ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ-ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ-ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ-ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 1.ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Αποτελεί κατάκτηση του ανθρώπινου πολιτισμού η επίλυση των διαφορών, που αναφύονται μέσα στην κοινωνία,με ειρηνικά μέσα. Η εγκατάλειψη του «δικαίου του ισχυρότερου» και της αυτοδικίας (δηλαδή της επίλυσης των διαφορών με χρήση βίας από τον ενδιαφερόμενο ) και η μετάβαση στην πολιτισμένη κοινωνία,η οποία οργανώνεται και ρυθμίζεται με νόμους ως μέσα έκφρασης της γενικής βουλήσεώς της, επιτάσσουν να επιλύονται ειρηνικώς οι κάθε είδους διαφορές από θεσμοθετημένα όργανα,που λειτουργούν με βάση τους κανόνες της Δικαιοσύνης, της Αμεροληψίας και της Επιστήμης. Αυτά είναι τα δικαστήρια. Το σύστημα απονομής της Δικαιοσύνης,που καθιερώνει η έννομη τάξη μιας χώρας, συγκροτεί το (εθνικό) δικαιοδοτικό σύστημά της. 2.ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ. Στην Ελλάδα το Σύνταγμα εγγυάται στον καθένα δικαιώματα σχετικά με την απονομή της Δικαιοσύνης. Τέτοια είναι ιδίως α)το δικαίωμα του καθενός για νόμιμο δικαστή (άρθρο 8Σ), δηλαδή το δικαίωμα να επιλυθεί η διαφορά που τον αφορά από εκείνο το δικαστήριο που είναι αρμόδιο σύμφωνα με τον Νόμο να τη δικάσει και όχι από άλλο όργανο ή δικαστήριο,β) το δικαίωμα του καθενός για δικαστική ακρόαση και αποτελεσματική έννομη προστασία,το δικαίωμα δηλαδή να εκθέσει σε δικαστήριο τις απόψεις του για τα δικαιώματα και τα συμφέροντά του, στα πλαίσια μιας συγκεκριμένης διαφοράς, και, ακολούθως, το δικαστήριο και η έννομη τάξη,συνολικά, να του παράσχει αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων και συμφερόντων του (άρθρο 20 1Σ). Συναφώς,το Σύνταγμα καθιερώνει τη διάκριση της δικαστικής λειτουργίας από την νομοθετική και την εκτελεστική λειτουργία (26 1Σ), την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης (87 1Σ) και τη 30

2 δυνατότητα των δικαστηρίων να μην εφαρμόζουν νόμο,που έχει τεθεί κατά κατάλυση του Συντάγματος ή του οποίου το περιεχόμενο είναι αντισυνταγματικό (87 2,93 4Σ). 3.Η ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΩΝ Το εθνικό δικαιοδοτικό σύστημα της Ελλάδας συγκροτείται από δικαστήρια τριών δικαιοδοσιών: α)τα πολιτικά (ή αστικά) δικαστήρια, β) τα ποινικά δικαστήρια, γ) τα διοικητικά δικαστήρια. Τα πολιτικά (ή αστικά δικαστήρια) δικάζουν τις διαφορές μεταξύ ιδιωτών. Λ.χ. Ο Α αγόρασε από την εταιρεία Β ένα μηχάνημα,το οποίο ήταν ελαττωματικό. Η εταιρεία Γ δεν κατέβαλε στον μηχανολόγο Δ τη συμφωνημένη αμοιβή για την επισκευή ενός μηχανήματος παραγωγής. Ο Ε, μηχανολόγος, λόγω απροσεξίας καταστρέφει ολοσχερώς ένα μηχάνημα της εταιρείας Χ, το οποίο επισκεύαζε. Τα ποινικά δικαστήρια δικάζουν αυτούς που κατηγορούνται ότι διέπραξαν ποινικά αδικήματα (εγκλήματα) και είτε τους απαλλάσσουν (αν είναι αθώοι ή αν συντρέχει άλλη νόμιμη περίπτωση ) είτε επιβάλλουν σε αυτούς τις ποινές που προβλέπονται από τον Νόμο (αν είναι ένοχοι). Λ.χ. ο Α από μηχανολογικό σφάλμα προκαλεί εμπρησμό στο εργοστάσιο όπου εργάζεται. Ο εργολάβος οικοδομών Β,ενώ επιβλέπει την κατεδάφιση μιας παλιάς οικίας, δεν μεριμνά για την απομάκρυνση όλων των ανθρώπων από αυτή,ενώ οι εκσκαφείς καταστρέφουν τους τοίχους της. Τα διοικητικά δικαστήρια δικάζουν τις διαφορές ανάμεσα στη Διοίκηση (εκτελεστική λειτουργία ) και στους ιδιώτες. Λ. χ. Η φορολογική αρχή επιβάλλει φόρο,περισσότερο από τον νόμιμο, στον φορολογούμενο Ω. Το Ι.Κ.Α. καταλογίζει σε βάρος του μηχανολόγου Χ,ελεύθερου επαγγελματία, πρόσθετες ασφαλιστικές εισφορές,διότι καθυστέρησε να καταβάλει τις νόμιμες ασφαλιστικές εισφορές για την ασφαλιστική κάλυψη του απασχολούμενου από αυτόν Ρ,εργάτη του. 5.ΔΥΟ ΒΑΘΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Το εθνικό δικαιοδοτικό σύστημα παρέχει δύο βαθμούς δικαιοδοσίας, τον πρώτο βαθμό και τον δεύτερο βαθμό. Δηλαδή ο διάδικος (αυτός που μετέχει στη δίκη) έχει το δικαίωμα να ζητήσει να δικασθεί ξανά η υπόθεσή του από ανώτερο δικαστήριο. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού γίνεται με το ένδικο μέσο της εφέσεως. Αφού ασκηθεί η έφεση και εκδικασθεί η υπόθεση σε δεύτερο βαθμό (ή 31

3 στις εξαιρετικές περιπτώσεις που ο Νόμος αποκλείει τη δυνατότητα υποβολής εφέσεως),ο διάδικος μπορεί να ζητήσει την αναίρεση (εξαφάνιση, κατάργηση) της αποφάσεως του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου με το ένδικο μέσο της αιτήσεως αναιρέσεως, επικαλούμενος νομικά σφάλματα και παρατυπίες του δικαστηρίου 1. 6.ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Τα πολιτικά δικαστήρια είναι τα εξής: Τα Ειρηνοδικεία,τα οποία δικάζουν σε πρώτο βαθμό: α) τις ιδιωτικές διαφορές, των οποίων το αντικείμενο αποτιμάται σε χρηματικό ποσό μέχρι ευρώ, β)όσες διαφορές ειδικώς ο Νόμος απονέμει στην αρμοδιότητά τους. Τα Μονομελή Πρωτοδικεία, τα οποία δικάζουν σε πρώτο βαθμό: α) τις ιδιωτικές διαφορές,των οποίων το αντικείμενο αποτιμάται σε χρηματικό ποσό από ευρώ μέχρι ευρώ, β)όσες διαφορές ειδικώς ο Νόμος απονέμει στην αρμοδιότητά τους. Τα Πολυμελή Πρωτοδικεία, τα οποία δικάζουν: α)σε πρώτο βαθμό τις ιδιωτικές διαφορές,των οποίων το αντικείμενο υπερβαίνει το χρηματικό ποσό των ευρώ, β)σε δεύτερο βαθμό τις ιδιωτικές διαφορές,οι οποίες σε πρώτο βαθμό εκδικάσθηκαν από τα Μονομελή Πρωτοδικεία. Βεβαίως, ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας και άλλες διάσπαρτες διατάξεις νόμων προσδιορίζουν ορισμένες κατηγορίες υποθέσεων που υπάγονται ειδικά στην καθύλην αρμοδιότητα των Ειρηνοδικείων ή των Μονομελών Πρωτοδικείων, ανεξάρτητα από τη χρηματική αποτίμηση του αντικειμένου τους ή εφόσον το αντικείμενό τους δεν μπορεί να αποτιμηθεί σε χρήμα. Οι υποθέσεις των οποίων το αντικείμενο δεν μπορεί να αποτιμηθεί σε χρήμα και εφόσον δεν υπάγονται με ρητή διάταξη νόμου στην καθύλην αρμοδιότητα των Ειρηνοδικείων ή των Μονομελών Πρωτοδικείων,εμπίπτουν στην καθύλην αρμοδιότητα των Πολυμελών Πρωτοδικείων («τεκμήριο αρμοδιότητας του Πολυμελούς Πρωτοδικείου»). 1 Παράδειγμα: Δικάζεται η υπόθεση χ σε πρώτο βαθμό από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο. Ο διάδικος Ψ που θεωρεί ότι αδικείται από το αποτέλεσμα κάνει έφεση. Η απόφαση εκδικάζεται σε δεύτερο βαθμό από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο και ο Ψ δικαιώνεται. Όμως, ο αντίδικός του Ψ,ο Φ, επικαλείται ότι ένας δικαστής που μετείχε στη σύνθεση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου όφειλε να μη συμμετέχει στην εκδίκαση της υποθέσεως. Κάνει λοιπόν αίτηση αναιρέσεως και η υπόθεση αναβιβάζεται να εκδικασθεί από τον Άρειο Πάγο. 32

4 Τα Εφετεία,τα οποία δικάζουν σε δεύτερο βαθμό τις ιδιωτικές διαφορές,οι οποίες σε πρώτο βαθμό εκδικάσθηκαν από τα Μονομελή ή Πολυμελή Πρωτοδικεία (εφέσεις κατά αποφάσεων Μονομελών και Πολυμελών Πρωτοδικείων). Ο Άρειος Πάγος είναι το Ανώτατο Πολιτικό Δικαστήριο.Εκδικάζει τις αιτήσεις αναιρέσεως κατά των αποφάσεων των κατώτερων πολιτικών δικαστηρίων που είτε εκδόθηκαν κατόπιν ασκήσεως εφέσεως (τελεσίδικες αποφάσεις ) είτε δεν ήταν δυνατό κατά Νόμον να προσβληθούν με έφεση (ανέκκλητες αποφάσεις). 7.ΤΑ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Τα ποινικά δικαστήρια είναι τα εξής: Τα πταισματοδικεία,τα οποία δικάζουν τα πταίσματα σε α βαθμό. Τα Μονομελή Πλημμελειοδικεία,τα οποία δικάζουν α)τα ελαφρότερα πλημμελήματα σε α βαθμό και β) τα πταίσματα σε β βαθμό. Τα Τριμελή Πλημμελειοδικεία,τα οποία δικάζουν α)τα σοβαρότερα πλημμελήματα σε α βαθμό και β) τα ελαφρότερα πλημμελήματα σε β βαθμό. Τα Τριμελή Εφετεία,τα οποία δικάζουν α)τα σοβαρότερα πλημμελήματα σε β βαθμό,β)τα κακουργήματα οικονομικού χαρακτήρα και τα κακουργήματα τρομοκρατίας σε α βαθμό και γ) τα πλημμελήματα «προσώπων ιδιάζουσας δωσιδικίας» (νομάρχες, δικαστές,δικηγόροι κλπ) σε α βαθμό. Τα Πενταμελή Εφετεία, τα οποία δικάζουν α)τα σοβαρότερα πλημμελήματα σε β βαθμό,β)τα κακουργήματα οικονομικού χαρακτήρα και τα κακουργήματα τρομοκρατίας σε β βαθμό και γ) τα πλημμελήματα «προσώπων ιδιάζουσας δωσιδικίας» (νομάρχες, δικαστές,δικηγόροι κλπ) σε β βαθμό. Τα Μικτά 2 Ορκωτά Δικαστήρια, τα οποία δικάζουν τα κακουργήματα (όχι τα κακουργήματα οικονομικού χαρακτήρα και τρομοκρατίας ) σε α βαθμό. Τα Μικτά 3 Ορκωτά Εφετεία,τα οποία δικάζουν τα κακουργήματα (όχι τα κακουργήματα οικονομικού χαρακτήρα και τρομοκρατίας ) σε α βαθμό. Τα Δικαστήρια Ανηλίκων,τα οποία δικάζουν τα ποινικά αδικήματα των ανηλίκων (Μονομελή Δικαστήρια Ανηλίκων,Τριμελή Δικαστήρια Ανηλίκων, Εφετεία Ανηλίκων). 2 Λέγονται «μικτά»,γιατί στη σύνθεσή τους μετέχουν,εκτός από τους τακτικούς δικαστές, και λαϊκοί δικαστές (ένορκοι) που ορίζονται με κλήρο. 33

5 Ο Άρειος Πάγος είναι το Ανώτατο Ποινικό Δικαστήριο.Εκδικάζει τις αιτήσεις αναιρέσεως κατά των αποφάσεων των κατώτερων πολιτικών δικαστηρίων που είτε εκδόθηκαν κατόπιν ασκήσεως εφέσεως (τελεσίδικες αποφάσεις ) είτε δεν ήταν δυνατό κατά Νόμον να προσβληθούν με έφεση (ανέκκλητες αποφάσεις). 8.ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Τα διοικητικά Δικαστήρια διακρίνονται σε α)διοικητικά δικαστήρια ουσίας, β)συμβούλιο της Επικρατείας, γ)ελεγκτικό Συνέδριο. Προτού εξετάσουμε την αρμοδιότητα των διοικητικών δικαστηρίων,είναι αναγκαίο να αναφέρουμε ότι οι διοικητικές διαφορές διακρίνονται σε (διοικητικές) διαφορές ουσίας και σε ακυρωτικές διοικητικές διαφορές. Η επιστήμη δεν έχει διατυπώσει έναν ασφαλή κανόνα για τον προσδιορισμό των διαφορών ουσίας και των ακυρωτικών διαφορών και της μεταξύ τους διακρίσεως. Όμως, η ειδοποιός διαφορά τους είναι η εξουσία ελέγχου που απονέμει στον δικαστή ο Νόμος: ως αποτέλεσμα της εκδίκασης των διαφορών ουσίας,το διοικητικό δικαστήριο μπορεί να ακυρώσει ολικώς ή να τροποποιήσει μερικώς την προσβαλλόμενη πράξη της Διοικήσεως,ενώ, κατά την εκδίκαση των ακυρωτικών διαφορών,το διοικητικό δικαστήριο μπορεί μόνο να ακυρώσει ολικώς την προσβαλλόμενη πράξη της Διοικήσεως (χωρίς να μπορεί να την τροποποιήσει). Τα διοικητικά δικαστήρια ουσίας δικάζουν τις διοικητικές διαφορές ουσίας σε α και β βαθμό, κατά τρόπο αντίστοιχο με τον τρόπο που τα πολιτικά δικαστήρια δικάζουν τις ιδιωτικές διαφορές. Τα διοικητικά δικαστήρια είναι τα Πρωτοδικεία (Μονομελή και Τριμελή) και τα Εφετεία. Τα Μονομελή Διοικητικά Πρωτοδικεία εκδικάζουν σε α βαθμό τις χρηματικές διοικητικές διαφορές ουσίας,των οποίων το αντικείμενο δεν υπερβαίνει τα δραχμές. Τα Τριμελή Διοικητικά Πρωτοδικεία δικάζουν: α) κατά κανόνα όλες τις διοικητικές διαφορές ουσίας σε α βαθμό,εκτός από εκείνες που κατά Νόμον υπάγονται στην αρμοδιότητα των Μονομελών Διοικητικών Πρωτοδικείων και των Εφετείων, β) σε δεύτερο βαθμό, τις χρηματικές διοικητικές διαφορές ουσίας,των οποίων το αντικείμενο δεν υπερβαίνει τα δραχμές. 3 Βλ. παραπάνω υποσημείωση. 34

6 Τα Διοικητικά Εφετεία δικάζουν α)σε δεύτερο βαθμό όλες τις διοικητικές διαφορές ουσίας,εκτός από τις χρηματικές διοικητικές διαφορές ουσίας,των οποίων το αντικείμενο δεν υπερβαίνει τα δραχμές, β) σε πρώτο και τελευταίο βαθμό τις διοικητικές διαφορές ουσίας που αφορούν διοικητικές συμβάσεις,γ)σε α βαθμό ορισμένες ακυρωτικές διαφορές (σχετικά με την πρόσληψη και υπηρεσιακή κατάσταση δημοσίων υπαλλήλων, την εφαρμογή της εκπαιδευτικής νομοθεσίας, πολεοδομικές διαφορές κλπ ). Το Συμβούλιο της Επικρατείας : α) εκδικάζει τις αιτήσεις αναιρέσεως κατά των τελεσιδίκων και των ανεκκλήτων αποφάσεων των διοικητικών δικαστηρίων ουσίας, β) σε πρώτο και τελευταίο βαθμό τις ακυρωτικές διαφορές (εκτός από εκείνες που ο Νόμος απονέμει στην αρμοδιότητα των Τριμελών Εφετείων),γ) σε δεύτερο βαθμό ορισμένες ακυρωτικές διαφορές,κατόπιν ασκήσεως εφέσεως, δ) υπαλληλικές προσφυγές (κατά αποφάσεων υπηρεσιακών συμβουλίων ). Επίσης, το Συμβούλιο της Επικρατείας επεξεργάζεται τα προεδρικά διατάγματα που έχουν κανονιστικό χαρακτήρα (δηλ. που περιέχουν κανόνες δικαίου). Το Ελεγκτικό Συνέδριο δικάζει τις διαφορές α) σχετικά με την απονομή των συντάξεων και τον έλεγχο των λογαριασμών των δημόσιων υπόλογων,των Ο.Τ.Α. ή άλλων νομικών προσώπων,για το οποία το ίδιο (ως διοικητικό όργανο) είναι αρμόδιο να διενεργεί έλεγχο, β) που αφορούν την ευθύνη δημόσιων υπαλλήλων για κάθε ζημιά που προκάλεσαν στην υπηρεσία τους 4. 9.ΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο Άρειος Πάγος,το Συμβούλιο της Επικρατείας και το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι τα Ανώτατα Δικαστήρια της χώρας. Συγκροτούνται από τακτικούς δικαστές. Εκτός από τα παραπάνω τακτικά δικαστήρια, στων οποίων τη σύνθεσή μετέχουν τακτικοί δικαστές,οι οποίοι υπηρετούν μόνιμα σε αυτά (με εξαίρεση τα Μικτά Ορκωτά Δικαστήρια και τα Μικτά Ορκωτά Εφετεία),υπάρχουν και άλλα ειδικά δικαστήρια,τα οποία συγκροτούνται κατά περίπτωση από ανώτατους 4 Το Ελεγκτικό Συνέδριο εκτός από διοικητικό δικαστήριο,λειτουργεί και ως όργανο της διοικητικής λειτουργίας έχοντας ως αρμοδιότητες α) τον έλεγχο των δαπανών του Κράτους,των Ο.ΤΑ. και άλλων νομικών προσώπων που ορίζει ο Νόμος,β) τον έλεγχο συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας με αντισυμβαλλόμενο το Δημόσιο ή νομικό πρόσωπο που εξομοιώνεται με το Δημόσιο,γ) τον έλεγχο των λογαριασμό των δημόσιων υπόλογων Κράτους,των Ο.ΤΑ. και άλλων νομικών προσώπων που ορίζει ο 35

7 δικαστικούς, καθηγητές νομικών σχολών και δικηγόρους. Τέτοια είναι α)το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο,το οποίο θεσμοθετείται με βάση το άρθρο 100 του Συντάγματος, και έχει αρμοδιότητες εκλογοδικείου (έκπτωση βουλευτών λόγω κωλύματος ή ασυμβιβάστου, έλεγχος δημοψηφίσματος) και αρμοδιότητα να επιλύει τη σύγκρουση απόψεων ανώτατων δικαστηριών σχετικά με την έννοια ή τη συμφωνία με το Σύνταγμα διατάξεων τυπικού νόμου,β)το Δικαστήριο Κακοδικιών, το οποίο θεσμοθετείται με βάση το άρθρο 99 του Συντάγματος, και εκδικάζει υποθέσεις κακοδικίας δικαστικών λειτουργών και τις διαφορές σχετικά με τις αποδοχές των δικαστών. 10. Η ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΑΝΑΚΥΨΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ Ο μηχανολόγος κατά την άσκηση του επαγγέλματός του είναι εύλογο να αντιμετωπίσει διενέξεις,συγκρούσεις και τριβές με άλλα υποκείμενα δικαίου (φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα). Οφείλει να γνωρίζει ότι για την επίλυση των διαφορών αυτών, και εφόσον η λογική δεν επαρκεί και φιλικός διακανονισμός δεν επιτυγχάνεται, αρμόδια είναι τα δικαστήρια. Για τις διαφορές του με ιδιώτες,που μπορεί να ανακύψουν ιδίως στα πλαίσια εισπράξεων αμοιβών, ευθυνών αστικής αποζημίωσης και αστικών συναλλαγών, αρμόδια είναι τα πολιτικά δικαστήρια. Τα διοικητικά δικαστήρια θα εκδικάσουν διαφορές,στις οποίες εμπλέκεται η Δημόσια Διοίκηση (Ελληνικό Δημόσιο, Ο.Τ.Α.,ν.π.δ.δ.). Σε αυτά θα αναζητήσει ο μηχανολόγος λύση κυρίως στις εξής περιπτώσεις (διοικητικές διαφορές) που τον αφορούν : α) για ζητήματα που αφορούν ιδίως την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας που έχει δημόσιο χαρακτήρα,εφόσον δηλαδή ο ίδιος είναι δημόσιος λειτουργός ή δημόσιος υπάλληλος (διορισμός στον δημόσιο τομέα μέσω διαγωνισμού, λήψη επιδομάτων, παραλείψεις προαγωγών, πειθαρχική ευθύνη στα πλαίσια της υπηρεσίας του κλπ), β)για φορολογικά ζητήματα (όποιας φύσεως επαγγελματική δραστηριότητα και αν τελεί), γ)για διαφορές με ασφαλιστικούς Νόμος,δ)τη γνωμοδότηση για νομοσχέδια που αφορούν συντάξεις,ε)τη σύνταξη εκθέσεως προς τη Βουλή για τον απολογισμό και ισολογισμό του Κράτους. 36

8 φορείς, οι οποίοι είναι ν.π.δ.δ. (ΤΣΜΕΔΕ, Ι.Κ.Α.),είτε αφορούν την είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών από αυτούς είτε τη λήψη παροχών από τον ίδιο, δ)για ζητήματα που συνάπτονται με αναθέσεις μελετών και δημοσίων έργων (συμμετοχή σε διαγωνισμό, κατακύρωση, εγγραφή σε μητρώα), ε)για συνταξιοδοτικά ζητήματα (αρμόδιο το Ελεγκτικό Συνέδριο). Στα ποινικά δικαστήρια θα βρεθεί κατηγορούμενος ο μηχανολόγος, εφόσον κατηγορηθεί ότι διολίσθησε σε συμπεριφορές που προσβάλλουν έννομα αγαθά (τέλεση εγκλημάτων). Και ο ίδιος όμως ως ενεργός πολίτης δεν πρέπει να διστάσει να καταγγείλει αντίστοιχες συμπεριφορές, που αντιλαμβάνεται ότι τελούνται από άλλους, είτε ο ίδιος είναι θύμα (οπότε μπορεί να συμμετάσχει στην ποινική δίκη ως πολιτικώς ενάγων) είτε όχι (οπότε θα περιορισθεί στον ρόλο του μάρτυρα μηνυτή). Ο μηχανολόγος,όπως και κάθε άνθρωπος, δεν υπάρχει λόγος να αποφεύγει ή πολύ περισσότερο να φοβάται το δικαιοδοτικό σύστημα της χώρας. Το εθνικό δικαιοδοτικό σύστημα είναι ο πιο ασφαλής και φερέγγυος θεσμός,για την ικανοποίηση των προσβεβλημένων δικαιωμάτων του και εννόμων συμφερόντων του. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗ 1.Σκεφθείτε αν υπήρξατε ποτέ διάδικος ή μάρτυρας σε δίκη. Τι δίκη ήταν ; Ποιο δικαστήριο επιλήφθηκε; 2.Κατανοήσατε τη διαφορά ποινικού δικαστηρίου-πολιτικού δικαστηρίου-διοικητικού δικαστηρίου; 3.Ποια είναι τα ανώτατα δικαστήρια της Ελλάδας; Τι είναι το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο και ταυτίζεται με το Ειδικό Δικαστήριο που δικάζει μέλη της Κυβερνήσεως; 37

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ IV. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ IV. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ IV. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αλεξίου Ντορέττα Δικηγόρος ΚΕΔΕ Δήμητρα Κουτσούρη τ. Γεν. Διευθύντρια Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΙΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ολ ΑΠ 21/2001. Αναγκαστική εκτέλεση κατά του Δημοσίου

Ολ ΑΠ 21/2001. Αναγκαστική εκτέλεση κατά του Δημοσίου Ολ ΑΠ 21/2001 Αναγκαστική εκτέλεση κατά του Δημοσίου Ιστορικό: Στην απόφαση 21/2001, η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, επιλαμβανόμενη της υπόθεσης κατόπιν παραπομπής του Ζ Πολιτικού Τμήματος, αναιρεί απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων

Το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων Το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων Εργασία στις εφαρμογές του Δημοσίου Δικαίου 8ο εξάμηνο/έτος 2008 Κοροβέση Σαβίνα 1340200400194 Τηλ.6938924667 ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γενικός Διευθυντής Διοικητικός Διευθυντής Επιστημονικός Διευθυντής Εντεταλμένος Σύμβουλος Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Υπεύθυνος Πράξης και Έργου/Υποέργων Υπεύθυνος Μονάδας Προμηθειών και Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

6. π ο λ ι τ ι κ η δ ι κ ο ν ο μ ι α

6. π ο λ ι τ ι κ η δ ι κ ο ν ο μ ι α 269 6. π ο λ ι τ ι κ η δ ι κ ο ν ο μ ι α 27/2009 (Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Σπυριδούλα Γεωργάκη, Δημήτριος Νίττας-Εισηγητής, Εφέτες). (Δικηγόροι: Κωνσταντίνος Ράπτης, Ιάκωβος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα Υιοθετήθηκε και άνοιξε για υπογραφή, επικύρωση και προσχώρηση με την από 16.12.1966 υπ αριθμ. 2200 Α (ΧΧΙ) απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

3 2.1 : . / .. / /

3 2.1 : . /  .. /   / Υποέργο 3 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» της Πράξης «Επιµόρφωση Στελεχών ιοίκησης της Εκπαίδευσης» του Μέτρου 2.1 του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές Διαδικασίες. Επιλεκτικές Σηµειώσεις- Φροντιστηριακό υλικό-πρακτικά ζητήµατα

Ειδικές Διαδικασίες. Επιλεκτικές Σηµειώσεις- Φροντιστηριακό υλικό-πρακτικά ζητήµατα Ειδικές Διαδικασίες Επιλεκτικές Σηµειώσεις- Φροντιστηριακό υλικό-πρακτικά ζητήµατα 2 1. Εισαγωγή Ευρετήριο Ι. Νοµική φύση των ειδικών διαδικασιών ΙΙ. Εσφαλµένη Διαδικασία 2. Ειδικές Διαδικασίες Ι. Γαµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΠΟΛ. 1084 :Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορ. εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

προερχόµενης από µετατροπή της ατοµικής επιχειρήσεως της Δήµητρας Τσεπλετίδου του Χαραλάµπους µε ΑΦΜ 140820405 της Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου.

προερχόµενης από µετατροπή της ατοµικής επιχειρήσεως της Δήµητρας Τσεπλετίδου του Χαραλάµπους µε ΑΦΜ 140820405 της Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου. Καταστατικό Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (I.K.E.) (κατά τις διατάξεις των άρθρων 43 έως 120 του Ν 4072/2012 (ΦΕΚ Α 86/11-4-2012), προερχόµενης από µετατροπή της ατοµικής επιχειρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

2. Την παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα" (ΦΕΚ Α' 137).

2. Την παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ Α' 137). Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84) : Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982

29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982 29.ΝΟΜΟΣ υπ αριθ. 1264 της 30.6/1.7.1982 Για τον εκδηµοκρατισµό του συνδικαλιστικού κινήµατος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζοµένων, κωδικοποιηµένος, όπως ισχύει σήµερα. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 3028 Έτος: 2002 ΦΕΚ: Α 153 20020628 Τέθηκε σε ισχύ: 28.06.2002 Αρμόδιος Φορέας: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Νόμος 2328/1995 «Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α 159/3.8.1995) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Περιήλθε στο Γραφείο του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης Περιφέρειας Αττικής καταγγελία της εταιρείας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

κατά του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος παρέστη με την Ευφροσύνη Μπερνικόλα, Νομική Σύμβουλο του Κράτους.

κατά του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος παρέστη με την Ευφροσύνη Μπερνικόλα, Νομική Σύμβουλο του Κράτους. ΣτΕ.Ολ 2193/2014 Αναδρομική μείω ση αποδοχώ ν εν ενεργεία στρατιω τικώ ν τω ν ενόπλω ν δυνάμεω ν - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης - Αίτηση ακύρω σης - Έλλειψη νομιμοποίησης δικηγόρου -. Αντισυνταγματική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ 87 Α /16-5-1997), του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α /28-9-1999), της Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ.:1129 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ 1. Του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, νομίμως εκπροσωπούμενου. 2. Του Δήμου Αλίμου, νομίμως εκπροσωπούμενου. ΚΑΤΑ 1) Του «Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΡΙΣΜΟΙ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Α. ΟΡΙΣΜΟΙ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ Εθελοντισμός και ανεξάρτητες μη κερδοσκοπικές και κοινωφελείς οργανώσεις Ορισμοί και κατηγορίες τρίτου τομέα, ίδρυση Ανεξάρτητης Αρχής Τρίτου Τομέα, οργάνωση της κοινωνίας πολιτών, εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12 Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12 ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 43 Βασικά χαρακτηριστικά 1. Εισάγεται νέα εταιρική μορφή, η ιδιωτική

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92)

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων..και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/ Α /6-12-05), με το ν.3557/2007 (ΦΕΚ 100/Α

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 2.ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 4 3.ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΑ -ΕΑΠΑΕ 5 3.1.

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή: (Με το άρθρο 5 του ΠΔ 459/93, ΦΕΚ 193 Α, ορίζεται ότι : «Στο κεφάλαιο Α του Ν.2160/1993

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1.

Διαβάστε περισσότερα

Διαφάνεια Ευελιξία Συνεχής βελτίωση

Διαφάνεια Ευελιξία Συνεχής βελτίωση Αριθ. Εθν. Μητρώου : 0 9 1 1 0 Σ Υ Δ 1 1 0 1 6 Ο 5 8 Ν 0 3 4 3 Τηλ/Φαξ: 210 2430560 Email: posea.gr@hotmail.com Site:www.posea.gr Διεύθυνση: Ολυμπιονίκη Χρ. Μάντικα 7 Αχαρνές, Τ.Κ. : 13671,Αττική Διαφάνεια

Διαβάστε περισσότερα