O ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑ- ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "O ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑ- ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ"

Transcript

1 ΣΤΑΥΡΟΣ-ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΣΠΥΡΕΛΛΗΣ 35 O ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑ- ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Σπυρέλλης Σταύρος-Νικηφόρος 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αυτή η εργασία εξετάζει την ύπαρξη κοινωνικών διαχωρισμών στον αστικό χώρο της Μητροπολιτικής Περιοχής της Αθήνας, βάσει του κλάδου απασχόλησης του οικονομικά ενεργού πληθυσμού και της θέσης του στην κλίμακα της επαγγελματικής ιεραρχίας. Πρώτον, παρουσιάζεται η κυριαρχία της αθηναϊκής οικονομίας στην οικονομική δραστηριότητα της χώρας κατά τα τελευταία 60 χρόνια. Δεύτερον, ερευνώνται οι κοινωνικοί διαχωρισμοί που αναπτύχθηκαν στην περιοχή της πρωτεύουσας κατά την ίδια περίοδο ενώ αποτυπώνεται ο κοινωνικός τύπος των απογραφικών τομέων της απογραφής του Εντοπίζοντας τους κυριότερους οικονομικούς κλάδους της αθηναϊκής οικονομίας, εξετάσαμε αρχικά την δημιουργία πόλων συγκέντρωσης εταιριών σε συγκεκριμένες περιοχές της πρωτεύουσας ενώ στην συνέχεια αναλύσαμε τον στεγαστικό διαχωρισμό βάσει του κλάδου απασχόλησης και της θέσης στην επαγγελματική ιεραρχίας του οικονομικά ενεργού πληθυσμού. Τα συμπεράσματά μας είναι ότι οι στεγαστικοί διαχωρισμοί στη μητροπολιτική Αθήνα συνδέονται περισσότερο με την θέση του εργαζόμενου στην κοινωνικοοικονομική ιεραρχία παρά με τον κλάδο στον οποίο απασχολείται. Παρόλα αυτά η ανάλυση μας ανέδειξε ιδιαίτερες συγκεντρώσεις, εργαζόμενων στους κλάδους δημόσιων και κοινωνικών υπηρεσιών αλλά και εργαζόμενων στον τομέα των μεταφορών, σε περιορισμένες περιοχές της αστικού ιστού. The role of economic sectors and occupational hierarchies in shaping housing segregation in metropolitan Athens. Spyrellis Stavros Nikiforos ABSTRACT This paper examines the segregation trends in the Athenian metropolitan urban zone, based on the economic sector that the economically active population is employed in and their position in the occupational scale of employment. First, the dominance of the Athenian economy over the national economic activity during the past 60 years is presented. Furthermore, the social divisions deployed in the capital during the same period are investigated as are the social types of census tracts that are captured in the 2001 national census. After identifying the main economic sectors of the Athenian economy, we researched the concentrations of specific companies in particular areas of the capital and then investigated the existence of residential segregation trends due to the economic sector and the position in the occupational scale of employment. The results of this analysis showed that the residential segregation in metropolitan Athens is significantly linked to occupational status rather than the economic sector of employment. In addition, this analysis revealed specific concentrations, of the public and social services and transports sectors workers, in limited/specific areas of the urban landscape. 1 Yπ. Διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Παρίσιων VII. Εργαστήριο: UMR n o 8504 Géographie-Cités,CNRS.

2 36 ΓΕΩΓΡΑΦΙΕΣ, Ν ο 21, 2013, Εισαγωγή Αντικείμενο της έρευνας αυτής είναι η ανάδειξη των στεγαστικών διαχωρισμών στη Μητροπολιτική Ζώνη της Αθήνας (ΜΖΑ) έχοντας ως κύριους άξονες αναφοράς τον κλάδο απασχόλησης και την επαγγελματική ιεραρχία. Στο παρελθόν έχουν υπάρξει πολλές έρευνες που να περιγράφουν και να αναλύουν τους μηχανισμούς κοινωνικού διαχωρισμού και πόλωσης στην Αθήνα και την Αττική (Arapoglou 2006, Emmanuel 2002, Leontidou 1989, 1990, Maloutas 2004, 2007α, 2007β). Αρκετές είναι και οι έρευνες που έχουν γίνει σχετικά με τη χωροθέτηση διάφορων οικονομικών κλάδων στον αστικό ιστό της ελληνικής πρωτεύουσας είτε αυτό αφορούσε σε παραδοσιακούς τομείς όπως η βιομηχανία και η βιοτεχνία (Kourliouros 1997, Petrakos και Economou 1999, Sayas 2004), είτε τομείς που βρέθηκαν στο επίκεντρο τα τελευταία χρόνια μέσα από την μετα-βιομηχανική εξέλιξη της οικονομίας (Gospodini 2007, 2009). Με την έρευνά μας αυτή προσπαθήσαμε να συνδυάσουμε τα παραπάνω και, χρησιμοποιώντας δείκτες χωρικής συσχέτισης και χωροθέτησης, να εξετάσουμε τη διασπορά του τόπου κατοικίας των εργαζόμενων, ανά κλάδο επαγγελματικής απασχόλησης, επιδιώκοντας έτσι να εντοπίσουμε την ύπαρξη θυλάκων, μεταξύ των απογραφικών τομέων, με υψηλότερη του μέσου συγκέντρωση εργαζόμενων σε συγκεκριμένους οικονομικούς κλάδους, 2 αλλά και την ύπαρξη ιδιαιτεροτήτων ως προς τους κοινωνικούς αποκλεισμούς για τους εργαζόμενους σε κάθε οικονομικό κλάδο κατ αναλογία με το συνολικό κοινωνικοοικονομικό προφίλ της Μητροπολιτικής Ζώνης της Αθήνας. Τα στοιχεία που χρησιμοποιήσαμε προέρχονται από την γενική απογραφή πληθυσμού του Για τη συγκεκριμένη εργασία λάβαμε υπόψη μας τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό που διαβιεί στο χώρο που χαρακτηρίσαμε ως Μητροπολιτική Ζώνη της Αθήνας. Με αυτό τον όρο αναφερόμαστε στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας χωρίς όμως να λαμβάνουμε υπόψη το σύνολο της Αττικής. Στόχος μας ήταν να αναλύσουμε τα χαρακτηριστικά των περιοχών που έχουν συνδεθεί με τον κυρίως αστικό ιστό και δεν βρίσκονται στο περιαστικό χώρο της πρωτεύουσας. Οι περιοχές αυτές διαφοροποιούνται ως προς τον σχεδιασμό και τους κανόνες του δομημένου περιβάλλοντος ενώ συγχρόνως παρουσιάζουν έναν κοινωνικοοικονομικό τύπο αρκετά διαφορετικό από την υπόλοιπη μητροπολιτική περιοχή. 3 Η ανάλυση των δεδομένων και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων έγινε σε μια αναλυτική κλίμακα απογραφικών τομέων, ενός υπόβαθρου το οποίο είχε την καλοσύνη να μας παραχωρήσει το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (EKKE και ΕΣΥΕ 2005). Για την κατηγοριοποίηση του δείγματος μας βασιστήκαμε στην Ευρωπαϊκή Κοινωνικό-επαγγελματική Κατάταξη (ESeC) (Rose και Harrison 2007), 4 ενώ τα δεδομένα μας προέρχονται από την εφαρμογή Πανόραμα απογραφικών δεδομένων (EKKE και ΕΣΥΕ 2005). Η Ευρωπαϊκή Κοινωνικό-Επαγγελματική Κατά ταξη (ESeC) αντικατοπτρίζει κοινωνικές διαστρω ματώ σεις και ανισότητες με βάση τα επαγγελματικά χαρακτηριστικά των ατόμων, αποδέχεται ως εκ τούτου ότι οι σχέσεις παραγωγής εξακολουθούν να διαδρα - ματίζουν θεμελιώδη ρόλο στην κοινωνική διαίρεση. Η ΕΚοΚ είναι ένα χρήσιμο εργαλείο ανάλυσης των διαφοροποιήσεων που μπορούν να αποδοθούν στην κοινωνικό-οικονομική δομή και τα επαγγελματικά χαρα - κτηριστικά του καθενός, όπως το επάγγελμα και η κοινωνική θέση (Breen 2005, Erikson και Goldthorpe 1992). Πρέπει να σημειωθεί ότι αυτή η εργασία δεν αποτελεί χώρο αμφισβήτησης ή υπεράσπισης της επε - ξηγηματικής χρησιμότητας αυτής της κατηγο ριοποίησης για την ελληνική πραγματικότητα 5 αλλά ούτε και σύγκρισης με άλλες κατηγοριοποιήσεις που χρησιμοποιούν συνεχείς μεταβλητές, όπως ο μισθός ή το επίπεδο εκπαίδευσης. Οι αναλύσεις που έγιναν για αυτή την εργασία πραγματοποιήθηκαν σε δύο στάδια, αρχικά με την ανάλυση των κυριότερων κοινωνικών τύπων των απογραφικών τετραγώνων και την δημιουργία μιας κοινωνικό-οικονομικής τυπολογίας για την περιοχή του ενδιαφέροντος μας. Η τυπολογία αυτή βασίζεται στην ιεράρχηση των απογραφικών τομέων βάσει του κοινωνικό-οικονομικού τους χαρακτήρα. Η διαδικασία αυτή οδήγησε στην διαμόρφωση επτά κατηγοριών απογραφικών τομέων οι οποίοι περιγράφουν τις κυριότερες κοινωνικές δομές. Επειδή η ΕΚοΚ δεν περιλαμβάνει τον μη ενεργό πληθυσμό επιλέξαμε πριν την περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων μας να αναλύσουμε ανεξάρτητα και αυτό τον παράγοντα αναζητώντας πιθανές συγκεντρώσεις. Η ανάλυση αυτή ανέδειξε ισοκατανομή στην ΜΖΑ. Συγκεκριμένα ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός έχει μια μέση παρουσία 58% ανά ΑΤ, αναλογία η οποία παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις μόνο στο 6% των τομέων.

3 ΣΤΑΥΡΟΣ-ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΣΠΥΡΕΛΛΗΣ 37 Το δεύτερο κομμάτι αφορά την ανάλυση των κλάδων της αθηναϊκής οικονομίας και πραγματοποιήθηκε με την χρήση στατιστικών δεικτών ανάλυσης (correspondence analysis) και κατηγοριοποίησης με στόχο να εντοπιστούν οι σχέσεις και να αναλυθούν οι βασικοί άξονες διακύμανσης (axes of variation) που χαρακτηρίζουν τη ΜΖΑ. Για την πραγματοποίηση των παραπάνω χρησιμοποιήσαμε μια αναλυτική μορφή των κατηγοριών της ΕΚοΚ που μας έδωσε την δυνατότητα να εξετάζουμε συγχρόνως τον οικονομικό κλάδο εργασίας αλλά και τα κοινωνικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού. Η παραπάνω βάση δεδομένων περιελάμβανε 73 μεταβλητές χωρισμένες σε 7 διαφορετικούς οικονομικούς κλάδους. Κάθε ένας από τους 7 αυτούς κλάδους διαβαθμίζεται σε μια δεκαβάθμια κλίμακα που αποτυπώνει την επαγγελματική ιεραρχία. Τέλος, εντάσσονται περιπτώσεις μεταβλητών οι οποίες λαμβάνονται υπόψη από την ΕΚοΚ αλλά λόγο της ιδιαιτερότητας τους δεν κατατάσσονται σε κάποιον συγκεκριμένο οικονομικό κλάδο. Επιγραμματικά είναι οι μεγάλοι εργοδότες, οι καλλιτέχνες και οι μικρό-εργοδότες και αυτοαπασχολούμενοι που δεν εντάσσονται σε συγκεκριμένο κλάδο. Η Αθήνα στο επίκεντρο της ελληνικής οικονομίας Από τα μέσα του προηγούμενου αιώνα η περιοχή της πρωτεύουσας αποκτά ιδιαίτερη σημασία και παύει να ανταγωνίζεται την περιφέρεια στους περισσότερους οικονομικούς τομείς. Συγχρόνως μονοπωλεί τις βιομηχανικές πρωτοβουλίες δημιουργώντας σχέσεις εξάρτησης ανάμεσα στην επαρχία και την πρωτεύουσα (Burgel 1976: 105) σε μια χώρα που μέχρι τότε κύριο μέλημα της κρατικής πολιτικής αποτελούσε η αγροτική οικονομία και όχι η δημιουργία στέρεων βάσεων για μια βιομηχανική ανάπτυξη. Μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο η πρωτεύουσα αλλάζει με γρήγορους ρυθμούς, από «παρασιτική» μετατρέπεται σε μια ζώνη όλο και περισσότερο παραγωγική (Leontidou 1990: 78). Κινητήρια δύναμη αποτέλεσαν αρχικά οι πρόσφυγες από την Μικρά Ασία, πληθυσμοί που προέρχονταν από περιοχές περισσότερο αναπτυγμένες βιομηχανικά των οποίων η άφιξη ανανέωσε την ελληνική κοινωνία και βοήθησε στην επιβίωση της εθνικής οικονομίας σε μια περίοδο παγκόσμιας κρίσης (Leontidou 1989: , 1990: 74, Prevelakis 2000: 82). Πίνακας 1: Κλάδοι οικονομίας και κοινωνικοεπαγγελματικές κατηγορίες. Πηγή: (EKKE και ΕΣΥΕ 2005, Rose και Harrison 2007)

4 38 ΓΕΩΓΡΑΦΙΕΣ, Ν ο 21, 2013, Η ανάπτυξη αυτή αποτέλεσε σημαντικό πόλο έλξης για τους νέους πληθυσμούς που συνέρρεαν μαζικά στην πρωτεύουσα τα επόμενα χρόνια. Αποτέλεσμα ήταν κατά το μεσοπόλεμο να εμφανιστούν τα πρώτα σημάδια εκβιομηχάνισης. Η ανάπτυξη αυτή, που υπολείπεται σημαντικά των υπολοίπων χωρών της βόρειας Ευρώπης (Leontidou 1989, Thomadakis 2011), αποτυπώνεται κυρίως στην ελαφρά βιομηχανία μικρής κλίμακας ενώ οι μεγάλες εργοστασιακές εγκαταστάσεις αποτελούν την εξαίρεση. Μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο η ελληνική οικονομία εμφανίζεται άμεσα εξαρτημένη από τον εξωτερικό παράγοντα και την συμμαχική βοήθεια. Οι συνθήκες αυτές έχουν σαν αποτέλεσμα την βιομηχανική υπανάπτυξη και την μειωμένη ανταγωνιστικότητα. 6 Η Αθήνα όμως παραμένει το διοικητικό κέντρο και η αδιάψευστη οικονομική πρωτεύουσα απορροφώντας τόσο τις επενδύσεις από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό (Burgel 1976: 357, 2003: 106, 115, Louri, Papana stas - siou και Lantouris 2000) εγκαθιδρύοντας έναν ιδιότυπο «αθηναϊκό ιμπεριαλισμού» (Burgel 2003: 254) και αποτελώντας τον κινητήριο μοχλό 7 ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας κατά την δεκαετία του 1950 και Από το 1950 μέχρι και το 1970 ο πληθυσμός της πρωτεύουσας υπερδιπλασιάστηκε, 9 πυροδοτώντας έτσι έντονες αλλαγές στην κοινωνική σύσταση της πρωτεύουσας και προκαλώντας την κοινωνική πόλωση της Αθήνας. 10 Το γεγονός ότι η ελλιπώς ανεπτυγμένη βιομηχανικά Αθήνα αποτέλεσε τον κεντρικό προορισμό των αθρόων εσωτερικών μετακινήσεων αναδεικνύει και το αμφίδρομο της σχέσης που χαρακτήρισε την ανάπτυξη της αγοράς εργασίας και την αύξηση του πληθυσμού. Η συνεχής ενδυνάμωσή της, ως υπερεθνικό κέντρο λήψης αποφάσεων, σε συνδυασμό με την ύπαρξη βασικών υποδομών, όπως το λιμάνι του Πειραιά και το σιδηροδρομικό δίκτυο, εξασφάλιζαν τα εχέγγυα για τη βιομηχανική ανάπτυξη. Η ανάπτυξη αυτή όμως ποτέ δεν έφτασε σε επίπεδα που να μπορεί να δικαιολογήσει την αστική και πληθυσμιακή μεγέθυνση που έλαβε χώρα μεταπολεμικά στη περιοχή της πρωτεύουσας (Leontidou 1990, Maloutas 2007α). Άλλωστε η ολοκλήρωση της φάσης της αστικοποίησης στη Ελλάδα, όπως και στις υπόλοιπες χώρες του ευρωπαϊκού νότου που υπολείπονταν μιας στέρεας βιομηχανικής βάσης, διήρκησε περισσότερο απ ό,τι στις χώρες του ανεπτυγμένου βορρά, έτσι η έλξη των πληθυσμών προς τα αστικά κέντρα δεν θα μπορούσε να είναι αποτέλεσμα μόνο της βιομηχανικής ανάπτυξης αλλά και άλλων παραγόντων (Petrakos και Economou 1999). 11 Κυριότερα αίτια των μετακινήσεων αποτέλεσαν ο μεσοπολεμικός έλεγχος της μετανάστευσης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, η κρίση στην αγροτική οικονομία μετά από σχεδόν μια δεκαετία πολεμικών συγκρούσεων αλλά και η ανωνυμία που προσέφερε η πρωτεύουσα μέσα σε ένα εμφυλιακό κλίμα. Σε αντίθεση με ό,τι συνέβη στις βιομηχανικά ανεπτυγμένες χώρες, δεν ήταν η προσφορά εργασίας που τράβηξε τους πληθυσμούς αλλά η μεγάλη ζήτηση και η συγκέντρωση εργατικού δυναμικού που προσελκύει τη βιομηχανία στην Αθήνα. 12 Κατά τις επόμενες δεκαετίες βασιζόμενη και στο τρίγωνο της «βιομηχανικής αποκέντρωσης» που δημιούργησαν οι περιοχές των Οινοφύτων, της Κορίνθου και του Λαυρίου, η πρωτεύουσα εξακολούθησε να απορροφά τους πληθυσμούς που δεν κατάφερναν να φύγουν, μέσω της οργανωμένης από το κράτος, μετανάστευσης προς το εξωτερικό. Οι επεκτάσεις αυτές στα όρια της Αττικής, άλλωστε, θα πρέπει να καταχωρηθούν ως αθηναϊκή ανάπτυξη μιας και οι περισσότεροι εργαζόμενοι κατοικούσαν στην Αθήνα (Sarrigiannis 2000: 183). Μέχρι και τα τέλη του 1970, η παραδοσιακή βιομηχανία της πόλης εξακολουθεί να αναπτύσσεται, έστω και φθίνουσα (Prevelakis 2000: 87). Αυτό είναι αποτέλεσμα της περιφερειακής βιομηχανικής ανάπτυξης αλλά και της αποβιομηχάνισης. 13 Για πρώτη φορά στην απογραφή πληθυσμού του 1981 αποτυπώνεται μια σχετική σταθεροποίηση του πληθυσμού. Σημαντικό συστατικό της αθηναϊκής οικονομίας και κυρίαρχο κομμάτι της δομής της πόλης εξακολουθεί να αποτελεί ο κατασκευαστικός τομέας αλλά και οι μικρές μεταποιητικές επιχειρήσεις που βρίσκονται διάσπαρτες αρχικά στο κέντρο της πόλης αλλά και στα προάστια και την περαστική ζώνη της πρωτεύουσας μετά το Τέλος με την πάροδο των χρόνων και την προοδευτική αποβιομηχάνιση στο επίκεντρο έρχεται ο τριτογενής τομέας παραγωγής. 14 Από το 1980 η χώρα μπαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, απολαμβάνει τα προνόμια των πακέτων στήριξης και αποκτά έναν ξεκάθαρο ευρωπαϊκό προσανατολισμό και συγκεκριμένη πορεία προς την ευρωπαϊκή σύγκληση. Η αθηναϊκή βιομηχανική παραγωγή, πέρα από την αποβιομηχάνιση αλλά και το άνοιγμα των αγορών με την παγκοσμιοποίηση, αποτυγχάνει να ακολουθήσει τις εξελίξεις και να εκμοντερνίσει την παραγωγή της ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει στον ανταγωνισμό αλλά και την πρόκληση της ένταξης στην ευρωπαϊκή οι-

5 ΣΤΑΥΡΟΣ-ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΣΠΥΡΕΛΛΗΣ 39 κονομία. Παρά ταύτα η πρωτεύουσα και πάλι βρίσκεται στο επίκεντρο των διεργασιών, θέση την οποία θα ισχυροποιήσει ακόμα περισσότερο μετά και την ανάληψη των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, το Κατά τη δεκαετία του 1990 υπήρξε μια πρωτόγνωρη αλλαγή για την κοινωνική δομή της πόλης αφού για πρώτη φορά έγινε υποδοχέας μεταναστών από άλλες χώρες κυρίως της βαλκανικής χερσονήσου και κατά κύριο λόγο της Αλβανίας (Arapoglou 2006, Arbaci 2007, Lianos 2001, Maloutas 2007α, Rovolis και Tragaki 2006). Η παραπάνω διαδικασία μπορεί να θεωρηθεί αποτέλεσμα της ενδυνάμωσης των δομών και του εξευρωπαϊσμού των χώρων της νότιας Ευρώπης κατά την περίοδο που έδωσαν την εντύπωση του περιορισμού των ανισοτήτων μεταξύ βορρά και νότου μετατρέποντας τις νοτιοευρωπαϊκές οικονομίες σε υποδοχείς μεταναστών (Leontidou 2010). Το 2001 διέμεναν στην Αττική κάτοικοι αλβανικής υπηκοότητας (5,3% του συνολικού πληθυσμού της περιοχής) και (1,2%) από χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης εκτός της ΕΕ. Συνολικά, το ποσοστό μη ελλήνων κατοίκων στην περιοχή της πρωτεύουσας έφτασε το 11% συγκεντρώνοντας περίπου το 41% των μεταναστών που εισήρθαν στην χώρα (Lianos 2001). Ιδιαίτερης σημασίας είναι και οι αλλαγές στη δομή του οικονομικά ενεργού πληθυσμού της πρωτεύουσας, αφού οι μη έλληνες εργαζόμενοι από περίπου 2% το 1990 το 2001 έφτασαν να αποτελούν το 13%. 15 Η ένταξη των πληθυσμών αυτών στην αγορά εργασίας κατάφερε να αναζωογονήσει την λειτουργία των μικρών εταιριών της ΜΖΑ ενώ συγχρόνως τροφοδότησε την ανάπτυξη της βιομηχανίας και του τομέα των κατασκευών (Arapoglou 2006: 20-23). Η Αθήνα εξελίσσεται σε μια μεγάλη περιφερειακή ευρωπαϊκή πόλη. Συγκεντρώνει τα υψηλά κλιμάκια διοίκησης του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο υπηρεσιών και μια σημαντική ανάπτυξη των μεταβιομηχανικών οικονομικών κλάδων (Gospodini 2009: 7) χωρίς όμως να ασκεί επιρροή στην ευρύτερη περιοχή της (Petrakos και Economou 1999). Θα πρέπει βέβαια να αναφέρουμε εδώ ότι μετά το 1990 η ευρωπαϊκή περιφέρεια μπαίνει για πρώτη φορά στη διαδικασία της διεθνοποίησης των εταιριών. Έτσι η ελληνική οικονομία προχωρά σε επενδύσεις κυρίως στις χώρες της βαλκανικής χερσονήσου και της ανατολικής Ευρώπης, επιλέγοντας με αυτό τον τρόπο το χαμηλό κόστος εργασίας και όχι τη διαδικασία εξαγωγών (Louri κ.ά. 2000). Από γεωπολιτική άποψη η μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας προσπαθεί να γίνει περισσότερο εξωστρεφής: σε επίπεδο σχεδιασμού άλλωστε με τη μετάβαση από το Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας (1985), στην πρόταση για το Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αττικής (2009) και το σχέδιο Αθήνα-Αττική 2021, που κατατέθηκε το 2011 με τίτλο «Αθήνα μεσογειακή πρωτεύουσα», αποτυπώνεται μια ουσιαστική μετατόπιση στο επίπεδο των στρατηγικών στόχων, στην ταυτότητα και τη δυναμική της πρωτεύουσας. Σήμερα οι κεντρικές γειτονιές της πόλης εξακολουθούν να αποτελούν τον πυρήνα της οικονομίας της μητρόπολης παρά τη σχετική δημογραφική μείωση αλλά και την αύξηση της ανεργίας σε παραδοσιακούς τομείς της τοπικής οικονομίας. Το κέντρο έζησε μια περίοδο παρακμής των ζωνών που ήταν άμεσα συνδεδεμένες με την βιομηχανική και βιοτεχνική οικονομία ( ) ενώ, από τα τέλη του 1980 και κατά τη διάρκεια του 1990, η πόλη στιγματίστηκε από την ανάπτυξη ζωνών συνδεδεμένων με αναπτυσσόμενους τομείς της οικονομίας όπως οι εξειδικευμένες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, των προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας, αλλά και της βιομηχανίας του πολιτισμού και των μέσων. Αυτή η φάση της επαναστικοποίησης (Gospodini 2007β, Hutton 2004) αρχικά εντοπίζεται στην εμπορική και οικονομική καρδιά της πόλης, σε ένα πυκνό κοινωνικό περιβάλλον που ευνόησε την ανάπτυξη λειτουργιών υψηλού γνωστικού επιπέδου ενώ συγχρόνως προσέφερε και τις απαραίτητες υποδομές (Hutton 2009: 3). Μετά από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 παρατηρήθηκε ο σχηματισμός νέων εξειδικευμένων επιχειρηματικών συγκεντρώσεων, στα προάστια αλλά και την περιαστική ζώνη της πρωτεύουσας. Η εξέλιξη των διαχωρισμών και τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά της πρωτεύουσας Όπως ήδη αναφέραμε οι μετακινήσεις πληθυσμών προς το λεκανοπέδιο της Αττικής επέφεραν αλλαγές στις προϋπάρχουσες ισορροπίες, εισάγοντας νέες φόρμες κοινωνικής πόλωσης. Κατά την περίοδο παρατηρείται στην Αθήνα ενδυνάμωση των κοινωνικών διαχωρισμών που αποτυπώνεται κυρίως μέσω της διαίρεση του λεκανοπεδίου σε ανατολικές και δυτικές. Οι νέοι

6 40 ΓΕΩΓΡΑΦΙΕΣ, Ν ο 21, 2013, πληθυσμοί που φτάνουν στην πρωτεύουσα κατανέμονταν στο χώρο ανάλογα με τις οικονομικές τους δυνατότητες και με κύριο σκοπό την αυτοστέγαση. Οι εύποροι των μεσαίων και ανώτερων κοινωνικών στρωμάτων εγκαθίστανται στα διαμερίσματα των πολυκατοικιών στις κεντρικές συνοικίες (Marmaras 1991) ενώ η μεγάλη εργατική μάζα της εσωτερικής μετανάστευσης καλύπτει τις ανάγκες της μέσω της αυτοστέγασης, νόμιμης ή παράνομης, στις δυτικές συνοικίες του λεκανοπεδίου και στα όρια του σχεδίου της πόλης δημιουργώντας με την πάροδο των χρόνων μεγάλους οικισμούς (Allen κ.ά. 2004, Leontidou 1989, 1990, Maloutas 2007α). 16 Η παραγωγή κατοικιών μέσω του συστήματος της αντιπαροχής, που έφτασε στο απόγειό του κατά τις δεκαετίες του , άμβλυνε σχετικά τις αντιθέσεις των κοινωνικών τάξεων, όμως η έλλειψη κεντρικού κρατικού σχεδιασμού αστικής ανάπτυξης κατά την ίδια περίοδο οδήγησε σε μια εκτεταμένη υποβάθμιση των περιβαλλοντικών συνθηκών διαβίωσης στις κεντρικές περιοχές της Αθήνας σε μια περίοδο, ειδικά κατά τη δεκαετία του 1980, που η περιβαλλοντική ευαισθησία αυξάνεται ενώ συγχρόνως το βιοτικό επίπεδο δείχνει να ανεβαίνει και ο πληθυσμός να είναι σε θέση να γίνεται περισσότερο καταναλωτικός (Leontidou 1990: 93, Sapountzaki και Karka 2001: 423). Έτσι παρότι η εισροή νέων πληθυσμών στην Αθήνα περιορίζεται, συγχρόνως πυροδοτείται μια ενδοαστική κινητικότητα προς τα προάστια, η οποία προοδευτικά άλλαξε περαιτέρω την δομή της πόλης. Αυτές οι συνθήκες οδήγησαν στο σχηματισμό νέων προαστίων στην ανατολική πλευρά του λεκανοπεδίου, ενδεδειγμένων κυρίως για τις μεσαίες εισοδηματικές κατηγορίες που είχαν τη δυνατότητα να μετακινηθούν, αλλά και την περαιτέρω εξάπλωση των ήδη σχηματισμένων προαστίων στα δυτικά του λεκανοπεδίου. Σε γενικές γραμμές παρατηρείται μια άναρχη αστική επέκταση και προαστικοποίηση 17 που επέφερε την έκρηξη του αστικού κέντρου προς την περιφέρεια και η δημιουργία ισχυρών γραμμικών κέντρων σε μεγάλους αστικούς άξονες (Gospodini 2009, Sarrigiannis 2000: 219). Οι αλλαγές αυτές επέφεραν τον περιορισμό της σημασίας του κέντρου της πόλης ως μεγαλοαστικού πόλου, ενώ ενδυνάμωσαν περαιτέρω τη διχοτόμηση μεταξύ ανατολής και δύσης. Ο σχηματισμός των νέων προαστίων στα ανατολικά του λεκανοπεδίου βασίστηκε στις υψηλές τιμές της αγοράς κατοικίας και οδήγησε προοδευτικά στο σχηματισμό ομογενοποιημένων κοινωνικά ζωνών (Maloutas 2010: 15). Παράλληλα άλλαξε σημαντικά την ταυτότητα του κέντρου της πόλης 18 το οποίο εξελίχθηκε σε μια περιοχή κοινωνικά ανάμικτη, με αυξημένη συγκέντρωση μεταναστών. Όλες αυτές οι αλλαγές είχαν σαν αποτέλεσμα την μείωση του πληθυσμού στους κεντρικούς δήμους της Αθήνας 19 και του Πειραιά, ενώ πολύ υψηλά ποσοστά πληθυσμιακής αύξησης εξακολούθησαν να καταγράφονται στα προάστια. Η αποκέντρωση, προαστικοποίηση και κίνηση προς τις παραλιακές περιοχές (coastalisation) (Sayas 2006: 72) που έλαβε χώρα κατέστη δυνατή μέσω της ανάπτυξης σημαντικών δικτύων επικοινωνίας κατά τη δεκαετία του Από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 και, περισσότερο, κατά την πρώτη δεκαετία του 2000, οι νέες γενιές των ανώτερων και μεσαίων εισοδηματικών στρωμάτων εξακολουθούν να κινούνται προς τα βόρειο και νότιο ανατολικά προάστια της Αθήνας (Arapoglou και Maloutas 2011) χωρίς όμως αυτό να αλλάζει τη βαρύτητα των κεντρικών περιοχών οι οποίες εξακολουθούν να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού (Arapoglou 2006, Sayas 2006). Σημαντικό βέβαια είναι να λάβει κανείς υπόψη του και το ρόλο των μεταναστών στους κοινωνικούς διαχωρισμούς που αναπτύσσονται στη ΜΖΑ την τελευταία εικοσαετία. 21 Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του πληθυσμιακού χαρακτήρα των μεταναστών που διαμένουν στην περιοχή της ελληνικής πρωτεύουσας, σε αντιδιαστολή με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές μητροπόλεις (Arbaci και Malheiros 2010), είναι ότι η μεγάλη πλειοψηφία έχει κοινό τόπο καταγωγής, το μεγαλύτερο ποσοστό είναι αλβανοί υπήκοοι. Το χαρακτηριστικό αυτό συνεισφέρει στον περιορισμό της εμφάνισης διαχωρισμών βάση της εθνικότητας. Πολλές έρευνες έχουν δείξει ότι η άφιξη των πληθυσμών αυτών οδήγησε στην αύξηση των κοινωνικών πολώσεων στην περιοχή της πρωτεύουσας (Arapoglou 2006, Arapoglou και Sayas 2009, Kandylis, Maloutas και Sayas 2012). Συγχρόνως, όμως, κατά την ίδια περίοδο και ειδικά στις κεντρικές περιοχές της πρωτεύουσας, εν αντιθέσει με άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες όπως η Στοκχόλμη, η Ρώμη το Παρίσι ή το Λονδίνο (Cassiers και Kesteloot 2012), έχει παρατηρηθεί μείωση των κοινωνικών διαχωρισμών. Η συγκεκριμένη ιδιαιτερότητα συνδέεται με την άφιξη των μεταναστών, αλλά και του μηχανισμού του καθ ύψος διαχωρισμού που αναπτύ-

7 ΣΤΑΥΡΟΣ-ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΣΠΥΡΕΛΛΗΣ 41 χθηκε στις περιοχές αυτές (Arapoglou 2006, Maloutas 2007α). Αποτύπωση των κοινωνικών διαχωρισμών και πολώσεων στη Μητροπολιτική Ζώνη της Αθήνας το 2001 Το τμήμα αυτό της έρευνάς μας στόχο έχει να αποτυπώσει της κοινωνικές δομές της ΜΖΑ. Αυτό επετεύχθη μέσω της ανάλυσης του κοινωνικού τύπου των ΑΤ που καθορίστηκε από τις οκτώ βασικές κατηγορίες 22 της ΕΚοΚ (Πινάκας 2). Πινάκας 2: Κατανομή των βασικών κοινωνικό-επαγγελματικών ομάδων στη Μητροπολιτική Ζώνη της Αθήνας. ΕΚοΚ (ESeC). Πληθυσμός % 1 Μεγάλοι εργοδότες, 190, % Υψηλού επιπέδου μάνατζερ και στελέχη διοίκησης, Υψηλού επιπέδου επαγγελματίες. 2 Χαμηλού επιπέδου μάνατζερ 158, % και στελέχη διοίκησης, Χαμηλού επιπέδου επαγγελματίες, Καλλιτέχνες 3 Ενδιάμεσα επαγγέλματα. 256, % 4 Μικροεργοδότες και 218, % αυτοαπασχολούμενοι. 5 Χαμηλές θέσεις με καθήκοντα 23, % επιστασίας και τεχνολογικής απασχόλησης. 6 Χαμηλές θέσεις στις πωλήσεις 140, % και σε άλλες υπηρεσίες. 7 Χαμηλές θέσεις τεχνιτών. 149, % 8 Θέσεις χωρίς ειδίκευση. 253, % 1,390, % Πηγή: (EKKE και ΕΣΥΕ 2005, Rose και Harrison 2007) Η αποτύπωση την αποτελεσμάτων των επτά κοινωνικοεπαγγελματικών ομάδων που ανέδειξε η ανάλυσή μας (Χάρτης 1) συνηγορεί κατά πολύ με τα συμπεράσματα προγενέστερων ερευνών (Arapoglou 2006, Maloutas 2007α) αφού δείχνει ότι πολύ μεγάλο μέρος των απογραφικών τομέων, το 67% (ομάδες 3,4 & 5), φιλοξενούν κοινωνικά μεικτούς ή σχετικά μεικτούς πληθυσμούς ενώ συγχρόνως ακολουθείται το παραδοσιακό διζωνικό μοντέλο πόλωσης της Αθήνας μεταξύ ανατολής και δύσης. Συνολικά το 32% των απογραφικών τομέων υποδηλώνουν έναν πολωμένο κοινωνικό χαρακτήρα. Πιο συγκεκριμένα στο 21% των απογραφικών τομέων, ομάδες 1&2 της τυπολογίας όπου διαμένει το 19.4% του πληθυσμού, παρατηρούνται υψηλές και πολύ υψηλές συγκεντρώσεις ανώτερων κοινωνικό-επαγγελματικών κατηγοριών (ΕΚοΚ 1&2) ενώ στο 14% των ΑΤ, ομάδες 6&7 της τυπολογίας όπου διαμένει το 13.5%, παρατηρούνται υψηλές συγκεντρώσεις ατόμων που εργάζονται στο άλλο άκρο της επαγγελματικής κλίμακας (ΕΚοΚ 7&8). Ενδιαφέρον στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι στις περιοχές αυτές οι κατηγορίες που έχουν υψηλές εκπροσωπήσεις αποτελούν το 50% τουλάχιστον του πληθυσμού που διαμένει, εκπροσώπηση η οποία παράλληλα συνδυάζεται με πολύ χαμηλή παρουσία των αντίθετων κοινωνικοεπαγγελματικών κατηγοριών. Έτσι, στην πρώτη περίπτωση για τις ομάδες 1&2 της τυπολογίας μας ο πληθυσμός του ΕΚοΚ 1&2 αποτελεί το 51% και του ΕΚοΚ 7&8 το 12%, ενώ στις ομάδες 6&7 της τυπολογίας μας ο πληθυσμός του ΕΚοΚ 7&8 αποτελεί το 56% ενώ του ΕΚοΚ 1&2 μόλις το 9%. Μια ακόμη παρατήρηση σχετίζεται με τη διασπορά των διάφορων κοινωνικοεπαγγελματικών κατηγοριών. Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι ο πληθυσμός του ΕΚοΚ 1 κατανέμεται κατά 20% στην πρώτη ομάδα της τυπολογίας μας, κατά 22% στην δεύτερη και κατά 24% στην τρίτη. Δηλαδή 2 στους 10 που απασχολούνται σε θέσεις υψηλού επιπέδου ή είναι μεγάλοι εργοδότες κατοικούν σε περιοχές με υψηλή εκπροσώπηση εργαζόμενων της ίδιας κλίμακας, ποσοστό που δεν αναδεικνύει ιδιαίτερη τάση κοινωνικού διαχωρισμού. Ενδιαφέρον όμως είναι το γεγονός ότι το 45% του ΕΚοΚ 1 συγκεντρώνεται σε περιοχές ιδιαίτερα υψηλού κοινωνικού τύπου (ομάδες 1&2) ενώ οι 7 στους 10 κατοικούν σε περιοχές οι οποίες είναι σίγουρα άνω του μέσου κοινωνικόεπαγγελματικού προφίλ (ομάδες 1,2&3). Τέλος θα πρέπει να αναφερθούμε και στην περίπτωση της τέταρτης ομάδας της τυπολογίας μας που περιλαμβάνει το 10.8% των ΑΤ. Ο πληθυσμός που διαμένει σε αυτές τις περιοχές προέρχεται κατά 25,1% από τα ΕΚοΚ 1&2 και κατά 31 % από τα ΕΚοΚ 7&8. Συγχρόνως, οι συγκεκριμένοι απογραφικοί τομείς είναι χωροθετημένοι σε κεντρικές περιοχές που χαρακτηρίζονται από πολύ πυκνή οικοδόμηση πολυκατοικιών της περιόδου της άνθησης της αντιπαροχής. Τα παραπάνω μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για περιοχές όπου υπερισχύει ο καθ ύψος κοινωνικός διαχωρισμός. 23 Σχετικά τώρα με τα χωρικά επίκεντρα των συγκεντρώσεων των ομάδων αυτών, οι απογραφικοί τομείς υψηλού κοινωνικού τύπου δημιουργούν τρεις βασικούς

8 42 ΓΕΩΓΡΑΦΙΕΣ, Ν ο 21, 2013, Χάρτης 1: Βασικές κοινωνικοεπαγγελματικές ομάδες στη Μητροπολιτική Ζώνη της Αθήνας (απογραφικοί τομείς 2001). Βασισμένο στις 8 ευρωπαϊκές κοινωνικοεπαγγελματικές κατηγορίες. νέων ισχυρών κέντρων στα προάστια. Ένα ενδεικτικό παράδειγμα είναι η περιοχή των δήμων Αμαρουσίου και Χαλανδρίου η οποία από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 εξελίσσεται σαν ένα υπερτοπικό κέντρο για τα βόρεια προάστια. 24 Στην παρούσα μελέτη, αναλύσαμε μια βάση δεδομένων ανωνύμων εταιρειών (στοιχεία ICAP) στη μητροπολιτική ζώνη της Αθήνας. Για τη διεξαγωγή αυτής της έρευνας, ομαδοποιήσαμε τις εταιρίες ανάλογα με τον κλάδο που δραστηριοποιούνται χρησιμοποιώντας το Σύστημα Ταξινόμησης Οικονομικών Δραστηριοτήτων (European Community 2008). Πινάκας 3: Η κατανομή των ανώνυμων εταιριών ανάλογα με τον τομέα ταξινόμησης οικονομικών δραστηριοτήτων (2009) Τομείς ταξινόμησης οικονομικών δραστηριοτήτων % (ΝΑCE αναθ.2) Πηγή: (EKKE και ΕΣΥΕ 2005, Rose και Harrison 2007) πόλους. Τις παραδοσιακά εύρωστες γειτονιές του κέντρου, των βόρειων και των νοτιοανατολικών, παραλιακών, προαστίων. Στα δυτικά προάστια αλλά και σε αυτά που βρίσκονται περιμετρικά του λεκανοπέδιου συναντώνται οι απογραφικοί τομείς χαμηλότερου κοινωνικού τύπου. Επίκεντρα αποτελούν η περιοχή βαριάς βιομηχανίας στο Θριάσιο πεδίο, η περιοχή περιμετρικά του πρώην βιοτεχνικού και βιομηχανικού πάρκου του Ελαιώνα. Τέλος οι βορειοδυτικές περιοχές που χαρακτηρίζονται από αυθαίρετη δόμηση και έλλειψη υποδομών και σχεδιασμού. Σημειωτέον ότι μια ανάλογη τομή μεταξύ ανατολής και δύσης παρατηρείται και στην περιοχή γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Η χωροθέτηση των οικονομικών κλάδων στον αθηναϊκό ιστό, η δημιουργία ενός τρίτου πόλου υπηρεσιών Ο συνδυασμός της ανάπτυξης των υποδομών, μετά τη δεκαετία του 1980, και της εντατικής επέκτασης του κέντρου τα τελευταία 25 χρόνια οδήγησαν στη δημιουργία Γεωργία, δασοκομία και αλιεία 0.6 % Ορυχεία και λατομεία 0.2 % Μεταποίηση 12.2 % Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 3.5 % Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων & δραστηριότητες εξυγίανσης 0.4 % Κατασκευές 10.5 % Χονδρικό και λιανικό εμπόριο - επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών 30.3 % Μεταφορά και αποθήκευση 3.2 % Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης 5.6 % Ενημέρωση και επικοινωνία 5.5 % Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες 2.8 % Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 8.8 % Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 8.1 % Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες 4.4 % Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 0.0 % Εκπαίδευση 0.9 % Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα 1.8 % Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία 0.6 % Λοιπές δραστηριότητες προσωπικών υπηρεσιών 0.4 % 100% Πηγή: (στοιχεία ICAP για το 2009)

ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 3654) ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 4 Ο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΙΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Στο Μέρος αυτό αποτυπώνονται οι εξελίξεις στη διάρθρωση και στα βασικά χαρακτηριστικά της απασχόλησης στο εμπόριο σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και

Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας είναι αρκετά χαμηλή, παρότι είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον αριθμό, το είδος και το μέγεθος των νέων επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στη Ζώνη Ι, ως αποτέλεσμα των επιδράσεων του άξονα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον αριθμό, το είδος και το μέγεθος των νέων επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στη Ζώνη Ι, ως αποτέλεσμα των επιδράσεων του άξονα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίµηνο 2012 Κατά το Β Τρίµηνο του 2012 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.793.147

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη του λιανικού εμπορίου. Προς νέες κεντρικότητες στον αστικό χώρο.

Εξέλιξη του λιανικού εμπορίου. Προς νέες κεντρικότητες στον αστικό χώρο. Εξέλιξη του λιανικού εμπορίου. Προς νέες κεντρικότητες στον αστικό χώρο. Βάλια Αρανίτου, ΙΝΕΜΥ, Πανεπιστήμιο Κρήτης Ιων Σαγιάς, ΕΜΠ ΟΡΣΑ-ΕΣΕΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΗ. Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 Κατά το Γ Τρίµηνο του 2013 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.635.905

Διαβάστε περισσότερα

Η απασχόληση κατά κλάδο 1993-2002

Η απασχόληση κατά κλάδο 1993-2002 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ Τεύχος 100, Νοέμβριος 2003 Η απασχόληση κατά κλάδο 1993-2002 Η α πασ χόλ η σ η κα τά κ λ άδ ο ο ι κονομικ ής δρασ τ η ρ ιό τ η τας Εργασ ια κ έ ς σ χ έ σ ε ις κα ι εκ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία. Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020. Στόχοι «Ευρώπη 2020» 75% κάτω από 10%

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία. Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020. Στόχοι «Ευρώπη 2020» 75% κάτω από 10% ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020 Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Στόχοι «Ευρώπη 2020» Υφιστάµενη κατάσταση στην Ελλάδα Στόχοι της χώρας για το 2020 Ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά Περιφέρεια και ειδικότερα την ποσοστιαία κατανομή κατά τομέα παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής)

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2004-2010

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2004-2010 Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2004-2010 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Η ΠΕΤΑ Α.Ε. τηρεί το Μητρώο των Δημοτικών Επιχειρήσεων της Αυτοδιοίκησης Α

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Η ΠΕΤΑ Α.Ε. τηρεί το Μητρώο των Δημοτικών Επιχειρήσεων της Αυτοδιοίκησης Α ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η ΠΕΤΑ Α.Ε. τηρεί το Μητρώο των Δημοτικών Επιχειρήσεων της Αυτοδιοίκησης Α βαθμού εδώ και μία δεκαετία, μετά από αναθέσεις της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. και του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. Στο διάστημα αυτό έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά περιφέρεια και ειδικότερα την ποσοστιαία κατανομή κατά τομέα παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 3540 3530 3520 3510 3500 3490 3480 3470 3460 3450 2013 A 2013 Β 2013 Γ 2013 2014 Α

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 3540 3530 3520 3510 3500 3490 3480 3470 3460 3450 2013 A 2013 Β 2013 Γ 2013 2014 Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίµηνο 2014 Πειραιάς, 12 Ιουνίου 2014 Κατά το Α Τρίµηνο του 2014 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.483.716 άτοµα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Νοεμβρίου 2011

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Νοεμβρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Νοεμβρίου 2011 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Εξ αφορμής των παρατηρήσεων που περιέχονται στο Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων της Διεύθυνσης Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

2010-2020 2010-2020 ISBN: 978-9963-43-830-3

2010-2020 2010-2020 ISBN: 978-9963-43-830-3 2010-2020 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 0 1 0-2 0 2 0 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 Υπεύθυνοι Λειτουργοί Κυριάκος Κυριάκου,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση με θέμα: "Στρατηγικές ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης στην Περιφέρεια ΑΜ Θ Δυνατότητες αξιοποίησης των νέων εργαλείων του ΕΣΠΑ"

Εισήγηση με θέμα: Στρατηγικές ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης στην Περιφέρεια ΑΜ Θ Δυνατότητες αξιοποίησης των νέων εργαλείων του ΕΣΠΑ Εισήγηση με θέμα: "Στρατηγικές ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης στην Περιφέρεια ΑΜ Θ Δυνατότητες αξιοποίησης των νέων εργαλείων του ΕΣΠΑ" Νίκος Μίχος, Συντονιστής θεματικής ομάδας σχεδιασμού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012)

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012) ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012) Εισαγωγή Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 η Ελλάδα μετατράπηκε από χώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ΧΩΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ι. ΤΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Οι κοινωνικές και οικονομικές μεταβολές επηρεάζουν τον χώρο. Ο Χώρος

Διαβάστε περισσότερα

γενικά χαρακτηριστικά περιοχής - παραγωγικές δραστηριότητες

γενικά χαρακτηριστικά περιοχής - παραγωγικές δραστηριότητες γενικά χαρακτηριστικά περιοχής - παραγωγικές δραστηριότητες Εξίσου σημαντική είναι αυτή συνθετότητα και αλληλοδιαπλοκή στο επίπεδο των παραγωγικών δραστηριοτήτων. Είναι από τις μοναδικές περιοχές στην

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος 14

Περιεχόμενα. Πρόλογος 14 Περιεχόμενα Πρόλογος 14 Κεφάλαιο 1 Ιστορική εξέλιξη των πόλεων 17 1.1 Ορισμός της πόλης και βασικές έννοιες.................... 17 1.2 Η εξέλιξη των πόλεων............................... 21 1.3 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές»

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές» Εισαγωγή: Το κείμενο που κρατάτε στα χέρια σας περιέχει τμήμα από τα βασικά συμπεράσματα της ετήσιας έκθεσης της DATARC για την οικονομία και την αγορά εργασίας των νομών της περιφέρειας Πελοποννήσου.

Διαβάστε περισσότερα

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Η μελέτη της Ευαγγελίας Παπαπέτρου για την απασχόληση - ανεργία και τις μισθολογικές διαφορές ανδρών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ»

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ» Α 2008 Β 2008 Γ 2008 Δ 2008 Α Β Γ Δ Α 2010 Β 2010 Γ 2010 Δ 2010 Α 2011 Β 2011 Γ 2011 Δ 2011 Α 2012 χιλ. άτομα ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ» Το 2011 οι εξελίξεις στην Ελλάδα επιδεινώθηκαν πέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον αριθμό, το είδος και το μέγεθος των νέων επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στην παρόδια ζώνη της Εγνατίας Οδού (Ζώνη Επιρροής Ι),

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Παρουσίαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής στη Συνεδρίαση της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, Μυτιλήνη, 27 Φεβρουαρίου 2014 Σκέλος Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2004 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Το ξένο εργατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ 39 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ 3.1 Πληθυσµιακά στοιχεία σε επίπεδο Ν. ΡΑΜΑΣ Πίνακας 3.1.1 : Πληθυσµός του Νοµού ράµας (1961-1991) ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ \ ΕΤΗ 1961 1971 1981

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2014 (περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές ) Πηγές Στοιχείων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Πολιτική των Ελληνικών Επιχειρήσεων

Περιβαλλοντική Πολιτική των Ελληνικών Επιχειρήσεων Περιβαλλοντική Πολιτική των Ελληνικών Επιχειρήσεων Δημήτρης Μανιατάκης Διευθύνων Σύμβουλος ΙCAP A.E. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Πρόεδρο της Διεθνούς Οργάνωσης Βιοπολιτικής, την Δρ. Αγνή Βλαβιανού-Αρβανίτη

Διαβάστε περισσότερα

22 Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα

22 Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 22 Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα Συνοπτική Περιγραφή Η ευρεία επαγγελματική κατηγορία Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα περιλαμβάνει, σύμφωνα με την Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Νέες μορφές απασχόλησης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Νέες μορφές απασχόλησης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Νέες μορφές απασχόλησης 1 Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ποιες είναι οι νέες μορφές απασχόλησης; Σύμβαση ορισμένου χρόνου Μερική απασχόληση Προσωρινή απασχόληση Σύμβαση έργου Υπεργολαβία Εκ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Β. Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΝΑ-ΠΑΖΑΡΖΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Β. Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΝΑ-ΠΑΖΑΡΖΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Β. Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΝΑ-ΠΑΖΑΡΖΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΘΗΝΑ 2004 1 2 Απασχόληση και ανεργία των γυναικών: το χάσμα

Διαβάστε περισσότερα

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2005-2008 Η Ελλάδα είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, ένας πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Ο τουριστικός τομέας αποτελεί, αδιαμφισβήτητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2004 ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024 Η συστηματική παρακολούθηση των διαχρονικών τάσεων στην αγορά εργασίας και η πρόβλεψη της μελλοντικής κατάστασης αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή του νόμου 4262/2014

Εφαρμογή του νόμου 4262/2014 Εφαρμογή του νόμου 4262/2014 Η μεταρρύθμιση απλοποιεί τις διαδικασίες αδειοδότησης Με την Υπουργική Απόφαση του ΥΠΑΑΝ: Καταργούνται άδειες που δεν προσέφεραν τίποτα στο κοινωνικό σύνολο, αντίθετα αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Ανάπτυξη

Περιφερειακή Ανάπτυξη ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Περιφερειακή Ανάπτυξη Διάλεξη 3: Το Περιφερειακό Πρόβλημα (κεφάλαιο 1, Πολύζος Σεραφείμ) Δρ. Βασιλείου Έφη Τμήμα Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ NOEΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Η Παγκόσµια Μετανάστευση Το 2010, 214 εκατομμύρια άνθρωποι ήταν μετανάστες, κατοικούσαν

Διαβάστε περισσότερα

2 0 0 0-2 0 0 6. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας

2 0 0 0-2 0 0 6. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2 0 0 0-2 0 0 6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς 21.11.2005 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2004/2005

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα Επιτελική σύνοψη. Εισαγωγή 9. Μεθοδολογικό σημείωμα 11

Σελίδα Επιτελική σύνοψη. Εισαγωγή 9. Μεθοδολογικό σημείωμα 11 Περιεχόμενα Σελίδα Επιτελική σύνοψη 4 Εισαγωγή 9 Μεθοδολογικό σημείωμα 11 Ενότητα Α Ανάλυση Συνολικού Τομέα Μεταποίησης 14 Α.1 Α.2 Α.2.1 Α.2.2 Α.2.3 Α.2.4 Α.2.5 Η θέση της Μεταποίησης στην ελληνική οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-4: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-4: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό και Δήμο της Ζώνης IV. Η σκοπιμότητα του δείκτη αφορά στην γνώση των μακροσκοπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης 2 η εργασία 2012 13 ΘΕΜΑ: «Στις παραμονές της λεγόμενης βιομηχανικής επανάστασης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ www.westplatform.gr Άξονας Βιομηχανικών Συστημάτων και Επικοινωνιών : Πανεπιστήμιο Πατρών Άξονας Βιομηχανικού Ελέγχου : Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (πηγές) 1. ΕΛΣΤΑΤ : πληθυσμιακά μεγέθη και ηλικιακή δομή Απογραφές πληθυσμού 2001, 2011 (Σύνολο Χώρας, NUTS2-επίπεδο περιφέρειας)

Διαβάστε περισσότερα

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα»

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» «Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» Γκίκας Α. Χαρδούβελης Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Παν. Πειραιώς Οικονομικός Σύμβουλος Ομίλου Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS

Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS ΑΘΗΝΑ 2014 2 3 1) να διαπιστώσει τις αλλαγές που υπέστη ο χώρος κατά την κατασκευή και λειτουργία του αεροδρομίου 2) να αξιολογήσει τις προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία. Ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας κατά διψήφιο κωδικό (ΣΤΑΚΟΔ-91) Αμφοτέρων των φύλων. Κωδι-κός αριθ-μός

Κατηγορία. Ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας κατά διψήφιο κωδικό (ΣΤΑΚΟΔ-91) Αμφοτέρων των φύλων. Κωδι-κός αριθ-μός Πίνακας 8. Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός κατά διψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και φύλο Σύνολο Ελλάδος, αστικές και αγροτικές περιοχές γεωγραφικά διαμερίσματα κατά αστικές, αγροτικές περιοχές και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2001-2005

ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2001-2005 ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2001-2005 Η καταγραφή των γεγονότων διαμαρτυρίας για την προστασία και διεκδίκηση δημόσιων χώρων στην Αθήνα έγινε από τον

Διαβάστε περισσότερα

Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011

Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 3 Σεπτεμβρίου 2014 Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 Οικονομικά χαρακτηριστικά του Μόνιμου Πληθυσμού της Χώρας Κατά την Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών

Διαβάστε περισσότερα

1. Γυναίκα & Απασχόληση

1. Γυναίκα & Απασχόληση 1. Γυναίκα & Απασχόληση Παρά τα βήματα προόδου τα οποία έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια, τόσο σε θεσμικό επίπεδο (νομοθετικό έργο), όσο και στην ανάπτυξη «ειδικευμένων πολιτικών και δράσεων» καταπολέμησης

Διαβάστε περισσότερα

Φλώρινα, Δεκέμβριος 2012 Η εξωτερική μετανάστευση από και προς τη Δυτική Μακεδονία στην περίοδο 1990-2009 και οι επιπτώσεις στην αγορά εργασίας

Φλώρινα, Δεκέμβριος 2012 Η εξωτερική μετανάστευση από και προς τη Δυτική Μακεδονία στην περίοδο 1990-2009 και οι επιπτώσεις στην αγορά εργασίας Φλώρινα, Δεκέμβριος 2012 Η εξωτερική μετανάστευση από και προς τη Δυτική Μακεδονία στην περίοδο 1990-2009 και οι επιπτώσεις στην αγορά εργασίας Χρήστος Νίκας Εισαγωγή Η εισροή μεταναστών στην Ελλάδα και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 / 9 / 2014 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ: 2011 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «Η πόλη της Καστοριάς ως τουριστικός προορισµός», µελετάται η σχέση τουρισµού και πόλης, εξετάζοντας αν η αλλαγή που παρατηρείται σήµερα στη φυσιογνωµία

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 174, Ιούλιος - Αύγουστος 2010

Τεύχος 174, Ιούλιος - Αύγουστος 2010 Τεύχος 174, Ιούλιος - Αύγουστος 2010 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Η σημαντική αύξηση της ανεργίας η οποία κινείται πλέον με διψήφιο ποσοστό (11,7%), με τους ανέργους να πλησιάζουν τους 570.000 άνδρες και γυναίκες,

Διαβάστε περισσότερα

Α ΙΑΘΕΤΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Α ΙΑΘΕΤΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ Α ΙΑΘΕΤΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ Μάιος 2007 ΑΠΟΘΕΜΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΚΑΤΑΝΕΜΕΤΑΙ Άνω των 30.000 κτιρίων στο σύνολο της Αττικής έχουν τουλάχιστον κύρια χρήση καταστήµατα ή γραφεία. Εξ αυτών τα 23.777 έχουν αποκλειστική

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 2: Η ιάρθρωση της Απασχόλησης κατά Τµήµα στα Ελληνικά Ξενοδοχεία Ποσοστό απασ χολο

Πίνακας 2: Η ιάρθρωση της Απασχόλησης κατά Τµήµα στα Ελληνικά Ξενοδοχεία Ποσοστό απασ χολο Σ Υ Ν Ο Ψ Η Αντικείµενο της µελέτης είναι η ανάλυση της διάρθρωσης της απασχόλησης στα ελληνικά ξενοδοχεία. Η παρούσα µελέτη αποτελεί την τρίτη και τελευταία µελέτη που στηρίζεται σε δύο δειγµατοληψίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες

Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες Θεωρητικό πλαίσιο και ανάλυση αποτελεσμάτων της πανελλαδικής ποσοτικής έρευνας VPRC Φεβρουάριος 2007 13106 / Διάγραμμα 1 Γενικοί

Διαβάστε περισσότερα

Final doc. ΕΑΣΕ CEO-Index Αποτελέσματα έρευνας 4-22 Δεκεμβρίου 2008. 1. Εισαγωγή

Final doc. ΕΑΣΕ CEO-Index Αποτελέσματα έρευνας 4-22 Δεκεμβρίου 2008. 1. Εισαγωγή 1. Εισαγωγή Η στενή παρακολούθηση και ανάλυση της οικονομικής συγκυρίας αποτελεί, σήμερα περισσότερο ίσως από ποτέ άλλοτε, αδήριτη ανάγκη. Τόσο οι φορείς άσκησης οικονομικής πολιτικής, οι κοινωνικοί εταίροι,

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάσεις Οικονομικής Γεωγραφίας - Ιούλιος 2007. Όνομα: Επώνυμο: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του

Εξετάσεις Οικονομικής Γεωγραφίας - Ιούλιος 2007. Όνομα: Επώνυμο: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του Εξετάσεις Οικονομικής Γεωγραφίας - Ιούλιος 2007 Α Όνομα: Επώνυμο: Αριθμός Μητρώου: Έτος: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του Ερωτήσεις 1. Εάν ο δείκτης συνεκτικότητας (β) ενός

Διαβάστε περισσότερα

ένα αειφόρο πρότυπο Ήβη Νανοπούλου Αρχιτέκτων - Διευθύνων σύμβουλος ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ

ένα αειφόρο πρότυπο Ήβη Νανοπούλου Αρχιτέκτων - Διευθύνων σύμβουλος ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ Η πόλη ως καταλύτης για ένα αειφόρο πρότυπο ανάπτυξης Ήβη Νανοπούλου Αρχιτέκτων - Διευθύνων σύμβουλος ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ Διαπιστώσεις Πού ζούμε ; Ο χάρτης αναπαριστά τη συγκέντρωση πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδικευμένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανομή του Εισοδήματος. Το Υπόδειγμα των Jones και Samuelson

Εξειδικευμένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανομή του Εισοδήματος. Το Υπόδειγμα των Jones και Samuelson Εξειδικευμένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανομή του Εισοδήματος Το Υπόδειγμα των Jones και Samuelson Διεθνές Εμπόριο και Διανομή του Εισοδήματος Υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι για τους οποίους το διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου στατιστικού σχεδίου δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv 1. Πόλη και σχεδιασμός: oι βασικές συνιστώσες... 18 1.1 Αναγκαιότητα του χωρικού σχεδιασμού....18 1.2 Η ρύθμιση των χρήσεων γης...20 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕ & ΕΠΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2004-2006

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕ & ΕΠΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2004-2006 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕ & ΕΠΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2004-2006 ΜΑΪΟΣ 2007 ICAP ΑΕ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τοµέας Επιχειρηµατικής Πληροφόρησης Παπαδιαµαντοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστική οικονομία και το κέντρο της Αθήνας: 1980-2009. Νίκος Σουλιώτης 3/12/2012

Πολιτιστική οικονομία και το κέντρο της Αθήνας: 1980-2009. Νίκος Σουλιώτης 3/12/2012 Πολιτιστική οικονομία και το κέντρο της Αθήνας: 1980-2009 Νίκος Σουλιώτης 3/12/2012 1. Ερώτημα και συζήτηση Ποια η σχέση της πολιτιστικής οικονομίας (παραγωγή προϊόντων με έντονο συμβολικό περιεχόμενο)

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2 0 0 2-2 0 0 8

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2 0 0 2-2 0 0 8 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2 0 0 2-2 0 0 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικός Νόμος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηματικότητας των Νέων

Επενδυτικός Νόμος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηματικότητας των Νέων Επενδυτικός Νόμος 3908/2011: Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηματικότητας των Νέων Ανθέων 34-36 - 111 43 Αθήνα Τ 210 2512701 F 210 2512701 U www.kontokolias.gr email info@kontokolias.gr Σκοπός του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2.1. Η ελληνική αγορά εργασίας 2.1.1. Οι εξελίξεις στην απασχόληση Για έκτο συνεχόμενο έτος η απασχόληση στην ελληνική οικονομία εξακολούθησε να συρρικνώνεται.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1951 ΕΔΡΑ: Πειραιάς, Μέγαρο ΕΒΕΠ, Λουδοβίκου 1, Γραφεία Αθηνών: Αμερικής 10, T.K. 106 71 ΑΘΗΝΑ, Τηλ: 210-3392567, Fax: 210-3631720 e-

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Παρατηρήσεις επί της πρότασης/μελέτης Γενικές 1. Η μελέτη δεν έχει τη δομή ούτε μίας οικονομοτεχνικής ή επιχειρησιακής μελέτης αλλά ούτε και

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική υπογραφή και Ηλεκτρονική αναγνώριση. Ερωτηματολόγιο Επιτροπής ΜμΕ

Ηλεκτρονική υπογραφή και Ηλεκτρονική αναγνώριση. Ερωτηματολόγιο Επιτροπής ΜμΕ Ηλεκτρονική υπογραφή και Ηλεκτρονική αναγνώριση Ερωτηματολόγιο Επιτροπής ΜμΕ Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες και συναλλαγές θα πρέπει να είναι αξιόπιστες και εύκολες στη χρήση, όπως στον πραγματικό κόσμο. Ωστόσο,

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά εργασίας στους κλάδους παρέµβασης, στην ευρύτερη περιοχή του Κεντρικού Τοµέα Αθηνών

Η αγορά εργασίας στους κλάδους παρέµβασης, στην ευρύτερη περιοχή του Κεντρικού Τοµέα Αθηνών ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Η αγορά εργασίας στους κλάδους παρέµβασης, στην ευρύτερη περιοχή του Κεντρικού Τοµέα Αθηνών ρ. Μιλτιάδης Σταµπουλής, ρ. Οικονοµολόγος της Εργασίας Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα

H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα 1 2 H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα 3 Περιβαλλοντική υποβάθμιση 4 Σε αναζήτηση της σύγχρονης ταυτότητας 5 Ανεργία -

Διαβάστε περισσότερα

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED:

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: «Πολιτικές χωρικού σχεδιασμού και διευθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Economics Weekly Alert

Economics Weekly Alert Economics Weekly Alert 29 Αυγούστου 2014 Καταθέσεις Δάνεια Τιμές Ακινήτων Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε για δεύτερη φορά η Κεντρική Τράπεζα, το συνολικό ενεργητικό των επενδυτικών οργανισμών που

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 2 0 1 4-2 0 2 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 2 0 1 4-2 0 2 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2024 Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 2 0 1 4-2 0 2 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μέθοδοι και Τεχνικές Περιφερειακής Ανάλυσης

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μέθοδοι και Τεχνικές Περιφερειακής Ανάλυσης ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μέθοδοι και Τεχνικές Περιφερειακής Ανάλυσης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ: Αθανάσιος Παπαδασκαλόπουλος Καθηγητής Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου Μανώλης Χριστοφάκης Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προβλέψεις Απασχόλησης στην Κύπρο 2004 & 2005

Προβλέψεις Απασχόλησης στην Κύπρο 2004 & 2005 Προβλέψεις Απασχόλησης στην Κύπρο 24 & 25 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Κύριος σκοπός της μελέτης είναι η παροχή προβλέψεων για την απασχόληση στην Κύπρο για τα χρόνια 24 και 25. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την πρόβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ: ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ: ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ: ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ: Θ. Μητράκος Θ. Γεωργιάδης Ινστιτούτο Στρατηγικών και Αναπτυξιακών Μελετών Αθήνα, Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Αστική εξάπλωση, χωροκοινωνική διάρθρωση του αστικού χώρου

Αστική εξάπλωση, χωροκοινωνική διάρθρωση του αστικού χώρου Χωρικές και δομικές επιπτώσεις των σεισμών στην πόλη. Η περίπτωση της Αθήνας Κωνσταντίνος Δημόπουλος, Καλυψώ Τίγκα, Ι. Π. Σαγιάς ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (008) ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας 12 10 8 6 4 2 0-2 % 1999 Η δυναµική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

7 th RE+D Business Forum. Δίκα Αγαπητίδου MSc (Econ) MRICS. Cities. Emerging Star. Νοέμβριος 2012

7 th RE+D Business Forum. Δίκα Αγαπητίδου MSc (Econ) MRICS. Cities. Emerging Star. Νοέμβριος 2012 7 th RE+D Business Forum Δίκα Αγαπητίδου MSc (Econ) MRICS Emerging Star Cities Νοέμβριος 2012 Μία Εναλλακτική Προσέγγιση Επιχειρήσαμε να διερευνήσουμε τη δυναμική στις πόλεις πέρα από Αθήνα - Πειραιά -

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά εύτερης Κατοικίας

Αγορά εύτερης Κατοικίας Αγορά εύτερης Κατοικίας Rhodes Tourism Forum 2006 10-11 Νοεµβρίου Θάλεια ρουσιώτου 1 Η Αγορά της εύτερης Κατοικίας στην Ευρώπη Ιστορικό Χρονολογείται από τη δεκαετία του 70 και συνδέεται άµεσα µε την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

15. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

15. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ . ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Έτος Ίδρυσης: 98 ΚΑΝΑΒΕΛΗ ΕΛΙΑΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Η κατά φύλο σύνθεση των μελών ΔΕΠ (συνολικά στοιχεία).... Κατανομή των μελών ΔΕΠ κατα φυλο και βαθμιδα (συνολικα στοιχεια).... Η κατά

Διαβάστε περισσότερα