ΑΔΑ: ΒΙΞΠΩΗΒ-ΤΘ9 5474/ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΙΞΠΩΗΒ-ΤΘ9 5474/18-3-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ"

Transcript

1 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 5474/ ΑΠΟΦΑΣΗ: 174 Από το πρακτικό 9 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, την έγκριση της δαπάνης και την κατάρτιση των όρων δημοπράτησης για την συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων». Στο Σχηματάρι την 18 η ΜΑΡΤΙΟΥ 2014, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 11:00 μ.μ., στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την αριθμ. 5217/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της (Αντιδημάρχου Τανάγρας). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο επτά μελών παρόντα ήταν πέντε μέλη: Παρόντες Απόντες 1.- Κανέλλος Αντώνιος (Πρόεδρος) 1. Αναστασίου Ιωάννης 2.- Αρκούδας Βασίλειος 2. Βλάχος Βασίλειος 3.- Γκίνης Ιωάννης 4.- Μπλάνας Χρήστος 5.- Χρήστου Γεώργιος Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Πίκου Ευαγγελία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το (6ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, εξέθεσε στην Οικονομική Επιτροπή ότι: Όπως γνωρίζουμε κατά τη διάρκεια του έτους απαιτείται να γίνουν διάφορες συντηρήσεις και επισκευές των μεταφορικών μέσων των υπηρεσιών του δήμου μας. Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση που συνέταξε η τεχνική υπηρεσία του δήμου μας οι πάσης φύσεως εργασίες επισκευής / συντήρησης / αντικατάστασης φθαρμένων ή κατεστραμμένων τμημάτων σε εξωτερικά συνεργεία, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας των απαραίτητων ανταλλακτικών των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήµου, για εργασίες που τυχόν θα προκύψουν κατά την διάρκεια του έτους Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της εργασίας διέπονται από τις εξής διατάξεις : Του Π.Δ. 28/1980 Του Ν. 2286/1995 Του Ν. 3463/2006 Του Ν. 3548/2007 Το N. 3731/2008. Το Ν. 3801/2009 Του Ν. 3852/2010. Του N. 3861/2010

2 Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί με βάση τους όρους που θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή. Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού θα είναι η χαμηλότερη προσφορά με συμπλήρωση τιμολογίου για τις εργασίες που περιγράφονται στις Τεχνικές Εκθέσεις που έχουν υποχρέωση να συντάσσουν οι συμμετέχοντες & με έκπτωση επί τοις εκατό (%) επί του τιμολογίου. Το συνολικό κόστος βάσει του προϋπολογισμού του, ανέρχεται στα ,00 με Φ.Π.Α. Αναλυτικά ο ενδεικτικός προϋπολογισμός έχει ως εξής: ΟΧΗΜΑ ΜΑΡΚΑ / ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ BMW ΚΗΥ 6145 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI MATRIX ΚΗΥ 6268 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ MERCEDES ΚΗΥ 6284 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ MERCEDES E200 KHΥ 6277 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ RENAULT ΚΗΥ 6288 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ TOYOTA ΚΗΥ 6274 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ VW TRANSPORTER ΚΗΗ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΗΓΟ IVECO ΚΗΗ 4459 ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES ΚΗΥ 6294 MERCEDES L608D ΚΗΥ 6290 NISSAN ΚΗΥ 6281 SKODA KHY 6280 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ IVECO ΒΙΜ 9199 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ IVECO ΒΙΜ 9282 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES ΚΗΥ 6137 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES ΚΗΥ 6135 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES KHY 6291 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ RENAULT ΚΗΥ 6285 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ VOLVO F619 ΚΗΥ 6257 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ MERCEDES ΜΕ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ PIAGGIO ΜΕ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΜΕ ΣΚΟΥΠΑ BUCHER GUYER ΜΕ ΣΚΟΥΠΑ DULEVO 5000 ΜΕ90519 ΣΚΟΥΠΑ IVECO ΜΕ FORD RANGER ΚΗΥ 6264 MITSUBISHI L200 ΚΗΥ 6122 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜ ΟΣ (συμπ. Φ.Π.Α) , , ,00

3 MITSUBISHI L200 ΚΗΥ 6148 TOYOTA ΚΗΥ 1047 TOYOTA HILUX ΚΗΗ 4454 ΔΙΚΥΚΛΟ ΒΙΚ 811 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ/ ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB 3CK ΜΕ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ/ ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB 3CK ΜΕ55629 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ/ ΦΟΡΤΩΤΗΣ KOMATSU ΜΕ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ/ ΦΟΡΤΩΤΗΣ KOMATSU ME ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ MITSUBISHI ΜΕ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΗΓΟ IVECO KHH 4455 MITSUBISHI L200 ΚΗΥ 6121 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ SUZUKI ΚΗΥ ,00 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ SUZUKI BALENO ΚΗΥ 6252 ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ JCB ME ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ EMBIENTE CE ΜΕ VW CADDY ΚΥΗ , ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ IVECO ΚΗΥ 6127 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ VOLVO ΚΗΥ ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ,00 Οι τεχνικές προδιαγραφές για τη συντήρηση και επισκευή των μεταφορικών μέσων είναι οι κάτωθι: 1. ΓΕΝΙΚΑ Η εκτέλεση της εργασίας θα πραγματοποιηθεί με βάση τους όρους που θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή με κατάθεση από πλευράς των διαγωνιζομένων τιμοκαταλόγων ανταλλακτικών και ελαστικών και χρέωσης της ώρας εργασίας των εταιριών τους, συνεργείων τους για τις εργασίες συντήρησης και επισκευής μετά των ανταλλακτικών, και επί των τιμών των τιμοκαταλόγων θα προσφερθεί ποσοστιαία επί τοις εκατό (%) έκπτωση για την αξία των αναγκαίων ανταλλακτικών, και ελαστικών. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή σύνταξη των προσφορών τους βασιζόμενοι σε στοιχεία που θα συλλέξουν σε συνεννόηση με την υπηρεσία. Τα ποσά που αναφέρονται ανά κατηγορία δαπάνης στον ενδεικτικό προϋπολογισμό δεν δεσμεύουν το Δήμο όσον αφορά στη διάθεσή τους ανά τύπο μηχανήματος και υπερκατασκευής. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει αδαπάνως την μεταφορά του οχήματος στο συνεργείο του εάν αυτό ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

4 Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για τη μεταφορά και παράδοση των αντίστοιχων μηχανικών μερών στην περίπτωση που το προς επισκευή εξάρτημα αποσυναρμολογηθεί εντός του δημοτικού συνεργείου επισκευής μηχανημάτων και οχημάτων. Επίσης είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του προσωπικού του ή άλλου μέχρι παράδοσης αυτών. 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ο ανάδοχος την επομένη ημέρα από την είσοδο του οχήματος στο συνεργείου του, υποχρεούται να υποβάλλει γραπτώς στο Δήμο «ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» με την αιτία που προκάλεσε την βλάβη, αναλυτική περιγραφή αυτής ή της αιτούμενης συντήρησης, των ανταλλακτικών & την εκτίμηση της σχετικής δαπάνης. Το δελτίο αυτό διαβιβάζεται αυθημερόν στην Υπηρεσία για έλεγχο & έγκριση από την σχετική επιτροπή ελέγχου συντήρησης και επισκευής οχημάτων. Αφού λάβει την έγκριση, επισκευάζεται το όχημα & συντάσσεται «ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» με αναλυτική περιγραφή της βλάβης που αποκαταστάθηκε ή της συντήρησης που έγινε, των ανταλλακτικών που χρησιμοποιήθηκαν & της τελικής δαπάνης. 3. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ Οι κυριότερες εργασίες που προκύπτουν ανά είδος επισκευής, και οι οποίες πιθανόν να προκύψουν κατά το έτος 2014, δίδονται ενδεικτικά ομαδοποιημένες παρακάτω. Οι κυριότερες εργασίες πιθανόν να απαιτούν και ανταλλακτικά για την αποπεράτωσή τους και δεν αποκλείουν άλλες δευτερεύουσες εργασίες που τυχόν θα προκύψουν και δεν μπορούν να προβλεφθούν. a. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Μηχ/κα, Ηλ/κα κλπ) i. Επισκευή και συντήρηση κινητήρα 1. Ρεκτιφιέ στροφάλου 2. Εφαρμογή κουζινέτων 3. Ρεκτιφιέ εδρών και βαλβίδων 4. Πλάνισμα καπακιού 5. Πλάνισμα κορμού κινητήρα 6. Αλλαγή δακτυλιδιών μπιελών και εφαρμογή πείρων 7. Αντικατάσταση χιτωνίων 8. Αλλαγή κουζινέτων εκκεντροφόρου και εφαρμογή 9. Αλλαγή οδηγών βαλβίδων 10. Αλλαγή εδρών βαλβίδων 11. Φλάντζες τσιμούχες 12. Ελατήρια 13. Επισκευή μηχανισμού κίνησης βαλβίδων 14. Ρύθμιση βαλβίδων 15. Αλλαγή αντλία νερού 16. Έλεγχος επισκευή αντλίας πετρελαίου 17. Καθαρισμός ακροφύσιων ψεκασμού 18. Επισκευή υπερσυμπιεστή 19. Αλλαγή φίλτρων λαδιού αέρα πετρελαίου 20. Έλεγχος καυσαερίων 21. Αποσυναρμολόγηση συναρμολόγηση

5 ii. Επισκευή και συντήρηση κιβώτιου ταχυτήτων 1. Αλλαγή φουρκέτες 2. Αλλαγή συγχρόνιζε 3. Αλλαγή ρουλεμάν 4. Αλλαγή γραναζιών 5. Επισκευή αργό γρήγορο 6. Φλάντζες τσιμούχες 7. Πρωτεύων άξονας κομπλέ 8. Δευτερεύων άξονας κομπλέ 9. Σταυροί ταχυτήτων 10. Σταθερά ταχυτήτων 11. Επισκευή αυτομάτων κιβωτίων ταχυτήτων iii. Επισκευή και συντήρηση συμπλέκτη 1. Επισκευή άνω τρόμπας συμπλέκτη 2. Επισκευή κάτω τρόμπας συμπλέκτη 3. Αλλαγή σετ δίσκου πλατώ ρουλεμάν 4. Ζεύγη φερμουίτ 5. Επισκευή δίσκου 6. Επισκευή πλατώ 7. Αλλαγή φυσούνας iv. Επισκευή και συντήρηση αναρτήσεων 1. Αλλαγή αμορτισέρ 2. Αλλαγή - επισκευή σούστες 3. Αλλαγή μπρακέτα 4. Αλλαγή σινεμπλόκ 5. Αλλαγή κόντρες κλπ. v. Επισκευή και συντήρηση εμπρόσθιου συστήματος 1. Ακραξώνιο 2. Πείρος ακραξωνίου 3. Ρουλεμάν πείρων ακραξωνίων 4. Ρουλεμάν μουαγιέ 5. Τσιμούχες μουαγιέ 6. Ροδέλες 7. Ροδέλες μεταλλικές 8. Γλίστρες κουζινέτα 9. Τάπες πηροδακτυλιών 10. Γρασσαδοράκια 11. Αλλαγή ακρόμπαρα μικρής μεγάλης μπάρας 12. Έλεγχος επισκευή μηχανισμού διεύθυνσης 13. Έλεγχος επισκευή υδραυλικής αντλίας τιμονιού 14. Έλεγχος αλλαγή μαρκούτσια πιέσεως vi. Επισκευή και συντήρηση αεροσυμπιεστών 1. Στρόφαλος 2. Ρουλεμάν 3. Ελατήρια κόφλερ, σετ 4. Δακτυλίδια 5. Μπιέλες 6. Σετ ελατήρια 7. Σετ φλάντζες 8. Σκάστρα κόφλερ

6 9. Σετ φλάντζες κόφλερ 10. Σετ ελατήρια κόφλερ 11. Βαλβίδα κόφλερ 12. Χιτώνιο κόφλερ 13. Φίλτρα vii. Επισκευή και συντήρηση διαφορικού 1. Επισκευή αντικατάσταση πηνίο κορώνα ρουλεμάν 2. Επισκευή αντικατάσταση μειωτήρων ημιαξονίων 3. Φλάντζες τσιμούχες viii. Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρικών συστημάτων 1. Γενική επισκευή μίζας 2. Αλλαγή μίζας 3. Γενική επισκευή και έλεγχος δυναμό αυτομάτου 4. Αλλαγή δυναμό 5. Έλεγχος και επισκευή φωτισμού 6. Αλλαγή φαναριών ix. Επισκευή και συντήρηση καμπίνας-οχήματος 1. Αντικατάσταση αμορτισέρ κουβουκλίου 2. Αντικατάσταση μπουκάλας ανύψωσης 3. Έλεγχος επισκευή αλλαγή υδραυλικής αντλίας ανύψωσης 4. Αντικατάσταση ταπετσαρίας οροφής καμπίνας 5. Αντικατάσταση ταπετσαρίας θυρών και πίσω μέρους καμπίνας 6. Αντικατάσταση πατώματος καμπίνας 7. Επισκευή συστήματος άρθρωσης καμπίνας στο σασί 8. Επισκευή καθισμάτων αέρος 9. Αλλαγή αφρολέξ, τελάρων, ελατηρίων και ταπετσαρίας κατά περίπτωση 10. Επισκευή μηχανισμού βάσης καθίσματος 11. Αντικατάσταση εμπρόσθιου υαλοπίνακα 12. Αντικατάσταση υπολοίπων υαλοπινάκων 13. Επισκευή αρθρώσεων θυρών 14. Αντικατάσταση μηχανισμών ανύψωσης παραθύρων 15. Αντικατάσταση μηχανισμού ασφάλισης θυρών 16. Τσιμούχες στεγανοποίηση x. Επισκευή και συντήρηση ταχογράφου 1. Επισκευή και συντήρηση ταχογράφου xi. Επισκευή και συντήρηση συστήματος πέδησης 1. Έλεγχος δικτύου αέρος 2. Έλεγχος κεντρικής βαλβίδας 3. Έλεγχος αλλαγή φυσούνες τροχών 4. Έλεγχος αλλαγή ρεγουλατόρων φρένων 5. Έλεγχος τορνίρισμα ταμπούρων 6. Έλεγχος - αλλαγή σιαγώνων φερμουίτ 7. Λίπανση αντικατάσταση ρουλεμάν τροχών μουαγιέ 8. Τσιμούχες δαχτυλίδια

7 b. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ i. Κυριότερες εργασιών υπερκατασκευών απορριμματοφόρων 1. Επισκευή αντλίας ΥΠ 2. Αντικατάσταση κυλίνδρου αέρος συστήματος εξωτερικής πλύσης 3. Αντικατάσταση χειριστηρίου για τις λειτουργίες του θαλάμου πλύσης 4. Επισκευή προγράμματος λειτουργιών συστήματος πλύσης 5. Επισκευή σπασμένου ανυψωτικού μηχανισμού 6. Αντικατάσταση ηλεκτροβαλβίδας ανυψωτικού μικρών κάδων 7. Επισκευή μπράτσου ανύψωσης κεφαλής πλύσης 8. Επισκευή κεφαλής πλύσης 9. Αντικατάσταση πόρτας θαλάμου πλύσης κάδων 10. Αντικατάσταση μπλοκ βαλβίδων νερού 11. Αντικατάσταση κουζινέτων αιώρας 12. Αντικατάσταση ασφαλιστικού πιέσεως νερού 13. Αντικατάσταση βαλβίδας και πηνίου χειριστηρίου μοτέρ αντλίας υψηλής πίεσης 14. Αντικατάσταση λάστιχου στεγανοποιήσεως καταπακτής 15. Αντικατάσταση ρυθμιστικών βαλβίδων ανυψωτικού και πόρτας πλυντηρίου 16. Αντικατάσταση φίλτρων υδραυλικού 17. Επισκευή αντλίας υψηλής πιέσεως 18. Αφαίρεση συστήματος ανύψωσης κεφαλής πλύσης 19. Επισκευή συστήματος ανύψωσης κεφαλής πλύσης 20. Τοποθέτηση συστήματος ανύψωσης κεφαλής πλύσης 21. Αντικατάσταση υδραυλικού μπλοκ βαλβίδων νερού με νέου τύπου ii. Κυριότερων εργασίες υπερκατασκευών καλαθοφόρων 1. Απλό service ανυψωτικού (βάσης κορμού - βραχίονα) 2. Επισκευή καλαθιού 3. Επισκευή συστήματος ασφάλισης 4. Επισκευή βαρούλκου 5. Επισκευή τροχαλίας 6. Επισκευή ραούλου 7. Αντικατάσταση μαρκουτσιού 8. Έλεγχος χειριστηρίων 9. Έλεγχος βαλβίδας Με την αριθμ. 57/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η εκτέλεση των πάσης φύσεως εργασιών επισκευής συντήρησης αντικατάστασης φθαρμένων ή κατεστραμμένων τμημάτων των οχημάτων του Δήμου από εξωτερικά συνεργεία, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας των απαραίτητων ανταλλακτικών των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου και ορίστηκε ότι η εκτέλεση της εν λόγω υπηρεσίας θα γίνει με ανοικτό διαγωνισμό. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1, περ. ε, του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/ ), στις αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής ανήκει η κατάρτιση των όρων, η σύνταξη της διακήρυξης και η διεξαγωγή και κατακύρωση όλων των δημοπρασιών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

8 Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1, περ. δ, του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/ ), στις αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής ανήκει η έγκριση των δαπανών και η διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού. Στον Κ.Α του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου Τανάγρας, οικονομικού έτους 2014 έχει εγγραφεί συνολική πίστωση ποσού ,00. Η διαθέσιμη πίστωση που υπάρχει ανέρχεται στο ποσό των ,00 προορισμένη για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Στον Κ.Α του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου Τανάγρας, οικονομικού έτους 2014 έχει εγγραφεί συνολική πίστωση ποσού ,00. Η διαθέσιμη πίστωση που υπάρχει ανέρχεται στο ποσό των ,00 προορισμένη για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Στον Κ.Α του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου Τανάγρας έχει εγγραφεί συνολική πίστωση ποσού ,00. Η διαθέσιμη πίστωση που υπάρχει ανέρχεται στο ποσό των ,00 προορισμένη για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Στον Κ.Α του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου Τανάγρας, οικονομικού έτους 2014 έχει εγγραφεί συνολική πίστωση ποσού ,00. Η διαθέσιμη πίστωση που υπάρχει ανέρχεται στο ποσό των ,00 προορισμένη για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Στον Κ.Α του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου Τανάγρας, οικονομικού έτους 2014 έχει εγγραφεί συνολική πίστωση ποσού ,00. Η διαθέσιμη πίστωση που υπάρχει ανέρχεται στο ποσό των ,00 προορισμένη για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Στον Κ.Α του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου Τανάγρας, οικονομικού έτους 2014 έχει εγγραφεί συνολική πίστωση ποσού ,00. Η διαθέσιμη πίστωση που υπάρχει ανέρχεται στο ποσό των ,00 προορισμένη για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Παρακαλώ να ληφθεί απόφαση για την: 1. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για τη συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων του δήμου μας. 2. Έγκριση δαπάνης ποσού ,00, σε βάρος του Κ.Α με 3. Έγκριση δαπάνης ποσού ,00, σε βάρος του Κ.Α με 4. Έγκριση δαπάνης ποσού ,00, σε βάρος του Κ.Α με 5. Έγκριση δαπάνης ποσού ,00, σε βάρος του Κ.Α με 6. Έγκριση δαπάνης ποσού 5.000,00, σε βάρος του Κ.Α με 7. Έγκριση δαπάνης ποσού ,00, σε βάρος του Κ.Α με 8. Κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων του δήμου μας

9 Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ όψη: 1. Την εισήγηση του Προέδρου 2. Τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περ. δ, του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/ ) 3. Τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περ. ε, του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/ ) 4. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/ ) και ιδιαίτερα την παρ. 1 και την παρ. 4 του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/07 5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 6. Τις διατάξεις του Ν. 2286/ Τις διατάξεις του Ν. 3548/ Τις διατάξεις του N. 3731/ Τις διατάξεις του Ν. 3801/ Τις διατάξεις του N. 3861/ Την τεχνική έκθεση. 12. Την αριθμ. 57/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 13. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στους αντίστοιχους Κ.Α. Εξόδων στον προϋπολογισμό του δήμου Τανάγρας οικονομικού έτους Την αριθμ. 144/2014 Δέσμευση Ανάληψης Υποχρέωσης Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α 1. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές για τη συντήρηση των μεταφορικών μέσων έτους 2014, όπως αυτές αναφέρονται στην τεχνική έκθεση που συνέταξε η τεχνική υπηρεσία. 2. Εγκρίνει την αριθμ. 144/2014 Δέσμευση Ανάληψης Υποχρέωσης. 3. Εγκρίνει δαπάνη ποσού ,00, σε βάρος του Κ.Α με 4. Εγκρίνει δαπάνη ποσού ,00, σε βάρος του Κ.Α με 5. Εγκρίνει δαπάνη ποσού ,00, σε βάρος του Κ.Α με 6. Εγκρίνει δαπάνη ποσού ,00, σε βάρος του Κ.Α με 7. Εγκρίνει δαπάνη ποσού 5.000,00, σε βάρος του Κ.Α με 8. Εγκρίνει δαπάνη ποσού ,00, σε βάρος του Κ.Α με 9. Τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά για την συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ενδεικτικού προϋπολογισμού ,00 με Φ.Π.Α. 23% με τους εξής όρους: 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Τόπος και χρόνος Διενέργειας του διαγωνισμού Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 14 η Απριλίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα που βρίσκεται στην Πλ. Παμμεγίστων Ταξιαρχών ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 2. Δικαιούμενοι συμμετοχής Δικαιολογητικά 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

10 Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που έχουν αντίστοιχη εμπειρία στην εκτέλεση της εργασίας, όπως αυτή περιγράφεται στην παρούσα διακήρυξη. Τα συμπράττοντα φυσικά ή νομικά πρόσωπα οφείλουν κατά την κατάρτιση και υπογραφή της σύμβασης να καταθέσουν συμβολαιογραφική πράξη, που θα διευκρινίζει τους όρους της κοινοπραξίας. Η αναθέτουσα αρχή δεν έχει την πρόθεση να επιβάλει άλλη ιδιαίτερη νομική μορφή στην ανάδοχο κοινοπραξία. 2. Μαζί με την προσφορά τους πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά: 1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 2. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου ή επαγγελματικής οργάνωσης. 3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί σε αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας. 4. Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού 5. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης και της συγγραφής υποχρεώσεων και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα καθώς και ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμούς των ΟΤΑ και του δημοσίου. 6. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένοι να εκτελέσουν τη συντήρηση και επισκευή όλων των οχημάτων του Δήμου ανεξαρτήτου μάρκας και τύπου. 2. ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Τρόπος Σύνταξης των Προσφορών Οι διαγωνιζόμενοι παραδίδουν την οικονομική προσφορά μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο αναγράφεται: α) ο τίτλος της δημοπρατούμενης υπηρεσίας β) η λέξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" γ) η επωνυμία αυτού Ο φάκελος αυτός τοποθετείται μέσα σε άλλο κλειστό φάκελο, στον οποίο τοποθετούνται όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής που ορίζονται στη διακήρυξη και φέρει γραμμένα τα ακόλουθα : α) ο τίτλος της δημοπρατούμενης υπηρεσίας β) η λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ" γ) η επωνυμία αυτού Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους. Οι προσφορές των κοινοπραξιών πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από όλους τους κοινοπρακτούντες και αν πρόκειται για εταιρείες από τους νόμιμους εκπροσώπους τους. Σε όλες τις δημοπρασίες οι ενδιαφερόμενοι παρίστανται αυτοπροσώπως. Οι Α.Ε εκπροσωπούνται από μέλος του διοικητικού τους συμβουλίου ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Οι προσφορές των κοινοπραξιών, κατατίθενται από όλα τα μέλη αυτών, αυτοπροσώπως ή από κοινό εκπρόσωπο, που ορίζεται με

11 συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Κανείς δεν μπορεί, στην ίδια δημοπρασία, να εκπροσωπήσει περισσότερες από μια εταιρείες ή κοινοπραξίες. Επίσης, δεν μπορεί ο εκπροσωπών ή το μέλος διοικητικού συμβουλίου συμμετέχουσας εταιρείας να συμμετάσχει ξεχωριστά, για τον εαυτό του. Δεν μπορεί επίσης να συμμετάσχει στη δημοπρασία για δικό του λογαριασμό, υπάλληλος εταιρείας που συμμετέχει σε αυτήν ή ειδικοί σύμβουλοι, που αμείβονται από αυτή με μισθό ή με κάποιον άλλον τρόπο. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται ταχυδρομικά συστημένη επιστολή στην διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ Με την ένδειξη : Φάκελος προσφοράς για τον ανοικτό διαγωνισμό για την συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 2. Εγγυήσεις 1. Εγγύηση συμμετοχής: Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης της εργασίας. Κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τραπέζης ή του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων και συντάσσεται κατά τον ισχύοντα τύπο του δημοσίου. 2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο με το 5% του συμβατικού ποσού. Κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τραπέζης ή του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων και συντάσσεται κατά τον ισχύοντα τύπο του δημοσίου. 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Παραλαβή προσφορών Οι προσφορές γίνονται δεκτές από την αρμόδια για την διεξαγωγή της δημοπρασίας επιτροπή που συνεδριάζει δημόσια, μέχρι την ώρας λήξης αποδοχής προσφορών, που ορίζεται στη διακήρυξη. Σε κάθε φάκελο που παραδίδεται αναγράφεται ο αύξων αριθμός της προσφοράς, ο οποίος αναγράφεται και στο πρακτικό, όπως επίσης αναγράφεται και η τυχόν απόρριψή της Όταν παρέλθει αυτή η ώρα, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, η λήξη της παράδοσης των προσφορών η οποία αναγράφεται και στα πρακτικά. Απαγορεύεται η για οποιονδήποτε λόγο αποδοχή προσφοράς μετά την παρέλευση του χρόνου αυτού, με ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού, εκτός εάν η εμπρόθεσμη επίδοση προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την παρέλευση του χρόνου που ορίζεται στη διακήρυξη. 2. Έλεγχος δικαιολογητικών Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών, συνεχίζεται η δημόσια συνεδρίαση και αρχίζει από την επιτροπή, ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής κατά σειρά επίδοσης τους. Τα έγγραφα που βρίσκονται σε κάθε φάκελο αναγράφονται στα πρακτικά περιληπτικά μεν αλλά με τρόπο που να φαίνεται εάν είναι σύμφωνα ή όχι με τους όρους της διακήρυξης. Ο φάκελος που περιέχει την «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», παραμένει σφραγισμένος και αναγράφεται σε αυτόν ο ίδιος αύξων αριθμός με

12 αυτόν που αναγράφηκε στον ανοικτό φάκελο. Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των συμμετεχόντων, όσοι παρίστανται στην αίθουσα του διαγωνισμού εξέρχονται και η συνεδρία καθίσταται μυστική. Η επιτροπή συνεδριάζει μυστικά, ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζομένων και αποφασίζει ποιοι θα αποκλειστούν. Στη συνέχεια η συνεδρία γίνεται πάλι δημόσια της συνεδρίας και ο πρόεδρος της επιτροπής ανακοινώνει αυτούς που αποκλείονται από τη δημοπρασία, καθώς και τους λόγους αποκλεισμού τους και τους καλεί να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα τους μαζί με την σφραγισμένη προσφορά τους. 3. Αποσφράγιση των Προσφορών Οι φάκελοι των προσφορών που έγιναν δεκτές στη δημοπρασία, αποσφραγίζονται σε ημερομηνία που κοινοποιείται έγκαιρα στους διαγωνιζόμενους, κατά σειρά από την επιτροπή και οι προσφερόμενες τιμές ανακοινώνονται δημόσια. Προσφορές που δεν έχουν την υπογραφή του μειοδότη ή δεν είναι σύμφωνες με τους όρους της διακηρύξεως απορρίπτονται. Απορρίπτονται και οι προσφορές που δε φέρουν το νόμιμο μηχανόσημο και δε χαρτοσημαίνονται σύμφωνα με το νόμο. 4. Ανακήρυξη αναδόχου Ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμήν. Σε περίπτωση που περισσότεροι του ενός έχουν προσφέρει την ίδια χαμηλότερη τιμή γίνεται κλήρωση μεταξύ αυτών. Ο ανακηρυχθείς ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει το σχετικό πρακτικό της δημοπρασίας. Εάν αρνηθεί να υπογράψει το πρακτικό κηρύσσεται έκπτωτος με αποφάσεως του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου 5. Ενστάσεις Οι ενστάσεις κατά της δημοπρασίας, κατατίθενται στην επιτροπή που διενέργησε τη δημοπρασία στο δήμο, μέχρι την επόμενη από τη διεξαγωγή της δημοπρασίας εργάσιμη ημέρα. Οι ενστάσεις που κατατέθηκαν στον δήμο πρωτοκολλούνται και διαβιβάζονται αυθημερόν στην επιτροπή που διενήργησε τη δημοπρασίας. Για τις ενστάσεις αποφαίνεται η Οικονομική Επιτροπή. 4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ 1. Κατακύρωση Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται από την Ο.Ε, μέσα σε δέκα ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων. 2. Τόπος και Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας Ο χώρος παροχής της εργασίας είναι τα αμαξοστάσια του Δήμου Τανάγρας, στις έδρες των Δημοτικών Ενοτήτων. Σε περίπτωση που το μεταφορικό μέσο δεν είναι δυνατό να επισκευαστεί εκεί, μεταφέρεται με ευθύνη του αναδόχου στην έδρα του αναδόχου. Το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών ορίζεται έως τις 31/12/ Κρατήσεις Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες της νόμιμες κρατήσεις που ορίζονται, εκτός του ΦΠΑ με τον οποίο βαρύνεται ο Δήμος. 4. Τρόπος Πληρωμής Ο ανάδοχος θα πληρώνεται ως εξής: Με την ολοκλήρωση της κάθε εργασίας θα συντάσσεται βεβαίωση καλής εκτέλεσης υπογεγραμμένη από τα μέλη της επιτροπής συντήρησης και επισκευής οχημάτων του Δήμου. Στη συνέχεια ο ανάδοχος θα μπορεί να

13 εκδώσει τιμολόγιο, το οποίο θα ακολουθεί τη νόμιμη διαδικασία για πληρωμή Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου εξαιτίας συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό. Στο χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά το νόμο. 5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται από την Κα Μαρία Τουμάζου, στο τηλέφωνο και φαξ , τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την παραμονή διενέργειας του διαγωνισμού. 6. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 1. Το σύστημα του διαγωνισμού θα είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμολογίων των συνεργείων των επίσημων αντιπροσωπειών των μεταφορικών μέσων και κριτήριο κατακύρωσης, η χαμηλότερη τιμή. 2. Για την συγκεκριμένη ανάθεση εργασιών υπάρχει εγκεκριμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2009 και στους κωδικούς , , , , , ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Περίληψη της παρούσας θα δημοσιευτεί άπαξ στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες του νομού, σε μία (1) εβδομαδιαία εφημερίδα του νομού, σε μία (1) ημερήσια γενικών ειδήσεων μεγάλης κυκλοφορίας της Αθήνας (ή σε μία δημοπρασιών ή σε οικονομική) και θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος. Τα έξοδα δημοσίευσης της αρχικής διακήρυξης του Δημάρχου και της τυχόν επαναληπτικής καθώς και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας καταβάλλονται από τον ανάδοχο και οι σχετικές αποδείξεις πληρωμής προσκομίζονται από αυτόν κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 174/2014 Το πρακτικό αυτό υπογράφουν οι εξής: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1. ΑΡΚΟΥΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2. ΓΚΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3. ΜΠΛΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4. ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

14 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 28/5/213 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 16572 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. Δημάρχου: 117 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α.Διάκου Τ.Κ. : 14565,

Διαβάστε περισσότερα

14REQ002488451 2014-12-18

14REQ002488451 2014-12-18 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24183/18-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 739 Από το πρακτικό 41 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 2015» Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΖΟΡΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 2015» Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΖΟΡΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία «Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων και συλλογή αγριόχορτων Δημοτικής Ενότητας Βέροιας» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία «Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων και συλλογή αγριόχορτων Δημοτικής Ενότητας Βέροιας» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 4-05-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Αριθμ.πρωτ :16726 Δ Η Μ Ο Σ Β Ε Ρ Ο Ι Α Σ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Κ.Α. 35.7336.004 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 14PROC002327056 Νεα Μουδανια 07-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 31293 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ : Ποιότητα Ζωής, Καθαριότητας &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000,00 ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000,00 ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ταχ.Δ/νση :Δρόμος αεροδρομίου Πληροφορίες: Τηλέφωνο : 2695048125 Fax : 2695023004 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002632744 2015-03-12

15PROC002632744 2015-03-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Κύθηρα 10.3.2015 Αριθ.Πρωτ.: 899 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Αρ. Μελέτης: 17/2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Αρ. Μελέτης: 17/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ Η Μ Ο Σ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Προϋπολογισµός.: 244.270,00 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΙΤΛΟΣ: «Προµήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου από 31/07/2014 μέχρι 31/07/2015» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου από 31/07/2014 μέχρι 31/07/2015» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι 17 06 2014 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 10894 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου από 31/07/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή οχημάτων για το έτος 2015-2016.

ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή οχημάτων για το έτος 2015-2016. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή οχημάτων για το έτος 2015-2016. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 346.245,00 (

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοµοτηνή, 23/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ Αρ.πρωτ. : 47896 ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή

Διαβάστε περισσότερα

(ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΔ 28/80 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ

(ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΔ 28/80 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 6/2011 (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΔ 28/80 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΡΩΝ (ΠΛΑΙΣΙΩΝ) ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΡΩΝ (ΠΛΑΙΣΙΩΝ) ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ KAI ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 188,000,00 ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :ΣΑΤΑ. ΑΡΘΡΟ 1ο. ΑΡΘΡΟ 2ο. ΑΡΘΡΟ 3ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :ΣΑΤΑ. ΑΡΘΡΟ 1ο. ΑΡΘΡΟ 2ο. ΑΡΘΡΟ 3ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22 Λάρισα 19-09-2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΣΥΝΑΠΑΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΗΛ. : 2410

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΠΡΟΫΠ. 40.590,00(με ΦΠΑ) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Ορχομενού Έχοντας υπόψη 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Διακήρυξης 5/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Διακήρυξης 5/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. Διακήρυξης 5/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49.494,00 (Συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.) ΚΑ: 20.6162.30 Μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 2/2013 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήµερα εικοστή ογδόη (28 η ) Ιανουαρίου 2013 και ώρα 12:30 στo ηµoτικό Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας: 9 /05/ 2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. ΠΡ. : 10203 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας: 9 /05/ 2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. ΠΡ. : 10203 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας: 9 /05/ 20 ΝΜΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. ΠΡ. : 0203 ΔΗΜΣ ΜΑΡΑΘΩΝΣ ΙΚΝΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΠΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΣ ΜΑΡΑΘΩΝΣ Έχοντας υπ όψη:. Τις διατάξεις: α. Των άρθρων 209 παρ. και άρθρο 273 παρ. του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ Α.Μ.:98/2014 ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:101.000,00 με ΦΠΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15477 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ17ΩΞ3-ΤΩ2. Αριθµ. Απόφασης: 216/2013

ΑΔΑ: ΒΛ17ΩΞ3-ΤΩ2. Αριθµ. Απόφασης: 216/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 18/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης: 216/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17220 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025902-907 FAX : 210 9353047 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 49 ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσίας από Ασφαλιστική Εταιρία µε σκοπό την ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων

Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσίας από Ασφαλιστική Εταιρία µε σκοπό την ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων έργου του ήµου» Αριθµ. Τεχνικών Προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α. 35.6262.22 77200000-2 77312000-0 77211400-6 20.000,00

Κ.Α. 35.6262.22 77200000-2 77312000-0 77211400-6 20.000,00 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αριθµ. Μελέτης: 4/2014 Εργασία: «Εργασίες πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας στα περιαστικά άλση του ήµου ράµας» Ο ΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Ο Ι Χ Τ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ν Ο Ι Χ Τ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Η ) ΕΡΓΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟΥ.ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Κ.Α. 3020043 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 2831040157 Fax: 2831040149 e-mail: info@kedir.gr 2015. Σελίδα 1 από 14

Τηλ.: 2831040157 Fax: 2831040149 e-mail: info@kedir.gr 2015. Σελίδα 1 από 14 Κ.Ε. Η.Ρ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρκαδίου 48-50 74 100, Ρέθυµνο Τηλ.: 2831040157 Fax: 2831040149 e-mail: info@kedir.gr Ρέθυµνο 4/2/2015 Αρ. Πρωτ.: 198 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα