Α Π Ο Π Ξ Α Π Κ Α Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 3/2015 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Ξύδλαο Θνιηλδξνύ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Π Ξ Α Π Κ Α Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 3/2015 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Ξύδλαο Θνιηλδξνύ"

Transcript

1 Α Π Ο Π Ξ Α Π Κ Α Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 3/2015 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Ξύδλαο Θνιηλδξνύ Aξηζ. απόθαζεο 7/2015 Ξ Δ Ο Η Ι Ζ Τ Ζ Δηζήγεζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο πξνο ην Γεκνηηθό Ππκβνύιην γηα έγθξηζε κλεκνλίνπ ελεξγεηώλ γηα ηελ δξάζε νξγαλσκέλεο απνκάθξπλζεο Ξνιηηώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ. Πην Αηγίλην θαη ζην Γεκνηηθό Θαηάζηεκα, ζήκεξα ηελ 29 ε ηνπ κήλα Καΐνπ 2015 εκέξα Ξαξαζθεπή θαη ώξα 10:10 π.κ ζπλήιζαλ ζε ζπλεδξίαζε ηα κέιε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ύζηεξα από ηελ αξηζ. 4095/ έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο πνπ δόζεθε ζε θάζε κέινο ζύκθσλα κε ην άξζξν 62 ηνπ Λ. 3852/2010. Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν ησλ 5 κειώλ βξέζεθαλ παξόληα 5 κέιε. Ξ Α Ο Ν Λ Ρ Δ Π 1. Ιαγδάξεο Δπάγγεινο Γήκαξρνο σο Ξξόεδξνο 2. Ληθνινπνύινπ Βαζηιηθή Αληηδήκαξρνο σο Κέινο 3. Θαθάλεο Θσλζηαληίλνο Αληηδήκαξρνο σο Κέινο 4. Αβξακίδεο Θσλζηαληίλνο Αληηδήκαξρνο σο Κέινο 5. Ρνινύπαο Ληθόιανο Αληηδήκαξρνο σο Κέινο Α Ξ Ν Λ Ρ Δ Π ΘΑΛΔΗΠ Πηε ζπλεδξίαζε παξέζηε θαη ν θ. Γθέθαο Θσκάο ηνπ Γηνλπζίνπ ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Ξύδλαο Θνιηλδξνύ ππεύζπλνο ηνπ γξαθείνπ Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ. Ν Ξξόεδξνο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο θαη Γήκαξρνο Ξύδλαο-Θνιηλδξνύ θ. Δπάγγεινο Ιαγδάξεο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο κε ηίηιν: «Δηζήγεζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο πξνο ην Γεκνηηθό Ππκβνύιην γηα έγθξηζε κλεκνλίνπ ελεξγεηώλ γηα ηελ δξάζε νξγαλσκέλεο απνκάθξπλζεο Ξνιηηώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ» έζεζε ππόςε ησλ κειώλ θαη ην αξηζ. 2394/ έγγξαθν ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ζύκθσλα κε ην νπνίν θαηέζεζε ην παξαθάησ κλεκόλην ελεξγεηώλ ηνπ Γήκνπ:

2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑ ΔΗΜΟ ΠΤΔΝΑ-KOΛΙΝΔΡΟΤ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ Μ Ν Η Μ Ο Ν Ι Ο Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Ω Ν Γ Η Α Ρ Ζ Λ Γ Ο Α Π Ζ ΝΟΓΑΛΥΚΔΛΖΠ ΑΞΝΚΑΘΟΛΠΖΠ ΞΝΙΗΡΥΛ ΙΝΓΥ ΓΑΠΗΘΥΛ ΞΟΘΑΓΗΥΛ ΠΣΔΡ: Ρν κε αξηζ. Ξξση. 2394/ έγγξαθν ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο κε ζέκα: «Θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηελ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε πνιηηώλ γηα ιόγνπο Ξξνζηαζίαο από εμειηζζόκελε ή επηθείκελε θαηαζηξνθή εμ αηηίαο δαζηθώλ ππξθαγηώλ». 29 Κ Α Φ Ν 2015

3 Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο κε ην αξηζ. 1313/ έγγξαθό ηεο δήηεζε από ηνπο Γήκνπο ηελ ζπγθξόηεζε ηνπ Ππληνληζηηθνύ Ρνπηθό Νξγάλνπ (Π.Ρ.Ν) γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηηο δξάζεηο πνπ αθνξά ηελ αληηκεηώπηζε θηλδύλσλ ιόγσ ησλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ κε ζέκα: «Πρεδηαζκόο θαη δξάζεηο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ θηλδύλσλ ιόγσ ησλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ». Ν Γήκνο Ξύδλαο Θνιηλδξνύ ζηηο 26 Καξηίνπ 2015 πξαγκαηνπνίεζε ηελ ζύζθεςε ηνπ Ππληνληζηηθνύ Ρνπηθνύ Νξγάλνπ (Π.Ρ.Ν) κε ζέκα: «Πρεδηαζκόο θαη δξάζεηο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ θηλδύλσλ ιόγσ ησλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ» θαη έιαβε ηελ αξηζ. 1/2015 απόθαζε. Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο κε ην αξηζ. 2394/ εγθύθιην ηεο δήηεζε νη Γήκνη λα πξνρσξήζνπλ ζηελ ζύληαμε κλεκνλίνπ ελεξγεηώλ ζρεηηθά κε ηελ δξάζε ηεο νξγαλσκέλεο απνκάθξπλζεο πνιηηώλ ιόγσ ησλ δαζηθώλ Ξπξθαγηώλ. Ν Γήκνο Ξύδλαο Θνιηλδξνύ αληαπνθξηλόκελνο ζην αίηεκα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο αιιά θαη ζηελ αλάγθε ζύληαμεο εηδηθνύ κλεκνλίνπ ελεξγεηώλ ζρεηηθά κε ηελ δξάζε ηεο νξγαλσκέλεο απνκάθξπλζεο πνιηηώλ ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ, ζπλέηαμε ην ελ ιόγσ κλεκόλην πνπ έρεη σο εμήο: ΔΗΠΑΓΥΓΖ Πύκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ Λ. 3013/2002, ζην ζθνπό ηεο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο πεξηιακβάλεηαη θαη ε πξνζηαζία ηεο δσήο θαη ηεο πγείαο ησλ πνιηηώλ από θπζηθέο, ηερλνινγηθέο θαη ινηπέο θαηαζηξνθέο. Κεηαμύ ησλ δξάζεσλ, πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δσήο θαη ηεο πγείαο ησλ πνιηηώλ, είλαη θαη ε νξγαλσκέλε απνκάθξπλζή ηνπο από ηελ πεξηνρή πνπ ηεθκεξησκέλα εθηηκάηαη όηη απεηιείηαη από εμειηζζόκελε ή επηθείκελε θαηαζηξνθή. Πηα πιαίζηα απηά εθδόζεθε ην άξζ. 18 ηνπ Λ.3613/2007 πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη ζεζκνζεηεκέλε δηαδηθαζία ζηε ιήςε ηεο απόθαζεο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε ησλ πνιηηώλ από εμειηζζόκελε ή επηθείκελε θαηαζηξνθή. Πε εθαξκνγή ηνπ άξζ. 18 ηνπ Λ.3613/2007 θαη εηδηθόηεξα γηα ιόγνπο πξνζηαζίαο από εμειηζζόκελε ή επηθείκελε θαηαζηξνθή εμ αηηίαο δαζηθώλ ππξθαγηώλ, ε Γ/λζε Πρεδηαζκνύ θαη Αληηκεηώπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθώλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο εμέδσζε ην 2008 θαη ην 2011 θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηελ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε πνιηηώλ. Νη αλσηέξσ νδεγίεο έρνπλ ελζσκαησζεί ζην Ξαξάξηεκα ΠΡ (Ξξνζζήθε ΠΡ2 ) ηνπ Γεληθνύ Πρεδίνπ Αληηκεηώπηζεο Δθηάθησλ Αλαγθώλ εμαηηίαο Γαζηθώλ Ξπξθαγηώλ. ΚΔΟΝΠ ΞΟΥΡΝ 1.1 ΛΔΝΡΔΟΝ ΘΔΠΚΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ

4 Ρν 2014, κεηά από ζεηξά εηώλ εθαξκνγήο ηνπ αλσηέξσ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ, θξίζεθε αλαγθαία ε αλαζεώξεζε ηνπ άξζ. 18 ηνπ Λ.3613/2007 βάζεη ησλ θαηεπζπληήξησλ νδεγηώλ πνπ είρε εθδώζεη ε Γ.Γ.Ξ.Ξ ην Νη νδεγίεο απηέο ήδε είραλ ελζσκαηώζεη ηηο αιιαγέο πνπ είραλ επέιζεη ζηηο λέεο δηνηθεηηθέο δνκέο ηεο ρώξαο από ηελ εθαξκνγή ηνπλ.3852/2010 (Ξξόγξακκα Θαιιηθξάηεο). Ππγθεθξηκέλα, κε ην άξζξν 108 ηνπ Λ.4249/2014 αλαθέξεηαη πιένλ ξεηά όηη: o Ζ ιήςε ηεο απόθαζεο γηα ηελ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε ησλ πνιηηώλ απνηειεί επζύλε ησλ θαηά ηόπνπο Γεκάξρσλ, νη νπνίνη έρνπλ ην ζπληνληζκό ηνπ έξγνπ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο θαηαζηξνθήο ζε ηνπηθό επίπεδν. o Όηαλ ε εμειηζζόκελε ή επηθείκελε θαηαζηξνθή κπνξεί λα επεξεάζεη πάλσ από έλα Γήκν, ε απόθαζε ιακβάλεηαη από ηνλ αξκόδην Ξεξηθεξεηάξρε, ν νπνίνο κπνξεί λα εμνπζηνδνηήζεη ζρεηηθώο ηνλ νηθείν Αληηπεξηθεξεηάξρε. o Πηηο πεξηπηώζεηο ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 3 ζε ζπλδπαζκό κε ην άξζξν 8 παξ. 1 πεξηπηώζεηο β', γ' θαη δ' ηνπ λ.3013/2002 (Α' 102), όπσο ηζρύεη, ε αλσηέξσ απόθαζε ιακβάλεηαη από ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ή από ηνλ Γξακκαηέα ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, θαηόπηλ ζρεηηθήο εμνπζηνδόηεζεο, θαη εθηειείηαη από ηνπο αξκόδηνπο Ξεξηθεξεηάξρεο θαη Γεκάξρνπο. o Ζ ιήςε ηεο απόθαζεο βαζίδεηαη ζηηο εηζεγήζεηο ησλ θνξέσλ πνπ θαηά πεξίπησζε έρνπλ ηελ επζύλε πεξηνξηζκνύ ησλ επηπηώζεσλ από ηελ εμέιημε ηεο θαηαζηξνθήο. 1.2 Ν ΘΗΛΓΛΝΠ ΔΜΑΗΡΗΑΠ ΓΑΠΗΘΥΛ ΞΟΘΑΓΗΥΛ Ν θίλδπλνο πνπ δηαηξέρνπλ νη πνιίηεο εμαηηίαο δαζηθώλ ππξθαγηώλ πξνέξρεηαη θαηά βάζε, από ηελ έθζεζε ηνπ αλζξσπίλνπ νξγαληζκνύ ζε πνιύ πςειέο ζεξκνθξαζίεο εμ αηηίαο ηεο ζεξκόηεηαο πνπ παξάγεηαη από ηελ θαύζε ηεο θπηηθήο βηνκάδαο, θαζώο θαη από ηελ έθζεζε ηνπ αλζξσπίλνπ νξγαληζκνύ ζε παξάγσγα θαύζεο (θαπλόο, αηξνύκελα ζσκαηίδηα, θαύηξεο, θιπ) ηα νπνία δηαρένληαη ζηελ αηκόζθαηξα. Ππλεπώο, ην ζθεπηηθό όισλ ησλ απνθάζεσλ γηα ηελ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε πνιηηώλ εμ αηηίαο δαζηθώλ ππξθαγηώλ ζα πξέπεη λα ζπλδέεηαη θαηά βάζε κε ηνπο αλσηέξσ θηλδύλνπο. Πηηο πεξηπηώζεηο πνπ ζηελ πνξεία εμέιημεο κηαο ππξθαγηάο ππάξρεη εκπινθή θαη θαύζε θαη άιισλ εηδώλ θαύζηκεο ύιεο, πέξαλ ηεο θπηηθήο βηνκάδαο, όπσο νηθνδνκηθώλ πιηθώλ, απνξξηκκάησλ, θιπ, ν θίλδπλνο κπνξεί λα δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ην είδνο ηεο θαύζηκεο ύιεο. 1.3 ΞΔΓΗΝ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΒΑΠΗΘΔΠ ΑΟΣΔΠ Ζ δξάζε ηεο νξγαλσκέλεο απνκάθξπλζεο πνιηηώλ από κηα πεξηνρή πνπ ηεθκεξησκέλα εθηηκάηαη όηη απεηιείηαη από εμειηζζόκελε ή επηθείκελε θαηαζηξνθή, εθαξκόδεηαη γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δσήο θαη ηεο πγείαο ηνπο θαη πξέπεη λα πινπνηείηαη έρνληαο ππόςε ηνπο θηλδύλνπο πνπ δηαηξέρνπλ νη πνιίηεο ζε ηνπηθό επίπεδν εμαηηίαο ησλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ, όπσο απηνί αλαθέξνληαη παξαπάλσ, θαζώο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο θαη ηνπο πεξηνξηζκνύο πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηηο παξαγξάθνπο 2.1 θαη 2.2 ηνπ παξόληνο. Δηδηθόηεξα ζηηο πεξηπηώζεηο ησλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ, γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ επηζεκαίλνληαη ηα αθόινπζα: o Ζ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε πνιηηώλ εμεηάδεηαη σο κέηξν πξνιεπηηθήο

5 πξνζηαζίαο ηνπο, πνπ πξέπεη λα δξνκνινγείηαη εγθαίξσο (ελώ ε θαηαζηξνθή βξίζθεηαη ζε εμέιημε) θαη θάησ από νξηζκέλεο πξνϋπνζέζεηο θαη πεξηνξηζκνύο, ε εθηίκεζε ησλ νπνίσλ κπνξεί λα γίλεη κόλν ζε ηνπηθό επίπεδν. Γειαδή ην κέηξν απηό εθαξκόδεηαη ζε πεξηπηώζεηο πνπ ζηηο πεξηνρέο πνπ αλακέλεηαη λα πιεγνύλ ιόγσ ηεο εμέιημεο ηνπ θαηαζηξνθηθνύ θαηλνκέλνπ, ν θίλδπλνο παξακνλήο ησλ πνιηηώλ ζε νηθηζκνύο, ηκήκαηα πνιενδνκηθώλ ζπγθξνηεκάησλ, θιπ, είλαη κεγαιύηεξνο ζε ζρέζε κε ηνλ θίλδπλν κεηαθίλεζεο, ζηνλ νπνίν δύλαηαη λα εθηεζνύλ θαηεπζπλόκελνη πξνο αζθαιή ρώξν (Νη ρώξνη πνπ επηιέγνληαη γηα λα ζπγθεληξσζνύλ νη πνιίηεο πνπ απνκαθξύλνληαη κε νξγαλσκέλν ηξόπν πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ όιεο ηηο πξνϋπνζέζεηο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο θαη λα απνθιείνπλ ην ελδερόκελν ηεο αλάγθεο γηα εθ λένπ απνκάθξπλζή ηνπο από ην ρώξν ή ηνπο ρώξνπο απηνύο. Γηεπθξηλίδεηαη όηη νη πξνϋπνζέζεηο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ ρώξσλ απηώλ ζηηο πεξηπηώζεηο δαζηθώλ ππξθαγηώλ δελ δηαθνξνπνηνύληαη από απηέο πνπ ηζρύνπλ γηα ηνπο ινηπνύο ρώξνπο ζπλάζξνηζεο πνιηηώλ, νη νπνίεο θαη δξνκνινγνύληαη από εηδηθόηεξεο λνκνζεζίεο, ιακβάλνληαο ππόςε θαη ηελ πξνζηαζία ησλ πνιηηώλ από παξάγσγα θαύζεο (θαπλόο, αησξνύκελα ζσκαηίδηα, θιπ) ηα νπνία δηαρένληαη ζηελ αηκόζθαηξα θαηά ηελ εμέιημε κηαο δαζηθήο ππξθαγηάο ). o Ζ δξάζε ηεο νξγαλσκέλεο απνκάθξπλζεο σο κέηξν πνπ δξνκνινγείηαη γηα ηελ πξνιεπηηθή πξνζηαζία ησλ πνιηηώλ, έρεη ραξαθηήξα κε ππνρξεσηηθό, βαζηδόκελε ζηελ ελεκέξσζή ηνπο γηα ηνλ θίλδπλν θαη ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο πνπ έρεη ε παξακνλή ηνπο ζην ρώξν γηα ηνλ νπνίν έρεη ιεθζεί ε απόθαζε ηεο απνκάθξπλζεο. o Αξκόδηνο γηα ηελ εηζήγεζε ηνπ κέηξνπ ηεο νξγαλσκέλεο απνκάθξπλζεο ησλ πνιηηώλ εμαηηίαο δαζηθώλ ππξθαγηώλ είλαη ν εθάζηνηε Δπηθεθαιήο Αμησκαηηθόο ηνπ Ξπξνζβεζηηθνύ Πώκαηνο, ν νπνίνο ελεξγεί ζε ηνπηθό επίπεδν σο ζπληνληζηήο ηνπ ππξνζβεζηηθνύ έξγνπ. Πηα πιαίζηα απηά θαη κε βάζε ηελ αλακελόκελε ζπκπεξηθνξά ηεο ππξθαγηάο, πξνηείλεη εγθαίξσο θαη επαθξηβώο ζην αξκόδην όξγαλν (Γήκαξρνο, θιπ) ηα όξηα ηεο πεξηνρήο πνπ ζα ρξεηαζηεί λα πινπνηεζεί ε δξάζε. o Ζ δξάζε ηεο απνκάθξπλζεο πξαγκαηνπνηείηαη κόλνλ όηαλ εμαζθαιίδεηαη εγθαίξσο ε θαιή νξγάλσζε γηα ηελ αζθαιή πινπνίεζή ηεο. Πε αληίζεηε πεξίπησζε ε δξάζε απηή εύθνια κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεγαιύηεξεο ζπλέπεηεο - απώιεηεο θαη λα κεηαηξαπεί ζε επηρείξεζε δηάζσζεο, ηελ επζύλε ηεο νπνίαο ζην ρεξζαίν ρώξν, έρεη ην Ξπξνζβεζηηθό Πώκα (παξ. β, ηνπ αξζ 1 ηνπ Λ3511/2006, όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί βάζεη ηνπ άξζ. 63 ηνπ Λ.4249/2014 θαη ηζρύεη). Ζ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 108 ηνπ Λ.4249/2014 γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο ηεο νξγαλσκέλεο απνκάθξπλζεο πνιηηώλ δελ έρεη εθαξκνγή όηαλ ε αζθάιεηα θαη ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ησλ αηόκσλ πνπ επξίζθνληαη εληόο ππνδνκώλ ή εγθαηαζηάζεσλ θνξέσλ, ηειεί ππό ηελ επνπηεία ή δηέπεηαη από εηδηθόηεξεο λνκνζεζίεο (Λνζειεπηηθά Ηδξύκαηα, Ξαηδηθέο Δμνρέο Θαηαζθελώζεηο, Ηεξέο Κνλέο, αξραηνινγηθνί ρώξνη, μελνδνρεηαθέο κνλάδεο, εγθαηαζηάζεηο Δλόπισλ Γπλάκεσλ θαη Πσκάησλ Αζθάιεηαο, θιπ.). Πηελ πεξίπησζε απηή, ε ιήςε ηεο απόθαζεο απνηειεί αξκνδηόηεηα ησλ ππεπζύλσλ ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ιακβάλεηαη κεηά από ζρεηηθή ελεκέξσζε ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηνπ ΞΠ ζε ηνπηθό επίπεδν γηα ηελ αλακελόκελε πνξεία εμέιημεο ηνπ θαηαζηξνθηθνύ θαηλνκέλνπ θαη ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα ππξνπξνζηαζίαο θαη εθθέλσζήο ηνπο ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο. Λνείηαη όηη ζε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο, νη απνθάζεηο ησλ ππεπζύλσλ ιεηηνπξγίαο ησλ αλσηέξσ ππνδνκώλ ή εγθαηαζηάζεσλ ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηνύληαη άκεζα ζηνλ νηθείν Γήκαξρν, όπσο επίζεο θαη ζηνλ αξκόδην Αληηπεξηθεξεηάξρε, γηα ιόγνπο θαιύηεξνπ ζπληνληζκνύ ηνπ έξγνπ ηεο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ζηε δηαρείξηζε εθηάθησλ αλαγθώλ θαη ζπλεπεηώλ, θαζώο θαη γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηνπο από πιεπξάο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.

6 ΚΔΟΝΠ ΓΔΡΔΟΝ Πην Κέξνο Γεύηεξν, ιακβάλνληαο ππόςε όηη θαηά θαλόλα ε ιήςε ηεο απόθαζεο γηα ηελ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε ησλ πνιηηώλ, θαζώο θαη ε πινπνίεζή ηεο πξαγκαηνπνηείηαη κε επζύλε ησλ θαηά ηόπνπο Γεκάξρσλ νη νπνίνη έρνπλ ην ζπληνληζκό ηνπ έξγνπ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο θαηαζηξνθήο ζε ηνπηθό επίπεδν, νη αθόινπζεο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηε ιήςε ηεο απόθαζεο, θαζώο θαη ην ζρέδην δξάζεο, θξίλεηαη ζθόπηκν λα αλαθέξνληαη ζηηο ελέξγεηεο θαη ηηο δξάζεηο πνπ αλαιακβάλνπλ νη Γήκαξρνη γηα ηε ιήςε θαη πινπνίεζε ηεο απόθαζεο. Λνείηαη όηη ηα αθόινπζα ηζρύνπλ θαη αλαινγία όηαλ ε απόθαζε γηα ηελ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε ησλ πνιηηώλ ιακβάλεηαη από ηνλ αξκόδην Ξεξηθεξεηάξρε (ή ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν πξνο ηνύην αξκόδην Αληηπεξηθεξεηάξρε), θαη ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο (ή ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν πξνο ηνύην Γεληθό Γξακκαηέα ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο), θαη εθηειείηαη από ηνπο αξκόδηνπο Ξεξηθεξεηάξρεο θαη Γεκάξρνπο ΘΑΡΔΘΛΡΖΟΗΔΠ ΝΓΖΓΗΔΠ ΓΗΑ ΡΖ ΙΖΤΖ ΑΞΝΦΑΠΖΠ Ν κόλνο αξκόδηνο λα εηζεγεζεί ηελ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε ζηηο πεξηπηώζεηο ησλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ είλαη ν εθάζηνηε Δπηθεθαιήο Αμησκαηηθόο ηνπ ππξνζβεζηηθνύ Πώκαηνο, ν νπνίνο ελεξγεί ζε ηνπηθό επίπεδν σο ζπληνληζηήο ηνπ ππξνζβεζηηθνύ έξγνπ, έρνληαο ηελ επζύλε πεξηνξηζκνύ ησλ επηπηώζεσλ από ηελ εμέιημε ηεο θαηαζηξνθήο ζε ηνπηθό επίπεδν. Πηα πιαίζηα απηά, πξνηείλεη εγθαίξσο θαη επαθξηβώο ηα όξηα ηεο πεξηνρήο πνπ ζα ρξεηαζηεί λα πινπνηεζεί ε δξάζε, κε βάζε ηελ αλακελόκελε ζπκπεξηθνξά ηεο ππξθαγηάο. Ν Γήκαξρνο, έρνληαο ππόςε ηελ αλσηέξσ ζρεηηθή εηζήγεζε, θαζνξίδεη άκεζα, ζεκείν ζπγθέληξσζεο (ζε αζθαιή ρώξν), ζηνλ νπνίνλ νθείινπλ λα πξνζέιζνπλ νη επηθεθαιήο ησλ θνξέσλ πνπ θύξηα εκπιέθνληαη (ΔΙΑΠ, ΞΠ, ΔΘΑΒ, ππεύζπλνο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο), ή εάλ απηό δελ είλαη άκεζα εθηθηό, νη αλαπιεξσηέο ηνπο. Ζ ελέξγεηα απηή θξίλεηαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί, ε κεηαμύ ηνπο επηθνηλσλία, ε ζπιινγή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθώλ κε ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε, θαζώο θαη ν ζπληνληζκόο ηνπο. Δπίζεο παξέρεη ηελ δπλαηόηεηα γηα ηελ άκεζε επηινγή ζρεδίνπ δξάζεο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ νη θνξείο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ιεθζεί ζεηηθή απόθαζε γηα απνκάθξπλζε. Δλ ζπλερεία ν Γήκαξρνο, πιαηζησκέλνο από ηνπο επηθεθαιήο ησλ θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη, πξηλ ιάβεη ηελ απόθαζε, πξέπεη εγθαίξσο λα εθηηκήζεη ή εμαζθαιίζεη ηα εμήο: o Ρνλ αξηζκό ησλ αηόκσλ πνπ πξέπεη λα απνκαθξπλζνύλ, κε βάζε ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ή άιιεο πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ αξηζκό ησλ αηόκσλ πνπ δηαβηνύλ ή βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή απηή γηα δηαθόξνπο ιόγνπο (παξαζεξηζηέο, θιπ). Ζ απνκάθξπλζε, κε βάζε ηνλ θίλδπλν, ελδερνκέλσο λα κελ αθνξά ην ζύλνιν ησλ πνιηηώλ, αιιά κέξνο απηώλ (άηνκα παηδηθήο ή ηξίηεο ειηθίαο, άηνκα κε πξνβιήκαηα πγείαο, θιπ). o Ρνλ πξνζδηνξηζκό ησλ κέζσλ κεηαθνξάο κε βάζε ηνλ αξηζκό ησλ αηόκσλ πνπ πξέπεη λα απνκαθξπλζνύλ θαη ηε δηαζεζηκόηεηά ηνπο θαηά ην ρξόλν πνπ ζα δνζεί ε εληνιή πινπνίεζεο ηεο δξάζεο, εθόζνλ ρξεηάδνληαη κεηαθνξά. Ζ έγθαηξε εμαζθάιηζε ησλ

7 κέζσλ απνκάθξπλζεο απνηειεί θξίζηκε παξάκεηξν ζηε ιήςε ηεο απόθαζεο.(δίλαη απαξαίηεην λα αλαθεξζεί όηη ε εμεύξεζε κέζσλ κεηαθνξάο κε ηελ δηαδηθαζία ηεο επίηαμεο, δελ είλαη άκεζα εθηθηή, εάλ δελ πξνεγεζεί ζρεηηθή απόθαζε ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην αξζ. 41 ηνπ Λ.3536/2007 (ΦΔΘ 42, ηεπρ Α). Γειαδή απαηηείηαη απόθαζε Ξξσζππνπξγνύ κεηά από ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ πνπξγνύ (παξ.3 αξζ.41 Λ.3536/2007) Δπίζεο κηα άιιε παξάκεηξνο πνπ πξέπεη λα εμεηαζηεί είλαη θαη ε δπλαηόηεηα απνκάθξπλζεο ησλ πνιηηώλ κε δηθά ηνπο κέζα, από θαζνξηζκέλα δξνκνιόγηα ζηα νπνία έρεη εμαζθαιηζηεί ν έιεγρνο ηεο θπθινθνξίαο. Δπηζεκαίλεηαη όηη ε εμαζθάιηζε κέζσλ γηα ηελ κεηαθίλεζε πνιηηώλ κπνξεί λα γίλεη κε ηα κέζα Γεκνηηθήο ζπγθνηλσλίαο πνπ δηαζέηεη ν Γήκνο, ή κε ηε ζπλδξνκή κέζσλ άιισλ θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ ή ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα, ηα νπνία είλαη άκεζα δηαζέζηκα ζε ηνπηθό επίπεδν. Πηα πιαίζηα απηά, ην γξαθείν Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ ζα πξέπεη λα γλσξίδεη εθ ησλ πξνηέξσλ (ζε θαηάζηαζε ζπλήζνπο εηνηκόηεηαο), ηα κέζα πνπ κπνξνύλ λα δηαζέζνπλ νη θνξείο ζε ηνπηθό επίπεδν, ζηελ πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο θαηά ηελ νπνία ππάξρεη ην ελδερόκελν πινπνίεζεο κηαο ηέηνηαο δξάζεο. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα γλσξίδεη ηε δηαδηθαζία δηάζεζήο ηνπο, όηαλ πξόθεηηαη γηα θνξείο ηνπ δεκνζίνπ, θαζώο θαη ηε δηαδηθαζία δηάζεζήο ηνπο, κέζσ ελόο κλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο, όηαλ πξόθεηηαη γηα θνξείο ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα. Πηηο πεξηπηώζεηο πνπ γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ πνιηηώλ, θξίλεηαη αλαγθαία ε ρξήζε πισηώλ ζαιαζζίσλ κέζσλ, ε παξνπζία θαη ε ζπκβνιή ησλ θαηά ηόπνπο Ιηκεληθώλ Αξρώλ απνηειεί απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε (Λ.4150/2013 ΦΔΘ 102/ηεπρ.Α θαη Ξ.Γ. 242/ /ΦΔΘ 201/ηεπρ.Α). Πην πιαίζην απηό, ν Γήκαξρνο επηθνηλσλεί κε ηελ νηθεία Ιηκεληθή Αξρή γηα ηε δπλαηόηεηα δηάζεζεο πισηώλ κέζσλ. o Ρνλ αξρηθό ρώξν ζπγθέληξσζεο ησλ πνιηηώλ (ζεκεία ζπγθέληξσζεο) γηα ηελ ελ ζπλερεία νξγαλσκέλε απνκάθξπλζή ηνπο, εθόζνλ ρξεηάδνληαη κεηαθνξά. o Ρν ρξνληθό δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εηδνπνίεζε ησλ πνιηηώλ εληόο ησλ νξίσλ ηεο πεξηνρήο πνπ ζα ρξεηαζηεί λα πινπνηεζεί ε δξάζε, θαζώο θαη ηνλ ηξόπν εληνπηζκνύ θαη εηδνπνίεζήο ηνπο (πόξηα πόξηα, αλαθνηλώζεηο ζε κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, ηνπηθνύο ξαδηνθσληθνύο ζηαζκόο, θιπ). o Ρε δπλαηόηεηα ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο ηεο θπθινθνξίαο, ζε όια ηα ελαιιαθηηθά δξνκνιόγηα πνπ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί από ηελ αξκόδηα Αζηπλνκηθή Αξρή, όηη κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ, ιακβάλνληαο ππόςε θαη ηελ εθηηκώκελε εμέιημε ηεο ππξθαγηάο από ηνλ εθάζηνηε Δπηθεθαιήο Αμησκαηηθό ηνπ Ξπξνζβεζηηθνύ Πώκαηνο ν νπνίνο ελεξγεί ζε ηνπηθό επίπεδν σο ζπληνληζηήο ηνπ ππξνζβεζηηθνύ έξγνπ, ώζηε λα κελ ππάξρεη θίλδπλνο θαηά ηελ απνκάθξπλζε ησλ πνιηηώλ. Ζ δπλαηόηεηα απηή αθνξά δξνκνιόγηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηόζν από ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο ησλ πνιηηώλ, όζν θαη από ηα ίδηα κέζα πνπ ελδέρεηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη πνιίηεο πνπ απνκαθξύλνληαη κεηά ηε ιήςε θαη δεκνζηνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο. Λνείηαη όηη ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο ηα δξνκνιόγηα πνπ έρνπλ επηιεγεί, ζε θακηά πεξίπησζε δελ πξέπεη λα παξελνρινύλ ηελ θίλεζε ησλ ππξνζβεζηηθώλ νρεκάησλ, θαζώο θαη νρεκάησλ άιισλ θνξέσλ πνπ ζπεύδνπλ λα εληζρύζνπλ ην έξγν ηεο θαηαζηνιήο θαη αληηκεηώπηζεο έθηαθησλ αλαγθώλ (πδξνθόξεο, αζζελνθόξα ΔΘΑΒ, θιπ). o Ρε δηαζθάιηζε επηθνηλσληώλ κεηαμύ ησλ αξκόδησλ θνξέσλ πνπ

8 εκπιέθνληαη ζηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο έηζη ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ν ζπληνληζκόο ηνπο, θαζώο θαη ε παξνρή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθώλ κε ηελ ηξέρνπζα εμέιημε ηεο ππξθαγηάο. o Ρελ ππνδνρή θαη θξνληίδα ησλ πνιηηώλ πνπ απνκαθξύλνληαη ζε επηιεγκέλνπο αζθαιείο ρώξνπο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ηαηξηθήο βνήζεηαο θαη ςπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο. o Ρν ρξνληθό δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη λα απνκαθξπλζνύλ από ηελ πεξηνρή (π.ρ. γηα 6 ώξεο) κέρξη λα ειαρηζηνπνηεζεί ν θίλδπλνο γηα ηνλ νπνίν απνκαθξύλνληαη. Ζ εθηίκεζε απηή αθνξά θπξίσο ηνπο πνιίηεο πνπ δηακέλνπλ κόληκα ή πξνζσξηλά ζηε πεξηνρή. o Ρε θξνληίδα γηα ηελ επηζηξνθή ησλ πνιηηώλ πνπ απνκαθξύλζεθαλ θαη δηακέλνπλ κόληκα ή πξνζσξηλά ζηελ πεξηνρή. Κε δεδνκέλε ηε δπζθνιία ιήςεο θαη πινπνίεζεο ηέηνησλ απνθάζεσλ, νη θαηά πεξίπησζε αξκόδηνη Γήκαξρνη, νη πεξηνρέο ησλ νπνίσλ πιήηηνληαη, όηαλ απηό είλαη εθηθηό ζηα ρξνληθά πεξηζώξηα πνπ επηηξέπεη ε εμέιημε ηνπ θαηλόκελνπ, κπνξνύλ λα ζπγθαινύλ άκεζα ην Ππληνληζηηθό Ρνπηθό Όξγαλν (ΠΡΝ) πξνο ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπο.( Νκνίσο, ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ηελ επζύλε ηεο εθηέιεζεο ηεο απόθαζεο έρνπλ νη Αληηπεξηθεξεηάξρεο, κπνξνύλ λα ζπγθαινύλ άκεζα ην Ππληνληζηηθό Όξγαλν Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο (ΠΝΞΞ) ηεο νηθείαο Ξεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο πξνο ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπο). Λνείηαη όηη γηα ην ζθνπό απηό, ζηα ΠΡΝ ησλ Γήκσλ, κεηέρνπλ θαηά θύξην ιόγν εθπξόζσπνη ησλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο γηα ηελ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε πνιηηώλ ΠΣΔΓΗΝ ΓΟΑΠΖΠ Νη δξάζεηο πνπ πξννδεπηηθά πινπνηνύληαη ζε κηα νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε πνιηηώλ πεξηγξάθνληαη σο εμήο : 1. Δθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο θαη ζρεηηθή εηζήγεζε από ηνλ εθάζηνηε Δπηθεθαιήο Αμησκαηηθό ηνπ Ξπξνζβεζηηθνύ Πώκαηνο, ν νπνίνο ελεξγεί ζε ηνπηθό επίπεδν σο ζπληνληζηήο ηνπ ππξνζβεζηηθνύ έξγνπ, πξνο ηνλ αξκόδην Γήκαξρν. 2. Άκεζνο θαζνξηζκόο από ην Γήκαξρν ζεκείνπ ζπγθέληξσζεο θνξέσλ πνπ θύξηα εκπιέθνληαη (ΔΙΑΠ, ΞΠ, ΔΘΑΒ, θιπ). Δπηζεκαίλεηαη όηη ε ελέξγεηα απηή, δελ απνθιείεη ηελ επηηόπνπ ζύγθιεζε από ην Γήκαξρν, εθόζνλ ε εμέιημε ηνπ θαηλόκελνπ ην επηηξέπεη, ηνπ Ππληνληζηηθνύ Ρνπηθνύ Νξγάλνπ (ΠΡΝ). 3. Ιήςε απόθαζεο γηα ηελ απνκάθξπλζε, ή κε απνκάθξπλζε, από ηνλ αξκόδην Γήκαξρν, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 6, παξ. 5ζη ηνπ Λ.3013/2002 (όπσο απηό ηζρύεη, βάζεη ηεο παξ. 2 ηνπ άξζ. 18 ηνπ Λ. 3613/2007 (ΦΔΘ 263/Α /2007) θαη ηνπ άξζ. 108 ηνπ Λ.4249/2014) θαη ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ (Κέξνο Γεύηεξν, παξάγξαθνο 2.1 ηνπ παξόληνο). 4. Δλεκέξσζε θνηλνύ, όηαλ έρεη ιεθζεί απόθαζε γηα ηελ απνκάθξπλζή ηνπ. Ζ δεκόζηα αλαθνίλσζε ηεο απόθαζεο πξνο ελεκέξσζε ηνπ θνηλνύ ζα ζπληάζζεηαη κε επζύλε ηνπ Γεκάξρνπ Ξύδλαο - Θνιηλδξνύ πνπ έιαβε ηελ απόθαζε. Ζ αλαθνίλσζε πξέπεη ζα πεξηέρεη ηηο εμήο βαζηθέο πιεξνθνξίεο : Ξνηνο έιαβε ηελ απόθαζε θαη πνηνο έρεη ηελ επζύλε εθηέιεζήο ηεο. Λα πξνζδηνξίδεη κε ζαθή ηξόπν ηα όξηα ηεο πεξηνρήο κέζα από ηελ νπνία ζα πξέπεη λα απνκαθξπλζνύλ, θαζώο θαη ηνλ θίλδπλν πνπ δηαηξέρνπλ νη πνιίηεο εάλ παξακείλνπλ ζε απηή.

9 Λα πξνζδηνξίδεη κε ζαθή ηξόπν εάλ ζπληξέρεη ιόγνο γεληθήο απνκάθξπλζεο όισλ ησλ πνιηηώλ, ή ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ ηηο νπνίεο ζα πξνζδηνξίδεη θαηά πξνηεξαηόηεηα (άηνκα κε αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα, άηνκα παηδηθήο ειηθίαο, ειηθησκέλνη, θιπ). Λα πξνζδηνξίδεη πνύ θαη πόηε ζα ζπγθεληξσζνύλ (ζεκεία ζπγθέληξσζεο) νη πνιίηεο, εθόζνλ ρξεηάδνληαη κεηαθνξά, θαζώο θαη ηα πξνζσπηθά αληηθείκελα πνπ κπνξνύλ λα έρνπλ καδί ηνπο. Λα πξνζδηνξίδεη ηελ πξνβιεπόκελε δηάξθεηα ηεο απνκάθξπλζεο, θαζώο θαη ηνλ ηόπν πξννξηζκνύ. Λα θαηνλνκάδεη ηα αζθαιή νδηθά δξνκνιόγηα θαζώο θαη ηπρόλ κνλνδξνκήζεηο πνπ κπνξνύλ λα αθνινπζήζνπλ ζε πεξίπησζε απνκάθξπλζεο κε δηθά ηνπο κέζα. Λα αλαθέξεη ηελ δηαζέζηκε πξνλνηαθή ππνζηήξημε ζηνλ ηόπν πξννξηζκνύ. Λα αλαθέξεη νδεγίεο γηα πξνζηαζία ηεο πεξηνπζίαο ησλ πνιηηώλ πνπ απνκαθξύλνληαη. Πεκεηώλεηαη όηη έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηα Κέζα Καδηθήο Δλεκέξσζεο πνπ ζα δερηνύλ λα αλακεηαδώζνπλ ηελ αλαθνίλσζε, λα επηηεπρζεί ε δεκηνπξγία κίαο θαη κνλαδηθήο ζπλνιηθήο εηθόλαο αληηκεηώπηζεο ηεο θαηάζηαζεο πξνο ην θνηλό. Ωζηόζν πέξαλ ησλ Κέζσλ Καδηθήο Δλεκέξσζεο ηνπηθήο ή παλειιαδηθήο εκβειείαο πνπ ζα αλακεηαδώζνπλ ηελ αλαθνίλσζε, ε θύξηα δξάζε ηεο ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνύ γηα ηε ιήςε απόθαζεο θαη ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνκάθξπλζήο ηνπ, ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη θαηά θύξην ιόγν ζε κεζόδνπο θαη πξαθηηθέο πνπ εμαζθαιίδνπλ ζε ηνπηθό επίπεδν πεξηζζόηεξν ηνλ εληνπηζκό θαη ελ ζπλερεία ηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηώλ γηα ηνλ θίλδπλν πνπ δηαηξέρνπλ ζηελ πεξίπησζε πνπ παξακείλνπλ ζηελ πεξηνρή (πόξηα πόξηα, ελεκέξσζε κε δηεξρόκελν όρεκα πνπ παξέρεη ηηο απαηηνύκελεο πιεξνθνξίεο, ζπλδπαζκόο θαη ησλ δπν κεζόδσλ). Πηελ πεξίπησζε απηή, ηνλ θύξην ιόγν γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο έρνπλ νη θαηά ηόπνπο Αζηπλνκηθέο Αξρέο, ην έξγν ησλ νπνίσλ κπνξεί λα ππνζηεξηρηεί θαη από δεκνηηθνύο ππάιιεινπο. Έλα άιιν πιενλέθηεκα πνπ παξέρεη ε ελεκέξσζε κε ηηο κεζόδνπο απηέο, είλαη θαη ε δπλαηόηεηα άκεζεο θαηαγξαθήο ησλ πνιηηώλ πνπ επηζπκνύλ λα απνκαθξπλζνύλ αιιά δελ δηαζέηνπλ δηθά ηνπο κέζα, ή ρξεηάδνληαη εηδηθή κεηαθίλεζε (αζζελείο, άηνκα κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα, θιπ). Νη πιεξνθνξίεο απηέο ζα νδεγήζνπλ ζε νξζνινγηθόηεξε εθηίκεζε ησλ κέζσλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε ησλ πνιηηώλ. 5. Δθηέιεζε/δξνκνιόγεζε επηκέξνπο ελεξγεηώλ βάζεη ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο πνπ έρεη επηιεγεί λα αθνινπζήζνπλ όινη νη εκπιεθόκελνη θνξείο, πξηλ ηε δεκνζηνπνίεζε ηεο απόθαζεο, ππό ην γεληθό ζπληνληζκό ηνπ νξγάλνπ πνπ απνθάζηζε ηε δξάζε ή έρεη εμνπζηνδνηεζεί γηα ηελ εθηέιεζή ηεο. Δπηζεκαίλεηαη όηη δξάζεηο πνπ αθνξνύλ ηελ ηήξεζε ηεο ηάμεο, ηε ξύζκηζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηελ απνκάθξπλζε, θαζώο θαη ηελ πξόιεςε θαη θαηαζηνιή ηπρόλ εγθιεκάησλ θαηά ηεο πεξηνπζίαο ησλ πνιηηώλ πνπ απνκαθξύλνληαη από ηελ πεξηνρή, απνηεινύλ αξκνδηόηεηα ησλ θαηά ηόπνπο Αζηπλνκηθώλ Αξρώλ. 6. Ρεξκαηηζκόο επηκέξνπο δξάζεσλ θαη απνθιηκάθσζε εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ, κεηά από ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Γεκάξρνπ.

10 7. Θαηαγξαθή θαη απνηίκεζε έξγνπ, από ην γξαθείν Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ. Δίλαη πξνθαλέο όηη ε επηινγή ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ νη εκπιεθόκελνη θνξείο, απνηειεί δηαδηθαζία πνπ ππαγνξεύεηαη θπξίσο από ηελ αλακελόκελε εμέιημε ηεο ππξθαγηάο, ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηεο πεξηνρήο, θαζώο θαη ηνπο πόξνπο πνπ είλαη δηαζέζηκνη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο. Νη πνιίηεο θαη ηα όξγαλα ησλ θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη, πξέπεη ζαθώο λα θαηαιάβνπλ πνηνο απνθαζίδεη ή έρεη εμνπζηνδνηεζεί γηα ηελ εθηέιεζε ηεο αλσηέξσ δξάζεο, Γήκαξρνο ή Ξεξηθεξεηάξρεο (ή αξκόδηνο εμνπζηνδνηεκέλνο Αληηπεξηθεξεηάξρεο) θαη θαη επέθηαζε έρεη ην γεληθό ζπληνληζκό ησλ επηκέξνπο ελεξγεηώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ πινπνίεζή ηεο ΔΗΓΗΘΝΡΔΟΔΠ ΓΟΑΠΔΗΠ Πε πεξηνρέο πνπ ππάξρεη παξνπζία αιινδαπώλ πνιηηώλ (ηνπξηζηηθά ζέξεηξα, θιπ), ζα πξέπεη λα ππάξμεη κέξηκλα από ην Γήκαξρν μελόγισζζεο αλαθνίλσζεο γηα ηελ ελεκέξσζή ηνπο ζρεηηθά κε ηε ιήςε ηεο απόθαζεο γηα ηελ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε θαη ηηο αζθαιείο δηαδξνκέο πνπ κπνξνύλ λα αθνινπζήζνπλ όζνη ζέινπλ λα απνκαθξπλζνύλ κε ίδηα κέζα. Γηα ηελ κεηαθνξά αιινδαπώλ πνιηηώλ πνπ δελ δηαζέηνπλ ίδηα κέζα κεηαθίλεζεο, θξίλεηαη απαξαίηεην, εθ όζνλ είλαη εθηθηό, λα θαζνξηζζεί ηδηαίηεξν ζεκείν ζπγθέληξσζεο ηνπο, γηα ηελ ελ ζπλερεία απνκάθξπλζή ηνπο, κε ζηόρν ηελ θαιύηεξε επηθνηλσλία ηνπο κε ηηο Αξρέο θαη ηε δεκηνπξγία θαιύηεξσλ ζπλζεθώλ ππνζηήξημήο ηνπο. Ζ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε πνιηηώλ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη θαηά πξνηίκεζε εληόο ησλ δηνηθεηηθώλ νξίσλ ηνπ νξγάλνπ πνπ έιαβε ηελ απόθαζε, δειαδή εληόο ηνπ Γήκνπ πνπ πιήηηεηαη ή ζε όκνξνπο Γήκνπο ή εληόο ηεο νηθείαο Ξεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο, αλάινγα κε ην εάλ ε απόθαζε έρεη ιεθζεί από ην Γήκαξρν, ή ηνλ Ξεξηθεξεηάξρε (ή ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν αξκόδην Αληηπεξηθεξεηάξρε) όηαλ ε εμειηζζόκελε ή επηθείκελε θαηαζηξνθή κπνξεί λα επεξεάζεη πάλσ από έλα Γήκν. Ζ απαίηεζε απηή, εθόζνλ είλαη εθηθηή, απνβιέπεη ζηνλ θαιύηεξν ζπληνληζκό θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο - πινπνίεζεο ηεο δξάζεο, δεδνκέλνπ όηη δύλαηαη λα δξνκνινγείηαη από ην ίδην ηνπηθό όξγαλν πνπ γλσξίδεη θαιά ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηεο πεξηνρήο. Ρν απηό ηζρύεη θαη γηα ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ε απόθαζε έρεη ιεθζεί από ην Γεληθό Γξακκαηέα ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ή ηνλ αζθώληα θαζήθνληα Γεληθνύ Γξακκαηέα, ή ην Γεληθό Γξακκαηέα Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο, δεδνκέλνπ όηη νη απνθάζεηο ηνπο εθηεινύληαη από ηα αλσηέξσ όξγαλα, Γήκαξρν ή Ξεξηθεξεηάξρε (ή ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν αξκόδην Αληηπεξηθεξεηάξρε). Γηα ηηο παηδηθέο εμνρέο- θαηαζθελώζεηο ε ιήςε ηεο απόθαζεο γηα ηελ κεηαθίλεζε θαηαζθελσηώλ θαη πξνζσπηθνύ πνπ επξίζθνληαη θαη δηαβηνύλ εληόο ησλ ππνδνκώλ ηνπο (εθθέλσζε θαη κεηαθνξά ησλ θαηαζθελσηώλ ζε αζθαιέο ζεκείν) ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ, θαζνξίδεηαη κέζα από ηα ζρέδηα εθθέλσζήο ηνπο, ηα

11 νπνία ζπληάζζνληαη από ηηο δηνηθήζεηο ησλ παηδηθώλ εμνρώλ θαηαζθελώζεσλ ζύκθσλα κε ηηο θαηεπζύλζεηο α) ηνπ πνπξγείνπ Ξαηδείαο Ξνιηηηζκνύ, Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ γηα ηηο καζεηηθέο θαηαζθελώζεηο ηνπ πνπξγείνπ (Α ΗΒ/7243/ ΦΔΘ 368/ηεπρ. Β ) θαη β) ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Ξξόλνηαο, ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγύεο (παξ3, αξζ 8 ηεο ΘΑ12030/Φ109.1/1999) γηα ηηο θαηαζθελώζεηο ηνπ Θξαηηθνύ Ξξνγξάκκαηνο θαη ηηο ινηπέο δεκόζηεο ή ηδησηηθέο παηδηθέο εμνρέο θαηαζθελώζεηο (Γ27/νηθ.10625/345/ έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Ξξνζηαζίαο Νηθνγέλεηαο, ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Ξξόλνηαο, ηνπ πνπξγείνπ Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Ξξόλνηαο). Ρα αλσηέξσ ζρέδηα νη δηνηθήζεηο ησλ παηδηθώλ εμνρώλ θαηαζθελώζεσλ νθείινπλ λα ηα θνηλνπνηνύλ ζηηο νηθείεο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ Ξπξνζβεζηηθνύ Πώκαηνο, ηεο ΔΙ.ΑΠ. ησλ Ξεξηθεξεηώλ θαη ησλ Γήκσλ (Γ27/νηθ.10625/345/ έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Ξξνζηαζίαο Νηθνγέλεηαο, ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Ξξόλνηαο, ηνπ πνπξγείνπ Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Ξξόλνηαο)., Γηα ιόγνπο θαιύηεξνπ ζπληνληζκνύ ηνπ έξγνπ ηεο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ζηελ πεξίπησζε πνπ θξηζεί αλαγθαία ε ιήςε ηνπ αλσηέξνπ κέηξνπ, ε Γεληθή Γξακκαηεία Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο, κε ην 2113/ έγγξαθό ηεο, θάιεζε ηηο Γ/λζεηο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ησλ Ξεξηθεξεηώλ θαη ηα Γξαθεία Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ησλ Γήκσλ λα ιάβνπλ αληίγξαθν ησλ αλσηέξσ ζρεδίσλ γηα ηηο παηδηθέο εμνρέο θαηαζθελώζεηο πνπ ιεηηνπξγνύλ εληόο ησλ δηνηθεηηθώλ ηνπο νξίσλ. Πεκεηώλεηαη όηη κε ην Γ27/νηθ.24397/989/ έγγξαθό ηεο ε Γ/λζε Ξξνζηαζίαο Νηθνγέλεηαο, ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Ξξόλνηαο, ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγύεο εμέδσζε πξόηππν ζρέδην ππξνπξνζηαζίαο θαη εθθέλσζεο θαηαζθελώζεσλ ζε πεξίπησζε εθηάθηνπ αλάγθεο, ε ζύληαμε ηνπ νπνίνπ θαη ε θαηάζεζή ηνπ ζηηο αξκόδηεο πεξεζίεο ζα απνηειεί απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηελ έθδνζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο θαηαζθήλσζεο από ην έηνο ΚΔΟΝΠ ΡΟΗΡΝ Ζ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε ησλ πνιηηώλ ζε πεξηνρή πνπ ηεθκεξησκέλα εθηηκάηαη όηη απεηιείηαη από εμειηζζόκελε ή επηθείκελε θαηαζηξνθή ιόγσ δαζηθώλ ππξθαγηώλ, σο δξάζε Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο, εληάζζεηαη ζηηο δξάζεηο πξνζηαζίαο ηνπ θνηλνύ. Πηηο πεξηπηώζεηο πνπ ν Ξεξηθεξεηάξρεο έρεη κεηαβηβάζεη κε ζρεηηθή εμνπζηνδνηηθή πξάμε ηηο αξκνδηόηεηεο ιήςεο ή πινπνίεζεο ηεο απόθαζεο γηα ηελ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε πνιηηώλ ζηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ησλ νηθείσλ Ξεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ, θξίλεηαη ζθόπηκν νη Γ/λζεηο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ησλ Ξεξηθεξεηώλ λα έρνπλ κεξηκλήζεη γηα ηελ έθδνζε, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο αληηππξηθήο πεξηόδνπ, ζρεηηθήο εμνπζηνδνηηθήο πξάμεο, ε νπνία ζα θαζηζηά ηα Ρκήκαηα Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ησλ αληίζηνηρσλ Ξεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ ππεύζπλα γηα ηελ άκεζε ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηνπ

12 Αληηπεξηθεξεηάξρε. ΑΚΔΠΔΠ ΔΛΔΟΓΔΗΔΠ ΡΝ ΓΖΚΝ ΞΓΛΑΠ ΘΝΙΗΛΓΟΝ Ν ππεύζπλνο Αληηδήκαξρνο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο ζπλεπηθνπξνύκελνο από ηνπο ππαιιήινπο ηνπ γξαθείνπ Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο, ελεκεξώλεη άκεζα ηηο εκπιεθόκελεο πεξεζίεο γηα ηελ ιήςε ηεο απόθαζεο ηνπ Γεκάξρνπ απνκάθξπλζεο. Κεξηκλά γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο πνπ αλαθέξoληαη ζην ελ ιόγσ κλεκνλίν. Θηλεηνπνηεί ην κεραληζκό ηνπ Γήκνπ θαη πξνγξακκαηίδεη ηελ άκεζε κεηαθνξά νρεκάησλ, κεραλεκάησλ θαη πξνζσπηθνύ ζην ζεκείν εθθέλσζεο. Δπηθνηλσλεί κε ηδησηηθά κέζα κεηαθνξάο (ΘΡΔΙ, Ρνπξηζηηθά Ιεσθνξεία) ζε πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηεί, λα ζπλδξάκνπλ ζηε κεηαθνξά ηνπ πιεζπζκνύ. Δπηθνηλσλεί άκεζα κε ηα ηνπηθά κέζα Καδηθήο Δλεκέξσζεο (ηειεόξαζε, ξαδηόθσλν) γηα ηελ, κεηάδνζε νπηηθώλ θαη ερεηηθώλ κελπκάησλ. Δλεκεξώλεη ηνπο θαηνίθνπο γηα ηνπ ειεύζεξνπο ρώξνπο ζπγθέληξσζεο ηνπ Θνηλνύ (ρώξνπο θαηαθπγήο) δίλνληαο πξνηεξαηόηεηα ζηελ δηεπθόιπλζε ησλ αηόκσλ κε πξνβιήκαηα θηλεηηθόηεηα, ό[σο πεξηγξάθεηαη θαη ζην ζρέδην δξάζεο ηνπ παξόληνο κλεκνλίνπ. Νη δνκέο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζην Γήκν (Βνήζεηα ζην ζπίηη) ζα παξέρνπλ ηελ θαηαξρήλ ηαηξηθή θξνληίδα θαη ςπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο. Πηηο παξαιίεο ηνπ Γήκνπ πνπ θαηά θαλόλα ππάξρεη παξνπζία αιινδαπώλ (ηνπξηζηηθά ζέξεηξα θ.ι.π) ν Γήκαξρνο κεξηκλά γηα μελόγισζζε αλαθνίλσζε νξγαλσκέλεο απνκάθξπλζεο πνιηηώλ. ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΕΚΚΕΝΩΗ-ΦΩΡΟΙ ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΥΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΛΗΘΤΜΟΤ ε περίπτωση εκκένωσης ως χώροι προσωρινής φιλοξενίας πληθυσμού ορίζονται: Οι κεντρικές πλατείες τα γήπεδα ο αύλειος χώρος των χολείων και οι παιδικές χαρές στις Σοπικές Κοινότητες. τις παραλιακές και Σοπικές Σουριστικές Κοινότητες (όπου υπάρχουν Σουριστικά θέρετρα κ.λ.π.) με την παρουσία αλλοδαπών το σημείο συγκέντρωσης ορίζεται η κεντρική Πλατεία κάθε Σοπικής Κοινότητας. τις Δημοτικές Κοινότητες Αιγινίου και Κολινδρού ορίζονται οι παρακάτω χώροι: Α) Δ. Κ Αιγινίου: 1. Φώρος της Εμποροπανήγυρις

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΑΘΗΝΑ ΜΑΙΟ 2011 Γ.Α. Φ.Α. 0002 1 0.1 5/2011 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ A. ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΣΟ ΣΑΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ...5 A.1 Πεξηγξαθή ηεο θαηαζθεπήο ηεο ζήξαγγαο θαη ηεο πξόζβαζεο ζε απηή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: Β4ΒΒΗ-ΔΒΛ ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 28 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση.:ΓΔΦΚ Α 5014610 ΔΞ 2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λακία, 22 Γεθεκβξίνπ 2005 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αξ. Πξση.: 6972 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λακία, 22 Γεθεκβξίνπ 2005 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αξ. Πξση.: 6972 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λακία, 22 Γεθεκβξίνπ 2005 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αξ. Πξση.: 6972 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒ. & ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΑΓΑΜ:15PROC002864560 ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΓΑ: 7Υ4691ΩΓ-ΝΛ3 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & Αξ.Πξωη. Γ99/ΠΤ62/2332 ΥΗΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΑΓΑ: 4ΑΚΥΙ-Τ5Β ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ Αξ. Ξξση.: Φ80000/νηθ.9240/597 & ΘΝΗΘΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΘΝΗΛ. ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ : ΘΟΗΑΠ ΑΠΦ. ΚΗΠΘΥΡΥΛ ΡΚΖΚΑ : Β Ραρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΤΜΒΑΗ Σηελ Καιιηζέα Αηηηθήο, ζήκεξα 22.07.2011, εκέξα Παξαζθεπή, ζηα γξαθεία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο Γεληθήο Γξακκαηείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ, ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ, ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ, ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ Δγθύθιηνο ππ αξηζκ. 18 γηα ηε δηελέξγεηα ησλ εθινγώλ ηεο 7 εο Λνεκβξίνπ 2010 γηα ηελ αλάδεημε ΡΥΛ ΓΖΚΝΡΗΘΥΛ ΑΟΣΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ.

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΣ.: 503037 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Μειεηώλ & Δπελδύζεσλ ΣΜΗΜΑ : Αλάπηπμεο Νέσλ Μνξθώλ Σνπξηζκνύ ΣΑΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟΤ ΓΔΛΣΙΟΤ ΣΗ 02.09.2010

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟΤ ΓΔΛΣΙΟΤ ΣΗ 02.09.2010 ΠΑΔ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ Α.Ο. ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟΤ ΓΔΛΣΙΟΤ ΣΗ 02.09.2010 ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΜΖΠΖ ΡΝ ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΗΑΠ Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ ΚΔ ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΞΟΝΡΗΚΖΠΖΠ ΞΔΟ ΞΑΙΑΗΥΛ ΚΔΡΝΣΥΛ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΖΛ ΑΞΝΦΑΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009

ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 Θέκα : «Απεπζείαο παξαρώξεζε, κε αληάιιαγκα, ηνπ δηθαηώκαηνο απιήο ρξήζεο αηγηαινύ, παξαιίαο, όρζεο θαη παξόρζηαο δώλεο κεγάισλ ιηκλώλ θαη πιεύζηκσλ πνηακώλ, ζηνπο Οξγαληζκνύο

Διαβάστε περισσότερα

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ είθνζη επηά (27) κειώλ βξέζεθαλ δέθα επηά (17), ήηνη:

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ είθνζη επηά (27) κειώλ βξέζεθαλ δέθα επηά (17), ήηνη: A Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ. 9/2015 πλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Δήκοσ Θήρας. ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΔΧ : 110/2015 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΓΗΜΑΡΥΟ ΘΗΡΑ : ΑΝΑΣΤΑΣΘΟΣ-ΝΘΚΟΛΑΟΣ ΖΩΡΖΟΣ. ΠΡΟΔΓΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πξνζηαζία Αξρείσλ Δηαηξίαο θαη Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡ: 2108707894, 2108707838,2108707828, 210870756,2108707778,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 1 ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ Άρθρο 1 ο ύζηαζη Δπωνσμία Έδρα 1. πληζηάηαη Αλώλπκε

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Φαξσληηάθεο Γηώξγνο, 2213 Επηβιέπσλ θαζεγεηήο: Παπαδάθεο Νηθόιανο Ιαλνπάξηνο 2015 i

Διαβάστε περισσότερα

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ Θέκα 1 Ο : ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ Θεζκηθό πιαίζην: H ρνξήγεζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ N.2690 «Κύξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. Γεληθή Γηεύζπλζε Ιεηηνπξγίαο & Αλάπηπμεο Γηεύζπλζε Δμνπιηζκνύ Πρνιείσλ Σκήκα Πξνδηαγξαθώλ, Σππνπνίεζεο & Έξεπλαο Αγνξάο Δμνπιηζηηθώλ Μέζσλ ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΧΣΔΥΛΗΘΟ ΔΠΗΚΔΙΖΣΖΡΗΟ ΔΙΙΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΘΔΛΣΡΗΘΖ ΔΙΙΑΓΟ Γ/ΛΖ ΘΑΦΟΤΡΖ 4, 41222 ΙΑΡΗΑ ΣΖΙ.: 2410 627142, FAX: 2410 627143 E-mail: geotee_l@otenet.gr ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ: Δπδνθία Παπαθξίβνπ ΔΙΙΖΛΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παραζκεσή 25/02/2014 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ Δ Π Η Σ Ρ Ο Π Ζ Π Ο Η Ο Σ Ζ Σ Α Ε

Διαβάστε περισσότερα

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3).

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Σελίδα 1 Α. ΠΟΙΟΙ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΣΟ ΕΝΣΤΠΟ Ε3 Β. ΠΩ ΚΑΙ ΠΟΣΕ ΤΠΟΒΑΛΛΕΣΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΟΡΘΛΟ ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΑ ΥΟΚΘΙΩΜ ΕΠΘΣΡΟΠΩΜ ΙΑΘ ΡΤΘΛΘΕΘ ΟΘΙΟΜΟΛΘΙΩΜ ΘΕΛΑΣΩΜ ΣΟΤ ΙΑΚΚΘΙΡΑΣΘΙΟΤ ΔΗΛΟΤ (ΦΕΙ 318/2011)

ΙΑΘΟΡΘΛΟ ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΑ ΥΟΚΘΙΩΜ ΕΠΘΣΡΟΠΩΜ ΙΑΘ ΡΤΘΛΘΕΘ ΟΘΙΟΜΟΛΘΙΩΜ ΘΕΛΑΣΩΜ ΣΟΤ ΙΑΚΚΘΙΡΑΣΘΙΟΤ ΔΗΛΟΤ (ΦΕΙ 318/2011) ΙΑΘΟΡΘΛΟ ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΑ ΥΟΚΘΙΩΜ ΕΠΘΣΡΟΠΩΜ ΙΑΘ ΡΤΘΛΘΕΘ ΟΘΙΟΜΟΛΘΙΩΜ ΘΕΛΑΣΩΜ ΣΟΤ ΙΑΚΚΘΙΡΑΣΘΙΟΤ ΔΗΛΟΤ (ΦΕΙ 318/2011) ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΩΡΔΟΗΘΩΛ ΑΞΝΘΔΛΡΟΩΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖ ΡΝΞ. ΑΡΝΓ/ΠΖΠ Γ/ΛΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

Τπνπξγηθή ηξνπνινγία ζην λνκνζρέδην «Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα»

Τπνπξγηθή ηξνπνινγία ζην λνκνζρέδην «Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα» Τπνπξγηθή ηξνπνινγία ζην λνκνζρέδην «Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα» Γηα ηελ ηξνπνπνίεζε δηαηάμεωλ ηνπ λόκνπ 3966/2011 (Φ.Δ.Κ. 118 Α ) όζνλ αθνξά ηα Πεηξακαηηθά Πξόηππα ρνιεία. 1. Γεληθά Αηηηνινγηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΦΑΤ)

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΦΑΤ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΥΩΡΟΤ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΑΦΗ ΤΠΟΛΔΙΜΜΑΣΩΝ (Υ.Τ.Σ.Τ.) ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ :

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή κατά των Διακρίσεων

Αρχή κατά των Διακρίσεων Αρχή κατά των Διακρίσεων Καηεπζπληήξηεο Αξρέο γηα ηελ Εμππεξέηεζε θαη ηε Μεηαρείξηζε Επηβαηηθνύ Κνηλνύ Δηαθόξσλ Εζληθνηήησλ από κέξνπο Εηαηξεηώλ πνπ εθηεινύλ Δεκόζηεο πγθνηλσλίεο θαη Οδεγώλ Λεσθνξείσλ

Διαβάστε περισσότερα

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Μαπούζι, 20/05/2014 Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Σκήκα Γξαθείν : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλόο Γ/λζε : Αγξάθσλ 3-5 Σαρ. Κώδηθαο : 15123 Μαξνύζη Σειέθσλν:

Διαβάστε περισσότερα