόνιση σε χάρτη των σημείων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας του Δήμου Αιγιαλείας, τα οποία είναι πιθανόν κάτω από συνθήκες εντόνων καιρικών φαινομένων να παρουσιάσουν φαινόμενα παγετού. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δίδεται στα σημεία τα οποία το οδικό δίκτυο διασταυρώνεται με χείμαρρους χωρίς γέφυρα (ιρλανδικές διαβάσεις).η ανωτέρω καταγραφή κοινοποιείται στο Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αιγιαλείας, στην Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Π.Δ.Ε. καθώς και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Αιγίου και στο Αστυνομικό Τμήμα Αιγίου. 6

7 η) Έγκαιρος προγραμματισμός για την προμήθεια και την αποθήκευση άλατος ψηφίδας σε επιλεγμένους χώρους. θ) Συντήρηση - αποχιονισμός για την αντιμετώπιση προβλημάτων από παγετό (χειμερινή συντήρηση) στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Δήμου Αιγιαλείας. 2) Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού. α) Μέριμνα για την έγκυρη καταγραφή των χώρων φιλοξενίας αστέγων σε περίπτωση χαμηλών θερμοκρασιών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας και την επάνδρωση αυτών με είδη πρώτης ανάγκης και ιατροφαρμακευτικό υλικό. β) Καταγραφή των αστέγων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας. γ) Συνεργασία με την Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας και την Δ/νση Υγείας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος όσον αφορά τη δυνατότητα φιλοξενίας σε ξενοδοχεία, την παροχή ειδών προσωρινής στέγασης αλλά και την παροχή κλινοσκεπασμάτων, ειδών σίτισης και λοιπών αγαθών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. δ)προώθηση, ανάπτυξη, οργάνωση εθελοντικών ομάδων κοινωνικής αλληλεγγύης και πιστοποιημένων εθελοντικών ομάδων αντιμετώπισης καταστροφών από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. ε) Λειτουργία μονάδων συμβουλευτικής, ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης των πληγέντων. στ) Μέριμνα για την παροχή κοινωνικής οικονομικής ενίσχυσης των πληγέντων από τις καταστροφές. 3) Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Αιγιαλείας α) Άμεσος έλεγχος και συντήρηση του δικτύου όμβριων υδάτων αρμοδιότητάς της. β) Λήψη κατάλληλων μέτρων προστασίας των εγκαταστάσεών της (γεωτρήσεις, κέντρα επεξεργασίας λυμάτων, κ.τ.λ.) από φαινόμενα παγετού. 4) Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. α) Συνεργασία των αρμόδιων Δ/νσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου και της Π.Δ.Ε. για την κατάρτιση και τήρηση επικαιροποιημένου καταλόγου των επιχειρησιακά έτοιμων μέσων που διαθέτουν (μηχανήματα έργων, οχήματα μεταφοράς προσωπικού κ.λ.π.) και των υπεύθυνων χειριστών τους,καθώς και των λοιπών διαθέσιμων πόρων ιδιωτικών φορέων που δύναται να συνεισφέρουν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω χιονοπτώσεων παγετού β) Έγκαιρη προμήθεια και αποθήκευση άλατος ψηφίδας. 5) Εθελοντικές Οργανώσεις. Οι εθελοντικές οργανώσεις που είναι ενταγμένες στο μητρώο της Γ.Γ.Π.Π. μπορούν να αναλαμβάνουν δράσεις προς υποβοήθηση του Δήμου. Οι χώροι δράσης των ομάδων καθορίζονται στην απόφαση ένταξής τους. Οι δράσεις δε που αναλαμβάνουν αποτελούν μέρος των επιχειρησιακών αναγκών που καθορίζονται από το Σ.Τ.Ο. ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ή ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 7

8 - Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. - Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου - Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. - Αυτοτελές τμήμα Περιβάλλοντος Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αιγιαλείας/Γραφείο Πολιτικής Προστασίας. ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - Π.Υ., ή ΕΜΑΚ - ΕΚΑΒ με ασθενοφόρα για την άμεση αντιμετώπιση περιστατικού ασθενείας ή τραυματισμού. - Αστυνομία για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των οχημάτων (ρύθμιση κυκλοφορίας) ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ Αράξου με ελικόπτερο διασωστικό ή μεταγωγικό που εξυπηρετεί τις ανάγκες, ελικόπτερο για τον εντοπισμό και απεγκλωβισμό πληγέντων, τη ρίψη φαρμάκων, τροφίμων καθώς και ζωοτροφών σε αποκλεισμένα χωριά του Νομού. Οι χώροι προσέγγισης του ελικοπτέρου καθορίζονται ανάλογα με την περίπτωση και τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή που θα χρησιμοποιηθεί. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Για την άμεση αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε κάθε τοπική ή δημοτική κοινότητα ή ομάδα με την οποία η αρμόδια υπηρεσία (Π.Υ., κ.λ.π.) έρχεται σε επαφή για τον συντονισμό και την αντιμετώπιση της κατάστασης, πλην του Δημάρχου και των αντιδημάρχων, είναι το εκλεγμένο Τοπικό Συμβούλιο και τα μέλη του ( όπου είναι μονομελές θα είναι ο Πρόεδρος). Του συντονισμού των ομάδων προΐσταται ο υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αιγιαλείας Αντιδήμαρχος κ. Φιλιππόπουλος Βασίλειος, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την λήψη της πρώτης ειδοποίησης από τις Υπηρεσίες. Στη διανομή του έντυπου ενημερωτικού υλικού μπορεί να συμμετέχουν και εθελοντικές οργανώσεις που είναι ενταγμένες στο μητρώο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Ειδικότερη ενημέρωση του κοινού σε επίπεδο νομού με βάση τις τοπικές ιδιαιτερότητες και για την προστασία των γεωργικών και των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, γίνεται από τις αρμόδιες διευθύνσεις των Περιφερειακών ενοτήτων (Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης, Δ/νση Κτηνιατρικής, κλπ.) σε συνεργασία με τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών ενοτήτων. Νοείται ότι η ενημέρωση του κοινού για την επικρατούσα κατάσταση και τη βατότητα του οδικού δικτύου αποτελεί αρμοδιότητα των κατά τόπους υπευθύνων Τροχαίων Τμημάτων της ΕΛ.ΑΣ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ Το πρωτεύον εθνικό οδικό δίκτυο (Εθνικοί οδοί) αποτελεί ευθύνη της κοινοπραξίας της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ολυμπία Οδός Α.Ε.» και της Π.Δ.Ε. Το Δευτερεύον οδικό δίκτυο ( Επαρχιακοί οδοί) αποτελεί ευθύνη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. Οι δημοτικοί και αγροτικοί δρόμοι αποτελούν ευθύνη του Δήμου Αιγιαλείας. Λόγω του εκτεταμένου οδικού δικτύου που έχει στον τομέα ευθύνης του ο Δήμος Αιγιαλείας και λόγω της έλλειψης ειδικευμένων μηχανημάτων για την αντιμετώπιση 8

9 τέτοιων φαινομένων, ο Δήμος δύναται να ενισχύεται από μισθωμένα ιδιωτικά μηχανήματα μετά των χειριστών τους. Θέσεις αποθήκευσης εναπόθεσης άλατος - Αίγιο : Αποθήκη Δήμου στην παραλία Αιγίου - Ροδοδάφνη : Αμαξοστάσιο Δήμου στον οικ. Ροδοδάφνης - Ακράτα - Διακοπτό - Ζαρούχλα Ανάγκη μίσθωσης ιδιωτικών μηχανημάτων. Τα μηχανήματα του Δήμου Αιγιαλείας καλύπτουν τις Δημοτικές Ενότητες Αιγίου, Διακοπτού, Ερινεού, Συμπολιτείας, Ακράτας και Αιγείρας. Επιπλέον μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων σε ικανό αριθμό κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να καλύπτονται τα κέντρα των Δημοτικών Ενοτήτων Αιγίου, Διακοπτού, Ερινεού, Συμπολιτείας, Ακράτας και Αιγείρας με εντολή του Υπεύθυνου του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας. Τα μηχανήματα έργου του Δήμου Αιγιαλείας με έδρα τους κάθε Δημοτική Ενότητα, όπως φαίνεται στο παράτημα 3.Α, καλύπτουν τις έκτακτες ανάγκες της αντίστοιχης Δημοτικής Ενότητας. Στις διαδρομές των μηχανημάτων δίνεται προτεραιότητα αρχικά στη διάνοιξη των δημοτικών και αγροτικών δρόμων στις κατοικημένες περιοχές που έχουν εκτεθεί σε κίνδυνο και κατόπιν διανοίγονται οι δημοτικοί και αγροτικοί δρόμοι που οδηγούν σε κτηνοτροφικές μονάδες. Κατόπιν των ανωτέρω διαδρομών διανοίγονται και οι υπόλοιποι δρόμοι αρμοδιότητας του Δήμου. ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΑΓΕΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Φάση 1 η Συνήθης ετοιμότητα - Ενεργοποίηση Το Αυτοτελές τμήμα Περιβάλλοντος Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας / Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ενεργοποιείται αμέσως μόλις ληφθεί έγγραφη ενημέρωση από την Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Π.Δ.Ε. ότι αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα (χιονοπτώσεις, παγετός, κ.λ.π.) Τίθεται σε ετοιμότητα και επιφυλακή. Ειδοποιεί τον υπεύθυνο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου καθώς και τους υπεύθυνους Πολιτικής Προστασίας των Τοπικών Διαμερισμάτων (Αντιδημάρχους, προέδρους Τ.Κ., Δ.Κ. και συμβούλους). Ενημερώνει την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου προκειμένου να είναι σε επιφυλακή. Ενημερώνει τους ιδιοκτήτες μηχανημάτων έργων της περιοχής προκειμένου να είναι σε επιφυλακή. Ενημερώνει τους κατοίκους για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας σύμφωνα με το μνημόνιο ενεργειών της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Π.Δ.Ε. 9

