ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΊΑ «ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ETAΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΊΑ «ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ETAΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ»"

Transcript

1 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΊΑ «ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ETAΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ» Στην Αθήνα σήμερα την 15 Δεκεμβρίου 2008 μεταξύ των 1. Συλλόγου Εταιρειών Δημοσκόπησης και Ερευνάς Αγοράς (ΣΕΔΕΑ), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αλεξανδρουπόλεως 25 και εκπροσωπείται νόμιμα υπό του Σπυρίδωνα Ζαβιτσάνου και 2. της εταιρείας με την επωνυμία DATA RESEARCH & CONSULTING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ και τον διακριτικό τίτλο DATA RC που εδρεύει στην Πάτρα, οδός Βαλτετσίου 1 και εκπροπείται νόμιμα υπό του. Λουλούδη συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: Α. Την , δυνάμει του υπό ίδια ημερομηνία ιδιωτικού συμφωνητικού, συστήθηκε μεταξύ του ΣΕΔΕΑ και της εταιρείας με την επωνυμία Γ.Μαυρής Public Issue ΜΕΠΕ Στρατηγικός Σχεδιασμός Ανάλυση Ερευνών, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ETAΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ» και έδρα το Δήμο Αθηναίων (οδός Αλεξανδρουπόλεως, αριθμ. 25), με σκοπό τον σύμφωνα με το Ν. 3603/2007 (ΦΕΚ Α 188/ ) έλεγχο της αξιοπιστίας των δημοσκοπήσεων που αναθέτουν οι φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, τα πολιτικά κόμματα ή συνδυασμοί καθώς και οι επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης, διεπόμενη κατά τα λοιπά από τους όρους που διαλαμβάνονται στο ως άνω συμφωνητικό (καταστατικό της εταιρείας) το οποίο δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την με γενικό αριθμό 21482/2007. Η εταιρεία λειτούργησε έκτοτε συνεχώς μέχρι σήμερα χωρίς καμιά τροποποίηση του καταστατικού της. Β. Σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού της εταιρείας, η εισδοχή νέου εταίρου είναι υποχρεωτική υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του νόμου (Ν 3603/2007). Εταίροι της εταιρείας μπορούν να γίνουν επιχειρήσεις που έχουν ως κύριο

2 αντικείμενο δραστηριότητας την διενέργεια ερευνών αγοράς ή κοινωνικών ερευνών καθώς και συλλογικοί φορείς εκπροσώπησης τέτοιων επιχειρήσεων. Οι εταίροι, πλην του ΣΕΔΕΑ, εισέρχονται στην εταιρία με ποσοστό 1,5% το οποίο μεταβιβάζεται σε αυτούς από τον ΣΕΔΕΑ, του οποίου το ποσοστό συμμετοχής σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 51% του εταιρικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση που το ποσοστό συμμετοχής του ΣΕΔΕΑ είναι 51% για την εισδοχή νέων εταίρων στην εταιρεία, οι λοιποί εταίροι μεταβιβάζουν, υποχρεωτικά ποσοστό 0,2% της συμμετοχής τους προς τον ΣΕΔΕΑ, περιορίζοντας την μερίδα συμμετοχής τους στην εταιρεία σε ποσοστό 1,3%, εν συνεχεία σε 1,1%, 0,9%, 0,7%, 0,5%, 0,3 και τέλος 0,1%. Γ. Ήδη, σήμερα ο ΣΕΔΕΑ πωλεί, εκχωρεί και μεταβιβάζει ποσοστό 1,5% της εταιρικής του μερίδας προς από την δεύτερη συμβαλλόμενη εταιρεία έναντι τιμήματος 22,50 ευρώ το οποίο η τελευταία κατέβαλε ολόκληρο σε μετρητά στο ΣΕΔΕΑ. Η νέα εταίρος υπεισέρχεται κατ αυτόν τον τρόπο στο σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που αντιστοιχούν στο μεταβιβαζόμενο ποσοστό επί του κεφαλαίου. Δ. Μετά την ως άνω εκχώρηση, η εταιρεία DATA RC καθίσταται από σήμερα, μέλος της εταιρείας κατά ποσοστό 1,5% επί του κεφαλαίου και υπόσχεται να καταβάλει στο ταμείο της εταιρείας, εντός 30 ημερών από την δημοσίευση του παρόντος, την ετήσια εισφορά ύψους 500 ευρώ. Ε. Κατόπιν αυτών οι συμβαλλόμενοι τροποποιούν το άρθρο 6 του καταστατικού ως εξής: Άρθρο 6ο: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1. Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται στο ποσό των χιλίων πεντακοσίων (1.500,00) ευρώ. 6.2 Ο ΣΕΔΕΑ κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας ποσό των χιλίων τετρακοσίων πενήντα πέντε (1.455,00) ευρώ και συμμετέχει με μια μερίδα συμμετοχής και ποσοστό 97%.

3 H εταιρεία Γ.Μαυρής Public Issue ΜΕΠΕ κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας το ποσό των είκοσι δύο ευρώ και πέντε λεπτών (22,50) και θα συμμετέχει στην εταιρεία με ποσοστό 1,5%. Η εταιρεία DATA RESEARCH & CONSULTING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας το ποσό των είκοσι δύο ευρώ και πενήντα λεπτών ( 22, 50) και θα συμμετέχει στην εταιρεία με ποσοστό 1,5%. εξής: Στ. Το καταστατικό της εταιρείας κωδικοποιείται μετά την τροποποίηση ως Άρθρον 1ον: ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνιστάται με το παρόν μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων αστική εταιρία υπό την επωνυμία «ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ETAΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ». Άρθρον 2ον: ΣΚΟΠΟΙ 2.1. Σκοπός της εταιρίας είναι ο σύμφωνα με το Ν. 3603/2007 (ΦΕΚ Α 188/ ) έλεγχος αξιοπιστίας των δημοσκοπήσεων που αναθέτουν οι φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, τα πολιτικά κόμματα ή συνδυασμοί καθώς και οι επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης. 2.2 Η εταιρεία επιλαμβάνεται επί μη κερδοσκοπικής βάσεως του προαναφερόμενου ελέγχου σύμφωνα με το νόμο, τις γενικές αρχές της έρευνας αγοράς και τους κώδικες δεοντολογίας της ESOMAR και του ΣΕΔΕΑ Η συμμετοχή σε οργανισμούς ή θεσμικά όργανα που επιδιώκουν τον αυτόν ή παρεμφερή σκοπό, είτε δι εταιρικής συμμετοχής, είτε δια συμμετοχής δι εκπροσώπου στη λειτουργία των ως άνω νομικών ή μη προσώπων Για την επίτευξη του σκοπού υπό στοιχείο 2.1 ανωτέρω η εταιρία θα συνιστά Επιτροπές που θα επιλαμβάνονται των ελέγχων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του παρόντος.

4 Άρθρο 3: ΕΔΡΑ 3.1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται η Αθήνα (Αλεξανδρουπόλεως 25) Η εταιρία δύναται να μεταφέρει την έδρα της σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα του νομού Αττικής. Άρθρο 4: ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 4.1. Ο χαρακτήρας της εταιρίας είναι μεν οικονομικός κατά την έννοια του άρθρου 784 Α.Κ., όχι όμως κερδοσκοπικός. Όλες οι ενέργειες των εταίρων και οργάνων της εταιρίας και όλα τα μέσα που τίθενται στη διάθεσή της και τα έσοδα αυτής κατατείνουν αποκλειστικά στην επιδίωξη των μη κερδοσκοπικών σκοπών του άρθρου 2. Τυχόν θετικό υπόλοιπο από την ετήσια διαχείριση προσαυξάνει την περιουσία της εταιρίας και δεν διανέμεται στους εταίρους Η ευθύνη των εταίρων από τη συμμετοχή τους στην εταιρία και τη δραστηριότητα αυτής περιορίζεται στο ποσό της συμμετοχής τους. Άρθρο 5: ΔΙΑΡΚΕΙΑ 5.1. Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται πενταετής, ήτοι μέχρι την και δύναται να παραταθεί αυτοδικαίως για αόριστο χρόνο εφόσον η σχετική εκ του νόμου υποχρέωση εξακολουθεί να ισχύει. Άρθρο 6ο: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1. Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται στο ποσό των χιλίων πεντακοσίων (1.500,00) ευρώ. 6.2 Ο ΣΕΔΕΑ κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας ποσό των χιλίων τετρακοσίων πενήντα πέντε (1.455,00) ευρώ και συμμετέχει με μια μερίδα συμμετοχής και ποσοστό 97%. H εταιρεία Γ.Μαυρής Public Issue ΜΕΠΕ κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας το ποσό των είκοσι δύο ευρώ και πέντε λεπτών (22,50) και θα συμμετέχει στην εταιρεία με ποσοστό 1,5%.

5 Η εταιρεία DATA RESEARCH & CONSULTING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας το ποσό των είκοσι δύο ευρώ και πενήντα λεπτών ( 22, 50) και θα συμμετέχει στην εταιρεία με ποσοστό 1,5%. Άρθρο 7: ΠΟΡΟΙ 7.1. Πόροι της εταιρίας για την πραγμάτωση των σκοπών και δραστηριοτήτων της είναι: Πρόσοδοι από τη λειτουργία της και ιδίως από τη διενέργεια ελέγχων κατόπιν αιτήσεως τρίτου Εισφορές των εταίρων Χορηγίες τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, επιχορηγήσεις του Κράτους ή άλλων Διεθνών Οργανισμών και γενικά τα περιουσιακά δικαιώματα που αποκτά η εταιρία από τη λειτουργία της. Άρθρο 8: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ 8.1. Η Γενική Συνέλευση των εταίρων αποτελεί το ανώτατο όργανο της Εταιρείας Η Γενική Συνέλευση των εταίρων της Εταιρείας συζητά και αποφασίζει για τα θέματα και τις δραστηριότητες της Εταιρείας τακτικά μεν μία φορά το χρόνο εντός του πρώτου τριμήνου αυτού, έκτακτα δε όταν εταίροι που εκπροσωπούν το 25% του κεφαλαίου ζητήσει τη σύγκληση της Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται κατόπιν εγγράφου προσκλήσεως του Διαχειριστή η οποία πρέπει να περιέχει την ημερομηνία, τον τόπο και την ώρα της Συνελεύσεως καθώς και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως. Η πρόσκληση αποστέλλεται με συστημένη επιστολή, τηλεομοιοτύπημα ή ηλεκτρονική επιστολή, 10 ημέρες προ της ορισθείσας ημέρας συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η παραλαβή της προσκλήσεως πρέπει να αποδεικνύεται σε κάθε περίπτωση. 8.4 Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται σε αυτήν εταίροι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 51% του εταιρικού κεφαλαίου.

6 Άρθρο 9: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 9.1. Πλην των περιπτώσεων κατά τις οποίες άλλως ορίζεται στο παρόν Καταστατικό, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για όλα τα θέματα και δραστηριότητες της Εταιρείας Η Γενική Συνέλευση καθορίζει τους προς επίτευξη στόχους της Εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια για να εγκρίνει τον ισολογισμό και τον προϋπολογισμό της εταιρείας, επικυρώνει τους λογαριασμούς, τροποποιεί το παρόν καταστατικό, καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας της, συστήνει τις προβλεπόμενες στο Ν 3603/2007 Επιτροπές Ελέγχου, καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας των συσταθεισομένων επιτροπών, προσδιορίζει τα στοιχεία που πρέπει να τηρούν και να υποβάλουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων για τον έλεγχο γνησιότητας και πληρότητας των δημοσκοπήσεων του Ν 3603/2007 που αναθέτουν οι φορείς του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα, τα πολιτικά κόμματα ή συνδυασμοί και οι επιχειρήσεις ΜΜΕ καθώς και κάθε άλλης έρευνας ή δημοσκόπησης που διενεργείται για λογαριασμό του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα, αποφασίζει για την ύπαρξη ή μη παραβιάσεων με βάση την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής ελέγχου Οι αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων μελών, που δεν μπορούν να εκπροσωπούν λιγότερο του 51% του κεφαλαίου της εταιρείας, πλην των αποφάσεων τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρείας (με εξαίρεση την απόφαση εισδοχής νέου εταίρου) και της επιβολής οικονομικών εισφορών ή άλλων επιβαρύνσεων στους εταίρους για τις οποίες απαιτείται πλειοψηφία του 75% του συνολικού κεφαλαίου. Για τα θέματα που καλείται να αποφασίσει η συνέλευση, οι εταίροι μπορούν να ψηφίσουν και δι αντιπροσώπου, με έγγραφη προς αυτόν εξουσιοδότηση. Κάθε εταίρος μπορεί να εκπροσωπεί έναν μόνο εταίρο. Άρθρο 10: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ Η διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθεται στον εκάστοτε Πρόεδρο του ΣΕΔΕΑ, ο οποίος αντικαθίσταται σε περίπτωση κωλύματος από τον εκάστοτε αντιπρόεδρο του ΣΕΔΕΑ. Κώλυμα υπάρχει οσάκις ο Πρόεδρος καλείται να εκτελέσει απόφαση της ΓΣ που αφορά την εταιρεία στην οποία συμμετέχει καθ

7 οιονδήποτε τρόπο (ως μέτοχος, μέλος του ΔΣ ή διευθυντικό στέλεχος) ή να εκπροσωπήσει την εταιρεία σε διαφορά που έχει ανακύψει με την εταιρεία στην οποία συμμετέχει. Σε περίπτωση που κωλύονται και οι δύο, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την αντικατάσταση του Διαχειριστή Η διάρκεια της θητείας του Διαχειριστή ορίζεται σε δύο έτη και αρχίζει την 15 Φεβρουαρίου και λήγει την 14 Φεβρουαρίου του μεθεπόμενου έτους. Ειδικώς για το πρώτο έτος της συστάσεως της εταιρείας η θητεία του διαχειριστή λήγει την 14 Φεβρουαρίου του Αμέσως μετά την εκλογή του εκάστοτε Προέδρου του ΣΕΔΕΑ, ο ΣΕΔΕΑ αποστέλλει επιστολή και απόσπασμα του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης (ΓΣ) στην εταιρεία με την οποία θα γνωστοποιεί τα στοιχεία του νεοκλεγέντα Πρόεδρου του ΣΕΔΕΑ Η επιστολή και το συνημμένο απόσπασμα πρακτικού της ΓΣ του ΣΕΔΕΑ με το οποίο γνωστοποιούνται τα στοιχεία του νέου Διαχειριστή δημοσιεύεται στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών και το δημοσιευμένο αντίγραφό της αποτελεί πλήρη απόδειξη της ταυτότητας και ιδιότητας του Διαχειριστή για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα έναντι πάσης αρχής, κάθε αρμοδίου Δικαστηρίου κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, χωρίς να απαιτείται καμία άλλη διατύπωση Ο Διαχειριστής εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, ενώπιον κάθε αρχής ή δικαστηρίου (κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας), δικαστικώς ή εξωδίκως, αυτοπροσώπως ή δι αντιπροσώπου που ορίζεται από αυτόν, και δεσμεύει την Εταιρεία θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία Ο Διαχειριστής διαχειρίζεται την περιουσία της Εταιρείας, αποφασίζοντας για κάθε θέμα σχετικό με την εκπλήρωση των σκοπών της, ιδίως δε, εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και των Επιτροπών και προβαίνει σε κάθε απαραίτητη πράξη για την εφαρμογή αυτών, καταρτίζει και υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό της Εταιρείας, καθώς και τον Ισολογισμό της, αποδέχεται ή αποποιείται κληρονομιές, κληροδοσίες και δωρεές για λογαριασμό της Εταιρείας, ανακηρύσσει χορηγούς ή δωρητές της Εταιρείας, ιδρύει παραρτήματα της Εταιρείας σε άλλες πόλεις του εσωτερικού, και, εν γένει, αποφασίζει επί παντός θέματος σχετικού με τη διοίκηση και τη διαχείριση της περιουσίας της Εταιρείας.

8 10.7. Ο Διαχειριστής προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της Εταιρείας, καθορίζει την αμοιβή, τους όρους εργασίας και τα καθήκοντα του προσωπικού, εποπτεύει την εργασία του τελευταίου και, εν γένει, τη λειτουργία της Εταιρείας, λαμβάνοντας όλες τις αναγκαίες αποφάσεις και αναπτύσσοντας πρωτοβουλίες για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της Ο Διαχειριστής δύναται με απόφασή του να εκχωρήσει συγκεκριμένες διαχειριστικές αρμοδιότητες και εξουσίες (όπως την σύνταξη του προϋπολογισμού και του ισολογισμού, την πληρωμή οφειλών και την είσπραξη απαιτήσεων) προς τρίτο πρόσωπο της απόλυτης εμπιστοσύνης του. Απαγορεύεται ρητώς η εκχώρηση των εξουσιών που αναφέρονται στο άρθρο 2.1 του παρόντος. Άρθρο 11: ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα να αποχωρήσει από την εταιρίας με δήλωσή του απευθυνόμενη προς τους λοιπούς επί αποδείξει παραλαβής. Σε αυτή την περίπτωση, οι λοιποί εταίροι συνερχόμενοι πιστοποιούν εγγράφως την γενομένη αποχώρηση, τροποποιούν και κωδικοποιούν το καταστατικό σε ενιαίο κείμενο εκ νέου με μνεία της αποχωρήσεως και προβαίνουν στη δημοσίευσή του. Το ποσοστό συμμετοχής του αποχωρούντος εταίρου περιέρχεται υποχρεωτικά στο ΣΕΔΕΑ, έναντι αναλόγου τιμήματος Ο αποχωρών εταίρος δεν έχει κανένα δικαίωμα στην τυχόν εταιρική περιουσία. Άρθρο 12: ΕΙΣΔΟΧΗ ΕΤΑΙΡΩΝ Η εισδοχή νέου εταίρου είναι υποχρεωτική υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του νόμου Εταίροι της εταιρείας μπορούν να γίνουν επιχειρήσεις που έχουν ως κύριο αντικείμενο δραστηριότητας την διενέργεια ερευνών αγοράς ή κοινωνικών ερευνών καθώς και συλλογικοί φορείς εκπροσώπησης τέτοιων επιχειρήσεων Οι εταίροι, πλην του ΣΕΔΕΑ, εισέρχονται στην εταιρία με ποσοστό 1,5% το οποίο μεταβιβάζεται σε αυτούς από τον ΣΕΔΕΑ, του οποίου το ποσοστό συμμετοχής σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 51% του εταιρικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση που το ποσοστό συμμετοχής του ΣΕΔΕΑ είναι 51% για την εισδοχή

9 νέων εταίρων στην εταιρεία, οι λοιποί εταίροι μεταβιβάζουν, υποχρεωτικά ποσοστό 0,2% της συμμετοχής τους προς τον ΣΕΔΕΑ, περιορίζοντας την μερίδα συμμετοχής τους στην εταιρεία σε ποσοστό 1,3%, εν συνεχεία σε 1,1%, 0,9%, 0,7%, 0,5%, 0,3 και τέλος 0,1%. Άρθρο 13: ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 13.1 Η εταιρία δεν λύεται σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης κάποιου από τους εταίρους αλλά συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών. Καθ όσον αφορά το ποσοστό συμμετοχής του εξερχόμενου της εταιρείας εταίρου ισχύουν τα προαναφερόμενα. Άρθρο 14: ΣΥΝΑΦΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 14.1 Η συμμετοχή σε εταιρείες με ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς δεν απαγορεύεται. Άρθρο 15: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Κάθε εταιρική χρήση αρχίζει την 1 η Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου του ιδίου έτους Τον Ιανουάριο εκάστου έτους ο διαχειριστής ή το υπ αυτού εξουσιοδοτημένο πρόσωπο συντάσσει τον ισολογισμό του προηγούμενου οικονομικού έτους και τον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους. Ο ισολογισμός και προϋπολογισμός εγκρίνονται από την ΓΣ των εταίρων με απόλυτη πλειοψηφία των μελών της Εταιρείας Η Εταιρεία τηρεί τα βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από το νόμο. Η Εταιρεία προβαίνει στις κατά νόμον φορολογικές και άλλες δηλώσεις προς τις δημόσιες, δημοτικές ή άλλες αρχές μέσω του Επιχειρησιακού Διευθυντή ή μέσω ειδικώς εξουσιοδοτημένου προς τούτο, από τον τελευταίο, τρίτο πρόσωπο. Άρθρο 16: ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Η εταιρία λύεται: Με την πάροδο του χρόνου κατά τους όρους του άρθρου 5 του παρόντος και Με απόφαση όλων των εταίρων.

10 Με την κατάργηση των διατάξεων επί τη βάσει των οποίων έχει συσταθεί Σε περίπτωση λύσεως η εταιρία τίθεται σε εκκαθάριση. Εκκαθαριστές διορίζονται οι εταίροι. Το προϊόν της εκκαθαρίσεως δεν διανέμεται μεταξύ των εταίρων αλλά διατίθεται στο ΣΕΔΕΑ για την πραγματοποίηση σκοπών ανάλογων με αυτούς της εταιρίας. Άρθρο 17: ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ Οι Επιτροπές που αναφέρονται στο άρθρο (2.4.) του παρόντος συνίστανται με απόφαση της ΓΣ των εταίρων, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, και απαρτίζονται από πρόσωπα με γνώσεις και εμπειρία στην έρευνα αγοράς ή συναφή γνωστικά αντικείμενα. Δεν ορίζονται μέλη Επιτροπής Ελέγχου πρόσωπα που συμμετέχουν, καθ οιονδήποτε τρόπο, στην ελεγχόμενη εταιρεία Η Επιτροπή (ή οι επιτροπές) η οποία θα συσταθεί προς εκπλήρωση των σκοπών της εταιρίας επιλαμβάνεται του προβλεπόμενου στο νόμο ελέγχου δημοσκοπήσεων και ερευνών αγοράς (άρθρο 5 παρ. 4 του Ν 3603/2007) σύμφωνα με τις γενικές αρχές της έρευνας αγοράς, τους κώδικες δεοντολογίας της ESOMAR και του ΣΕΔΕΑ. Η Επιτροπή (ή οι επιτροπές) δεν έχουν αποφασιστικό χαρακτήρα Ο έλεγχος διενεργείται κατόπιν εγγράφου αιτήσεως παντός τρίτου έχοντος έννομο συμφέρον, ή με πρωτοβουλία της εταιρίας 17.4 Η υπαγωγή των ως άνω διαφορών στη δικαιοδοσία της Εταιρίας δεν έχει χαρακτήρα διαιτησίας, ούτε περιορίζει την ικανότητα των μερών να ζητήσουν την παροχή εννόμου προστασίας Τα έξοδα του ελέγχου συγκεκριμένης έρευνας προκαταβάλλονται από αυτόν που αιτείται τον έλεγχο και βαρύνουν αυτόν, εάν δεν προκύψουν παραβάσεις, ή την ελεγχόμενη εταιρεία, εφόσον πιστοποιηθούν συγκεκριμένες παραβάσεις. Η δήλωση υπαγωγής στον έλεγχο της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 3 του Ν 3603/2007 εμπεριέχει και ρητή υπόσχεση καταβολής των εξόδων σε περίπτωση που αυτά καταλογιστούν Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν έχουν αξίωση αποζημίωσης κατά της Εταιρίας, των μελών της ή των μελών των Επιτροπών Ελέγχου για την ζημία που τυχόν υποστούν σε περίπτωση που τυχόν δικαστικός έλεγχος της συγκεκριμένης διαφοράς ήθελε

11 κρίνει κατά τρόπο διάφορο ή αντίθετο από την κρίση της Εταιρείας ή της Επιτροπής, αναγνωρίζοντας πάντως ότι δεν υφίσταται υπαιτιότητα αυτών. Άρθρο 18: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Κάθε διαφορά ή διαφωνία, η οποία τυχόν θα προκύψει μεταξύ των εταίρων εκ της εφαρμογής ή ερμηνείας του παρόντος καταστατικού λύεται υποχρεωτικώς από τα αρμόδια καθ ύλη δικαστήρια των Αθηνών. Άρθρο 19: Τελικές διατάξεις 19.1 Αυτά συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι και σε πίστωση όλων αυτών συντάχθηκε το παρόν, αναγνώσθηκε και υπεγράφη από όλους τους συμβαλλόμενους σε τέσσερα όμοια πρωτότυπα, εκ των οποίων από ένα έλαβε κάθε εταίρος και τα άλλα δύο θα κατατεθούν ανά ένα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ και το Πρωτοδικείο Αθηνών για τη νόμιμη δημοσίευση Εξουσιοδοτούνται ειδικά με το παρόν α) οι δικηγόροι Αθηνών Ιωάννα Μανέτα με Α.Μ. ΔΣΑ 27889, κάτοικος Ηλιούπολης, οδός Άνδρου 4 και Σοφία Τσουμάνη, με ΔΣΑ 26629, κάτοικος Αθηνών, οδός Αλωπεκής 11 και β) ο οικονολόγος Γεώργιος Νασσιώκας του Ηλία με ΑΔΤ Σ / , κάτοικος Αθηνών, Παπαδιαμαντοπούλου 68 να προβούν, από κοινού ή κεχωρισμένα, στην νόμιμη κατάθεση του ενός πρωτοτύπου του παρόντος στην αρμόδια ΔΟΥ προβαίνοντας σε κάθε σχετική δήλωση ή διατύπωση και στη δημοσίευση του άλλου πρωτότυπου στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Ζ. Εξουσιοδοτούνται με το παρόν τα αναφερόμενα στο άρθρο 19.2 του καταστατικού πρόσωπα να προβούν στην δημοσίευση της παρούσας τροποποίησης και κωδικοποιήσης του καταστατικού της εταιρείας. Κατά τα λοιπά, ισχύουν όλοι οι άλλοι όροι του αρχικού καταστατικού, όπως αυτό τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με το παρόν έγγραφο.

12 ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για τον ΣΕΔΕΑ Για την DATA RC

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της «Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε.» (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές οργανωτικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ Άρθρο 01 Σύσταση και Επωνυμία Με το παρόν συστήνεται, κατά τους παρακάτω ειδικότερους

Διαβάστε περισσότερα

"ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΕΔΡΑ. ΑΡΘΡΟ 1:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12 Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12 ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 43 Βασικά χαρακτηριστικά 1. Εισάγεται νέα εταιρική μορφή, η ιδιωτική

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92)

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων..και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/ Α /6-12-05), με το ν.3557/2007 (ΦΕΚ 100/Α

Διαβάστε περισσότερα

προερχόµενης από µετατροπή της ατοµικής επιχειρήσεως της Δήµητρας Τσεπλετίδου του Χαραλάµπους µε ΑΦΜ 140820405 της Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου.

προερχόµενης από µετατροπή της ατοµικής επιχειρήσεως της Δήµητρας Τσεπλετίδου του Χαραλάµπους µε ΑΦΜ 140820405 της Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου. Καταστατικό Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (I.K.E.) (κατά τις διατάξεις των άρθρων 43 έως 120 του Ν 4072/2012 (ΦΕΚ Α 86/11-4-2012), προερχόµενης από µετατροπή της ατοµικής επιχειρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ (ΣΚΟΠΟΥ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΟΥ) «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ GS1 και τον διακριτικό τίτλο: «GS1 ASSOCIATION GREECE». ΟΡΙΣΜΟΙ: Οπου στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

http://www.sev.org.gr/uploads/pdf/ked_teliko_jan2011.pdf

http://www.sev.org.gr/uploads/pdf/ked_teliko_jan2011.pdf ήλωση Εταιρικής ιακυβέρνησης (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ Άρθρο 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με έδρα την Αθήνα και με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ε.Ε.Κ.Ε.).

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005)

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005) NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005) Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Νομοθεσίας. Άρθρο 1 Γενικό Εμπορικό Μητρώο Υπόχρεοι καταχώρησης Επιμελητηριακής 2. Στο Γ.Ε.Μ.Η. εγγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)."

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.). Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο της Οµοσπονδίας µε την Επωνυµία ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)." (Τροποποίηση και Κωδικοποίηση) Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α Ε Ρ Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣ» Στη σήμερα. 2012 μεταξύ των: 1.. 2.. 3.. 4.. που θα αποκαλούνται στο παρόν εταίροι, και που δεσμεύονται στο παρόν από τους νόμιμους εκπροσώπους τους,

Διαβάστε περισσότερα

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά.

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ» Άρθρο 1ο Σύσταση, Έδρα 1. Συνιστάται Ένωση Καταναλωτών µε την επωνυµία «Ένωση Εργαζόµενων Καταναλωτών Ελλάδος»

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ρυθμίσεις Θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα - Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ρυθμίσεις Θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα - Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Ρυθμίσεις Θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του ν. 2190/1920 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ρυθμίσεις Θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις.

ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις. ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις. Άρθρο 2 "1. Το Καταστατικό της ανώνυµης εταιρείας πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Στην Αγία Παρασκευή σήµερα 28η Ιουνίου 2004 οι παρακάτω συµβαλλόµενοι : 1. Η Ανδρούλα Νασιοπούλου, Τέρµα Πατριάρχου Γρηγορίου, που ενεργεί στο παρόν στο όνοµα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 3 Β. Διοικητικό Συμβούλιο 4 Γ. Επιτροπή Ελέγχου & Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου 7 Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Θεσμικών Επενδυτών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) 1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3864/2010, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ «ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ «ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Προτείνεται προς τροποποίηση το από 28.8.1968 Καταστατικό το οποίο αποτελούσε τροποποίηση δια της υπ αριθ. 8544/68 αποφάσεως του Πρωτοδικείου Αθηνών του αρχικού Καταστατικού, εγκριθέντος δια της υπ αριθ.1361/66

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γενικός Διευθυντής Διοικητικός Διευθυντής Επιστημονικός Διευθυντής Εντεταλμένος Σύμβουλος Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Υπεύθυνος Πράξης και Έργου/Υποέργων Υπεύθυνος Μονάδας Προμηθειών και Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή: (Με το άρθρο 5 του ΠΔ 459/93, ΦΕΚ 193 Α, ορίζεται ότι : «Στο κεφάλαιο Α του Ν.2160/1993

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Αγροξενία»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Αγροξενία» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Αγροξενία» Στο Κρυονέρι Κορινθίας σήμερα 12/11/2010 συνήλθαν οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 1. Αβραμίδης Ιωάννης, Ξενοδοχείο ΜΟΡΦΗ, Κερκίνη Σερρών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 2.ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 4 3.ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΑ -ΕΑΠΑΕ 5 3.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Α.Ε.) Το κύριο χαρακτηριστικό της ανώνυµης εταιρίας είναι ότι είναι κεφαλαιουχική εταιρία, στην οποία τα πρόσωπα των εταίρων δεν έχουν καµία απολύτως σηµασία, µε την έννοια ότι για

Διαβάστε περισσότερα