ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ"

Transcript

1 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ηράκλειο, Ιούνιος

2 Επιστολή Προέδρου.Σ. Αγαπητοί Μέτοχοι, Το 2003 αποτέλεσε τη συνέχεια της ανοδικής πορείας της ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε., καθώς σηµατοδοτήθηκε από σηµαντικά γεγονότα, όπως: Σε Ενοποιηµένο επίπεδο πλέον ο Όµιλος της οµικής Κρήτης Α.Ε. που διαθέτει τρία εργοληπτικά πτυχία, Ένα 6 ΗΣ Τάξης για την µητρική εταιρεία, ένα 5 ΗΣ Τάξης για την Θυγατρική ΑΛΚΥΩΝ ΑΤΕ και ένα 3 ης Τάξης που απέκτησε αρχές 2003 η επίσης θυγατρική Εταιρεία ΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. διεκδικησε και κατέστη Ανάδοχος σε περισσότερα έργα. Συνεχίστηκε για µία ακόµη χρονία η ενδυνάµωση του µηχανολογικού (χερσαίου και πλωτού) εξοπλισµού ενισχύοντας ακόµη περισσότερο τις δυνατότητες ανάληψης ακόµη µεγαλύτερων έργων. Στη χρήση 2003 η εταιρεία συνέχισε τις ενέργειες της και σε τοµείς πέρα από την κύρια δραστηριότητα της όπως στον τοµέα της ενέργειας. Για το σκοπό αυτό δηµιουργήθηκε µία νέα υποθυγατρική η ΑΙΟΛΙΚΟ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑΣ ΑΕ η οποία θα κατασκευάσει Αιολικό Πάρκο ισχύος 5 MW περίπου στο Νοµό Ρεθύµνου. Η χρήση 2003 έκλεισε µε κύκλο εργασιών ύψους 33,00 εκατοµµυρίων αυξηµένο κατά 24,37 %, έναντι της προηγούµενης χρήσης τα δε κέρδη σηµείωσαν αύξηση της τάξης του 38,73%. Στη χρήση 2003, η Εταιρεία συνέταξε Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις µε τις θυγατρικές εταιρείες ΟΜΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε., ΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε., ΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., ΟΜΙΚΗ ΠΑΡΚΙΝΓΚ Α.Ε., ΑΛΚΥΩΝ ΑΤΕ και ΑΙΟΛΙΚΟ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑΣ Α.Ε. Είµαστε βέβαιοι ότι το έργο που συνεχίστηκε και αυτή τη χρονιά, εδραιώνει την ανάπτυξιακή πορεία της Εταιρείας µας στο ανταγωνιστικό περιβάλλον που δραστηριοποιείται. Στόχος µας παραµένει η συνέχιση της ανοδικής πορείας της Εταιρείας µέσω συνετής επέκτασης και αξιοποίησης νέων ευκαιριών, µε γνώµονα το όφελος των µετόχων και των εργαζοµένων. Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τα Στελέχη, το Προσωπικό και τους Συνεργάτες της Εταιρείας για την πολύτιµη προσφορά τους στην υλοποίηση των στόχων και την ανάπτυξη των εργασιών της Εταιρείας. Ο Πρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος Γεώργιος Μ. Συνατσάκης -2-

3 Πίνακας Περιεχοµένων 1 Οικονοµικά Μεγέθη Βασικά Οικονοµικά Μεγέθη Εταιρείας Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Πληροφορίες για τη Σύνταξη του Ετησίου ελτίου και τους Ελεγκτές της Εταιρείας Σηµαντικές Επισηµάνσεις ικαιώµατα και Υποχρεώσεις Μετόχων Γενικά Υποχρεώσεις Μετόχων Φορολογία µερισµάτων Χρηµατιστηριακά στοιχεία της µετοχής της Εταιρείας Πληροφορίες για την Εταιρεία Γενικές Πληροφορίες Σύντοµο Ιστορικό Περιγραφή Αντικειµένου Εργασιών Γενικά Ανάλυση Κύκλου Εργασιών το χρονικό διάστηµα Εκτελεσθέντα Έργα Περιόδου Ανεκτέλεστες Συµβάσεις της ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε Πελάτες Εσωτερική Οργάνωση Σύστηµα ιασφάλισης Ποιότητας Πάγια περιουσιακά στοιχεία Εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες Ακίνητα Μηχανολογικός Εξοπλισµός Μεταβολή της Λογιστικής Αξίας των Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων Υποθήκες, Προσηµειώσεις, Εγγυήσεις και Εµπράγµατες Ασφάλειες Ασφαλιστικές Καλύψεις Συµβάσεις Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης Επενδύσεις Χρήσεως Επενδύσεις Επενδύσεις της τελευταίας τριετίας Χρήση Αντληθέντων Κεφαλαίων από την τελευταία αύξηση Πληροφορίες Σχετικά µε το Κεφάλαιο της Εταιρείας, τους Μετόχους, τη ιοίκηση και το Προσωπικό της Εταιρείας Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου Ίδια Κεφάλαια Λογιστική αξία µετοχής

4 7.3 Μέτοχοι ιοίκηση ιεύθυνση της Εταιρείας Κατάλογος Προσώπων που δύνανται να καταρτίζουν Συναλλαγές βάσει προϋποθέσεων Συµµετοχές των Μελών του.σ. και των Κυρίων Μετόχων στη ιοίκηση ή/και στο Κεφάλαιο άλλων εταιρειών Οργανόγραµµα Προσωπικό Απολογιστικά Στοιχεία ραστηριότητας ραστηριότητα Χρηµατοοικονοµικές απάνες ιάθεση των προ αποσβέσεων κερδών Πολιτική Μερισµάτων Ανάλυση Οικονοµικών Καταστάσεων Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Πηγές και Χρήσεις Κεφαλαίων Ενοποιηµένα Οικονοµικά Στοιχεία Εταιρείες που Περιλαµβάνονται στην Ενοποίηση Eνοποιηµένα Αποτελέσµατα Ενοποιηµένοι Ισολογισµοί Χρήσεων Ενοποιηµένοι Χρηµατοοικονοµικοί είκτες ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Θυγατρικές Εταιρείες Συγγενείς Εταιρείες Εταιρείες στις οποίες συµµετέχουν οι κύριοι µέτοχοι ή/και τα µέλη του.σ. της Εταιρείας ιεταιρικές Συναλλαγές Παρουσίαση των Κοινοπραξιών που συµµετέχουν µε ποσοστό ίσο ή µεγαλύτερο του 5% στον κύκλο Εργασιών ή στα Αποτελέσµατα της Εταιρείας τη χρήση Μακροχρόνιοι Στόχοι, Προοπτικές, Στρατηγική Στόχοι και στρατηγική Παράρτηµα Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για τη ιαχειριστική Χρήση Οικονοµικές Καταστάσεις οµική Κρήτης Α.Ε. Χρήσης Έκθεση.Σ. Χρήσης

5 12.4 Ταµειακές Ροές Χρήσης Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις οµική Κρήτης Α.Ε. Χρήσης Έκθεση.Σ. Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων Χρήσης Ενοποιηµένες Ταµειακές Ροές Χρήσης Οικονοµικές Καταστάσεις οµική Ακινήτων Α.Ε Οικονοµικές Καταστάσεις οµική Βιοµηχανική Α.Ε Οικονοµικές Καταστάσεις οµική Ενεργειακή Α.Ε Οικονοµικές Καταστάσεις οµική Πάρκινγκ Α.Ε Οικονοµικές Καταστάσεις Κουλούκωνας Α.Ε Οικονοµικές Καταστάσεις ΑΛΚΥΩΝ Α.Τ.Ε Πίνακες Αναλυτικής Παρουσίασης των Υπό Εκτέλεση Έργων χρήσεως

6 1 Οικονοµικά Μεγέθη 1.1 Βασικά Οικονοµικά Μεγέθη Εταιρείας ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΝ Ποσά σε Αµιγής Κύκλος Εργασιών Εταιρείας , , ,60 Κύκλος Εργασιών από Κοινοπραξίες 2.223, , ,52 Μείον: Κόστος Πωλήσεων 9.840, , ,26 Μικτό Κέρδος (1) 3.042, , ,34 Πλέον: Άλλα Έσοδα Εκµετάλλευσης 73,26 50,72 57,50 Σύνολο Μικτών Κερδών 3.115, , ,84 Λειτουργικό Αποτέλεσµα (1) 2.413, , ,14 Πλέον: Έσοδα από συµµετοχές (2) 322, , ,96 Κέρδη προ Τόκων Αποσβέσεων & Φόρων 2.782, , ,87 Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων 2.209, , ,07 Κέρδη προ Φόρων 1.089,85 561,03 778,33 Κέρδη µετά από Φόρους και Αµοιβές.Σ. (3) 38,15-674,58 476,82 Κέρδη µετά από Φόρους, Αµοιβές.Σ. Φόρους Φορολογικού Ελέγχου (4) 38,15-674,58 476,82 Συνολικό Μέρισµα (καθαρό από φόρους) 204,35 0,00 325,58 Σταθµισµένος Αριθµός Μετοχών (5) Αριθµός Μετοχών Τέλους Χρήσης (6) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (7) Ποσά σε Κέρδη προ Τόκων Αποσβέσεων & Φόρων 0,48 0,35 0,22 Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων 0,38 0,23 0,17 Κέρδη προ Φόρων 0,19 0,07 0,07 Κέρδη µετά από Φόρους και Αµοιβές.Σ. 0,01-0,08 0,05 Κέρδη µετά από Φόρους, Αµοιβές.Σ. Φόρους Φορολογικού Ελέγχου 0,01-0,08 0,05 Μέρισµα ανά Μετοχή 0,03 0,00 0,03 (1) Για τον υπολογισµό του Μικτού Κέρδους και του Λειτουργικού Αποτελέσµατος έχουν αφαιρεθεί οι αποσβέσεις από το Κόστος Εκτέλεσης Έργων και από τα Έξοδα ιοικητικής Λειτουργίας και ιάθεσης. Οι διενεργηθείσες κατά την υπό εξέταση περίοδο αποσβέσεις, κατανεµηµένες αντίστοιχα στους λογαριασµούς που επιβάρυναν, αναλύονται ως εξής: Ποσά σε Κόστος Εκτέλεσης Έργων 796, ,99 664,41 Έξοδα ιοίκησης 321,94 353,27 287,34 Έξοδα ιάθεσης 0 0 0,00 Σύνολο Αποσβέσεων 1.119, ,26 951,75 (2) Στα έσοδα συµµετοχών περιλαµβάνονται τα έσοδα (µετά από φόρους) από Κοινοπραξίες στις οποίες συµµετέχει η Εταιρεία. Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας ελέγχονται από Τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές. (3) Στις χρήσεις δεν καταβλήθηκαν Αµοιβές.Σ. (4) Οι Φόροι Φορολογικού Ελέγχου προηγούµενων Χρήσεων παρουσιάζονται όπως εµφανίζονται στις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις και αφορούν προηγούµενες χρήσεις. Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και την χρήση

7 (5) Για τη στάθµιση του αριθµού των µετοχών ελήφθησαν υπόψη η µεταβολή της ονοµαστικής αξίας των µετοχών, οι αυξήσεις του µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών και κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών. (6) Φυσικός αριθµός τέλους χρήσης αναµορφωµένος αναδροµικά µόνο ως προς την αύξηση της ονοµαστικής αξίας από 0,40 σε 0,48 που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις (7) Βάσει του σταθµισµένου αριθµού µετοχών (εκτός του µερίσµατος ανά µετοχή το οποίο υπολογίστηκε βάσει του αριθµού µετοχών τέλους χρήσεων). ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ποσά σε 000 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης 502,77 351,10 228,96 Αναπόσβεστα Ασώµατα πάγια 0,00 0,00 0,00 Ενσώµατα Πάγια , , ,80 (Μείον Συσσωρευµένες Αποσβέσεις) 3.266, , ,63 Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια 7.566, , ,16 Συµ/χές σε Συνδ/νες Επιχειρήσεις 4.863, , ,66 Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 11,69 14,74 15,39 Σύνολο Παγίου Ενεργητικού και Εξόδων Εγκατάστασης , , ,18 Σύνολο Κυκλ/ντος Ενεργητικού , , ,91 Μεταβατικοί Λογ/µοι Ενεργητικού 587, , ,89 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , ,98 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων , , ,54 Προβλέψεις 621,16 860,97 968,48 Σύνολο Μακρ/µων Υποχρεώσεων 6.973, , ,56 Σύνολο Βραχυπ/µων Υποχρεώσεων 4.542, , ,33 Μεταβατικοί Λογ/µοι Παθητικού 24,00 64,60 346,08 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , , ,98 Λογιστική Αξία Μετοχής (Σε ) (1) 2,31 2,05 2,12 (1) Βάσει του αριθµού µετοχών τέλους χρήσης, αναµορφωµένο ώστε να λαµβάνονται υπόψιν η αύξηση της ονοµαστικής αξίας από 0,40 σε 0,48 που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις

8 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Η Εταιρεία συµµετέχει στις εταιρείες: οµική Ακινήτων Α.Ε. (70%), οµική Βιοµηχανική Α.Ε. (99%), οµική Ενεργειακή Α.Ε. (90%), οµική Πάρκινγκ Α.Ε. (64%), Κουλούκωνας Α.Ε. (45%), ΑΛΚΥΩΝ ΑΤΕ (75,24%). Η Εταιρεία συνέταξε για πρώτη φορά ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις τη χρήση ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΝ Ποσά σε Αµιγής Κύκλος Εργασιών Εταιρείας , , ,27 Κύκλος Εργασιών από Κοινοπραξίες 2.223, , ,61 Μείον: Κόστος Πωλήσεων 9.764, , ,97 Μικτό Κέρδος 2.870, , ,30 Πλέον: Άλλα Έσοδα Εκµετάλλευσης 94,52 63,43 59,01 Σύνολο Μικτών Κερδών 2.965, , ,31 Λειτουργικό Αποτέλεσµα 2.278, , ,94 Πλέον: Έσοδα από συµµετοχές 322, , ,20 Κέρδη προ Τόκων Αποσβέσεων & Φόρων 2.661, , ,54 Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων 2.101, , ,28 Κέρδη προ Φόρων & ικαιωµάτων Μειοψηφίας 974,80-793,47 597,40 Κέρδη προ Φόρων & µετά ικαιωµάτων Μειοψηφίας 974,80-933,48 723,50 Σταθµισµένος Αριθµός Μετοχών ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (7) Ποσά σε Κέρδη προ Τόκων Αποσβέσεων & Φόρων 0,46 0,25 0,26 Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων 0,37 0,13 0,17 Κέρδη προ Φόρων & ικαιωµάτων Μειοψηφίας 0,17-0,10 0,06 Κέρδη προ Φόρων & µετά ικαιωµάτων Μειοψηφίας 0,17-0,11 0,07 (1) Για τον υπολογισµό του Μικτού Κέρδους και του Λειτουργικού Αποτελέσµατος έχουν αφαιρεθεί οι αποσβέσεις από το Κόστος Εκτέλεσης Έργων και από τα Έξοδα ιοικητικής Λειτουργίας και ιάθεσης. Οι διενεργηθείσες κατά την υπό εξέταση περίοδο αποσβέσεις, κατανεµηµένες αντίστοιχα στους λογαριασµούς που επιβάρυναν, αναλύονται ως εξής: Ποσά σε Κόστος Εκτέλεσης Έργων 796, ,99 701,33 Έξοδα ιοίκησης 328,79 416,19 425,55 Έξοδα ιάθεσης 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Αποσβέσεων 1.126, , ,88 (2) Τα µέλη του.σ. των εταιρειών δεν έλαβαν αµοιβές ή άλλες αποζηµιώσεις για τις χρήσεις

9 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ποσά σε 000 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης 546,14 767,65 600,59 Αναπόσβεστα Ασώµατα πάγια 0,00 0,00 55,10 Ενσώµατα Πάγια , , ,39 (Μείον Συσσωρευµένες Αποσβέσεις) 3.267, , ,32 Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια 7.871, , ,97 Συµ/χές σε Συνδ/νες Επιχειρήσεις 1.743,35 847, ,64 Συµ/χές σε Λοιπές Επιχειρήσεις 440, ,06 0* Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 11,69 14,74 15,39 Σύνολο Παγίου Ενεργητικού , , ,10 Σύνολο Κυκλ/ντος Ενεργητικού , , ,02 Μεταβατικοί Λογ/µοι Ενεργητικού 588, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , ,72 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων , , ,10 Προβλέψεις 621, , ,99 Σύνολο Μακρ/µων Υποχρεώσεων 6.973, , ,56 Σύνολο Βραχυπ/µων Υποχρεώσεων 4.617, , ,04 Μεταβατικοί Λογ/µοι Παθητικού 24,93 65,52 34,04 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , , ,72 Λογιστική Αξία Μετοχής (Σε Ευρώ) 2,37 2,42 2,10 9

10 2 Πληροφορίες για τη Σύνταξη του Ετησίου ελτίου και τους Ελεγκτές της Εταιρείας Στο παρόν Ετήσιο ελτίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονοµικά στοιχεία που είναι απαραίτητα, για τη σωστή εκτίµηση της περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης, των αποτελεσµάτων και των προοπτικών της Εταιρείας οµική Κρήτης Α.Ε. (εφεξής η Εταιρεία ) από τους επενδυτές και τους συµβούλους επί των επενδύσεων τους. Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες ή τυχόν διευκρινίσεις, θα µπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες: στα γραφεία της Εταιρείας, οδός Κορωναίου 14, Ηράκλειο Τ.Κ , Υπεύθυνος Υπηρεσίας εξυπηρέτησης Μετόχων κ. Καλπαδάκη Ανδρέα. Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ετησίου ελτίου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του Ετήσιου ελτίου και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι: ο κ. Συνατσάκης Γεώργιος, Πρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος, κάτοικος Ηρακλείου, οδός ηµοκρατίας & Καραγιάννη, τηλέφωνο , ο κ. Τσουρδαλάκης Γεώργιος, Οικονοµικός ιευθυντής, κάτοικος Ηρακλείου, οδός Αθ. ιάκου 8, τηλέφωνο , ο κ. Αρετάκης Μιχάλης, Προϊστάµενος Λογιστηρίου, κάτοικος Ηρακλείου, οδός ηµοκρατίας 144, τηλέφωνο , ο κ. Παπαδάκης ηµήτρης, Υπεύθυνος Θυγατρικής Εταιρείας «ΑΛΚΥΩΝ ΑΤΕ», κάτοικος Ηρακλείου, οδός Σολωµού 10, τηλέφωνο η κ. Πλούσου Χρυσή, Υπεύθυνη Λοιπών Θυγατρικών, κάτοικος Ηρακλείου, οδός Εζηκίας 36, τηλέφωνο Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας δηλώνει ότι όλα τα µέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχοµένου του παρόντος Ετήσιου ελτίου και βεβαιώνει υπεύθυνα ότι: 1. Όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρη και αληθή. 2. εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα άλλα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται στο Ετήσιο ελτίο. 3. εν εκκρεµούν σε βάρος της Εταιρείας και των εν ζωή κοινοπραξιών, στις οποίες συµµετέχει, δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική της κατάσταση. Τέλος, δεν υπάρχουν τυχόν εκκρεµότητες από συµµετοχές της Εταιρείας σε άλλες εταιρείες ή Κοινοπραξίες (ακόµη και αν δεν είναι «εν ζωή») που θα µπορούσαν να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική της κατάσταση. Η Εταιρεία ελέγχεται από ορκωτούς ελεγκτές. Τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2003 διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής Παναγιώτης Κ. Παπακωνσταντίνου (Α.Μ.ΣΟΕ 16651, Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε.), κάτοικος Αθήνας, Φωκίωνος Νέγρη 3 Αθήνα, Το πιστοποιητικό ελέγχου για το οικονοµικό έτος 2003 παρατίθεται στο συνηµµένο Παράρτηµα κάτω από τους δηµοσιευµένους ισολογισµούς, και εµπεριέχει τις κάτωθι παρατηρήσεις: 1) Στο λογαριασµό Γ.ΙΙΙ.1 «Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις» περιλαµβάνονται και: α) Συµµετοχή της εταιρείας αξίας κτήσεως ευρώ ,29 κατά 50% στο Μετοχικό Κεφάλαιο της «ΛΥ ΑΚΗΣ ΣΥΝΑΤΣΑΚΗΣ Α.Ε.». Η πιο πάνω εταιρεία δεν έχει συντάξει Ισολογισµούς επί σειρά ετών και δεν έχει δηµοσιεύσει αυτούς. β) Τέσσερις εταιρείες οι οποίες ελέγχονται από το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, που δεν είναι εισηγµένες στο Χ.Α.Α. Η αξία κτήσεως των συµµετοχών αυτών ανέρχεται σε ευρώ ,55 ενώ η εσωτερική λογιστική αξία αυτών ανέρχεται σε ευρώ ,96. Με τη διαφορά, ευρώ ,59 έπρεπε να εµφανίζονται µειωµένα τα αποτελέσµατα χρήσης και τα ίδια κεφάλαια. γ) Aξία συµµετοχών σε κοινοπραξίες ύψους ευρώ ,03 οι οποίες δεν ελέγχονται από το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Περισσότερες πληροφορίες αναφέρονται στο προσάρτηµα. 2) Στους λογαριασµούς του ενεργητικού Γ.ΙΙ.7 «Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές»,.ιι.1 «Πελάτες»,.ΙΙ.2 «Γραµµάτια εισπρακτέα-γραµµάτια σε δικηγόρο».ιι.3β «επιταγές σε καθυστέρηση»,.ιι.11 «Χρεώστες ιάφοροι» και.ιι.12 «Λογαριασµοί ιαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων» περιλαµβάνονται απαιτήσεις ποσού ευρώ ,43 που αφορούν καθυστερηµένες απαιτήσεις πέραν του έτους για τις οποίες η εταιρεία δε σχηµάτισε πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσµάτων χρήσεως για την κάλυψη ζηµιών που ενδεχοµένως θα προκύψουν από τη µη ρευστοποίηση των ανωτέρω απαιτήσεων. 10

