X-DUTY CLEANER (EU) Ημερομηνία Έκδοσης: 21-Σεπτέμβριος-2007 CHEMWATCH Νουμ Έκδοσης:2.0 CD 2010/4 Σελίδα 1 από 12

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "X-DUTY CLEANER (EU) Ημερομηνία Έκδοσης: 21-Σεπτέμβριος-2007 CHEMWATCH 6634-34 Νουμ Έκδοσης:2.0 CD 2010/4 Σελίδα 1 από 12"

Transcript

1 CD 2010/4 Σελίδα 1 από 12 Τμήμα 1 - ΧΗΜΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ X-DUTY CLEANER (EU) ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Εταιρία: Dry- Treat Ltd Διεύθυνση: 3 North Street Oatby Leicester, LE2 5AH GBR Τηλέφωνο: Τηλέφωνο: Τηλ. Επείγουσας ΑνάγκηςOutside USA +1 (813) Τηλ. Επείγουσας Ανάγκης Φαξ: ΣΥΝΩΝΥΜΑ "stain preventer", "masonry sealant" Τμήμα 2 - ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΦΥΣΗΣ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΟΥΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 1999/45/EC, ΤΜΗΜΑ 4;ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ OSHA 29 CFR (ΗΠΑ). ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Ευφλεξιμότητα Τοξικότητα Επαφή με το Σώμα Δραστικότητα Χρόνιος ΚΛΙΜΑΚΑ: Min/Nil=0 Χαμηλά=1 Μέτριος=2 Υψηλό=3 Ακραίο=4 ΚΙΝΔΥΝΟΣ DSD/DPD classification (classification according to Directive 67/548/EEC or Directive 1999/45/EC) R Κωδικοί Κινδύνου R22 ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Βλαβερό σε περίπτωση κατάποσης. R37/38 Ερεθιστικό στο αναπνευστικό σύστημα και στο δέρμα. R41 R61(2) R67 R68(3) Κίνδυνος σοβαρής βλάβης στα μάτια. Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο έμβρυο. Οι ατμοί μπορούν να προκαλέσουν υπνηλία και ναυτία. Πιθανός κίνδυνος μη αντιστρεπτών αποτελεσμάτων. CLP classification (classification according to Regulation (EC) No 1272/2008) Signal Word:ΚΙΝΔΥΝΟΣ CLP classification <ul> <li>germ Cell Mutagen Category 1B</li> <li>reproductive Toxicity Category 1B</li>

2 <li>serious Eye Damage Category 1</li> <li>ερεθισμός του Αναπνευστικού της Κατηγορίας 3</li> <li>ευαισθητοποιητική Ουσία Αναπνευστικού Συστήματος Κατηγορίας 1</li> <li>ευαισθητοποιητική Ουσία Δέρματος Κατηγορίας 1</li> <li>μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό της αναπνευστικής οδού.</li> <li>οξεία Τοξικότητα κατά την κατάποση Κατηγορία 4</li> <li>προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος.</li> </ul> Hazard statement(s) H335 H336 H302 H334 H317 H340 H360 H318 H315 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. May cause allergic or asthmatic symptoms or breathing difficulties if inhaled Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Μπορεί να προκαλέσει γενετικά ελαττώματα Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα ή το έμβρυο Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.?a????sµ??? ap? t? Chemwatch???s?µ?p????ta????t???a CLP: Supplementary statement(s) CD 2010/4 Σελίδα 2 από 12 Τμήμα 2 - ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Precautionary statement(s) Πρόληψη P201 P202 P261 P264 P270 P271 P272 P280 P281 P285 Ανταπόκριση P301+P312 P302+P352 P304+P340 P304+P341 P305+P351+P338 Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε όλες τις οδηγίες προφύλαξης. Aποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ ατμούς/ εκνεφώματα. αέρια/ Πλένετε σχολαστικά μετά το χειρισμό. Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο. Τα µολυσµένα ενδύµατα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο εργασίας. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας, όπως απαιτείται. Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού, να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΕΡΜΑ: Πλύντε µε άφθονο νερό και σαπούνι. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Εάν ο ασθενής έχει δύσπνοια, μεταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύντε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. P308+P313 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. P310 P312 P330 P333+P313 P342+P311 P363 Αποθήκευση P403+P233 P405 Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Ξεπλύντε το στόμα. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Εάν παρουσιάζονται αναπνευστικά συμπτώματα: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. Πλύντε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός. Φυλάσσεται κλειδωμένο.

3 CD 2010/4 Σελίδα 3 από 12 Τμήμα 3 - ΣΥΝΘΕΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ CAS RN INT HAZ % γαμμα- βουτυρoλακτόνη Xn ΑΡ EC: R Κωδικοί: R22, R41, R68(3) <ul> <li>germ Cell Mutagen Category 1B</li> <li>serious Eye Damage Category 1</li> <li>μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό της αναπνευστικής οδού.</li> <li>οξεία Τοξικότητα κατά την κατάποση Κ N- μέθυλο- 2- πυρολιδόν T ΑΡ EC: R Κωδικοί: R61, R36/37/38 Repr. 1 Eye Irrit. 2 STOT SE 3 Skin Irrit. 2 Repr. 1 Eye Irrit. 2 STOT SE 3 Skin Irrit. 2 H360D***; H319; H335; H315 other ingredients not contributing to the classification balance Τμήμα 4 - ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΚΑΤΑΠΟΘΗΚΕ Εάν καταποθεί μην προκαλέσετε εμετό. Εάν ο εμετός εμφανιστεί, γείρετε τον ασθενή μπροστά ή τοποθετήστε τον στην αριστερή πλευρά (θέση με το κεφάλι κάτω, αν είναι δυνατόν) για να διατηρήσετε ανοικτό αεραγωγό και να αποτρέψετε την αναρρόφηση. Παρατηρήστε τον ασθενή προσεκτικά. Μην δώστε ποτέ υγρό σε ένα άτομο που παρουσιάζει σημάδια νύστας ή μειωμένη συνείδηση π.χ. Να χάνει τις αισθήσεις του. Δώστε νερό για να ξεπλύνετε το στόμα, κατόπιν παρέχετε υγρό αργά και σε τόση ποσότητα όση το θύμα μπορεί άνετα να πιει. Αναζητήστε ιατρική συμβουλή. ΜΑΤΙ Εάν αυτό το προϊόν έρθει σε επαφή με τα μάτια: Αμέσως κρατήστε τα βλέφαρα ανοικτά και ξεπλύνετε το μάτι συνεχώς με τρεχούμενο νερό. Εξασφαλίστε πλήρη άρδευση του ματιού κρατώντας τα βλέφαρα χωρισμένα και μακριά από το μάτι και κινήστε τα βλέφαρα περιστασιακά ανυψώνοντας τις άνω και κάτω βλεφαρίδες. Συνεχίστε την έκπλυση, μέχρι να σας συμβουλεύσουν, από το κέντρο πληροφόρησης δηλητηριάσεων ή έναν γιατρό, να σταματήσετε, ή για τουλάχιστον 15 λεπτά. Μεταφέρετε σε νοσοκομείο, ή γιατρό, χωρίς καθυστέρηση. Η αφαίρεση των φακών επαφής μετά από τραυματισμό του ματιού πρέπει να γίνει μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό. ΔΕΡΜΑ Εάν συμβεί επαφή με το δέρμα: Αμέσως αφαιρέστε όλη τον μολυσμένο ρουχισμό, συμπεριλαμβανομένων των υποδημάτων Ξεπλύντε το δέρμα και τα μαλλιά με τρεχούμενο νερό (και σαπούνι εάν είναι διαθέσιμο). Αναζητήστε ιατρική φροντίδα σε περίπτωση ερεθισμού. ΕΙΣΠΝΕΥΘΗΚΕ Εάν οι καπνοί ή τα προϊόντα καύσης εισπνέονται απομακρυνθείτε από τη μολυσμένη περιοχή. Τα άλλα μέτρα είναι συνήθως περιττά. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ Χειριστείτε συμπτωματικά. Τμήμα 5 - ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Ψεκασμός ύδατος ή ομίχλη. Αφρός. Ξηρά χημική σκόνη. BCF (όπου επιτρέπεται από τον κανονισμό). Διοξείδιο του άνθρακα. ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ειδοποιήστε την πυροσβεστική υπηρεσία και αναφέρετε τόπο και φύση του κινδύνου. Φορέστε αναπνευστική συσκευή και προστατευτικά γάντια. Αποτρέψτε, με οποιαδήποτε μέσα διαθέσιμα, τις διαρροές να εισέλθουν σε αγωγούς και κοίτη. Χρησιμοποιείστε νερό με μορφή λεπτού ψεκασμού για τον έλεγχο της πυρκαγιάς και την ψύξη της παρακείμενης περιοχής. ΜΗΝ πλησιάζετε κιβώτια που υποψιάζεστε ότι είναι θερμά. Ψύξτε τα εκτεθειμένα στην πυρκαγιά κιβώτια με ψεκασμό ύδατος από μια προστατευμένη θέση. Εάν είναι ασφαλές, αφαιρέστε τα κιβώτια από την πορεία της πυρκαγιάς. Ο εξοπλισμός πρέπει να απολυμανθεί λεπτομερώς μετά από τη χρήση. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ/ΕΚΡΗΞΗΣ Τα προϊόντα καύσης περιλαμβάνουν, διοξείδιο του άνθρακα (CO2), Οξείδια του αζώτου (NOx), Οξείδια του θείου (SOx), άλλα προϊόντα πυρόλυσης χαρακτηριστικά της καύσης οργανικού υλικού Πιθανόν να εκπέμψει δηλητηριώδεις καπνούς.

4 CD 2010/4 Σελίδα 4 από 12 Τμήμα 5 - ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Πιθανόν να εκπέμψει διαβρωτικούς καπνούς. ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Αποφύγετε τη μόλυνση με οξειδωτικές ουσίες π.χ νιτρικά άλατα, οξειδωτικά οξέα, χλωρίνες, χλώριο πισίνας κ.λπ. καθώς μπορεί να προκληθεί ανάφλεξη. Προσωπικός Προστατευτικός Εξοπλισμός Στεγανή στολή προστασίας από χημικά αέρια. Περιορίστε τον χρόνο έκθεσης σε 1ΒΑ-30 λεπτά. Τμήμα 6 - ΜΕΤΡΑ ΤΥΧΑΙΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΜΙΚΡΕΣ ΔΙΑΡΡΟΕΣ Ολισθηρός όταν πιτσιλίζεται. Απομακρύνετε κάθε πηγή ανάφλεξης. Καθαρίστε όλες τις διαρροές αμέσως. Αποφύγετε την εισπνοή των ατμών και την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Ελέγξτε την προσωπική επαφή με τη χρήση προστατευτικού εξοπλισμού. Περιορίστε και απορροφήστε την διαρροή με άμμο, χώμα, αδρανές υλικό ή βερμικουλίτη. Σκουπίστε. Τοποθετήστε σε ένα κατάλληλο με ετικέτα δοχείο αποβλήτων. ΣΗΜΑΝΤΙΚΈΣ ΔΙΑΡΡΟΈΣ Ολισθηρός όταν πιτσιλίζεται. Μέτριος κίνδυνος. Εκκενώστε το προσωπικό και κινηθείτε αντίθετα στον άνεμο. Ειδοποιήστε την πυροσβεστική υπηρεσία και αναφέρετε τόπο και φύση του κινδύνου. Φορέστε αναπνευστική συσκευή και προστατευτικά γάντια. Αποτρέψτε, με οποιαδήποτε μέσα διαθέσιμα, τις διαρροές να εισέλθουν σε αγωγούς και κοίτη. Μην καπνίζετε, μην έχετε γυμνά φώτα ή πηγές ανάφλεξης. Αυξήστε τον εξαερισμό. Σταματήστε την διαρροή εάν είναι ασφαλές. Περιορίστε τα χυσίματα με άμμο, χώμα ή βερμικουλίτη. Συλλέξτε το ανακτημένο προϊόν σε ονομαζόμενα δοχεία για ανακύκλωση. Απορροφήστε το περισσευόμενο υλικό με άμμο, χώμα ή βερμικουλίτη. Συλλέξτε τα στερεά υπολείμματα και σφραγίστε τα σε ονομαζόμενα δοχεία για διάθεση. Πλύνετε την περιοχή και αποτρέψτε την απορροή από το να εισέρθει σε αγωγούς. Εάν συμβεί μόλυνση των αγωγών ή των υδάτινων οδών ως αποτέλεσμα των παραπάνω ενεργειών ενημερώστε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Τμήμα 7 - ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΗΝ αφήνετε ενδυμασία βρεγμένη με το υλικό να μένει σε επαφή με το δέρμα Αποφύγετε κάθε προσωπική επαφή, συμπεριλαμβανομένης της εισπνοής. Φορέστε προστατευτικό ρουχισμό όταν εμφανίζεται κίνδυνος έκθεσης. Χρησιμοποιήστε σε μια καλά αεριζόμενη περιοχή. Αποφύγετε την συσσώρευση σε κοιλότητες και φρεάτια. ΜΗΝ εισέρχεστε σε περιορισμένους χώρους μέχρι να ελεγχθεί η ατμόσφαιρα. ΜΗΝ επιτρέπετε στο υλικό να έρχεται σε επαφή με ανθρώπους, εκτεθειμένο φαγητό ή σκεύη φαγητού. Αποφύγετε την επαφή με ασύμβατα υλικά. Κατά τον χειρισμό ΜΗΝ τρώτε, πίνεται ή καπνίζεται. Διατηρείστε τα δοχεία σφραγισμένα όταν δεν τα χρησιμοποιείται. Αποφύγετε κάθε πρόκληση ζημιάς στα δοχεία. Πάντα πλένετε τα χέρια σας με σαπούνι και νερό μετά τον χειρισμό. Τα ρούχα εργασίας πρέπει να πλένονται ξεχωριστά. Πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Κάντε χρήση σωστής εργασιακής πρακτικής. Διαβάστε τις συστάσεις αποθήκευσης και διαχείρισης του κατασκευαστή. Η ατμόσφαιρα πρέπει να ελέγχεται τακτικά σε σχέση με τα καθιερωμένα πρότυπα έκθεσης για να εξασφαλιστούν ασφαλείς συνθήκες εργασίας. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΔΟΧΕΙΟ Μεταλλικό δοχείο ή βαρέλι Συσκευάστε όπως συστήνεται από τον κατασκευαστή. Ελέγξτε ότι όλα τα κιβώτια ονομάζονται σαφώς και είναι απαλλαγμένα από διαρροές. ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ Αποφύγετε την αντίδραση με οξειδωτικές ουσίες ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ Αποθηκεύστε στα αρχικά κιβώτια. Κρατήστε τα κιβώτια ασφαλώς σφραγισμένα. Μην καπνίζετε, μην έχετε γυμνά φώτα ή πηγές ανάφλεξης.

5 Αποθηκεύστε σε μια δροσερή, ξηρή, καλά αεριζόμενη περιοχή. Αποθηκεύστε μακριά από ασύμβατα υλικά και δοχεία τροφίμων. Προστατεύστε τα δοχεία από κάθε φυσική ζημιά και ελέγχετε συχνά για διαρροές. Διαβάστε τις συστάσεις αποθήκευσης και διαχείρισης του κατασκευαστή. CD 2010/4 Σελίδα 5 από 12 Τμήμα 7 - ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Τμήμα 8 - ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Πηγή Υλικό σταθμι σταθμι Επίπεδ Επίπεδ Κορυφή Κορυφή TWA Σημειώ κός κός ο ο ppm mg/m³ F/CC σεις μέσος- μέσος- έκθεση έκθεση ppm mg/m³ ς ς μικρής μικρής ppm mg/m³ European N- μέθυλο δέρμα Union (EU) πυρολιδόν (N- Third List of μεθυλο- 2- Indicative πυρρολιδόνη) Occupational Exposure Limit Values (IOELVs) (Greek) Καθορισμός N- μέθυλο οριακών τιμών πυρολιδόν έκθεσης και (Μεθυλ- 2- ανώτατων πυρολιδόνη, οριακών τιμών Ν- ) έκθεσης των εργαζομένων σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 91/322/ΕΟΚ και 96/94/ΕΚ της Επιτροπής και τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 307/86 «Προστασία της υγείας των εργαζομέ νων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους» (135/Α) όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 77/93 (34/Α) Για τα ακόλουθα υλικά δεν υπήρχαν Όρια Επαγγελματικής Έκθεσης στα αρχεία μας. διάρκε ιας διάρκε ιας

6 γαμμα- βουτυρoλακτόνη: CAS: CD 2010/4 Σελίδα 6 από 12 Τμήμα 8 - ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ Φίλτρο Τύπου AK-P επαρκούς χωρητικότητας ΜΑΤΙ Γυαλιά ασφάλειας με πλαϊνά προστατευτικά. Γυαλιά χημικής προστασίας. Οι φακοί επαφής παρουσιάζουν έναν ιδιαίτερο κίνδυνο. Οι μαλακοί φακοί μπορούν να απορροφήσουν ερεθιστικές ουσίες και όλοι οι φακοί επαφής τις συγκεντρώνουν. ΜΗΝ φοράτε φακούς επαφής. ΧΕΡΙΑ/ΠΟΔΙΑ Φορέστε γάντια χημικής προστασίας, π.χ.. PVC Φορέστε υποδήματα ασφάλειας ή μπότες ασφαλείας, π.χ. Λάστιχο ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το υλικό πιθανόν να προκαλέσει την ευαισθητοποίηση του δέρματος σε προδιατεθειμένα άτομα. Προσοχή πρέπει να ληφθεί, κατά τον αφαίρεση των γαντιών και του άλλου προστατευτικού εξοπλισμού, για την αποφυγή της πιθανής επαφής με το δέρμα. ΑΛΛΟ Φόρμες. P.V.C. ποδιά. Κρέμα ειδική. Κρέμα καθαρισμού δέματος. Μονάδα έκπλυσης ματιών. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ Η γενική εξαγωγή αερίων είναι επαρκής υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας. Μπορεί να απαιτηθεί τοπικός εξαερισμός σε συγκεκριμένες περιστάσεις. Εάν υπάρχει κίνδυνος υπερέκθεσης, φορέστε εγκεκριμένη αναπνευστική συσκευή. Η σωστή τοποθέτηση είναι ουσιαστική ώστε να ληφθεί επαρκής προστασία. Παρέχετε επαρκή εξαερισμό στην αποθήκη εμπορευμάτων ή τις κλειστές περιοχές αποθήκευσης. Οι μολυσματικοί παράγοντες του αέρα που παράγονται στον εργασιακό χώρο καταλαμβάνουν ποικίλες ταχύτητες " διαφυγής" που, στη συνέχεια, καθορίζουν τις " ταχύτητες σύλληψης" του φρέσκου κυκλοφορώντας αέρα που απαιτείται για την αποτελεσματική αφαίρεση του μολυσματικού παράγοντα. Τύπος μολυσματικού παράγοντα: διαλύτης, ατμοί, απολιπαντικά κλπ., εξάτμιση από δεξαμενή (σε ακίνητο αέρα) αερολύματα, καπνοί από διαδικασίες έκχυσης, διαλείπουσα πλήρωση κιβωτίων, αργόστροφος μεταφορέας, συγκόλληση, κατεύθυνση ψεκασμού, όξινοι καπνοί επιμετάλλωσης, πάστωμα (απελευθερωμένο σε χαμηλή ταχύτητα στη ζώνη ενεργού παραγωγή) άμεσος ψεκασμός, βαφή ψεκασμού σε ρηχούς θαλάμους, πλήρωση βαρελιών, φόρτωση μεταφορέων, σκόνες θραυστήρων, απαλλαγή αερίου (ενεργός παραγωγή σε ζώνη γρήγορης κίνησης αέρα) λείανση, λειαντική εκτόξευση, πτώση, παραγμένες σκόνες τροχού γρήγορης ταχύτητας (απελευθερωμένο σε υψηλό αρχική ταχύτητα σε ζώνη πολύ υψηλής γρήγορης κίνησης αέρα). ταχύτητα αέρα: m/s ( f/min) m/s ( f/min.) m/s ( f/min) m/s ( f/min.) Μέσα σε κάθε σειρά η κατάλληλη τιμή εξαρτάται από:

7 Χαμηλότερο όριο του εύρους Ανώτερο όριο του εύρους 1: Ρεύματα αέρα δωματίων ελάχιστα ή 1: Ενοχλητικά ρεύματα αέρα δωματίων ευνοϊκά για σύλληψη 2: Μολυσματικοί παράγοντες χαμηλής 2: Μολυσματικοί παράγοντες υψηλής τοξικότητας τοξικότητας 3: Ασυνεχής, χαμηλή παραγωγή. 3: Υψηλή παραγωγή, βαριά χρήση 4: Μεγάλη κάλυψη ή μεγάλη μάζα αέρα 4: Μικρή κάλυψη- τοπικός στην κίνηση Η απλή θεωρία δείχνει ότι η ταχύτητα αέρα μειώνεται γρήγορα με την απόσταση μακριά από το άνοιγμα ενός απλού CD 2010/4 Σελίδα 7 από 12 Τμήμα 8 - ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ γενικά με το τετράγωνο της απόστασης από το σημείο εξαγωγής (σε απλές περιπτώσεις). Επομένως η ταχύτητα αέρα στο σημείο εξαγωγής πρέπει να ρυθμιστεί, αναλόγως, μετά από την αναφορά στην απόσταση από την πηγή μόλυνσης. Η ταχύτητα αέρα στον ανεμιστήρα εξαγωγής, για παράδειγμα, πρέπει να είναι κατ'ελάχιστο 1-2 m/s ( f/min) για την εξαγωγή των διαλυτών που γίνεται σε δοχείο 2 μέτρα απόσταση από το σημείο εξαγωγής. Άλλες μηχανικές εκτιμήσεις, προκαλούν ατέλειες απόδοσης μέσα στις συσκευές εξαγωγής, καθίσταται ουσιαστικό ότι θεωρητικές ταχύτητες αέρα πολλαπλασιάζεται με παράγοντα 10 ή περισσότερο όταν τα συστήματα εξαγωγής εγκαθίστανται ή χρησιμοποιούνται. σωλήνας εξαγωγής. Η ταχύτητα μειώνεται Τμήμα 9 - ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Υγρό. Αναμειγνύεται με το νερό. Κατάσταση Υγρό Μοριακό Βάρος Μη Κατάλληλο Εύρος Σημείου Τήξεως Μη Διαθέσιμο Ιξώδες Μη Διαθέσιμο ( C) Εύρος Σημείου Βρασμού Μη Διαθέσιμο Διαλυτότητα στο νερό Αναμίξιμος ( C) Σημείο Ανάφλεξης ( C) Μη Κατάλληλο ph(1% διάλυμα) Μη Διαθέσιμο Θερμοκρασία Μη Διαθέσιμο ph (όπως παρέχεται) Μη Διαθέσιμο Αποσύνθεσης ( C) Θερμοκρασία Μη Κατάλληλο Πίεση Ατμών (kpa) Μη Διαθέσιμο Αυτανάφλεξης ( C) Ανώτερο Όριο Μη Κατάλληλο Ειδικό Βάρος (νερό=1) 0.90 Εκρηκτικότητας (%) Χαμηλότερο Όριο Μη Κατάλληλο Σχετική Πυκνότητα Μη Διαθέσιμο Εκρηκτικότητας (%) Ατμών (Αέρας = 1) Πτητικό Συστατικό Μη Διαθέσιμο Ρυθμός εξάτμισης Μη Διαθέσιμο (%vol) (g/l) Τμήμα 10 - ΧΗΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΣΤΑΘΕΙΑ Παρουσία ασυμβίβαστων υλικών. Το προϊόν θεωρείται σταθερό. Δεν θα εμφανιστεί επικίνδυνος πολυμερισμός. Για μη συμβατικά υλικά - αναφορά στο Τμήμα 7 Χειρισμός και Αποθήκευση Τμήμα 11 - ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ GHS Hazard Phrases. Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. May cause allergic or asthmatic symptoms or breathing difficulties if inhaled Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Μπορεί να προκαλέσει γενετικά ελαττώματα Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα ή το έμβρυο Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

8 CD 2010/4 Σελίδα 8 από 12 Τμήμα 11 - ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ X-DUTY CLEANER (EU) ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΕΘΙΣΜΟΣ Το υλικό πιθανόν να προκαλέσει σοβαρό ερεθισμό στα μάτια προκαλώντας έντονη φλεγμονή. Η επαναλαμβανόμενη ή παρατεταμένη έκθεση σε ερεθιστικά μπορεί να προκαλέσει επιπεφυκίτιδα. Τμήμα 12 - ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ No data Ecotoxicity Συστατικό Persistence: Persistence: βιοσυσσώρευση Mobility Water/Soil γαμμα- βουτυρoλακτόνη ΧΑΜΗΛΟ ΧΑΜΗΛΟ Υψηλό N- μέθυλο- 2- πυρολιδόν ΧΑΜΗΛΟ ΧΑΜΗΛΟ Υψηλό Air Τμήμα 13 - ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Καταστρέψτε τα δοχεία για να αποτρέψετε την επαναχρησιμοποίηση τους και θάψτε τα σε εξουσιοδοτημένους χώρους υγειονομικής ταφής. Μην επιτρέψτε στα απόνερα του καθαρισμό του εξοπλισμού να εισέρχονται σε αγωγούς. Συλλέξτε όλα τα απόνερα για επεξεργασία πριν από τη διάθεση. Ανακυκλώστε οπουδήποτε είναι δυνατόν ή συμβουλευθείτε τον κατασκευαστή για επιλογές ανακύκλωσης. Συμβουλευθείτε την αρχή διαχείρισης αποβλήτων για διάθεση τους. Θάψτε ή αποτεφρώστε τα υπολείμματα σε μια εγκεκριμένη τοποθεσία. Ανακυκλώστε τα κιβώτια εάν είναι δυνατόν, ή διαθέστε σε εξουσιοδοτημένη περιοχή. Σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κατάλογο αποβλήτων, οι κώδικες αποβλήτων δεν είναι προϊόν συγκεκριμένο αλλά εφαρμογή συγκεκριμένη. Οι κώδικες αποβλήτων πρέπει να οριστούν από το χρήστη βασισμένο στην εφαρμογή στην οποία το προϊόν χρησιμοποιείται. Τμήμα 14 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Ετικέτες Απαιτούνται: ΜΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΚΩΔΙΚΑ UN ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ: ADR, IATA, IMDG Τμήμα 15 - ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 N- μέθυλο- 2- πυρολιδόν ΚΙΝΔΥΝΟΣ R Κωδικοί Κινδύνου R22 ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Βλαβερό σε περίπτωση κατάποσης. R37/38 Ερεθιστικό στο αναπνευστικό σύστημα και στο δέρμα. R41 R61(2) R67 R68(3) Κίνδυνος σοβαρής βλάβης στα μάτια. Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο έμβρυο. Οι ατμοί μπορούν να προκαλέσουν υπνηλία και ναυτία. Πιθανός κίνδυνος μη αντιστρεπτών αποτελεσμάτων. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

9 CD 2010/4 Σελίδα 9 από 12 Τμήμα 15 - ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ S Κωδικοί Ασφαλείας S01 S23 S38 S53 S40 S35 S13 ΦΡΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Φυλάσσεταί κλειδωμένο. Μην εισπνέετε αέρια/ αναθυμιάσεις/ ατμούς/ εκνεφώματα. Σε περίπτωση μη επαρκούς αερισμού χρησιμοποιείστε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή. Αποφύγετε την έκθεση - λάβετε ειδικές πληροφορίες πριν από την χρήση. Για να καθαρίσετε το πάτωμα και όλα τα αντικείμενα που έχουν μολυνθεί με αυτό το υλικό, χρησιμοποιείστε νερό. Το υλικό αυτό και το δοχείο του πρέπει να αποβληθούν με ασφαλή τρόπο. Φυλάξτε μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. ANNEX 2: Ένδειξη Κινδύνου T Τοξικό Annex VI H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. H334 May cause allergic or asthmatic symptoms or breathing difficulties if inhaled H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. H340 Μπορεί να προκαλέσει γενετικά ελαττώματα H360 Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα ή το έμβρυο H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.?a????sµ??? ap? t? Chemwatch???s?µ?p????ta????t???a CLP: Supplementary statement(s) Precautionary statement(s) Πρόληψη P201 P202 P261 P264 P270 P271 P272 P280 P281 P285 Ανταπόκριση P301+P312 P302+P352 P304+P340 P304+P341 P305+P351+P338 Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε όλες τις οδηγίες προφύλαξης. Aποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ ατμούς/ εκνεφώματα. αέρια/ Πλένετε σχολαστικά μετά το χειρισμό. Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο. Τα µολυσµένα ενδύµατα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο εργασίας. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας, όπως απαιτείται. Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού, να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΕΡΜΑ: Πλύντε µε άφθονο νερό και σαπούνι. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Εάν ο ασθενής έχει δύσπνοια, μεταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύντε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. P308+P313 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε / P310 P312 Επισκεφθείτε γιατρό. Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

10 CD 2010/4 Σελίδα 10 από 12 Τμήμα 15 - ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ P330 P333+P313 P342+P311 P363 Αποθήκευση P403+P233 P405 Ξεπλύντε το στόμα. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Εάν παρουσιάζονται αναπνευστικά συμπτώματα: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. Πλύντε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός. Φυλάσσεται κλειδωμένο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΊ Regulations for ingredients gamma-butyrolactone (CAS: ) έχει βρεθεί στην παρακάτω ρυθμιστική λίστα; "European Chemicals Agency (ECHA) List of substances identified for registration in 2010","European Customs Inventory of Chemical Substances - ECICS (Greek)","European Union (EU) Inventory of Fragrance Ingredients (Perfume and Aromatic Raw Materials)","European Union (EU) Inventory of Ingredients used in Cosmetic Products","GESAMP/EHS Composite List - GESAMP Hazard Profiles","IMO IBC Code Chapter 17: Summary of minimum requirements","imo MARPOL 73/78 (Annex II) - List of Noxious Liquid Substances Carried in Bulk","International Agency for Research on Cancer (IARC) - Agents Reviewed by the IARC Monographs","International Council of Chemical Associations (ICCA) - High Production Volume List","International Fragrance Association (IFRA) Survey: Transparency List","OECD Representative List of High Production Volume (HPV) Chemicals" N-methyl-2-pyrrolidone (CAS: , ) έχει βρεθεί στην παρακάτω ρυθμιστική λίστα; "Chemwatch Candidate List of Very High Concern - List of Substance Subject to Authorization","European Chemicals Agency (ECHA) List of substances identified for registration in 2010","European Customs Inventory of Chemical Substances - ECICS (Greek)","European Union (EU) Annex I to Directive 67/548/EEC on Classification and Labelling of Dangerous Substances - updated by ATP: 31","European Union (EU) Control of Major Accident Hazards Involving Dangerous Substances - Seveso Category","European Union (EU) Third List of Indicative Occupational Exposure Limit Values (IOELVs) (Greek)", "GESAMP/EHS Composite List - GESAMP Hazard Profiles","IMO IBC Code Chapter 17: Summary of minimum requirements","imo MARPOL 73/78 (Annex II) - List of Noxious Liquid Substances Carried in Bulk","International Council of Chemical Associations (ICCA) - High Production Volume List","OECD Representative List of High Production Volume (HPV) Chemicals","Καθορισμός οριακών τιμών έκθεσης και ανώτατων οριακών τιμών έκθεσης των εργαζομένων σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 91/322/ΕΟΚ και 96/94/ΕΚ της Επιτροπής και τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 307/86 «Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους» (135/Α) όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 77/93 (34/Α)","Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/EΟΚ και 1999/45/EΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1907/2006" Κανένα δεδομένο γιαx-duty Cleaner (EU) (CW: ) Τμήμα 16 - ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ περιορισμένες ενδείξεις #Regulations for ingredients #gamma- butyrolactone (CAS: ) έχει βρεθεί στην παρακάτω ρυθμιστική λίστα; " European Chemicals Agency (ECHA) List of substances identified for registration in 2010", " European Customs Inventory of Chemical Substances - ECICS (Greek)", " European Union (EU) Inventory of Fragrance Ingredients (Perfume and Aromatic Raw Materials)", " European Union (EU) Inventory of Ingredients used in Cosmetic Products", " GESAMP/EHS Composite List - GESAMP Hazard Profiles", " IMO IBC Code Chapter 17: Summary of minimum requirements", " IMO MARPOL 73/78 (Annex II) - List of Noxious Liquid Substances Carried in Bulk", " International Agency for Research on Cancer (IARC) - Agents Reviewed by the IARC Monographs", " International Council of Chemical Associations (ICCA) - High Production Volume List", " International Fragrance Association (IFRA) Survey: Transparency List", " OECD Representative List of High Production Volume (HPV) Chemicals" #N- methyl- 2- pyrrolidone (CAS: , ) έχει βρεθεί στην παρακάτω ρυθμιστική λίστα; " Chemwatch Candidate List of Very High Concern - List of Substance Subject to Authorization", " European Chemicals Agency (ECHA) List of

11 substances identified for registration in 2010", " European Customs Inventory of Chemical Substances - ECICS (Greek)", " European Union (EU) Annex I to Directive 67/548/EEC on Classification and Labelling of Dangerous Substances - updated by ATP: 31", " European Union (EU) Control of Major Accident Hazards Involving Dangerous Substances - Seveso Category", " European Union (EU) Third List of Indicative Occupational Exposure Limit Values (IOELVs) (Greek)", " GESAMP/EHS Composite List - GESAMP Hazard Profiles", " IMO IBC Code Chapter 17: Summary of minimum requirements", " IMO MARPOL 73/78 (Annex II) - List of Noxious Liquid Substances Carried in Bulk", " International Council of Chemical Associations (ICCA) - High Production Volume List", " OECD Representative List of High Production Volume (HPV) Chemicals", " Καθορισμός οριακών τιμών έκθεσης και ανώτατων οριακών τιμών έκθεσης των εργαζομένων σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 91/322/ΕΟΚ και 96/94/ΕΚ της Επιτροπής και τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 307/86 «Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους» (135/Α) όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 77/93 (34/Α)", " Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/EΟΚ και 1999/45/EΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1907/2006" #Κανένα δεδομένο γιαx- Duty Cleaner (EU) (CW: ) ΚΙΝΔΥΝΟΣ CD 2010/4 Σελίδα 11 από 12 Τμήμα 16 - ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Διευκρίνιση των κωδικών κινδύνου που χρησιμοποιούνται σ' αυτό το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας R Κωδικοί Κινδύνου R22 R36/37/38 ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Βλαβερό σε περίπτωση κατάποσης. Ερεθιστικό στα μάτια, στο αναπνευστικό σύστημα και στο δέρμα. R37/38 Ερεθιστικό στο αναπνευστικό σύστημα και στο δέρμα. R41 R61(2) R61 R67 R68(3) Κίνδυνος σοβαρής βλάβης στα μάτια. Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο έμβρυο. Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο έμβρυο. Οι ατμοί μπορούν να προκαλέσουν υπνηλία και ναυτία. Πιθανός κίνδυνος μη αντιστρεπτών αποτελεσμάτων. ANNEX 2: Ένδειξη Κινδύνου T Xn ND Τοξικό Επιβλαβές Substance CAS Suggested codes γαμμα βουτυρoλακτόνη ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ CAS Όνομα συστατικού CAS N-μέθυλο-2-πυρολιδόν , Αυτό το έγγραφο υπόκειται στους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Εκτός από την χρήση για σκοπούς έρευνας, μελέτης, αξιολόγησης ή κριτικής, όπως αυτές επιτρέπονται σύμφωνα με τον νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας, απαγορεύεται η αναπαραγωγή μερικά ή ολικά του παρόντος, με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο, χωρίς γραπτή άδεια από την CHEMWATCH. ΤΗΛ. (+61 3) Ημερομηνία Έκδοσης: 21-Σεπτέμβριος-2007

2.0 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ Αυτό το μείγμα διέπεται από την οδηγία 1999/45/ΕΟΚ, με τις τροποποιήσεις και τα παραρτήματά της.

2.0 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ Αυτό το μείγμα διέπεται από την οδηγία 1999/45/ΕΟΚ, με τις τροποποιήσεις και τα παραρτήματά της. 1.0 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Αναγνωριστικό προϊόντος Μορφή προϊόντος : Υγρό μείγμα Εμπορική ονομασία : TRANSFORMER TM Κωδικός προϊόντος OREU 079 Λειτουργία του μείγματος :

Διαβάστε περισσότερα

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις.

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A13703G 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έκδοση 1 η Ημερομηνία έκδοσης: 01-04-2012 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία υλικού: ACETONE Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/15 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος XENTARI WG 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

M8120083 Αρ. MSDS 83. Τηλ. +30 210 559 6078 info@masteroil-lubricants.com +30 210 559 6078

M8120083 Αρ. MSDS 83. Τηλ. +30 210 559 6078 info@masteroil-lubricants.com +30 210 559 6078 ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός Προϊόντος M8120083 Αρ. MSDS 83 Τύπος Προϊόντος Υγρό. 1.2 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

MÁM»M«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

MÁM»M«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Σελίδα : 1 / 11 o{ 2.3 : Τοξικά αέρια 8 : Διαβρωτικές ουσίες Κίνδυνος MÁM»M«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική επωνυμία :

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A13063D 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

AREXOL LAC ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕIΑ ΟΥΣIΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥAΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ/ΕΠΙΧΕIΡΗΣΗΣ

AREXOL LAC ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕIΑ ΟΥΣIΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥAΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ/ΕΠΙΧΕIΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕIΑ ΟΥΣIΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥAΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ/ΕΠΙΧΕIΡΗΣΗΣ 1.1 1.2 1.3 1.4 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος: Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης: Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έκδοση 1 η Ημερομηνία έκδοσης: 08-06-2012 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία υλικού: ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

TH-78 Make-Up Ink 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. Hitachi Europe GmbH Am Seestern 18

TH-78 Make-Up Ink 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. Hitachi Europe GmbH Am Seestern 18 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/13 1. Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος MYOREX PELLET BAIT Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 28/12/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 28/12/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 28/12/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο Αριθμός ΔΔΑ : 168430 Αναθεώρηση: 23.02.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 02.04.2015 Αντικαθιστά την έκδοση της: 27.01.2014 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος προϊόντος Αριθμός εγγραφής REACH Αριθμός CAS Τύπος Προϊόντος ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

PERPHENAZINE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Οδηγίες χρήσης σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH)

PERPHENAZINE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Οδηγίες χρήσης σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) Ημερομηνία έκδοσης: 27/06/2013 ενημέρωση: 27/06/2013 Αντικαθιστά το Δελτίο: 16/12/2009 εκδοχή: 3.0 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος: AREXOL 1.2 Χρήση της ουσίας / παρασκευάσματος Χρήση: Ασφαλτικό

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/16 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FENDONA 6 SC 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. ηλεκτρονική διεύθυνση (υπεύθυνο πρόσωπο)

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. ηλεκτρονική διεύθυνση (υπεύθυνο πρόσωπο) Εκδοχή: 1.0 el ημερομηνία σύνταξης: 24.06.2015 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ταυτοποίηση ουσίας Αριθμός προϊόντος Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 ADORA 400SC 1/10 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν ADORA 400SC Κωδικός προΐόντος (UVP) 05177715 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. ηλεκτρονική διεύθυνση (υπεύθυνο πρόσωπο)

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. ηλεκτρονική διεύθυνση (υπεύθυνο πρόσωπο) Εκδοχή: 1.0 el ημερομηνία σύνταξης: 24.06.2015 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ταυτοποίηση ουσίας Αριθμός προϊόντος Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδαιότερες δυσμενείς φυσικοχημικές επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον

Σπουδαιότερες δυσμενείς φυσικοχημικές επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον Σελίδα: 1 / 9 ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα: BORDEAUX MIXTURE 20 WP 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

AXIAL 100 EC. ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006

AXIAL 100 EC. ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες Ημερομηνία Τροποποίησης 12.07.2013 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Ταυτοποίηση προιόντος Εμπορικό

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ Σελίδα: 1/11 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II - Ελλάδα 1. ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στοιχεία του παρασκευάσματος και εταιρείας Ονομασία προϊόντος ή/και κωδικός ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II - Ελλάδα 1. ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στοιχεία του παρασκευάσματος και εταιρείας Ονομασία προϊόντος ή/και κωδικός VIVESPRAY VIVESPRAY

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/9 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 985629 Εμπορική ονομασία NANOCOLOR COD 1500, robot 20 x 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Αυτό το Δελτίο Ασφάλειας ανταποκρίνεται στις Οδηγίες και νομικές απαιτήσεις της Ελλάδας και δεν ανταποκρίνεται οπωσδήποτε στις απαιτήσεις άλλων χωρών. ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός 1272/2008/ΕK (CLP)

Κανονισμός 1272/2008/ΕK (CLP) YΠOYPΓEIO OIKONOMIAΣ KAI OIKONOMIKΩN ΓENIKH ΔIEYΘYNΣH Γ.X.K. Κανονισμός 1272/2008/ΕK (CLP) για την Ταξινόμηση, Επισήμανση & Συσκευασία ουσιών και μειγμάτων Καταργεί από 01/06/2015: Οδηγία 67/548/ΕΟΚ -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ EVO-STIK EVOGRIP MULTI-PURPOSE GAPFIL

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ EVO-STIK EVOGRIP MULTI-PURPOSE GAPFIL ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ According to Regulation (EC) No 1907/2006 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣIΑ ΠΡΟIOΝΤΟΣ ΑΡ. ΠΡΟIOΝΤΟΣ 124820, 124882, 12487, 124790, 124806

Διαβάστε περισσότερα