ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας 4 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ : 01 Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου Αιγιαλείας, σήμερα είκοσι έξι (26) Νοεμβρίου 2012, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 12:00 το μεσημέρι, συνήλθε Σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Αιγιαλείας, αποτελούμενη από τους κ.κ.: 1)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, Δήμαρχο-Πρόεδρο αυτής, 2)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 3)Μαρία Μπιρπανάγου, 4)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 5)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 6)Δημήτριο Καμπέρη, 7) Αντώνιο Παλαιολόγου, Αντιδημάρχους, Μέλη αυτής, μετά από την υπ αριθ. πρωτ. 3480/ πρόσκληση του κ. Δημάρχου-Προέδρου, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα με αποδεικτικό παραλαβής στα Μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 62 & 63 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α/ ). Δεν προσήλθε αν και νόμιμα προσκλήθηκε ο Αντιδ/ρχος κ. Αθανάσιος Σταυρόπουλος, κωλυόμενος Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου οκτώ (8) Μελών παραβρέθηκαν τα επτά (7) Μέλη, ο κ. Δήμαρχος-Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Για το αντικείμενο: «Έγκριση σχεδίου μνημονίου ενεργειών Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αιγιαλείας για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και διαχείρισης των συνεπειών λόγω κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό.» Ο Δήμαρχος-Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αιγιαλείας κ. Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος ανακοινώνει το θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και διαβάζει εισήγηση του Επικεφαλής της Πολιτικής προστασίας του Δήμου Αιγιαλείας Δημοτικού Συμβούλου κ. Βασιλείου Φιλιππόπουλου και του Πρ/νου του Αυτοτελούς τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας κ. Χαράλαμπου Στεφανίδη, που έχει ως εξής: «Κύριοι, Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του άρθρου 63 παρ. θ) του Ν. 3852/2010, (ΦΕΚ 87 Α/ ) : Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 Ι περιπτ. ζ του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114 Α/ ): Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 3. Την υπ αριθ. 1299/03 (ΦΕΚ Β 423/ ) απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: 1

2 Έγκριση του από Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 4. Τις διατάξεις του Ν.3013/ Ν. 3013/ (ΦΕΚ-102 Α ) : Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις. 5. Τις διατάξεις της υπ αριθ. πρωτ. εγκ. 7303/ εγκύκλιου του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη / Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας / Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών 6. Τις διατάξεις του άρθρου 11 κεφάλαιο Β. του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου μας που αναφέρει τις αρμοδιότητες του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας. Στα πλαίσια του Νόμου 3852/2010 -Πρόγραμμα Καλλικράτη δημιουργήθηκε ο νέος Δήμος Αιγιαλείας που προήρθε από τη συνένωση των πρώην Δήμων Αιγίου, Συμπολιτείας, Ερινεού, Ακράτας, Διακοπτού και Αιγείρας. Η σύγχρονη οργάνωση / λειτουργία του νεοσύστατου Δήμου μας επιβάλει την άμεση πρόβλεψη μέτρων-ενεργειών και την διαμόρφωση ενός συστήματος αποτελεσματικής αντιμετώπισης καταστροφικών φαινομένων και ως εκ τούτου, στα πλαίσια του δυνατού, της προστασίας της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών του φυσικού περιβάλλοντος. Οι φυσικές καταστροφές είναι φαινόμενα τα οποία διαταράσσουν την σχέση μεταξύ ανθρώπου και περιβάλλοντος και μπορεί να εκφράζονται σαν ένα σοβαρό και ξαφνικό επεισοδιακό γεγονός (π.χ. πλημμύρα, σεισμική δόνηση, δασική πυρκαγιά κ.τ.λ.) Εφαρμόζοντας τις επιταγές και τις αρμοδιότητες που θεσπίζουν οι ανωτέρω διατάξεις για τα μέτρα και τις ενέργειες για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και παγετού, εκπονήσαμε το Μνημόνιο Ενεργειών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω χιονοπτώσεων και παγετού. Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε προς το σώμα για ψήφιση του κατωτέρω Μνημονίου Ενεργειών.» Η Εκτελεστική Επιτροπή Αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αιγιαλείας κ. Βασιλείου Φιλιππόπουλου και του Πρ/νου του Αυτοτελούς τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας κ. Χαράλαμπου Στεφανίδη, είδε το σχέδιο μνημονίου ενεργειών Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αιγιαλείας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης των συνεπειών λόγω των κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 63, του Ν.3852/ 2010 (Φ.Ε.Κ.87 /τ.α/ ), του άρθρου 75 Ι περιπτ. ζ του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114 Α/ ): Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, της υπ αριθ. 1299/03 (ΦΕΚ Β 423/ ) απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Έγκριση του από Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη «ΞΕ-ΝΟΚΡΑΤΗΣ», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του Ν.3013/ Ν. 3013/ (ΦΕΚ-102 Α ) : «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις. της υπ αριθ. πρωτ. εγκ. 6524/ εγκυκλίου του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη / Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας / Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, 2

3 του άρθρου 11 κεφάλαιο Β. του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου μας που αναφέρει τις αρμοδιότητες του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας, μετά από διαλογική συζήτηση, Ομόφωνα Αποφασίζε ι Την έγκριση του παρακάτω μνημονίου ενεργειών Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αιγιαλείας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης των συνεπειών λόγω των κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό: M N H M O N I O Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Ω Π Ι Σ Η Σ Χ Ι Ο Ν Ο Π Τ Ω Σ Ε Ω Ν & Π Α Γ Ε Τ Ο Υ Ω Ν ( ΣΥΝΘΗΜΑΤΙΚΗ ΛΕΞΗ ) «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» 3

4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ &ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ & ΠΑΓΕΤΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η χιονόπτωση και ο παγετός ως φαινόμενα εντάσσονται στην κατηγορία των φυσικών καταστροφών, γιατί μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή και την περιουσία των ανθρώπων και να προκαλέσουν καταστροφές στην οικονομία και στις υποδομές. Η περιοχή στην οποία εκτείνεται ο Δήμος Αιγιαλείας είναι ορεινή ημιορεινή πεδινή και η δε μεγάλη υψομετρική διαφορά εντός των διοικητικών μας ορίων διαφοροποιεί τις ανάγκες κατά εποχή και περίοδο. Παρά το γεγονός ότι ο χειμώνας στη χώρα μας είναι κατά κανόνα ήπιος, παρατηρήθηκαν τα τελευταία χρόνια έντονες χιονοπτώσεις που προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα στην καθημερινή ζωή των κατοίκων του Δήμου μας. Από τη διαπίστωση αυτή προκύπτει και η ανάγκη βελτίωσης των μέτρων που λαμβάνονται προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος και οι επιπτώσεις που προέρχονται από τις χιονοπτώσεις και τον παγετό. ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΕΤΟΥ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Η κύρια κατά κανόνα δυσμενής επίπτωση που προκαλείται από τις χιονοπτώσεις και τον παγετό είναι η διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στο οδικό δίκτυο. Τα έργα και οι δράσεις που προγραμματίζονται και υλοποιούνται στον Δήμο μας για την αντιμετώπιση των χιονοπτώσεων και του παγετού στο οδικό δίκτυο προσδιορίζονται στα παρακάτω στάδια : Στάδιο 1 ο Προ-χειμερινή περίοδος (καλύπτει το χρονικό διάστημα από το τέλος της προηγούμενης χειμερινής περιόδου έως και ένα μήνα πριν την έναρξη της νέας). Αποτίμηση του έργου του αποχιονισμού κατά την προηγούμενη χειμερινή περίοδο με συστηματική καταγραφή των προβλημάτων που προέκυψαν. Προγραμματισμός πόρων και ανθρώπινου δυναμικού για την επόμενη χειμερινή περίοδο. Προμήθεια και αποθήκευση υλικών (π.χ. αλάτι, ψηφίδα, φτυάρια κ.λ.π.) Συντήρηση εξοπλισμού και μηχανημάτων. Στάδιο 2 ο Περίοδος προετοιμασίας (καλύπτει το χρονικό διάστημα ενός μηνός πριν την έναρξη της χειμερινής περιόδου). 4

5 Μετατροπή των πυροσβεστικών οχημάτων σε εκχιονιστικά (αλατιέρες μαχαίρια). Αναθεώρηση του σχεδιασμού αντιμετώπισης του παγετού. Έλεγχος καλής λειτουργίας των μηχανημάτων και του εξοπλισμού. Καθορισμός υπευθύνων ανά οδικό άξονα για τον αποχιονισμό και την αντιμετώπιση παγετού βάσει του αντίστοιχου σχεδιασμού. Προγραμματισμός βαρδιών και επιφυλακών του προσωπικού βάσει σχεδιασμού. Έκδοση οδηγιών από τον επικεφαλής συντονιστή για την υλοποίηση των δράσεων και την ασφάλεια του προσωπικού επέμβασης αλλά και του μηχανολογικού εξοπλισμού, έτσι ώστε να μην δημιουργούνται κίνδυνοι και ζημιές. Συσκέψεις με άλλους επιχειρησιακά εμπλεκομένους φορείς για την καλύτερη επικοινωνία και τον συντονισμό των επιχειρήσεων στα πλαίσια της από κοινού αντιμετώπισης, ως έκτακτης ανάγκης από χιονοπτώσεις και παγετό. Σύγκληση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) με θέμα τη λήψη μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας. Στάδιο 3 ο Χειμερινή περίοδος (καλύπτει το χρονικό διάστημα από το δεύτερο 15νθήμερο του Νοεμβρίου έως και τις αρχές Απριλίου). ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Ο αποχιονισμός και η αντιμετώπιση προβλημάτων από παγετό στο οδικό δίκτυο συμπεριλαμβάνονται κατά κανόνα στην έννοια της συντήρησης (χειμερινή συντήρηση) και αντιμετωπίζονται με στόχο την αδιάκοπη λειτουργία του οδικού δικτύου. Αρμοδιότητες Δήμου Αιγιαλείας Ο σχεδιασμός για την εκτέλεση προγραμμάτων αποχιονισμού και αντιμετώπισης προβλημάτων από παγετό στο Δημοτικό οδικό δίκτυο αποτελεί αρμοδιότητα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. Έλεγχος κυκλοφορίας, επιβολή προστίμων δίκτυο εξαιτίας χιονόπτωσης ή παγετού. ή απαγορεύσεων στο οδικό Η επικρατούσα κατάσταση στο οδικό δίκτυο, ο έλεγχος κυκλοφορίας, η επιβολή περιορισμών ή απαγορεύσεων κυκλοφορίας σε όλο το οδικό δίκτυο του Δήμου αποτελεί αρμοδιότητα των κατά τόπους αρμοδίων Αστυνομικών Τμημάτων ή Τμημάτων Τροχαίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 2699/99, Φ.Ε.Κ. 57/Α 99 ΠΔ1/2005). Η γνωμοδότηση των υπηρεσιών αυτών για την επικρατούσα κατάσταση στο οδικό δίκτυο είναι βαρύνουσας σημασίας. Κατά την εκδήλωση των φαινομένων παγετού και χιονόπτωσης κατά μήκος των οδικών αξόνων, η προληπτική ακινητοποίηση των οχημάτων από τα κατά τόπους υπεύθυνα Τμήματα της Τροχαίας της ΕΛ.ΑΣ μέχρι να αποκατασταθεί η βατότητα του οδικού δικτύου από τα συνεργεία αποχιονισμού, θεωρείται ως μέτρο αποτελεσματικό. Σε περιπτώσεις επιβολής περιορισμών κυκλοφορίας, οι θέσεις στάθμευσης των οχημάτων επί ή πλησίον του οδικού άξονα θα πρέπει να καθορίζονται μετά από συνεννόηση με τον υπεύθυνο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, ο οποίος είναι υπεύθυνος και για την εκτέλεση των εργασιών αποχιονισμού. Απομάκρυνση Ακινητοποιημένων Οχημάτων εξαιτίας χιονόπτωσης ή παγετού. 5

6 Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ που είναι υπεύθυνες για τη δημόσια κυκλοφορία υποχρεούνται να λαμβάνουν κάθε μέτρο έτσι ώστε να μην προκαλείται κίνδυνος ή ζημιές τρίτων προσώπων ή άλλων έννομων αγαθών από τη δημόσια κυκλοφορία. Επίσης, θα πρέπει άμεσα να ενεργούν για την απομάκρυνση τυχόν ακινητοποιημένων οχημάτων. Απεγκλωβισμός και Διάσωση οδηγών και επιβατών εξαιτίας χιονόπτωσης ή παγετού. Ο απεγκλωβισμός και η διάσωση οδηγών και επιβατών είναι αρμοδιότητα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Επιπλέον, για την κάλυψη στοιχειωδών αναγκών των επιβατών, όταν αυτό επιβάλλεται (πολύωρη αναμονή κ.λ.π.), θα πρέπει να λαμβάνεται πρόνοια για τη διανομή κλινοσκεπασμάτων και πρόχειρων γευμάτων. Ετοιμότητα φορέων αντιμετώπισης. Το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου που λαμβάνει προειδοποιήσεις (δελτία ΕΜΥ κ.λ.π.) για μεταβολή των καιρικών συνθηκών ενημερώνει άμεσα την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών προκειμένου να τεθεί σε κατάσταση ετοιμότητας, συμπεριλαμβανομένων και των ιδιωτικών μέσων που τελούν υπό καθεστώς προγραμματισμένης μίσθωσης για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και παγετού. Παράλληλα, θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία του Γραφείου της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου με φορείς οι οποίοι διαθέτουν τα κατάλληλα μέσα (ΕΛ.ΑΣ., Π.Υ., Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, κ.λ.π.) Οι κυριότερες υποχρεώσεις των εμπλεκομένων υπηρεσιών / φορέων ως κάτωθι : έχουν 1) Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας α) Προληπτικός έλεγχος όλων των μηχανημάτων έργου, μεταφοράς προσωπικού κ.τ.λ. του Δήμου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αποχιονισμό, αντιμετώπιση παγετού και λοιπές δράσεις συντήρησης του οδικού δικτύου. β) Προγραμματισμός προμήθειας απαραίτητων εργαλείων (φτυάρια κ.λ.π.) για αποχιονισμό ρίψη άλατος, καθώς και των λοιπών μέσων (π.χ. αλυσίδες οχημάτων) για την εύρυθμη λειτουργία των εργασιών αποχιονισμού αντιμετώπισης παγετού. γ) Άμεση αποκατάσταση ζημιών λόγω παγετού ή άλλων επαγόμενων φαινομένων (π.χ. κατολισθήσεις) στους τομείς αρμοδιότητας του Δήμου. δ) Συντήρηση καθαρισμός του οδικού δικτύου αρμοδιότητας του Δήμου Αιγιαλείας από μετακινούμενα υλικά και κατασκευή τεχνικών μέσων (ρείθρα σωληνωτά) για την εξασφάλιση της ομαλής ροής των όμβριων υδάτων προς αποφυγή συγκέντρωσης υδάτων στο οδόστρωμα με κίνδυνο την ολισθηρότητα αυτού μετά από παγετό. ε) Προγραμματισμός εκτέλεσης νέων έργων, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. στ) Άμεσος έλεγχος και συντήρηση του δικτύου όμβριων υδάτων αρμοδιότητάς της. ζ) Καταγραφή και απεικόνιση σε χάρτη των σημείων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας του Δήμου Αιγιαλείας, τα οποία είναι πιθανόν κάτω από συνθήκες εντόνων καιρικών φαινομένων να παρουσιάσουν φαινόμενα παγετού. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δίδεται στα σημεία τα οποία το οδικό δίκτυο διασταυρώνεται με χείμαρρους χωρίς γέφυρα (ιρλανδικές διαβάσεις).η ανωτέρω καταγραφή κοινοποιείται στο Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αιγιαλείας, στην Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Π.Δ.Ε. καθώς και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Αιγίου και στο Αστυνομικό Τμήμα Αιγίου. 6

7 η) Έγκαιρος προγραμματισμός για την προμήθεια και την αποθήκευση άλατος ψηφίδας σε επιλεγμένους χώρους. θ) Συντήρηση - αποχιονισμός για την αντιμετώπιση προβλημάτων από παγετό (χειμερινή συντήρηση) στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Δήμου Αιγιαλείας. 2) Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού. α) Μέριμνα για την έγκυρη καταγραφή των χώρων φιλοξενίας αστέγων σε περίπτωση χαμηλών θερμοκρασιών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας και την επάνδρωση αυτών με είδη πρώτης ανάγκης και ιατροφαρμακευτικό υλικό. β) Καταγραφή των αστέγων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας. γ) Συνεργασία με την Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας και την Δ/νση Υγείας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος όσον αφορά τη δυνατότητα φιλοξενίας σε ξενοδοχεία, την παροχή ειδών προσωρινής στέγασης αλλά και την παροχή κλινοσκεπασμάτων, ειδών σίτισης και λοιπών αγαθών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. δ)προώθηση, ανάπτυξη, οργάνωση εθελοντικών ομάδων κοινωνικής αλληλεγγύης και πιστοποιημένων εθελοντικών ομάδων αντιμετώπισης καταστροφών από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. ε) Λειτουργία μονάδων συμβουλευτικής, ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης των πληγέντων. στ) Μέριμνα για την παροχή κοινωνικής οικονομικής ενίσχυσης των πληγέντων από τις καταστροφές. 3) Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Αιγιαλείας α) Άμεσος έλεγχος και συντήρηση του δικτύου όμβριων υδάτων αρμοδιότητάς της. β) Λήψη κατάλληλων μέτρων προστασίας των εγκαταστάσεών της (γεωτρήσεις, κέντρα επεξεργασίας λυμάτων, κ.τ.λ.) από φαινόμενα παγετού. 4) Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. α) Συνεργασία των αρμόδιων Δ/νσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου και της Π.Δ.Ε. για την κατάρτιση και τήρηση επικαιροποιημένου καταλόγου των επιχειρησιακά έτοιμων μέσων που διαθέτουν (μηχανήματα έργων, οχήματα μεταφοράς προσωπικού κ.λ.π.) και των υπεύθυνων χειριστών τους,καθώς και των λοιπών διαθέσιμων πόρων ιδιωτικών φορέων που δύναται να συνεισφέρουν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω χιονοπτώσεων παγετού β) Έγκαιρη προμήθεια και αποθήκευση άλατος ψηφίδας. 5) Εθελοντικές Οργανώσεις. Οι εθελοντικές οργανώσεις που είναι ενταγμένες στο μητρώο της Γ.Γ.Π.Π. μπορούν να αναλαμβάνουν δράσεις προς υποβοήθηση του Δήμου. Οι χώροι δράσης των ομάδων καθορίζονται στην απόφαση ένταξής τους. Οι δράσεις δε που αναλαμβάνουν αποτελούν μέρος των επιχειρησιακών αναγκών που καθορίζονται από το Σ.Τ.Ο. ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ή ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 7

8 - Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. - Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου - Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. - Αυτοτελές τμήμα Περιβάλλοντος Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αιγιαλείας/Γραφείο Πολιτικής Προστασίας. ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - Π.Υ., ή ΕΜΑΚ - ΕΚΑΒ με ασθενοφόρα για την άμεση αντιμετώπιση περιστατικού ασθενείας ή τραυματισμού. - Αστυνομία για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των οχημάτων (ρύθμιση κυκλοφορίας) ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ Αράξου με ελικόπτερο διασωστικό ή μεταγωγικό που εξυπηρετεί τις ανάγκες, ελικόπτερο για τον εντοπισμό και απεγκλωβισμό πληγέντων, τη ρίψη φαρμάκων, τροφίμων καθώς και ζωοτροφών σε αποκλεισμένα χωριά του Νομού. Οι χώροι προσέγγισης του ελικοπτέρου καθορίζονται ανάλογα με την περίπτωση και τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή που θα χρησιμοποιηθεί. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Για την άμεση αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε κάθε τοπική ή δημοτική κοινότητα ή ομάδα με την οποία η αρμόδια υπηρεσία (Π.Υ., κ.λ.π.) έρχεται σε επαφή για τον συντονισμό και την αντιμετώπιση της κατάστασης, πλην του Δημάρχου και των αντιδημάρχων, είναι το εκλεγμένο Τοπικό Συμβούλιο και τα μέλη του ( όπου είναι μονομελές θα είναι ο Πρόεδρος). Του συντονισμού των ομάδων προΐσταται ο υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αιγιαλείας Αντιδήμαρχος κ. Φιλιππόπουλος Βασίλειος, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την λήψη της πρώτης ειδοποίησης από τις Υπηρεσίες. Στη διανομή του έντυπου ενημερωτικού υλικού μπορεί να συμμετέχουν και εθελοντικές οργανώσεις που είναι ενταγμένες στο μητρώο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Ειδικότερη ενημέρωση του κοινού σε επίπεδο νομού με βάση τις τοπικές ιδιαιτερότητες και για την προστασία των γεωργικών και των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, γίνεται από τις αρμόδιες διευθύνσεις των Περιφερειακών ενοτήτων (Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης, Δ/νση Κτηνιατρικής, κλπ.) σε συνεργασία με τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών ενοτήτων. Νοείται ότι η ενημέρωση του κοινού για την επικρατούσα κατάσταση και τη βατότητα του οδικού δικτύου αποτελεί αρμοδιότητα των κατά τόπους υπευθύνων Τροχαίων Τμημάτων της ΕΛ.ΑΣ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ Το πρωτεύον εθνικό οδικό δίκτυο (Εθνικοί οδοί) αποτελεί ευθύνη της κοινοπραξίας της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ολυμπία Οδός Α.Ε.» και της Π.Δ.Ε. Το Δευτερεύον οδικό δίκτυο ( Επαρχιακοί οδοί) αποτελεί ευθύνη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. Οι δημοτικοί και αγροτικοί δρόμοι αποτελούν ευθύνη του Δήμου Αιγιαλείας. Λόγω του εκτεταμένου οδικού δικτύου που έχει στον τομέα ευθύνης του ο Δήμος Αιγιαλείας και λόγω της έλλειψης ειδικευμένων μηχανημάτων για την αντιμετώπιση 8

9 τέτοιων φαινομένων, ο Δήμος δύναται να ενισχύεται από μισθωμένα ιδιωτικά μηχανήματα μετά των χειριστών τους. Θέσεις αποθήκευσης εναπόθεσης άλατος - Αίγιο : Αποθήκη Δήμου στην παραλία Αιγίου - Ροδοδάφνη : Αμαξοστάσιο Δήμου στον οικ. Ροδοδάφνης - Ακράτα - Διακοπτό - Ζαρούχλα Ανάγκη μίσθωσης ιδιωτικών μηχανημάτων. Τα μηχανήματα του Δήμου Αιγιαλείας καλύπτουν τις Δημοτικές Ενότητες Αιγίου, Διακοπτού, Ερινεού, Συμπολιτείας, Ακράτας και Αιγείρας. Επιπλέον μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων σε ικανό αριθμό κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να καλύπτονται τα κέντρα των Δημοτικών Ενοτήτων Αιγίου, Διακοπτού, Ερινεού, Συμπολιτείας, Ακράτας και Αιγείρας με εντολή του Υπεύθυνου του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας. Τα μηχανήματα έργου του Δήμου Αιγιαλείας με έδρα τους κάθε Δημοτική Ενότητα, όπως φαίνεται στο παράτημα 3.Α, καλύπτουν τις έκτακτες ανάγκες της αντίστοιχης Δημοτικής Ενότητας. Στις διαδρομές των μηχανημάτων δίνεται προτεραιότητα αρχικά στη διάνοιξη των δημοτικών και αγροτικών δρόμων στις κατοικημένες περιοχές που έχουν εκτεθεί σε κίνδυνο και κατόπιν διανοίγονται οι δημοτικοί και αγροτικοί δρόμοι που οδηγούν σε κτηνοτροφικές μονάδες. Κατόπιν των ανωτέρω διαδρομών διανοίγονται και οι υπόλοιποι δρόμοι αρμοδιότητας του Δήμου. ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΑΓΕΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Φάση 1 η Συνήθης ετοιμότητα - Ενεργοποίηση Το Αυτοτελές τμήμα Περιβάλλοντος Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας / Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ενεργοποιείται αμέσως μόλις ληφθεί έγγραφη ενημέρωση από την Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Π.Δ.Ε. ότι αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα (χιονοπτώσεις, παγετός, κ.λ.π.) Τίθεται σε ετοιμότητα και επιφυλακή. Ειδοποιεί τον υπεύθυνο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου καθώς και τους υπεύθυνους Πολιτικής Προστασίας των Τοπικών Διαμερισμάτων (Αντιδημάρχους, προέδρους Τ.Κ., Δ.Κ. και συμβούλους). Ενημερώνει την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου προκειμένου να είναι σε επιφυλακή. Ενημερώνει τους ιδιοκτήτες μηχανημάτων έργων της περιοχής προκειμένου να είναι σε επιφυλακή. Ενημερώνει τους κατοίκους για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας σύμφωνα με το μνημόνιο ενεργειών της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Π.Δ.Ε. 9

10 Φάση 2 η Αυξημένη ετοιμότητα Εφόσον τα καιρικά φαινόμενα συνεχίζονται και είναι βέβαιο ότι αναμένονται χιονόπτωση παγετός και άλλες καταστροφές γίνεται ευρύτερη κινητοποίηση του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Συγκαλείται το Συντονιστικό τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο.) και δίνει εντολές κατευθύνσεις σύμφωνα με τις οδηγίες Σ.Π.Ο. και το μνημόνιο ενεργειών της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Π.Δ.Ε. Το Σ.Τ.Ο. Δήμου Αιγιαλείας αποτελείται από τους : 1) Θεοδωρακόπουλο Ευστάθιο, Πρόεδρο ΣΤΟ, 2) Φιλιππόπουλο Βασίλειος, Υπεύθυνο Πολιτικής Προστασίας, 3) Κορίζης Κων/νος, Λιμενάρχη, 4) Κονδύλη Ιωάννη, Πρ/νο Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Αποκεντρωμένης Δ/σης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου, 5) Ρηγόπουλο Δημήτριο, Αστυν. Υποδιευθυντή, 6) Λελεκάκη Ιωάννη, Αντιπύραχο, 7) Τσιγκρή Ανδρέα, Δ/ντή Τεχνικής Υπηρεσίας 8) Χρονόπουλος Γεώργιος, Δασάρχη Αιγίου 9) Παπαγεωργίου Σωτήριο, μέλος Φάση 3 η Άμεση κινητοποίηση επέμβαση Εάν τα φαινόμενα συνεχίζονται χωρίς ύφεση και όταν τα μηχανήματα του Δήμου και τα μισθωμένα μηχανήματα των ιδιωτών δεν επαρκούν, το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας δύναται να αιτηθεί μηχανημάτων και συνεργείων προσωπικού της Περιφερειακής Αυτ/σης. Επιπλέον, δύναται να αιτείται τη συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Αστυνομίας για τις αναγκαίες παρεμβάσεις και την παροχή βοήθειας σε άτομα που κινδυνεύουν. Φάση 4 η Αποκατάσταση αρωγή Το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ενημερώνει την Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου για άμεση αποκατάσταση και αρωγή σε ομάδες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν άμεσο πρόβλημα διαβίωσης. Συγκροτούνται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας επιτροπές καταγραφής ζημιών και λαμβάνονται αποφάσεις και μέτρα για την αποκατάσταση των ζημιών. 1. Ο Δήμαρχος Αιγιαλείας έχει την ευθύνη συντονισμού και επίβλεψης εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου του έργου της Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που μπορεί να προκύψουν. 2. Με εντολή του Δημάρχου Αιγιαλείας και δια του Αυτοτελούς τμήματος Περιβάλλοντος Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας κινητοποιούνται όλοι οι υπεύθυνοι των επιχειρησιακά εμπλεκομένων οργανικών μονάδων του Δήμου Αιγιαλείας, ώστε να βρίσκονται σε ετοιμότητα εφαρμογής των σχεδίων. 3. Ο Δήμαρχος Αιγιαλείας πρέπει να ενημερώνεται άμεσα από την Αστυνομική Δ/νση Αχαΐας/ Αστυνομικό τμήμα Αιγίου ή την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αιγίου για την εκδήλωση των φαινομένων. 10

11 4. Ο Δήμαρχος Αιγιαλείας πρέπει να ενημερώνεται συνεχώς από τους αρμόδιους Αντιδημάρχους για τις πληροφορίες που συλλέγονται για την εξέλιξη της καταστροφής. Εν συνεχεία ο Δήμαρχος ενημερώνει το κέντρο επιχειρήσεων της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής ενότητας Αχαΐας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου. 5. Σε περιπτώσεις που το δυναμικό και τα μέσα που διαθέτει ο Δήμος δεν επαρκούν για την άμεση διαχείριση των συνεπειών λόγω χιονοπτώσεων παγετού, καταστροφικών φαινομένων κ.λ.π., ο Δήμαρχος Αιγιαλείας δύναται να προχωράει σε έκδοση αποφάσεων μίσθωσης ιδιωτικών μηχανημάτων έργων. 6. Ο Δήμαρχος Αιγιαλείας δρομολογεί δράσεις που σχετίζονται με : - Τον έλεγχο των υποδομών και των τεχνικών έργων αρμοδιότητας Δήμου Αιγιαλείας για την διαπίστωση των ζημιών που προκλήθηκαν από τις χιονοπτώσεις, τον παγετό ή άλλα επαγόμενα φαινόμενα (κατολισθήσεις κ.λ.π.) και την αποκατάσταση της λειτουργίας τους. - Τη διασφάλιση της λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας μετά την εκδήλωση του καταστροφικού φαινομένου και την εξασφάλιση της επικοινωνίας με τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς. - Την περαιτέρω συλλογή πληροφοριών και εκτίμηση των επιπτώσεων των καταστροφών λόγω χιονοπτώσεων, παγετού και επαγόμενων καταστροφικών φαινομένων με στόχο την ορθολογική διαχείριση των πόρων και την ιεράρχηση των δράσεων πολιτικής προστασίας. - Την υποστήριξη του έργου των λοιπών επιχειρησιακά εμπλεκομένων φορέων (Π.Σ., ΕΛΑΣ, ΠΝΑ, κ.τ.λ.) - Την ενημέρωση του Κέντρου Επιχειρήσεων της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Π.Δ.Ε. και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου. 2. Για την υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων ο Δήμαρχος Αιγιαλείας κινητοποιεί δια του Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας το επιχειρησιακά εμπλεκόμενο δυναμικό και τα μέσα πολιτικής προστασίας του Δήμου Αιγιαλείας, τα οποία έχουν τεθεί σε ετοιμότητα. 3. Μετά την εκδήλωση των φαινομένων χιονόπτωσης παγετού ο Δήμαρχος Αιγιαλείας εκτιμώντας τις επιπτώσεις, όπως αυτές διαμορφώνονται και από νεότερες πληροφορίες που ακολουθούν την εξέλιξη του καταστροφικού φαινομένου, και λαμβάνοντας υπόψη και το καταγεγραμμένο ιστορικό εκδήλωσης χιονοπτώσεων παγετού της πληγείσας περιοχής, συγκροτεί συνεργεία από υπαλλήλους του Δήμου Αιγιαλείας (Τεχνικές Υπηρεσίες) προκειμένου να μεταβούν και να προβούν εντός της πληγείσας περιοχής σε έλεγχο της καλής λειτουργίας των αποχιονιστικών έργων καθώς και σε άμεσο οπτικό έλεγχο των λοιπών τεχνικών έργων και των εγκαταστάσεων για τη διαπίστωση τυχόν βλαβών και την εκτίμηση του δυναμικού και των μέσων που απαιτούνται για την άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας τους. 4. Με εντολή του Δημάρχου δύναται να παύσουν τη λειτουργία τους τα σχολεία σε περιοχές όπου είναι σε εξέλιξη φαινόμενα χιονόπτωσης παγετού προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των μαθητών και του προσωπικού. 5. Ο Δήμαρχος Αιγιαλείας σύμφωνα με τις αναφορές που λαμβάνει από την πληγείσα περιοχή και έχοντας υπόψη τυχόν αιτήματα συνδρομής προς υποστήριξη του έργου άλλων φορέων (ΠΣ,ΕΛΑΣ,ΠΝΑ κ.τ.λ.) προβαίνει σε ιεράρχηση των συμβάντων και συγκροτεί κατάλληλα συνεργεία για την άμεση 11

12 αποκατάσταση της λειτουργίας των υποδομών αρμοδιότητάς του, των οποίων έχει επηρεαστεί η ομαλή λειτουργία ή έχουν υποστεί ζημιές όπως : - Αποκατάσταση βατότητας οδικής κυκλοφορίας των αποκλεισμένων οδών αρμοδιότητας Δήμου Αιγιαλείας. - Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης. 6. Νοείται ότι κατά προτεραιότητα εξετάζονται τα αιτήματα συνδρομής στο έργο διάσωσης και απεγκλωβισμού όπως και η διάνοιξη των αποκλεισμένων δρόμων αρμοδιότητας Δήμου Αιγιαλείας για τη διευκόλυνση της κίνησης των οχημάτων των σωστικών συνεργείων προς και από την πληγείσα περιοχή π.χ. περιοχή που εδρεύουν Νοσοκομειακές μονάδες κ.λ.π. 7. Σε περιπτώσεις που το προσωπικό και τα μέσα του Δήμου Αιγιαλείας δεν επαρκούν για την άμεση αποκατάσταση των σοβαρών για την ασφάλεια των κατοίκων ζημιών, ο Δήμαρχος Αιγιαλείας δύναται να αιτείται τη συνδρομή της Π.Δ.Ε., της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου ή του Κέντρου Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. 8. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αιγιαλείας (Τεχνικές Υπηρεσίες Δ.Ε.Υ.Α.) προβαίνουν άμεσα σε υγειονομικό έλεγχο λειτουργίας των συστημάτων ύδρευσης στις πληγείσες περιοχές για τη διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου ύδατος. 9. Καθ όλη τη διάρκεια της κινητοποίησης το Αυτοτελές Τμήμα Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αιγιαλείας συνεχίζει το έργο της περαιτέρω συλλογής πληροφοριών και εκτίμησης των επιπτώσεων των πλημμυρών εντός των διοικητικών ορίων Δήμου Αιγιαλείας. 10. Με βάση τα νεότερα δεδομένα ενημερώνεται σχετικά ο Δήμαρχος Αιγιαλείας. Η ενημέρωση αυτή έχει ως στόχο την υποστήριξη του Δημάρχου Αιγιαλείας στην ορθολογική διαχείριση των πόρων και στην ιεράρχηση των δράσεων της Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο Δήμου Αιγιαλείας. 11. Σε περίπτωση τοπικής καταστροφής ο Δήμαρχος Αιγιαλείας αιτείται στην Π.Δ.Ε. και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου την έκδοση απόφασης για την κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. 12. Ο Δήμαρχος Αιγιαλείας προς διευκόλυνση του έργου του και στα πλαίσια διαχείρισης των συνεπειών (αντιμετώπιση αποκατάσταση) μπορεί για τον συγκεκριμένο σκοπό να οργανώνει Συντονιστικό Κέντρο. 13. Το εν λόγω κέντρο λειτουργεί με ευθύνη του Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας σε ασφαλή χώρο. Στις περιπτώσεις που λόγοι συντονισμού των δράσεων Πολιτικής Προστασίας στη διαχείριση των συνεπειών επιβάλλουν την παρουσία συνδέσμων από άλλους επιχειρησιακά εμπλεκόμενους φορείς, ο Δήμαρχος Αιγιαλείας δύναται να αιτηθεί τη διάθεσή τους. 14. Σε περιπτώσεις εκτεταμένων ζημιών είναι δυνατή η πρόσληψη από τον Δήμο προσωπικού ορισμένου χρόνου απασχόλησης για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών (άρθρο 212 του Ν. 3584/07). 15. Σε περιπτώσεις που απαιτείται η άμεση εκτέλεση έργων για την αντιμετώπιση των καταστροφών λόγω θεομηνιών, αυτά μπορούν να εκτελούνται με απευθείας ανάθεση. 16. Τα οχήματα του Δήμου δύναται να κινούνται τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς και εκτός της διοικητικής τους περιφέρειας και ζώνη ευθύνης για την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών (24ωρη επιφυλακή). 12

13 17. Ο Δήμαρχος Αιγιαλείας προβαίνει σε λήψη απόφασης για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών σε συνεργασία με τους κατά τόπους Προέδρους των Τοπικών ή Δημοτικών Κοινοτήτων, εάν τεκμηριωμένα εκτιμάται ότι η περιοχή τους απειλείται από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή Η δράση για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών γίνεται μετά από εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών (Δ/νση Τ.Υ.) και όταν προκύπτουν ζητήματα δημόσιας υγείας από τις κατά τόπους Υγειονομικές Υπηρεσίες. Πραγματοποιείται δε μόνο όταν έχει εξασφαλιστεί εγκαίρως η καλή οργάνωση για την ασφαλή υλοποίησή της. Η δράση της οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών ως μέτρο δρομολογείται για την προληπτική προστασία των πολιτών, έχει χαρακτήρα μη υποχρεωτικό, βασιζόμενη στην ενημέρωσή τους για τον κίνδυνο και τις πιθανές συνέπειες που έχει η παραμονή τους σε χώρο για τον οποίο έχει ληφθεί η απόφαση της απομάκρυνσης. Η εν λόγω σχετική διάταξη δεν έχει εφαρμογή, όταν η ασφάλεια και η κατάσταση της υγείας των ατόμων που ευρίσκονται εντός υποδομών ή εγκαταστάσεων φορέων, τελεί υπό εποπτεία ή κατευθύνεται από ειδικότερες νομοθεσίες και η απομάκρυνσή τους αποτελεί ευθύνη των διοικήσεων (στρατόπεδα, νοσοκομεία κ.λ.π.). ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ Η κοινωνική προστασία στους πολίτες που περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης υποστηρίζεται άμεσα από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μέσω των ΟΤΑ Α και Β βαθμού, όταν συντρέχει περίπτωση για την κάλυψη των πρώτων αναγκών (διαμονή διατροφή) και στη συνέχεια από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δια των αρμοδίων Διευθύνσεων Πρόνοιας των Περιφερειακών Ενοτήτων. Θέματα αποζημιώσεων στη φυτική, ζωική και αλιευτική παραγωγή, καθώς και στο φυτικό, ζωικό, αλιευτικό, πάγιο και έγγειο κεφάλαιο από καταστροφές ρυθμίζονται με τον Κανονισμό Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (ΚΥΑ /2008, ΦΕΚ 628/Β /2008) με αρμόδιο φορέα υλοποίησης τον Ε.Λ.Γ.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ - ΠΑΓΕΤΟΥ Η ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από χιονοπτώσεις, φαινόμενα παγετού και άλλα επαγόμενα αυτών φαινόμενα γίνεται σε κεντρικό επίπεδο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Ν3013/2002). Περαιτέρω ενημέρωση του κοινού με βάση τις οδηγίες και το έντυπο υλικό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας αποτελεί υποχρέωση των Δ/νσεων Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών και των Τμημάτων Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων. Στην ενημέρωση αυτή γίνεται σαφές ότι οι πολίτες που έχουν περιέλθει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω χιονοπτώσεων και παγετού μπορούν να επικοινωνούν εκτός από τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης (100, 199, 166, κλπ) και στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Αριθμός Κλήσης 112. Ο Ενιαίος Ευρωπαϊκός Αριθμός Κλήσης 112 εξυπηρετεί και Ευρωπαίους πολίτες που επισκέπτονται τη χώρα μας σε δυο από τις κύριες ευρωπαϊκές γλώσσες (αγγλικά και γαλλικά). Το παρόν μνημόνιο δίνει το κεντρικό άξονα για τις ενέργειες των υπηρεσιών, τη διάταξη των μηχανημάτων καθώς και τον τρόπο λειτουργίας τους και δύναται να τροποποιείται. Αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος αποτελούν τα εξής παραρτήματα : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 : Τηλέφωνα Επικοινωνίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 : Μέτρα αυτοπροστασίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 : Α) Επικαιροποιημένος κατάλογος επιχειρησιακά έτοιμων μέσων που διαθέτει ο 13

14 Δήμος Αιγιαλείας για την αντιμετώπιση των χιονοπτώσεων και των φαινομένων παγετού (μηχανήματα έργου, οχήματα μεταφοράς προσωπικού κ.λ.π.). Β) Πίνακας απαραίτητων μέσων εφοδίων για τη λειτουργία των κέντρων επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αιγιαλείας σε συνθήκες εκστρατείας. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 14

15 ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Υπεύθυνος Ταχ. Δ/νση Τηλ. FA Γραφείο Δημάρχου Ανδρέου Λόντου 34, Αίγιο Υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας (Φιλιππόπουλος Βασίλειος) Ανδρέου Λόντου 34, Αίγιο Αυτοτελές Τμήμα Περιβάλ/ντος Πρασίνου & Πολ/κής Προσ/σίας Προϊστάμενος :Στεφανίδης Ν. Χαράλαμπος Αγ. Μελετίου 11, Αίγιο Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ανδρέου Λόντου 34, Αίγιο εσωτ , Αντιδήμαρχος Ανατολικής Αιγιαλείας (Δ.Ε. Ανδρουτσόπουλος Βασίλειος Ακράτας-Αιγείρας) 2294 Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Διακοπτού Παναγιωτακόπουλος Δ Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Παλαιολόγου Αντώνιος Αντιδήμαρχος Καθαριότητας & Δυτ. Καμπέρης Δημήτριος Αιγιαλείας Αντιδήμαρχος Σταυρόπουλος Αθ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ/ντης : Ανδρέας Θ. Τσιγκρής Αγ. Μελετίου 11, Αίγιο emai: εσωτ Δ/νση Καθαριότητας Δ/ντης : Αθανασίου Ελευθέριος Αγ. Μελετίου 11, Αίγιο εσωτ Δ.Ε.Υ.Α. Αιγίου Αντιπρόεδρος, Χριστόπουλος Χαράλαμπος Αγ. Μελετίου 11 Αίγιο τκ , 21526, Πυροσβεστική Υπηρεσία Αιγίου Λελεκάκης Ιωάννης Σπανόπουλος Χαράλαμπος Πυροσβεστική Υπηρεσία Αιγίου Παράρτημα Ακράτας Αστυνομικό Τμήμα Αιγίου Ρηγόπουλος Δημήτριος Αστυνομικό τμήμα Αιγίου Παράρτημα Ακράτας Κορίνθου 96Β ΤΚ Αίγιο Ακράτα Σολωμού 26 Τ.Κ Ακράτα Νοσοκομείο Αιγίου / Ε.Κ.Α.Β. Ανω Βουλωμένο ΤΚ Κέντρο υγείας Ακράτας Ακράτα Τ.Κ Περιφ. Ιατρείο Διακοπτού Διακοπτό Δασαρχείο Αιγίου Δεσποτοπούλων 25 Αίγιο ΤΚ Δασαρχείο Αιγίου Ακράτας ΤΚ Παράρτημα Ακράτας

16 Δ.Ε.Η. παράρτημα Αιγίου Κορίνθου 113 Αίγιο ΤΚ ,28619 Ο.Τ.Ε. παράρτημα Αιγίου / Βλάβες Μητροπόλεως 36 Αίγιο ΤΚ Υπολιμεναρχείο Αιγίου Ψαρρών ΤΚ Αίγιο Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Πανεπιστημίου 254 (Κτίριο Β ) ΤΚ Πάτρα Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Αθηνών 105, Ρίο Πατρών ΤΚ Τηλέφωνα εκτάκτου ανάγκης : Φορέας Τηλ. Ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης 112 Πυροσβεστικό Σώμα 199 Αστυνομία 100 Ε.Κ.Α.Β. 166 Δ.Ε.Η Κέντρο Δηλητηριάσεων Κέντρο Ειδικών Λοιμώξεων (Κ.Ε.Ε.Λ.) Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΜΕΤΡΑ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Γενικές παρατηρήσεις, οδηγίες: Σε όλες τις περιπτώσεις λάβετε ειδική μέριμνα για τα παιδιά και τους ηλικιωμένους. Να ενημερώνεστε συνεχώς από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (ραδιόφωνο, τηλεόραση κ.λ.π.) για την εξέλιξη των φαινομένων. Προμηθευτείτε εφόδια πρώτης ανάγκης (φακό, φορητό ραδιόφωνο με μπαταρίες, κουτί πρώτων βοηθειών ) Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών, όπως π.χ. σε περίπτωση εκκένωσης της περιοχής. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης καλέστε την αστυνομία (100), ή την Πυροσβεστική Υπηρεσία (199), βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά σας γνωρίζουν τους παραπάνω αριθμούς. 17

18 ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ ΠΑΓΕΤΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Διατηρείτε το σπίτι ζεστό και παραμείνετε μέσα όσο αυτό είναι δυνατό. Σε όλες τις περιπτώσεις λάβετε ειδική μέριμνα για τα παιδιά και τους ηλικιωμένους. Μην αφήνετε τα παιδιά να βγαίνουν έξω με κακοκαιρία. Φοράτε κατάλληλα ρούχα και παπούτσια. Να ενημερώνεστε συνεχώς από τα ΜΜΕ (ραδιόφωνο, τηλεόραση κ.λ.π.) για την εξέλιξη των φαινομένων και να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις των Δελτίων Καιρού της Ε.Μ.Υ. Εάν διαθέτετε, να έχετε πάντα μαζί σας το κινητό σας τηλέφωνο και τον φορτιστή της μπαταρίας του. Σε περίπτωση ανάγκης καλέστε τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, την Αστυνομία (100), το ΕΚΑΒ (166) ή την Πυροσβεστική (199) και βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά σας γνωρίζουν τους παραπάνω αριθμούς. Προμηθευτείτε εφόδια πρώτης ανάγκης (φακό, φορητό ραδιόφωνο με μπαταρίες, κουτί πρώτων βοηθειών ). Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών, όπως π.χ. σε περίπτωση εκκένωσης της περιοχής, διευθέτηση κυκλοφορίας κ.λ.π. Α. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ ΧΙΟΝΟΘΥΕΛΛΑ Εάν κατοικείτε σε περιοχή που έχει πρόβλημα από χιονοπτώσεις : - Προμηθευτείτε υλικό θέρμανσης (αφορά κυρίως τους ορεινούς οικισμούς), φάρμακα και τρόφιμα για αρκετές ημέρες. - Εάν διαμένετε σε δύσβατη περιοχή, έχετε τον απαραίτητο εξοπλισμό για τον καθαρισμό του χιονιού (φτυάρια κ.λ.π.). - Σε περιοχές όπου προβλέπονται χιονοπτώσεις απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά τις μετακινήσεις. - Αποφύγετε τις μετακινήσεις και αν δεν είναι δυνατό, πάρτε τα προληπτικά μέτρα που απαιτούνται. Β. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗΣ ή ΧΙΟΝΟΘΥΕΛΛΑΣ Εάν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο Οδηγηθείτε σε ασφαλές σημείο χωρίς φαινόμενο έντονης χιονόπτωσης. Μην εκτεθείτε σε χιονοθύελλα. Εάν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο : Να έχετε μόνιμα το χειμώνα στο πορτ-μπαγκάζ του αυτοκινήτου σας τις αντιολισθητικές αλυσίδες και να τις χρησιμοποιείτε εάν είναι αναγκαίο. Να υπακούετε στις εντολές των αστυνομικών οργάνων ή άλλων αρμόδιων φορέων που ρυθμίζουν την κυκλοφορία. Αλλάξτε πορεία αν υπάρχει έντονη χιονόπτωση και βρίσκεστε σε δύσβατο δρόμο. Αποφύγετε να οδηγείτε σε δύσβατες ορεινές περιοχές. Μείνετε στο αυτοκίνητο αν αυτό ακινητοποιηθεί. Ανάβετε τη μηχανή για 10 λεπτά ανά ώρα και τοποθετείστε στην κεραία του ραδιοφώνου ένα ύφασμα με έντονο χρώμα για να σας εντοπίσουν οι διασωστικές ομάδες. ΘΥΕΛΛΩΔΕΙΣ ΑΝΕΜΟΙ 18

19 - Ασφαλίστε αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν από τον άνεμο και ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς. - Ελέγξτε αναρτώμενες πινακίδες. - Αποφύγετε δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές. - Αποφύγετε κολώνες με ηλεκτροφόρα καλώδια. - Αποφύγετε δενδροστοιχίες. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 19

20 Α) Επικαιροποιημένος κατάλογος των επιχειρησιακά έτοιμων μέσων που διαθέτει ο Δήμος Αιγιαλείας για την αντιμετώπιση πλημμυρών, ( μηχανήματα έργων, οχήματα μεταφοράς προσωπικού κ.λ.π.). α/α Είδος Όχημα Αριθμ. Έδρα Φακ. οχήματος Κυκλοφορίας 1 Μηχ/μα Έργου Φορτωτής NEW HOLLAND W170B ΜΕ Αίγιο 33 2 Μηχ/μα Έργου Φορτωτής CATERPILLAR 936 ΜΕ Αίγιο 18 3 Μηχ/μα Έργου Εκσκαφέας - Φορτωτής KOMATSU ΜΕ Αίγιο 19 WB97S-5 4 tracter ZETOR 8441 PROXIMA ΚΥ 552 Αίγιο 32 5 Υδροφόρα IVECO A1VM13 ΚΗΙ 7463 Αίγιο 17 6 Φορτηγό IVECO MP 190E 30W ΚΗΟ 6782 Αίγιο 10 7 Φορτηγό MERCEDES παπαγάλος ΚΗΙ 7454 Αίγιο 29 8 Φορτηγό FIAT DUCATO ΚΗΙ 7510 Αίγιο 36 9 Καλαθoφόρο MERCEDES L608D ΚΗΟ 6661 Αίγιο Καλαθoφόρο NISSAN 159TL ΜΕ Αίγιο Λεωφορείο TEMSA BS1 ΚΗΙ 7505 Αίγιο Vanette FIAT DOBLO ΚΗΙ 7149 Αίγιο Επιβατικό CITROEN C4 ΚΗΙ 7467 Αίγιο Ημιφορτηγό NISSAN PICK-UP ΚΗΙ 3692 Αίγιο 22 4x4 15 Ημιφορτηγό MAZDA 4x4 ΚΗΙ 7462 Αίγιο 23 4x4 16 Ημιφορτ.4x4 NISSAN ΚΗΗ 4895 Αίγιο 27 Πυροσβεστικό 17 Ημιφορτ.4x4 FORD RANGER ΚΗΙ 7544 Αίγιο 31 Πυροσβεστικό 20 Μηχ/μα Έργου Εκσκαφέας - Φορτωτής KOMATSU ΜΕ Αιγείρα 55 WB93R-2 21 Μηχ/μα Έργου Ερπυστρ/ρος φορτωτής ΜΕ Αιγείρα 56 CATERPILLAR 953C 22 Φορτηγό IVECO 100 E 18 ΚΗΟ 6824 Αιγείρα Ημιφορτηγό MAZDA UN8212 ΚΗΙ 7539 Αιγείρα 58 4x4 24 Επιβατικό MITSUBISHI CARISMA ΚΗΙ 3693 Αιγείρα Μηχ/μα Έργου Ισοπεδωτής KOMATSU 521A-1E ΜΕ Ακράτα Μηχ/μα Έργου Εκσκαφέας Φορτωτής JCB 3Cx4T ΜΕ Ακράτα Φορτηγό MERCEDES BENZ 813 ΚΗΟ 6890 Ακράτα Καλαθoφόρο IVECO 50C13 ΜΕ Ακράτα Λεωφορείο FIAT AUTO SPA, 13 θέσεων ΚΗΙ 7146 Ακράτα Λεωφορείο VOLKSWAGEN, 8 θέσεων ΚΗΟ 6667 Ακράτα Λεωφορείο MERCEDES 0 609D, 16 θέσεων ΚΗΙ 5983 Ακράτα Ημιφορτηγό FORD RANGER ΚΗΙ 7540 Ακράτα 65 4x4 33 Ημιφορτηγό FORD RANGER ΚΗΟ 6803 Ακράτα 66 20

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΧΡΥΣΑ ΓΚΟΥΝΤΡΟΜΙΧΟΥ Προϊστάμενη Τμήματος Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης Πρόληψη Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΧΡΥΣΑ ΓΚΟΥΝΤΡΟΜΙΧΟΥ Προϊστάμενη Τμήματος Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης Πρόληψη Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΧΡΥΣΑ ΓΚΟΥΝΤΡΟΜΙΧΟΥ Προϊστάμενη Τμήματος Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης Πρόληψη Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Κ.Μ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Κ.Μ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Κ.Μ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΕΤΟΥ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΕΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΕΤΟΥ ΛΑΡΙΣΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ.: ΥΠΟΥΡ/ΠΡΟΣ/ΠΟΛ/Γ.Γ.Π.Π./Αρ.Πρωτ./7432/13-10-2010.

ΣΧΕΤ.: ΥΠΟΥΡ/ΠΡΟΣ/ΠΟΛ/Γ.Γ.Π.Π./Αρ.Πρωτ./7432/13-10-2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Καλαμβόκη 2α Προς : Πίνακας αποδεκτών 15127 Μελίσσια Κοιν: Πίνακας αποδεκτών Τηλ; 2132050000 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 19 Ioυνίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 19 Ioυνίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 19 Ioυνίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 716/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 716/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 716/2013 ΘΕΜΑ: 15 ο Έγκριση διαδικασίας Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

β. Προληπτικός καθαρισμός και διαπλάτυνση των κοιτών των ρεμάτων μετά από αυτοψία για αποκατάσταση της φυσικής ροής των ομβρίων υδάτων.

β. Προληπτικός καθαρισμός και διαπλάτυνση των κοιτών των ρεμάτων μετά από αυτοψία για αποκατάσταση της φυσικής ροής των ομβρίων υδάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ε Τ Ο Σ: 2013 ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ Όπως είναι γνωστό οι καταστροφικές πλημμύρες που πλήττουν τη χώρα μας προέρχονται κυρίως από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 13 Νοεμβρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 13 Νοεμβρίου 2013 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθ. Απ oφ.: 576 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 5 Δεκεμβρίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 5 Δεκεμβρίου 2014 ΑΔΑ: Ω77ΡΩ6Χ-ΞΣΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 18 Ιουνίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 18 Ιουνίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 18

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 8 Φεβρουαρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 8 Φεβρουαρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 8 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 18 Οκτωβρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 18 Οκτωβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 18 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /23-10-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /23-10-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /23-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1085/2015 ΘΕΜΑ: 27 ο Έγκριση διαδικασίας Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΧΡΥΣΑ ΓΚΟΥΝΤΡΟΜΙΧΟΥ Προϊστάμενη Τμήματος Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης Πρόληψη Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 11 Δεκεμβρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 11 Δεκεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 291/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 291/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 291/2015 ΘΕΜΑ: 45 ο Έγκριση διαδικασίας Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την Κατάρτιση Μητρώου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 11 Δεκεμβρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 11 Δεκεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 11

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 13 Νοεμβρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 13 Νοεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 13 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 30 Ιουλίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 30 Ιουλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 30 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 8 Φεβρουαρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 8 Φεβρουαρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 8 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 11 Μαΐου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 11 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 11 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 62 Στο Αίγιο και στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 10 Απριλίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 10 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 10 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 15 Ιανουαρίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 15 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 15 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος κ. Δημήτριος Πυλαρινός, Θέτει υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω:

Ο Πρόεδρος κ. Δημήτριος Πυλαρινός, Θέτει υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 3 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την 15 η Μαρτίου 201 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 21 / 2011 ΘΕΜΑ : Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την ανανέωση των ασφαλιστηρίων των οχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 15 Ιουνίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 15 Ιουνίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 15 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 72 Στο Αίγιο και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 24 Μαΐου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 24 Μαΐου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 24 Μαΐου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 62 η Απόφαση υπ αριθ. 2312/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ - ΠΑΓΕΤΟΣ - ΠΛΗΜΜΥΡΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ - ΠΑΓΕΤΟΣ - ΠΛΗΜΜΥΡΑ Περιφέρεια Αττικής Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ - ΠΑΓΕΤΟΣ - ΠΛΗΜΜΥΡΑ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Ενημερώνεστε από τα ΜΜΕ για τις μετεωρολογικές προβλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 6 Φεβρουαρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 6 Φεβρουαρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 6 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 15 Στο Αίγιο και στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Προς : Πίνακας αποδεκτών Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ. Κοιν. : Πίνακας αποδεκτών

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Προς : Πίνακας αποδεκτών Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ. Κοιν. : Πίνακας αποδεκτών ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αθήνα 24 / 11 / 2015 Αριθ. Πρωτ. 8183 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 4 Φεβρουαρίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 4 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθ. Απoφ.: 90 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης ηµοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 15 Ιουνίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 15 Ιουνίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ:7ΝΘIΩ6Χ-074 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 15 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 25 Ιουλίου 2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 25 Ιουλίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 25 Ιουλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 120

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 10 Ιουνίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 10 Ιουνίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθ. Απoφ.: 388 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.πρωτ: 8864 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.πρωτ: 8864 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.πρωτ: 8864 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 12 / 29-6-2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 6 Αυγούστου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 6 Αυγούστου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 6 Αυγούστου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 106

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 30 Ιουνίου 2015 που διακόπηκε και συνεχίστηκε στις 8 Ιουλίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 30 Ιουνίου 2015 που διακόπηκε και συνεχίστηκε στις 8 Ιουλίου 2015 ΑΔΑ: 7ΝΖΘΩ6Χ-3ΩΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 15 Ιανουαρίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 15 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 15

Διαβάστε περισσότερα

1) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας 2) Δ/νση Οικονομικού Πανεπιστημίου 254, Πάτρα

1) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας 2) Δ/νση Οικονομικού Πανεπιστημίου 254, Πάτρα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΤΡΑ, 22 Απριλίου 2015 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Αρ. πρωτ. 105944/855 Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 264 41 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ [ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ] 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ [ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ] 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1.1. ΓΕΝΙΚΑ Τις τελευταίες δεκαετίες, σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, καταγράφονται συστηματικές δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αποτελεσματική διαχείριση καταστροφών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20/01/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20/01/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20/01/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 198 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «Ο.Α.Σ.Π.» Δ/νση Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 25 Ιουνίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 25 Ιουνίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 25 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 77 Στο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Πολιτικής Προστασίας στη Διαχείριση Καταστροφών από πλημμυρικά

Ο ρόλος της Πολιτικής Προστασίας στη Διαχείριση Καταστροφών από πλημμυρικά «Ο ρόλος της Πολιτικής Προστασίας στη Διαχείριση Καταστροφών από πλημμυρικά φαινόμενα Σχεδιασμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την πρόληψη & την αντιμετώπιση του πλημμυρικού κινδύνου» Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μοίρες, 18/08/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 17949 ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μοίρες, 18/08/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 17949 ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μοίρες, 18/08/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 17949 ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πάροδος 25 ης Μαρτίου Αριθμός: 1 Τ.Κ. : 70400 Μοίρες Πληροφορίες: Πηρουνάκη Μαρία Τηλέφωνο : 2892340241

Διαβάστε περισσότερα

Απευθείας ανάθεση προµηθειών, εργασιών και έργων λόγω εξαιρετικά απρόβλεπτων γεγονότων βάση του άρθρου 72 παρ. 1δ Ν. 3852/2010.

Απευθείας ανάθεση προµηθειών, εργασιών και έργων λόγω εξαιρετικά απρόβλεπτων γεγονότων βάση του άρθρου 72 παρ. 1δ Ν. 3852/2010. 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 49/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήµερα την δευτέρα (2α) εκεµβρίου 2014 και ώρα 12:00 στo ηµoτικό Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36 / 2013 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13 : 00 π. μ, η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα εκ του αριθμ. 4/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα εκ του αριθμ. 4/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα εκ του αριθμ. 4/2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως Δημοτικού ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συμβουλίου. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμ. Απόφασης 59 /2015 ΘΕΜΑ: «Προγραμματισμός προσλήψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13 : 00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 30 Ιουνίου 2015 που διακόπηκε και συνεχίστηκε στις 8 Ιουλίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 30 Ιουνίου 2015 που διακόπηκε και συνεχίστηκε στις 8 Ιουλίου 2015 ΑΔΑ: ΩΗΡΒΩ6Χ-ΞΤΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Θέκλα Θωμά Τμήμα Προγραμματισμού Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 10 Απριλίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 10 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 10 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29 ο /8-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1164/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29 ο /8-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1164/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29 ο /8-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1164/2013 ΘΕΜΑ: 73 ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ στις Περιφερειακές

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 4/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

o εκτός ημερήσιας διάταξης

o εκτός ημερήσιας διάταξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 73 η Απόφαση υπ αριθ. 2607/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 16 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: 5. Τη µε αριθµ. 6658/ εγκύκλιο της Γ.Γ.Π.Π, «Σχεδιασµός και δράσεις

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: 5. Τη µε αριθµ. 6658/ εγκύκλιο της Γ.Γ.Π.Π, «Σχεδιασµός και δράσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΜ ΠΣΕΑ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αλεξανδρούπολη 2 / 12 / 2014 Αρ. Πρωτ.: 73876 Ταχ. /νση : Κύπρου 11 Ταχ. Κώδικας : 68100 Αλεξανδρούπολη Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ

1. ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1. ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΑΓΕΤΟΥ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ. Τα μέτρα τα

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΟΝΝΩΨΛ-ΓΤΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 5/2012

Α Α: ΒΟΝΝΩΨΛ-ΓΤΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 5/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 5/2012 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 1/2012 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: ιάθεση πιστώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 1 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 12 : 00, η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 27 Μαΐου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 27 Μαΐου 2015 ΑΔΑ:7Δ1ΞΩ6Χ-0ΜΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη το παρακάτω νομικό πλαίσιο::

Έχοντας υπόψη το παρακάτω νομικό πλαίσιο:: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Καρπενήσι, 3 Ιουνίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: 74630/2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΑΧ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ : Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2 ΤΑΧ.ΚΩΔ. : 48 100 ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦ : Κοψάρη Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικό 4/2011 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικό 4/2011 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικό 4/2011 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα 7 ο.- Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων, με τους αναπληρωτές τους, στο Συντονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10-2 - 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. 984

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10-2 - 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. 984 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10-2 - 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. 984 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ &ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 16 Μαΐου 2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 16 Μαΐου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 16 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 66

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα 10-7 2008 Αριθ. Πρωτ. 5843 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα 10-7 2008 Αριθ. Πρωτ. 5843 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα 10-7 2008 Αριθ. Πρωτ. 5843 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Προς : Πίνακας αποδεκτών Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το 3/2013 πρακτικό ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.

Απόσπασμα από το 3/2013 πρακτικό ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ.: 1638/07-02-2013 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Απόσπασμα από το 3/2013 πρακτικό ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-10 - 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αριθ. Πρωτ. 7644 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-10 - 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αριθ. Πρωτ. 7644 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-10 - 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αριθ. Πρωτ. 7644 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ερμούπολη, 11 Οκτωβρίου 2016 Αριθ. Πρωτ. : Τ.Τ. 125112/412 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ: 25 Ιουλίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ: 25 Ιουλίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ: 25 Ιουλίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Προσχολικής Αγωγής και Μουσικής παιδείας» «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ» Ταχ. Δ/νση: Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /23-10-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /23-10-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /23-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1084/2015 ΘΕΜΑ: 26 ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ στις Περιφερειακές

Διαβάστε περισσότερα

1. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης και Αγροτικής Οικονομίας 2. Δ/νση Οικονομικού Πανεπιστημίου 254, Πάτρα

1. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης και Αγροτικής Οικονομίας 2. Δ/νση Οικονομικού Πανεπιστημίου 254, Πάτρα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΤΡΑ,7 Ιουλίου 2014 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Αρ. πρωτ. 181207/1742 Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 264 41 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

«Παραχώρηση χρήσης φορτηγών, μηχανημάτων & επιβατικών αυτοκινήτων»

«Παραχώρηση χρήσης φορτηγών, μηχανημάτων & επιβατικών αυτοκινήτων» Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ: «Παραχώρηση χρήσης φορτηγών, μηχανημάτων & επιβατικών αυτοκινήτων» Μεταξύ των συμβαλλομένων: Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας & Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. www.pkm.gov.gr. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αθήνα 16/11/2011 Αριθ. Πρωτ. 7824

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. www.pkm.gov.gr. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αθήνα 16/11/2011 Αριθ. Πρωτ. 7824 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αθήνα 16/11/2011 Αριθ. Πρωτ. 7824 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 30 Ιουνίου 2015 που διακόπηκε και συνεχίστηκε στις 8 Ιουλίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 30 Ιουνίου 2015 που διακόπηκε και συνεχίστηκε στις 8 Ιουλίου 2015 ΑΔΑ: ΩΑΔΘΩ6Χ-0ΙΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 15 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Ορισμός Αντιδημάρχων- Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΘΕΜΑ : Ορισμός Αντιδημάρχων- Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΛΑΜΙΑ, 23-4-2013 Αριθ. Πρωτ. : 27817 ΘΕΜΑ : Ορισμός Αντιδημάρχων- Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 373/2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 373/2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΤΡΑ, 8 Μαΐου 2015 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Αρ. πρωτ. 120017/1005 Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 264 41 Πάτρα Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 30 Ιουλίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 30 Ιουλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 30 Ιουλίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ

ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΧΡΥΣΑ ΓΚΟΥΝΤΡΟΜΙΧΟΥ Προϊστάμενη Τμήματος Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης Πρόληψη Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 494 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 494 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω 19-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 10550 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 494 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις των άρθρων 58 & 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Θεσµικό πλαίσιο. Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης. Μέτρα Προστασίας σε περίπτωση σεισµού

Σχεδιασµός Θεσµικό πλαίσιο. Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης. Μέτρα Προστασίας σε περίπτωση σεισµού Σχέδια Εκκένωσης Κτιρίων Μέτρα Αντισεισµικής Προστασίας ρ Α. Κούρου Προϊσταµένη Τµηµ. Εκπαίδευσης - Ενηµέρωσης Ο.Α.Σ.Π. email: akourou@oasp.gr Ενηµερωτική Ηµερίδα: «ιαχείριση Κρίσεων Φυσικές Καταστροφές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 3 Απριλίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 3 Απριλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 3 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αιγιαλείας (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α) της 16ης Ιουλίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αιγιαλείας (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α) της 16ης Ιουλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 16 Ιουνίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 853 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΔΡΑ: Νικολάου Πλαστήρα 19 Τήλ.: 2691068308 ΤΚ 25100 ΑΙΓΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ [ Αριθ. Πρωτ. : 8949/26.3.2012 ] ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 25/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 25/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 25/25-10-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 726-25/25-10-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ ΧΡΥΣΑ ΓΚΟΥΝΤΡΟΜΙΧΟΥ Προϊστάμενη Τμήματος Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης Πρόληψης Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

1. Στ.Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Θ. Αγγελίνας 2. Θ. Κορωνάς 3. Α. Λαζαρίδης 4. Α. Σιδηρόπουλος 5. Λ. Ακριβόπουλος

1. Στ.Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Θ. Αγγελίνας 2. Θ. Κορωνάς 3. Α. Λαζαρίδης 4. Α. Σιδηρόπουλος 5. Λ. Ακριβόπουλος Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 13/2016 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας Αριθμός Απόφασης: 251 / 2016. Π ε ρ ί λ η ψ η Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 8 ης Αναμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 19 Ioυνίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 19 Ioυνίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 19 Ioυνίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 27 Μαρτίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 27 Μαρτίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 27 Μαρτίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 40 Στο Αίγιο και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 16 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 132/2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 132/2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΤΡΑ, 21 Φεβρουαρίου 2014 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Αρ. πρωτ.35307/344 Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 26441 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2013

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΕΥ2ΩΨΚ-Ρ65 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 2 / 2013 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΦ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 50/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 17 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 50/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 17 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Ελληνική ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΗΡ-0ΨΖ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 50/03 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 7 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 03 Αριθμός απόφασης 63/03 ΘΕΜΑ: o Έκτακτο «Χρέωση και επιβολή προστίμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΓ7ΛΡ-ΞΓΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ο /10-4-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 280/2012

ΑΔΑ: Β4ΩΓ7ΛΡ-ΞΓΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ο /10-4-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 280/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ο /10-4-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 280/2012 ΘΕΜΑ: 13 ο Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας, μέχρι τις 26-10-2012,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας

Διαδικασίες Λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-09 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2

Διαβάστε περισσότερα