11 3) Η εταιρεία δεν απεικονίζει τις ζηµιές που αναλογούν από προηγούµενες ζηµιογόνες χρήσεις κοινοπραξιών που συµµετέχει. Οι ζηµιές που αντιστοιχούν στην εταιρεία και δεν έχουν συµψηφιστεί µε κέρδη µεταγενέστερων χρήσεων ανέρχονται στο ποσό ευρώ ,15. 4) Στο λογαριασµό.ιιι.1 «Μετοχές» περιλαµβάνονται και µετοχές ανωνύµων εταιρειών µη εισηγµένες στο Χ.Α.Α. αξίας κτήσεως ευρώ ,54, σύµφωνα µε πρόσφατα δηµοσιευµένους ισολογισµούς η εσωτερική αξία αυτών ανέρχεται στο ποσό των ευρώ ,99, µε τη διαφορά ευρώ ,55 έπρεπε να εµφανίζονται µειωµένα τα αποτελέσµατα χρήσης και τα ίδια κεφάλαια. Ο Ορκωτός Ελεγκτής κ. Παναγιώτης Κ. Παπακωνσταντίνου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ) διαβεβαιώνει ότι δεν υπήρξε διαφωνία µεταξύ της διοίκησης της Εταιρείας και του ιδίου και ότι η Εταιρεία διαθέτει αξιόπιστο σύστηµα εσωτερικού ελέγχου. Η Εταιρεία συνέταξε για πρώτη φορά ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις τη χρήση Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2003 περιλαµβάνουν, πέραν της µητρικής Εταιρείας, τις εταιρείες οµική Ακινήτων Α.Ε., οµική Βιοµηχανική Α.Ε., οµική Ενεργειακή Α.Ε., οµική Παρκινγκ Α.Ε., Κουλούκωνας Α.Ε. και ΑΛΚΥΩΝ ΑΤΕ, οι οποίες ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές. Το πιστοποιητικό ελέγχου παρατίθεται στο συνηµµένο Παράρτηµα, κάτω από τους δηµοσιευµένους ισολογισµούς, και εµπεριέχει τις κάτωθι παρατηρήσεις: 1) Στο λογαριασµό (Γ.ΙΙΙ.1.) «Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις» περιλαµβάνονται και: α) Συµµετοχή της εταιρείας αξίας κτήσεως ευρώ ,29 κατά 50% στο Μετοχικό Κεφάλαιο της «ΛΥ ΑΚΗΣ ΣΥΝΑΤΣΑΚΗΣ ΑΕ». Η πιο πάνω εταιρεία δεν έχει συντάξει Ισολογισµούς επί σειρά ετών και δεν έχει δηµοσιεύσει αυτούς. β) αξία συµµετοχών σε κοινοπραξίες ύψους ευρώ ,82 οι οποίες δεν ελέγχονται από το ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ. Περισσότερες πληροφορίες αναφέρονται στο Προσάρτηµα 2) Στους λογαριασµούς του ενεργητικού (Γ.ΙΙ.7.) «Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές», (.ΙΙ.1.) «Πελάτες», (.ΙΙ.2.) «Γραµµάτια εισπρακτέα γραµµάτια στο δικηγόρο», (.ΙΙ.3β.) «Επιταγές σε καθυστέρηση», (.ΙΙ.11.) «Χρεώστες ιάφοροι» και (.ΙΙ.12.) «Λογαριασµοί ιαχειρίσεως Προκαταβολών και πιστώσεων» περιλαµβάνονται απαιτήσεις ποσού ευρώ περίπου που αφορούν καθυστερηµένες απαιτήσεις πέραν του έτους για τις οποίες η εταιρεία δε σχηµάτισε πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσµάτων χρήσεως για την κάλυψη ζηµιών που ενδεχοµένως θα προκύψουν από τη µη ρευστοποίηση των απαιτήσεων αυτών. 3) Στο λογαριασµό.ιιι.1 «Μετοχές» περιλαµβάνονται και µετοχές ανωνύµων εταιρειών µη εισηγµένες στο Χ.Α.Α. αξίας κτήσεως ευρώ ,54, σύµφωνα µε πρόσφατα δηµοσιευµένους ισολογισµούς η εσωτερική αξία αυτών ανέρχεται στο ποσό των ευρώ ,99, µε τη διαφορά ευρώ ,55 έπρεπε να εµφανίζονται µειωµένα τα αποτελέσµατα χρήσης και τα ίδια κεφάλαια. 4) Η εταιρεία δεν απεικονίζει τις ζηµιές που αναλογούν από προηγούµενες ζηµιογόνες χρήσεις κοινοπραξιών που συµµετέχει. Οι ζηµιές που αντιστοιχούν στην εταιρεία και δεν έχουν συµψηφιστεί µε κέρδη µεταγενέστερων χρήσεων ανέρχονται στο ποσό ευρώ ,15. 5) Η θυγατρική εταιρεία ΑΛΥΩΝ Α.Τ.Ε. δεν διενήργησε αποσβέσεις σε µη χρησιµοποιηθέντα πάγια, αν θα διενεργούσε αποσβέσεις αυτές θα ανέρχονταν σε ευρώ ,03 που θα βάρυναν ισόποσα αποτελέσµατα χρήσης και τα ίδια κεφάλαια. Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µε τακτικό έλεγχο, που διενεργήθηκε από τη Β ΟΥ Ηρακλείου µέχρι και τη χρήση 1997 τα δε οικονοµικά της στοιχεία κρίθηκαν οριστικά, ειλικρινή και ακριβή. Ο φορολογικός έλεγχος αφορούσε τον προσδιορισµό των πάσης φύσεως φορολογικών υποχρεώσεων (φόρος εισοδήµατος, ΚΒΣ, ΦΠΑ, φόρος µισθωτών υπηρεσιών, έλεγχος τελών χαρτοσήµου). Η φορολογική επιβάρυνση που προέκυψε από τον ανωτέρω έλεγχο ανήλθε στο σύνολο των περίπου και έχει εξοφληθεί µέχρι και την χρήση του Έχει γίνει αίτηση (µε αριθµό πρωτοκόλλου 1846/ ) διενέργειας φορολογικού ελέγχου της Εταιρείας ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. για τη χρήση Επιπλέον, η Εταιρεία έχει κάνει αίτηση (µε αριθµό πρωτοκόλλου 905/ ) για τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου της Εταιρείας για τις χρήσεις καθώς και των θυγατρικών της που συµµετέχουν στην ενοποίηση. Οι θυγατρικές εταιρείες, οµική Ακινήτων Α.Ε. και οµική Βιοµηχανική Α.Ε., µε έτος σύστασης 2000, οµική Ενεργειακή Α.Ε. και οµική Πάρκιγκ Α.Ε., µε έτος σύστασης 2002, και η ΑΛΚΥΩΝ ΑΤΕ (πρώην Ζαχαρίας Χ. Μπιτζαράκης ) δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά µέχρι σήµερα. 11

12 Στη χρήση 2003, υπάρχουν τέσσερις κοινοπραξίες που συµµετέχουν µε ποσοστό µεγαλύτερο ή ίσο του 5% στον Κύκλο Εργασιών ή στα Αποτελέσµατα της Εταιρείας. Συγκεκριµένα: 1. Η κοινοπραξία «ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΕΜΠΕ ΟΣ Α.Ε.» συµµετέχει µε ,00 στον κύκλο εργασιών της οµικής Κρήτης, τα οποία αντιστοιχούν σε ποσοστό µεγαλύτερο του 5% επί του κύκλου εργασιών της Εταιρείας. 2. Η κοινοπραξία «ΑΦΟΙ ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ ΑΤΕ- ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΤΕ-ΤΟΜΕΣ ΑΤΕ» συµµετέχει µε ,07 στα κέρδη προ φόρων της οµικής Κρήτης, τα οποία αντιστοιχούν σε ποσοστό µεγαλύτερο του 5% επί των κερδών προ φόρων της Εταιρείας. 3. Η κοινοπραξία «Κ/Ξ Ε ΡΑΣΗ Χ.ΨΑΛΛΙ ΑΣ ΑΤΕ-EDRACO ATE- ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε..» συµµετέχει µε ,33 στα κέρδη προ φόρων της οµικής Κρήτης, τα οποία αντιστοιχούν σε ποσοστό µεγαλύτερο του 5% επί των κερδών προ φόρων της Εταιρείας. 4. Η κοινοπραξία «ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣ ΑΕ.» συµµετέχει µε ,37 στα κέρδη προ φόρων της οµικής Κρήτης, τα οποία αντιστοιχούν σε ποσοστό µεγαλύτερο του 5% επί των κερδών προ φόρων της Εταιρείας. 12

13 3 Σηµαντικές Επισηµάνσεις Σύνταξη Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας Προκειµένου να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις της που προκύπτουν από το Νόµο ως Εταιρεία εισηγµένη στο Χ.Α.Α. αλλά και αυτών που προκύπτουν από την ανάπτυξη των εργασιών της, η Εταιρεία µετά από συνεργασία µε εξειδικευµένους εξωτερικούς συνεργάτες δηµιούργησε το τµήµα εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας, βάσει του οποίου διενεργείται ο εσωτερικός έλεγχος. Υπεύθυνη του τµήµατος είναι ένα από τα παλαιότερα στελέχη της Εταιρείας η Κα Παπαδάκη Αφροδίτη. Στόχος και σκοπός του τµήµατος αυτού είναι η καλύτερη λειτουργία της Εταιρείας µέσα από ένα καθεστώς πλήρους διαφάνειας. Εκκρεµείς ικαστικές Υποθέσεις Από το νοµικό σύµβουλο αναφέρεται ότι υφίστανται πέντε (8) δικαστικές υποθέσεις τρίτων κατά της εταιρείας εκ των οποίων η µεγαλύτερη είναι ποσού ,00. Οι δικαστικές υποθέσεις κατά την γνώµη του νοµικού συµβούλου της Εταιρείας δεν ενδέχεται να προκαλέσουν δυσµενείς επιπτώσεις στη λειτουργία της ή στην οικονοµική της κατάσταση. Επίσης προκύπτει ότι υφίστανται πέντε (6) δικαστικές υποθέσεις της Εταιρείας έναντι τρίτων συνολικού ύψους ,57 όπου σύµφωνα µε την εκτίµηση του νοµικού συµβούλου οι προαναφερόµενες εκκρεµείς υποθέσεις ενδέχεται να ενισχύσουν σηµαντικά την οικονοµική κατάσταση της εταιρείας. ηµόσιες Προσφορές Κατά τη διάρκεια της τελευταίας και της τρέχουσας χρήσης δεν υπεβλήθη από την Εταιρεία, δηµόσια προσφορά αγοράς ή ανταλλαγής για µετοχές άλλης εταιρείας, ούτε έγιναν από τρίτους παρόµοιες προσφορές για µετοχές της εταιρείας. 13

14 4 ικαιώµατα και Υποχρεώσεις Μετόχων 4.1 Γενικά Κάθε µετοχή της Εταιρείας ενσωµατώνει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από το Νόµο 2190/20 και το Καταστατικό της Εταιρείας, το οποίο όµως δεν περιέχει διατάξεις περισσότερο περιοριστικές από αυτές που προβλέπει ο Νόµος. Η κατοχή του τίτλου της µετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή από τον κύριο αυτής του καταστατικού της Εταιρείας και των νοµίµων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων. Το καταστατικό της Εταιρείας δεν περιέχει ειδικά δικαιώµατα υπέρ συγκεκριµένων Μετόχων. Οι µετοχές της Εταιρείας είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες. Η ευθύνη των Μετόχων περιορίζεται στην ονοµαστική αξία των µετοχών που κατέχουν. Οι Μέτοχοι συµµετέχουν στη διοίκηση και τα κέρδη της Εταιρείας σύµφωνα µε το Νόµο και τις διατάξεις του Καταστατικού. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε µετοχή παρακολουθούν αυτή σε οποιονδήποτε καθολικό ή ειδικό διάδοχο του Μετόχου. Οι Μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώµατά τους σε σχέση µε τη ιοίκηση της Εταιρείας µόνο µέσω των Γενικών Συνελεύσεων. Οι Μέτοχοι έχουν προνόµιο προτίµησης σε κάθε µελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, ανάλογα µε τη συµµετοχή τους στο υφιστάµενο Μετοχικό κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 13, παράγραφος 5 του Κωδικοποιηµένου Νόµου 2190/1920. Οι δανειστές του Μετόχου και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί τους σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να προκαλέσουν την κατάσχεση ή τη σφράγιση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου ή των βιβλίων της Εταιρείας, ούτε να ζητήσουν τη διανοµή ή εκκαθάρισή της, ούτε να αναµιχθούν κατά οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση ή τη διαχείρισή της. Κάθε Μέτοχος, οπουδήποτε και να κατοικεί, λογίζεται ότι έχει µόµιµη κατοικία την έδρα της Εταιρείας ως προς τις σχέσεις του µε αυτήν και υπόκειται στην Ελληνική Νοµοθεσία. Κάθε διαφορά µεταξύ της Εταιρείας αφ ενός και των Μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφ ετέρου, υπάγεται στην αποκλειστική αρµοδιότητα των τακτικών δικαστηρίων, η δε Εταιρεία ενάγεται µόνο ενώπιον των δικαστηρίων της έδρας της. Κάθε κοινή µετοχή παρέχει δικαίωµα µίας ψήφου. Συγκύριοι κοινών µετοχών για να έχουν δικαίωµα ψήφου πρέπει να υποδείξουν στην Εταιρεία εγγράφως ένα κοινό εκπρόσωπο για τη µετοχή αυτή, ο οποίος θα τους εκπροσωπήσει στη Γενική Συνέλευση, µέχρι δε τον καθορισµό αυτόν αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωµάτων τους. Κάθε Μέτοχος δικαιούται να µετέχει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε µέσω πληρεξουσίου. Για να µετάσχει Μέτοχος στη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις µετοχές του στο Ταµείο της Εταιρείας ή στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυµη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ηµεροµηνία. Μέσα στην ίδια προθεσµία πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία οι αποδείξεις κατάθεσης των µετοχών και τα έγγραφα εκπροσώπησης και να δίνεται στο µέτοχο απόδειξη για την είσοδό του στη Γενική Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν συµµορφώνονται µε τα παραπάνω θα συµµετέχουν στη Γενική Συνέλευση µόνο µε την άδειά της. Μέτοχοι, που εκπροσωπούν το 5% του καταβεβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωµα: Να ζητήσουν από το Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, το διορισµό ενός ή περισσότερων ελεγκτών για τον έλεγχο της Εταιρείας, σύµφωνα µε τα άρθρα 40, 40ε του Ν.2190/1920 Να ζητήσουν τη σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Το ιοικητικό Συµβούλιο είναι υποχρεωµένο να συγκαλέσει τη Συνέλευση µέσα σε χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο από τριάντα (30) ηµέρες από την ηµέρα κατάθεσης της αίτησης στον Πρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου. Στην αίτηση, οι αιτούντες Μέτοχοι οφείλουν να αναφέρουν τα θέµατα, για τα οποία θα πρέπει να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. Κάθε Μέτοχος µπορεί να ζητήσει δέκα (10) ηµέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις και τις σχετικές εκθέσεις του ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών της Εκδότριας Εταιρείας. Μέρισµα δικαιούται κάθε µέτοχος κατά την ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων ή οποτεδήποτε οριστεί. 14

15 Το µέρισµα κάθε µετοχής θα καταβάλλεται στον µέτοχο, σε διάστηµα δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης, που ενέκρινε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Ο τρόπος και ο τόπος καταβολής θα ανακοινώνεται µέσω τύπου. Οι µέτοχοι που αµελούν να ζητήσουν την πληρωµή των µερισµάτων που δικαιούνται να εισπράξουν δεν µπορούν να έχουν αξίωση για τόκους. Τα µερίσµατα που δεν έχουν ζητηθεί για µια πενταετία από τότε που κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται υπέρ του ηµοσίου. Σε ότι αφορά τη διαδικασία κατάθεσης των µετοχών προκειµένου να συµµετέχει ο Μέτοχος στις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της Εταιρείας και τη διαδικασία πληρωµής του µερίσµατος θα εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στον Κανονισµό Λειτουργίας και εκκαθάρισης του Συστήµατος Άϋλων Τίτλων του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει. 4.2 Υποχρεώσεις Μετόχων ( ιατάξεις άρθρου 15 του Ν.2328/95 και του Π.. 82/96 περί ονοµαστικοποίησης των µετοχών εταιρειών που συµµετέχουν σε προµήθειες και έργα του ηµοσίου). Η Εταιρεία συµµετέχει κατά περίπτωση, είτε αυτοτελώς, είτε ως µέλος κοινοπραξίας, στις διαδικασίες ανάληψης προµηθειών (αγαθών ή /και υπηρεσιών) ή έργων του δηµοσίου τοµέα, όπως αυτός οριοθετείται από τα άρθρα 9 παρ. 1 του Ν. 1232/82 και 1 παρ. 6 του Ν. 1256/82 ύψους µεγαλύτερου του ενός δισεκατοµµυρίου ( ) δραχµών και για το λόγο αυτό υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 2328/95 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και υποχρεούται σε ονοµαστικοποίηση των µετοχών της µέχρι φυσικού προσώπου. Σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις, εφόσον µέτοχος της ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. είναι Ελληνική ανώνυµη Εταιρεία, τότε οι µετοχές της Εταιρείας αυτής θα πρέπει να είναι ονοµαστικές κ.ο.κ. µέχρι φυσικού προσώπου ή προσωπικής Εταιρείας ή Ε.Π.Ε. ή οποιασδήποτε άλλης µορφής νοµικού προσώπου, πλην ανωνύµου Εταιρείας. Η Εταιρεία υποχρεούται να τηρεί επιπλέον ειδικό µετοχολόγιο για τους µετόχους της που είναι ανώνυµες εταιρείες στο οποίο καταχωρεί όλα τα στοιχεία που αφορούν τους µετόχους κάθε ανωνύµου Εταιρείας που είναι µέτοχος της Εταιρείας κ.ο.κ. µέχρι φυσικού προσώπου κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου. Για τους µετόχους αυτούς ισχύουν τα προβλεπόµενα από τις ως άνω διατάξεις, σε περίπτωση δε κατά την οποία Ελληνική ανώνυµη Εταιρεία µέτοχος στην Εταιρεία δεν ονοµαστικοποιήσει τις µετοχές της και δεν παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες για την µέχρι φυσικού προσώπου προσδιορισµό µετόχου (ή µετόχων της) κατά την έννοια του Π.. 82/96, τότε στερείται, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Π.. 82/96 το δικαίωµα παραστάσεως και ψήφου στη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας, καθώς και των κάθε είδους περιουσιακών δικαιωµάτων που απορρέουν από την µετοχική ιδιότητα, συµπεριλαµβανοµένου και του δικαιώµατος απόληψης µερίσµατος. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 5 του Π.. 82/96, οι εταιρείες των οποίων οι µετοχές είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών πρέπει να ανακοινώνουν στο.σ. του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών την πρόθεση να συµµετέχουν, είτε οι ίδιες, είτε ως µέλη κοινοπραξιών, στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών που εµπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 2328/95, τουλάχιστον δέκα εργάσιµες ηµέρες πριν από την υποβολή της πρώτης προσφοράς που εµπίπτει στις ως άνω διατάξεις και να τις γνωστοποιούν µέσω του Τύπου, µέσα στην προθεσµία, µε δηµοσίευση σε τρεις τουλάχιστον ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν ευρεία κυκλοφορία. Με τις δηµοσιεύσεις αυτές ανακοινώνονται και οι προβλεπόµενες κυρώσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω για τους µετόχους των εταιρειών αυτών που είναι ανώνυµες εταιρείες και δεν έχουν προβεί στην µέχρι φυσικού προσώπου, κατά την έννοια του Π.. 82/96, ονοµαστικοποίηση των µετοχών τους. Σύµφωνα πάλι µε το άρθρου 1 παρ. 5 του Π.. 82/96, οι κυρώσεις αυτές αποτελούν επίσης περιεχόµενο κάθε ενηµερωτικού δελτίου που δηµοσιεύεται από τις εταιρείες αυτές σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 348/1985. Τονίζεται δε προς τις εισηγµένες στο Χ.Α.Α. εταιρείες η υποχρέωση περαιτέρω ονοµαστικοποίησης περαιτέρω µέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει για τις µετοχές που κατέχονται από Οργανισµούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.), Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου του Ν. 1969/1961, τράπεζες, ασφαλιστικά ταµεία, ασφαλιστικές εταιρείες, χρηµατιστηριακές εταιρείες και µέχρι ποσοστού 5% για τον καθένα από αυτούς. Σε κάθε περίπτωση, ο προσδιορισµός του ποσοστού µέχρι 5% δεν ισχύει για τις τράπεζες εφόσον έχουν περιέλθει στην κυριότητά τους περισσότερες µετοχές είτε λόγω αναδοχής εκδόσεως νέων µετοχών είτε λόγω αναγκαστικής εκτέλεσης. Οι µετοχές της Εταιρείας είναι ονοµαστικοποιηµένες µέχρι φυσικού προσώπου. 15

16 4.3 Φορολογία µερισµάτων Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία (Ν.2238/1994, άρθρο 109) οι εταιρείες των οποίων οι µετοχές είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών βαρύνονται µε συντελεστή φόρου 35% επί των φορολογητέων κερδών τους πριν από οποιαδήποτε διανοµή. Έτσι, τα µερίσµατα διανέµονται από τα ήδη φορολογηθέντα στο νοµικό πρόσωπο κέρδη και εποµένως ο Μέτοχος δεν έχει καµία φορολογική υποχρέωση επί του ποσού των µερισµάτων που εισπράττει. Ως χρόνος απόκτησης του εισοδήµατος από τα µερίσµατα, λογίζεται η ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας. Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου, από τα κέρδη τα οποία πραγµατοποιούνται σε κάθε χρήση οι θυγατρικές εταιρείες και διανέµονται µερίσµατα, το µέρος των µερισµάτων που αντιστοιχεί στη µητρική Εταιρεία καταβάλλεται κατά την επόµενη χρήση (εκτός αν δοθεί προµέρισµα στην ίδια χρήση) και συνεπώς περιέχεται στα κέρδη της Μητρικής Εταιρείας της επόµενης χρήσης. Τα δε µερίσµατα από τα κέρδη της µητρικής Εταιρείας, που σχηµατίζονται κατά ένα µέρος από τα διανεµηθέντα κέρδη των Εταιρειών στις οποίες συµµετέχει, εφόσον διανεµηθούν καταβάλλονται στην επόµενη από τη λήψη τους χρήση Σύµφωνα µε το ισχύον φορολογικό καθεστώς για τις τεχνικές εταιρείες (Άρθρο 34 του Ν. 2238/94), υπολογίζεται ένα τεκµαρτό κέρδος ίσο µε 10% επί του κύκλου εργασιών για τα ηµόσια Έργα και 12% για τα Ιδιωτικά Έργα, ανεξάρτητα από τα αποτελέσµατα των βιβλίων τους. Το τεκµαρτό αυτό κέρδος, για τις εισηγµένες στο Χ.Α.Α. εταιρείες, φορολογείται στη συνέχεια µε συντελεστή 35%. Αν τα βάσει βιβλίων κέρδη των τεχνικών εταιρειών είναι µεγαλύτερα των τεκµαρτών, τότε από τα επιπλέον κέρδη προσδιορίζεται ποσό προς φορολόγηση 40% (σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2579/98), το οποίο φορολογείται κατά την επόµενη χρήση µε συντελεστή 35% για τις εισηγµένες στο Χ.Α.Α. εταιρείες. Μετά την καταβολή του φόρου αυτού, για το 40% των επιπλέον των φορολογηθέντων τεκµαρτών κερδών, εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση του Ν.Π. και τα κέρδη αυτά, µετά την αφαίρεση του φόρου, είναι στην ευχέρεια της Εταιρείας είτε να παραµείνουν στα ίδια κεφάλαια ως «Αποθεµατικά Φορολογηθέντα κατά άρθρο 7 Ν. 2579/98», είτε να διανεµηθούν στους µετόχους, είτε να κεφαλαιοποιηθούν. Το δε υπόλοιπο ποσοστό 60% των επιπλέον κερδών των τεκµαρτών, µπορεί είτε να παραµείνει στα Ιδια Κεφάλαια ως Αφορολόγητο Αποθεµατικό Τεχνικών Επιχειρήσεων, είτε να διανεµηθεί στους µετόχους, είτε να κεφαλαιοποιηθεί, εφόσον πρώτα φορολογηθεί µε συντελεστή 35%, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 106 του Ν. 2238/94. Είναι στην ευχέρεια της Εταιρείας να εµφανίζονται σαν Αφορολόγητα Κέρδη Τεχνικών και Οικοδοµικών Επιχειρήσεων ή να διανέµονται στους µετόχους εφόσον φορολογηθούν πρώτα µε έναν συντελεστή 35% σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 106 του Ν. 2238/94. Πρέπει να σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε το Ν.2940/2001 άρθρο 7, παράγραφος 7 καταργείται ο τεκµαρτός προσδιορισµός εισοδηµάτων των τεχνικών εταιρειών και για το οικονοµικό έτος 2003 (χρήση 2002) και µετά τα κέρδη των τεχνικών εταιρειών θα προσδιορίζονται σύµφωνα µε τις γενικές διατάξεις φορολογίας εισοδήµατος των άρθρων 105 και 31 του Ν.2238/1994. Για τα εργα που υπήρχαν πρίν την χρήση 2002 ισχύει ο τεκµαρτός προσδιορισµός των κερδών. Όσον αφορά τις κοινοπραξίες, φορολογούνται αυτοτελώς,για τα έργα που αναλήφθησαν πριν την 1/1/2002. Υπολογίζεται ένα τεκµαρτό κέρδος ίσο µε 10% επί του κύκλου εργασιών για τα ηµόσια Έργα και 12% για τα Ιδιωτικά Έργα, το οποίο εν συνεχεία φορολογείται µε συντελεστή 35%. Για τα έργα που αναλήφθησαν µετά την 1/1/2002 ισχύει φορολογία µε βαση τις γενικές διατάξεις. 16

17 5 Χρηµατιστηριακά στοιχεία της µετοχής της Εταιρείας Οι µετοχές της Εταιρείας εισήχθησαν για διαπραγµάτευση στην Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών στις Είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες στο Χ.Α.Α. Μονάδα διαπραγµάτευσης αποτελεί ο τίτλος των 10 κοινών ονοµαστικών µετοχών. Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει την τιµή κλεισίµατος της µετοχής της Εταιρείας της τελευταίας συνεδρίασης κάθε µήνα και την συνολική αξία του µηνιαίου όγκου συναλλαγών για το διάστηµα από έως Πηγή: Ναυτεµπορική Ηµερ/νία Τιµή κλεισίµατος σε Αξία Μηνιαίου Όγκου Συναλλαγών (σε 000) 31/01/03 2, ,65 28/02/03 2, ,02 31/03/03 3, ,43 30/04/03 3, ,69 30/05/03 3, ,27 30/06/03 3, ,79 31/07/03 4, ,22 29/08/03 3, ,36 30/09/03 3, ,52 31/10/03 2, ,82 01/12/03 3, ,61 31/12/03 3, ,63 30/01/04 3, ,70 27/02/04 2, ,09 31/03/04 1, ,71 30/04/04 1, ,92 28/05/04 1, ,80 Η εξέλιξη της τιµής της µετοχής σε σχέση µε την αξία του µηνιαίου όγκου συναλλαγών καθώς και η απόδοση της µετοχής της Εταιρείας σε σχέση µε τον γενικό και τον δείκτη των κατασκευαστικών εταιρειών την περίοδο παρουσιάζονται στα ακόλουθα διαγράµµατα: , ,00 4, , ,00 3, , ,00 2,5 2 Αξία Τιµή 6.000, ,00 1, ,00 0,00 31/01/ /02/ /03/ /04/ /05/ /06/ /07/ /08/ /09/ /10/ /12/ /12/2003 0,5 0 17

18 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΟ 2004 ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ. Με απόφαση της εκτακτης γενικής συνέλευσης της 26/2/2004 πραγµατοποιηθηκε αυξηση µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών ποσού ευρώ ,44 και εκδόθηκαν νέες κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας ευρώ 0,48. Οι µετοχές αυτές διατέθηκαν στους µετόχους δωρεάν σε αναλογία 1 νέα µετοχή για κάθε 2 παλαιές. 210,00% 180,00% 150,00% 120,00% 90,00% 60,00% 30,00% 0,00% 02/01/03 02/02/03 02/03/03 02/04/03 02/05/03 02/06/03 02/07/03 02/08/03 02/09/03 02/10/03 02/11/03 02/12/03 ΟΜΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 18

19 6 Πληροφορίες για την Εταιρεία 6.1 Γενικές Πληροφορίες Η Εταιρεία «ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Ανώνυµος Τεχνική, Εµπορική Ξενοδοχειακή, Βιοµηχανική Εταιρεία», µε το διακριτικό τίτλο «ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» η οποία στο εξής θα καλείται ως «Εταιρεία», ιδρύθηκε στις 24 Μαρτίου 1985 (ΦΕΚ 749/ ελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) από τους Γεώργιο Συνατσάκη, Αριστόδηµο Λυδάκη, Όλγα Λυδάκη και Ελένη Συνατσάκη. Έδρα της Εταιρείας έχει οριστεί ο ήµος Ηρακλείου (Αρ. Μ.Α.Ε /06/Β/86/20), ενώ µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της µπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήµατα και γραφεία της Εταιρείας οπουδήποτε εντός και εκτός Ελλάδας. Τα γραφεία της Εταιρείας βρίσκονται επί της οδού Κορωναίου 14, Τ.Κ Ηράκλειο, τηλ (081) Η διάρκεια λειτουργίας της Εταιρείας έχει καθοριστεί σε πενήντα (50) έτη, ήτοι έως τον Απρίλιο του Η πιο πάνω διάρκεια λειτουργίας της Εταιρείας µπορεί να παραταθεί κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης αυτής. Ο Σκοπός της Εταιρείας, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Καταστατικού της είναι: 1. Η παραγωγή, µεταφορά, εµπορία και εκµετάλλευση ετοίµου σκυροδέµατος, καθώς και η εκµετάλλευση λατοµείων και λατοµικών προϊόντων. 2. Η µελέτη, επίβλεψη, συντήρηση, εκτέλεση, και εκµετάλλευση έργων, οικοδοµικών, υδραυλικών, λιµενικών, οδοποιίας, ηλεκτροµηχανολογικών και παντός εν γένει έργου του ηµοσίου και Ιδιωτικού ικαίου, ήµων και Κοινοτήτων, Εταιρειών πάσης φύσεως και ιδιωτών εν Ελλάδι ή εν Αλλοδαπή. 3. Η επί δαπάνη, επιµέλεια, ευθύνη της συνιστωµένης Εταιρείας, ανέγερση και κατασκευή επί αποκτηθησοµένων υπ αυτής οικοπέδων ή και τρίτων επ αντιπαροχή πολυκατοικιών και πώλησης διαµερισµάτων, καταστηµάτων, ιδιοκτησιών. 4. Η αγορά, πώληση, και εκµίσθωση, κτηµάτων, αγροτεµαχίων, οικοπέδων και εν γένει πάσης εδαφικής εκτάσεως, διαµερισµάτων, γραφείων, καταστηµάτων και αποθηκών και οριζοντίων ιδιοκτησιών εν γένει. 5. Η εισαγωγή, αγορά και πώληση, εµπορία εν γένει, οικοδοµικών υλικών πάσης φύσεως. 6. Η εισαγωγή και εµπορία καινούργιων και µεταχειρισµένων αυτοκινήτων και µηχανηµάτων, η εµπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων πάσης φύσεως ή ελαστικών και η εµπορία αξεσουάρ. 7. Η παραγωγή, επεξεργασία, εκµετάλλευση και πώληση πάσης φύσεως ασφαλτικών υλών και η εν γένει διάθεσης τούτων µε σκοπό την οδοποιία. 8. Η εµπορία και αντιπροσώπευση µονωτικών υλών, η κατασκευή µονώσεων και οι πάσης φύσεως απολυµάνσεις. 9. Η ύδρευση, οργάνωση, λειτουργία και εκµετάλλευση ξενοδοχείων, κέντρων, παραθερισµού, κέντρων αναψυχής και πάσης συναφούς δραστηριότητος. Η αγορά ή µίσθωση γηπέδων ή κτιρίων για την δηµιουργία πάσης µορφής τουριστικών εγκαταστάσεων, ή άµεσος ή έµµεσος εκµετάλλευση αυτών ως και η εκµίσθωση ή πώληση αυτών εις τρίτους. Η συνεργασία υπό µορφή αντιπροσώπευσης ή συµµετοχής µετά επιχειρήσεων επιδιωκουσών του ιδίους ή παρεµφερείς σκοπούς. 10. Η κατασκευή και εκµετάλλευση σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και η εµπορία εν γένει ηλεκτρικής ενέργειας παραγόµενη από σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής µε χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Για το σκοπό αυτό η εταιρεία εκπονεί µελέτες σκοπιµότητας, παραγωγικών διαδικασιών, εµπορικής εκµετάλλευσης σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Η εταιρεία επενδύει ή συµµετέχει σε επενδύσεις, κατασκευάζει, λειτουργεί και εκµεταλλεύεται σταθµούς και εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. 11. Η κατασκευή έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας για άλλους φορείς ιδιωτικούς ή µη. 12. Η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους σχετικά µε τη µελέτη, παραγωγή και εκµετάλλευση έργων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. 13. Η ίδρυση θυγατρικών εταιρειών ή επιχειρήσεων και η συγκρότηση κοινοπραξιών µε οποιονδήποτε σκοπό που σχετίζεται µε την παραγωγή και εµπορία εν γένει ηλεκτρικής ενέργειας παραγόµενης από σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής µε χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. 14. Η συνεργασία µε οποιαδήποτε νοµική µορφή µε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο. 15. Πάσα συναφής εργασία την οποία ήθελε αποφασίσει το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία µπορεί: 1. Να συµµετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση παρεµφερούς σκοπού υπό οιονδήποτε εταιρικό τύπο. 2. Να συνεργάζεται µε οποιοδήποτε άλλο φυσικό η νοµικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό µε οποιοδήποτε 19

20 τρόπο και µορφή συνεργασίας. 3. Να αντιπροσωπεύει εταιρείες ή επιχειρήσεις ηµεδαπές ή αλλοδαπές που έχουν τον ίδιο, ταυτόσηµο ή παρόµοιο σκοπό, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. 4. Να αγοράζει η αποκτά µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο, περιλαµβανοµένων ενδεικτικά της συµµετοχής σε αυξήσεις κεφαλαίου ή και της συγχώνευσης εν όλω η εν µέρει, επιχειρήσεις, τα στοιχεία ενεργητικού, τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις οποιασδήποτε εταιρείας, οργανισµού, συνεταιρισµού ή προσώπου και να εκκαθαρίζει και διαλύει οποιαδήποτε τέτοια επιχείρηση εν όλω ή εν µέρει, περιλαµβανοµένης ενδεικτικά και της απόσχισης κλάδου. 5. Να αποκτά µε οποιονδήποτε τρόπο οποιαδήποτε σχέδια, εµπορικά σήµατα, διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, δικαιώµατα σε ευρεσιτεχνίες ή εφευρέσεις, διπλώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας ή τεχνογνωσία εφ όσον αυτά θα κριθούν χρήσιµα για τους σκοπούς της εταιρείας, επι πλέον δε να χορηγεί άδειες χρήσεως αυτών. 6. Να ιδρύει γραφεία, καταστήµατα, υποκαταστήµατα και άλλες εγκαταστάσεις οπουδήποτε στην Ελλάδα και γενικά να διενεργεί κάθε άλλη συναφή ή παρεµφερή δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονοµάζεται ειδικά πιο πάνω και είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων της εταιρείας. 7. Να παρέχει σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις, προµηθευτές και πελάτες της δάνεια, πιστώσεις και εγγυήσεις για την προώθηση του σκοπού της. Να εισάγει από το εξωτερικό κάθε είδους υλικά και µηχανήµατα. 8. Να αγοράζει, πωλεί, εκµισθώνει, µισθώνει, υποµισθώνει, διαχειρίζεται και γενικά εκµεταλλεύεται παντός είδους ακίνητα και αυτοκίνητα. Η Εταιρεία κατέχει εργοληπτικό πτυχίο της 6 ης τάξης. Η εταιρεία, µέσω της θυγατρικής της εταιρείας ΑΛΚΥΩΝ Α.Τ.Ε., κατέχει πτυχίο 5 ης Τάξης και µέσω της θυγατρικής της οµική Βιοµηχανική Α.Ε. πτυχίο 3 ης Τάξης. Σύµφωνα µε την ανάλυση της Ε.Σ.Υ.Ε (ΣΤΑΚΟ 03) η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας υπάγεται στον Κατασκευαστικό κλάδο µε επιµέρους δραστηριότητες στην κατασκευή κτιρίων και τεχνικών έργων πολιτικού µηχανικού (κωδικός 452.1), αυτοκινητόδροµων, οδών, αεροδροµίων, αθλητικών εγκαταστάσεων (κωδικός 452.3), υδραυλικών και λιµενικών έργων (κωδικός 452.4), χονδρικό εµπόριο (κωδικός 517.0), µεταλλικών σκελετών και µικρών µεταλλικών σκελετών (κωδικός 281.1), κατεδάφιση και αποξήλωση κτηρίων, χωµατουργικές εργασίες (κωδικός 451.1), Εκµίσθωση µηχανηµάτων και εξοπλισµού κατασκευών και έργων πολιτικού µηχανικού (κωδικός 713.2), ραστηριότητες αρχιτεκτόνων και µηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συµβουλών (κωδικός 742.0) και ραστηριότητες παροχής επιχειρηµατικών και διαχειριστικών συµβουλών (κωδικός 741.4). 6.2 Σύντοµο Ιστορικό Η Εταιρεία ιδρύθηκε το έτος 1985 µε τη νοµική µορφή ανώνυµης Εταιρείας. Κατά την διάρκεια των 17 χρόνων λειτουργίας, η " ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε." σηµείωσε αξιόλογη εξέλιξη, καταλαµβάνοντας σηµαντική θέση στον Ελληνικό κατασκευαστικό κλάδο και ιδιαίτερα στην τοπική αγορά της Κρήτης. Το αρχικό αντικείµενο της Εταιρείας, από την σύστασή της, ήταν η παραγωγή και εµπορία ετοίµου σκυροδέµατος και λατοµείου. Στη συνέχεια λειτούργησε και ο κλάδος κατασκευής των τεχνικών έργων, µε χαρακτηρισµό της " ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε." ως Εργοληπτική Εταιρεία 6 ης τάξεως, που είναι και ο µεγαλύτερος βαθµός τεχνικής Εταιρείας στην Κρήτη. Στη χρήση 1992 " ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε." ίδρυσε την Ελληνορουµανική Εταιρεία ΚΡΗΤΟΜ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ στην οποία συµµετείχε µε ποσοστό 51%. Στη χρήση 1994, πραγµατοποιήθηκε απόσχιση των κλάδων ετοίµου σκυροδέµατος και λατοµείου της Εταιρείας µε σκοπό την εισφορά τους για την ίδρυση ανωνύµου Εταιρείας, µε την επωνυµία " ΟΜΙΚΗ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.". Έτσι από τον Οκτώβριο του 1994 η " ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε." λειτουργεί αποκλειστικά ως Τεχνική Εταιρεία εκτέλεσης ηµοσίων και Ιδιωτικών έργων. Στη χρήση 1997 ολοκληρώθηκε η πώληση του 98,75% ( µετοχές) της ΟΜΙΚΗ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. σε Ιταλική Εταιρεία µε την επωνυµία ITALCALCESTRUZZI S.p.A.. Κατά τη συνεδρίαση της , το.σ. της " ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε." αποφάσισε την πώληση και του υπόλοιπου των µετοχών (8.000) ποσοστό 1,25%. Η πώληση των µετοχών δεν έχει πραγµατοποιηθεί ακόµα λόγω καθυστερήσεων στα διαδικαστικά. Στη χρήση 1998, αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση η πώληση του µεριδίου της " ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε." (51%) στην ΚΡΗΤΟΜ Ν.Ε. και η µεταβίβασή τους στον Αριστόδηµο Ε. Λυδάκη έναντι του ποσού των 628 χιλ.. 20

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ηράκλειο, Ιούνιος 2005-1- Επιστολή Προέδρου.Σ. Αγαπητοί Μέτοχοι, Το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 του.σ. της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2003-31.12.2003 AΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΧΛΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΜΟΧΛΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (πρώην A. ΚΑΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ) ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 του.σ. της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ... 3 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ FORTHnet A.E.... 3 1.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ FORTHnet A.E. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2000-2002... 4 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε µε την 1/319 της 09/12/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α...3 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ.Σ. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ...4 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ...3 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ FORTHnet A.E...3 1.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ FORTHnet A.E. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2001-2003...4 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός...4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών...

1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός...4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών... Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ... 4 1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός....4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών...5

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ.Τ. Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E.

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ.Τ. Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ.Τ. Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. ETHΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004

ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 3 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ αε ΙΟΥΝΙΟΣ 2005

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ αε ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Πίνακας περιεχοµένων Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη της ΟΛΘ αε ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Πληροφορίες για τη Σύνταξη του Ετήσιου ελτίου

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο ελτίο Απολογισµός Χρήσεως

Ετήσιο ελτίο Απολογισµός Χρήσεως 2004 Ετήσιο ελτίο Απολογισµός Χρήσεως ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 Θέση Πράρι Μουστάκι, Ασπρόπυργος 193 00, Τηλ. 210-5596623-31, Fax. 210-5596632 E-mail: info@mevaco.gr Web-Site: www.mevaco.gr Ασπρόπυργος, 10 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

01.07.2006 30.06.2007

01.07.2006 30.06.2007 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.07.2006 30.06.2007 Σύµφωνα µε τη απόφαση 5/204/14.11.2000 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCE AE

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCE AE ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤO ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΜΟΝΟΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την απόφαση 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την απόφαση 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Σύµφωνα µε την απόφαση 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΪΟΣ 2005 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ... 4 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

01.01.2005 31.12.2005... 49

01.01.2005 31.12.2005... 49 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 της απόφασης 5/204/14.11.2000 και του άρθρου 1 της απόφασης 7/372/15.2.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΪΟΣ 2006 1 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2001 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2001 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2001 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, 0 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

F.G. EUROPE Ανώνυµη Εµπορική Bιοµηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004

F.G. EUROPE Ανώνυµη Εµπορική Bιοµηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 F.G. EUROPE Ανώνυµη Εµπορική Bιοµηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 Γλυφάδα, Μάιος 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Πρόσκληση Μετόχων στη Γενική Συνέλευση Σελ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 5-8 1.1. 1.2. 1.3. Οικονοµικά Μεγέθη της Εταιρείας Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη του Οµίλου «JUMBO

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο ελτίο & Απολογισµός Χρήσης ιαχειριστική Χρήση 2003

Ετήσιο ελτίο & Απολογισµός Χρήσης ιαχειριστική Χρήση 2003 Ετήσιο ελτίο & Απολογισµός Χρήσης ιαχειριστική Χρήση 2003 Βάσει των διατάξεων της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 OLYMPIC CATERING AE Περιεχόµενα 1. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2003-0 - Πίνακας Περιεχοµένων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - 1 - ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

NTIONIK A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2000 2

NTIONIK A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2000 2 ΜΑΪΟΣ 2001 NTIONIK A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2000 2 Αγαπητοί µέτοχοι, Στο ετήσιο δελτίο που κρατάτε στα χέρια σας παρουσιάζεται ο απολογισµός της εταιρίας µας για τη χρήση 2000. Μια χρονιά που αποτέλεσε περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 3.1 Γενικά 7. 4.1 Σύντοµο Ιστορικό 9. ίκτυο πωλήσεων και διανοµής 4.3.1 Πελάτες 11. 4.6 Επενδύσεις 15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 3.1 Γενικά 7. 4.1 Σύντοµο Ιστορικό 9. ίκτυο πωλήσεων και διανοµής 4.3.1 Πελάτες 11. 4.6 Επενδύσεις 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΣΕΛ. 4 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙ ΑΣ ΑΤΕ

Ε ΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙ ΑΣ ΑΤΕ Ε ΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙ ΑΣ ΑΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΥ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

πà π ƒπ ƒπ À A.E. Eτήσιο ελτίο

πà π ƒπ ƒπ À A.E. Eτήσιο ελτίο πà π ƒπ ƒπ À A.E. Eτήσιο ελτίο 2006 Περιεχόµενα 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ...6 2. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ...8 2.1 Γενικά...8 2.2 Φορολογία Μερισµάτων...9

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004 ΚΥΛΙΝ ΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14-11-2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (όπως ισχύει) Kερατσίνι, Ιούνιος 2005

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2003

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2003 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2003 Επιστολή Προέδρου Αγαπητοί Μέτοχοι, Το έτος 2002

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 4 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα