ΑΡΘΡΟ 29 - Οµάδα εργασίας για την προστασία των δεδοµένων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΘΡΟ 29 - Οµάδα εργασίας για την προστασία των δεδοµένων"

Transcript

1 ΑΡΘΡΟ 29 - Οµάδα εργασίας για την προστασία των δεδοµένων 10031/03/EL WP 85 Γνωµοδότηση 1/2004 σχετικά µε το επίπεδο προστασίας του εξασφαλίζεται στην Αυστραλία για τη διαβίβαση δεδοµένων του αρχείου ονοµάτων επιβατών από τις αεροπορικές εταιρείες Έκδοση: 16 Ιανουαρίου 2004 Η εν λόγω οµάδα εργασίας συστάθηκε δυνάµει του άρθρου 29 της οδηγίας 95/46/EC. Πρόκειται για ένα ανεξάρτητο συµβουλευτικό σώµα της ΕΕ για την προστασία των δεδοµένων και της ιδιωτικής ζωής. Τα καθήκοντά της ορίζονται στο άρθρο 30 της οδηγίας 95/46/EΚ και στο άρθρο 14 της οδηγίας 97/66/ΕΚ. Τη γραµµατεία της οµάδας έχει αναλάβει η ιεύθυνση E (παροχη υπηρεσιων, δіκаіωмата πνευµатіκης іδіοκτησіаς, και βιοµηχανικη ιδιοκτησια και προστασια των δεδοµενων) της Γενικής ιεύθυνσης "Εσωτερική Αγορά" της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, B-1049 Brussels, Belgium, Γραφείο: C100-6/136. Ιστότοπος:

2 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ 1/2004 ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ που συστάθηκε µε την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 24 Οκτωβρίου 1995 σχετικά µε το επίπεδο προστασίας που εξασφαλίζεται στην Αυστραλία για τη διαβίβαση δεδοµένων του αρχείου ονοµάτων επιβατών από τις αεροπορικές εταιρείες Η ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, έχοντας υπόψη την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 24 Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών 1, και ιδίως τα άρθρα 29 και 30 παράγραφος 1, υποπαράγραφος β), τον εσωτερικό κανονισµό της οµάδας εργασίας 2, και ιδίως τα άρθρα 12 και 14, εκτιµώντας τα εξής: Η κυβέρνηση της Αυστραλίας κάλεσε 3 την Επιτροπή να εξακριβώσει ότι η Αυστραλία εξασφαλίζει επαρκές επίπεδο προστασίας για τη διαβίβαση δεδοµένων του αρχείου ονοµάτων (Passenger Name Record - PNR) από τις αεροπορικές εταιρείες µε την έννοια του άρθρου 25 της οδηγίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε τη σχετική γνωµοδότηση της οµάδας εργασίας, ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ: 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η νοµοθεσία της Αυστραλίας για την προστασία των συνόρων εξουσιοδοτεί τις τελωνειακές αρχές της Αυστραλίας να προβαίνουν σε αξιολόγηση κινδύνου σε ότι αφορά τα δεδοµένα του αρχείου ονοµάτων επιβατών (PNR) των διεθνών αεροπορικών εταιρειών, πριν από την άφιξη των επιβατών στην Αυστραλία. Η εν λόγω νοµοθεσία στοχεύει στην αναβάθµιση της ασφάλειας των συνόρων της Αυστραλίας και εντάσσεται ΕΕ L 281, , σ. 31, στην εξής διεύθυνση: Εγκρίθηκε από την οµάδα εργασίας κατά την τρίτη συνεδρίασή της στις Συνάντηση µεταξύ του Αυστραλού Υπουργού εξωτερικών Downer και του επιτρόπου της ΕΕ Patten στις 26 Ιανουαρίου Επανάληψη του αιτήµατος κατά τη συνάντηση µεταξύ του αυστραλού Υπουργού δικαιοσύνης Williams και του επιτρόπου της ΕΕ Bolkestein την 1 η Οκτωβρίου 2003 και κατά τη συνεδρίαση της υπουργικής τρόικας στη Ρώµη στις 2 Οκτωβρίου

3 συγκεκριµένα στο πλαίσιο της εφαρµογής του εκλογικού προγράµµατος της κυβέρνησης 2001 για την αύξηση της εθνικής ασφάλειας. Η τελωνειακή πρόσβαση στα δεδοµένα PNR, η χρήση και η κοινοποίησή τους σε οποιοδήποτε τρίτο µέρος ρυθµίζεται στο πλαίσιο της νοµοθεσίας της Αυστραλίας από το νόµο περί τελωνείων του 1901 (Customs Act), το νόµο περί διοίκησης τελωνείων του 1985 (Customs Administration Act), το νόµο περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής του 1988 (Privacy Act) και τη δέσµευση των τελωνειακών αρχών προς το Κοινοβούλιο σε σχέση µε τη µη διατήρηση των δεδοµένων PNR. Οι αεροπορικές εταιρείες έχουν την υποχρέωση να παρέχουν στις τελωνειακές αρχές πρόσβαση σε ορισµένα από τα δεδοµένα PNR που έχουν στη διάθεσή τους. Η συµµόρφωση των αεροπορικών εταιρειών µε τις ρυθµίσεις της Αυστραλίας ενδέχεται να δηµιουργήσει προβλήµατα σε σχέση µε την οδηγία 95/46/ΕΚ για την προστασία των δεδοµένων. Η Επιτροπή συνεπώς ξεκίνησε διαπραγµατεύσεις µε την Αυστραλία για τον καθορισµό των όρων που καταστήσουν δυνατή την έγκριση απόφασης για την αναγνώριση επαρκούς προστασίας βάσει του άρθρου 25 παράγραφος 6 της οδηγίας 95/46/ΕΚ. Η Επιτροπή ενηµέρωσε την οµάδα εργασίας για τις εν λόγω διαπραγµατεύσεις. Συγκεκριµένα, η οµάδα εργασίας έλαβε από την Επιτροπή έγγραφο που περιλαµβάνει τη δέσµευση των τελωνειακών αρχών της Αυστραλίας προς το (Οµοσπονδιακό) Κοινοβούλιο της Αυστραλίας σχετικά µε την πρόσβαση σε πληροφορίες για τους επιβάτες αεροπορικών εταιρειών και τη µη διατήρηση των εν λόγω πληροφοριών, καθώς και τα σχετικά µε το εν λόγω θέµα πορίσµατα της Γερουσίας. 4 Η οµάδα εργασίας σηµειώνει ότι η διαβίβαση δεδοµένων PNR από τις αεροπορικές εταιρείες σε αρχές εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκαλούν ανησυχίες στο κοινό και επιφέρουν γενικευµένες και ευαίσθητες συνέπειες από διεθνή, πολιτική και νοµική άποψη. Προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι εν λόγω ανησυχίες πρέπει να περιληφθεί πλήρης εικόνα του σχετικού ρυθµιστικού πλαισίου της Αυστραλίας ως παράρτηµα σε οιαδήποτε απόφαση της Επιτροπής. Η οµάδα εργασίας επίσης συνιστά ότι στο πλαίσιο της απόφασης της Επιτροπής πρέπει να προβλεφθεί µηχανισµός που να εξασφαλίζει ότι τυχόν τροποποιήσεις της σχετικής νοµοθεσίας κοινοποιούνται στην Επιτροπή. 2. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ AΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ (PASSENGER NAME RECORD) Η οµάδα εργασίας σηµειώνει τις διευκρινίσεις που παρασχέθηκαν από την κυβέρνηση της Αυστραλίας σχετικά µε το εν λόγω θέµα. Σύµφωνα µε τις εν λόγω διευκρινίσεις, η νοµοθεσία της Αυστραλίας για τα δεδοµένα PNR καλύπτει τις ακόλουθες περιπτώσεις: Ο νόµος περί τελωνείων του 1901 όπως τροποποιήθηκε Ο τίτλος 7 («Schedule») του τροποποιητικού νόµου του 2002 για την ασφάλεια των συνόρων (νόµος περί τροµοκρατίας), που τροποποίησε το νόµο του 1901 (εφεξής καλούµενος «νόµος περί τελωνείων») τέθηκε σε εφαρµογή στις 2 Αυγούστου 2002 και εξουσιοδοτεί τις τελωνειακές αρχές να λαµβάνουν πληροφορίες για τους επιβάτες αεροπορικών εταιρειών κατόπιν αιτήµατος του διευθυντή των τελωνείων (Chief 4 Απάντηση από την Αυστραλία το Νοέµβριο του 2003 σχετικά µε θέµα που τέθηκε κατά τη διάρκεια βιντεοσυνεδρίας στις 27 Οκτωβρίου 2003 µεταξύ αντιπροσώπων της Επιτροπής και της κυβέρνησης της Αυστραλίας. -3-

4 Executive Officer - CEO). Από αυτή την άποψη το άρθρο 64AF του νόµου περί τελωνείων υποχρεώνει το διεθνή αεροµεταφορέα να παρέχει στις τελωνειακές αρχές πρόσβαση στα δεδοµένα PNR εφόσον το ζητήσει ο CEO. Το άρθρο 64AF παράγραφος (1) εδάφιο (α) προβλέπει ότι το αίτηµα του CEO προς αεροµεταφορέα για πρόσβαση σε πληροφορίες επιβατών διατυπώνεται µε «συγκεκριµένο τρόπο και µορφή». Μόλις το αίτηµα διατυπωθεί από τον CEO, ανάγεται σε επίσηµο νοµικό µέσο και ύστερα από την παραλαβή του από αεροµεταφορέα µετατρέπεται σε δεσµευτική απαίτηση για την παροχή δεδοµένων για τους επιβάτες. Η οµάδα εργασίας σηµειώνει ότι η υποχρέωση για την παροχή πρόσβασης πρέπει να τηρείται παρά το γεγονός ότι οι σχετικές πληροφορίες είναι προσωπικές σύµφωνα µε το νόµο περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής της Αυστραλίας του Το άρθρο 273GAB του νόµου περί τελωνείων επιτρέπει την ανακοίνωση δεδοµένων για τους επιβάτες στις τελωνειακές αρχές παρά το γεγονός ότι οι εν λόγω πληροφορίες είναι προσωπικής φύσης όπως προβλέπεται στο νόµο περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής, και η εν λόγω ανακοίνωση σε άλλη περίπτωση θα ρυθµιζόταν από το νόµο περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Η οµάδα εργασίας σηµειώνει ότι µε την επιβολή ποινής σε περίπτωση µη συµµόρφωσης, η κυβέρνηση της Αυστραλίας διευκρίνισε την πρόθεσή της ότι ο CEO υποχρεούται να ασκεί την εξουσία που προβλέπεται από το άρθρο 64AF. Ο CEO δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια σε ότι αφορά την εξαίρεση οποιασδήποτε αεροπορικής εταιρείας από την εφαρµογή του άρθρου 64 AF. Ωστόσο, το εν λόγω άρθρο παρέχει στον CEO τη διακριτική εξουσία για την επιλογή της χρονικής στιγµής της υποβολής του αιτήµατος και για τον προσδιορισµό του «συγκεκριµένου τρόπου και της µορφής» της πρόσβασης στις πληροφορίες των µεταφορέων για τους επιβάτες. Σύµφωνα µε τις αρχές της Αυστραλίας, ο «τρόπος και η µορφή» του αιτήµατος αποτελεί νοµικά δεσµευτικό έγγραφο που περιγράφει λεπτοµερώς την πρόσβαση στο σύστηµα και την παροχή δεδοµένων. Ο νόµος περί διοίκησης τελωνείων του 1985 Το άρθρο 16 του νόµου περί διοίκησης τελωνείων του 1985 (εφεξής καλούµενος «νόµος περί διοίκησης τελωνείων») ρυθµίζει την καταγραφή και την ανακοίνωση «προστατευόµενων πληροφοριών». Οποιαδήποτε δεδοµένα PNR στα οποία αποκτούν πρόσβαση οι τελωνειακές αρχές αποτελούν «προστατευόµενες πληροφορίες» υπό την έννοια του εν λόγω άρθρου και η καταγραφή και ανακοίνωση των εν λόγω πληροφοριών θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε το εν λόγω τµήµα. Οι προστατευόµενες πληροφορίες αποτελούν «πληροφορίες που άµεσα ή έµµεσα περιέρχονται στη γνώση, ή στην κατοχή προσώπου κατά την διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων του (ανεξάρτητα από το γεγονός εάν οι πληροφορίες αφορούν τα καθήκοντά του).» Ο νόµος περί διοίκησης τελωνείων απαγορεύει τη µη εξουσιοδοτηµένη καταγραφή και ανακοίνωση ορισµένων πληροφοριών που έχουν στην κατοχή τους οι τελωνειακές αρχές, προβλέπει εξαιρέσεις σε ότι αφορά την απαγόρευση και περιλαµβάνει συγκεκριµένες διατάξεις για την εξουσιοδοτηµένη ανακοίνωση «προσωπικών πληροφοριών». 5 Ο νόµος περί διοίκησης τελωνείων έχει ως σηµείο εκκίνησης την απαγόρευση της καταγραφής ή της ανακοίνωσης προστατευόµενων πληροφοριών εκτός 5 «Προσωπικές πληροφορίες» όπως ορίζονται στο νόµο περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής του 1988, στον οποίο παραπέµπει το υποτµήµα 1 Α του νόµου περί διοίκησης τελωνείων. -4-

5 εάν χορηγείται η δυνατότητα από το άρθρο 16, ή όπως απαιτείται η εγκρίνεται από άλλο νόµο ή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων του προσώπου. 6 Ο νόµος περί διοίκησης τελωνείων εφαρµόζεται στον CEO καθώς και σε περιορισµένη οµάδα ανωτέρων δηµοσίων υπαλλήλων όπως ορίζεται στο υποτµήµα 1AA. Ο νόµος περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής του 1988 Η κυβέρνηση της Κοινοπολιτείας έθεσε σε εφαρµογή το νόµο περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής το 1988, τον λεγόµενο νόµο της Κοινοπολιτείας περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής του 1988 (εφεξής καλούµενος «νόµος περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής»). Ο εν λόγω νόµος καλύπτει κυρίως τις δραστηριότητες των τµηµάτων και των υπηρεσιών της οµοσπονδιακής κυβέρνησης, µε την υποβολή τους σε σειρά αρχών περί ιδιωτικότητας των πληροφοριών (Information Privacy Principles - IPP) βάσει των κατευθυντήριων γραµµών του ΟΟΣΑ του 1980 που διέπουν την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των διασυνοριακών ροών δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, υπό την εποπτεία ενός επιτρόπου για την ιδιωτική ζωή. 7 Ως υπηρεσία της κυβέρνησης της Κοινοπολιτείας, η τελωνειακή αρχή υπόκειται στις διατάξεις για το δηµόσιο τοµέα του νόµου περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής (βλέπε παράρτηµα Α που περιλαµβάνει σύνοψη του εν λόγω νόµου). Οι περισσότερες από τις IPP εφαρµόζονται σε αρχεία που περιλαµβάνουν προσωπικές πληροφορίες, αλλά όχι στις ίδιες τις πληροφορίες. Η οµάδα εργασίας αντιλαµβάνεται ότι ο ορισµός του αρχείου επιβεβαιώνει ότι οι βάσεις δεδοµένων, π.χ., καλύπτονται από το νόµο περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Η οµάδα εργασίας σηµειώνει ότι οιεσδήποτε πληροφορίες PNR που διατηρούνται από τις τελωνειακές αρχές αποτελούν επίσης «προσωπικές πληροφορίες» µε την έννοια και για το σκοπό του νόµου περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής του Κατά συνέπεια, οι τελωνειακές αρχές υποχρεούνται να χειρίζονται τις πληροφορίες σύµφωνα µε τον εν λόγω νόµο, και σε ότι αφορά τη συλλογή, χρήση, διατήρηση και δηµοσιοποίηση οιονδήποτε τέτοιων δεδοµένων. Οι IPP αναθέτουν υποχρεώσεις στις υπηρεσίες της κυβέρνησης της Κοινοπολιτείας για τον κατάλληλο χειρισµό των προσωπικών πληροφοριών στους ακόλουθους τοµείς: Συλλογή και ζήτηση προσωπικών πληροφοριών (IPP 1 έως 3) Αποθήκευση και ασφάλεια (IPP 4) Ταυτοποίηση των κατεχόµενων προσωπικών πληροφοριών (IPP 5) Πρόσβαση του προσώπου στις προσωπικές του πληροφορίες (IPP 6) ικαιώµατα διόρθωσης (IPP 7) Απαίτηση να είναι οι προσωπικές πληροφορίες ακριβείς, ενηµερωµένες και εκτενείς (IPP 8) Απαίτηση να χρησιµοποιούνται οι προσωπικές πληροφορίες αποκλειστικά για σχετικό σκοπό (IPP 9) Περιορισµοί στη χρήση των προσωπικών πληροφοριών (IPP 10), και Περιορισµοί στην ανακοίνωση των προσωπικών πληροφοριών (IPP 11). Σύµφωνα µε την κυβέρνηση της Αυστραλίας, ο επίτροπος για την ιδιωτική ζωή διεξάγει ελέγχους στις υπηρεσίες της κυβέρνησης της Κοινοπολιτείας ώστε να εξασφαλίσει τη συµµόρφωσή τους µε τις IPP. Σύµφωνα µε την εν λόγω κυβέρνηση, οι τελωνειακές αρχές έχουν θεσπίσει επίσηµες διαδικασίες για τον έλεγχο της πρόσβασης σε 6 7 Άρθρο 16, παράγραφος 2. Όπως προβλέπεται στο άρθρο 14 του νόµου. Βλέπε επίσης -5-

6 πληροφορίες για τους επιβάτες τόσο από τον επίτροπο για την ιδιωτική ζωή όσο και από την υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου των τελωνείων. Πρόταση για τροποποίηση του νόµου περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής ώστε να δίνεται η δυνατότητα στον επίτροπο ιδιωτικής ζωής να διεξάγει έλεγχο στις τελωνειακές αρχές για την εξασφάλιση της απόρριψης των αναγνωρίσιµων δεδοµένων PNR έχει υποβληθεί προς εξέταση στον Υπουργό ικαιοσύνης. 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΙΕΥΘΕΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ PNR ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ Η οµάδα εργασίας σηµειώνει τις διευκρινίσεις που παρασχέθηκαν από τις αρχές της Αυστραλίας σχετικά µε το εν λόγω θέµα. Σύµφωνα µε αυτές, οι διευθετήσεις πρόσβασης PNR των τελωνείων περιλαµβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία και λειτουργούν µε τον τρόπο που περιγράφεται παρακάτω. Επεξεργασία και διατήρηση δεδοµένων PNR Η πρόσβαση στα δεδοµένα PNR µέσω του δικτύου SITA περιγράφεται στο παράρτηµα που αποτελεί µέρος της παρούσας γνωµοδότησης. Το PNR στο οποίο πραγµατοποιήθηκε πρόσβαση δεν περιλαµβάνει ιστορικά δεδοµένα, αλλά µόνο PNR για τωρινές πτήσεις. Το πρώτο στάδιο της επεξεργασίας των δεδοµένων PNR από τις τελωνειακές αρχές περιλαµβάνει µία αυτοµατοποιηµένη αξιολόγηση κινδύνου µε χρήση λογισµικού συστήµατος εξέτασης. Αυτό σηµαίνει ότι ορισµένα δεδοµένα που περιλαµβάνονται σε PNR αεροπορικής εταιρείας (δεδοµένα κράτησης θέσεων και ελέγχου εισιτηρίων των επιβατών) υποβάλλονται σε λογισµικό αυτοµατοποιηµένης ανάλυσης ιδιαίτερων χαρακτηριστικών. Το εν λόγω λογισµικό αναλύει το 95% έως το 97% των επιβατών κατά µέσο όρο σε µια συγκεκριµένη πτήση, των οποίων το PNR αξιολογείται ότι δεν ταιριάζει µε προφίλ κινδύνου. Το PNR των εν λόγω επιβατών δεν εξετάζεται ούτε τηλεφορτώνεται από τις τελωνειακές αρχές και δεν πραγµατοποιούνται περαιτέρω ενέργειες σε ότι αφορά την πρόσβαση σε ή την αξιολόγηση του PNR τους. Η πρώτη ανθρώπινη παρέµβαση πραγµατοποιείται όταν οι τελωνειακοί υπάλληλοι εξετάζουν τα δεδοµένα PNR του υπολοίπου 3% έως 5% των επιβατών (κατά µέσο όρο σε µια συγκεκριµένη πτήση) που επέλεξε το λογισµικό αυτοµατοποιηµένης ανάλυσης ιδιαίτερων χαρακτηριστικών. Το PNR των εν λόγω επιβατών εξετάζεται οπτικά από τελωνειακό υπάλληλο της µονάδας ανάλυσης επιβατών (Passenger Analysis Unit -PAU) που βρίσκεται στην Καµπέρα και αναλαµβάνει να εκπονήσει την ανάλυση απειλής. Εάν ύστερα από περαιτέρω ανάλυση εξακολουθούν να ευσταθούν λόγοι ώστε να θεωρηθεί ότι ο επιβάτης αποτελεί κίνδυνο, ενδέχεται να αποφασιστεί η σύλληψή του κατά την άφιξή του στα σύνορα της Αυστραλίας. Αυτή η κατηγορία αναλογεί σε 0,05% έως 0,1% των επιβατών κατά µέσο όρο σε µια συγκεκριµένη πτήση. Οι τελωνειακές αρχές στα σύνορα (αερολιµένες) εξετάζουν περαιτέρω το θέµα και προβαίνουν στην τελική απόφαση για τη σύλληψη ή όχι του επιβάτη. Σε ότι αφορά τη διατήρηση των δεδοµένων PNR, δεν υφίσταται δια του νόµου υποχρέωση των τελωνειακών αρχών να διατηρούν τα δεδοµένα PNR. Οµοίως δεν υφίσταται δια του νόµου απαγόρευση των τελωνειακών αρχών να αποθηκεύουν τα εν λόγω δεδοµένα. Τα δεδοµένα PNR των επιβατών που αξιολογούνται µέσω του λογισµικού αυτοµατοποιηµένης ανάλυσης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και αξιολογούνται ως χαµηλού κινδύνου (95% έως 97% των επιβατών) δεν διατηρούνται και -6-

7 δεν τηρείται αρχείο αυτών των πληροφοριών PNR. Συνεπώς, οι τελωνειακές αρχές εφαρµόζουν γενική πολιτική µη διατήρησης των εν λόγω δεδοµένων. Για το 0,05% έως το 0,1% των επιβατών που παραπέµπονται στις τελωνειακές αρχές για περαιτέρω αξιολόγηση, τα δεδοµένα PNR της αεροπορικής εταιρείας διατηρούνται προσωρινά αλλά δεν αποθηκεύονται, έως ότου ολοκληρωθεί η αξιολόγηση στα σύνορα. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, τα δεδοµένα PNR διαγράφονται από τον Η/Υ του αρµόδιου τελωνειακού υπαλλήλου PAU και δεν καταχωρούνται σε βάσεις δεδοµένων της Αυστραλίας. Οι τελωνειακές αρχές διατηρούν τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα στα οποία πραγµατοποιείται πρόσβαση από το PNR, µόνο εφόσον ο επιβάτης έχει διαπράξει παράβαση έναντι νόµου για την προστασία των συνόρων που διέπεται από τις τελωνειακές αρχές. Όταν µία παράβαση θεωρείται εικαζόµενη, τα δεδοµένα διατηρούνται προσωρινά κατά τη διερεύνηση της εικαζόµενης παράβασης. Εάν η έρευνα δεν καταλήξει σε δίωξη και δεν τεκµηριωθεί παράβαση, τα δεδοµένα PNR καταστρέφονται. Η πολιτική της µη διατήρησης των δεδοµένων PNR όπως περιγράφεται παραπάνω προβλέπεται στο πλαίσιο της δέσµευσης των τελωνειακών αρχών έναντι του (οµοσπονδιακού) κοινοβουλίου της Αυστραλίας κατά το διάστηµα που η επιτροπή νοµοθεσίας και συντάγµατος της γερουσίας πραγµατοποιούσε έρευνες για τον τροποποιητικό νόµο του 2002 για την ασφάλεια (νόµος περί τροµοκρατίας) (αριθ. 2) και άλλους σχετικούς νόµους. 8 Με την επιφύλαξη της συµφωνίας του κοινοβουλίου της Αυστραλίας να υποχρεώνονται οι αεροπορικές εταιρείες να ανακοινώνουν δεδοµένα PNR δυνάµει της νοµοθεσίας και προς αναγνώριση των ανησυχιών του οµοσπονδιακού επιτρόπου για την ιδιωτική ζωή σχετικά µε την αποθήκευση των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, οι τελωνειακές αρχές προέβησαν στην ακόλουθη δέσµευση προς το κοινοβούλιο µε την οποία διαβεβαίωσαν ότι δεν αποθηκεύουν δεδοµένα PNR: «Οι τελωνειακές αρχές δεν διατηρούν ή αποθηκεύουν οιεσδήποτε πληροφορίες για επιβάτες εκτός εάν ο επιβάτης έχει αναγνωριστεί ότι αναλαµβάνει παράνοµη δραστηριότητα ή οι πληροφορίες απαιτούνται ως µυστικές σε περίπτωση διερεύνησης µιας εικαζόµενης παράβασης.» 9 Τα πορίσµατα της επιτροπής της γερουσίας και οι προσδοκίες του κοινοβουλίου για τις τελωνειακές αρχές σε ότι αφορά την πρόσβαση στα δεδοµένα PNR αντικατοπτρίζονται στις παραγράφους 4.80 έως 4.87 της έκθεσης της επιτροπής του Μαΐου Σύµφωνα µε τις διευκρινίσεις που δόθηκαν από τις αρχές της Αυστραλίας, η εν λόγω δέσµευση έχει δεσµευτικό χαρακτήρα. Ανεξάρτητα από την περίπτωση αλλαγής του διευθυντή των τελωνειακών αρχών ή του υπουργού, η παραβίαση της δέσµευσης είναι πιθανή εφόσον αλλάξουν οι συνθήκες. Ως εκ τούτου, ο διευθυντής των τελωνειακών αρχών δεσµεύεται να τηρήσει την εν λόγω δέσµευση καθώς σε αντίθετη περίπτωση επιδεικνύει ασέβεια προς το κοινοβούλιο ενεργώντας σε αντίθεση µε την πρόθεση του άρθρου 64 AF. Βάσει της εν λόγω δέσµευσης, οι τελωνειακές αρχές ανέπτυξαν αυστηρές λειτουργικές διαδικασίες που διέπουν τη χρήση δεν δεδοµένων PNR οι οποίες συγκεκριµένα αποτρέπουν τη διατήρηση δεδοµένων. Οµοίως, το σύστηµα πληροφορικής που χρησιµοποιείται για την ανάλυση PNR έχει σχεδιαστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να µη µπορεί να διατηρεί τα δεδοµένα. 8 9 Απάντηση της Αυστραλίας του Νοεµβρίου 2003, σελίδα 2. Απάντηση της Αυστραλίας του Ιουνίου 2003, σελίδες 9-10 απάντηση της Αυστραλίας του Νοεµβρίου 2003, σελίδα

8 Η οµάδα εργασίας κατανοεί ότι το αυστραλέζικο σύστηµα αποτρέπει τη γενικευµένη και παρατεταµένη αποθήκευση και επακόλουθη επεξεργασία των δεδοµένων PNR και σηµειώνει τις διευκρινίσεις και τις διασφαλίσεις που παρείχε η κυβέρνηση της Αυστραλίας. Όπως προαναφέρθηκε, τα δεδοµένα PNR ενός επιβάτη διατηρούνται µόνο εφόσον ο επιβάτης διαπιστώνεται ότι έχει διαπράξει παράβαση έναντι νόµου για την προστασία των συνόρων υπό τη διοίκηση των τελωνειακών αρχών. Όταν µία παράβαση είναι εικαζόµενη, τα δεδοµένα κρατούνται προσωρινά κατά τη διερεύνηση της εικαζόµενης παράβασης. Εάν η έρευνα δεν καταλήξει σε δίωξη ή εάν δεν αποδειχθεί η παράβαση, τα δεδοµένα PNR καταστρέφονται. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις δεν τηρείται αρχείο των πληροφοριών PNR. Επιπλέον, οι τελωνειακές αρχές δεν διαθέτουν πλέον πρόσβαση σε οιαδήποτε δεδοµένα µίας συγκεκριµένης πτήσης µετά από τη διαγραφή τους από τα συστήµατα των αεροπορικών εταιρειών 24 έως 48 ώρες µετά την προσγείωση της πτήσης. Ως εκ τούτου, από την προοπτική της προστασίας των δεδοµένων, η οµάδα εργασίας σηµειώνει ότι το εν λόγω σύστηµα παρουσιάζει µια σηµαντική και θεµελιώδη διαφορά σε σύγκριση µε την προσέγγιση των ΗΠΑ, όπου τα δεδοµένα PNR τηλεφορτώνονται από τις βάσεις δεδοµένων των αεροπορικών εταιρειών και αποθηκεύονται σε µία ξεχωριστή βάση δεδοµένων για µεταγενέστερη επεξεργασία. Η οµάδα εργασίας επίσης σηµειώνει ότι το σύστηµα της Αυστραλίας συνεπάγεται τη συστηµατική κοινοποίηση των δεδοµένων PNR από τις αεροπορικές εταιρείες στις αρχές της Αυστραλίας. Παράλληλα, κάθε επικοινωνία από αεροπορική εταιρεία αφορά µόνο µία συγκεκριµένη πτήση και κάθε PNR που έχει δηµιουργηθεί για πτήση είναι συγκεκριµένο για την εν λόγω πτήση. Ως εκ τούτου, το PNR στο οποίο υπήρξε πρόσβαση δεν περιλαµβάνει ιστορικά δεδοµένα. Κατά συνέπεια, η οµάδα εργασίας βασίζει τη θέση της στη διάδραση µεταξύ της συστηµατικής επικοινωνίας δεδοµένων PNR, στο γεγονός ότι τα εν λόγω δεδοµένα είναι συγκεκριµένα για κάθε πτήση και στη γενική πολιτική µη διατήρησης των δεδοµένων PNR που εφαρµόζουν οι αρχές της Αυστραλίας. Σκοπός των τελωνειακών αρχών για την πρόσβαση στα δεδοµένα PNR Η οµάδα εργασίας σηµειώνει ότι σύµφωνα µε τις αρχές της Αυστραλίας, ο σκοπός των τελωνειακών αρχών για την πρόσβαση στα δεδοµένα PNR των επιβατών συνίσταται «στην εφαρµογή της απόφασης της κυβέρνησης της Αυστραλίας να υπάρχει πρόσβαση σε όλα τα δεδοµένα PNR των επιβατών σε πτήσεις προς και από την Αυστραλία ούτως ώστε να βελτιωθεί η προστασία των συνόρων µέσω της ταυτοποίησης των επιβατών αυτών που ενδέχεται να αποτελέσουν απειλή για τροµοκρατική ή σχετική εγκληµατική δραστηριότητα». 10 Η πρόσβαση περιορίζεται στις πτήσεις εκείνες που ορίζονται ως διεθνείς πτήσεις της Αυστραλίας στο άρθρο 64 AF παράγραφος (6) του νόµου περί τελωνείων, δηλαδή πτήσεις που αφορούν τη µετάβαση προς και µέσω Αυστραλίας ή την αναχώρηση από την Αυστραλία. 11 Στοιχεία δεδοµένων PNR στα οποία πραγµατοποιείται πρόσβαση Τα δεδοµένα PNR που συλλέγονται για επεξεργασία από τις τελωνειακές αρχές περιλαµβάνουν πληροφορίες που περιέχονται στο αρχείο ονοµάτων επιβατών που τηρείται στους διάφορους τοµείς των σκελών κράτησης θέσεων και ελέγχου εισιτηρίων Απάντηση της Αυστραλίας του Νοεµβρίου 2003, σελίδα 1. Απάντηση της Αυστραλίας του Μαΐου 2003, θέµα 3, σελίδες 3 και

9 του συστήµατος ηλεκτρονικής κράτησης της αεροπορικής εταιρείας (Computer Reservation System - CRS) για επιβάτες σε πτήσεις προς ή από την Αυστραλία. 12 Σύµφωνα µε τις αρχές της Αυστραλίας, ο αρχικός ηλεκτρονικός έλεγχος των δεδοµένων των επιβατών εστιάζεται σε µία περιορισµένη οµάδα στοιχείων δεδοµένων PNR, δηλαδή σε 18 στοιχεία δεδοµένων PNR. Από τα εν λόγω στοιχεία κανένα δεν εστιάζεται σε ευαίσθητα δεδοµένα που οι τελωνειακές αρχές συµφωνούν ότι µπορούν να φιλτράρονται, ή σε δεδοµένα όπως τα δεδοµένα τακτικών πελατών. Η οµάδα εργασίας αξιολόγησε τα 18 στοιχεία δεδοµένων PNR που χρησιµοποιούνται από το λογισµικό σύστηµα αυτοµατοποιηµένης ανάλυσης ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που εφαρµόζουν οι τελωνειακές αρχές έναντι των στοιχείων δεδοµένων PNR που περιλαµβάνονται στη γνωµοδότηση 4/2003 της 13 ης Ιουνίου Η οµάδα εργασίας σηµειώνει ότι από τα 18 στοιχεία δεδοµένων PNR, τα 7 στοιχεία δεδοµένων PNR 14 δεν αποτελούν µέρος των στοιχείων δεδοµένων PNR που θεωρήθηκαν µη υπερβολικά µε τη γνώµη 4/2003. Επιπλέον, 4 στοιχεία δεδοµένων PNR 15 δεν είχαν εξεταστεί νωρίτερα από την οµάδα εργασίας. Εάν, ως αποτέλεσµα της αυτοµατοποιηµένης ανάλυσης ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, ένας επιβάτης χαρακτηρισθεί ως ενδεχόµενος κίνδυνος, και άλλα στοιχεία δεδοµένων PNR µπορούν να ελεγχθούν από εξουσιοδοτηµένο τελωνειακό υπάλληλο 5 από τα εν λόγω στοιχεία 16 δεν αποτελούν µέρος των στοιχείων δεδοµένων που θεωρούνται µη υπερβολικά στην προαναφερθείσα γνώµη, ενώ δύο στοιχεία δεδοµένων 17 δεν έχουν αξιολογηθεί από την οµάδα εργασίας στη γνώµη της 4/2003. Η οµάδα εργασίας σηµειώνει ότι οι τελωνειακές αρχές µπορούν να αξιολογούν ολόκληρο το PNR συµπεριλαµβανοµένων των ευαίσθητων δεδοµένων σε περιπτώσεις υποψίας υψηλού κινδύνου. Αυτό ενδέχεται να αφορά το 0,05% έως το 0,1% (κατά µέσο όρο σε µία συγκεκριµένη πτήση) που επιλέγονται από το λογισµικό αυτοµατοποιηµένης ανάλυσης ιδιαίτερων χαρακτηριστικών ως ενδεχόµενος κίνδυνος. Τρόπος και µορφή πρόσβασης στα δεδοµένα PNR Η πρόσβαση των τελωνειακών αρχών µέσω λογισµικού αυτοµατοποιηµένης αξιολόγησης κινδύνου στα στοιχεία δεδοµένων PNR που παρουσιάστηκαν παραπάνω επιτρέπεται εφόσον πραγµατοποιείται µε συγκεκριµένο τρόπο και µορφή που προβλέπεται στο άρθρο 64AF παράγραφος (1) εδάφιο (α) του νόµου περί τελωνείων και περιγράφεται σε ειδικό έγγραφο για τον τρόπο και τη µορφή. Σύµφωνα µε τις αρχές της Αυστραλίας, κάθε άλλη µορφή πρόσβασης θεωρείται παράνοµη σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της Αυστραλίας. Πέρα από το έγγραφο τρόπου και µορφής, ένα έγγραφο Συνηµµένο στην απάντηση από την Αυστραλία του Νοεµβρίου Σελίδα 8 της παρούσας γνωµοδότησης. Πληροφορίες για όλους τους τρόπους πληρωµής (χωρίς στοιχεία), ταξιδιωτικά πρακτορεία, ταξιδιωτικοί πράκτορες, πληροφορίες για την κοινή εκµετάλλευση πτήσεων, τµηµατικές πληροφορίες PNR, πληροφορίες OSI και πληροφορίες SSR. Τα δεδοµένα PNR που θεωρούνται υπερβολικά είναι οι ηµεροµηνίες κράτησης, οι προβλεπόµενες ηµεροµηνίες ταξιδιού, το δροµολόγιο ταξιδιού για συγκεκριµένα PNR, το ιστορικό µη προσέλευσης, ο αριθµός αποσκευών, οι αριθµοί επισήµανσης αποσκευών και οι επιβεβαιωµένες αναχωρήσεις. Πόλη έκδοσης εισιτηρίου, υπηκοότητα, έτος γεννήσεως και ηµεροµηνία αγοράς εισιτηρίου. Αριθµός ταξιδιωτών στο PNR, πληροφορίες καθίσµατος, αριθµός τηλεφώνου επαφής, ταξιδιωτικό καθεστώς, γενικές παρατηρήσεις και συλλεγµένες πληροφορίες apis/api. Ηµεροµηνία γέννησης και πλήρες όνοµα του ταξιδιώτη. -9-

10 διευθέτησης για την πρόσβαση στο σύστηµα περιγράφει τις διαδικασίες που επιτρέπουν τη διαχείριση της πρόσβασης των τελωνειακών αρχών σε πληροφορίες για τους επιβάτες αεροπορικών εταιρειών σύµφωνα µε το νόµο των τελωνείων, το νόµο περί διοίκησης τελωνείων και το νόµο περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Ο τρόπος πρόσβασης περιγράφεται ως συνεχής, πραγµατικού χρόνου, τηλεµατική ηλεκτρονική πρόσβαση στα στοιχεία CRS του συστήµατος ή των συστηµάτων πληροφορικής της αεροπορικής εταιρείας που χρησιµοποιούνται για την αποθήκευση πληροφοριών για τους επιβάτες. Η πρόσβαση προσφέρεται µόνο για ανάγνωση (όπως προβλέπεται επίσης στη παράγραφος 2.3 εδάφιο γ) της διευθέτησης για την πρόσβαση στο σύστηµα σε ότι αφορά την πρόσβαση των τελωνειακών αρχών σε πληροφορίες για τους επιβάτες αεροπορικών εταιρειών) και διατίθεται µόνο σε περιορισµένο αριθµό τελωνειακών υπαλλήλων που έχουν λάβει εξουσιοδότηση από τον CEO. Τα δικαιώµατα πρόσβασης παρέχονται από την αεροπορική εταιρεία. Η µορφή της πρόσβασης πλαισιώνεται από ειδικά σχεδιασµένο λογισµικό για τις τελωνειακές αρχές. Το εν λόγω λογισµικό προορίζεται για το σύστηµα πληροφορικής των τελωνειακών αρχών που συνδέεται µε το σύστηµα της αεροπορικής εταιρείας µέσω του δικτύου SITA. Η τεχνική επεξεργασία για την πρόσβαση σε πληροφορίες PNR µέσω του SITA περιγράφεται σε τεχνικό παράρτηµα της παρούσας γνωµοδότησης. Αρχικός αποδέκτης των δεδοµένων PNR Η οµάδα εργασίας σηµειώνει ότι οι τελωνειακές αρχές αποτελούν τη µοναδική διοίκηση µε πρόσβαση στα δεδοµένα PNR που διαβιβάζουν οι αεροπορικές εταιρείες. Η πρόσβαση στις τελωνειακές αρχές περιορίζεται σε µια µικρή οµάδα υπαλλήλων που υπάγονται στην οµάδα ανάλυσης επιβατών στην έδρα των τελωνειακών αρχών στην Καµπέρα. Προτού αποκτήσει πρόσβαση στις πληροφορίες των επιβατών κάθε υπάλληλος πρέπει να έχει λάβει σχετική εξουσιοδότηση από τον CEO των τελωνειακών αρχών σύµφωνα µε το άρθρο 64AF παράγραφος (1) του νόµου περί τελωνείων. Η εν λόγω διάταξη ορίζει ότι ο φορέας εκµετάλλευσης διεθνούς αεροπορικής υπηρεσίας επιβατών λαµβάνει αίτηµα από τον CEO ώστε να επιτραπεί στους εξουσιοδοτηµένους υπαλλήλους η συνεχής πρόσβαση στις πληροφορίες επιβατών του αεροµεταφορέα. Το έγγραφο τρόπου και µορφής που προσδιορίζει την πρόσβαση στις πληροφορίες των επιβατών αεροπορικών εταιρειών προβλέπει ότι «ο διευθυντής των τελωνειακών αρχών εξουσιοδοτεί αριθµό υπαλλήλων που κατέχουν ορισµένες θέσεις για πρόσβαση στο σύστηµά σας. Τα στοιχεία των υπαλλήλων που καλύπτουν τις εν λόγω θέσεις πρόκειται να σας κοινοποιηθούν µέσω εντύπου εγγραφής/αίτησης για κωδική ονοµασία του χρήστη και κωδικό πρόσβασης που έχετε προβλέψει.» Αναφορά σε «εξουσιοδοτηµένους υπαλλήλους» επίσης γίνεται στο πλαίσιο της διευθέτησης για την πρόσβαση στο σύστηµα που προβλέπει τις διευθετήσεις για την πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστηµα µεταξύ τελωνειακών αρχών και αεροπορικών εταιρειών. Ορίζει ότι µόνο εξουσιοδοτηµένοι υπάλληλοι των τελωνειακών αρχών µπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύστηµα της αεροπορικής εταιρείας (παράγραφος 2.2) ενώ επίσης αναφέρει ότι οι τελωνειακές αρχές κοινοποιούν στην ενδιαφερόµενη αεροπορική εταιρεία τα ονόµατα των εξουσιοδοτηµένων υπαλλήλων, και επισηµαίνει ότι η πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστηµα της αεροπορικής εταιρείας περιορίζεται στους εξουσιοδοτηµένους υπαλλήλους (ή στις καθορισµένες ηλεκτρονικές διευθύνσεις που -10-

11 χρησιµοποιούνται για την αυτοµατοποιηµένη πρόσβαση στο σύστηµα και την ανάλυση πληροφοριών PNR) (παράγραφος 2.3). Περαιτέρω διαβίβαση Τα δεδοµένα PNR στα οποία έχει πραγµατοποιηθεί πρόσβαση από τις τελωνειακές αρχές µπορούν να διαβιβαστούν σε ορισµένα τρίτα µέρη µόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Όταν οι τελωνειακές αρχές υποχρεούνται µε εντολή δικαστηρίου να ανακοινώσουν πληροφορίες στο δικαστήριο. β) ιαβιβάζονται δεδοµένα στην οµοσπονδιακή αστυνοµία της Αυστραλίας (Australian Federal Police - AFP) για περαιτέρω διερεύνηση και δίωξη για παράβαση σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της Αυστραλίας, όταν πρόσωπο που έχει αφιχθεί στα σύνορα της Αυστραλίας εικάζεται από τις τελωνειακές αρχές ότι έχει διαπράξει παράβαση. Οι τελωνειακές αρχές δεν διαβιβάζουν ολόκληρο το PNR στην AFP, αλλά έχουν τη δυνατότητα σε ορισµένες περιπτώσεις να διαβιβάζουν συγκεκριµένα δεδοµένα που οδήγησαν στη σύλληψη του επιβάτη. Η πρόσβαση στα στοιχεία πιστωτικής κάρτας και τηλεφώνου προσφέρεται µόνο βάση εντάλµατος έρευνας. Σύµφωνα µε υπουργικές διευθετήσεις µεταξύ των τελωνειακών αρχών και της AFP, όλες οι σοβαρές παραβάσεις, (π.χ. τροµοκρατικές δραστηριότητες και λαθρεµπόριο ναρκωτικών που διαπιστώνονται από τις τελωνειακές αρχές στα σύνορα) επισηµαίνονται από τις τελωνειακές αρχές στην AFP για διερεύνηση και δίωξη. Η AFP, ως κυβερνητική υπηρεσία της Κοινοπολιτείας, υπόκειται στο νόµο της ιδιωτικής ζωής. Η IPP 11 του εν λόγω νόµου προβλέπει συγκεκριµένα ότι η υπηρεσία που λαµβάνει πληροφορίες από τις τελωνειακές αρχές δεν χρησιµοποιεί ή ανακοινώνει τις πληροφορίες για σκοπό άλλο από το σκοπό για τον οποίο οι πληροφορίες παρασχέθηκαν στην υπηρεσία. Επιπλέον, το άρθρο 60A του νόµου περί οµοσπονδιακής αστυνοµίας της Αυστραλίας το 1979 υποβάλλει σε υποχρέωση απορρήτου όλα τα µέλη της AFP. Σύµφωνα µε το εν λόγω άρθρο, τα τωρινά και τα πρώην µέλη της AFP δεν πρέπει άµεσα ή έµµεσα να καταγράφουν ή να ανακοινώνουν πληροφορίες των οποίων έλαβαν γνώση στο πλαίσιο των καθηκόντων τους εκτός από τις περιπτώσεις που έχουν σχετική εξουσιοδότηση από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου, ή σύµφωνα µε άλλες διατάξεις, ή στο πλαίσιο της εκτέλεσης των καθηκόντων τους ως µελών της AFP. Η παράβαση του άρθρου 60 συνεπάγεται ποινή φυλάκισης για περίοδο µέχρι 2 ετών. Σε ότι αφορά την περαιτέρω διαβίβαση των δεδοµένων PNR, οι τελωνειακές αρχές υπόκεινται στην IPP 11 όπως προβλέπεται στο άρθρο 14 περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Η εν λόγω IPP επιβάλει συγκεκριµένους περιορισµούς στην ανακοίνωση προσωπικών πληροφοριών. Ο αρµόδιος για την τήρηση αρχή (µε όµοια στοιχεία µε τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδοµένων µε την έννοια της οδηγίας) δεν ανακοινώνει προσωπικές πληροφορίες για δευτερεύοντα σκοπό εκτός από ορισµένες συγκεκριµένες εξαιρέσεις. Αυτές περιλαµβάνουν: τη συγκατάθεση του ενδιαφερόµενου προσώπου, το γεγονός ότι η ανακοίνωση των πληροφοριών απαιτείται ή εξουσιοδοτείται από το νόµο και για λόγο που θεωρείται εύλογα αναγκαίος για την επιβολή του ποινικού δικαίου, για νόµο που επιβάλει χρηµατική ποινή ή για την προστασία των δηµοσίων εσόδων. -11-

AΡΘΡΟ 29 Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων

AΡΘΡΟ 29 Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων AΡΘΡΟ 29 Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων 5401/01/EL/Τελικό WP 55 Έγγραφο εργασίας για την επιτήρηση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών στον τόπο εργασίας Εκδόθηκε στις 29 Μαΐου 2002 Σχόλια: *

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. Έκθεση αξιολόγησης της οδηγίας για τη διατήρηση δεδοµένων (Οδηγία 2006/24/EΚ)

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. Έκθεση αξιολόγησης της οδηγίας για τη διατήρηση δεδοµένων (Οδηγία 2006/24/EΚ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.4.2011 COM(2011) 225 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έκθεση αξιολόγησης της οδηγίας για τη διατήρηση δεδοµένων (Οδηγία 2006/24/EΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισµός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4289, 29/7/2011 Ο ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΕΥΡΩΠΟΛ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4289, 29/7/2011 Ο ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΕΥΡΩΠΟΛ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 Ο ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΕΥΡΩΠΟΛ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 Για σκοπούς- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 121, 15.5.2009, σ. 37. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 332, 17.12.2009, σ. 17. (α) διασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη 5/2005 της Οµάδας Εργασίας του άρθρου 29 για τη χρήση δεδοµένων θέσης µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας

Γνώµη 5/2005 της Οµάδας Εργασίας του άρθρου 29 για τη χρήση δεδοµένων θέσης µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας Οµάδα Εργασίας του άρθρου 29 για την προστασία των δεδοµένων 2130/05/EL WP 115 Γνώµη 5/2005 της Οµάδας Εργασίας του άρθρου 29 για τη χρήση δεδοµένων θέσης µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006)

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013.

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013. L 354/132 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.12.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΙΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2000 για ορισµένες νοµικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εµπορίου, στην εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 165/63 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007 5.12.2007 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 319/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές.

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές. L 211/94 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/73/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Τα υγειονομικά συστήματα βρίσκονται σε τεράστια εξέλιξη

Τα υγειονομικά συστήματα βρίσκονται σε τεράστια εξέλιξη Τα υγειονομικά συστήματα βρίσκονται σε τεράστια εξέλιξη Οι αλλαγές που εισάγονται από την ηλεκτρονική υγεία, μεταβάλλουν τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν οι συμμετέχοντες (ιατροί, ασθενείς, προμηθευτές

Διαβάστε περισσότερα

(4) Οι ελάχιστες προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας για τις. (5) Κύριος στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η θέσπιση ενός

(4) Οι ελάχιστες προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας για τις. (5) Κύριος στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η θέσπιση ενός 13.12.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 326/13 ΟΔΗΓΙΑ 2005/85/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 3.3.2001 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 63/21 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 438/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Μαρτίου2001 για θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής τουκανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999

Διαβάστε περισσότερα

20 εκεµβρίου 2004 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΙ

20 εκεµβρίου 2004 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΙ 20 εκεµβρίου 2004 Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 11, 12, 16, 17, 18, 19 ΚΑΙ 20 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 178/2002 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιλεγμένα κείμενα αναφοράς

Επιλεγμένα κείμενα αναφοράς Οδηγία 2005/85/ΕΚ σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα Επιλεγμένα κείμενα αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 2010 Φωτογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2001, για τη σκόπιµη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών στο περιβάλλον και την κατάργηση της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69

31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 809/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 22.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1725-2547 L 337 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 52ο έτος 18 Δεκεμβρίου 2009 Περιεχόμενα I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 5085/99/EN/FINAL WP 25 ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Σύσταση 3/99 σχετικά µε τη διατήρηση δεδοµένων κίνησης από τους παρόχους υπηρεσιών Internet

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων 2005L0036 EL 01.01.2007 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 714/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 267/7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για την ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΤΥΠΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΤΥΠΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΧΕ ΙΟ/22.03.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΤΥΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΤΥΠΗ 2 από 24 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΟΡΙΣΜΟΙ (µε αλφαβητική κατάταξη) 4 ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) 1.2.2002 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 31/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της28ηςιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

32005L0029. Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

32005L0029. Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 32005L0029 Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006 2.9.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 241/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα