ΑΡΘΡΟ 29 - Οµάδα εργασίας για την προστασία των δεδοµένων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΘΡΟ 29 - Οµάδα εργασίας για την προστασία των δεδοµένων"

Transcript

1 ΑΡΘΡΟ 29 - Οµάδα εργασίας για την προστασία των δεδοµένων 10031/03/EL WP 85 Γνωµοδότηση 1/2004 σχετικά µε το επίπεδο προστασίας του εξασφαλίζεται στην Αυστραλία για τη διαβίβαση δεδοµένων του αρχείου ονοµάτων επιβατών από τις αεροπορικές εταιρείες Έκδοση: 16 Ιανουαρίου 2004 Η εν λόγω οµάδα εργασίας συστάθηκε δυνάµει του άρθρου 29 της οδηγίας 95/46/EC. Πρόκειται για ένα ανεξάρτητο συµβουλευτικό σώµα της ΕΕ για την προστασία των δεδοµένων και της ιδιωτικής ζωής. Τα καθήκοντά της ορίζονται στο άρθρο 30 της οδηγίας 95/46/EΚ και στο άρθρο 14 της οδηγίας 97/66/ΕΚ. Τη γραµµατεία της οµάδας έχει αναλάβει η ιεύθυνση E (παροχη υπηρεσιων, δіκаіωмата πνευµатіκης іδіοκτησіаς, και βιοµηχανικη ιδιοκτησια και προστασια των δεδοµενων) της Γενικής ιεύθυνσης "Εσωτερική Αγορά" της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, B-1049 Brussels, Belgium, Γραφείο: C100-6/136. Ιστότοπος:

2 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ 1/2004 ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ που συστάθηκε µε την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 24 Οκτωβρίου 1995 σχετικά µε το επίπεδο προστασίας που εξασφαλίζεται στην Αυστραλία για τη διαβίβαση δεδοµένων του αρχείου ονοµάτων επιβατών από τις αεροπορικές εταιρείες Η ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, έχοντας υπόψη την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 24 Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών 1, και ιδίως τα άρθρα 29 και 30 παράγραφος 1, υποπαράγραφος β), τον εσωτερικό κανονισµό της οµάδας εργασίας 2, και ιδίως τα άρθρα 12 και 14, εκτιµώντας τα εξής: Η κυβέρνηση της Αυστραλίας κάλεσε 3 την Επιτροπή να εξακριβώσει ότι η Αυστραλία εξασφαλίζει επαρκές επίπεδο προστασίας για τη διαβίβαση δεδοµένων του αρχείου ονοµάτων (Passenger Name Record - PNR) από τις αεροπορικές εταιρείες µε την έννοια του άρθρου 25 της οδηγίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε τη σχετική γνωµοδότηση της οµάδας εργασίας, ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ: 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η νοµοθεσία της Αυστραλίας για την προστασία των συνόρων εξουσιοδοτεί τις τελωνειακές αρχές της Αυστραλίας να προβαίνουν σε αξιολόγηση κινδύνου σε ότι αφορά τα δεδοµένα του αρχείου ονοµάτων επιβατών (PNR) των διεθνών αεροπορικών εταιρειών, πριν από την άφιξη των επιβατών στην Αυστραλία. Η εν λόγω νοµοθεσία στοχεύει στην αναβάθµιση της ασφάλειας των συνόρων της Αυστραλίας και εντάσσεται ΕΕ L 281, , σ. 31, στην εξής διεύθυνση: Εγκρίθηκε από την οµάδα εργασίας κατά την τρίτη συνεδρίασή της στις Συνάντηση µεταξύ του Αυστραλού Υπουργού εξωτερικών Downer και του επιτρόπου της ΕΕ Patten στις 26 Ιανουαρίου Επανάληψη του αιτήµατος κατά τη συνάντηση µεταξύ του αυστραλού Υπουργού δικαιοσύνης Williams και του επιτρόπου της ΕΕ Bolkestein την 1 η Οκτωβρίου 2003 και κατά τη συνεδρίαση της υπουργικής τρόικας στη Ρώµη στις 2 Οκτωβρίου

3 συγκεκριµένα στο πλαίσιο της εφαρµογής του εκλογικού προγράµµατος της κυβέρνησης 2001 για την αύξηση της εθνικής ασφάλειας. Η τελωνειακή πρόσβαση στα δεδοµένα PNR, η χρήση και η κοινοποίησή τους σε οποιοδήποτε τρίτο µέρος ρυθµίζεται στο πλαίσιο της νοµοθεσίας της Αυστραλίας από το νόµο περί τελωνείων του 1901 (Customs Act), το νόµο περί διοίκησης τελωνείων του 1985 (Customs Administration Act), το νόµο περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής του 1988 (Privacy Act) και τη δέσµευση των τελωνειακών αρχών προς το Κοινοβούλιο σε σχέση µε τη µη διατήρηση των δεδοµένων PNR. Οι αεροπορικές εταιρείες έχουν την υποχρέωση να παρέχουν στις τελωνειακές αρχές πρόσβαση σε ορισµένα από τα δεδοµένα PNR που έχουν στη διάθεσή τους. Η συµµόρφωση των αεροπορικών εταιρειών µε τις ρυθµίσεις της Αυστραλίας ενδέχεται να δηµιουργήσει προβλήµατα σε σχέση µε την οδηγία 95/46/ΕΚ για την προστασία των δεδοµένων. Η Επιτροπή συνεπώς ξεκίνησε διαπραγµατεύσεις µε την Αυστραλία για τον καθορισµό των όρων που καταστήσουν δυνατή την έγκριση απόφασης για την αναγνώριση επαρκούς προστασίας βάσει του άρθρου 25 παράγραφος 6 της οδηγίας 95/46/ΕΚ. Η Επιτροπή ενηµέρωσε την οµάδα εργασίας για τις εν λόγω διαπραγµατεύσεις. Συγκεκριµένα, η οµάδα εργασίας έλαβε από την Επιτροπή έγγραφο που περιλαµβάνει τη δέσµευση των τελωνειακών αρχών της Αυστραλίας προς το (Οµοσπονδιακό) Κοινοβούλιο της Αυστραλίας σχετικά µε την πρόσβαση σε πληροφορίες για τους επιβάτες αεροπορικών εταιρειών και τη µη διατήρηση των εν λόγω πληροφοριών, καθώς και τα σχετικά µε το εν λόγω θέµα πορίσµατα της Γερουσίας. 4 Η οµάδα εργασίας σηµειώνει ότι η διαβίβαση δεδοµένων PNR από τις αεροπορικές εταιρείες σε αρχές εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκαλούν ανησυχίες στο κοινό και επιφέρουν γενικευµένες και ευαίσθητες συνέπειες από διεθνή, πολιτική και νοµική άποψη. Προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι εν λόγω ανησυχίες πρέπει να περιληφθεί πλήρης εικόνα του σχετικού ρυθµιστικού πλαισίου της Αυστραλίας ως παράρτηµα σε οιαδήποτε απόφαση της Επιτροπής. Η οµάδα εργασίας επίσης συνιστά ότι στο πλαίσιο της απόφασης της Επιτροπής πρέπει να προβλεφθεί µηχανισµός που να εξασφαλίζει ότι τυχόν τροποποιήσεις της σχετικής νοµοθεσίας κοινοποιούνται στην Επιτροπή. 2. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ AΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ (PASSENGER NAME RECORD) Η οµάδα εργασίας σηµειώνει τις διευκρινίσεις που παρασχέθηκαν από την κυβέρνηση της Αυστραλίας σχετικά µε το εν λόγω θέµα. Σύµφωνα µε τις εν λόγω διευκρινίσεις, η νοµοθεσία της Αυστραλίας για τα δεδοµένα PNR καλύπτει τις ακόλουθες περιπτώσεις: Ο νόµος περί τελωνείων του 1901 όπως τροποποιήθηκε Ο τίτλος 7 («Schedule») του τροποποιητικού νόµου του 2002 για την ασφάλεια των συνόρων (νόµος περί τροµοκρατίας), που τροποποίησε το νόµο του 1901 (εφεξής καλούµενος «νόµος περί τελωνείων») τέθηκε σε εφαρµογή στις 2 Αυγούστου 2002 και εξουσιοδοτεί τις τελωνειακές αρχές να λαµβάνουν πληροφορίες για τους επιβάτες αεροπορικών εταιρειών κατόπιν αιτήµατος του διευθυντή των τελωνείων (Chief 4 Απάντηση από την Αυστραλία το Νοέµβριο του 2003 σχετικά µε θέµα που τέθηκε κατά τη διάρκεια βιντεοσυνεδρίας στις 27 Οκτωβρίου 2003 µεταξύ αντιπροσώπων της Επιτροπής και της κυβέρνησης της Αυστραλίας. -3-

4 Executive Officer - CEO). Από αυτή την άποψη το άρθρο 64AF του νόµου περί τελωνείων υποχρεώνει το διεθνή αεροµεταφορέα να παρέχει στις τελωνειακές αρχές πρόσβαση στα δεδοµένα PNR εφόσον το ζητήσει ο CEO. Το άρθρο 64AF παράγραφος (1) εδάφιο (α) προβλέπει ότι το αίτηµα του CEO προς αεροµεταφορέα για πρόσβαση σε πληροφορίες επιβατών διατυπώνεται µε «συγκεκριµένο τρόπο και µορφή». Μόλις το αίτηµα διατυπωθεί από τον CEO, ανάγεται σε επίσηµο νοµικό µέσο και ύστερα από την παραλαβή του από αεροµεταφορέα µετατρέπεται σε δεσµευτική απαίτηση για την παροχή δεδοµένων για τους επιβάτες. Η οµάδα εργασίας σηµειώνει ότι η υποχρέωση για την παροχή πρόσβασης πρέπει να τηρείται παρά το γεγονός ότι οι σχετικές πληροφορίες είναι προσωπικές σύµφωνα µε το νόµο περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής της Αυστραλίας του Το άρθρο 273GAB του νόµου περί τελωνείων επιτρέπει την ανακοίνωση δεδοµένων για τους επιβάτες στις τελωνειακές αρχές παρά το γεγονός ότι οι εν λόγω πληροφορίες είναι προσωπικής φύσης όπως προβλέπεται στο νόµο περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής, και η εν λόγω ανακοίνωση σε άλλη περίπτωση θα ρυθµιζόταν από το νόµο περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Η οµάδα εργασίας σηµειώνει ότι µε την επιβολή ποινής σε περίπτωση µη συµµόρφωσης, η κυβέρνηση της Αυστραλίας διευκρίνισε την πρόθεσή της ότι ο CEO υποχρεούται να ασκεί την εξουσία που προβλέπεται από το άρθρο 64AF. Ο CEO δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια σε ότι αφορά την εξαίρεση οποιασδήποτε αεροπορικής εταιρείας από την εφαρµογή του άρθρου 64 AF. Ωστόσο, το εν λόγω άρθρο παρέχει στον CEO τη διακριτική εξουσία για την επιλογή της χρονικής στιγµής της υποβολής του αιτήµατος και για τον προσδιορισµό του «συγκεκριµένου τρόπου και της µορφής» της πρόσβασης στις πληροφορίες των µεταφορέων για τους επιβάτες. Σύµφωνα µε τις αρχές της Αυστραλίας, ο «τρόπος και η µορφή» του αιτήµατος αποτελεί νοµικά δεσµευτικό έγγραφο που περιγράφει λεπτοµερώς την πρόσβαση στο σύστηµα και την παροχή δεδοµένων. Ο νόµος περί διοίκησης τελωνείων του 1985 Το άρθρο 16 του νόµου περί διοίκησης τελωνείων του 1985 (εφεξής καλούµενος «νόµος περί διοίκησης τελωνείων») ρυθµίζει την καταγραφή και την ανακοίνωση «προστατευόµενων πληροφοριών». Οποιαδήποτε δεδοµένα PNR στα οποία αποκτούν πρόσβαση οι τελωνειακές αρχές αποτελούν «προστατευόµενες πληροφορίες» υπό την έννοια του εν λόγω άρθρου και η καταγραφή και ανακοίνωση των εν λόγω πληροφοριών θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε το εν λόγω τµήµα. Οι προστατευόµενες πληροφορίες αποτελούν «πληροφορίες που άµεσα ή έµµεσα περιέρχονται στη γνώση, ή στην κατοχή προσώπου κατά την διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων του (ανεξάρτητα από το γεγονός εάν οι πληροφορίες αφορούν τα καθήκοντά του).» Ο νόµος περί διοίκησης τελωνείων απαγορεύει τη µη εξουσιοδοτηµένη καταγραφή και ανακοίνωση ορισµένων πληροφοριών που έχουν στην κατοχή τους οι τελωνειακές αρχές, προβλέπει εξαιρέσεις σε ότι αφορά την απαγόρευση και περιλαµβάνει συγκεκριµένες διατάξεις για την εξουσιοδοτηµένη ανακοίνωση «προσωπικών πληροφοριών». 5 Ο νόµος περί διοίκησης τελωνείων έχει ως σηµείο εκκίνησης την απαγόρευση της καταγραφής ή της ανακοίνωσης προστατευόµενων πληροφοριών εκτός 5 «Προσωπικές πληροφορίες» όπως ορίζονται στο νόµο περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής του 1988, στον οποίο παραπέµπει το υποτµήµα 1 Α του νόµου περί διοίκησης τελωνείων. -4-

5 εάν χορηγείται η δυνατότητα από το άρθρο 16, ή όπως απαιτείται η εγκρίνεται από άλλο νόµο ή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων του προσώπου. 6 Ο νόµος περί διοίκησης τελωνείων εφαρµόζεται στον CEO καθώς και σε περιορισµένη οµάδα ανωτέρων δηµοσίων υπαλλήλων όπως ορίζεται στο υποτµήµα 1AA. Ο νόµος περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής του 1988 Η κυβέρνηση της Κοινοπολιτείας έθεσε σε εφαρµογή το νόµο περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής το 1988, τον λεγόµενο νόµο της Κοινοπολιτείας περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής του 1988 (εφεξής καλούµενος «νόµος περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής»). Ο εν λόγω νόµος καλύπτει κυρίως τις δραστηριότητες των τµηµάτων και των υπηρεσιών της οµοσπονδιακής κυβέρνησης, µε την υποβολή τους σε σειρά αρχών περί ιδιωτικότητας των πληροφοριών (Information Privacy Principles - IPP) βάσει των κατευθυντήριων γραµµών του ΟΟΣΑ του 1980 που διέπουν την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των διασυνοριακών ροών δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, υπό την εποπτεία ενός επιτρόπου για την ιδιωτική ζωή. 7 Ως υπηρεσία της κυβέρνησης της Κοινοπολιτείας, η τελωνειακή αρχή υπόκειται στις διατάξεις για το δηµόσιο τοµέα του νόµου περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής (βλέπε παράρτηµα Α που περιλαµβάνει σύνοψη του εν λόγω νόµου). Οι περισσότερες από τις IPP εφαρµόζονται σε αρχεία που περιλαµβάνουν προσωπικές πληροφορίες, αλλά όχι στις ίδιες τις πληροφορίες. Η οµάδα εργασίας αντιλαµβάνεται ότι ο ορισµός του αρχείου επιβεβαιώνει ότι οι βάσεις δεδοµένων, π.χ., καλύπτονται από το νόµο περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Η οµάδα εργασίας σηµειώνει ότι οιεσδήποτε πληροφορίες PNR που διατηρούνται από τις τελωνειακές αρχές αποτελούν επίσης «προσωπικές πληροφορίες» µε την έννοια και για το σκοπό του νόµου περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής του Κατά συνέπεια, οι τελωνειακές αρχές υποχρεούνται να χειρίζονται τις πληροφορίες σύµφωνα µε τον εν λόγω νόµο, και σε ότι αφορά τη συλλογή, χρήση, διατήρηση και δηµοσιοποίηση οιονδήποτε τέτοιων δεδοµένων. Οι IPP αναθέτουν υποχρεώσεις στις υπηρεσίες της κυβέρνησης της Κοινοπολιτείας για τον κατάλληλο χειρισµό των προσωπικών πληροφοριών στους ακόλουθους τοµείς: Συλλογή και ζήτηση προσωπικών πληροφοριών (IPP 1 έως 3) Αποθήκευση και ασφάλεια (IPP 4) Ταυτοποίηση των κατεχόµενων προσωπικών πληροφοριών (IPP 5) Πρόσβαση του προσώπου στις προσωπικές του πληροφορίες (IPP 6) ικαιώµατα διόρθωσης (IPP 7) Απαίτηση να είναι οι προσωπικές πληροφορίες ακριβείς, ενηµερωµένες και εκτενείς (IPP 8) Απαίτηση να χρησιµοποιούνται οι προσωπικές πληροφορίες αποκλειστικά για σχετικό σκοπό (IPP 9) Περιορισµοί στη χρήση των προσωπικών πληροφοριών (IPP 10), και Περιορισµοί στην ανακοίνωση των προσωπικών πληροφοριών (IPP 11). Σύµφωνα µε την κυβέρνηση της Αυστραλίας, ο επίτροπος για την ιδιωτική ζωή διεξάγει ελέγχους στις υπηρεσίες της κυβέρνησης της Κοινοπολιτείας ώστε να εξασφαλίσει τη συµµόρφωσή τους µε τις IPP. Σύµφωνα µε την εν λόγω κυβέρνηση, οι τελωνειακές αρχές έχουν θεσπίσει επίσηµες διαδικασίες για τον έλεγχο της πρόσβασης σε 6 7 Άρθρο 16, παράγραφος 2. Όπως προβλέπεται στο άρθρο 14 του νόµου. Βλέπε επίσης -5-

6 πληροφορίες για τους επιβάτες τόσο από τον επίτροπο για την ιδιωτική ζωή όσο και από την υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου των τελωνείων. Πρόταση για τροποποίηση του νόµου περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής ώστε να δίνεται η δυνατότητα στον επίτροπο ιδιωτικής ζωής να διεξάγει έλεγχο στις τελωνειακές αρχές για την εξασφάλιση της απόρριψης των αναγνωρίσιµων δεδοµένων PNR έχει υποβληθεί προς εξέταση στον Υπουργό ικαιοσύνης. 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΙΕΥΘΕΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ PNR ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ Η οµάδα εργασίας σηµειώνει τις διευκρινίσεις που παρασχέθηκαν από τις αρχές της Αυστραλίας σχετικά µε το εν λόγω θέµα. Σύµφωνα µε αυτές, οι διευθετήσεις πρόσβασης PNR των τελωνείων περιλαµβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία και λειτουργούν µε τον τρόπο που περιγράφεται παρακάτω. Επεξεργασία και διατήρηση δεδοµένων PNR Η πρόσβαση στα δεδοµένα PNR µέσω του δικτύου SITA περιγράφεται στο παράρτηµα που αποτελεί µέρος της παρούσας γνωµοδότησης. Το PNR στο οποίο πραγµατοποιήθηκε πρόσβαση δεν περιλαµβάνει ιστορικά δεδοµένα, αλλά µόνο PNR για τωρινές πτήσεις. Το πρώτο στάδιο της επεξεργασίας των δεδοµένων PNR από τις τελωνειακές αρχές περιλαµβάνει µία αυτοµατοποιηµένη αξιολόγηση κινδύνου µε χρήση λογισµικού συστήµατος εξέτασης. Αυτό σηµαίνει ότι ορισµένα δεδοµένα που περιλαµβάνονται σε PNR αεροπορικής εταιρείας (δεδοµένα κράτησης θέσεων και ελέγχου εισιτηρίων των επιβατών) υποβάλλονται σε λογισµικό αυτοµατοποιηµένης ανάλυσης ιδιαίτερων χαρακτηριστικών. Το εν λόγω λογισµικό αναλύει το 95% έως το 97% των επιβατών κατά µέσο όρο σε µια συγκεκριµένη πτήση, των οποίων το PNR αξιολογείται ότι δεν ταιριάζει µε προφίλ κινδύνου. Το PNR των εν λόγω επιβατών δεν εξετάζεται ούτε τηλεφορτώνεται από τις τελωνειακές αρχές και δεν πραγµατοποιούνται περαιτέρω ενέργειες σε ότι αφορά την πρόσβαση σε ή την αξιολόγηση του PNR τους. Η πρώτη ανθρώπινη παρέµβαση πραγµατοποιείται όταν οι τελωνειακοί υπάλληλοι εξετάζουν τα δεδοµένα PNR του υπολοίπου 3% έως 5% των επιβατών (κατά µέσο όρο σε µια συγκεκριµένη πτήση) που επέλεξε το λογισµικό αυτοµατοποιηµένης ανάλυσης ιδιαίτερων χαρακτηριστικών. Το PNR των εν λόγω επιβατών εξετάζεται οπτικά από τελωνειακό υπάλληλο της µονάδας ανάλυσης επιβατών (Passenger Analysis Unit -PAU) που βρίσκεται στην Καµπέρα και αναλαµβάνει να εκπονήσει την ανάλυση απειλής. Εάν ύστερα από περαιτέρω ανάλυση εξακολουθούν να ευσταθούν λόγοι ώστε να θεωρηθεί ότι ο επιβάτης αποτελεί κίνδυνο, ενδέχεται να αποφασιστεί η σύλληψή του κατά την άφιξή του στα σύνορα της Αυστραλίας. Αυτή η κατηγορία αναλογεί σε 0,05% έως 0,1% των επιβατών κατά µέσο όρο σε µια συγκεκριµένη πτήση. Οι τελωνειακές αρχές στα σύνορα (αερολιµένες) εξετάζουν περαιτέρω το θέµα και προβαίνουν στην τελική απόφαση για τη σύλληψη ή όχι του επιβάτη. Σε ότι αφορά τη διατήρηση των δεδοµένων PNR, δεν υφίσταται δια του νόµου υποχρέωση των τελωνειακών αρχών να διατηρούν τα δεδοµένα PNR. Οµοίως δεν υφίσταται δια του νόµου απαγόρευση των τελωνειακών αρχών να αποθηκεύουν τα εν λόγω δεδοµένα. Τα δεδοµένα PNR των επιβατών που αξιολογούνται µέσω του λογισµικού αυτοµατοποιηµένης ανάλυσης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και αξιολογούνται ως χαµηλού κινδύνου (95% έως 97% των επιβατών) δεν διατηρούνται και -6-

7 δεν τηρείται αρχείο αυτών των πληροφοριών PNR. Συνεπώς, οι τελωνειακές αρχές εφαρµόζουν γενική πολιτική µη διατήρησης των εν λόγω δεδοµένων. Για το 0,05% έως το 0,1% των επιβατών που παραπέµπονται στις τελωνειακές αρχές για περαιτέρω αξιολόγηση, τα δεδοµένα PNR της αεροπορικής εταιρείας διατηρούνται προσωρινά αλλά δεν αποθηκεύονται, έως ότου ολοκληρωθεί η αξιολόγηση στα σύνορα. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, τα δεδοµένα PNR διαγράφονται από τον Η/Υ του αρµόδιου τελωνειακού υπαλλήλου PAU και δεν καταχωρούνται σε βάσεις δεδοµένων της Αυστραλίας. Οι τελωνειακές αρχές διατηρούν τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα στα οποία πραγµατοποιείται πρόσβαση από το PNR, µόνο εφόσον ο επιβάτης έχει διαπράξει παράβαση έναντι νόµου για την προστασία των συνόρων που διέπεται από τις τελωνειακές αρχές. Όταν µία παράβαση θεωρείται εικαζόµενη, τα δεδοµένα διατηρούνται προσωρινά κατά τη διερεύνηση της εικαζόµενης παράβασης. Εάν η έρευνα δεν καταλήξει σε δίωξη και δεν τεκµηριωθεί παράβαση, τα δεδοµένα PNR καταστρέφονται. Η πολιτική της µη διατήρησης των δεδοµένων PNR όπως περιγράφεται παραπάνω προβλέπεται στο πλαίσιο της δέσµευσης των τελωνειακών αρχών έναντι του (οµοσπονδιακού) κοινοβουλίου της Αυστραλίας κατά το διάστηµα που η επιτροπή νοµοθεσίας και συντάγµατος της γερουσίας πραγµατοποιούσε έρευνες για τον τροποποιητικό νόµο του 2002 για την ασφάλεια (νόµος περί τροµοκρατίας) (αριθ. 2) και άλλους σχετικούς νόµους. 8 Με την επιφύλαξη της συµφωνίας του κοινοβουλίου της Αυστραλίας να υποχρεώνονται οι αεροπορικές εταιρείες να ανακοινώνουν δεδοµένα PNR δυνάµει της νοµοθεσίας και προς αναγνώριση των ανησυχιών του οµοσπονδιακού επιτρόπου για την ιδιωτική ζωή σχετικά µε την αποθήκευση των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, οι τελωνειακές αρχές προέβησαν στην ακόλουθη δέσµευση προς το κοινοβούλιο µε την οποία διαβεβαίωσαν ότι δεν αποθηκεύουν δεδοµένα PNR: «Οι τελωνειακές αρχές δεν διατηρούν ή αποθηκεύουν οιεσδήποτε πληροφορίες για επιβάτες εκτός εάν ο επιβάτης έχει αναγνωριστεί ότι αναλαµβάνει παράνοµη δραστηριότητα ή οι πληροφορίες απαιτούνται ως µυστικές σε περίπτωση διερεύνησης µιας εικαζόµενης παράβασης.» 9 Τα πορίσµατα της επιτροπής της γερουσίας και οι προσδοκίες του κοινοβουλίου για τις τελωνειακές αρχές σε ότι αφορά την πρόσβαση στα δεδοµένα PNR αντικατοπτρίζονται στις παραγράφους 4.80 έως 4.87 της έκθεσης της επιτροπής του Μαΐου Σύµφωνα µε τις διευκρινίσεις που δόθηκαν από τις αρχές της Αυστραλίας, η εν λόγω δέσµευση έχει δεσµευτικό χαρακτήρα. Ανεξάρτητα από την περίπτωση αλλαγής του διευθυντή των τελωνειακών αρχών ή του υπουργού, η παραβίαση της δέσµευσης είναι πιθανή εφόσον αλλάξουν οι συνθήκες. Ως εκ τούτου, ο διευθυντής των τελωνειακών αρχών δεσµεύεται να τηρήσει την εν λόγω δέσµευση καθώς σε αντίθετη περίπτωση επιδεικνύει ασέβεια προς το κοινοβούλιο ενεργώντας σε αντίθεση µε την πρόθεση του άρθρου 64 AF. Βάσει της εν λόγω δέσµευσης, οι τελωνειακές αρχές ανέπτυξαν αυστηρές λειτουργικές διαδικασίες που διέπουν τη χρήση δεν δεδοµένων PNR οι οποίες συγκεκριµένα αποτρέπουν τη διατήρηση δεδοµένων. Οµοίως, το σύστηµα πληροφορικής που χρησιµοποιείται για την ανάλυση PNR έχει σχεδιαστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να µη µπορεί να διατηρεί τα δεδοµένα. 8 9 Απάντηση της Αυστραλίας του Νοεµβρίου 2003, σελίδα 2. Απάντηση της Αυστραλίας του Ιουνίου 2003, σελίδες 9-10 απάντηση της Αυστραλίας του Νοεµβρίου 2003, σελίδα

8 Η οµάδα εργασίας κατανοεί ότι το αυστραλέζικο σύστηµα αποτρέπει τη γενικευµένη και παρατεταµένη αποθήκευση και επακόλουθη επεξεργασία των δεδοµένων PNR και σηµειώνει τις διευκρινίσεις και τις διασφαλίσεις που παρείχε η κυβέρνηση της Αυστραλίας. Όπως προαναφέρθηκε, τα δεδοµένα PNR ενός επιβάτη διατηρούνται µόνο εφόσον ο επιβάτης διαπιστώνεται ότι έχει διαπράξει παράβαση έναντι νόµου για την προστασία των συνόρων υπό τη διοίκηση των τελωνειακών αρχών. Όταν µία παράβαση είναι εικαζόµενη, τα δεδοµένα κρατούνται προσωρινά κατά τη διερεύνηση της εικαζόµενης παράβασης. Εάν η έρευνα δεν καταλήξει σε δίωξη ή εάν δεν αποδειχθεί η παράβαση, τα δεδοµένα PNR καταστρέφονται. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις δεν τηρείται αρχείο των πληροφοριών PNR. Επιπλέον, οι τελωνειακές αρχές δεν διαθέτουν πλέον πρόσβαση σε οιαδήποτε δεδοµένα µίας συγκεκριµένης πτήσης µετά από τη διαγραφή τους από τα συστήµατα των αεροπορικών εταιρειών 24 έως 48 ώρες µετά την προσγείωση της πτήσης. Ως εκ τούτου, από την προοπτική της προστασίας των δεδοµένων, η οµάδα εργασίας σηµειώνει ότι το εν λόγω σύστηµα παρουσιάζει µια σηµαντική και θεµελιώδη διαφορά σε σύγκριση µε την προσέγγιση των ΗΠΑ, όπου τα δεδοµένα PNR τηλεφορτώνονται από τις βάσεις δεδοµένων των αεροπορικών εταιρειών και αποθηκεύονται σε µία ξεχωριστή βάση δεδοµένων για µεταγενέστερη επεξεργασία. Η οµάδα εργασίας επίσης σηµειώνει ότι το σύστηµα της Αυστραλίας συνεπάγεται τη συστηµατική κοινοποίηση των δεδοµένων PNR από τις αεροπορικές εταιρείες στις αρχές της Αυστραλίας. Παράλληλα, κάθε επικοινωνία από αεροπορική εταιρεία αφορά µόνο µία συγκεκριµένη πτήση και κάθε PNR που έχει δηµιουργηθεί για πτήση είναι συγκεκριµένο για την εν λόγω πτήση. Ως εκ τούτου, το PNR στο οποίο υπήρξε πρόσβαση δεν περιλαµβάνει ιστορικά δεδοµένα. Κατά συνέπεια, η οµάδα εργασίας βασίζει τη θέση της στη διάδραση µεταξύ της συστηµατικής επικοινωνίας δεδοµένων PNR, στο γεγονός ότι τα εν λόγω δεδοµένα είναι συγκεκριµένα για κάθε πτήση και στη γενική πολιτική µη διατήρησης των δεδοµένων PNR που εφαρµόζουν οι αρχές της Αυστραλίας. Σκοπός των τελωνειακών αρχών για την πρόσβαση στα δεδοµένα PNR Η οµάδα εργασίας σηµειώνει ότι σύµφωνα µε τις αρχές της Αυστραλίας, ο σκοπός των τελωνειακών αρχών για την πρόσβαση στα δεδοµένα PNR των επιβατών συνίσταται «στην εφαρµογή της απόφασης της κυβέρνησης της Αυστραλίας να υπάρχει πρόσβαση σε όλα τα δεδοµένα PNR των επιβατών σε πτήσεις προς και από την Αυστραλία ούτως ώστε να βελτιωθεί η προστασία των συνόρων µέσω της ταυτοποίησης των επιβατών αυτών που ενδέχεται να αποτελέσουν απειλή για τροµοκρατική ή σχετική εγκληµατική δραστηριότητα». 10 Η πρόσβαση περιορίζεται στις πτήσεις εκείνες που ορίζονται ως διεθνείς πτήσεις της Αυστραλίας στο άρθρο 64 AF παράγραφος (6) του νόµου περί τελωνείων, δηλαδή πτήσεις που αφορούν τη µετάβαση προς και µέσω Αυστραλίας ή την αναχώρηση από την Αυστραλία. 11 Στοιχεία δεδοµένων PNR στα οποία πραγµατοποιείται πρόσβαση Τα δεδοµένα PNR που συλλέγονται για επεξεργασία από τις τελωνειακές αρχές περιλαµβάνουν πληροφορίες που περιέχονται στο αρχείο ονοµάτων επιβατών που τηρείται στους διάφορους τοµείς των σκελών κράτησης θέσεων και ελέγχου εισιτηρίων Απάντηση της Αυστραλίας του Νοεµβρίου 2003, σελίδα 1. Απάντηση της Αυστραλίας του Μαΐου 2003, θέµα 3, σελίδες 3 και

9 του συστήµατος ηλεκτρονικής κράτησης της αεροπορικής εταιρείας (Computer Reservation System - CRS) για επιβάτες σε πτήσεις προς ή από την Αυστραλία. 12 Σύµφωνα µε τις αρχές της Αυστραλίας, ο αρχικός ηλεκτρονικός έλεγχος των δεδοµένων των επιβατών εστιάζεται σε µία περιορισµένη οµάδα στοιχείων δεδοµένων PNR, δηλαδή σε 18 στοιχεία δεδοµένων PNR. Από τα εν λόγω στοιχεία κανένα δεν εστιάζεται σε ευαίσθητα δεδοµένα που οι τελωνειακές αρχές συµφωνούν ότι µπορούν να φιλτράρονται, ή σε δεδοµένα όπως τα δεδοµένα τακτικών πελατών. Η οµάδα εργασίας αξιολόγησε τα 18 στοιχεία δεδοµένων PNR που χρησιµοποιούνται από το λογισµικό σύστηµα αυτοµατοποιηµένης ανάλυσης ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που εφαρµόζουν οι τελωνειακές αρχές έναντι των στοιχείων δεδοµένων PNR που περιλαµβάνονται στη γνωµοδότηση 4/2003 της 13 ης Ιουνίου Η οµάδα εργασίας σηµειώνει ότι από τα 18 στοιχεία δεδοµένων PNR, τα 7 στοιχεία δεδοµένων PNR 14 δεν αποτελούν µέρος των στοιχείων δεδοµένων PNR που θεωρήθηκαν µη υπερβολικά µε τη γνώµη 4/2003. Επιπλέον, 4 στοιχεία δεδοµένων PNR 15 δεν είχαν εξεταστεί νωρίτερα από την οµάδα εργασίας. Εάν, ως αποτέλεσµα της αυτοµατοποιηµένης ανάλυσης ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, ένας επιβάτης χαρακτηρισθεί ως ενδεχόµενος κίνδυνος, και άλλα στοιχεία δεδοµένων PNR µπορούν να ελεγχθούν από εξουσιοδοτηµένο τελωνειακό υπάλληλο 5 από τα εν λόγω στοιχεία 16 δεν αποτελούν µέρος των στοιχείων δεδοµένων που θεωρούνται µη υπερβολικά στην προαναφερθείσα γνώµη, ενώ δύο στοιχεία δεδοµένων 17 δεν έχουν αξιολογηθεί από την οµάδα εργασίας στη γνώµη της 4/2003. Η οµάδα εργασίας σηµειώνει ότι οι τελωνειακές αρχές µπορούν να αξιολογούν ολόκληρο το PNR συµπεριλαµβανοµένων των ευαίσθητων δεδοµένων σε περιπτώσεις υποψίας υψηλού κινδύνου. Αυτό ενδέχεται να αφορά το 0,05% έως το 0,1% (κατά µέσο όρο σε µία συγκεκριµένη πτήση) που επιλέγονται από το λογισµικό αυτοµατοποιηµένης ανάλυσης ιδιαίτερων χαρακτηριστικών ως ενδεχόµενος κίνδυνος. Τρόπος και µορφή πρόσβασης στα δεδοµένα PNR Η πρόσβαση των τελωνειακών αρχών µέσω λογισµικού αυτοµατοποιηµένης αξιολόγησης κινδύνου στα στοιχεία δεδοµένων PNR που παρουσιάστηκαν παραπάνω επιτρέπεται εφόσον πραγµατοποιείται µε συγκεκριµένο τρόπο και µορφή που προβλέπεται στο άρθρο 64AF παράγραφος (1) εδάφιο (α) του νόµου περί τελωνείων και περιγράφεται σε ειδικό έγγραφο για τον τρόπο και τη µορφή. Σύµφωνα µε τις αρχές της Αυστραλίας, κάθε άλλη µορφή πρόσβασης θεωρείται παράνοµη σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της Αυστραλίας. Πέρα από το έγγραφο τρόπου και µορφής, ένα έγγραφο Συνηµµένο στην απάντηση από την Αυστραλία του Νοεµβρίου Σελίδα 8 της παρούσας γνωµοδότησης. Πληροφορίες για όλους τους τρόπους πληρωµής (χωρίς στοιχεία), ταξιδιωτικά πρακτορεία, ταξιδιωτικοί πράκτορες, πληροφορίες για την κοινή εκµετάλλευση πτήσεων, τµηµατικές πληροφορίες PNR, πληροφορίες OSI και πληροφορίες SSR. Τα δεδοµένα PNR που θεωρούνται υπερβολικά είναι οι ηµεροµηνίες κράτησης, οι προβλεπόµενες ηµεροµηνίες ταξιδιού, το δροµολόγιο ταξιδιού για συγκεκριµένα PNR, το ιστορικό µη προσέλευσης, ο αριθµός αποσκευών, οι αριθµοί επισήµανσης αποσκευών και οι επιβεβαιωµένες αναχωρήσεις. Πόλη έκδοσης εισιτηρίου, υπηκοότητα, έτος γεννήσεως και ηµεροµηνία αγοράς εισιτηρίου. Αριθµός ταξιδιωτών στο PNR, πληροφορίες καθίσµατος, αριθµός τηλεφώνου επαφής, ταξιδιωτικό καθεστώς, γενικές παρατηρήσεις και συλλεγµένες πληροφορίες apis/api. Ηµεροµηνία γέννησης και πλήρες όνοµα του ταξιδιώτη. -9-

10 διευθέτησης για την πρόσβαση στο σύστηµα περιγράφει τις διαδικασίες που επιτρέπουν τη διαχείριση της πρόσβασης των τελωνειακών αρχών σε πληροφορίες για τους επιβάτες αεροπορικών εταιρειών σύµφωνα µε το νόµο των τελωνείων, το νόµο περί διοίκησης τελωνείων και το νόµο περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Ο τρόπος πρόσβασης περιγράφεται ως συνεχής, πραγµατικού χρόνου, τηλεµατική ηλεκτρονική πρόσβαση στα στοιχεία CRS του συστήµατος ή των συστηµάτων πληροφορικής της αεροπορικής εταιρείας που χρησιµοποιούνται για την αποθήκευση πληροφοριών για τους επιβάτες. Η πρόσβαση προσφέρεται µόνο για ανάγνωση (όπως προβλέπεται επίσης στη παράγραφος 2.3 εδάφιο γ) της διευθέτησης για την πρόσβαση στο σύστηµα σε ότι αφορά την πρόσβαση των τελωνειακών αρχών σε πληροφορίες για τους επιβάτες αεροπορικών εταιρειών) και διατίθεται µόνο σε περιορισµένο αριθµό τελωνειακών υπαλλήλων που έχουν λάβει εξουσιοδότηση από τον CEO. Τα δικαιώµατα πρόσβασης παρέχονται από την αεροπορική εταιρεία. Η µορφή της πρόσβασης πλαισιώνεται από ειδικά σχεδιασµένο λογισµικό για τις τελωνειακές αρχές. Το εν λόγω λογισµικό προορίζεται για το σύστηµα πληροφορικής των τελωνειακών αρχών που συνδέεται µε το σύστηµα της αεροπορικής εταιρείας µέσω του δικτύου SITA. Η τεχνική επεξεργασία για την πρόσβαση σε πληροφορίες PNR µέσω του SITA περιγράφεται σε τεχνικό παράρτηµα της παρούσας γνωµοδότησης. Αρχικός αποδέκτης των δεδοµένων PNR Η οµάδα εργασίας σηµειώνει ότι οι τελωνειακές αρχές αποτελούν τη µοναδική διοίκηση µε πρόσβαση στα δεδοµένα PNR που διαβιβάζουν οι αεροπορικές εταιρείες. Η πρόσβαση στις τελωνειακές αρχές περιορίζεται σε µια µικρή οµάδα υπαλλήλων που υπάγονται στην οµάδα ανάλυσης επιβατών στην έδρα των τελωνειακών αρχών στην Καµπέρα. Προτού αποκτήσει πρόσβαση στις πληροφορίες των επιβατών κάθε υπάλληλος πρέπει να έχει λάβει σχετική εξουσιοδότηση από τον CEO των τελωνειακών αρχών σύµφωνα µε το άρθρο 64AF παράγραφος (1) του νόµου περί τελωνείων. Η εν λόγω διάταξη ορίζει ότι ο φορέας εκµετάλλευσης διεθνούς αεροπορικής υπηρεσίας επιβατών λαµβάνει αίτηµα από τον CEO ώστε να επιτραπεί στους εξουσιοδοτηµένους υπαλλήλους η συνεχής πρόσβαση στις πληροφορίες επιβατών του αεροµεταφορέα. Το έγγραφο τρόπου και µορφής που προσδιορίζει την πρόσβαση στις πληροφορίες των επιβατών αεροπορικών εταιρειών προβλέπει ότι «ο διευθυντής των τελωνειακών αρχών εξουσιοδοτεί αριθµό υπαλλήλων που κατέχουν ορισµένες θέσεις για πρόσβαση στο σύστηµά σας. Τα στοιχεία των υπαλλήλων που καλύπτουν τις εν λόγω θέσεις πρόκειται να σας κοινοποιηθούν µέσω εντύπου εγγραφής/αίτησης για κωδική ονοµασία του χρήστη και κωδικό πρόσβασης που έχετε προβλέψει.» Αναφορά σε «εξουσιοδοτηµένους υπαλλήλους» επίσης γίνεται στο πλαίσιο της διευθέτησης για την πρόσβαση στο σύστηµα που προβλέπει τις διευθετήσεις για την πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστηµα µεταξύ τελωνειακών αρχών και αεροπορικών εταιρειών. Ορίζει ότι µόνο εξουσιοδοτηµένοι υπάλληλοι των τελωνειακών αρχών µπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύστηµα της αεροπορικής εταιρείας (παράγραφος 2.2) ενώ επίσης αναφέρει ότι οι τελωνειακές αρχές κοινοποιούν στην ενδιαφερόµενη αεροπορική εταιρεία τα ονόµατα των εξουσιοδοτηµένων υπαλλήλων, και επισηµαίνει ότι η πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστηµα της αεροπορικής εταιρείας περιορίζεται στους εξουσιοδοτηµένους υπαλλήλους (ή στις καθορισµένες ηλεκτρονικές διευθύνσεις που -10-

11 χρησιµοποιούνται για την αυτοµατοποιηµένη πρόσβαση στο σύστηµα και την ανάλυση πληροφοριών PNR) (παράγραφος 2.3). Περαιτέρω διαβίβαση Τα δεδοµένα PNR στα οποία έχει πραγµατοποιηθεί πρόσβαση από τις τελωνειακές αρχές µπορούν να διαβιβαστούν σε ορισµένα τρίτα µέρη µόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Όταν οι τελωνειακές αρχές υποχρεούνται µε εντολή δικαστηρίου να ανακοινώσουν πληροφορίες στο δικαστήριο. β) ιαβιβάζονται δεδοµένα στην οµοσπονδιακή αστυνοµία της Αυστραλίας (Australian Federal Police - AFP) για περαιτέρω διερεύνηση και δίωξη για παράβαση σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της Αυστραλίας, όταν πρόσωπο που έχει αφιχθεί στα σύνορα της Αυστραλίας εικάζεται από τις τελωνειακές αρχές ότι έχει διαπράξει παράβαση. Οι τελωνειακές αρχές δεν διαβιβάζουν ολόκληρο το PNR στην AFP, αλλά έχουν τη δυνατότητα σε ορισµένες περιπτώσεις να διαβιβάζουν συγκεκριµένα δεδοµένα που οδήγησαν στη σύλληψη του επιβάτη. Η πρόσβαση στα στοιχεία πιστωτικής κάρτας και τηλεφώνου προσφέρεται µόνο βάση εντάλµατος έρευνας. Σύµφωνα µε υπουργικές διευθετήσεις µεταξύ των τελωνειακών αρχών και της AFP, όλες οι σοβαρές παραβάσεις, (π.χ. τροµοκρατικές δραστηριότητες και λαθρεµπόριο ναρκωτικών που διαπιστώνονται από τις τελωνειακές αρχές στα σύνορα) επισηµαίνονται από τις τελωνειακές αρχές στην AFP για διερεύνηση και δίωξη. Η AFP, ως κυβερνητική υπηρεσία της Κοινοπολιτείας, υπόκειται στο νόµο της ιδιωτικής ζωής. Η IPP 11 του εν λόγω νόµου προβλέπει συγκεκριµένα ότι η υπηρεσία που λαµβάνει πληροφορίες από τις τελωνειακές αρχές δεν χρησιµοποιεί ή ανακοινώνει τις πληροφορίες για σκοπό άλλο από το σκοπό για τον οποίο οι πληροφορίες παρασχέθηκαν στην υπηρεσία. Επιπλέον, το άρθρο 60A του νόµου περί οµοσπονδιακής αστυνοµίας της Αυστραλίας το 1979 υποβάλλει σε υποχρέωση απορρήτου όλα τα µέλη της AFP. Σύµφωνα µε το εν λόγω άρθρο, τα τωρινά και τα πρώην µέλη της AFP δεν πρέπει άµεσα ή έµµεσα να καταγράφουν ή να ανακοινώνουν πληροφορίες των οποίων έλαβαν γνώση στο πλαίσιο των καθηκόντων τους εκτός από τις περιπτώσεις που έχουν σχετική εξουσιοδότηση από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου, ή σύµφωνα µε άλλες διατάξεις, ή στο πλαίσιο της εκτέλεσης των καθηκόντων τους ως µελών της AFP. Η παράβαση του άρθρου 60 συνεπάγεται ποινή φυλάκισης για περίοδο µέχρι 2 ετών. Σε ότι αφορά την περαιτέρω διαβίβαση των δεδοµένων PNR, οι τελωνειακές αρχές υπόκεινται στην IPP 11 όπως προβλέπεται στο άρθρο 14 περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Η εν λόγω IPP επιβάλει συγκεκριµένους περιορισµούς στην ανακοίνωση προσωπικών πληροφοριών. Ο αρµόδιος για την τήρηση αρχή (µε όµοια στοιχεία µε τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδοµένων µε την έννοια της οδηγίας) δεν ανακοινώνει προσωπικές πληροφορίες για δευτερεύοντα σκοπό εκτός από ορισµένες συγκεκριµένες εξαιρέσεις. Αυτές περιλαµβάνουν: τη συγκατάθεση του ενδιαφερόµενου προσώπου, το γεγονός ότι η ανακοίνωση των πληροφοριών απαιτείται ή εξουσιοδοτείται από το νόµο και για λόγο που θεωρείται εύλογα αναγκαίος για την επιβολή του ποινικού δικαίου, για νόµο που επιβάλει χρηµατική ποινή ή για την προστασία των δηµοσίων εσόδων. -11-

12 Επιπλέον, οι τελωνειακοί υπάλληλοι µε εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση σε πληροφορίες επιβατών δεσµεύονται από τις απαιτήσεις του άρθρου 16 του νόµου περί διοίκησης τελωνείων του 1985, που περιλαµβάνουν κανόνες για την καταγραφή και την ανακοίνωση προστατευόµενων πληροφοριών όπως τα δεδοµένα PNR. Σύµφωνα µε τις αρχές της Αυστραλίας, δεν υφίστανται άλλες διατάξεις για τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα προς διαβίβαση σε τρίτα µέρη. 18 Ασφάλεια Σύµφωνα µε τις αρχές της Αυστραλίας έχουν θεσπιστεί πολλαπλά επίπεδα ασφάλειας σε ότι αφορά την πρόσβαση στα δεδοµένα PNR. Οι διασφαλίσεις περιλαµβάνουν τον περιορισµό της πρόσβασης µόνο σε µια µικρή οµάδα εξουσιοδοτηµένων τελωνειακών γραφείων. Επιπλέον, έχουν ληφθεί εκτεταµένα µέτρα φυσικής και ηλεκτρονικής ασφάλειας που αποµονώνουν τις πληροφορίες για τους επιβάτες από το γενικό περιβάλλον των τελωνειακών αρχών. Από αυτή την άποψη τα σηµαντικότερα µέτρα είναι τα ακόλουθα: οι πληροφορίες των αεροπορικών εταιρειών απεικονίζονται µέσω ενός αποκλειστικού τοπικού δικτύου (LAN) που είναι φυσικά και ηλεκτρονικά αποµονωµένο από όλα τα υπόλοιπα συστήµατα των τελωνειακών αρχών. Οι σταθµοί εργασίας στη µονάδα ανάλυσης επιβατών των τελωνειακών αρχών βρίσκονται σε ειδικό ασφαλή χώρο µε περιορισµένη πρόσβαση. Για την πρόσβαση στις πληροφορίες της αεροπορικής εταιρείας υπάρχουν τρία επίπεδα κωδικής ονοµασίας χρήστη/κωδικού πρόσβασης, δηλαδή πρόσβαση LAN, πρόσβαση λογισµικού ανάλυσης PNR και πρόσβασης στο σύστηµα που παρέχεται από την αεροπορική εταιρεία (π.χ. ηχητικό αναγνωριστικό/κωδικός πρόσβασης της αεροπορικής εταιρείας). Σύµφωνα µε τους αντιπροσώπους του φορέα παροχής δικτύου SITA, το σύστηµα της Αυστραλίας δεν συνδέεται µε τη ροή δεδοµένων για τον έλεγχο θεωρήσεων διαβατηρίου από τελωνειακούς υπαλλήλους εκτός του πλαισίου της PAU και οι δύο ροές δεδοµένων είναι αποµονωµένες η µία από την άλλη. Οι αρχές της Αυστραλίας επιβεβαίωσαν ότι τα δεδοµένα APIS για έλεγχο θεώρησης διαβατηρίων κρατούνται εντελώς ξεχωριστά από τη ροή των δεδοµένων PNR. Ευαίσθητα δεδοµένα Σύµφωνα µε την κυβέρνηση της Αυστραλίας όλες οι προσωπικές πληροφορίες λαµβάνουν ίσο επίπεδο προστασίας από τις τελωνειακές αρχές που δεν προβαίνουν σε ανάλυση ιδιαίτερων χαρακτηριστικών βάσει ευαίσθητων δεδοµένων (όπως η φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήµατα, οι θρησκευτικές οι φιλοσοφικές πεποιθήσεις, ή τα δεδοµένα σχετικά µε την υγεία) 19. Ενηµέρωση Με σκοπό την αποτελεσµατική ενηµέρωση των επιβατών, η οµάδα εργασίας τονίζει ότι πρέπει να ενηµερώνονται σαφώς και µε ακρίβεια για τα δικαιώµατά τους, ιδίως το δικαίωµά τους στην πρόσβαση και τη διόρθωση, και στους υφιστάµενους µηχανισµούς αποκατάστασης. Ιδανικά, οι εν λόγω πληροφορίες πρέπει να διατίθενται κατά τη στιγµή αγοράς του εισιτηρίου Απάντηση της Αυστραλίας του Μαΐου 2003, θέµα 1, σελίδα 2. Αυτόθι, θέµα 10, σελίδα

13 ικαίωµα πρόσβασης και διόρθωσης Καθώς οι τελωνειακές αρχές υπόκεινται στο νόµο περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής, υποχρεούνται να επεξεργάζονται τα δεδοµένα PNR σύµφωνα µε τις IPP 6 και 7 που προβλέπουν ρητά τα δικαιώµατα πρόσβασης, διόρθωσης και ένστασης. Η IPP 6 προβλέπει ότι κάθε άτοµο έχει δικαίωµα πρόσβασης στις προσωπικές του πληροφορίες, εκτός από την περίπτωση που αρµόδιος για την τήρηση αρχείου είναι εξουσιοδοτηµένος ή υποχρεωµένος από το νόµο να του αρνηθεί την εν λόγω πρόσβαση δυνάµει νόµου που διέπει την πρόσβαση στα έγγραφα. Πρόκειται για το νόµο περί ελευθερίας της ενηµέρωσης του 1982 (FIO) και το νόµο περί τήρησης αρχείων του Ο FIO υποχρεώνει κάθε υπηρεσία να αποδεσµεύει τα ζητούµενα έγγραφα (ανεξάρτητα από το γεγονός αν περιλαµβάνουν ή όχι προσωπικές πληροφορίες) σε κάθε ενδιαφερόµενο που τα ζητά εκτός από την περίπτωση που τα εν λόγω έγγραφα υπάγονται σε ορισµένες κατηγορίες εξαιρέσεων. Ο νόµος περί τήρησης αρχείων προβλέπει ότι τα αρχεία που τηρούνται από τα εθνικά αρχεία της Αυστραλίας για διάστηµα µεγαλύτερο των 30 ετών πρoσφέρονται για πρόσβαση στο κοινό. Η IPP 7 προσφέρει τη δυνατότητα σε άτοµο, σε περίπτωση που ο αρµόδιος για την τήρηση αρχείου αρνείται να τροποποιήσει µία καταχώριση, να υποχρεώσει τον εν λόγω αρµόδιο να φροντίσει να επισυνάψει σχετική δήλωση. Η οµάδα εργασίας σηµειώνει ότι τα δεδοµένα PNR αποθηκεύονται µόνο σε περιπτώσεις που έχει διαπραχθεί παράβαση κατά του νόµου για την προστασία των συνόρων που τελούν υπό τη διαχείριση των τελωνειακών αρχών ή κατά τη διάρκεια διερεύνησης µιας εικαζόµενης παράβασης κατά των εν λόγω νόµων. Πέρα από τα προβλεπόµενα δια του νόµου δικαιώµατα που προαναφέρθηκαν, ένα άτοµο που κατηγορείται για παράβαση µπορεί να αιτηθεί πρόσβαση σε πληροφορίες για το άτοµό του µέσω της δικαστικής οδού για τη στήριξη της υπόθεσης υπεράσπισης. Μηχανισµοί εφαρµογής Ο νόµος περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής θέσπισε ανεξάρτητο γραφείο οµοσπονδιακού επιτρόπου για την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Ο εν λόγω επίτροπός 20, µε καθεστώς ανώτερου δηµοσίου υπαλλήλου 21, έχει τη νοµική υποχρέωση να ερευνά καταγγελίες από φυσικά πρόσωπα σχετικά µε την καταπάτηση της ιδιωτικής ζωής στο πλαίσιο του νόµου περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής και σχετικών ρυθµίσεων. Ο επίτροπος έχει ορισµένη θητεία. Προκειµένου να εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία του, απαλλάσσεται των καθηκόντων του µόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους όπως η απρεπής συµπεριφορά ή η αναποτελεσµατικότητα. Η οµάδα εργασίας σηµειώνει ότι σύµφωνα µε το άρθρο 52 του νόµου περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής, ο επίτροπός µπορεί να διατυπώνει αποφάσεις σύµφωνα µε τις οποίες ορισµένες πρακτικές συνιστούν καταπάτηση της ιδιωτικής ζωής και ότι πρέπει να σταµατούν ότι ο εναγόµενος πρέπει να αποζηµιώνει κάθε βλάβη ή ζηµία που υφίσταται ο ενάγων και ότι ο ενάγων έχει δικαίωµα σε συγκεκριµένο χρηµατικό ποσό ως αποζηµίωση. Τα άρθρα 58 ως 60 του νόµου περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής υποχρεώνουν τις υπηρεσίες να συµµορφώνονται µε τους όρους των αποφάσεων που λαµβάνονται δυνάµει του άρθρου 52. Σε περίπτωση που η υπηρεσία δεν συµµορφώνεται Μέρος V. Μέλος IV, άρθρο

14 µε απόφαση, είτε ο ενάγων είτε ο επίτροπος µπορούν να κινήσουν διαδικασίες σε οµοσπονδιακό δικαστήριο για την επιβολή της. Προς το παρόν, το άρθρο 41(4) του νόµου περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής περιορίζει τις δυνατότητες του επιτρόπου να διερευνά καταγγελίες από µη αυστραλούς υπηκόους ή κατοίκους σε ότι αφορά την IPP 7 (διόρθωση). Αυτό το θέµα βρίσκεται στο στάδιο της επανεξέτασης µε σκοπό την κατάργηση. Η οµάδα εργασίας σηµειώνει ότι δεν περιορίζεται η δυνατότητα του επιτρόπου να διερευνά καταγγελίες από µη αυστραλούς υπηκόους ή κατοίκους σε ότι αφορά τις υπόλοιπές IPP. Επιπλέον, η οµάδα εργασίας σηµειώνει ότι όλοι οι επιβάτες έχουν το δικαίωµα καταγγελίας στο διαµεσολαβητή της Κοινοπολιτείας σε ότι αφορά τη συµπεριφορά των τελωνειακών αρχών κατά τις διατυπώσεις στα σύνορα βάσει του νόµου περί του διαµεσολαβητή του. 4. ΠΕ ΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ Η παρούσα γνωµοδότηση αφορά την προστασία των θεµελιωδών δικαιωµάτων και ελευθεριών σε ότι αφορά την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των δεδοµένων PNR που διαβιβάζονται από τις αεροπορικές εταιρείες στις αρχές της Αυστραλίας σε σχέση µε τις πτήσεις που ορίζονται ως διεθνείς πτήσεις της Αυστραλίας στο άρθρο 64 AF παράγραφος (6) του νόµου περί τελωνείων, δηλαδή πτήσεις που αφορούν τη µετακίνηση προς ή µέσω Αυστραλίας ή την αναχώρηση από την Αυστραλία. Η παρούσα γνωµοδότηση διατυπώνεται από την οµάδα εργασίας µετά από την αξιολόγηση της καταλληλότητας του επιπέδου προστασίας που παρέχει η Αυστραλία για τα δεδοµένα του αρχείου ονοµάτων επιβατών από τις αεροπορικές εταιρείες. Η εν λόγω προστασία παρέχεται από κοινού από τους νόµους Australian Customs Act 1901, Customs Administration Act 1985, Privacy Act 1988 και τη δέσµευση των τελωνειακών αρχών προς το κοινοβούλιο όπως περιγράφηκε παραπάνω. Η παρούσα γνωµοδότηση συνεπώς εκδίδεται µε αναφορά στο επίπεδο προστασίας που εξασφαλίζεται από την Αυστραλία µετά από τη ζητούµενη διαβίβαση από τις αεροπορικές εταιρείες δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τους επιβάτες τους και τα µέλη του πληρώµατος βάσει των προαναφερθέντων νόµων και της δέσµευσης των τελωνειακών αρχών προς το κοινοβούλιο. Συγκεκριµένα, η οµάδα εργασίας έχει λάβει υπόψη τις διευκρινίσεις και τις διασφαλίσεις που παρείχαν οι αρχές της Αυστραλίας για τον τρόπο ερµηνείας των διατάξεων των εν λόγω νόµων καθώς και της δέσµευσης των τελωνειακών αρχών προς το κοινοβούλιο, και για τις καταστάσεις που υπάγονται στο πεδίο των εν λόγω νόµων και της δέσµευσης. Η οµάδα εργασίας επίσης σηµειώνει ότι οι διευθετήσεις της Αυστραλίας για πρόσβαση στο σύστηµα µέσω του SITA χαρακτηρίζονται µε τον καλύτερο τρόπο µε τον όρο «εξαγωγή» («Pull»). Συνεπώς, η παρούσα γνωµοδότηση διατυπώνεται βάσει της υφιστάµενης ερµηνείας, που περιγράφεται στο παράρτηµα της παρούσας γνωµοδότησης για τη λειτουργία των διευθετήσεων πρόσβασης στο σύστηµα µέσω του SITA. Η παρούσα γνωµοδότηση επίσης διατυπώνεται µε την επιφύλαξη της κατάργησης του περιορισµού που προβλέπεται στο άρθρο 41(4) του νόµου περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής σε ότι αφορά τη δυνατότητα του επιτρόπου να διερευνά καταγγελίες από µη αυστραλούς υπηκόους ή κατοίκους σε σχέση µε την IPP 7 (διόρθωση). -14-

15 Η οµάδα εργασίας επίσης διατηρεί το γενικό δικαίωµα της έγκρισης συµπληρωµατικής σχετικής γνωµοδότησης σε περίπτωση που η παρούσα γνωµοδότηση δεν λαµβάνεται ικανοποιητικά υπόψη ή σε περίπτωση ουσιαστικών τροποποιήσεων της σχετικής νοµοθεσίας στο πλαίσιο µελλοντικών διαπραγµατεύσεων. Επιπλέον, εάν οι εγγυήσεις που παρέχονται από τη διοίκηση της Αυστραλίας δεν εφαρµοστούν σωστά, θα κριθεί απαραίτητη η επανεξέταση της κατάστασης. Γι αυτό το λόγο έχει ουσιαστική σηµασία η υποβολή τακτικής έκθεσης από την Επιτροπή για την πραγµατική χρήση των δεδοµένων και για την εφαρµογή της προστασίας στην Αυστραλία. Αυτή θα πρέπει να καθιστά δυνατή την εξακρίβωση των συνθηκών επεξεργασίας στην Αυστραλία, ώστε να εξασφαλιστεί ότι εξακολουθούν να ισχύουν η βασικές υποθέσεις που αιτιολόγησαν την απόφαση της Επιτροπής. 5. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠ ΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η έκταση των ροών δεδοµένων συνδέεται µε τα πρόσφατα σοβαρά γεγονότα σε διεθνές επίπεδο. Η οµάδα εργασίας συνιστά να διεξάγονται περιοδικές επαναξιολογήσεις της κατάστασης ώστε να διαπιστώνεται η αναγκαιότητα των εν λόγω ροών. Σε περίπτωση αλλαγής των διεθνών συνθηκών, κρίνεται απαραίτητη η αναθεώρηση της κατάστασης. Η οµάδα εργασίας συνιστά στην Επιτροπή να συµπεριλάβει στην απόφασή της ρήτρες για αυτόµατο περιορισµό και αναθεώρηση της κατάστασης σε κάθε περίπτωση µετά από την πάροδο 3 ετών. 6. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η οµάδα εργασίας τονίζει ότι, για τη διεξαγωγή της παρούσας αξιολόγησης του νόµου της Αυστραλίας για τα δεδοµένα PNR, η κυβέρνηση της Αυστραλίας παρείχε πληροφορίες για τον τρόπο ερµηνείας των σχετικών διατάξεων των νόµων Customs Act 1901, Customs Administration Act 1985, Privacy Act 1988 και της δέσµευσης των τελωνειακών αρχών προς το κοινοβούλιο, και παρείχε διασφαλίσεις ότι οι ρυθµίσεις της Αυστραλίας για τα δεδοµένα PNR εφαρµόζονται σύµφωνα µε την εν λόγω ερµηνεία. Η οµάδα εργασίας κατά συνέπεια βάσισε την ανάλυσή της στις εν λόγω πληροφορίες και διασφαλίσεις της κυβέρνησης της Αυστραλίας, και η παρούσα γνωµοδότηση εξαρτάται ως εκ τούτου από τα εν λόγω στοιχεία που παρείχε η κυβέρνηση της Αυστραλίας που επιβεβαιώνονται µε την εφαρµογή στην πράξη των κανόνων για τα δεδοµένα PNR στην Αυστραλία. Συγκεκριµένα, σε ότι αφορά το πεδίο της νοµοθεσίας της Αυστραλίας για τα δεδοµένα PNR, η οµάδα εργασίας έλαβε υπόψη τις διευκρινίσεις και τις διασφαλίσεις που παρείχε η κυβέρνηση της Αυστραλίας για τον τρόπο µε τον οποίο οι σχετικές διατάξεις των νόµων Customs Act 1901, Customs Administration Act 1985 και της δέσµευσης των τελωνειακών αρχών προς το κοινοβούλιο πρόκειται να ερµηνευτούν και ποιες καταστάσεις υπάγονται στο πεδίο του νόµου περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής του Επιπλέον, η οµάδα εργασίας εδραίωση τη θέση της στη διάδραση µεταξύ των στοιχείων δεδοµένων PNR στα οποία έχουν πρόσβαση οι τελωνειακές υπηρεσίες της Αυστραλίας, στο σκοπό της πρόσβασης στα εν λόγω δεδοµένα και στη σχετική γενική πολιτική περί µη διατήρησης. Σύµφωνα µε την οµάδα εργασίας, η εν λόγω διάδραση είχε ως αποτέλεσµα µία συνολικά ισορροπηµένη προσέγγιση εκ µέρους των αρχών της Αυστραλίας. Η παρούσα γνωµοδότηση επίσης διατυπώνεται υπό τον όρο ότι οι αρχές της Αυστραλίας θα προβούν σε αναθεώρηση του υποτµήµατος 41(4) του νόµου περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής, που περιορίζει τη δυνατότητα του επιτρόπου ιδιωτικής ζωής να διερευνά καταγγελίες µη αυστραλών υπηκόων ή κατοίκων σε ότι αφορά τη διόρθωση και ότι η εν λόγω αναθεώρηση θα έχει ως αποτέλεσµα την κατάργηση του εν -15-

16 λόγω περιορισµού. Η παρούσα γνωµοδότηση εκπονήθηκε βάσει των εν λόγω υποθέσεων, διευκρινίσεων και όρων. Συµπερασµατικά, βάσει των προαναφερθέντων πορισµάτων και µε την επιφύλαξη να ληφθούν υπόψη τα θέµατα που αναφέρονται στις παραγράφους 3, 4 και 5, η οµάδα εργασίας εκτιµά ότι η Αυστραλία εξασφαλίζει ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας µε την έννοια του άρθρου 25(6) της οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 24 ης Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων του αρχείου ονοµάτων επιβατών από αεροπορικές εταιρείες προς τις αρχές της Αυστραλίας σε ότι αφορά τις πτύσεις που ορίζονται ως διεθνείς πτύσεις της Αυστραλίας στο άρθρο 64 AF παράγραφος (6) του νόµου περί τελωνείων, δηλαδή των πτήσεων αυτών που αφορούν τη µετακίνηση προς, µέσω και την αναχώρηση από την Αυστραλία. Βρυξέλλες, 16 Ιανουαρίου 2004 Για την οµάδα εργασίας Ο πρόεδρος Stefano RODOTA -16-

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων ΑΡΘΡΟ 29 - ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ 5058/00/EL/TEΛΙΚΟ WP 33 Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων Γνωµοδότηση 5/2000 σχετικά µε τη Χρήση Tηλεφωνικών Καταλόγων για

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του ΑΡΘΡΟΥ 29

Οµάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του ΑΡΘΡΟΥ 29 Οµάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του ΑΡΘΡΟΥ 29 00393/08/EL WP 146 Πρόγραµµα εργασίας 2008-2009 Οµάδα εργασίας του άρθρου 29 18 Φεβρουαρίου 2008 Η οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ 11647/02/EL/Τελικό WP 66 Γνωµοδότηση 6/2002 σχετικά µε τη διαβίβαση πληροφοριών για τον κατάλογο επιβατών και άλλων δεδοµένων από τις αεροπορικές

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες της Johnson Controls για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες της Johnson Controls για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες της Johnson Controls για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Αντικείμενο και εφαρμογή 3. Διαφάνεια και Ειδοποιήσεις 4. Εντιμότητα και περιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Κατάλογος της ΕΕ που περιλαµβάνει πρόσωπα, οµάδες και οντότητες στις οποίες εφαρµόζονται ειδικά µέτρα για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας 22 εκεµβρίου 2009 Η ΕΕ θέσπισε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2001 COM(2001) 411 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ περί του καθεστώτος καιτων γενικών όρων άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 07-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3987/07-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4143, 2/11/2007 ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4143, 2/11/2007 ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 187,

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου της Fon

Πολιτική Απορρήτου της Fon Πολιτική Απορρήτου της Fon Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015 1. Δεδομένα εγγραφής Κατά την εγγραφή σας στην Υπηρεσία Fon ενδέχεται να συλλέξουμε κάποια στοιχεία όπως όνομα χρήστη, κωδικό εισόδου, διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών

Η Οδηγία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» Το Συμβούλιο της Ευρώπης το 1995 εξέδωσε Σύσταση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα των τηλεπικοινωνιών,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 148(Ι)/2012 Αρ.4361, 2.11.2012 148(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΠΛΟΥ Η/ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΟΥ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 8.11.2012 2012/0011(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 16.12.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0171/2012, του Klaus Träger, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με διαφορετικές προθεσμίες παραγραφής στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ` ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιιλος ΟΤΕ Κώδιικας Δεοντολογίίας γιια την προστασίία των διικαιιωμάτων του ατόμου κατά την επεξεργασίία των προσωπιικών δεδομένων του εντός του Ομίίλου ΟΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ικαιώµατα και Προστασία του επιβάτη-καταναλωτή στις αεροµεταφορές ρ Εµµανουήλ Ν. Βελονάκης Πρόεδρος της ΕΝ.Ε.ΚΑ.

ικαιώµατα και Προστασία του επιβάτη-καταναλωτή στις αεροµεταφορές ρ Εµµανουήλ Ν. Βελονάκης Πρόεδρος της ΕΝ.Ε.ΚΑ. ικαιώµατα και Προστασία του επιβάτη-καταναλωτή στις αεροµεταφορές ρ Εµµανουήλ Ν. Βελονάκης Πρόεδρος της ΕΝ.Ε.ΚΑ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε δικαιώµατα για τον επιβάτη-καταναλωτή στις αεροµεταφορές και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά µε την έκδοση κερµάτων ευρώ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά µε την έκδοση κερµάτων ευρώ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.5.2011 COM(2011) 295 τελικό 2011/0131 (COD) C7-0140/11 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την έκδοση κερµάτων ευρώ 2011/0131 (COD)

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1997R2027 EL 30.05.2002 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EΚ) αριθ. 2027/97 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Οκτωβρίου 1997 για την ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ 1 ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ Η ΕΚΤ ΝΑ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ; Η ΕΚΤ θα αναλάβει την εποπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έκδοση ηλεκτρονικών αεροπορικών εισιτηρίων και τρόπος διαφύλαξης αυτών.

ΘΕΜΑ: Έκδοση ηλεκτρονικών αεροπορικών εισιτηρίων και τρόπος διαφύλαξης αυτών. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓIΚΩΝ Αθήνα, 7 Ιουλίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1022864/139/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ: 1096 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - B - Γ Ταχ.Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Μαΐου 2013 (15.05) (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2011/0137 (COD) 6353/1/13 REV 1 ADD 1 UD 39 PI 19 COMER 22 CODEC 317 PARLNAT 111 ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν προσαρτάται στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2006 2007 και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της.

Το παρόν προσαρτάται στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2006 2007 και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β ΣΤΗΝ ΕΓΣΣΕ 2006-2007 Το παρόν προσαρτάται στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2006 2007 και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της. ΣYΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ 1. Γενικές παρατηρήσεις Μέσα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Ο κανονισμός (EΕ) 181/2011 (εφεξής «ο κανονισμός») αρχίζει να εφαρμόζεται την 1 η Μαρτίου 2013. Προβλέπει ελάχιστο αριθμό δικαιωμάτων των επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ [ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ] Αθήνα, 12 Ιουλίου 2012 1 ΓΕΝΙΚΑ Η Ελληνική Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων

Διαβάστε περισσότερα

CyberEdge ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

CyberEdge ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1. 2. 3. 4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 5. Όνοµα Ασφαλιζόµενου: ιεύθυνση: Έτος ίδρυσης : ΑΦΜ: ΟΥ.: Τηλέφωνο: Ηλεκτρονική Σελίδα: Συνολικές αµοιβές και ποσοστιαία κατανοµή τους ανά γεωγραφική περιοχή: Συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Οδηγία 2014/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα εργασίας για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Σύσταση 1/99

Οµάδα εργασίας για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Σύσταση 1/99 5093/98/EL/final WP 17 Οµάδα εργασίας για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα Σύσταση 1/99 Για τη µη αντιληπτή και αυτόµατη επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Ιδιωτικότητα)

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Ιδιωτικότητα) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Ιδιωτικότητα) Καλλονιάτης Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου http://www.ct.aegean.gr/people/kalloniatis

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1330/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής για τη διάδοση στα ενδιαφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012 155(Ι)/2012 Αρ. 4363, 9.11.2012 155(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΙ 2008 Προοίμιο. Για σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ!

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ! ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ! ΠΡΟΣΕΧΕ ΠΟΥ ΤΑ ΔΙΝΕΙΣ ΡΩΤΑ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΣΚΟΠΟ ΜΑΘΕ ΠΩΣ ΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ Τα προσωπικά δεδομένα στη ζωή μας Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική για αρχεία Cookies

Plus500CY Ltd. Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική για αρχεία Cookies Plus500CY Ltd. Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική για αρχεία Cookies Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική για αρχεία Cookies Η παρούσα ιστοσελίδα λειτουργείται από την Plus500CY Ltd ( εμείς, εμάς ή δικό μας ). Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA-BoS-14/165 EL Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA-BoS-15/106 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις

ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 1. Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΥΤΗ γίνεται σήμερα την../2013 στη Λευκωσία μεταξύ της Εταιρείας VELISTER LTD εξ Αγίου Νικολάου 41-49, Block B, 1ος όροφος,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

EXTERNAL PRIVACY POLICY - 4 th ISACA ATHENS CHAPTER CONFERENCE (2014)

EXTERNAL PRIVACY POLICY - 4 th ISACA ATHENS CHAPTER CONFERENCE (2014) EXTERNAL PRIVACY POLICY - 4 th ISACA ATHENS CHAPTER CONFERENCE (2014) Version 1 Approved BoD 72 nd (#14) Effective from 24.09.2014 DOCUMENT HISTORY Version Effective from Approval 1 24.09.2014 BoD 72 nd

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής των Κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στον τομέα των τροφίμων, και, γενικά, για να καταστεί

Διαβάστε περισσότερα

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4430, 21.2.2014 Ν. 18(Ι)/2014 18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L. 280, 26.10.2010,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης Όροι και προϋποθέσεις χρήσης 1. Αποδοχή Η πρόσβαση και η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου υπόκεινται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις και σε όλους τους νόμους που εφαρμόζονται σχετικά. Με την πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Ω8Ν-1ΓΝ. Αθήνα, 25/04/2012 Αριθµ. Πρωτ.: 2134 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΑΔΑ: Β4Ω8Ν-1ΓΝ. Αθήνα, 25/04/2012 Αριθµ. Πρωτ.: 2134 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΔΑ Β4Ω8Ν-1ΓΝ Αθήνα, 25/04/2012 Αριθµ. Πρωτ. 2134 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ταχ. /νση Πληροφορίες Τηλ. Fax Ε-mail Ιστοσελίδα ραγατσανίου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στα όπλα και στα πυροβόλα όπλα

Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στα όπλα και στα πυροβόλα όπλα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - Βρυξέλλες 1.2.2010 Έγγραφο καθοδήγησης 1 Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στα όπλα και στα πυροβόλα όπλα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ΠΗΓΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Η ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ Η έννομη προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2000/79/ΕΚ του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία BGBl. III - Ausgegeben am 15. Juni 2015 - Nr. 78 1 von 10 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ. 19020.2/01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης 210-72.89.708 Κύριο Χρήστο Νικολουτσόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων Αβέρωφ 11 104

Διαβάστε περισσότερα

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 284/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2011 για καθορισμό ειδικών όρων και λεπτομερών διαδικασιών για την εισαγωγή πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ!» Α. ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 1. Υπηρεσία Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς 1.1. Το Σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000)

ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000) ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000) Άρθρο 7 Εναρμόνιση με την Οδηγία 96/9/ΕΟΚτου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 1996 σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Έκταση εφαρµογής της πολιτικής 3 2. Εντοπισµός περιπτώσεων πιθανής συγκρούσεως

Διαβάστε περισσότερα

MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σκοπός του εγγράφου Το παρόν έγγραφο περιγράφει την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά το ηλεκτρονικό εµπόριο και τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Διαδικασία διεξαγωγής εποπτικού ελέγχου Διαδικασία επιβολής κυρώσεων/προστίμων ΦΛΩΡΙΝΗΣ 11, Γραφείο 101, 1 ος Όροφος, 1065 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη 1. Εισαγωγή Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες το σύνολο των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

JC 2014 43 27 May 2014

JC 2014 43 27 May 2014 JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τον χειρισµό παραπόνων/καταγγελιών για τον τοµέα των κινητών αξιών (ESMA) και τον τραπεζικό τοµέα (ΕΑΤ) 1 Περιεχόµενα Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η Υπηρεσία Μαζικής Αποστολής Μηνυμάτων (Bulk SMS) (που στο εξής θα καλείται «η Υπηρεσία») παρέχει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ EΕ

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ EΕ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ EΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΕ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ή/ΚΑΙ ΑΡΜΟ ΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ικαιώµατα επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L303, 02.12.2000, σ.16 Για σκοπούς ορθής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2000/78/ΕΚ του

Διαβάστε περισσότερα

"Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα

Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα "Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα 1. α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (στο εξής: "υποψήφιος αγοραστής"), το οποίο μεμονωμένα ή μέσω κοινής δράσης με άλλα πρόσωπα, υπό την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΩΑΝΝΗ Θ. ΘΕΜΕΛΗ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΩΑΝΝΗ Θ. ΘΕΜΕΛΗ Η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΒΑΤΩΝ (PNR) ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΠΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Του Ιωάννη Θ. Θέµελη, ικηγόρου 1 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Την εποµένη της τροµοκρατικής επίθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2014 (OR. en) 8585/14 Διοργανικός φάκελος: 2014/0115 (NLE) PECHE 186

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2014 (OR. en) 8585/14 Διοργανικός φάκελος: 2014/0115 (NLE) PECHE 186 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2014 (OR. en) 8585/14 Διοργανικός φάκελος: 2014/0115 (NLE) PECHE 186 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2014 L 175/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 634/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3662, 13/12/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3662, 13/12/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3662 της 13ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Πολιτικής Αεροπορίας Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 5085/99/EN/FINAL WP 25 ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Σύσταση 3/99 σχετικά µε τη διατήρηση δεδοµένων κίνησης από τους παρόχους υπηρεσιών Internet

Διαβάστε περισσότερα