ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ"

Transcript

1 ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Νοµοθετικό Πλαίσιο 3 2. Πεδίο Εφαρµογής της Πολιτικής Βέλτιστης Εκτέλεσης 3 3. Περιεχόµενο της επιδίωξης της Εταιρείας για την επίτευξη της βέλτιστης εκτέλεσης των εντολών του Πελάτη Τόποι Εκτέλεσης των εντολών Επιλογή του Τόπου Εκτέλεσης Κανόνες και µέθοδοι εκτέλεσης των εντολών Συγκεκριµένες Οδηγίες του Πελάτη Λήψη και ιαβίβαση Εντολών 7 8. Οµαδοποίηση και επιµερισµός των εντολών Βέλτιστη εκτέλεση επί οµολόγων Επανεξέταση της Πολιτικής Εκτέλεσης Παροχή πρόσθετων πληροφοριών 9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΟΠΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΚΤΕΛΟΥΣΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΟΝΤΕΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 12 2

3 XXII. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 1. Νοµοθετικό Πλαίσιο 1.1. Στο πλαίσιο του ν. 3606/2007 για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων, η ΚΥΚΛΟΣ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ (εφεξής: η Εταιρεία) λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα ώστε να επιτυγχάνει για τους Πελάτες της, ιδιώτες και επαγγελµατίες, το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα κατά την παροχή σ αυτούς των επενδυτικών υπηρεσιών: α) της λήψης και διαβίβασης εντολών προς εκτέλεση από τρίτους και β) της εκτέλεσης εντολών τους, καθώς και γ) εν γένει κατά τον χειρισµό «εντολών» προς κατάρτιση συναλλαγών για λογαριασµό των Πελατών της, ανεξαρτήτως του αν οι αποφάσεις για τις συγκεκριµένες εντολές έχουν ληφθεί από τους ίδιους τους Πελάτες ή από την Εταιρεία στο πλαίσιο των παρεχοµένων από αυτήν επενδυτικών υπηρεσιών, όπως η διαχείριση χαρτοφυλακίου Προς τούτο έχει υιοθετήσει την παρούσα πολιτική εκτέλεσης εντολών, που στοχεύει στην, κατά το δυνατό, βέλτιστη εκτέλεσή τους. 2. Πεδίο Εφαρµογής της Πολιτικής Βέλτιστης Εκτέλεσης 2.1 Η περιγραφόµενη κατωτέρω πολιτική εκτέλεσης των εντολών που εφαρµόζει η Εταιρεία, ισχύει στις περιπτώσεις που η Εταιρεία αποδέχεται δήλωση βουλήσεως του Πελάτη που περιέχει εντολή του µε αντικείµενο την κατάρτιση συναλλαγής επί χρηµατοπιστωτικών µέσων και έχει ως περιεχόµενο: - είτε την περαιτέρω διαβίβαση της εντολής αυτής σε τρίτο πρόσωπο (π.χ. ΕΠΕΥ, πιστωτικό ίδρυµα ή Εταιρεία ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων/ΟΣΕΚΑ) προς εκτέλεση µε κατάρτιση συναλλαγής για λογαριασµό του Πελάτη - είτε την εκτέλεση της εντολής από την ίδια την Εταιρεία, για λογαριασµό του Πελάτη, µε κατάρτιση συναλλαγής για λογαριασµό του. 2.2 Η πολιτική αυτή ισχύει, τηρουµένων των αναλογιών, και ως προς το χειρισµό των «εντολών» που αποβλέπουν στην κατάρτιση συναλλαγών για λογαριασµό του Πελάτη, οι οποίες εντολές προέρχονται από αποφάσεις των αρµόδιων οργάνων της Εταιρείας που διαχειρίζεται χαρτοφυλάκιο του Πελάτη. 2.3 Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, ο Πελάτης δύναται να βασίζεται στο ότι η Εταιρεία θα επιδείξει την απαιτούµενη επιµέλεια για την, κατά το δυνατόν, καλύτερη προστασία και εξυπηρέτηση των συµφερόντων του µε την, κατά το δυνατόν, βέλτιστη εκτέλεση των εντολών που η Εταιρεία λαµβάνει και αποδέχεται για λογαριασµό του Πελάτη. 3. Περιεχόµενο της επιδίωξης της Εταιρείας για την επίτευξη της βέλτιστης εκτέλεσης των εντολών του Πελάτη 3.1 Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων, στις οποίες οι Πελάτες δίδουν συγκεκριµένες οδηγίες στην Εταιρεία σε σχέση µε τον χειρισµό των εντολών τους, η Εταιρεία επιδεικνύει κάθε δυνατή επιµέλεια και λαµβάνει κάθε δυνατό µέτρο ώστε να επιτυγχάνει για τους Πελάτες της, ιδιώτες και επαγγελµατίες, το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα κατά την εκτέλεση των εντολών τους εξ απόψεως α) της τιµής της συναλλαγής, µε στόχο την επίτευξη της καλύτερης δυνατής τιµής, β) του κόστους της συναλλαγής, µε στόχο τον κατά το δυνατόν περιορισµό του κόστους, χωρίς όµως τούτο να αποβαίνει εις βάρος της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών, γ) της ταχύτητας εκτέλεσης της εντολής, µε στόχο την κατά το δυνατόν ταχύτερη εκτέλεση αυτής, δ) της πιθανότητας 1) εκτέλεσης της εντολής µε κατάρτιση συναλλαγής και 2) προσήκοντος διακανονισµού της εκτελεσθείσας εντολής, µε στόχο τη διασφάλιση τόσο της εκτέλεσης της εντολής, όσο και τον ασφαλή διακανονισµό της συναλλαγής. Την επίτευξη των ως άνω στόχων επηρεάζουν επίσης ο όγκος της προς κατάρτιση συναλλαγής και το είδος αυτής. ύνανται, επίσης, να την επηρεάζουν, κατά περίπτωση, και άλλες παράµετροι, τις οποίες η Εταιρεία θα λαµβάνει υπόψη προς επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσµατος κατά την εκτέλεση της εντολής. 3.2 Η Εταιρεία υπογραµµίζει στον Πελάτη ότι, ως επί το πλείστον, δεν είναι δυνατή η παράλληλη και ταυτόχρονη εξυπηρέτηση ισότιµα όλων των ανωτέρω στόχων, καθόσον, αναλόγως των συνθηκών της αγοράς, απαιτείται ιεράρχησή τους, η οποία σηµαίνει αναγνώριση προτεραιότητας σε ένα στόχο έναντι άλλου ή άλλων. Κατά συνέπεια, σε 3

4 σχέση µε τους εκτεθέντες στόχους εκτέλεσης, η Εταιρεία δίδει, κατά περίπτωση, µεγαλύτερη σηµασία στην επίτευξη ορισµένων εξ αυτών έναντι άλλων, προς επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσµατος για τους Πελάτες, σταθµίζοντας αυτούς και βάσει των κριτηρίων της παραγράφου Ο Πελάτης δύναται να δώσει ειδικές οδηγίες ως προς την ιεράρχηση των ανωτέρω στόχων, καθώς και να προσδιορίσει έµµεσα κριτήρια ιεράρχησής τους, π.χ. βάσει των χαρακτηριστικών της εντολής που δίδει (stop loss, market ή limit order κτλ.), λαµβανοµένων υπόψη και των κανόνων της οργανωµένης αγοράς ή του Πολυµερούς Μηχανισµού ιαπραγµάτευσης, όπου εκτελούνται οι εντολές, σε σχέση µε το είδος και το χειρισµό από το Σύστηµα Συναλλαγών των εντολών που εισάγονται σ αυτό προς εκτέλεση. 3.4 Η Εταιρεία, προκειµένου να σταθµίσει τη σχετική βαρύτητα που αποδίδει στους παράγοντες που εκτέθηκαν στην παρ ως προς την εκπλήρωση των αντίστοιχων στόχων, λαµβάνει υπόψη και τα εξής κριτήρια (παραµέτρους): α) Τα χαρακτηριστικά των χρηµατοπιστωτικών µέσων που αποτελούν το αντικείµενο της εντολής (σύνθετα ή µη, υψηλής ή περιορισµένης ρευστότητας κτλ.), β) Τα χαρακτηριστικά του Πελάτη, περιλαµβανοµένης της κατηγοριοποίησής του ως ιδιώτη ή επαγγελµατία, γ) Τα χαρακτηριστικά της εντολής του Πελάτη, σε σχέση πάντοτε µε την επιλογή που προσφέρουν τα Συστήµατα διαπραγµάτευσης και οι κανόνες της αγοράς, στην οποία εισάγεται η εντολή προς εκτέλεση, δ) Τα χαρακτηριστικά των «τόπων εκτέλεσης» στους οποίους η εντολή εισάγεται προς εκτέλεση, δηλαδή των οργανωµένων αγορών, ΠΜ ή άλλων δυνατοτήτων εκτέλεσης που µπορεί να προσφέρονται κατά περίπτωση και αναλόγως του είδους και του αντικειµένου της εντολής. 3.5 Για τις µετοχές και λοιπά αξιόγραφα, που είναι αντικείµενα διαπραγµάτευσης σε οργανωµένες αγορές και για τα οποία υπάρχει ρευστότητα στην αγορά και δηµόσιες τιµές, η Εταιρεία θεωρεί σηµαντικότερους παράγοντες την τιµή και το κόστος εκτέλεσης της εντολής. 3.6 Για τα προϊόντα τα οποία δεν είναι αντικείµενα διαπραγµάτευσης σε οργανωµένες αγορές ή ΠΜ (π.χ. Προθεσµιακά συµβόλαια, δικαιώµατα προαίρεσης κλπ.) και για τα οποία δεν υπάρχουν δηµόσιες τιµές στην αγορά, η Εταιρεία θεωρεί σηµαντικότερο παράγοντα τη δυνατότητα εκτέλεσης και διακανονισµού της συναλλαγής και όχι αποκλειστικά την τιµή. 3.7 Υπογραµµίζεται ότι η επίτευξη της βέλτιστης εκτέλεσης δεν κρίνεται απαραιτήτως µε βάση την εκάστοτε συναλλαγή µεµονωµένα, αλλά λαµβάνοντας υπόψη συγκεκριµένο ιστορικό συναλλαγών ορισµένης χρονικής περιόδου και αξιολογώντας κατά πόσο επιτυγχάνεται το βέλτιστο αποτέλεσµα για τους Πελάτες από την εκτέλεση των εντολών τους σύµφωνα µε την Πολιτική Εκτέλεσης και στους προβλεπόµενους σε αυτήν «Τόπους Εκτέλεσης». 4. Τόποι Εκτέλεσης των εντολών Επιλογή του Τόπου Εκτέλεσης 4.1 Ως τόποι εκτέλεσης εντολών νοούνται οι εν ευρεία εννοία αγορές, στις οποίες καταρτίζονται συναλλαγές επί χρηµατοπιστωτικών µέσων. Οι χρησιµοποιούµενοι από την Εταιρεία Τόποι Εκτέλεσης εντολών παρατίθενται, ανά κατηγορία χρηµατοπιστωτικών µέσων, στο Παράρτηµα Α 4.2 Η Εταιρεία δεν αναλαµβάνει την υποχρέωση να συµµετέχει σε περισσότερες αγορές ή ΠΜ, στις οποίες τυχόν µπορεί να αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης τα χρηµατοπιστωτικά µέσα που αποτελούν αντικείµενο της εντολής. Σε περίπτωση που η ίδια η Εταιρεία συµµετέχει σε οργανωµένη αγορά ή ΠΜ, σταθµίζει το γεγονός αυτό ως το πρώτο και βασικότερο κριτήριο για τη διασφάλιση των συµφερόντων του Πελάτη σε σχέση µε τους εκτεθέντες στόχους και επιλέγει πάντοτε την εν λόγω αγορά ή ΠΜ, όπου συµµετέχει η ίδια, για την εκτέλεση των εντολών του Πελάτη. Εξυπακούεται, βεβαίως, ότι αν το χρηµατοπιστωτικό µέσο που αποτελεί αντικείµενο εντολής του Πελάτη αποτελεί αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε περισσότερες οργανωµένες αγορές ή ΠΜ, στα οποία συµµετέχει η Εταιρεία, σταθµίζει µεταξύ των αγορών αυτών τα ανωτέρω κριτήρια επιλογής, προς επίτευξη της «βέλτιστης εκτέλεσης» της εντολής του Πελάτη, όπως αυτή προσδιορίσθηκε παραπάνω. Σχετικώς, η Εταιρεία γνωρίζει στον Πελάτη ότι σήµερα είναι µέλος της Αγοράς Αξιών, της Αγοράς Παραγώγων και της ΕΝ.Α του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. 4.3 Η Εταιρεία δικαιούται να επιλέγει να εκτελεί εντολές του Πελάτη και εκτός οργανωµένης αγοράς ή ΠΜ, συµβαλλόµενη µε συστηµατικό εσωτερικοποιητή, λαµβανοµένων υπόψη 4

5 και των χαρακτηριστικών των χρηµατοπιστωτικών µέσων, τηρουµένων πάντοτε των παραπάνω, υπό παρ.3., εκτεθέντων παραγόντων και κριτηρίων βέλτιστης εκτέλεσης, υπό την προϋπόθεση ότι ο Πελάτης έχει συναινέσει προς τούτο. Η Εταιρεία προς τον σκοπό αυτό έχει συµπεριλάβει ειδικό όρο στη σύµβαση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ως ακολούθως : «Ο Πελάτης δια του παρόντος παρέχει στην Εταιρεία τη ρητή συναίνεσή του προκειµένου να δύναται εκείνη να εκτελεί για λογαριασµό του εντολές και εκτός οργανωµένων αγορών ή Πολυµερών Μηχανισµών ιαπραγµάτευσης στα πλαίσια της εκάστοτε επενδυτικής σχέσης που τους συνδέει µε βάση τις ειδικότερες συµβάσεις που έχουν υπογράψει. Ο Πελάτης έχει το δικαίωµα καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της συµβατικής τους σχέσης να άρει την άνω συναίνεσή του για την εκτέλεση εντολών εκτός οργανωµένων αγορών µε σχετικό έγγραφό του στην Εταιρεία». ΝΑΙ ΟΧΙ Ηµεροµηνία././. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ.. Υπογραφή. 4.4 Η Εταιρεία µπορεί να προσθέτει ή να αφαιρεί οποιοδήποτε Τόπο Εκτέλεσης µε γνώµονα την βέλτιστη εκτέλεση των εντολών, τροποποιώντας το παρόν. 4.5 Όπου υπάρχουν περισσότεροι Τόποι Εκτέλεσης που ανταγωνίζονται µεταξύ τους για την εκτέλεση µίας εντολής σε χρηµατοπιστωτικό µέσο, η Εταιρεία συγκρίνει και αξιολογεί τα αποτελέσµατα που θα επιτυγχάνονταν για τον Πελάτη µε την εκτέλεση της εντολής σε καθέναν από τους τόπους εκτέλεσης που περιλαµβάνονται στην Πολιτική Εκτέλεσης εντολών και στους οποίους µπορεί να εκτελέσει την εντολή. Κατά την εν λόγω αξιολόγηση λαµβάνονται υπόψη οι προµήθειες και το κόστος της Εταιρείας σε σχέση µε την εκτέλεση της εντολής σε καθέναν από τους επιλέξιµους Τόπους Εκτέλεσης. 4.6 Η Εταιρεία διαµορφώνει την πολιτική των αµοιβών και προµηθειών της κατά τρόπο που δεν οδηγεί σε αθέµιτη διάκριση µεταξύ των Τόπων Εκτέλεσης. Η Εταιρεία δεν θα προκρίνει, δηλαδή, έµµεσα συγκεκριµένους τόπους εκτέλεσης έναντι άλλων, χρεώνοντας υψηλότερες προµήθειες και αµοιβές για την εκτέλεση των εντολών σε αυτούς τους τόπους, όταν αυτές οι υψηλότερες προµήθειες και αµοιβές δεν δικαιολογούνται από το κόστος εκτέλεσης ή το κόστος των υπηρεσιών. 5. Κανόνες και µέθοδοι εκτέλεσης των εντολών 5.1 Η Εταιρεία καταγράφει άµεσα και µε ακρίβεια τις εντολές των πελατών της που λαµβάνει και αποδέχεται και τις εκτελεί βάσει της αρχής της χρονικής προτεραιότητος, ως προς τις εντολές µε τα ίδια χαρακτηριστικά, που είναι συγκρίσιµες µεταξύ τους, εκτός και αν τα χαρακτηριστικά συγκεκριµένης εντολής (π.χ. ο τόπος στον οποίο πρόκειται να εκτελεσθεί) ή οι συνθήκες της αγοράς δεν επιτρέπουν τούτο ή αν τα συµφέροντα του πελάτη απαιτούν διαφορετικό χειρισµό. Η Εταιρεία ενηµερώνει το συντοµότερο δυνατό (εντός του αντικειµενικώς ευλόγως απαιτουµένου χρόνου) τον Πελάτη για κάθε ουσιώδες πρόβληµα που προκύπτει κατά την εκτέλεση της εντολής του, εφόσον αυτό µπορεί να επηρεάσει την καλή εκτέλεσή της, αµέσως µόλις λάβει γνώση του προβλήµατος αυτού. 5.2 Η Εταιρεία, εκτός και αν λάβει διαφορετικές συγκεκριµένες οδηγίες από τον Πελάτη ως προς την εκτέλεση των εντολών του και την ιεράρχηση των στόχων που εκτέθηκαν υπό 3.1., οι οποίοι συνθέτουν το βέλτιστο αποτέλεσµα κατά την εκτέλεση των εντολών του, γνωρίζει στον Πελάτη ότι τους ανωτέρω στόχους ιεραρχεί ως εξής: α) Επίτευξη του καλύτερου δυνατού τιµήµατος ως προς τη συναλλαγή συνολικώς. (για την περίπτωση των ιδιωτών Πελατών). Το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα ως προς την εκτέλεση της εντολής προσδιορίζεται βάσει του συνολικού τιµήµατος της συναλλαγής που πρόκειται να καταρτισθεί σε εκτέλεση της εντολής του Πελάτη. Ως συνολικό τίµηµα νοείται το ποσό που αντιπροσωπεύει την τιµή του χρηµατοπιστωτικού µέσου και τις κάθε είδους χρεώσεις που σχετίζονται µε την εκτέλεση, οι οποίες περιλαµβάνουν όλα τα έξοδα που βαρύνουν τον Πελάτη και τα οποία συνδέονται άµεσα µε την εκτέλεση της εντολής, περιλαµβανοµένων των τελών του τόπου εκτέλεσης, των τελών εκκαθάρισης και διακανονισµού και όλων των λοιπών αµοιβών που καταβάλλονται σε τρίτους οι οποίοι συµµετέχουν στην εκτέλεση της εντολής. 5

6 β) Ταχύτητα και πληρότητα εκτέλεσης της εντολής (κατάρτισης συναλλαγής) γ) Ασφάλεια στην εκκαθάριση και τον διακανονισµό των συναλλαγών. 5.3 Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία θα προσδιορίζει τη σχετική σηµασία των παραγόντων εκτέλεσης αξιοποιώντας την κρίση και την εµπειρία της, σύµφωνα µε τα συναλλακτικά ήθη και λαµβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της αγοράς, το είδος και τη φύση της εντολής και το συµφέρον των Πελατών, καθώς και τα κριτήρια (παραµέτρους) που εκτίθενται στην παρ Ειδικώς ως προς εντολές που αφορούν την κατάρτιση συναλλαγών επί χρηµατοπιστωτικών µέσων εισηγµένων σε οργανωµένες αγορές ή ΠΜ του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (αγορά αξιών ή αγορά παραγώγων), η Εταιρεία λαµβάνει υπόψη τις εξής ιδιαιτερότητες κατά την εκτέλεση των εντολών του Πελάτη προς κατάρτιση συναλλαγών σε σχέση µε όσα εκτέθηκαν στην παρ.5.1. : α) την τιµή της συναλλαγής β) την ταχύτητα εκτέλεσης της συναλλαγής 5.5 Ειδικώς ως προς εντολές που αφορούν την κατάρτιση συναλλαγών επί χρηµατοπιστωτικών µέσων εισηγµένων στα χρηµατιστήρια που αναφέρονται στο Παράρτηµα Α, εκτός του Χ.Α, η Εταιρεία εφαρµόζει την εξής µέθοδο εκτέλεσης των εντολών του Πελάτη προς κατάρτιση συναλλαγών: α) Ασφάλεια στην εκκαθάριση και τον διακανονισµό των συναλλαγών β) Ταχύτητα και πληρότητα εκτέλεσης της εντολής (κατάρτισης συναλλαγής) γ) το συνολικό τίµηµα της συναλλαγής 5.6 Ειδικώς ως προς εντολές προς κατάρτιση συναλλαγής µε αντικείµενο µερίδια Οργανισµών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) που δεν αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε οργανωµένη αγορά ή ΠΜ, η Εταιρεία συµβάλλεται για λογαριασµό του Πελάτη µε το νόµιµο εκπρόσωπο του ΟΣΕΚΑ (π.χ. την ΑΕ ΑΚ ή άλλης µορφής Εταιρεία διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων και ΟΣΕΚΑ) εντός του χρόνου που ευλόγως απαιτείται για την κατάρτιση της συναλλαγής αυτής και υπό την προϋπόθεση της εκπλήρωσης από τον Πελάτη της υποχρέωσης που υπέχει για την καταβολή της αξίας της διενεργούµενης επένδυσης στον Θεµατοφύλακα (µέσω της Εταιρείας). Η Εταιρεία διενεργεί συναλλαγές επί µεριδίων Οργανισµών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες για λογαριασµό του Πελάτη ως προς ΟΣΕΚΑ που παρατίθενται στο Παράρτηµα Α. 5.7 Σε περίπτωση εντολής πελάτη µε όριο που αφορά µετοχές εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά, η οποία δεν εκτελείται αµέσως κατά τους κρατούντες στην αγορά όρους κατάρτισης συναλλαγών, η Εταιρεία, σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν έχει δώσει άλλες οδηγίες για την εκτέλεση της εντολής του, θα λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για να διευκολύνει την ταχύτερη δυνατή εκτέλεση της εντολής, ανακοινώνοντας αµέσως δηµόσια την εντολή αυτή του Πελάτη µε τρόπο προσιτό στους άλλους συµµετέχοντες στην αγορά. Η Εταιρεία θεωρείται ότι λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα για τον παραπάνω σκοπό, εφόσον διαβιβάσει την εντολή του Πελάτη σε οργανωµένη αγορά ή ΠΜ. Ο Πελάτης δύναται, εφόσον επιθυµεί, να συναινέσει γενικώς στη µη δηµοσιοποίηση των εντολών του µε όριο κατά τα ανωτέρω. 6. Συγκεκριµένες Οδηγίες του Πελάτη 6.1 Όταν ο Πελάτης δίδει συγκεκριµένες οδηγίες σε σχέση µε την εκτέλεση της εντολής του ή µέρους αυτής, η Εταιρεία θα εκτελεί την εντολή ακολουθώντας τις συγκεκριµένες οδηγίες του Πελάτη. Είναι αυτονόητο ότι η ύπαρξη συγκεκριµένων οδηγιών του Πελάτη δύνανται αναλόγως του περιεχοµένου τους να αναιρέσουν εν όλω ή εν µέρει την εφαρµογή της πολιτικής εκτέλεσης της Εταιρείας, προς επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσµατος ως προς την εκτέλεση της εντολής. 6.2 Στο βαθµό που οι οδηγίες του Πελάτη αφορούν µόνον ένα µέρος της εντολής, η Εταιρεία εφαρµόζει την πολιτική εκτέλεσης εντολών της για το µέρος εκείνο της εντολής που δεν καλύπτεται από τις οδηγίες του Πελάτη, εφόσον τούτο είναι δυνατό και συµβατό µε τις οδηγίες. Στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της εντολής του Πελάτη σύµφωνα µε τις οδηγίες που εκείνος έχει δώσει στην Εταιρεία, η τελευταία θα ενηµερώνει χωρίς υπαίτια βραδύτητα τον Πελάτη ως προς την αδυναµία εκτέλεσης της εντολής του σύµφωνα µε τις οδηγίες του και θα ζητήσει τη λήψη νέων οδηγιών εκ µέρους του σε σχέση µε την εκτέλεση της εντολής, δικαιούµενη να ενεργήσει κατά το τεκµαιρόµενο συµφέρον του Πελάτη. 6

7 7. Λήψη και ιαβίβαση Εντολών Σε περίπτωση εντολών που λαµβάνει η Εταιρεία από τον Πελάτη για κατάρτιση συναλλαγών επί χρηµατοπιστωτικών µέσων που αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε οργανωµένη αγορά ή ΠΜ στα οποία δεν συµµετέχει η Εταιρεία, αν η εντολή δεν εκτελεσθεί µε κατάρτιση συναλλαγής, µέσω της Εταιρείας, µε συστηµατικό εσωτερικοποιητή, η εντολή-εφόσον γίνει δεκτή από την εταιρεία- θα διαβιβασθεί προς εκτέλεση σε άλλη ΕΠΕΥ ή Πιστωτικό Ίδρυµα (στο εξής: η «Εκτελούσα Επιχείρηση») προς κατάρτιση συναλλαγής για λογαριασµό του Πελάτη. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν τα εξής: α) Η Εταιρεία δικαιούται να αρνηθεί την παροχή της ως άνω υπηρεσίας ως προς συγκεκριµένα χρηµατοπιστωτικά µέσα. Κατά κανόνα, η Εταιρεία δέχεται εντολές προς κατάρτιση συναλλαγών µέσω Εκτελούσας Επιχείρησης ως προς χρηµατοπιστωτικά µέσα που αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης στις οργανωµένες αγορές και ΠΜ που παρατίθενται στο Παράρτηµα Α. β) Ο Πελάτης δύναται να δώσει συγκεκριµένες οδηγίες ως προς την ΕΠΕΥ που θα εκτελέσει την εντολή καταρτίζοντας τη συναλλαγή ή ως προς άλλα χαρακτηριστικά της εντολής. Για να είναι δεσµευτικές αυτές οι οδηγίες προς την Εταιρεία, πρέπει αυτή να τις αποδεχθεί ρητώς. Η αποδοχή των οδηγιών αυτών εξαρτάται και από το περιεχόµενο της συνεργασίας της Εταιρείας µε την Εκτελούσα Επιχείρηση και τη δυνατότητα ή προθυµία της τελευταίας να συνεργασθεί µε την Εταιρεία. γ) Ελλείψει τέτοιων οδηγιών, η Εταιρεία διαβιβάζει την εντολή που λαµβάνει από τον Πελάτη προς εκτέλεση σε Εκτελούσα Επιχείρηση της επιλογής της. Η επιλογή της Εκτελούσας Επιχείρησης γίνεται µε τη δέουσα επιµέλεια, έτσι ώστε να διασφαλίζονται τα συµφέροντα του Πελάτη. Εκτελούσες Επιχειρήσεις που συνεργάζονται µε την Εταιρεία και στις οποίες η Εταιρεία διαβιβάζει εντολές πελατών της προς εκτέλεση είναι αυτές που παρατίθενται στο Παράρτηµα Β. δ) Η συναλλαγή εκτελείται από την Εκτελούσα Επιχείρηση στο όνοµα της Εταιρείας για λογαριασµό πελατών της. ε) Η Εταιρεία διαβιβάζει µε κάθε επιµέλεια στις Εκτελούσες Επιχειρήσεις τις εντολές του Πελάτη προς κατάρτιση των συναλλαγών επί των χρηµατοπιστωτικών µέσων που αυτός παραγγέλλει. ιαβιβάζει επίσης στις Εκτελούσες Επιχειρήσεις τις τυχόν ειδικές οδηγίες του Πελάτη. Οι εντολές αυτές εκτελούνται σύµφωνα µε τους κανόνες για την πολιτική εκτέλεσης των εντολών που θεσπίζει η κάθε Εκτελούσα Επιχείρηση. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται έναντι του Πελάτη για τις ενέργειες των Εκτελουσών Επιχειρήσεων προς εκτέλεση των εντολών αυτών. Αν ο Πελάτης υποστεί ζηµία λόγω κακής εκτέλεσης των εντολών του από την Εκτελούσα Επιχείρηση, η Εταιρεία θα του παρέχει κάθε δυνατή συνδροµή για την ικανοποίηση τυχόν αξιώσεών του, εφόσον αυτή η συνδροµή είναι απαραίτητη. στ) Την εκκαθάριση/διακανονισµό των συναλλαγών αυτών διενεργούν µία από τις επιχειρήσεις που παρατίθενται στο Παράρτηµα Γ στο όνοµα του Πελάτη (στο εξής: ο «Εκκαθαρίζων Θεµατοφύλακας»). Κατά συνέπεια, η διεκπεραίωση των σχετικών µε τις συναλλαγές αυτές χρηµατικών υποχρεώσεων ή υποχρεώσεων παράδοσης χρηµατοπιστωτικών µέσων γίνεται από τον Εκκαθαρίζοντα Θεµατοφύλακα. Η Εταιρεία δεν αναλαµβάνει τη φύλαξη των χρηµατοπιστωτικών µέσων που αποκτώνται στο πλαίσιο παροχής της ανωτέρω υπηρεσίας της παρούσας σύµβασης στο όνοµα του Πελάτη. Η φύλαξη γίνεται από τον Εκκαθαρίζοντα Θεµατοφύλακα. 8. Οµαδοποίηση και επιµερισµός των εντολών 8.1 Η Εταιρεία δύναται να οµαδοποιεί εντολές πελατών της µε τα ίδια χαρακτηριστικά τόσο όταν καταρτίζει η ίδια τις συναλλαγές εις εκτέλεση των εντολών, όσο και όταν τις διαβιβάζει προς εκτέλεση, οπότε και διαβιβάζει στην Εκτελούσα Επιχείρηση τις εντολές οµαδοποιηµένες, προς κατάρτιση από την τελευταία ενιαίων συναλλαγών για λογαριασµό περισσοτέρων πελατών της Εταιρείας. 8.2 Ο επιµερισµός των χρηµατοπιστωτικών µέσων που αποκτήθηκαν ή διατέθηκαν για λογαριασµό περισσοτέρων πελατών στο πλαίσιο της ενιαίας οµαδοποιηµένης συναλλαγής γίνεται στη µέση ενιαία τιµή που επιτεύχθηκε µε όλες τις επιµέρους συναλλαγές ως προς τα επιµέρους χρηµατοπιστωτικά µέσα, συναγοµένης της ενιαίας τιµής για κάθε µονάδα του χρηµατοπιστωτικού µέσου, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ακριβοδίκαιος επιµερισµός των οµαδοποιηµένων εντολών και συναλλαγών. 7

8 Σε περίπτωση που έχουν οµαδοποιηθεί εντολές της ίδιας της Εταιρείας µε εντολές πελατών της, ο επιµερισµός γίνεται ως προς όλους τους συµµετέχοντες στην οµαδοποίηση επί ίσοις όροις και στην ίδια τιµή. Η Εταιρεία φροντίζει ώστε να αποφευχθεί εκ νέου επιµερισµός των χρηµατοπιστωτικών µέσων ως προς τα οποία καταρτίστηκαν ενιαίες συναλλαγές, που αφορούσαν δηλαδή εντολές τόσο της Εταιρείας όσο και του Πελάτη, οι οποίες εκτελέστηκαν οµαδοποιηµένα, κατά τρόπο επιζήµιο για τον Πελάτη. 8.3 Η οµαδοποίηση των εντολών συντελεί στη µείωση του κόστους του πελάτη και διασφαλίζει, κατ αρχήν, υψηλότερο επίπεδο δικαιοσύνης και ισότητος στους πελάτες της Εταιρείας. εν αποκλείεται όµως η οµαδοποίηση να αποβεί εις βάρος του πελάτη ως προς συγκεκριµένη εντολή του. Τούτο µπορεί π.χ. να συµβεί αν εντολή πωλήσεως πελάτη συντρέχει µε µεγάλες σε όγκο εντολές πωλήσεως άλλων πελατών Εφόσον το προϊόν των σχετικών συναλλαγών δεν επαρκεί για την κάλυψη των εντολών όλων των πελατών, που είχαν οµαδοποιηθεί, το προϊόν των συναλλαγών κατανέµεται αναλογικά µεταξύ των περισσοτέρων πελατών, βάσει του αιτηθέντος από κάθε πελάτη όγκου. Αν στην οµαδοποίηση περιέχονται και εντολές της ίδιας της Εταιρείας, οι σχετικές συναλλαγές επιµερίζονται υπέρ των πελατών (εκτός και αν χωρίς την εν λόγω οµαδοποίηση η Εταιρεία είτε δεν θα ήταν σε θέση να εκτελέσει την εντολή είτε δεν θα ήταν σε θέση να την εκτελέσει µε τόσο ευνοϊκούς όρους για τον Πελάτη, πράγµα που εξετάζεται και διαπιστούται ειδικώς, σύµφωνα µε τον Εσωτερικό Κανονισµό της Εταιρείας. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η Εταιρεία επιµερίζει αναλογικά τη συναλλαγή για ίδιο λογαριασµό µε τις άλλες συναλλαγές για λογαριασµό των πελατών της, σύµφωνα µε την εκτεθείσα πολιτική επιµερισµού των εντολών). 9. Βέλτιστη εκτέλεση επί οµολόγων 9.1 Σε περίπτωση ιδιωτών πελατών το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα προσδιορίζεται, ως επί το πλείστον, βάσει του συνολικού τιµήµατος το οποίο αντιπροσωπεύει την τιµή του χρηµατοπιστωτικού µέσου και τις χρεώσεις που σχετίζονται µε την εκτέλεση, οι οποίες περιλαµβάνουν όλα τα έξοδα που βαρύνουν τον πελάτη και τα οποία συνδέονται άµεσα µε την εκτέλεση της εντολής, περιλαµβανοµένων των τελών του τόπου εκτέλεσης, των τελών εκκαθάρισης και διακανονισµού και όλων των λοιπών αµοιβών που καταβάλλονται σε τρίτους οι οποίοι συµµετέχουν στην εκτέλεση της εντολής αυτής. Έτσι η βέλτιστη εκτέλεση θα κριθεί µε βάση την τελική αξία του οµολόγου που αγοράζει ή πουλά ο πελάτης συµπεριλαµβανοµένου και τυχόν mark up που χρεώνει η εκτελούσα επιχείρηση. Υπό αυτή την έννοια, στην αγορά οµολόγων, κριτήριο αποτελεί η τιµή στην οποία είναι διατεθειµένη να συναλλαχθεί η κάθε εκτελούσα επιχείρηση. Κατά συνέπεια η επίτευξη ή µη βέλτιστης εκτέλεσης για την Εταιρεία µας ως διαβιβάζουσα ΕΠΕΥ, εφόσον δεν έχει πρόσβαση στην Η..Α.Τ, δεν θα κριθεί µε βάση τις διαθέσιµες τιµές αγοράς και πώλησης του συγκεκριµένου οµολόγου στην Η..Α.Τ, εφόσον υπάρχουν (αυτό συµβαίνει κυρίως εφόσον υπάρχει βασικός διαπραγµατευτής επί του συγκεκριµένου οµολόγου (primary dealer) ο οποίος λειτουργεί ως market maker). Kαι αυτό γιατί η υποχρέωση της Εταιρείας µας για την επίτευξη βέλτιστου αποτελέσµατος διαµορφώνεται εντός των ορίων των τόπων εκτέλεσης και αντισυµβαλλοµένων που έχει ή δύναται να έχει πρόσβαση. Έτσι λοιπόν αν η Εταιρεία µας δεν έχει πρόσβαση στην Η..Α.Τ η επίτευξη ή µη βέλτιστου αποτελέσµατος για τον πελάτη επί οµολόγων θα κριθεί µε βάση την πολιτική επιλογής αντισυµβαλλοµένων. Η Εταιρεία µας έχει υιοθετήσει µια λίστα επιλεγµένων αντισυµβαλλοµένων για τη διενέργεια συναλλαγών επί οµολόγων, στην οποία περιλαµβάνονται η Εθνική Τράπεζα, η Eurobank και η Edmond de Rothschild Securities Limited. Η διαδικασία εξεύρεσης βέλτιστου αποτελέσµατος περιλαµβάνει τον έλεγχο ανά περίπτωση και ανά συναλλαγή ή οµάδα συναλλαγών των εκάστοτε διαθέσιµων τιµών από αυτή τη λίστα επιλεγµένων αντισυµβαλλοµένων. Για την εκτέλεση εντολών επί οµολόγων, Η Εταιρεία ακολουθεί τους κανόνες που αναλύονται στην παράγραφο 5 του παρόντος. 9.2 Εκτέλεση, εκτός οργανωµένης αγοράς Η διαβίβαση της εντολής πελάτη για εκτέλεση από την εκτελούσα επιχείρηση έναντι του ίδιου χαρτοφυλακίου της ή ακόµα περισσότερο η εκτέλεση της εντολής του πελάτη απευθείας έναντι του ίδιου χαρτοφυλακίου της Εταιρείας (εσωτερικοποίηση) συνιστά εκτέλεση εντολής εκτός οργανωµένης αγοράς. Ενώ ο κανόνας της βέλτιστης εκτέλεσης, καταρχήν, επιτρέπει στην Εταιρεία να ενεργήσει κατά τη διακριτική της ευχέρεια, µε σκοπό την επίτευξη βέλτιστου αποτελέσµατος για τον πελάτη, και εφόσον λάβει οδηγίες από τον πελάτη της, οφείλει να εκτελέσει σύµφωνα µε τις οδηγίες, στην περίπτωση της 8

9 έξωχρηµατιστηριακής εκτέλεσης εντολής του πελάτη, η Εταιρεία οφείλει να λάβει την προηγούµενη συναίνεση του πελάτη, αλλιώς δεν µπορεί να εκτελέσει εξωχρηµατιστηριακά ακόµα και αν έτσι θα πετύχαινε βέλτιστο αποτέλεσµα. Κατά συνέπεια η εκτέλεση εντολής πελάτη επί οµολόγων µε τους ανωτέρω τρόπους, απαιτεί την προηγούµενη συναίνεση του πελάτη για την διενέργεια έξω χρηµατιστηριακών συναλλαγών, όπως αναλύεται στην παράγραφο Οµαδοποίηση εντολών Η Εταιρεία σε περίπτωση οµαδοποίησης εντολών πελατών επί οµολόγων διασφαλίζει τη βέλτιστη εκτέλεση της εντολής. Η Εταιρεία ακολουθεί τους κανόνες που αναλύονται στην παράγραφο Επανεξέταση της Πολιτικής Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών 10.1 Η Εταιρεία παρακολουθεί την αποτελεσµατικότητα των ρυθµίσεων και της Πολιτικής Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών που έχει θεσπίσει, προβαίνοντας σε αλλαγές, όπου αυτό είναι απαραίτητο Η Εταιρεία εξετάζει περιοδικά και τουλάχιστον άπαξ ετησίως, κατά πόσον οι Τόποι Εκτέλεσης που έχει επιλέξει και έχουν ανακοινωθεί στον Πελάτη µε την παρούσα εξυπηρετούν επαρκώς τα συµφέροντα του Πελάτη Η Εταιρεία θα ειδοποιεί τους Πελάτες της για οποιεσδήποτε ουσιώδεις µεταβολές της Πολιτικής Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών µε την τοποθέτηση αναθεωρηµένης έκδοσης της Πολιτικής Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας ή και µε απλή επιστολή που θα αποστέλλει στον Πελάτη. 11. Παροχή πρόσθετων πληροφοριών Η παρούσα πολιτική είναι διαθέσιµη στα γραφεία της Εταιρείας µας ενώ έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της εταιρείας µας Η Εταιρεία είναι στη διάθεση του Πελάτη για την παροχή σ αυτόν κάθε πρόσθετης πληροφορίας ή διευκρίνισης ως προς την Πολιτικής Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών. 9

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΟΠΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 1. ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Χρηµατοπιστωτικό µέσο Μετοχές και παράγωγα προϊόντα ελληνικών εταιριών Μετοχές ευρωπαϊκών εταιριών Μετοχές Η.Π.Α Τόπος εκτέλεσης εντολής Χρηµατιστήριο Αθηνών London Stock Exchange Euronext Paris Euronext Amsterdam Euronext Brussels Euronext Lisboa Xetra Swiss Exchange Bolsas y Mercados Españoles (BME) Irish Stock Exchange Mercato Continuo Italia (Milano) NASDAQ OMX Helsinki BSE Sofia BSE Bucharest NYSE, NASDAQ, AMEX 2. ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (ΠΜ ) ΕΝ.Α - Χ.Α 3. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΠΟΙΗΤΕΣ Προς το παρόν δεν υφίστανται 4. ΟΣΕΚΑ ING LUXEMBOURG 10

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 1. ΕΚΤΕΛΟΥΣΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Χρηµατοπιστωτικό µέσο Μετοχές και παράγωγα προϊόντα εξωτερικού) Οµόλογα, οµολογίες (εσωτερικού και εξωτερικού) που διαπραγµατεύονται σε Χρηµατιστήρια ή σε OTC Οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων Μέσα χρηµαταγοράς (που δεν διαπραγµατεύονται σε χρηµατιστήρια) Χρηµατοπιστωτικός οργανισµός ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ, ΕΧΑΕ, HSBC, SAXO BANK A/S, KAROLL AD (Βουλγαρία), IEBA TRUST SA και ETEBA ROMANIA SA (Ρουµανία) Τραπεζικά ιδρύµατα και Χρηµατιστήρια ηµεδαπής και αλλοδαπής ING LUXEMBOURG Τραπεζικά ιδρύµατα ηµεδαπής και αλλοδαπής 11

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 1. ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΟΝΤΕΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΕΧΑΕ, Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, HSBC 12

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3606/2007 (Νοµοθεσία MiFID)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3606/2007 (Νοµοθεσία MiFID) ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3606/2007 (Νοµοθεσία MiFID) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Τον Απρίλιο του 2004 η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε την οδηγία 2004/39/ΕΚ (MiFID) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» Α.Ε.Π.Ε.Υ (στο εξής, χάριν συντοµίας, «η Εταιρεία»), µε τα εξής στοιχεία : Ε ΡΑ : ΑΘΗΝΑ ιεύθυνση : Πανεπιστηµίου 39, Τ.Κ. 105 64 Α.Φ.Μ Αρ.Μ.Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα.

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα. Γενικά Η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση των εντολών σε τρίτους είτε κατά την εκτέλεση των εντολών επί για λογαριασμό των πελατών της το βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 1. Εισαγωγή Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας MiFID, ο Όµιλος Τράπεζας Πειραιώς λαµβάνει κάθε εύλογο µέτρο ώστε να επιτυγχάνει το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσµα για τους πελάτες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Προ-συμβατικό Πακέτο Πληροφόρησης 1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ... 4 1.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ...4 1.1.1 Επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ) ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ Ι ΙΩΤΗ ΕΠΕΝ ΥΤΗ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ MiFID (N. 3606/2007)

ΔΕΣΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ MiFID (N. 3606/2007) ΔΕΣΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ MiFID (N. 3606/2007) 1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1.1. Συνοπτικά στοιχεία για την εταιρεία Πλήρης Επωνυμία: INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΕΠΕΥ Διακριτικός

Διαβάστε περισσότερα

NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχαλακοπούλου 91 115 28 Αθήνα ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχαλακοπούλου 91 115 28 Αθήνα ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχαλακοπούλου 91 115 28 Αθήνα Τηλ. 210-7720000 Fax. 210-7720001 www.nbgsecurities.com Η NBG SECURITIES ΑΕΠΕΥ εποπτεύεται από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ MiFID ΤΗΣ «ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» Α.Ε.Π.Ε.Υ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ MiFID ΤΗΣ «ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» Α.Ε.Π.Ε.Υ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ MiFID ΤΗΣ «ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» Α.Ε.Π.Ε.Υ Το ενημερωτικό πακέτο MiFID της «ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» ΑΕΠΕΥ, αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα κάθε επιμέρους σύμβασης παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006 L 241/26 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.9.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς

Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς Προσάρτημα επικαιροποίησης στο εγχειρίδιο του ΕΤΙ Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς Από την έκδοση του εγχειριδίου «Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς» μέχρι σήμερα, έχουν επέλθει

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟOIKONOMIKA ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ Ι. Γενικοί επενδυτικοί κίνδυνοι Οι κίνδυνοι αυτοί χαρακτηρίζονται ως γενικοί γιατί είναι σύµφυτοι µε τον τρόπο λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς και, εν γένει, του χρηµατοοικονοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Στοιχεία Πελάτη σελ. 2 Έγγραφα Επαλήθευσης της ταυτότητας του Πελάτη σελ. 5 Τραπεζικοί Λογαριασμοί της Eurotrust ΑΕΠΕΥ σελ. 6 Δηλώσεις Βεβαιώσεις του Πελάτη σελ. 6 Αίτηση Εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων Έκδοση 2.1.1 Ιανουάριος 2015 Σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3606/2007, την υπ αριθμ. 103/28.7.2014 απόφαση του Συμβουλίου της «Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.» (ΕΤ.ΕΚ.) και την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα εγκυμονεί κινδύνους. Παρά το γεγονός ότι η κλιμάκωση των κινδύνων αυτών διαφέρει, εξαρτώμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Απριλίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Απριλίου 2006 2004L0039 EL 04.01.2011 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Απριλίου 2004

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤO ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν. 3152/2003 (όπως εγκρίθηκε με τις υπ αριθμ. 4/304/10.6.2004, 3/319/9.12.2004, 23/367/22.12.2005, 34/419/14.3.2007, 2/465/3.3.2008

Διαβάστε περισσότερα

NBG SYNESIS FUNDS SICAV Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Société d investissement à capital variable Λουξεμβούργο. Ενημερωτικό Δελτίο

NBG SYNESIS FUNDS SICAV Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Société d investissement à capital variable Λουξεμβούργο. Ενημερωτικό Δελτίο NBG SYNESIS FUNDS SICAV Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Société d investissement à capital variable Λουξεμβούργο Ενημερωτικό Δελτίο ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο (όπως ορίζεται παρακάτω)

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αρ. 33. Η Εγκύκλιος δεν περιορίζει ούτε τροποποιεί µε οποιονδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο νόµος και η απόφαση.

Εγκύκλιος αρ. 33. Η Εγκύκλιος δεν περιορίζει ούτε τροποποιεί µε οποιονδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο νόµος και η απόφαση. Εγκύκλιος αρ. 33 Θέµα : ιευκρινίσεις σχετικά µε τις υποχρεώσεις διαρκούς πληροφόρησης που προβλέπονται στα άρθρα 9-16 του ν. 3556/2007 «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά µε εκδότες των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΚΟΠΟΣ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Σκοπός Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή Έκδοση 2.1 Ιανουάριος 2015 Σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3606/2007, την υπ αριθμ. 103/28.7.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006 2.9.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 241/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ EUROBANK NTT ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (USD) ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/638/11.2.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/638/11.2.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 12/638/11.2.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές: Δομή και περιεχόμενο - Συνθετικός δείκτης κινδύνου και απόδοσης - Τρόπος υπολογισμού των τρεχουσών επιβαρύνσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Ι. Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ι. Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Σοφοκλέους 5, 105 59 Αθήνα Τηλ: 2103216730, 2103240185 Fax: 2103217767 Site: www.mavrikis.gr E-mail: info@mavrikis.gr ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας)

Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας) Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας) Αποφάσεις 9/459/27.12.2007, 9/572/23.12.2010 & 26/606/22.12.2011 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

2. Ως προς το περιεχόμενο των διατάξεων του παρόντος σχεδίου νόμου, η νέα κοινοτική νομοθεσία επιδιώκει κυρίως τους ακόλουθους σκοπούς:

2. Ως προς το περιεχόμενο των διατάξεων του παρόντος σχεδίου νόμου, η νέα κοινοτική νομοθεσία επιδιώκει κυρίως τους ακόλουθους σκοπούς: Αιτιολογική έκθεση επί του σχεδίου νόμου για τη μεταφορά στη νομοθεσία της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011 (ΕΕ L 174/1.7.2011) σχετικά με τους διαχειριστές

Διαβάστε περισσότερα

EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.

EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12. EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.2007 όπως ισχύει ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : 31.12.2011 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με το άρθρο 3 της

Διαβάστε περισσότερα