10 Φάση 2 η Αυξημένη ετοιμότητα Εφόσον τα καιρικά φαινόμενα συνεχίζονται και είναι βέβαιο ότι αναμένονται χιονόπτωση παγετός και άλλες καταστροφές γίνεται ευρύτερη κινητοποίηση του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Συγκαλείται το Συντονιστικό τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο.) και δίνει εντολές κατευθύνσεις σύμφωνα με τις οδηγίες Σ.Π.Ο. και το μνημόνιο ενεργειών της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Π.Δ.Ε. Το Σ.Τ.Ο. Δήμου Αιγιαλείας αποτελείται από τους : 1) Θεοδωρακόπουλο Ευστάθιο, Πρόεδρο ΣΤΟ, 2) Φιλιππόπουλο Βασίλειος, Υπεύθυνο Πολιτικής Προστασίας, 3) Κορίζης Κων/νος, Λιμενάρχη, 4) Κονδύλη Ιωάννη, Πρ/νο Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Αποκεντρωμένης Δ/σης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου, 5) Ρηγόπουλο Δημήτριο, Αστυν. Υποδιευθυντή, 6) Λελεκάκη Ιωάννη, Αντιπύραχο, 7) Τσιγκρή Ανδρέα, Δ/ντή Τεχνικής Υπηρεσίας 8) Χρονόπουλος Γεώργιος, Δασάρχη Αιγίου 9) Παπαγεωργίου Σωτήριο, μέλος Φάση 3 η Άμεση κινητοποίηση επέμβαση Εάν τα φαινόμενα συνεχίζονται χωρίς ύφεση και όταν τα μηχανήματα του Δήμου και τα μισθωμένα μηχανήματα των ιδιωτών δεν επαρκούν, το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας δύναται να αιτηθεί μηχανημάτων και συνεργείων προσωπικού της Περιφερειακής Αυτ/σης. Επιπλέον, δύναται να αιτείται τη συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Αστυνομίας για τις αναγκαίες παρεμβάσεις και την παροχή βοήθειας σε άτομα που κινδυνεύουν. Φάση 4 η Αποκατάσταση αρωγή Το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ενημερώνει την Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου για άμεση αποκατάσταση και αρωγή σε ομάδες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν άμεσο πρόβλημα διαβίωσης. Συγκροτούνται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας επιτροπές καταγραφής ζημιών και λαμβάνονται αποφάσεις και μέτρα για την αποκατάσταση των ζημιών. 1. Ο Δήμαρχος Αιγιαλείας έχει την ευθύνη συντονισμού και επίβλεψης εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου του έργου της Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που μπορεί να προκύψουν. 2. Με εντολή του Δημάρχου Αιγιαλείας και δια του Αυτοτελούς τμήματος Περιβάλλοντος Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας κινητοποιούνται όλοι οι υπεύθυνοι των επιχειρησιακά εμπλεκομένων οργανικών μονάδων του Δήμου Αιγιαλείας, ώστε να βρίσκονται σε ετοιμότητα εφαρμογής των σχεδίων. 3. Ο Δήμαρχος Αιγιαλείας πρέπει να ενημερώνεται άμεσα από την Αστυνομική Δ/νση Αχαΐας/ Αστυνομικό τμήμα Αιγίου ή την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αιγίου για την εκδήλωση των φαινομένων. 10

11 4. Ο Δήμαρχος Αιγιαλείας πρέπει να ενημερώνεται συνεχώς από τους αρμόδιους Αντιδημάρχους για τις πληροφορίες που συλλέγονται για την εξέλιξη της καταστροφής. Εν συνεχεία ο Δήμαρχος ενημερώνει το κέντρο επιχειρήσεων της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής ενότητας Αχαΐας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου. 5. Σε περιπτώσεις που το δυναμικό και τα μέσα που διαθέτει ο Δήμος δεν επαρκούν για την άμεση διαχείριση των συνεπειών λόγω χιονοπτώσεων παγετού, καταστροφικών φαινομένων κ.λ.π., ο Δήμαρχος Αιγιαλείας δύναται να προχωράει σε έκδοση αποφάσεων μίσθωσης ιδιωτικών μηχανημάτων έργων. 6. Ο Δήμαρχος Αιγιαλείας δρομολογεί δράσεις που σχετίζονται με : - Τον έλεγχο των υποδομών και των τεχνικών έργων αρμοδιότητας Δήμου Αιγιαλείας για την διαπίστωση των ζημιών που προκλήθηκαν από τις χιονοπτώσεις, τον παγετό ή άλλα επαγόμενα φαινόμενα (κατολισθήσεις κ.λ.π.) και την αποκατάσταση της λειτουργίας τους. - Τη διασφάλιση της λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας μετά την εκδήλωση του καταστροφικού φαινομένου και την εξασφάλιση της επικοινωνίας με τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς. - Την περαιτέρω συλλογή πληροφοριών και εκτίμηση των επιπτώσεων των καταστροφών λόγω χιονοπτώσεων, παγετού και επαγόμενων καταστροφικών φαινομένων με στόχο την ορθολογική διαχείριση των πόρων και την ιεράρχηση των δράσεων πολιτικής προστασίας. - Την υποστήριξη του έργου των λοιπών επιχειρησιακά εμπλεκομένων φορέων (Π.Σ., ΕΛΑΣ, ΠΝΑ, κ.τ.λ.) - Την ενημέρωση του Κέντρου Επιχειρήσεων της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Π.Δ.Ε. και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου. 2. Για την υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων ο Δήμαρχος Αιγιαλείας κινητοποιεί δια του Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας το επιχειρησιακά εμπλεκόμενο δυναμικό και τα μέσα πολιτικής προστασίας του Δήμου Αιγιαλείας, τα οποία έχουν τεθεί σε ετοιμότητα. 3. Μετά την εκδήλωση των φαινομένων χιονόπτωσης παγετού ο Δήμαρχος Αιγιαλείας εκτιμώντας τις επιπτώσεις, όπως αυτές διαμορφώνονται και από νεότερες πληροφορίες που ακολουθούν την εξέλιξη του καταστροφικού φαινομένου, και λαμβάνοντας υπόψη και το καταγεγραμμένο ιστορικό εκδήλωσης χιονοπτώσεων παγετού της πληγείσας περιοχής, συγκροτεί συνεργεία από υπαλλήλους του Δήμου Αιγιαλείας (Τεχνικές Υπηρεσίες) προκειμένου να μεταβούν και να προβούν εντός της πληγείσας περιοχής σε έλεγχο της καλής λειτουργίας των αποχιονιστικών έργων καθώς και σε άμεσο οπτικό έλεγχο των λοιπών τεχνικών έργων και των εγκαταστάσεων για τη διαπίστωση τυχόν βλαβών και την εκτίμηση του δυναμικού και των μέσων που απαιτούνται για την άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας τους. 4. Με εντολή του Δημάρχου δύναται να παύσουν τη λειτουργία τους τα σχολεία σε περιοχές όπου είναι σε εξέλιξη φαινόμενα χιονόπτωσης παγετού προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των μαθητών και του προσωπικού. 5. Ο Δήμαρχος Αιγιαλείας σύμφωνα με τις αναφορές που λαμβάνει από την πληγείσα περιοχή και έχοντας υπόψη τυχόν αιτήματα συνδρομής προς υποστήριξη του έργου άλλων φορέων (ΠΣ,ΕΛΑΣ,ΠΝΑ κ.τ.λ.) προβαίνει σε ιεράρχηση των συμβάντων και συγκροτεί κατάλληλα συνεργεία για την άμεση 11

12 αποκατάσταση της λειτουργίας των υποδομών αρμοδιότητάς του, των οποίων έχει επηρεαστεί η ομαλή λειτουργία ή έχουν υποστεί ζημιές όπως : - Αποκατάσταση βατότητας οδικής κυκλοφορίας των αποκλεισμένων οδών αρμοδιότητας Δήμου Αιγιαλείας. - Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης. 6. Νοείται ότι κατά προτεραιότητα εξετάζονται τα αιτήματα συνδρομής στο έργο διάσωσης και απεγκλωβισμού όπως και η διάνοιξη των αποκλεισμένων δρόμων αρμοδιότητας Δήμου Αιγιαλείας για τη διευκόλυνση της κίνησης των οχημάτων των σωστικών συνεργείων προς και από την πληγείσα περιοχή π.χ. περιοχή που εδρεύουν Νοσοκομειακές μονάδες κ.λ.π. 7. Σε περιπτώσεις που το προσωπικό και τα μέσα του Δήμου Αιγιαλείας δεν επαρκούν για την άμεση αποκατάσταση των σοβαρών για την ασφάλεια των κατοίκων ζημιών, ο Δήμαρχος Αιγιαλείας δύναται να αιτείται τη συνδρομή της Π.Δ.Ε., της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου ή του Κέντρου Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. 8. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αιγιαλείας (Τεχνικές Υπηρεσίες Δ.Ε.Υ.Α.) προβαίνουν άμεσα σε υγειονομικό έλεγχο λειτουργίας των συστημάτων ύδρευσης στις πληγείσες περιοχές για τη διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου ύδατος. 9. Καθ όλη τη διάρκεια της κινητοποίησης το Αυτοτελές Τμήμα Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αιγιαλείας συνεχίζει το έργο της περαιτέρω συλλογής πληροφοριών και εκτίμησης των επιπτώσεων των πλημμυρών εντός των διοικητικών ορίων Δήμου Αιγιαλείας. 10. Με βάση τα νεότερα δεδομένα ενημερώνεται σχετικά ο Δήμαρχος Αιγιαλείας. Η ενημέρωση αυτή έχει ως στόχο την υποστήριξη του Δημάρχου Αιγιαλείας στην ορθολογική διαχείριση των πόρων και στην ιεράρχηση των δράσεων της Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο Δήμου Αιγιαλείας. 11. Σε περίπτωση τοπικής καταστροφής ο Δήμαρχος Αιγιαλείας αιτείται στην Π.Δ.Ε. και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου την έκδοση απόφασης για την κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. 12. Ο Δήμαρχος Αιγιαλείας προς διευκόλυνση του έργου του και στα πλαίσια διαχείρισης των συνεπειών (αντιμετώπιση αποκατάσταση) μπορεί για τον συγκεκριμένο σκοπό να οργανώνει Συντονιστικό Κέντρο. 13. Το εν λόγω κέντρο λειτουργεί με ευθύνη του Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας σε ασφαλή χώρο. Στις περιπτώσεις που λόγοι συντονισμού των δράσεων Πολιτικής Προστασίας στη διαχείριση των συνεπειών επιβάλλουν την παρουσία συνδέσμων από άλλους επιχειρησιακά εμπλεκόμενους φορείς, ο Δήμαρχος Αιγιαλείας δύναται να αιτηθεί τη διάθεσή τους. 14. Σε περιπτώσεις εκτεταμένων ζημιών είναι δυνατή η πρόσληψη από τον Δήμο προσωπικού ορισμένου χρόνου απασχόλησης για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών (άρθρο 212 του Ν. 3584/07). 15. Σε περιπτώσεις που απαιτείται η άμεση εκτέλεση έργων για την αντιμετώπιση των καταστροφών λόγω θεομηνιών, αυτά μπορούν να εκτελούνται με απευθείας ανάθεση. 16. Τα οχήματα του Δήμου δύναται να κινούνται τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς και εκτός της διοικητικής τους περιφέρειας και ζώνη ευθύνης για την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών (24ωρη επιφυλακή). 12

13 17. Ο Δήμαρχος Αιγιαλείας προβαίνει σε λήψη απόφασης για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών σε συνεργασία με τους κατά τόπους Προέδρους των Τοπικών ή Δημοτικών Κοινοτήτων, εάν τεκμηριωμένα εκτιμάται ότι η περιοχή τους απειλείται από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή Η δράση για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών γίνεται μετά από εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών (Δ/νση Τ.Υ.) και όταν προκύπτουν ζητήματα δημόσιας υγείας από τις κατά τόπους Υγειονομικές Υπηρεσίες. Πραγματοποιείται δε μόνο όταν έχει εξασφαλιστεί εγκαίρως η καλή οργάνωση για την ασφαλή υλοποίησή της. Η δράση της οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών ως μέτρο δρομολογείται για την προληπτική προστασία των πολιτών, έχει χαρακτήρα μη υποχρεωτικό, βασιζόμενη στην ενημέρωσή τους για τον κίνδυνο και τις πιθανές συνέπειες που έχει η παραμονή τους σε χώρο για τον οποίο έχει ληφθεί η απόφαση της απομάκρυνσης. Η εν λόγω σχετική διάταξη δεν έχει εφαρμογή, όταν η ασφάλεια και η κατάσταση της υγείας των ατόμων που ευρίσκονται εντός υποδομών ή εγκαταστάσεων φορέων, τελεί υπό εποπτεία ή κατευθύνεται από ειδικότερες νομοθεσίες και η απομάκρυνσή τους αποτελεί ευθύνη των διοικήσεων (στρατόπεδα, νοσοκομεία κ.λ.π.). ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ Η κοινωνική προστασία στους πολίτες που περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης υποστηρίζεται άμεσα από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μέσω των ΟΤΑ Α και Β βαθμού, όταν συντρέχει περίπτωση για την κάλυψη των πρώτων αναγκών (διαμονή διατροφή) και στη συνέχεια από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δια των αρμοδίων Διευθύνσεων Πρόνοιας των Περιφερειακών Ενοτήτων. Θέματα αποζημιώσεων στη φυτική, ζωική και αλιευτική παραγωγή, καθώς και στο φυτικό, ζωικό, αλιευτικό, πάγιο και έγγειο κεφάλαιο από καταστροφές ρυθμίζονται με τον Κανονισμό Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (ΚΥΑ /2008, ΦΕΚ 628/Β /2008) με αρμόδιο φορέα υλοποίησης τον Ε.Λ.Γ.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ - ΠΑΓΕΤΟΥ Η ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από χιονοπτώσεις, φαινόμενα παγετού και άλλα επαγόμενα αυτών φαινόμενα γίνεται σε κεντρικό επίπεδο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Ν3013/2002). Περαιτέρω ενημέρωση του κοινού με βάση τις οδηγίες και το έντυπο υλικό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας αποτελεί υποχρέωση των Δ/νσεων Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών και των Τμημάτων Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων. Στην ενημέρωση αυτή γίνεται σαφές ότι οι πολίτες που έχουν περιέλθει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω χιονοπτώσεων και παγετού μπορούν να επικοινωνούν εκτός από τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης (100, 199, 166, κλπ) και στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Αριθμός Κλήσης 112. Ο Ενιαίος Ευρωπαϊκός Αριθμός Κλήσης 112 εξυπηρετεί και Ευρωπαίους πολίτες που επισκέπτονται τη χώρα μας σε δυο από τις κύριες ευρωπαϊκές γλώσσες (αγγλικά και γαλλικά). Το παρόν μνημόνιο δίνει το κεντρικό άξονα για τις ενέργειες των υπηρεσιών, τη διάταξη των μηχανημάτων καθώς και τον τρόπο λειτουργίας τους και δύναται να τροποποιείται. Αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος αποτελούν τα εξής παραρτήματα : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 : Τηλέφωνα Επικοινωνίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 : Μέτρα αυτοπροστασίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 : Α) Επικαιροποιημένος κατάλογος επιχειρησιακά έτοιμων μέσων που διαθέτει ο 13

14 Δήμος Αιγιαλείας για την αντιμετώπιση των χιονοπτώσεων και των φαινομένων παγετού (μηχανήματα έργου, οχήματα μεταφοράς προσωπικού κ.λ.π.). Β) Πίνακας απαραίτητων μέσων εφοδίων για τη λειτουργία των κέντρων επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αιγιαλείας σε συνθήκες εκστρατείας. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 14

15 ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Υπεύθυνος Ταχ. Δ/νση Τηλ. FA Γραφείο Δημάρχου Ανδρέου Λόντου 34, Αίγιο Υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας (Φιλιππόπουλος Βασίλειος) Ανδρέου Λόντου 34, Αίγιο Αυτοτελές Τμήμα Περιβάλ/ντος Πρασίνου & Πολ/κής Προσ/σίας Προϊστάμενος :Στεφανίδης Ν. Χαράλαμπος Αγ. Μελετίου 11, Αίγιο Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ανδρέου Λόντου 34, Αίγιο εσωτ , Αντιδήμαρχος Ανατολικής Αιγιαλείας (Δ.Ε. Ανδρουτσόπουλος Βασίλειος Ακράτας-Αιγείρας) 2294 Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Διακοπτού Παναγιωτακόπουλος Δ Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Παλαιολόγου Αντώνιος Αντιδήμαρχος Καθαριότητας & Δυτ. Καμπέρης Δημήτριος Αιγιαλείας Αντιδήμαρχος Σταυρόπουλος Αθ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ/ντης : Ανδρέας Θ. Τσιγκρής Αγ. Μελετίου 11, Αίγιο emai: εσωτ Δ/νση Καθαριότητας Δ/ντης : Αθανασίου Ελευθέριος Αγ. Μελετίου 11, Αίγιο εσωτ Δ.Ε.Υ.Α. Αιγίου Αντιπρόεδρος, Χριστόπουλος Χαράλαμπος Αγ. Μελετίου 11 Αίγιο τκ , 21526, Πυροσβεστική Υπηρεσία Αιγίου Λελεκάκης Ιωάννης Σπανόπουλος Χαράλαμπος Πυροσβεστική Υπηρεσία Αιγίου Παράρτημα Ακράτας Αστυνομικό Τμήμα Αιγίου Ρηγόπουλος Δημήτριος Αστυνομικό τμήμα Αιγίου Παράρτημα Ακράτας Κορίνθου 96Β ΤΚ Αίγιο Ακράτα Σολωμού 26 Τ.Κ Ακράτα Νοσοκομείο Αιγίου / Ε.Κ.Α.Β. Ανω Βουλωμένο ΤΚ Κέντρο υγείας Ακράτας Ακράτα Τ.Κ Περιφ. Ιατρείο Διακοπτού Διακοπτό Δασαρχείο Αιγίου Δεσποτοπούλων 25 Αίγιο ΤΚ Δασαρχείο Αιγίου Ακράτας ΤΚ Παράρτημα Ακράτας

16 Δ.Ε.Η. παράρτημα Αιγίου Κορίνθου 113 Αίγιο ΤΚ ,28619 Ο.Τ.Ε. παράρτημα Αιγίου / Βλάβες Μητροπόλεως 36 Αίγιο ΤΚ Υπολιμεναρχείο Αιγίου Ψαρρών ΤΚ Αίγιο Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Πανεπιστημίου 254 (Κτίριο Β ) ΤΚ Πάτρα Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Αθηνών 105, Ρίο Πατρών ΤΚ Τηλέφωνα εκτάκτου ανάγκης : Φορέας Τηλ. Ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης 112 Πυροσβεστικό Σώμα 199 Αστυνομία 100 Ε.Κ.Α.Β. 166 Δ.Ε.Η Κέντρο Δηλητηριάσεων Κέντρο Ειδικών Λοιμώξεων (Κ.Ε.Ε.Λ.) Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΜΕΤΡΑ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Γενικές παρατηρήσεις, οδηγίες: Σε όλες τις περιπτώσεις λάβετε ειδική μέριμνα για τα παιδιά και τους ηλικιωμένους. Να ενημερώνεστε συνεχώς από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (ραδιόφωνο, τηλεόραση κ.λ.π.) για την εξέλιξη των φαινομένων. Προμηθευτείτε εφόδια πρώτης ανάγκης (φακό, φορητό ραδιόφωνο με μπαταρίες, κουτί πρώτων βοηθειών ) Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών, όπως π.χ. σε περίπτωση εκκένωσης της περιοχής. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης καλέστε την αστυνομία (100), ή την Πυροσβεστική Υπηρεσία (199), βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά σας γνωρίζουν τους παραπάνω αριθμούς. 17

18 ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ ΠΑΓΕΤΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Διατηρείτε το σπίτι ζεστό και παραμείνετε μέσα όσο αυτό είναι δυνατό. Σε όλες τις περιπτώσεις λάβετε ειδική μέριμνα για τα παιδιά και τους ηλικιωμένους. Μην αφήνετε τα παιδιά να βγαίνουν έξω με κακοκαιρία. Φοράτε κατάλληλα ρούχα και παπούτσια. Να ενημερώνεστε συνεχώς από τα ΜΜΕ (ραδιόφωνο, τηλεόραση κ.λ.π.) για την εξέλιξη των φαινομένων και να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις των Δελτίων Καιρού της Ε.Μ.Υ. Εάν διαθέτετε, να έχετε πάντα μαζί σας το κινητό σας τηλέφωνο και τον φορτιστή της μπαταρίας του. Σε περίπτωση ανάγκης καλέστε τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, την Αστυνομία (100), το ΕΚΑΒ (166) ή την Πυροσβεστική (199) και βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά σας γνωρίζουν τους παραπάνω αριθμούς. Προμηθευτείτε εφόδια πρώτης ανάγκης (φακό, φορητό ραδιόφωνο με μπαταρίες, κουτί πρώτων βοηθειών ). Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών, όπως π.χ. σε περίπτωση εκκένωσης της περιοχής, διευθέτηση κυκλοφορίας κ.λ.π. Α. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ ΧΙΟΝΟΘΥΕΛΛΑ Εάν κατοικείτε σε περιοχή που έχει πρόβλημα από χιονοπτώσεις : - Προμηθευτείτε υλικό θέρμανσης (αφορά κυρίως τους ορεινούς οικισμούς), φάρμακα και τρόφιμα για αρκετές ημέρες. - Εάν διαμένετε σε δύσβατη περιοχή, έχετε τον απαραίτητο εξοπλισμό για τον καθαρισμό του χιονιού (φτυάρια κ.λ.π.). - Σε περιοχές όπου προβλέπονται χιονοπτώσεις απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά τις μετακινήσεις. - Αποφύγετε τις μετακινήσεις και αν δεν είναι δυνατό, πάρτε τα προληπτικά μέτρα που απαιτούνται. Β. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗΣ ή ΧΙΟΝΟΘΥΕΛΛΑΣ Εάν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο Οδηγηθείτε σε ασφαλές σημείο χωρίς φαινόμενο έντονης χιονόπτωσης. Μην εκτεθείτε σε χιονοθύελλα. Εάν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο : Να έχετε μόνιμα το χειμώνα στο πορτ-μπαγκάζ του αυτοκινήτου σας τις αντιολισθητικές αλυσίδες και να τις χρησιμοποιείτε εάν είναι αναγκαίο. Να υπακούετε στις εντολές των αστυνομικών οργάνων ή άλλων αρμόδιων φορέων που ρυθμίζουν την κυκλοφορία. Αλλάξτε πορεία αν υπάρχει έντονη χιονόπτωση και βρίσκεστε σε δύσβατο δρόμο. Αποφύγετε να οδηγείτε σε δύσβατες ορεινές περιοχές. Μείνετε στο αυτοκίνητο αν αυτό ακινητοποιηθεί. Ανάβετε τη μηχανή για 10 λεπτά ανά ώρα και τοποθετείστε στην κεραία του ραδιοφώνου ένα ύφασμα με έντονο χρώμα για να σας εντοπίσουν οι διασωστικές ομάδες. ΘΥΕΛΛΩΔΕΙΣ ΑΝΕΜΟΙ 18

19 - Ασφαλίστε αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν από τον άνεμο και ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς. - Ελέγξτε αναρτώμενες πινακίδες. - Αποφύγετε δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές. - Αποφύγετε κολώνες με ηλεκτροφόρα καλώδια. - Αποφύγετε δενδροστοιχίες. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 19

20 Α) Επικαιροποιημένος κατάλογος των επιχειρησιακά έτοιμων μέσων που διαθέτει ο Δήμος Αιγιαλείας για την αντιμετώπιση πλημμυρών, ( μηχανήματα έργων, οχήματα μεταφοράς προσωπικού κ.λ.π.). α/α Είδος Όχημα Αριθμ. Έδρα Φακ. οχήματος Κυκλοφορίας 1 Μηχ/μα Έργου Φορτωτής NEW HOLLAND W170B ΜΕ Αίγιο 33 2 Μηχ/μα Έργου Φορτωτής CATERPILLAR 936 ΜΕ Αίγιο 18 3 Μηχ/μα Έργου Εκσκαφέας - Φορτωτής KOMATSU ΜΕ Αίγιο 19 WB97S-5 4 tracter ZETOR 8441 PROXIMA ΚΥ 552 Αίγιο 32 5 Υδροφόρα IVECO A1VM13 ΚΗΙ 7463 Αίγιο 17 6 Φορτηγό IVECO MP 190E 30W ΚΗΟ 6782 Αίγιο 10 7 Φορτηγό MERCEDES παπαγάλος ΚΗΙ 7454 Αίγιο 29 8 Φορτηγό FIAT DUCATO ΚΗΙ 7510 Αίγιο 36 9 Καλαθoφόρο MERCEDES L608D ΚΗΟ 6661 Αίγιο Καλαθoφόρο NISSAN 159TL ΜΕ Αίγιο Λεωφορείο TEMSA BS1 ΚΗΙ 7505 Αίγιο Vanette FIAT DOBLO ΚΗΙ 7149 Αίγιο Επιβατικό CITROEN C4 ΚΗΙ 7467 Αίγιο Ημιφορτηγό NISSAN PICK-UP ΚΗΙ 3692 Αίγιο 22 4x4 15 Ημιφορτηγό MAZDA 4x4 ΚΗΙ 7462 Αίγιο 23 4x4 16 Ημιφορτ.4x4 NISSAN ΚΗΗ 4895 Αίγιο 27 Πυροσβεστικό 17 Ημιφορτ.4x4 FORD RANGER ΚΗΙ 7544 Αίγιο 31 Πυροσβεστικό 20 Μηχ/μα Έργου Εκσκαφέας - Φορτωτής KOMATSU ΜΕ Αιγείρα 55 WB93R-2 21 Μηχ/μα Έργου Ερπυστρ/ρος φορτωτής ΜΕ Αιγείρα 56 CATERPILLAR 953C 22 Φορτηγό IVECO 100 E 18 ΚΗΟ 6824 Αιγείρα Ημιφορτηγό MAZDA UN8212 ΚΗΙ 7539 Αιγείρα 58 4x4 24 Επιβατικό MITSUBISHI CARISMA ΚΗΙ 3693 Αιγείρα Μηχ/μα Έργου Ισοπεδωτής KOMATSU 521A-1E ΜΕ Ακράτα Μηχ/μα Έργου Εκσκαφέας Φορτωτής JCB 3Cx4T ΜΕ Ακράτα Φορτηγό MERCEDES BENZ 813 ΚΗΟ 6890 Ακράτα Καλαθoφόρο IVECO 50C13 ΜΕ Ακράτα Λεωφορείο FIAT AUTO SPA, 13 θέσεων ΚΗΙ 7146 Ακράτα Λεωφορείο VOLKSWAGEN, 8 θέσεων ΚΗΟ 6667 Ακράτα Λεωφορείο MERCEDES 0 609D, 16 θέσεων ΚΗΙ 5983 Ακράτα Ημιφορτηγό FORD RANGER ΚΗΙ 7540 Ακράτα 65 4x4 33 Ημιφορτηγό FORD RANGER ΚΗΟ 6803 Ακράτα 66 20

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Πολιτική Προστασία Μνημόνιο ενεργειών για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών του Δήμου Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας.

1. Πολιτική Προστασία Μνημόνιο ενεργειών για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών του Δήμου Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση : 10 ης Ιουνίου 28, 32005 Δίστομο Τηλ. 2267022320 & 2267022633 FAX : 22670-22063

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. Αντιμετώπιση Κινδύνων από την Εκδήλωση Δασικών Πυρκαγιών.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. Αντιμετώπιση Κινδύνων από την Εκδήλωση Δασικών Πυρκαγιών. 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αντιμετώπιση Κινδύνων από την Εκδήλωση Δασικών Πυρκαγιών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ Ή ΑΛΛΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ Ή ΑΛΛΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠIΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βέροια 27-4-2012 Αρ. Πρωτ. Oικ. 82 ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Βέροια 27-4-2012 Αρ. Πρωτ. Oικ. 82 ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔONIAΣ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Λεωφόρος Στρατού 72, 59100 ΒΕΡΟΙΑ ΤΗΛ 2331353621,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα Ιούλιος 2013 - 2 - Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων... 3 Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ... 7 Α1. Νομική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Απ ο φ.: 217 /2011 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 11/07-06-2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ανάκληση της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 4 Αριθμ. Συνεδρίασης 4 η /14.02.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 23

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 4 Αριθμ. Συνεδρίασης 4 η /14.02.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 23 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 226 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 226 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 226 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Συνθηκών Κίνησης στο Οδικό Δίκτυο των Καλλικράτειων Δήμων Λαμιέων, Δομοκού, Μακρακώμης, Στυλίδας Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 290 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 290 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 290 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Εγκριση Νέου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 545 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 545 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΛΞ-ΧΜΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 545 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Οδηγίες Λειτουργίας Εγνατίας Οδού

ΤΟΜΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Οδηγίες Λειτουργίας Εγνατίας Οδού ΤΟΜΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Οδηγίες Λειτουργίας Εγνατίας Οδού Φεβρουάριος 2004 ΕΚ ΟΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Α.1 3/2/2004 Αθανάσιος Τσαντσάνογλου Πολιτικός Μηχανικός ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Γεώργιος Ζιάκας Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Βιλτανιώτη 29, 145 64 Κηφισιά, Τηλ: 15241, 210 6206677, 210 6200145, fax: 210 8079565

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Βιλτανιώτη 29, 145 64 Κηφισιά, Τηλ: 15241, 210 6206677, 210 6200145, fax: 210 8079565 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Βιλτανιώτη 29, 145 64 Κηφισιά, Τηλ: 15241, 210 6206677, 210 6200145, fax: 210 8079565 E_mail: kathariotita@kifissia.gr Σκέψου καθαρά. Σκέψου τι πετάς. Σκέψου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΟΕΥ-ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΟΕΥ-ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΟΕΥ-ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 στ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/7-6- 2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης,

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Χαχαλή Ασημίνα Διοικητική υπάλληλο του Δήμου Διονύσου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Χαχαλή Ασημίνα Διοικητική υπάλληλο του Δήμου Διονύσου. EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθ.Απόφασης 59/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 19.12.2012 της..12/2012.. συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 57/2013

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 ο ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ

Θέμα 1 ο ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8/ 12 ΜΑΙΟΥ 2011 Από το πρακτικό 8/12-5-2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην Ελαφόνησο σήμερα την 12 η του μηνός ΜΑΪΟΥ του έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Προσχέδιο Ετησίου Προγράμματος Δράσης Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων 2013 Λ ΛΟ ΟΥΥΤΤΡΡΑ ΑΚ ΚΙΙ,, ΙΙΑ ΑΝ ΝΟ ΟΥΥΑ ΑΡΡΙΙΟ ΟΣΣ 22001133 2 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Νέο σύστημα κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) στις Περιφέρειες» Εκπόνηση από την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε

«Νέο σύστημα κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) στις Περιφέρειες» Εκπόνηση από την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε «Νέο σύστημα κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) στις Περιφέρειες» Εκπόνηση από την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε ΑΘΗΝΑ 2013 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Γενικά Στοιχεία... 4 2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ... 6 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΥΝ-ΤΑ4 ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΦΕΚ Β 2147/26-9-11

ΑΔΑ: 4Α8ΥΝ-ΤΑ4 ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΦΕΚ Β 2147/26-9-11 ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΦΕΚ Β 2147/26-9-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09 /09 /2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: οικ 40055 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓ/ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & Η.Ε.Σ. Ταχ. Δ/νση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος του ήμου Καρδίτσας για την περίοδο 2011-2014

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος του ήμου Καρδίτσας για την περίοδο 2011-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την 5η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ)

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ) ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 2014 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ) 1 Το παρόν αποτελεί προπαρασκευαστικό κείμενο και δημοσιεύεται αποκλειστικά για την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ 2015-2019. Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Λειτουργίας

Στρατηγικό Σχέδιο ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ 2015-2019. Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣKAIΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Στρατηγικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ. Αγκίστρι Πράσινο νησί, μπαλκόνι του Αργοσαρωνικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ. Αγκίστρι Πράσινο νησί, μπαλκόνι του Αργοσαρωνικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ Αγκίστρι Πράσινο νησί, μπαλκόνι του Αργοσαρωνικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό Κεφάλαιο... 3 Θεσμικό πλαίσιο... 4 Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα