ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 4 ης /2015 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος Περίληψη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 4 ης /2015 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος Περίληψη"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ λόγω αναγραφής λάθους ποσού στο ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ εισηγητικό µέρος και στην δαπάνη αρ.4 από ,63 ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ σε ,21 που είναι το ορθό Αριθ. Απόφ. 12/2015 Αριθ. Πρωτ. 878/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 4 ης /2015 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος Περίληψη Ψήφιση Πίστωσης δαπανών συνολικού ποσού ,92 ευρώ Στα Κουφάλια και στο ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα Tρίτη 20/01/2015, και ώρα 10:00 π.µ. συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Χαλκηδόνος, ύστερα από την αρ. 647/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010. ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 9 µελών, βρέθηκαν ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Τσουκνιδάς Ιωάννης-Πρόεδρος Ο.Ε 2. Μηντσιούδης Μαυρουδής 3. Αγαπίδου Θεοδώρα (αναπληρ. µέλ για κ.βλαϊκούδη) 4. Παπαµιχαήλ Ιωάννης 5. Τσακίρης Μιχαήλ 6. Μανάκης Αλέξανδρος 7. Κυριακίδης Φώτιος ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Βλαϊκούδης Ισίδωρος (τακτικό µέλος) 2. Κούρας ήµος (τακτικό µέλος) 3.Μωυσίδης Σάββα (τακτικό µέλος) Το αναπληρ.µέλος του κ.κούρα καλέστηκε και δεν προσήλθε λόγω κωλύµατος. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ήµου, Καροφυλλίδου Στέλλα. Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης µε τίτλο: Ψήφιση Πίστωσης δαπανών συνολικού ποσού ,92 ευρώ και είπε ότι: Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του Β του 1959, το Π 113/2010, την εγκύκλιο αρ. 30/19664/ η Οικονοµική Επιτροπή θα πρέπει να αποφασίσει για την ψήφιση πίστωσης δαπανών σε βάρος των παρακάτω ΚΑ: ,35 σε βάρος του ΚΑ για αµοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ, σύµφωνα µε τη συνηµµένη κατάσταση ( ΑΥ 129/ ) ,85 σε βάρος του ΚΑ για αµοιβές και έξοδα τρίτων ΠΟΕ, σύµφωνα µε τη συνηµµένη κατάσταση για δαπάνες ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΩΝ ΗΜΩΝ (ΑΥ 130/ ) ,97 σε βάρος του ΚΑ για αµοιβές και έξοδα τρίτων ΠΟΕ, σύµφωνα µε τη συνηµµένη κατάσταση για δαπάνες έτους 2011 ( ΑΥ 131/ ) ,21 σεβάροςτουκα γιααµοιβέςκαιέξοδατρίτωνΠΟΕ,σύµφωναµετησυνηµµένη κατάσταση για δαπάνες έτους 2014 (ΑΥ 132/ ) ,64 σεβάροςτουκα γιαδιάφοραέξοδαΠΟΕ,σύµφωναµετησυνηµµένηκατάστασηγια δαπάνες έτους 2012 ( ΑΥ 133/ ) ,00 σε βάρος του ΚΑ για διάφορα έξοδα ΠΟΕ, σύµφωνα µε τη συνηµµένη κατάσταση για δαπάνες έτους 2013 ( ΑΥ 134/ ) ,48 σε βάρος του ΚΑ για διάφορα έξοδα ΠΟΕ, σύµφωνα µε τη συνηµµένη κατάσταση για δαπάνες έτους 2014 ( ΑΥ 135/ ) ,60 σεβάροςτουκα γιαδιάφοραέξοδαΠΟΕ,σύµφωναµετησυνηµµένηκατάστασηγια δαπάνες ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΩΝ ΗΜΩΝ 9ΑΥ 136/ ) ,59 σεβάροςτουκα γιαδιάφοραέξοδαΠΟΕ,σύµφωναµετησυνηµµένηκατάστασηγια δαπάνες έτους 2011 (ΑΥ 137/ ) ,50 σεβάροςτουκα γιαδιάφοραέξοδαΠΟΕ,σύµφωναµετησυνηµµένηκατάστασηγια δαπάνες έτους 2012 (ΑΥ 138/ ) ,04 σεβάροςτουκα γιαδιάφοραέξοδαΠΟΕ,σύµφωναµετησυνηµµένηκατάσταση για δαπάνες έτους 2014 (ΑΥ 139/ ) ,44 σε βάρος του ΚΑ «έργα» ΠΟΕ, σύµφωνα µε τη συνηµµένη κατάσταση για δαπάνες ΚΑΠΟ Ι ΤΡΙΑΚΩΝ ΗΜΩΝ( ΑΥ 140/ ) ,67 σε βάρος του ΚΑ «έργα» ΠΟΕ, σύµφωνα µε τη συνηµµένη κατάσταση για δαπάνες έτους 2012 ( ΑΥ 141/ ) ,36 σε βάρος του ΚΑ «έργα» ΠΟΕ, σύµφωνα µε τη συνηµµένη κατάσταση για δαπάνες έτους 2013 (ΑΥ 142/ ) ,22 σε βάρος του ΚΑ «έργα» ΠΟΕ, σύµφωνα µε τη συνηµµένη κατάσταση για δαπάνες έτους 2014 (ΑΥ 143/ ) 1

2 Η Οικονοµική Επιτροπής µετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/ Την από 16/01/215 εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο µ ό φ ω ν α Ψηφίζει πίστωση δαπανών, συνολικού ποσού ,92, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του Β του 1959, το Π 113/2010 και την εγκύκλιο αρ. 30/19664/ σε βάρος των παρακάτω ΚΑ: 1) ,35 σε βάρος του ΚΑ για αµοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ, σύµφωνα µε τη συνηµµένη κατάσταση ( ΑΥ 129/ ) ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ( ) ικαιούχος Ηµεροµηνία Αριθ. Αιτιολογία Ποσό ΓΑΤΙ ΗΣ ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1130 Μισθοδοτική Κατάσταση 604 (Νοέµβριος) 193,93 ΓΑΤΙ ΗΣ ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1107 Μισθοδοτική Κατάσταση 602 (Σεπτέµβριος) 270,57 ΓΑΤΙ ΗΣ ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1143 Μισθοδοτική Κατάσταση 605 ( εκέµβριος) 270,57 ΓΑΤΙ ΗΣ ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1083 Μισθοδοτική Κατάσταση 600 (Ιούλιος) 153,32 ΓΑΤΙ ΗΣ ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1095 Μισθοδοτική Κατάσταση 601 (Αύγουστος) 270,57 ΓΑΤΙ ΗΣ ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1119 Μισθοδοτική Κατάσταση 603 (Οκτώβριος) 270,57 ΓΑΤΙ ΗΣ ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1131 Μισθοδοτική Κατάσταση 604 (Νοέµβριος) 270,57 ΓΑΤΙ ΗΣ ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1094 Μισθοδοτική Κατάσταση 601 (Αύγουστος) 193,93 ΓΑΤΙ ΗΣ ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1082 Μισθοδοτική Κατάσταση 600 (Ιούλιος) 109,90 ΓΑΤΙ ΗΣ ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1142 Μισθοδοτική Κατάσταση 605 ( εκέµβριος) 193,93 ΓΑΤΙ ΗΣ ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1106 Μισθοδοτική Κατάσταση 602 (Σεπτέµβριος) 193,93 ΓΑΤΙ ΗΣ ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1118 Μισθοδοτική Κατάσταση 603 (Οκτώβριος) 193,93 ΓΑΤΙ ΗΣ ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1131 Μισθοδοτική Κατάσταση 604 (Νοέµβριος) 114,08 ΓΑΤΙ ΗΣ ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1143 Μισθοδοτική Κατάσταση 605 ( εκέµβριος) 114,08 ΓΑΤΙ ΗΣ ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1083 Μισθοδοτική Κατάσταση 600 (Ιούλιος) 64,65 ΓΑΤΙ ΗΣ ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1119 Μισθοδοτική Κατάσταση 603 (Οκτώβριος) 114,08 ΓΑΤΙ ΗΣ ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1095 Μισθοδοτική Κατάσταση 601 (Αύγουστος) 114,08 ΓΑΤΙ ΗΣ ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1107 Μισθοδοτική Κατάσταση 602 (Σεπτέµβριος) 114,08 ικαιούχου 3.220,77 Ε ΟΥ ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1084 Μισθοδοτική Κατάσταση 606 (Ιούλιος) 109,90 Ε ΟΥ ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1132 Μισθοδοτική Κατάσταση 610 (Νοέµβριος) 193,93 Ε ΟΥ ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1097 Μισθοδοτική Κατάσταση 607 (Αύγουστος) 270,57 Ε ΟΥ ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1120 Μισθοδοτική Κατάσταση 609 (Οκτώβριος) 193,93 Ε ΟΥ ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1144 Μισθοδοτική Κατάσταση 611 ( εκέµβριος) 193,93 Ε ΟΥ ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1145 Μισθοδοτική Κατάσταση 611 ( εκέµβριος) 270,57 Ε ΟΥ ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1108 Μισθοδοτική Κατάσταση 608 (Σεπτέµβριος) 193,93 Ε ΟΥ ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1085 Μισθοδοτική Κατάσταση 606 (Ιούλιος) 153,32 Ε ΟΥ ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1133 Μισθοδοτική Κατάσταση 610 (Νοέµβριος) 270,57 Ε ΟΥ ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1121 Μισθοδοτική Κατάσταση 609 (Οκτώβριος) 270,57 Ε ΟΥ ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1109 Μισθοδοτική Κατάσταση 608 (Σεπτέµβριος) 270,57 Ε ΟΥ ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1096 Μισθοδοτική Κατάσταση 607 (Αύγουστος) 193,93 Ε ΟΥ ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1145 Μισθοδοτική Κατάσταση 611 ( εκέµβριος) 114,08 Ε ΟΥ ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1133 Μισθοδοτική Κατάσταση 610 (Νοέµβριος) 114,08 Ε ΟΥ ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1121 Μισθοδοτική Κατάσταση 609 (Οκτώβριος) 114,08 Ε ΟΥ ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1097 Μισθοδοτική Κατάσταση 607 (Αύγουστος) 114,08 Ε ΟΥ ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1085 Μισθοδοτική Κατάσταση 606 (Ιούλιος) 64,65 Ε ΟΥ ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1109 Μισθοδοτική Κατάσταση 608 (Σεπτέµβριος) 114,08 ικαιούχου 3.220,77 ΚΑΚΑΒΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1098 Μισθοδοτική Κατάσταση 578 (Σεπτέµβριος) 401,12 ΚΑΚΑΒΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1086 Μισθοδοτική Κατάσταση 577 (Αύγουστος) 401,12 ΚΑΚΑΒΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1111 Μισθοδοτική Κατάσταση 579 (Οκτώβριος) 561,88 2

3 ΚΑΚΑΒΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1135 Μισθοδοτική Κατάσταση 581 ( εκέµβριος) 561,88 ΚΑΚΑΒΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1074 Μισθοδοτική Κατάσταση 576 (Ιούλιος) 227,83 ΚΑΚΑΒΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1134 Μισθοδοτική Κατάσταση 581 ( εκέµβριος) 401,12 ΚΑΚΑΒΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1087 Μισθοδοτική Κατάσταση 577 (Αύγουστος) 561,88 ΚΑΚΑΒΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1099 Μισθοδοτική Κατάσταση 578 (Σεπτέµβριος) 561,88 ΚΑΚΑΒΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1122 Μισθοδοτική Κατάσταση 580 (Νοέµβριος) 401,12 ΚΑΚΑΒΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1075 Μισθοδοτική Κατάσταση 576 (Ιούλιος) 317,87 ΚΑΚΑΒΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1110 Μισθοδοτική Κατάσταση 579 (Οκτώβριος) 401,12 ΚΑΚΑΒΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1123 Μισθοδοτική Κατάσταση 580 (Νοέµβριος) 561,88 ΚΑΚΑΒΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1087 Μισθοδοτική Κατάσταση 577 (Αύγουστος) 236,51 ΚΑΚΑΒΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1111 Μισθοδοτική Κατάσταση 579 (Οκτώβριος) 236,51 ΚΑΚΑΒΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1099 Μισθοδοτική Κατάσταση 578 (Σεπτέµβριος) 236,51 ΚΑΚΑΒΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1135 Μισθοδοτική Κατάσταση 581 ( εκέµβριος) 236,51 ΚΑΚΑΒΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1075 Μισθοδοτική Κατάσταση 576 (Ιούλιος) 134,02 ΚΑΚΑΒΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1123 Μισθοδοτική Κατάσταση 580 (Νοέµβριος) 236,51 ικαιούχου 6.677,27 ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1115 Μισθοδοτική Κατάσταση 591 (Οκτώβριος) 561,88 ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1114 Μισθοδοτική Κατάσταση 591 (Οκτώβριος) 401,12 ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1127 Μισθοδοτική Κατάσταση 592 (Νοέµβριος) 561,88 ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1102 Μισθοδοτική Κατάσταση 590 (Σεπτέµβριος) 401,12 ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1091 Μισθοδοτική Κατάσταση 589 (Αύγουστος) 561,88 ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1103 Μισθοδοτική Κατάσταση 590 (Σεπτέµβριος) 561,88 ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1090 Μισθοδοτική Κατάσταση 589 (Αύγουστος) 401,12 ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1139 Μισθοδοτική Κατάσταση 593 ( εκέµβριος) 561,88 ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1138 Μισθοδοτική Κατάσταση 593 ( εκέµβριος) 401,12 ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1079 Μισθοδοτική Κατάσταση 588 (Ιούλιος) 317,87 ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1078 Μισθοδοτική Κατάσταση 588 (Ιούλιος) 227,83 ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1126 Μισθοδοτική Κατάσταση 592 (Νοέµβριος) 401,12 ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1115 Μισθοδοτική Κατάσταση 591 (Οκτώβριος) 236,51 ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1103 Μισθοδοτική Κατάσταση 590 (Σεπτέµβριος) 236,51 ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1139 Μισθοδοτική Κατάσταση 593 ( εκέµβριος) 236,51 ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1079 Μισθοδοτική Κατάσταση 588 (Ιούλιος) 134,02 ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1127 Μισθοδοτική Κατάσταση 592 (Νοέµβριος) 236,51 ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1091 Μισθοδοτική Κατάσταση 589 (Αύγουστος) 236,51 ικαιούχου 6.677,27 ΝΟΜΙΜΟΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΑΠΟΒΙΟΣΑΝΤΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΟΝΤΣΙ Η ΠΑΥΛΟΥ 10/12/2014 ΜΙΣΘ.949 Μισθοδοτική Κατάσταση 512 (Νοέµβριος) 7.552,86 ικαιούχου 7.552,86 ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1112 Μισθοδοτική Κατάσταση 585 (Οκτώβριος) 441,34 ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1101 Μισθοδοτική Κατάσταση 584 (Σεπτέµβριος) 644,66 ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1100 Μισθοδοτική Κατάσταση 584 (Σεπτέµβριος) 441,34 ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1124 Μισθοδοτική Κατάσταση 586 (Νοέµβριος) 441,34 ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1113 Μισθοδοτική Κατάσταση 585 (Οκτώβριος) 644,66 ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1089 Μισθοδοτική Κατάσταση 583 (Αύγουστος) 644,66 ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1088 Μισθοδοτική Κατάσταση 583 (Αύγουστος) 441,34 ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1137 Μισθοδοτική Κατάσταση 587 ( εκέµβριος) 644,66 ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1136 Μισθοδοτική Κατάσταση 587 ( εκέµβριος) 441,34 ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1077 Μισθοδοτική Κατάσταση 582 (Ιούλιος) 358,47 ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1076 Μισθοδοτική Κατάσταση 582 (Ιούλιος) 256,93 ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1125 Μισθοδοτική Κατάσταση 586 (Νοέµβριος) 644,66 ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1113 Μισθοδοτική Κατάσταση 585 (Οκτώβριος) 266,72 ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1101 Μισθοδοτική Κατάσταση 584 (Σεπτέµβριος) 266,72 ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1137 Μισθοδοτική Κατάσταση 587 ( εκέµβριος) 266,72 ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1077 Μισθοδοτική Κατάσταση 582 (Ιούλιος) 151,14 3

4 ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1089 Μισθοδοτική Κατάσταση 583 (Αύγουστος) 266,72 ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1125 Μισθοδοτική Κατάσταση 586 (Νοέµβριος) 266,72 ικαιούχου 7.530,14 ΧΑΣΑΝΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1128 Μισθοδοτική Κατάσταση 598 (Νοέµβριος) 401,12 ΧΑΣΑΝΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1105 Μισθοδοτική Κατάσταση 596 (Σεπτέµβριος) 561,88 ΧΑΣΑΝΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1117 Μισθοδοτική Κατάσταση 597 (Οκτώβριος) 561,88 ΧΑΣΑΝΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1116 Μισθοδοτική Κατάσταση 597 (Οκτώβριος) 401,12 ΧΑΣΑΝΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1104 Μισθοδοτική Κατάσταση 596 (Σεπτέµβριος) 401,12 ΧΑΣΑΝΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1093 Μισθοδοτική Κατάσταση 595 (Αύγουστος) 561,88 ΧΑΣΑΝΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1092 Μισθοδοτική Κατάσταση 595 (Αύγουστος) 401,12 ΧΑΣΑΝΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1141 Μισθοδοτική Κατάσταση 599 ( εκέµβριος) 561,88 ΧΑΣΑΝΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1140 Μισθοδοτική Κατάσταση 599 ( εκέµβριος) 401,12 ΧΑΣΑΝΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1081 Μισθοδοτική Κατάσταση 594 (Ιούλιος) 317,87 ΧΑΣΑΝΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1080 Μισθοδοτική Κατάσταση 594 (Ιούλιος) 227,83 ΧΑΣΑΝΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1129 Μισθοδοτική Κατάσταση 598 (Νοέµβριος) 561,88 ΧΑΣΑΝΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1117 Μισθοδοτική Κατάσταση 597 (Οκτώβριος) 236,51 ΧΑΣΑΝΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1105 Μισθοδοτική Κατάσταση 596 (Σεπτέµβριος) 236,51 ΧΑΣΑΝΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1093 Μισθοδοτική Κατάσταση 595 (Αύγουστος) 236,51 ΧΑΣΑΝΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1141 Μισθοδοτική Κατάσταση 599 ( εκέµβριος) 236,51 ΧΑΣΑΝΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1081 Μισθοδοτική Κατάσταση 594 (Ιούλιος) 134,02 ΧΑΣΑΝΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 31/12/2014 ΜΙΣΘ.1129 Μισθοδοτική Κατάσταση 598 (Νοέµβριος) 236,51 ικαιούχου 6.677,27 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,35 2) 399,85 σε βάρος του ΚΑ για αµοιβές και έξοδα τρίτων ΠΟΕ, σύµφωνα µε τη συνηµµένη κατάσταση για δαπάνες ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΩΝ ΗΜΩΝ (ΑΥ 130/ ) Ηµ/νία Παρ/τικού Τύπος Αριθµός Παρ/τικού Γραµµής ικαιούχος Αιτιολογία 29/04/ ,85 ΧΑΡΙΝΑ ΚΩΝ. ΧΡΥΣΑΝΘΗ ( ) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΙΜΟ ΟΤΩΝ Α ΕΝ ΡΟΥ : 399,85 3) 4.105,97 σε βάρος του ΚΑ για αµοιβές και έξοδα τρίτων ΠΟΕ, σύµφωνα µε τη συνηµµένη κατάσταση για δαπάνες έτους 2011 ( ΑΥ 131/ ) Ηµ/νία Παρ/τικού Τύπος Αριθµός Γραµµής ικαιούχος Αιτιολογία 02/09/2011 Τ ΠΠ ,77 Υ ΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε. ( ) (Μη νόµιµη δαπάνη)ασφαλιστηριο ΓΙΑ ΘΡΑΥΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ (2η πάγια προκαταβολή ήµου) 10/10/ ,50 ΑΒΡΑΜΙ ΗΣ ΑΓΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ( ) 13/10/2011 ΛΟΙΠΕΣ Παραστάση Καραγκιόζη-Αντριάδα 2011 Κουφάλια(Απαιτείται αίτηση επανέκδοσης) ,00 ΝΤΑΒΛΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ( ) Συµµετοχή µουσικού στη διοργάνωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων "ΑΝΤΡΙΑ Α 2011"(Απαιτείται αίτηση επανέκδοσης ) 01/06/ ,00 ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΥΙΟΣ ΟΕ ( ) 01/11/ ,00 ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΥΙΟΣ ΟΕ ( ) 01/06/ ,20 ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΥΙΟΣ ΟΕ ( ) 01/06/ ,50 ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΥΙΟΣ ΟΕ ( ) : 4.105,97 απάνη για την συντήρηση και επισκευή του ΜΕ σαρώθρου του ήµου µας(απαιτείται αίτηση επανέκδοσης) απάνη για την συντήρηση και επισκευή του ΜΕ σκούπας-σαρώθρου (Απαιτείται αίτηση επανέκδοσης) Εργασίες συντήρησης για την επισκευή του ΜΕ σαρώθρου του ήµου µας(απαιτείται αίτηση επανέκδοσης ) Εργασίες συντήρησης για την επισκευή του 406Τ344ΑΠ σαρώθρου του ήµου µας(απαιτείται αίτηση επανέκδοσης) 4

5 4) ,21 σεβάροςτουκα γιααµοιβέςκαιέξοδατρίτωνΠΟΕ,σύµφωναµετησυνηµµένη κατάσταση για δαπάνες έτους 2014 (ΑΥ 132/ ) Ηµεροµηνία Τύπος Αριθ. Ποσό ικαιούχος Αιτιολογία 2108 ΛΟΙΠΕΣ ,96 COSMOTE-ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΤΕΛΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΑΠΟ 08/11/14-07/12/14 ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΑΠΟ 08/12/14-07/01/ ΛΟΙΠΕΣ ,76 COSMOTE-ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΤΕΛΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΑΠΟ 31/10/14-07/11/14 ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΑΠΟ 08/11/14-07/12/ ,72 ικαιούχου 16/12/ /10/ /10/ /11/ /11/ /11/ /12/ ,24 OTS Α.Ε. Εργασία ετήσιας συντήρησης και υποστήριξης λογισµικού και µηχανογραφικού εξοπλισµού ,24 ικαιούχου 125,95 ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Ταχυδροµικά τέλη 150,31 ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Ταχυδροµικά τέλη 34,99 ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Ταχυδροµικά τέλη 35,12 ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Ταχυδροµικά τέλη 169,13 ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΚΟΥΡΙΕΡ 230,26 ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΚΟΥΡΙΕΡ : 745,76 08/10/ /Α 08/10/ /Α 08/10/ /Α 08/10/ /Α 08/10/ /Α 08/10/ /Α 08/10/ /Α 34/Α 37/Α 33/Α 32/Α 31/Α 30/Α 36/Α : , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕΒΕ Αποκοµιδή απορριµµάτων στις.ε. Αγ. Αθανασίου και Κουφαλίων και µεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης κατά το µήνα Ιούλιο ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕΒΕ Αποκοµιδή απορριµµάτων στις.ε. Αγ. Αθανασίου και Κουφαλίων και µεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης κατά το µήνα Σεπτέµβριο ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕΒΕ Αποκοµιδή απορριµµάτων στις.ε. Αγ. Αθανασίου και Κουφαλίων και µεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης κατά το µήνα Ιούνιο ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕΒΕ Αποκοµιδή απορριµµάτων στις.ε. Αγ. Αθανασίου και Κουφαλίων και µεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης κατά το µήνα Μάϊο ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕΒΕ Αποκοµιδή απορριµµάτων στις.ε Αγ. Αθανασίου και Κουφαλίων και µεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης κατά το µήνα Απρίλιο ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕΒΕ Αποκοµιδή απορριµµάτων στις.ε Αγ. Αθανασίου και Κουφαλίων και µεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης κατά το µήνα Μάρτιο ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕΒΕ Αποκοµιδή απορριµµάτων στις.ε. Αγ. Αθανασίου και Κουφαλίων και µεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης κατά το µήνα Αύγουστο /11/2014 ΛΟΙΠΕΣ /11/2014 ΛΟΙΠΕΣ /12/2014 ΛΟΙΠΕΣ 2024 ΛΟΙΠΕΣ 658 ΛΟΙΠΕΣ 657 ΛΟΙΠΕΣ ,44 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΕ (FORTHNET) 89,25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΕ (FORTHNET) 33,41 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΕ (FORTHNET) ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ 02/10/14-01/11/14 ( ΗΜΟΣ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ) ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ 02/10/14-01/11/14 ( ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ) ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ 18/10/ /11/2014 ( ΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ) 5

6 04/12/2014 ΛΟΙΠΕΣ /12/2014 ΛΟΙΠΕΣ /12/2014 ΛΟΙΠΕΣ /12/2014 ΛΟΙΠΕΣ 2087 ΛΟΙΠΕΣ 2023 ΛΟΙΠΕΣ 2064 ΛΟΙΠΕΣ 2088 ΛΟΙΠΕΣ 2087 : 894,03 03/12/ : 4.289,63 319,81 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΕ (FORTHNET) 42,63 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΕ (FORTHNET) 69,31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΕ (FORTHNET) 140,18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΕ (FORTHNET) ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ 13/10/ /11/2014 ( ΗΜΟΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ) ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ 21/10/ /11/2014 (ΚΕΠ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ) ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ 02/11/14-01/12/14 ( ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ) ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ 02/11/ /12/14 ( ΗΜΟΣ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ) 4.289,63 ΕΠΙ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ 24/10/ /11/ /12/ : 247,23 44,28 ΘΩΜΑ.ΑΝΤΩΝΙΑ -ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΩΝ <<ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ >> 88,56 ΘΩΜΑ.ΑΝΤΩΝΙΑ -ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΩΝ <<ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ >> 114,39 ΘΩΜΑ.ΑΝΤΩΝΙΑ -ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΩΝ <<ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ >> ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΟΥ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΜΠΕ ΑΠΟ ΤΗΝ Μ.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ 27/11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ ,00 ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΓΑ Ασφάλιστρα του ΚΗΙ 6810 οχήµατος 365,00 ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΓΑ Ασφάλιστρα του ΚΗΙ 7198 οχήµατος 290,00 ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΓΑ Ασφάλιστρα του ΚΗΙ 7234 οχήµατος 195,00 ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΓΑ Ασφάλιστρα του ΚΗΗ 1983 οχήµατος 195,00 ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΓΑ Ασφάλιστρα του ΚΗΙ 7817 οχήµατος 445,00 ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΓΑ Ασφάλιστρα του ΚΗΟ 8708 οχήµατος 365,00 ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΓΑ Ασφάλιστρα του ΚΗΙ 7755 οχήµατος 320,00 ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΓΑ Ασφάλιστρα του ΚΗΙ 7200 οχήµατος 320,00 ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΓΑ Ασφάλιστρα του ΚΗΙ 4737 οχήµατος 330,00 ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΓΑ Ασφάλιστρα του ΚΗΗ 2017 οχήµατος 310,00 ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΓΑ Ασφάλιστρα του ΚΗΗ 1944 οχήµατος 320,00 ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΓΑ Ασφάλιστρα του ΚΗΟ 8667 οχήµατος 170,00 ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΓΑ Ασφάλιστρα του ΜΕ οχήµατος 320,00 ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΓΑ Ασφάλιστρα του ΚΗΟ 8501 οχήµατος 395,00 ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΓΑ Ασφάλιστρα του ΚΗΟ 8831 οχήµατος 320,00 ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΓΑ Ασφάλιστρα του ΚΗΙ 7200 οχήµατος 6

7 27/11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ /11/ : 8.350,00 30/12/ : 187,89 330,00 ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΓΑ Ασφάλιστρα του ΚΗΟ 7820 οχήµατος 320,00 ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΓΑ Ασφάλιστρα του ΚΗΗ 1884 οχήµατος 370,00 ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΓΑ Ασφάλιστρα του ΚΗΙ 3782 οχήµατος 170,00 ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΓΑ Ασφάλιστρα του ΜΕ οχήµατος 170,00 ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΓΑ Ασφάλιστρα του ΜΕ οχήµατος 320,00 ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΓΑ Ασφάλιστρα του ΚΗΗ 2008 οχήµατος 225,00 ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΓΑ Ασφάλιστρα του ΚΗΙ 7943 οχήµατος 170,00 ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΓΑ Ασφάλιστρα του ΜΕ οχήµατος 370,00 ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΓΑ Ασφάλιστρα του ΚΗΟ 8699 οχήµατος 170,00 ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΓΑ Ασφάλιστρα του ΜΕ οχήµατος 170,00 ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΓΑ Ασφάλιστρα του ΜΕ οχήµατος 170,00 ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΓΑ Ασφάλιστρα του ΜΕ οχήµατος 320,00 ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΓΑ Ασφάλιστρα του ΚΗΗ 2009 οχήµατος 170,00 ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΓΑ Ασφάλιστρα του ΜΕ οχήµατος 187,89 ΙΩΑΚΕΙΜΙ ΟΥ ΧΡ.ΓΕΩΡΓΙΑ Αµοιβή δικαστικών επιµελητών για 4 επιδόσεις (για υπόθεση του Μπουγαϊδη Νικολάου) 23/12/ /12/ : 319,80 258,30 ΚΟΜΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚ. 61,50 ΚΟΜΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚ. ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ ΣΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΗΜ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ ΣΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΓΗΠΕ Ο ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 01/10/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ ,00 ΜΙΣΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Ε ΗΕ (ΗΛΕΚΤΡΟ ΟΤΗΣΗ ΦΑΝΑΡΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ) 369,00 ΜΙΣΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Ε ΗΕ (ΗΛΕΚΤΡΟ /ΣΗ Ο ΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΓΕΦΥΡΑ) 369,00 ΜΙΣΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Ε ΗΕ (ΑΥΞΗΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΟ ΚΑΠΗ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ) 369,00 ΜΙΣΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Ε ΗΕ (ΑΥΞΗΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΟ ΚΑΠΗ ΞΗΡΟΧΩΡΙΟΥ) 369,00 ΜΙΣΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Ε ΗΕ (ΗΛΕΚΤΡΟ /ΣΗ ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ) 369,00 ΜΙΣΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Ε ΗΕ (ΗΛΕΚΤΡΟ /ΣΗ Ο ΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΑΡΚΟ ΣΤΑ ΚΟΥΦΑΛΙΑ) 7

8 24/12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ : 4.797,00 369,00 ΜΙΣΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Ε ΗΕ (ΗΛΕΚΤΡΟ /ΣΗ Ο ΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΚΟΥΦΑΛΙΑ) 369,00 ΜΙΣΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Ε ΗΕ (ΑΥΞΗΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΟ ΚΑΠΗ Ν.ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ) 369,00 ΜΙΣΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Ε ΗΕ (ΑΥΞΗΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Α ΕΝ ΡΟΥ) 369,00 ΜΙΣΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Ε ΗΕ (ΑΥΞΗΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΗΡΟΧΩΡΙΟΥ) 369,00 ΜΙΣΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Ε ΗΕ (ΑΥΞΗΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ) 369,00 ΜΙΣΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Ε ΗΕ (ΑΥΞΗΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΟΡΤΗΣ ΚΡΑΣΙΟΥ ΑΓΧΙΑΛΟΥ) 369,00 ΜΙΣΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Ε ΗΕ (ΑΥΞΗΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΟ 3ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ) 11/11/2014 ΛΟΙΠΕΣ /11/2014 ΛΟΙΠΕΣ /11/2014 ΛΟΙΠΕΣ /11/2014 ΛΟΙΠΕΣ /11/2014 ΛΟΙΠΕΣ /11/2014 ΛΟΙΠΕΣ /11/2014 ΛΟΙΠΕΣ /11/2014 ΛΟΙΠΕΣ /11/2014 ΛΟΙΠΕΣ /11/2014 ΛΟΙΠΕΣ ΛΟΙΠΕΣ 639 ΛΟΙΠΕΣ 662 ΛΟΙΠΕΣ 661 ΛΟΙΠΕΣ 663 ΛΟΙΠΕΣ 666 ΛΟΙΠΕΣ 667 ΛΟΙΠΕΣ 664 ΛΟΙΠΕΣ 659 ΛΟΙΠΕΣ 660 ΛΟΙΠΕΣ 665 ΛΟΙΠΕΣ 1675 ΛΟΙΠΕΣ 1683 ΛΟΙΠΕΣ 1684 ΛΟΙΠΕΣ 1689 ΛΟΙΠΕΣ 1690 ΛΟΙΠΕΣ ,50 ΟΤΕ Α.Ε. ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ 23/08/14-22/10/14 (αρ.συνδ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΛΕΦ.ΚΕΝΤΡΟΥ) 79,50 ΟΤΕ Α.Ε. ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ) 39,00 ΟΤΕ Α.Ε. ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ 01/09/14-31/10/14 (αρ.συνδ ) 83,00 ΟΤΕ Α.Ε. ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ 01/09/14-31/10/14 (αρ.συνδ ) 64,50 ΟΤΕ Α.Ε. ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ 01/09/14-31/10/14 (αρ.συνδ ) 67,00 ΟΤΕ Α.Ε. ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ) 83,00 ΟΤΕ Α.Ε. ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ 01/09/14-31/10/14 (αρ.συνδ ) 30,50 ΟΤΕ Α.Ε. ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ 01/09/14-31/10/14 (αρ.συνδ ) 77,00 ΟΤΕ Α.Ε. ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ) 78,50 ΟΤΕ Α.Ε. ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ) 82,50 ΟΤΕ Α.Ε. ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ) 63,00 ΟΤΕ Α.Ε. ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ) 57,00 ΟΤΕ Α.Ε. ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ) 57,50 ΟΤΕ Α.Ε. ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ 08/09/14-07/11/14 (αρ.συνδ ) 78,00 ΟΤΕ Α.Ε. ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ 08/09/14-07/11/14 (αρ.συνδ ) 56,00 ΟΤΕ Α.Ε. ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ) 8

9 /12/2014 ΛΟΙΠΕΣ /12/2014 ΛΟΙΠΕΣ /12/2014 ΛΟΙΠΕΣ /12/2014 ΛΟΙΠΕΣ /12/2014 ΛΟΙΠΕΣ /12/2014 ΛΟΙΠΕΣ /12/2014 ΛΟΙΠΕΣ /12/2014 ΛΟΙΠΕΣ /12/2014 ΛΟΙΠΕΣ ΛΟΙΠΕΣ 1678 ΛΟΙΠΕΣ 1682 ΛΟΙΠΕΣ 1688 ΛΟΙΠΕΣ 1691 ΛΟΙΠΕΣ 1676 ΛΟΙΠΕΣ 1681 ΛΟΙΠΕΣ 1686 ΛΟΙΠΕΣ 1685 ΛΟΙΠΕΣ 1680 ΛΟΙΠΕΣ 1687 ΛΟΙΠΕΣ 1679 ΛΟΙΠΕΣ 2059 ΛΟΙΠΕΣ 2057 ΛΟΙΠΕΣ 2056 ΛΟΙΠΕΣ 2061 ΛΟΙΠΕΣ 2062 ΛΟΙΠΕΣ 2060 ΛΟΙΠΕΣ 2055 ΛΟΙΠΕΣ 2054 ΛΟΙΠΕΣ 2058 ΛΟΙΠΕΣ 2089 ΛΟΙΠΕΣ 2091 ΛΟΙΠΕΣ 2094 ΛΟΙΠΕΣ 2093 ΛΟΙΠΕΣ 2103 ΛΟΙΠΕΣ 2096 ΛΟΙΠΕΣ ,50 ΟΤΕ Α.Ε. ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ) 118,50 ΟΤΕ Α.Ε. ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ) 129,00 ΟΤΕ Α.Ε. ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ 08/09/14-07/11/14 (αρ.συνδ ) 94,50 ΟΤΕ Α.Ε. ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ 08/09/14-07/11/14 (αρ.συνδ ) 49,00 ΟΤΕ Α.Ε. ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ) 79,50 ΟΤΕ Α.Ε. ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ) 39,00 ΟΤΕ Α.Ε. ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ 08/09/14-07/11/14 (αρ.συνδ ) 43,50 ΟΤΕ Α.Ε. ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ 08/09/14-07/11/14 (αρ.συνδ ) 82,50 ΟΤΕ Α.Ε. ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ) 77,00 ΟΤΕ Α.Ε. ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ 08/09/14-07/11/14 (αρ.συνδ ) 42,50 ΟΤΕ Α.Ε. ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ) 30,50 ΟΤΕ Α.Ε. ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ 23/09/14-22/11/14 (αρ.συνδ ) 79,50 ΟΤΕ Α.Ε. ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ 23/09/14-22/11/14 (αρ.συνδ ) 95,50 ΟΤΕ Α.Ε. ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ 23/09/14-22/11/14 (αρ.συνδ ) 296,50 ΟΤΕ Α.Ε. ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ 23/09/14-22/11/14 (αρ.συνδ ) 82,50 ΟΤΕ Α.Ε. ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ 23/09/14-22/11/14 (αρ.συνδ ) 45,00 ΟΤΕ Α.Ε. ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ 23/09/14-22/11/14 (αρ.συνδ ) 94,00 ΟΤΕ Α.Ε. ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ 23/09/14-22/11/14 (αρ.συνδ ) 40,00 ΟΤΕ Α.Ε. ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ 23/09/14-22/11/14 (αρ.συνδ ) 109,50 ΟΤΕ Α.Ε. ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ 23/09/14-22/11/14 (αρ.συνδ ) 127,50 ΟΤΕ Α.Ε. ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ 01/10/14-30/11/14 (αρ.συνδ ) 69,50 ΟΤΕ Α.Ε. ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ 08/10/14-07/12/14 (αρ.συνδ ) 40,50 ΟΤΕ Α.Ε. ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ 08/10/14-07/12/14 (αρ.συνδ ) 85,50 ΟΤΕ Α.Ε. ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ 08/10/14-07/12/14 (αρ.συνδ ) 43,50 ΟΤΕ Α.Ε. ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ 08/10/14-07/12/14 (αρ.συνδ ) 128,50 ΟΤΕ Α.Ε. ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ 08/10/14-07/12/14 (αρ.συνδ ) 53,50 ΟΤΕ Α.Ε. ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ 08/10/14-07/12/14 (αρ.συνδ ) 9

Στοιχεία έως 31.7.2015 του Ν.4305/2014. Σύνολο

Στοιχεία έως 31.7.2015 του Ν.4305/2014. Σύνολο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2015 έως 31/07/2015 Στοιχεία έως 31.7.2015 του Ν.4305/2014 Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 12 η του μηνός Μαρτίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 13 : 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 18 η του μηνός Μαίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 12 : 30, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 12 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 13 : 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΕ5ΟΩΕΤ-ΝΞΘ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 188/2013

Α Α: ΒΕ5ΟΩΕΤ-ΝΞΘ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 188/2013 Αριθµός απόφασης 188/2013 Α Α: ΒΕ5ΟΩΕΤ-ΝΞΘ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 9/2013 κατεπείγουσας συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παραγραφή Υποχρεώσεων του ήµου Κατερίνης

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 71365/19.12.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 71365/19.12.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 71365/19.12.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 52 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 18.12.2014 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 2 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων 5.121.003. παρελθ.ετών 617.955,89 2

Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων 5.121.003. παρελθ.ετών 617.955,89 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ.: 2537/09-03-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Απόσπασµα από το 4/2015 ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡ. ΕΤΟΥΣ 2013 14-1-2013 21-1-2013

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡ. ΕΤΟΥΣ 2013 14-1-2013 21-1-2013 ΑΠ.ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡ. ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡ. ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΜΕΡΟΜ ΗΝΙΑ 1 Εκλογή αντιπροέδρου Οικονοµικής Επιτροπής ΜΙΧΑΗΛΙ ΗΣ 2 Ανάθεση σε συµβολαιογράφο σύνταξης συµβολαίου αποδοχής κληρονοµίας ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 8/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 8/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β4Β7ΩΗΓ-ΑΡ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 29/3/2012

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 30/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουλίου 2014

Πρακτικό 30/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουλίου 2014 Πρακτικό 30/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουλίου 2014 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 30 η Ιουλίου 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Οικονοµικό Έτος: Ηµ/νία Εκτύπωσης: 2015 08/07/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015 Κωδικός Λογαριασµού Κ.Α.Ε. : 0 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης. Επωνυµία Αιτιολογία Ποσό Κ.Α. ΑΙΤΙΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ

Αρ. Έκδοσης. Επωνυµία Αιτιολογία Ποσό Κ.Α. ΑΙΤΙΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 24η του µήνα Απριλίου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/05/2015 έως 31/05/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/05/2015 έως 31/05/2015 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 9.095.331,51 1.902.873,48 1.804.797,92 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.493.165,62 332.534,15 328.732,15 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 1.493.165,62 332.534,15 328.732,15 02.00.60

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΔΑ: ΒΕΙΩΩΗΓ-2Σ8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 23/1/2013

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 7080 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. Πρωτ. : 7080 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5.

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5. 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 00-603. Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6031. τακτικά επιδόματα) Διαμορφωθείσες μέχρι 18/11/2011 Ενταλθείσες μέχρι 18/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 4/2015 από 20/3/2015. Στην

Διαβάστε περισσότερα

Της από 13/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 7/13-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 126/2015

Της από 13/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 7/13-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 126/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 13/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 7/13-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 126/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..24η/2012.. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 4568ΩΨΛ-6Τ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 200/2011

Α Α: 4568ΩΨΛ-6Τ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 200/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 200/2011 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 33/2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου. Θέµα: Ετήσιο πρόγραµµα δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 122/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων έτους 2012 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 122/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων έτους 2012 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.11/ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 122/ ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων έτους Στην Κατερίνη και στην αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ - ΕΣΜΕΥΣΗ

Θ Ε Μ Α : «ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ - ΕΣΜΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 7 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 89 /2014 Θ Ε Μ Α : «ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ - ΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ».

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014

Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014 Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 7 η Νοεµβρίου 2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 30 / 31-10-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 13:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 19 /2013 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 183.551,20 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 867.512,32 724.164,26 895.599,01 0,00 48.000,00 33.864,26 25.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 183.551,20 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 867.512,32 724.164,26 895.599,01 0,00 48.000,00 33.864,26 25. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2013 Κωδικός Αριθµός Περιγραφή ιαµορφωµένος Ενταλθέντα Προηγ. Προτεινόµενος Εγκεκριµµένος Προηγ. Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα