Α Π Ο Π Ξ Α Π Κ Α Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 3/2015 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Ξύδλαο Θνιηλδξνύ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Π Ξ Α Π Κ Α Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 3/2015 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Ξύδλαο Θνιηλδξνύ"

Transcript

1 Α Π Ο Π Ξ Α Π Κ Α Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 3/2015 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Ξύδλαο Θνιηλδξνύ Aξηζ. απόθαζεο 7/2015 Ξ Δ Ο Η Ι Ζ Τ Ζ Δηζήγεζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο πξνο ην Γεκνηηθό Ππκβνύιην γηα έγθξηζε κλεκνλίνπ ελεξγεηώλ γηα ηελ δξάζε νξγαλσκέλεο απνκάθξπλζεο Ξνιηηώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ. Πην Αηγίλην θαη ζην Γεκνηηθό Θαηάζηεκα, ζήκεξα ηελ 29 ε ηνπ κήλα Καΐνπ 2015 εκέξα Ξαξαζθεπή θαη ώξα 10:10 π.κ ζπλήιζαλ ζε ζπλεδξίαζε ηα κέιε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ύζηεξα από ηελ αξηζ. 4095/ έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο πνπ δόζεθε ζε θάζε κέινο ζύκθσλα κε ην άξζξν 62 ηνπ Λ. 3852/2010. Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν ησλ 5 κειώλ βξέζεθαλ παξόληα 5 κέιε. Ξ Α Ο Ν Λ Ρ Δ Π 1. Ιαγδάξεο Δπάγγεινο Γήκαξρνο σο Ξξόεδξνο 2. Ληθνινπνύινπ Βαζηιηθή Αληηδήκαξρνο σο Κέινο 3. Θαθάλεο Θσλζηαληίλνο Αληηδήκαξρνο σο Κέινο 4. Αβξακίδεο Θσλζηαληίλνο Αληηδήκαξρνο σο Κέινο 5. Ρνινύπαο Ληθόιανο Αληηδήκαξρνο σο Κέινο Α Ξ Ν Λ Ρ Δ Π ΘΑΛΔΗΠ Πηε ζπλεδξίαζε παξέζηε θαη ν θ. Γθέθαο Θσκάο ηνπ Γηνλπζίνπ ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Ξύδλαο Θνιηλδξνύ ππεύζπλνο ηνπ γξαθείνπ Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ. Ν Ξξόεδξνο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο θαη Γήκαξρνο Ξύδλαο-Θνιηλδξνύ θ. Δπάγγεινο Ιαγδάξεο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο κε ηίηιν: «Δηζήγεζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο πξνο ην Γεκνηηθό Ππκβνύιην γηα έγθξηζε κλεκνλίνπ ελεξγεηώλ γηα ηελ δξάζε νξγαλσκέλεο απνκάθξπλζεο Ξνιηηώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ» έζεζε ππόςε ησλ κειώλ θαη ην αξηζ. 2394/ έγγξαθν ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ζύκθσλα κε ην νπνίν θαηέζεζε ην παξαθάησ κλεκόλην ελεξγεηώλ ηνπ Γήκνπ:

2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑ ΔΗΜΟ ΠΤΔΝΑ-KOΛΙΝΔΡΟΤ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ Μ Ν Η Μ Ο Ν Ι Ο Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Ω Ν Γ Η Α Ρ Ζ Λ Γ Ο Α Π Ζ ΝΟΓΑΛΥΚΔΛΖΠ ΑΞΝΚΑΘΟΛΠΖΠ ΞΝΙΗΡΥΛ ΙΝΓΥ ΓΑΠΗΘΥΛ ΞΟΘΑΓΗΥΛ ΠΣΔΡ: Ρν κε αξηζ. Ξξση. 2394/ έγγξαθν ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο κε ζέκα: «Θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηελ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε πνιηηώλ γηα ιόγνπο Ξξνζηαζίαο από εμειηζζόκελε ή επηθείκελε θαηαζηξνθή εμ αηηίαο δαζηθώλ ππξθαγηώλ». 29 Κ Α Φ Ν 2015

3 Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο κε ην αξηζ. 1313/ έγγξαθό ηεο δήηεζε από ηνπο Γήκνπο ηελ ζπγθξόηεζε ηνπ Ππληνληζηηθνύ Ρνπηθό Νξγάλνπ (Π.Ρ.Ν) γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηηο δξάζεηο πνπ αθνξά ηελ αληηκεηώπηζε θηλδύλσλ ιόγσ ησλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ κε ζέκα: «Πρεδηαζκόο θαη δξάζεηο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ θηλδύλσλ ιόγσ ησλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ». Ν Γήκνο Ξύδλαο Θνιηλδξνύ ζηηο 26 Καξηίνπ 2015 πξαγκαηνπνίεζε ηελ ζύζθεςε ηνπ Ππληνληζηηθνύ Ρνπηθνύ Νξγάλνπ (Π.Ρ.Ν) κε ζέκα: «Πρεδηαζκόο θαη δξάζεηο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ θηλδύλσλ ιόγσ ησλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ» θαη έιαβε ηελ αξηζ. 1/2015 απόθαζε. Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο κε ην αξηζ. 2394/ εγθύθιην ηεο δήηεζε νη Γήκνη λα πξνρσξήζνπλ ζηελ ζύληαμε κλεκνλίνπ ελεξγεηώλ ζρεηηθά κε ηελ δξάζε ηεο νξγαλσκέλεο απνκάθξπλζεο πνιηηώλ ιόγσ ησλ δαζηθώλ Ξπξθαγηώλ. Ν Γήκνο Ξύδλαο Θνιηλδξνύ αληαπνθξηλόκελνο ζην αίηεκα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο αιιά θαη ζηελ αλάγθε ζύληαμεο εηδηθνύ κλεκνλίνπ ελεξγεηώλ ζρεηηθά κε ηελ δξάζε ηεο νξγαλσκέλεο απνκάθξπλζεο πνιηηώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ, ζπλέηαμε ην ελ ιόγσ κλεκόλην πνπ έρεη σο εμήο: ΔΗΠΑΓΥΓΖ Πύκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ Λ. 3013/2002, ζην ζθνπό ηεο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο πεξηιακβάλεηαη θαη ε πξνζηαζία ηεο δσήο θαη ηεο πγείαο ησλ πνιηηώλ από θπζηθέο, ηερλνινγηθέο θαη ινηπέο θαηαζηξνθέο. Κεηαμύ ησλ δξάζεσλ, πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δσήο θαη ηεο πγείαο ησλ πνιηηώλ, είλαη θαη ε νξγαλσκέλε απνκάθξπλζή ηνπο από ηελ πεξηνρή πνπ ηεθκεξησκέλα εθηηκάηαη όηη απεηιείηαη από εμειηζζόκελε ή επηθείκελε θαηαζηξνθή. Πηα πιαίζηα απηά εθδόζεθε ην άξζ. 18 ηνπ Λ.3613/2007 πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη ζεζκνζεηεκέλε δηαδηθαζία ζηε ιήςε ηεο απόθαζεο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε ησλ πνιηηώλ από εμειηζζόκελε ή επηθείκελε θαηαζηξνθή. Πε εθαξκνγή ηνπ άξζ. 18 ηνπ Λ.3613/2007 θαη εηδηθόηεξα γηα ιόγνπο πξνζηαζίαο από εμειηζζόκελε ή επηθείκελε θαηαζηξνθή εμ αηηίαο δαζηθώλ ππξθαγηώλ, ε Γ/λζε Πρεδηαζκνύ θαη Αληηκεηώπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθώλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο εμέδσζε ην 2008 θαη ην 2011 θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηελ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε πνιηηώλ. Νη αλσηέξσ νδεγίεο έρνπλ ελζσκαησζεί ζην Ξαξάξηεκα ΠΡ (Ξξνζζήθε ΠΡ2 ) ηνπ Γεληθνύ Πρεδίνπ Αληηκεηώπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθώλ εμαηηίαο Γαζηθώλ Ξπξθαγηώλ. ΚΔΟΝΠ ΞΟΥΡΝ 1.1 ΛΔΝΡΔΟΝ ΘΔΠΚΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ

4 Ρν 2014, κεηά από ζεηξά εηώλ εθαξκνγήο ηνπ αλσηέξσ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ, θξίζεθε αλαγθαία ε αλαζεώξεζε ηνπ άξζ. 18 ηνπ Λ.3613/2007 βάζεη ησλ θαηεπζπληήξησλ νδεγηώλ πνπ είρε εθδώζεη ε Γ.Γ.Ξ.Ξ ην Νη νδεγίεο απηέο ήδε είραλ ελζσκαηώζεη ηηο αιιαγέο πνπ είραλ επέιζεη ζηηο λέεο δηνηθεηηθέο δνκέο ηεο ρώξαο από ηελ εθαξκνγή ηνπλ.3852/2010 (Ξξόγξακκα Θαιιηθξάηεο). Ππγθεθξηκέλα, κε ην άξζξν 108 ηνπ Λ.4249/2014 αλαθέξεηαη πιένλ ξεηά όηη: o Ζ ιήςε ηεο απόθαζεο γηα ηελ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε ησλ πνιηηώλ απνηειεί επζύλε ησλ θαηά ηόπνπο Γεκάξρσλ, νη νπνίνη έρνπλ ην ζπληνληζκό ηνπ έξγνπ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο θαηαζηξνθήο ζε ηνπηθό επίπεδν. o Όηαλ ε εμειηζζόκελε ή επηθείκελε θαηαζηξνθή κπνξεί λα επεξεάζεη πάλσ από έλα Γήκν, ε απόθαζε ιακβάλεηαη από ηνλ αξκόδην Ξεξηθεξεηάξρε, ν νπνίνο κπνξεί λα εμνπζηνδνηήζεη ζρεηηθώο ηνλ νηθείν Αληηπεξηθεξεηάξρε. o Πηηο πεξηπηώζεηο ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 3 ζε ζπλδπαζκό κε ην άξζξν 8 παξ. 1 πεξηπηώζεηο β', γ' θαη δ' ηνπ λ.3013/2002 (Α' 102), όπσο ηζρύεη, ε αλσηέξσ απόθαζε ιακβάλεηαη από ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ή από ηνλ Γξακκαηέα ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, θαηόπηλ ζρεηηθήο εμνπζηνδόηεζεο, θαη εθηειείηαη από ηνπο αξκόδηνπο Ξεξηθεξεηάξρεο θαη Γεκάξρνπο. o Ζ ιήςε ηεο απόθαζεο βαζίδεηαη ζηηο εηζεγήζεηο ησλ θνξέσλ πνπ θαηά πεξίπησζε έρνπλ ηελ επζύλε πεξηνξηζκνύ ησλ επηπηώζεσλ από ηελ εμέιημε ηεο θαηαζηξνθήο. 1.2 Ν ΘΗΛΓΛΝΠ ΔΜΑΗΡΗΑΠ ΓΑΠΗΘΥΛ ΞΟΘΑΓΗΥΛ Ν θίλδπλνο πνπ δηαηξέρνπλ νη πνιίηεο εμαηηίαο δαζηθώλ ππξθαγηώλ πξνέξρεηαη θαηά βάζε, από ηελ έθζεζε ηνπ αλζξσπίλνπ νξγαληζκνύ ζε πνιύ πςειέο ζεξκνθξαζίεο εμ αηηίαο ηεο ζεξκόηεηαο πνπ παξάγεηαη από ηελ θαύζε ηεο θπηηθήο βηνκάδαο, θαζώο θαη από ηελ έθζεζε ηνπ αλζξσπίλνπ νξγαληζκνύ ζε παξάγσγα θαύζεο (θαπλόο, αηξνύκελα ζσκαηίδηα, θαύηξεο, θιπ) ηα νπνία δηαρένληαη ζηελ αηκόζθαηξα. Ππλεπώο, ην ζθεπηηθό όισλ ησλ απνθάζεσλ γηα ηελ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε πνιηηώλ εμ αηηίαο δαζηθώλ ππξθαγηώλ ζα πξέπεη λα ζπλδέεηαη θαηά βάζε κε ηνπο αλσηέξσ θηλδύλνπο. Πηηο πεξηπηώζεηο πνπ ζηελ πνξεία εμέιημεο κηαο ππξθαγηάο ππάξρεη εκπινθή θαη θαύζε θαη άιισλ εηδώλ θαύζηκεο ύιεο, πέξαλ ηεο θπηηθήο βηνκάδαο, όπσο νηθνδνκηθώλ πιηθώλ, απνξξηκκάησλ, θιπ, ν θίλδπλνο κπνξεί λα δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ην είδνο ηεο θαύζηκεο ύιεο. 1.3 ΞΔΓΗΝ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΒΑΠΗΘΔΠ ΑΟΣΔΠ Ζ δξάζε ηεο νξγαλσκέλεο απνκάθξπλζεο πνιηηώλ από κηα πεξηνρή πνπ ηεθκεξησκέλα εθηηκάηαη όηη απεηιείηαη από εμειηζζόκελε ή επηθείκελε θαηαζηξνθή, εθαξκόδεηαη γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δσήο θαη ηεο πγείαο ηνπο θαη πξέπεη λα πινπνηείηαη έρνληαο ππόςε ηνπο θηλδύλνπο πνπ δηαηξέρνπλ νη πνιίηεο ζε ηνπηθό επίπεδν εμαηηίαο ησλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ, όπσο απηνί αλαθέξνληαη παξαπάλσ, θαζώο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο θαη ηνπο πεξηνξηζκνύο πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηηο παξαγξάθνπο 2.1 θαη 2.2 ηνπ παξόληνο. Δηδηθόηεξα ζηηο πεξηπηώζεηο ησλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ, γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ επηζεκαίλνληαη ηα αθόινπζα: o Ζ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε πνιηηώλ εμεηάδεηαη σο κέηξν πξνιεπηηθήο

5 πξνζηαζίαο ηνπο, πνπ πξέπεη λα δξνκνινγείηαη εγθαίξσο (ελώ ε θαηαζηξνθή βξίζθεηαη ζε εμέιημε) θαη θάησ από νξηζκέλεο πξνϋπνζέζεηο θαη πεξηνξηζκνύο, ε εθηίκεζε ησλ νπνίσλ κπνξεί λα γίλεη κόλν ζε ηνπηθό επίπεδν. Γειαδή ην κέηξν απηό εθαξκόδεηαη ζε πεξηπηώζεηο πνπ ζηηο πεξηνρέο πνπ αλακέλεηαη λα πιεγνύλ ιόγσ ηεο εμέιημεο ηνπ θαηαζηξνθηθνύ θαηλνκέλνπ, ν θίλδπλνο παξακνλήο ησλ πνιηηώλ ζε νηθηζκνύο, ηκήκαηα πνιενδνκηθώλ ζπγθξνηεκάησλ, θιπ, είλαη κεγαιύηεξνο ζε ζρέζε κε ηνλ θίλδπλν κεηαθίλεζεο, ζηνλ νπνίν δύλαηαη λα εθηεζνύλ θαηεπζπλόκελνη πξνο αζθαιή ρώξν (Νη ρώξνη πνπ επηιέγνληαη γηα λα ζπγθεληξσζνύλ νη πνιίηεο πνπ απνκαθξύλνληαη κε νξγαλσκέλν ηξόπν πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ όιεο ηηο πξνϋπνζέζεηο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο θαη λα απνθιείνπλ ην ελδερόκελν ηεο αλάγθεο γηα εθ λένπ απνκάθξπλζή ηνπο από ην ρώξν ή ηνπο ρώξνπο απηνύο. Γηεπθξηλίδεηαη όηη νη πξνϋπνζέζεηο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ ρώξσλ απηώλ ζηηο πεξηπηώζεηο δαζηθώλ ππξθαγηώλ δελ δηαθνξνπνηνύληαη από απηέο πνπ ηζρύνπλ γηα ηνπο ινηπνύο ρώξνπο ζπλάζξνηζεο πνιηηώλ, νη νπνίεο θαη δξνκνινγνύληαη από εηδηθόηεξεο λνκνζεζίεο, ιακβάλνληαο ππόςε θαη ηελ πξνζηαζία ησλ πνιηηώλ από παξάγσγα θαύζεο (θαπλόο, αησξνύκελα ζσκαηίδηα, θιπ) ηα νπνία δηαρένληαη ζηελ αηκόζθαηξα θαηά ηελ εμέιημε κηαο δαζηθήο ππξθαγηάο ). o Ζ δξάζε ηεο νξγαλσκέλεο απνκάθξπλζεο σο κέηξν πνπ δξνκνινγείηαη γηα ηελ πξνιεπηηθή πξνζηαζία ησλ πνιηηώλ, έρεη ραξαθηήξα κε ππνρξεσηηθό, βαζηδόκελε ζηελ ελεκέξσζή ηνπο γηα ηνλ θίλδπλν θαη ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο πνπ έρεη ε παξακνλή ηνπο ζην ρώξν γηα ηνλ νπνίν έρεη ιεθζεί ε απόθαζε ηεο απνκάθξπλζεο. o Αξκόδηνο γηα ηελ εηζήγεζε ηνπ κέηξνπ ηεο νξγαλσκέλεο απνκάθξπλζεο ησλ πνιηηώλ εμαηηίαο δαζηθώλ ππξθαγηώλ είλαη ν εθάζηνηε Δπηθεθαιήο Αμησκαηηθόο ηνπ Ξπξνζβεζηηθνύ Πώκαηνο, ν νπνίνο ελεξγεί ζε ηνπηθό επίπεδν σο ζπληνληζηήο ηνπ ππξνζβεζηηθνύ έξγνπ. Πηα πιαίζηα απηά θαη κε βάζε ηελ αλακελόκελε ζπκπεξηθνξά ηεο ππξθαγηάο, πξνηείλεη εγθαίξσο θαη επαθξηβώο ζην αξκόδην όξγαλν (Γήκαξρνο, θιπ) ηα όξηα ηεο πεξηνρήο πνπ ζα ρξεηαζηεί λα πινπνηεζεί ε δξάζε. o Ζ δξάζε ηεο απνκάθξπλζεο πξαγκαηνπνηείηαη κόλνλ όηαλ εμαζθαιίδεηαη εγθαίξσο ε θαιή νξγάλσζε γηα ηελ αζθαιή πινπνίεζή ηεο. Πε αληίζεηε πεξίπησζε ε δξάζε απηή εύθνια κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεγαιύηεξεο ζπλέπεηεο - απώιεηεο θαη λα κεηαηξαπεί ζε επηρείξεζε δηάζσζεο, ηελ επζύλε ηεο νπνίαο ζην ρεξζαίν ρώξν, έρεη ην Ξπξνζβεζηηθό Πώκα (παξ. β, ηνπ αξζ 1 ηνπ Λ3511/2006, όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί βάζεη ηνπ άξζ. 63 ηνπ Λ.4249/2014 θαη ηζρύεη). Ζ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 108 ηνπ Λ.4249/2014 γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο ηεο νξγαλσκέλεο απνκάθξπλζεο πνιηηώλ δελ έρεη εθαξκνγή όηαλ ε αζθάιεηα θαη ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ησλ αηόκσλ πνπ επξίζθνληαη εληόο ππνδνκώλ ή εγθαηαζηάζεσλ θνξέσλ, ηειεί ππό ηελ επνπηεία ή δηέπεηαη από εηδηθόηεξεο λνκνζεζίεο (Λνζειεπηηθά Ηδξύκαηα, Ξαηδηθέο Δμνρέο Θαηαζθελώζεηο, Ηεξέο Κνλέο, αξραηνινγηθνί ρώξνη, μελνδνρεηαθέο κνλάδεο, εγθαηαζηάζεηο Δλόπισλ Γπλάκεσλ θαη Πσκάησλ Αζθάιεηαο, θιπ.). Πηελ πεξίπησζε απηή, ε ιήςε ηεο απόθαζεο απνηειεί αξκνδηόηεηα ησλ ππεπζύλσλ ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ιακβάλεηαη κεηά από ζρεηηθή ελεκέξσζε ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηνπ ΞΠ ζε ηνπηθό επίπεδν γηα ηελ αλακελόκελε πνξεία εμέιημεο ηνπ θαηαζηξνθηθνύ θαηλνκέλνπ θαη ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα ππξνπξνζηαζίαο θαη εθθέλσζήο ηνπο ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο. Λνείηαη όηη ζε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο, νη απνθάζεηο ησλ ππεπζύλσλ ιεηηνπξγίαο ησλ αλσηέξσ ππνδνκώλ ή εγθαηαζηάζεσλ ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηνύληαη άκεζα ζηνλ νηθείν Γήκαξρν, όπσο επίζεο θαη ζηνλ αξκόδην Αληηπεξηθεξεηάξρε, γηα ιόγνπο θαιύηεξνπ ζπληνληζκνύ ηνπ έξγνπ ηεο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ζηε δηαρείξηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη ζπλεπεηώλ, θαζώο θαη γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηνπο από πιεπξάο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.

6 ΚΔΟΝΠ ΓΔΡΔΟΝ Πην Κέξνο Γεύηεξν, ιακβάλνληαο ππόςε όηη θαηά θαλόλα ε ιήςε ηεο απόθαζεο γηα ηελ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε ησλ πνιηηώλ, θαζώο θαη ε πινπνίεζή ηεο πξαγκαηνπνηείηαη κε επζύλε ησλ θαηά ηόπνπο Γεκάξρσλ νη νπνίνη έρνπλ ην ζπληνληζκό ηνπ έξγνπ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο θαηαζηξνθήο ζε ηνπηθό επίπεδν, νη αθόινπζεο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηε ιήςε ηεο απόθαζεο, θαζώο θαη ην ζρέδην δξάζεο, θξίλεηαη ζθόπηκν λα αλαθέξνληαη ζηηο ελέξγεηεο θαη ηηο δξάζεηο πνπ αλαιακβάλνπλ νη Γήκαξρνη γηα ηε ιήςε θαη πινπνίεζε ηεο απόθαζεο. Λνείηαη όηη ηα αθόινπζα ηζρύνπλ θαη αλαινγία όηαλ ε απόθαζε γηα ηελ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε ησλ πνιηηώλ ιακβάλεηαη από ηνλ αξκόδην Ξεξηθεξεηάξρε (ή ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν πξνο ηνύην αξκόδην Αληηπεξηθεξεηάξρε), θαη ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο (ή ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν πξνο ηνύην Γεληθό Γξακκαηέα ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο), θαη εθηειείηαη από ηνπο αξκόδηνπο Ξεξηθεξεηάξρεο θαη Γεκάξρνπο ΘΑΡΔΘΛΡΖΟΗΔΠ ΝΓΖΓΗΔΠ ΓΗΑ ΡΖ ΙΖΤΖ ΑΞΝΦΑΠΖΠ Ν κόλνο αξκόδηνο λα εηζεγεζεί ηελ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε ζηηο πεξηπηώζεηο ησλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ είλαη ν εθάζηνηε Δπηθεθαιήο Αμησκαηηθόο ηνπ ππξνζβεζηηθνύ Πώκαηνο, ν νπνίνο ελεξγεί ζε ηνπηθό επίπεδν σο ζπληνληζηήο ηνπ ππξνζβεζηηθνύ έξγνπ, έρνληαο ηελ επζύλε πεξηνξηζκνύ ησλ επηπηώζεσλ από ηελ εμέιημε ηεο θαηαζηξνθήο ζε ηνπηθό επίπεδν. Πηα πιαίζηα απηά, πξνηείλεη εγθαίξσο θαη επαθξηβώο ηα όξηα ηεο πεξηνρήο πνπ ζα ρξεηαζηεί λα πινπνηεζεί ε δξάζε, κε βάζε ηελ αλακελόκελε ζπκπεξηθνξά ηεο ππξθαγηάο. Ν Γήκαξρνο, έρνληαο ππόςε ηελ αλσηέξσ ζρεηηθή εηζήγεζε, θαζνξίδεη άκεζα, ζεκείν ζπγθέληξσζεο (ζε αζθαιή ρώξν), ζηνλ νπνίνλ νθείινπλ λα πξνζέιζνπλ νη επηθεθαιήο ησλ θνξέσλ πνπ θύξηα εκπιέθνληαη (ΔΙΑΠ, ΞΠ, ΔΘΑΒ, ππεύζπλνο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο), ή εάλ απηό δελ είλαη άκεζα εθηθηό, νη αλαπιεξσηέο ηνπο. Ζ ελέξγεηα απηή θξίλεηαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί, ε κεηαμύ ηνπο επηθνηλσλία, ε ζπιινγή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθώλ κε ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε, θαζώο θαη ν ζπληνληζκόο ηνπο. Δπίζεο παξέρεη ηελ δπλαηόηεηα γηα ηελ άκεζε επηινγή ζρεδίνπ δξάζεο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ νη θνξείο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ιεθζεί ζεηηθή απόθαζε γηα απνκάθξπλζε. Δλ ζπλερεία ν Γήκαξρνο, πιαηζησκέλνο από ηνπο επηθεθαιήο ησλ θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη, πξηλ ιάβεη ηελ απόθαζε, πξέπεη εγθαίξσο λα εθηηκήζεη ή εμαζθαιίζεη ηα εμήο: o Ρνλ αξηζκό ησλ αηόκσλ πνπ πξέπεη λα απνκαθξπλζνύλ, κε βάζε ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ή άιιεο πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ αξηζκό ησλ αηόκσλ πνπ δηαβηνύλ ή βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή απηή γηα δηαθόξνπο ιόγνπο (παξαζεξηζηέο, θιπ). Ζ απνκάθξπλζε, κε βάζε ηνλ θίλδπλν, ελδερνκέλσο λα κελ αθνξά ην ζύλνιν ησλ πνιηηώλ, αιιά κέξνο απηώλ (άηνκα παηδηθήο ή ηξίηεο ειηθίαο, άηνκα κε πξνβιήκαηα πγείαο, θιπ). o Ρνλ πξνζδηνξηζκό ησλ κέζσλ κεηαθνξάο κε βάζε ηνλ αξηζκό ησλ αηόκσλ πνπ πξέπεη λα απνκαθξπλζνύλ θαη ηε δηαζεζηκόηεηά ηνπο θαηά ην ρξόλν πνπ ζα δνζεί ε εληνιή πινπνίεζεο ηεο δξάζεο, εθόζνλ ρξεηάδνληαη κεηαθνξά. Ζ έγθαηξε εμαζθάιηζε ησλ

7 κέζσλ απνκάθξπλζεο απνηειεί θξίζηκε παξάκεηξν ζηε ιήςε ηεο απόθαζεο.(δίλαη απαξαίηεην λα αλαθεξζεί όηη ε εμεύξεζε κέζσλ κεηαθνξάο κε ηελ δηαδηθαζία ηεο επίηαμεο, δελ είλαη άκεζα εθηθηή, εάλ δελ πξνεγεζεί ζρεηηθή απόθαζε ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην αξζ. 41 ηνπ Λ.3536/2007 (ΦΔΘ 42, ηεπρ Α). Γειαδή απαηηείηαη απόθαζε Ξξσζππνπξγνύ κεηά από ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ πνπξγνύ (παξ.3 αξζ.41 Λ.3536/2007) Δπίζεο κηα άιιε παξάκεηξνο πνπ πξέπεη λα εμεηαζηεί είλαη θαη ε δπλαηόηεηα απνκάθξπλζεο ησλ πνιηηώλ κε δηθά ηνπο κέζα, από θαζνξηζκέλα δξνκνιόγηα ζηα νπνία έρεη εμαζθαιηζηεί ν έιεγρνο ηεο θπθινθνξίαο. Δπηζεκαίλεηαη όηη ε εμαζθάιηζε κέζσλ γηα ηελ κεηαθίλεζε πνιηηώλ κπνξεί λα γίλεη κε ηα κέζα Γεκνηηθήο ζπγθνηλσλίαο πνπ δηαζέηεη ν Γήκνο, ή κε ηε ζπλδξνκή κέζσλ άιισλ θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ ή ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα, ηα νπνία είλαη άκεζα δηαζέζηκα ζε ηνπηθό επίπεδν. Πηα πιαίζηα απηά, ην γξαθείν Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ ζα πξέπεη λα γλσξίδεη εθ ησλ πξνηέξσλ (ζε θαηάζηαζε ζπλήζνπο εηνηκόηεηαο), ηα κέζα πνπ κπνξνύλ λα δηαζέζνπλ νη θνξείο ζε ηνπηθό επίπεδν, ζηελ πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο θαηά ηελ νπνία ππάξρεη ην ελδερόκελν πινπνίεζεο κηαο ηέηνηαο δξάζεο. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα γλσξίδεη ηε δηαδηθαζία δηάζεζήο ηνπο, όηαλ πξόθεηηαη γηα θνξείο ηνπ δεκνζίνπ, θαζώο θαη ηε δηαδηθαζία δηάζεζήο ηνπο, κέζσ ελόο κλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο, όηαλ πξόθεηηαη γηα θνξείο ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα. Πηηο πεξηπηώζεηο πνπ γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ πνιηηώλ, θξίλεηαη αλαγθαία ε ρξήζε πισηώλ ζαιαζζίσλ κέζσλ, ε παξνπζία θαη ε ζπκβνιή ησλ θαηά ηόπνπο Ιηκεληθώλ Αξρώλ απνηειεί απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε (Λ.4150/2013 ΦΔΘ 102/ηεπρ.Α θαη Ξ.Γ. 242/ /ΦΔΘ 201/ηεπρ.Α). Πην πιαίζην απηό, ν Γήκαξρνο επηθνηλσλεί κε ηελ νηθεία Ιηκεληθή Αξρή γηα ηε δπλαηόηεηα δηάζεζεο πισηώλ κέζσλ. o Ρνλ αξρηθό ρώξν ζπγθέληξσζεο ησλ πνιηηώλ (ζεκεία ζπγθέληξσζεο) γηα ηελ ελ ζπλερεία νξγαλσκέλε απνκάθξπλζή ηνπο, εθόζνλ ρξεηάδνληαη κεηαθνξά. o Ρν ρξνληθό δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εηδνπνίεζε ησλ πνιηηώλ εληόο ησλ νξίσλ ηεο πεξηνρήο πνπ ζα ρξεηαζηεί λα πινπνηεζεί ε δξάζε, θαζώο θαη ηνλ ηξόπν εληνπηζκνύ θαη εηδνπνίεζήο ηνπο (πόξηα πόξηα, αλαθνηλώζεηο ζε κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, ηνπηθνύο ξαδηνθσληθνύο ζηαζκόο, θιπ). o Ρε δπλαηόηεηα ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο ηεο θπθινθνξίαο, ζε όια ηα ελαιιαθηηθά δξνκνιόγηα πνπ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί από ηελ αξκόδηα Αζηπλνκηθή Αξρή, όηη κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ, ιακβάλνληαο ππόςε θαη ηελ εθηηκώκελε εμέιημε ηεο ππξθαγηάο από ηνλ εθάζηνηε Δπηθεθαιήο Αμησκαηηθό ηνπ Ξπξνζβεζηηθνύ Πώκαηνο ν νπνίνο ελεξγεί ζε ηνπηθό επίπεδν σο ζπληνληζηήο ηνπ ππξνζβεζηηθνύ έξγνπ, ώζηε λα κελ ππάξρεη θίλδπλνο θαηά ηελ απνκάθξπλζε ησλ πνιηηώλ. Ζ δπλαηόηεηα απηή αθνξά δξνκνιόγηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηόζν από ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο ησλ πνιηηώλ, όζν θαη από ηα ίδηα κέζα πνπ ελδέρεηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη πνιίηεο πνπ απνκαθξύλνληαη κεηά ηε ιήςε θαη δεκνζηνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο. Λνείηαη όηη ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο ηα δξνκνιόγηα πνπ έρνπλ επηιεγεί, ζε θακηά πεξίπησζε δελ πξέπεη λα παξελνρινύλ ηελ θίλεζε ησλ ππξνζβεζηηθώλ νρεκάησλ, θαζώο θαη νρεκάησλ άιισλ θνξέσλ πνπ ζπεύδνπλ λα εληζρύζνπλ ην έξγν ηεο θαηαζηνιήο θαη αληηκεηώπηζεο έθηαθησλ αλαγθώλ (πδξνθόξεο, αζζελνθόξα ΔΘΑΒ, θιπ). o Ρε δηαζθάιηζε επηθνηλσληώλ κεηαμύ ησλ αξκόδησλ θνξέσλ πνπ

8 εκπιέθνληαη ζηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο έηζη ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ν ζπληνληζκόο ηνπο, θαζώο θαη ε παξνρή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθώλ κε ηελ ηξέρνπζα εμέιημε ηεο ππξθαγηάο. o Ρελ ππνδνρή θαη θξνληίδα ησλ πνιηηώλ πνπ απνκαθξύλνληαη ζε επηιεγκέλνπο αζθαιείο ρώξνπο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ηαηξηθήο βνήζεηαο θαη ςπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο. o Ρν ρξνληθό δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη λα απνκαθξπλζνύλ από ηελ πεξηνρή (π.ρ. γηα 6 ώξεο) κέρξη λα ειαρηζηνπνηεζεί ν θίλδπλνο γηα ηνλ νπνίν απνκαθξύλνληαη. Ζ εθηίκεζε απηή αθνξά θπξίσο ηνπο πνιίηεο πνπ δηακέλνπλ κόληκα ή πξνζσξηλά ζηε πεξηνρή. o Ρε θξνληίδα γηα ηελ επηζηξνθή ησλ πνιηηώλ πνπ απνκαθξύλζεθαλ θαη δηακέλνπλ κόληκα ή πξνζσξηλά ζηελ πεξηνρή. Κε δεδνκέλε ηε δπζθνιία ιήςεο θαη πινπνίεζεο ηέηνησλ απνθάζεσλ, νη θαηά πεξίπησζε αξκόδηνη Γήκαξρνη, νη πεξηνρέο ησλ νπνίσλ πιήηηνληαη, όηαλ απηό είλαη εθηθηό ζηα ρξνληθά πεξηζώξηα πνπ επηηξέπεη ε εμέιημε ηνπ θαηλόκελνπ, κπνξνύλ λα ζπγθαινύλ άκεζα ην Ππληνληζηηθό Ρνπηθό Όξγαλν (ΠΡΝ) πξνο ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπο.( Νκνίσο, ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ηελ επζύλε ηεο εθηέιεζεο ηεο απόθαζεο έρνπλ νη Αληηπεξηθεξεηάξρεο, κπνξνύλ λα ζπγθαινύλ άκεζα ην Ππληνληζηηθό Όξγαλν Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο (ΠΝΞΞ) ηεο νηθείαο Ξεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο πξνο ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπο). Λνείηαη όηη γηα ην ζθνπό απηό, ζηα ΠΡΝ ησλ Γήκσλ, κεηέρνπλ θαηά θύξην ιόγν εθπξόζσπνη ησλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο γηα ηελ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε πνιηηώλ ΠΣΔΓΗΝ ΓΟΑΠΖΠ Νη δξάζεηο πνπ πξννδεπηηθά πινπνηνύληαη ζε κηα νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε πνιηηώλ πεξηγξάθνληαη σο εμήο : 1. Δθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο θαη ζρεηηθή εηζήγεζε από ηνλ εθάζηνηε Δπηθεθαιήο Αμησκαηηθό ηνπ Ξπξνζβεζηηθνύ Πώκαηνο, ν νπνίνο ελεξγεί ζε ηνπηθό επίπεδν σο ζπληνληζηήο ηνπ ππξνζβεζηηθνύ έξγνπ, πξνο ηνλ αξκόδην Γήκαξρν. 2. Άκεζνο θαζνξηζκόο από ην Γήκαξρν ζεκείνπ ζπγθέληξσζεο θνξέσλ πνπ θύξηα εκπιέθνληαη (ΔΙΑΠ, ΞΠ, ΔΘΑΒ, θιπ). Δπηζεκαίλεηαη όηη ε ελέξγεηα απηή, δελ απνθιείεη ηελ επηηόπνπ ζύγθιεζε από ην Γήκαξρν, εθόζνλ ε εμέιημε ηνπ θαηλόκελνπ ην επηηξέπεη, ηνπ Ππληνληζηηθνύ Ρνπηθνύ Νξγάλνπ (ΠΡΝ). 3. Ιήςε απόθαζεο γηα ηελ απνκάθξπλζε, ή κε απνκάθξπλζε, από ηνλ αξκόδην Γήκαξρν, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 6, παξ. 5ζη ηνπ Λ.3013/2002 (όπσο απηό ηζρύεη, βάζεη ηεο παξ. 2 ηνπ άξζ. 18 ηνπ Λ. 3613/2007 (ΦΔΘ 263/Α /2007) θαη ηνπ άξζ. 108 ηνπ Λ.4249/2014) θαη ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ (Κέξνο Γεύηεξν, παξάγξαθνο 2.1 ηνπ παξόληνο). 4. Δλεκέξσζε θνηλνύ, όηαλ έρεη ιεθζεί απόθαζε γηα ηελ απνκάθξπλζή ηνπ. Ζ δεκόζηα αλαθνίλσζε ηεο απόθαζεο πξνο ελεκέξσζε ηνπ θνηλνύ ζα ζπληάζζεηαη κε επζύλε ηνπ Γεκάξρνπ Ξύδλαο - Θνιηλδξνύ πνπ έιαβε ηελ απόθαζε. Ζ αλαθνίλσζε πξέπεη ζα πεξηέρεη ηηο εμήο βαζηθέο πιεξνθνξίεο : Ξνηνο έιαβε ηελ απόθαζε θαη πνηνο έρεη ηελ επζύλε εθηέιεζήο ηεο. Λα πξνζδηνξίδεη κε ζαθή ηξόπν ηα όξηα ηεο πεξηνρήο κέζα από ηελ νπνία ζα πξέπεη λα απνκαθξπλζνύλ, θαζώο θαη ηνλ θίλδπλν πνπ δηαηξέρνπλ νη πνιίηεο εάλ παξακείλνπλ ζε απηή.

9 Λα πξνζδηνξίδεη κε ζαθή ηξόπν εάλ ζπληξέρεη ιόγνο γεληθήο απνκάθξπλζεο όισλ ησλ πνιηηώλ, ή ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ ηηο νπνίεο ζα πξνζδηνξίδεη θαηά πξνηεξαηόηεηα (άηνκα κε αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα, άηνκα παηδηθήο ειηθίαο, ειηθησκέλνη, θιπ). Λα πξνζδηνξίδεη πνύ θαη πόηε ζα ζπγθεληξσζνύλ (ζεκεία ζπγθέληξσζεο) νη πνιίηεο, εθόζνλ ρξεηάδνληαη κεηαθνξά, θαζώο θαη ηα πξνζσπηθά αληηθείκελα πνπ κπνξνύλ λα έρνπλ καδί ηνπο. Λα πξνζδηνξίδεη ηελ πξνβιεπόκελε δηάξθεηα ηεο απνκάθξπλζεο, θαζώο θαη ηνλ ηόπν πξννξηζκνύ. Λα θαηνλνκάδεη ηα αζθαιή νδηθά δξνκνιόγηα θαζώο θαη ηπρόλ κνλνδξνκήζεηο πνπ κπνξνύλ λα αθνινπζήζνπλ ζε πεξίπησζε απνκάθξπλζεο κε δηθά ηνπο κέζα. Λα αλαθέξεη ηελ δηαζέζηκε πξνλνηαθή ππνζηήξημε ζηνλ ηόπν πξννξηζκνύ. Λα αλαθέξεη νδεγίεο γηα πξνζηαζία ηεο πεξηνπζίαο ησλ πνιηηώλ πνπ απνκαθξύλνληαη. Πεκεηώλεηαη όηη έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηα Κέζα Καδηθήο Δλεκέξσζεο πνπ ζα δερηνύλ λα αλακεηαδώζνπλ ηελ αλαθνίλσζε, λα επηηεπρζεί ε δεκηνπξγία κίαο θαη κνλαδηθήο ζπλνιηθήο εηθόλαο αληηκεηώπηζεο ηεο θαηάζηαζεο πξνο ην θνηλό. Ωζηόζν πέξαλ ησλ Κέζσλ Καδηθήο Δλεκέξσζεο ηνπηθήο ή παλειιαδηθήο εκβειείαο πνπ ζα αλακεηαδώζνπλ ηελ αλαθνίλσζε, ε θύξηα δξάζε ηεο ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνύ γηα ηε ιήςε απόθαζεο θαη ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνκάθξπλζήο ηνπ, ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη θαηά θύξην ιόγν ζε κεζόδνπο θαη πξαθηηθέο πνπ εμαζθαιίδνπλ ζε ηνπηθό επίπεδν πεξηζζόηεξν ηνλ εληνπηζκό θαη ελ ζπλερεία ηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηώλ γηα ηνλ θίλδπλν πνπ δηαηξέρνπλ ζηελ πεξίπησζε πνπ παξακείλνπλ ζηελ πεξηνρή (πόξηα πόξηα, ελεκέξσζε κε δηεξρόκελν όρεκα πνπ παξέρεη ηηο απαηηνύκελεο πιεξνθνξίεο, ζπλδπαζκόο θαη ησλ δπν κεζόδσλ). Πηελ πεξίπησζε απηή, ηνλ θύξην ιόγν γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο έρνπλ νη θαηά ηόπνπο Αζηπλνκηθέο Αξρέο, ην έξγν ησλ νπνίσλ κπνξεί λα ππνζηεξηρηεί θαη από δεκνηηθνύο ππάιιεινπο. Έλα άιιν πιενλέθηεκα πνπ παξέρεη ε ελεκέξσζε κε ηηο κεζόδνπο απηέο, είλαη θαη ε δπλαηόηεηα άκεζεο θαηαγξαθήο ησλ πνιηηώλ πνπ επηζπκνύλ λα απνκαθξπλζνύλ αιιά δελ δηαζέηνπλ δηθά ηνπο κέζα, ή ρξεηάδνληαη εηδηθή κεηαθίλεζε (αζζελείο, άηνκα κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα, θιπ). Νη πιεξνθνξίεο απηέο ζα νδεγήζνπλ ζε νξζνινγηθόηεξε εθηίκεζε ησλ κέζσλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε ησλ πνιηηώλ. 5. Δθηέιεζε/δξνκνιόγεζε επηκέξνπο ελεξγεηώλ βάζεη ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο πνπ έρεη επηιεγεί λα αθνινπζήζνπλ όινη νη εκπιεθόκελνη θνξείο, πξηλ ηε δεκνζηνπνίεζε ηεο απόθαζεο, ππό ην γεληθό ζπληνληζκό ηνπ νξγάλνπ πνπ απνθάζηζε ηε δξάζε ή έρεη εμνπζηνδνηεζεί γηα ηελ εθηέιεζή ηεο. Δπηζεκαίλεηαη όηη δξάζεηο πνπ αθνξνύλ ηελ ηήξεζε ηεο ηάμεο, ηε ξύζκηζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηελ απνκάθξπλζε, θαζώο θαη ηελ πξόιεςε θαη θαηαζηνιή ηπρόλ εγθιεκάησλ θαηά ηεο πεξηνπζίαο ησλ πνιηηώλ πνπ απνκαθξύλνληαη από ηελ πεξηνρή, απνηεινύλ αξκνδηόηεηα ησλ θαηά ηόπνπο Αζηπλνκηθώλ Αξρώλ. 6. Ρεξκαηηζκόο επηκέξνπο δξάζεσλ θαη απνθιηκάθσζε εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ, κεηά από ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Γεκάξρνπ.

10 7. Θαηαγξαθή θαη απνηίκεζε έξγνπ, από ην γξαθείν Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ. Δίλαη πξνθαλέο όηη ε επηινγή ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ νη εκπιεθόκελνη θνξείο, απνηειεί δηαδηθαζία πνπ ππαγνξεύεηαη θπξίσο από ηελ αλακελόκελε εμέιημε ηεο ππξθαγηάο, ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηεο πεξηνρήο, θαζώο θαη ηνπο πόξνπο πνπ είλαη δηαζέζηκνη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο. Νη πνιίηεο θαη ηα όξγαλα ησλ θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη, πξέπεη ζαθώο λα θαηαιάβνπλ πνηνο απνθαζίδεη ή έρεη εμνπζηνδνηεζεί γηα ηελ εθηέιεζε ηεο αλσηέξσ δξάζεο, Γήκαξρνο ή Ξεξηθεξεηάξρεο (ή αξκόδηνο εμνπζηνδνηεκέλνο Αληηπεξηθεξεηάξρεο) θαη θαη επέθηαζε έρεη ην γεληθό ζπληνληζκό ησλ επηκέξνπο ελεξγεηώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ πινπνίεζή ηεο ΔΗΓΗΘΝΡΔΟΔΠ ΓΟΑΠΔΗΠ Πε πεξηνρέο πνπ ππάξρεη παξνπζία αιινδαπώλ πνιηηώλ (ηνπξηζηηθά ζέξεηξα, θιπ), ζα πξέπεη λα ππάξμεη κέξηκλα από ην Γήκαξρν μελόγισζζεο αλαθνίλσζεο γηα ηελ ελεκέξσζή ηνπο ζρεηηθά κε ηε ιήςε ηεο απόθαζεο γηα ηελ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε θαη ηηο αζθαιείο δηαδξνκέο πνπ κπνξνύλ λα αθνινπζήζνπλ όζνη ζέινπλ λα απνκαθξπλζνύλ κε ίδηα κέζα. Γηα ηελ κεηαθνξά αιινδαπώλ πνιηηώλ πνπ δελ δηαζέηνπλ ίδηα κέζα κεηαθίλεζεο, θξίλεηαη απαξαίηεην, εθ όζνλ είλαη εθηθηό, λα θαζνξηζζεί ηδηαίηεξν ζεκείν ζπγθέληξσζεο ηνπο, γηα ηελ ελ ζπλερεία απνκάθξπλζή ηνπο, κε ζηόρν ηελ θαιύηεξε επηθνηλσλία ηνπο κε ηηο Αξρέο θαη ηε δεκηνπξγία θαιύηεξσλ ζπλζεθώλ ππνζηήξημήο ηνπο. Ζ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε πνιηηώλ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη θαηά πξνηίκεζε εληόο ησλ δηνηθεηηθώλ νξίσλ ηνπ νξγάλνπ πνπ έιαβε ηελ απόθαζε, δειαδή εληόο ηνπ Γήκνπ πνπ πιήηηεηαη ή ζε όκνξνπο Γήκνπο ή εληόο ηεο νηθείαο Ξεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο, αλάινγα κε ην εάλ ε απόθαζε έρεη ιεθζεί από ην Γήκαξρν, ή ηνλ Ξεξηθεξεηάξρε (ή ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν αξκόδην Αληηπεξηθεξεηάξρε) όηαλ ε εμειηζζόκελε ή επηθείκελε θαηαζηξνθή κπνξεί λα επεξεάζεη πάλσ από έλα Γήκν. Ζ απαίηεζε απηή, εθόζνλ είλαη εθηθηή, απνβιέπεη ζηνλ θαιύηεξν ζπληνληζκό θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο - πινπνίεζεο ηεο δξάζεο, δεδνκέλνπ όηη δύλαηαη λα δξνκνινγείηαη από ην ίδην ηνπηθό όξγαλν πνπ γλσξίδεη θαιά ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηεο πεξηνρήο. Ρν απηό ηζρύεη θαη γηα ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ε απόθαζε έρεη ιεθζεί από ην Γεληθό Γξακκαηέα ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ή ηνλ αζθώληα θαζήθνληα Γεληθνύ Γξακκαηέα, ή ην Γεληθό Γξακκαηέα Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο, δεδνκέλνπ όηη νη απνθάζεηο ηνπο εθηεινύληαη από ηα αλσηέξσ όξγαλα, Γήκαξρν ή Ξεξηθεξεηάξρε (ή ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν αξκόδην Αληηπεξηθεξεηάξρε). Γηα ηηο παηδηθέο εμνρέο- θαηαζθελώζεηο ε ιήςε ηεο απόθαζεο γηα ηελ κεηαθίλεζε θαηαζθελσηώλ θαη πξνζσπηθνύ πνπ επξίζθνληαη θαη δηαβηνύλ εληόο ησλ ππνδνκώλ ηνπο (εθθέλσζε θαη κεηαθνξά ησλ θαηαζθελσηώλ ζε αζθαιέο ζεκείν) ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ, θαζνξίδεηαη κέζα από ηα ζρέδηα εθθέλσζήο ηνπο, ηα

11 νπνία ζπληάζζνληαη από ηηο δηνηθήζεηο ησλ παηδηθώλ εμνρώλ θαηαζθελώζεσλ ζύκθσλα κε ηηο θαηεπζύλζεηο α) ηνπ πνπξγείνπ Ξαηδείαο Ξνιηηηζκνύ, Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ γηα ηηο καζεηηθέο θαηαζθελώζεηο ηνπ πνπξγείνπ (Α ΗΒ/7243/ ΦΔΘ 368/ηεπρ. Β ) θαη β) ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Ξξόλνηαο, ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγύεο (παξ3, αξζ 8 ηεο ΘΑ12030/Φ109.1/1999) γηα ηηο θαηαζθελώζεηο ηνπ Θξαηηθνύ Ξξνγξάκκαηνο θαη ηηο ινηπέο δεκόζηεο ή ηδησηηθέο παηδηθέο εμνρέο θαηαζθελώζεηο (Γ27/νηθ.10625/345/ έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Ξξνζηαζίαο Νηθνγέλεηαο, ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Ξξόλνηαο, ηνπ πνπξγείνπ Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Ξξόλνηαο). Ρα αλσηέξσ ζρέδηα νη δηνηθήζεηο ησλ παηδηθώλ εμνρώλ θαηαζθελώζεσλ νθείινπλ λα ηα θνηλνπνηνύλ ζηηο νηθείεο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ Ξπξνζβεζηηθνύ Πώκαηνο, ηεο ΔΙ.ΑΠ. ησλ Ξεξηθεξεηώλ θαη ησλ Γήκσλ (Γ27/νηθ.10625/345/ έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Ξξνζηαζίαο Νηθνγέλεηαο, ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Ξξόλνηαο, ηνπ πνπξγείνπ Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Ξξόλνηαο)., Γηα ιόγνπο θαιύηεξνπ ζπληνληζκνύ ηνπ έξγνπ ηεο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ζηελ πεξίπησζε πνπ θξηζεί αλαγθαία ε ιήςε ηνπ αλσηέξνπ κέηξνπ, ε Γεληθή Γξακκαηεία Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο, κε ην 2113/ έγγξαθό ηεο, θάιεζε ηηο Γ/λζεηο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ησλ Ξεξηθεξεηώλ θαη ηα Γξαθεία Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ησλ Γήκσλ λα ιάβνπλ αληίγξαθν ησλ αλσηέξσ ζρεδίσλ γηα ηηο παηδηθέο εμνρέο θαηαζθελώζεηο πνπ ιεηηνπξγνύλ εληόο ησλ δηνηθεηηθώλ ηνπο νξίσλ. Πεκεηώλεηαη όηη κε ην Γ27/νηθ.24397/989/ έγγξαθό ηεο ε Γ/λζε Ξξνζηαζίαο Νηθνγέλεηαο, ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Ξξόλνηαο, ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγύεο εμέδσζε πξόηππν ζρέδην ππξνπξνζηαζίαο θαη εθθέλσζεο θαηαζθελώζεσλ ζε πεξίπησζε εθηάθηνπ αλάγθεο, ε ζύληαμε ηνπ νπνίνπ θαη ε θαηάζεζή ηνπ ζηηο αξκόδηεο πεξεζίεο ζα απνηειεί απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηελ έθδνζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο θαηαζθήλσζεο από ην έηνο ΚΔΟΝΠ ΡΟΗΡΝ Ζ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε ησλ πνιηηώλ ζε πεξηνρή πνπ ηεθκεξησκέλα εθηηκάηαη όηη απεηιείηαη από εμειηζζόκελε ή επηθείκελε θαηαζηξνθή ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ, σο δξάζε Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο, εληάζζεηαη ζηηο δξάζεηο πξνζηαζίαο ηνπ θνηλνύ. Πηηο πεξηπηώζεηο πνπ ν Ξεξηθεξεηάξρεο έρεη κεηαβηβάζεη κε ζρεηηθή εμνπζηνδνηηθή πξάμε ηηο αξκνδηόηεηεο ιήςεο ή πινπνίεζεο ηεο απόθαζεο γηα ηελ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε πνιηηώλ ζηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ησλ νηθείσλ Ξεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ, θξίλεηαη ζθόπηκν νη Γ/λζεηο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ησλ Ξεξηθεξεηώλ λα έρνπλ κεξηκλήζεη γηα ηελ έθδνζε, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο αληηππξηθήο πεξηόδνπ, ζρεηηθήο εμνπζηνδνηηθήο πξάμεο, ε νπνία ζα θαζηζηά ηα Ρκήκαηα Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ησλ αληίζηνηρσλ Ξεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ ππεύζπλα γηα ηελ άκεζε ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηνπ

12 Αληηπεξηθεξεηάξρε. ΑΚΔΠΔΠ ΔΛΔΟΓΔΗΔΠ ΡΝ ΓΖΚΝ ΞΓΛΑΠ ΘΝΙΗΛΓΟΝ Ν ππεύζπλνο Αληηδήκαξρνο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ζπλεπηθνπξνύκελνο από ηνπο ππαιιήινπο ηνπ γξαθείνπ Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο, ελεκεξώλεη άκεζα ηηο εκπιεθόκελεο πεξεζίεο γηα ηελ ιήςε ηεο απόθαζεο ηνπ Γεκάξρνπ απνκάθξπλζεο. Κεξηκλά γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο πνπ αλαθέξoληαη ζην ελ ιόγσ κλεκνλίν. Θηλεηνπνηεί ην κεραληζκό ηνπ Γήκνπ θαη πξνγξακκαηίδεη ηελ άκεζε κεηαθνξά νρεκάησλ, κεραλεκάησλ θαη πξνζσπηθνύ ζην ζεκείν εθθέλσζεο. Δπηθνηλσλεί κε ηδησηηθά κέζα κεηαθνξάο (ΘΡΔΙ, Ρνπξηζηηθά Ιεσθνξεία) ζε πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηεί, λα ζπλδξάκνπλ ζηε κεηαθνξά ηνπ πιεζπζκνύ. Δπηθνηλσλεί άκεζα κε ηα ηνπηθά κέζα Καδηθήο Δλεκέξσζεο (ηειεόξαζε, ξαδηόθσλν) γηα ηελ, κεηάδνζε νπηηθώλ θαη ερεηηθώλ κελπκάησλ. Δλεκεξώλεη ηνπο θαηνίθνπο γηα ηνπ ειεύζεξνπο ρώξνπο ζπγθέληξσζεο ηνπ Θνηλνύ (ρώξνπο θαηαθπγήο) δίλνληαο πξνηεξαηόηεηα ζηελ δηεπθόιπλζε ησλ αηόκσλ κε πξνβιήκαηα θηλεηηθόηεηα, ό[σο πεξηγξάθεηαη θαη ζην ζρέδην δξάζεο ηνπ παξόληνο κλεκνλίνπ. Νη δνκέο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζην Γήκν (Βνήζεηα ζην ζπίηη) ζα παξέρνπλ ηελ θαηαξρήλ ηαηξηθή θξνληίδα θαη ςπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο. Πηηο παξαιίεο ηνπ Γήκνπ πνπ θαηά θαλόλα ππάξρεη παξνπζία αιινδαπώλ (ηνπξηζηηθά ζέξεηξα θ.ι.π) ν Γήκαξρνο κεξηκλά γηα μελόγισζζε αλαθνίλσζε νξγαλσκέλεο απνκάθξπλζεο πνιηηώλ. ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΕΚΚΕΝΩΗ-ΦΩΡΟΙ ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΥΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΛΗΘΤΜΟΤ ε περίπτωση εκκένωσης ως χώροι προσωρινής φιλοξενίας πληθυσμού ορίζονται: Οι κεντρικές πλατείες τα γήπεδα ο αύλειος χώρος των χολείων και οι παιδικές χαρές στις Σοπικές Κοινότητες. τις παραλιακές και Σοπικές Σουριστικές Κοινότητες (όπου υπάρχουν Σουριστικά θέρετρα κ.λ.π.) με την παρουσία αλλοδαπών το σημείο συγκέντρωσης ορίζεται η κεντρική Πλατεία κάθε Σοπικής Κοινότητας. τις Δημοτικές Κοινότητες Αιγινίου και Κολινδρού ορίζονται οι παρακάτω χώροι: Α) Δ. Κ Αιγινίου: 1. Φώρος της Εμποροπανήγυρις

13 2. Γήπεδο ποδοσφαίρου 3. Κλειστό Γυμναστήριο. 4. Κεντρική Πλατεία Β) Δ.Κ Κολινδρού: 1. Γήπεδα ποδοσφαίρου 2. Κλειστό Γυμναστήριο 3. Κεντρική Πλατεία Επίσης στις Δημοτικές Κοινότητες όπου υπάρχει παρουσία αλλοδαπών ως χώρος συγκέντρωσης για την οργανωμένη απομάκρυνσή τους ορίζονται οι κεντρικές πλατείες. ε περίπτωση που απαιτηθεί μεγάλος χρόνος παραμονής του πληθυσμού, αυτός θα φιλοξενηθεί σε ξενοδοχεία του Μακρυγιάλου, Μεθώνης και Κολινδρού αλλά και σε ξενοδοχεία της γύρο περιοχής. ΓΖΚΝΠ ΞΓΛΑΠ -ΘΝΙΗΛΓΟΝ ΞΔΘΛΝΗ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΡΝ ΓΖΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΓΟΑΠΖ ΝΟΓΑΛΥΚΔΛΖΠ ΑΞΝΚΑΘΟΛΠΖΠ ΞΝΙΗΡΥΛ ΙΝΓΥ ΓΑΠΗΘΥΛ ΞΟΘΑΓΗΥΛ Ραρπδξνκηθή Γηεύζπλζε : Θ.Θαξακαλιή 38 Ρ.Θ ΑΗΓΗΛΗΝ Θέζε : Δπάγγεινο Ιαγδάξεο ΓΖΚΑΟΣΝΠ Ρειέθσλν ππεξεζίαο : Fax ππεξεζίαο : Θηλεηό ηειέθσλν : & Θέζε : Ηδηόηεηα/εηδηθόηεηα : Θσλζηαληίλνο Θαθάλεο ΑΛΡΗΓΖΚΑΟΣΝΠ πεύζπλνο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ Ξύδλαο Θνιηλδξνύ θαη εθπξόζσπνο ζην Π.Ν.Ξ.Ξ Ξ.Δ. Ξηεξίαο-Αξκόδηνο θαη γηα ζέκαηα ΓΔ Θνιηλδξνύ.

14 Ρειέθσλν ππεξεζίαο : & Fax ππεξεζίαο : Σξήζηνο Θνκπαηζηάξεο Ηδηόηεηα/εηδηθόηεηα : πεύζπλνο εξγαηνηερληθνύ Ξξνζσπηθνύ ζηελ Γ.Δ. ΘΝΙΗΛΓΟΝ γηα ηελ αληηκεηώπηζε Δθηάθησλ Αλαγθώλ. Ρειέθσλν ππεξεζίαο : Θηλεηό ηειέθσλν : Ηδηόηεηα/εηδηθόηεηα : Θσκάο Γθέθαο πεύζπλνο Γξαθείνπ Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο Ρειέθσλν ππεξεζίαο : Θηλεηό ηειέθσλν : Θέζε : Ηδηόηεηα/εηδηθόηεηα : Βαζηιηθή Ληθνινπνύινπ ΑΛΡΗΓΖΚΑΟΣΝΠ πεύζπλε ζηελ Γ.Δ. ΑΗΓΗΛΗΝ Ρειέθσλν ππεξεζίαο : θηλ & Fax ππεξεζίαο : Ηδηόηεηα/εηδηθόηεηα : Αζαλάζηνο Γεσξγηάδεο πεύζπλνο εξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ ζηελ Γ.Δ Αηγηλίνπ γηα ηελ αληηκεηώπηζε Δθηάθησλ Αλαγθώλ.

15 Ρειέθσλν ππεξεζίαο : Θηλεηό ηειέθσλν : Θέζε : Ηδηόηεηα/εηδηθόηεηα : Θσλζηαληίλνο Αβξακίδεο ΑΛΡΗΓΖΚΑΟΣΝΠ πεύζπλνο ζηελ Γ.Δ. Κεζώλεο Ρειέθσλν & Ηδηόηεηα/Δηδηθόηεηα Θπξηαθίδεο Ησάλλεο Γηνηθεηηθόο ππεύζπλνο ζηε ΓΔ γηα ζέκαηα εθηάθησλ αλαγθώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ Θέζε : Ηδηόηεηα/εηδηθόηεηα : Ληθόιανο Ρνινύπαο ΑΛΡΗΓΖΚΑΟΣΝΠ πεύζπλνο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο Γ.Δ. Ξύδλαο Ρειέθσλν & Ηδηόηεηα/εηδηθόηεηα : Καξία Μαθνπνύινπ Γηνηθεηηθόο Γ.Δ. Ξύδλαο ππεύζπλε γηα ηελ αληηκεηώπηζε Δθηάθησλ Αλαγθώλ ιόγσ Γαζηθώλ Ξπξθαγηώλ Ρειέθσλν ππεξεζίαο : Θηλεηό ηειέθσλν : ΞΟΝΔΓΟΝΗ ΓΖΚΝΡΗΘΥΛ & ΡΝΞΗΘΥΛ ΘΝΗΛΝΡΖΡΥΛ ΓΖΚΝ ΞΓΛΑΠ ΘΝΙΗΛΓΟΝ Ξξόεδξνο Γ.Θ. ΑΗΓΗΛΗΝ Αλαζηάζηνο Ινύθαο Θηλεηό ηειέθσλν :

16 Ξξόεδξνο Γ.Θ. Γέζπνηλα Ξαπαξγπξίνπ ΘΝΙΗΛΓΟΝ Θηλεηό ηειέθσλν : Ξξόεδξνο Ρ.Θ. Ησάλλεο Θενδσξίδεο ΑΙΥΛΗΥΛ Θηλεηό ηειέθσλν : Δθπξόζσπνο Ρ.Θ ΘΑΠΡΑΛΗΑΠ Ληθνιόπνπινο Θσλζηαληίλνο Ρειέθσλν εξγαζίαο : Ρειέθσλν νηθίαο : & Θηλεηό ηειέθσλν : Ξξόεδξνο Ρ.Θ. Νξθαλίδεο Θσλζηαληίλνο ΘΑΡΑΣΑ Ρειέθσλν εξγαζίαο : Θηλεηό ηειέθσλν : Δθπξόζσπνο Ρ.Θ. ΙΗΒΑΓΗΝ

17 Αθξίβνο Αζαλάζηνο Ρειέθσλν εξγαζίαο : Ρειέθσλν νηθίαο : Θηλεηό ηειέθσλν : Ξξόεδξνο Ρ.Θ. ΚΑΘΟΓΗΑΙΝ Αβξακίδνπ Καξία Ρειέθσλν εξγαζίαο : Ρειέθσλν νηθίαο : Θηλεηό ηειέθσλν : ΚΔΘΥΛΖΠ Αληώληνο Κπνύκπνπξαο Θηλεηό ηειέθσλν : Δθπξόζσπνο Ρ.Θ. Ξαπαδόπνπινο Ξαζράιεο N. ΑΓΑΘΝΞΝΙΖΠ Ρειέθσλν νηθίαο : Θηλεηό ηειέθσλν : Ξξόεδξνο Ρ.Θ. Θσζλζηαληίλνο Θενράξεο ΞΑΙΑΗΝΠΡΑΛΖΠ Θηλεηό ηειέθσλν : Ξξόεδξνο Ρ.Θ. Πηδεξόπνπινο Γεώξγηνο Ξ. ΔΙΔΘΔΟΝΣΥΟΗΝ

18 Ρειέθσλν εξγαζίαο : Ρειέθσλν νηθίαο : Θηλεηό ηειέθσλν : Ξξόεδξνο Ρ.Θ. Σξπζνζηόκνπ Γεώξγηνο ΞΓΛΑΠ (ΘΗΡΟΝΠ) Ρειέθσλν εξγαζίαο : Ρειέθσλν νηθίαο : Θηλεηό ηειέθσλν : Ξξόεδξνο Ρ.Θ. ΟΑΘΗΥΛ Θαθάλεο Βαζίιεηνο Ρειέθσλν νηθίαο : Θηλεηό ηειέθσλν : Ξξόεδξνο Ρ.Θ. Ξνιπρξόλεο Γξεγνξηάδεο ΠΦΔΛΓΑΚΗΝ Θηλεηό ηειέθσλν : ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΝΣΖΚΑΡΥΛ ΓΖΚΝ ΞΓΛΑΠ ΘΝΙΗΛΓΟΝ ΓΗΑ ΝΟΓΑΛΥΛΔΛΖ ΑΞΝΚΑΘΟΛΠΖ ΞΝΙΗΡΥΛ ΙΝΓΥ ΓΑΠΗΘΥΛ ΞΟΘΑΓΗΥΛ Α/Α ΡΞΝΠ ΝΣΖΚΑΡΝΠ ΑΟΗΘΚΝΠ

19 ΘΘΙΝΦΝΟΗΑΠ 1. ΙΔΩΦΝΟΔΗO VOLVO KHI 8282 ΘΔΠΔΗΠ 50 STΑYER 2. ΙΔΩΦΝΔΟΔΗΝ IVECO KHI 7026 ΘΔΠΔΗΠ ΙΔΩΦΝΔΟΔΗΝ IVECO ΘΖΗ 7031 ΘΔΠΔΗΠ ΙΔΩΦΝΟΔΗΝ FORD KHY 2851 ΘΔΠΔΗΠ ΦΝΟΡΖΓΝ D. BENZ ΘΖ 6952 ΗΞΞΩΛ ΦΝΟΡΖΓΝ MERCEDES KHI 4233 ΗΞΞΩΛ ΦΝΟΡΖΓΝ STAYER KHH 5317 ΗΞΞΩΛ ΦΝΟΡΖΓΝ MERCEDES ΘΖΗ 8273 ΗΞΞΩΛ 57 ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΥΛ ΡΝ ΓΖΚΝ 1. Κεραλήκαηα πνιιαπιώλ ρξήζεσλ RAM ΚΔ Φνξησηήο FORD ΚΔ Απνθξαθηηθό MAN ΚΔ Φνξηεγό αλαηξεπόκελν MERCEDES KHI Φνξηεγό αλαηξεπόκελν STAYER NE Δθζθαθέαο JCB ΚΔ Βπηηνθόξν, ρσξεηηθόηεηαο 12κ3 MERCEDES KHY Hκηθνξηεγό 4Σ4,σθέιηκν θνξηίν 1,5 ηόλνο TOYOTA 9. Ζκηθνξηεγό 4Σ4, σθέιηκν θνξηίν 1,5 ηόλνο MAZDA ΘΖ 8281 ΘΖ Δθζθαθέαο KOMATSU M.E Φνξηεγό αλαηξεπόκελν IVEGO KHY Ξνιπκήραλε HOLDER DEUTZ M.E Φνξηεγό θιεηζηό MERCEDES KHI 8296

20 14. Γηακνξθσηήξαο γηαώλ GRADER M.E JCB ΚΔ Γηακνξθσηήξαο KOMATSU ΚΔ Απνθξαθηηθό MAN ΚΔ Γεσξγηθόο ειθπζηήξαο κε παξειθόκελα JOHN DEER ΚΔ Φνξηεγό DAIMLER BENZ KHY 2851 ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΚΔΡΑΦΝΟΑΠ ΗΓΗΥΡΥΛ ΞΔΟΑΠΡΗΘΝ ΘΡΔΙ Λ. ΞΗΔΟΗΑΠ ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΘΑΟΑΒΔΟΓΝΠ ΡΖΙ. 235Η & ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΥΛ ΗΓΗΥΡΥΛ ΔΛΟΝΠ ΝΟΗΥΛ ΓΖΚΝΞΝ ΚΞΝΟΝΛ ΛΑ ΣΟΖΠΗΚΝΞΝΗΖΘΝΛ ΠΔ ΔΘΡΑΘΡΔΠ ΑΛΑΓΘΔΠ ΓΑΠΗΘΥΛ ΞΟΘΑΓΗΥΛΘΑΗ ΘΑΙΞΡΝΛ ΝΙΔΠ ΡΗΠ ΓΖΚΝΡΗΘΔΠ ΘΑΗ ΡΝΞΗΘΔΠ ΘΝΗΛΝΡΖΡΔΠ ΡΝ ΓΖΚΝ Α/Α ΔΗΓΝΠ ΝΣΖΚΑΡΝΠ ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΝΠ ΝΛΝΚΑΡΔΞΩΛΚ Ν ΡΖΙ. ΑΟΗΘΚΝΠ ΘΘΙ. 1. ΦΝΟΡΩΡΖΠ CATERPILLER ΓΔΛΖΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ ME ΔΘΠΘΑΦΔΑΠ << << ME ΦΝΟΡΖΓΑ 14 ΡΝΛ ΑΟΗΘΚΝ << << KNK ΦΝΟΡΩΡΖΠ INTERNATIONAL ΡΠΑΟΑΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΚΔ ΦΝΟΡΩΡΖΠ CATERPILLAR ΔΚΚΑΛΝΖΙΗΓΖ Π ΑΙΔΜ/ΝΠ << ΔΠΘΑΦΔΑΠ JCB 2 ΡΝΛ ΑΟΗΘΚΝ 7. ΦΝΟΡΖΓΝ ΑΛΑΡΟΔΞΝΚΔΛΝ << << << <<

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οόδνο 27/11/2014 Ξ Ο Ν Π Θ Ι Ζ Π Ζ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οόδνο 27/11/2014 Ξ Ο Ν Π Θ Ι Ζ Π Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οόδνο 27/11/2014 ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ Αξηζ. πξση.2/129283/2014 ΓΖΚΝΠ ΟΝΓΝ ΓΟΑΦΔΗΝ : Ξξνέδξνπ Γ.Π Ραρ. Γ/λζε : Ξι. Διεπζεξίαο 1 ΞΟΝΠ : Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών Ξιεξνθνξίεο: Καλσιίηζε Καξία

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΔΗΛΞΡ ΜΕΑΡ ΡΛΣΠΜΗΡ ΞΣ ΔΗΛΞΣ ΜΕΑΡ ΡΛΣΠΜΗΡ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ Κε ηελ παξνύζα κειωηε πξνβιωπεηαη «η αζθάλιζη ηων οτημάηων (θορηηγών,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010.

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (9) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Σης αριθ. 2/2011 ηακηικής ζσνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Παρανεζηίοσ.

Α Π Ο Π Α Μ Α. Σης αριθ. 2/2011 ηακηικής ζσνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Παρανεζηίοσ. Α Π Ο Π Α Μ Α Σης αριθ. 2/2011 ηακηικής ζσνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Παρανεζηίοσ. Αριθ.Απόθ. 17/2011 ΘΕΜΑ : Δπηινγή πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο γηα ηελ έληνθε θαηάζεζε ησλ ηακεηαθώλ δηαζεζίκσλ ηνπ Γήκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΡΚΑΓΙΕ Ε ΑΓΡΟΣΙΚΕ ΕΚΣΑΕΙ. Οκηώβπιορ 2012

ΠΤΡΚΑΓΙΕ Ε ΑΓΡΟΣΙΚΕ ΕΚΣΑΕΙ. Οκηώβπιορ 2012 ΠΤΡΚΑΓΙΕ Ε ΑΓΡΟΣΙΚΕ ΕΚΣΑΕΙ Οκηώβπιορ 2012 ΝΟΜΟΣ 2612/1998(ΦΕΚ112Α ) Ανάθεζη ηηρ δαζοπςπόζβεζηρ ζηο Πςποζβεζηικό ώμα και άλλερ διαηάξειρ Άπθπο 1 Φοπέαρ δαζοπςπόζβεζηρ 1. Η επζύλε θαη ν επηρεηξεζηαθόο ζρεδηαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή ηαπξνύια Βνγηαηδή, Αθηηλνθπζηθόο Ιαηξηθήο, Σκήκα Αδεηώλ & Διέγρσλ, Δ.Δ.Α.Δ. Δπηζηεκνληθή Ηκεξίδα ΔΦΙΔ Γνζηκεηξία & Αθηηλνπξνζηαζία Ραδηντζνηνπηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΜΑΖΘΚΟ ΑΤΣΟΚΘΝΗΣΘΣΘΚΟ ΑΣΤΥΗΜΑ ΣΗ 7-1-2014 ΣΑ ΜΑΛΓΑΡΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ. Η ΕΜΠΕΘΡΘΑ ΣΗ Α ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΛΘΝΘΚΗ ΑΠΘ ΣΗΝ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΗ ΣΟΤ.

ΣΟ ΜΑΖΘΚΟ ΑΤΣΟΚΘΝΗΣΘΣΘΚΟ ΑΣΤΥΗΜΑ ΣΗ 7-1-2014 ΣΑ ΜΑΛΓΑΡΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ. Η ΕΜΠΕΘΡΘΑ ΣΗ Α ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΛΘΝΘΚΗ ΑΠΘ ΣΗΝ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΗ ΣΟΤ. ΣΟ ΜΑΖΘΚΟ ΑΤΣΟΚΘΝΗΣΘΣΘΚΟ ΑΣΤΥΗΜΑ ΣΗ 7-1-2014 ΣΑ ΜΑΛΓΑΡΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ. Η ΕΜΠΕΘΡΘΑ ΣΗ Α ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΛΘΝΘΚΗ ΑΠΘ ΣΗΝ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΗ ΣΟΤ. Δεγερκεηδόγιοσ Νηθόιαος¹²*, Καραδεκεηρίοσ Μαρία³, ηασρίδες Κσρηάθος¹, Σοοσιηάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

CT_back office. Internet Business Hellas

CT_back office. Internet Business Hellas CT_back office Internet Business Hellas To CT_call center, είλαη έλα πξωηνπνξηαθό πξνϊόλ δηαρείξηζεο θαη νξγάλωζεο επαθώλ πειαηνινγίνπ. έρεη αλαπηπρζεί από ηελ εηαηξεία καο ζην ζύλνιό ηνπ, είλαη πιήξωο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Ταχ. Δν/ση : Τηλέφωνο : 210 8846852 Fax : 210 8846853 Ιστοσελίδα: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα www.imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ.2011-4 εο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λεβαδέσλ. Αξηζκόο απόθαζεο : 50. Πεξίιεςε

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ.2011-4 εο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λεβαδέσλ. Αξηζκόο απόθαζεο : 50. Πεξίιεςε ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ.2011-4 εο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λεβαδέσλ Αξηζκόο απόθαζεο : 50 Πεξίιεςε Αλάζεζε ζηελ Ε.Α.Σ.Υ. ηεο εθηέιεζεο εξγαζηώλ ππεξεζηώλ αζθάιηζεο ησλ νρεκάησλ & κεραλεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα