ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Πλατανιά. Γεράνι, 18/8/2015 Αρ. Πρωτ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Πλατανιά. Γεράνι, 18/8/2015 Αρ. Πρωτ. 18175"

Transcript

1 ΕΛΛΝΙΚ ΔμΚΡΑΤΙΑ Νμ ΧΑΝΙΩΝ Δμ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Γεράνι, 18/8/2015 Αρ. Πρωτ ΤΕΧΝΙΚ ΠΕΡΙΓΡΑΦ Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Πλατανιά Κ.Α. : , , , , Προϋπ. ικ. Έτους: 2015 Πηγή Χρηματοδότησης: Ίδιοι Πόροι Ενδεικτικός Προϋπολογισμός για το σύνολο των Κ.Α ,00 ΚΩΔΙΚ CPV: ΜΕΡ Α. ΓΕΝΙΚΙ ΡΙ Αντικείμενο υπηρεσίας τεχνική περιγραφή αυτή αφορά την εργασία για την ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Πλατανιά για διάρκεια ενός εξαμήνου. δαπάνη προϋπολογίσθηκε συνολικά σε 6.872,00 Ευρώ για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου, συμπεριλαμβανομένου των νόμιμων φόρων και κρατήσεων και θα βαρύνει τις σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού έτους 2015 ως εξής: Προϋπολογισμός δαπάνης ΚΑ Π , , , , ,00 Ισχύουσες διατάξεις Π.Δ. 28/1980 (Φ.Ε.Κ. 11 Α/1980), «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών ργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως» Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114 Α/2006), «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και ιδιαίτερα του άρθρου 158 παρ. 1, εδάφ. και του άρθρου 286 ΝΔ. 400/1970 (Φ.Ε.Κ. 10 Α/1970), «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» Άρθρου 5 και 12 του Ν. 489/1976 (Φ.Ε.Κ. 331 Α/1976), «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 του Π.Δ. 237/1986 (Φ.Ε.Κ. 110 Α/1986), «Κωδικοποίηση των διατάξεων του Ν. 489/1976, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από τον Ν. 1569/1985 (Φ.Ε.Κ. Α/183/85) και τα Προεδρικά Διατάγματα 1019/1981 (Φ.Ε.Κ. Α/253/81) και 118/1985 (Φ.Ε.Κ. Α/35/85)» Τις διατάξεις του Ν. 2496/1997 (Φ.Ε.Κ. 87 Α/1997), «Ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις» Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 4 του Ν. 3557/2007 (Φ.Ε.Κ. 100 Α/2007), «Τροποποίηση του Π.Δ. 237/1986 με το οποίο ελίδα 1 από 11

2 κωδικοποιήθηκε ο ν. 489/1976 και άλλες διατάξεις» Την υπ αριθμ /739/ (ΦΕΚ 1291/ τεύχος Β) απόφαση Υπουργού ικονομικών Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204 Α/2011), «ύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων υμβάσεων και Κεντρικού λεκτρονικού μητρώου Δημοσίων υμβάσεων Αντικατάσταση του 6ου κεφαλαίου του N. 3588/2007(πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» Κριτήριο επιλογής αναδόχου κατακύρωση γίνεται στον ενδιαφερόμενο που προσέφερε την χαμηλότερη τιμή στο σύνολο για τις ζητούμενες υπηρεσίες και η προσφορά του καλύπτει κατ ελάχιστο τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί στις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές ( ΜΕΡ Β: ΤΕΧΝΙΚΕ ΠΡΔΙΑΓΡΑΦΕ). Δικαίωμα συμμετοχής τον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν οικονομικοί φορείς, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που έχουν αντίστοιχη εμπειρία στην εκτέλεση των προκηρυσσομένων δια της παρούσης υπηρεσιών, δηλαδή σε ασφαλιστικές εργασίες σύμφωνα με το Ν.Δ. 400/70, όπως ισχύει σήμερα, καθώς επίσης και διαμεσολαβούντα στις ασφαλίσεις πρόσωπα, σύμφωνα με το Ν. 1569/85, όπως ισχύει. ι συμμετέχουσες ασφαλιστικές επιχειρήσεις οφείλουν να διαθέτουν άδεια της αρμόδιας Εποπτικής Αρχής της Τράπεζας της Ελλάδος ή και κατάλληλα έγγραφα του αρμόδιου Υπουργείου ή όποιου άλλου αρμόδιου φορέα από το οποίο θα συνάγεται η νόμιμη λειτουργία της ασφαλιστικής επιχείρησης. ΜΕΡ Β: ΤΕΧΝΙΚΕ ΠΡΔΙΑΓΡΑΦΕ Ασφαλιστικές καλύψεις Πέραν των υποχρεωτικώς ασφαλιζόμενων κινδύνων που ορίζονται στο νόμο, την ασφάλιση των οχημάτων, τα οχήματα του Δήμου ζητείται να ασφαλιστούν και για επιπλέον κινδύνους (προαιρετικούς), οι οποίοι κρίνονται αναγκαίοι από το Δήμο στα πλαίσια της διαχείρισης και εκμετάλλευσης των περιουσιακών του στοιχείων και προσιδιάζουν στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των οχημάτων αυτών, σε συνδυασμό με τις ανάγκες που καλούνται να εξυπηρετήσουν. Τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου απαιτείται να ασφαλιστούν για συγκεκριμένες από τις κάτωθι ασφαλιστικές καλύψεις: ΩΜΑΤΙΚΕ ΒΛΑΒΕ, ΥΛΙΚΕ ΖΜΙΕ, ΥΛΙΚΕ ΖΜΙΕ ΑΠ ΑΝΑΦΑΛΙΤ ΧΜΑ, ΠΡΩΠΙΚΌ ΑΤΎΧΜΑ ΔΓΥ, ΦΡΝΤΙΔΑ ΜΑΤ, ΡΥΜΥΛΚΙ ΥΝΕΠΕΙΑ ΜΑΤ, ΘΡΑΥ ΚΡΥΤΑΛΛΩΝ, ΠΡΤΑΙΑ MALU, ΥΛΙΚΕ ΖΜΙΕ Ω ΕΙ (για τα μηχανήματα έργου), ΩΜΑΤΙΚΕ ΒΛΑΒΕ Ω ΕΙ (για τα μηχανήματα έργου). ι ζητούμενες καλύψεις ανά όχημα σημειώνονται με το σημείο Χ στις σχετικές στήλες του ΠΙΝΑΚΑ Α που ακολουθεί. Όπου ο πίνακας είναι μαύρου χρώματος, η συγκεκριμένη κάλυψη δεν ζητείται για το εν λόγω όχημα. Τα στοιχεία των οχημάτων, ομοίως αναφέρονται αναλυτικά στον παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ Α. ελίδα 2 από 11

3 Α/Α ΠΙΝΑΚΑ Α: ΤΙΧΕΙΑ ΧΜΑΤΩΝ ΜΧΑΝΜΑΤΩΝ, ΑΦΑΛΙΤΙΚΕ ΚΑΛΥΨΕΙ ΑΝΑ ΧΜΑ ΥΠΡΕΙΑ ΑΡ. ΚΥΚΛ Φ. ΕΙΔ ΧΜΑΤ XBT 875 E.I.X. MOT/TA ΕΡΓΤΑ Ι ΚΑΤΑΚΕ Υ ΕΤ 1 ΚΥΚΛ Φ ΡΙΑ ΦΡ ΛΓ ΙΜΙ ΙΠΠΙ/ ΙΧΥ ΚΙΝΤ ΡΑ ΤΡΕΧ Ν MALU 1 ΩΜΑΤΙ ΚΕ ΒΛΑΒΕ 2 ΥΛΙΚΕ ΖΜΙΕ 3 ΥΛΙΚΕ ΖΜΙΕ ΑΠ ΑΝΑΦ ΑΛΙΤ 4 ΠΡ ΩΠΙΚΌ ΑΤΎΧ ΜΑ 5 ΦΡΝ ΤΙΔΑ ΜΑΤ 6 ΡΥΜ ΥΛΚΙ ΜΑΤ 7 ΘΡΑΥ ΚΡΥΤ ΑΛΛΩΝ PIAGGIO X X X X X X 8 ΠΡ ΤΑΙΑ 9 ΥΛΙΚΕ ΖΜΙΕ Ω ΕΙ 10 ΩΜΑ ΤΙΚΕ ΒΛΑΒ Ε Ω ΕΙ ΚΙ ΕΠΙΒΑΤΙΚ Ι.Χ. CODA X X X X X Χ X X Ε.Ι.Χ. HYUNDAY X X X X X Χ X X Ε.Ι.Χ. 5 ΘΕΕΩΝ FIAT X X X X X Χ X X Ε.Ι.Χ. 5 ΘΕΕΩΝ HYUNDAY X X X X X Χ X X AM KHI 2449 KHI 2491 KHI 2492 ΓΕΩΡΓΙΚ URU ΕΛΚΥΤΡ X X X X X Χ X X Χ Χ Α ΑΠΡΡΙΜ ΜΑΤΦΡ ΑΠΡΡΙΜ ΜΑΤΦΡ ΑΠΡΡΙΜ ΜΑΤΦΡ PIAGGIO X X X X X Χ X X DAIMLER CRYLER DAIMLER CRYLER X X X X X Χ X X X X X X X Χ X X ΦΡΤΓ I.X. ΜΑΝ X X X X X Χ X X ΚΙ ΜΕ ΑΠΡΡΙΜ ΜΑΤΦΡ ΑΠΡΡΙΜ ΜΑΤΦΡ ΑΠΡΡΙΜ ΜΑΤΦΡ ΑΠΡΡΙΜ ΜΑΤΦΡ ΑΠΡΡΙΜ ΜΑΤΦΡ MAN X X X X X Χ X X RCED E RCED E RCED E X X X X X Χ X X X X X X X Χ X X X X X X X Χ X X IVECO X X X X X Χ X X ΜΕ ΕΙΔΙΚΥ ΤΥΠΥ (ΜΧΑΝΙΚ ΑΡΩΘΡ) UCM X X X X X Χ X Χ Χ RCED E X X X X X Χ X X ελίδα 3 από 11

4 Α/Α ΥΠΡΕΙΑ ΑΡ. ΚΥΚΛ Φ. ΕΙΔ ΧΜΑΤ ΕΡΓΤΑ Ι ΚΑΤΑΚΕ Υ ΕΤ 1 ΚΥΚΛ Φ ΡΙΑ ΦΡ ΛΓ ΙΜΙ ΙΠΠΙ/ ΙΧΥ ΚΙΝΤ ΡΑ ΤΡΕΧ Ν MALU 1 ΩΜΑΤΙ ΚΕ ΒΛΑΒΕ 2 ΥΛΙΚΕ ΖΜΙΕ 3 ΥΛΙΚΕ ΖΜΙΕ ΑΠ ΑΝΑΦ ΑΛΙΤ 4 ΠΡ ΩΠΙΚΌ ΑΤΎΧ ΜΑ 5 ΦΡΝ ΤΙΔΑ ΜΑΤ 6 ΡΥΜ ΥΛΚΙ ΜΑΤ 7 ΘΡΑΥ ΚΡΥΤ ΑΛΛΩΝ 8 ΠΡ ΤΑΙΑ 9 ΥΛΙΚΕ ΖΜΙΕ Ω ΕΙ 10 ΩΜΑ ΤΙΚΕ ΒΛΑΒ Ε Ω ΕΙ V.W X X X X X Χ X X (VAN) NIAN X X X X X Χ X X (PICK UP) MAZDA X X X X X Χ X X ΕΙΔΙΚΥ CATERPIL ΤΥΠΥ LAR (ΠΡΩΘΤ ΡΑ) X X X X X X X Χ Χ ΕΙΔΙΚΥ ΤΥΠΥ ΠΛΥΜΧ ΑΝΜΑ DAIMLER X X X X X X X Χ Χ ΕΙΔΙΚΥ ΤΥΠΥ (ΔΙΑΜΡΦ ΩΤΡΕ) CHAMPIO N X X X X X X X Χ Χ ΕΙΔΙΚΥ FOREDIL ΤΥΠΥ AMBIENT (ΚΑΛΑΘΦ E Ρ) X X X X X X X Χ Χ ΦΡΤΩΤ - ΕΚΚΑΦΕ Α ΦΡΤΩΤ - ΕΚΚΑΦΕ Α ΕΙΔΙΚΥ ΤΥΠΥ ΦΡΤΩΤ - ΕΚΚΑΦΕ Α ΕΙΔΙΚΥ ΤΥΠΥ (ΔΙΑΜΡΦ ΩΤΡΕ) ΦΡΤΩΤ - ΕΚΚΑΦΕ Α ΕΙΔΙΚΥ ΤΥΠΥ (ΠΥΡΒΕ ΤΙΚ) KOMATU X X X X X X X Χ Χ JCB X X X X X X X Χ Χ JCB X X X X X X X Χ Χ FIAT X X X X X X X Χ Χ JCB X X X X X X X Χ Χ DAF X X X X X X X Χ Χ ελίδα 4 από 11

5 Α/Α ΥΠΡΕΙΑ ΑΡ. ΚΥΚΛ Φ ΜΕ ΕΙΔ ΧΜΑΤ ΕΙΔΙΚΥ ΤΥΠΥ (ΠΥΡΒΕ ΤΙΚ) ΦΡΤΩΤ - ΕΚΚΑΦΕ Α ΕΡΓΤΑ Ι ΚΑΤΑΚΕ Υ ΕΤ 1 ΚΥΚΛ Φ ΡΙΑ ΦΡ ΛΓ ΙΜΙ ΙΠΠΙ/ ΙΧΥ ΚΙΝΤ ΡΑ ΤΡΕΧ Ν MALU 1 ΩΜΑΤΙ ΚΕ ΒΛΑΒΕ 2 ΥΛΙΚΕ ΖΜΙΕ 3 ΥΛΙΚΕ ΖΜΙΕ ΑΠ ΑΝΑΦ ΑΛΙΤ 4 ΠΡ ΩΠΙΚΌ ΑΤΎΧ ΜΑ 5 ΦΡΝ ΤΙΔΑ ΜΑΤ 6 ΡΥΜ ΥΛΚΙ ΜΑΤ 7 ΘΡΑΥ ΚΡΥΤ ΑΛΛΩΝ 8 ΠΡ ΤΑΙΑ 9 ΥΛΙΚΕ ΖΜΙΕ Ω ΕΙ DAF X X X X X X X Χ Χ KOMATU X X X X X X X Χ Χ 10 ΩΜΑ ΤΙΚΕ ΒΛΑΒ Ε Ω ΕΙ ΦΡΤΓ I.X. IVECO X X X X X Χ X X (PICK UP) OPEL X X X X X Χ X X ΕΙΔΙΚΥ ΤΥΠΥ (PICK UP ΠΥΡΒΕ ΤΙΚ) IUZU X X X X X Χ X Χ Χ (PICK UP) MAZDA X X X X X Χ X X (PICK UP) MAZDA X X X X X Χ X X ελίδα 5 από 11

6 ΜΕΡ Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ ΠΡΫΠΛΓΙΜ ΠΙΝΑΚΑ Β. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ ΠΡΫΠΛΓΙΜ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΞΑΜΝ ΥΠΡΕΙΑ Α/Α ΑΡ. ΚΥΚΛΦ. ΕΙΔ ΧΜΑΤ ΕΡΓΤΑΙ ΚΑΤΑΚΕΥ ΥΝΛ ΠΡΫΠΛΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΞΑΜΝ ΑΝΑ ΥΠΡΕΙΑ (ΚΑ ΠΡΥΠΛΓΙΜΥ) (ποσά σε,00) XBT 875 E.I.X. MOT/TA PIAGGIO 2 ΚΙ 2466 ΕΠΙΒΑΤΙΚ Ι.Χ. CODA Ε.Ι.Χ. HYUNDAY Ε.Ι.Χ. 5 ΘΕΕΩΝ FIAT Ε.Ι.Χ. 5 ΘΕΕΩΝ HYUNDAY 6 AM ΓΕΩΡΓΙΚ ΕΛΚΥΤΡΑ URU 7 KHI 2449 ΑΠΡΡΙΜΜΑΤΦΡ PIAGGIO 8 KHI 2491 ΑΠΡΡΙΜΜΑΤΦΡ DAIMLER CRYLER 9 KHI 2492 ΑΠΡΡΙΜΜΑΤΦΡ DAIMLER CRYLER ΦΡΤΓ I.X. ΜΑΝ ΑΠΡΡΙΜΜΑΤΦΡ MAN ΑΠΡΡΙΜΜΑΤΦΡ RCEDE 13 ΚΙ 2452 ΑΠΡΡΙΜΜΑΤΦΡ RCEDE ΑΠΡΡΙΜΜΑΤΦΡ RCEDE ΑΠΡΡΙΜΜΑΤΦΡ IVECO 16 ΜΕ ΜΕ ΕΙΔΙΚΥ ΤΥΠΥ (ΜΧΑΝΙΚ ΑΡΩΘΡ) UCM RCEDE V.W (VAN) NIAN (PICK UP) MAZDA ΕΙΔΙΚΥ ΤΥΠΥ (ΠΡΩΘΤΡΑ) ΕΙΔΙΚΥ ΤΥΠΥ ΠΛΥΜΧΑΝΜΑ ΕΙΔΙΚΥ ΤΥΠΥ (ΔΙΑΜΡΦΩΤΡΕ) ΕΙΔΙΚΥ ΤΥΠΥ (ΚΑΛΑΘΦΡ) CATERPILLAR DAIMLER CHAMPION FOREDIL AMBIENTE ΦΡΤΩΤ- ΕΚΚΑΦΕΑ KOMATU ΦΡΤΩΤ- ΕΚΚΑΦΕΑ JCB ΕΙΔΙΚΥ ΤΥΠΥ ΦΡΤΩΤ- ΕΚΚΑΦΕΑ ΕΙΔΙΚΥ ΤΥΠΥ (ΔΙΑΜΡΦΩΤΡΕ) JCB FIAT ΦΡΤΩΤ- ΕΚΚΑΦΕΑ JCB ΕΙΔΙΚΥ ΤΥΠΥ (ΠΥΡΒΕΤΙΚ) ΕΙΔΙΚΥ ΤΥΠΥ (ΠΥΡΒΕΤΙΚ) DAF DAF 32 ΜΕ ΦΡΤΩΤ- ΕΚΚΑΦΕΑ KOMATU ΦΡΤΓ I.X. IVECO (PICK UP) OPEL ΕΙΔΙΚΥ ΤΥΠΥ (PICK UP ΠΥΡΒΕΤΙΚ) IUZU (PICK UP) MAZDA (PICK UP) MAZDA ΥΝΛ ΠΡΥΠΛΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝ 6.872,00 Έξι χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα δύο ευρώ ελίδα 6 από 11

7 ΠΙΝΑΚΑ Γ. ΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ ΠΡΫΠΛΓΙΜ ανά ΚΑ ΚΑ Π , , , , , ,00 ΜΕΡ Δ. ΓΕΝΙΚ ΥΓΓΡΑΦ ΥΠΧΡΕΩΕΩΝ Αντικείμενο υπηρεσίας τεχνική περιγραφή αυτή αφορά την εργασία για την ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Πλατανιά για διάρκεια ενός εξαμήνου. Αξιολόγηση- κριτήριο ανάθεσης αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει στο σύνολο. Προσφορές που είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίμησης ή παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. κατακύρωση γίνεται στον ενδιαφερόμενο που προσέφερε συνολικά την χαμηλότερη τιμή και επί ποινή αποκλεισμού- οι προσφερόμενες τιμές δεν είναι μεγαλύτερες της προϋπολογισθείσας δαπάνης ανά ΚΑ (όπως αυτή αναγράφεται στον ΠΙΝΑΚΑ Β, στήλη ΥΝΛ ΠΡΫΠΛΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΞΑΜΝ ΑΝΑ ΥΠΡΕΙΑ (ΚΑ ΠΡΥΠΛΓΙΜΥ) (ποσά σε,00) ), ενώ ταυτόχρονα η προσφορά του καλύπτει κατ ελάχιστο τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί στις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές ( ΜΕΡ Β: ΤΕΧΝΙΚΕ ΠΡΔΙΑΓΡΑΦΕ). Κατάρτιση, ισχύς προσφορών οικονομική προσφορά πρέπει να είναι απαραιτήτως συμπληρωμένη στο σχετικό υπόδειγμα (βλ. ΠΑΡΑΡΤΜΑ: ΥΠΔΕΙΓΜΑ ΙΚΝΜΙΚ ΠΡΦΡΑ) που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος. Προσφορές που δεν είναι συμπληρωμένες στο πρότυπο έντυπο ΥΠΔΕΙΓΜΑ ΙΚΝΜΙΚ ΠΡΦΡΑ δεν γίνονται δεκτές. κάθε υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να καταθέσει μόνο μία προσφορά που θα περιλαμβάνει το σύνολο των οχημάτωνμηχανημάτων έργου επί ποινή αποκλεισμού. Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί περισσότερες από μία (1) εταιρείες. Γίνονται δεκτές μόνο οι προσφορές που δίνουν τιμές για όλα τα οχήματα του Δήμου. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. ι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή τους νομίμους εκπροσώπους τους. τιμή προσφοράς πρέπει να είναι σαφής και ορισμένη. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές που το τελικό ποσό τους υπολογίζεται με ποσοστό έκπτωσης επί των ασφαλίστρων. ικονομική Προσφορά για κάθε υποομάδα/υπηρεσία (ΚΑ) δεν πρέπει να υπερβαίνει το σύνολο της προϋπολογισθείσας, για την υπηρεσία αυτή, δαπάνη. τιμή μονάδος της ασφάλισης θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια της ασφάλισης. ελίδα 7 από 11

8 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. ε κάθε τιμή περιλαμβάνεται η εργασία που αντιστοιχεί σε κάθε είδος ασφάλισης (οχήματος ή μηχανήματος) και οι νόμιμες κρατήσεις. ισχύς των προσφορών δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός μήνα. Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. Δικαιολογητικά συμμετοχής Όσοι θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν δύο επιμέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους, δηλαδή: 1. φραγισμένο φάκελο με την κυρίως, οικονομική προσφορά σύμφωνα με το υπόδειγμα (ΠΑΡΑΡΤΜΑ: ΥΠΔΕΙΓΜΑ ΙΚΝΜΙΚ ΠΡΦΡΑ) 2. φραγισμένος φάκελος με: Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ή νομίμου εκπροσώπου της ενδιαφερόμενης εταιρείας που θα αναφέρει α) ότι αποδέχεται πλήρως τους όρους της παρούσας και τις τεχνικές προδιαγραφές των ζητούμενων υπηρεσιών, β) ότι δεν έχει καταδικαστεί σε αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, γ) ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και των ΤΑ, δ) ότι η ασφαλιστική εταιρεία που προσφέρεται να καλύψει τα εν λόγω οχήματα διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας της χορηγημένη από αρμόδια Αρχή. Κάθε ενδιαφερόμενος που διαμεσολαβεί στην ασφάλιση (πράκτορας, μεσίτης, παραγωγός ασφαλίσεων κ.τ.λ.) πρέπει επιπλέον να δηλώσει στην παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση για λογαριασμό ποιας εταιρίας διαμεσολαβεί και επιπλέον να προσκομίσει αντίγραφο σύμβασης συνεργασίας με αυτήν, ώστε να πιστοποιείται η εγκυρότητα των προσφορών του. Τόπος και Χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας χώρος παροχής των υπηρεσιών ασφάλισης είναι η οποιαδήποτε περιοχή κίνησης των ασφαλιζόμενων οχημάτων μηχανημάτων (εντός Ελλάδος). περίοδος ασφάλισης είναι για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία λήξης των τρεχουσών ασφαλιστηρίων συμβολαίων, ήτοι 4/9/2015. Χρόνος διάρκειας της σύμβασης τρόπος περίοδος ασφάλισης είναι για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία λήξης των τρεχουσών ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Τυχόν αυτοκίνητα, οχήματα και μηχανήματα που θα αποκτηθούν και τεθούν σε κυκλοφορία κατά την διάρκεια της παρούσας σύμβασης, θα ασφαλιστούν κατά περίπτωση για χρονικό διάστημα μικρότερο των έξι (6) μηνών, ούτως ώστε η λήξη της ασφαλιστικής περιόδου να είναι η ίδια για όλα τα οχήματα μηχανήματα του Δήμο. Για όλο το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της ασφάλισης οχημάτων και μηχανημάτων που αποσύρονται από την κυκλοφορία και επέκτασης της ασφάλισης σε νέα αυτοκίνητα τα οποία θα θέτει σε κυκλοφορία,επιλέγοντας ο ίδιος τις ασφαλιστικές καλύψεις. ύμβαση ανάδοχος της, μετά την έγκριση του αποτελέσματος της διαδικασίας, είναι υποχρεωμένος να προσέλθει προς υπογραφή της σύμβασης, μετά από σχετική ενημέρωση της υπηρεσίας. Κρατήσεις ανάδοχος υπόκειται σε όλες της νόμιμες κρατήσεις που ορίζονται από το νόμο. τις τιμές θα περιλαμβάνονται ο φόρος ασφαλίστρων,οι νόμιμοι φόροι και κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση. ανάδοχος θα βαρύνεται με κράτηση ύψους 0,10% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας της αρχικής σύμβασης καθώς και κάθε ελίδα 8 από 11

9 συμπληρωματικής σύμβασης σύμφωνα με τον Ν.4013/11 για τις ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχή Τρόπος Πληρωμής πληρωμή της αξίας της παρεχόμενης υπηρεσίας θα γίνεται με έκδοση εντάλματος. το χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά το νόμο. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων Πληροφορίες παρέχονται από το τμήμα ΠΡΫΠΛΓΙΜΥ, ΛΓΙΤΡΙΥ ΚΑΙ ΠΡΜΘΕΙΩΝ του Δήμου Πλατανιά (τηλ , ). Αντίγραφο της παρούσας με το απαιτούμενο πρότυπο έντυπο προσφοράς δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα (ενότητα: ενημέρωση> προκηρύξεις- διαγωνισμοί) υντάχθηκε ΕΥΡΩΠ ΠΑΠΑΔΠΥΛΥ ΔΑΛΓ Δ/ΝΤΡΙΑ ΥΠΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΝΤ, ΤΠΙΚ ΑΝΑΠΤΥΞ ΚΑΙ ΠΙΤΤΑ ΖΩ ελίδα 9 από 11

10 ΠΑΡΑΡΤΜΑ: ΥΠΔΕΙΓΜΑ ΙΚΝΜΙΚ ΠΡΦΡΑ τοιχεία προσφέροντα- προσφέρουσας Προς το Δήμο Πλατανιά ΠΙΝΑΚΑ ΙΚΝΜΙΚ ΠΡΦΡΑ ΑΦΑΛΙ ΧΜΑΤΩΝ ΔΜΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΞΑΜΝ ΥΠΜΑΔΕ ΑΝΑ ΥΠΡΕΙΑ (ΚΑ) Α/Α ΑΡ. ΚΥΚΛΦ. ΕΙΔ ΧΜΑΤ ΤΙΜ ΠΡΦΡΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΞΑΜΝ Ε ΕΥΡΩ XBT 875 E.I.X. MOT/TA 2 ΚΙ 2466 ΕΠΙΒΑΤΙΚ Ι.Χ Ε.Ι.Χ Ε.Ι.Χ. 5 ΘΕΕΩΝ Ε.Ι.Χ. 5 ΘΕΕΩΝ ΥΝΛ ΠΡΫΠΛΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝ ΚΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΞΑΜΝ: 759,00 ΥΝΛ ΠΡΦΡΑ για ΚΑ AM ΓΕΩΡΓΙΚ ΕΛΚΥΤΡΑ 7 KHI 2449 ΑΠΡΡΙΜΜΑΤΦΡ 8 KHI 2491 ΑΠΡΡΙΜΜΑΤΦΡ 9 KHI 2492 ΑΠΡΡΙΜΜΑΤΦΡ ΦΡΤΓ I.X ΑΠΡΡΙΜΜΑΤΦΡ ΑΠΡΡΙΜΜΑΤΦΡ 13 ΚΙ 2452 ΑΠΡΡΙΜΜΑΤΦΡ ΑΠΡΡΙΜΜΑΤΦΡ ΑΠΡΡΙΜΜΑΤΦΡ 16 ΜΕ ΜΕ ΕΙΔΙΚΥ ΤΥΠΥ (ΜΧΑΝΙΚ ΑΡΩΘΡ) ΥΝΛ ΠΡΫΠΛΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝ ΚΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΞΑΜΝ: 2.274,00 ΥΠΥΝΛ ΠΡΦΡΑ για ΚΑ (VAN) (PICK UP) ΥΝΛ ΠΡΫΠΛΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΞΑΜΝ 852,00 ΥΠΥΝΛ ΠΡΦΡΑ για ΚΑ ελίδα 10 από 11

11 ΥΠΡΕΙΑ Α/Α ΑΡ. ΚΥΚΛΦ. ΕΙΔ ΧΜΑΤ ΤΙΜ ΠΡΦΡΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΞΑΜΝ Ε ΕΥΡΩ ΕΙΔΙΚΥ ΤΥΠΥ (ΠΡΩΘΤΡΑ) ΕΙΔΙΚΥ ΤΥΠΥ ΠΛΥΜΧΑΝΜΑ ΕΙΔΙΚΥ ΤΥΠΥ (ΔΙΑΜΡΦΩΤΡΕ) ΕΙΔΙΚΥ ΤΥΠΥ (ΚΑΛΑΘΦΡ) ΦΡΤΩΤ- ΕΚΚΑΦΕΑ ΦΡΤΩΤ- ΕΚΚΑΦΕΑ ΕΙΔΙΚΥ ΤΥΠΥ ΦΡΤΩΤ- ΕΚΚΑΦΕΑ ΕΙΔΙΚΥ ΤΥΠΥ (ΔΙΑΜΡΦΩΤΡΕ) ΦΡΤΩΤ- ΕΚΚΑΦΕΑ ΕΙΔΙΚΥ ΤΥΠΥ (ΠΥΡΒΕΤΙΚ) ΕΙΔΙΚΥ ΤΥΠΥ (ΠΥΡΒΕΤΙΚ) 32 ΜΕ ΦΡΤΩΤ- ΕΚΚΑΦΕΑ ΠΡΫΠΛΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝ ΚΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΞΑΜΝ 1.988,00 ΥΝΛ ΠΡΦΡΑ για ΚΑ ΦΡΤΓ I.X (PICK UP) ΕΙΔΙΚΥ ΤΥΠΥ (PICK UP ΠΥΡΒΕΤΙΚ) (PICK UP) (PICK UP) ΠΡΫΠΛΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝ ΚΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΞΑΜΝ 999,00 ΥΝΛ ΠΡΦΡΑ για ΚΑ ΠΡΫΠΛΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝ ΓΙΑ Τ ΥΝΛ ΤΩΝ ΧΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΞΑΜΝ 6.872,00 ΠΡΦΡΑ ΓΙΑ Τ ΥΝΛ ΤΩΝ ΧΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΞΑΜΝ ύνολο προσφοράς ολογράφως:... μερομηνία.../.../2015 (φραγίδα) (Υπογραφή) ελίδα 11 από 11

Ο ήμαρχος Καρδίτσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ

Ο ήμαρχος Καρδίτσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 (για το διάστημα από 30/9/2013 έως 30/9/2014.) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 ΕΥΡΩ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002840998 2015-06-11

15PROC002840998 2015-06-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: ιονύσου & Μυρσίνης 2 τ.κ. 145 63 Τηλ.: 213.2007185-108 Κηφισιά, 11/06/2015 Αρ.Πρωτ.: 25100 ΑΠΑΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου από 31/07/2014 μέχρι 31/07/2015» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου από 31/07/2014 μέχρι 31/07/2015» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι 17 06 2014 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 10894 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου από 31/07/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοµοτηνή, 23/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ Αρ.πρωτ. : 47896 ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 2962 / 22-01 - 2015 ΤΙΤΛΟΣ : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 6 ΤΟ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας: 9 /05/ 2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. ΠΡ. : 10203 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας: 9 /05/ 2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. ΠΡ. : 10203 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας: 9 /05/ 20 ΝΜΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. ΠΡ. : 0203 ΔΗΜΣ ΜΑΡΑΘΩΝΣ ΙΚΝΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΠΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΣ ΜΑΡΑΘΩΝΣ Έχοντας υπ όψη:. Τις διατάξεις: α. Των άρθρων 209 παρ. και άρθρο 273 παρ. του

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17220 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025902-907 FAX : 210 9353047 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002632744 2015-03-12

15PROC002632744 2015-03-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Κύθηρα 10.3.2015 Αριθ.Πρωτ.: 899 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2012 ΑΔΑ: Β41ΑΟΡ9Υ-Ι4Λ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) Σορβόλου 24, Μετς 116 36 Αθήνα Τηλ.: 210 9241993-6 Fax: 210 9241986 URL: www.kethea.gr Πληροφορίες: κα. Καγιά Μάγδα & κα. Βαλσαμίδου Ιωάννα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 Πρώτος τακτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 15/7/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: -20490- ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 15/7/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: -20490- ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΔΑ: ΒΛ4ΙΩΞΧ-18 ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 15/7/013 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: -0490- ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦ/ΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 2831040157 Fax: 2831040149 e-mail: info@kedir.gr 2015. Σελίδα 1 από 14

Τηλ.: 2831040157 Fax: 2831040149 e-mail: info@kedir.gr 2015. Σελίδα 1 από 14 Κ.Ε. Η.Ρ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρκαδίου 48-50 74 100, Ρέθυµνο Τηλ.: 2831040157 Fax: 2831040149 e-mail: info@kedir.gr Ρέθυµνο 4/2/2015 Αρ. Πρωτ.: 198 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002712559 2015-04-17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

15PROC002712559 2015-04-17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. Φ/Λ/17/4272/17-04-2015 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ α/α Συστήματος :5577 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4826/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠAΡΟXH YΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 / 07 / 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 / 07 / 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 / 07 / 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ Αρ. Διακ.: ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 1 4 1 / 2 0 1 4

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 1 4 1 / 2 0 1 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη (2313) 312.284, Fax (2310)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2 Η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & AΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. 2273-0-83150 FAX. 2273-0-28968 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ17ΩΞ3-ΤΩ2. Αριθµ. Απόφασης: 216/2013

ΑΔΑ: ΒΛ17ΩΞ3-ΤΩ2. Αριθµ. Απόφασης: 216/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 18/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης: 216/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β )

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 240/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.Αποφ 209/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα