ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Ο Δλληνιζμόρ ηηρ Καππαδοκίαρ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Ο Δλληνιζμόρ ηηρ Καππαδοκίαρ"

Transcript

1 ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Ο Δλληνιζμόρ ηηρ Καππαδοκίαρ ςποβλειθήζα ζηον Δπίκ. Καθηγηηή Καπαζαββόγλος Αναζηάζιο από ηιρ ζποςδάζηπιερ ΜΑΣΕΑΡΗΓΟΤ ΚΤΡΗΑΚΖ (Μοπκενηάος 9, Γπάμα) ΥΛΗΑΡΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΑ (Απγςπούπολη, Γπάμα) Έναπξη: Παπάδοζη: Καβάλα 2007

2

3 ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ Ο ΔΛΛΖΝΗΜΟ ΣΖ ΚΑΠΠΑΓΟΚΗΑ Μαηδαξίδνπ Κπξηαθή Υιηάξα Παλαγηώηα ΔΠΟΠΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΑΠΡΗΛΗΟ 2007 Καξαζαββόγινπ Αλαζηάζηνο Δθπνλεζείζα πηπρηαθή εξγαζία απαξαίηεηε γηα ηελ θηήζε ηνπ πηπρίνπ

4 Πξόινγνο Καηάινγνο ζηαηηζηηθώλ πηλάθωλ Πεξηερόκελα ζειίδα Δηζαγωγή 2 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ν ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΑΠΠΑΓΟΚΗΑ ΣΟΤ ΑΗΩΝΔ 1.1 Ζ Ηζηνξία ηεο Καππαδνθίαο Δμειιεληζκόο θαη Δθρξηζηηαληζκόο ηεο Καππαδνθίαο 7 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 ν ΠΟΛΔΗ ΣΖ ΚΑΠΠΑΓΟΚΗΑ 2.1 Γεληθή Γηνίθεζε (Βηιαέηη) Άγθπξαο Γεωγξαθία Ηζηνξία Αξραηόηεηα Βπδαληηλή Δπνρή Σνπξθνθξαηία Πιεζπζκόο Πνιηηηζηηθά ηνηρεία Οη ιανί ηνπ βηιαεηίνπ ηεο Άγθπξαο Ζ Καηζάξεηα θαη ν Μέγαο Βαζίιεηνο Σν Πξνθόπη ηεο Μηθξάο Αζίαο Γεωγξαθηθή ζέζε Ηζηνξία Πιεζπζκόο Γιώζζα Θξεζθεία Δθπαίδεπζε Γηνίθεζε Αξρηηεθηνληθή Ήζε Έζηκα Σξαγνύδηα Μνπζηθή 36

5 Δκπόξην Παξαγόκελα πξνϊόληα Αληαιιαγή Σα γξάκκαηα θαη ε γιώζζα Ζ εθπαίδεπζε θαη ηα έζηκα Πόιεηο θαη θωκνπόιεηο ζην βηιαέηη ηεο Άγθπξαο Σα Φιαβηαλά (Εηληδίληεξε) Ζ Μωθηζόο (Κηξ ερίξ) Ζ Μνπηαιάζθε (Σαιάο) Γεληθή Γηνίθεζε Αλαθνύο Αλζξωπνγεωγξαθία Οηθνλνκία Αγξνηηθή παξαγωγή Βηνηερληθή παξαγωγή, εκπόξην, κεηαλάζηεπζε Γηνηθεηηθό θαζεζηώο, θνηλωληθή δηαζηξωκάηωζε Θξεζθεία Δθπαίδεπζε ύιινγνη Γεληθή Γηνίθεζε Ηθνλίνπ (Βηιαέηη) Γεωγξαθηθά ηνηρεία Ηζηνξία Πνιηηηζκόο Πιεζπζκόο Ο πιεζπζκόο Σν Ηθόλην Άιιεο πόιεηο θαη θωκνπόιεηο ηνπ Ηθνλίνπ Σν Αθ ερίξ (Φηινκήιην) Αλδξνλίθην Ζ Αξαβηζόο Ζ Αηηάιεηα Σν Βνπξδνύξην (Μπνπιδνύξ) Ζ Εεκάια (Οκνξθνρώξη ή Εαιέια) Σα Κύβηζηξα (Ζξάθιεηα ή Έξεγιη) Σα Λάξαλδα (Καξακάλ) 66

6 Ζ Μαιαθνπή Ζ Μηζζή (Μηζηί) Ζ Νεάπνιε (Νεβ ερίξ) Ζ Νίγδε (Νίγληε) Ζ ίιιε (ίιε) Ζ ηλαζόο Γεληθή Γηνίθεζε (βηιαέηη) εβάζηεηαο Γεωγξαθηθά ηνηρεία Ηζηνξία Αξραηόηεηα θαη Ρωκαϊθή επνρή. Ο ρξηζηηαληζκόο Βπδαληηλνί ρξόλνη. ειηδνύθνη, Οζωκαλνί θαη Σακεξιάλνο Ζ ηνπξθνθξαηία θαη ν μεξηδωκόο Πνιηηηζηηθά ηνηρεία Πιεζπζκόο Οη ιανί ηεο εβάζηεηαο Πόιεηο θαη θωκνπόιεηο ζην βηιαέηη εβαζηείαο Σν Μπνπιγάξ Μαληέλ Νύζζα (Νέκζερηξ) Ο Πόξνο (Μπνξ) Πνηάκηα Ζ πάξηε (Ηζπάξηα) Σν Φεξηέθη (Φεξηέθ) 83 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 ν ΟΗ ΈΛΛΖΝΔ ΣΖ ΚΑΠΠΑΓΟΚΗΑ ΣΖΝ ΠΑΣΡΗΓΑ 3.1 Οη Έιιελεο ηεο Καππαδνθίαο Δπαγγέικαηα Φνξνινγία Καππαδνθηθά Δδέζκαηα Ζ ζρέζε γιώζζαο ηζηνξίαο Θξεζθεία Υνξνί ηεο Καππαδνθίαο 99

7 3.6.1 Μηζηί Σζαξηθιί ηλαζόο Φάξαζα Καηζάξεηα 104 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 ν ΑΝΣΑΛΛΑΓΖ ΞΔΡΗΕΩΜΟ 4.1 Γεληθά ζηνηρεία γηα ηελ αληαιιαγή θαη ηνλ μεξηδωκό Πεξηνρή Νίγδεο Πεξηνρή Νεάπνιεο Πεξηνρή Αθζεξάη Γθέιβεξη Πεξηνρή Πξνθνπίνπ Πεξηνρή Καηζάξεηαο Πεξηνρή Φαξάζωλ 121 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 ν ΟΗ ΈΛΛΖΝΔ ΣΖ ΚΑΠΠΑΓΟΚΗΑ ΣΖ ΝΔΑ ΠΑΣΡΗΓΑ 5.1 Ζ θαζεκεξηλή δωή ζηε λέα παηξίδα Ζ εθινγηθή ζπκπεξηθνξά ηωλ νπινπηδνβαιήδωλ Ζ απνγξαθή ηωλ πεξηνπζηώλ Ζ δηακόξθωζε πξνζθπγηθήο ζπλείδεζεο Ζ νηθνλνκία ηωλ πξώηωλ ρξόλωλ Ζ ζπκβνιή ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ εζληθή αθύπληζε 150 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 ν ΤΛΛΟΓΟΗ ΚΑΠΠΑΓΟΚΩΝ 6.1 Σν Ηζηνξηθό θαη Δζλνινγηθό Μνπζείν ηεο ηέγεο Πνιηηηζκνύ ζηε Νέα Καξβάιε Καβάιαο ζήκεξα Ηζηνξηθό θαη Δζλνινγηθό Μνπζείν Ηζηνξηθό θαη δξάζε ηνπ ζπιιόγνπ Καππαδνθώλ Ν. Έβξνπ «Οη Σξεηο Ηεξάξρεο) πκπεξαζκαηηθέο παξαηεξήζεηο Καηάινγνο Βηβιηνγξαθίαο 163

8 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ πηπρηαθή καο εξγαζία ζα αζρνιεζεί κε ηνλ ειιεληζκό ηεο Καππαδνθίαο. Όπωο καξηπξά θαη ν ηίηινο ηεο εξγαζίαο ν ζθνπόο ηεο είλαη δηπιόο. Πξώηνλ, απνηειείηαη από ηα ηξία πξώηα θεθάιαηα θαη έρεη ωο ζθνπό λα εμεηάζεη ηε δωή ηωλ Διιήλωλ ηεο Καππαδνθίαο αλά ηνπο αηώλεο θαη ζπγθεθξηκέλα νηηδήπνηε αθνξά ηελ θαζεκεξηλόηεηά ηνπο θαζώο επίζεο θαη ηε ζπκβίωζή ηνπο κε άιινπο ιανύο. Δπνκέλωο ζα εμεηάζνπκε ηελ θνηλωληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπο δωή (επαγγέικαηα, ζξεζθεία, ήζε θαη έζηκα, εθπαίδεπζε), έηζη ώζηε λα δώζνπκε ζηνλ αλαγλώζηε κηα γεληθή εηθόλα γηα ηε δηαβίωζή ηνπο ζηελ Καππαδνθία. Καηά δεύηεξν ιόγν, απνηειείηαη από ην ηέηαξην θαη πέκπην θεθάιαην ζα αζρνιεζνύκε κε ηνλ μεξηδωκό από ηελ παηξίδα ηνπο θαη ηελ αληαιιαγή ηωλ πιεζπζκώλ πνπ αθνινύζεζε, θαζώο θαη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο ζηε λέα παηξίδα. Δπηπιένλ ζα αλαιύζνπκε ηελ αθνκνίωζή ηνπο κε ηνλ ληόπην πιεζπζκό, ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηώπηζαλ, ηνλ ηξόπν πνπ αλαπηύρζεθαλ νηθνλνκηθά ζηα πξώηα ρξόληα ηεο εγθαηάζηαζήο ηνπο. Δπηπξνζζέηωο, ζεκαληηθό ξόιν ζ απηό ην θνκκάηη ηεο εξγαζίαο καο ζα παίμεη ε πξνζπάζεηα πνπ θαηέβαιιαλ θνηλωληθά όια απηά ηα ρξόληα πνπ κεζνιάβεζαλ γηα λα δήζνπλ αξκνληθά θαη λα δηαηεξήζνπλ ηελ ηαπηόηεηα ηνπο ωο ιαόο.

9 Κατάλογος τατιστικών Πινάκων ηαηηζηηθνί πίλαθεο ζειίδα 1. Πνύ πήγαλ νη πξόζθπγεο ζηελ Διιάδα θαη από πνηα πεξηνρή θαηάγνληαλ Ζ εγθαηάζηαζε ηωλ ηνπξθόθωλωλ ειιελνξζόδνμωλ θαηά γεωγξαθηθό δηακέξηζκα ην Οη πξόζθπγεο κε βάζε ηε γιώζζα ηνπο ην Ο αξηζκόο ηωλ πξνζθύγωλ θαηά πεξηνρή πξνέιεπζεο Οη πξόζθπγεο θαηά πεξηνρή εγθαηάζηαζεο. 123

10 ΔΗΑΓΩΓΖ Ζ Παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία απνηειείηαη απφ έμη θεθάιαηα κέζα απφ ηα νπνία γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα λα αλαδείμνπκε ηνλ ειιεληζκφ ηεο Καππαδνθίαο αλά ηνπο αηψλεο, παξνπζηάδνληαο θαη αλαιχνληαο ηφζν ηα θνηλσληθνπνιηηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ζηελ «κεηέξα» Καππαδνθία, φζν θαη κεηά ηνλ μεξηδσκφ ηνπο θαη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο ζηε ζεκεξηλή Διιάδα. ην πξψην θεθάιαην γίλεηαη κηα παξνπζίαζε ηνπ ηφπνπ ηεο Καππαδνθίαο θαη ηεο εμέιημήο ηνπ κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ, έηζη ψζηε λα έρεη κηα γεληθή εηθφλα ν αλαγλψζηεο γηα ηελ πεξηνρή θαη ηα ηδηαίηεξα ηζηνξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο. Σν δεχηεξν θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηηο πφιεηο ηεο Καππαδνθίαο, νη νπνίεο εμεηάδνληαη θαηά πεξηθέξεηα ιφγσ αθελφο ηεο έθηαζήο ηεο θαη αθεηέξνπ γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ αλαγλψζηε. ην ηξίην θεθάιαην γίλεηαη κηα ιεπηνκεξήο αλαθνξά φισλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ Διιήλσλ ηεο Καππαδνθίαο ζηελ παηξίδα ηνπο. Έηζη αλαιχνπκε ηα επαγγέικαηα πνπ εμαζθνχζαλ θαηά πεξηνρή, ηελ θνξνινγία ζηελ νπνία ππνβαιιφηαλ, ηηο δηαηξνθηθέο ηνπο ζπλήζεηεο, ηα ήζε έζηκά ηνπο, ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπο, ηε γιψζζα θαη ηε ζρέζε πνπ έρεη κε ηελ ηζηνξία, ηε ζξεζθεία ηνπο θαζψο θαη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ςπραγσγνχληαλ, φπσο νη παξαδνζηαθνί ρνξνί. ην επφκελν θεθάιαην (ηέηαξην), αζρνινχκαζηε κε ηελ Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή θαη ηελ αληαιιαγή ησλ πιεζπζκψλ πνπ αθνινχζεζε θαζψο θαη ηελ απνγξαθή ησλ πεξηνπζηψλ ηνπο. αθέζηαηα επεξέαζε ηνπο Έιιελεο ηεο Καππαδνθίαο νη νπνίνη μεξηδψζεθαλ απφ ηνπο ηφπνπο θαηαγσγήο ηνπο θαη κεηαθηλήζεθαλ πξνο ηε ζεκεξηλή Διιάδα. ζν αθνξά ην πέκπην θεθάιαην αζρνιείηαη κε ηελ εγθαηάζηαζε ησλ Διιήλσλ ηεο Καππαδνθίαο ζηνπο ζεκεξηλνχο ηφπνπο δηακνλήο ηνπο. Δπηπιένλ, πσο δηακνξθψζεθε ε πξνζθπγηθή ηνπο ζπλείδεζε, ε νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε, ηα πξψηα ρξφληα, ε εθινγηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά, ε θαζεκεξηλή ηνπο δσή ζηε λέα παηξίδα θαη ε ζπκβνιή ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ εζληθή αθχπληζε. ην έθην θαη ηειεπηαίν καο θεθάιαην παξνπζηάδνπκε ιίγα ζηνηρεία γηα δχν ζπιιφγνπο ηεο Καππαδνθίαο πνπ θξαηνχλ ηελ παξάδνζε κέρξη ζήκεξα

11 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ν ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΑΠΠΑΓΟΚΗΑ ΣΟΤ ΑΗΩΝΔ 1.1 Ζ ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΚΑΠΠΑΓΟΚΗΑ Ζ ηζηνξία ηεο Καππαδνθίαο αλάγεηαη ζηε λενιηζηθή επνρή γεγνλφο πνπ θαίλεηαη απφ κία ηνηρνγξαθία ηνπ π.υ. ε νπνία ζεσξείηαη ε αξραηφηεξε ηνπ θφζκνπ. (http: //clubs.pathfinder.gr/ellhnikh_istoria/456113) Ζ Καππαδνθία θαηά ηελ αξραηφηεηα ήηαλ κία εθ ησλ 15 επαξρηψλ ηεο Μηθξαζηαηηθήο ρεξζνλήζνπ. Σα ζχλνξά ηεο εμ αηηίαο ησλ πνιιψλ θαηαθηεηψλ πνπ απηή γλψξηζε, ζηε δηάξθεηα ηεο καθξάο ηζηνξίαο ηεο, ζπρλά κεηαβάιινληαλ, Υεηηαίνη, Αζζχξηνη, Μήδνη, Πέξζεο, Μαθεδφλεο, Ρσκαίνη, Βπδαληηλνί, ειηδνχθνη θαη ηέινο Οζσκαλνί, είλαη ιανί πνπ άθεζαλ ηα ρλάξηα ηνπο ζ απηή ηε γε. Απφ ηελ πεξηγξαθή ηνπ Ζξνδφηνπ ζπκπεξαίλνπκε φηη νη Καππαδφθεο θαηείραλ ηα αλαηνιηθά εδάθε θαηά κήθνο ηνπ πνηακνχ Άιπ «ν νπνίνο ξέσλ εθ ηνπ λφηνπ κεηαμχ πξίσλ (Καππαδνθψλ) θαη Παθιαγφλσλ εθβάιιεη πξνο βνξξάλ εηο ηνλ θαινχκελσλ Δχμεηλν Πφλην» (Ζξνδ. Α,6). Ο Άιπο ήηαλ ηαπηφρξνλα θαη φξην ηνπ Μεδηθνχ θαη ηνπ Λπδηθνχ βαζηιείνπ, έηζη αλαγλσξίδεηαη δηθαίσο, απφ ηνλ Ζξφδνην ε ζπνπδαηφηεηα ηνπ Άιπνο σο εζληθνχ νξίνπ ζηε Μηθξά Αζία, ν νπνίνο ρψξηδε, ζχκθσλα πάληα κε ηνλ Ζξφδνην, ηνπο πξίνπο Καππαδφθαο απφ ηνπο Φξχγεο θαη ηνπο Παθιαγφλεο. Σελ Καππαδνθία ηελ θαιεί «απρέλα» ηεο Μηθξάο Αζίαο (έζηη δε απρήλ νχηνο ηεο ρψξεο ηαχηεο απάζεο- Α,72). ε έλα άιιν ρσξηφ ηνπ Ζξνδφηνπ, νη Καππαδφθεο πεξηιακβάλνληαλ, καδί κε ηνπο Παθιαγφλεο θαη ηνπο Μαξηαλδπλνχο, ζην ηξίην λνκφ - ζαηξαπεία ηνπ Γαξείνπ (Γ,90). Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ ηεο πεξζηθήο θπξηαξρίαο θαη ηεο επαθφινπζεο ειιελνξσκατθήο, ε Καππαδνθία πεξηειάκβαλε φιεο ηηο πεξηνρέο αλάκεζα ζηνλ Δχμεηλν Πφλην, ηελ Αξκελία, ηνλ - 3 -

12 Δπθξάηε, ηνλ Σαχξν, ηε Λπθανλία θαη ηνλ Άιπ πνηακφ. (http://www.kappadokes.gr/greek/history/his_pages/his_1.htm) Δπί ηεο βαζηιείαο ηνπ Αξηαμέξμε ηνπ Μλήκνλα, ε Καππαδνθία έγηλε βαζίιεην παίξλνληαο σο πξψην βαζηιηά ηεο ηνλ Αξηαξάζε ηνλ Α. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο βαζηιείαο ηνπ Αξηαξάζε ηνπ Β, ε Καππαδνθία ηφζν ε Μεγάιε «φζν θαη ε Πνληηαθή», ήηαλ θάησ απφ ην ίδην ζθήπηξν. Έηζη ελσκέλε ηελ πήξαλ νη Μαθεδφλεο. Μεηά ηνλ ζάλαην ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ, ε Καππαδνθία δηαηξέζεθε ζε δχν θξάηε. Απηά ηα δχν θξάηε πέηπραλ ππφ ηνπ Αξηαξάζε ηνπ Γ βαζηιέσο ηεο «Μεγάιεο ή πξνο ησ Σαχξν Καππαδνθία» θαη ηνπ Μηζξηδάηε ηνπ Β βαζηιέσο ηεο «Πνληηαθήο ή πξνο ησ Δχμεηλν Πφλησ Καππαδνθία», ηελ ειεπζεξία ηνπο θαη ηελ αλεμαξηεζία ηνπο. Σν φλνκα «Καππαδνθία», ζχκθσλα κε ηε ζχγρξνλε γισζζνινγηθή έξεπλα, αλάγεηαη ζηα ρεηηηηηθά θείκελα, ζηε ιέμε «Κάησ ρψξεο» θαη ελψ αξρηθψο πξνζδηφξηδε ηηο εθηάζεηο λνηίσο ηνπ φξνπο Σαχξνπ, ζηαδηαθά θαηέιεμε λα αλαθέξεηαη ζε ηεξάζηηα έθηαζε ζρεδφλ ζε φιν ην εζσηεξηθφ ηεο Μηθξάο Αζίαο. Παιαηφηεξα, πίζηεπαλ πσο ην φλνκα «Καππαδνθία» ήηαλ πεξζηθφ θαη πξνεξρφηαλ απφ ην katpatuka πνπ εξκελεχεηαη «ε ρψξα ησλ θαιψλ αιφγσλ». Οη αξραηφηεξνη ιανί ηεο Καππαδνθίαο πξηλ αθφκα θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο νη Ηλδνεπξσπαίνη, ήηαλ νη Υνπζίηεο θαη νη Σνπξάληνη. Έλαο άιινο ιαφο επίζεο, πνπ θπξηάξρεζε ζηελ πεξηνρή ηεο θεληξηθήο Αλαηνιίαο, κεηαμχ ηνπ 2500 π.υ. θαη ηνπ 2000 π.υ., ήηαλ νη Υάηηνη, νη νπνίνη ράζεθαλ δίρσο λα αθήζνπλ ίρλε ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπο. Καηά ηελ χζηεξε επνρή ηνπ ραιθνχ ( π.υ.), εκθαλίζηεθαλ λένη πιεζπζκνί πνπ έθεξαλ ηε γξαθή. Οη Αζζχξηνη πξνεξρφκελνη απφ ηε βφξεηα Μεζνπνηακία, εγθαηαζηάζεθαλ ζηηο πεξηνρέο αλάκεζα ζην Ηθφλην θαη ηε Μειηηήλε (Μαιάηηα), φρη ζαλ θαηαθηεηέο αιιά ζαλ έκπνξνη θαη δηάιεμαλ γηα έδξα ηνπο ην Κηνιηεπέ αλαηνιηθά ηεο Καηζάξεηαο. (http: //www.kappadokes.gr/greek/history/ his_pages/his_2.htm) ηελ αξρή ηεο 2 εο ρηιηεηίαο ε Μηθξά Αζία δέρηεθε δηαδνρηθά θχκαηα Ηλδνεπξσπαίσλ θαηαθηεηψλ, έλαο απφ απηνχο ήηαλ νη Υεηηαίνη νη νπνίνη - 4 -

13 θαηέβεθαλ ζηε Μηθξά Αζία απφ ηνλ Καχθαζν. Δίλαη νη πξψηνη πνπ ίδξπζαλ έλα αιεζηλφ θξάηνο, ελψλνληαο θάησ απφ ην ζθήπηξν ηνπο ηηο πφιεηο πνπ αλζνχζαλ. Ο πξαγκαηηθφο ηδξπηήο ηεο ρεηηατθήο δχλακεο ζεσξείηαη ν Λακπάξλα Α ( ). Ζ ηνπνζεζία ηνπ Κηνιηεπέ Καλέο, άιινηε έδξα ησλ Αζζπξίσλ αλαηνιηθά ηεο Καηζάξεηαο, ηαπηίδεηαη κε ηε Νίζζα, πξψηε πξσηεχνπζα ηνπ ρηηηηηηθνχ βαζηιείνπ. Δπί Λακπάξλα Β ( ), πηζαλφλ γηα ζηξαηεγηθνχο ιφγνπο κεηαθέξζεθε ε πξσηεχνπζά ηνπο ζηε Υαηηνχζα (ζεκεξ. Μπνγάδθηντ). Άιιν ζεκαληηθφ θέληξν ησλ Υεηηαηψλ ζηελ Καππαδνθία, ήηαλ ην Αηδεκρνγηνχθ, δπηηθά ηνπ Αθζεξάτ, πνπ ήδε απφ ηελ επνρή ησλ Αζζπξίσλ ππήξμε ζπνπδαίν θέληξν. Σελ ίδηα επνρή νη ρηηηηηηθέο πφιεηο Σχαλα θαη Νίγδε επδνθίκεζαλ θαη απφθηεζαλ κεγάιε ζπνπδαηφηεηα, ηδίσο ηα Σχαλα, ηα νπνία εληζρχζεθαλ θαηά πνιχ κε ηελ απνζηνιή, σο δηνηθεηή ηνπο, ελφο εθ ησλ πξηγθίπσλ ηεο Υαηηνχζαο. Δθηφο απηψλ ησλ ζπνπδαίσλ ηνπο θέληξσλ, ίρλε ηνπο παξαηεξήζεθαλ θαη επηγξαθέο ηνπο βξέζεθαλ ζε πάξα πνιιέο πεξηνρέο ηεο Καππαδνθίαο, θπξίσο ζην Μπφξ, ην Αληαβάι, ην Γθηνπινπληάγ, ην Έξεγιη, ην Ηβξίδ θαη αιινχ. (http: //www.kappadokes.gr/greek/history/his_pages/his_3.htm) Γχξσ ζηα 1500 π.υ. επήιζε ε πηψζε ηνπ παιαηνχ βαζηιείνπ ησλ Υεηηαηψλ. Πελήληα ρξφληα αξγφηεξα, ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ Σνπληραιίγηα ( ), ε απηνθξαηνξία ηνπο αλνξζψζεθε θαη πάιη κέρξη ην 1200 πεξίπνπ, φηαλ εκθαλίζηεθαλ άιινη ιανί ηλδνεπξσπατθήο θαη πάιη θαηαγσγήο, νη «Λανί ηεο ζάιαζζαο». Απηνί θαηέζηξεςαλ ηελ απηνθξαηνξία ησλ Υεηηαηψλ θη φιεο ηηο δπλάκεηο ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ κπθελατθνχ θφζκνπ. Έλαο απφ ηνπο ιανχο πνπ ζπκκεηείραλ ελεξγά ζηελ πηψζε ησλ Υεηηαηψλ ήηαλ νη Φξχγεο, αξραίνο ιαφο ηεο Βαιθαληθήο πνπ πέξαζε ζηε Μηθξά Αζία εθηνπίδνληαο ηνπο Υεηηαηνχο θαη ηδξχνληαο έλα αλεμάξηεην θξάηνο, πάλσ ζηα εξείπηα ησλ ρεηηατθψλ πφιεσλ. Με ηελ εκθάληζε ησλ Φξπγψλ θαηαζηξάθεθαλ φιεο νη πφιεηο ησλ Υεηηαίσλ θαη νη ίδηνη εμαθαλίζηεθαλ, γηα πάληα, απφ ηελ ηζηνξία

14 Καηά ηελ 2 ε ρηιηεηία π.υ., φπσο είπακε θαη πξηλ, δηαγξάθεηαη ε ηαρεία άλνδνο ησλ Αζζπξίσλ πνπ ζηα 1150 π.υ. θαηαθηνχλ ηελ Κνκκαγελή θαη ηα Κφκαλα ηεο Καππαδνθίαο. ιε, ζρεδφλ, ε πεξηνρή ηεο Καππαδνθίαο, κεηά ηελ θπξηαξρία ησλ Υεηηαηψλ, πέξαζε ζηα ρέξηα ησλ Αζζπξίσλ, νη νπνίνη ηελ θξάηεζαλ γηα πεξίπνπ 500 ρξφληα, σο ηνλ 7 ν αηψλα π.υ. Σν θξάηνο ησλ Αζζπξίσλ γλψξηζε ηε κεγαιχηεξε εμάπισζή ηνπ κε ηνλ αξγψλ ην Β, ηνλ 8 ν αηψλα, ν νπνίνο επέθηεηλε ηα ζχλνξα ηνπ θξάηνπο ηνπ κέρξη ηνλ Άιπ πνηακφ. Σελ ίδηα επνρή, ε αθκή ησλ Μήδσλ θαη κεηά ησλ Πεξζψλ πνπ θαηείραλ ην ζεκεξηλφ Ηξάλ θαη ην Αδεξκπατηδάλ, επέθεξε ζνβαξέο αιιαγέο ζηνλ πνιηηηθφ ρψξν ηεο Μηθξάο Αζίαο. (http: //www.kappadokes.gr/greek/history/his_pages/his_4.htm) Σνλ 7 ν αηψλα, ην θξάηνο ησλ Αζζπξίσλ αθαλίζηεθε κε ηελ θαηαζηξνθή ηεο πξσηεχνπζάο ηνπ, ηεο Νηλεπί, ζηα 612 π.υ. απφ ηνπο Μήδνπο θαη ηνπο Βαβπισλίνπο. Απφ ηα κέζα απηνχ ηνπ αηψλα, ε Καππαδνθία πέξαζε ζηα ρέξηα ησλ Μεδψλ θη χζηεξα απ απηνχο ηελ θαηέιαβαλ νη Πέξζεο ην 560 π.υ. θαη ηελ θξάηεζαλ κέρξη ηελ εθζηξαηεία ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ, ην 333 π.υ. Σαπηφρξνλα κε ηελ άλνδν ησλ Μήδσλ, ζηα αλαηνιηθά ηνπ Άιπ πνηακνχ, έρνπκε ηε δεκηνπξγία ηνπ λένπ βαζηιείνπ ηεο Λπδίαο. Οη Λπδνί κε ηνπο Μήδνπο απνηέιεζαλ ηηο δχν θπξίαξρεο δπλάκεηο ηεο Μηθξάο Αζίαο, απηή ηελ πεξίνδν. Λίγν πξηλ απφ ηα κέζα ηνπ 6 νπ αηψλα, φκσο, νη Πέξζεο ππνζθέιηζαλ ηνπο Μήδνπο. Ο Κχξνο ν κέγαο, ην 550 π.υ., θαηάθηεζε ην βαζίιεην ησλ Μήδσλ θαη ην ελζσκάησζε ζηελ πεξζηθή απηνθξαηνξία. Σν 546 π.υ. θαηέιαβε ηηο άξδεηο, πξσηεχνπζα ηεο Λπδίαο θη έηζη ε Πεξζηθή απηνθξαηνξία εμαπιψζεθε σο ηε κεζφγεην. Σν 333 π.υ., ν Μέγαο Αιέμαλδξνο, δηα ηεο Άγθπξαο, πξνρψξεζε πξνο ην Σαχξν, θη αθνχ πέξαζε απφ ηα Σχαλα εγθαηέζηεζε, σο ζαηξάπε, ζηελ Καππαδνθία, έλαλ απηφρζνλα, ηνλ αβίληα. Μεηά ην ζάλαην ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ (323), ν Πεξδίθθαο αλέιαβε ηελ επνπηεία ησλ αζηαηηθψλ εδαθψλ θαη ππφ ηελ θαζνδήγεζή ηνπ έγηλε λέα θαηαλνκή ησλ ζαηξαπεηψλ. ηνλ αγαπεκέλν θίιν ηνπ Πεξδίθθα, ηνλ Δπκέλε, δφζεθαλ ε Παθιαγνλία θαη ε Καππαδνθία. (http: //www.kappadokes.gr/greek/history/his_pages/his _5.htm) - 6 -

15 Ζ επαξρία ηεο Αζίαο δηνηθείην απφ ηνπο αλζππάηνπο πνπ εθιέγνληαλ γηα έλα ρξφλν, ελψ ν απηνθξάηνξαο εθπξνζσπείην απφ ηνπο έθηππνπο αξκνζηέο. Οη πφιεηο δηαηήξεζαλ ζρεηηθή δηνηθεηηθή απηνλνκία. Γεκηνπξγήζεθαλ θαη άθκαζαλ ηφηε πνιιέο ξσκατθέο απνηθίεο, ζηελ Καππαδνθία, φπσο ηεο Γηνθαηζάξεηαο θαη ηεο Κπιψλεηαο Αξρειάτδνο. ήκεξα, φηαλ κηιάκε γηα ηελ αξραία γιψζζα ηεο Καππαδνθίαο, ελλννχκε εθείλε ηε γιψζζα πνπ κηιηφηαλ ζ απηά ηα κέξε πξηλ απφ ηνλ εμειιεληζκφ ηνπο. χκθσλα κε ηνλ ηξάβσλα ε γιψζζα ηεο Καππαδνθίαο κηιηφηαλ ζ φιε εθείλε ηελ πεξηνρή ηεο Μηθξάο Αζίαο αλάκεζα ζηνλ Δχμεηλν Πφλην, ηνλ Σαχξν, ηελ Αξκελία, ηελ Κνιρίδα, ηελ Λπθανλία, ηε Φξπγία θαη ηελ Παθιαγνλία σο ηηο πεγέο ηνπ Άιπνο πνηακνχ. Σν πξφβιεκα έγθεηηαη ζηελ εληφπηζε απηήο ηεο γιψζζαο, ηεο ηφζν δηαδεδνκέλεο, ηφηε, ζε κηα ζαθή γισζζηθά νηθνγέλεηα. Ζ έιιεηςε, φκσο, γξαπηψλ καξηπξηψλ απηήο ηεο γιψζζαο θαζηζηά δχζθνιε ηελ απνθάιπςε ηεο ηαπηφηεηάο ηεο. (http: //www.kappadokes.gr/greek/history/his_pages/his_7.htm) 1.2 ΔΞΔΛΛΖΝΗΜΟ ΚΑΗ ΔΚΥΡΗΣΗΑΝΗΜΟ ΣΖ ΚΑΠΠΑΓΟΚΗΑ Ο εμειιεληζκφο ηεο Καππαδνθίαο άξρηζε πξηλ απφ ηελ εθζηξαηεία ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ, ήδε ζηα κέζα ηνπ 7 νπ αηψλα π.υ. εμειίρζεθε ν κεγάινο Μηιήζηνο απνηθηζκφο ηνπ ηφηε Καππαδνθηθνχ Πφληνπ, κε ηελ ίδξπζε ηεο ηλψπεο, ησλ Κνηπψξσλ, ηεο Κεξαζνχληνο, ηεο Σξαπεδνχληαο θαη άιισλ πφιεσλ. Οη Μηιήζηνη γξήγνξα ήξζαλ ζε επαθή κε ηνπο Καππαδφθεο ηεο ελδνρψξαο θη έηζη άξρηζε ε δηείζδπζε ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ θαη ηεο ειιεληθήο γιψζζαο απφ εζσηεξηθφ ηεο Μηθξαζηαηηθήο ρεξζνλήζνπ. Έηζη, ε πνξεία ηνπ Δμηλδνεπξσπατζκνχ ησλ γεγελψλ πιεζπζκψλ ηεο πεξηνρήο απηήο, γεληθά, ε νπνία άξρηζε κε ηελ άθημε ησλ Υεηηαίσλ, γχξσ ζην 2000 π.υ., θαη ησλ άιισλ (ηλδνεπξσπαίσλ), κεηά ην 12 ν αηψλα π.υ. νινθιεξψζεθε, κε ηνλ εμειιεληζκφ ηνπο απφ απηή ηελ πεξίνδν (κέζα 7 νπ αηψλα π.υ.) κέρξη ηελ επνρή ηνπ - 7 -

16 Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ (4 νο π.υ. αηψλαο). Απηή ε ζπνπδαία εμέιημε ηνπ εμειιεληζκνχ ηεο Καππαδνθίαο ζπλέρηζε θαη κεηά ην ζάλαην ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ, κε ηελ ίδξπζε πνιιψλ ειιεληθψλ απνηθηψλ, ελψ ηξεηο αηψλεο αξγφηεξα ε λίθε ηνπ ρξηζηηαληζκνχ θη ε δηάδνζε θαη αλάπηπμε ηεο ρξηζηηαληθήο θηινινγίαο ζε ειιεληθή γιψζζα βνήζεζαλ ζην λα επηθξαηήζεη πιήξσο ε ειιεληθή γιψζζα. Ήδε, ζηελ απνζηνιηθή επνρή, ππήξραλ ρξηζηηαληθέο θνηλφηεηεο ζηελ Καηζάξεηα θαη ζηα Σχαλα. Φαίλεηαη πσο νη εμειιεληζκέλνη Ηνπδαίνη ππήξμαλ νη θχξηνη θνξείο ηεο δηάδνζεο ηνπ ρξηζηηαληζκνχ ζηελ Καππαδνθία. Ο απφζηνινο Πέηξνο, ην 50 κ.υ., δηέζρηζε ηελ Καππαδνθία θαη ηνλ Πφλην, πξηλ θηάζεη ζηελ άγθπξα. Πνιινί εθ ησλ κεγάισλ παηέξσλ ηεο εθθιεζία θαη ησλ επηθαλψλ ζπγγξαθέσλ ηεο, θαηάγνληαλ απφ ηελ Καππαδνθία. Καηά ην απνζηνιηθφ θηφιαο αηψλα, ππήξραλ ρξηζηηαληθέο παξνηθίεο ζηελ Καππαδνθία, ελψ ν κεγάινο αξηζκφο ησλ καξηχξσλ ηεο ην 2 ν αηψλα κ.υ. βεβαηψλεη πσο ε δηάδνζε ηνπ ρξηζηηαληζκνχ, εδψ, είρε πξνρσξήζεη ζεκαληηθά. (http: //www.kappadokes.gr/greek/history/ his_pages/his_8.htm) Ήδε ηνλ 2 ν αηψλα ε Καηζάξεηα ππήξμε επηζθνπηθή έδξα. Με ηελ ίδξπζε ηνπ Παηξηαξρείνπ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο (451) ε Καηζάξεηα θξάηεζε ηελ πξψηε ζέζε θαη ηνλ ηίηιν ηεο «πξσηφζξνλεο». ηελ ελίζρπζε ηεο ζέζεο θχξνπο, ζηελ εθθιεζία ηεο Καηζάξεηαο, έδσζε, ηνλ 4 ν αηψλα, κηα ζεκαληηθή ζπκβνιή, ν επίζθνπνο Βαζίιεηνο ν Μέγαο. Καηά ηνλ 4 ν αηψλα, ην πην ζπνπδαίν θέληξν άλζηζεο νιφθιεξνπ ηνπ ρξηζηηαληζκνχ θαη πξνπχξγην ηεο νξζήο πίζηεο ππήξμε ε Καππαδνθία, ράξε ζηνπο ηξεηο κεγάινπο Καππαδφθεο, Βαζίιεην ηνλ Μέγα, Γξεγφξην ηνλ Ναδηαλδελφ θαη Γξεγφξην ηνλ Νχζζεο. Ζ ζπνπδαηφηεηα φκσο ηεο Καππαδνθίαο γηα ηνλ Υξηζηηαληζκφ είλαη πεξηζζφηεξν ζπλδεδεκέλε κε ηελ εξεκηηηθή θαη κνλαζηηθή δσή, ελψ ε ρξπζή πεξίνδνο ηεο αλαρσξεηηθήο δσήο ζηελ Καππαδνθία ηνπνζεηείηαη κεηαμχ ηνπ 10 νπ θαη 11 νπ αηψλα. Αξγφηεξα ηα ζπλερή ρηππήκαηα ησλ ειηδνχθσλ πεξηφξηζαλ, θαηά - 8 -

17 πνιχ, ηελ δσηηθφηεηα απηψλ ησλ κνλαζηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ πνπ δνθίκαζαλ κηα αξγή πνξεία εμεπηειηζκνχ θαη εγθαηάιεηςεο. Ζ Βπδαληηλή ηζηνξία άξρηζε επίζεκα ην Μάην ηνπ 330, φηαλ ν Κσλζηαληίλνο έθαλε πξσηεχνπζα ηεο απηνθξαηνξίαο ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. Ο 4 νο αηψλαο έρεη ζεκαδεπηεί απφ ηα θεξχγκαηα ηνπ Μεγ.Βαζηιείνπ, ηνπ Γξεγνξίνπ ηνπ Ναδηαλδελνχ θαη ηνπ Γξεγνξίνπ ηεο Νχζζεο. (http: //www.kappadokes.gr/greek.history/his_pages/his_9.htm) ηελ αλαηνιή, ηα Βπδαληηλά ζχλνξα πξνζβιήζεθαλ δηαδνρηθά απφ Πέξζεο, Άξαβεο θαη Σνχξθνπο θαη ε Μηθξά Αζία βξηζθφηαλ ζε ζπλερή αλαβξαζκφ. Ζ Μηθξά Αζία θαηαζηξάθεθε πνιιέο θνξέο ιφγσ ησλ εηζβνιψλ θαη νη δεκηέο απφ πνηθίινπο ερζξνχο είλαη δχζθνιν λα εθηηκεζνχλ. Οη πιεξνθνξίεο γη απηέο είλαη αζαθείο. Πφιεηο νιφθιεξεο θαηαζηξάθεθαλ, μαλαθαηνηθήζεθαλ γηα ιίγν θαηξφ θαη πάιη εγθαηαιήθζεθαλ. ηελ Καππαδνθία, ε αθζνλία ιαμεπηψλ εθθιεζηψλ επηηξέπεη λα εθηηκήζνπκε ηηο ζρεηηθέο κεηαθηλήζεηο ηνπ πιεζπζκνχ απφ ηηο επάισηεο πιαηηέο θνηιάδεο ζ απνκαθξπζκέλα κέξε. Γεληθά δηαπηζηψλνπκε ην απνηέιεζκα ησλ θαηαζηξνθψλ: απ απηή ηε γε ηελ άιινηε γεκάηε εθθιεζίεο, πνπ ν Γξεγφξηνο ν Νχζζεο έιεγε φηη δελ ζα ππήξραλ ηφζεο ζ φιν ηνλ ππφινηπν θφζκν, δελ έκεηλε ζρεδφλ ηίπνηα. Ζ επαλαθαηνίθεζε ηεο ρψξαο πξνθάιεζε, επίζεο, θαηαζηξνθέο. Μεξηθά κλεκεία, πνπ ηα πξνζηάηεςε ε απνκφλσζή ηνπο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζαλ ιαηνκεία, φπσο αξθεηέο εθθιεζίεο ηνπ Μπηλ Μπηξ Κηιηζέ θαη ε ζαπκάζηα βαζηιηθή ηνπ Δζθί Αληαβάι. ηε Μηθξά Αζία φηη ζψζεθε δελ είλαη παξά κηθξφ κέξνο απφ ηα σξαία κλεκεία ηνπ παξειζφληνο πνπ ηζηνξνχζαλ ηηο κεγάιεο πεξηφδνπο ηεο Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο. Ο κεγαιχηεξνο αξηζκφο ησλ εθθιεζηψλ θαη κφλν απηήο ηεο επνρήο, πνπ ζψδνληαη κέρξη ζήκεξα, ζηελ Καππαδνθία, είλαη ιαμεπηέο θαη βξίζθνληαη κέζα ζηηο απφκεξεο θη απφθξεκλεο θνηιάδεο ησλ Κνξάκσλ, ησλ παζηψλ, ηνπ νγαλιή θαη ηνπ Πεξηζηξέκκαηνο. Δδψ, ζ απηέο ηηο θνηιάδεο ην ηνπίν κνηάδεη κε ζειεληαθφ, πνπ φκνηφ ηνπ δελ ππάξρεη άιιν πάλσ ζηε γε

18 Σεξάζηηνη πέηξηλνη φγθνη, θάζε ζρήκαηνο, θψλνη, ππξακίδεο, δφληηα, θη άιια ζρήκαηα, δηακνξθσκέλα έηζη, εμσηεξηθά, απφ ην ρέξη ηεο ζείαο θχζεο, ελψ ζην εζσηεξηθφ ηνπο θξχβνπλ ακέηξεηεο εθθιεζίεο θειηά, ηάθνπο θαη εξεκεηήξηα, ιαμεπκέλα απφ ην ρέξη ηνπ αλζξψπνπ. (http: //www.kappadokes.gr/greek/history/ his_pages/his_10.htm) Δθηφο απφ απηά ηα ιαμεπηά κνλαζηεξηαθά ζπγθξνηήκαηα, ππάξρεη θη έλα πιήζνο απφ ππφγεηεο ιαμεπηέο πφιεηο, ζσζηνί ιαβχξηλζνη, πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ κε πνιχ κφρζν απφ ηνπο Καππαδφθεο θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζαλ θαηαθχγηα ζε επνρέο θηλδχλνπ, επηδξνκψλ θαη ιεειαζηψλ. Σν βάζνο απηψλ μεπεξλά ηα 50 κέηξα νθηψ κε δέθα νξφθνπο θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο γεο, ζπγθξνηήκαηα νιφθιεξα κε εθθιεζίεο, δσκάηηα, απνζήθεο θαη ζηάβινπο, εηδηθέο θακηλάδεο γηα ηνλ εμαεξηζκφ ηνπο. Οη φξνθνη ζπλδένληαλ κεηαμχ ηνπο κε ζηελνχο δηαδξφκνπο θαη αζθαιίδνληαη κε θάηη ηεξάζηηεο θπθιηθέο πφξηεο απφ ιαμεπηή πέηξα, ζαλ ηηο κπιφπεηξεο. «Ζ ηξσγινδπηηθή δσή», γξάθεη ν Γεψξγηνο εθέξεο, «πξέπεη λα ήηαλ έλα πνιχ βαζηά ξηδσκέλν νξκέκθπην ζ απηά εδψ ηα κέξε». Ζ ηερληθή ηεο ιάμεπζεο, ζην καιαθφ βξάρν, πξέπεη λα ήηαλ γλσζηή απφ πνιχ παιηά. Δίλαη γλσζηφ, άιισζηε, απφ ηνλ Ξελνθψληα φηη ηνπιάρηζηνλ απφ ην 401 π.υ. ππήξραλ ζηελ Καππαδνθία ηξσγινδπηηθέο θαηνηθίεο. Σν φηη δελ έρνπλ αλαρζεί ζε ρξφλνπο πξνγελέζηεξνπο ηεο Βπδαληηλήο επνρήο, είλαη γηαηί νη κεηαγελέζηεξνη θαηαθηεηέο θαηέζηξεςαλ φια ηα επξήκαηα πνπ πξνυπήξραλ εθεί. Απφ ηα κέζα ηνπ 7 νπ αηψλα θη χζηεξα, ε ηερληθή ηεο ιάμεπζεο γεληθεχηεθε θαη εμειίρζεθε ζε ηέηνην βάζνο, πνπ έγηλε ηξφπνο δσήο. Οη Βπδαληηλνί, απηή ηελ επνρή, έραζαλ ηε πξία, ηελ Παιαηζηίλε, ηε Μεζνπνηακία θαη ηε Κηιηθία. Οη Άξαβεο, θχξηνη, πιένλ απηψλ ησλ πεξηνρψλ, θξαηνχζαλ ηα πεξάζκαηα ηνπ Σαχξνπ θαη ζπρλά ρχλνληαλ ζηα εδάθε ηεο Καππαδνθία. Οη Καππαδφθεο πνπ δνχζαλ εθηφο ησλ ηεηεηρηζκέλσλ πφιεσλ, πεξλνχζαλ εμαηξεηηθά δχζθνια ρξφληα θη άξρηζαλ λα ρξεζηκνπνηνχλ επξέσο ηελ απφ πνιχ

19 παιηά γλσζηή ηνπο ηερληθή ηνπ ιαμεχκαηνο. Απηή ηελ επνρή ιαμεχηεθαλ νη ππφγεηεο πφιεηο θαη ηα κνλαζηεξηαθά ζπγθξνηήκαηα ζην καιαθφ βξάρν απφ πσξφιηζν. (http: //www.kappadokes.gr/greek/history/his_pages/his_11.htm) Σνλ 6 ν αηψλα εκθαλίζηεθαλ ζην πξνζθήλην θαη νη Σνχξθνη. Ζ θνηλή ερζξφηεηα πξνο ηελ Πεξζία ζπλεηέιεζε ζηελ αλάπηπμε ζρέζεσλ κεηαμχ Βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο θαη ησλ Σνχξθσλ, πνπ είραλ εκθαληζηεί, ιίγν λσξίηεξα, ζηηο αθηέο ηεο Καζπίαο ζάιαζζαο. Καηείραλ ηε κεηαμχ Κίλαο θαη Πεξζίαο πεξηνρή ζεσξψληαο ηνπο Πέξζεο σο ηνπο θχξηνπο ερζξνχο ηνπο. Σελ επνρή απηή, πθίζηαληαη ζπλερψο εκπφιεκε θαηάζηαζε κε ηνπο Πέξζεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο βαζηιείαο ηνπ Ηνπζηίλνπ ηνπ Β, ν πφιεκνο ππήξμε πνιχ αηπρήο γηα ην Βπδάληην. Ο πην ζπνπδαίνο απηνθξάηνξαο ηεο πεξηφδνπ απηήο ( 2 ν κηζφ ηνπ 6 νπ αηψλα) ππήξμε ν Μαπξίθηνο έλαο ελεξγεηηθφο ζηξαηησηηθφο θαη ηθαλφο εγέηεο. Ο Πεξζηθφο πφιεκνο, επί Μαπξηθίνπ, ππήξμε πην επηηπρήο γηα ην Βπδάληην, ράξε ζην φηη ε ηθαλφηεηα ηνπ Μαπξηθίνπ βνεζήζεθε θαη απφ ηηο εζσηεξηθέο δηακάρεο ηεο Πεξζίαο ζε ζρέζε κε ην ζξφλν. Σνλ Μαπξίθην ( ) ηνλ ζεσξνχλ σο ηνλ πξψην Έιιελα πνπ αλήιζε ζηνλ ζξφλν ηνπ Βπδαληίνπ θαη ηνλ νλνκάδνπλ Καππαδφθε γηαηί γελλήζεθε ζηελ Αξαβπζζφ ηεο Καππαδνθίαο. Σν 605 θαη ην 611 νη Πέξζεο θαηέιαβαλ ηελ Καηζάξεηα ρσξίο λα κπνξέζνπλ λα ηελ θξαηήζνπλ. Απφ ηελ επνρή ηνπ Ζξάθιεηηνπ ( ) άξρηζε ε νξγάλσζε ηεο Μηθξάο Αζίαο ζε κεγάιεο ζηξαηησηηθέο πεξηθέξεηεο (ζέκαηα). Οη επαξρίεο ηεο Μηθξάο Αζίαο θαη ε Καππαδνθία νξγαλψζεθαλ κε ζηξαηησηηθφ ηξφπν, εγθαηαζηάζεθαλ ζηξαηεχκαηα ζε δηάθνξα κέξε θαη ε γε παξαρσξήζεθε ζε φζνπο θαηαηάζζνληαη ζην ζηξαηφ. Γεκηνπξγήζεθε κηα αξηζηνθξαηία γαηνθηεκφλσλ θαη ζηξαηησηηθψλ, απ φπνπ πξνήιζαλ νη κεγάιεο νηθνγέλεηεο ησλ Φσθά, Αξγπξψλ θαη Κνκλελψλ. Ζ έθθξαζε «επαξρία» ησλ ξσκατθψλ θαη πξσηνβπδαληηλψλ ρξφλσλ εμαθαλίζηεθε πξνο φθεινο ηνπ φξνπ «ζέκα», ν νπνίνο κεηά ηα κέζα ηνπ 8 νπ αηψλα απφθηεζε γεσγξαθηθή δηνηθεηηθή, ζηξαηησηηθή θαη πνιηηηθή ζεκαζία. Τπφ ηνλ

20 Ζξάθιεην, ε απηνθξαηνξία επεθηάζεθε σο ηα ζχλνξα ηνπ 6 νπ αηψλα, αιιά ηνπο ληθεκέλνπο Πέξζεο ηνπο δηαδέρζεθαλ νη Άξαβεο. ε ιίγα ρξφληα ε Αλαηνιή ζα ραλφηαλ. Απφ ηνλ 7 ν αηψλα ην Βπδάληην άξρηζε λα ράλεη φιεο ηηο αλαηνιηθέο πεξηνρέο ηεο θαη ε Καππαδνθία απφ εζσηεξηθή επαξρία βξέζεθε ζηελ πξψηε γξακκή. (http: //www.kappadokes.gr/greek/history/his_pages/his_12.htm) Σν 647, ν Άξαβαο θπβεξλήηεο ηεο πξίαο, Μνπαβίγηα, εηζέβαιε ζηελ Καππαδνθία θαη θαηέιαβε ηελ Καηζάξεηα. Οη Άξαβεο ζακπσκέλνη απφ ηνλ πινχην θαη ηελ νκνξθηά ησλ κλεκείσλ ηεο δελ ηελ θαηέζηξεςαλ. Ζ Καππαδνθία ζπλέρηζε θαη απνηειεί ην ζηφρν ησλ αιιεπάιιεισλ ζρεδφλ εηήζησλ αξαβηθψλ επηδξνκψλ θαη θαηά ηνλ 8 ν αηψλα θαη ηελ πξψηε δεθαεηία ηνπ 9 νπ, κε πην ζεκαληηθή εθείλε ηνπ 726, φπνπ θαηαζηξάθεθε νινζρεξψο, ε Καηζάξεηα. Σα Σχαλα πνιηνξθήζεθαλ ην θαη ην 740 αλεπηηπρψο, ελψ ην 806 ν Harun al Rashid ηα εθπφξζεζε καδί κε άιια θάζηξα ηεο ίδηαο πεξηνρήο. Απφ ηφηε θαίλεηαη φηη ηα Σχαλα πεξηήιζαλ ζηα ρέξηα ησλ Αξάβσλ, ελψ ν πιεζπζκφο ηεο θαηέθπγε ζηε θνληηλή Νίγδε. Ζ Καππαδνθηθή χπαηζξνο εξεκψζεθε νινθιεξσηηθά απφ ηηο επαξρηαθέο επηδξνκέο πνπ έθαλαλ νη Άξαβεο γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηξνθή γηα ηηο θξνπξέο ηνπο, αξπάδνληαο ηελ ζπγθνκηδή, ηα δψα θαη παίξλνληαο ζθιάβνπο ηνπο ρσξηθνχο. Σν 712 νη Άξαβεο θαηέιαβαλ ηε Μίζζεηα, ζηα ρέξηα ησλ νπνίσλ πεξηήιζαλ πνιινί αηρκάισηνη. Ζ Μίζζεηα, θαηά ηνλ 7 ν θαη 8 o αηψλα, έπαηδε ζεκαληηθφ ξφιν ζην Βπδαληηλφ ακπληηθφ ζχζηεκα, ε άπνςε απηή εληζρχεηαη, πξψηνλ, απφ ηηο ηζρπξέο ερζξηθέο δπλάκεηο νη νπνίεο πνιηφξθεζαλ ζηελά ζηε Μίζζεηα, ην 878, θαη δεχηεξνλ, απφ ηνλ αληηπεξηζπαζκφ πνπ νξγαλψζεθε απφ ζηξαηεχκαηα ζεκάησλ θαη ηαγκάησλ απφ ηελ εγεζία ηνπ Νηθεθφξνπ Φσθά ηνπ παιαηνχ θαη ηέινο απφ ηελ ππεξάζπηζε ησλ θάζηξσλ θαη ηηο ππφινηπεο ρψξαο απφ ηνπο ζηξαηεγνχο Αλαηνιηθψλ θαη Οςηθίνπ. Ζ κεγάιε ζεκαζία ηεο Καππαδνθίαο ζην ακπληηθφ ζχζηεκα ηνπ Βπδαληίνπ θαίλεηαη ζαθέζηαηα, θαη θαηά ηελ επίζεζε ησλ Αξάβσλ ελαληίσλ ηεο πφιεο Πνδάλδνπ ην 778, ηελ νπνία επηρείξεζαλ λα απνθξνχζνπλ,

21 αλεπηηπρψο, νη Βπδαληηλνί. (http: //www.kappadokes.gr/greek/history/his_pages/ his_13.htm) Καηά ην πξψην κηζφ ηνπ 9 νπ αηψλα, εμαηηίαο θάπνηαο παξαθκήο ηνπ Υαιηθάηνπ, νη ζπλερήο επηζέζεηο ησλ Αξάβσλ έπαςαλ λα απεηινχλ, φπσο ηνλ 7 ν αηψλα, ηελ χπαξμε ηεο απηνθξαηνξίαο. Οη εζσηεξηθέο ηαξαρέο θαη ε ππεξνρή, πξψηα, ησλ Πεξζψλ θαη αξγφηεξα ησλ Σνχξθσλ ήηαλ ηα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηφδνπ απηήο ζην Υαιηθάην. Πεξίθεκνη ραιίθεο ππήξμαλ ν Υαξνχλ-αξ-Ραζίλη θαη ν Μακνχλ. Ο απηνθξάηνξεο Θεφθηινο ( ) εηηήζεθε, ην 830, ζηε Μηθξά Αζία, αιιά ην επφκελν έηνο πέηπρε, ζηελ Κηιηθία, κία λίθε ελαληίνλ ησλ Αξάβσλ ηνπ Μακνχλ. Σα 833, πέζαλε ν Μακνχλ θαη ηνλ δηαδέρζεθε ν αδεξθφο ηνπ Μνπηαζίκ. Σελ πεξίνδν απηή έγηλε δηαθνπή ερζξνπξαμηψλ, ε νπνία θξάηεζε ιίγα ρξφληα. Σν 838, ν Μνπηαζίκ δεκηνχξγεζε έλαλ κεγάιν ζηξαηφ, ν νπνίνο εηζρψξεζε βαζηά ζηε Μηθξά Αζία θαη θαηέιαβε ηελ πφιε ηεο Φξπγίαο Ακφξηνλ. Αλαγθάζηεθε λα εγθαηαιείςεη ηα ζρέδηά ηνπ θαη λα επηζηξέςεη ζηε πξία, ιφγσ ζηξαηησηηθήο ζπλνκσζίαο ζηε ρψξα ηνπ. Δπί απηνθξαηφξσλ Θενθίινπ ( ) θαη Μηραήι Γ ( ), νη εζσηεξηθνί αγψλεο ηνπ ραιηθάηνπ εκπφδηζαλ ηνπο Άξαβεο ηεο Αλαηνιήο λα επηρεηξήζνπλ λέεο εθζηξαηείεο ελαληίσλ ηεο Βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο. Σν 863, ν Οκάξ, εκίξεο ηεο Μειηηελήο, ηεο Αξαβνθξαηνχκελεο ειιεληθήο πφιεο ηεο Καππαδνθίαο, θαηέιαβε ηελ πφιε Αληζφ, ζηνλ Δχμεηλν Πφλην. Σνλ ίδην ρξφλν φκσο, ελψ επέζηξεθε ρηχπεζε θαη αηρκαιψηηζε ρηιηάδεο Καππαδφθεο, παίξλνληαο καδί ηνπ θαη κεγάιεο πνζφηεηεο ιαθχξσλ. Σφηε, θπθιψζεθε απφ ην ζηξαηφ ηνπ Βπδαληίνπ, ηνλ νπνίν δηνηθνχζε ν ζηξαηεγφο Πεηξσλάο, θνληά ζην άιινηε ειιεληθφ ρσξηφ Γθηανχξ Έλερηι ηεο Καππαδνθίαο, θαη ν κελ Οκάξ ζθνηψζεθε, ν δε ζηξαηφο ζρεδφλ εμνληψζεθε. ηελ ηνπνζεζία εθείλε ν Πεηξσλάο έζηεζε ζήκεξα κία ζηήιε ε νπνία ππάξρεη κέρξη ζήκεξα. (http: //www.kappadokes.gr/ greek/history/his_pages/his_14.htm)

22 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Μαθεδνληθήο δπλαζηείαο ( ), ε απηνθξαηνξία νδεγήζεθε ζε κηα δεχηεξε έλδνμε επνρή. Σν έξγν ηεο αλάθηεζεο νξγαλψζεθε απφ ηελ Καηζάξεηα ηεο Καππαδνθίαο, ηε κεγαιχηεξε πφιε ηεο θεληξηθήο Μηθξάο Αζίαο. Ο Νηθεθφξνο Φσθάο ( ) απφ ην 964 έσο ην 965 παξέκεηλε ζηελ Καππαδνθία, απ φπνπ μεθίλεζε γηα λα θαηαιάβεη ηελ Κηιηθία θαη ηε πξία. ην Σζαβνπζίλ, ε εθθιεζία ηνπ Νηθεθφξνπ Φσθά δηαηεξεί ηνηρνγξαθίεο πνπ ζπκίδνπλ ηηο λίθεο ηνπ θαη ηηο λίθεο ησλ ζπληξφθσλ ηνπ, ηνπ αδεξθνχ ηνπ Λένληα Φσθά θαη ηνπ Ησάλλε Σζηκηζθή. Ζ Καππαδνθία έγηλε πάιη εζσηεξηθή Βπδαληηλή επαξρία. ηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 11 νπ αηψλα νη παιαηνί ερζξνί ηεο απηνθξαηνξίαο είραλ παξαιχζεη, αιιά πνιχ γξήγνξα εκθαλίζηεθαλ λένη πνιεκηθνί ιανί νη Ογνχδνη, νη Σνπξθνκάλνη, ππφ ηελ θαζνδήγεζε ειηδνχθσλ ζηξαηεγψλ. Σν 1048 θαηέιαβαλ ηελ Δξδεξνχκ, ελψ ιίγν αξγφηεξα ιεειάηεζαλ ηελ Κηιηθία θαη αθνχ εηζέβαιαλ ζηελ Καππαδνθία θπξίεπζαλ ηελ Καηζάξεηα, ην (http://www.kappadokes.gr/greek/history/his_pages/his_15.htm) Μεηά απφ ηελ ήηηα θαη ζχιιεςε ηνπ απηνθξάηνξα Ρσκαλνχ Γηνγέλε ζην Μαληδηθέξη, βφξηα ηεο ιίκλεο ηνπ Βαλ (ζηηο 26 Απγνχζηνπ 1071) απφ ηνλ Αιπ Αξζιάλ, νιφθιεξε ε Αλαηνιία έπεζε ζηα ρέξηα ησλ ειηδνχθσλ. Σν 1082, έρνπκε ηελ νξηζηηθή θαηάιεςε ηεο Καηζάξεηαο. Αλάκεζα ζηα βαζίιεηα πνπ ζρεκαηίζηεθαλ ζηελ Αλαηνιία, μερψξηζε εθείλν ησλ ειηδνχθσλ πνπ ηδξχζεθε απφ ηνλ νπιετκάλ-ηκπλ-κνπηνπικνχο, πξψην κνλάξρε ησλ Σνχξθσλ ειηδνχθσλ. Απηή ηελ επνρή, ν νπιετκάλ έιεγρε ήδε φιε ηε Μηθξά Αζία, απφ ηελ Κηιηθία, κέρξη ηνλ Διιήζπνλδν θαη ίδξπζε ην «πξηγθηπάην ησλ Ρνχκ», κε πξσηεχνπζα ην Ηθφλην ( ). Ο επίζεκνο ηίηινο ησλ ειηδνχθσλ ζνπιηάλνο ήηαλ ν νπιηάλ-αι-ρνχκ, ζνπιηάλνο ησλ Ρσκαίσλ, δειαδή ησλ Διιήλσλ. Αμίδεη λα ππελζπκίζνπκε πσο ε Μηθξά Αζία, ηφηε, νλνκαδφηαλ απφ νιφθιεξν ηνλ κνπζνπικαληζκφ «Ρνχκ» θαη θαηά ηελ ηνπξθηθή θπξηαξρία ηεο ε Μηθξά Αζία ζπλέρηζε λα νλνκάδεηαη Νηηαγηάξη Ρνχκ, ρψξα ησλ Ρσκαίσλ

ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΑΙΑ: ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟ ΝΗΙ ΣΗ ΚΕΡΚΤΡΑ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΧΟΛΗ:.Δ.Ο. ΣΜΗΜΑ: ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΦΡΑΓΚΟΤΛΖ ΑΝΣ.

ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΑΙΑ: ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟ ΝΗΙ ΣΗ ΚΕΡΚΤΡΑ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΧΟΛΗ:.Δ.Ο. ΣΜΗΜΑ: ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΦΡΑΓΚΟΤΛΖ ΑΝΣ. ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΧΟΛΗ:.Δ.Ο. ΣΜΗΜΑ: ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΑΙΑ: ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟ ΝΗΙ ΣΗ ΚΕΡΚΤΡΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΦΡΑΓΚΟΤΛΖ ΑΝΣ. ΦΟΗΣΖΣΡΗΑ: ΔΡΣΑΡΗΓΖ ΑΘΖΝΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΣΟ: 2009-2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

2011-2014(Ν.3852/2010):

2011-2014(Ν.3852/2010): ΔΗΑΓΩΓΖ Γεληθά Με ηα άξζξα 203-207 ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, ζεζπίζηεθε γηα πξψηε θνξά, ε ππνρξέσζε θαηάξηηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ απφ ηνπο πξσηνβάζκηνπο Ο.Σ.Α. Με ηελ Τπνπξγηθή απφθαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ Υ ΟΡΟΤ

ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ Υ ΟΡΟΤ ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ Υ ΟΡΟΤ πλνδεπηηθέο ζεκεηψζεηο ΚΑΣΗΑ ΑΒΡΑΜΖ Λέθησξ Θεσξίαο θαη Ηζηνξίαο ηνπ Υνξνχ Πάηξα 2010 Πεπιεσόμενα 1. Διιάδα θαη Ρψκε 3 1.1 Διιάδα 3 1.2 Ρψκε 5 2. Δηδή ρνξνχ απφ ην κεζαίσλα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΣΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ Γ ΣΑΞΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ

ΟΛΑ ΣΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ Γ ΣΑΞΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΟΛΑ ΣΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ Γ ΣΑΞΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ 2000 ΟΜΑΓΑ Α Α.1.1. Να απνδψζεηε κε ζπληνκία ην πεξηερφκελν ησλ πην θάησ ηζηνξηθψλ φξσλ: α. θιήξηγθ β. Δπηηξνπή Απνθαηαζηάζεσο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΤΗ: ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΜΟΤΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΠΗΓΖ Κ. ΗΩΑΚΔΗΜ - ΚΑΡΔΠΗΓΖ Κ. ΠΑΡΑΚΔΤΑ. Ιζηορία και μοσζικοτορεσηική παράδοζη ηης Βλάζηης Κοζάνης.

ΚΑΡΔΠΗΓΖ Κ. ΗΩΑΚΔΗΜ - ΚΑΡΔΠΗΓΖ Κ. ΠΑΡΑΚΔΤΑ. Ιζηορία και μοσζικοτορεσηική παράδοζη ηης Βλάζηης Κοζάνης. ΚΑΡΔΠΗΓΖ Κ. ΗΩΑΚΔΗΜ - ΚΑΡΔΠΗΓΖ Κ. ΠΑΡΑΚΔΤΑ Ιζηορία και μοσζικοτορεσηική παράδοζη ηης Βλάζηης Κοζάνης. ΑΘΖΝΑ 2015 Διζαγωγή Ζ Βιάζηε είλαη έλα ρσξηφ ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. ην δηάβα ηνπ ρξφλνπ ε ελ ιφγσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΠΟΙ ΟΙΚΙΣΙΚΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ

ΣΟΠΟΙ ΟΙΚΙΣΙΚΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 1 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ ηζηνξία ηεο πφιεο ηεο Θεζζαινλίθεο γηα πεξίπνπ πέληε αηψλεο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ ηζηνξία ησλ Δβξαίσλ ηεο πφιεο. εκαληηθφο ζηαζκφο γηα ηελ ηζηνξία ηεο Θεζζαινλίθεο είλαη ην 1430

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ.

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. 1.1 Ζ ΘΔΖ ΣΧΝ ΖΠΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 1.2 Ζ ΠΟΡΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΞΗ ΣΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΙΟΤ

Η ΠΡΑΞΗ ΣΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΙΟΤ Η ΠΡΑΞΗ ΣΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΙΟΤ ΟΡΘΟΓΟΞΔ ΟΜΙΛΙΔ ΓΔΠΟΣΙΚΧΝ, ΘΔΟΜΗΣΟΡΙΚΧΝ ΚΑΙ ΔΟΡΣΧΝ ΑΓΙΧΝ Τπό ΠΑΝΣΔΛΔΗΜΟΝΟ ΛΑΜΠΑΓΑΡΙΟΤ ΜΗΣΡΟΠΟΛΙΣΟΤ ΑΝΣΙΝΟΗ (Δθεζπράδνληνο Μεηξνπνιίηνπ Παηξηαξρείνπ Αιεμαλδξείαο) Ιεξό Ηζπραζηήξην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ. Γηπισκαηηθή εξγαζία

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ. Γηπισκαηηθή εξγαζία ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ Γηπισκαηηθή εξγαζία Η ΙΓΙΩΣΙΚΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΔΜΟΤ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΓΙΔΘΝΔ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΙΔΚΓΙΚΟΤΜΔΝΟ ΣΟ 1918 ΠΟΝΣΟ

Ο ΓΙΔΚΓΙΚΟΤΜΔΝΟ ΣΟ 1918 ΠΟΝΣΟ Ο ΓΙΔΚΓΙΚΟΤΜΔΝΟ ΣΟ 1918 ΠΟΝΣΟ Ολνκαζία, έθηαζε, πιεζπζκφο. Πφληνο θαιείηαη ην παξαιηαθφ ηκήκα ηεο Β.Α. Μ.Αζίαο, πνπ απιψλεηαη απφ ηελ πεξηνρή ηεο ηλψπεο σο ην αλαηνιηθφ άθξν ηνπ Δπμείλνπ Πφληνπ (Βαηνχκ),

Διαβάστε περισσότερα

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ, Â ÙÂÚË /Í ÓË )

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) π Δ ªπ ÀΔπ ª π TMHMA NH π ø ø ƒ Δ ƒπ ø π ƒ ƒ ªª Δø ø π π π π À ƒπ È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) ƒ ƒ ªª Àªº I º øƒπ 4, 5 Î È 6 ÂappleÙÂÌ Ú Ô 2009 E πδƒ π Δ ªO π πδƒo Úfi ÚÔ

Διαβάστε περισσότερα

Βαιάζεο 1. "Ο πινχηνο θαη ε δχλακε ησλ Διιήλσλ βξίζθεηαη εθεί φπνπ βξηζθφηαλ θαη ζηελ επνρή ηνπ Οδπζζέα: ζηε ζάιαζζα" Εαθ Λαθαξηέξ

Βαιάζεο 1. Ο πινχηνο θαη ε δχλακε ησλ Διιήλσλ βξίζθεηαη εθεί φπνπ βξηζθφηαλ θαη ζηελ επνρή ηνπ Οδπζζέα: ζηε ζάιαζζα Εαθ Λαθαξηέξ Βαιάζεο 1 "Ο πινχηνο θαη ε δχλακε ησλ Διιήλσλ βξίζθεηαη εθεί φπνπ βξηζθφηαλ θαη ζηελ επνρή ηνπ Οδπζζέα: ζηε ζάιαζζα" Εαθ Λαθαξηέξ Βαιάζεο 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΛΖΦΖ 6 ΔΗΑΓΧΓΖ 11 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 - ΟΡΗΜΟΗ ΣΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνέιεπζε : Ολνκαζία : Ιδξπζε :

Πξνέιεπζε : Ολνκαζία : Ιδξπζε : Πξνέιεπζε : Οη Κόπηεο είλαη ν ιαφο ηεο αξραίαο Αηγχπηνπ, είλαη άκεζε απφγνλνη ησλ αξραίσλ Αηγππηίσλ. Ολνκαζία : Όζνλ αθνξά ηελ νλνκαζία ηνπο, παξάγεηαη απφ ην Αξαβηθφ ηχπν ηεο ιέμεο kibt. H ιέμε απηή είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ»

ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ» ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ» ΑΒΒΑΣΟ 23 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2006 ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ 2 ν ΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Αλάπηπμε, Πνξεία & Πξννπηηθή ηεο Λαθωλίαο» ΑΒΒΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΘΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΚΟ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΟ ΘΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ ΥΟΛΗ ΔΘΟΘΚΗΗ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΘΑ - ΔΘΑΦΗΜΘΗ ΠΣΤΥΘΑΚΗ ΕΡΓΑΘΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΘΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΚΟ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΟ ΘΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ ΥΟΛΗ ΔΘΟΘΚΗΗ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΘΑ - ΔΘΑΦΗΜΘΗ ΠΣΤΥΘΑΚΗ ΕΡΓΑΘΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΘΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΚΟ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΟ ΘΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ ΥΟΛΗ ΔΘΟΘΚΗΗ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΘΑ - ΔΘΑΦΗΜΘΗ ΠΣΤΥΘΑΚΗ ΕΡΓΑΘΑ Η ΔΘΕΘΔΤΗ ΣΗ ΜΠΤΡΑ MYTHOS RED ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ Ε ΤΝΑΡΣΗΗ ΜΕ ΣΗΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΘΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πξόινγνο εθδόηε. Ζ Παηψληα αλζίδεη θαη πάιη ηελ θεηηλή άλνημε, κε κηα ζεηξά απφ πνιχ ελδηαθέξνληα άξζξα.

Πξόινγνο εθδόηε. Ζ Παηψληα αλζίδεη θαη πάιη ηελ θεηηλή άλνημε, κε κηα ζεηξά απφ πνιχ ελδηαθέξνληα άξζξα. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ Σεύχος 16 ο, Απρίλιος 2014 Πξόινγνο εθδόηε Ζ Παηψληα αλζίδεη θαη πάιη ηελ θεηηλή άλνημε, κε κηα ζεηξά απφ πνιχ ελδηαθέξνληα άξζξα. Καη

Διαβάστε περισσότερα

υλλογισμός: η διαδικασία με την οποία ο νους καταστρώνει ένα επιχείρημα.

υλλογισμός: η διαδικασία με την οποία ο νους καταστρώνει ένα επιχείρημα. Σ Ρ Ο Π Ο Ι Π Ε Ι Θ Ο Τ 1. ΕΠΙΚΛΗΗ ΣΗ ΛΟΓΙΚΗ: Ο πομπός προσπαθεί να πείσει το δέκτη με επιχειρήματα και τεκμήρια. ΜΕΑ: Α) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ: είναι μια σειρά λογικών προτάσεων που σχηματίζεται, για να κάνει φανερή

Διαβάστε περισσότερα

νθνιάηα: «καχξε θπξία» ή «απαγνξεπκέλνο θαξπφο»;

νθνιάηα: «καχξε θπξία» ή «απαγνξεπκέλνο θαξπφο»; Γεληθφ Λχθεην Σήλνπ Α Σάμε ρ. Έηνο 2013-2014 Α Σεηξάκελν νθνιάηα: «καχξε θπξία» ή «απαγνξεπκέλνο θαξπφο»; Τπεχζπλε θαζεγήηξηα Άλλα Παλαγησηάθε (ΠΔ07) νθνιάηα: «καύξε θπξία» ή «απαγνξεπκέλνο θαξπόο»; Οκάδεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΔΡΜΑΝΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΔΡΜΑΝΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π3.1.1 Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε. ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΙΑKΟΤ ΚΑΦΟΤ Ε ΞΤΛΟΝΑΤΠΗΓΕΙΟ ΣΗ ΤΡΟΤ»

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΙΑKΟΤ ΚΑΦΟΤ Ε ΞΤΛΟΝΑΤΠΗΓΕΙΟ ΣΗ ΤΡΟΤ» ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΙΑKΟΤ ΚΑΦΟΤ Ε ΞΤΛΟΝΑΤΠΗΓΕΙΟ ΣΗ ΤΡΟΤ» ΥΡΤΑΝΘΗ Π. ΔΑΦΝΑ ΑΕΜ: ΞΕ 0866 Επιβλέπων Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΑΝΣΑΝΗ Καθηγητής ΣΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν».

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». Τπεχζπλνο θαζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Ειιάδα Ειιάδα: Η θξίζε, κία επθαηξία γηα ηνλ ηύπν; Έξεπλα : Olivier Basille / Angélique Kourounis

Ειιάδα Ειιάδα: Η θξίζε, κία επθαηξία γηα ηνλ ηύπν; Έξεπλα : Olivier Basille / Angélique Kourounis επηέκβξηνο 2011 Ειιάδα Ειιάδα: Η θξίζε, κία επθαηξία γηα ηνλ ηύπν; Έξεπλα : Olivier Basille / Angélique Kourounis 1 Ζ Διιάδα πέθηεη γηα ηξία ζπλερφκελα ρξφληα ζηελ παγθφζκηα θαηάηαμε γηα ηελ ειεπζεξία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ

Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ ΓΔΡΜΔΝΣΕΟΠΟΤΛΟΤ ΓΑΦΝΖ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό υλικό για Γυμνάσια και Λύκεια. Μπακάλη Μαλαματή

Παιδαγωγικό υλικό για Γυμνάσια και Λύκεια. Μπακάλη Μαλαματή Παιδαγωγικό υλικό για Γυμνάσια και Λύκεια Μπακάλη Μαλαματή copyright 2010, Μ. Μπαθάιε, ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Γ ΑΘΖΝΑ, ΓΡΑΦΔΗΟ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ Οκήξνπ 34, Ν. κύξλε Σει. 210-9310767 Δπηκέιεηα έθδνζεο:

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο

Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΝΑΣ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΥΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ Τπ.Καζεγεηήο: Δεκήηξηνο Μαδπηηλόο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο Η ζεκαζία ηνπ βάξνπο ζε νξηζκέλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΜΟΣΗΒΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΠΔΕΟΓΡΑΦΗΑ ΣΟΤ ΒΔΝΣΕΗΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΑΔΜ: 1212 ΔΠΗΒΛΔΠΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Υπό του φοιτητή :ΓΟΥΔΑΜΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ 2011-2014

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ 2011-2014 ΥΔΓΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ 2011-2014 Δλφηεηα 1: ηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο Γπλάκεη ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ Ν. 3852/10 «Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» θαη ησλ άξζξσλ 203-207 ηνπ Ν. 3463/06 «Κψδηθαο Γήκσλ

Διαβάστε περισσότερα