Πρωτοβουλία ΜΚΟ 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρωτοβουλία ΜΚΟ 2011"

Transcript

1 Πρωτοβουλία ΜΚΟ Μάρτης 2011 Μιχάλθ Χαϊλι Οικονομικό Λειτουργό Αϋ Τπουργείο Οικονομικϊν Σθλ Σθλεομοιότυπο: Μαρτίου 2011 Αγαπθτζ κ. Χαϊλι, Διαδικαςία δθμόςιασ διαβοφλευςθσ για διαμόρφωςθ τθσ τελικισ μορφισ του νομοςχεδίου με τίτλο «Ο περί Ιδιωτικϊν Οργανιςμϊν Κοινισ Ωφζλειασ (Πιςτοποίθςθ) Νόμοσ» ε ςυνζχεια τθσ μεταξφ μασ επικοινωνίασ αναφορικά με το πιο πάνω κζμα, επικοινωνϊ και πάλι μαηί ςασ εκ μζρουσ τθσ Ομάδασ Πρωτοβουλίασ ΜΚΟ (ΟΠ ΜΚΟ) για τθ μεταρρφκμιςθ/ διαμόρφωςθ τθσ νομοκεςίασ που αφορά ςτουσ ΜΚΟ για τθν υποβολι των ειςθγιςεων που προζκυψαν. Σο επιςυναπτόμενο κείμενο διαμορφϊκθκε μετά από ςειρά ςυναντιςεων τόςο με τουσ οργανιςμοφσ που ςυμμετζχουν ςτθν ομάδα Πρωτοβουλίασ ΜΚΟ, όςο και άλλων που επζδειξαν ενδιαφζρον να ςυμβάλουν μετά από Ανοικτι Πρόςκλθςθ. Για δικι ςασ υπενκφμιςθ να αναφζρω ότι θ ΟΠ ςυςτάκθκε το 2008 με ςτόχο να ςυμμετάςχει ςτθ διαδικαςία ανακεϊρθςθσ και τροποποίθςθσ του νομοκετικοφ πλαιςίου ςχετικά με τθ λειτουργία των ΜΚΟ. Οι επιςυναπτόμενεσ ειςθγιςεισ προζκυψαν από ςειρά ςυναντιςεων ςτισ οποίεσ ςυνζβαλαν και ςυναινοφν για από κοινοφ υποβολι οι ακόλουκοι οργανιςμοί, οι οποίοι αναφζρονται με αλφαβθτικι ςειρά: 1. ΙΝΣΕΞ: Ζρευνα και Διάλογοσ 2. Κζντρο τιριξθσ ΜΚΟ 3. Κίνθςθ Προάςπιςθσ Δικαιωμάτων Ψυχικά Αςκενϊν (ΚΙΠΡΟΔΙΨΑ) 4. Κυπριακόσ φνδεςμοσ Καταναλωτϊν 5. Κυπριακόσ φνδεςμοσ Οικογενειακοφ Προγραμματιςμοφ

2 Πρωτοβουλία ΜΚΟ Μάρτης Παγκφπριοσ φνδεςμοσ Παραπλθγικϊν 7. Παγκφπρια Ομοςπονδία Συφλϊν 8. Πτθνολογικόσ φνδεςμοσ Κφπρου 9. Peace Players Intl - Cyprus 10. υμβοφλιο Νεολαίασ Κφπρου 11. φνδεςμοσ Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων Ηωισ, Λεμεςόσ 12. Terra Cypria Παραμζνω ςτθ διάκεςι ςασ για περαιτζρω πλθροφορίεσ ι/ και διευκρινιςεισ. Με εκτίμθςθ, Γιοφλθ Σάκθ υντονίςτρια Ομάδασ Πρωτοβουλίασ ΜΚΟ (Σθλ / Φαξ )

3 ΥΟΛΙΑ ΟΜΑΓΑ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ ΜΗ ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΔΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΔΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΝΟΜΟΥΔΓΙΟ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: «ΝΟΜΟΥΕΔΙΟ ΣΙΣΛΟΦΟΡΟΤΜΕΝΟ Ο ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΚΟΙΝΗ ΩΦΕΛΕΙΑ (ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2011» Η Οκάδα Πξσηνβνπιίαο Με Κπβεξλεηηθψλ Οξγαλψζεσλ θαη άιινη ζπλεξγάηεο (ζην εμήο ΟΠ ΜΚΟ), κεηά απφ ζεηξά ζπλαληήζεσλ ζπδεηήζεσλ, θαηέιεμαλ νκφθσλα φπσο πξνηείλνπλ ζην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ηα πην θάησ ζρφιηα, παξαηεξήζεηο θαη εηζεγήζεηο αλαθνξηθά κε ηε δεκφζηα δηαβνχιεπζε γηα ην πην πάλσ λνκνζρέδην. Η ΟΠ ΜΚΟ ζεσξεί ζεηηθφ γεγνλφο ηελ εηνηκαζία ηνπ λνκνζρεδίνπ θαζψο θαη ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηφ θαη ζπγθεθξηκέλα φζνλ αθνξά ζηε δηαδηθαζία αίηεζεο γηα πηζηνπνίεζε Ιδησηηθνχ Οξγαληζκνχ Κνηλήο Ωθέιεηαο (ΙΟΚΩ), ζηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ ηνπ Δ.Σ., ζηελ επηηξνπή ειέγρνπ, ζηνλ απνθιεηζκφ ησλ πνιηηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ζην φξην ρξφλνπ πνπ αλαθέξεηαη γηα εγγξαθή ελφο ΙΟΚΩ. Η ΟΠ ΜΚΟ κειέηεζε ην ππφ ζπδήηεζε λνκνζρέδην έρνληαο ππφςε θαη απηφ πνπ δεκνζίεπζε ην Υπνπξγείν Εζσηεξηθψλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ κε ηίηιν «Νόκνο πνπ Ελνπνηεί, Τξνπνπνηεί θαη Καηαξγεί ηελ Υθηζηάκελε Ννκνζεζία Πεξί Σσκαηείσλ, Ιδξπκάησλ θαη Λεζρώλ θαη πνπ Πξνλνεί γηα άιια Σπλαθή Θέκαηα». Α Γενικά τόλια 1ν Τν λνκνζρέδην θαίλεηαη λα αγλνεί Ννκηθά Πξφζσπα Ιδησηηθνχ Δηθαίνπ (ΝΠΙΔ) πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ην θαζεζηψο ησλ εκπηζηεπκάησλ ζηε βάζε ηνπ Πεξί Αγαζνεξγψλ Ιδξπκάησλ 1 Νφκν θαη νη νπνίνη ηδξχζεθαλ θαη ιεηηνπξγνχλ κε βάζε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία. 2ν Σηηο δηάθνξεο δηαηάμεηο ηνπ λνκνζρεδίνπ θαίλεηαη λα ζεσξείηαη φηη φινη νη ΙΟΚΩ είλαη ΝΠΙΔ ηα νπνία έρνπλ κέιε. Σπλεπψο δελ πεξηιακβάλεηαη πξφλνηα γηα ηνπο 1 Ο Πεξί Αγαζνεξγψλ Ιδξπκάησλ Νφκνο, Κεθ.41 1/11

4 νξγαληζκνχο/νπιδ, φπσο ηα ηδξχκαηα, νη Εηαηξείεο Με Κεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα θαη ηα αγαζνεξγή ηδξχκαηα πνπ έρνπλ κφλν Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην θαη φρη κέιε. Έλα ζρεηηθφ παξάδεηγκα αθνξά ζηηο δηαηάμεηο πνπ πξνλννχλ ηε δεκηνπξγία θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο Επηηξνπήο Ειέγρνπ θαη ηε ζχζηαζε ηνπο απφ κέιε ηνπ νξγαληζκνχ. Απαηηείηαη λα δηαζαθεληζζεί ε αλακελφκελε ζχζηαζε ηεο Επηηξνπήο Ειέγρνπ ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ηα ΝΠΙΔ δελ απνηεινχλ νξγαληζκνχο κε κέιε. 3ν Εληνπίδεηαη θελφ ζην λνκνζρέδην αθνχ δελ πεξηιακβάλεηαη πξφλνηα γηα ηε δηαδηθαζία κεηαηξνπήο ησλ θηιαλζξσπηθψλ ηδξπκάησλ ζε ΙΟΚΩ. Η εηζήγεζε ηεο ΟΠ ΜΚΟ είλαη φπσο κε ηελ ςήθηζε ηνπ παξφληνο λνκνζρεδίνπ, θαη πξηλ ή ηαπηφρξνλα κε ηε ζέζε ηνπ ζε ηζρχ, γίλνπλ φιεο νη αλαγθαίεο θαη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ ηαπηφρξνλε ηξνπνπνίεζε φισλ ησλ λνκνζεζηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζε ζέκαηα θνξνινγίαο/ εηζθνξάο, ΦΠΑ θαη ή άιια ζέκαηα ζρεηηθά κε ην πθηζηάκελν θαζεζηψο ησλ θηιαλζξσπηθψλ θαη ή αγαζνεξγψλ ηδξπκάησλ κε αλαθνξά ζην ππφ ζπδήηεζε Ννκνζρέδην. Με απηφ ηνλ ηξφπν, νη νξγαληζκνί πνπ έρνπλ ην θηιαλζξσπηθφ θαζεζηψο, κέζα ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα, κπνξνχλ λα πξνβνχλ ζε φιεο ηηο αλαγθαίεο κε βάζε ην ππφ ζπδήηεζε λνκνζρέδην δηαδηθαζίεο, γηα λα ππνβάινπλ αίηεζε γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηνπο σο ΙΟΚΩ. 4ν Η ΟΠ ΜΚΟ ζεκεηψλεη φηη νη ΜΚΟ δελ απνηεινχληαη κφλν απφ εζεινληηθνχο νξγαληζκνχο θαη πσο νη πεξηζζφηεξνη ΜΚΟ ζήκεξα ιεηηνπξγνχλ κε κφληκν πξνζσπηθφ θαη εκπεηξνγλψκνλεο θαη απνηειεί επηινγή επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο γηα αξθεηά κεγάιν αξηζκφ λέσλ επηζηεκφλσλ. Σπλεπψο ν νξγαληζκφο πξέπεη λα ιεηηνπξγεί κε επαγγεικαηηζκφ θαη κεζνδηθφηεηα θαη πξψηηζηα ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην έρεη επηζπκία λα ιεηηνπξγεί κε απηφ ηνλ ηξφπν. Ο λφκνο ζα πξέπεη λα ζπκβάιεη ζηε ζσζηή ιεηηνπξγία θαη φρη λα παξεκπνδίδεη κε ην ζθεπηηθφ φηη νη ΜΚΟ είηε είλαη «χπνπηνη» νξγαληζκνί είηε φηη δελ ππνρξενχληαη λα δηαζθαιίδνπλ πσο νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπο δηεθπεξαηψλνληαη κε επαγγεικαηηζκφ. Θεσξνχκε φηη ην θχξην ζηνηρείν πνπ δηαρσξίδεη ηνπο ΜΚΟ απφ άιινπο νξγαληζκνχο 2/11

5 είλαη ε επαλεπέλδπζε φπνηνπδήπνηε θέξδνπο ζηνλ νξγαληζκφ θαη ν κε δηακνηξαζκφο ηνπ ζηα κέιε ηνπο. Β - ΣΦΟΛΙΑ ΚΑΙ ΔΙΣΗΓΗΣΔΙΣ ΣΔ ΣΥΓΚΔΚΡΙΜΔΝΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΦΔΓΙΟΥ Άρθρο 3 Πξνζζήθε άξζξνπ κεηά ην άξζξν 3 ην νπνίν λα ηηηινθνξείηαη «Ωθειήκαηα ΙΟΚΩ» θαη λα δηαβάδεηαη σο εμήο: «Έλα ΝΠΙΔ ην νπνίν πηζηνπνηείηαη σο ΙΟΚΩ απνιακβάλεη σθειεκάησλ απαιιαγήο από ηελ θαηαβνιή ηειώλ, δηθαησκάησλ, θόξσλ ή άιιεο κνξθήο θξαηηθώλ επηβαξύλζεσλ, θαη απνιακβάλεη δηθαησκάησλ παξαρώξεζεο θξαηηθώλ ρνξεγηώλ ή νπνηαζδήπνηε άιιεο κνξθήο σθειεκάησλ ή βνήζεηαο.» Άρθρο 4 Σεκεηψλεηαη φηη εληνπίδεηαη πξφβιεκα ζην ιεμηιφγην πνπ πηνζεηείηαη γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ νξγαληζκψλ πνπ ζα ραξαθηεξηζηνχλ ΙΟΚΩ. Η ΟΠ ΜΚΟ εηζεγείηαη φπσο γίλνπλ νη πην θάησ ηξνπνπνηήζεηο: Σην εδάθην (α) λα πξνζηεζεί ε ιέμε «θαη θνηλσληθόο». Σην εδάθην (γ) ε ιέμε «πλεπκαηηθά» δελ θαιχπηεη ηα άηνκα κε ςπρηθή αλαπεξία. Σπλήζσο ε νξζή αλαθνξά είλαη "παξνρή βνήζεηαο ή πξνζηαζίαο ζε άηνκα κε ζσκαηηθή, δηαλνεηηθή ή ςπρηθή αλαπεξία". Σην εδάθην (ζη): λα πξνζηεζεί ε θξάζε «ή /θαη ηεο βηνπνηθηιόηεηαο». Σην εδάθην (ζ): λα ηξνπνπνηεζεί ψζηε λα δηαβάδεηαη: «δηαηήξεζε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο». Ο φξνο ηζηνξηθή θιεξνλνκηά θαιχπηεη κέξνο ηεο πνιηηηζηηθήο 3/11

6 θιεξνλνκίαο ελψ ε ρξήζε ηεο «πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο» δίλεη έλα κεγαιχηεξν πεδίν δξάζεο. Σην εδάθην (ηα), κεηά ηε ιέμε «παξνρή» λα πξνζηεζεί θαη ε ιέμε «πξνψζεζε». Επηπξφζζεηα λα πξνζηεζεί θαη ε θξάζε «λα πξνάγεη ηελ πγεία». Τν εδάθην λα δηαβάδεηαη «παξνρή θαη πξνώζεζε ηαηξηθήο θξνληίδαο θαη πξναγσγή πγείαο». Σην εδάθην (ηβ) μελίδεη ν φξνο «λεόηεηαο» θαζψο θαη ν φξνο «αηόκσλ κε δπζθνιίεο». Τη ελλνείηαη κε δπζθνιίεο, πνηνχ είδνπο δπζθνιίεο, καζεζηαθέο, θηλεηηθέο; Άιιεο; Γίλεηαη ε εηζήγεζε λα αληηθαηαζηαζεί ε αλαθνξά «αηφκσλ κε δπζθνιίεο» κε 'αηφκσλ κε αλαπεξίεο'. Σην εδάθην (ηγ) ε ιέμε «εππαζώλ» λα δηαγξαθή θαη αληί απηνχ λα πξνζηεζεί ε θξάζε «θαη επεκεξίαο ησλ δώσλ». Να γίλεη πξνζζήθε ησλ αθφινπζσλ δξαζηεξηνηήησλ: «Πξνώζεζε θαη πξναγσγή θνηλσληθήο ζπλνρήο». «Πξνώζεζε θαη πξναγσγή ησλ δηθαησκάησλ ησλ πξνζθύγσλ». «Πξνώζεζε θαη πξναγσγή δεκνθξαηηθώλ πξαθηηθώλ θαη δηαδηθαζηώλ». «Πξνώζεζε θαη πξναγσγή ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ». Άρθρο 5 Παξαιείπεηαη ε αλαθνξά ζηε λνκνζεζία γηα ηνπο νξγαληζκνχο νη νπνίνη έρνπλ ηδξπζεί κε βάζε ηνλ Πεξί Αγαζνεξγψλ Ιδξπκάησλ Νφκν. Άρθρο 6 Η Οκάδα Πξσηνβνπιίαο ΜΚΟ εηζεγείηαη φπσο αξκφδην πξφζσπν γηα ηηο δηαδηθαζίεο εμέηαζεο θαη έγθξηζεο νπνησλδήπνηε αηηήζεσλ (θαη γεληθφηεξα φιε ε δηαδηθαζία εμέηαζεο, έγθξηζεο, αλάθιεζεο πηζηνπνίεζεο ΙΟΚΩ) είλαη, φρη ν Υπνπξγφο αιιά, π.ρ. ν Γεληθφο Δηεπζπληήο ηνπ Υπνπξγείνπ ή άιιν πξφζσπν, έηζη ψζηε ζε πεξίπησζε δηαθσλίαο κε ηελ απφθαζε λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ηεξαξρηθήο 4/11

7 έλζηαζεο ζηνλ Υπνπξγφ. Απνθεχγεηαη έηζη ε αλάγθε πξνζθπγήο ηεο απφθαζεο απεπζείαο ζην Αλψηαην Δηθαζηήξην, εμνηθνλνκψληαο ρξφλν θαη ρξήκαηα, θάηη πνπ νη νξγαλψζεηο δελ δηαζέηνπλ. Αξ.6(3) Οη 90 εκέξεο πξνζεζκίαο απνηεινχλ έλα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηε ιήςε απφθαζεο απφ ηνλ Υπνπξγφ ή απφ ην αξκφδην πξφζσπν (σο πην πάλσ γίλεηαη εηζήγεζε) σο πξνο ην θαηά πφζν ν αηηνχκελνο νξγαληζκφο ηθαλνπνηεί ηα θξηηήξηα γηα λα πηζηνπνηεζεί σο ΙΟΚΩ. Γίλεηαη εηζήγεζε φπσο ν ρξφλνο απηφο κεησζεί ζηηο 45 εκέξεο, εχινγνο ρξφλνο κε βάζε ην Δηθαίσκα ηεο Αλαθνξάο φπσο πεξηιακβάλεηαη ζην Σχληαγκα ηεο Κππξηαθήο Δεκνθξαηίαο (Άξζξν 29 πνπ πξνλνεί απάληεζε εληφο 30 εκεξψλ) θαη ζηνλ Επξσπατθφ Κψδηθα Καιήο Δηνίθεζεο (πνπ πξνλνεί απάληεζε εληφο 22 εκεξψλ). Αξ.6(4) Η ηειηθή ζέζε ηνπ Υπνπξγνχ ή άιινπ αξκφδηνπ πξνζψπνπ νθείιεη λα είλαη δεφλησο αηηηνινγεκέλε ζε πεξίπησζε απφξξηςε εγγξαθήο, ζχκθσλα θαη κε ηνλ Πεξί Γεληθψλ Αξρψλ ηνπ Δηνηθεηηθνχ Δηθαίνπ Νφκν, Νφκν158(Ι)/1999. Άρθρο 7 Αξ. 7(1)(α) Η επηβνιή επηπξφζζεησλ φξσλ νθείιεη ζε θάζε πεξίπησζε λα είλαη αηηηνινγεκέλε. Αξ. 7(2) Εηζήγεζε φπσο πξνζηεζεί άξζξν γηα ην δηθαίσκα δηαδηθαζίαο ηεξαξρηθήο έλζηαζεο/πξνζθπγήο ζηελ απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ ή άιινπ αξκφδην πξνζψπνπ σο ε εηζήγεζε ζην άξζξν 6, πην πάλσ. Η δηαδηθαζία ηεξαξρηθήο έλζηαζεο/πξνζθπγήο λα πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξψο ζην λφκν, κε ρξνλνδηαγξάκκαηα, θαη ινηπέο ιεπηνκέξεηεο. Αξ. 7(3) Εηζήγεζε δηαγξαθήο ηεο παξαγξάθνπ αθνχ θαιχπηεηαη απφ ηα πην θάησ άξζξα. Δεο άξζξν 9. Εάλ δελ είλαη απνδεθηή ε εηζήγεζε γηα δηαγξαθή άξζξνπ 7(3), ηφηε απηφ λα ηξνπνπνηεζεί έηζη ψζηε ν Υπνπξγφο ή άιιν αξκφδην πξφζσπν λα κπνξεί λα απνξξίςεη αίηεζε κφλν γηα ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο, νη νπνίνη λα αλαγξάθνληαη ζην λφκν φπσο π.ρ. γηα ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, ή γηα ιφγνπο ζχγθξνπζεο κε ην 5/11

8 ζχληαγκα, ή γηα ιφγνπο παξαβίαζεο θάπνηαο λνκνζεζίαο ηνπ θξάηνπο. (Γίλεηαη αλάινγε αλαθνξά ζην άξζξν 9(1)(α)). Δελ ππάξρεη πνπζελά αλαθνξά πνπ λα θαιχπηεη ηελ πεξίπησζε αιιαγήο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ή ηεο ζχλζεζεο ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ελφο νξγαληζκνχ. Οχηε εμεγείηαη πσο ν Υπνπξγφο ή άιιν αξκφδην πξφζσπν ζα εηδνπνηείηαη γηα ηηο αιιαγέο ζηε ζχλζεζε ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ πνπ πξνθχπηνπλ κεηά ηελ Εηήζηα Σπλέιεπζε ελφο νξγαληζκνχ. Γίλεηαη εηζήγεζε φπσο γίλεη αλαθνξά ζηε δηαδηθαζία ψζηε ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ελφο ΝΠΙΔ πνπ έρεη πηζηνπνηεζεί σο ΙΟΚΩ λα απνζηέιιεη εηδηθή έθζεζε γηα αιιαγέο ζηε ζχλζεζε ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη/ή ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ελφο νξγαληζκνχ κέζα ζε δηάζηεκα ελφο (1) κελφο απφ ηελ αιιαγή ηεο ζχλζεζεο ηνπ ή ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ή ηεο Εηήζηαο Σπλέιεπζεο ηνπ. Άρθρο 8 Αξ.8(1)(γ) Φξεηάδεηαη λα δηεπθξηληζηεί ε αλαθνξά ζηε ιέμε «αθηινθεξδώο». Αλ έρεη ηελ έλλνηα φηη ην ΝΠΙΔ πνπ έρεη πηζηνπνηεζεί σο ΙΟΚΩ, δελ απνθνκίδεη θέξδνο ε παξνχζα αλαθνξά θαη ε ρξήζε ηεο ιέμεο «αθηινθεξδώο» δελ είλαη ε πιένλ δφθηκε. Τα ΝΠΙΔ ραξαθηεξίδνληαη σο κε θεξδνζθνπηθά γηαηί δελ έρνπλ ζηφρν ην δηακνηξαζκφ θέξδνπο ζηα κέιε ηνπο. Εάλ απηφ ελλνείηαη, ηφηε ρξήδεη λα γίλεη είηε δηφξζσζε, είηε δηαγξαθή αθνχ απηή ε αλαθνξά ππάξρεη ζην θαηαζηαηηθφ ηνπ ΝΠΙΔ. Επηπξφζζεηα, ζην ζεκείν Αξ.8(1)(γ)ηη), ε ΟΠ ΜΚΟ ζεσξεί φηη δελ είλαη μεθάζαξε ε έλλνηα ηεο θξάζεο «κεηνλεθηηθή ζέζε». Επνκέλσο ρξεηάδεηαη δηαζαθήληζε. Αξ.8(1)(δ) Η αλαιπηηθή αλαθνξά ζε απηφ ην εδάθην ησλ ζεκάησλ πνπ είλαη αλαγθαίν λα ππάξρνπλ ζην θαηαζηαηηθφ ελφο ΝΠΙΔ ην νπνίν δπλεηηθά ζα θάλεη αίηεζε γηα λα γίλεη ΙΟΚΩ δπλαηφ λα δεκηνπξγήζεη ζχγθξνπζε κε ηηο λνκνζεζίεο πνπ εμεηδηθεπκέλα αλαθέξνπλ απηά ηα δεηήκαηα, γηα θάζε ΝΠΙΔ μερσξηζηά. Θεσξείηαη, επνκέλσο, πιενλαζκφο ε αλαιπηηθή αλαθνξά θαη πεξηγξαθή ζην ηη ρξεηάδεηαη λα ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη/ή απαηηνχλ νη Πεξί Σσκαηείσλ θαη Ιδξπκάησλ Νφκνο, Πεξί Εηαηξεηψλ Νφκνο θαη Πεξί Αγαζνεξγψλ Ιδξπκάησλ Νφκνο ηφζν ζρεηηθά κε ην θαηαζηαηηθφ φζν θαη κε ηελ εγγξαθή ησλ αληίζηνηρσλ νξγαληζκψλ. 6/11

9 Η ΟΠ ΜΚΟ εηζεγείηαη φπσο γίλεη απιψο αλαθνξά ζε απηέο ηηο λνκνζεζίεο, νη νπνίεο πεξηγξάθνπλ θαη ξπζκίδνπλ ηα πξναπαηηνχκελα. Αξ.8(1)(ε) Απνπζηάδεη ην επηηξεπφκελν πνζνζηφ εζφδσλ ή δξαζηεξηνηήησλ ελφο ΙΟΚΩ πνπ λα νθείινληαη ζε εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή δξαζηεξηφηεηεο νηθνλνκηθήο θχζεο. Η πην πάλσ παξάιεςε δεκηνπξγεί λνκηθφ θελφ θαη αβεβαηφηεηα ζηνπο άκεζα ελδηαθεξφκελνπο. Αξ.8(1)(ζη) Η ΟΠ ΜΚΟ εηζεγείηαη φπσο δηαγξαθεί νιφθιεξε ε αλαθνξά ζην εδάθην απηφ. Η ΟΠ ΜΚΟ ζπκθσλεί κε ην γεγνλφο φηη θαλέλα κέινο ηνπ Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ελφο ΙΟΚΩ δελ πξέπεη λα εξγνδνηείηαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ (θαηαβνιή κηζζνχ θαη θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ). Εληνχηνηο ζεσξνχκε φηη παξακέλεη ζηε θξίζε ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ λα αμηνπνηεί ηα κέιε ηνπ σο εκπεηξνγλψκνλεο ή λα νξίδεη θαζήθνληα επνπηείαο/ζπληνληζκνχ έξγσλ ζε κέινο ηνπ θαη γηα ηηο νπνίεο ππεξεζίεο απηέο, λα θαηαβάιιεηαη αληηκηζζία/ακνηβή γηα ην ρξφλν θαη ηελ εκπεηξνγλσκνζχλε ηνπ, φπσο ζα ζπλέβαηλε ζην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην νπνηνπδήπνηε άιινπ νξγαληζκνχ. Έλαο νξγαληζκφο έρεη ην δηθαίσκα λα θαηαβάιιεη ζηνπο ππαιιήινπο ηνπ αληηκηζζία αλάινγε ησλ γλψζεσλ, επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο θαη θαζεθφλησλ ηνπο. Αξ.8(2) Τν ζπγθεθξηκέλν άξζξν αθήλεη πνιιά ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα θαη πξνζσπηθή θξίζε ηνπ Υπνπξγνχ ή άιινπ αξκφδηνπ πξνζψπνπ (σο εηζήγεζε ζην άξζξν 6 πην πάλσ). Εηζεγνχκαζηε φπσο ν λφκνο ζην ζεκείν απηφ πξνζδηνξίζεη ηα ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία ηα νπνία ην αξκφδην πξφζσπν ζα ιακβάλεη ππφςε, θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν ζα ελεκεξψλεηαη. Αξ.8(3) Δελ δηεπθξηλίδεηαη ηη ζεσξείηαη σο «θαηαιιειόηεηα» ησλ κειψλ ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ. Τν εδάθην απηφ είλαη πνιχ αλνηθηφ ζε ππνθεηκεληθή θξίζε θαη εξκελεία. Η ΟΠ ΜΚΟ πξνηείλεη φπσο επαλαιεθζεί ζε απηφ ην ζεκείν ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 9(ζη). Επηπξφζζεηα, ε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ πξνζψπνπ νθείιεη, κε βάζε θαη ηηο γεληθέο αξρέο ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ, λα είλαη δεφλησο αηηηνινγεκέλε θαη ηεθκεξησκέλε. Παξάιιεια, ρξεηάδεηαη λα πεξηιεθζεί ε πξαθηηθή γηα ηεξαξρηθή έλζηαζε ηεο απφθαζεο, σο αλαθέξεηαη πην πάλσ. 7/11

10 Άρθρο 9 9(1)(α)-(ζη) Δελ εμεγείηαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ν Υπνπξγφο ή άιιν αξκφδην πξφζσπν ζα πιεξνθνξείηαη γηα ηηο αιιαγέο θαη παξαβηάζεηο ψζηε λα αλαθαιεί ηελ πηζηνπνίεζε. Επνκέλσο, ρξεηάδεηαη λα ζπκπιεξσζεί. Αξ.9(1)(δ) Θεσξείηαη επέκβαζε Υπνπξγνχ ή άιινπ αξκφδηνπ πξνζψπνπ ζηα εζσηεξηθά ηεο νξγάλσζεο ην λα απαηηείηαη λα πξν-εγθξίλεη ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ έλα ΝΠΙΔ επηζπκεί λα επηθέξεη ζην θαηαζηαηηθφ ηνπ. Η ΟΠ ΜΚΟ εηζεγείηαη φπσο δηαγξαθεί αθνχ νχησο ή άιισο θαιχπηεηαη απφ ην εδάθην (β), (γ) θαη (ε) ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ. Εάλ κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ζην θαηαζηαηηθφ άιιαμαλ ηα δεδνκέλα θαη ην ΝΠΙΔ δελ κπνξεί πιένλ λα έρεη ηελ πηζηνπνίεζε, ηφηε ην αξκφδην πξφζσπν έρεη θάζε εμνπζία λα αθαηξεί ηελ πηζηνπνίεζε, πάληνηε κέζα ζηα πιαίζηα φπσο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 9(2) ηνπ λνκνζρεδίνπ. Τν πλεχκα ηνπ Νφκνπ πξέπεη λα ππνβνεζά ηε ιεηηνπξγία ηεο νξγάλσζεο φρη λα ηε δπζρεξαίλεη. Αξ.9(2) Γίλεηαη εηζήγεζε γηα πξνζζήθε «κπνξεί λα εθδνζεί κόλν αθνύ» κεηά ηε ιέμε «κπνξεί». Άρθρο 11 Κάπνηεο απφ ηηο πξφλνηεο δελ ηζρχνπλ γηα φιεο ηηο κνξθέο ΝΠΙΔ, φπσο εηαηξείεο θαη ηδξχκαηα, γηα απηφ ρξεηάδνληαη ηελ αλάινγε δηακφξθσζε. Γίλεηαη εηζήγεζε γηα ηελ αθφινπζε αιιαγή «νη απνθάζεηο ιακβάλνληαη από ηε ζπλέιεπζε πνπ είλαη ην αλώηαην όξγαλν θαη ηεξνύληαη νη δηαδηθαζίεο όπσο νξίδνληαη από ην θαηαζηαηηθό ηεο νξγάλσζεο». Παξνπζηάδεηαη, επίζεο, πξφβιεκα κε ηελ πξφλνηα πνπ νξίδεη φηη «ην αλψηαην φξγαλν ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ θάζε ΙΟΚΩ πξέπεη λα είλαη ε ζπλέιεπζε ησλ κειψλ» αθνχ θάπνηνη ΝΠΙΔ δελ έρνπλ κέιε. Αξ.11(2) «πνηληθό αδίθεκα» 8/11

11 Η ΟΠ ΜΚΟ εηζεγείηαη φπσο θαηεγνξηνπνηεζεί ε έλλνηα «πνηληθφ αδίθεκα». Υπάξρεη «ην νηθνλνκηθφ, ε εζηθή αηζρξφηεηα, ην θαθνπξγήκαηα,..». Σε πνην απφ φια ηα πνηληθά αδηθήκαηα αλαθεξφκαζηε; Η ΟΠ ΜΚΟ εηζεγείηαη φπσο ηα δέθα (10) ρξφληα κεησζνχλ θαη γίλνπλ πέληε (5). Άρθρο 12 Κάπνηεο απφ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 12(1) απνηεινχλ ππνρξεψζεηο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ζε θάπνηεο νξγαλψζεηο ζχκθσλα θαη κε ην θαηαζηαηηθφ ηνπο, επνκέλσο απηφ ην άξζξν δεκηνπξγεί ζχγρπζε θαη ρξήδεη ηξνπνπνίεζεο ψζηε λα θαιχπηεη φιεο ηηο λνκηθέο κνξθέο ΝΠΙΔ πνπ πηζηνπνηνχληαη σο ΙΟΚΩ.. Αξ.12(1) Η ΟΠ ΜΚΟ εηζεγείηαη φπσο πξνζηεζεί ε θξάζε «γεληθή ζπλέιεπζε» ψζηε ην άξζξν λα είλαη ζπκβαηφ θαη ζχκθσλν κε φια ηα δεδνκέλα θαη ην θαζεζηψο εγγξαθήο θαη λνκηθή κνξθή φισλ ησλ ΝΠΙΔ. Αξ.12(2) Σε θάπνηα ΝΠΙΔ, νη αμησκαηνχρνη εθιέγνληαη κέζα απφ ηε Γεληθή Σπλέιεπζε. Σε θάπνηα ΝΠΙΔ μόνο ε Γεληθή Σπλέιεπζε κπνξεί λα απνθαζίζεη ηξνπνπνηήζεηο ζην Καηαζηαηηθφ θαη φρη ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην, αλαιφγσο θαη ηεο λνκηθήο κνξθήο. Άξα ην άξζξν απηφ ρξεηάδεηαη ηξνπνπνίεζε γηα λα θαιχπηεη θαη απηά ηα δεδνκέλα. Άρθρο 13 Η ΟΠ ΜΚΟ εηζεγείηαη φπσο γίλνπλ νη πην θάησ ηξνπνπνηήζεηο: Αξ.13(2) Να πξνζηεζεί ζην ηέινο θάζε νηθνλνκηθνχ έηνπο «θάζε νξγαληζκνύ». Αξ.13(3) Να πξνζηεζεί «Μεηά ηελ έγθξηζε ηνπο από ηε Γεληθή Σπλέιεπζε». Αξ.13(4) λα πξνζηεζεί «κεηά από ηε δένπζα πξνεηδνπνίεζε». Άρθρο 14 Δπιτροπή Δλέγτοσ 9/11

12 Η ηδέα ηεο Επηηξνπήο Ειέγρνπ φπσο απηή απαηηείηαη ζηηο πεξηπηψζεηο άιισλ ρσξψλ δελ έρεη σο ζηφρν επηπξφζζεηεο κνξθέο ειέγρνπ ησλ ΙΟΚΩ αιιά ηνλ απμεκέλν έιεγρν ελφο νξγαληζκνχ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δηαρεηξίδεηαη κεγάια ρξεκαηηθά πνζά πνπ αλαινγνχλ ζε εθαηνκκχξηα. Η ΟΠ ΜΚΟ εηζεγείηαη φπσο ην φξην, ζε ζρέζε κε πξαθηηθή θαη ζε άιιεο ρψξεο, δελ πξέπεη λα είλαη θαηψηεξν ησλ 1,000,000,000 (1 εθαηνκκχξην επξψ). Σρεηηθά κε ηε ζχζηαζε ηεο Επηηξνπήο Ειέγρνπ ε ΟΠ ΜΚΟ εηζεγείηαη λα γίλεη πξνζζήθε πνπ λα αλθέξεηαη ζηα ΝΠΙΔ πνπ δελ έρνπλ κέιε. Γηα παξάδεηγκα «ε επηηξνπή ζα απνηειείηαη από αλεμάξηεηα θπζηθά πξόζσπα ηα νπνία ζα νξίδνληαη από ην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην.» Άρθρο 15 Τν εδάθην (1) αλαηξεί ην (2). Η ΟΠ ΜΚΟ εηζεγείηαη φπσο ην (2)(β) δηαγξαθεί. Είλαη εμαηξεηηθά αλνηθηφ ζε ππνθεηκεληθή εξκελεία. Σε αληίζεηε πεξίπησζε λα δνζεί θάηη πνιχ μεθάζαξν. Άρθρο 16 Οη πξνυπνζέζεηο απηέο δελ γίλεηαη λα είλαη ιηγφηεξεο ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηνπο θππξηαθνχο ΙΟΚΩ. Είλαη βαζηθφ φπσο εθαξκνζηή ε Αξρή ηεο ηζφηεηαο. Άρθρο 17 Δεκηνπξγείηαη πξφβιεκα γηα ηα ΝΠΙΔ θαη ηηο νξγαλψζεηο πνπ δελ έρνπλ κέιε. Άξα ην άξζξν απηφ ρξεηάδεηαη ηξνπνπνίεζε γηα λα θαιχπηεη φινπο ηνπο νξγαληζκνχο. Άρθρο 20 Τη ελλνείηαη κε ηε θξάζε «πξαθηηθήο θαη δενληνινγίαο» θαη «όπσο ν ίδηνο θξίλεη ζθόπηκν»; Γίλεηαη εηζήγεζε λα δηαγξαθνχλ νη ζπγθεθξηκέλεο αλαθνξέο. Οη απνθάζεηο πξέπεη λα ζηεξίδνληαη απφ ην Κππξηαθφ θαη ην Επξσπατθφ λνκηθφ πιαίζην. 10/11

13 Όπσο θαη πην πάλσ αλαθέξεηαη, ε ΟΠ ΜΚΟ εηζεγείηαη φπσο αξκφδην πξφζσπν δελ είλαη ν Υπνπξγφο αιιά άιιν, φπσο π.ρ. ν Γεληθφο Δηεπζπληήο ηνπ ππνπξγείνπ. Άρθρο 22 Αξ.22(1) Η ΟΠ ΜΚΟ εηζεγείηαη ηε δηαγξαθή ηεο θξάζεο «κπνξεί λα εθδώζεη» θαη λα αληηθαηαζηαζεί κε ηε ιέμε «εθδίδεη»: «Τν Υπνπξγηθό Σπκβνύιην εθδίδεη θαλνληζκνύο» Να πξνζδηνξηζηεί ην ρξνληθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν ζα εθδνζνχλ νη θαλνληζκνί. Αξ.22(1)(δ) Η ΟΠ ΜΚΟ εηζεγείηαη φπσο πξνζηεζεί ε θξάζε «λννπκέλνπ όηη ν ΙΟΚΩ ζα ιακβάλεη ρξεκαηνδόηεζε από ηε Κππξηαθή Δεκνθξαηία γηα ηηο ελ ιόγσ δξαζηεξηόηεηεο. ή απνθιεηζηηθά ρξεκαηνδόηεζε από ηελ Κππξηαθή Δεκνθξαηία». Άρθρο 23 Με ηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ λα ζεκεησζεί φηη ζα ηεζεί ζε ηζρχ κε ηε δεκνζίεπζε ηνπ ζηελ εθεκεξίδα ηεο Κππξηαθήο Δεκνθξαηίαο, φπσο γίλεηαη κε θάζε άιιν λφκν. Να θαζνξηζηεί ε εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ λφκνπ. Π.ρ. «εληόο ελόο έηνπο από ηεο ςήθηζεο ηνπ». 11/11

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ MENU ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο δεκηνπξγνύκε ηα δηάθνξα Ηιεθηξνληθά Αξρεία έηζη ώζηε λα ηα ππνβάινπκε ζηνπο δηάθνξνπο θνξείο. Γηα λα επηιέμνπκε έλα είδνο αξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):...

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):... ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε Δπώλσκο :.. Όλοκα :.. ΑΜ:. Ηκεροκελία θαηάζεζες ζηε δηαδηθαζία: Γλωζηηθό αληηθείκελο:.../../ 201.. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):..... Έγθρηζε Σοκέα:..

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε Κβαντικοί Υπολογισμοί Πέκπηε Γηάιεμε Kπθισκαηηθό Mνληέιν Έλαο θιαζηθόο ππνινγηζηήο απνηειείηαη από αγσγνύο θαη ινγηθέο πύιεο πνπ απνηεινύλ ηνπο επεμεξγαζηέο. Σηνπο θβαληηθνύο ε πιεξνθνξία βξίζθεηαη κέζα

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, 08.06.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 Θέμα: Απόξξηςε αηηεκάησλ ζεξαπείαο από ηηο Γλσκνδνηηθέο Δπηηξνπέο Αμηνιόγεζεο ησλ Δλζηάζεσλ - Αηηεκάησλ Θεξαπείαο ησλ Πξνγξακκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη MENU ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Λογαπιαζμοί Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηνπο Λνγαξηαζκνύο ηνπ ινγηζηηθνύ ζρεδίνπ. Σην θνπηάθη πνπ καο δείρλεη ην βειάθη κε ην Νν 1 γξάθνπκε ηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 1.2.2016 B8-0165/7 7 Αιτιολογική σκέψη A Α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νηζιυηικέρ πεπιοσέρ, οι οποίερ νξίδνληαη σο πεξηθέξεηεο NUT επηπέδνπ 2 θαη 3, έρνπλ θνηλά θαη κόληκα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηιρ δηαθνξνπνηνύλ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα