15PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC002924862 2015-07-21"

Transcript

1 15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΛΙΣΜΟΥ,ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ-ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Πληροφορίες: Εμμανουήλ Παπαδημητριου Τηλέφωνο : Fax : Δ/νση : Εθνικής Αντίστασης 36, ΤΚ 57100, Κουφάλια Ε-mail: Προϋπολογισμός προμήθειας : ,10 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%) ,00 (χωρίς τον ΦΠΑ 23%) Αρ. Διακήρυξης : 12945/180/ Ημερομηνία : 21/07/2015 Χρηματοδότηση : Τακτικός προϋπολογισμός Δήμου Χαλκηδόνος ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για το αντικείμενο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΛΙΣΜΟΥ,ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΕΤΟΥΣ 2015» 1

2 15PROC ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, έχοντας υπ όψιν : 1. Την υπ. αρ. 81/2015 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Χαλκηδόνος για έγκριση διενέργειας Διαγωνισμού και τρόπου εκτέλεσης. 2. Το γεγονός ότι στον προϋπολογισμού εξόδων έτους 2015 του Δήμου Χαλκηδόνος εγγράφηκαν πιστώσεις για τις εργασίες συντήρησης και επισκευής των οχημάτων και μηχανημάτων έργου καθώς και την προμήθεια ανταλλακτικών. Συγκεκριμένα με την υπ αριθ. 3/2015 Α.Ο.Ε εγκρίθηκαν οι παρακάτω πιστώσεις: 4.000,00 σε βάρος του ΚΑ για τη συντήρηση οχημάτων 4.000,00 σε βάρος του ΚΑ για τη συντήρηση οχημάτων ,00 σε βάρος του ΚΑ για τη συντήρηση οχημάτων ,00 σε βάρος του ΚΑ για τη συντήρηση οχημάτων 2.000,00 σε βάρος του ΚΑ για τη συντήρηση οχημάτων 8.000,00 σε βάρος του ΚΑ για την προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων ,00 σε βάρος του ΚΑ για την προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων ,00 σε βάρος του ΚΑ για την προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων ,00 σε βάρος του ΚΑ για την προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων 5.000,00 σε βάρος του ΚΑ για την προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων 3. Την υπ αριθμό 4/2015 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου 4. υπ αριθμό 208/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι Τεχνικές Προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό: Για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια ανταλλακτικών και αναλώσιμων του κινητού εξοπλισμού οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Χαλκηδόνος για ένα έτος, σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ /1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 1.- ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚ ΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΟΧΙ 2.- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Ο Διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον είκοσι (20) ημερών από την τελευταία ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο. Η 2

3 περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται και στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Τ.Δ.Δ.Σ.) 15PROC της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ). Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στο ΚΗΜΔΗΣ. Ακόμα η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Χαλκηδόνος στην ηλεκτρονική διεύθυνση : Οι εν λόγω ημερομηνίες έχουν ως κάτωθι : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Τ.Δ.Δ.Σ. (ΦΕΚ) 24/07/2015 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ (ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ) 27/07/ ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ Διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Δευτέρα 27 Ιουλίου 2015 Τετάρτη 12 Αυγούστου 2015 και ώρα 08:00 Τετάρτη 19 Αυγούστου 2015 και ώρα 17:00 Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Οι προσφορές που θα υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους ισχύουν και δεσμεύουν αυτούς για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤ. Β. 4.- ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν : α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά γ) συνεταιρισμοί δ) κοινοπραξίες προμηθευτών, Οι παραπάνω, είτε είναι κατασκευαστές της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου (ανταλλακτικά και εργασίες), πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι εις το οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση ή αντιπρόσωποι εγγεγραμμένοι εις τα οικεία επιμελητήρια και να έχουν την κατά νόμο σχετική αδειοδότηση, [άδεια λειτουργίας συνεργείου & άδεια άσκησης επαγγέλματος ή άδεια λειτουργίας μηχανουργείου & άδεια άσκησης επαγγέλματος (μηχανοτεχνίτη), κατά περίπτωση ανά κατηγορία εργασιών], για την εκτέλεση των εργασιών επισκευής και συντήρησης, οχημάτων ή μηχανημάτων, όπως αυτές περιγράφονται στην εγκεκριμένη μελέτη. Οι ενώσεις / κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Τα συμπράττοντα φυσικά ή νομικά πρόσωπα υποχρεούνται, κατά την κατάρτιση και υπογραφή της σύμβασης, να περιβληθούν ορισμένης νομικής μορφής. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη 3

4 ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής, που περιγράφεται στο άρθρο 715PROC του Παραρτήματος Β ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Οι δαπάνες της συγκεκριμένης προμήθειας θα βαρύνουν τους προϋπολογισμούς εξόδων του έτους 2015 και έτους 2016 (όπου θα προβλεφθεί αντίστοιχη πίστωση για το έτος 2016) για το Δήμο Χαλκηδόνος. 6.- ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού, σε ηλεκτρονική μορφή, φέρον ψηφιακή υπογραφή, ευρίσκεται αναρτημένο στην Διαδικτυακή πύλη και είναι το μόνο έγκυρο σύνολο τευχών. Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκεται επιπλέον αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου στην διεύθυνση: καθώς και στην διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Τέλος, τα τεύχη του διαγωνισμού αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους ενδιαφερόμενους, κατόπιν επικοινωνίας με το Τμήμα Προμηθειών στo και το Τμήμα Τεχνικών Έργων, Μελετών & Συγκοινωνιών στο Πληροφορίες: Αρμόδιοι υπάλληλοι Δήμητρα Γκαντσίδου, τηλέφωνο επικοινωνίας: φαξ : και Εμμανουήλ Παπαδημητρίου, τηλέφωνο επικοινωνίας , φαξ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Τα σχετικά αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών διευκρινίσεων, υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς. Οι ερωτήσεις των ενδιαφερομένων καθώς και όλες οι απαντήσεις / διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου Χαλκηδόνος : καθ όλη την διάρκεια του διαγωνισμού. 8.- ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον διαγωνιζόμενο που ανακηρύσσεται Ανάδοχος. 9.- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής : 9.1 «ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 9.2 «ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 9.3 «ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 9.4 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 9.5 «ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 9.6 «ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ Υπογραφή... 4

5 15PROC ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 9.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ α) Γενικά στοιχεία ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ο.Τ.Α) ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ Προμήθεια υγρών ανταλλακτικών & αναλωσίμων ΤΙΤΛΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ κινητού εξοπλισμού οχημάτων και μηχανημάτων έργου ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ για τις ανάγκες του Δήμου Χαλκηδόνος ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ CPV ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS (Διάφορα ανταλλακτικά) : Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού GR122 ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣ- ΦΟΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟ- ΑΝΤΙΚΕΙ- ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για την ανάδειξη προμηθευτή ανταλλακτικών & αναλωσίμων κινητού εξοπλισμού οχημάτων και μηχανημάτων έργου με κριτήριο κατακύρωσης: ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Ελληνική Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα ευρώ ευρώ και δέκα λεπτών ( ,10 ), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%. Από πόρους του Δήμου ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ (ΚΑ: , Κ.Α: , ΚΑ: , ΚΑ: , Κ.Α: , Κ.Α: , Κ.Α: , ΚΑ: Κ.Α: , ΚΑ: ) 12 μήνες Διατίθεται από την 27 / 07 / 2015 Επίσημη γλώσσα του Διαγωνισμού και της Σύμβασης είναι η Ελληνική. Όλα τα έγγραφα, επικοινωνία με τους οικονομικοί φορείς υποψήφιους Αναδόχους, καθώς και οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. β) Ορισμοί ή Συντομογραφίες Διακήρυξης Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, πλην της περιπτώσεως που τα συμφραζόμενα απαιτούν διαφορετικά, τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια : 5

6 Αναθέτουσα Αρχή Το κράτος, οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οργανισμοί (Α.Α.) 15PROC : δημοσίου δικαίου και οι ενώσεις μιας ή περισσοτέρων από αυτές τις αρχές ή ενός ή περισσοτέρων από αυτούς τους οργανισμούς δημοσίου δικαίου (άρθρο 2 9 ΠΔ 60/2007). Στον παρόντα διαγωνισμό, Α.Α. είναι ο Δήμος Χαλκηδόνας, ο οποίος προκηρύσσει τον διαγωνισμό αυτό, στον οποίο θα κατατεθούν οι προσφορές και ο οποίος θα εκδώσει την απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού. Φορέας της Προμηθειας Ο Δήμος Χαλκηδόνας ή Φορέας : Υπηρεσία Διενέργειας Το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Χαλκηδόνος Διαγωνισμού (Υ.Δ.Δ.) : Όργανο Λήψης Απόφάσεων Η Οικονομική Επιτροπή του ΔΗΜΟΥ. Το Όργανο Λήψης ή Αποφα- Αποφάσεων είναι ο αρμόδιος φορέας που αποφαίνεται σίζον Όργανο : αιτιολογημένα (αποφασίζον όργανο) έναντι ενστάσεων ή/και προδικαστικών προσφυγών που δυνατόν να ασκηθούν από κάθε ενδιαφερόμενο για παράνομη πράξη ή παράλειψη της Α.Α. ή επιβολή κυρώσεων στα πλαίσια του παρόντος διαγωνισμού. Επιπλέον το Όργανο Λήψης Αποφάσεων εγκρίνει τα πρακτικά κάθε σταδίου του διαγωνισμού αλλά και κάθε εισήγηση των γνωμοδοτικών οργάνων και εκδίδει την απόφαση κατακύρωσης. Οι αποφάσεις του Οργάνου Λήψης Αποφάσεων είναι διοικητικές πράξεις εκτελεστού χαρακτήρα και κοινοποιούνται στους ενδιαφερόμενους σε κάθε στάδιο του διαγωνισμού και μέχρι την απόφαση κατακύρωσης για την τυχόν υποβολή προδικαστικών προσφυγών. Μετά την απόφαση κατακύρωσης, Όργανο Λήψης Αποφάσεων είναι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου και το Διοικητικό Συμβούλιο Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, (Ε.Δ.Δ.) του ΔΗΜΟΥ: του κάθε νομικού προσώπου. Το αρμόδιο για την παραλαβή, αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών και λοιπών στοιχείων συμμετοχής συλλογικό γνωμοδοτικό όργανο της Α.Α., το οποίο συγκροτήθηκε με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (την αρ. 285/2014) και λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί συγκρότησης, ορισμού μελών και λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης, αποτελείται δε από τρία μέλη τουλάχιστον (άρθρο 46 Ε.Κ.Π.ΟΤΑ). Η Ε.Δ.Δ. γνωμοδοτεί αιτιολογημένα επί τυχόν ενστάσεων κατά των πρακτικών και επί τυχόν προδικαστικών προσφυγών κατά των αποφάσεων του Οργάνου Λήψης Αποφάσεων, κατά το 1 ο Στάδιο του διαγωνισμού. Τα πρακτικά της Ε.Δ.Δ. ως γνωμοδοτικές ενέργειες στερούνται εκτελεστού χαρακτήρα. 6

7 Επιτροπή Αξιολόγησης 15PROC των Προσφο- την εισήγηση για ανάθεση της προμήθειας συλλογικό Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και ρών και εισήγησης γνωμοδοτικό όργανο της Α.Α., το οποίο συγκροτήθηκε με για ανάθεση (Ε.Α.) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (την αρ. 285/2014) και του ΔΗΜΟΥ : λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί συγκρότησης, ορισμού μελών και λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης, αποτελείται δε από τρία μέλη τουλάχιστον (άρθρο 46 Ε.Κ.Π.ΟΤΑ). Η Ε.Α. γνωμοδοτεί αιτιολογημένα επί τυχόν ενστάσεων κατά των πρακτικών και επί τυχόν προδικαστικών προσφυγών κατά των αποφάσεων του Οργάνου Λήψης Αποφάσεων, κατά το 2 ο Στάδιο του διαγωνισμού και μέχρι την απόφαση κατακύρωσης. Η Ε.Α. γνωμοδοτεί ακόμα και για κάθε θέμα που προκύπτει και κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Τα πρακτικά της Ε.Α. ως γνωμοδοτικές ενέργειες στερούνται εκτελεστού χαρακτήρα. Προσφέρων ή Συμμετέχων ή Διαγωνιζόμενος : Εκπρόσωπος/ποι (του διαγωνιζόμενου) : Ανάδοχος : Υπεύθυνος Επικοινωνίας : Ηλεκτρονικός Φάκελος Προσφοράς / Προσφορά : Οποιαδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων συμμετέχει στον διαγωνισμό και υποβάλλει προσφορά με σκοπό την σύναψη σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή Το/α φυσικό/ά πρόσωπο/α που υπογράφει ή/και υποβάλει την προσφορά - στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται ή/και δεν υποβάλλεται από τον ίδιο τον Προσφέροντα - ή/και είναι παρόν κατά την αποσφράγισή της. Το πρόσωπο αυτό μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτημένο από τον Προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του, ή σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. Ο προσφέρων στον οποίο θα κατακυρωθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και θα συνάψει Σύμβαση με την Α.Α. για την υλοποίηση ΤΜΗΜΑΤΟΣ ή ΤΜΗΜΑΤΩΝ του δημοπρατούμενου αντικειμένου, σύμφωνα με τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη και στοιχεία. Το πρόσωπο που ο Προσφέρων με δήλωση του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ), ορίζει σαν υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Α.Α. με τον Προσφέροντα. Το σύνολο των εγγράφων / στοιχείων που έχουν κατατεθεί από ένα Προμηθευτή ή Προσφέροντα ή Συμμετέχοντα ή Διαγωνιζόμενο, σύμφωνα με την διακήρυξη, για την συμμετοχή του στη διαδικασία του Διαγωνισμού. Ο Φάκελος Προσφοράς περιλαμβάνει σε χωριστούς επί μέρους φακέλους : (α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» με τα δικαιολογητικά, τις υπεύθυνες δηλώσεις, τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς και τα λοιπά στοιχεία συμμετοχής του διαγωνιζομένου. (β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» με τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς του διαγωνιζομένου. Ώπου (υπο)φάκελος νοείται η σχετική κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα ηλεκτρονικής διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού. 7

8 Υπεύθυνη Δήλωση : Εννοείται δήλωση κατά την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/ PROC (ΦΕΚ 75Α ), όπως εκάστοτε ισχύει ή σε περίπτωση αλλοδαπού συμμετέχοντος, κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας προέλευσης του. Σε περίπτωση Νομικού προσώπου υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή από ειδικώς εξουσιοδοτηθέντα προς τούτο εκπρόσωπο (σε αυτή την περίπτωση προσκομίζεται επικυρωμένο αντίγραφο του οικείου εξουσιοδοτικού εγγράφου). Οι ζητούμενες από την Διακήρυξη Υπεύθυνες Δηλώσεις δηλώνονται ρητά ως τέτοιες και δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του υπογράφοντα, αφού πρέπει να φέρουν ψηφιακή υπογραφή, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα διακήρυξη. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις όπου ζητείται ή αναφέρεται «έγγραφη δήλωση», «ρητή δέσμευση» κλπ, εννοείται σχετική αναφορά ή απάντηση στο κείμενο της προσφοράς υποψηφίου. Πτωχευτικός Ο Νόμος 3588/2007 (ΦΕΚ 153Α/ ) όπως τροποποιήθηκε Κώδικας : και ισχύει κάθε φορά. Διακήρυξη : Η Απόφαση Διακήρυξης με τα παραρτήματά της που έχει εγκριθεί με απόφαση της Α.Α. και η οποία εκδίδεται για τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές / διαγωνιζόμενους / συμμετέχοντες / οικονομικοί φορείς και περιέχει την περιγραφή του αντικειμένου, τους όρους και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες διενεργείται ο Διαγωνισμός και κάθε πρόσθετη πληροφορία που κρίνεται χρήσιμη από την Α.Α. Προκήρυξη : Η περιληπτική Διακήρυξη της παρούσας που αποστέλλεται νομίμως και εμπροθέσμως για δημοσίευση. Προϋπολογισμός Η εκτιμώμενη από την Α.Α. συνολική δαπάνη για την υλοποίηση ΤΜΗΜΑΤΟΣ / προκηρυσσόμενου του ΤΜΗΜΑΤΟΣ / προκηρυσσόμενου αντικειμένου αντι- κειμένου : Σύμβαση : Τα συμφωνητικά που θα υπογραφούν μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, δηλαδή μεταξύ του Δήμου και των Αναδόχων της προμήθειας που θα επιλεγούν, καθόσον η προμήθεια διενεργείται σε ΤΜΗΜΑΤΑ. Συμβατικά τεύχη : Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν. Συμβατικό Ποσό ή Συμβατικό Τίμημα ή Αξία της Σύμβασης ή Συμβατική ΤΜΗΜΑΤΟΣ : ΣΔΣ : Αξία Η συνολική δαπάνη για την υλοποίηση ΤΜΗΜΑΤΟΣ του προκηρυσσόμενου αντικειμένου, όπως αυτή καθορίζεται από την οικονομική προσφορά του αναδόχου (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) στην οποία θα κατακυρωθεί το ΤΜΗΜΑ του προκηρυσσόμενου αντικειμένου και η οποία αναφέρεται στην Σύμβαση. Διεθνής Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων. Συμφωνία που συνήφθη στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) που συστήθηκε το 1995 και των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης που ολοκληρώθηκαν στις 15 Δεκεμβρίου 1993 και αντικατέστησε την Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορείου του 1947 (GATT General Agreement on Tariffs and Trade) και η οποία κυρώθηκε από την Ελληνική Βουλή με τον Νόμο 2513/1997 (ΦΕΚ 139Α). Ε.Κ.Π.ΟΤΑ : Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η Υπουργική Απόφαση με αριθμό πρωτ / (ΦΕΚ 185Β/ ). 8

9 15PROC ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 9.2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Περιεχόμενα Παραρτήματος Β ΑΡΘΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΛΙΔΑ Άρθρο 1 ο Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 10 Άρθρο 2 ο Προκηρυσσόμενο αντικείμενο διαγωνισμού 10 Άρθρο 3 ο Προϋπολογισμός δημοπρατούμενου αντικειμένου / 15 ΤΜΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 4 ο Νομικό πλαίσιο του διαγωνισμού - Ισχύουσες Διατάξεις 20 Άρθρο 5 ο Κανόνες δημοσιότητας της Διακήρυξης 20 Άρθρο 6 ο Τρόπος και κόστος λήψης των εγγράφων του διαγωνισμού 21 και πληροφοριών Άρθρο 7 ο Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια ποιοτικής επιλογής - 22 Αποκλεισμός υποψηφίων Άρθρο 8 ο Χρόνος και δικτυακός τόπος υποβολής των προσφορών 25 και διενέργειας του διαγωνισμού Άρθρο 9 ο Γλώσσα σύνταξης των προσφορών 26 Άρθρο 10 ο Ισχύς προσφορών 26 Άρθρο 11 ο Στοιχεία και δικαιολογητικά συμμετοχής - Υποβολή 27 Προσφορών Άρθρο 12 ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Προσφοράς 33 Άρθρο 13 ο (Υπο) φάκελος οικονομική προσφορά 35 Άρθρο 14 ο Ηλεκτρονική Αποσφράγιση Προσφορών & διαδικασία 36 ηλεκτρονικής αξιολόγησης προσφορών - Ανακοίνωση Τιμών Άρθρο 15 ο Απόρριψη προσφορών 37 Άρθρο 16 ο Κρίση Αποτελέσματος Διαγωνισμού 38 Άρθρο 17 ο Ενστάσεις - Προσφυγές 39 Άρθρο 18 ο Ανακοίνωση κατακύρωσης - Πρόσκληση για υπογραφή 39 Σύμβασης Άρθρο 19 ο Κατάρτιση και υπογραφή Σύμβασης - Τροποποίηση Σύμβασης 40 - Ολοκλήρωση Σύμβασης Άρθρο 20 ο Εγγυήσεις 41 Άρθρο 21 ο Προέλευση των προς προμήθεια ειδών 45 Άρθρο 22 ο Χρόνος-Τόπος-Τρόπος-Μεταφορά-Παράδοση & παραλαβήυποχρεώσεις 45 αναδόχου-διάρκεια σύμβασης Άρθρο 23 ο Κυρώσεις για εμπρόθεσμη παράδοση 46 Άρθρο 24 ο Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου 46 Άρθρο 25 ο Λύση - Καταγγελία Σύμβασης 47 Άρθρο 26 ο Τρόπος Πληρωμής 47 Άρθρο 27 ο Κρατήσεις 47 9

10 15PROC Άρθρο 1 Ο Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής Αναθέτουσα αρχή είναι ο Δήμος Χαλκηδόνος (εφεξής ΔΗΜΟΣ) Τα στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής είναι : Διεύθυνση : Εθνικής Αντίστασης 36, Κουφάλια, ΤΚ Θεσσαλονίκη Τηλ : , Φάξ : Δικτυακός τόπος (URL) : Άρθρο 2 Ο Προκηρυσσόμενο Αντικείμενο Διαγωνισμού 2.1 Η παρούσα προκήρυξη αφορά την προμήθεια ανταλλακτικών & αναλωσίμων του κινητού εξοπλισμου, οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Χαλκηδόνος. Συγκεκριμένα το προκηρυσσόμενο αντικείμενο αφορά: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 2015 Κ.Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΣΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 797, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 387, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ , ,00 240,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ,00 ΦΠΑ 23% ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕ ΦΠΑ 4.160, ,47 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 2015 ΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΣΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 235, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 164, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 5.742, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 616, ΠΡΑΣΙΝΟΥ 24,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 6.781,00 ΦΠΑ 23% 1559,63 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΦΠΑ 8.340,63 10

11 15PROC Το ως άνω προκηρυσσόμενο αντικείμενο κατατάσσεται σε τρία διακριτά και αυτοτελή ΤΜΗΜΑΤΑ, ως προς το είδος των οχημάτων: 1 ο Τμήμα Επιβατικά, Μικρά φορτηγά, ημιφορτηγά (μη ανατρεπόμενα) Α/Α Περιγραφή ανταλλακτικού Μονάδα μέτρησης Α/Α οχήματος* Ποσότητα 1 αέρος τεμ. 1,2,3,4,6 5 2 αέρος τεμ. 9,10,11, 12,13,14,15, αέρος τεμ λαδιού* τεμ. 1,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 14, βενζίνης τεμ. 1,4,5,6,10,14, 6 6 πετρελαίου τεμ. 7,8,9,12,14, 15, Ιμάντας (κοινός) τεμ. 1,4,5,6,7,8,9,10,9, Μπουζί σετ σετ. 1,2,4,5,6,10, Τακάκια φρένων εμπρός Τακάκια φρένων εμπρός Τακάκια φρένων εμπρός σετ. 1,4 2 σετ. 6 1 σετ. 5,7,11,12 4 * Το κόστος εργασίας αντικατάστασης φίλτρου λαδιού αφορά την αντικατάσταση λαδιού και φίλτρου λαδιού. Τα λάδια τα προμηθεύεται ο Δήμος και θα τα παραδίδει στο συνεργείο έτοιμα προς τοποθέτηση. 2 ο Τμήμα-Μηχανήματα έργου -Φορτηγά-Λεωφορεία A/A Περιγραφή ανταλλακτικού Μονάδα μέτρησης Α/Α οχήματος* Ποσότητα 1 Αέρος τεμ. 1,2 2 2 Λαδιού* τεμ. 1, υδραυλικού υδραυλικού τεμ. 1,2 2 τεμ. 1,2 2 5 καμπίνας τεμ. 1,2 2 6 Μαρκούτσια σετ Ελαστικό ολισθήρα Ελαστικά αναβατορίου Βούρτσα κεντρική τεμ. 1 1 τεμ τεμ

12 10 11 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ Βούρτσα βραχίονα μπροστινή 15PROC Βούρτσα πλευρική τεμ τεμ Σκούπα τεμ αέρος τεμ λαδιού* τεμ λαδιού υδραυλικού καλαθιού πετρελαίου υδραυλικού Ιμάντας (ένας για όλα) τεμ. 3 2 τεμ. 3 2 τεμ. 3 1 τεμ Αέρος τεμ Λαδιού* τεμ πετρελαίου υδραυλικού τεμ. 4 2 τεμ καμπίνας τεμ Αέρος τεμ Λαδιού* τεμ πετρελαίου τροκουβέρτου υδραυλικού τεμ. 5 1 τεμ. 5 1 τεμ Αέρος τεμ Λαδιού* τεμ πετρελαίου υδραυλικού τεμ. 7 2 τεμ καμπίνας τεμ Ιμάντας (ένας για όλα) τεμ Αέρος τεμ Λαδιού* τεμ πετρελαίου τεμ

13 38 τεμ PROC τροκουβέρτου υδραυλικού τεμ Αέρος τεμ Λαδιού* τεμ πετρελαίου τεμ Αέρος τεμ Λαδιού* τεμ πετρελαίου υδραυλικού τεμ. 8 2 τεμ καμπίνας τεμ Αέρος τεμ. 10, Λαδιού* τεμ. 10, πετρελαίου τεμ. 10, Ιμάντας τεμ. 10,11 2 * Το κόστος εργασίας αντικατάστασης φίλτρου λαδιού αφορά την αντικατάσταση λαδιού και φίλτρου λαδιού. Τα λάδια τα προμηθεύεται ο Δήμος και θα τα παραδίδει στο συνεργείο έτοιμα προς τοποθέτηση. 13

14 Α/Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ 15PROC Περιγραφή ανταλλακτικού 3 ο Τμήμα- Απορριμματοφόρα Μονάδα μέτρησης Α/Α οχήματος* Ποσότητα 1 αέρος τεμ. 4,5 2 2 λαδιού τεμ. 4,5 2 3 πετρελαίου τεμ. 4,5 2 4 ξηραντήρα τεμ. 4,5 2 5 υδραυλικού τεμ. 4,5 2 6 Αέρος τεμ. 7 Λαδιού τεμ. 8 πετρελαίου τεμ Ξηραντήρα τεμ. 10 πετρελαίου (νεροπαγίδα) τεμ. 11 αέρος τεμ λαδιού * τεμ πετρελαίου τεμ ξηραντήρα τεμ υδραυλικού τεμ. 3 1 * Το κόστος εργασίας αντικατάστασης φίλτρου λαδιού αφορά την αντικατάσταση λαδιού και φίλτρου λαδιού. Τα λάδια τα προμηθεύεται ο Δήμος και θα τα παραδίδει στο συνεργείο έτοιμα προς τοποθέτηση Οι Α/Α οχήματος ακολουθούν την αρίθμηση των οχημάτων στους πίνακες του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤ 2.2 Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας διακριτές προσφορές είτε για ένα ΤΜΗΜΑ, είτε για δύο ή περισσότερα ΤΜΗΜΑΤΑ, είτε για το σύνολο των τριών (3) ΤΜΗΜΑΤΩΝ του προκηρυσσόμενου αντικειμένου. Οι προσφορές θα υποβάλλονται για όλα τα είδη που περιλαμβάνει το ΤΜΗΜΑ που αφορά η προσφορά, με την προϋπόθεση ότι θα καλύπτουν όλη την ποσότητα του κάθε προσφερόμενου είδους που αναγράφεται στον προϋπολογισμό του ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Κατά συνέπεια δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που αντιμετωπίζουν ενιαία το σύνολο του προκηρυσσόμενου αντικειμένου είτε προσφορές για μέρος ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Ο Δήμος Χαλκηδόνος διατηρεί το δικαίωμα να εκτελέσει την προμήθεια εξ ολοκλήρου από έναν προμηθευτή ή από διάφορους προμηθευτές εφόσον έχουν κατατεθεί προσφορές ανά ΤΜΗΜΑΤΑ. Όλες οι τιμές νοούνται για εμπόρευμα παραδοτέο ελεύθερο από δασμούς και τέλη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών δίδονται αναλυτικά στο Παράρτημα Δ : «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ», το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης. 14

15 Άρθρο 3 Ο Προϋπολογισμός δημοπρατούμενου αντικειμένου / ΤΜΗΜΑΤΩΝ 15PROC Με τον παρόντα διαγωνισμό προβλέπεται η δαπάνη Τριάντα χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα Ευρώ και δέκα Λεπτών (30.590,10 ), ή Ευρώ είκοσι τέσσερις χιλιάδες, οκτακόσια εβδομήντα ευρώ ,00 μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την προμήθεια ανταλλακτικών και αναλωσίμων του κινητού οχημάτων και εξοπλισμού για τις ανάγκες του ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, για το χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της/των σύμβασης/σεων. Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΔΗΜΟΥ των οικονομικών ετών 2015 και Θα βαρύνει δηλ. τους αντίστοιχους ΚΑ του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2015 και θα προβλεφθεί αντίστοιχη πίστωση για το έτος Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και ο συνολικός προϋπολογισμός του δημοπρατούμενου αντικειμένου έχει ως εξής: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑ ,00 ΤΜΗΜΑ ,00 ΤΜΗΜΑ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Φ.Π.Α. 23% 5.720,10 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,10( ) 15

16 15PROC Ο ως άνω συγκεντρωτικός προϋπολογισμός, αναλύεται ως ακολούθως ανά ΤΜΗΜΑ : ΤΜΗΜΑ 1 Επιβατικά, Μικρά φορτηγά, ημιφορτηγά (μη ανατρεπόμενα) Α/Α Περιγραφή ανταλλακτικ ού Μονάδ α μέτρησ ης 1 ο Τμήμα Επιβατικά, Μικρά φορτηγά, ημιφορτηγά (μη ανατρεπόμενα) Ποσότητ α Α/Α οχήματος Κόστος ανταλλακτικο ύ ( ) Συνολικό κόστος ανταλλακτικώ ν ( ) Κόστος εργασίας αντικατάσταση ς ( ) Συνολικό κόστος εργασιών αντικατάσταση ς ( ) Συνολικό κόστος ανταλλακτικώ ν και εργασιών ( ) αέρος αέρος αέρος λαδιού* βενζίνης πετρελαίου Ιμάντας (κοινός) τεμ. 1,2,3,4,6 5 15,00 75,00 5,00 25,00 100,00 τεμ. 9,10,11, 12,13,14,15, ,00 136,00 5,00 40,00 176,00 τεμ ,00 25,00 5,00 5,00 30,00 τεμ. 1,4,5,6,7,8,9,1 0,11,12,13, 14, ,00 425,00 15,00* 375,00 800,00 τεμ. 1,4,5,6,10,14, 6 18,00 108,00 5,00 30,00 138,00 τεμ. τεμ. 8 Μπουζί σετ σετ Τακάκια φρένων εμπρός Τακάκια φρένων εμπρός Τακάκια φρένων εμπρός 7,8,9,12,14, 15,16 1,4,5,6,7,8,9,1 0,9,10 1,2,4,5,6,10, ,00 132,00 5,00 55,00 187, ,00 350,00 10,00 100,00 450, ,00 385,00 15,00 105,00 490,00 σετ. 1,4 2 60,00 120,00 15,00 30,00 150,00 σετ ,00 40,00 15,00 15,00 55,00 σετ. 5,7,11, ,00 200,00 15,00 60,00 260,00 Σύνολο σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ 1.996,00 840, ,00 * Το κόστος εργασίας αντικατάστασης φίλτρου λαδιού αφορά την αντικατάσταση λαδιού και φίλτρου λαδιού. Τα λάδια τα προμηθεύεται ο Δήμος και θα τα παραδίδει στο συνεργείο έτοιμα προς τοποθέτηση. 16

17 ΤΜΗΜΑ 2 15PROC Μηχανήματα έργου -Φορτηγά-Λεωφορεία 2 ο Τμήμα-Μηχανήματα έργου -Φορτηγά-Λεωφορεία A/ A Περιγραφή ανταλλακτικού Μονάδ α μέτρησ ης Α/Α οχήματος Ποσότητα Κόστος ανταλλακτικο ύ ( ) Συνολικό κόστος ανταλλακτικώ ν ( ) Κόστος εργασίας αντικατάσταση ς ανα τεμ.( ) Συνολικό κόστος εργασιώ ν ( ) Συνολικό κόστος ανταλλακτικο ύ και τοποθέτησης ( ) 1 Αέρος τεμ. 1,2 2 65,00 130,00 8,00 16,00 146,00 2 Λαδιού* τεμ. 1,2 4 12,00 48,00 19,00* 76,00 124, υδραυλικού υδραυλικού τεμ. 1,2 2 13,00 26,00 8,00 16,00 42,00 τεμ. 1,2 2 13,00 26,00 8,00 16,00 42,00 5 καμπίνας τεμ. 1,2 2 22,00 44,00 8,00 16,00 60,00 6 Μαρκούτσια σετ ,00 500,00 150,00 150,00 650, Ελαστικό ολισθήρα Ελαστικά αναβατορίου τεμ ,00 290,00 200,00 200,00 490,00 τεμ ,00 350,00 200, , ,00 9 Βούρτσα κεντρική τεμ , ,00 100,00 900, , Βούρτσα βραχίονα μπροστινή Βούρτσα πλευρική τεμ , ,00 50,00 500, ,00 τεμ , ,00 50,00 500, ,00 12 Σκούπα τεμ , ,00 100,00 800, ,00 13 αέρος τεμ ,00 40,00 8,00 8,00 48,00 14 λαδιού* τεμ ,00 34,00 19,00* 38,00 72, λαδιού υδραυλικού καλαθιού πετρελαίου υδραυλικού Ιμάντας (ένας για όλα) τεμ ,00 120,00 8,00 16,00 136,00 τεμ ,00 40,00 8,00 16,00 56,00 τεμ ,00 13,00 8,00 8,00 21,00 τεμ ,00 35,00 8,00 8,00 43,00 19 Αέρος τεμ ,00 65,00 8,00 8,00 73,00 20 Λαδιού* τεμ ,00 24,00 19,00* 38,00 62, πετρελαίου υδραυλικού τεμ ,00 24,00 8,00 16,00 40,00 τεμ ,00 16,00 8,00 8,00 24,00 17

18 23 καμπίνας τεμ ,00 24,00 8,00 8,00 32,00 24 Αέρος τεμ ,00 40,00 8,00 8,00 48,00 25 Λαδιού* τεμ ,00 17,00 19,00* 19,00 36, πετρελαίου τροκουβέρτου υδραυλικού τεμ ,00 12,00 8,00 8,00 20,00 τεμ ,00 33,00 8,00 8,00 41,00 τεμ ,00 33,00 8,00 8,00 41,00 29 Αέρος τεμ ,00 65,00 8,00 8,00 73,00 30 Λαδιού* τεμ ,00 24,00 19,00* 38,00 62, πετρελαίου υδραυλικού τεμ ,00 24,00 8,00 16,00 40,00 τεμ ,00 32,00 8,00 16,00 48,00 33 καμπίνας τεμ ,00 24,00 8,00 8,00 32, PROC Ιμάντας (ένας για όλα) τεμ ,00 35,00 8,00 8,00 43,00 35 Αέρος τεμ ,00 125,00 8,00 8,00 133,00 36 Λαδιού* τεμ ,00 34,00 19,00* 38,00 72, πετρελαίου τροκουβέρτου υδραυλικού τεμ ,00 24,00 8,00 16,00 40,00 τεμ ,00 25,00 8,00 8,00 33,00 τεμ ,00 30,00 8,00 8,00 38,00 40 Αέρος τεμ ,00 150,00 8,00 8,00 158,00 41 Λαδιού* τεμ ,00 30,00 19,00* 19,00 49,00 42 πετρελαίου τεμ ,00 60,00 8,00 8,00 68,00 43 Αέρος τεμ ,00 60,00 8,00 8,00 68,00 44 Λαδιού* τεμ ,00 24,00 19,00* 38,00 62, πετρελαίου υδραυλικού τεμ ,00 24,00 8,00 16,00 40,00 τεμ ,00 32,00 8,00 16,00 48,00 47 καμπίνας τεμ ,00 24,00 8,00 8,00 32,00 48 Αέρος τεμ. 10, ,00 130,00 8,00 16,00 146,00 49 Λαδιού* τεμ. 10, ,00 48,00 19,00* 76,00 124,00 50 πετρελαίου τεμ. 10, ,00 48,00 8,00 32,00 80,00 51 Ιμάντας τεμ. 10, ,00 70,00 30,00 60,00 130,00 18

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : Προϋπολογισμός πράξης :

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : Προϋπολογισμός πράξης : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ Προμήθεια σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : Προϋπολογισμός πράξης: Απόφαση Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους Άθω: Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : Προϋπολογισμός πράξης: Απόφαση Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους Άθω: Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : Προϋπολογισμός πράξης : Αρ. Διακήρυξης : 08/2013. Ημερομηνία : 11/06 /2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : Προϋπολογισμός πράξης : Αρ. Διακήρυξης : 08/2013. Ημερομηνία : 11/06 /2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΑΞΗ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ»

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΑΞΗ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ :

1 ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΝΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ Προμήθεια αυτόνομων συστημάτων επεξεργασίας νερού στο Δήμο Τήνου.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης»

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για το Υποέργο 3 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΘ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ στο ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σελ. 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 37/15

Σελ. 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 37/15 Σελ. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Δημ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αμπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5015 και 5013 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Διεύθυνση: Φρυ Κάσος, ΤΚ 85899 Τηλέφωνο - Fax: 22450 41100 22450 41442 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρµόδιος :Τζουβελέκης ηµήτριος Τηλέφωνο: 2261351112

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002762508 2015-05-11

15PROC002762508 2015-05-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Πολυτεχνείου Άγος Νικόλαος ΤΚ. 72100 Τηλέφωνο : 2841 340312 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ)

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ) ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ Αναθέτουσα Αρχή :

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002712559 2015-04-17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

15PROC002712559 2015-04-17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. Φ/Λ/17/4272/17-04-2015 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ α/α Συστήματος :5577 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002622215 2015-03-06

15PROC002622215 2015-03-06 Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002931228 2015-07-23

15PROC002931228 2015-07-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Νεομάρτυρος Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Τ.Κ. 45332,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Δημ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αμπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5013 και 5015 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα Διακήρυξης:149

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002938831 2015-07-28 Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002938831 2015-07-28 Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:20154495/28-07-2015 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002557962 2015-02-04

15PROC002557962 2015-02-04 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός προμήθειας οχημάτων για Διευθύνσεις Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου ΑΠΟΦΑΣΗ

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός προμήθειας οχημάτων για Διευθύνσεις Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ακτή Μιαούλη & Μπότσαρη 2-8 Ταχ. Κώδικας : 18538, Πειραιάς Πληροφορίες : Θεολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Σελ. 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 40/14

Σελ. 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 40/14 Σελ. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Δημ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αμπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5013 και 5015 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αριθμ. Διακήρυξης: 4 ΕΡΓΑΣΙΑ: Καθαρισμός και σάρωση οδών και κοινοχρήστων χώρων Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη Δ Ι Α Κ

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ 15PROC002603797 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 2015-02-27 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002826475 2015-06-05

15PROC002826475 2015-06-05 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Λεωφ. Μεσογείων 45 -Τ.Θ. 14103 Τ.Κ. 11510 - Αθήνα Α.Φ.Μ. : 090038188 Δ.Ο.Υ. : ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες : Α.Μέριανου

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ» με κωδικό MIS 44269 Στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑ) Ηρακλείου «ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002820973 2015-06-03

15PROC002820973 2015-06-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ζωγράφου : 03-06-2015 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Αριθμ. Πρωτ : 7318 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ: 213-2024293-141 ΦΑΞ: 210-7757645 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη: INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α.Διάκου Τ.Κ. : 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες : Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.Μ.: EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα, 14-07-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Αριθ. Διακήρυξης: 1/2015

Διαβάστε περισσότερα