ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Μηχανολογικός εξοπλισµός

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Μηχανολογικός εξοπλισµός"

Transcript

1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

2 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Μηχανολογικός εξοπλισµός Σ αυτό το µέρος της µελέτης σκοπιµότητας θα πρέπει να αναφερθούν οι κατάλληλες τεχνολογικές διεργασίες που είναι απαραίτητες για να λειτουργήσει η µονάδα, ο τύπος των µηχανηµάτων και των συσκευών, το κόστος της τεχνολογίας και του µηχανολογικού εξοπλισµού και παρόµοια θέµατα. Επίσης, θα αναφερθούν τα απαραίτητα έργα πολιτικού µηχανικού και θα προσδιοριστεί το κόστος όλων. Για την υλοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας, απαιτούνται διάφορα µηχανήµατα τα οποία θα κάνουν επεξεργασία του προφίλ και του υάλου και θα έχουν ως αποτέλεσµα την παραγωγή κουφωµάτων. Τα µηχανήµατα που θα χρησιµοποιηθούν κατανέµονται σε δύο γραµµές παραγωγής. Έχουν επιλεγεί µε βάση την άποψη ότι είναι καλό σε νέες εγκαταστάσεις βιοµηχανικές να τοποθετείται ποιοτική τεχνολογία και µηχανολογική γενικότερα υποδοµή. Όπως φαίνεται και στα ανάλογα σχέδια µέσα στη µονάδα απαιτείται να υπάρχουν στη µία γραµµή που επεξεργάζεται το προφίλ, πριόνι, πρεσσάκια, παντογράφος, ξελουριστήρι και γωνιάστρες. Επίσης χρειάζονται κάποια βοηθητικά όπως τρυπάνια, καρότσια µεταφοράς και πάγκοι εργασίας. Στη δεύτερη γραµµή που ασχολείται µε την επεξεργασία του υάλου απαιτείται να υπάρχουν ένα πλυντήριο, πριόνι κοπής για πηχάκια, πάγκος συγκόλλησης, µηχανή ψυχρής κόλλας, πάγκος κοπής του υαλοπίνακα και µία απαραίτητη πρέσα. Στο τέλος των δύο γραµµών είναι απαραίτητο να υπάρχει ακόµη ένας πάγκος όπου θα γίνεται η τελική συναρµολόγηση µεταξύ των υαλοπινάκων και του κουφώµατος. Επίσης, απαραίτητο στοιχείο για τη λειτουργία ενός µεγάλου µέρους από τα παραπάνω µηχανήµατα είναι και η ύπαρξη ενός αεροσυµπιεστή, ο οποίος θα τροφοδοτεί τα µηχανήµατα µε την απαιτούµενη ποσότητα αέρα υπό πίεση, ώστε να λειτουργήσουν. Η τεχνολογία µπορεί να αποκτηθεί µε τεχνολογική εξουσιοδότηση δίνοντας έτσι το δικαίωµα στην επενδυτική οµάδα να χρησιµοποιήσει µία τεχνολογία που εν µέρει καλύπτεται µε ευρεσυτεχνία µεταφέροντας έτσι το σχετικό know-how µε αµοιβαία συµφέροντες όρους. Οι περισσότερες εξουσιοδοτήσεις για βιοµηχανικές µονάδες συνήθως λαµβάνονται από µεγάλες επιχειρήσεις που κατέχουν τη βιοµηχανική ιδιοκτησία. Κάθε είδος τεχνολογίας αλλά και µηχανολογικού εξοπλισµού µπορεί να αποκτηθεί µε έναν από τους σύγχρονους τρόπους κάλυψης

3 χρηµατοδοτικών αναγκών των επιχειρήσεων, όπως leasing, factoring και venture capital. Παρακάτω θα αναλυθούν µία µία οι υποκατηγορίες του κάθε τρόπου κάλυψης των χρηµατοδοτικών αναγκών των επιχειρήσεων. Αρχικά θα µελετηθεί η περίπτωση του leasing. To leasing είναι µία σύγχρονη µέθοδος µεσοµακροπρόθεσµης χρηµατοδότησης των επιχειρήσεων και επαγγελµατιών για την απόκτηση παγίων στοιχείων, δηλαδή εξοπλισµού και ακινήτων. Ο επενδυτής ή η επενδυτική οµάδα που θα χρησιµοποιήσει το leasing απολαµβάνει τα παρακάτω πλεονεκτήµατα : Τα µισθώµατα που καταβάλλονται στην εταιρεία leasing για τον εξοπλισµό και το τµήµα των µισθωµάτων που αφορά σε κτίριο θεωρούνται δαπάνες και µειώνουν το φορολογητέο εισόδηµα. Η επιχείρηση και ο επαγγελµατίας µπορούν να χρησιµοποιήσουν άµεσα τον εξοπλισµό που έχουν επιλέξει καθώς η εταιρεία leasing καλύπτει µέχρι και το 100% της αξίας της επένδυσης, περιλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α. στην περίπτωση κινητού εξοπλισµού. Ο επενδυτής µπορεί να πετύχει καλύτερους όρους προµήθειας εξοπλισµού ή απόκτησης επαγγελµατικού ακινήτου, καθώς η αξία τους εξοφλείται άµεσα τοις µετρητοίς. Η διάρκεια της µίσθωσης και το ύψος του µισθώµατος ορίζονται σύµφωνα µε τις οικονοµικές δυνατότητες της επιχείρησης, αφού ληφθούν υπόψη και τυχόν εποχικοί παράγοντες. Η πραγµατοποίηση επένδυσης σε καινούριο εξοπλισµό µέσω leasing από νέες ή υφιστάµενες επιχειρήσεις µπορεί να συνδυαστεί µε τα οφέλη που προκύπτουν από την υπαγωγή της στον αναπτυξιακό νόµο, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται από αυτόν. Στη συνέχεια το factoring ή τα πρακτορεία επιχειρηµατικών απαιτήσεων είναι ένας άλλος τρόπος κάλυψης των χρηµατοδοτικών αναγκών της βιοµηχανίας. Το factoring αποτελεί δέσµη χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, οι οποίες καλύπτουν τις ανάγκες των επιχειρήσεων που πωλούν προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες µε βραχυπρόθεσµη πίστωση σε πελάτες µε επαναληπτική αγοραστική συµπεριφορά. Πρόκειται για τριµερή συνεργασία µεταξύ προµηθευτή, πελατών του και µίας εταιρείας factoring η οποία αναλαµβάνει τη διαχείρηση, λογιστική παρακολούθηση και είσπραξη των εκδιδοµένων από τον προµηθευτή τιµολογίων πώλησης. Αυτό µπορεί να εφαρµοστεί στην επιχείρηση µετά το που θα έχουν εισχωρήσει τα προϊόντα της στην αγορά, θα έχουν συγκεκριµενοποιηθεί οι βασικοί εγχώριοι και ξένοι πελάτες και θα µπορεί να εφαρµοσθεί το εγχώριο και το εξαγωγικό-εισαγωγικό factoring αντίστοιχα.

4 Οι ωφέλειες της επιχείρησης είναι πολλαπλές από την χρήση του factoring και ιδιαίτερα σηµαντικές για την παραγωγική και αποδοτική ανάπτυξή της. Κυριότερες θεωρούνται οι ακόλουθες : Η αξιολόγηση από την εταιρεία factoring της πιστοληπτικής ικανότητας των νέων αγοραστών αλλά και των υφιστάµενων εξυγιάνει το πελατολόγιο της επιχείρησης και δηµιουργεί καλές συνθήκες εισπραξιµότητας των σχετικών τιµολογίων. Η ανάληψη από την εταιρεία του factoring της είσπραξης των τιµολογίων βελτιώνει τη συµπεριφορά των οφειλέτων σε ότι αφορά την εξόφληση των υποχρεώσεών τους, µε αποτέλεσµα την έγκαιρη ρευστοποίηση των εισπρακτέων τιµολογίων του προµηθευτή. Η χρηµατοδότηση της επιχείρησης από την εταιρεία factoring στηρίζεται στο αξιολογηµένο πελατολόγιό της και έτσι δεν απαιτείται παροχή πρόσθετων ασφαλειών. Επιπλέον συνδέεται απόλυτα µε τον κύκλο εργασιών της και µπορεί να αυξάνει ανάλογα µε αυτόν, κάτι που εξασφαλίζει συνεχή ρευστότητα, η οποία αποτελεί ισχυρό διαπραγµατευτικό χαρτί για επίτευξη ευνοϊκών συµφωνιών µε τους προµηθευτές της. Με την αρωγή, στη συνέχεια, του εξαγωγικού και του εισαγωγικού factoring στην επιχείρηση, επιτυγχάνεται η απαλλαγή της από τις παραδοσιακές διαδικασίες των εισαγωγών εξαγωγών και γίνονται οι αγορές προθεσµιακά µε ανοιχτό λογαριασµό, γεγονός που της επιτρέπει να βελτιώνει την αγοραστική της δύναµη, τους όρους αγορών και την ανταγωνιστικότητά της. Τέλος, το venture capital είναι η απευθείας επένδυση κεφαλαίων µε τη συµµετοχή στο κεφάλαιο εταιριών που δεν έχουν εισαχθεί στο χρηµατιστήριο. Είναι ένας νέος θεσµός που υλοποιείται µέσω των εταιρειών παροχής επιχειρηµατικού κεφαλαίου. Οι εταιρείες αυτές στη χώρα µας έχουν τη µορφή ή ΕΚΕΣ (Εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηµατικών συµµετοχών) ή απλώς ανωνύµων εταιρειών. Ανταποκρίνεται στις ανάγκες δυναµικών εταιρειών που αναπτύσσονται µε γοργούς ρυθµούς και χρειάζονται κεφάλαια για τη χρηµατοδότηση και την ανάπτυξή τους, διατηρώντας όµως υγιή πάντα κεφαλαιακή διάρθρωση. Έχοντας γνώση όλων των παραπάνω τρόπων χρηµατοδότησης και λαµβάνοντας υπόψη το κεφάλαιο που διαθέτουν οι επενδυτές, οδηγούµαστε στο συµπέρασµα να µη χρησιµοποιηθεί κανένας από τους τρεις παραπάνω τρόπους, αλλά να προβούµε σε απευθείας αγορά των µηχανηµάτων.

5 Στους περισσότερους βιοµηχανικούς τοµείς, η αγορά τεχνολογίας τείνει να είναι ατελής µε ολιγοπωλιακές τάσεις που αυξάνονται καθώς τα προϊόντα γίνονται πιο πολύπλοκα. Έτσι, ενώ µπορεί να είναι διαθέσιµες διάφορες εναλλακτικές τεχνικές για την παραγωγή σχετικά απλών καταναλωτικών αγαθών, οι τεχνολογικές επιλογές µειώνονται µε την παραγωγή πιο πολύπλοκων προϊόντων. Για τους δυναµικούς τεχνολογικούς κλάδους της βιοµηχανίας, όπως π.χ. τα πετροχηµικά και τα ηλεκτρονικά, η αγορά τεχνολογίας γίνεται πολύ περιορισµένη ακόµα και σε παγκόσµιο επίπεδο. Έτσι, είναι δυνατόν να υπάρξει σοβαρή δυσκολία επιλογής της τεχνολογίας για κάποιο συγκεκριµένο, πολύπλοκο στην παραγωγή του, προϊόν. Στην περίπτωση του συγκεκριµένου επενδυτικού σχεδίου που µελετούµε ο κλάδος της δεύτερης µεταποίησης του αλουµινίου δεν έχει εξελιχθεί σε τέτοιο βαθµό ώστε να υφίστανται τεχνολογικές επιλογές. Για παράδειγµα θα µπορούσαµε να χρησιµοποιήσουµε µηχανήµατα που λειτουργούν µε άλλου είδους ενέργεια (π.χ. φυσικό αέριο), αντί για ηλεκτρική ενέργεια, πράγµα αδύνατο διότι δεν υπάρχουν τέτοιου είδους µηχανές. Έτσι, δεσµευόµαστε να χρησιµοποιήσουµε την υπάρχουσα τεχνολογία, χωρίς να έχουµε τη δυνατότητα εναλλακτικών λύσεων. Ο εξοπλισµός µιας βιοµηχανικής µονάδας µπορεί να κατατάσσεται σε παραγωγικό, βοηθητικό, εξυπηρετήσεως, ανταλλακτικά και εργαλεία. Οι απαιτήσεις σε µηχανήµατα και συσκευές πρέπει να αναφέρονται στις µελέτες σκοπιµότητας µε βάση τη δυναµικότητα της µονάδας και την επιλεγµένη τεχνολογία παραγωγής. Ο καθορισµός των απαιτήσεων σε εξοπλισµό σχετίζεται και µε άλλα στοιχεία της µελέτης. Εκτός από τη µέθοδο παραγωγής και τη δυναµικότητα της µονάδας, πολλές φορές, ο µηχανολογικός εξοπλισµός εξαρτάται από τη διαθέσιµη µορφή ενέργειας, που στη περίπτωσή µας είναι η ηλεκτρική ενέργεια, εφόσον δεν έχει αναπτυχθεί σε τέτοιο βαθµό άλλες οικονοµικότερες µορφές ενέργειας, την ικανότητα µεταφοράς ογκωδών και βαρέων µηχανηµάτων σε αποµακρυσµένες περιοχές, τον επιθυµητό βαθµό αυτοµατισµού, τις απαιτήσεις για συντήρηση και τις διαθέσιµες γι αυτό διευκολύνσεις, τους κυβερνητικούς κανονισµούς και τις δυνατότητες εγχώριας κατασκευής και συντηρήσεως ή επισκευής. Ο εξοπλισµός σε µηχανήµατα θα αποκτηθεί από την γερµανική Haffner, την EMMEGI, την ELUMATEC, την HERMES και όσον αφορά τους υαλοπίνακες, από την ΜETAXAS. Η προµήθεια των µηχανηµάτων που κατασκευάζονται από εταιρίες που εδρεύουν στο εξωτερικό, θα γίνει από τις αντίστοιχες αντιπροσωπίες τους, στην Ελλάδα. Τα µηχανήµατα παραγωγής που πρόκειται να αγοραστούν είναι: ένα (1) διπλό δισκοπρίονο DG-244 µε διάµετρο δίσκου 550mm µε αυτόµατη περιστροφή της βάσης µε αέρα από ο (δυνατότητα

6 περιστροφής χειροκίνητα από 22,5 ο εσωτερικά και ως 140 ο εξωτερικά) µε οθόνη ηλεκτρονικής ένδειξης µοιρών. Αυτόµατη κλίση δίσκων µε αέρα Εικόνα 6.1 ιπλό ισκοπρίονο εσωτερικά από ο (ενδιάµεσες µοίρες χειροκίνητα µε οθόνη ηλεκτρονικής ένδειξης µοιρών και περιστρεφόµενο τερµατικό). Ελάχιστο µήκος κοπής σε 90 ο : 335mm, δυναµικότητα κοπής όλων των µοιρών, κοπή στις τελικές εξωτερικές διαστάσεις, καταργεί τον υπολογισµό κοπής βάσει του ύψους προφίλ, µε υποδοχές για την αναρρόφηση γρεζών σε οποιεσδήποτε µοίρες, µε καλύπτρες ασφαλείας, µε σύστηµα ψύξεως και τέλος αυτόµατη ρύθµιση µήκους κοπής µέσω PC. Ένα (1) τρυπητικό µηχάνηµα τύπου SH-2 για τη δηµιουργία κατάλληλης διαδροµής από όπου θα περνάνε οι ντίζες και διάφορα αξεσουάρ. Εικόνα 6.2 Ραουλιέρα

7 Μία (1) ραουλιέρα µε σύστηµα µετρήσεων απόλυτης ακρίβειας έως δέκατο του χιλιοστού, ένα (1) ξελουριστήρι τύπου AF-362, το οποίο εκτελεί διεργασίες ξελουρίσµατος στις 45 ο και 90 ο χειροκίνητα και αυτόµατα µε απόλυτη ακρίβεια ασφάλεια και παραγωγικότητα. Ακόµη ένα (1) διπλό παντογράφο που εκτελεί τις διεργασίες µε ένα πιάσιµο του προφίλ και το ξετρυπάει πάνω κάτω, διαθέτει πλάκες αντιγραφής για όλες τις σειρές προφίλ και όλες τις απαραίτητες ρυθµίσεις και ρέγουλα. Μία (1) πολυπρέσσα αλουµινίου, που απαιτεί πολύ µικρό χώρο, συγκρίνοντάς την µε τα χειροκίνητα πρεσσάκια, µπορεί να κάνει πνευµατική κίνηση ταχεία αλλαγή χρήσης, γρήγορη κοπή και µπορεί µε ένα διακόπτη να αυξοµειώνει την ταχύτητα κοπής σε περιπτώσεις που έχουµε δύσκολες κοπές. Εικόνα 6.3 Πολυπρέσσα Αλουµινίου

8 ύο (2) µονές γωνιάστρες τύπου PT-04, λειτουργεί µε ελαιοπνευµατικό Εικόνα 6.4 Γωνιάστρα σύστηµα, έχει µεγάλη δύναµη πρεσαρίσµατος, δυνατότητα γωνιάσµατος του προφίλ σε πολλά σηµεία µόνο µε ένα πάτηµα, εύκολη εξωτερική ρύθµιση µε απόλυτη ακρίβεια, µαχαίρια για όλες τις σειρές µεγάλης αντοχής και ακρίβειας και µε µεγάλη δυνατότητα παραγωγής. Επίσης πρόκειται να αγοραστεί ένα (1) τρυπάνι σιδήρου µάρκας BOSCH RPM που θα χρησιµοποιείται σε περιπτώσεις ανάγκης, Εικόνα 6.5 Πάγκος συναρµολόγησης

9 τρεις (3) βοηθητικοί πάγκοι που θα χρησιµοποιούνται για την συναρµολόγηση στα επιµέρους τµήµατα της παραγωγής, και τέλος δύο (2) καρότσια µεταφοράς των κοµµατιών για τη διευκόλυνση της παραγωγής. Τα καρότσια µπορούν επίσης να κατασκευαστούν σε ένα σιδηρουργείο. Τα µηχανήµατα επεξεργασίας του υάλου είναι: ένα (1) πλυντήριο µε δυνατότητα πλυσίµατος υαλοπινάκων µέγιστης διάστασης 6 επί 3 µέτρων και µέγιστου πάχους 5 χιλιοστών. Μία (1) µηχανή παραγωγής ψυχρής κόλλας, για την συγκόλληση των υαλοπινάκων και αποφυγή εισχώρησης της υγρασίας. Ένα (1) πριόνι κοπής για τα πηχάκια που Εικόνα 6.6 Πριόνι σιδήρου τοποθετούνται περιµετρικά των υαλοπινάκων και δηµιουργούν το λεγόµενο «τελάρο», µία (1) µπουτιλιέρα που χρησιµοποιείται για την συγκόλληση του τελάρου µε τους υαλοπίνακες, µία (1) πρέσα για να φέρνει στις απόλυτες διαστάσεις πάχους, το σύνολο τελάρουαλοπινάκων, ένας (1) πάγκος που θα εξυπηρετεί στην κοπή των υαλοπινάκων στις επιθυµητές διαστάσεις έχοντας δυνατότητα ανάκλισης µέχρι 90 ο, ένας (1) πάγκος συγκόλλησης των υαλοπινάκων. Ο βοηθητικός εξοπλισµός που θα αγοραστεί είναι για τη µεταφορά: ένα (1) φορτηγό Ι.Χ. µάρκας Mercedes-Benz τύπου 814 µοντέλο 1996Β, µικτού βάρους kg και ωφέλιµου φορτίου kg χρώµατος µπεζ, ένα (1) φορτηγάκι Toyota Hillux Diesel µοντέλο 2002Α, µικτού βάρους kg και ωφέλιµου φορτίου kg, χρώµατος µπλε σκούρο. Ένας αεροσυµπιεστής µάρκας Deutchpoul µε δυνατότητα συµπίεσης αέρα 1000 bar, για τη λειτουργία των µηχανηµάτων. Θα γίνει εγκατάσταση σωληνώσεων για την παροχή του πεπιεσµένου αέρα στα µηχανήµατα. Επίσης θα αγοραστούν είκοσι (20) πιστόλια αέρα και θα τοποθετηθούν εναερίως µέσα στο χώρο, όπου χρειάζονται. Για την ηλεκτρική εγκατάσταση θα χρησιµοποιηθούν

10 γενικοί πίνακες τροφοδοσίας και υποπίνακες κίνησης, πυκνωτές αντιστάθµισης, καλώδια τροφοδοσίας πινάκων και συσκευών, φωτιστικά σώµατα και σώµατα περιµετρικού φωτισµού, σωλήνες και ράγες διέλευσης καλωδίων και τέλος αλεξικέραυνο απωθήσεως R/250. Για τη θέρµανση του χώρου εργασίας θα εγκατασταθεί λέβητας Kcal/h, τον οποίο θα προµηθευτούµε από τη Bertolli και καυστήρας από την ίδια εταιρία. Μία δεξαµενή πετρελαίου θέρµανσης χωρητικότητας lit και ένα boiler 200 lit diesel. Για τους χώρους των γραφείων θα εγκατασταθεί κλιµατισµός δύο µονάδων µε απόδοση 9000 BTU/h καθώς και θερµαντικά σώµατα και αερόθερµα για τους χώρους εργασίας και τέλος δίκτυα σωληνώσεων που θα ενώνουν τα παραπάνω. Πρόκειται να γίνουν τηλεφωνικές συνδέσεις για τις επικοινωνιακές ανάγκες και εξυπηρετήσεις της επιχείρησης. Έτσι, θα εγκατασταθεί τηλεφωνικό κέντρο και θα αγοραστεί τηλεφωνικός εξοπλισµός, συµπεριλαµβανοµένου της συσκευής fax. Ο εξοπλισµός εξυπηρετήσεως που θα αγοραστεί είναι τα παρακάτω. Τα έπιπλα γραφείου µία (1) έδρα συνεδριάσεων, ένα (1) γραφείο γραµµατείας, δύο (2) γραφεία διευθυντή, ένα (1) βοηθητικό γραφείο, ένα (1) γραφείο λογιστηρίου, δύο (2) ερµάρια, πέντε (5) τροχήλατες καρέκλες, δέκα (10) καρέκλες, ένα (1) τραπεζάκι. Οι µηχανές γραφείου θα είναι: τέσσερις (4) ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ένας (1) εκτυπωτής, ένας (1) σαρωτής και ένα (1) φωτοαντιγραφικό. Για το εργατικό και διοικητικό δυναµικό θα αγοραστεί ένα (1) πολυµηχάνηµα, το οποίο θα παρέχει αναψυκτικά, καφέδες και snacks. Η εταιρία θα προµηθευτεί δύο (2) κουτιά πρώτων βοηθειών (First Aid Kits) µε όλο τον απαραίτητο εξοπλισµό. Για την συλλογή των απορριµµάτων θα προβούµε σε αγορά δύο (2) κάδων απορριµµάτων. Τέλος, για το σύστηµα πυρόσβεσης και πυρανίχνευσης θα χρησιµοποιηθεί ένα (1) πυροσβεστικό συγκρότηµα µε ηλεκτροκίνητη και πετρελαιοκίνητη αντλία και ένα (1) πιεστικό δοχείο. Θα τοποθετηθούν οκτώ (8) πλήρεις πυροσβεστικές φωλιές, ένας (1) πυροσβεστικός κρουνός λήψης νερού, τέσσερις (4) πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης 12 kg, δέκα (10) πυροσβεστήρες CO 2 6 kg, έξι (6) πυροσβεστήρες HALLON 6 kg, ένας (1) πίνακας πυρανίχνευσης, τρεις (3) πυρανιχνευτές ιονισµού και τέλος σωληνώσεις, βάνες, ρακόρ κ.ά. Εκτός από τον εξοπλισµό παραγωγής, τον βοηθητικό και τα µηχανήµατα εξυπηρετήσεως πρέπει να αναφέρουµε και την αγορά ορισµένων ανταλλακτικών και εργαλείων απαραίτητων στην µονάδα. Τέτοια είναι: δύο (2) σετ κλειδιών (κατσαβίδια, καρυδάκια κλπ.), τέσσερις (4) δίσκοι για τα πριόνια, δέκα (10) τρυπάνια, ένα (1) γρασαδόρο κ.ά. Τέλος, πρόκειται να αγοραστεί η απαραίτητη γραφική

11 ύλη και άλλα αναλώσιµα που απαιτούνται για τις ανάγκες του διοικητικού τµήµατος. Μία εναλλακτική λύση για την επεξεργασία προφίλ, όσον αφορά το µηχανολογικό εξοπλισµό, θα µπορούσε να είναι: ένα µονό πριόνι τύπου SD16, πριόνι για πηχάκια τύπου GL142P, πριόνι αλουµινίου τύπου C90L, πριόνι Radial τύπου Oma, κινητό πριόνι αλουµινίου τύπου 2400B, παντογράφος αλουµινίου τύπου 8060, ξελουριστικό -φρέζα τύπου ΑΚ255, γωνιάστρα αλουµινίου τύπου EV175, φρεζάκι τύπου ELU, υδραυλικό πρεσσάκι και τρυπάνι κολονάτο τύπου THD. Όσον αφορά τους υαλοπίνακες υπάρχει η εναλλακτική λύση να τους προµηθευόµαστε έτοιµους, στις επιθυµητές διαστάσεις. Μία τέτοια πρόταση θα καταργήσει τη γραµµή παραγωγής του υαλοπίνακα, πράγµα το οποίο είναι ασύµφορο και µας δεσµεύει ως προς την παραγωγή. Η εναλλακτική πρόταση του µηχανολογικού εξοπλισµού δεν είναι βιώσιµη, διότι δεν έχουµε τη δυνατότητα µεγάλης παραγωγής όπως προβλέπεται και αυτό θα έχει ως αντίκτυπο µείωση του κέρδους. Επίσης, η συγκεκριµένη λύση, δεν προσφέρει την απαραίτητη τεχνολογία ώστε να ανταγωνιστεί τις αντίστοιχες επιχειρήσεις του κλάδου. Έτσι, η αρχικά προτεινόµενη λύση είναι πιο βιώσιµη. Στο παρακάτω πίνακα φαίνεται αναλυτικά ο εξοπλισµός που χρειάζεται κατά την παραγωγική διαδικασία. α/α Μηχανήµατα Τύπος 1 διπλό δίσκοπρίονο DG τρυπητικό SH-2 3 ραουλιέρα HP-82 4 ξελουριστήρι AF διπλό παντογράφο GU πολυπρέσσα αλουµινίου PHS-81 7 γωνιάστρες Χ 2 PT-04 8 πλυντήριο υαλοπινάκων GE µηχανή ψυχρής κόλλας TΥ-410

12 10 πριόνι κοπής για τα πηχάκια PR πάγκος κοπής υαλοπίνακα STANDARD 12 τρυπάνι σιδήρου BOSCH 13 βοηθητικοί πάγκοι Χ 3 STANDARD 14 πάγκος συγκόλλησης STANDARD 15 καρότσια µεταφοράς X 2 STANDARD 16 µπουτιλιέρα ΕΕ πρέσα SLK-220 Πίνακας 6.1 Εξοπλισµός παραγωγής Στους πίνακες που ακολουθούν αναφέρονται όλα τα είδη εργασιών σχετικά µε τις εγκαταστάσεις θέρµανσης, ηλεκτρισµού και πυρόσβεσης στο χώρο παραγωγής και τα αντίστοιχα κόστη. Τέλος υπολογίζεται το κόστος των επίπλων και µηχανών γραφείου. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΗΣ α/α Ηλεκτρικά χώρου παραγωγής Κόστος 1 Γενικός πίνακας τροφοδοσίας και υποπίνακες κίνησης Πυκνωτές αντιστάθµισης Καλώδια τροφοδοσίας πινάκων και συσκευών Φωτιστικά σώµατα και σώµατα περιµετρικού φωτισµού Σωλήνες και ράγες διέλευσης καλωδίων Αλεξικέραυνο απωθήσεως R/ Πίνακας 6.2 Ηλεκτρικά χώρου παραγωγής

13 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΗΣ α/α Θέρµανση Κόστος 1 Θέρµανση του χώρου εργασίας Κλιµατισµός χώρου γραφείων 2Χ9000 BTU/h εξαµενή πετρελαίου Boiler 200 lit diesel Σώµατα θερµαντικά, αερόθερµα χώρου εργασίας ίκτυα σωληνώσεων Πίνακας 6.3 Θέρµανση ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΗΣ α/α Πυρόσβεση Κόστος 1 Πυροσβεστικό συγκρότηµα µε ηλεκτροκίνητη και πετρελαιοκίνητη αντλία Πλήρης πυροσβεστικές φωλιές Χ Πυροσβεστικοί κρουνοί λήψης 75 4 Σωληνώσεις, βάνες, ρακόρ κλπ Πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης 12 Kg X Πυροσβεστήρες CO2 6Kg X Πυροσβεστήρες HALLON 6Kg X Πίνακας πυρανίχνευσης Πυρανιχνευτές ιονισµού 90 Πίνακας 6.4 Πυρόσβεση

14 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΗΣ α/α Έπιπλα - Μηχανές γραφείου Κόστος 1 έδρα συνεδριάσεων γραφεία διευθυντή Χ βοηθητικό γραφείο γραφείο λογιστηρίου ερµάρια τροχήλατες καρέκλες Χ καρέκλες Χ τραπεζάκι 88 9 ηλεκτρονικοί υπολογιστές Χ εκτυπωτής σαρωτής φωτοαντιγραφικό 880 Πίνακας 6.5 Έπιπλα - Μηχανές γραφείου Η εγκατάσταση του µηχανολογικού εξοπλισµού περιλαµβάνει το κόστος της εργασίας, θεµελιώσεως υποστηρίξεως, πλατφόρµες, έξοδα κατασκευών και άλλους παράγοντες που σχετίζονται άµεσα µε την εγκατάσταση του µηχανολογικού εξοπλισµού. Βέβαια στην περίπτωση που µελετάµε, τα παραπάνω κόστη συµπεριλαµβάνονται στο συνολικό κόστος του κάθε µηχανήµατος. Επίσης, θα ήταν λάθος να µην αναφέρουµε σε αυτό το σηµείο µία τυπική απόκλιση εξαιτίας των ανατιµήσεων στα προϊόντα, όταν η παραγγελία εκτείνεται πέραν του έτους. Όπως και το κόστος εγκατάστασης, έτσι και η σχετική ανατίµηση, έχει συνυπολογιστεί στο κόστος του µηχανολογικού εξοπλισµού.

15 Λαµβάνοντας υπόψιν όλα τα παραπάνω και συγκεντρώνοντας τα σύνολα των παραπάνω πινάκων, εξάγουµε τα παρακάτω αποτελέσµατα στους αντίστοιχους πίνακες. Α/Α Ποσότητα Μονάδα ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΣ Μηχανολογικός Εξοπλισµός Τµήµα προγράµµατος Νο 01 Περιγραφή: Περιγραφή Εγχώριο Ξένο Κόστος Ξ Ε Σ 1 Παραγωγικός εξοπλισµός 1 διπλό δίσκοπρίονο τρυπητικό µηχάνηµα ραουλιέρα ξελουριστήρι διπλό παντογράφο πολυπρέσσα αλουµινίου γωνιάστρες πλυντήριο µηχανή ειδικής θερµοκόλλας πριόνι κοπής για τα πηχάκια πάγκος κοπής υαλοπίνακα τρυπάνι σιδήρου βοηθητικοί πάγκοι συναρµολόγησης πάγκος συγκόλλησης καρότσια µεταφοράς µπουτιλιέρα πρέσα Βοηθητικός εξοπλισµός 1 φορτηγό Ι.Χ. µάρκας Mercedes-Benz φορτηγάκι Toyota Hillux Diesel αεροσυµπιεστής µάρκας Deutchpoul πιστόλια αέρα ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

16 εγκαταστάσεις θέρµανσης-κλιµατισµού τηλεφωνικός εξοπλισµός Εξοπλισµός εξυπηρέτησης εγκαταστάσεις πυρόσβεσης έπιπλα - Μηχανές γραφείου πολυµηχάνηµα κουτιά πρώτων βοηθειών κάδων απορριµµάτων Βασικό απόθεµα ανταλλακτικών, αναλώσιµων κλπ. ανταλλακτικά, εργαλεία κ.ά γραφική ύλη και αναλώσιµα Ξ=ξένο, Ε=εγχώριο, Σ=σύνολο ΣΥΝΟΛΟ Πίνακας 6.6 Μηχανολογικός Εξοπλισµός ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ - ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ Μηχανολογικός Εξοπλισµός Τµήµα προγράµµατος Κόστος επένδυσης εκ µεταφοράς Α/Α Περιγραφή Ξ Ε Σ 1 Παραγωγικός εξοπλισµός Βοηθητικές συσκευές Εξοπλισµός εξυπηρέτησης Βασικό απόθεµα ανταλλακτικών, αναλώσιµων κλπ ΣΥΝΟΛΟ Πίνακας 6.7 Συγκεντρωτικός πίνακας µηχανολογικού εξοπλισµού

17 Συµψηφίζοντας όλα τα παραπάνω κόστη, προέκυψε το σύνολο του πίνακα 6.7, που ανέρχεται στο ποσό των , το οποίο θα χρησιµοποιηθεί για την αγορά του µηχανολογικού εξοπλισµού. Σε αυτό το σηµείο θα αναφέρουµε την ροή επεξεργασίας, τόσο του προφίλ, όσο και των υαλοπινάκων. Θα κάνουµε δηλαδή µία περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας, χωρίς σχηµατική παράσταση, διότι αυτή θα αναλυθεί εκτενέστερα στα έργα του πολιτικού µηχανικού, όπου θα έχουµε γνώση των κτιριακών εγκαταστάσεων. Κατά την µία γραµµή παραγωγής του κουφώµατος, το προφίλ από την αποθήκη όπου βρίσκεται, οδηγείται στην πρώτη µηχανή µε τη βοήθεια ραουλόδροµου, στο διπλό δισκοπρίονο. Εκεί θα πραγµατοποιηθεί η κοπή του, στις επιθυµητές διαστάσεις που απαιτείται για κάθε κούφωµα. Αµέσως µετά, θα ακολουθήσει την πορεία για την πολυπρέσσα, µία µηχανή, όπου γίνεται άνοιγµα οπών για πριτσίνια και κοχλίες. Στη συνέχεια το προφίλ τοποθετείται στον άλλο ραουλόδροµο για να περάσει από το τρυπητικό µηχάνηµα, όπου θα ανοιχτούν διαδροµές για το πέρασµα των ντιζών και τη διευκόλυνση τοποθέτησης των µηχανισµών. Η γραµµή παραγωγής συνεχίζει µε τον παντογράφο, όπου εκεί ανοίγονται οπές για την τοποθέτηση των κλειδαριών. Αµέσως µετά, το προφίλ οδηγείται στο ξελουρητήρι, µία ειδική µηχανή, όπου δηµιουργείται κατάλληλη επιφάνεια (πατούρα) στις άκρες του προφίλ που θα κολληθούν αργότερα µεταξύ τους. Αυτή η επιφάνεια είναι κατάλληλη γιατί δυναµώνει τις δυνάµεις συνοχής µεταξύ των προφίλ. Αφού τελειώσει και αυτή η διαδικασία το προφίλ περνάει σε έναν από τους βοηθητικούς πάγκους, όπου θα περαστούν οι µηχανισµοί και διάφορα άλλα εξαρτήµατα. Επόµενο βήµα της διαδικασίας είναι η τοποθέτηση τους, πάνω στις γωνιάστρες. Αυτές βοηθούν στην δηµιουργία απόλυτης γωνίας 90 ο στις άκρες. Στο σηµείο γωνιάσµατος µπαίνουν βοηθητικά τακάκια για την συγκράτηση των δεσµών στο πέρας του χρόνου. Επειδή συνολικά για ένα κούφωµα, χρειάζονται 4 γωνιάσµατα, ακριβώς µπροστά στη µηχανή υπάρχει βοηθητικός πάγκος όπου εξυπηρετεί τον εργάτη να δένει τα δύο γωνιασµένα προφίλ και να δηµιουργεί το πλαίσιο. Επίσης, σε αυτό τον πάγκο, τοποθετούνται οι ντίζες και άλλα συνδετικά στοιχεία. Η µεταφορά των προφίλ και άλλων εξαρτηµάτων, µπορεί να γίνεται µε δύο καρότσια µεταφοράς, που θα κινούνται στο χώρο. Σε αυτό σηµείο ολοκληρώνεται η µία γραµµή παραγωγής σε ότι αφορά το πλαίσιο του κουφώµατος.

18 Προφίλ Αποθήκη Βοηθητικός πάγκος Πριόνι Τρυπητικό Πολυπρέσσα Παντογράφος Ξελουρητήρι Βοηθητικός πάγκος Βοηθητικό τρυπάνι Γωνιάστρα Γωνιάστρα Βοηθητικός & συναρµολόγησης πάγκος ιάγραµµα 6.1 ιάγραµµα ροής υλικού προφίλ Στη άλλη γραµµή παραγωγής, κατά την επεξεργασία του υαλοπίνακα, είναι πρέπον να αναφέρουµε ότι ο υαλοπίνακας πρέπει να µεταφερθεί στο πάγκο κοπής του από τον χώρο της αποθήκης. Πάνω σε αυτόν γίνεται η κοπή του στις επιθυµητές διαστάσεις. Στη συνέχεια τοποθετούνται στο πλυντήριο για να γίνει καθαρισµός των επιφανειών από διάφορα στίγµατα και θαµπάδες. Όταν εξέλθει από το πλυντήριο, τοποθετείται πάνω στο πάγκο συγκόλλησης για να γίνει η συγκόλληση των δύο υαλοπινάκων (στην περίπτωση διπλού τζαµιού), µε το τελάρο. Πρέπει να αναφέρουµε ότι η κατασκευή του τελάρου πραγµατοποιείται ταυτόχρονα µε το πλύσιµο των υαλοπινάκων και υποβοηθείται από έναν ακόµη πάγκο. Το τελάρο δηµιουργείται από ράβδο αλουµινίου ορθογωνικής διατοµής, η οποία κόβεται στο δισκοπρίονο και το κάθε κοµµάτι εµπλουτίζεται µε πυριτικά άλατα σε µορφή κόκκων. Τα άλατα αυτά έχουν την ικανότητα να απορροφούν την υγρασία και να δεν την αφήνουν να εισχωρήσει στο εσωτερικό. Τα κοµµάτια, γωνιάζονται µεταξύ τους µε τη βοήθεια µικρών πλαστικών τάκων σε σχήµα Γ. Έπειτα, και αφού έχει δηµιουργηθεί το λεγόµενο «τελάρο», τοποθετείται στον ιµάντα της µπουτιλιέρας, µία µηχανή µε την οποία περνάει στις

19 εξωτερικές επιφάνειες ειδική κόλλα, ώστε να στηριχθούν εκεί οι δύο υαλοπίνακες. Μετά λαµβάνει µέρος στην παραγωγική διαδικασία η πρέσα. Αυτή προσδίδει τις κατάλληλες διαστάσεις στο σύνολο υαλοπίνακες-τελάρο, που έχει δηµιουργηθεί, όσον αφορά τη διάσταση του πάχους. Με τη µηχανή αυτή µπορεί να επιτευχθεί ακρίβεια µέχρι δέκατο του χιλιοστού (0.1 mm). Επόµενος σταθµός είναι η τοποθέτηση ψυχρής κόλλας περιµετρικά του ηµιτελούς προϊόντος. Για να γίνει αυτό απαιτείται η ύπαρξη ενός βοηθητικού πάγκου και της µηχανής έκχυσης ψυχρής κόλλας. Η κόλλα αυτή χρησιµοποιείται κυρίως για θερµοηχοµονωτικούς σκοπούς και για καλύτερη στήριξη του υαλοπίνακα µέσα στο πλαίσιο του κουφώµατος. Σε αυτό το σηµείο η δεύτερη παραγωγική διαδικασία ολοκληρώθηκε. Οι δύο προαναφερθείσες γραµµές παραγωγής συναντούνται και στο σηµείο αυτό γίνεται η συναρµολόγηση του υαλοπίνακα µε το υπόλοιπο κούφωµα, παρεµβάλλοντας λάστιχα για µεγιστοποίηση της στεγανότητας. Τέλος, συσκευάζεται και τοποθετείται σε προσωρινή αποθήκη όπου παραµένει µέχρι τη στερεοποίηση της κόλλας και τότε είναι έτοιµο προς πώληση. Υαλοπίνακες Αποθήκη Πάγκος κοπής Πλυντήριο Αποθήκη ράβδων Πριόνι Πάγκος συγκόλλησης Πρέσα Μπουτιλιέρα Ψυχρή κόλλα Βοηθητικός πάγκος ιάγραµµα 6.2 ιάγραµµα ροής υλικού υαλοπίνακα

20 Στο διάγραµµα παραγωγής που φαίνεται παρακάτω (διάγραµµα 6.3), φαίνονται οι λειτουργικές σχέσεις των εργατών µε τα µηχανήµατα και αντίστροφα. Τα σχήµατα Α,Β,Γ,,Ε αναπαριστούν το ανθρώπινο δυναµικό που ασχολείται µε τη γραµµή επεξεργασίας του προφίλ. Τα σχήµατα ΣΤ,Ζ,Η, αναπαριστούν το ανθρώπινο δυναµικό που ασχολείται µε τη γραµµή επεξεργασίας των υαλοπινάκων. Τα σχήµατα Θ και Η αναπαριστούν τη γραµµατέα και τη λογίστρια αντίστοιχα. Το σχήµα Κ, αντιστοιχεί στο οδηγό. Τέλος, τα σχήµατα που αναπαριστώνται µε Ι, είναι οι δύο επενδυτές. Επεξήγηση διαγράµµατος κατάταξης ανθρώπινου δυναµικού Α. Βοηθός Β. Βοηθός Γ. Εργάτης. Τεχνίτης Ε. Βοηθός ΣΤ. Τεχνίτης Ζ. Βοηθός Η. Εργάτης Θ. Λογίστρια Η. Γραµµατέας Ι. Επενδυτές Κ. Οδηγός

21

22 οµικά και άλλα έργα Σε αυτό το σηµείο θα προσπαθήσουµε να εκτιµήσουµε το κόστος των κτιριακών εγκαταστάσεων. Για την σωστότερη εκτίµηση του κόστους αυτού, θα αναλύσουµε λεπτοµερέστατα τις µελέτες και τα έργα του πολιτικού µηχανικού, µηχανολόγου µηχανικού και µηχανολόγου ηλεκτρολόγου. Επίσης, για να υπολογισθεί συγκεκριµένα το κόστος των έργων του πολιτικού µηχανικού, του προγράµµατος, πρέπει να ληφθεί υπόψη η επιλεγείσα περιοχή, οι συνθήκες του χώρου ανεγέρσεως, η τεχνολογία που επιλέχθηκε και ο µηχανολογικός εξοπλισµός. Προκειµένου να καλυφθούν όλα τα µέρη του κατασκευαστικού προγράµµατος, θα πρέπει να διαιρεθούν σε τρεις κατηγορίες: ιευθέτηση και βελτίωση του χώρου Κτίρια Έργα εκτός του χώρου του εργοστασίου Στην πρώτη κατηγορία µελετώνται κυρίως η αναδιάταξη της δοµής των σωλήνων, καλωδίων, ηλεκτρικών γραµµών και δρόµων. Είναι σίγουρο πως θα υπάρχει επέκταση των δικτύων των παραπάνω χαρακτηριστικών, αλλά δεν θα γίνουν ριζικές αλλαγές. Επειδή ένα µεγάλο µέρος του οικοπέδου βρίσκεται µέσα στην επικράτεια της βιοµηχανικής ζώνης, ήδη υπάρχουν κοντά όλα τα δίκτυα που θα εξυπηρετήσουν την κατασκευή και την περαιτέρω πορεία της µονάδας. Τόσο το υδροδοτικό όσο και το ηλεκτροδοτικό και το τηλεφωνικό δίκτυο θα επεκταθούν κατά 200 συνολικά περίπου µέτρα για την κάλυψη όλης της περιοχής εγκατάστασης της µονάδας. Το ηλεκτροδοτικό και το τηλεφωνικό δίκτυο θα επεκταθούν εναέρια, γιατί η υπόγεια µεταφορά κοστίζει τέσσερις φορές παραπάνω. Υπάρχουν δύο εναλλακτικές προτάσεις για την παροχή ρεύµατος : Να δοθεί ρεύµα στη βιοµηχανία µέσης τάσης ( volt) και να υπάρχει µετατροπέας (µετασχηµατιστής) που να το υποβιβάζει σε χαµηλής τάσης (380 volt), µε έξοδα της επιχείρησης. Το ρεύµα των volt είναι φθηνότερο, ο µετατροπέας όµως κοστίζει σύµφωνα µε στοιχεία της ΕΗ. Να δοθεί κανονικό ρεύµα στην επιχείρηση (380 volt) αλλά θα είναι αρκετά ακριβότερο (γύρω στο 55%) από το ρεύµα της παροχής των volt. Όπως αναφέρθηκε και σε άλλο σηµείο της µελέτης, θα επιλεγεί ο δεύτερος τρόπος ηλεκτροδότησης, δηλαδή το βιοµηχανικό ρεύµα των 380 Volt. Όσον αφορά το χώρο εγκατάστασης της µονάδος, δεν πρόκειται να προβούµε σε κατεδαφίσεις παλαιών οικοδοµών ή κτιρίων, αφού στο

23 παρελθόν η αξιοποίησή του περιοριζόταν σε αγροτικές καλλιέργειες. Επίσης, δεν θα µελετηθούν αποστραγγιστικά ή αποξηραντικά έργα, διότι στην περιοχή δεν υπάρχουν σηµεία συγκέντρωσης νερού ή λίµνες και ποτάµια. Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται τα κόστη των εγκαταστάσεων υδροδότησης, ηλεκτροδότησης και τηλεπικοινωνιών µε τα αντίστοιχα κέντρα (ΕΥ ΑΠ, ΕΗ, ΟΤΕ). Κόστη υδροδότησης, ηλεκτροδότησης και τηλεπικοινωνιών 1 Σύνδεση µε δίκτυο ΕΗ Σύνδεση µε δίκτυο ΕΥ ΑΠ Σύνδεση µε δίκτυο ΟΤΕ 300 Σύνολο α/α Πίνακας 6.8 Κόστη υδροδότησης, ηλεκτροδότησης και τηλεπικοινωνιών Όπως έχει αναφερθεί, επειδή η βιοµηχανική µονάδα, θα κτιστεί µπροστά σε διερχόµενους δρόµους, δε θα χρειαστεί να προβούµε σε κατασκευή ή δηµιουργία άλλων, ώστε να έχουµε πρόσβαση στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο. Στη δεύτερη κατηγορία των δοµικών έργων, που είναι τα κτίρια, θα πρέπει πριν υπολογίσουµε το κόστος τους να γίνει µία παράσταση της κάτοψης των κτιριακών εγκαταστάσεων σε σχέση µε το οικόπεδο και θα γίνεται σαφή η διάταξη και διάσταση κάθε χώρου (γραφεία, εκθεσιακός χώρος, WC, χώρος παραγωγής, βοηθητικοί χώροι κ.λ.π). Επεξήγηση κάτοψης των κτιριακών εγκαταστάσεων 1. Έκθεση 2. Γραµµατεία 3. ιευθυντικός χώρος 4. Χώρος συνεδριάσεως 5. Χώρος παραγωγής 6. Θέρµανση & Αεροσυµπιεστής 7. Τουαλέτες 8. Περιβάλλων χώρος 9. Βοηθητικός χώρος

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΒΑΡΒΑΡΑ Α. ΤΖΕΛΕΠΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Πίνακας περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ηπείρου ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σηµειώσεις στο µάθηµα «ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Επιµέλεια σηµειώσεων:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1 ο 1.1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ: Ο ταμειακός προϋπολογισμός η πρόγραμμα ταμειακής κινήσεως περιλαμβάνει με κάθε λεπτομέρεια τις κάθε είδους εισπράξεις (ταμειακές εισροές) και τις κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2 ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚA ΣΥΣΤΗΜΑTA & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ORDER PICKING 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ.

Περιεχόμενα 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2 ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚA ΣΥΣΤΗΜΑTA & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ORDER PICKING 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ. Περιεχόμενα Σελίδα 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Γενικά 1 Στόχοι & Μεθοδολογία Μελέτης 2 Σχεδιασμός & Υλοποίηση Έργων Logistics 3 Αρχές Logistics Management 4 Λόγοι Οργάνωσης Αποθηκών 6 Βασικές Αρχές Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στο ήµο Αθηναίων

Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στο ήµο Αθηναίων Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στο ήµο Αθηναίων Ιανουάριος 2008 Κλεισόβης 9, 106 77 Αθήνα, τηλ. 2103840774-5, fax. 2103804008 www.greenpeace.gr 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΠΟΛΗ για WINDOWS 2008

που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΠΟΛΗ για WINDOWS 2008 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 13 «Προσαρµογή Λογισµικού-Φάση ΙΙΙ» της Πράξης «Επαγγελµατικό λογισµικό στην ΤΕΕ: επιµόρφωση και εφαρµογή» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.3, Ενέργεια 2.3.2) που συγχρηµατοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ Καθορισµός Προδιαγραφών Ποιότητας Κατασκευής στα Κτίρια 1. Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ Ι. Εισαγωγή - Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης Τον Οκτώβριο του 2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Logistics και Εφοδιαστική Αλυσίδα σε μια επιχείρηση

Logistics και Εφοδιαστική Αλυσίδα σε μια επιχείρηση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Logistics και Εφοδιαστική Αλυσίδα σε μια επιχείρηση Πτυχιακή εργασία Σαρτζετάκη Καλλιόπη Εισηγήτρια: Γιαννακόπουλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 4 Εισαγωγή 5 ΜΕΡΟΣ Α ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Δραστηριότητες της λογιστικής κόστους 8 1.2 Παράγοντες που επηρεάζουν τα συστήματα κοστολόγησης 8 1.3 Έννοια του κόστους 1.4 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Δράσης Επιχειρήσεων - Περίπτωση εφαρμογής σε συγκεκριμένη μικρή επιχείρηση παροχής υπηρεσιών

Προγραμματισμός Δράσης Επιχειρήσεων - Περίπτωση εφαρμογής σε συγκεκριμένη μικρή επιχείρηση παροχής υπηρεσιών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Καβάλας Προγραμματισμός Δράσης Επιχειρήσεων - Περίπτωση εφαρμογής σε συγκεκριμένη μικρή επιχείρηση παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι.ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ERP SAP R3

Α.Τ.Ε.Ι.ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ERP SAP R3 Α.Τ.Ε.Ι.ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ERP SAP R3 Ο Σπουδαστής Καγιαβάς Ιωάννης-Ειρηναίος Ο Εισηγητής Ζοπόγλου Βασίλειος ΚΑΒΑΛΑ 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ - ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Αφορά τον τρόπο κατασκευής της οικοδομής στην οδό... Το έργο θα ολοκληρωθεί μέσα σε 28-30 μήνες από την έκδοση της οικοδομικής

Διαβάστε περισσότερα

υλικών «ΚΥΨΕΛΗ ΣΥΝ. Π. Ε.»

υλικών «ΚΥΨΕΛΗ ΣΥΝ. Π. Ε.» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα πτυχιακής εργασίας Μελέτη Σκοπιμότητας επέκτασης - εκσυγχρονισμού παραγωγικής μοναδας αδρανών γ γ γ ο ο γ υλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ MRP / MRPII DRP ERP ΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΜΠΕΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ MRP / MRPII DRP ERP ΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΜΠΕΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το ανταγωνιστικό περιβάλλον μέσα στο οποίο καλούνται να επιβιώσουν οι επιχειρήσεις καθώς και η ανάγκη για συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων προς τους καταναλωτές προϊόντων και υπηρεσιών οδήγησε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-09-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-09-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-09-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 455 ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του έργου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός

Κεφάλαιο 5. Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός Κεφάλαιο 5. Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός 5.1 Το επιχειρηµατικό σχέδιο ως εργαλείο Ο επιχειρηµατίας πριν λάβει δεσµευτικές αποφάσεις για τη δηµιουργία µιας νέας επιχείρησης, αλλά και πριν ακόµα προχωρήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ.Π.Μ.Σ. στη ιοίκηση Επιχειρήσεων MBA ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ Υπεύθυνος Καθηγητής : κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Προμελέτη Σκοπιμότητας Ίδρυσης Τεχνικής Εταιρείας Ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS (ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΑΝ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τµήµα Λογιστικής Πτυχιακή εργασία του τµήµατος λογιστικής Εισηγητής: Γαβριλάκης Νεκτάριος ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι Μηχανικοί : Οδηγός για το ξεκίνηµα του Ελεύθερου Επαγγελµατία

Νέοι Μηχανικοί : Οδηγός για το ξεκίνηµα του Ελεύθερου Επαγγελµατία ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη Επιτροπή Βασικών και Τρεχόντων Επαγγελµατικών Θεµάτων Νέοι Μηχανικοί : Οδηγός για το ξεκίνηµα του Ελεύθερου Επαγγελµατία Οµάδα Εργασίας: Βακαλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει µια επισκόπηση των λόγων που κάνουν αναγκαία την δηµιουργία ΒΙΟ.ΠΑ. στην περιοχή της Πτολεµαΐδας. Η ανάλυση δεν µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 10ΚW

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 10ΚW ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 10ΚW ΕΚΠΟΝΗΤΕΣ : ΣΑΜΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία συντάξεως προμελέτης για επένδυση... 14-15. Αναγνώριση του κύκλου ζωής ενός έργου... 16-24. Α.Είδος Εγκατάστασης... 17. Β.Στόχοι...

Στοιχεία συντάξεως προμελέτης για επένδυση... 14-15. Αναγνώριση του κύκλου ζωής ενός έργου... 16-24. Α.Είδος Εγκατάστασης... 17. Β.Στόχοι... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3-4 Οι πραγματικές προυποθέσεις,... 3 Αναφορά σε εταιρείες κατασκευής και συντήρησης μηχανολογικών έργων... 5-13 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Δ.ΚΑΙ ΣΙΑ... 6 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε... 10 DIAS

Διαβάστε περισσότερα