ΚΒΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΒΣ 2009 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ"

Transcript

1 ΚΒΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ - ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ A. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ [1] Π 186/1992 Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων Σελ. VII Σελ. XXXIX Σελ. XLIII Σελ. LV ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 3 'Αρθρο 1. - Αντικείµενο Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων Σελ. 3 'Αρθρο 2. - Υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων και στοιχείων Σελ. 3 'Αρθρο 3. - ιάκριση επιτηδευµατιών - Έννοια χονδρικής και λιανικής πώλησης - Έννοια είδους Σελ. 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' - ΒΙΒΛΙΑ ΕΠΙΤΗ ΕΥΜΑΤΙΩΝ Σελ. 9 'Αρθρο 4. - Ένταξη επιτηδευµατιών σε κατηγορία τήρησης βιβλίων Σελ. 9 'Αρθρο 5. - Βιβλία πρώτης κατηγορίας Σελ. 14 'Αρθρο 6. - Βιβλία δεύτερης κατηγορίας Σελ. 15 'Αρθρο 7. - Βιβλία τρίτης κατηγορίας Σελ. 17 'Αρθρο 8. - Βιβλίο αποθήκης, παραγωγής - κοστολογίου, τεχνικών προδιαγραφών Σελ. 19 'Αρθρο 9. - Έννοια υποκαταστήµατος - Βιβλία υποκαταστήµατος Σελ. 27 'Αρθρο Πρόσθετα βιβλία Σελ. 30 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΤΗ ΕΥΜΑΤΙΩΝ Σελ. 38 'Αρθρο ελτία αποστολής - ελτία εσωτερικής διακίνησης επιχειρήσεων επεξεργασίας Σελ. 38 'Αρθρο Τιµολόγια - Εκκαθαρίσεις Σελ. 42 'Αρθρο Αποδείξεις λιανικής πώλησης αγαθών - Αποδείξεις παροχής υπηρεσιών Σελ. 49 'Αρθρο 13α. - Ειδικά στοιχεία Σελ. 53 'Αρθρο Αποδείξεις αυτοπαράδοσης Σελ. 53 'Αρθρο Αποδείξεις δαπανών Σελ. 54 'Αρθρο Έγγραφα µεταφοράς Σελ. 55 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ' - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΙΑΦΥΛΑΞΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Σελ. 59 'Αρθρο Χρόνος ενηµέρωσης των βιβλίων Σελ. 59 'Αρθρο Τρόπος ενηµέρωσης των βιβλίων και έκδοσης των στοιχείων 'Αρθρο 18α. - Εναρµόνιση των όρων που επιβάλλονται στην τιµολόγηση µε την Οδηγία 2001/115/ΕΚ του Συµβουλίου της Σελ. 64 Σελ. 66

2 Ευρωπαϊκής Ένωσης 'Αρθρο Θεώρηση βιβλίων και στοιχείων Σελ. 72 'Αρθρο Υποβολή φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση Σελ. 74 'Αρθρο Τόπος τήρησης βιβλίων και στοιχείων - Χρόνος διαφύλαξης αυτών ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Σελ. 78 Σελ. 81 'Αρθρο Μηχανογράφηση γενικά Σελ. 81 'Αρθρο Yποχρεώσεις χρηστών - Τεχνικές προδιαγραφές λογισµικού 'Αρθρο Χρόνος και τρόπος µηχανογραφικής ενηµέρωσηςτων βιβλίων και έκδοσης των στοιχείων Σελ. 81 Σελ. 83 'Αρθρο Ειδικές διατάξεις Σελ. 88 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' - ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Σελ. 90 'Αρθρο ιαχειριστική περίοδος Σελ. 90 'Αρθρο Απογραφή Σελ. 91 'Αρθρο Αποτίµηση στοιχείων απογραφής Σελ. 94 'Αρθρο Ισολογισµός - Αποτέλεσµα χρήσης Σελ. 99 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' - ΚΥΡΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΑΠΟΡΡΗΤΟ Σελ. 101 'Αρθρο Κύρος και αποδεικτική δύναµη βιβλίων και στοιχείων Σελ. 101 'Αρθρο Απόρρητο βιβλίων και στοιχείων Σελ. 111 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η' - ΚΥΡΩΣΕΙΣ Σελ. 111 'Αρθρο Σελ. 111 'Αρθρο ιοικητικές και ποινικές κυρώσεις Σελ. 112 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ' - ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ Σελ. 112 'Αρθρο ικαιώµατα του προϊσταµένου της ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας Σελ. 112 'Αρθρο Επιτροπή Λογιστικών Βιβλίων Σελ. 117 'Αρθρο ικαιώµατα Υπουργού Οικονοµικών Σελ. 121 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι' - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ Σελ. 125 'Αρθρο Μεταβατικές διατάξεις Σελ. 125 'Αρθρο Έναρξη ισχύος Σελ. 128 [2] Ν 2523/1997 ιοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νοµοθεσία και άλλες διατάξεις 'Αρθρο 5. - Πρόστιµα για παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ) - Αντικειµενικό σύστηµα Σελ. 129 'Αρθρο 9. - Επιβολή προστίµων - ιοικητική επίλυση της διαφοράς Σελ. 139

3 'Αρθρο Αναστολή λειτουργίας επαγγελµατικών εγκαταστάσεων επιτηδευµατιών και αφαίρεση πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων 'Αρθρο ιασφάλιση των συµφερόντων του ηµοσίου σε περίπτωση φοροδιαφυγής 'Αρθρο Αδίκηµα φοροδιαφυγής για έκδοση ή αποδοχή πλαστών, νοθευµένων ή εικονικών φορολογικών στοιχείων Σελ. 141 Σελ. 143 Σελ. 146 'Αρθρο Αυτουργοί και συνεργοί Σελ. 147 'Αρθρο Προσφυγή - Ποινική δίωξη - Παραγραφή Σελ. 148 'Αρθρο Γενικές και µεταβατικές διατάξεις Σελ. 152 'Αρθρο Καταργούµενες και διατηρούµενες διατάξεις Σελ. 154 'Αρθρο Έναρξη ισχύος Σελ. 155 [3] Ν 1809/1988 Καθιέρωση Φορολογικών Μηχανισµών και άλλες διατάξεις 'Αρθρο 1 Σελ. 157 'Αρθρο 2 Σελ. 159 'Αρθρο 3 Σελ. 160 'Αρθρο 4 Σελ. 161 'Αρθρο 5 Σελ. 163 'Αρθρο 6 Σελ. 164 'Αρθρο 7 Σελ. 164 'Αρθρο 8 Σελ. 166 'Αρθρο 9 Σελ. 166 'Αρθρο 9α Σελ. 167 'Αρθρο 10 Σελ. 168 'Αρθρο 11 Σελ. 171 'Αρθρο Ενιαίος ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων Σελ. 171 'Αρθρο 1 Σελ. 171 Β. ΚΑΤ' ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΛΥΣΗ Π 186/1992, Ν 2523/1997, Ν 1809/1988 'Αρθρο 1. - Αντικείµενο Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων Σελ. 175 ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 175 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 175 'Αρθρο 2. - Υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων και στοιχείων Σελ. 176 ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 176 ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ Σελ Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων από τους οικιακούς καταναλωτές - ΕγκΥπΟικΟικ /271/51/B0014/Πολ. 1007/ Σελ. 176

4 2. Ρυθµίσεις που αφορούν τις εταιρείες του ΑΝ 89/ ΕγκΥπΟικΟικ /390/ Μ/Πολ. 1022/ Υποχρεώσεις ως προς τον ΚΒΣ για τις αµοιβές των γιατρών (υπηρεσίες απογευµατινών ιατρείων) - ΕγκΥπΟικΟικ /256/0015/Πολ. 1131/ Το προσωπικό των ΚΕΠ που εργάζεται µε σύµβαση µίσθωσης έργου, απαλλάσσεται από την τήρηση βιβλίων - ΕγκΥπΟικΟικ /6598/679/0014/Πολ. 1244/ Εκµεταλλευτές επιπλωµένων δωµατίων - ΕγκΥπΟικΟικ /284/Α0012/Πολ. 1043/ Αµοιβές έκτακτων συνεργατών στην Ε.Σ.Υ.Ε. - ΑΥπΟικΟικ /45/0015/Πολ. 1013/ (ΦΕΚ Β' 84/ ) 7. Κοινοπραξία πλοίων - Υποχρεώσεις κοινοπρακτούντων µελών - ΑΥπΟικΟικ /4536/1292/0014/Πολ. 1215/ (ΦΕΚ Β' 672) 8. Ορισµός φορολογικού αντιπροσώπου - ΑΥπΟικΟικ /Πολ. 1281/ (ΦΕΚ Β' 700/1993) Σελ. 178 Σελ. 180 Σελ. 182 Σελ. 182 Σελ. 187 Σελ. 187 Σελ. 188 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 192 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Σελ. 193 'Αρθρο 3. - ιάκριση επιτηδευµατιών. Έννοια χονδρικής και λιανικής πώλησης. Έννοια είδους Σελ. 196 ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ Σελ Η διάθεση ηλεκτροµαγνητικών µέσων (µε ενσωµατωµένο το δικαίωµα λήψης υπηρεσιών) συνιστά παροχή υπηρεσιών - ΕγκΥπΟικΟικ /180/0015/Πολ. 1056/ Εφαρµογή των διατάξεων περί είδους στα αντικείµενα της αργυροχρυσοχοΐας - ΕγκΥπΟικΟικ /504/0015/Πολ. 1078/ Σελ. 196 Σελ. 199 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 200 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Σελ. 201 'Αρθρο 4. - Ένταξη επιτηδευµατιών σε κατηγορία τήρησης βιβλίων Σελ. 204 ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 204 ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ Σελ ικηγορικές Εταιρείες του Π 518/ ΕγκΥπΟικΟικ /148/0015/Πολ. 1044/ Πρατηριούχοι χονδρικής πώλησης καπνοβιοµηχανικών προϊόντων - ΕγκΥπΟικΟικ /126/0015/Πολ. 1116/ Σελ. 205 Σελ. 205 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 206 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Σελ. 206 'Αρθρο 5. - Βιβλία πρώτης κατηγορίας Σελ. 213 ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 213 ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ Σελ Καταχώριση στοιχείου που λαµβάνεται µετά την 15η Ιανουαρίου Σελ. 213

5 (Μηχανογραφική τήρηση βιβλίων) - ΕγκΥπΟικΟικ /1275/0015/ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Σελ. 214 'Αρθρο 6. - Βιβλία δεύτερης κατηγορίας Σελ. 221 ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 221 ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ Σελ 'Αµισθοι υποθηκοφύλακες (τήρηση βιβλίου ΕΣΟ ΩΝ-ΕΞΟ ΩΝ) - ΑΥπΟικΟικ /661/0015/Πολ. 1118/ Τεκµαρτό ενοίκιο σε επιχείρηση που τηρεί ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΟ ΩΝ- ΕΞΟ ΩΝ - ΕγκΥπΟικΟικ /1443/Α0012/Πολ. 1224/ Σελ. 221 Σελ. 222 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Σελ. 223 'Αρθρο 7. - Βιβλία τρίτης κατηγορίας Σελ. 233 ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 233 ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ Σελ Μη τήρηση της αναλυτικής Λογιστικής (οµάδα 9) από τους επιτηδευµατίες που τηρούν τα βιβλία τους βάσει των αρχών των ΛΠ - ΕγκΥπΟικΟικ /237/0015/ Σελ. 233 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 235 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Σελ. 235 'Αρθρο 8. - Βιβλίο αποθήκης, παραγωγής - κοστολογίου, τεχνικών προδιαγραφών Σελ. 239 ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 239 ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ Σελ Εκµεταλλευτές εκκοκιστηρίων (τήρηση ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ και παραγωγης κοστολογιου) - ΑΥπΟικΟικ /677/0015/ Πολ. 1122/ (ΦΕΚ Β' 2180/ ) 18. Λιανοπωλητές ή κατά κύριο λόγο λιανοπωλητές (Τήρηση ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ) - ΑΥπΟικΟικ /676/0015/ Πολ. 1123/ (ΦΕΚ Β' 2180/ ) 19. Επιχειρήσεις εκτροφής ζώων και ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ (Ι) - ΑΥπΟικΟικ /674/0015/Πολ. 1124/ (ΦΕΚ Β' 2180/ ) 20. Επιχειρήσεις εκτροφής πτηνών και ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ (Ι) - ΑΥπΟικΟικ /675/0015/Πολ. 1125/ (ΦΕΚ Β' 2180/ ) 21. Λιανοπωλητές και τήρηση ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ (είδη µε τιµή κτήσης κάτω των 15 ευρώ, κατά την εξαγωγή) - ΑΥπΟικΟικ /492/0015/Πολ. 1062/ (ΦΕΚ Β' 1087/ ) 22. Τεχνικές επιχειρήσεις Ι - ΑΥπΟικΟικ /488/0015/ Πολ. 1060/ (ΦΕΚ Β' 1087/ ) 23. Συνεταιριστικές Οργανώσεις - Οµάδες παραγωγών Ακατέργαστου Καπνού - ΑΥπΟικΟικ /1371/0015/Πολ. 1138/ (ΦΕΚ Β' 1969/ ) Σελ. 239 Σελ. 240 Σελ. 240 Σελ. 241 Σελ. 243 Σελ. 243 Σελ. 243

6 24. Τεχνικές επιχειρήσεις ΙΙ - ΑΥπΟικΟικ /648/0015/ Πολ. 1089/ (ΦΕΚ Β' 970/ ) 25. Επιχειρήσεις SUPER MARKET και ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ - AΥπΟικΟικ /281/0015/Πολ. 1049/ Ενταµίευση δεδοµένων βιβλίων σε ηλεκτροµαγνητικά µέσα - ΑΥπΟικΟικ /326/0015/Πολ. 1167/ Επιχειρήσεις εκτροφής ζώων και ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ (ΙΙ) - ΑΥπΟικΟικ /502/0015/Πολ. 1173/ Επιχειρήσεις εκτροφής πτηνών (ΙΙ) - ΑΥπΟικΟικ /501/0015/ Πολ. 1172/ (ΦΕΚ Β' 916/ ) 29. Εκµεταλλευτές εκκοκιστηρίων και ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ - ΑΥπΟικΟικ /505/0015/Πολ. 1171/ Μη εκτύπωση της µηνιαίας κατάστασης του ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ή του Θ. ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ - ΑΥπΟικΟικ /116/0015/ Πολ. 1034/ (ΦΕΚ Β' 166/2001) 31. Τήρηση ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ από την απορροφώσα επιχείρηση - ΕγκΥπΟικΟικ / Σελ. 244 Σελ. 244 Σελ. 245 Σελ. 247 Σελ. 248 Σελ. 249 Σελ. 250 Σελ. 251 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 252 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Σελ. 254 'Αρθρο 9. - Έννοια υποκαταστήµατος - Βιβλία υποκαταστήµατος Σελ. 261 ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ Σελ Τα γραφεία (εκτός της έδρας) των ΑΕΛ Ε (νυν ΑΕΕ ) χαρακτηρίζονται υποκαταστήµατα - ΕγκΥπΟικΟικ /304/0015/Πολ. 1133/ Πότε δεν τηρεί βιβλία το υποκατάστηµα - ΕγκΥπΟικΟικ /131/0015/Πολ. 1097/ Σελ. 261 Σελ. 261 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 262 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Σελ. 264 'Αρθρο Πρόσθετα βιβλία Σελ. 268 ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 268 ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ Σελ Μη τήρηση βιβλίου πελατών από κοµµωτήριο που παρέχει και υπηρεσίες µανικιούρ-πεντικιούρ - ΕγκΥπΟικΟικ /843/0015/Πολ. 1153/ Τήρηση Βιβλίου Έργων - ΕγκΥπΟικΟικ /959/0015/Πολ. 1132/ Επιχειρήσεις εκµίσθωσης βιντεοκασετών, DVD κ.λπ. (Ι) - ΕγκΥπΟικΟικ /615/0015/Πολ. 1109/ Ηµερολόγιο ιαφηµίσεων (Ν 2328/1995) - ΕγκΥπΟικΟικ /365/0015/Πολ. 1077/ Επιχειρήσεις κατασκευής και πώλησης οικοδόµων - Βιβλίο ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟΥ - ΕγκΥπΟικΟικ /334/0015/Πολ. 1067/ Σελ. 268 Σελ. 269 Σελ. 271 Σελ. 272 Σελ. 273

7 39. Βιβλίο Κοστολογίου οικοδοµών, ΦΠΑ και στοιχείο παράδοσης κτισµάτων στον οικοπεδούχο - ΑΥπΟικΟικ /187/0015/ Πολ. 1039/ (ΦΕΚ Β' 311/ ) 40. Βιβλίο Έργου και κατάρτιση συµφωνητικού για συγκεκριµένο έργο - ΕγκΥπΟικΟικ /441/0015/Πολ. 1100/ Επιχειρήσεις εκµίσθωσης βιντεοκασετών, DVD κ.λπ. (ΙΙ) - ΕγκΥπΟικΟικ /336/0015/Πολ. 1088/ Επιχειρήσεις εκµίσθωσης βιντεοκασετών, DVD κ.λπ. (ΙΙΙ) - ΑΥπΟικΟικ /236/0015/Πολ. 1063/ (ΦΕΚ Β' 544/ ) 43. Τήρηση βιβλίου ποσοτικής παραλαβής από ελαιοτριβείο - ΕγκΥπΟικΟικ /413/0015/Πολ. 1155/ Έκδοση συνενωµένου στοιχείου από ελαιοτριβείο (Ι) - ΕγκΥπΟικΟικ /276/0015/Πολ. 1151/ Μητρώο µαθητών από Σχολές εκπαιδευτών οδηγών αυτοκινήτων - ΕγκΥπΟικΟικ /133/0015/Πολ. 1053/ Έκδοση συνενωµένου στοιχείου από ελαιοτριβείο (ΙΙ) - ΕγκΥπΟικΟικ /713/0015/Πολ. 1262/ Εκδιδόµενα στοιχεία για διακινούµενα αγαθά από χώρα της ΕΕ προς την Ελλάδα, µε παράδοση σε τρίτο πρόσωπο - ΕγκΥπΟικΟικ /395/0015/Πολ. 1185/ Τήρηση ειδικού βιβλίου για την διακίνηση αγαθών από το εσωτερικό της χώρας σε άλλο Κ-Μ και αντίστροφα - AΥπΟικΟικ /3427/876/Α0014δ/ Πολ. 1229/ (ΦΕΚ Β' 791/ ) 49. Βιβλίου διάθεσης φαρµάκων από φαρµακεία - ΑΥπΟικΟικ /323/0015/Πολ. 1127/ (ΦΕΚ Β' 303/1996) 50. Ποσοτικές διαφορές και έκδοση φορολογικών στοιχείων - ΕγκΥπΟικΟικ /532/0015/ Βιβλίο προσωρινής εναπόθεσης για µεταφερόµενα αγαθά από χώρες της ΕΕ - ΕγκΥπΟικΟικ /135/0015/Πολ. 1306/ Βιβλίο προσωρινής εναπόθεσης - ΑΥπΟικΟικ /324/0015/ Πολ. 1100/ Τήρηση βιβλίου πελατών (πόρτας) - ΕγκΥπΟικΟικ /395/0015/ Πολ. 1163/ Σελ. 284 Σελ. 286 Σελ. 287 Σελ. 291 Σελ. 292 Σελ. 293 Σελ. 293 Σελ. 294 Σελ. 295 Σελ. 296 Σελ. 299 Σελ. 300 Σελ. 300 Σελ. 305 Σελ. 307 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 308 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Σελ. 311 'Αρθρο ελτία αποστολής. ελτία εσωτερικής διακίνησης επιχειρήσεων επεξεργασίας Σελ. 320 ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ Σελ ιακίνηση οπωρολαχανικών και κρεάτων - ΕγκΥπΟικΟικ /412/0015/Πολ. 1104/ ιακίνηση συσπόρου βάµβακος - ΑΥπΟικΟικ /773/0015/Πολ. 1237/ Σελ. 320 Σελ. 324

8 56. ιακίνηση δειγµάτων ειδών αργυροχρυσοχοΐας - ΕγκΥπΟικΟικ /987/0015/Πολ. 1328/ Αγροτες και ελτία Αποστολής - Λήψη παραστατικών δαπανών - ΕγκΥπΟικΟικ /480/0015/Πολ. 1222/ ιακίνηση ιατρικών µηχανηµάτων για παροχή κατ' οίκον ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης - ΕγκΥπΟικΟικ /858/0015/ Πολ. 1333/ Υποχρεώσεις κατά την διακίνηση δειγµάτων - ΕγκΥπΟικΟικ /259/0015/Πολ. 1244/ ιακίνηση αγαθών προς τρίτους, κατ' εντολή του αγοραστή - ΕγκΥπΟικΟικ Σ. 384/17/Πολ. 31/ Σελ. 325 Σελ. 326 Σελ. 328 Σελ. 329 Σελ. 330 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 332 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Σελ. 338 'Αρθρο Τιµολόγια. Εκκαθαρίσεις Σελ. 342 ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 342 ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ Σελ Υποχρεώσεις ως προς τον ΚΒΣ και τον ΦΠΑ, των εκµεταλλευτών ιππήλατων οχηµάτων - ΑΥπΟικΟικ /5668/657/Β0014/ Πολ. 1114/ (ΦΕΚ Β' 1621/ ) 62. Αποστολή αγαθών στο εξωτερικό (εντός ή εκτός ΕΕ) από πλευράς ΚΒΣ, ΦΠΑ και φορολογίας εισοδήµατος - ΕγκΥπΟικΟικ /431/0015/ Πολ. 1110/ ιάθεση ιατρικών συσκευών και εργαλείων µίας χρήσης προς ασθενείς µέσω νοσοκοµείων ή κλινικών - ΕγκΥπΟικΟικ /436/0015/ Πολ. 1138/ Υποχρεώσεις ως προς τον ΦΠΑ, των εκµεταλλευτών σκαφών στη λίµνη Ιωαννίνων - ΑΥπΟικΟικ /2772/434/Β0014/ Πολ. 1065/ (ΦΕΚ Β' 613/ ) 65. Εκµεταλλευτές Ε Χ αυτοκινήτων (υπολογισµός ΦΠΑ για τα έτη 2007 και 2008) - ΑΥπΟικΟικ /971/169/Β0014/Πολ. 1019/ ιεξαγωγή εξετάσεων για την απόκτηση τίτλου γλωσσοµάθειας από αλλοδαπούς πιστοποιούντες φορείς (ΦΠΑ και ΚΒΣ) - ΕγκΥπΟικΟικ /1797/321/Β0014/Πολ. 1137/ Ρυθµίσεις που αφορούν τις εταιρείες του ΑΝ 89/ ΕγκΥπΟικΟικ /684/0015/Πολ. 1118/ Χορήγηση έκπτωσης µε κουπόνια - Ηλεκτρονική αποθήκευση - ΕγκΥπΟικΟικ /222/0015/Πολ. 1051/ Φορολογικά στοιχεία για την έκπτωση που χορηγεί στους παραγωγούς επί της τιµής πώλησης του βαµβακόσπορου - ΕγκΥπΟικΟικ /10873/Β0012/Πολ. 1069/ Έκδοση εκκαθάρισης από τα ΚΤΕΛ - ΑΥπΟικΟικ /94/19/0014/ Πολ. 1013/ (ΦΕΚ Β' 318/ ) 71. Εισιτήρια που εκδίδονται από τον Οργανισµό Μεγάρου Μουσικής όταν εκµισθώνονται αίθουσες προς τρίτους - ΑΥπΟικΟικ Σελ. 342 Σελ. 343 Σελ. 346 Σελ. 348 Σελ. 349 Σελ. 352 Σελ. 353 Σελ. 354 Σελ. 356 Σελ. 356 Σελ. 357

9 /913π.E./0015/ Πολ. 1133/ (ΦΕΚ Β' 582/ ) 72. Παραχώρηση του δικαιώµατος χρήσης σήµατος έναντι ανταλλάγµατος από πλευράς ΚΒΣ - ΕγκΥπΟικΟικ /10223/Β0012/Πολ. 1162/ Έκδοση φορολογικών στοιχείων για την είσπραξη διοδίων - ΑΥπΟικΟικ /289/0015/Πολ. 1114/ Φορολογικά στοιχεία για την αµοιβή προσώπου που µεσολαβεί στην πώληση µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων - ΑΥπΟικΟικ /194/0015/ Πολ. 1061/ (ΦΕΚ Β' 305/2001) 75. Αγορά βιβλίων από δικαιούχους του Οργανισµού Εργατικής Εστίας - ΕγκΥπΟικΟικ /595/0015Β/Πολ. 1220/ Συναλλαγές των ΕΛΤΑ (εκδιδόµενα φορολογικά στοιχεία) - ΑΥπΟικΟικ /218/0015/Πολ. 1006/ ιάθεση ιατρικών συσκευών και µοσχευµάτων προς ασθενείς µέσω νοσοκοµείων ή κλινικών - ΕγκΥπΟικΟικ /790/0015/Πολ. 1255/ Προµήθειες πρακτόρων για ιπποδροµιακά στοιχήµατα (εκδιδόµενα στοιχεία) - ΕΑΥπΟικΟικ /378/0015/Πολ. 1227/ Εκκαθαρίσεις για την προµήθεια διαµεσολάβησης στην πώληση πιστωτικών καρτών - ΕγκΥπΟικΟικ /481/0015/Πολ. 1195/ (ΦΕΚ Β' 1508/ ) 80. Έκδοση λογαριασµών για την χρήση δικτύου αποχέτευσης από ήµους προς δηµότες - ΑΥπΟικΟικ /496/0015/Πολ. 1252/ Έκδοση λογαριασµών για την χρήση του φυσικού αερίου από ήµους προς τους ηµότες - ΑΥπΟικΟικ /778/0015/Πολ. 1286/ (ΦΕΚ Β' 1038/1996) 82. Εκτέλεση παραγγελιών µέσω τρίτων για τις συναλλαγές των ανθοπωλών - ΑΥπΟικΟικ /320/0015/Πολ. 1184/ (ΦΕΚ Β' 552/1996) 83. Αµοιβές από την διαµεσολάβηση στην πώληση τραπεζικών προϊόντων - ΑΥπΟικΟικ /281/0015/Πολ. 1141/ (ΦΕΚ Β' 384/1996) 84. Εκπτώσεις επί των χρεωστικών παραστατικών αξίας - ΑΥπΟικΟικ /266/0015/Πολ. 1094/ (ΦΕΚ Β' 210/1996) 85. ιάθεση βιβλίων, CD κ.λπ. από εφηµερίδες ή περιοδικά - ΕγκΥπΟικΟικ /103/0015/Πολ. 1093/ Πώληση πλοίου (εκδιδόµενα στοιχεία) - ΕγκΥπΟικΟικ /975/0015/ Χορήγηση έκπτωσης σε είδος - ΕγκΥπΟικΟικ / (ΦΕΚ Β' 519/1995) 88. Φορολογικά θέµατα που αφορούν συναλλαγές ανθοπωλών µέσω ΙΝΤΕΡΦΛΟΡΑ - ΑΥπΟικΟικ /824/Πολ. 1212/ Σελ. 358 Σελ. 359 Σελ. 360 Σελ. 360 Σελ. 362 Σελ. 363 Σελ. 363 Σελ. 364 Σελ. 365 Σελ. 365 Σελ. 365 Σελ. 366 Σελ. 366 Σελ. 367 Σελ. 368 Σελ. 369 Σελ Θέµατα διάθεσης εφηµερίδων και περιοδικών - ΑΥπΟικΟικ Σελ. 371

10 / Πολ. 1292/ (ΦΕΚ Β' 728/1993) 90. ιάθεση ιατρικών συσκευών ή µοσχευµάτων προς ασθενείς µέσω νοσοκοµείων - ΕγκΥπΟικΟικ /311/0015/Πολ. 1107/ (ΦΕΚ Β' 528/1993) 91. Αγοράς Η/Υ από περισσότερους αγοραστές - ΕγκΥπΟικΟικ Σ. 2821/72-β16235 (π.ε.)/ Στοιχεία που εκδίδουν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις - ΑYπΟικΟικ 9934/197/Πολ. 176 / Σελ. 373 Σελ. 373 Σελ. 374 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 375 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Σελ. 385 'Αρθρο Αποδείξεις λιανικής πώλησης αγαθών. Αποδείξεις παροχής υπηρεσιών Σελ. 395 ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 395 ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ Σελ Έκδοση ηλεκτρονικών εισιτηρίων - ΕγκΥπΟικΟικ /139/0015/ Πολ. 1096/ Αναλυτικές οδηγίες για τις συναλλαγές του πετρελαίου θέρµανσης - ΕγκΥπΟικΟικ /251/0015/Πολ. 1072/ ΕγκΥπΟικΟικ /130/0015/Πολ. 1037/ «Αντιµετώπιση πρακτικών θεµάτων, ένταξης στην πρώτη κατηγορία τήρησης βιβλίων του ΚΒΣ (Π 186/1992) των πρατηριούχων υγρών καυσίµων για την εµπορία πετρελαίου και των πωλητών πετρελαίου θέρµανσης για την εµπορία πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρµανσης και έκδοσης στοιχείων» 96. Έλεγχος της νόµιµης χρησιµοποίησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης - ΑΥπΟικΟικ /113/0015/Πολ. 1034/ (ΦΕΚ Β' 307/2008) 97. Εµπορία πετρελαίου (ένταξη σε Α' κατηγορία του ΚΒΣ) Ι - ΑΥπΟικΟικ /71/0015/Πολ. 1022/ Έκδοση εισιτηρίων κινηµατογράφων και λοιπών θεαµάτων µε χρήση ΦΜ - ΕγκΥπΟικΟικ /66/0015/Πολ. 1019/ Εµπορία πετρελαίου (ένταξη σε Α' κατηγορία του ΚΒΣ) ΙΙ - ΕγκΥπΟικΟικ /72/0015/Πολ. 1023/ Εκδιδόµενες ΑΠΥ από συµβολαιογράφους - ΑΥπΟικΟικ /740/0015/Πολ. 1137/ (ΦΕΚ Β' 2280/ ) 101. Μειωµένος συντελεστής ΦΠΑ (9%) σε ορισµένες υπηρεσίες - ΕγκΥπΟικΟικ /4268/635/Β0014/Πολ. 1082/ Παροχή υπηρεσιών ρεύµατος και ύδρευσης από τους εκµεταλλευτές λιµανιών και µαρινών - ΑΥπΟικΟικ /657/0015/ Πολ. 1112/ (ΦΕΚ Β' 1488/ ) 103. Υποβολή εξαµηνιαίων αναλυτικών καταστάσεων µε τις πωλήσεις πετρελαίου - ΕγκΥπΟικΟικ /221/0015/Πολ. 1050/ Έκδοση αποδείξεων για τις λιανικές πωλήσεις πετρελαίου θέρµανσης - ΕγκΥπΟικΟικ /673/0015/Πολ. Σελ. 395 Σελ. 398 Σελ. 410 Σελ. 414 Σελ. 421 Σελ. 421 Σελ. 422 Σελ. 423 Σελ. 423 Σελ. 426 Σελ. 427 Σελ. 433

11 1132/ Έκδοση αποδείξεων για τις λιανικές πωλήσεις πετρελαίου θέρµανσης - ΑΥπΟικΟικ /609/0015/Πολ. 1121/ (ΦΕΚ Β' 1310/ ) 106. Φορολογικών στοιχείων από Νοσοκοµεία του ΕΣΥ για τα απογευµατινά ιατρεία - ΕγκΥπΟικΟικ /43/0015/Πολ. 1049/ Προείσπραξη από τους δικηγορικούς συλλόγους των αµοιβών των δικηγόρων. Έκδοση των σχετικών ΑΠΥ - ΕγκΥπΟικΟικ /456/0015/ Πολ. 1220/ Ανταλλακτήρια συναλλάγµατος (προµήθεια εξόφλησης λογαριασµών) - ΑΥπΟικΟικ /524/0015/Πολ. 1205/ (ΦΕΚ Β' 836/ ) 109. ιάθεση χρόνου σε πελάτες επιχειρήσεων κινητής τηλεφωνίας µέσω τραπεζών - ΑΥπΟικΟικ /474/0015/Πολ. 1148/ (ΦΕΚ Β' 1508/ ) 110. Επιχειρήσεις Βουλκανιζατέρ - ΕγκΥπΟικΟικ /932/0015/ Πολ. 1059/ Εκδιδόµενα παραστατικά από ΕΛΤΑ για προµήθεια εξόφλησης λογαριασµών - ΑΥπΟικΟικ /277/0015/Πολ. 1135/ (ΦΕΚ Β' 494/ ) 112. ΦΠΑ και παράδοση αγαθών από υποκείµενο στο φόρο εγκατεστηµένο στο εσωτερικό της χώρας - ΑΥπΟικΟικ /4885/1436/Α0014/ Πολ. 1338/ Πότε εκδίδονται οι ΑΠΥ από φροντιστήρια - ΕγκΥπΟικΟικ /280/0015/Πολ. 1110/ Έκδοση εισιτηρίων για την επίσκεψη σε εκθέσεις - ΕγκΥπΟικΟικ /931/0015/ Φορολογικά στοιχεία από επιχειρήσεις έτοιµου φαγητού για επιτόπια κατανάλωση - ΑΥπΟικΟικ /635/0015/Πολ. 1238/ (ΦΕΚ Β' 736/1992) 116. Ειδικό βιβλίο για τους ευκαιριακούς πωλητές (περιφερόµενοι πωλητές) - ΑΥπΟικΟικ /662/Πολ. 1169/ (ΦΕΚ Β' 548/1992) 117. Εξαίρεση χρήσης ΦΤΜ - ΑΥπΟικΟικ /185/0015/ Πολ. 1037/ (ΦΕΚ Β' 128/1992) 118. Παροχή υπηρεσιών έτοιµου φαγητού για επιτόπια κατανάλωση - ΑΥπΟικΟικ /504/0015/Πολ. 1117/ (ΦΕΚ Β' 454/1991) 119. Χρόνος έκδοσης ΑΛΠ από επιτηδευµατίες που χρησιµοποιούν ΦΤΜ ή Η/Υ - ΑΥπΟικΟικ /648/0015/Πολ. 1183/ (ΦΕΚ Β' 561/1990) Σελ. 437 Σελ. 439 Σελ. 441 Σελ. 445 Σελ. 445 Σελ. 446 Σελ. 447 Σελ. 448 Σελ. 453 Σελ. 453 Σελ. 454 Σελ. 455 Σελ. 455 Σελ. 456 Σελ. 457 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 458 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Σελ. 462 'Αρθρο 13α'. - Ειδικά στοιχεία Σελ. 469 ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 469

12 ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ Σελ Επιχειρήσεις Καζίνο - Ηλεκτρονικά τυπωµένα κουπονια χρηµατικής αξίας - ΑΥπΟικΟικ /52/0015/Πολ. 1009/ (ΦΕΚ Β' 176/ ) 121. Επιστροφή χρηµατικών ποσών από φαρµακοβιοµηχανίες προς ασφαλιστικά ταµεία - ΑΥπΟικΟικ /197/Β0015/ Πολ. 1059/ (ΦΕΚ Β' 593/ ) 122. Παροχή υπηρεσιών ρεύµατος και ύδρευσης από τους εκµεταλλευτές λιµανιών και µαρινών - ΑΥπΟικΟικ /657/0015/Πολ. 1112/ (ΦΕΚ Β' 1488/ ) 123. Επιχειρήσεις Καζίνο και ΚΒΣ - ΑΥπΟικΟικ /536/0015/ Πολ. 1101/ (ΦΕΚ Β' 1283/ ) 124. Φορολογικά στοιχεία για κάρτες προαγοράς χρόνου κ.λπ. - ΕγκΥπΟικΟικ /683/0015/ Έκδοση εισιτηρίου για είσοδο σε κέντρο διασκέδασης - ΕγκΥπΟικΟικ /967/0015/ Υποχρέωση έκδοσης εισιτηρίου εισόδου και ορισµός αξίας ελάχιστης κατανάλωσης - ΕγκΥπΟικΟικ /757/0016/Πολ. 1097/ Έκδοση εισιτηρίων εισόδου σε καταστήµατα που χρησιµοποιούν ζωντανή µουσική - ΑΥπΟικΟικ /625/0015/Πολ. 1087/ (ΦΕΚ Β' 932/ ) 128. Έκδοση ΑΛΠ από κατάστηµα «µπαρ» - ΕγκΥπΟικΟικ /913/0015/ Επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες εκδροµών κ.λπ. - ΑΥπΟικΟικ /171/0015/Πολ. 1075/ Έκδοση εισιτηρίων για θεάµατα του Οργανισµού Εργατικής Εστίας - ΑΥπΟικΟικ /1075/0015/Πολ. 1152/ (ΦΕΚ Β' 932/ ) 131. Έκδοση εισιτηρίων εισόδου σε καζίνο - ΑΥπΟικΟικ /1226/0015/ Πολ. 1292/ (ΦΕΚ Β' 982/1995) 132. Βιβλία και στοιχεία που τηρούνται από τις επιχειρήσεις καζίνο - ΑΥπΟικΟικ /748/0015/Πολ. 1212/ (ΦΕΚ Β' 719/1995) 133. Συµµετοχή σε εκδροµή ή περιήγηση - ΕγκΥπΟικΟικ / Πολ. 1207/ Εισιτήρια που εκδίδονται από κέντρα διασκέδασης - ΕγκΥπΟικΟικ /627/0015/Πολ. 1188/ Εισιτήρια που εκδίδονται από κέντρα διασκέδασης - ΑΥπΟικΟικ /513/Πολ. 1159/ (ΦΕΚ Β' 506/2003) 136. ιάθεση καρτών ελεγχόµενης στάθµευσης - ΑΥπΟικΟικ /337/0015/Πολ. 1104/ (ΦΕΚ Β' 370/1994) 137. Φορολογικά στοιχεία για πώληση εισιτηρίων συγκοινωνιακών µέσων - ΑΥπΟικΟικ /545/0015/Πολ. 1233/ (ΦΕΚ Β' 528/1993) 138. Έκδοση στοιχείων από πράκτορες ή τουριστικά γραφεία για την πώληση αεροπορικών εισιτηρίων - ΑΥπΟικΟικ / Πολ. Σελ. 469 Σελ. 474 Σελ. 475 Σελ. 475 Σελ. 479 Σελ. 480 Σελ. 480 Σελ. 482 Σελ. 483 Σελ. 484 Σελ. 485 Σελ. 486 Σελ. 487 Σελ. 490 Σελ. 491 Σελ. 499 Σελ. 501 Σελ. 502 Σελ. 503

13 1102/ (ΦΕΚ Β' 234/1993) 139. ιάθεση τηλεκάρτας - ΑΥπΟικΟικ /Πολ. 1271/ (ΦΕΚ Β' 731/1992) 140. Εκδιδόµενα στοιχεία από τουριστικά ή ταξιδιωτικά γραφεία - ΑΥπΟικΟικ /230/0015/Πολ.1062/ (ΦΕΚ Β' 245/1990) Σελ. 505 Σελ. 505 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 506 'Αρθρο Αποδείξεις αυτοπαράδοσης Σελ. 509 ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 509 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Σελ. 509 'Αρθρο Αποδείξεις δαπανών Σελ. 515 ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 515 ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ Σελ Εισηγητές επιµορφωτικών σεµιναρίων - ΕγκΥπΟικΟικ /827/ Σελ. 515 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Σελ. 516 'Αρθρο Έγγραφα µεταφοράς Σελ. 524 ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ Σελ Μεταφορές αγαθών µε Φ Χ - ΕγκΥπΟικΟικ /400/0015/Πολ. 1174/ Έκδοση ΤΠΥ αντί φορτωτικής - ΕγκΥπΟικΟικ /119/0015/Πολ. 1058/ Φορτωτικά έγγραφα - Ηµερολόγιο µεταφοράς - ΑΥπΟικΟικ /641/0015/Πολ. 1144/ Ηµερολόγιο µεταφοράς - ΑΥπΟικΟικ /961/Πολ. 1273/ Σελ. 524 Σελ. 526 Σελ. 527 Σελ. 528 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 528 'Αρθρο Χρόνος ενηµέρωσης των βιβλίων Σελ. 532 ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 532 ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ Σελ. 532 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 532 'Αρθρο Τρόπος ενηµέρωσης των βιβλίων και έκδοσης των στοιχείων Σελ. 534 ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 534 ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ Σελ Πρωτόκολλο καταστροφής - ΕγκΥπΟικΟικ /608/0015/ Επιστροφή ΦΠΑ σε αγρότες µε έκδοση λανθασµένων στοιχείων - ΕγκΥπΟικΟικ /6176/944/Β0014/Πολ. 1108/ απάνες που καταχωρίζονται στο βιβλίο ΕΣΟ ΩΝ-ΕΞΟ ΩΝ - ΑΥπΟικΟικ /1403/0015/Πολ. 1146/ Σελ. 534 Σελ. 535 Σελ. 538

14 149. Απαλλαγή θεώρησης ορισµένων βιβλίων για επιχειρήσεις µε Γ' κατηγορίας (διπλογραφία) - ΕγκΥπΟικΟικ /50/0015/Πολ. 1009/ Θέµατα ΚΒΣ του Ν 2992/ ΕγκΥπΟικΟικ /202/0015/ Πολ. 1127/ Εισιτήρια για ποδοσφαιρικούς και λοιπούς αγώνες - ΕγκΥπΟικΟικ /506/0015/Πολ. 1164/ Θεώρηση εισιτηρίων αγώνων καλαθοσφαίρισης - ΑΥπΟικΟικ /547/0015/Πολ. 1290/ Πώληση καυσίµων σε εκµεταλλευτές ΤΑΧΙ - ΕγκΥπΟικΟικ /243/0015B'/Πολ. 1125/ Χειρόγραφη συµπλήρωση σε µηχανογραφικώς εκδιδόµενα στοιχεία από φορητό Η/Υ - ΕγκΥπΟικΟικ /638/0015/Πολ. 1005/ Θεώρηση εισιτηρίων αγώνων καλαθοσφαίρισης - ΑΥπΟικΟικ /0015/Πολ. 1094/ Σελ. 540 Σελ. 541 Σελ. 544 Σελ. 544 Σελ. 545 Σελ. 546 Σελ. 547 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 548 'Αρθρο 18α. - Εναρµόνιση των όρων που επιβάλλονται στην τιµολόγηση µε την Οδηγία 2001/115/ΕΚ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 551 ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ Σελ Κανόνες τιµολόγησης - Ρυθµίσεις ΦΠΑ ηλεκτρονικών υπηρεσιών - Θέµατα εφαρµογής ΦΠΑ - ΑΥπΟικΟικ /220/0015/Πολ. 1049/ Αποθήκευση τιµολογίων µε ηλεκτρονικά µέσα - ΕγκΥπΟικΟικ / Β/Πολ. 1004/ Σελ. 551 Σελ. 552 'Αρθρο Θεώρηση βιβλίων και στοιχείων Σελ. 564 ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 564 ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ Σελ Ασφαλιστική ενηµερότητα από ΟΓΑ - ΕγκΥπΟικΟικ /110/0015/Πολ. 1045/ 'Αδειες διαµονής των υπηκόων τρίτων χωρών για την εργασία τους στην Ελλάδα - ΕγκΥπΟικΟικ /141/ Μ Β'/ Ασφαλιστική ενηµερότητα για την θεώρηση βιβλίων και στοιχείων - ΕγκΥπΟικΟικ /163/0015/Πολ. 1050/ ΕγκΥπΟικΟικ /141/ Μ Β'/ «Παροχή διευκρινίσεων επί ζητηµάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρµογή των διατάξεων του Ν 3386/2005» [Για τα ζητήµατα των υπηκόων τρίτων χωρών τα σχετικά µε τον ΚΒΣ βλ. και προηγούµενη ΕγκΥπΟικΟικ /3315/ Μ-Α/Πολ. 1131/ ] 162. Υποχρεώσεις επιτηδευµατιών που κάνουν χρήση του µέτρου της έκδοσης αθεώρητων στοιχείων - ΕγκΥπΟικΟικ /458/0015/ Πολ. 1088/ Εργασίες διαµόρφωσης ή ανέγερσης κτίσµατος - Υποβολή δήλωσης έναρξης ή µεταβολής εργασιών - ΕγκΥπΟικΟικ /812/ Μ/Πολ. 1063/ Σελ. 564 Σελ. 565 Σελ. 567 Σελ. 570 Σελ. 573 Σελ. 576

15 164. 'Αδεια διαµονής υπηκόων τρίτων χωρών για άσκηση ανεξάρτητης οικονοµικής δραστηριότητας - ΕγκΥπΟικΟικ /583/ Μ/ Πολ. 1041/ Υπήκοοι τρίτων χωρών - Χορήγηση ΑΦΜ - ΕγκΥπΟικΟικ /3315/ Μ-Α/Πολ. 1131/ ικαιολογητικά υποβολής δήλωσης έναρξης ή µεταβολής ή διακοπής εργασιών - ΑΥπΟικΟικ /2627/ Μ/Πολ. 1102/ (ΦΕΚ Β' 1062/ ) 167. Μητρώο και καταχώριση στοιχείων ταυτότητας µε λατινικούς χαρακτήρες - ΕγκΥπΟικΟικ /2709/ Μ/Πολ. 1101/ ήλωση µεταβολής σε περίπτωση θανάτου εταίρου προσωπικής εταιρείας ή ΕΠΕ - ΕγκΥπΟικΟικ /335/ Μ/Πολ. 1013/ Χορήγησης ΑΦΜ σε Αλλoδαπά Νοµικά Πρόσώπα - ΕγκΥπΟικΟικ /56/ Μ-Α'/Πολ. 1003/ Θεώρηση στοιχείων σε επιτηδευµατία µε ληξιπρόθεσµα χρέη - ΕγκΥπΟικΟικ /278/0015/ Προαιρετική χρήση ΕΑΦ ΣΣ µε τη χρήση φορητών Η/Υ - ΕγκΥπΟικΟικ /491/0015/Πολ. 1061/ Βεβαίωση έναρξης εργασιών Κοινωνίας Κληρονόµων (όταν συµφωνεί η πλειοψηφία) - ΕγκΥπΟικΟικ /1734/ Μ/Πολ. 1054/ ήλωση απόδοσης ειδικού φόρου κινηµατογράφων - ΑΥπΟικΟικ /106/Τ. & Ε.Φ./Πολ. 1019/ (ΦΕΚ Β' 456/ ) 174. Απαλλαγή από τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων - Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά - ΑΥπΟικΟικ /550/0015/ Πολ. 1083/ (ΦΕΚ Β' 794/ ) 175. Χρήση των ΕΑ ΣΣ (έκδοση, σήµανση και διαφύλαξη στοιχείων του ΚΒΣ) - ΑΥπΟικΟικ /549/0015/Πολ. 1082/ (ΦΕΚ Β' 743/ ) 176. Υποβολή γνωστοποιήσεων στις ΟΥ µέσω FAX - ΑΥπΟικΟικ /273/0015/Πολ. 1045/ (ΦΕΚ Β' 311/ ) 177. ελτίο αποστολής και παραγωγοί ελαιολάδου - ΕγκΥπΟικΟικ /551/0015/ Ισοζύγιο Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών - ΕγκΥπΟικΟικ /528/0015/Πολ. 1225/ Επιτόπιοι έλεγχοι κατά την έναρξη εργασιών (αυτοψία). Περιορισµός των περιπτώσεων - ΕγκΥπΟικΟικ /1872/ Μ/Πολ. 1220/ ιενέργεια αυτοψίας κατά την κρίση και µε ευθύνη του προϊσταµένου της ΟΥ - ΕγκΥπΟικΟικ /1588/ Μ/Πολ. 1051/ Απαλλαγή από θεώρηση φορολογικών στοιχείων - ΕγκΥπΟικΟικ /438/0015/Πολ. 1198/ Υποχρεωτική χορήγηση ΑΦΜ - ΕγκΥπΟικΟικ /1527/ Μ/Πολ. 1196/ Σελ. 578 Σελ. 579 Σελ. 580 Σελ. 586 Σελ. 588 Σελ. 589 Σελ. 589 Σελ. 590 Σελ. 590 Σελ. 591 Σελ. 591 Σελ. 595 Σελ. 598 Σελ. 599 Σελ. 599 Σελ. 603 Σελ. 604 Σελ. 605 Σελ. 614

16 183. Έναρξη επαγγελµατικής δραστηριότητας σε κρατούµενους των φυλακών - ΕγκΥπΟικΟικ /1191/ Μ/Πολ. 1176/ Θεώρηση φορολογικών στοιχείων για τις ΑΕ ( ΟΥ ΦΑΕ) - ΕγκΥπΟικΟικ /328/0015/Πολ. 1168/ Στοιχεία οµογενών και αλλοδαπών - ΕγκΥπΟικΟικ /907/ Μ/Πολ. 1135/ Χορήγηση ΑΦΜ σε αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα - ΕγκΥπΟικΟικ /482/ Μ/Πολ. 1090/ Εγκατάσταση γραφείων στην Ελλάδα αλλοδαπών νοµικών προσώπων - ΕγκΥπΟικΟικ /469/ Μ/Πολ. 1083/ Θεώρηση στοιχείων ΑΕ (για την ΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ) - ΑΥπΟικΟικ /133/0015/Πολ. 1078/ (ΦΕΚ Β' 294/ ) 189. Εκπρόθεσµη υποβολή δήλωσης διακοπής εργασιών - ΕγκΥπΟικΟικ /650/ Μ/Πολ. 1068/ Μηχανικοί απόφοιτοι ΤΕΙ και εγγραφή τους σε Επιµελητήριο - ΕγκΥπΟικΟικ /155/0015/Πολ. 1103/ Ασφαλιστική ενηµερότητα ΙΚΑ - ΕγκΥπΟικΟικ /442/0015/ Πολ. 1160/ Υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ και θεώρηση στοιχείων του ΚΒΣ - ΕγκΥπΟικΟικ /1847/261/0014/Πολ. 1123/ Ασφαλιστική ενηµερότητα και θεώρηση βιβλίων και στοιχείων - ΕγκΥπΟικΟικ /44/0015/Πολ. 1015/ Απαλλαγή από την θεώρηση των ηµερολογιών, του ΦΣ και της κατάστασης ηµερήσιας κίνησης αποθήκης - ΑΥπΟικΟικ /1081/0015/Πολ. 1310/ (ΦΕΚ Β' 9/ ) 195. Μη ακύρωση των αχρησιµοποίητων στοιχείων που εκδίδονται αθεώρητα - ΕγκΥπΟικΟικ /863/Β0015/Πολ. 1264/ Ασφαλιστική ενηµερότητα από ΟΓΑ (Ι) - ΕγκΥπΟικΟικ /857/0015/ Πολ. 1266/ Ασφαλιστική ενηµερότητα από ΟΓΑ (ΙΙ) - ΕγκΥπΟικΟικ /414/0015/Πολ. 1171/ Εισιτήρια θεαµάτων που περιοδεύουν (Ι) - ΕγκΥπΟικΟικ /152/0015/Πολ. 1080/ Εισιτήρια θεαµάτων που περιοδεύουν (ΙΙ) - ΕγκΥπΟικΟικ /694/0015/Πολ. 1247/ Θεώρηση εισιτηρίων συναυλιών - ΕγκΥπΟικΟικ /606/0015/ Πολ. 1229/ Χορήγηση ΑΦΜ (Ι) - ΑΥπΟικΟικ /842/ Μ/ (ΦΕΚ Β' 193/ ) 202. Χορήγηση ΑΦΜ (ΙΙ) - ΕγκΥπΟικΟικ /1800/ Μ/Πολ. 1120/ ΑΥπΟικΟικ /1036/0015/Πολ. 1299/ (ΦΕΚ Β' 1035/1995) «Μη θεώρηση φορτωτικών εγγράφων ηµεδαπών αεροπορικών εταιριών» Σελ. 615 Σελ. 616 Σελ. 616 Σελ. 618 Σελ. 618 Σελ. 619 Σελ. 619 Σελ. 621 Σελ. 621 Σελ. 624 Σελ. 625 Σελ. 626 Σελ. 626 Σελ. 627 Σελ. 630 Σελ. 630 Σελ. 631 Σελ. 632 Σελ. 633 Σελ. 638 Σελ. 650

17 204. Θεώρηση τιµολογίων αγοράς αγροτικών προϊόντων - ΑΥπΟικΟικ /529/0015/Πολ. 1148/ (ΦΕΚ Β' 519/1995) 205. Μη θεώρηση των φορτωτικών εγγράφων αεροπορικών εταιρειών και ΟΣΕ. Πώληση υγραερίου - ΑΥπΟικΟικ /Πολ. 1220/ (ΦΕΚ Β' 655/1992) 206. Φορολογικά στοιχεία και ΑΕ που εδρεύουν στην Ανατολική και στη υτική Αττική - ΑΥπΟικΟικ 4149/111/18.7/ (ΦΕΚ Β' 738/ ) Σελ. 650 Σελ. 651 Σελ. 651 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 652 'Αρθρο Υποβολή φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση Σελ. 654 ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 654 ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ Σελ Συγκεντρωτικές καταστάσεις ηµερολογιακού έτους ΑΥπΟικΟικ /686/0015/Πολ. 1162/ (ΦΕΚ Β' 2559/ ) 208. Υποβολή καταστάσεων πελατών - προµηθευτών µέσω διαδικτύου - ΕγκΥπΟικΟικ /410/0015/Πολ. 1103/ εν περιλαµβάνονται στις συγκεντρωτικές καταστάσεις συναλλαγές εφόσον η αξία ενός εκάστου στοιχείου δεν υπερβαίνει τα 300? - ΑΥπΟικΟικ /739/0015/Πολ. 1136/ (ΦΕΚ Β' 2285/ ) 210. Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων από το ηµόσιο και τα ΝΠ - ΕγκΥπΟικΟικ /646/0015/Πολ. 1115/ Τεχνικές προδιαγραφές συγκεντρωτικών καταστάσεων - ΕγκΥπΟικΟικ /373/0015/Πολ. 1081/ Περιεχόµενο των συγκεντρωτικών καταστάσεων - ΑΥπΟικΟικ /271/0015/Πολ. 1056/ (ΦΕΚ Β' 464/ ) 213. Συγκεντρωτικές καταστάσεις µόνο µε τη χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου (Ι) - ΕγκΥπΟικΟικ /789/0015/Πολ. 1157/ Συγκεντρωτικές καταστάσεις µόνο µε τη χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου (ΙΙ) - ΑΥπΟικΟικ /559/0015/Πολ. 1114/ (ΦΕΚ Β' 1191/ ) 215. ΕγκΥπΟικΟικ /1180/0015/Πολ. 1286/ «Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών, προµηθευτών. Ποια αξία αναγράφεται» 216. Οδηγίες για την υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων - ΕγκΥπΟικΟικ /Πολ. 1163/ ΑΥπΟικΟικ /556/0015/Πολ. 1081/ (ΦΕΚ Β' 1196/ ) «Χρόνος υποβολής των καταστάσεων και ισοζυγίων του άρθρου 20 του Π 186/1992 (ΚΒΣ)» Σελ. 654 Σελ. 654 Σελ. 656 Σελ. 656 Σελ. 658 Σελ. 670 Σελ. 670 Σελ. 674 Σελ. 677 Σελ. 678 Σελ. 681 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 681 'Αρθρο Τόπος τήρησης βιβλίων και στοιχείων - Χρόνος διαφύλαξης αυτών Σελ. 683 ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 683

18 ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ Σελ Χρόνος διαφύλαξης βιβλίων και στοιχείων - ΕγκΥπΟικΟικ /359/0015/ ΕγκΥπΟικΟικ /6238/ Ε-Β'/Πολ. 1145/ «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 11 του N 3513/2006 περί παράτασης των προθεσµιών παραγραφής» 220. Χρόνος διαφύλαξης βιβλίων και στοιχείων - ΕγκΥπΟικΟικ /37/0015/Πολ. 1010/ Εισιτήρια µεταφοράς προσώπων και αποδείξεις µεταφοράς µε πλοία (διαφύλαξη σε ηλεκτρονική µορφή) - ΑΥπΟικΟικ /868/0015/ Πολ. 1151/ Εγγραφή δεδοµένων πρόσθετων βιβλίων σε θεωρηµένο CD - ΑΥπΟικΟικ /190/0015/Πολ. 1027/ υνατότητα ενταµίευσης δεδοµένων σε ηλεκτροµαγνητικά µέσα - AΥπΟικΟικ /326/0015/Πολ. 1167/ Σήµανση των µέσων αρχειοθέτησης των φορολογικών στοιχείων - ΑΥπΟικΟικ /347/0015/Πολ. 1123/ Σελ. 683 Σελ. 684 Σελ. 685 Σελ. 687 Σελ. 688 Σελ. 688 Σελ. 691 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 692 'Αρθρο Μηχανογράφηση γενικά Σελ. 695 ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ Σελ Λογισµικό Η/Υ, ο οποίος βρίσκεται στο εξωτερικό - Πώς τηρούνται µηχανογραφικά τα βιβλία - ΕγκΥπΟικΟικ /587/0015/Πολ. 1106/ Σελ. 695 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 697 'Αρθρο Υποχρεώσεις χρηστών. Τεχνικές προδιαγραφές λογισµικού Σελ. 698 ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ Σελ Ηµερήσια προοδευτική αρίθµηση στις ηµερολογιακές εγγραφές στα βιβλία των Τραπεζών - ΑΥπΟικΟικ /84/Πολ. 1027/ Σελ. 698 'Αρθρο Ειδικές διατάξεις Σελ. 699 ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ Σελ Ενιαίο µηχανογραφικό έντυπο (εκτύπωση βιβλίων) - ΕγκΥπΟικΟικ /31/0015/Πολ. 1004/ Σελ. 699 'Αρθρο ιαχειριστική περίοδος Σελ. 700 ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 700 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Σελ. 700 'Αρθρο Απογραφή Σελ. 702 ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 702 ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ Σελ Τεχνικές και οικοδοµικές επιχειρήσεις (Σύνταξη απογραφής) - ΕγκΥπΟικΟικ /117/0015/Πολ. 1035/ Σελ Βιβλίο Απογραφών για επιτηδευµατίες που τηρούν Β' Σελ. 705

19 κατηγορίας βιβλία - ΑΥπΟικΟικ /839/0015/Πολ. 1152/ (ΦΕΚ Β' 2386/ ) 230. Επιτηδευµατίες που απαλλάσσονται από την σύνταξη απογραφής - ΑΥπΟικΟικ /845/0015/Πολ. 1134/ (ΦΕΚ Β' 1936/ ) 231. ιαµεταφορικές επιχειρήσεις, απογραφή για αγαθά τρίτων - ΕγκΥπΟικΟικ /52/0015/Πολ. 1057/ Έννοια είδους και τήρηση βιβλίου απογραφών για κοσµήµατα, είδη αργυροχρυσοχοϊας, δίσκους, κασέτες ή CD - ΕγκΥπΟικΟικ /84/0015/Πολ. 1036/ Σελ. 705 Σελ. 707 Σελ. 708 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 710 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Σελ. 712 'Αρθρο Αποτίµηση στοιχείων απογραφής Σελ. 714 ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 714 ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ Σελ Συναλλαγµατικές διαφορές από δάνεια που ελήφθησαν για κτήση παγίων - ΕγκΥπΟικΟικ /104/0015/Πολ. 1087/ Σελ. 714 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 715 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Σελ. 716 'Αρθρο Ισολογισµός. Αποτέλεσµα χρήσης Σελ. 723 ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 723 ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ Σελ ιαγραφείσα ΑΕ από Μητρώο της Νοµαρχίας, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση - ΕγκΥπΟικΟικ /10266/Β0012/Πολ. 1094/ Σελ. 723 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 725 'Αρθρο Κύρος και αποδεικτική δύναµη βιβλίων και στοιχείων Σελ. 726 ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 726 ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ Σελ ικαίωµα επανελέγχου από οικονοµικό Επιθεωρητή - ΕγκΥπΟικΟικ /4299/Πολ. 1320/ Σελ. 726 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 727 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Σελ. 728 'Αρθρο Απόρρητο βιβλίων και στοιχείων Σελ. 732 ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 732 'Αρθρο ικαιώµατα του προϊσταµένου της ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας Σελ. 733 ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 733 ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ Σελ Θεώρηση φορολογικών στοιχείων και έλεγχος υποβολής Σελ. 733

20 δηλώσεων ΦΕ - ΕγκΥπΟικΟικ /225/0015/Πολ. 1066/ Χρήση ΕΑΦ ΣΣ και έλεγχος υποχρεώσεων επιτηδευµατιών - ΕγκΥπΟικΟικ /458/0015/Πολ. 1088/ ικαιώµατα προϊσταµένου ΟΥ για την απαλλαγή επιτηδευµατιών από τήρηση βιβλίων ή την κατάταξη αυτών σε Α' κατηγορία, αντί Β' - ΕγκΥπΟικΟικ /225/0015/Πολ. 1098/ Συστέγαση επιχειρήσεων και θεώρηση βιβλίων - ΕγκΥπΟικΟικ /702/0015/Πολ. 1204/ Σελ. 736 Σελ. 739 Σελ. 740 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 741 'Αρθρο Επιτροπή Λογιστικών Βιβλίων Σελ. 753 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 753 'Αρθρο ικαιώµατα Υπουργού Οικονοµικών Σελ. 754 ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ Σελ Μεταφορά της προθεσµίας στην επόµενη εργάσιµη, όταν αυτή συµπίπτει µε Σάββατο, Κυριακή ή άλλη επίσηµη αργία - ΕγκΥπΟικΟικ /530/0015/ Πολ. 1100/ Σελ. 754 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 755 'Αρθρο Μεταβατικές διατάξεις Σελ. 756 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 756 ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΚΒΣ 241. ΕγκΥπΟικΟικ /936/0015/Εγκ. 3/ «Οδηγίες και διευκρινίσεις σχετικά µε την εφαρµογή του νέου Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων» 242. ΕγκΥπΟικΟικ /840/0015/Πολ. 1271/ «Παροχή οδηγιών για την εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (πλην της παρ. 9), 8 και 10 του N 3052/2002 (ΦΕΚ Α' 221), που αναφέρονται σε θέµατα εφαρµογής διατάξεων του ΚΒΣ (Π 186/1992) και των ΦΤΜ (N 1809/1988)» 243. ΕγκΥπΟικΟικ /103/0015/Πολ. 1024/ «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων του N 3522/2006 (ΦΕΚ Α' 276/ ) "Μεταβολές στη φορολογία εισοδήµατος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες διατάξεις", που αφορούν θέµατα του ΚΒΣ (Π 186/1992), των προστίµων του ΚΒΣ (άρθρο 5 του Ν 2523/1997) και των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισµών (Ν 1809/1988) και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή τους» Σελ. 757 Σελ. 952 Σελ Ν 2523/1997 ιοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νοµοθεσία και άλλες διατάξεις ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ Σελ ΕγκΥπΟικΟικ /1398/ Ε-Α/Πολ. 1074/ «Ακρόαση επιτηδευµατιών πριν την έκδοση σε βάρος τους απόφασης επιβολής προστίµου για παραβάσεις των διατάξεων του ΚΒΣ» Σελ. 1075

ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1036/22-2-13 (ΑΔΑ: ΒΕΤΩΗ-ΜΘΙ) : Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.)

ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1036/22-2-13 (ΑΔΑ: ΒΕΤΩΗ-ΜΘΙ) : Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1036/22-2-13 (ΑΔΑ: ΒΕΤΩΗ-ΜΘΙ) : Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα, σχετικά με την εφαρμογή ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015 Ι. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. 15 η Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ: 1037 ΤΜΗΜΑ Α 2. 14 η Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 5. Άρθρο 5 ελτίο Αποστολής (Παράγραφοι 1-8)

Ενότητα 5. Άρθρο 5 ελτίο Αποστολής (Παράγραφοι 1-8) Ενότητα 5 Άρθρο 5 ελτίο Αποστολής (Παράγραφοι 1-8) ελτίο Αποστολής (Έκδοση από Υπόχρεο) ελτίο αποστολής εκδίδεται από τον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών: α) σε κάθε περίπτωση χονδρικής πώλησης ή παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Έκταση εφαρμογής της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για τους αγρότες που πωλούν τα προϊόντα τους από λαϊκές αγορές. - Παροχή διευκρινίσεων»

ΘEMA: «Έκταση εφαρμογής της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για τους αγρότες που πωλούν τα προϊόντα τους από λαϊκές αγορές. - Παροχή διευκρινίσεων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Α -Β -Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ) N.4093/2012. Εμμανουήλ Πετράκης ΟρκωτόςΕλεγκτήςΛογιστής TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ) N.4093/2012. Εμμανουήλ Πετράκης ΟρκωτόςΕλεγκτήςΛογιστής TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ) N.4093/2012 Εμμανουήλ Πετράκης ΟρκωτόςΕλεγκτήςΛογιστής TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Παρατηρήσεις Επισημάνσεις επί του νέου Κώδικα Φορολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 7. Άρθρο 7 Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-6)

Ενότητα 7. Άρθρο 7 Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-6) Ενότητα 7 Άρθρο 7 Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-6) Άρθρο 7 : Απόδειξη Λιανικής 1. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών εκδίδει απόδειξη λιανικής, τουλάχιστον διπλότυπη, για κάθε πώληση αγαθού,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ«Μ Μ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ«Μ Μ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ«Μ Μ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ο Δ Ο Ν Τ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ή Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ Ί Α (ΝΠΔΔΙ Θεμιστοκλέους 38, 106 78 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-38.13.380-38.03.816-33.02.343, Fax: 210-38.34.385, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του Ν4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 4&7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Κατερίνα Πέρρου Δικηγόρος - Φορολογικός Σύµβουλος ΘΕΜΑΤΑ 1. Φορολογία Εισοδήµατος 2. Υποχρεώσεις από τον Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Ειδη που υπόκεινται σε περιορισµούς κατα την Ειδικές αποθήκες ΦΠΑ (εξαγωγές) Ειδικό καθεστώς πρακτορείων ταξιδίου Ειδικό στοιχείο ΦΠΑ επι

Ειδη που υπόκεινται σε περιορισµούς κατα την Ειδικές αποθήκες ΦΠΑ (εξαγωγές) Ειδικό καθεστώς πρακτορείων ταξιδίου Ειδικό στοιχείο ΦΠΑ επι Aπαλλαγή Φ.Π.Α. για το προσωπικό των προξενικών Αγαθά επένδυσης -ΦΠΑ Αγορά Α' κατοικίας µε δάνειο-τεκµήριο Αγορά ακινήτου µε ΦΠΑ Αγορά οικοσυσκευών απο κατοίκους εξωτερικού Αγορά ταξί-έκπτωση ΦΠΑ Αγροτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩ ΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β - Γ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩ ΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β - Γ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩ ΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β - Γ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΤΩΝ 2006 & 2007 σε φορολογικά θέµατα: - Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992 ΦΕΚ Α 84) - Ν. 2523/1997 (ΦΕΚ Α 179) - Ν. 1809/1988 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο φορολογικό τοπίο στα πρατήρια υγρών καυσίµων

Το νέο φορολογικό τοπίο στα πρατήρια υγρών καυσίµων Το νέο φορολογικό τοπίο στα πρατήρια υγρών καυσίµων ΜΕΡΟΣ Β Ποια φορολογικά στοιχεία εκδίδονται για τις πωλήσεις καυσίµων σε πελάτες λιανικής (ιδιώτες) ή χονδρικής (επιτηδευµατίες). ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1129 ΕΤΟΣ: 2003 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Γ 2. ΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Β Β. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποια φορολογικά στοιχεία εκδίδονται, τι πρέπει να αναγράφουν και πως θα καταχωρούνται.

Ποια φορολογικά στοιχεία εκδίδονται, τι πρέπει να αναγράφουν και πως θα καταχωρούνται. ΤοΦορολογικόΤοπίοστα ΠρατήριαΥγρώνΚαυσίµωνµε τοσύστηµαεισροών -εκροών Συνοπτική παρουσίαση: από τον Φοροτεχνικό σύµβουλο της Ο.Β.Ε και της Ε.Β.Ν.Α κ. Γιώργο. Χριστόπουλο Ποια φορολογικά στοιχεία εκδίδονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΘEMA: «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑ Β 2. Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. (14 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4.

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4.2010 Κεφάλαιο 8 Πως φορολογούνται οι εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ, κ.λπ) - Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2008

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β - Γ Αριθ. Πρωτ.:1124837/693/0015 ΠΟΛ: 1165 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Νέος φορολογικός νόμος - Τι αλλάζει στις διατάξεις του Κ.Β.Σ.

Νέος φορολογικός νόμος - Τι αλλάζει στις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Νέος φορολογικός νόμος - Τι αλλάζει στις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Ο πρόσφατος φορολογικός Νόμο 3522/22-12-2006 φέρνει μια πληθώρα αλλαγών όσον αφορά την τήρηση των βιβλίων των επιτηδευματιών, οι οποίες συνοψίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ...Σφάλµα! εν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ...Σφάλµα! εν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ...Σφάλµα! εν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ...Σφάλµα! εν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ...Σφάλµα! εν έχει οριστεί ΑΥΤΑΡΧΙΣΜΟΣ, ΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΩΝ ΑΝΟΗΤΩΝ...Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί 1.1. Το ερώτηµα...σφάλμα! Δεν έχει οριστεί 1.2. Η διαφθορά στο σύστηµα...σφάλμα! Δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15 Σεπτεµβρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:1086978/609/0015 1. ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ:1121 ΤΜΗΜΑ Β 2. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τήρηση βιβλίου επίσκεψης ασθενών στο εσόδων-εξόδων ή χωριστά. Περιεχόμενο - δεδομένα του βιβλίου επίσκεψης ασθενών

Τήρηση βιβλίου επίσκεψης ασθενών στο εσόδων-εξόδων ή χωριστά. Περιεχόμενο - δεδομένα του βιβλίου επίσκεψης ασθενών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α'-Β' Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Καρ. Σερβίας 10 101 84 ΑΘΗΝΑ Ευθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 ΤΜΗΜΑ Β 2. Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. (14 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΚΙΝΗΤΑ 2008 ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Φορολογία ακινήτων πριν και μετά το Ν. 3427/05 2. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΦΟΡΟ 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στον Κ.Β.Σ. που έγιναν μέσα στο 2011

Αλλαγές στον Κ.Β.Σ. που έγιναν μέσα στο 2011 Ο φοροτεχνικός του Επιμελητηρίου σας ενημερώνει σχετικά με τον Κ.Β.Σ. Ο Κ.Β.Σ. δεν καταργείται από 1.1.2012 Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου από 16.12.2011 (άρ. 5 παρ. 3) ΠΟΛ.1256/23.12.2011. Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΥΣΚΑΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ - 1 / 5 - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΝΟΥΣΚΑΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ - 1 / 5 - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Καλή σας ημέρα, Αλλαγών συνέχεια λοιπόν και σε αυτό το email θα επισημάνουμε συνοπτικά τις κυριότερες αλλαγές που προκύπτουν στην έκδοση των παραστατικών. Καταρχήν, ο γνωστός Κ.Β.Σ. (Κώδικας Βιβλίων &

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεώσεις των δικηγόρων μετά το νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ)

Υποχρεώσεις των δικηγόρων μετά το νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) Υποχρεώσεις των δικηγόρων μετά το νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) Nίκος Σγουρινάκης, Λογιστής-Φοροτεχνικός, Διδάσκων Φορολογική Λογιστική στο ΤΕΙ Πειραιά, Διευθυντής σύνταξης περιοδικού

Διαβάστε περισσότερα

- 159 - * Κ.Β.Σ. * Νο. ΠΟΛ.: 1050

- 159 - * Κ.Β.Σ. * Νο. ΠΟΛ.: 1050 - 159 - * Κ.Β.Σ. * Νο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15 η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ Β 2. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Γ.Γ.Π.Σ.)

Διαβάστε περισσότερα

ontax.gr Accounting - Taxation - Consulting

ontax.gr Accounting - Taxation - Consulting Ο ιστότοπος www.ontax.gr είναι ιδιοκτησία της εταιρίας www.etairikiaxia.gr, «ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ», που δραστηριοποιείται στην ποιοτική παροχή λογιστικών, φορολογικών, χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Υποβολή στοιχείων ιακίνησης Πετρελαίου

Οδηγίες για την Υποβολή στοιχείων ιακίνησης Πετρελαίου Οδηγίες για την Υποβολή στοιχείων ιακίνησης Πετρελαίου 1/24 SingularLogic Control 1 ιαχείριση ιακινήσεων Πετρελαίου 1.1 Γενική Περιγραφή Η υποβολή στοιχείων ιακίνησης Πετρελαίου απευθύνεται σε πρατηριούχους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΘEMA: «Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.)»

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΘEMA: «Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑ Β -Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 22/2/2013 ΠΟΛ.: 1036

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση συναλλαγών και Διαφύλαξη Δεδομένων

Διασφάλιση συναλλαγών και Διαφύλαξη Δεδομένων Αρθρο 9 Διασφάλιση συναλλαγών και Διαφύλαξη Δεδομένων 1. Η αυθεντικότητα των στοιχείων διακίνησης διασφαλίζεται με τη χρήση θεωρημένων από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντύπων, επί χειρόγραφης έκδοσής τους, ή με

Διαβάστε περισσότερα

«Οδηγίες για την εφαρμογή της Εγκατάστασης Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Εισροών - Εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων»

«Οδηγίες για την εφαρμογή της Εγκατάστασης Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Εισροών - Εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η) ΤΜΗΜA Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΘEMA: «Εξόφληση φορολογικών στοιχείων αξίας με επιταγή ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού σε ειδικές περιπτώσεις συναλλαγών»

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΘEMA: «Εξόφληση φορολογικών στοιχείων αξίας με επιταγή ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού σε ειδικές περιπτώσεις συναλλαγών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑ Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14/3/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΟ ΩΝ- ΕΞΟ ΩΝ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΖΕ ΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

γ) του ν. 1809/1988 «Καθιέρωση φορολογικών µηχανισµών και άλλες διατάξεις» Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α ΑΜ ΡΕΓΚΟΥΖΑΣ

γ) του ν. 1809/1988 «Καθιέρωση φορολογικών µηχανισµών και άλλες διατάξεις» Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α ΑΜ ΡΕΓΚΟΥΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Μαρτίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1024598/147/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1043 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β - Γ Προς: Ως Π..

Διαβάστε περισσότερα

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1055/17.2.2014 (ΦΕΚ 438 Β/24.02.2014) «Συμπλήρωση - Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1281/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη: 8-11-2013 Αριθµ. Πρωτ.: 1492 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10. Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103627090, 2103610065, 2103617681

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10. Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103627090, 2103610065, 2103617681 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1016853/103/0015 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β - Γ 2.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας.

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Αθήνα 13/7/2013 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Εταιρεία Α.Ε µέλος του ΣΑΤΕ, έθεσε τα εξής ερωτήµατα: Εις βάρος της εταιρείας και υπέρ προµηθευτή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑ Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 16/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.)

ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞ4Η-Σ8Ω. Αθήνα, 19/3/2014

ΑΔΑ: ΒΙΞ4Η-Σ8Ω. Αθήνα, 19/3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α -Β 2. 14 η Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Β 3. Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ [1] Μείωση φόρου εισοδήµατος από µίσθωση κατοικίας Σελ. 3 [2] Μερισµός κοινών δαπανών εµπορίας και παροχής υπηρεσιών Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 1 Γενικές ιατάξεις

Αρθρο 1 Γενικές ιατάξεις ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1271 ΕΤΟΣ: 2002 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β - Γ ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: Παροχή οδηγιών για την εφαρµογή των διατάξεων των

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ

ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Βασιλάκη Αικατερίνη ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Ιωάννης Ταβερναράκης Ηράκλειο Μάρτιος 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

--271-- * Κ.Β.Σ. * Νο. 24

--271-- * Κ.Β.Σ. * Νο. 24 --271-- * Κ.Β.Σ. * Νο. 24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 1995 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1135670/1350/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π. ΠΟΛ.: 1306 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1078/17.3.2014 Οδηγίες για την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών, από 1.1.2014

ΠΟΛ.1078/17.3.2014 Οδηγίες για την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών, από 1.1.2014 ΠΟΛ.1078/17.3.2014 Οδηγίες για την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών, από 1.1.2014 Αθήνα, 17/3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103638389, 2103627090

Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103638389, 2103627090 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/2/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1017162/109/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ 1025 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ TMHMA A: Προς:Ως Π.. Ταχ. /νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) Εισαγωγή. Σκοπός ΟΑΕΕ. Πρόσωπα υπαγόµενα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) Εισαγωγή. Σκοπός ΟΑΕΕ. Πρόσωπα υπαγόµενα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) Εισαγωγή Σκοπός ΟΑΕΕ Πρόσωπα υπαγόµενα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ Ειδικές περιπτώσεις ασφάλισης στον ΟΑΕΕ Ασφάλιση στον ΟΑΕΕ βάσει ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

- 533 - * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 44 ΠΟΛ.: 1087. Αθήνα, 21 Ιουνίου 2006 Αριθ.Πρωτ.: 1057814/4581/ Ε-Β

- 533 - * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 44 ΠΟΛ.: 1087. Αθήνα, 21 Ιουνίου 2006 Αριθ.Πρωτ.: 1057814/4581/ Ε-Β - 533 - * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 44 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β, 2. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1Α. Κωδικοί γνωστοποιήσεων του Κ.Β.Σ. / Κ.Φ.Α.Σ. που υποβάλλονται μόνο στη Δ.Ο.Υ.

1Α. Κωδικοί γνωστοποιήσεων του Κ.Β.Σ. / Κ.Φ.Α.Σ. που υποβάλλονται μόνο στη Δ.Ο.Υ. Γ.Γ.Δ.Ε. 23-12-2013 Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (e-εφαρμογές) Τμήμα Β Υποσύστημα Κ.Β.Σ./Κ.Φ.Α.Σ. - Taxis Ομάδα Εφοριακών 1Α. Κωδικοί γνωστοποιήσεων του Κ.Β.Σ. / Κ.Φ.Α.Σ. που υποβάλλονται μόνο στη

Διαβάστε περισσότερα

εδφεφδεφεφεφεφεφεφ Page 1 of 10 (εικόνα 1)

εδφεφδεφεφεφεφεφεφ Page 1 of 10 (εικόνα 1) εδφεφδεφεφεφεφεφεφ Οδηγίες δημιουργίας ειδικών παραστατικών και ηλεκτρονικής υποβολής κινήσεων στο σύστημα Ήφαιστος, για διακίνηση πετρελαίου θέρμανσης. πολ.: 1018-30/01/2008 (Προσοχή οι οδηγίες αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α [1] Ν 1041/1980 «Περί καθιερώσεως του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου» (ΦΕΚ Α 75/2.4.1980) [Άρθρα 47-49]...1 VΙΙ. Γενικόν Λογιστικόν Σχέδιον... 1 Άρθρον 47. Καθιέρωσις του θεσµού του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Φορολογικών Αλλαγών 2014 Αυτά που πρέπει να γνωρίζεις για να μην εκτεθείς.

Συνοπτικός Οδηγός Φορολογικών Αλλαγών 2014 Αυτά που πρέπει να γνωρίζεις για να μην εκτεθείς. Συνοπτικός Οδηγός Φορολογικών Αλλαγών 2014 Αυτά που πρέπει να γνωρίζεις για να μην εκτεθείς. Από τον Γιώργο Κάλφα Managing Director Atlas Consulting Certified Tax Consultant- Business Strategist Πολλές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/2/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1017162/109/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ 1025 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ TMHMA A: Προς:Ως Π.. Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: Έκδοση φορολογικών στοιχείων για λιανικές πωλήσεις αγαθών, με το σύστημα της κατ οίκον επίδειξης.

ΘEMA: Έκδοση φορολογικών στοιχείων για λιανικές πωλήσεις αγαθών, με το σύστημα της κατ οίκον επίδειξης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Το εκπαιδευτικό υλικό που ακολουθεί αναπτύχθηκε στα πλαίσια του µαθήµατος «Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών Κ.Φ.Α.Σ.» του Γ εξαµήνου του τµήµατος «Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής»

Διαβάστε περισσότερα

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/circular/11910/print/printer

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/circular/11910/print/printer Σελίδα 1 από 6 ΠΟΛ.1026/9.2.2011 Τύπος, περιεχόµενο, χρόνος και τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. έτους 2010. - Υποχρεωτική υποβολή της αρχικής εµπρόθεσµης εκκαθαριστικής δήλωσης µε τη

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1

AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1 AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1 ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2010 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Κ.Φ.Α.Σ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Κ.Φ.Α.Σ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Κ.Φ.Α.Σ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΕΡΑΦΕΙΜ Θ. ΖΑΧΑΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - 1 - ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΝΕΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΚΦΑΣ) Πρόσφατα ψηφίσθηκε από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Διευκόλυνση διαδικασίας μεταβολών ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου και αντιμετώπιση πρακτικών θεμάτων των εκμεταλλευτών ΤΑΞΙ.

ΘΕΜΑ : Διευκόλυνση διαδικασίας μεταβολών ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου και αντιμετώπιση πρακτικών θεμάτων των εκμεταλλευτών ΤΑΞΙ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Γ -Β Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ Επιλέξιµες είναι οι παρακάτω δαπάνες: ΕΝΟΙΚΙΑ Περιλαµβάνει το κόστος ενοικίων του τόπου υλοποίησης του σχεδίου. Σε περίπτωση ενοικίασης οικίας, το επιδοτούµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η) ΤΜΗΜΑΤΑ Β - Γ Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ I. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 13/10/2011 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ Α. Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: ΔΕΦΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007 ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ρυθµίσεις στον Κωδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Οι διατάξεις του π.δ. 186/1992 (Φ.Ε.Κ. 84Α) τροποποιούνται, αντικαθίστανται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α') «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α') «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α') «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων» (ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟΝ Ν.2579/1998) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 6. Άρθρο 6 Τιµολόγηση Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-18)

Ενότητα 6. Άρθρο 6 Τιµολόγηση Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-18) Ενότητα 6 Άρθρο 6 Τιµολόγηση Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-18) Τιµολόγιο (Εκδίδεται.) 1. Εκδίδεται τιµολόγιο, τουλάχιστον διπλότυπο για: την πώληση αγαθών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτου την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

TAX LIVE Ανασκόπηση 15ης Φεβρουαρίου 2014 ( Α μέρος )

TAX LIVE Ανασκόπηση 15ης Φεβρουαρίου 2014 ( Α μέρος ) TAX LIVE Ανασκόπηση 15ης Φεβρουαρίου 2014 ( Α μέρος ) Διευκρίνιση του Υπ. Οικ. για την προκαταβολή φόρου. Προκαταβολή φόρου 55% θα υπολογίζεται μόνο στα εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα. ( Προφανώς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ564691ΩΔ-Ε60 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 / 2013 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ. Νέο έντυπο ΑΤΕ (Κ.Μ.Π) 697

ΑΔΑ: ΒΕ564691ΩΔ-Ε60 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 / 2013 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ. Νέο έντυπο ΑΤΕ (Κ.Μ.Π) 697 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-4-2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑ ΟΙ: ΙΓ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & Γ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. ιεύθ.: Πατησίων 30-10170 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο:2131519100

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1009. ΠΡΟΣ: Ως Π..

ΠΟΛ. 1009. ΠΡΟΣ: Ως Π.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η) ΤΜΗΜΑΤΑ Β - Γ Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14/6/2010. Αρ. Πρωτ.: ΠΟΛ. 1091

Αθήνα, 14/6/2010. Αρ. Πρωτ.: ΠΟΛ. 1091 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ontax.gr Accounting - Taxation - Consulting

ontax.gr Accounting - Taxation - Consulting Ο ιστότοπος www.ontax.gr είναι ιδιοκτησία της εταιρίας «ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ», που δραστηριοποιείται στην ποιοτική παροχή λογιστικών, φορολογικών, χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 186/1992. Ι. ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Tax Partner TMS Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 186/1992. Ι. ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Tax Partner TMS Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 186/1992 Ι. ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Tax Partner TMS Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Βιβλία Επιτηδευματιών Κατηγορίες Βιβλίων Βιβλία Τρίτης

Διαβάστε περισσότερα

ASTbooks Επικαιροποίηση βιβλίου Κώδικας φορολογικής απεικόνισης συναλλαγών

ASTbooks Επικαιροποίηση βιβλίου Κώδικας φορολογικής απεικόνισης συναλλαγών taxpress.gr http://taxpress.gr/archives/14834 ASTbooks Επικαιροποίηση βιβλίου Κώδικας φορολογικής απεικόνισης συναλλαγών Admin ASTbooks Επικαιροποίηση βιβλίου Κώδικας φορολογικής απεικόνισης συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

I. Υποπαράγραφος Β.1, παρ. 1 και 2 και Υποπαράγραφος Β.2, παρ. 1 και 2: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ και Κ.Φ.Α.Σ., σχετικά με τους αγρότες

I. Υποπαράγραφος Β.1, παρ. 1 και 2 και Υποπαράγραφος Β.2, παρ. 1 και 2: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ και Κ.Φ.Α.Σ., σχετικά με τους αγρότες ΠΟΛ.1116/24.4.2014 Κοινοποίηση των διατάξεων των Υποπαραγράφων Β.1 και Β.2, παράγραφοι 1 και 2, της Παραγράφου Β' του άρθρου τρίτου του ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α' 85/7.4.2014) σχετικά με τους αγρότες και παροχή

Διαβάστε περισσότερα

( ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ: 1827/Β /23/12/2005) ΑΠΟΦΑΣΗ

( ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ: 1827/Β /23/12/2005) ΑΠΟΦΑΣΗ (Σε εφαρµογή της απόφασης αυτής η Υπηρεσία έχει εκδώσει Έντυπο Αίτησης και υποδείγµατα πινάκων, στην /νση: http://www.mnec.gr/anaptyksiakos_nomos_3299_2004_main.aspx ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο φορολογικό τοπίο στα πρατήρια υγρών καυσίµων

Το νέο φορολογικό τοπίο στα πρατήρια υγρών καυσίµων Το νέο φορολογικό τοπίο στα πρατήρια υγρών καυσίµων Συνοπτική πρώτη παρουσίαση από τον Φοροτεχνικό σύµβουλο της Ο.Β.Ε και της Ε.Β.Ν.Α κ. Γιώργο. Χριστόπουλο Α Ιστορική αναδροµή 1. Τι ίσχυε από 1-1-2003

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ & ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ & ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ «Απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες ρυθµίσεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ A Ρυθµίσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων Οι διατάξεις του π.δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α ) τροποποιούνται,

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14 Ιουλίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ/ΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΟΛ: 1102 1. /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ: Β 2. /ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑTA : A - ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. /ΝΣΗ 15

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6.08.2009 1. 14 η /ΝΣΗ Φ.Π.Α. Αρ. Πρωτ.: 1078580/6637/491/B0014 ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β 2. 15 η /ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Γ.Γ.Π.Σ.) Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30) ΕΡΓΟ TAXIS

2. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Γ.Γ.Π.Σ.) Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30) ΕΡΓΟ TAXIS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:1105670/789/0015 1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β ΠΟΛ.:1157 2. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων Τελευταία ενημέρωση : 6 Απριλίου 2013 Λογ. 44.11 Παραθέτουμε το τμήμα της απαιτήσεων : Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ΠΟΛ.1016/7.2.2005 που αφορά τις προβλέψεις επισφαλών ΠΟΛ.1016/7.2.2005... Άρθρο 9

Διαβάστε περισσότερα

3. Τις διατάξεις της περ. στ' του άρθρου 38 του Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84/Α').

3. Τις διατάξεις της περ. στ' του άρθρου 38 του Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84/Α'). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα 14 Δεκεμβρίου 2004 Αρ.Πρωτ.: 1100938/845/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.1134 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΠΟΛ 1134 ΘΕΜΑ: Απαλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Δήλωση εταιριών, κοινοπραξιών και κοινωνιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα Οι υπόχρεοι της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΕ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Α. ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΕ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Κατά πληροφορίες μας ετοιμάζεται νόμος με διατάξεις που θα βοηθήσουν στην περιστολή της φοροδιαφυγής η οποία βρίσκεται αυτή την εποχή σε έξαρση. Η φοροδιαφυγή είναι μια επάρατος ασθένεια που καταβάλλει

Διαβάστε περισσότερα

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α ) ΦΟΡΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΑΤΟΣ (Άρθρο 2) Αντικείµενο του φόρου 1. Επί ακινήτου ή ιδανικού µεριδίου αυτού ή εµπράγµατου δικαιώµατος επί ακινήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Υ Π Ε Ρ Γ Ε Ι Ο Ι Χ Ω Ρ Ο Ι Κ Υ Ρ Ι Α Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ

ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Υ Π Ε Ρ Γ Ε Ι Ο Ι Χ Ω Ρ Ο Ι Κ Υ Ρ Ι Α Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1 ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1 Υπό σύσταση επιχειρήσεις (ίδρυση µετά την 12/10/2011 µέχρι και 60 ηµερολογιακές ηµέρες µετά

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 20 και 21 του νόμου 4141/2013, για θέματα ΦΠΑ»

Θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 20 και 21 του νόμου 4141/2013, για θέματα ΦΠΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 17.06.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Β, Α Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ T.K. : 106 72 Αθήνα Πληροφορίες: Β. Πουρνάρας Τηλέφωνο : 2103647202-5 FAX : 2103645413

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ T.K. : 106 72 Αθήνα Πληροφορίες: Β. Πουρνάρας Τηλέφωνο : 2103647202-5 FAX : 2103645413 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα 4 Απριλίου 2007 1. 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ Αρ. Πρωτ.: 1035360/2772/434/Β0014 ΤΜΗΜΑ Β «Παροχή Υπηρεσιών & Ειδικά Καθεστώτα» ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙ Α Αθήνα, 31 Ιουλίου 2006 A. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ1071467/536/0015:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙ Α Αθήνα, 31 Ιουλίου 2006 A. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ1071467/536/0015: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙ Α Αθήνα, 31 Ιουλίου 2006 A. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ1071467/536/0015: ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Δ15) ΠΟΛ: 1101

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ

ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 Κατερίνα Πέρρου Δικηγόρος - Φορολογική Σύµβουλος ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Κ. ΠΕΡΡΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φόρος Προστιθεμένης Αξίας

Ο Φόρος Προστιθεμένης Αξίας ΈΝΩΣΗ ΑΣΚΟΥΜΈΝΩΝ ΚΑΙ ΝΈΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Φορολογικό δίκαιο Ο Φόρος Προστιθεμένης Αξίας Ανδρέας Τσουρουφλής Λέκτορας Νομικής Αθηνών Η θέση του ΦΠΑ στην φορολογική έννομη τάξη Διακρίσεις των φόρων Φόροι επί του

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Οδηγίες για την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών, από 1.1.2014»

ΘEMA: «Οδηγίες για την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών, από 1.1.2014» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η) ΤΜΗΜΑ: Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (Ε-ΜΒΑ) Διπλωματική Εργασία ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CE%B7%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7.aspx υπογεγραμμένη, σφραγισμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής

D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CE%B7%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7.aspx υπογεγραμμένη, σφραγισμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΕΠΙΧΟΡΉΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ ΕΙΣΡΟΏΝ ΕΚΡΟΏΝ (Φ2-1510/21-6-2013 & ΤΡΟΠΟΠ. ΥΠΟΥΡΓ.ΑΠΌΦ Φ2-1860/27-8-2013). ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. Χανδρή 3 και Κύπρου, Μοσχάτο 18346, Τηλ. 2131300700 ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ι. ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ(Δ12) ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β 2.Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ(Δ16)

Διαβάστε περισσότερα