ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: Επτανήσου 35 Τ.Κ.: Ερμούπολη, Σύρος Συντάκτρια/εισηγήτρια: Ρ. Δούναβη Ταχ. Δ/νση: Μπότσαρη 2-8 Τ.Κ.: Πειραιάς Τηλ : (213) Fax : (210) Πειραιάς Αρ. πρωτ: Σχετ: 2012: 17078/3561, 43807/9344, 46387/9908, 46307/9880, 51084/10961, 55416/11557, 55484/11580, 56943/12093, 55713/11651, 57757/12350, 51713/11127, 59966/ : 5354/1632, 46387/9908, 8233/2478, 11065/3214, 12790/3567, 13844/3797, 14098/3812, 16679/4431, 17395/4576, 20040/5160, 19925/5153, 20216/5205, 20916/5394, 21040/5403, 24376/6177, 24686/6223, 34246/ : 35910, 72185, : 2323, 6126 ΠΡΟΣ : ΩΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου : «Εγκατάσταση και λειτουργία νέου Σταθμού Βάσης (Σ/Β) κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας COSMOTE Κινητές Τηλ/νίες Α.E. επί εδάφους με κωδικό SANTO/X2 ( ) στη θέση Νεκροταφείο αυτοκινήτων στην περιοχή Πύργου Καλλίστης Δήμου Θήρας, Νήσου Θήρας, Νομού Κυκλάδων, εντός περιοχής ΝΑTURA2000». Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ: 1. Τις διατάξεις του Ν.2503/97 (ΦΕΚ 107/Α/97) «Διοίκηση, οργάνωση, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.», ως ισχύει. 2. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/ ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», ως ισχύει. 3. Τον Ν.1650/86 «για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α), όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/02) και όπως αυτός ισχύει με το Ν.4014/11 (ΦΕΚ 209/Α/11). 4. Την Κ.Υ.Α /5387/ (ΦΕΚ 678/Β/90) που αναφέρεται στην «κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες. Περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός Περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν.1650/86», όπως ισχύει, και την ΚΥΑ 15393/2332/ (ΦΕΚ 1022/Β/ ), όπως συμπληρώθηκε με την Κ.Υ.Α. οικ /05 (ΦΕΚ 1002/Β/ ) και την Κ.Υ.Α. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ /07 (ΦΕΚ 435/Β/2007) και ως ισχύει. 5. Την ΚΥΑ Η.Π.11014/703/Φ104/ (ΦΕΚ 332/Β/ ) «Διαδικασία Προκαταρτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) και άλλες διατάξεις» (Α 91)», όπως αυτή ισχύει μετά την ισχύ του Ν.4014/11.

2 6. Το Π.Δ. 148/09 (ΦΕΚ 190/Α/09 «Περιβαλλοντική ευθύνη», ως ισχύει. 7. Το Ν.3028/ 02 (ΦΕΚ 153/Α/02) «Για την προστασία Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», ως ισχύει. 8. Το Ν.998/79 (ΦΕΚ 289/Α/79) περί «Προστασίας δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας», ως ισχύει. 9. Τις διατάξεις του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/ ) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», ως ισχύει. 10. Την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/ ) περί: «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/ (ΦΕΚ Α 209/2011)», τροποποιηθείσα με την αρ /2012 ΥΑ (ΦΕΚ 1565Β/2012) και ως ισχύει και το γεγονός ότι με βάση την παραπάνω Υ.Α. το έργο κατατάσσεται στην 12η Ομάδα και στην Α2 κατηγορία. 11. Το με Α.Π. ΕΥΠΕ οικ / έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ με θέμα «Παύση της κοινοποίησης προς τις Υπηρεσίες της Γενικής Δ/νσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ των ΑΕΠΟ, αδειών ή αποφάσεων που εκδίδονται από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τις Περιφέρειες», το οποίο περιήλθε στην Υπηρεσία μας στις Το Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112/Α/ ), περί: «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» ως ισχύει. 13. Την ΚΥΑ Η.Π.37111/2021/ (ΦΕΚ 1391/Β/ ) «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν. 3010/2002», ως ισχύει. 14. Την ΚΥΑ 9269/470/ (ΦΕΚ286/Β/ ), «Μέσα ένδικα προστασίας του κοινού κατά πράξεων ή παραλείψεων της Διοίκησης σχετικά με θέματα ενημέρωσης του κοινού κατά πράξεων ή παραλείψεων της Διοίκησης σχετικά με θέματα ενημέρωσης και συμμετοχής του κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων» 15. Την ΚΥΑ υπ αριθμό 21398/2012 (ΦΕΚ 1470/Β / ) «Ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), των αποφάσεων ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕΠΟ, σύμφωνα με το άρθρο 19α του Ν.4014/2011», 16. Την Εγκύκλιο 8 (α.π / ΑΔΑ Β4Λ90-00Ρ) «Λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση ΑΕΠΟ σε εφαρμογή του άρθρου 19α του Ν. 4014/2011». 17. Το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/ ), περί: «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος-εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ-Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων-εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ-Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» ως ισχύει. 18. Την Κ.Υ.Α /725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/ ), περί: «Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου Αντικατάσταση της υπ αριθ /1546/1997 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων» (604 Β)»», ως ισχύει. 19. Την Κ.Υ.Α /2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/ ), περί: «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης» ως ισχύει. 20. Το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/ ), περί: «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις», ως ισχύει. 21. Το Ν. 2801/2000 (ΦΕΚ 46/Α/ ), περί: «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις», ως ισχύει. 22. Την Κ.Υ.Α /3839/2000 (ΦΕΚ 1105/Β/ ), περί: «Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά» ως ισχύει. 23. Το Ν. 3431/06 (ΦΕΚ 13/Α/ ), «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις», ως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά το Ν. 4070/ Το Ν. 4053/2012 (ΦΕΚ 44/Α/ ), περί: «Ρύθμιση της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» ως ισχύει.

3 25. Το Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/ ), περί: «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις», ως ισχύει. 26. Την Κ.Υ.Α. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ /07 (ΦΕΚ 435/Β/ ), περί: «Διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης και Περιεχόμενο Περιβαλλοντικών μελετών για τις εγκαταστάσεις Κεραιών Σταθμών στην ξηρά, σύμφωνα με το άρθρο 31, παρ. 18 του Ν. 3431/06 (ΦΕΚ Α 13).», ως ίσχυε και ως ισχύει μετά την ισχύ του Ν.4014/ Το με Α.Π / έγγραφο του Τμήματος Καταπολέμησης Θορύβων & Ακτινοβολιών της Δ/νσης Ε.Α.Ρ.Θ. της Γενικής Δ/νσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ περί «Εφαρμογή του Ν. 3431/2006 για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες», ως ισχύει. 28. Την με Α.Π / Εγκύκλιο του Τμήματος Καταπολέμησης Θορύβων & Ακτινοβολιών της Δ/νσης Ε.Α.Ρ.Θ. της Γενικής Δ/νσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ περί «Εφαρμογή του Ν. 3431/2006 για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες», ως ισχύει. 29. Την με Α.Π. Π/105/014/ Εγκύκλιο της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας με θέμα «Καθορισμός ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στο περιβάλλον σταθμών κεραιών σε εφαρμογή του Νόμου 3431/2006 (ΦΕΚ/13/Α/ )» ως ισχύει. 30. Τις διατάξεις του Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις», ως ισχύουν. 31. Τις διατάξεις της ΚΥΑ 33318/3028/1998 (ΦΕΚ 1289/Β/1998) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων ( ενδιαιτημάτων ) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας», ως ισχύουν. 32. Το Π.Δ. (ΦΕΚ 139/Δ/ ) περί: «Καθορισμός ζώνης οικιστικού ελέγχου κατώτατου ορίου κατάτμησης. Πύργου και Θηρασίας, των νήσων Θήρας και Θηρασίας (Ν. Κυκλάδων)», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το ΦΕΚ 144/ΑΑΠ/ και ως ισχύει. 33. Το Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293/Α/ ), περί: «Ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει» ως ισχύει. 34. Την Κ.Υ.Α. Η.Π /549/Ε.103/2011 (ΦΕΚ 488/Β/ ), περί: «Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21 ης Μαΐου 2008», ως ισχύει. 35. Το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/ ), περί: «Αντικατάσταση της Κ.Υ.Α 98012/2001/96: «καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων» (40/Β) «μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων»» ως ισχύει. 36. Το Π.Δ. 117/2004 (ΦΕΚ 82/Α/ ), περί: «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των Οδηγιών ΕΟΚ 2002/95 (σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ΗΗΕ) και ΕΟΚ 2002/96 (σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού) του Συμβουλίου της 27 ης Ιανουαρίου 2003», ως ισχύει. 37. Την Κ.Υ.Α /2057/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1625/Β/2010), περί: «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των οδηγιών, 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και με την κατάργηση της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ και 2008/103/ΕΚ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, όσο αφορά την τοποθέτηση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στην αγορά, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», ως ισχύει. 38. Την με α. π. οικ /1799/ Εγκύκλιο της Δ/νσης Περιφερειακού Σχεδιασμού- Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Υ.ΠΕ.Κ.Α., σχετικά με την αποστολή της Ετήσιας Έκθεσης Παραγωγού Αποβλήτων, σε συμμόρφωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον κανονισμό 2150/2002 (ΕΚ) για τις στατιστικές των αποβλήτων, ως ισχύει. 39. Την Κ.Υ.Α /1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β/ ), περί: «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)», ως ισχύει.

4 40. Την αριθ. οικ.48963/ ΥΑ (ΦΕΚ 2703/Β/ ) «Προδιαγραφές περιεχομένου Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α της υπ αρ. 1958/ απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β 21), όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 7 του Ν.4014/2011 (Α 209)», ως ισχύει. 41. Την με αρ. π. οικ.17439/2596/φ.2.4 (ΠΕΣΠΑ)/ Απόφαση Γενικού Γραμματέα ΑΔΑ «Επικαιροποίηση Συγκρότησης Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ) Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2.α του άρθρου 13 του Ν.4014/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Ν.4064/2012» ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την με α. π. οικ /4995/Φ.2.4/ Απόφαση της Γενικής Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. 42. Την με α. π. Α.Δ.Α /3561/ υποβληθείσα Μ.Π.Ε. με τα συνοδεύοντα δικαιολογητικά αυτής (σχέδια, μελέτη κλπ) από την COSMOTE Κινητές Τηλ/νίες Α.E. (δια του εξουσιοδοτημένου από αυτήν κ. Σπύρου Παρασκευόπουλου), στη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧΕ. Νοτίου Αιγαίου Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και το με α. π. Α.Δ.Α /3561/ έγγραφο της Υπηρεσίας με το οποίο επεστράφη ο παραπάνω υποβληθέν φάκελος της Μ.Π.Ε. (μελέτη και συνοδεύοντα δικαιολογητικά), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθ. 4 παρ. 3β του Ν 4014/ Την με α. π. Α.Δ.Α /9344/ υποβληθείσα νέα Μ.Π.Ε. της COSMOTE Κινητές Τηλ/νίες Α.E. δια του κ. Σπύρου Παρασκευόπουλου στην Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧΕ. Νοτίου Αιγαίου Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και τα συνοδεύοντα δικαιολογητικά αυτής (μελέτη ΜΠΕ, σχέδια κλπ). 44. Τα με α. π. Α.Δ.Α /9908/ υποβληθέντα συμπληρωματικά στοιχεία από την COSMOTE Κινητές Τηλ/νίες Α.E. (δια του κ. Σπύρου Παρασκευόπουλου) στην Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧΕ. Νοτίου Αιγαίου Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. 45. Το με α. π. οικ /9880/ έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧΕ. Νοτίου Αιγαίου Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου προς τους ενδιαφερόμενους και τους μελετητές για 4 επιπλέον αντίτυπα φακέλου ΜΠΕ (μελέτη ΜΠΕ, σχέδια κλπ) και συμπληρωματικές διευκρινίσεις. 46. Το με α. π /8063/ (Α.Δ.Α.51084/10961/ ) έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδ/σμού, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με θέμα «Διαβίβαση συμπληρωματικών στοιχείων ΜΠΕ», με το οποίο διαβιβάστηκαν 10 αντίτυπα φακέλου Μ.Π.Ε. (εκ νέου- 2η σειρά μελέτης ΜΠΕ, σχέδια, συμπληρωματικό τευχίδιο κλπ). 47. Το γεγονός ότι στον υποβληθέντα φάκελο της ΜΠΕ (με το 43 σχετικό) καθώς και στα λοιπά υποβληθέντα συμπληρωματικά στοιχεία (με τα 44 και 46 σχετικά) εμπεριέχονται ως συνοδεύοντα δικαιολογητικά και τα εξής: α. Η με α. π / βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Θήρας περί πρόσβασης σε ιδιοκτησία (προσκομιζόμενη κατόπιν αιτούμενου στοιχείου του (42) σχετικού αναφερόμενου εγγράφου). β. Το με α. π. 7143/ έγγραφο- θετική γνωμοδότηση της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων Αττικής, (για το οποίο η Υπηρεσία δεν έκρινε ανάγκη διαβίβασης αντιγράφου του φακέλου της ΜΠΕ προς επαναγνωμοδότηση). γ. Η με α. π. 1090/111/2012 πράξη χαρακτηρισμού της Δ/νσης Δασών Ν. Κυκλάδων. δ. Το διαχειριστικό σχέδιο επικινδύνων και μη επικινδύνων αποβλήτων για το σταθμό βάσης. ε. Η με α. π. Υ.Δ. 2102/12 και η μετέπειτα (με το 52 σχετικό) με α. π. Υ.Δ. 2808/12 βεβαιώσεις χρήσεων γης της Υ.ΔΟΜ. του Δήμου Θήρας στ. Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης. ζ. Πίνακες με σχέδια περιβαλλοντικής διαχείρισης που αφορούν στην παρακολούθηση ανθρωπογενούς και ακουστικού περιβάλλοντος (44 σχετικό). 48. Το με α. π /10961/ έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧΕ. Νοτίου Αιγαίου Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με το οποίο διαβιβάσθηκε από ένα αντίγραφο του φακέλου της Μ.Π.Ε. για γνωμοδότηση στις παρακάτω υπηρεσίες: i) προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου, ii) προς το Τμήμα Περιβάλλοντος Κυκλάδων Π.Ν.Α., Περιφερειακή Ενότητα Θήρας, iii) προς το Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Δ/νσης Περιβαλ/κού Σχεδιασμού, Γεν. Δ/νσης Περιβάλλοντος του Υ.Π.Ε.Κ.Α. iv) προς την Δ/νση Δασών Ν. Κυκλάδων Α.Δ.Α., v) προς την ΚΑ Εφορεία Προϊστορικών Κλασσικών Αρχαιοτήτων του Υπ. Παιδ. Θρ. Πο. & Αθλ., vi) προς την 2η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων του Υπ. Παιδ. Θρ. Πο. & Αθλ. vii) προς την Ε.Ε.Α.Ε.

5 49. Τις με αρ. π /4166/ (α. π. Α.Δ.Α /11557/ ) και με α. π /3506/ (α. π. Α.Δ.Α /11580/ ) γνωμοδοτήσεις της Δ/νσης Δασών Ν. Κυκλάδων Α.Δ.Α. στις οποίες αναφέρεται ότι το σύνολο της έκτασης εμβαδού 580 τ. μ. είναι αγροτικής μορφής και ότι η γνωμοδότηση δεν άπτεται των αρμοδιοτήτων τους καθώς το έργο δεν πραγματοποιείται σε εκτάσεις δασικής ή χορτολιβαδικής μορφής. 50. Την με αρ. π /8274/ (α. π. ΑΔΑ 56943/12093/ ) αρνητική γνωμοδότηση του Τμήματος Περιβάλλοντος Κυκλάδων Π.Ν.Α. και τα αναφερόμενα σε αυτήν. 51. Το με α. π /8275/ (α. π. ΑΔΑ 57757/12350/ ) έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος Κυκλάδων Π.Ν.Α. (κατόπιν του με α. π /8360/ (α. π. Α.Δ.Α /11651/ ) εγγράφου του Τμήματος Περιβάλλοντος Κυκλάδων Π.Ν.Α. προς το Δήμο Θήρας καθώς και του με α. π. Α.Δ.Α. οικ /11127/ εγγράφου της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧΕ. Νοτίου Αιγαίου, Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου) και τα αναφερόμενα σε αυτό. 52. Την με α. π. Α.Δ.Α /12935/ υποβολή στη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧΕ. Νοτίου Αιγαίου, Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου από την COSMOTE Κινητές Τηλ/νίες Α.E. (δια του κ. Σπύρου Παρασκευόπουλου), συμπληρωματικών στοιχείων τα οποία είχαν ζητηθεί με το (45) σχετικό αλλά δεν είχαν προσκομιστεί στο (46) σχετικό και ξαναζητήθηκαν από τους ενδιαφερόμενους και τους μελετητές με το (48) σχετικό. 53. α. Την με αρ. π π.ε./ (α. π. ΑΔΑ 5354/1632/ ) θετική γνωμοδότηση για την Μ.Π.Ε. του σταθμού βάσης, της ΚΑ ΕΠΚΑ του Υπ. Παιδ. Θρ. Πο. & Αθλ., στην οποία αναφέρεται : «. με την προϋπόθεση της τήρησης όλων των όρων της κατωτέρω (β ) σχετικής Απόφασης.» β. Την παραπάνω αναφερόμενη (στο (53α) σχετικό) β σχετική Απόφαση της ΚΑ ΕΠΚΑ του Υπ. Παιδ. Θρ. Πο. & Αθλ., με α. π π. έ. / και τα αναφερόμενα και τους όρους που σε αυτήν αναγράφονται. 54. Το με α. π /9908/π. έ./ υπενθυμιστικό έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧΕ. Νοτίου Αιγαίου Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, προς την 2 η Ε.Β.Α. του Υπ. Παιδ. Θρ. Πο. & Αθλ. και την Ε.Ε.Α.Ε. για τις γνωμοδοτήσεις τους επί της Μ.Π.Ε. του σταθμού βάσης, οι οποίες και κρίνονται ουσιώδεις. 55. Το με α. π. 8211/299/ (α. π. Α.Δ.Α. 8233/2478/ ) έγγραφο-γενικές κατευθύνσεις του Τμήματος Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, της Γεν/κης Δ/νσης Περιβάλλοντος του Υ.Π.Ε.Κ.Α. και τα αναφερόμενα σε αυτό (ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟ). 56. Το γεγονός ότι δεν είχαν εισέλθει στην Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧΕ. Νοτίου Αιγαίου, Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου οι απαντήσεις - γνωμοδοτήσεις της Ε.Ε.Α.Ε., της 2η Ε.Β.Α. του Υπ. Παιδ. Θρ. Πο. & Αθλ., και του Περιφερειακού Συμβουλίου Ν. Αιγαίου (αρμόδια Επιτροπή του) (48 σχετικό) εντός προθεσμιών που ορίζει ο νόμος, ορισμένων εκ των οποίων το περιεχόμενο εκτιμάται ως ουσιώδες και ισχύουν οι οικείες διατάξεις του Ν.4014/ Το γεγονός ότι προέκυψαν αντιφατικά δεδομένα από ορισμένες διαβιβασθείσες γνωμοδοτήσεις Φορέων και Υπηρεσιών (σε σχέση με αναφερόμενα στην ΜΠΕ). 58. Το με αρ. πρ. οικ /3214/ έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧΕ. Νοτίου Αιγαίου, Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με το οποίο διαβιβάστηκε στη Γενική Γραμματέα Α.Δ.Α. εισήγηση για εκτίμηση εισαγωγής- παραπομπής του έργου στο Περιφερειακό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕ.Σ.Π.Α.) Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, για τους λόγους που σε αυτό αναφέρονται και σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 59. Το με α. π /1797/ (α. π. Α.Δ.Α /3567/ ) έγγραφο του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων, Δ/νσης Διοίκησης, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με το οποίο διαβιβάστηκαν (ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ) στη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧΕ. Νοτίου Αιγαίου, Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου: α. η υπ' αριθ. 10/2013 Απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής, Αλιείας, Αγροτικής Βιοποικιλότητας, Ποιότητας Ζωής & Αειφόρου Ανάπτυξης της Υπαίθρου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την Μ.Π.Ε. του έργου-σ/β (αρνητική απόφαση κατά πλειοψηφία-εκπροθεσμη ημερ. συνεδρίασης Επιτροπής ) και β. απόσπασμα του από φύλλου της εφημερίδας «ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ» Σύρου στο οποίο δημοσιεύτηκε η ανακοίνωση για δημοσιοποίηση της Μ.Π.Ε. του έργου. 60. Το με α. π. 1203/ (α. π. Α.Δ.Α /3797/ ) έγγραφο της Επιτροπής Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής, Αλιείας, Αγροτικής Βιοποικιλότητας, Ποιότητας Ζωής & Αειφόρου Ανάπτυξης της Υπαίθρου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με το οποίο κοινοποιήθηκαν στη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧΕ. Νοτίου Αιγαίου, Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου:

6 α. Το με α. π /9143/ έγγραφο διατύπωση άποψης (εισήγησης) του Τμήματος Περιβάλλοντος Κυκλάδων Π.Ν.Α. στην Επιτροπή Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής, Αλιείας, Αγροτικής Βιοποικιλότητας, Ποιότητας Ζωής & Αειφόρου Ανάπτυξης της Υπαίθρου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για την Μ.Π.Ε. του Σ/Β (γνωμοδοτεί αρνητικά) και β. Η υπ αριθ. 490/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θήρας για την ΜΠΕ του έργου- Σ/Β (γνωμοδοτεί ομόφωνα αρνητικά ημερ. συνεδρίασης ). 61. Το με α. π /2039/ (α. π. Α.Δ.Α /3812/ ) έγγραφο του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων, Δ/νσης Διοίκησης, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με το οποίο αποστάλθηκε συμπληρωματικά στη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧΕ. Νοτίου Αιγαίου, Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου το παραπάνω αναφερόμενο (60) σχετικό έγγραφο της Επιτροπής (με τα α και β συνοδευτικά έγγραφα αυτού). 62. Το με α. π /1924/Φ.ΠΕΣΠΑ/ (α. π. Α.Δ.Α /4431/ ) έγγραφο διαβίβασης, κατόπιν εντολής της Γενικής Γραμματέως, του Γεν. Δ/ντη της Γεν. Δ/νσης ΧΩ.ΠΕ.ΠΟ. Α.Δ.Α. φακέλου Μ.Π.Ε. του έργου (Σ/Β) στο ΠΕΣΠΑ Α.Δ.Α. (προκειμένου να εισαχθεί στο ΠΕ.Σ.Π.Α. για γνωμοδότηση), κοινοποιηθέν στη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧΕ. Ν. Αιγαίου, Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. 63. Το με α. π /4576/ ενημερωτικό έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧΕ. Νοτίου Αιγαίου Α.Δ.Α. προς τους ενδιαφερόμενους (εταιρεία και μελετητές) για την εξέλιξη της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης. 64. Το με αρ. π. οικ /5160/ έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧΕ. Νοτίου Αιγαίου Α.Δ.Α. με το οποίο διαβιβάστηκαν για εισαγωγή στο Περιφερειακό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕ.Σ.Π.Α.) Α.Δ.Α. οι φάκελοι 3 θεμάτων που αφορούσαν θέματα της με α. π. οικ /2878/Φ.ΠΕΣΠΑ/ (α. π. Α.Δ.Α /5153/ ) πρόσκλησης της Γενικής Γραμματέας Α.Δ.Α., μεταξύ των οποίων και ο φάκελος της Μ.Π.Ε του στο θέμα αναφερόμενου σταθμού βάσης. 65. Το με α. π /5205/ δεύτερο ενημερωτικό έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧΕ. Νοτίου Αιγαίου Α.Δ.Α. προς τους ενδιαφερόμενους (εταιρεία και μελετητές) για την εξέλιξη της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης. 66. Το με α. π. Μ.ι./411/483/ (α. π. Α.Δ.Α /5394/ αποσταλθέν με FAX) ενημερωτικό- απαντητικό έγγραφο της Ε.Ε.Α.Ε. ως προς τα αναφερόμενα του (54) σχετικού. 67. Το με α. π. 607/ (α. π. Α.Δ.Α /5403/ αποσταλθέν με FAX) ενημερωτικόαπαντητικό έγγραφο της 2 ης Ε.Β.Α. του Υπ. Παιδ. Θρ. Πο. & Αθλ. ως προς τα αναφερόμενα του (54) σχετικού. 68. Το απόσπασμα του πρακτικού της με αρ. 2/ Συνεδρίασης του ΠΕ.Σ.Π.Α./Α.Δ.Α. στον Πειραιά, μεταξύ των οποίων και η σχετική γνωμοδότηση για το 4ο θέμα (του θέματος παρούσας) σύμφωνα με την οποία το ΠΕ.Σ.Π.Α. γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά για την έκδοση Α.Ε.Π.Ο.με την προϋπόθεση να περιέλθουν στην Υπηρεσία οι γνωμοδοτήσεις της ΕΕΑΕ και της 2ής ΕΒΑ και να είναι θετικές και να διασφαλιστεί από την Υπηρεσία η πλήρης τεκμηρίωση του μελετητή για την ύπαρξη επαρκούς νόμιμης οδικής πρόσβασης στο γήπεδο της εγκατάστασης. το οποίο διαβιβάστηκε με το αρ. π /2877/Φ. ΠΕΣΠΑ/ (α.π /6177/ ) έγγραφο της Προέδρου του ΠΕ.Σ.Π.Α./ Α.Δ.Α. 69. Το με α. π /6223/ έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧΕ. Νοτίου Αιγαίου Α.Δ.Α. προς ΕΕΑΕ, 2 η ΕΒΑ και μελετητές για προσκόμιση απαιτητών εκκρεμουσών γνωμοδοτήσεων και απαιτητών επιπλέον στοιχείων μετά από σχετική γνωμοδότηση του ΠΕ.Σ.Π.Α./Α.Δ.Α. (68 σχετικό) 70. Το με α. π. 1873/ (α. π. Α.Δ.Α /8281/ ) ενημερωτικό-απαντητικό έγγραφο της 2 ης Ε.Β.Α. του Υπ. Παιδ. Θρ. Πο. & Αθλ. ως προς τα αναφερόμενα του (69) σχετικού. 71. Το με α. π /8281/ ενημερωτικό έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧΕ. Νοτίου Αιγαίου Α.Δ.Α. προς τους ενδιαφερόμενους (εταιρεία και μελετητές) για το (70) σχετικό. 72. Την με αρ. π /57669/1594/ (α. π. ΑΔΑ 35910/ ) θετική γνωμοδότηση- Αποφαση για την εγκατάσταση του στο θέμα αναφερόμενου Σ/Β, της 2 ης ΕΒΑ του Υπ. Πο. & Αθλ., και τα αναφερόμενα και τους όρους που σε αυτήν αναγράφονται. 73. Το με α. π / υπενθυμιστικό έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧΕ. Νοτίου Αιγαίου Α.Δ.Α. προς ΕΕΑΕ και μελετητές και τα αναφερόμενα σε αυτό. 74. Η με α. π. Μ.ι./411/1467/ (α. π. Α.Δ.Α / ) σύμφωνη γνώμη της Ε.Ε.Α.Ε. για το στο θέμα αναφερόμενο έργο και τα αναφερόμενα σε αυτήν (όροι).

7 75. Τα με α. π. Α.Δ.Α. 2323/ υποβληθέντα συμπληρωματικά στοιχεία από την COSMOTE Κινητές Τηλ/νίες Α.E. (δια του κ. Σπύρου Παρασκευόπουλου) στην Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧΕ. Νοτίου Αιγαίου Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. 76. Το με α. π. Υ.ΔΟΜ. Θήρας 134/ έγγραφο βεβαίωσης νομιμότητας δρόμου της Υπηρεσίας δόμησης Δήμου Θήρας με συν/νο Τ.Δ., το οποίο υποβλήθηκε εις τριπλούν στην Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧΕ. Νοτίου Αιγαίου Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με την α. π. ΑΔΑ 6126/ αίτηση της COSMOTE Κινητές Τηλ/νίες Α.E. (δια του κ. Σπύρου Παρασκευόπουλου). 77. Το γεγονός ότι ο φάκελος της ΜΠΕ του έργου του θέματος υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας πριν την έναρξη ισχύος της αριθ. οικ.48963/ ΥΑ (ΦΕΚ 2703/Β/ ) οπότε η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων γίνεται με έκδοση απόφασης κατά τις προηγούμενες ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 3 της Υ.Α.). 78. Το Ν. 4316/2014 «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 270/Α/ )ως ισχύει. 79. Τις διατάξεις του Ν.2647/98 (ΦΕΚ 237 Α /98) και την με αρ /3281/ ΚΥΑ (ΦΕΚ 1463Β/ ) «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας..κ.λπ.», ως ισχύουν. 80. Την αρ. οικ.45076/5738/ Απόφαση της Γενικής Γραμματέα ΑΔΑ (ΦΕΚ 3181/Β/ ) περί παροχής εξουσιοδότησης πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Γενικού Γραμματέα». 81. Το γεγονός ότι με βάση την αρ. οικ.45076/5738/ Απόφαση Γενικής Γραμματέως Α.Δ.Α. για Παροχή Εξουσιοδότησης Πράξεων και Εγγράφων (ΦΕΚ 3181/Β/ ), η υπογραφή της Παρούσης ανήκει στο Γενικό Γραμματέα Α.Δ.Α. 82. Την υπ αριθ. 4 της Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου με Θέμα: «Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας» (ΦΕΚ 24 Α). 83. Τις διατάξεις του αρ. 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/ ) (Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπ. Εσωτερικών) περί αναπλήρωσης του Γενικού Γραμματέα Α.Δ. Αιγαίου και άσκησης καθηκόντων όταν η θέση είναι κενή από τον αρχαιότερο Γενικό Δ/ντη. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Εγκρίνουμε τους κάτωθι περιγραφόμενους περιβαλλοντικούς όρους και περιορισμούς για την εγκατάσταση και λειτουργία του αναφερόμενου στο θέμα έργου, ως αυτό περιγράφεται στη μελέτη (Μ.Π.Ε.) που συνοδεύει την παρούσα (κείμενο, σχέδια, χάρτες, κλπ) και στα συμπληρωματικά στοιχεία αυτής, η εφαρμογή και τήρηση των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εγκατάσταση και λειτουργία του έργου, βαρύνουν τον φορέα εγκατάστασης και λειτουργίας του, καθώς και πάντα κατά το νόμο υπόχρεο, ως εξής: Α. ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. Πρόκειται για εγκατάσταση και λειτουργία νέου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας COSMOTE Κινητές Τηλ/νίες Α.E. στη περιοχή Πύργου Καλλίστης Δήμου Θήρας, Νήσου Θήρας, Νομού Κυκλάδων, εντός περιοχής ΝΑTURA 2000 και εκτός ορίων οικισμού και σχεδίου πόλεως, με κωδ. ονομασία SANTO/X2 ( ), όπως απεικονίζεται στα τοπογραφικά διαγράμματα - κατόψειςτομές, τα υπογεγραμμένα από τον κ. ΣΠΥΡΟ ΧΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟ- ΚΟΛΙΑ πολιτικό μηχανικό που επισυνάπτονται στην Μ.Π.Ε. και τα οποία συνοδεύουν την παρούσα Απόφαση. Η θέση εγκατάστασης βρίσκεται εντός των ορίων της περιοχής «Σαντορίνη, Νέα και Παλιά Καμένη, Προφήτης Ηλίας» με κωδικό GR η οποία είναι ενταγμένη στο δίκτυο NATURA 2000 ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ), εντός βιοτόπου Corine με κωδικό Α και εντός τοπίου Ιδιαιτέρου Φυσικού κάλους (ΤΙΦΚ) με κωδικό ΑΤ Η πρόσβαση στο αγροτεμάχιο- γήπεδο εξασφαλίζεται από νόμιμους δρόμους σύμφωνα με την (76) σχετική του προοιμίου της παρούσας βεβαίωση της Υ.ΔΟΜ Δήμου Θήρας και το ΤΔ που τη συνοδεύει, το οποίο προκύπτει ίδιο με το τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:200, το υπογεγραμμένο από τον κ. ΣΠΥΡΟ ΧΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟ- ΚΟΛΙΑ πολιτικό μηχανικό που επισυνάπτεται στην Μ.Π.Ε. και το οποίο συνοδεύει την ΜΠΕ και την παρούσα και στα οποία περιλαμβάνεται και οδοιπορικό σκαρίφημα πρόσβασης στον χώρο εγκατάστασης του Σταθμού Βάσης.

8 Στοιχεία Σταθμού Βάσης: Στοιχεία φορέα έργου: COSMOTE Κινητές Τηλ/νίες Α.E. Κηφισίας 44- Τ.Κ , Μαρούσι Συντεταγμένες θέσης Σ/Β (ιστού): φ: 36 ο Ν και λ: 25 ο Ε Έκταση γηπέδου εγκατάστασης: 580,00 τ.μ. Το έργο αφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού βάσης της COSMOTE Κινητές Τηλ/νίες Α.E. με παράλληλη διαμόρφωση προσπέλασης -επιφανειακή απόξεση φυτικών και ομαλοποίηση σε μήκος 12μ. και πλάτος 2μ. περίπου- εντός του γηπέδου και μέχρι τον χώρο εγκατάστασης του Σ.Β. της Cosmote Α.Ε. όπως απεικονίζεται στο ΤΔ κλίμακας 1:200 που συνοδεύει την Μ.Π.Ε. και την παρούσα. Το συνολικό εμβαδόν του γηπέδου εγκατάστασης ανέρχεται σε 580,0 τ.μ. εκ των οποίων ο σταθμός θα καταλαμβάνει τα 210,48 τ.μ. περίπου, όπως αναφέρεται στην ΜΠΕ και απεικονίζεται στο ΤΔ (σχέδιο D001) που τη συνοδεύει. Σύμφωνα με τον φάκελο της υποβληθείσας Μ.Π.Ε. το συνολικό έργο θα περιλαμβάνει τα παρακάτω επιμέρους έργα και εγκαταστάσεις: Οδός Προσπέλασης: Εντός του ευρύτερου γηπέδου και μέχρι το χώρο εγκατάστασης του Σ/Β θα διαμορφωθεί οδός προσπέλασης μήκους 12μ και πλάτους 2μ. περίπου, με επιφανειακή απόξεση των φυτικών και ομαλοποίηση. Ιστός ανάρτησης κεραιών: Ένας μεταλλικός δικτυωτός ιστός τετραγωνικής διατομής επί του οποίου θα αναρτηθούν οι κεραίες και οι μικροκυματικές ζεύξεις και ο οποίος θα εδραστεί επί εδάφους (επί κατασκευαζόμενου βάθρου από οπλισμένο σκυρόδεμα). Το συνολικό ύψος του ιστού από το έδαφος θα ανέρχεται σε 44,06μ. συμπεριλαμβανομένου και του αλεξικέραυνου (ύψους 2,06μ.) που θα τοποθετηθεί στην κορυφή του. Τα χαρακτηριστικά του ιστού στήριξης των κεραιοδιατάξεων είναι: ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΙΣΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΡΑΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Α COSMOTE 3 ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΩΝ ΖΕΥΞΕΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΛΛΩΝ 0 ΚΕΡΑΙΟΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΥΨΟΣ ΙΣΤΟΥ (m) 44,06 (με το αλεξικέραυνο) ΥΨΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ 0,00 (m) ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΕΔΑΦΟΥΣ (m) 420,50 29 Οικίσκοι εξοπλισμού: για την τοποθέτηση των απαραίτητων μηχανημάτων για τη λειτουργία του σταθμού βάσης της COSMOTE Κινητές Τηλ/νίες Α.E. (υποστηρικτικός/ τηλεπικοινωνιακός και ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός π.χ. μηχανήματα υποστήριξης των κεραιών, κλιματιστική μονάδα και ότι άλλο αναφέρεται στην υποβληθείσα ΜΠΕ και τα συμπληρωματικά αυτής) δε θα τοποθετηθεί προκατασκευασμένος οικίσκος αλλά κτίσμα κατάλληλων διαστάσεων, ενταγμένο μορφολογικά στο περιβάλλον (σύμφωνα με τους αναφερόμενους όρους της 53β σχετικής του προοιμίου της παρούσας της ΚΑ ΕΠΚΑ) για την έγκριση του οποίου να υποβληθεί στην ΚΑ ΕΠΚΑ και στην Υπηρεσία μας η σχετική Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΤΕΠΕΜ).

9 Κεραίες: στο σταθμό θα εγκατασταθούν και θα λειτουργούν οι παρακάτω κεραίες με τα περιγραφόμενα τεχνικά τους χαρακτηριστικά: Α/Α ΚΕΡΑΙΟΔΙΑΤΑΞΗΣ 1Α 1Β 1Γ 2A 2Β 2Γ 3Α 3Β 3Γ ΙΣΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ A Α Α Α Α Α Α Α Α ΠΑΡΟΧΟΣ COSMOTE COSMOTE COSMOTE COSMOTE COSMOTE COSMOTE COSMOTE COSMOTE COSMOTE ΥΠΗΡΕΣΙΑ DCS- GSM-900 UMTS DCS- GSM-900 UMTS DCS- GSM-900 UMTS ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ(MHz) ΑΖΙΜΟΥΘΙΟ (deg) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΙΣΗ ψ ΥΨΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ 40,5 40,5 40,5 40,5 40,5 40,5 40,5 40,5 40,5 ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΣΗ ΙΣΤΟΥ (m) ΜΗΚΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ 2,574 2,574 2,574 2,574 2,574 2,574 2,574 2,574 2,574 (m) ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΕΞ.ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΕΡΑΙΑΣ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΥ ρ(m) ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ANDREW ANDREW ANDREW ANDREW ANDREW ANDREW ANDREW ANDREW ANDREW ΜΟΝΤΕΛΟ/ΤΥΠΟΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΛΟΒΟΥ Gm (dbi) ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ (ΦΕΡΟΥΣΩΝ) ΙΣΧΥΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΚΕΡΑΙΟΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑ ΦΕΡΟΥΣΑ W) TBXLH -6565C- TBXLH -6565C- TBXLH -6565C- TBXLH -6565C- TBXLH -6565C- TBXLH -6565C- TBXLH -6565C- VTM TBXLH -6565C- VTM TBXLH -6565C- VTM 14,5 15,4 14,9 14,5 15,4 14,9 14,5 15,4 14, Ο σταθμός βάσης θα φιλοξενεί συνολικά το ανώτερο έως και 29 μικροκυματικές ζεύξεις. Ο Σταθμός Βάσης αποτελείται επίσης από : Τα ηλεκτρονικά-ηλεκτρολογικά συστήματα-μηχανήματα υποστήριξης των κεραιών (καμπίνες πομποδεκτών, τροφοδοσίας, radiolink, συστοιχίες συσσωρευτών κλειστού τύπου μολύβδου, κλιματιστικού κλπ). Φωτο-χρωμοσήμανση του ιστού (σύμφωνα με όποιες τυχόν οδηγίες της Υ.Π.Α. όρος Ε.11). Υποστηρικτικές κατασκευές (ερμάριο της ΔΕΗ από οπλισμένο σκυρόδεμα, περιμετρική περίφραξη, κύρια είσοδος). Σύστημα αντικεραυνικής προστασίας (αλεξικέραυνο, γειώσεις κλπ). Ένα οικίσκο- κτίσμα για την στέγαση των υποστηρικτικών ηλεκτρονικών-ηλεκτρολογικών συστημάτων συμπυκνωτής έξω )-μηχανημάτων των ανωτέρω κεραιών όπως αναφέρεται παραπάνω και έναν προσωρινό οικίσκο (διαστάσεων 2,79μ. x 2.47μ. x 2,70μ.) για την τοποθέτηση γεννήτριας (Η/Ζ) για την αρχική ηλεκτροδότηση του σταθμού για διάστημα το πολύ 2 μηνών οπότε και θα απομακρυνθεί με τα παρελκόμενα αυτής (δεξαμενή καυσίμου για τη γεννήτρια κλπ). Αναλυτικά οι τεχνικές λεπτομέρειες, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, η θέση εγκατάστασης και οι προδιαγραφές του έργου και γενικότερα περιγραφή όλων των επιμέρους τεχνικών χαρακτηριστικώνστοιχείων του έργου, περιγράφονται στην υποβληθείσα Μ.Π.Ε. και τα συμπληρωματικά στοιχεία αυτής και αποτυπώνονται στους χάρτες και τα σχέδια που συνοδεύουν την παρούσα Απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα αυτής.

10 Β. ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Με βάση τον Ν. 4070/ 2012, άρθρο 30 «Ρυθμίσεις σχετικά με την εγκατάσταση κεραιών» και εφόσον η απόσταση του στο θέμα αναφερόμενου σταθμού κινητής τηλεφωνίας είναι μεγαλύτερη των 300μ. από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων, θα πρέπει τα όρια έκθεσης του κοινού να μην υπερβαίνουν το 70% των τιμών που καθορίζονται στα άρθρα 2-4 της ΚΥΑ 53571/3839 (ΦΕΚ1105/Β / ) ως ισχύει. Σε περίπτωση που η απόσταση του σταθμού είναι μικρότερη των 300μ. από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων θα πρέπει τα όρια έκθεσης του κοινού να μην υπερβαίνουν το 60% των τιμών που καθορίζονται στα άρθρα 2-4 της ΚΥΑ 53571/3839 (ΦΕΚ1105/Β/ ) ως ισχύουν. Για τις εργασίες συντήρησης των κλιματιστικών μονάδων του σταθμού βάσης ισχύουν οι διατάξεις της Κ.Υ.Α /1829/Ε103/2007 (ΦΕΚ 1827/Β/2007), ως εκάστοτε ισχύει, και των σχετικών Ευρωπαϊκών Κανονισμών. Γ. ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΕΙΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1) Αέρια απόβλητα: Οι επιτρεπόμενες τιμές συγκέντρωσης ρυπαντικών φορτίων καθορίζονται στις διατάξεις της Κ.Υ.Α. Η.Π /549/Ε.103/2011 (ΦΕΚ 488/Β/ ), της ΚΥΑ με αρ. Η.Π /1075/Ε103/2007 (ΦΕΚ 920/Β/ ) και του Π.Δ. 1180/81(ΦΕΚ 293/Α/ ) ως ισχύουν. 2) Υγρά απόβλητα: Κατά την κατασκευή του έργου δεν θα γίνεται διάθεση λυμάτων σε φυσικούς αποδέκτες. Η λειτουργία του σταθμού βάσης δε προκαλεί εκπομπή υγρών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση της τήρησης των προβλεπόμενων από τη σχετική νομοθεσία για την διαχείριση λιπαντικών ουσιών. 3) Στερεά απόβλητα: Η εν γένει διαχείριση και διάθεσή τους να γίνεται σύμφωνα με τις Κ.Υ.Α /2727/2003 (Φ.Ε.Κ. 1909/Β/ ) και ΚΥΑ 29407/3508/2002 (Φ.Ε.Κ. 1572/Β/ ) και το Ν. 4042/12 ως ισχύουν. 4) Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού: Η εν γένει διαχείριση τους να γίνεται σύμφωνα με τις προβλέψεις του Π.Δ. 117/2004 (ΦΕΚ 82/Α/ ) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 15/2006 (ΦΕΚ 12/Α/ ) και ισχύει. Η διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α 41624/2057/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1625/Β/2010) ως αυτή ισχύει. 5) Επικίνδυνα απόβλητα: Η εν γένει διαχείριση και διάθεσή τους να γίνεται σύμφωνα με τις προβλέψεις της Κ.Υ.Α 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/ ) ως εκάστοτε ισχύει. Η διαχείριση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/ ) ως ισχύει. Η διαχείριση των ρευμάτων των παραγόμενων αποβλήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/ ) ως ισχύει, να γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτόν και στα προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ εξουσιοδότησή του (μπαταρίες, συσσωρευτές, απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, απόβλητα λιπαντικά έλαια, μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων). Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον περιορισμό των εκπομπών καυσαερίων και σκόνης από την λειτουργία των χωματουργικών δομικών μηχανημάτων στην φάση κατασκευής του έργου.

11 Δ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΩΝ. Να τηρούνται τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/ ) ως εκάστοτε ισχύει και στην Κ.Υ.Α υπ αρ /2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β/ ), όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ υπ αρ. 9272/471/2007 (ΦΕΚ 286/Β/ ) και ισχύει. Κατά τη λειτουργία του σταθμού βάσης, η στάθμη θορύβου να μην υπερβαίνει τα 50db(A), μετρούμενη στα όρια του οικοπέδου. Οι πηγές θορύβου (π.χ. κλιματιστικά μηχανήματα κλπ) θα πρέπει να είναι άριστα ηχομονωμένες και με κατάλληλη έδραση ώστε να απορροφούνται οι κραδασμοί και ο θόρυβος. Τα κλιματιστικά μηχανήματα να ελέγχονται και να συντηρούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα για να εξασφαλίζεται η άριστη και εντός προδιαγραφών λειτουργία τους. Κατά τη διάρκεια εργασιών κατασκευής και εγκατάστασης του σταθμού βάσης να τηρούνται οι παρακάτω διατάξεις, ως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν: ΚΥΑ 56206/1613/86, (ΦΕΚ 570/Β/ ), Υ.Α. Α5/2375/1978 (ΦΕΚ 689/Β/1978), ΚΥΑ 69001/1921/88, (ΦΕΚ 751/Β/ ), ΚΥΑ 765/91, (ΦΕΚ 81/Β/ ) Ε. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΤΡΑ, ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ Ή ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ Ή ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. 1. Ο κύριος/φορέας του έργου φέρει ακέραια την ευθύνη για την τήρηση των όρων της παρούσας, έστω και εάν μέρος των εργασιών εγκατάστασης και λειτουργίας του έργου γίνει από οιονδήποτε τρίτο, και οφείλει την διευκόλυνση των αρμόδιων Υπηρεσιών σε περιπτώσεις ελέγχων και μετρήσεων πεδίου. 2. Ο φορέας του έργου δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης διατάξεων της κείμενης Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας, ανεξαρτήτως από την ύπαρξη σχετικής ρητής αναφοράς στους συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους που επιβάλλονται με την παρούσα Απόφαση. 3. Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση, απαραίτητη για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, να χορηγηθούν όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις. 4. Να εξασφαλίζονται κατά προτεραιότητα οι απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα προστασίας περιβάλλοντος, όπου αυτά επιβάλλονται. 5. Με μέριμνα του Φορέα του έργου να αποκλειστεί η δυνατότητα πρόσβασης του κοινού στο χώρο εγκατάστασης του Σταθμού Βάσης του θέματος, καθώς και η δυνατότητα αναρρίχησης του στον πυλώνα στήριξης των κεραιοδιατάξεων του με την κατασκευή περίφραξης, τη συντήρησή της και την ανάρτηση πινακίδας απαγόρευσης εισόδου στο χώρο. 6. Ο Φορέας του έργου υποχρεούται να έχει επί της πόρτας εισόδου διαρκώς αναρτημένη ευανάγνωστη ανεξίτηλη πληροφοριακή / προειδοποιητική πινακίδα, η οποία να πληροφορεί το κοινό ότι απαγορεύεται να εισέλθει εντός των ορίων του περιφραγμένου χώρου των εγκαταστάσεων και ιδίως να μην αναρριχηθεί επί των ιστών, στην οποία να αναγράφονται η επωνυμία του κατόχου/ φορέα του έργου, ο κωδικός και η ονομασία του Σ/Β, ο αριθμός της χορηγηθείσας άδειας από την ΕΕΤΤ, όπως και τηλέφωνα επικοινωνίας σε περιπτώσεις ανάγκης. 7. α)όλες οι εγκαταστάσεις και τα συνοδά του έργου να εναρμονίζονται με το χρωματικό, φυσικό και δομημένο περιβάλλον της περιοχής, πάντα σύμφωνα με τους όποιους τυχόν όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς των αρμόδιων οργάνων Πολεοδομικού ή και Αρχιτεκτονικού ελέγχου (ΕΠΑΕ) όπου προβλέπεται τέτοιος έλεγχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, λαμβανομένων υπόψη και των τυχόν ειδικών πολεοδομικών διατάξεων, όρων και περιορισμών που ισχύουν για τη νήσο Θήρα, αλλά και τους όρους και περιορισμούς της παρούσας. β)ο σταθμός να πληροί τους όρους και περιορισμούς που προβλέπονται στο σημείο (Ε) της παραγράφου (2) του άρθρου (1) του Ν.2801/2000 (ΦΕΚ 46/Α/2000), ως ισχύουν. 8. Να τηρούνται οι διατάξεις του Ν.3028/02 (ΦΕΚ 153/Α/ ) ως εκάστοτε ισχύουν. Να τηρηθούν οι όροι, προϋποθέσεις και περιορισμοί των αρμόδιων Αρχαιολογικών Υπηρεσιών. 9. Όλες οι απαιτούμενες εκσκαφικές εργασίες θα γίνουν υπό την επίβλεψη αρμόδιων υπαλλήλων της

12 ΚΑ ΕΠΚΑ και της 2 ης ΕΒΑ, οι οποίες να ειδοποιηθούν εγκαίρως και εγγράφως πριν την έναρξη των εργασιών. 10. Σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων, όλες οι εργασίες θα διακοπούν αμέσως και θα ακολουθήσει η απαιτούμενη σωστική ανασκαφική έρευνα, η οποία εφόσον κριθεί απαραίτητο, μπορεί να επεκταθεί και πέραν των ορίων του έργου και από τα αποτελέσματα της οποίας θα εξαρτηθεί η περαιτέρω πορεία του μετά από γνωμοδότηση των αρμόδιων οργάνων του Υπ. Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων. Η δαπάνη τυχόν ανασκαφής συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής του αναγκαίου προσωπικού (αρχαιολόγου, συντηρητή, τοπογράφου, εργατών), καθώς και το κόστος συντήρησης, μελέτης και δημοσίευσης των ευρημάτων θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 37, παρ.6 του ν 3028/02 «Για την Προστασία κληρονομίας». 11. Σε περίπτωση οποιασδήποτε τροποποίησης το έργο θα επανυποβληθεί προς έγκριση οπωσδήποτε στην 2 η ΕΒΑ σύμφωνα με τους όρους της (72) σχετικής του προοιμίου της παρούσας. 12. Να τηρούνται τα μέτρα περί ημερήσιας και νυκτερινής σήμανσης της κατασκευής (Σ/Β), ως αυτά επιβάλλονται από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.). Να τηρούνται τα προβλεπόμενα από τις Υ.Α. Δ3/Δ/35694/6190/2000 (ΦΕΚ 1133/Β/2000) και Υ.Α. Δ3/Δ/3271/781/2009 (ΦΕΚ 191/Β/09), ως εκάστοτε ισχύουν. 13. Ο φορέας του έργου να μεριμνήσει πριν την έναρξη εργασιών κατασκευής του έργου ώστε να ληφθεί η θετική σύμφωνη γνώμη της Υ.Π.Α. για την εγκατάσταση/κατασκευή και λειτουργία του Σ/Β του θέματος της παρούσας. Να τηρηθούν οι όποιοι τυχόν όροι, προϋποθέσεις, οδηγίες ή και περιορισμοί της Υ.Π.Α. για την εγκατάσταση και λειτουργία του έργου. Η σύμφωνη γνώμη της ΥΠΑ να κοινοποιηθεί στην Υπηρεσία μας για ενημέρωση του φακέλου της ΜΠΕ. 14. Επιπλέον, πριν την έναρξη εργασιών κατασκευής του έργου ο φορέας του έργου να μεριμνήσει για την θετική σύμφωνη γνώμη του ΓΕΕΘΑ/Γ2 για την εγκατάσταση/κατασκευή και λειτουργία του Σ/Β του θέματος της παρούσας. Να τηρηθούν οι όποιοι τυχόν όροι, προϋποθέσεις, οδηγίες ή και περιορισμοί του ΓΕΕΘΑ/Γ2 για την εγκατάσταση και λειτουργία του έργου. Η σύμφωνη γνώμη του ΓΕΕΘΑ/Γ2 να κοινοποιηθεί στην Υπηρεσία μας για ενημέρωση του φακέλου της ΜΠΕ. 15. Να εξασφαλίζεται η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων μέσω τήρησης των κανονισμών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις. 16. Μόνο κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναρριχάται σε κατασκευές στήριξης κεραιών. Το προσωπικό αυτό θα πρέπει να έχει εκπαιδευτεί σε όλες τις διαδικασίες αναρρίχησης και ειδικότερα στις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης που αφορούν αυτές τις δραστηριότητες. 17. Όλη η εγκατάσταση να πληροί τα στοιχεία της μελέτης που υποβλήθηκε στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε) για την έκδοση της (74) σχετικής του προοιμίου της παρούσας θετικής γνώμης της καθώς και τα αναφερόμενα στην παραπάνω (74) σχετική του προοιμίου της παρούσας θετική γνώμη της Ε.Ε.Α.Ε. αλλά και στη συνημμένη στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Μελέτη Ραδιοεκπομπών για την εκπομπή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας του Σταθμού Βάσης. Ειδικότερα, α)να τηρούνται τα προβλεπόμενα όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία όπως αυτά εκάστοτε ισχύουν, τα οποία καθορίζονται στην Κ.Υ.Α /3839/2000 (ΦΕΚ 1105/Β/2000) και σύμφωνα με το άρθρο 30, παράγραφοι 9 και 10 του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012) ως εκάστοτε ισχύουν. β) να τηρούνται όλες οι προδιαγραφές που δηλώνονται για τον εν λόγω σταθμό βάσης στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και στη Μελέτη Ραδιοεκπομπών. γ) όλη η εγκατάσταση να κατασκευαστεί- λειτουργεί βάση των σχεδίων που συνυποβάλλονται με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και τη μελέτη ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Απαγορεύεται αυστηρώς η τοποθέτηση άλλου τύπου κεραιοδιατάξεων στην εγκατάσταση χωρίς τον ανεφοδιασμό με τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία όποιες εγκρίσειςαδειοδοτήσεις. 18. Η εκπεμπόμενη ισχύς του Σταθμού Βάσης του θέματος να είναι ίση ή μικρότερη από αυτή που αναφέρεται στην υποβληθείσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) ώστε να τηρούνται τα όρια ασφαλούς έκθεσης του γενικού πληθυσμού στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία 19. Κατά τη λειτουργία του σταθμού βάσης να ελέγχονται περιοδικά και όπως αναφέρονται στο προτεινόμενη παρακολούθηση του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στο φάκελο της ΜΠΕ (μετρήσεις ανά εξάμηνο σε 3 τουλάχιστον σημεία του Σ/Β 2 κοντά στη βάση του ιστού και ένα στη είσοδο του

13 Σ/Β-), με ευθύνη του φορέα του έργου, τα όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η τήρησή τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τους όρους της παρούσας. 20. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί υπέρβαση των επιτρεπόμενων ορίων, ο κάτοχος της κεραίας υποχρεούται για την άμεση ενημέρωση της Υπηρεσίας μας. 21. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, κατόπιν ελέγχου από τον αρμόδιο φορέα (Ε.Ε.Α.Ε.) ή από άλλο εξουσιοδοτημένο φορέα, υπέρβαση των επιτρεπόμενων ορίων εκπεμπόμενης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας να εφαρμοστούν οι κυρώσεις της ΚΥΑ 53571/3839/2000 (ΦΕΚ 1105 Β / ), ως ισχύουν. 22. Τα όποια απαιτούμενα για την κατασκευή του έργου αδρανή υλικά να εξασφαλισθούν από νομίμως αδειοδοτημένα λατομεία. 23. Απαγορεύεται η λήψη δανείων υλικών από εκτάσεις πέριξ του έργου χωρίς τις απαιτούμενες αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και τις λοιπές άδειες. 24. Απαγορεύεται η αυθαίρετη αμμοληψία από κοίτες ρεμάτων, χειμάρρων κλπ. 25. Σε κάθε περίπτωση μεταφοράς χαλαρών υλικών (π.χ. άμμος, χαλίκι, μπάζα, κλπ), απαγορεύεται η υπερπλήρωση των οχημάτων και επιβάλλεται η κάλυψη των μεταφερόμενων υλικών με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποφεύγεται η διασπορά σκόνης ή σωματιδίων κατά τη μεταφορά των υλικών. 26. Για την προστασία των υδάτων και του εδάφους από διαρροές ορυκτελαίων, καυσίμων κλπ., θα πρέπει να έχει προβλεφθεί η ύπαρξη και χρήση κατάλληλων προσροφητικών υλικών όπως άμμος, ροκανίδι κ.ά. 27. Τα παραγόμενα στερεά απόβλητα θα συλλέγονται σε ειδικούς κάδους που θα διατεθούν από τον εργολάβο και η διάθεσή τους θα γίνεται σε νόμιμα αδειοδοτημένο χώρο υποδοχής απορριμμάτων. 28. Απαγορεύεται η καύση υλικών κάθε μορφής (ελαστικά, απορρίμματα, υλικά συσκευασίας κτλ.). 29. Να εξασφαλισθεί ο κατάλληλος συντονισμός των εργασιών, ώστε αυτές να ολοκληρωθούν σε σύντομη χρονική περίοδο (όχι βροχοπτώσεων) και με τρόπο τέτοιο ώστε να επιτυγχάνεται ασφαλής διέλευση των οχημάτων. 30. Να περιορίζονται κατά το δυνατόν οι εκπομπές αιωρούμενων σωματιδίων (π.χ. διαβροχές των χώρων εκσκαφής ανάλογα με επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, κάλυψη φορτηγών μεταφοράς τ αδρανών υλικών και τυχόν περίσσειας προϊόντων εκσκαφής, κατάλληλη συντήρηση οχημάτων έργου, κ.λπ.). 31. Η ταχύτητα κίνησης των οχημάτων στην περιοχή εκτέλεσης των εργασιών να είναι χαμηλή. 32. Η διαχείριση των αποβλήτων από την κατασκευή και τη λειτουργία του έργου να πραγματοποιείται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία και χωρίς να βλάπτεται το περιβάλλον και ιδίως: α)χωρίς να δημιουργείται κίνδυνος για το νερό, τον αέρα, το έδαφος, τα φυτά ή τα ζώα, β)χωρίς να προκαλείται όχληση από θόρυβο ή οσμές και γ) χωρίς να επηρεάζεται δυσμενώς το τοπίο ή οι τοποθεσίες ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. Απαγορεύεται η ανάμειξη μεταξύ διαφόρων κατηγοριών τυχόν επικίνδυνων αποβλήτων και η ανάμειξη επικινδύνων με άλλα απόβλητα ουσίες ή υλικά (κατάταξη Ε.Κ.Α. ως ισχύει). 33. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη διάθεση υγρών και στερεών αποβλήτων ή/και ιλύος στο περιβάλλον. 34. Τα παραγόμενα απόβλητα τα οποία εμπίπτουν ή πρόκειται να εμπίπτουν στη νομοθεσία για εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων θα πρέπει να διαχειρίζονται σύμφωνα με τον Ν.2939/01 και τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν ως απόρροια των διατάξεών του ως άνω Νόμου και με τις οποίες καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εναλλακτική διαχείριση των διαφόρων τύπων των εν λόγω αποβλήτων. Σε αυτήν την περίπτωση, η Εταιρεία/ Φορέας υποχρεούται να συνεργαστεί με τα αντίστοιχα εγκεκριμένα από την αρμόδια Διεύθυνση του Υ.Π.Ε.Κ.Α Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης αποβλήτων, εφόσον απαιτείται από τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας. Στην περίπτωση αυτή τα αντίστοιχα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων θα πρέπει να καθορίζουν και να υποδεικνύουν τον τρόπο διαχείρισης των παραγόμενων από το έργο αποβλήτων. 35. Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α /2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/2003) και στο Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012), όπως εκάστοτε ισχύουν, με ευθύνη του φορέα λειτουργίας του έργου. Για παράδειγμα για τα: α)απόβλητα Ηλεκτρικού Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) Η διαχείριση των ΑΗΗΕ να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 117/2004 (ΦΕΚ 82/Α/2004) ως εκάστοτε ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/2001) και της

14 Κ.Υ.Α /2006 (ΦΕΚ 383/Β/2006- για τα επικίνδυνα ΑΗΗΕ) ή και της Κ.Υ.Α /2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/2003-για τα μη επικίνδυνα ΑΗΗΕ) ως εκάστοτε ισχύουν. β) Επικίνδυνα Απόβλητα πλην ΑΗΗΕ Η διαχείριση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που χρησιμοποιούνται για τυχόν κάλυψη ενεργειακών αναγκών του Σταθμού Βάσης σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης, να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των Κ.Υ.Α /2057/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1625/Β/2010) και Κ.Υ.Α /2006 (ΦΕΚ 383/Β/2003), ως εκάστοτε ισχύουν. Κατά τα λοιπά, η διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων πλην ΑΗΗΕ, να γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Κ.Υ.Α /725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/2006), Κ.Υ.Α /1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β/2006) και Κ.Υ.Α. 8668/2007 (ΦΕΚ 287/Β/2007), ως εκάστοτε ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/2001) ως ισχύουν, σε περίπτωση που σε αυτές εμπίπτουν. γ) Συσκευασίες Τα τυχόν αξιοποιήσιμα στερεά απόβλητα (π.χ. υλικά συσκευασίας) που προκύπτουν κατά τη κατασκευή ή και λειτουργία του Σ/Β να παραδίδονται σε αδειοδοτημένες εταιρείες προς αξιοποίηση, μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης και να διαχειριστούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/2001), ως ισχύει. δ) Τυχόν προϊόντα εκσκαφών (ΑΕΕΚ). Τα προϊόντα εκσκαφών να αξιοποιηθούν για την κάλυψη των διαφόρων αναγκών του έργου, (π.χ. γεωμορφολογική εξομάλυνση/ διάστρωση επιμέρους χώρων/ τμημάτων του γηπέδου, επίχωση θεμελίωσης ιστού κ.λπ.). Να γίνει συνολική διαχείριση των υλικών που τυχόν προκύψουν από τις εκσκαφές, διαμορφώσεις κλπ και γενικά την κατασκευή του έργου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ανά είδος αποβλήτου και να απομακρυνθούν πλήρως μέχρι και την ολοκλήρωση κατασκευής του έργου. Τυχόν πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφών, όπως και τυχόν οποιαδήποτε άλλα μη επικίνδυνα οικοδομικής φύσης απόβλητα (Α.Ε.Κ.Κ.) οφείλουν να διαχειριστούν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Κ.Υ.Α /1757/ Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β/ ) και κατόπιν συνεννόησης με τα αντίστοιχα εγκεκριμένα από την αρμόδια Διεύθυνση του Υ.Π.Ε.Κ.Α Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης στην περίπτωση (ΑΕΚΚ) για την περιοχή. Ο ανάδοχος του έργου να δεσμευθεί για την διαχείριση αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α /1757/Ε103/2010 ως ισχύει. Απαγορεύεται αυστηρά η απόθεση/ ρίψη έστω και προσωρινή, μπαζών, αδρανών και άλλων υλικών, στις κοίτες ρεμάτων, ποταμών, χειμάρρων, σε αρδευτικές τάφρους, όπως και σε περιοχές ενταγμένες στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο NATURA 2000, ακτές ή άλλο ευαίσθητο οικοσύστημα-αποδέκτη. 36. Η διαχείριση τυχόν υγρών αποβλήτων, να γίνεται με ευθύνη του φορέα λειτουργίας του έργου, και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο Γ της παρούσας και όπως εξειδικεύεται παρακάτω: Η διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) που τυχόν προκύψουν να γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/2004), την Κ.Υ.Α /2006 (ΦΕΚ 791/Β/2006) και την Κ.Υ.Α /2006 (ΦΕΚ 383/Β/2006), ως εκάστοτε ισχύουν. Τυχόν επικίνδυνα απόβλητα της ανωτέρω παραγράφου πρέπει να συλλέγονται και να αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικά στεγανά δοχεία, που θα πρέπει να φυλάσσονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται στο Κεφάλαιο 2 της Κ.Υ.Α /2006 (ΦΕΚ 791/Β/2006) και να δίνονται σε ειδικά εξουσιοδοτημένες και αδειοδοτημένες εταιρείες συλλογής ή να απομακρύνονται άμεσα με το πέρας της εργασίας και να παραδίδονται σε εξουσιοδοτημένα σημεία συλλογής, συνεργαζόμενα με τα αρμόδια εγκεκριμένα συστήματα διαχείρισης. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να υπάρχει σχετική σύμβαση που θα επιδεικνύεται σε κάθε ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες σχετικές διατάξεις. 37. Να τηρούνται τα αρχεία και μητρώα του άρθρου 20 του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α /2012) ως ισχύει και να διατηρούνται για όσο διάστημα προβλέπεται. Οι ποσότητες και το είδος των επικίνδυνων και μη επικίνδυνων αποβλήτων που θα προκύπτουν εντός εκάστου έτους, όσο και ο τρόπος διαχείρισης τους, θα αποτυπώνονται στις Ετήσιες Εκθέσεις Παραγωγού Αποβλήτων (Ε.Ε.Π.Α.), οι οποίες θα υποβάλλονται από τον φορέα του έργου στην αρμόδια αρχή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία, με κοινοποίηση και στην Υπηρεσία μας. Η υποβολή πρέπει να γίνεται σε ετήσια βάση. Τα στοιχεία της Ε.Ε.Π.Α. θα πρέπει να καταχωρούνται και στο ηλεκτρονικό σύστημα του άρθρου 42 του Ν. 4042/2012 ως ισχύει

15 38. Για την παράδοση αποβλήτων σε τρίτους θα πρέπει να υπάρχει σχετική σύμβαση και να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά. Προκειμένου για επικίνδυνα απόβλητα, να συμπληρώνεται κατάλληλα το «Έντυπο αναγνώρισης για τη συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων» σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 24944/1159/06 και ως ισχύουν. 39. Για το σταθμό βάσης ο φορέας του έργου υποχρεούται να συντάξει άπαξ Διαχειριστικό Σχέδιο επικινδύνων και μη επικινδύνων αποβλήτων και να το υποβάλλει στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. 40. Τυχόν θαλάσσιες μεταφορές αποβλήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του αρ. 84 του Ν.4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/ ) ως εκάστοτε ισχύει, να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτό. 41. Να τηρούνται τα αναφερόμενα στο φάκελο της ΜΠΕ για την παρακολούθηση του ακουστικού περιβάλλοντος του Σ/Β, δηλ μετρήσεις ανά εξάμηνο στα 4 άκρα του περιφραγμένου χώρου του Σ/Β. 42. Κάθε τυχόν είδους εργοταξιακή εγκατάσταση και εξοπλισμός που πιθανόν να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του έργου οφείλει να απομακρυνθεί άμεσα μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής, όπως επίσης οφείλει να απομακρυνθεί και το σύνολο τυχόν πλεοναζόντων υλικών με τρόπο ως προαναφέρθηκε παραπάνω και ο περιβάλλον χώρος να αποκατασταθεί πλήρως ανεξαρτήτως ιδιοκτησιακού καθεστώτος. 43. Δεν επιτρέπεται η χρήση μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου χωρίς πιστοποιητικό έγκρισης τύπου Ε.Ο.Κ. ή πιστοποιητικό συμμόρφωσης όπως προβλέπεται στις αναφερόμενες στο κεφαλαίο Δ της παρούσας διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, ως εκάστοτε ισχύουν. 44. Όλα τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να διαθέτουν βιβλία συντήρησης από τα οποία θα προκύπτει η τακτική τους συντήρηση και τα οποία θα είναι διαθέσιμα προς έλεγχο στις αρμόδιες υπηρεσίες. Τα μηχανήματα αυτά θα συντηρούνται και θα σταθμεύουν σε αρμοδίως αδειοδοτημένους χώρους. 45. Να λαμβάνεται μέριμνα για την ασφαλή λειτουργία του Σ/Β και συγκεκριμένα για την ασφαλή στερέωση του ιστού και του προσαρτημένου σε αυτόν εξοπλισμού σε υψηλές ταχύτητες ανέμου. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του κοινού και της εγκατάστασης σε περίπτωση ακραίων φυσικών καταστροφών και σεισμών. 46. Να εγκατασταθεί σύστημα αντικεραυνικής προστασίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 47. Οι εκπομπές θορύβου που παράγονται κατά τις φάσεις κατασκευής και λειτουργίας του σταθμού να μην υπερβαίνουν τα αναφερόμενα όρια στο κεφάλαιο Δ της παρούσας. 48. Η υλοποίηση του έργου να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η μικρότερη δυνατή επέμβαση και αλλοίωση της φυσικής παρουσίας στην περιοχή του έργου και να διασφαλιστεί η πλήρης αποκατάσταση της φυσικής βλάστησης. 49. Κατά την εκτέλεση των εργασιών εάν απαιτηθεί εκρίζωση δασικών ειδών αυτό να γίνει κατόπιν συνεννοήσεως με την αρμόδια Δασική Υπηρεσία και τυχόν απομάκρυνση φυτικής γης αυτή να αποκατασταθεί πλήρως με το πέρας των εργασιών. 50. Να υπάρξει προγραμματισμός και τακτική παρακολούθηση της απόδοσης, καθαρισμός και συντήρηση όλων των επιμέρους τμημάτων του έργου, έτσι ώστε να βελτιστοποιείται η λειτουργία τους και να μειώνεται στο ελάχιστο η πιθανότητα ατυχημάτων και προπαντός η εκδήλωση πυρκαγιάς. 51. Να πραγματοποιείται τακτικός καθαρισμός της παραχωρούμενης έκτασης όπου βρίσκεται ο Σ/Β για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς. 52. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας (πρόληψη, κατάσβεση, αντικεραυνική προστασία) για την περίπτωση πυρκαγιάς και για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσής της σε παρακείμενες περιοχές, τόσο κατά την φάση κατασκευής του έργου όσο και κατά τη φάση λειτουργίας του, σύμφωνα με τις υποδείξεις και την έγκριση της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε τυχόν απαραίτητες εργασίες αποψίλωσης να περιοριστούν στις ελάχιστες δυνατές και να μην προκαλείται υποβάθμιση της αισθητικής του περιβάλλοντος χώρου της εγκατάστασης. Ο τρόπος οργάνωσης της αντιπυρικής προστασίας και η τοποθέτηση κατάλληλου και επαρκούς συστήματος πυρόσβεσης να ελεγχθεί και να εγκριθεί από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία. Να τηρούνται οι προδιαγραφές πυρασφαλείας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις όπως εκάστοτε ισχύουν. 53. Σε τυχόν εγγύς του γηπέδου ρέματα, ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί ρεμάτων. Στην περίπτωση αυτή να τηρηθούν οι οικείες διατάξεις περί αποστάσεων από ρέματα. Απαγορεύεται

16 η οποιαδήποτε γενικά επέμβαση σε τυχόν ρέμα της περιοχής άνευ εφοδιασμού όλων των σχετικών αδειοδοτήσεων. 54. Να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη απορροή των επιφανειακών υδάτων από το γήπεδο του έργου, με την πρόβλεψη και την κατασκευή όλων των απαραίτητων τεχνικών έργων απορροής τους, αποκλειόμενης κάθε επίχωσης τυχόν χειμάρρου ή ρέματος αλλά και δημιουργίας προβλημάτων σε παρακείμενες ιδιοκτησίες. 55. Α)Να απομακρυνθεί ο προσωρινός σταθμός αναφερόμενος ως SANTO TV της εταιρείας COSMOTE Κινητές Τηλ/νίες Α.E. που λειτουργεί στη θέση «Μαυρόπετρα» μετά την εγκατάσταση του στο θέμα της παρούσας αναφερόμενου Σταθμού Βάσης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα και τους όρους της (53) α & β σχετικής του προοιμίου της παρούσας γνωμοδότησης και Απόφασης αντίστοιχα της ΚΑ ΕΠΚΑ και της (72) σχετικής του προοιμίου της παρούσας γνωμοδότησης- Απόφασης της 2 ης ΕΒΑ. Β) Η απομάκρυνση αυτή να γνωστοποιηθεί στην Υπηρεσία μας άμεσα μετά την εγκατάσταση του Σ/Β του θέματος της παρούσας, προς ενημέρωση του φακέλου ΜΠΕ. 56. Ο φορέας του έργου, σε περίπτωση που απαιτείται, υποχρεούται να αποκαθιστά το χώρο στον οποίο έχει πραγματοποιηθεί επέμβαση. 57. Σε περίπτωση ατυχήματος ή μοιραίου συμβάντος να γίνεται άμεση επέμβαση για την αποκατάσταση της βλάβης. 58. Σε περίπτωση που δεν προηγηθεί ηλεκτροδότηση του Σ/Β από τη ΔΕΗ πριν την ημερομηνία έναρξης εργασιών, ως προκύπτει από το φάκελο της ΜΠΕ, ο Σ/Β δύναται να διαθέτει Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος για την ηλεκτροδότησή του για χρονικό διάστημα το πολύ 2 μηνών από την ημερομηνία έναρξης των εργασιών κατασκευής του Σ/Β. Για την εγκατάστασή του στην περίπτωση απαιτείται σχετική απόφαση εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης αδείας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την ΡΑΕ σύμφωνα με το Ν.2773/1999 (ΦΕΚ 286/Α/1999) και την Υ.Α /2000 (ΦΕΚ 1498/Β/2000) και ως ισχύουν, την οποία θα πρέπει να λάβει ο φορέας του έργου πριν την ημερομηνία έναρξης εργασιών για τον Σ/Β. 59. Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθεί Η/Ζ, τα απαιτούμενα καύσιμα για τη λειτουργία του να αποθηκεύονται για το χρονικό διάστημα των 2 μηνών σε δεξαμενή καυσίμου η οποία θα πρέπει είτε να διαθέτει διπλά τοιχώματα, είτε να είναι εγκατεστημένη εντός κατάλληλης λεκάνης ασφαλείας, ο ενεργός όγκος της οποίας πρέπει να είναι ίσος με τον όγκο της δεξαμενής καυσίμου, προσαυξημένο κατά 15%, ώστε σε περίπτωση σταδιακής διαρροής ή ολικής διάρρηξης των τοιχωμάτων της τα περιεχόμενα καύσιμα να μην διαφύγουν στο περιβάλλον της περιοχής. Ο προσωρινός οικίσκος στον οποίο τυχόν τοποθετηθεί Η/Ζ με τα παρελκόμενα αυτού, θα απομακρυνθεί πλήρως εντός 2 το πολύ μηνών από την ημερομηνία έναρξης των εργασιών για το Σ/Β. 60. Σε περίπτωση μελλοντικής αναβάθμισης του δικτύου (τεχνολογία 4 G) και ανάγκης εγκατάστασης ενός επιπλέον οικίσκου για τα απαραίτητα μηχανήματα αναβάθμισης να υποβληθεί στην αρμόδια Υπηρεσία για την περιβαλλοντική αδειοδότηση φάκελος ή ΜΠΕ τροποποίησης ως προβλέπεται κάθε φορά από την κείμενη ισχύουσα νομοθεσία. 61. Σε τυχόν οριστική παύση λειτουργίας του έργου, ο χώρος εγκατάστασης με αποκλειστική ευθύνη του φορέα του έργου και ανεξάρτητα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, να αποκατασταθεί επαναφερόμενος κατά το δυνατόν στην αρχική του μορφή και να απομακρυνθούν πλήρως τόσο ο εξοπλισμός όσο και όλα τα απόβλητα από αυτόν, σύμφωνα με τους παραπάνω αναφερόμενους όρους και σύμφωνα πάντα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις ως εκάστοτε ισχύουν. Ο μηχανολογικός-ηλεκτρονικός-ηλεκτρικός εξοπλισμός δύναται να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν, στο σύνολό του ή εν μέρει ή να ανακυκλωθεί ή να μεταπωληθεί, σε κάθε περίπτωση διατιθέμενος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 62. Οι εγκαταστάσεις και εργασίες που προκύπτουν από τον τεχνικό σχεδιασμό σε στάδιο που έπεται της έκδοσης της παρούσας, όπως για π.χ. εξειδίκευση τεχνικών μέτρων και όρων της παρούσας και συγκεκριμένα για την εγκατάσταση κτιστού και όχι προκατασκευασμένου οικίσκου σύμφωνα με τους όρους στο κεφάλαιο Α της παρούσας, εγκρίνονται με την υποβολή και αξιολόγηση Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΤΕΠΕΜ) στην Υπηρεσία μας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Αρθρ.7 παρ.2 του Ν.4014/ Τα σχετικά με τις εργασίες αποκατάστασης θέματα θα συγκεκριμενοποιούνται σε Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΤΕΠΕΜ) την οποία ο κύριος του έργου οφείλει να εκπονήσει και να

17 υποβάλλει αυτή προς έγκριση, το αργότερο ένα εξάμηνο προ της παύσης λειτουργίας του συνόλου ή μέρους του έργου, στην αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότησή του Υπηρεσία. 64. Να οριστεί φυσικό πρόσωπο νομικά υπόλογο για την εφαρμογή των όρων της παρούσας Απόφασης εκ μέρους του κυρίου του έργου (COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛ/ΝΙΕΣ Α.Ε.), έστω και εάν μέρος των εργασιών κατασκευής και λειτουργίας του έργου γίνει από οποιονδήποτε τρίτο. Ο ορισμός του να γνωστοποιηθεί εγγράφως και ονομαστικά στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφερειακής Ενότητας Θήρας, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, εντός προθεσμίας (30) ημερολογιακών ημερών από την έκδοση της παρούσας. 65. Ισχύουν οι προτεινόμενοι όροι και τα μέτρα περί προστασίας του περιβάλλοντος που αναφέρονται στην Μ.Π.Ε. του έργου που συνοδεύει την παρούσα, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τα παραπάνω. Το κόστος του συνόλου των έργων, δράσεων και παρεμβάσεων που προκύπτουν από τους περιβαλλοντικούς όρους, περιορισμούς και ρυθμίσεις βαρύνουν τον φορέα του έργου. ΣΤ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ- ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΖΩΝΕΣ. Το γήπεδο του έργου βρίσκεται σε περιοχή εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων οικισμού, εντός ορίων περιοχής NATURA 2000 με κωδικό GR και ονομασία «Σαντορίνη, Νέα και Παλιά Καμένη, Προφήτης Ηλίας» η οποία είναι ενταγμένη στο δίκτυο NATURA 2000 ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ), εντός βιοτόπου CΟRΙΝΕ με κωδικό Α και ονομασία «Περιοχή Προφήτη Ηλία- Σαντορίνη» και εντός τοπίου Ιδιαιτέρου Φυσικού κάλους (ΤΙΦΚ) με κωδικό ΑΤ και ονομασία «Νήσος Θήρα ή Σαντορίνη». Ζ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Αρκούν τα μέτρα προστασίας που αναφέρονται στην παράγραφο Ε της παρούσας. Η εν θέματι δραστηριότητα θα μπορεί να εγκατασταθεί ή να συνεχίσει τη λειτουργία της, με την προϋπόθεση ότι θα συμμορφώνεται με τυχόν απαγορευτικές ή άλλες δεσμεύσεις που θα προκύψουν από την αναθεώρηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου ή από την θέσπιση θεσμικού πλαισίου που θα εκδοθεί όταν εκπονηθούν οι ειδικές διαχειριστικές μελέτες για τις προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura2000 εντός των οποίων εμπίπτει η περιοχή του έργου. Η. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 1. Το χρονικό διάστημα ισχύος της παρούσας ορίζεται για δέκα (10) χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής και έκδοσής της, με την προϋπόθεση ότι: Α. Δεν θα επέλθει εν τω μεταξύ τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας. Β. Δεν θα υπάρξουν επιφυλάξεις για την υλοποίηση και λειτουργία του έργου από συναρμόδιες Υπηρεσίες και Φορείς. Γ. Θα τηρούνται επακριβώς οι προϋποθέσεις και οι όροι της παρούσας. Δ. Θα τηρείται επακριβώς το περιεχόμενο της μελέτης (Μ.Π.Ε.) που συνοδεύει την παρούσα, αλλά και τα στοιχεία που αναφέρονται επί του έργου, εκτός των σημείων που έρχονται σε αντίθεση με τους παραπάνω περιβαλλοντικούς όρους. Ε. Δεν έχουν επέλθει έως την υπογραφή της παρούσας, άλλες περιβαλλοντικές ή πολεοδομικές ρυθμίσεις μεταβολής των χρήσεων γης ή άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις που να αποκλείουν την χωροθέτηση, υλοποίηση ή λειτουργία του υπόψη έργου (Σ/Β) στην περιοχή. Εγκαίρως πριν την λήξη ισχύος της παρούσας απόφασης και εφόσον ο φορέας του έργου επιθυμεί την συνέχιση λειτουργίας του, οφείλει να εφοδιασθεί με νέα απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή με απόφαση ανανέωσής τους σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και τις προϋποθέσεις που θέτουν αυτές. Ισχύουν προσωρινώς οι όροι της παρούσας, έως την έκδοση νεώτερης Απόφασης ανανέωσης ή τυχόν τροποποίησης της παρούσας, εφόσον όμως ο υπόχρεος φορέας του έργου αιτηθεί εγκαίρως την ανανέωση ή τυχόν τροποποίηση της παρούσας και τουλάχιστον δύο μήνες πριν την λήξη ισχύος της, υποβάλλοντας προς τούτο τα εκάστοτε απαραίτητα δικαιολογητικά.

18 2. Η παρούσα Απόφαση και η εγκεκριμένη Μ.Π.Ε. που την συνοδεύει, θα πρέπει σε κάθε έλεγχο να βρίσκονται στο χώρο του έργου και να επιδεικνύονται σε κάθε αρμόδιο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 3. ΑΡΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ είναι δυνατόν να γίνει εάν κατά την λειτουργία του έργου προκύψει ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλονται πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι ή μεταβάλλονται οι περιβαλλοντικοί όροι της παρούσας Απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας (εδαφ. 9 του άρθρου 2 του Ν. 4014/11). 4. Ο έλεγχος τήρησης των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις από το Τμήμα Περιβάλλοντος (Κυκλάδων) Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου καταρχήν και από όποια αρμόδια για αυτόν Υπηρεσία. 5. Η παρούσα αναφέρεται μόνο στην αντιμετώπιση των ενδεχόμενων περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από την εγκατάσταση και λειτουργία του έργου, δεν αφορά θέματα ασφάλειας των εγκαταστάσεων έναντι ατυχημάτων ή ασφάλειας και υγιεινής του προσωπικού κατασκευής και λειτουργίας και δεν αναιρεί, υποκαθιστά ή απαλλάσσει τον ενδιαφερόμενο από τον ανεφοδιασμό με λοιπές τυχόν προβλεπόμενες άδειες και εγκρίσεις που απαιτούνται από την ισχύουσα νομοθεσία για το σύνολο του έργου και τυχόν συνοδά αυτού από τυχόν άλλες υπηρεσίες και φορείς. 6. Η παρούσα εκδίδεται ανεξάρτητα οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας αδειοδότησης του έργου που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. 7. Η παρούσα εκδίδεται χωρίς την εξέταση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του χώρου υλοποίησης του έργου, δεν καλύπτει νομικά επί του δικαιώματος εκμετάλλευσης του έργου, ούτε δημιουργεί ή αναγνωρίζει δικαιώματα κυριότητας επί του χώρου στον οποίο αναφέρεται, ούτε αποτελεί αναγνώριση τίτλου ιδιοκτησίας. Απαραίτητη προϋπόθεση υλοποίησης του έργου αποτελεί η νόμιμη παραχώρηση όλων των επιμέρους στοιχείων του έργου ανάλογα με το ιδιοκτησιακό καθεστώς που τα διέπει. 8. Η παρούσα δεν συμπεριλαμβάνει ως συνοδό έργο οποιαδήποτε νέα διάνοιξη εξωτερικής οδού προσπέλασης στο έργο ούτε και οποιαδήποτε βελτίωση, εκσυγχρονισμό, επέκταση ή τροποποίηση της αναφερόμενης υφιστάμενης οδικής πρόσβαση στο έργο καθώς και οποιαδήποτε κατασκευήεξοπλισμό που δεν περιγράφεται στην εγκεκριμένη Μ.Π.Ε. του έργου. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε επέμβαση επί της υφιστάμενης όδευσης στο έργο, άνευ εφοδιασμού όλων των απαραίτητων αδειών και εγκρίσεων. 9. Η παρούσα εκδίδεται χωρίς να εξεταστούν οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης του γηπέδου, δεν καλύπτει τυχόν αυθαίρετες οικοδομικές κατασκευές του έργου ή οποιαδήποτε άλλη κατασκευή που δεν περιγράφεται στον φάκελο του έργου. Τυχόν αυθαίρετες οικοδομικές κατασκευές, για τις οποίες η παρούσα δεν ενέχει θέση νομιμοποίησης, διέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις περί αυθαίρετων κατασκευών. 10. Ο φορέας του έργου δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ανεξαρτήτως από την ύπαρξη σχετικής ρητής αναφοράς στους συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους του έργου. 11. Η παρούσα ισχύει με την επιφύλαξη ότι δεν αντίκειται σε πολεοδομικές και άλλες ειδικές διατάξεις που τυχόν κατισχύουν αυτής. 12. Η παρούσα απόφαση δεν αντικαθιστά λοιπές άλλες απαιτούμενες αδειοδοτήσεις, ούτε απαλλάσσει τον ενδιαφερόμενο από την υποχρέωση εφοδιασμού και με άλλες άδειες εγκρίσεις αν από την κείμενη σχετική νομοθεσία προκύπτει ανάλογη υποχρέωση. 13. Τυχόν θέματα, που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της παρούσας και δεν καλύπτονται από τους όρους αυτής, επιλύονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας (εθνικής και κοινοτικής) και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν βάσει της σχετικής θεωρημένης Μ.Π.Ε. και του φακέλου που την συνοδεύει. 14. Ο υπόχρεος φορέας έχει την υποχρέωση: να τηρεί στοιχεία (τιμολόγια, συμβάσεις, διάφορα παραστατικά έγγραφα, μητρώα καταγραφής στοιχείων κ.λπ.), βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η συμμόρφωσή του με τους περιβαλλοντικούς όρους της παρούσας. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο του έργου ή της δραστηριότητας, να επιτρέπει την είσοδο σε κάθε αρμόδιο ελεγκτικό όργανο, να παρέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες,

19 να διευκολύνει τον έλεγχο και να συμμορφώνεται στις συστάσεις υποδείξεις των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων τήρησης των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας. 15. Η παρούσα Απόφαση χορηγείται βάσει των δεδομένων που παρουσιάζονται στο φάκελο της Μ.Π.Ε. που τη συνοδεύει και ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της, χωρίς την διενέργεια προληπτικών ελέγχων του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι αυτά τα στοιχεία του φακέλου της Μ.Π.Ε. είναι αναληθή, η ισχύς της παρούσας ανακαλείται αυτόματα. 16. Οποιαδήποτε παράβαση όρου ή όρων της παρούσας, αποτελεί αυτοδίκαια και αιτία αναστολής ή ανάκλησής της. Η μη τήρηση των όρων της παρούσας ή η καθ υπέρβασή τους πραγματοποίηση έργων και δραστηριοτήτων καθώς και η περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε ρύπανσης, μόλυνσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος, συνεπάγεται πέραν των κυρώσεων από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, την επιβολή στον υπεύθυνο των προβλεπομένων Διοικητικών και Ποινικών κυρώσεων από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν. 1650/86, ως ισχύουν με το Ν. 3010/02 και όπως ισχύουν με τον Ν.4014/11 ιδιαίτερα το άρθρο 21 αυτού και το Ν. 4042/2012 και ως ισχύει. Κατά της παρούσας, επιτρέπεται, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.2503/97, προσφυγή στον Υπουργό Π.Α.Π.Ε. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών Η επιβαλλόμενη από τη νομοθεσία δημοσίευση της παρούσας Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων πραγματοποιείται με την ανάρτησή της στον ειδικό διαδικτυακό τόπο, στην διαδικτυακή διεύθυνση (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 19α του Ν. 4014/2011, καθώς και στην 21398/2012 KYA). Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου κοινοποιούμε την παρούσα προκειμένου να μεριμνήσει για τη δημοσιοποίησή της σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α/86) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 3010/02 (ΦΕΚ 91/Α/02) και τον Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209/Α/2011). Συνημμένα: Ένα αντίτυπο Μ.Π.Ε. Εσ. Διανομή 1. Γρ. Γεν. Γραμματέα 2. Γρ. Γεν. Διευθ. ΧΩ.ΠΕ.ΠΟ. 3. Προϊσ. Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧΕ. Ν.Α. 4. Αρχείο 5. Φ. Υπ. 6. Φ. Πε. 7. Ρ. Δούναβη Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

20 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Ε.Ε.Α.Ε.) (για ενημέρωση) ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Τ.Κ ΑΘΗΝΑ 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ (για δημοσίευση) ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ Τ.Κ ΣΥΡΟΣ 3. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠ. ΠΟΛ. ΠΑΙΔ. & ΘΡΗΣΚ. (για ενημέρωση) ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 10 ΤΚ ΑΘΗΝΑ 4. ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Κυκλάδων) Π.Ν.Α. (για ενημέρωση) ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ 22, ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ Τ.Κ ΣΥΡΟΣ 5. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ. (για ενημέρωση) ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΤΚ ΣΥΡΟΣ 6. Ε.Ε.Τ.Τ. (για ενημέρωση) Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 60 Τ.Κ ΜΑΡΟΥΣΙ 7. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΤΟΛ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠ. ΠΟΛ. ΠΑΙΔ. & ΘΡΗΣΚ.. (για ενημέρωση) ΚΛΕΨΥΔΡΑΣ 1 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ 8. Υ.Π.Α.Π.Ε. (για ενημέρωση) ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ ΣΧΕΔ/ΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ & ΤΡΙΚΑΛΩΝ 36 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ 9. Ρ.Α.Ε. (για ενημέρωση) ΠΕΙΡΑΙΩΣ 132, Τ.Κ , ΑΘΗΝΑ 10. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ. (για ενημέρωση) ΤΚ ΘΗΡΑ 11. COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛ/ΝΙΕΣ Α.Ε. (με συν/νο φάκελο ΜΠΕ) Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 44 ΤΚ ΜΑΡΟΥΣΙ 12. Κ ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟ (με συν/νο φάκελο ΜΠΕ) ΠΑΡΙΤΣΗ 9Α Τ.Κ ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ 13. Κ ο ΣΠΥΡΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟ (με συν/νο φάκελο ΜΠΕ) ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ Τ.Κ ΧΑΛΑΝΔΡΙ Σε εφαρμογή του αρίθμ / εγγράφου οδηγίας (Β4ΛΝΧ-Θ1Δ) της Δ/νσης Κράτους Πολίτη, Δ/νσης Απλούστευσης Διαδικασιών και Παραγωγικότητας, Γεν. Δ/νσης Δ/κης Οργάνωσης και Διαδικασιών του Υπουργείου Δ/κης Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η γνωστοποίηση της παρούσας Απόφασης προς τους αποδέκτες 1 και 3 έως 10, θα πραγματοποιηθεί με ξεχωριστό έγγραφο στο οποίο θα αναφέρεται μόνο ο Α.Δ.Α. της αναρτημένης Πράξης και περιληπτική αναφορά στο αντικείμενο του θέματος χωρίς να αναγκαιεί η αποστολή φωτοαντιγράφου της.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση: Πολυτεχνείου 4 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 06-03-2014 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 11137/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 9156 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών Άδειας Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. /νση: Πολυτεχνείου 4, Αθήνα 104 33 Ηλεκτρ. /νση: dperbna@patt.gov.gr Τηλ.: 213-2101

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά (ΦΕΚ 1105/Β/2000), Κεραιών στηn Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006),

ΑΠΟΦΑΣΗ. από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά (ΦΕΚ 1105/Β/2000), Κεραιών στηn Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006), Μαρούσι, 17-08-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 3517/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7270 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ( FORTHNET Α.Ε.), Άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κεραιών στην Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κεραιών στην Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006), Μαρούσι, 24/2/2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5115/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-226A ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της υπ αρ. ΑΠ: 64238/Β/3751/22/6/1998 Απόφασης του ΥΜΕ, δια της οποίας χορηγήθηκε στην Εταιρεία - Κινητές Τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 30-11-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 4253/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-186Α

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 30-11-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 4253/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-186Α Μαρούσι, 30-11-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 4253/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-186Α ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της υπ αρ. ΑΠ: 53571/Β/1068/22-4-1998 Απόφασης του ΥΜΕ, δια της οποίας χορηγήθηκε στην Εταιρεία - Κινητές Τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 19-03-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 9348/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8492 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών Πιστοποιητικού Πληρότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 10-12-2015 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 18676/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 10518 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία - Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθµού Ξηράς, σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 2-5-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5565/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7654 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 2-5-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5565/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7654 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 2-5-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5565/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7654 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών, Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 27-11-2015 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 18438/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 10501 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών Άδειας Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 04-10-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 8554/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8300

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 04-10-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 8554/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8300 Μαρούσι, 04-10-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 8554/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8300 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη Θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 19-04-2016 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 19980/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Π-1152 A ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση, σύµφωνα µε το άρθρο 31 του ν. 4053/2012, της υπ αριθ. πρωτ. 81440/6763/23/12/1997 Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 31-12-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 10501/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Π2021Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση, σύµφωνα µε το άρθρο 31 του ν. 4053/2012, της υπ αριθ. ΑΠ: 82203/Β/6964/29/12/2000 Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος».

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 33 Ταχ.Δ/νση: Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Χορήγηση, στην Εταιρεία WIND ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ Τηλεπικοινωνίες Άδειας Τύπου Κατασκευής Κεραίας με κωδικό αριθμό ΤΚΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Χορήγηση, στην Εταιρεία WIND ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ Τηλεπικοινωνίες Άδειας Τύπου Κατασκευής Κεραίας με κωδικό αριθμό ΤΚΚ Μαρούσι, 20-2-2014 Α. Π.: 708/2 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία WIND ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ Τηλεπικοινωνίες Άδειας Τύπου Κατασκευής Κεραίας με κωδικό αριθμό ΤΚΚ 01-004-04. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΓΟΡ1Φ-ΒΝΧ. Τρίπολη 1-10-2012

ΑΔΑ: Β43ΓΟΡ1Φ-ΒΝΧ. Τρίπολη 1-10-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. οικ. 203035 ΕΥΠΕ (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ Άρτα: 5-7-2011 Αριθµ. πρωτ.: Τ.Π.Υ 15970/743 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

{access view=guest} Αν είστε συνδρομητής παρακαλούμε συνδεθείτε με το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας για να διαβάστε όλο το άρθρο.

{access view=guest} Αν είστε συνδρομητής παρακαλούμε συνδεθείτε με το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας για να διαβάστε όλο το άρθρο. Μια ακόμη επιτυχία της Ομοσπονδίας αποτελεί η υπαγωγή των συνεργείων στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις ΠΠΔ με αρμόδιο φορέα το Υπουργείο Μεταφορών και διάρκεια ισχύος όσο και ο χρόνος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1460/1528 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Σχετ:2489/22-12-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1460/1528 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Σχετ:2489/22-12-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της εταιρίας «ΤΣΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» από Αποστακτήριο σε Αποστακτήριο και Οινοποιείο κατόπιν κτιριακής και μηχανολογικής επέκτασης, που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Διεθνώς αναγνωρισμένο θεσμικό εργαλείο που αποτελεί το κυριότερο μέσο αξιολόγησης των επιπτώσεων διαφόρων έργων και δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά (ΦΕΚ 1105/Β/2000), Κεραιών στην Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006),

ΑΠΟΦΑΣΗ. από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά (ΦΕΚ 1105/Β/2000), Κεραιών στην Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006), Μαρούσι, 27-07-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 6320/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7839 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών, Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς

Διαβάστε περισσότερα

Δ10. Ημερομηνία: 14 Σεπτεμβρίου 2015 Αρ. Πρωτοκόλλου (Εξερχομένου): 382378 (386)

Δ10. Ημερομηνία: 14 Σεπτεμβρίου 2015 Αρ. Πρωτοκόλλου (Εξερχομένου): 382378 (386) Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

σχ.: 5185/10,2344/10,1702/10, Δ/ΝΣΗ ΠΕΧΩ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

σχ.: 5185/10,2344/10,1702/10, Δ/ΝΣΗ ΠΕΧΩ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 / 10 / 2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: Φ.2707/ 7555 /ΠΕΡ10/10 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ σχ.: 5185/10,2344/10,1702/10, Δ/ΝΣΗ ΠΕΧΩ 1110/10,1200/10,2885/10, ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΡΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 /12/ 2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: Φ.4256/9999 /ΠΕΡ10/10 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΕΧΩ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΡΑΙΩΝ σχ.: 8605/10,8486/10,6876/10,6889/10,6 309/10,5119/10,5450/10,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 13-4-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5528/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Σ-1172Α

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 13-4-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5528/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Σ-1172Α Μαρούσι, 13-4-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5528/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Σ-1172Α ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της υπ αρ. ΑΠ: 78831/Β/7482/27/11/1998 Απόφασης του ΥΜΕ, δια της οποίας χορηγήθηκε στην Εταιρεία WIND ΕΛΛΑΣ Τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Οδός Δάφνη-Ε.Ο.111, τμήμα Κεραμιδιά-Εφύρα, Χ.Θ:0+000-Χ.Θ:4+228.78» Ν.Α.Ηλείας.

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου «Οδός Δάφνη-Ε.Ο.111, τμήμα Κεραμιδιά-Εφύρα, Χ.Θ:0+000-Χ.Θ:4+228.78» Ν.Α.Ηλείας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤOΣ Πάτρα: Αρ. πρωτ: Σχετ.: 14.01.2010 202/3989 12964/17.12.2009 8910/25.8.2009 Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Καθηγητής Α. Κούγκολος Δρ Στ. Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΣ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ.Δ/νση : Θεοδωράτου

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν: Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 319/13-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Προς: Κοιν: Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 319/13-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Μάρκου Μουσούρου 15 Τ.Κ.: 712 01 Ηράκλειο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Στεφανάκη Μ. ΗΛΕΚΤΡ. Δ/ΝΣΗ:: mstefanaki@crete.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000» Μαρούσι, 22/12/2003 Αριθ. AΠ: 302/11 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000» Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6ΖΟΡ1Ι-Δ1Ο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Πειραιάς, Αρ. Πρωτ.: 46914/10256/2013

ΑΔΑ: ΒΙ6ΖΟΡ1Ι-Δ1Ο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Πειραιάς, Αρ. Πρωτ.: 46914/10256/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 11/02/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Σχετ. : 835 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Χ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Υ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Χ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Υ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το υπό μελέτη έργο αφορά στο Σταθμό Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας (Σ.Β.Κ.Τ.) με κωδική ονομασία θέσης «ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1203031» πλησίον εξωκκλησιού Αγίου Νικολάου, Άνω Βούναινα, Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ:

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα, τηλ. 210-8647420, φαξ: 210-8665988 ΑΝΑΡΤΗΣΗ- ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, 27-01-2017 Αριθμ. Πρωτ.: οικ.174 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε65)»

ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε65)» ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Δεκέμβριος 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ιανουάριος 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ:

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα, τηλ. 210-8647420, φαξ: 210-8665988 ΑΝΑΡΤΗΣΗ- ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, 27-01-2017 Αριθμ. Πρωτ.: οικ.175 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1465/2500 Σχετ:849/30-5-2011. Προς : Όπως Πίνακας Αποδεκτών

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1465/2500 Σχετ:849/30-5-2011. Προς : Όπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ:Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της Βιοτεχνίας κατασκευής μερών και εξαρτημάτων ειδών μεταφορών και μηχανημάτων, κατασκευής και επισκευής ρυμουλκούμενων οχημάτων (τρέιλερ) φερομένης ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 27.7.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ. 146352/1208 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝ. ΠΕΡΙΒ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΥΠΑΓΩΓΗ NATURA 2000 GR2440002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός είναι η διαδικασία με την οποία εκτιμώνται και αντιμετωπίζονται οι συνέπειες που προκαλούνται από τα έργα και

Διαβάστε περισσότερα

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 / 12 / 2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: Φ.3205/10286 /ΠΕΡ10/2010 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ σχ.: 2026/10, 852/10, 7723/10, /ΝΣΗ ΠΕΧΩ 2347/10, 2336/10, 1887/10, ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΡΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010»

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Πληρ.: Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: Καθαρισμός ρεμάτων και μεταφορά φυτικών υπολειμμάτων και ογκωδών αντικειμένων Δ.Ε. Κασσάνδρας CPV 90511100-3) ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 7/2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/08-02-2012 Αριθμός Απόφασης 11/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 8 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Απόσπασμα Πρακτικού 2/08-02-2012 Αριθμός Απόφασης 13/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 8 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 13-3-2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρ. Πρωτ.: 2401/1311 ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ- ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ- ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1) Αρ. Πρ. Γνωμάτευσης: Αρ. Πρ. Εισερχ. ΕΕΑΕ: Αρ. Πρ. Κατάθεσης Κατόχου: ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ: COSMOTE ΚΩΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ: ΣΚΟΠΕΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

M.Παρλαμά 2 & Λ.62 Μαρτύρων 417 Τ.Κ. 713 04 Ηράκλειο Κρήτης. Μαριάννα Ζερβάκη 2810-529657

M.Παρλαμά 2 & Λ.62 Μαρτύρων 417 Τ.Κ. 713 04 Ηράκλειο Κρήτης. Μαριάννα Ζερβάκη 2810-529657 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΟΥ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα Περ/ντος & Χωρ/κού Σχεδιασμού Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Σητείας» 1.2 ΕΙΔΟΣ & ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού

ΠΡΟΣ : Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Ανανέωση και τροποποίηση της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ- 01149 άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 12/14-11-2011 Αριθμός Απόφασης 75/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 12/14-11-2011 Αριθμός Απόφασης 75/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 12/14-11-2011 Αριθμός Απόφασης 75/2011 Στο Ηράκλειο σήμερα 14 Νοεμβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤIΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ.: 114 73 Πληροφορίες: Α. Πουρνάρας Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1) Αρ. Πρ. Γνωμάτευσης 1 : Αρ. Πρ. Εισερχ. ΕΕΑΕ 1 : Αρ. Πρ. Κατάθεσης Κατόχου: ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ: WIND HELLAS ΚΩΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ: ΚΑΝΑΛΙΑ ΒΟΛΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /5-10-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /5-10-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /5-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1002/2015 ΘΕΜΑ: 28 ο Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής στον

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 11-10 -2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθμ. Πρωτ.: 6373/198074 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΤΡΑ 30-12 - 2009

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΤΡΑ 30-12 - 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : NEO Πατρών Αθηνών 35 Ταχ. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.2 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ 1.4 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΡΓΟΥ 1.5 ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Κώδικας : 35100 Πληροφορίες: Δ. Τσιλογιάννη Tηλέφωνο: 22310-22319 FAX: 22310-26306 E mail : dimitra.tsilogianni@apdthest.gov.

Ταχ. Κώδικας : 35100 Πληροφορίες: Δ. Τσιλογιάννη Tηλέφωνο: 22310-22319 FAX: 22310-26306 E mail : dimitra.tsilogianni@apdthest.gov. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Λαμία 21-07-2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & Αριθ. Πρωτ : 3415/128926 ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ 209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ 209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ 209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Επισκόπηση νομοθετικού πλαισίου Κοινοτική νομοθεσία: οδηγίες 85/337, 97/11, IPPC, κλπ.. Ο θεσμός των Μελετών περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(ΜΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

69994/29433 2012 12120/296/05.03.2014 32575/12-3-2014 37698/21-03-2014 43457/4-4-2014 3258/03-12-2013

69994/29433 2012 12120/296/05.03.2014 32575/12-3-2014 37698/21-03-2014 43457/4-4-2014 3258/03-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1) Αρ. Πρ. Γνωμάτευσης 1 : Αρ. Πρ. Εισερχ. ΕΕΑΕ 1 : Αρ. Πρ. Κατάθεσης Κατόχου: ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ: WIND HELLAS ΚΩΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ: ΡΑΨΑΝΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12/06/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Αρ.πρωτ.: οικ. 196251 Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ Ταχ.Δ/νση :Ιατρίδου 2 & Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Λάρισα 09-10-2013 Αρ. πρωτ. οικ. 2433/196571 Ταχ. Δ/νση : ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο Ταχ. Κωδ : 51100 Πληροφορίες : Μητσιόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 237/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 237/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 237/2014 Βελτίωση των διαδικασιών που αφορούν την αδειοδότηση Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000» Μαρούσι, 22/12/2003 Αριθ. AΠ: 302/11 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000» Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΡΓΟ: Εναπόθεση σε αδειοδοτημένη μονάδα ανακύκλωσης και αξιοποίησης προιόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κατασκευών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1) Αρ. Πρ. Γνωµάτευσης: Αρ. Πρ. Εισερχ. ΕΕΑΕ: Αρ. Πρ. Κατάθεσης Κατόχου: ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ: COSMOTE ΚΩ ΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ: ΟΒΡΟΥΤΣΙ ΑΤ ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /12.06.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 74

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /12.06.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 74 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 5-11 -2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθμ. Πρωτ.: 7367/230577 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. ΘΕΜΑ: Διαχείριση Επικινδύνων Ιατρικών Αποβλήτων αμιγώς Τοξικού Χαρακτήρα (ΕΙΑ ΤΧ) από Υγειονομικές Μονάδες

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. ΘΕΜΑ: Διαχείριση Επικινδύνων Ιατρικών Αποβλήτων αμιγώς Τοξικού Χαρακτήρα (ΕΙΑ ΤΧ) από Υγειονομικές Μονάδες ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ. ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Πατησίων 147 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν.

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1 Αποσκοπεί στην εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 4014/2011 (Α 209) για την κατάταξη σε κατηγορίες, ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Τα ανωτέρω έργα και δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 37/

Αριθ. Απόφασης 37/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Του Πρακτικού 5/2016 συνεδρίασης της Επιτροπής Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης ---------------------------------- Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2014 31.12.2014 (σύμφωνα με τον περιβαλλοντικό όρο 23 της ΚΥΑ203064/06.09.2011)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤOΣ Πάτρα: Αρ. πρωτ: Σχετ.: 11-1-2010 101/1856 11158/17.12.2008 954/8.2.2008 1241/4.2.2009

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013 ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013 Το ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος εν γένει και αυτό της περιβαλλοντικής αδειοδότησης δημόσιων ή ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Δ10. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

Δ10. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 145 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 19 24 Μαρτίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ6174/5361/15 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Αγίου Νικολάου Τραχώνων

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Περιβάλλοντος - Νομοθεσία

Διαχείριση Περιβάλλοντος - Νομοθεσία Διαχείριση Περιβάλλοντος - Νομοθεσία Ενότητα 2: Περιβαλλοντική Νομοθεσία Μ.Π.Ε. Δ. Καλιαμπάκος - Δ. Δαμίγος Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1) Αρ. Πρ. Γνωμάτευσης 1 : Αρ. Πρ. Εισερχ. ΕΕΑΕ 1 : Αρ. Πρ. Κατάθεσης Κατόχου: ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ: WIND HELLAS ΚΩΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ: ΛΑΡΙΣΑ ΖΑΠΕΙΟ ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1) Αρ. Πρ. Γνωμάτευσης 1 : Αρ. Πρ. Εισερχ. ΕΕΑΕ 1 : Αρ. Πρ. Κατάθεσης Κατόχου: ΜΕΛΕΤΗ ΡΑΔΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ: WIND HELLAS ΚΩΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ: ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ1Υ-ΧΒΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΔΑ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη 11-01-2016 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ. πρωτ. 1009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Ακτή Μιαούλη & Μ. Μπότσαρη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Λάρισα 30/07/2015 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ. Πρωτ.Οικ. 11641/136083 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα