Πρωτοβουλία ΜΚΟ 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρωτοβουλία ΜΚΟ 2011"

Transcript

1 Πρωτοβουλία ΜΚΟ Μάρτης 2011 Μιχάλθ Χαϊλι Οικονομικό Λειτουργό Αϋ Τπουργείο Οικονομικϊν Σθλ Σθλεομοιότυπο: Μαρτίου 2011 Αγαπθτζ κ. Χαϊλι, Διαδικαςία δθμόςιασ διαβοφλευςθσ για διαμόρφωςθ τθσ τελικισ μορφισ του νομοςχεδίου με τίτλο «Ο περί Ιδιωτικϊν Οργανιςμϊν Κοινισ Ωφζλειασ (Πιςτοποίθςθ) Νόμοσ» ε ςυνζχεια τθσ μεταξφ μασ επικοινωνίασ αναφορικά με το πιο πάνω κζμα, επικοινωνϊ και πάλι μαηί ςασ εκ μζρουσ τθσ Ομάδασ Πρωτοβουλίασ ΜΚΟ (ΟΠ ΜΚΟ) για τθ μεταρρφκμιςθ/ διαμόρφωςθ τθσ νομοκεςίασ που αφορά ςτουσ ΜΚΟ για τθν υποβολι των ειςθγιςεων που προζκυψαν. Σο επιςυναπτόμενο κείμενο διαμορφϊκθκε μετά από ςειρά ςυναντιςεων τόςο με τουσ οργανιςμοφσ που ςυμμετζχουν ςτθν ομάδα Πρωτοβουλίασ ΜΚΟ, όςο και άλλων που επζδειξαν ενδιαφζρον να ςυμβάλουν μετά από Ανοικτι Πρόςκλθςθ. Για δικι ςασ υπενκφμιςθ να αναφζρω ότι θ ΟΠ ςυςτάκθκε το 2008 με ςτόχο να ςυμμετάςχει ςτθ διαδικαςία ανακεϊρθςθσ και τροποποίθςθσ του νομοκετικοφ πλαιςίου ςχετικά με τθ λειτουργία των ΜΚΟ. Οι επιςυναπτόμενεσ ειςθγιςεισ προζκυψαν από ςειρά ςυναντιςεων ςτισ οποίεσ ςυνζβαλαν και ςυναινοφν για από κοινοφ υποβολι οι ακόλουκοι οργανιςμοί, οι οποίοι αναφζρονται με αλφαβθτικι ςειρά: 1. ΙΝΣΕΞ: Ζρευνα και Διάλογοσ 2. Κζντρο τιριξθσ ΜΚΟ 3. Κίνθςθ Προάςπιςθσ Δικαιωμάτων Ψυχικά Αςκενϊν (ΚΙΠΡΟΔΙΨΑ) 4. Κυπριακόσ φνδεςμοσ Καταναλωτϊν 5. Κυπριακόσ φνδεςμοσ Οικογενειακοφ Προγραμματιςμοφ

2 Πρωτοβουλία ΜΚΟ Μάρτης Παγκφπριοσ φνδεςμοσ Παραπλθγικϊν 7. Παγκφπρια Ομοςπονδία Συφλϊν 8. Πτθνολογικόσ φνδεςμοσ Κφπρου 9. Peace Players Intl - Cyprus 10. υμβοφλιο Νεολαίασ Κφπρου 11. φνδεςμοσ Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων Ηωισ, Λεμεςόσ 12. Terra Cypria Παραμζνω ςτθ διάκεςι ςασ για περαιτζρω πλθροφορίεσ ι/ και διευκρινιςεισ. Με εκτίμθςθ, Γιοφλθ Σάκθ υντονίςτρια Ομάδασ Πρωτοβουλίασ ΜΚΟ (Σθλ / Φαξ )

3 ΥΟΛΙΑ ΟΜΑΓΑ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ ΜΗ ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΔΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΔΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΝΟΜΟΥΔΓΙΟ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: «ΝΟΜΟΥΕΔΙΟ ΣΙΣΛΟΦΟΡΟΤΜΕΝΟ Ο ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΚΟΙΝΗ ΩΦΕΛΕΙΑ (ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2011» Η Οκάδα Πξσηνβνπιίαο Με Κπβεξλεηηθψλ Οξγαλψζεσλ θαη άιινη ζπλεξγάηεο (ζην εμήο ΟΠ ΜΚΟ), κεηά απφ ζεηξά ζπλαληήζεσλ ζπδεηήζεσλ, θαηέιεμαλ νκφθσλα φπσο πξνηείλνπλ ζην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ηα πην θάησ ζρφιηα, παξαηεξήζεηο θαη εηζεγήζεηο αλαθνξηθά κε ηε δεκφζηα δηαβνχιεπζε γηα ην πην πάλσ λνκνζρέδην. Η ΟΠ ΜΚΟ ζεσξεί ζεηηθφ γεγνλφο ηελ εηνηκαζία ηνπ λνκνζρεδίνπ θαζψο θαη ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηφ θαη ζπγθεθξηκέλα φζνλ αθνξά ζηε δηαδηθαζία αίηεζεο γηα πηζηνπνίεζε Ιδησηηθνχ Οξγαληζκνχ Κνηλήο Ωθέιεηαο (ΙΟΚΩ), ζηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ ηνπ Δ.Σ., ζηελ επηηξνπή ειέγρνπ, ζηνλ απνθιεηζκφ ησλ πνιηηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ζην φξην ρξφλνπ πνπ αλαθέξεηαη γηα εγγξαθή ελφο ΙΟΚΩ. Η ΟΠ ΜΚΟ κειέηεζε ην ππφ ζπδήηεζε λνκνζρέδην έρνληαο ππφςε θαη απηφ πνπ δεκνζίεπζε ην Υπνπξγείν Εζσηεξηθψλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ κε ηίηιν «Νόκνο πνπ Ελνπνηεί, Τξνπνπνηεί θαη Καηαξγεί ηελ Υθηζηάκελε Ννκνζεζία Πεξί Σσκαηείσλ, Ιδξπκάησλ θαη Λεζρώλ θαη πνπ Πξνλνεί γηα άιια Σπλαθή Θέκαηα». Α Γενικά τόλια 1ν Τν λνκνζρέδην θαίλεηαη λα αγλνεί Ννκηθά Πξφζσπα Ιδησηηθνχ Δηθαίνπ (ΝΠΙΔ) πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ην θαζεζηψο ησλ εκπηζηεπκάησλ ζηε βάζε ηνπ Πεξί Αγαζνεξγψλ Ιδξπκάησλ 1 Νφκν θαη νη νπνίνη ηδξχζεθαλ θαη ιεηηνπξγνχλ κε βάζε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία. 2ν Σηηο δηάθνξεο δηαηάμεηο ηνπ λνκνζρεδίνπ θαίλεηαη λα ζεσξείηαη φηη φινη νη ΙΟΚΩ είλαη ΝΠΙΔ ηα νπνία έρνπλ κέιε. Σπλεπψο δελ πεξηιακβάλεηαη πξφλνηα γηα ηνπο 1 Ο Πεξί Αγαζνεξγψλ Ιδξπκάησλ Νφκνο, Κεθ.41 1/11

4 νξγαληζκνχο/νπιδ, φπσο ηα ηδξχκαηα, νη Εηαηξείεο Με Κεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα θαη ηα αγαζνεξγή ηδξχκαηα πνπ έρνπλ κφλν Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην θαη φρη κέιε. Έλα ζρεηηθφ παξάδεηγκα αθνξά ζηηο δηαηάμεηο πνπ πξνλννχλ ηε δεκηνπξγία θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο Επηηξνπήο Ειέγρνπ θαη ηε ζχζηαζε ηνπο απφ κέιε ηνπ νξγαληζκνχ. Απαηηείηαη λα δηαζαθεληζζεί ε αλακελφκελε ζχζηαζε ηεο Επηηξνπήο Ειέγρνπ ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ηα ΝΠΙΔ δελ απνηεινχλ νξγαληζκνχο κε κέιε. 3ν Εληνπίδεηαη θελφ ζην λνκνζρέδην αθνχ δελ πεξηιακβάλεηαη πξφλνηα γηα ηε δηαδηθαζία κεηαηξνπήο ησλ θηιαλζξσπηθψλ ηδξπκάησλ ζε ΙΟΚΩ. Η εηζήγεζε ηεο ΟΠ ΜΚΟ είλαη φπσο κε ηελ ςήθηζε ηνπ παξφληνο λνκνζρεδίνπ, θαη πξηλ ή ηαπηφρξνλα κε ηε ζέζε ηνπ ζε ηζρχ, γίλνπλ φιεο νη αλαγθαίεο θαη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ ηαπηφρξνλε ηξνπνπνίεζε φισλ ησλ λνκνζεζηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζε ζέκαηα θνξνινγίαο/ εηζθνξάο, ΦΠΑ θαη ή άιια ζέκαηα ζρεηηθά κε ην πθηζηάκελν θαζεζηψο ησλ θηιαλζξσπηθψλ θαη ή αγαζνεξγψλ ηδξπκάησλ κε αλαθνξά ζην ππφ ζπδήηεζε Ννκνζρέδην. Με απηφ ηνλ ηξφπν, νη νξγαληζκνί πνπ έρνπλ ην θηιαλζξσπηθφ θαζεζηψο, κέζα ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα, κπνξνχλ λα πξνβνχλ ζε φιεο ηηο αλαγθαίεο κε βάζε ην ππφ ζπδήηεζε λνκνζρέδην δηαδηθαζίεο, γηα λα ππνβάινπλ αίηεζε γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηνπο σο ΙΟΚΩ. 4ν Η ΟΠ ΜΚΟ ζεκεηψλεη φηη νη ΜΚΟ δελ απνηεινχληαη κφλν απφ εζεινληηθνχο νξγαληζκνχο θαη πσο νη πεξηζζφηεξνη ΜΚΟ ζήκεξα ιεηηνπξγνχλ κε κφληκν πξνζσπηθφ θαη εκπεηξνγλψκνλεο θαη απνηειεί επηινγή επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο γηα αξθεηά κεγάιν αξηζκφ λέσλ επηζηεκφλσλ. Σπλεπψο ν νξγαληζκφο πξέπεη λα ιεηηνπξγεί κε επαγγεικαηηζκφ θαη κεζνδηθφηεηα θαη πξψηηζηα ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην έρεη επηζπκία λα ιεηηνπξγεί κε απηφ ηνλ ηξφπν. Ο λφκνο ζα πξέπεη λα ζπκβάιεη ζηε ζσζηή ιεηηνπξγία θαη φρη λα παξεκπνδίδεη κε ην ζθεπηηθφ φηη νη ΜΚΟ είηε είλαη «χπνπηνη» νξγαληζκνί είηε φηη δελ ππνρξενχληαη λα δηαζθαιίδνπλ πσο νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπο δηεθπεξαηψλνληαη κε επαγγεικαηηζκφ. Θεσξνχκε φηη ην θχξην ζηνηρείν πνπ δηαρσξίδεη ηνπο ΜΚΟ απφ άιινπο νξγαληζκνχο 2/11

5 είλαη ε επαλεπέλδπζε φπνηνπδήπνηε θέξδνπο ζηνλ νξγαληζκφ θαη ν κε δηακνηξαζκφο ηνπ ζηα κέιε ηνπο. Β - ΣΦΟΛΙΑ ΚΑΙ ΔΙΣΗΓΗΣΔΙΣ ΣΔ ΣΥΓΚΔΚΡΙΜΔΝΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΦΔΓΙΟΥ Άρθρο 3 Πξνζζήθε άξζξνπ κεηά ην άξζξν 3 ην νπνίν λα ηηηινθνξείηαη «Ωθειήκαηα ΙΟΚΩ» θαη λα δηαβάδεηαη σο εμήο: «Έλα ΝΠΙΔ ην νπνίν πηζηνπνηείηαη σο ΙΟΚΩ απνιακβάλεη σθειεκάησλ απαιιαγήο από ηελ θαηαβνιή ηειώλ, δηθαησκάησλ, θόξσλ ή άιιεο κνξθήο θξαηηθώλ επηβαξύλζεσλ, θαη απνιακβάλεη δηθαησκάησλ παξαρώξεζεο θξαηηθώλ ρνξεγηώλ ή νπνηαζδήπνηε άιιεο κνξθήο σθειεκάησλ ή βνήζεηαο.» Άρθρο 4 Σεκεηψλεηαη φηη εληνπίδεηαη πξφβιεκα ζην ιεμηιφγην πνπ πηνζεηείηαη γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ νξγαληζκψλ πνπ ζα ραξαθηεξηζηνχλ ΙΟΚΩ. Η ΟΠ ΜΚΟ εηζεγείηαη φπσο γίλνπλ νη πην θάησ ηξνπνπνηήζεηο: Σην εδάθην (α) λα πξνζηεζεί ε ιέμε «θαη θνηλσληθόο». Σην εδάθην (γ) ε ιέμε «πλεπκαηηθά» δελ θαιχπηεη ηα άηνκα κε ςπρηθή αλαπεξία. Σπλήζσο ε νξζή αλαθνξά είλαη "παξνρή βνήζεηαο ή πξνζηαζίαο ζε άηνκα κε ζσκαηηθή, δηαλνεηηθή ή ςπρηθή αλαπεξία". Σην εδάθην (ζη): λα πξνζηεζεί ε θξάζε «ή /θαη ηεο βηνπνηθηιόηεηαο». Σην εδάθην (ζ): λα ηξνπνπνηεζεί ψζηε λα δηαβάδεηαη: «δηαηήξεζε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο». Ο φξνο ηζηνξηθή θιεξνλνκηά θαιχπηεη κέξνο ηεο πνιηηηζηηθήο 3/11

6 θιεξνλνκίαο ελψ ε ρξήζε ηεο «πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο» δίλεη έλα κεγαιχηεξν πεδίν δξάζεο. Σην εδάθην (ηα), κεηά ηε ιέμε «παξνρή» λα πξνζηεζεί θαη ε ιέμε «πξνψζεζε». Επηπξφζζεηα λα πξνζηεζεί θαη ε θξάζε «λα πξνάγεη ηελ πγεία». Τν εδάθην λα δηαβάδεηαη «παξνρή θαη πξνώζεζε ηαηξηθήο θξνληίδαο θαη πξναγσγή πγείαο». Σην εδάθην (ηβ) μελίδεη ν φξνο «λεόηεηαο» θαζψο θαη ν φξνο «αηόκσλ κε δπζθνιίεο». Τη ελλνείηαη κε δπζθνιίεο, πνηνχ είδνπο δπζθνιίεο, καζεζηαθέο, θηλεηηθέο; Άιιεο; Γίλεηαη ε εηζήγεζε λα αληηθαηαζηαζεί ε αλαθνξά «αηφκσλ κε δπζθνιίεο» κε 'αηφκσλ κε αλαπεξίεο'. Σην εδάθην (ηγ) ε ιέμε «εππαζώλ» λα δηαγξαθή θαη αληί απηνχ λα πξνζηεζεί ε θξάζε «θαη επεκεξίαο ησλ δώσλ». Να γίλεη πξνζζήθε ησλ αθφινπζσλ δξαζηεξηνηήησλ: «Πξνώζεζε θαη πξναγσγή θνηλσληθήο ζπλνρήο». «Πξνώζεζε θαη πξναγσγή ησλ δηθαησκάησλ ησλ πξνζθύγσλ». «Πξνώζεζε θαη πξναγσγή δεκνθξαηηθώλ πξαθηηθώλ θαη δηαδηθαζηώλ». «Πξνώζεζε θαη πξναγσγή ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ». Άρθρο 5 Παξαιείπεηαη ε αλαθνξά ζηε λνκνζεζία γηα ηνπο νξγαληζκνχο νη νπνίνη έρνπλ ηδξπζεί κε βάζε ηνλ Πεξί Αγαζνεξγψλ Ιδξπκάησλ Νφκν. Άρθρο 6 Η Οκάδα Πξσηνβνπιίαο ΜΚΟ εηζεγείηαη φπσο αξκφδην πξφζσπν γηα ηηο δηαδηθαζίεο εμέηαζεο θαη έγθξηζεο νπνησλδήπνηε αηηήζεσλ (θαη γεληθφηεξα φιε ε δηαδηθαζία εμέηαζεο, έγθξηζεο, αλάθιεζεο πηζηνπνίεζεο ΙΟΚΩ) είλαη, φρη ν Υπνπξγφο αιιά, π.ρ. ν Γεληθφο Δηεπζπληήο ηνπ Υπνπξγείνπ ή άιιν πξφζσπν, έηζη ψζηε ζε πεξίπησζε δηαθσλίαο κε ηελ απφθαζε λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ηεξαξρηθήο 4/11

7 έλζηαζεο ζηνλ Υπνπξγφ. Απνθεχγεηαη έηζη ε αλάγθε πξνζθπγήο ηεο απφθαζεο απεπζείαο ζην Αλψηαην Δηθαζηήξην, εμνηθνλνκψληαο ρξφλν θαη ρξήκαηα, θάηη πνπ νη νξγαλψζεηο δελ δηαζέηνπλ. Αξ.6(3) Οη 90 εκέξεο πξνζεζκίαο απνηεινχλ έλα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηε ιήςε απφθαζεο απφ ηνλ Υπνπξγφ ή απφ ην αξκφδην πξφζσπν (σο πην πάλσ γίλεηαη εηζήγεζε) σο πξνο ην θαηά πφζν ν αηηνχκελνο νξγαληζκφο ηθαλνπνηεί ηα θξηηήξηα γηα λα πηζηνπνηεζεί σο ΙΟΚΩ. Γίλεηαη εηζήγεζε φπσο ν ρξφλνο απηφο κεησζεί ζηηο 45 εκέξεο, εχινγνο ρξφλνο κε βάζε ην Δηθαίσκα ηεο Αλαθνξάο φπσο πεξηιακβάλεηαη ζην Σχληαγκα ηεο Κππξηαθήο Δεκνθξαηίαο (Άξζξν 29 πνπ πξνλνεί απάληεζε εληφο 30 εκεξψλ) θαη ζηνλ Επξσπατθφ Κψδηθα Καιήο Δηνίθεζεο (πνπ πξνλνεί απάληεζε εληφο 22 εκεξψλ). Αξ.6(4) Η ηειηθή ζέζε ηνπ Υπνπξγνχ ή άιινπ αξκφδηνπ πξνζψπνπ νθείιεη λα είλαη δεφλησο αηηηνινγεκέλε ζε πεξίπησζε απφξξηςε εγγξαθήο, ζχκθσλα θαη κε ηνλ Πεξί Γεληθψλ Αξρψλ ηνπ Δηνηθεηηθνχ Δηθαίνπ Νφκν, Νφκν158(Ι)/1999. Άρθρο 7 Αξ. 7(1)(α) Η επηβνιή επηπξφζζεησλ φξσλ νθείιεη ζε θάζε πεξίπησζε λα είλαη αηηηνινγεκέλε. Αξ. 7(2) Εηζήγεζε φπσο πξνζηεζεί άξζξν γηα ην δηθαίσκα δηαδηθαζίαο ηεξαξρηθήο έλζηαζεο/πξνζθπγήο ζηελ απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ ή άιινπ αξκφδην πξνζψπνπ σο ε εηζήγεζε ζην άξζξν 6, πην πάλσ. Η δηαδηθαζία ηεξαξρηθήο έλζηαζεο/πξνζθπγήο λα πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξψο ζην λφκν, κε ρξνλνδηαγξάκκαηα, θαη ινηπέο ιεπηνκέξεηεο. Αξ. 7(3) Εηζήγεζε δηαγξαθήο ηεο παξαγξάθνπ αθνχ θαιχπηεηαη απφ ηα πην θάησ άξζξα. Δεο άξζξν 9. Εάλ δελ είλαη απνδεθηή ε εηζήγεζε γηα δηαγξαθή άξζξνπ 7(3), ηφηε απηφ λα ηξνπνπνηεζεί έηζη ψζηε ν Υπνπξγφο ή άιιν αξκφδην πξφζσπν λα κπνξεί λα απνξξίςεη αίηεζε κφλν γηα ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο, νη νπνίνη λα αλαγξάθνληαη ζην λφκν φπσο π.ρ. γηα ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, ή γηα ιφγνπο ζχγθξνπζεο κε ην 5/11

8 ζχληαγκα, ή γηα ιφγνπο παξαβίαζεο θάπνηαο λνκνζεζίαο ηνπ θξάηνπο. (Γίλεηαη αλάινγε αλαθνξά ζην άξζξν 9(1)(α)). Δελ ππάξρεη πνπζελά αλαθνξά πνπ λα θαιχπηεη ηελ πεξίπησζε αιιαγήο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ή ηεο ζχλζεζεο ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ελφο νξγαληζκνχ. Οχηε εμεγείηαη πσο ν Υπνπξγφο ή άιιν αξκφδην πξφζσπν ζα εηδνπνηείηαη γηα ηηο αιιαγέο ζηε ζχλζεζε ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ πνπ πξνθχπηνπλ κεηά ηελ Εηήζηα Σπλέιεπζε ελφο νξγαληζκνχ. Γίλεηαη εηζήγεζε φπσο γίλεη αλαθνξά ζηε δηαδηθαζία ψζηε ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ελφο ΝΠΙΔ πνπ έρεη πηζηνπνηεζεί σο ΙΟΚΩ λα απνζηέιιεη εηδηθή έθζεζε γηα αιιαγέο ζηε ζχλζεζε ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη/ή ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ελφο νξγαληζκνχ κέζα ζε δηάζηεκα ελφο (1) κελφο απφ ηελ αιιαγή ηεο ζχλζεζεο ηνπ ή ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ή ηεο Εηήζηαο Σπλέιεπζεο ηνπ. Άρθρο 8 Αξ.8(1)(γ) Φξεηάδεηαη λα δηεπθξηληζηεί ε αλαθνξά ζηε ιέμε «αθηινθεξδώο». Αλ έρεη ηελ έλλνηα φηη ην ΝΠΙΔ πνπ έρεη πηζηνπνηεζεί σο ΙΟΚΩ, δελ απνθνκίδεη θέξδνο ε παξνχζα αλαθνξά θαη ε ρξήζε ηεο ιέμεο «αθηινθεξδώο» δελ είλαη ε πιένλ δφθηκε. Τα ΝΠΙΔ ραξαθηεξίδνληαη σο κε θεξδνζθνπηθά γηαηί δελ έρνπλ ζηφρν ην δηακνηξαζκφ θέξδνπο ζηα κέιε ηνπο. Εάλ απηφ ελλνείηαη, ηφηε ρξήδεη λα γίλεη είηε δηφξζσζε, είηε δηαγξαθή αθνχ απηή ε αλαθνξά ππάξρεη ζην θαηαζηαηηθφ ηνπ ΝΠΙΔ. Επηπξφζζεηα, ζην ζεκείν Αξ.8(1)(γ)ηη), ε ΟΠ ΜΚΟ ζεσξεί φηη δελ είλαη μεθάζαξε ε έλλνηα ηεο θξάζεο «κεηνλεθηηθή ζέζε». Επνκέλσο ρξεηάδεηαη δηαζαθήληζε. Αξ.8(1)(δ) Η αλαιπηηθή αλαθνξά ζε απηφ ην εδάθην ησλ ζεκάησλ πνπ είλαη αλαγθαίν λα ππάξρνπλ ζην θαηαζηαηηθφ ελφο ΝΠΙΔ ην νπνίν δπλεηηθά ζα θάλεη αίηεζε γηα λα γίλεη ΙΟΚΩ δπλαηφ λα δεκηνπξγήζεη ζχγθξνπζε κε ηηο λνκνζεζίεο πνπ εμεηδηθεπκέλα αλαθέξνπλ απηά ηα δεηήκαηα, γηα θάζε ΝΠΙΔ μερσξηζηά. Θεσξείηαη, επνκέλσο, πιενλαζκφο ε αλαιπηηθή αλαθνξά θαη πεξηγξαθή ζην ηη ρξεηάδεηαη λα ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη/ή απαηηνχλ νη Πεξί Σσκαηείσλ θαη Ιδξπκάησλ Νφκνο, Πεξί Εηαηξεηψλ Νφκνο θαη Πεξί Αγαζνεξγψλ Ιδξπκάησλ Νφκνο ηφζν ζρεηηθά κε ην θαηαζηαηηθφ φζν θαη κε ηελ εγγξαθή ησλ αληίζηνηρσλ νξγαληζκψλ. 6/11

9 Η ΟΠ ΜΚΟ εηζεγείηαη φπσο γίλεη απιψο αλαθνξά ζε απηέο ηηο λνκνζεζίεο, νη νπνίεο πεξηγξάθνπλ θαη ξπζκίδνπλ ηα πξναπαηηνχκελα. Αξ.8(1)(ε) Απνπζηάδεη ην επηηξεπφκελν πνζνζηφ εζφδσλ ή δξαζηεξηνηήησλ ελφο ΙΟΚΩ πνπ λα νθείινληαη ζε εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή δξαζηεξηφηεηεο νηθνλνκηθήο θχζεο. Η πην πάλσ παξάιεςε δεκηνπξγεί λνκηθφ θελφ θαη αβεβαηφηεηα ζηνπο άκεζα ελδηαθεξφκελνπο. Αξ.8(1)(ζη) Η ΟΠ ΜΚΟ εηζεγείηαη φπσο δηαγξαθεί νιφθιεξε ε αλαθνξά ζην εδάθην απηφ. Η ΟΠ ΜΚΟ ζπκθσλεί κε ην γεγνλφο φηη θαλέλα κέινο ηνπ Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ελφο ΙΟΚΩ δελ πξέπεη λα εξγνδνηείηαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ (θαηαβνιή κηζζνχ θαη θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ). Εληνχηνηο ζεσξνχκε φηη παξακέλεη ζηε θξίζε ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ λα αμηνπνηεί ηα κέιε ηνπ σο εκπεηξνγλψκνλεο ή λα νξίδεη θαζήθνληα επνπηείαο/ζπληνληζκνχ έξγσλ ζε κέινο ηνπ θαη γηα ηηο νπνίεο ππεξεζίεο απηέο, λα θαηαβάιιεηαη αληηκηζζία/ακνηβή γηα ην ρξφλν θαη ηελ εκπεηξνγλσκνζχλε ηνπ, φπσο ζα ζπλέβαηλε ζην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην νπνηνπδήπνηε άιινπ νξγαληζκνχ. Έλαο νξγαληζκφο έρεη ην δηθαίσκα λα θαηαβάιιεη ζηνπο ππαιιήινπο ηνπ αληηκηζζία αλάινγε ησλ γλψζεσλ, επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο θαη θαζεθφλησλ ηνπο. Αξ.8(2) Τν ζπγθεθξηκέλν άξζξν αθήλεη πνιιά ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα θαη πξνζσπηθή θξίζε ηνπ Υπνπξγνχ ή άιινπ αξκφδηνπ πξνζψπνπ (σο εηζήγεζε ζην άξζξν 6 πην πάλσ). Εηζεγνχκαζηε φπσο ν λφκνο ζην ζεκείν απηφ πξνζδηνξίζεη ηα ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία ηα νπνία ην αξκφδην πξφζσπν ζα ιακβάλεη ππφςε, θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν ζα ελεκεξψλεηαη. Αξ.8(3) Δελ δηεπθξηλίδεηαη ηη ζεσξείηαη σο «θαηαιιειόηεηα» ησλ κειψλ ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ. Τν εδάθην απηφ είλαη πνιχ αλνηθηφ ζε ππνθεηκεληθή θξίζε θαη εξκελεία. Η ΟΠ ΜΚΟ πξνηείλεη φπσο επαλαιεθζεί ζε απηφ ην ζεκείν ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 9(ζη). Επηπξφζζεηα, ε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ πξνζψπνπ νθείιεη, κε βάζε θαη ηηο γεληθέο αξρέο ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ, λα είλαη δεφλησο αηηηνινγεκέλε θαη ηεθκεξησκέλε. Παξάιιεια, ρξεηάδεηαη λα πεξηιεθζεί ε πξαθηηθή γηα ηεξαξρηθή έλζηαζε ηεο απφθαζεο, σο αλαθέξεηαη πην πάλσ. 7/11

10 Άρθρο 9 9(1)(α)-(ζη) Δελ εμεγείηαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ν Υπνπξγφο ή άιιν αξκφδην πξφζσπν ζα πιεξνθνξείηαη γηα ηηο αιιαγέο θαη παξαβηάζεηο ψζηε λα αλαθαιεί ηελ πηζηνπνίεζε. Επνκέλσο, ρξεηάδεηαη λα ζπκπιεξσζεί. Αξ.9(1)(δ) Θεσξείηαη επέκβαζε Υπνπξγνχ ή άιινπ αξκφδηνπ πξνζψπνπ ζηα εζσηεξηθά ηεο νξγάλσζεο ην λα απαηηείηαη λα πξν-εγθξίλεη ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ έλα ΝΠΙΔ επηζπκεί λα επηθέξεη ζην θαηαζηαηηθφ ηνπ. Η ΟΠ ΜΚΟ εηζεγείηαη φπσο δηαγξαθεί αθνχ νχησο ή άιισο θαιχπηεηαη απφ ην εδάθην (β), (γ) θαη (ε) ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ. Εάλ κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ζην θαηαζηαηηθφ άιιαμαλ ηα δεδνκέλα θαη ην ΝΠΙΔ δελ κπνξεί πιένλ λα έρεη ηελ πηζηνπνίεζε, ηφηε ην αξκφδην πξφζσπν έρεη θάζε εμνπζία λα αθαηξεί ηελ πηζηνπνίεζε, πάληνηε κέζα ζηα πιαίζηα φπσο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 9(2) ηνπ λνκνζρεδίνπ. Τν πλεχκα ηνπ Νφκνπ πξέπεη λα ππνβνεζά ηε ιεηηνπξγία ηεο νξγάλσζεο φρη λα ηε δπζρεξαίλεη. Αξ.9(2) Γίλεηαη εηζήγεζε γηα πξνζζήθε «κπνξεί λα εθδνζεί κόλν αθνύ» κεηά ηε ιέμε «κπνξεί». Άρθρο 11 Κάπνηεο απφ ηηο πξφλνηεο δελ ηζρχνπλ γηα φιεο ηηο κνξθέο ΝΠΙΔ, φπσο εηαηξείεο θαη ηδξχκαηα, γηα απηφ ρξεηάδνληαη ηελ αλάινγε δηακφξθσζε. Γίλεηαη εηζήγεζε γηα ηελ αθφινπζε αιιαγή «νη απνθάζεηο ιακβάλνληαη από ηε ζπλέιεπζε πνπ είλαη ην αλώηαην όξγαλν θαη ηεξνύληαη νη δηαδηθαζίεο όπσο νξίδνληαη από ην θαηαζηαηηθό ηεο νξγάλσζεο». Παξνπζηάδεηαη, επίζεο, πξφβιεκα κε ηελ πξφλνηα πνπ νξίδεη φηη «ην αλψηαην φξγαλν ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ θάζε ΙΟΚΩ πξέπεη λα είλαη ε ζπλέιεπζε ησλ κειψλ» αθνχ θάπνηνη ΝΠΙΔ δελ έρνπλ κέιε. Αξ.11(2) «πνηληθό αδίθεκα» 8/11

11 Η ΟΠ ΜΚΟ εηζεγείηαη φπσο θαηεγνξηνπνηεζεί ε έλλνηα «πνηληθφ αδίθεκα». Υπάξρεη «ην νηθνλνκηθφ, ε εζηθή αηζρξφηεηα, ην θαθνπξγήκαηα,..». Σε πνην απφ φια ηα πνηληθά αδηθήκαηα αλαθεξφκαζηε; Η ΟΠ ΜΚΟ εηζεγείηαη φπσο ηα δέθα (10) ρξφληα κεησζνχλ θαη γίλνπλ πέληε (5). Άρθρο 12 Κάπνηεο απφ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 12(1) απνηεινχλ ππνρξεψζεηο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ζε θάπνηεο νξγαλψζεηο ζχκθσλα θαη κε ην θαηαζηαηηθφ ηνπο, επνκέλσο απηφ ην άξζξν δεκηνπξγεί ζχγρπζε θαη ρξήδεη ηξνπνπνίεζεο ψζηε λα θαιχπηεη φιεο ηηο λνκηθέο κνξθέο ΝΠΙΔ πνπ πηζηνπνηνχληαη σο ΙΟΚΩ.. Αξ.12(1) Η ΟΠ ΜΚΟ εηζεγείηαη φπσο πξνζηεζεί ε θξάζε «γεληθή ζπλέιεπζε» ψζηε ην άξζξν λα είλαη ζπκβαηφ θαη ζχκθσλν κε φια ηα δεδνκέλα θαη ην θαζεζηψο εγγξαθήο θαη λνκηθή κνξθή φισλ ησλ ΝΠΙΔ. Αξ.12(2) Σε θάπνηα ΝΠΙΔ, νη αμησκαηνχρνη εθιέγνληαη κέζα απφ ηε Γεληθή Σπλέιεπζε. Σε θάπνηα ΝΠΙΔ μόνο ε Γεληθή Σπλέιεπζε κπνξεί λα απνθαζίζεη ηξνπνπνηήζεηο ζην Καηαζηαηηθφ θαη φρη ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην, αλαιφγσο θαη ηεο λνκηθήο κνξθήο. Άξα ην άξζξν απηφ ρξεηάδεηαη ηξνπνπνίεζε γηα λα θαιχπηεη θαη απηά ηα δεδνκέλα. Άρθρο 13 Η ΟΠ ΜΚΟ εηζεγείηαη φπσο γίλνπλ νη πην θάησ ηξνπνπνηήζεηο: Αξ.13(2) Να πξνζηεζεί ζην ηέινο θάζε νηθνλνκηθνχ έηνπο «θάζε νξγαληζκνύ». Αξ.13(3) Να πξνζηεζεί «Μεηά ηελ έγθξηζε ηνπο από ηε Γεληθή Σπλέιεπζε». Αξ.13(4) λα πξνζηεζεί «κεηά από ηε δένπζα πξνεηδνπνίεζε». Άρθρο 14 Δπιτροπή Δλέγτοσ 9/11

12 Η ηδέα ηεο Επηηξνπήο Ειέγρνπ φπσο απηή απαηηείηαη ζηηο πεξηπηψζεηο άιισλ ρσξψλ δελ έρεη σο ζηφρν επηπξφζζεηεο κνξθέο ειέγρνπ ησλ ΙΟΚΩ αιιά ηνλ απμεκέλν έιεγρν ελφο νξγαληζκνχ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δηαρεηξίδεηαη κεγάια ρξεκαηηθά πνζά πνπ αλαινγνχλ ζε εθαηνκκχξηα. Η ΟΠ ΜΚΟ εηζεγείηαη φπσο ην φξην, ζε ζρέζε κε πξαθηηθή θαη ζε άιιεο ρψξεο, δελ πξέπεη λα είλαη θαηψηεξν ησλ 1,000,000,000 (1 εθαηνκκχξην επξψ). Σρεηηθά κε ηε ζχζηαζε ηεο Επηηξνπήο Ειέγρνπ ε ΟΠ ΜΚΟ εηζεγείηαη λα γίλεη πξνζζήθε πνπ λα αλθέξεηαη ζηα ΝΠΙΔ πνπ δελ έρνπλ κέιε. Γηα παξάδεηγκα «ε επηηξνπή ζα απνηειείηαη από αλεμάξηεηα θπζηθά πξόζσπα ηα νπνία ζα νξίδνληαη από ην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην.» Άρθρο 15 Τν εδάθην (1) αλαηξεί ην (2). Η ΟΠ ΜΚΟ εηζεγείηαη φπσο ην (2)(β) δηαγξαθεί. Είλαη εμαηξεηηθά αλνηθηφ ζε ππνθεηκεληθή εξκελεία. Σε αληίζεηε πεξίπησζε λα δνζεί θάηη πνιχ μεθάζαξν. Άρθρο 16 Οη πξνυπνζέζεηο απηέο δελ γίλεηαη λα είλαη ιηγφηεξεο ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηνπο θππξηαθνχο ΙΟΚΩ. Είλαη βαζηθφ φπσο εθαξκνζηή ε Αξρή ηεο ηζφηεηαο. Άρθρο 17 Δεκηνπξγείηαη πξφβιεκα γηα ηα ΝΠΙΔ θαη ηηο νξγαλψζεηο πνπ δελ έρνπλ κέιε. Άξα ην άξζξν απηφ ρξεηάδεηαη ηξνπνπνίεζε γηα λα θαιχπηεη φινπο ηνπο νξγαληζκνχο. Άρθρο 20 Τη ελλνείηαη κε ηε θξάζε «πξαθηηθήο θαη δενληνινγίαο» θαη «όπσο ν ίδηνο θξίλεη ζθόπηκν»; Γίλεηαη εηζήγεζε λα δηαγξαθνχλ νη ζπγθεθξηκέλεο αλαθνξέο. Οη απνθάζεηο πξέπεη λα ζηεξίδνληαη απφ ην Κππξηαθφ θαη ην Επξσπατθφ λνκηθφ πιαίζην. 10/11

13 Όπσο θαη πην πάλσ αλαθέξεηαη, ε ΟΠ ΜΚΟ εηζεγείηαη φπσο αξκφδην πξφζσπν δελ είλαη ν Υπνπξγφο αιιά άιιν, φπσο π.ρ. ν Γεληθφο Δηεπζπληήο ηνπ ππνπξγείνπ. Άρθρο 22 Αξ.22(1) Η ΟΠ ΜΚΟ εηζεγείηαη ηε δηαγξαθή ηεο θξάζεο «κπνξεί λα εθδώζεη» θαη λα αληηθαηαζηαζεί κε ηε ιέμε «εθδίδεη»: «Τν Υπνπξγηθό Σπκβνύιην εθδίδεη θαλνληζκνύο» Να πξνζδηνξηζηεί ην ρξνληθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν ζα εθδνζνχλ νη θαλνληζκνί. Αξ.22(1)(δ) Η ΟΠ ΜΚΟ εηζεγείηαη φπσο πξνζηεζεί ε θξάζε «λννπκέλνπ όηη ν ΙΟΚΩ ζα ιακβάλεη ρξεκαηνδόηεζε από ηε Κππξηαθή Δεκνθξαηία γηα ηηο ελ ιόγσ δξαζηεξηόηεηεο. ή απνθιεηζηηθά ρξεκαηνδόηεζε από ηελ Κππξηαθή Δεκνθξαηία». Άρθρο 23 Με ηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ λα ζεκεησζεί φηη ζα ηεζεί ζε ηζρχ κε ηε δεκνζίεπζε ηνπ ζηελ εθεκεξίδα ηεο Κππξηαθήο Δεκνθξαηίαο, φπσο γίλεηαη κε θάζε άιιν λφκν. Να θαζνξηζηεί ε εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ λφκνπ. Π.ρ. «εληόο ελόο έηνπο από ηεο ςήθηζεο ηνπ». 11/11

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι Iαηρικοί Σύλλογοι Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι B.Δ. 11 OKTΩBPIOY/7 NOEMBPIOY 1957 (ΦEK A/225) "Σρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη :

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηελ ίδξπζε Κνηλσληθήο πλεηαηξηζηηθήο Δπηρείξεζεο, ην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ TtttTTtkk ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: «Τν Θεζκηθό

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ηο ζσέδιο νόμος : Ίδπςζη Τπηπεζίαρ Αζύλος και Τπηπεζίαρ Ππώηηρ Τποδοσήρ, πποζαπμογή ηηρ ελληνικήρ νομοθεζίαρ ππορ ηιρ διαηάξειρ ηηρ Οδηγίαρ 2008/115/ΔΚ «ζσεηικά με ηοςρ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ 1 Πεξηερόκελα 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο... 5 2. Καλόλεο γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΤΝΔΕΜΟ ΔΗΜΩΝ ΔΤΣΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ******* ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΓΑΛΟΝΙΚΗ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2001 (10/2001 ΑΠΟΦΑΗ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 1. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Η Γηαδηθαζία απηή θαζνξίδεη ηελ κέζνδν πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ γηα ηελ απνλνκή Διιεληθνχ ήκαηνο ζην γάια θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οη ηξνπνπνηήζεηο ζηε Ννκνζεζία έρνπλ ηεζεί ζε ηζρχ κε ηελ δεκνζίεπζε ηνπο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο ζηηο 20 Γεθεκβξίνπ 2013.

Οη ηξνπνπνηήζεηο ζηε Ννκνζεζία έρνπλ ηεζεί ζε ηζρχ κε ηελ δεκνζίεπζε ηνπο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο ζηηο 20 Γεθεκβξίνπ 2013. Έντυπο 42/ Ιαλνπάξηνο 2014 Τν έληππν απηφ αλαθέξεηαη ζηηο πξφζθαηεο ηξνπνπνηήζεηο ζηε Ννκνζεζία ΦΠΑ πνπ ςήθηζε ε Οινκέιεηα ηεο Βνπιήο ζηηο 5 Γεθεκβξίνπ 2013 θαη ζθνπφ έρνπλ ηελ ελαξκφληζε ηεο Ννκνζεζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε:

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: 1. Σν άξζξν 55A ηνπ έρνληνο ηζρχ λφκνπ (λ. 3424/1927, ΦΔΚ Α 298) Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002837968 2015-06-10

15PROC002837968 2015-06-10 Λ.Συγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285124, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Ηικου Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr Αζήλα, 10/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: ΓΙΔΘΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ- ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΓΙΑΦΟΡΧΝ (ADR) Eπηβιέπσλ:

ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: ΓΙΔΘΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ- ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΓΙΑΦΟΡΧΝ (ADR) Eπηβιέπσλ: E ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: ΓΙΔΘΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ- ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΓΙΑΦΟΡΧΝ (ADR) Eπηβιέπσλ: θ. Ησάλλεο Σδελ Γεληθφο χκβνπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Μάηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις

επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: Διοίκηση και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ: Διοίκηση Επιχειρήσεων ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις Ελένη Μοσλακάκη Καλλιόπη Μαγούλη Α.Μ 3755 Α.Μ 3511 Επιβλέποσσα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: Αξζξν 1 Γηνίθεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο,

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Οξγαληζκφο ΑΘΗΝΑ, 30/9/2010 Αζθάιηζεο Ο.Α.Δ.Δ. Διεπζέξσλ ΑΡ. ΠΡΩΣ.ΓΙΑΦ/Φ9/131/93046 Δπαγγεικαηηψλ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ:

Διαβάστε περισσότερα

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90).

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90). Π.Γ. 219 ηεο 18/30 Μαίνπ 1991 (ΦΔΚ Α 81 - Γηνξζ. θαικ. ζην ΦΔΚ Α 98/1 Ινπι. 1991 θαη ΦΔΚ Α 136 /11 επη. 1991) : Πεξί εκπνξηθψλ Αληηπξνζψπσλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 86/653/ΔΟΚ ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη για ηα ανθρώπινα δικαιώμαηα 2013

Έκθεζη για ηα ανθρώπινα δικαιώμαηα 2013 Έκθεζη για ηα ανθρώπινα δικαιώμαηα 2013 Tα θπξηόηεξα ζεκεία Σεβαζκόο ζηελ αθεξαηόηεηα ηνπ αηόκνπ -Αλαθέξεηαη ε πεξίπησζε ηεο εμαθάληζεο ησλ 502 απφ 661 παηδηά ξνκά αιβαληθήο θαηαγσγήο, ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε

Διαβάστε περισσότερα

[ΙΣΧΥΕΙ από 8-9-83] Αποφ-ΑΙβ/8577/83 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΗ. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ, 'Εχοντας υπόψη:

[ΙΣΧΥΕΙ από 8-9-83] Αποφ-ΑΙβ/8577/83 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΗ. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ, 'Εχοντας υπόψη: Αποθ-8577/83 (ΦΕΚ-528/Β/8-9-83) [ΙΣΧΥΕΙ από 8-9-83] Αποφ-ΑΙβ/8577/83 Υγειονομικός έλεγτος ηων αδειών ιδρύζεως και λειηοσργίας ηων εγκαηαζηάζεων επιτειρήζεων σγειονομικού ενδιαθέρονηος καθώς και ηων γενικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΣΙΚΗ ΜΗ ΚΔΡΓΟΚΟΠΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ. ηελ Θεζζαινλίθε ζήκεξα ηελ 30 Ηνπλίνπ 2003 νη ππνγξαθφκελνη :

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΣΙΚΗ ΜΗ ΚΔΡΓΟΚΟΠΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ. ηελ Θεζζαινλίθε ζήκεξα ηελ 30 Ηνπλίνπ 2003 νη ππνγξαθφκελνη : 1 ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΣΙΚΗ ΜΗ ΚΔΡΓΟΚΟΠΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ηελ Θεζζαινλίθε ζήκεξα ηελ 30 Ηνπλίνπ 2003 νη ππνγξαθφκελνη : 1. Σν Δργαζηήρηο Βηοϊαηρηθής Σετλοιογίας ηοσ Δζληθού Μεηζόβηοσ Ποισηετλείοσ ΔΠΙΔΤ πνπ εδξεχεη ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΟΡΓΑΝΩΗ, ΣΔΛΔΥΩΗ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέκα: Ζ επίδξαζε ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο ζηελ ειιεληθή θνηλωληθή πνιηηηθή: ε πεξίπηωζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα