ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΣΟ ΟΡΘΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΣΟ ΟΡΘΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ"

Transcript

1 ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΣΟ ΟΡΘΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΧΝ Αξ. πξωη. 4808/ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΑ ΣΧΝ ΕΧΧΝ ΣΜΖΜΑ Α ΠΡΟ : Απνδέθηεο πίλαθα δηαλνκήο Σαρ. δ/λζε Αραξλώλ Σαρ. θώδηθαο Πιεξνθνξίεο π. Νηνπληνπλάθεο/ Υξ. Γειέ Σειέθωλν / Fax ΘΔΜΑ : Τγεηνλνκηθνί όξνη πνπ εθαξκόδνληαη ζηηο κε εκπνξηθνύ ραξαθηήξα κεηαθηλήζεηο δώωλ ζπληξνθηάο. Δπηθαηξνπνηεκέλν θείκελν γηα ηεο εθαξκνγή Καλνληζκνύ (ΔΚ) αξ. 998/2003. ΥΔΣ: 1. Ζ κε αξηζκ. πξωη / εγθύθιηόο καο. 2. Ζ κε αξηζκ. πξωη / εγθύθιηόο καο. 3. Ζ κε αξηζκ. πξωη / εγθύθιηόο καο. 4. Ζ κε αξηζκ. πξωη. 724/18016/ εγθύθιηόο καο. 5. Ζ κε αξηζκ. πξωη. 1100/27283/ εγθύθιηόο καο. 6. Ζ κε αξηζκ. πξωη. 3290/88032/ εγθύθιηόο καο. Α. ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ Κνηλνπνηείηαη ζπλεκκέλα γηα ελεκέξσζε θαη εθαξκνγή ην επηθαηξνπνηεκέλν θείκελν ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξ. 998/2003 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, γηα ηνπο πγεηνλνκηθνχο φξνπο πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο κε εκπνξηθνχ ραξαθηήξα κεηαθηλήζεηο δψσλ ζπληξνθηάο, κε ελζσκαησκέλεο φιεο ηηο ηειεπηαίεο ηξνπνπνηήζεηο. Σν θείκελν πεξηιακβάλεη, εθηφο απφ ηνλ Καλνληζκφ, νξηζκέλεο εθαξκνζηηθέο απνθάζεηο 1 Σελ απφθαζε 2003/803/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο ηεο Δ.Δ., κε ηελ νπνία θαζηεξψλεηαη έλαο εληαίνο ηύπνο δηαβαηεξίνπ γηα ηηο ελδνθνηλνηηθέο κεηαθηλήζεηο δψσλ ζπληξνθηάο (ζθχινη, γάηεο θαη ηθηίδσλ). 2. Σελ απφθαζε 2011/874/ΔΔ, ηεο Δπηηξνπήο ηεο Δ.Δ., κε ηελ νπνία θαζνξίδεηαη ν θαηάινγνο ησλ ηξίησλ ρσξψλ θαη πεξηνρψλ ηνπο απφ ηηο νπνίεο επηηξέπνληαη νη εηζαγσγέο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζθχισλ, γαηψλ θαη θνπλαβηψλ θαη νη κεηαθηλήζεηο κε εκπνξηθνχ ραξαθηήξα πεξηζζφηεξσλ απφ πέληε ζθχισλ, 1

2 γαηψλ θαη θνπλαβηψλ θαζψο θαη ηα ππνδείγκαηα πγεηνλνκηθψλ πηζηνπνηεηηθψλ γηα ηηο εηζαγσγέο θαη ηηο κεηαθηλήζεηο κε εκπνξηθνχ ραξαθηήξα ησλ πξναλαθεξφκελσλ δψσλ ζηελ Έλσζε. Δπηπιένλ, θαζνξίδεηαη ην ππφδεηγκα πγεηνλνκηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ γηα ηηο κε εκπνξηθνχ ραξαθηήξα κεηαθηλήζεηο ζηελ ΔΔ πέληε ή ιηγφηεξσλ ζθχισλ, γαηψλ θαη θνπλαβηψλ. πλεπψο, ε απόθαζε 2004/824/ΔΚ θαηαξγείηαη. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε απφθαζε 2011/874/ΔΚ : Α) Καζνξίδεη ηνλ θαηάινγν ησλ ηξίησλ ρσξψλ ή ησλ πεξηνρψλ απηψλ απφ ηηο νπνίεο επηηξέπεηαη λα γίλεη ε εηζαγσγή εκπνξηθψλ απνζηνιψλ ή ε κεηαθίλεζε δψσλ ζπληξνθηάο πνπ ν αξηζκφο ηνπο μεπεξλά ηα 5 δψα. ηελ πεξίπησζε απηή ρξεζηκνπνηείηαη ην ππφδεηγκα πγεηνλνκηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ ηνπ Παξαξηήκαηνο Η ηεο παξνχζαο. Β) Καζνξίδεη ηνλ θαηάινγν ησλ ηξίησλ ρσξψλ ή ησλ πεξηνρψλ απηψλ απφ ηηο επηηξέπεηαη ε κεηαθίλεζε δψσλ ζπληξνθηάο πνπ ν αξηζκφο ηνπο δελ μεπεξλά ηα 5 δψα ηελ πεξίπησζε απηή ρξεζηκνπνηείηαη ην ππφδεηγκα πγεηνλνκηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ ηεο παξνχζαο πνπ πεξηιακβάλεη θαη δήισζε ηνπ ηδηνθηήηε φηη πξφθεηηαη γηα κε εκπνξηθή απνζηνιή, βάζεη ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 998/ Σελ απφθαζε 2004/839/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο ηεο Δ.Δ. κε ηελ νπνία ζεζπίδνληαη νη πγεηνλνκηθνί φξνη πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο κε εκπνξηθνχ ραξαθηήξα κεηαθηλήζεηο ζθχισλ θαη γάησλ ειηθίαο θάησ ησλ ηξηψλ κελψλ. 3. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 388/2010 πνπ θαζνξίδεη ηνλ κέγηζην αξηζκφ δψσλ ζπληξνθηάο (ζθχισλ, γάησλ, ηθηίδσλ) πνπ κπνξνχλ λα ππφθεηληαη ζε κε εκπνξηθνχ ραξαθηήξα κεηαθηλήζεηο. 4. Σελ απφθαζε 2010/436/ΔΔ ηεο Δπηηξνπήο ηεο Δ.Δ., κε ηελ νπνία θαζνξίδεηαη φηη θάζε εξγαζηήξην ζε θξάηνο κέινο ή ζε ηξίηε ρψξα πνπ έρεη αδεηνδνηεζεί γηα ηε δηελέξγεηα νξνινγηθψλ δνθηκψλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ αληηιπζζηθψλ εκβνιίσλ ζα ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά θάζε ρξφλν ζε δνθηκαζία επάξθεηαο απφ ην εξγαζηήξην AFSSA Nancy θαη ε άδεηά ηνπ ζα δηαηεξείηαη κφλν εθφζνλ ε αμηνιφγεζή ηνπ είλαη ζεηηθή. 5. Σελ απφθαζε 2007/25/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο ηεο Δ.Δ., φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, κε ηελ νπνία θαζνξίδεηαη ππφδεηγκα πγεηνλνκηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ γηα ηα πηελά ζπληξνθηάο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηξίηεο ρψξεο. 2

3 6. Σνλ Νφκν 4039/2012 (ΦΔΚ 15 Α ) «γηα ηα δεζπνδφκελα θαη ηα αδέζπνηα δψα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δψσλ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθφ ζθνπφ». ε εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ δηαηάμεσλ νη πγεηνλνκηθνί φξνη θαη νη φξνη ηαπηνπνίεζεο πνπ δηέπνπλ ηηο κε εκπνξηθνχ ραξαθηήξα κεηαθηλήζεηο δψσλ ζπληξνθηάο, ζπλνςίδνληαη ζηα παξαθάησ : Β ΟΡΗΜΟΗ 1. «Εών ζπληξνθηάο» : αλ δψν ζπληξνθηάο, ζχκθσλα κε ηελ σο άλσ λνκνζεζία ελλννχληαη : α) ζθχινη, γάηεο, β) ηθηίδεο (νηθνγέλεηα ζειαζηηθψλ ζηελ νπνία αλήθνπλ ηα είδε λπθίηζεο, θνπλάβηα, εξκίλεο, δηβειίλεο), γ) αξάρλεο θαη ινηπά αζπφλδπια (πιελ κειηζζψλ θαη νζηξαθνεηδψλ), δ) ηξνπηθά δηαθνζκεηηθά ςάξηα, ε) ακθίβηα, εξπεηά, ζη) φια ηα είδε πηελψλ, δ) ηξσθηηθά θαη θνπλέιηα, ηα νπνία ζπλνδεχνληαη απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηνπο ή απφ έλα θπζηθφ πξφζσπν πνπ είλαη ππεχζπλν γη απηά γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ηδηνθηήηε ζηε δηάξθεηα ηεο κεηαθίλεζήο ηνπο, θαη ηα νπνία δελ πξννξίδνληαη γηα πψιεζε ή κεηαβίβαζε ζε άιιν ηδηνθηήηε. χκθσλα κε ηε Ννκηθή Τπεξεζία ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ηα δψα ζεσξνχληαη φηη ζπλνδεχνληαη απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηνπο φηαλ ε κεηαθίλεζε πξαγκαηνπνηείηαη κε ην ίδην κέζν κεηαθνξάο. Απηφ αθνξά είηε δψα πνπ ηαμηδεχνπλ καδί κε ηνλ ηδηνθηήηε ηνπο ζηελ θακπίλα ηνπ αεξνζθάθνπο, είηε δψα πνπ ηαμηδεχνπλ κε ην ίδην ζθάθνο αιιά θάξγθν. ηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε, ν ηδηνθηήηεο πξέπεη λα: α) βεβαηψζεη φηη πξφθεηηαη γηα κία κε εκπνξηθή κεηαθίλεζε ζπκπιεξψλνληαο ηε δήισζε, ππφδεηγκα ηεο νπνίαο ζα βξείηε ζην Παξάξηεκα ΗΗ ηεο παξνχζαο β) λα θαζνξίζεη ζηε δήισζε απηή ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηε κεηαθίλεζε ηνπ δψνπ γ) λα επηδείρλεη ζηηο αξκφδηεο αξρέο ειέγρνπ, εθφζνλ ηνπ δεηεζεί, απνδεηθηηθά ζηνηρεία π.ρ. ην εηζηηήξηφ ηνπ ή ηελ θάξηα επηβίβαζήο ηνπ πνπ λα απνδεηθλχνπλ φηη ε κεηαθίλεζε ηνπ δψνπ απνηειεί κέξνο ηεο δηθήο ηνπ κεηαθίλεζεο. 3

4 Εψα ζπληξνθηάο, ηα νπνία δελ κεηαθηλνχληαη κε ην ίδην κεηαθνξηθφ κέζν κε ηνλ ηδηνθηήηε ηνπο ή ηνλ εθπξφζσπφ ηνπ, ζεσξνχληαη σο εκπνξηθέο απνζηνιέο θαη δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ/ηνο 184/1996 «πγεηνλνκηθνί φξνη πνπ δηέπνπλ ην εκπφξην ινηπψλ εηδψλ δψσλ θ.ι.π» ζε ελαξκφληζε ηεο Οδεγίαο 92/65/ΔΟΚ» (Α 137). 2. «Μεηαθίλεζε» : θάζε κεηαθίλεζε δψνπ ζπληξνθηάο α) εληφο ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο β) απφ ηελ Διιάδα πξνο άιια θξάηε κέιε θαη αληίζηξνθα, γ) θαηά ηελ είζνδν ή ηελ επαλείζνδν απφ ηξίηε ρψξα ζην ειιεληθφ έδαθνο. 3. «Γηαβαηήξην» : Σν έγγξαθν πνπ επηηξέπεη ηελ επρεξή αλαγλψξηζε ησλ ζθχισλ, γάησλ θαη ηθηίδσλ, νη ηδηνθηήηεο ησλ νπνίσλ είλαη θάηνηθνη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σα δηαβαηήξηα πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο νη νπνίεο θαζνξίδνληαη ζηελ απφθαζε 2003/803/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο ηεο Δ.Δ. χκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν.4039/2012 ε έθδνζε ησλ δηαβαηεξίσλ ζηελ Διιάδα πξαγκαηνπνηείηαη απφ θηεληάηξνπο πνπ αζθνχλ λφκηκα ην θηεληαηξηθφ επάγγεικα ζηελ Διιάδα, ζε θηεληαηξεία ή ζε εηδηθά δηακνξθσκέλνπο ρψξνπο ησλ Γήκσλ, ησλ Γηαδεκνηηθψλ θέληξσλ ησλ Γ/λζεσλ Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ ηεο Υψξαο, θαζψο θαη ησλ θηινδσηθψλ ζσκαηείσλ. Οη ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηεο παξαγξάθνπ απηήο ζα θαζνξηζηνύλ κε Υπνπξγηθή Απόθαζε. Μέρξη ηελ έθδνζή ηεο, ε έθδνζε ηωλ δηαβαηεξίωλ πξαγκαηνπνηείηαη από ηνλ Παλειιήλην Κηεληαηξηθό ύιινγν. 4. «Κηεληαηξηθό πηζηνπνηεηηθό» : Σν επίζεκν έγγξαθν, ην νπνίν πξέπεη λα ζπλνδεχεη ηα δψα ζπληξνθηάο (ζθχινη, γάηεο θαη ηθηίδεο) θαηά ηελ είζνδφ ηνπο ζην ειιεληθφ έδαθνο, φηαλ απηά πξνέξρνληαη απφ ηξίηε ρψξα θαη ζπλνδεχνληαη απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηνπο ή ηνλ εθπξφζσπφ ηνπ. Απηφ πξέπεη λα είλαη ζχκθσλν κε ηα ππνδείγκαηα πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ απφθαζε 2011/874/ΔΔ, ηεο Δπηηξνπήο ηεο Δ.Δ 4

5 Γ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 1. ύζηεκα ειεθηξνληθήο αλαγλώξηζεο (microchip) α) Απφ 1 εο Ηνπλίνπ 2004 θαη κεηά, ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξ. 998/2003 θαη ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 4039/2012 νη ηδηνθηήηεο ή νη θάηνρνη ζηελ πεξίπησζε ησλ αδέζπνησλ ησλ δψσλ ζπληξνθηάο ζηελ Διιάδα, ππνρξενχληαη λα ζεκαίλνπλ ηα δψα ηνπο κε ζχζηεκα ειεθηξνληθήο αλαγλψξηζεο (απνθξηηήο πνκπνδέθηεο-microchip). Ζ ζήκαλζε ησλ δψσλ απηψλ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνπο αξκφδηνπο Φνξείο Δθηέιεζεο ηεο ζήκαλζεο θαη ηεο θαηαγξαθήο ησλ δψσλ ζπληξνθηάο θαη ησλ ηδηνθηεηψλ, πνπ είλαη νη πηζηνπνηεκέλνη θηελίαηξνη πνπ αζθνχλ λφκηκα ην θηεληαηξηθφ επάγγεικα ζηελ Διιάδα, νη πηζηνπνηεκέλνη θηελίαηξνη ησλ Γ/λζεσλ Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ ηεο Υψξαο, αιιά θαη νη πηζηνπνηεκέλνη θηελίαηξνη ησλ θηινδσηθψλ ζσκαηείσλ, νη νπνίνη ζηε ζπλέρεηα θαηαρσξίδνπλ ηα ζηνηρεία ζήκαλζεο ησλ δψσλ ζπληξνθηάο (φπσο θχιν, ρξψκα, θπιή, απψιεηα, παξάδνζε ζε άιινλ ηδηνθηήηε, ζάλαηνο) θαη ηα ζηνηρεία αλαγλψξηζεο ησλ ηδηνθηεηψλ ηνπο (νλνκαηεπψλπκν, δηεχζπλζε, ηειέθσλν, αξηζκφ ηαπηφηεηαο, ή δηαβαηεξίνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ, φπσο δίπισκα νδήγεζεο ή αζθαιηζηηθφ δηαβαηήξην), ζηελ Γηαδηθηπαθή Ζιεθηξνληθή Βάζε θαη ηεξνχληαη απαξεγθιίησο νη δηαηάμεηο «πεξί πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ». Οη ιεπηνκέξεηεο πηζηνπνίεζεο, ρνξήγεζεο θωδηθνύ πξόζβαζεο θαη θάζε ζρεηηθό ζέκα κε ηελ νξγάλωζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο Γηαδηθηπαθήο Ηιεθηξνληθήο Βάζεο, έρνπλ θαζνξηζηεί ζην ζρέδην Υπνπξγηθήο Απόθαζεο, ην νπνίν βξίζθεηαη ηειηθό ζηάδην επεμεξγαζίαο ηνπ. Μέρξη ηελ έθδνζή ηεο, ε ζήκαλζε, πηζηνπνίεζε θαη θαηαγξαθή ηωλ δώωλ ζηε βάζε δεδνκέλωλ πξαγκαηνπνηείηαη από ηνλ Παλειιήλην Κηεληαηξηθό ύιινγν. Δπίζεο ζχκθσλα κε ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν.4039/2012, φπνπ αλαθέξεηαη ε ειεθηξνληθή ζήκαλζε ησλ δψσλ ζπληξνθηάο, ελλνείηαη ε ζήκαλζε ζθχισλ θαη γαηψλ. 5

6 αα)ζ ζήκαλζε θάζε δψνπ ζπληξνθηάο είλαη ππνρξεσηηθή, εμαηξνπκέλσλ ησλ ζθχισλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θχιαμε πνηκλίσλ, γηα ηνπο νπνίνπο θαζίζηαηαη πξναηξεηηθή ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ κεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα γελεηηθήο βειηίσζεο κε ζθνπφ ηε βειηίσζε θαη ηε ζηαζεξνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ θπιψλ. Ζ δαπάλε ηεο ζήκαλζεο θαη ηεο θαηαγξαθήο ησλ δεζπνδνκέλσλ δψσλ βαξχλεη ηνλ ηδηνθηήηε ηνπο(ελψ ησλ αδέζπνησλ ην νηθείν Γήκν ή ηελ έλσζε Γήκσλ ή ην θηινδσηθφ ζσκαηείν. Οη παξαπάλω αξκόδηνη θνξείο Δθηέιεζεο ηεο ζήκαλζεο θαη ηεο θαηαγξαθήο ηωλ δώωλ ζπληξνθηάο θαη ηωλ ηδηνθηεηώλ ηνπο ππνρξενύληαη λα ελεκεξώζνπλ ηνπο ηδηνθηήηεο δώωλ ζπληξνθηάο κε θάζε πξόζθνξν ηξόπν. β) Οη ζθχινη, νη γάηεο θαη νη ηθηίδεο πνπ κεηαθηλνχληαη πξνο ην έδαθνο άιισλ θξαηψλ κειψλ ζπλνδεπφκελα απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηνπο ή ηνλ εθπξφζσπφ ηνπ, πξέπεη λα θέξνπλ ειεθηξνληθή ζήκαλζε ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO11784 θαη ηερλνινγίαο HDX ή FDX-B, ε νπνία κπνξεί λα αλαγλσζηεί απφ ζπζθεπή αλάγλσζεο ζπκβαηή κε ην πξφηππν ISO Δάλ ε ηαπηνπνίεζή ηνπο δελ είλαη ζχκθσλε κε απηά ηα πξφηππα, ππνρξενχληαη λα θέξνπλ καδί ηνπο ζπζθεπή αλάγλσζεο. Εψα πνπ έρνπλ ηαπηνπνηεζεί κε ηαηνπάδ ζήκαλζεο κπνξεί επίζεο λα κεηαθηλνχληαη ππφ πξνυπνζέζεηο. 2. Δκβνιηαζκόο γηα ηε ιύζζα Ο αληηιπζζηθφο εκβνιηαζκφο θαη ν επαλεκβνιηαζκφο πξέπεη λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο ελδείμεηο ηνπ εξγαζηεξίνπ παξαζθεπήο, κε αδξαλνπνηεκέλν εκβφιην κηαο ηνπιάρηζηνλ κνλάδαο αληηγφλνπ αλά δφζε, ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο. Σεκείωζε: Λόγω ηωλ πξόζθαηωλ θξνπζκάηωλ ιύζζαο ζηε ρώξα καο, ν αληηιπζζηθόο εκβνιηαζκόο είλαη ππνρξεωηηθόο ηόζν γηα ζε ζθύινπο όζν θαη ζε γάηεο. 3. Έιεγρνο αληηζωκάηωλ γηα ηε ιύζζα Γείγκα νξνχ αίκαηνο πνπ ιακβάλεηαη 30 εκέξεο κεηά ηνλ εκβνιηαζκφ ηνπ δψνπ, απνζηέιιεηαη ζε έλα απφ ηα εγθεθξηκέλα εξγαζηήξηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ζπλεκκέλν πίλαθα πξνο έιεγρν ηνπ ηίηινπ αληηζσκάησλ θαηά ηεο ιχζζαο (Παξάξηεκα Η ηεο παξνχζαο). Ο ηίηινο αληηζσκάησλ πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο ή ίζνο πξνο 0,5UI/ml. 6

7 Δπηζεκαίλεηαη επίζεο φηη απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 νη ζθχινη, νη γάηεο θαη νη ηθηίδεο πνπ εηζέξρνληαη ζηελ Ηξιαλδία, ζηε Μάιηα, ζηε νπεδία θαη ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην απφ ηηο ηξίηεο ρψξεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ηκήκα 2 ηνπ κέξνπο Β ή ζην κέξνο Γ ηνπ παξαξηήκαηνο ΗΗ ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) 998/2003 ηνπ Δπξσπαηθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ πξέπεη λα εκβνιηάδνληαη θαηά ηεο ιύζζαο θαη δελ ππνβάιινληαη ζε εμέηαζε αίκαηνο γηα ηε ιύζζα πξηλ ηελ είζνδό ηνπο, ελώ ηα δώα πνπ πξνέξρνληαη από άιιεο ηξίηεο ρώξεο πξέπεη λα εκβνιηάδνληαη θαηά ηεο ιύζζαο θαη λα ππνβάιινληαη ζε εμέηαζε αίκαηνο γηα ηε ιύζζα πξηλ ηελ είζνδό ηνπο. Οη δαπάλεο ησλ εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ βαξχλνπλ ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ δψνπ. Δπίζεο, απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 νη ζθχινη, νη γάηεο πνπ εηζέξρνληαη ζηελ Ηξιαλδία, ζηε Μάιηα, ζηε νπεδία θαη ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην απφ άιια θξάηε κέιε δελ ππόθεηληαη ζε ηηηινδόηεζε αληηζωκάηωλ γηα ηε ιύζζα κε ηελ πξνππόζεζε όηη ην δών ππνβιήζεθε ζε ηαθηηθνύο επαλεκβνιηαζκνύο θαη ρωξίο δηαθνπή ηεο δηαδηθαζίαο εκβνιηαζκνύ γηα ηε ιύζζα ζηα δηαζηήκαηα πνπ νξίδεη ην εξγαζηήξην παξαζθεπήο ηνπ εκβνιίνπ θαηά ηεο ιύζζαο. 4. Εώα πνπ κεηαθέξνληαη κε δεκόζηα κέζα κεηαθνξάο α. Με ηελ επηθχιαμε επλντθφηεξσλ ξπζκίζεσλ ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο ή ησλ Καλνληζκψλ ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Μεηαθνξάο, επηηξέπεηαη ε κεηαθνξά κηθξψλ δψσλ ζπληξνθηάο ζε φια ηα νδηθά, ζηδεξνδξνκηθά θαη ζηαζεξήο ηξνρηάο κέζα καδηθήο κεηαθνξάο θαζψο θαη ζηα ηαμί θαη ζηα επηβαηεγά πινία, εθφζνλ ηα δψα είλαη ηνπνζεηεκέλα ζε αζθαιέο θινπβί κεηαθνξάο θαη ζπλνδεχνληαη απφ ηνλ ηδηνθηήηε ή ηνλ θάηνρφ ηνπο. Μηθξφ δψν ζπληξνθηάο ελλνείηαη ην δψν ζπληξνθηάο, ην βάξνο ηνπ νπνίνπ δελ ππεξβαίλεη ηα δέθα (10) θηιά. β. Οη ζθχινη βνεζείαο εθφζνλ θέξνπλ ινπξί θαη θίκσηξν, κπνξνχλ λα κεηαθέξνληαη ρσξίο θινπβί κεηαθνξάο, αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζφο ηνπο γ. Σα επηβαηεγά πινία ππνρξεσηηθά δηαζέηνπλ θαζαξά θινπβηά, πξνζηαηεπφκελα απφ αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο, γηα ηε κεηαθνξά κεγάισλ δψσλ ζπληξνθηάο. 7

8 Γ ΜΔΣΑΚΗΝΖΔΗ ΕΧΧΝ ΤΝΣΡΟΦΗΑ 1. Δληόο ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο α.οη ηδηνθηήηεο ή νη θάηνρνη ησλ ζθχισλ πνπ ηαμηδεχνπλ ζπλνδεπφκελνη κε ην δψν ηνπο, ππνρξενχληαη λα θέξνπλ πάληα καδί ηνπο ην βηβιηάξην πγείαο ή ην δηαβαηήξην ηνπ δψνπ. Οθείινπλ λα ην ππνβάιινπλ, εθφζνλ δεηείηαη, ζε θάζε αξκφδηα ειεγθηηθή αξρή. Όηαλ ην δψν ζπληξνθηάο δηαζέηεη δηαβαηήξην δελ απαηηείηαη βηβιηάξην πγείαο. β. Δμαηξνύληαη απφ ηελ απαίηεζε απηή, θαζψο θαη απφ ηελ απαίηεζε ηεο παξ. 4.α. ηεο ελφηεηαο «Γ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ», ηνπ παξφληνο εγγξάθνπ, νη κεηαθηλήζεηο ή νη κεηαθνξέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηα ζπλεξγεία πεξηζπιινγήο αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο θαη ηα ζπλεξγεία κεηαθνξάο αδέζπνησλ δψσλ απφ θαη πξνο ηα θηεληαηξεία, ηηο θηεληαηξηθέο θιηληθέο θαη ηα θαηαθχγηα, εληφο ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο 2. Μεηαθηλήζεηο από ηελ Διιάδα πξνο άιια θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ. α) Μεηαθηλήζεηο ζθύιωλ, γάηωλ θαη ηθηίδωλ ειηθίαο άλω ηωλ ηξηώλ (3) κελώλ : Σα δψα πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη κε ην ζχζηεκα ειεθηξνληθήο αλαγλψξηζεο (microchip). Να ζπλνδεχνληαη κε ην δηαβαηήξην πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ απφθαζε 2003/803/ΔΚ, ην νπνίν εθδίδεηαη απφ θηεληάηξνπο πνπ αζθνχλ λφκηκα ην θηεληαηξηθφ επάγγεικα ζηελ Διιάδα, ζε θηεληαηξεία ή ζε εηδηθά δηακνξθσκέλνπο ρψξνπο ησλ Γήκσλ, ησλ Γηαδεκνηηθψλ θέληξσλ ησλ Γ/λζεσλ Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ ηεο Υψξαο, θαζψο θαη ησλ θηινδσηθψλ ζσκαηείσλ, θαη επί ηνπ νπνίνπ πξέπεη λα πηζηνπνηείηαη ε πξαγκαηνπνίεζε ελ ηζρχεη εκβνιηαζκνχ γηα ηε ιχζζα. Μέρξη λα εθδνζεί ε ζρεηηθή ππνπξγηθή απόθαζε, ε έθδνζε ηωλ δηαβαηεξίωλ πξαγκαηνπνηείηαη από ηνλ Παλειιήλην Κηεληαηξηθό ύιινγν. Αξηζκεηηθά λα κελ μεπεξλνχλ ηα 5 δψα. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε κεηαθίλεζε εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 92/65/ΔΟΚ (εγθχθιηνο κε αξ. πξση ~ ). 8

9 ηελ πεξίπησζε κεηαθίλεζεο δψσλ ζπληξνθηάο κε ζθνπφ ηελ πηνζεζία αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο απφ ελδηαθεξφκελν λέν ηδηνθηήηε, πνπ δελ είλαη κφληκνο θάηνηθνο ηεο Διιάδαο, ε πηνζεζία πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ απεπζείαο παξάδνζε ηνπο ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο λένπο ηδηνθηήηεο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα δψα έρνπλ ζηεηξσζεί, ζεκαλζεί θαη θαηαγξαθεί ζηε δηαδηθηπαθή βάζε δεδνκέλσλ κε ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ πξνζσξηλνχ θαηφρνπ ηνπο θαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ λένπ ηδηνθηήηε. ηελ πεξίπησζε απηή, εθηφο απφ ην δηαβαηήξην, απαηηείηαη ε έθδνζε πγεηνλνκηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ απφ ηελ αξκφδηα ΓΑΟΚ, κε βάζεη ην ππφδεηγκα ηεο νδεγίαο 92/65/ΔΟΚ. β) Μεηαθηλήζεηο ζθύιωλ, γάηωλ θαη ηθηίδωλ ειηθίαο θάηω ηωλ ηξηώλ (3) κελώλ: Γηα ηηο κεηαθηλήζεηο δψσλ ειηθίαο θάησ ησλ ηξηψλ κελψλ κε εκβνιηαζκέλσλ γηα ηε ιχζζα, απαηηείηαη άδεηα ηνπ θξάηνπο κέινπο πξννξηζκνχ. Δίλαη δπλαηφλ λα ρνξεγείηαη : Γηα πνιχ λεαξά δψα πνπ εμαξηψληαη απφ ηε κεηέξα ηνπο θαη εθφζνλ δελ μεπεξλνχλ αξηζκεηηθά ηα 4 δψα. Δθφζνλ δελ ζπλνδεχνληαη απφ ηε κεηέξα ηνπο, αιιά θέξνπλ ειεθηξνληθή ζήκαλζε αλαγλψξηζεο, δηαβαηήξην θαη θηεληαηξηθή βεβαίσζε φηη : - ε κεηέξα ηνπο είρε εκβνιηαζηεί γηα ηε ιχζζα θαη θαηά ην ρξφλν ηνπ ηνθεηνχ ε εκβνιηαθή πεξίνδνο ήηαλ ζε ηζρχ, - δελ έρνπλ έιζεη ζε επαθή κε άγξηα δψα θαη επνκέλσο δελ έρνπλ εθηεζεί ζε κφιπλζε γηα ηε ιχζζα. - Αξηζκεηηθά λα κελ μεπεξλνχλ ηα 5 δψα Δπεηδή νξηζκέλα θξάηε κέιε ελδέρεηαη λα έρνπλ απαγνξεύζεη ηελ είζνδν ζηελ επηθξάηεηά ηνπο δώωλ ειηθίαο θάηω ηωλ ηξηώλ κελώλ, νη ηαμηδηώηεο νθείινπλ λα δεηνύλ έγθαηξα ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο από ηηο αξκόδηεο αξρέο ηνπ θξάηνπο κέινπο πξννξηζκνύ. 9

10 γ) Με εκπνξηθέο κεηαθηλήζεηο άιιωλ εηδώλ δώωλ ζπληξνθηάο πνπ θαιύπηνληαη από ηνλ παξόληα θαλνληζκό: Γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ηξσθηηθψλ, θνπλειηψλ, εξπεηψλ, ακθίβησλ, δηαθνζκεηηθψλ ςαξηψλ, αξαρλψλ θαη ινηπψλ αζπφλδπισλ δψσλ ( πιελ κειηζζψλ θαη νζηξαθνεηδψλ) νξηζκέλα θξάηε κέιε (π.ρ. Κχπξνο, Ηηαιία θ.ι.π) έρνπλ ζεζπίζεη εζληθνχο θαλφλεο θαη έρνπλ θαζηεξψζεη πξφηππν ππφδεηγκα πγεηνλνκηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ πνπ πξέπεη λα ζπλνδεχεη ηα δψα. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ θαη πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί πεξηηηή ηαιαηπσξία, νη ηαμηδηψηεο νθείινπλ λα ελεκεξψλνληαη έγθαηξα πξνηνχ ηαμηδέςνπλ. 3. Μεηαθηλήζεηο από ηελ Διιάδα πξνο ην Ζλωκέλν Βαζίιεην, ηελ Ηξιαλδία, ηε Φηλιαλδία θαη ηε Μάιηα. Ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ηνπ ζεκείνπ Γ-2. Δπηπιένλ, ζθχινη πνπ κεηαθηλνχληαη γηα κε εκπνξηθνχο ζθνπνχο θαη εηζέξρνληαη ζηα παξαπάλσ θξάηε κέιε ππνβάιινληαη ζε αγσγή θαηά ψξηκσλ θαη πξψηκσλ εληεξηθψλ κνξθψλ ηνπ παξαζίηνπ Echinococcus multilocularis, εληφο πεξηφδνπ 24 έσο 120 σξψλ πξηλ απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο εηζφδνπ ηνπο ζηα ελ ιφγσ θξάηε κέιε.ζ αγσγή ρνξεγείηαη απφ θηελίαηξν θαη πηζηνπνηείηαη ζην αληίζηνηρν πεδίν ηνπ ππνδείγκαηνο δηαβαηεξίνπ. 4. Μεηαθηλήζεηο από άιια θξάηε κέιε πξνο ηελ Διιάδα α) Μεηαθηλήζεηο ζθύιωλ, γάηωλ θαη ηθηίδωλ ειηθίαο άλω ηωλ ηξηώλ (3) κελώλ : Σα δψα πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη ειεθηξνληθά (microchip). Να ζπλνδεχνληαη κε ην δηαβαηήξην πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ απφθαζε 2003/803/ΔΚ, ζην νπνίν ζα βεβαηψλεηαη ε πξαγκαηνπνίεζε ηνπ εκβνιηαζκνχ ή ηνπ επαλεκβνιηαζκνχ γηα ηε ιχζζα. Αξηζκεηηθά λα κελ μεπεξλνχλ ηα 5 δψα. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε κεηαθίλεζε εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 92/65/ΔΟΚ (εγθχθιηνο κε αξ. πξση ~ ) 10

11 β) Μεηαθηλήζεηο ζθύιωλ, γάηωλ θαη ηθηίδωλ ειηθίαο θάηω ηωλ ηξηώλ (3) κελώλ: Οη κεηαθηλήζεηο δψσλ ειηθίαο θάησ ησλ ηξηψλ (3) κελψλ κε εκβνιηαζκέλσλ γηα ηε ιχζζα, είλαη ειεχζεξε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη : Δθφζνλ εμαξηψληαη απφ ηε κεηέξα ηνπο θαη ηε ζπλνδεχνπλ θαηά ηε κεηαθίλεζή ηεο, επηζπλάπηεηαη βεβαίσζε ή αλαγξάθεηαη ζην Κεθάιαην ΥΗ ηνπ δηαβαηεξίνπ ηεο κεηέξαο ε εκεξνκελία ηνθεηνχ, ν αξηζκφο ησλ λενγλψλ θαη ελδερνκέλσο ηα ραξαθηεξηζηηθά αλαγλψξηζεο ησλ λενγλψλ. Αξηζκεηηθά δελ πξέπεη λα μεπεξλνχλ ηα 4 δψα. Δάλ δελ ζπλνδεχνληαη απφ ηε κεηέξα ηνπο απαηηείηαη : - Να αλαγλσξίδνληαη ειεθηξνληθά (microchip) - Να θέξνπλ δηαβαηήξην, θαη - Να ζπλνδεχνληαη απφ βεβαίσζε θηεληάηξνπ φηη «ε κεηέξα ηνπο έρεη εκβνιηαζηεί γηα ηε ιχζζα θαη θαηά ην ρξφλν ηνπ ηνθεηνχ ε εκβνιηαζηηθή πεξίνδνο ήηαλ ζε ηζρχ. Γελ έρνπλ έιζεη ζε επαθή κε άγξηα δψα θαη εμ φζσλ ηεθκαίξνληαη δελ έρνπλ εθηεζεί ζε κφιπλζε γηα ηε ιχζζα.». - Αξηζκεηηθά λα κελ μεπεξλνχλ ηα 5 δψα γ) Μεηαθηλήζεηο άιιωλ εηδώλ δώωλ ζπληξνθηάο, κε εκπνξηθνύ ραξαθηήξα : Μέρξηο φηνπ θαζνξηζηνχλ θνηλνηηθνί θαλφλεο, νη κεηαθηλήζεηο ηξσθηηθψλ, θνπλειηψλ, εξπεηψλ, ακθίβησλ δηαθνζκεηηθψλ ςαξηψλ, αξαρλψλ θαη ινηπψλ αζπφλδπισλ δψσλ (πιελ κειηζζψλ θαη νζηξαθνεηδψλ) είλαη ειεχζεξεο, δελ ππφθεηληαη ζε πγεηνλνκηθφ πεξηνξηζκφ θαη δελ απαηηείηαη λα ζπλνδεχνληαη απφ θηεληαηξηθά πηζηνπνηεηηθά. Με ηελ επηθχιαμε ηπρφλ πγεηνλνκηθψλ πεξηνξηζκψλ νη κεηαθηλήζεηο πηελώλ είλαη ειεχζεξεο θηεληαηξηθά, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα ζπλνδεχνληαη απφ θηεληαηξηθή βεβαίσζε κε ηα παξαθάησ ζηνηρεία : 11

12 «ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΒΔΒΑΗΧΖ / VETERINARY DECLARATION» «1. ηνηρεία ηδηνθηήηε/owners details : Όλνκα/Name :.. Σαρ.δ/λζε/Address :.. Υψξα θαηαγσγήο/country of origin :. Υψξα πξννξηζκνχ/country of destination : Πεξηγξαθή δψνπ / description of animal (s) Δίδνο/species Όλνκα/ Name Φχιν/Sex Ζιηθία/Age Φπιή/Breed Υξψκα/Colour ήκαλζε/ Marking 3. Βεβαίσζε / Declaration O ππνγξάθσλ θηελίαηξνο εμέηαζα ην (α) δψν (α) πνπ πεξηγξάθεηαη (νληαη) παξαπάλσ ηελ. (εκ., κελ.,έηνο) ζην ηαηξείν κνπ θαη δηαπίζησζα φηη είλαη θιηληθά πγηέο (ε) θαη απαιιαγκέλν (α) κεηαδνηηθψλ λνζεκάησλ θαη εμσηεξηθψλ παξαζίησλ. Βεβαηψλσ φηη είλαη πγηέο (ή) θαη ηθαλφ (α) λα ηαμηδέςεη (νπλ). I the undersigning veterinarian, inspected the animal (s) described above on (dd mm yy) at.(location where inspection conducted) and found it to be free from clinical signs of infectious and/or contagious diseases and free from external parasites. I am satisfied that the animal (s) is/are healthy and is/are fit to undertake the export journey. Όλνκα/Name. (Σίηινο & ηδηφηεηα) Σαρ.δ/λζε/Address : Σειέθσλν/Telephone : Fax or .. (ππνγξαθή / signature). (εκεξνκελία / date) 12

13 5. Μεηαθηλήζεηο από ρώξεο ΔΟΧ (Δληαίνο Οηθνλνκηθόο Χώξνο) Οη κεηαθηλήζεηο δψσλ ζπληξνθηάο απφ ηελ Αλδφξα, ηελ Ηζιαλδία, ην Λίρλεζηατλ, ην Μνλαθφ, ηε Ννξβεγία, ηνλ Άγην Μαξίλν, ηελ Διβεηία θαη ην Βαηηθαλφ πξνο ηελ Διιάδα δηέπνληαη απφ ηνπο θαλφλεο πνπ αλαθέξνληαη ζην πξνεγνχκελν ζεκείν Γ4. Δ ΜΔΣΑΚΗΝΖΔΗ ΕΧΧΝ ΤΝΣΡΟΦΗΑ ΠΟΤ ΠΡΟΔΡΥΟΝΣΑΗ ΑΠΟ ΣΡΗΣΔ ΥΧΡΔ Απφ ηηο 3 Ηνπιίνπ 2004 θαη κεηά, γηα λα επηηξέπεηαη ε είζνδνο δψσλ ζπληξνθηάο ζην ειιεληθφ έδαθνο, ηζρχνπλ νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο : 1. Απεπζείαο πξννξηζκόο ε Διιάδα α) Απαγνξεύεηαη ε είζνδνο δψσλ ζπληξνθηάο κέζσ ζεκείσλ εηζφδνπ ζηα νπνία δελ ιεηηνπξγνχλ εγθεθξηκέλνη πλνξηαθνί ηαζκνί Κηεληαηξηθνχ Διέγρνπ (.Τ.Κ.Δ.), ηα νπνία δελ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θαηάινγν ηεο απφθαζεο 2009/821/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο ηεο Δ.Δ., φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. β)απαγνξεύεηαη λα εηζάγνληαη ζηελ Διιάδα δώα ζπληξνθηάο πνπ δελ έρνπλ ειεθηξνληθή ζήκαλζε Δπηηξέπεηαη ε είζνδνο δψσλ ζπληξνθηάο : Μέζσ εγθεθξηκέλσλ.τ.κ.δ. θαη αλεμαξηήησο εάλ είλαη εγθεθξηκέλνη γηα ηελ ππνδνρή δσληαλψλ δψσλ ή κε, Μέζσ ησλ ζεκείσλ εηζφδνπ ησλ λεζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ απφθαζε 94/641/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο ηεο Δ.Δ. Οη Κηεληαηξηθέο αξρέο ηωλ παξαπάλω ζεκείωλ εηζόδνπ ππνρξενύληαη : - λα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο εηδηθφ ρψξν θχιαμεο ησλ δψσλ γηα ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ απαηηείηαη ε απνκφλσζε ησλ δψσλ ησλ νπνίσλ δελ επηηξέπεηαη ε είζνδνο κέρξηο φηνπ ζηαινχλ πίζσ, - λα πξνκεζεπηνχλ άκεζα θαη λα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο απνθξηηή πνκπνδέθηε ISO

14 2. Δίζνδνο ζθύιωλ, γάηωλ θαη ηθηίδωλ ειηθίαο άλω ηωλ ηξηώλ (3) κελώλ Σα δψα πξέπεη : α) λα αλαγλσξίδνληαη κε ζχζηεκα ειεθηξνληθήο αλαγλψξηζεο (microchip) ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO θαη ηερλνινγίαο HDX ή FDX-B θαη λα κπνξεί λα αλαγλσζηεί απφ ζπζθεπή αλάγλσζεο ζπκβαηή κε ην πξφηππν ε πεξίπησζε πνπ ε ειεθηξνληθή ζήκαλζε ηνπ δψνπ δελ αληαπνθξίλεηαη κε απηφ ην πξφηππν, ν ηδηνθηήηεο ηνπ δψνπ ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηνλ θηελίαηξν πνπ δηελεξγεί ηνλ έιεγρν κέζν αλάγλσζεο ηνπ ζήκαηνο, β) λα έρνπλ ππνζηεί αληηιπζζηθφ εκβνιηαζκφ ή επαλεκβνιηαζκφ, ζχκθσλα κε ηηο ζπζηάζεηο ηνπ εξγαζηεξίνπ παξαζθεπήο, κε αδξαλνπνηεκέλν εκβφιην κηαο ηνπιάρηζηνλ κνλάδαο αληηγφλνπ αλά δφζε, ζχκθσλν κε ην πξφηππν ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο, γ) λα έρνπλ ππνζηεί 30 εκέξεο κεηά ηνλ εκβνιηαζκφ θαη ηνπιάρηζηνλ 3 κήλεο πξηλ απφ ηε κεηαθίλεζή ηνπο νξνινγηθφ έιεγρν, ηα απνηειέζκαηα ηνπ νπνίνπ πξέπεη λα έρνπλ ηίηιν αληηζσκάησλ κεγαιχηεξν ή ίζν πξνο 0,5 UI/ml. Ζ νξνινγηθή εμέηαζε γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ηίηινπ πξέπεη λα γίλεηαη ζε έλα απφ ηα εμνπζηνδνηεκέλα εξγαζηήξηα ησλ θξαηψλ κειψλ ή ησλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ επηζπλάπηνληαη ζην Παξάξηεκα Η ηεο παξνχζαο θαη πνπ κπνξείηε λα βξείηε ζηελ αθφινπζε ηζηνζειίδα: ε επφκελεο κεηαθηλήζεηο ηνπ ίδηνπ δψνπ δελ απαηηείηαη επαλέιεγρνο ηνπ ηίηινπ αληηζσκάησλ γηα ηε ιχζζα εθφζνλ δελ δηαθφπηεηαη ην πξσηφθνιιν εκβνιηαζκνχ πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην εξγαζηήξην παξαζθεπήο ηνπ εκβνιίνπ. Ζ εμέηαζε γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ηίηινπ αληηζωκάηωλ απαηηείηαη ΜΟΝΟ γηα ηηο ηξίηεο ρώξεο πνπ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην κέξνο Γ, ηνπ παξαξηήκαηνο ΗΗ ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ, όπωο θάζε θνξά ηζρύεη, δ) λα ζπλνδεχνληαη απφ αηνκηθφ θηεληαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ ζχκθσλν κε ην παξάξηεκα ηεο απφθαζεο 2011/874/ΔΔ φπσο αλαγξάθεηαη ζην ζεκείν Α.2. ηεο παξνχζαο εγθπθιίνπ ε) ζην πηζηνπνηεηηθφ, φηαλ απηφ απαηηείηαη, πξέπεη λα επηζπλάπηνληαη επηθπξσκέλα αληίγξαθα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο νξνινγηθήο εμέηαζεο ηνπ δψνπ απφ ην εξγαζηήξην δηεμαγσγήο ηνπ ειέγρνπ. ζη) αξηζκεηηθά λα κελ μεπεξλνχλ ηα 5 δψα. 14

15 3. Δίζνδνο ζθύιωλ, γάηωλ θαη ηθηίδωλ ειηθίαο θάηω ηωλ ηξηώλ (3) κελώλ Δπηηξέπεηαη ε είζνδνο ζην ειιεληθφ έδαθνο δψσλ ειηθίαο θάησ ησλ ηξηψλ (3) κελψλ, κε εκβνιηαζκέλσλ γηα ηε ιχζζα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη: απηά εμαξηψληαη απφ ηε κεηέξα ηνπο θαη ηε ζπλνδεχνπλ θαηά ηε κεηαθίλεζή ηεο. δελ επηηξέπεηαη λα είλαη πεξηζζφηεξα απφ ηέζζεξα (4). Πξνέξρνληαη κόλν από ηηο ηξίηεο ρώξεο ηνπ παξαξηήκαηνο ΗΗ, κέξνο Β θαη Γ (Παξάξηεκα ΗΗΗ) εκείωζε: Σν Παξάξηεκα ΗΗΗ ππόθεηηαη ζε ζπρλέο ηξνπνπνηήζεηο. ην θηεληαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ πξέπεη λα επηζπλάπηεηαη βεβαίσζε ηνπ θηεληάηξνπ γηα ηελ εκεξνκελία ηνθεηνχ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ λενγλψλ. Δάλ δελ ζπλνδεχνληαη απφ ηε κεηέξα ηνπο απαηηείηαη : λα αλαγλσξίδνληαη ειεθηξνληθά (microchip), λα ζπλνδεχνληαη απφ αηνκηθφ θηεληαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ ζχκθσλν κε ην παξάξηεκα ηεο απφθαζεο 2011/874/ΔΔ φπσο αλαγξάθεηαη ζην ζεκείν Α.2. ηεο παξνχζαο εγθπθιίνπ Σεκείωζε: Σην ζεκείν IV πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία ηνπ ηειεπηαίνπ εκβνιηαζκνύ ηεο κεηέξαο. Απηή πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 30 εκέξεο πξνγελέζηεξε ηεο εκεξνκελίαο γέλλεζεο πνπ αλαγξάθεηαη ζην ζεκείν ΙΙ. Δπίζεο, πξέπεη λα πξνζηίζεηαη ε δηαβεβαίωζε όηη «δελ έρεη (νπλ) έιζεη ζε επαθή κε άγξηα δώα θαη εμ όζωλ ηεθκαίξνληαη δελ έρεη (νπλ) εθηεζεί ζε κόιπλζε γηα ηε ιύζζα.» δελ επηηξέπεηαη λα μεπεξλνχλ αξηζκεηηθά ηα 5 δψα. 4. Δίζνδνο άιιωλ εηδώλ δώωλ ζπληξνθηάο α) Μέρξηο φηνπ θαζνξηζηνχλ θνηλνηηθνί θαλφλεο, επηηξέπεηαη ε είζνδνο εξπεηψλ, ακθίβησλ, δηαθνζκεηηθψλ ςαξηψλ, αξαρλψλ θαη ινηπψλ αζπφλδπισλ δψσλ (πιελ κειηζζψλ θαη νζηξαθνεηδψλ) ρσξίο θηεληαηξηθφ πγεηνλνκηθφ πεξηνξηζκφ θαη ρσξίο λα απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε θηεληαηξηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ. 15

16 β) Γηα λα επηηξαπεί ε είζνδνο ηξωθηηθώλ θαη θνπλειηώλ θαη κε ηελ επηθχιαμε ηπρφλ πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ, απαηηείηαη λα ζπλνδεχνληαη απφ θηεληαηξηθή βεβαίωζε ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην πξνεγνχκελν ζεκείν Γ.4.γ). γ) Σα πηελά ζπληξνθηάο πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ πξσηφηππν θηεληαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηεο απφθαζεο 2007/25/ΔΚ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. Ζ εηζαγσγή πηελψλ ζπληξνθηάο απφ ηξίηεο ρψξεο επηηξέπεηαη κφλν: απφ νξηζκέλεο ρψξεο κεηά απφ απνκφλσζε 30 εκεξψλ, ππφ επίζεκε επίβιεςε ή κεηά απφ απνκφλσζε 10 εκεξψλ θαη εξγαζηεξηαθφ έιεγρν γηα ηε γξίπε ησλ πηελψλ κε αξλεηηθά απνηειέζκαηα Γελ γίλνληαη απνδεθηά πηελά ζπληξνθηάο γηα παξακνλή ζε θαξαληίλα ζην έδαθνο ηεο ρώξαο. 5. Άθημε ζε άιιν θξάηνο κέινο κε πξννξηζκό ηελ Διιάδα Σα δψα ζπληξνθηάο ηξίησλ ρσξψλ πνπ αθηθλνχληαη ζηελ Διιάδα κέζσ ηνπ εδάθνπο άιινπ θξάηνπο κέινπο πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ ζεκείσλ 2, 3 θαη Άθημε ζηελ Διιάδα κε πξννξηζκό άιια θξάηε κέιε Οη ζθχινη, νη γάηεο θαη νη ηθηίδεο ειηθίαο άλσ ησλ ηξηψλ κελψλ πνπ αθηθλνχληαη ζηελ Διιάδα θαη πξννξίδνληαη γηα άιια θξάηε κέιε πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη κε ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ απφθαζε 2011/874/ΔΔ. Οη ζθχινη, νη γάηεο θαη νη ηθηίδεο ειηθίαο θάησ ησλ ηξηψλ κελψλ ππφθεηληαη ζηελ άδεηα ηεο ρψξαο πξννξηζκνχ. Σα ινηπά είδε δψσλ ζπληξνθηάο ππφθεηληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο ρψξαο πξννξηζκνχ. 16

17 8. Δπαλείζνδνο δώωλ θνηλνηηθήο θαηαγωγήο Ζ επαλείζνδνο ζθχισλ, γάησλ θαη ηθηίδσλ θνηλνηηθήο θαηαγσγήο επηηξέπεηαη εθφζνλ απηά ζπλνδεχνληαη κε ην δηαβαηήξηφ ηνπο θαη δελ έρεη δηαθνπεί ην πξσηφθνιιν εκβνιηαζκνχ γηα ηε ιχζζα πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην εξγαζηήξην παξαζθεπήο ηνπ εκβνιίνπ. ΠΡΟΟΥΖ: ηηο πεξηπηψζεηο παξακνλήο ηνπο ζην έδαθνο ηξίησλ ρσξψλ νη νπνίεο δελ πεξηιακβάλνληαη ζην κέξνο Γ, ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 998/2003, απαηηείηαη ε δηελέξγεηα ηηηινδφηεζεο πξνηνχ ην δψν εμέιζεη απφ ην έδαθνο ηεο ρψξαο. Δάλ δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ηηηινδφηεζε πξνηνχ ην δψν αλαρσξήζεη απφ θνηλνηηθφ έδαθνο, γηα ηελ επαλείζνδφ ηνπ απαηηείηαη ηηηινδφηεζε θαη αλακνλή 3 κελψλ απφ ηε ιήςε ηνπ δείγκαηνο. Δάλ δελ πιεξνύληαη νη παξαπάλω όξνη, απαγνξεύεηαη ε είζνδνο ηνπ δώνπ ζηε ρώξα. Σ ΜΔΣΑΚΗΝΖΔΗ ΕΧΧΝ ΤΝΣΡΟΦΗΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΠΡΟ ΣΡΗΣΔ ΥΧΡΔ Οη κεηαθηλήζεηο δψσλ ζπληξνθηάο απφ ηελ Διιάδα πξνο ρψξεο νη νπνίεο δελ είλαη κέιε ηεο Δ.Δ. ππφθεηληαη ζηηο εζληθέο δηαηάμεηο θάζε ρψξαο. Γηα ην ιφγν απηφ νη ηαμηδηψηεο νθείινπλ ηνπιάρηζηνλ 6 κήλεο πξηλ ηελ αλαρψξεζή ηνπο λα δεηνχλ πιεξνθνξίεο απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο ηνπ ηφπνπ πξννξηζκνχ ηνπο, ή θαη ελδερνκέλσο, απφ ηηο Πξεζβείεο ησλ ρσξψλ πξννξηζκνχ ηνπο ζηελ Διιάδα. Οη πιεξνθνξίεο απηέο πξέπεη λα ηίζεληαη ππφςε ησλ αξκνδίσλ θηεληαηξηθψλ αξρψλ εγθαίξσο, ψζηε λα είλαη ελήκεξεο γηα ηηο απαηηήζεηο ηεο ρψξαο πξννξηζκνχ, λα πξνβαίλνπλ ζηηο απαξαίηεηεο εμεηάζεηο θαη λα πξνεηνηκάδνπλ ηηο θφξκεο ησλ απαηηνχκελσλ θηεληαηξηθψλ πηζηνπνηεηηθψλ. 17

18 Ε ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΗΥΤΟ ΣΟΤ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΟΤ ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟΤ ΕΧΧΝ ΣΡΗΣΧΝ ΥΧΡΧΝ 1. Σν θηεληαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ γηα ηηο κε εκπνξηθνχ ραξαθηήξα κεηαθηλήζεηο ζθχισλ, γάησλ θαη ηθηίδσλ πνπ εηζάγνληαη απφ ηξίηεο ρψξεο θαη κεηαθηλνχληαη εληφο ηνπ θνηλνηηθνχ εδάθνπο, ηζρύεη γηα πεξίνδν ηεζζάξωλ κελώλ απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηνπ ή έσο ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπ εκβνιηαζκνχ γηα ηε ιχζζα, αλάινγα κε ην πνηα εκεξνκελία είλαη πξνγελέζηεξε. 2. ε πεξίπησζε πνπ εθδίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ηδηψηε θηελίαηξν, απαηηείηαη ε επηθχξσζή ηνπ απφ ηελ αξκφδηα επίζεκε αξρή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο. Ζ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΔΛΔΓΥΟΤ- ΚΤΡΧΔΗ 1. ην εζωηεξηθό ηεο ρώξαο : Σα κέηξα δηαζθάιηζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζρεηηθά κε ηε δηελέξγεηα ησλ θηεληαηξηθψλ ειέγρσλ πνπ εθαξκφδνληαη εληφο ηνπ ειιεληθνχ εδάθνπο θαζνξίδνληαη απφ ηα κέξε Β θαη Γ ηνπ π.δ/ηνο 420/1993 (Α 179). Σα κέηξα δηαζθάιηζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηε ζήκαλζε, ηελ θαηαγξαθή ησλ δψσλ θαη ησλ ηδηνθηεηψλ ηνπο, ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ πξνζηαζίαο ησλ δψσλ ζπληξνθηάο θαζψο θαη ησλ απαηηήζεσλ θαηά ηε κεηαθίλεζε θαη ηε κεηαθνξά ηνπο θαζνξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ 4039/2012 θαη ηελ ΚΤΑ /2009(Β 2025). α) Αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα ηελ δηαπίζησζε θαη βεβαίσζε ησλ παξαβάζεσλ ηνπ Ν. 4039/2012 είλαη ε Γεκνηηθή Αζηπλνκία, ε Θεξνθπιαθή ησλ θπλεγεηηθψλ ζπιιφγσλ θαη νη ππάιιεινη ησλ Σεισλείσλ. Αλ ζε Γήκν δελ ιεηηνπξγεί ππεξεζία Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο, ε βεβαίσζε ησλ παξαβάζεσλ γίλεηαη απφ άιιε αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ. Ο Πξντζηάκελνο ηεο θηεληαηξηθήο ππεξεζίαο ηνπ θαηά ηφπνπ αξκφδηνπ Γήκνπ θαη φπνπ απηή δελ έρεη ζπζηαζεί ν Πξντζηάκελνο ηνπ 18

ΘΔΜΑ : Τγεηολοκηθοί όροη ποσ εθαρκόδοληαη ζηης κε εκπορηθού ταραθηήρα κεηαθηλήζεης δώωλ ζσληροθηάς.

ΘΔΜΑ : Τγεηολοκηθοί όροη ποσ εθαρκόδοληαη ζηης κε εκπορηθού ταραθηήρα κεηαθηλήζεης δώωλ ζσληροθηάς. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ Αρ. Πρωη.: 218524/7-4-2004 Γηεύζσλζε Τγείας ηωλ Εώωλ ΘΔΜΑ : Τγεηολοκηθοί όροη ποσ εθαρκόδοληαη ζηης κε εκπορηθού ταραθηήρα κεηαθηλήζεης δώωλ ζσληροθηάς. Δθαξκνγή

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Α. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18-12-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. πρωτ. 4808/128824 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ : Αποδέκτες πίνακα διανομής Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 7-09-2010 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ Αρ. πρωη. 241197 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΑ ΣΩΝ ΕΩΩΝ ΣΜΖΜΑ Α ΠΡΟ : Αποδέθηες πίλαθα δηαλοκής Σατ. δ/λζε Αταρλώλ

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηα δεζπνδφκελα θαη ηα αδέζπνηα δψα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δψσλ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθφ ζθνπφ

Γηα ηα δεζπνδφκελα θαη ηα αδέζπνηα δψα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δψσλ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθφ ζθνπφ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΘΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΘΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ Γηα ηα δεζπνδφκελα θαη ηα αδέζπνηα δψα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δψσλ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθφ ζθνπφ Άξζξν 1 Οξηζκνί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 272/90 7.10.2016 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/1782 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Οκτωβρίου 2016 για την τροποποίηση της απόφασης 2008/185/ΕΚ ώστε να συμπεριληφθεί η Λιθουανία στον κατάλογο των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Νόκνο Ν. 4039/12 (ΦΕΚ 15 Α/2-2-2012)

Νόκνο Ν. 4039/12 (ΦΕΚ 15 Α/2-2-2012) Νόκνο Ν. 4039/12 (ΦΕΚ 15 Α/2-2-2012) «Γηα ηα δεζπνδόκελα θαη ηα αδέζπνηα δώα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ηωλ δώωλ από ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθό ζθνπό». αο ελεκεξψλνπκε πσο ζχκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 13 Ιουλίου 2011

Θεσσαλονίκη, 13 Ιουλίου 2011 Θεσσαλονίκη, 13 Ιουλίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κ.Δ.Π. 157/2014 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ ΜΕΡΟ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ Αριθμός 4767 Παρασκεσή, 21 Μαρτίοσ 2014 541 Απιθμόρ 157 Oι πεπί Βιοκηόνων (Σέλη) Κανονιζμοί ηος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 6/6/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ Αξηζ. Πξση: ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΑ ΣΩΝ ΕΩΩΝ ΣΜΖΜΑ: Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 6/6/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ Αξηζ. Πξση: ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΑ ΣΩΝ ΕΩΩΝ ΣΜΖΜΑ: Α ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 6/6/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ Αξηζ. Πξση: 132981 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΑ ΣΩΝ ΕΩΩΝ ΣΜΖΜΑ: Α Σαρ. Γ/λζε : Καπλνθνπηεξίνπ 6 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η ΑΙΣΗΗ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΙΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ: ΑΦΜ: ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Σ.Κ : ΣΗΛ.:. ΠΡΟ: Σεισλείν.. Με ηελ παξνύζα, παξαθαινύκε γηα ηελ έγθξηζε παξαιαβήο ηνπ ΔΙΥ.. κε αξηζκό πιαηζίνπ. ζύκθσλα κε

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

12 Νοεμβρίου 2015 Δήμος Θεσσαλονίκης. metrics.ekt.gr. Η ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα ICT. Ηρακλής Αγιοβλασίτης NCP ICT & FET

12 Νοεμβρίου 2015 Δήμος Θεσσαλονίκης. metrics.ekt.gr. Η ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα ICT. Ηρακλής Αγιοβλασίτης NCP ICT & FET 2 Νοεμβρίου 205 Δήμος Θεσσαλονίκης metrics.ekt.gr Η ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα ICT Ηρακλής Αγιοβλασίτης NCP ICT & FET Οι προκηρύξεις του 204 & 205 Προκήρυξη Ημερομηνία υποβολής Αριθμός προτάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Η παξνχζα αθνξά ηελ πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία Ελληνικής Συμμετοχής στο 7ο ΠΠ.

Θέμα: Στοιχεία Ελληνικής Συμμετοχής στο 7ο ΠΠ. Διεύθυνση Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης Πληροφορίες: Μ. Κόνιαρης Θέμα: Στοιχεία Ελληνικής Συμμετοχής στο 7ο ΠΠ. Η παρούσα αναφορά παρουσιάζει πρόσθετα στατιστικά στοιχεία Ελληνικής συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 364/2015 Απ. 4904, Απιθμόρ 364

Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 364/2015 Απ. 4904, Απιθμόρ 364 Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 364/2015 Απ. 4904, 6.11.2015 Απιθμόρ 364 2280 Oι πεπί Καθοπιζμού ηων Δνωζιακών Κλάζεων ηος Βαζικού και ηος Πιζηοποιημένος Παηαηόζπoπος Κανονιζμοί ηος 2015, οι οποίοι εκδόθηκαν από

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια υγεία του παιδιού και κοινωνική παιδιατρική: πεδίο - έννοιες - ορισμοί

Δημόσια υγεία του παιδιού και κοινωνική παιδιατρική: πεδίο - έννοιες - ορισμοί Δημόσια υγεία του παιδιού και κοινωνική παιδιατρική: πεδίο - έννοιες - ορισμοί Φεβρουάριος 2008 Τ. Παναγιωτόπουλος Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Τομέας Υγείας του Παιδιού Όροι π.χ. δημόσια υγεία του παιδιού

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Τα Οικονομικά της Υγείας

Τα Οικονομικά της Υγείας ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τα Οικονομικά της Υγείας (Κωδ. Μαθήματος 510076) Παναγιώτης Μανωλιτζάς, PhD Σχολή Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 13: Μορφολογία Τα ρήματα. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 13: Μορφολογία Τα ρήματα. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 13: Μορφολογία Τα ρήματα Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Αλεξάνδπα Ιωαννίδου :Ειζαγωγή ζηην Παλαιά Εκκληζιαζηική Σλαβική Γ2. ΣΑ ΡΖΜΑΣΑ Γ2.1. Ζ ΣΤΠΟΛΟΓΗΑ ΣΧΝ ΡΖΜΑΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα