ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..) ήµου ιονύσου ο.ε. 2015» ΣΧΕΤΙΚΑ: 1. Οι διατάξεις του Νόµου 4093/2012 «Έγκριση Μεσο ρόθεσµου Πλαισίου ηµοσιονοµικής Στρατηγικής , Ε είγοντα Μέτρα Εφαρµογής του Ν. 4064/2012», ΦΕΚ Α Οι διατάξεις της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «ηµοσιονοµικοί Κανόνες και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ Α 228/ , άρθρο 3 «Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας Οργανισµών Το ικής Αυτοδιοίκησης.» 3. Η αριθ. οικ /2012 ΚΥΑ, ΦΕΚ Β 3390/ , άρθρο 5 Α «Στοχοθεσία» και άρθρο 6 «Εφαρµογή διατάξεων της α ό Π.Ν.Π» 4. Οι διατάξεις του Νόµου 4111/2013 «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις» ΦΕΚ Α 18, άρθρο 4 «Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ», ό ως τρο ο οιήθηκε µε το άρθρο 76 Ν.4172/2013, ΦΕΚ Α 167 & µε την αρ. 1 εδ.β του άρθρου 177 Ν.4270/2014,ΦΕΚ Α Η αριθ. 7261/ ΚΥΑ, ΦΕΚ Β'450/ , «Καθορισµός διαδικασιών και Κριτηρίων, για την αρακολούθηση του Ολοκληρωµένου Προγράµµατος ράσης και την εφαρµογή του Προγράµµατος Εξυγίανσης α ό το Παρατηρητήριο..» ό ως συµ ληρώθηκε µε την αριθµ /2013, ΦΕΚ Β 1858/ , και τρο ο οιήθηκε µε την αριθµ /2013, ΦΕΚ Β 2676/ Η ερµηνευτική Εγκ.5 αριθµ. ρωτ / ΥΠΕΣ, «Παροχή διευκρινίσεων ε ί της αριθµ. 7261/ ΚΥΑ..» 7. Τα αριθµ. ρωτ / και 49864/ και 11328/ έγγραφα του ΥΠΕΣ, σχετικά µε τις διαδικασίες ψήφισης, έγκρισης και ελέγχου του ΟΠ. 8. Οι διατάξεις του Νόµου 4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης-ε ο τείας (Οδηγ.2011/85) ηµόσιο Λογιστικό κλ», άρθ. 17 ερ. θ «Όργανα, άρθ. 27 «Παρατηρητήριο..», άρθ. 64 «Κατάρτιση και Έγκριση Προϋ ολογισµών ΟΤΑ», άρθρο 149 «Παρακολούθηση της εκτέλεσης των Προϋ ολογισµών των ΟΤΑ» και άρθρο 174 «Κυρώσεις σε ΟΤΑ» ΦΕΚ Α 143/

2 9. Το αριθ. ρωτ. οικ / έγγραφο του ΥΠΕΣ, «Παροχή Οδηγιών για τα ΟΠ µετά την ένταξη νέων Νοµικών Προσώ ων της Τ.Α. στο ΜΦΓΚ της ΕΛΣΤΑΤ». 10. Η αριθ /2014 ΦΕΚ Β 2059/ ΚΥΑ Υ ουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών σχετικά µε την Παροχή Οδηγιών για την κατάρτιση Προϋ ολογισµών των ήµων οικονοµικού έτους ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΥΝ.: 1. Πίνακας 5. Α. Στοχοθεσία οικονοµικών α οτελεσµάτων του ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ. 2. α) H αριθ. 111/2014 α όφαση ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠ του ήµου µε την ε ωνυµία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ ΕΙΑ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ (Η ΕΣΤΙΑ)» β) Πίνακας 5. Α. Στοχοθεσία οικονοµικών α οτελεσµάτων του ΝΠ του ήµου µε την ε ωνυµία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ ΕΙΑ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ (Η ΕΣΤΙΑ)». 3. α) H αριθ. 94/2014 α όφαση ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠ του ήµου µε την ε ωνυµία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ, ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ (Ο ΘΕΣΠΙΣ)». β) Πίνακας 5. Α. Στοχοθεσία οικονοµικών α οτελεσµάτων του ΝΠ του ήµου µε την ε ωνυµία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ, ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ (Ο ΘΕΣΠΙΣ)». Mε τις διατάξεις της αρ. 1 του άρθρου 3 της α ό Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ Α 228) «ηµοσιονοµικοί Κανόνες & άλλες διατάξεις» συστήνεται στο Υ ουργείο Εσωτερικών, Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ (Παρατηρητήριο), µε σκο ό τη συνεχή αρακολούθηση της εκτέλεσης του Προϋ ολογισµού των ΟΤΑ και των Νοµικών τους Προσώ ων. Η εν γένει ορεία των οικονοµικών των ΟΤΑ και της ε ιχειρησιακής τους δράσης α οτυ ώνεται στο «Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα ράσης» (ΟΠ ). Το Παρατηρητήριο σύµφωνα την αράγραφο 2 του άρθρου 76 του Ν.4172/2013, δύναται να αναζητά α ό τους ΟΤΑ ε ι ρόσθετα στοιχεία στο λαίσιο της αξιολόγησης και του ελέγχου της εκτέλεσης του ροϋ ολογισµού, ροκειµένου να ε ιτυγχάνεται το ε ιθυµητό οικονοµικό α οτέλεσµα (ισοζύγιο), τα ο οία θα ρέ ει να α οτυ ώνονται και στο Ο.Π.. Το Παρατηρητήριο µεριµνά για τη συµµόρφωσή των ήµων µε τους δηµοσιονοµικούς κανόνες, τους στόχους και τα όρια των ιστώσεων, σύµφωνα µε το εκάστοτε ισχύον Μεσο ρόθεσµο Πλαίσιο ηµοσιονοµικής Στρατηγικής και το Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ράσης, ό ως ορίζεται στο άρθρο 27 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α 143). Το ΟΠ α οτελεί την οικονοµική στοχοθεσία του ήµου και των Νοµικών του Προσώ ων. Α οτυ ώνει το οικονοµικό α οτέλεσµα και τις α λήρωτες υ οχρεώσεις, συνοψίζει τα στοιχεία του ετήσιου ροϋ ολογισµού των ανωτέρω φορέων, την ορεία εκτέλεσης αυτού κατά την διάρκεια του οικονοµικού έτους και τις εκτιµήσεις ως ρος τα έσοδα και τα έξοδα σε µηνιαία βάση. Α οτελείται α ό τον Πίνακα Στοχοθεσίας οικονοµικών α οτελεσµάτων ήµων και Νοµικών Προσώ ων ηµοσίου και Ιδιωτικού ικαίου, ου είναι ενταγµένοι στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΓΦΚ), ο ο οίος εριλαµβάνει την Στοχοθεσία Εσόδων και την Στοχοθεσία Εξόδων σε Οµαδο οιηµένους Κωδικούς του Προϋ ολογισµού και τους Ετήσιους Στόχους βάσει του εγκεκριµένου ροϋ ολογισµού. Οι δείκτες αναλύονται ανά µήνα, ανά τρίµηνο, ανά έτος, στο 2

3 σύνολο των εσόδων ή εξόδων, αντιστοιχισµένων µε την ορεία εκτέλεσης του ροϋ ολογισµού του ροηγούµενου έτους. Η Στοχοθεσία ρέ ει να συντάσσεται α ό ρεαλιστικούς και αξιό ιστους δείκτες, µε βάση την αρχή της ισοσκέλισης του ροϋ ολογισµού, υ ό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν ε ιτρέ εται να υ ερβαίνει το σύνολο εσόδων, εριλαµβανοµένου του χρηµατικού υ ολοί ου. Ο βαθµός ε ίτευξης των στόχων εσόδων και δα ανών ελέγχεται µε βάση τα α οτελέσµατα ου ροκύ τουν α ό την εκτέλεσή του και µε γνώµονα το ε ί εδο συµβολής του στην ε ίτευξη των δηµοσιονοµικών στόχων ου τίθενται για το σύνολο των ΟΤΑ της χώρας, σύµφωνα µε το Μεσο ρόθεσµο Πλαίσιο ηµοσιονοµικής Στρατηγικής. Η εφαρµογή του ΟΠ αρακολουθείται α ό το Παρατηρητήριο µέσω του Κόµβου ιαλειτουργικότητας. Το ΟΠ καταρτίζεται, ψηφίζεται και υ οβάλλεται ρος έλεγχο στην αρµόδια υ ηρεσία της Α οκεντρωµένης ιοίκησης και α οστέλλεται ηλεκτρονικά στο Παρατηρητήριο αφού εγκριθεί. Το Παρατηρητήριο αξιολογεί τις ροβλέψεις των εσόδων ου αρουσιάζουν οι ΟΤΑ µέσω του ΟΠ και διατυ ώνει ροτάσεις τρο ο οίησής τους, ιδίως στις ερι τώσεις ου τα έσοδα εµφανίζονται υ ερεκτιµηµένα και µη ρεαλιστικά. Α ό τη µελέτη των εν λόγω στοιχείων, το Παρατηρητήριο συντάσσει έκθεση σχετικά µε τον βαθµό ε ίτευξης των οικονοµικών στόχων και την υ οχρέωση αναµόρφωσης αυτών, η ο οία υ οβάλλεται στους Υ ουργούς Εσωτερικών και Οικονοµικών. Η αναµόρφωση του ΟΠ γίνεται µία φορά το χρόνο. Σε ερί τωση αρνητικής α όκλισης σε οσοστό άνω του 10% στην υλο οίηση των στόχων εσόδων α ό ε ιχορηγήσεις για ε ενδύσεις, ιδία έσοδα και α αιτήσεις ροηγούµενων οικονοµικών ετών στο τέλος του ρώτου τριµήνου του έτους, συντάσσεται α ό τον ροϊστάµενο των οικονοµικών υ ηρεσιών του ήµου, «Έκθεση ράσεων Ε ίτευξης Στόχων», ου α οστέλλεται στο Παρατηρητήριο, το Ελεγκτικό Συνέδριο και την Α οκεντρωµένη ιοίκηση και στην ο οία τεκµηριώνονται οι δράσεις για την διόρθωση του α οτελέσµατος. Το Παρατηρητήριο αρέχει σχετικές οδηγίες και αρεµβάσεις εντός του δευτέρου τριµήνου του έτους, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ο σωρευτικός στόχος για την ερίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου. Εάν δεν είναι εφικτή η διόρθωση της ανωτέρω α όκλισης, το αρµόδιο όργανο ροβαίνει υ οχρεωτικά σε αναµόρφωση του ετήσιου ροϋ ολογισµού και αντίστοιχα των στόχων, ιδίως όσον αφορά τα έξοδα για το κόστος ροσω ικού, τις δα άνες ε ενδύσεων, τις ληρωµές ροηγούµενων οικονοµικών ετών (ΠΟΕ), τις µεταβιβάσεις σε τρίτους και τις λοι ές λειτουργικές δα άνες, µε στόχο την ισοσκέλιση του ροϋ ολογισµού. Για την εφαρµογή των ανωτέρω λαµβάνονται υ οχρεωτικά υ όψη οι υ οδείξεις του Παρατηρητηρίου και της αρµόδιας υ ηρεσίας της Α οκεντρωµένης ιοίκησης. Η α όφαση αναµόρφωσης του Προϋ ολογισµού και του ΟΠ, λαµβάνεται α ό το ηµοτικό Συµβούλιο µέχρι το τέλος Μαΐου, και η αναθεώρηση των ετήσιων στόχων διενεργείται για τους µήνες ου α οµένουν έως το τέλος του έτους. Οµοίως ισχύουν σε ερί τωση ου η α όκλιση σε οσοστό άνω του 10% στην υλο οίηση των στόχων εµφανίζεται στο τέλος του δεύτερου τριµήνου, ο ότε η αναµόρφωση του Προϋ ολογισµού και του ΟΠ υ οβάλλονται στην αρµόδια υ ηρεσία της Α οκεντρωµένης ιοίκησης µέχρι το τέλος του Ιουλίου και εγκρίνονται εντός µηνός α ό την ηµεροµηνία υ οβολής τους. Η ψήφιση του ΟΠ διενεργείται σε ειδική συνεδρίαση του ηµοτικού Συµβουλίου, ό ως ακριβώς και του Προϋ ολογισµού, µετά α ό σχετική α όφαση της Οικονοµικής Ε ιτρο ής και α οστέλλεται µε ξεχωριστό διαβιβαστικό στην αρµόδια 3

4 Υ ηρεσία της Α οκεντρωµένης ιοίκησης για έγκριση και ανάρτηση στο ιαλειτουργικό Κόµβο του Παρατηρητηρίου του ΥΠΕΣ. Οµοίως και η αναµόρφωση του Προϋ ολογισµού και του ΟΠ. Ο Πίνακας Στοχοθεσίας των Νοµικών Προσώ ων συνοδεύεται α αραίτητα α ό την α όφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠ και του ΝΠΙ και α ό την σχετική α όφαση της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Η α όφαση του ηµοτικού Συµβουλίου ερί ψήφισης ή τρο ο οίησης ΟΠ, αναρτάται στη ιαύγεια µαζί µε τους Πίνακες Στοχοθεσίας, ως ανα όσ αστο µέρος αυτής. Σε ερί τωση ου, κατά τον έλεγχο α ό την αρµόδια Υ ηρεσία της Α οκεντρωµένης ιοίκησης, δια ιστωθεί ότι ο ροϋ ολογισµός έχει καταρτιστεί σύµφωνα µε τις ροβλε όµενες οδηγίες, αλλά το ΟΠ δεν ληρεί τους όρους της αριθµ. 7261/2013 ΚΥΑ, ό ως τρο ο οιήθηκε και ισχύει, τότε ο Προϋ ολογισµός εγκρίνεται και ε ιστρέφεται στον ΟΤΑ µόνο το ΟΠ ρος διόρθωση, υ οβολή εκ νέου και έγκριση. Η αρµόδια υ ηρεσία της Α οκεντρωµένης ιοίκησης ελέγχει: α) την ληρότητα των νοµικών ροσώ ων του ΟΤΑ ου ρέ ει να εριέχονται στο ΟΠ σύµφωνα µε το ΜΦΓΚ, β ) την ληρότητα του ΟΠ ως ρος τα µέρη ου οφείλει να εριέχει, γ) την ακρίβεια των στοιχείων ου εριέχουν οι Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονοµικών Α οτελεσµάτων, σε σχέση µε τον ετήσιο ροϋ ολογισµό του ΟΤΑ και των νοµικών του ροσώ ων, δ)την ληρότητα του εριεχοµένου των Πινάκων Στοχοθεσίας οικονοµικών α οτελεσµάτων και ε) την εν γένει κατάρτιση του ΟΠ, σύµφωνα µε τις διατάξεις της αριθµ. 7261/2013 ΚΥΑ. Tο ΟΠ α οτελεί ένα ενιαίο σύνολο και θα ρέ ει να εριλαµβάνει τους Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονοµικών Α οτελεσµάτων του ήµου και όλων των Νοµικών Προσώ ων εκείνων ου είναι ενταγµένα στο καταρτιζόµενο, α ό την ΕΛΣΤΑΤ, Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ) (υ οτοµέας S.1313 ΟΤΑ, του Τοµέα της Γενικής Κυβέρνησης) σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρθ.1β του ν.2362/1995. Η έλλειψη ινάκων στοχοθεσίας ορισµένων Νοµικών Προσώ ων α οτελεί την συνηθέστερη αιτία ανα οµ ής α ό την Α οκεντρωµένη ιοίκηση, στο ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου. Η ε ικαιρο οίηση του ανωτέρω υ οτοµέα του ΜΦΓΚ ως ρος τους ενταγµένους σε αυτό φορείς, συνε άγεται την υ οχρέωση ανάλογης αναµόρφωσης του ΟΠ του ΟΤΑ, η ο οία ραγµατο οιείται εντός ροθεσµίας δύο µηνών α ό την αρχή του µήνα τρο ο οίησης του ΜΦΓΚ και σε κάθε ερί τωση α ό την έναρξη του ηµερολογιακού τριµήνου ου έ εται της ροθεσµίας αυτής. Στην τρο ο οίηση του ΟΠ και ροκειµένου να καταστεί ο έλεγχος νοµιµότητας λήρης και ακριβής, κρίνεται α αραίτητη η α οστολή των Στατιστικών ελτίων του Ιουνίου εάν ρόκειται για την αναµόρφωση β τριµήνου - ή του µήνα στον ο οίο συντελείται τρο ο οίηση των στοιχείων. Σηµειώνεται ότι δεν ροβλέ εται η τρο ο οίηση του ΟΠ καθ όλη τη διάρκεια του έτους ανεξαρτήτως των ραγµατο οιούµενων αναµορφώσεων του ροϋ ολογισµού ου λαµβάνουν χώρα µέσα στο οικονοµικό έτος. 4

5 Με την αριθ. 19/2014 α όφαση της Εκτελεστικής Ε ιτρο ής του ήµου συντάχθηκε το ροσχέδιο του ροϋ ολογισµού του ήµου ο.ε και µε την αριθ. 352/ α όφαση της Οικονοµικής Ε ιτρο ής συντάχθηκε το σχέδιο του ροϋ ολογισµού του ήµου ο.ε. 2015, το ο οίο στις ενσωµατώθηκε στη βάση δεδοµένων ου τηρείται στο Υ ουργείο Εσωτερικών και στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Σε εφαρµογή των ανωτέρω το Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ (Παρατηρητήριο) στα λαίσια των αρµοδιοτήτων του µε το αριθ. ρωτ. 1907/ έγγραφό του διατύ ωσε τη γνώµη του ε ί του σχεδίου του ροϋ ολογισµού του ήµου ο.ε Κατ εφαρµογή των ανωτέρω ο ήµος µε την αριθ. 387/2014 α όφαση της Οικονοµικής Ε ιτρο ής µε θέµα «ιαµόρφωση σχεδίου ροϋ ολογισµού ήµου ο.ε και υ οβολή ρος ψήφισή του στο ηµοτικό Συµβούλιο, έ ειτα α ό τη γνώµη του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ και την έγκριση του τεχνικού ρογράµµατος ήµου ο.ε µε την αριθ. 216/2014 α όφαση του ηµοτικού Συµβουλίου»» ενσωµάτωσε στο σχέδιο του ροϋ ολογισµού του ήµου ο.ε. 2015, τις αναγκαίες ροσαρµογές και το σχέδιο του ροϋ ολογισµού του ήµου ο.ε διαµορφώθηκε τελικά ως εξής: ΕΣΟ Α ,88 0 Τακτικά Έσοδα ,19 1 Έκτακτα Έσοδα ,60 2 Έσοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη φορά ,00 3 Εισπράξεις από δάνεια και ,09 απαιτήσεις από ΠΟΕ 4 Εισπράξεις υπέρ του ηµοσίου και ,00 τρίτων και επιστροφές χρηµάτων 5 Χρηµατικό Υπόλοιπο ,00 ΕΞΟ Α ,88 6 Έξοδα χρήσης ,36 7 Επενδύσεις ,31 8 Προβλέψεις ΠΟΕ Λοιπές αποδόσεις ,07 9 Αποθεµατικό ,14 5

6 Μετά την τελική διαµόρφωση του σχεδίου του ροϋ ολογισµού ο.ε µε την αριθ. 387/2014 α όφαση της Οικονοµικής Ε ιτρο ής και λαµβάνοντας υ όψη τις ανωτέρω διατάξεις, καθώς και α) τα στοιχεία εκτέλεσης εσόδων εξόδων του ροϋ ολογισµού ο.ε. 2013, β) τα στοιχεία εκτέλεσης εσόδων εξόδων του ροϋ ολογισµού o.ε και γ) την αξιολόγηση κάθε άλλου στοιχείου ου έχει εριέλθει σε γνώση των Υ ηρεσιών του ήµου και το ο οίο ρέ ει να ληφθεί για τη διαµόρφωση των ετησίων στόχων του ήµου ο.ε. 2015, οι Οικονοµικές Υ ηρεσίες υ οβάλλουν την εισήγησή τους µε τα στοιχεία για το Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ράσης του ήµου ο.ε. 2015, ό ως αυτά α οτυ ώνονται στο συνηµµένο Πίνακα 5.Α «Στοχοθεσία οικονοµικών α οτελεσµάτων του ήµου ιονύσου», στον Πίνακα 5.Α Στοχοθεσία οικονοµικών α οτελεσµάτων του ΝΠ του ήµου µε την ε ωνυµία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ ΕΙΑ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ (Η ΕΣΤΙΑ)», ό ως αυτός καταρτίστηκε µε την αριθ. 111/2014 α όφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠ και στον Πίνακα 5.Α Στοχοθεσία οικονοµικών α οτελεσµάτων του ΝΠ του ήµου µε την ε ωνυµία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ, ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ (Ο ΘΕΣΠΙΣ)», ό ως αυτός καταρτίστηκε µε την αριθ. 94/2014 α όφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠ, οι ο οίοι α οτελούν ανα όσ αστο τµήµα της αρούσας και αρακαλούµε να ληφθεί α όφαση της Οικονοµικής Ε ιτρο ής για τη σύνταξη του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..) του ήµου ιονύσου, οικονοµικού έτους 2015, το ο οίο στη συνέχεια θα υ οβληθεί για έγκριση στο ηµοτικό Συµβούλιο. Η ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΛΛΑ ΣΟΦΙΑ ΜΑΓΓΙΝΑ Εσωτερική ιανοµή: 1) Γραφείο ηµάρχου 2) Αντιδήµαρχο Οικονοµικής ιαχείρισης 3) ιεύθυνση Οικονοµικών Υ ηρεσιών 6

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α : 7ΚΒΧΩΛΚ-6Ρ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό τη 3 η συνεδρίαση τη Οικονοµική Ε ιτρο ή. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 61 /1 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµό θέµατο, µη συµ εριλαµβανοµένου στην ηµερήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΟΠ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΟΠ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΕ ΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΟΠ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΑΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ορισµός ΟΠ 2. Περιεχόµενο του Ολοκληρωµένου Πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : Ανά τυξη Συστήµατος Στρατηγικής ιοίκησης (ν. 3230/2004)

Θέµα : Ανά τυξη Συστήµατος Στρατηγικής ιοίκησης (ν. 3230/2004) Αθήνα, 1 Μαρτίου 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745,.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 4141369 FAX: 210-3223935 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής 1. Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) ρυθµίζει τη φορολογία του εισοδήµατος : α) των φυσικών ροσώ ων, β) των νοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012

Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012 Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012 ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2013 - τροποποίηση της υπ αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β ) απόφασης «Καθορισμός του

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 6731 Ηµεροµηνία :09.04.2015

Αριθ. Πρωτ. : 6731 Ηµεροµηνία :09.04.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση : Διασταύρωση

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2362/95 (μετά τροπ. Ν.3871/2010) Ν.2362/1995 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ν.2362/95 (μετά τροπ. Ν.3871/2010) Ν.2362/1995 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εισαγωγικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικές Αρχές Η διαχείριση των δημοσίων οικονομικών στο πλαίσιο της Γενικής Κυβέρνησης διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 125/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 13324/18-7-2014

Αρ. Απόφασης: 125/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 13324/18-7-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου και ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα

Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 266 Απόσπασµα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ Από το πρακτικό της 17 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑ ΟΤΙΚΩΝ & ΜΗ ΜΕΤΑ ΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Πληροφορίες: Φ. Τσαλίκογλου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την. προγραµµατική περίοδο 2007-2013.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την. προγραµµατική περίοδο 2007-2013. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007 ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 19/12/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/19-12-2014 Αριθ. Απόφασης: 789/2014

Της από 19/12/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/19-12-2014 Αριθ. Απόφασης: 789/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Τη από // 4 Τακτική Συνεδρίαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 4/--4 Αριθ. Απόφαση: 78/4 Στη Ρόδο σήµερα η εκεµβρίου 4

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6 Περιεχόμενα 1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6 2 Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με δημοσιονομικό ενδιαφέρον... 8 2.1 Αποκρατικοποίηση για την ώθηση της αποτελεσματικότητας στην οικονομία και την μείωση

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-20202020 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-20202020 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-20202020 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ ΚΑΒΑΛΑ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3045 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 141 17 Αυγούστου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3871 Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2011 1 Το παρόν Σχέδιο Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών εκπονήθηκε από ομάδα επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ COMISSÃO INTERMEDITERRÂNICA COMMISSIONE INTERMEDITERRANEA COMISIÓN INTERMEDITERRÁNEA ΙΑΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ COMMISSION INTERMEDITERRANEENNE اللجنة المتوسطية المشترکة Γενική Συνέλευση ιαµεσογειακής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31833 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2297 13 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ειδικό Πρόγραμμα Εξυγίανσης του άρθρου 262 του ν. 3852/2010.... 1 Αυτασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 5711/156198 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ-ΜΗΛΟΕΙ Η Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Διοίκηση Δήμου Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα