ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ"

Transcript

1 ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Νοµοθετικό Πλαίσιο 3 2. Πεδίο Εφαρµογής της Πολιτικής Βέλτιστης Εκτέλεσης 3 3. Περιεχόµενο της επιδίωξης της Εταιρείας για την επίτευξη της βέλτιστης εκτέλεσης των εντολών του Πελάτη Τόποι Εκτέλεσης των εντολών Επιλογή του Τόπου Εκτέλεσης Κανόνες και µέθοδοι εκτέλεσης των εντολών Συγκεκριµένες Οδηγίες του Πελάτη Λήψη και ιαβίβαση Εντολών 7 8. Οµαδοποίηση και επιµερισµός των εντολών Βέλτιστη εκτέλεση επί οµολόγων Επανεξέταση της Πολιτικής Εκτέλεσης Παροχή πρόσθετων πληροφοριών 9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΟΠΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΚΤΕΛΟΥΣΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΟΝΤΕΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 12 2

3 XXII. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 1. Νοµοθετικό Πλαίσιο 1.1. Στο πλαίσιο του ν. 3606/2007 για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων, η ΚΥΚΛΟΣ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ (εφεξής: η Εταιρεία) λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα ώστε να επιτυγχάνει για τους Πελάτες της, ιδιώτες και επαγγελµατίες, το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα κατά την παροχή σ αυτούς των επενδυτικών υπηρεσιών: α) της λήψης και διαβίβασης εντολών προς εκτέλεση από τρίτους και β) της εκτέλεσης εντολών τους, καθώς και γ) εν γένει κατά τον χειρισµό «εντολών» προς κατάρτιση συναλλαγών για λογαριασµό των Πελατών της, ανεξαρτήτως του αν οι αποφάσεις για τις συγκεκριµένες εντολές έχουν ληφθεί από τους ίδιους τους Πελάτες ή από την Εταιρεία στο πλαίσιο των παρεχοµένων από αυτήν επενδυτικών υπηρεσιών, όπως η διαχείριση χαρτοφυλακίου Προς τούτο έχει υιοθετήσει την παρούσα πολιτική εκτέλεσης εντολών, που στοχεύει στην, κατά το δυνατό, βέλτιστη εκτέλεσή τους. 2. Πεδίο Εφαρµογής της Πολιτικής Βέλτιστης Εκτέλεσης 2.1 Η περιγραφόµενη κατωτέρω πολιτική εκτέλεσης των εντολών που εφαρµόζει η Εταιρεία, ισχύει στις περιπτώσεις που η Εταιρεία αποδέχεται δήλωση βουλήσεως του Πελάτη που περιέχει εντολή του µε αντικείµενο την κατάρτιση συναλλαγής επί χρηµατοπιστωτικών µέσων και έχει ως περιεχόµενο: - είτε την περαιτέρω διαβίβαση της εντολής αυτής σε τρίτο πρόσωπο (π.χ. ΕΠΕΥ, πιστωτικό ίδρυµα ή Εταιρεία ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων/ΟΣΕΚΑ) προς εκτέλεση µε κατάρτιση συναλλαγής για λογαριασµό του Πελάτη - είτε την εκτέλεση της εντολής από την ίδια την Εταιρεία, για λογαριασµό του Πελάτη, µε κατάρτιση συναλλαγής για λογαριασµό του. 2.2 Η πολιτική αυτή ισχύει, τηρουµένων των αναλογιών, και ως προς το χειρισµό των «εντολών» που αποβλέπουν στην κατάρτιση συναλλαγών για λογαριασµό του Πελάτη, οι οποίες εντολές προέρχονται από αποφάσεις των αρµόδιων οργάνων της Εταιρείας που διαχειρίζεται χαρτοφυλάκιο του Πελάτη. 2.3 Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, ο Πελάτης δύναται να βασίζεται στο ότι η Εταιρεία θα επιδείξει την απαιτούµενη επιµέλεια για την, κατά το δυνατόν, καλύτερη προστασία και εξυπηρέτηση των συµφερόντων του µε την, κατά το δυνατόν, βέλτιστη εκτέλεση των εντολών που η Εταιρεία λαµβάνει και αποδέχεται για λογαριασµό του Πελάτη. 3. Περιεχόµενο της επιδίωξης της Εταιρείας για την επίτευξη της βέλτιστης εκτέλεσης των εντολών του Πελάτη 3.1 Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων, στις οποίες οι Πελάτες δίδουν συγκεκριµένες οδηγίες στην Εταιρεία σε σχέση µε τον χειρισµό των εντολών τους, η Εταιρεία επιδεικνύει κάθε δυνατή επιµέλεια και λαµβάνει κάθε δυνατό µέτρο ώστε να επιτυγχάνει για τους Πελάτες της, ιδιώτες και επαγγελµατίες, το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα κατά την εκτέλεση των εντολών τους εξ απόψεως α) της τιµής της συναλλαγής, µε στόχο την επίτευξη της καλύτερης δυνατής τιµής, β) του κόστους της συναλλαγής, µε στόχο τον κατά το δυνατόν περιορισµό του κόστους, χωρίς όµως τούτο να αποβαίνει εις βάρος της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών, γ) της ταχύτητας εκτέλεσης της εντολής, µε στόχο την κατά το δυνατόν ταχύτερη εκτέλεση αυτής, δ) της πιθανότητας 1) εκτέλεσης της εντολής µε κατάρτιση συναλλαγής και 2) προσήκοντος διακανονισµού της εκτελεσθείσας εντολής, µε στόχο τη διασφάλιση τόσο της εκτέλεσης της εντολής, όσο και τον ασφαλή διακανονισµό της συναλλαγής. Την επίτευξη των ως άνω στόχων επηρεάζουν επίσης ο όγκος της προς κατάρτιση συναλλαγής και το είδος αυτής. ύνανται, επίσης, να την επηρεάζουν, κατά περίπτωση, και άλλες παράµετροι, τις οποίες η Εταιρεία θα λαµβάνει υπόψη προς επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσµατος κατά την εκτέλεση της εντολής. 3.2 Η Εταιρεία υπογραµµίζει στον Πελάτη ότι, ως επί το πλείστον, δεν είναι δυνατή η παράλληλη και ταυτόχρονη εξυπηρέτηση ισότιµα όλων των ανωτέρω στόχων, καθόσον, αναλόγως των συνθηκών της αγοράς, απαιτείται ιεράρχησή τους, η οποία σηµαίνει αναγνώριση προτεραιότητας σε ένα στόχο έναντι άλλου ή άλλων. Κατά συνέπεια, σε 3

4 σχέση µε τους εκτεθέντες στόχους εκτέλεσης, η Εταιρεία δίδει, κατά περίπτωση, µεγαλύτερη σηµασία στην επίτευξη ορισµένων εξ αυτών έναντι άλλων, προς επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσµατος για τους Πελάτες, σταθµίζοντας αυτούς και βάσει των κριτηρίων της παραγράφου Ο Πελάτης δύναται να δώσει ειδικές οδηγίες ως προς την ιεράρχηση των ανωτέρω στόχων, καθώς και να προσδιορίσει έµµεσα κριτήρια ιεράρχησής τους, π.χ. βάσει των χαρακτηριστικών της εντολής που δίδει (stop loss, market ή limit order κτλ.), λαµβανοµένων υπόψη και των κανόνων της οργανωµένης αγοράς ή του Πολυµερούς Μηχανισµού ιαπραγµάτευσης, όπου εκτελούνται οι εντολές, σε σχέση µε το είδος και το χειρισµό από το Σύστηµα Συναλλαγών των εντολών που εισάγονται σ αυτό προς εκτέλεση. 3.4 Η Εταιρεία, προκειµένου να σταθµίσει τη σχετική βαρύτητα που αποδίδει στους παράγοντες που εκτέθηκαν στην παρ ως προς την εκπλήρωση των αντίστοιχων στόχων, λαµβάνει υπόψη και τα εξής κριτήρια (παραµέτρους): α) Τα χαρακτηριστικά των χρηµατοπιστωτικών µέσων που αποτελούν το αντικείµενο της εντολής (σύνθετα ή µη, υψηλής ή περιορισµένης ρευστότητας κτλ.), β) Τα χαρακτηριστικά του Πελάτη, περιλαµβανοµένης της κατηγοριοποίησής του ως ιδιώτη ή επαγγελµατία, γ) Τα χαρακτηριστικά της εντολής του Πελάτη, σε σχέση πάντοτε µε την επιλογή που προσφέρουν τα Συστήµατα διαπραγµάτευσης και οι κανόνες της αγοράς, στην οποία εισάγεται η εντολή προς εκτέλεση, δ) Τα χαρακτηριστικά των «τόπων εκτέλεσης» στους οποίους η εντολή εισάγεται προς εκτέλεση, δηλαδή των οργανωµένων αγορών, ΠΜ ή άλλων δυνατοτήτων εκτέλεσης που µπορεί να προσφέρονται κατά περίπτωση και αναλόγως του είδους και του αντικειµένου της εντολής. 3.5 Για τις µετοχές και λοιπά αξιόγραφα, που είναι αντικείµενα διαπραγµάτευσης σε οργανωµένες αγορές και για τα οποία υπάρχει ρευστότητα στην αγορά και δηµόσιες τιµές, η Εταιρεία θεωρεί σηµαντικότερους παράγοντες την τιµή και το κόστος εκτέλεσης της εντολής. 3.6 Για τα προϊόντα τα οποία δεν είναι αντικείµενα διαπραγµάτευσης σε οργανωµένες αγορές ή ΠΜ (π.χ. Προθεσµιακά συµβόλαια, δικαιώµατα προαίρεσης κλπ.) και για τα οποία δεν υπάρχουν δηµόσιες τιµές στην αγορά, η Εταιρεία θεωρεί σηµαντικότερο παράγοντα τη δυνατότητα εκτέλεσης και διακανονισµού της συναλλαγής και όχι αποκλειστικά την τιµή. 3.7 Υπογραµµίζεται ότι η επίτευξη της βέλτιστης εκτέλεσης δεν κρίνεται απαραιτήτως µε βάση την εκάστοτε συναλλαγή µεµονωµένα, αλλά λαµβάνοντας υπόψη συγκεκριµένο ιστορικό συναλλαγών ορισµένης χρονικής περιόδου και αξιολογώντας κατά πόσο επιτυγχάνεται το βέλτιστο αποτέλεσµα για τους Πελάτες από την εκτέλεση των εντολών τους σύµφωνα µε την Πολιτική Εκτέλεσης και στους προβλεπόµενους σε αυτήν «Τόπους Εκτέλεσης». 4. Τόποι Εκτέλεσης των εντολών Επιλογή του Τόπου Εκτέλεσης 4.1 Ως τόποι εκτέλεσης εντολών νοούνται οι εν ευρεία εννοία αγορές, στις οποίες καταρτίζονται συναλλαγές επί χρηµατοπιστωτικών µέσων. Οι χρησιµοποιούµενοι από την Εταιρεία Τόποι Εκτέλεσης εντολών παρατίθενται, ανά κατηγορία χρηµατοπιστωτικών µέσων, στο Παράρτηµα Α 4.2 Η Εταιρεία δεν αναλαµβάνει την υποχρέωση να συµµετέχει σε περισσότερες αγορές ή ΠΜ, στις οποίες τυχόν µπορεί να αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης τα χρηµατοπιστωτικά µέσα που αποτελούν αντικείµενο της εντολής. Σε περίπτωση που η ίδια η Εταιρεία συµµετέχει σε οργανωµένη αγορά ή ΠΜ, σταθµίζει το γεγονός αυτό ως το πρώτο και βασικότερο κριτήριο για τη διασφάλιση των συµφερόντων του Πελάτη σε σχέση µε τους εκτεθέντες στόχους και επιλέγει πάντοτε την εν λόγω αγορά ή ΠΜ, όπου συµµετέχει η ίδια, για την εκτέλεση των εντολών του Πελάτη. Εξυπακούεται, βεβαίως, ότι αν το χρηµατοπιστωτικό µέσο που αποτελεί αντικείµενο εντολής του Πελάτη αποτελεί αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε περισσότερες οργανωµένες αγορές ή ΠΜ, στα οποία συµµετέχει η Εταιρεία, σταθµίζει µεταξύ των αγορών αυτών τα ανωτέρω κριτήρια επιλογής, προς επίτευξη της «βέλτιστης εκτέλεσης» της εντολής του Πελάτη, όπως αυτή προσδιορίσθηκε παραπάνω. Σχετικώς, η Εταιρεία γνωρίζει στον Πελάτη ότι σήµερα είναι µέλος της Αγοράς Αξιών, της Αγοράς Παραγώγων και της ΕΝ.Α του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. 4.3 Η Εταιρεία δικαιούται να επιλέγει να εκτελεί εντολές του Πελάτη και εκτός οργανωµένης αγοράς ή ΠΜ, συµβαλλόµενη µε συστηµατικό εσωτερικοποιητή, λαµβανοµένων υπόψη 4

5 και των χαρακτηριστικών των χρηµατοπιστωτικών µέσων, τηρουµένων πάντοτε των παραπάνω, υπό παρ.3., εκτεθέντων παραγόντων και κριτηρίων βέλτιστης εκτέλεσης, υπό την προϋπόθεση ότι ο Πελάτης έχει συναινέσει προς τούτο. Η Εταιρεία προς τον σκοπό αυτό έχει συµπεριλάβει ειδικό όρο στη σύµβαση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ως ακολούθως : «Ο Πελάτης δια του παρόντος παρέχει στην Εταιρεία τη ρητή συναίνεσή του προκειµένου να δύναται εκείνη να εκτελεί για λογαριασµό του εντολές και εκτός οργανωµένων αγορών ή Πολυµερών Μηχανισµών ιαπραγµάτευσης στα πλαίσια της εκάστοτε επενδυτικής σχέσης που τους συνδέει µε βάση τις ειδικότερες συµβάσεις που έχουν υπογράψει. Ο Πελάτης έχει το δικαίωµα καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της συµβατικής τους σχέσης να άρει την άνω συναίνεσή του για την εκτέλεση εντολών εκτός οργανωµένων αγορών µε σχετικό έγγραφό του στην Εταιρεία». ΝΑΙ ΟΧΙ Ηµεροµηνία././. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ.. Υπογραφή. 4.4 Η Εταιρεία µπορεί να προσθέτει ή να αφαιρεί οποιοδήποτε Τόπο Εκτέλεσης µε γνώµονα την βέλτιστη εκτέλεση των εντολών, τροποποιώντας το παρόν. 4.5 Όπου υπάρχουν περισσότεροι Τόποι Εκτέλεσης που ανταγωνίζονται µεταξύ τους για την εκτέλεση µίας εντολής σε χρηµατοπιστωτικό µέσο, η Εταιρεία συγκρίνει και αξιολογεί τα αποτελέσµατα που θα επιτυγχάνονταν για τον Πελάτη µε την εκτέλεση της εντολής σε καθέναν από τους τόπους εκτέλεσης που περιλαµβάνονται στην Πολιτική Εκτέλεσης εντολών και στους οποίους µπορεί να εκτελέσει την εντολή. Κατά την εν λόγω αξιολόγηση λαµβάνονται υπόψη οι προµήθειες και το κόστος της Εταιρείας σε σχέση µε την εκτέλεση της εντολής σε καθέναν από τους επιλέξιµους Τόπους Εκτέλεσης. 4.6 Η Εταιρεία διαµορφώνει την πολιτική των αµοιβών και προµηθειών της κατά τρόπο που δεν οδηγεί σε αθέµιτη διάκριση µεταξύ των Τόπων Εκτέλεσης. Η Εταιρεία δεν θα προκρίνει, δηλαδή, έµµεσα συγκεκριµένους τόπους εκτέλεσης έναντι άλλων, χρεώνοντας υψηλότερες προµήθειες και αµοιβές για την εκτέλεση των εντολών σε αυτούς τους τόπους, όταν αυτές οι υψηλότερες προµήθειες και αµοιβές δεν δικαιολογούνται από το κόστος εκτέλεσης ή το κόστος των υπηρεσιών. 5. Κανόνες και µέθοδοι εκτέλεσης των εντολών 5.1 Η Εταιρεία καταγράφει άµεσα και µε ακρίβεια τις εντολές των πελατών της που λαµβάνει και αποδέχεται και τις εκτελεί βάσει της αρχής της χρονικής προτεραιότητος, ως προς τις εντολές µε τα ίδια χαρακτηριστικά, που είναι συγκρίσιµες µεταξύ τους, εκτός και αν τα χαρακτηριστικά συγκεκριµένης εντολής (π.χ. ο τόπος στον οποίο πρόκειται να εκτελεσθεί) ή οι συνθήκες της αγοράς δεν επιτρέπουν τούτο ή αν τα συµφέροντα του πελάτη απαιτούν διαφορετικό χειρισµό. Η Εταιρεία ενηµερώνει το συντοµότερο δυνατό (εντός του αντικειµενικώς ευλόγως απαιτουµένου χρόνου) τον Πελάτη για κάθε ουσιώδες πρόβληµα που προκύπτει κατά την εκτέλεση της εντολής του, εφόσον αυτό µπορεί να επηρεάσει την καλή εκτέλεσή της, αµέσως µόλις λάβει γνώση του προβλήµατος αυτού. 5.2 Η Εταιρεία, εκτός και αν λάβει διαφορετικές συγκεκριµένες οδηγίες από τον Πελάτη ως προς την εκτέλεση των εντολών του και την ιεράρχηση των στόχων που εκτέθηκαν υπό 3.1., οι οποίοι συνθέτουν το βέλτιστο αποτέλεσµα κατά την εκτέλεση των εντολών του, γνωρίζει στον Πελάτη ότι τους ανωτέρω στόχους ιεραρχεί ως εξής: α) Επίτευξη του καλύτερου δυνατού τιµήµατος ως προς τη συναλλαγή συνολικώς. (για την περίπτωση των ιδιωτών Πελατών). Το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα ως προς την εκτέλεση της εντολής προσδιορίζεται βάσει του συνολικού τιµήµατος της συναλλαγής που πρόκειται να καταρτισθεί σε εκτέλεση της εντολής του Πελάτη. Ως συνολικό τίµηµα νοείται το ποσό που αντιπροσωπεύει την τιµή του χρηµατοπιστωτικού µέσου και τις κάθε είδους χρεώσεις που σχετίζονται µε την εκτέλεση, οι οποίες περιλαµβάνουν όλα τα έξοδα που βαρύνουν τον Πελάτη και τα οποία συνδέονται άµεσα µε την εκτέλεση της εντολής, περιλαµβανοµένων των τελών του τόπου εκτέλεσης, των τελών εκκαθάρισης και διακανονισµού και όλων των λοιπών αµοιβών που καταβάλλονται σε τρίτους οι οποίοι συµµετέχουν στην εκτέλεση της εντολής. 5

6 β) Ταχύτητα και πληρότητα εκτέλεσης της εντολής (κατάρτισης συναλλαγής) γ) Ασφάλεια στην εκκαθάριση και τον διακανονισµό των συναλλαγών. 5.3 Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία θα προσδιορίζει τη σχετική σηµασία των παραγόντων εκτέλεσης αξιοποιώντας την κρίση και την εµπειρία της, σύµφωνα µε τα συναλλακτικά ήθη και λαµβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της αγοράς, το είδος και τη φύση της εντολής και το συµφέρον των Πελατών, καθώς και τα κριτήρια (παραµέτρους) που εκτίθενται στην παρ Ειδικώς ως προς εντολές που αφορούν την κατάρτιση συναλλαγών επί χρηµατοπιστωτικών µέσων εισηγµένων σε οργανωµένες αγορές ή ΠΜ του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (αγορά αξιών ή αγορά παραγώγων), η Εταιρεία λαµβάνει υπόψη τις εξής ιδιαιτερότητες κατά την εκτέλεση των εντολών του Πελάτη προς κατάρτιση συναλλαγών σε σχέση µε όσα εκτέθηκαν στην παρ.5.1. : α) την τιµή της συναλλαγής β) την ταχύτητα εκτέλεσης της συναλλαγής 5.5 Ειδικώς ως προς εντολές που αφορούν την κατάρτιση συναλλαγών επί χρηµατοπιστωτικών µέσων εισηγµένων στα χρηµατιστήρια που αναφέρονται στο Παράρτηµα Α, εκτός του Χ.Α, η Εταιρεία εφαρµόζει την εξής µέθοδο εκτέλεσης των εντολών του Πελάτη προς κατάρτιση συναλλαγών: α) Ασφάλεια στην εκκαθάριση και τον διακανονισµό των συναλλαγών β) Ταχύτητα και πληρότητα εκτέλεσης της εντολής (κατάρτισης συναλλαγής) γ) το συνολικό τίµηµα της συναλλαγής 5.6 Ειδικώς ως προς εντολές προς κατάρτιση συναλλαγής µε αντικείµενο µερίδια Οργανισµών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) που δεν αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε οργανωµένη αγορά ή ΠΜ, η Εταιρεία συµβάλλεται για λογαριασµό του Πελάτη µε το νόµιµο εκπρόσωπο του ΟΣΕΚΑ (π.χ. την ΑΕ ΑΚ ή άλλης µορφής Εταιρεία διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων και ΟΣΕΚΑ) εντός του χρόνου που ευλόγως απαιτείται για την κατάρτιση της συναλλαγής αυτής και υπό την προϋπόθεση της εκπλήρωσης από τον Πελάτη της υποχρέωσης που υπέχει για την καταβολή της αξίας της διενεργούµενης επένδυσης στον Θεµατοφύλακα (µέσω της Εταιρείας). Η Εταιρεία διενεργεί συναλλαγές επί µεριδίων Οργανισµών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες για λογαριασµό του Πελάτη ως προς ΟΣΕΚΑ που παρατίθενται στο Παράρτηµα Α. 5.7 Σε περίπτωση εντολής πελάτη µε όριο που αφορά µετοχές εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά, η οποία δεν εκτελείται αµέσως κατά τους κρατούντες στην αγορά όρους κατάρτισης συναλλαγών, η Εταιρεία, σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν έχει δώσει άλλες οδηγίες για την εκτέλεση της εντολής του, θα λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για να διευκολύνει την ταχύτερη δυνατή εκτέλεση της εντολής, ανακοινώνοντας αµέσως δηµόσια την εντολή αυτή του Πελάτη µε τρόπο προσιτό στους άλλους συµµετέχοντες στην αγορά. Η Εταιρεία θεωρείται ότι λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα για τον παραπάνω σκοπό, εφόσον διαβιβάσει την εντολή του Πελάτη σε οργανωµένη αγορά ή ΠΜ. Ο Πελάτης δύναται, εφόσον επιθυµεί, να συναινέσει γενικώς στη µη δηµοσιοποίηση των εντολών του µε όριο κατά τα ανωτέρω. 6. Συγκεκριµένες Οδηγίες του Πελάτη 6.1 Όταν ο Πελάτης δίδει συγκεκριµένες οδηγίες σε σχέση µε την εκτέλεση της εντολής του ή µέρους αυτής, η Εταιρεία θα εκτελεί την εντολή ακολουθώντας τις συγκεκριµένες οδηγίες του Πελάτη. Είναι αυτονόητο ότι η ύπαρξη συγκεκριµένων οδηγιών του Πελάτη δύνανται αναλόγως του περιεχοµένου τους να αναιρέσουν εν όλω ή εν µέρει την εφαρµογή της πολιτικής εκτέλεσης της Εταιρείας, προς επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσµατος ως προς την εκτέλεση της εντολής. 6.2 Στο βαθµό που οι οδηγίες του Πελάτη αφορούν µόνον ένα µέρος της εντολής, η Εταιρεία εφαρµόζει την πολιτική εκτέλεσης εντολών της για το µέρος εκείνο της εντολής που δεν καλύπτεται από τις οδηγίες του Πελάτη, εφόσον τούτο είναι δυνατό και συµβατό µε τις οδηγίες. Στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της εντολής του Πελάτη σύµφωνα µε τις οδηγίες που εκείνος έχει δώσει στην Εταιρεία, η τελευταία θα ενηµερώνει χωρίς υπαίτια βραδύτητα τον Πελάτη ως προς την αδυναµία εκτέλεσης της εντολής του σύµφωνα µε τις οδηγίες του και θα ζητήσει τη λήψη νέων οδηγιών εκ µέρους του σε σχέση µε την εκτέλεση της εντολής, δικαιούµενη να ενεργήσει κατά το τεκµαιρόµενο συµφέρον του Πελάτη. 6

7 7. Λήψη και ιαβίβαση Εντολών Σε περίπτωση εντολών που λαµβάνει η Εταιρεία από τον Πελάτη για κατάρτιση συναλλαγών επί χρηµατοπιστωτικών µέσων που αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε οργανωµένη αγορά ή ΠΜ στα οποία δεν συµµετέχει η Εταιρεία, αν η εντολή δεν εκτελεσθεί µε κατάρτιση συναλλαγής, µέσω της Εταιρείας, µε συστηµατικό εσωτερικοποιητή, η εντολή-εφόσον γίνει δεκτή από την εταιρεία- θα διαβιβασθεί προς εκτέλεση σε άλλη ΕΠΕΥ ή Πιστωτικό Ίδρυµα (στο εξής: η «Εκτελούσα Επιχείρηση») προς κατάρτιση συναλλαγής για λογαριασµό του Πελάτη. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν τα εξής: α) Η Εταιρεία δικαιούται να αρνηθεί την παροχή της ως άνω υπηρεσίας ως προς συγκεκριµένα χρηµατοπιστωτικά µέσα. Κατά κανόνα, η Εταιρεία δέχεται εντολές προς κατάρτιση συναλλαγών µέσω Εκτελούσας Επιχείρησης ως προς χρηµατοπιστωτικά µέσα που αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης στις οργανωµένες αγορές και ΠΜ που παρατίθενται στο Παράρτηµα Α. β) Ο Πελάτης δύναται να δώσει συγκεκριµένες οδηγίες ως προς την ΕΠΕΥ που θα εκτελέσει την εντολή καταρτίζοντας τη συναλλαγή ή ως προς άλλα χαρακτηριστικά της εντολής. Για να είναι δεσµευτικές αυτές οι οδηγίες προς την Εταιρεία, πρέπει αυτή να τις αποδεχθεί ρητώς. Η αποδοχή των οδηγιών αυτών εξαρτάται και από το περιεχόµενο της συνεργασίας της Εταιρείας µε την Εκτελούσα Επιχείρηση και τη δυνατότητα ή προθυµία της τελευταίας να συνεργασθεί µε την Εταιρεία. γ) Ελλείψει τέτοιων οδηγιών, η Εταιρεία διαβιβάζει την εντολή που λαµβάνει από τον Πελάτη προς εκτέλεση σε Εκτελούσα Επιχείρηση της επιλογής της. Η επιλογή της Εκτελούσας Επιχείρησης γίνεται µε τη δέουσα επιµέλεια, έτσι ώστε να διασφαλίζονται τα συµφέροντα του Πελάτη. Εκτελούσες Επιχειρήσεις που συνεργάζονται µε την Εταιρεία και στις οποίες η Εταιρεία διαβιβάζει εντολές πελατών της προς εκτέλεση είναι αυτές που παρατίθενται στο Παράρτηµα Β. δ) Η συναλλαγή εκτελείται από την Εκτελούσα Επιχείρηση στο όνοµα της Εταιρείας για λογαριασµό πελατών της. ε) Η Εταιρεία διαβιβάζει µε κάθε επιµέλεια στις Εκτελούσες Επιχειρήσεις τις εντολές του Πελάτη προς κατάρτιση των συναλλαγών επί των χρηµατοπιστωτικών µέσων που αυτός παραγγέλλει. ιαβιβάζει επίσης στις Εκτελούσες Επιχειρήσεις τις τυχόν ειδικές οδηγίες του Πελάτη. Οι εντολές αυτές εκτελούνται σύµφωνα µε τους κανόνες για την πολιτική εκτέλεσης των εντολών που θεσπίζει η κάθε Εκτελούσα Επιχείρηση. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται έναντι του Πελάτη για τις ενέργειες των Εκτελουσών Επιχειρήσεων προς εκτέλεση των εντολών αυτών. Αν ο Πελάτης υποστεί ζηµία λόγω κακής εκτέλεσης των εντολών του από την Εκτελούσα Επιχείρηση, η Εταιρεία θα του παρέχει κάθε δυνατή συνδροµή για την ικανοποίηση τυχόν αξιώσεών του, εφόσον αυτή η συνδροµή είναι απαραίτητη. στ) Την εκκαθάριση/διακανονισµό των συναλλαγών αυτών διενεργούν µία από τις επιχειρήσεις που παρατίθενται στο Παράρτηµα Γ στο όνοµα του Πελάτη (στο εξής: ο «Εκκαθαρίζων Θεµατοφύλακας»). Κατά συνέπεια, η διεκπεραίωση των σχετικών µε τις συναλλαγές αυτές χρηµατικών υποχρεώσεων ή υποχρεώσεων παράδοσης χρηµατοπιστωτικών µέσων γίνεται από τον Εκκαθαρίζοντα Θεµατοφύλακα. Η Εταιρεία δεν αναλαµβάνει τη φύλαξη των χρηµατοπιστωτικών µέσων που αποκτώνται στο πλαίσιο παροχής της ανωτέρω υπηρεσίας της παρούσας σύµβασης στο όνοµα του Πελάτη. Η φύλαξη γίνεται από τον Εκκαθαρίζοντα Θεµατοφύλακα. 8. Οµαδοποίηση και επιµερισµός των εντολών 8.1 Η Εταιρεία δύναται να οµαδοποιεί εντολές πελατών της µε τα ίδια χαρακτηριστικά τόσο όταν καταρτίζει η ίδια τις συναλλαγές εις εκτέλεση των εντολών, όσο και όταν τις διαβιβάζει προς εκτέλεση, οπότε και διαβιβάζει στην Εκτελούσα Επιχείρηση τις εντολές οµαδοποιηµένες, προς κατάρτιση από την τελευταία ενιαίων συναλλαγών για λογαριασµό περισσοτέρων πελατών της Εταιρείας. 8.2 Ο επιµερισµός των χρηµατοπιστωτικών µέσων που αποκτήθηκαν ή διατέθηκαν για λογαριασµό περισσοτέρων πελατών στο πλαίσιο της ενιαίας οµαδοποιηµένης συναλλαγής γίνεται στη µέση ενιαία τιµή που επιτεύχθηκε µε όλες τις επιµέρους συναλλαγές ως προς τα επιµέρους χρηµατοπιστωτικά µέσα, συναγοµένης της ενιαίας τιµής για κάθε µονάδα του χρηµατοπιστωτικού µέσου, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ακριβοδίκαιος επιµερισµός των οµαδοποιηµένων εντολών και συναλλαγών. 7

8 Σε περίπτωση που έχουν οµαδοποιηθεί εντολές της ίδιας της Εταιρείας µε εντολές πελατών της, ο επιµερισµός γίνεται ως προς όλους τους συµµετέχοντες στην οµαδοποίηση επί ίσοις όροις και στην ίδια τιµή. Η Εταιρεία φροντίζει ώστε να αποφευχθεί εκ νέου επιµερισµός των χρηµατοπιστωτικών µέσων ως προς τα οποία καταρτίστηκαν ενιαίες συναλλαγές, που αφορούσαν δηλαδή εντολές τόσο της Εταιρείας όσο και του Πελάτη, οι οποίες εκτελέστηκαν οµαδοποιηµένα, κατά τρόπο επιζήµιο για τον Πελάτη. 8.3 Η οµαδοποίηση των εντολών συντελεί στη µείωση του κόστους του πελάτη και διασφαλίζει, κατ αρχήν, υψηλότερο επίπεδο δικαιοσύνης και ισότητος στους πελάτες της Εταιρείας. εν αποκλείεται όµως η οµαδοποίηση να αποβεί εις βάρος του πελάτη ως προς συγκεκριµένη εντολή του. Τούτο µπορεί π.χ. να συµβεί αν εντολή πωλήσεως πελάτη συντρέχει µε µεγάλες σε όγκο εντολές πωλήσεως άλλων πελατών Εφόσον το προϊόν των σχετικών συναλλαγών δεν επαρκεί για την κάλυψη των εντολών όλων των πελατών, που είχαν οµαδοποιηθεί, το προϊόν των συναλλαγών κατανέµεται αναλογικά µεταξύ των περισσοτέρων πελατών, βάσει του αιτηθέντος από κάθε πελάτη όγκου. Αν στην οµαδοποίηση περιέχονται και εντολές της ίδιας της Εταιρείας, οι σχετικές συναλλαγές επιµερίζονται υπέρ των πελατών (εκτός και αν χωρίς την εν λόγω οµαδοποίηση η Εταιρεία είτε δεν θα ήταν σε θέση να εκτελέσει την εντολή είτε δεν θα ήταν σε θέση να την εκτελέσει µε τόσο ευνοϊκούς όρους για τον Πελάτη, πράγµα που εξετάζεται και διαπιστούται ειδικώς, σύµφωνα µε τον Εσωτερικό Κανονισµό της Εταιρείας. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η Εταιρεία επιµερίζει αναλογικά τη συναλλαγή για ίδιο λογαριασµό µε τις άλλες συναλλαγές για λογαριασµό των πελατών της, σύµφωνα µε την εκτεθείσα πολιτική επιµερισµού των εντολών). 9. Βέλτιστη εκτέλεση επί οµολόγων 9.1 Σε περίπτωση ιδιωτών πελατών το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα προσδιορίζεται, ως επί το πλείστον, βάσει του συνολικού τιµήµατος το οποίο αντιπροσωπεύει την τιµή του χρηµατοπιστωτικού µέσου και τις χρεώσεις που σχετίζονται µε την εκτέλεση, οι οποίες περιλαµβάνουν όλα τα έξοδα που βαρύνουν τον πελάτη και τα οποία συνδέονται άµεσα µε την εκτέλεση της εντολής, περιλαµβανοµένων των τελών του τόπου εκτέλεσης, των τελών εκκαθάρισης και διακανονισµού και όλων των λοιπών αµοιβών που καταβάλλονται σε τρίτους οι οποίοι συµµετέχουν στην εκτέλεση της εντολής αυτής. Έτσι η βέλτιστη εκτέλεση θα κριθεί µε βάση την τελική αξία του οµολόγου που αγοράζει ή πουλά ο πελάτης συµπεριλαµβανοµένου και τυχόν mark up που χρεώνει η εκτελούσα επιχείρηση. Υπό αυτή την έννοια, στην αγορά οµολόγων, κριτήριο αποτελεί η τιµή στην οποία είναι διατεθειµένη να συναλλαχθεί η κάθε εκτελούσα επιχείρηση. Κατά συνέπεια η επίτευξη ή µη βέλτιστης εκτέλεσης για την Εταιρεία µας ως διαβιβάζουσα ΕΠΕΥ, εφόσον δεν έχει πρόσβαση στην Η..Α.Τ, δεν θα κριθεί µε βάση τις διαθέσιµες τιµές αγοράς και πώλησης του συγκεκριµένου οµολόγου στην Η..Α.Τ, εφόσον υπάρχουν (αυτό συµβαίνει κυρίως εφόσον υπάρχει βασικός διαπραγµατευτής επί του συγκεκριµένου οµολόγου (primary dealer) ο οποίος λειτουργεί ως market maker). Kαι αυτό γιατί η υποχρέωση της Εταιρείας µας για την επίτευξη βέλτιστου αποτελέσµατος διαµορφώνεται εντός των ορίων των τόπων εκτέλεσης και αντισυµβαλλοµένων που έχει ή δύναται να έχει πρόσβαση. Έτσι λοιπόν αν η Εταιρεία µας δεν έχει πρόσβαση στην Η..Α.Τ η επίτευξη ή µη βέλτιστου αποτελέσµατος για τον πελάτη επί οµολόγων θα κριθεί µε βάση την πολιτική επιλογής αντισυµβαλλοµένων. Η Εταιρεία µας έχει υιοθετήσει µια λίστα επιλεγµένων αντισυµβαλλοµένων για τη διενέργεια συναλλαγών επί οµολόγων, στην οποία περιλαµβάνονται η Εθνική Τράπεζα, η Eurobank και η Edmond de Rothschild Securities Limited. Η διαδικασία εξεύρεσης βέλτιστου αποτελέσµατος περιλαµβάνει τον έλεγχο ανά περίπτωση και ανά συναλλαγή ή οµάδα συναλλαγών των εκάστοτε διαθέσιµων τιµών από αυτή τη λίστα επιλεγµένων αντισυµβαλλοµένων. Για την εκτέλεση εντολών επί οµολόγων, Η Εταιρεία ακολουθεί τους κανόνες που αναλύονται στην παράγραφο 5 του παρόντος. 9.2 Εκτέλεση, εκτός οργανωµένης αγοράς Η διαβίβαση της εντολής πελάτη για εκτέλεση από την εκτελούσα επιχείρηση έναντι του ίδιου χαρτοφυλακίου της ή ακόµα περισσότερο η εκτέλεση της εντολής του πελάτη απευθείας έναντι του ίδιου χαρτοφυλακίου της Εταιρείας (εσωτερικοποίηση) συνιστά εκτέλεση εντολής εκτός οργανωµένης αγοράς. Ενώ ο κανόνας της βέλτιστης εκτέλεσης, καταρχήν, επιτρέπει στην Εταιρεία να ενεργήσει κατά τη διακριτική της ευχέρεια, µε σκοπό την επίτευξη βέλτιστου αποτελέσµατος για τον πελάτη, και εφόσον λάβει οδηγίες από τον πελάτη της, οφείλει να εκτελέσει σύµφωνα µε τις οδηγίες, στην περίπτωση της 8

9 έξωχρηµατιστηριακής εκτέλεσης εντολής του πελάτη, η Εταιρεία οφείλει να λάβει την προηγούµενη συναίνεση του πελάτη, αλλιώς δεν µπορεί να εκτελέσει εξωχρηµατιστηριακά ακόµα και αν έτσι θα πετύχαινε βέλτιστο αποτέλεσµα. Κατά συνέπεια η εκτέλεση εντολής πελάτη επί οµολόγων µε τους ανωτέρω τρόπους, απαιτεί την προηγούµενη συναίνεση του πελάτη για την διενέργεια έξω χρηµατιστηριακών συναλλαγών, όπως αναλύεται στην παράγραφο Οµαδοποίηση εντολών Η Εταιρεία σε περίπτωση οµαδοποίησης εντολών πελατών επί οµολόγων διασφαλίζει τη βέλτιστη εκτέλεση της εντολής. Η Εταιρεία ακολουθεί τους κανόνες που αναλύονται στην παράγραφο Επανεξέταση της Πολιτικής Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών 10.1 Η Εταιρεία παρακολουθεί την αποτελεσµατικότητα των ρυθµίσεων και της Πολιτικής Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών που έχει θεσπίσει, προβαίνοντας σε αλλαγές, όπου αυτό είναι απαραίτητο Η Εταιρεία εξετάζει περιοδικά και τουλάχιστον άπαξ ετησίως, κατά πόσον οι Τόποι Εκτέλεσης που έχει επιλέξει και έχουν ανακοινωθεί στον Πελάτη µε την παρούσα εξυπηρετούν επαρκώς τα συµφέροντα του Πελάτη Η Εταιρεία θα ειδοποιεί τους Πελάτες της για οποιεσδήποτε ουσιώδεις µεταβολές της Πολιτικής Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών µε την τοποθέτηση αναθεωρηµένης έκδοσης της Πολιτικής Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας ή και µε απλή επιστολή που θα αποστέλλει στον Πελάτη. 11. Παροχή πρόσθετων πληροφοριών Η παρούσα πολιτική είναι διαθέσιµη στα γραφεία της Εταιρείας µας ενώ έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της εταιρείας µας Η Εταιρεία είναι στη διάθεση του Πελάτη για την παροχή σ αυτόν κάθε πρόσθετης πληροφορίας ή διευκρίνισης ως προς την Πολιτικής Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών. 9

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΟΠΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 1. ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Χρηµατοπιστωτικό µέσο Μετοχές και παράγωγα προϊόντα ελληνικών εταιριών Μετοχές ευρωπαϊκών εταιριών Μετοχές Η.Π.Α Τόπος εκτέλεσης εντολής Χρηµατιστήριο Αθηνών London Stock Exchange Euronext Paris Euronext Amsterdam Euronext Brussels Euronext Lisboa Xetra Swiss Exchange Bolsas y Mercados Españoles (BME) Irish Stock Exchange Mercato Continuo Italia (Milano) NASDAQ OMX Helsinki BSE Sofia BSE Bucharest NYSE, NASDAQ, AMEX 2. ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (ΠΜ ) ΕΝ.Α - Χ.Α 3. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΠΟΙΗΤΕΣ Προς το παρόν δεν υφίστανται 4. ΟΣΕΚΑ ING LUXEMBOURG 10

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 1. ΕΚΤΕΛΟΥΣΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Χρηµατοπιστωτικό µέσο Μετοχές και παράγωγα προϊόντα εξωτερικού) Οµόλογα, οµολογίες (εσωτερικού και εξωτερικού) που διαπραγµατεύονται σε Χρηµατιστήρια ή σε OTC Οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων Μέσα χρηµαταγοράς (που δεν διαπραγµατεύονται σε χρηµατιστήρια) Χρηµατοπιστωτικός οργανισµός ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ, ΕΧΑΕ, HSBC, SAXO BANK A/S, KAROLL AD (Βουλγαρία), IEBA TRUST SA και ETEBA ROMANIA SA (Ρουµανία) Τραπεζικά ιδρύµατα και Χρηµατιστήρια ηµεδαπής και αλλοδαπής ING LUXEMBOURG Τραπεζικά ιδρύµατα ηµεδαπής και αλλοδαπής 11

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 1. ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΟΝΤΕΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΕΧΑΕ, Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, HSBC 12

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Magna Trust Πολιτική βέλτιστης εκτέλεσης εντολών 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 1. Νομοθετικό Πλαίσιο 1.1. Στο πλαίσιο του ν. 3606/2007 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Η AXIA Ventures Group Ltd (η Εταιρία ) παρέχει με το παρόν έντυπο πληροφόρηση στους πελάτες της σχετικά με τις ρυθμίσεις που έχει θεσπίσει και εφαρμόζει, προκειμένου να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Λεωφ. Κηφισίας 274, 152 32 Χαλάνδρι Τ. 210.61.24.914, F. 210.68.00.985, E. info@europistiaedak.gr www.europistiaedak.gr ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σελίδα 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σκοπός Ο Νόµος αρ.144(ι)2007 που προνοεί για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, την άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων, τη λειτουργία ρυθµιζόµενων αγορών και άλλα συναφή

Διαβάστε περισσότερα

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής :

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής : ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σκοπός και Ιδιότητα H παρούσα Δήλωση Γνωστοποίησης παραθέτει τις υπηρεσίες που παρέχει σε Ιδιώτες Πελάτες («Πελάτες») η εταιρεία «Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.»

Διαβάστε περισσότερα

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα.

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα. Γενικά Η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση των εντολών σε τρίτους είτε κατά την εκτέλεση των εντολών επί για λογαριασμό των πελατών της το βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΟΣΕΚΑ TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΟΣΕΚΑ TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΟΣΕΚΑ TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ Κανένα µέρος του παρόντος κειµένου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή αποθηκευτεί σε σύστηµα, από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί ή να

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών

Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών Allianz A.E..A.K. Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών Ημερομηνία: 15/1/2016 ν. 4099/2012 & ν. 3606/2007 1. Εισαγωγή Η Allianz ΑΕ ΑΚ, (η Εταιρία), συμμορφούμενη με το υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 1. Ρυθμιστικό Πλαίσιο 2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Μέσα στα πλαίσια του EU Markets in Financial Instruments Directive (MiFID), η Mega Equity Securities & Financial Services Public Ltd εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

1 Γενικά. 2 Μεθοδολογία. 3 Παράγοντες

1 Γενικά. 2 Μεθοδολογία. 3 Παράγοντες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Γενικά... 3 2 Μεθοδολογία... 3 3 Παράγοντες... 3 4 Κριτήρια Αξιολόγησης Παραγόντων... 4 5 Οµαδοποίηση εντολών πελατών... 5 6 Επιλογή Τόπων Εκτέλεσης... 5 6.1 Τόποι ιαπραγµάτευσης Μετοχών...

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών

Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών Εισαγωγή Συµµορφούµενη µε το εκάστοτε ισχύον νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, η Εταιρία λαµβάνει κάθε εύλογο µέτρο, ώστε να επιτυγχάνει το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσµα

Διαβάστε περισσότερα

MIFID ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ

MIFID ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ MIFID ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ... 3 1. Πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής Εκτελέσεως... 3 2. Υποχρέωση Βέλτιστης Εκτελέσεως... 3 3. Τόποι Εκτελέσεως...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική εκτέλεσης εντολών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική εκτέλεσης εντολών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική εκτέλεσης εντολών 9.1. Εισαγωγή Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας MiFID, ο Όµιλος Πειραιώς λαµβάνει κάθε εύλογο µέτρο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ Κανένα µέρος του παρόντος κειµένου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή αποθηκευτεί σε σύστηµα, από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί ή να διαβιβαστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 1. Γενικές πληροφορίες για την Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών Η Κοινοτική Οδηγία για τις Αγορές Χρηµατοπιστωτικών Μέσων (εφεξής «MiFID» - Markets in Financial

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3606/2007 (Νοµοθεσία MiFID)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3606/2007 (Νοµοθεσία MiFID) ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3606/2007 (Νοµοθεσία MiFID) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Τον Απρίλιο του 2004 η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε την οδηγία 2004/39/ΕΚ (MiFID) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το καθεστώς προστασίας του επενδυτή μέσα από το πρίσμα της MiFID: βέλτιστη εκτέλεση εντολών πελατών και κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς

Το καθεστώς προστασίας του επενδυτή μέσα από το πρίσμα της MiFID: βέλτιστη εκτέλεση εντολών πελατών και κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς Το καθεστώς προστασίας του επενδυτή μέσα από το πρίσμα της MiFID: βέλτιστη εκτέλεση εντολών πελατών και κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών Εισαγωγή 1.1. Πολιτική βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών κατά τη Διαχείριση ΟΣΕΚΑ

Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών Εισαγωγή 1.1. Πολιτική βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών κατά τη Διαχείριση ΟΣΕΚΑ Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών Εισαγωγή Συμμορφούμενη με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

MIFID. Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης

MIFID. Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης MIFID Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Γενικά... 3 2 Μεθοδολογία... 3 3 Παράγοντες... 3 4 Κριτήρια Αξιολόγησης Παραγόντων... 4 5 Ομαδοποίηση εντολών πελατών... 5 6 Επιλογή Τόπων Εκτέλεσης...

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α. Ως προς την Εταιρία μας: 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. Πλήρης επωνυμία: ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. 2. Διεύθυνση:ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 5, 10559, ΑΘΗΝΑ 3. Στοιχεία επικοινωνίας με την Εταιρία μας: Τηλέφωνο: 210

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα Πολιτική έχει λάβει υπόψη της ότι η Εταιρία παρέχει υπηρεσίες μόνο σε Επαγγελματίες Πελάτες.

Η παρούσα Πολιτική έχει λάβει υπόψη της ότι η Εταιρία παρέχει υπηρεσίες μόνο σε Επαγγελματίες Πελάτες. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η Εταιρία δεν προβαίνει απευθείας η ίδια σε εκτέλεση των εντολών των πελατών της στο πλαίσιο της επενδυτικής υπηρεσίας της λήψης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1. Εισαγωγή Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών εφαρµόζεται στις εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς, οι οποίες παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες κατά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ MiFID

ΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ MiFID ΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ MiFID ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΟΡΙΣΜΟΙ-ΣΚΟΠΟΣ 3 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ 3-5 2.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 3 2.2 ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Έκταση εφαρµογής της πολιτικής 3 2. Εντοπισµός περιπτώσεων πιθανής συγκρούσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ PRELIUM Α.Ε.Π.Ε.Υ. Εισαγωγή - Ρυθµιστικό Πλαίσιο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ PRELIUM Α.Ε.Π.Ε.Υ. Εισαγωγή - Ρυθµιστικό Πλαίσιο PRELIUM Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Α.Φ.Μ. 099552993,.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46697/06/Β/00/76 Σ. ΑΒΑΚΗ 1 & ΚΗΦΙΣΙΑΣ, 115 26 ΑΘΗΝΑ 2103677000,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Ο παρών νόµος ρυθµίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των χρηµατιστηρίων εµπορευµάτων και των χρηµατιστηριακών αγορών εµπορευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών ισχύει για το σύνολο του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 1. Εισαγωγή Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας MiFID, ο Όµιλος Τράπεζας Πειραιώς λαµβάνει κάθε εύλογο µέτρο ώστε να επιτυγχάνει το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσµα για τους πελάτες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε., Μέλος του Οίλου M arfin Popular Bank Η Τράπεζα εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ε αρ. Αδείας Λειτουργίας

ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε., Μέλος του Οίλου M arfin Popular Bank Η Τράπεζα εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ε αρ. Αδείας Λειτουργίας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ για Ιδιώτε και Επαγγελµατίε Πελάτε Από 1 ης Νοεµβρίου 2007, η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε. (η «Τράπεζα») α εσπίσει και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» Α.Ε.Π.Ε.Υ (στο εξής, χάριν συντοµίας, «η Εταιρεία»), µε τα εξής στοιχεία : Ε ΡΑ : ΑΘΗΝΑ ιεύθυνση : Πανεπιστηµίου 39, Τ.Κ. 105 64 Α.Φ.Μ Αρ.Μ.Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 1. Εισαγωγή Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας MiFID, ο Όμιλος Πειραιώς λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Περιεχόμενα 1. Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών... 3 1.1. Πολιτική βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών κατά τη Διαχείριση ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΈΓΓΡΑΦΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Β: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 1. Ρυθμιστικό Πλαίσιο Μέσα στα πλαίσια του Νόμου (ως ερμηνεύεται πιο κάτω) και των οδηγιών που εκδόθηκαν δυνάμει αυτού, το Συγκρότημα Τράπεζας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ Η SILK CAPITAL PARTNERS (εφεξής η «ΑΕΠΕΥ») εκδίδει το παρόν Ενημερωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» Α.Ε.Π.Ε.Υ (στο εξής, χάριν συντοµίας, «η Εταιρεία»), µε τα εξής στοιχεία : Ε ΡΑ : ΑΘΗΝΑ ιεύθυνση : Πανεπιστηµίου 39, Τ.Κ. 105 64 Α.Φ.Μ Αρ.Μ.Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Η Έννοια της αγοράς Οι αγορές αποτελούν τους μηχανισμούς ανταλλαγής πραγματικών περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3606/2007 (Νομοθεσία MiFID)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3606/2007 (Νομοθεσία MiFID) ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3606/2007 (Νομοθεσία MiFID) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Τον Απρίλιο του 2004 η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε την οδηγία 2004/39/ΕΚ (MiFID) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/20.12.2016 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η τιμολογιακή μας πολιτική είναι εναρμονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/438/1.8.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/438/1.8.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/438/1.8.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισµός Λειτουργίας του Συστήµατος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ B/901/16.6.2004)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) 1. Οι μετοχές διακρίνονται σε: (α) ονομαστικές και ανώνυμες (β) προνομιούχες και κοινές (γ) σε αυτές που ενσωματώνουν δικαίωμα ψήφου και

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών

Plus500CY Ltd. Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών Plus500CY Ltd. Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών Η παρούσα Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών αποτελεί μέρος των Συμβάσεων των Πελατών, όπως ορίζονται στη Συμφωνία Χρήστη. 1. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς 12/08/2015 Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς Α. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών μετά την εφαρμογή της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α»

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 7-11-2013) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της Ενότητας 4 των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις Οκτώβριος 2016 Σημαντική Παρατήρηση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) πιστεύει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ επί αξίας πινακιδίου. ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΝΤΟΛΕΣ Έως 1,25% Έως 7. Online Trading Από 0,35% Τηλεφωνική Εντολή Από 0,60%

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ επί αξίας πινακιδίου. ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΝΤΟΛΕΣ Έως 1,25% Έως 7. Online Trading Από 0,35% Τηλεφωνική Εντολή Από 0,60% ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ Χ.Α, ΟΜΟΛΟΓΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ (Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα) 1. ΑΜΟΙΒΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών Παρουσίαση στο πλαίσιο του Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Θεσσαλονίκη, 11/3/2015 Γνωστοποίηση Αποποίηση ευθύνης Η HellasFin ΑΕΠΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/14.4.2006 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Xρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων και τίτλων επιλογής από αµοιβαία κεφάλαια και ανώνυµες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο 1. Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 και με βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π... Οδηγός για τους επενδυτές

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π... Οδηγός για τους επενδυτές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π... Οδηγός για τους επενδυτές Ο νόµος 3606/2007 για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων, ο οποίος έχει ενσωµατώσει την οδηγία MiFID Μάιος 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚH

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚH ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚH Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ) Α. Συναλλαγές στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών 1. Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) )

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) 1. Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 (European Market Infrastructure EIR),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Version 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Page 1 of 11 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα 1. Γενικά. 3 2. Ορισμοί.... 4 3. Γενικές Οργανωτικές Ρυθμίσεις..... 5 4. Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ Ερωτηματολόγιο ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΠΕΛΑΤΗ Όνομα / Επωνυμία Πελάτη Κωδικός Χ.Α.Α. Ημερομηνία Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 5 (1ος ΟΡΟΦΟΣ) 105

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Στόχοι και Πλαίσια Εφαρµογής της Νέας Νοµοθεσίας Η Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι Υπηρεσίες της

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Στόχοι και Πλαίσια Εφαρµογής της Νέας Νοµοθεσίας Η Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι Υπηρεσίες της ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Στόχοι και Πλαίσια Εφαρµογής της Νέας Νοµοθεσίας... 3 2 Η Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι Υπηρεσίες της... 4 2.1 Η Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ.... 4 2.2 Προσφερόµενες Επενδυτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Όμιλος στον οποίο ανήκει η Εταιρία αποτελεί οργανισμό με σημαντική ελληνική και διεθνή παρουσία και μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ

Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ Κατευθυντήριες γραµµές για τη µέτρηση του κινδύνου και τον υπολογισµό της συνολικής έκθεσης ορισµένων τύπων δοµηµένων ΟΣΕΚΑ σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Πλατφόρμα. Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος

Κοινή Πλατφόρμα. Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος Κοινή Πλατφόρμα Συναλλαγών ΧΑΚ - ΧΑ Κοινή Πλατφόρμα Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος 4 Οκτωβρίου 2006 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή - Ιστορικό 2. Βασικά Χαρακτηριστικά 3. Τρόπος Λειτουργίας Αγορά Λογαριασμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / 17.5.2001 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέµα: Ειδικός ιαπραγµατευτής στην Κύρια και Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Προσυµβατική Πληροφόρηση στο πλαίσιο της εφαρµογής του Νόµου 3606/2007 (ΦΕΚ /8/2007)

Προσυµβατική Πληροφόρηση στο πλαίσιο της εφαρµογής του Νόµου 3606/2007 (ΦΕΚ /8/2007) Στο πλαίσιο της εφαρµογής του Νόµου 3606/2007 και των κατ εξουσιοδότηση αυτού αποφάσεων της Επιτροπής, η Epic Α.Ε.Π.Ε.Υ. σας παρέχει την παρακάτω πληροφόρησή σας, για την πληρέστερη δυνατή ενηµέρωσή σας,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας μας, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους. ( δημοσιοποιούμενες

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών

Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών 1. Εισαγωγή H Monecor (London) Limited, με το εμπορικό όνομα ETX Capital, (η ETX Capital, «εμείς») είναι εξουσιοδοτημένη και ρυθμιζόμενη από την Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών

Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών 1. Εισαγωγή H Monecor (London) Limited, με το εμπορικό όνομα ETX Capital, (η ETX Capital, «εμείς») είναι εξουσιοδοτημένη και ρυθμιζόμενη από την Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.)

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις Χρηματιστήριο Αθηνών A.E. Νοέμβριος 2007 Σημαντική Παρατήρηση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) πιστεύει ότι οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αρ. 44. Η Εγκύκλιος δεν περιορίζει, ούτε τροποποιεί με οποιονδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο Νόμος και η Απόφαση.

Εγκύκλιος αρ. 44. Η Εγκύκλιος δεν περιορίζει, ούτε τροποποιεί με οποιονδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο Νόμος και η Απόφαση. Εγκύκλιος αρ. 44 Θέμα: Διευκρινίσεις σχετικά με τις αντιπαροχές που προβλέπονται στο άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 3606/2007 «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» και στο άρθρο 27 της απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Mάρτιος 2010 Σύστηµα Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών Για την εφαρµογή και διαχείριση του Συστήµατος Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ» ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 8/11/2010, 18/4/201, 27/6/2011 και 5/3/2012 αποφάσεις του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ.) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. ΜΚΤ 9002/08-2012/5.500 801-11- 500900 210-366-9000 www.atticabank.gr Σε περισσότερα από 80 σηµεία σε όλη την Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λαμβανομένων υπόψη της φύσεως, της κλίμακας και τωv επιχειρηματικών της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της από (ΦΕΚ Β 2452/ ) Κοινής Απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της από (ΦΕΚ Β 2452/ ) Κοινής Απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της από 26.10.2015 (ΦΕΚ Β 2452/13.11.2015) Κοινής Απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέμα: Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Εταιρικές Πληροφορίες

Plus500CY Ltd. Εταιρικές Πληροφορίες Plus500CY Ltd. Εταιρικές Πληροφορίες Εταιρικές Πληροφορίες 1. Η Εταιρεία 1.1. Η εταιρεία Plus500CY Ltd ( Εταιρεία ) εξουσιοδοτείται και εποπτευεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Cyprus Securities

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π.:Γ.Δ.Ο.Π.000 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /Χ.Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φ.Ε.Κ.: Α.Δ.Α.: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ 1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1.1. Συνοπτικά στοιχεία για την εταιρεία Πλήρης Επωνυµία: ιακριτικός τίτλος: Έτος Ίδρυσης: 2 / 4 / 1996 Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ιεύθυνση: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 5 ΑΘΗΝΑ 10559

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταξύ της ανώνυµης εταιρίας παροχής επενδυτικών υπηρεσιών µε την επωνυµία «ΠΗΓΑΣΟΣ Χρηµατιστηριακή Ανώνυµη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών», που εδρεύει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 20 «Διμερής δανεισμός τίτλων (Bilateral Stock Ledig)» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τους όρους της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέμα: Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. [Τελευταία ενημέρωση 15/07/2013]

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. [Τελευταία ενημέρωση 15/07/2013] ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ [Τελευταία ενημέρωση 15/07/2013] Α.ΣυναλλαγέςστηνΑγοράΑξιώντουΧρηματιστηρίουΑθηνών 1. ΠρομήθειεςΣυναλλαγώνστηνΑγοράΑξιώντουΧρηματιστηρίουΑθηνών. ΑξίαΣυναλλαγής Ποσοστό Παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/477/1.7.2008 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Χορήγηση άδειας λειτουργίας πολυµερούς µηχανισµού διαπραγµάτευσης (ΠΜ ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 7 του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 7/1/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 7/1/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Μικρή πτώση για το Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.158,03 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 0,62%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 138,78 εκατ. εκ των οποίων 51,81

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α και στην ΕΝ.Α.» όπως τροποποιήθηκε με την 12/24-06-2010 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ, την 15/6-9-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ: MiFID II/MiFIR. Παρουσίαση Βίκυ Κουλαρμάνη/Μανώλης Αρβανίτης ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΤΟ ΝΕΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ: MiFID II/MiFIR. Παρουσίαση Βίκυ Κουλαρμάνη/Μανώλης Αρβανίτης ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΤΟ ΝΕΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ: MiFID II/MiFIR Παρουσίαση Βίκυ Κουλαρμάνη/Μανώλης Αρβανίτης ΟΔΗΓΙΑ 2014/65/EK (MiFID II) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 600/2014 (MiFIR) Επίπεδο 1 Αναθεώρηση της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ (ΜiFID

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΩΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (STOCK OPTION PLAN)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΩΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (STOCK OPTION PLAN) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΩΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (STOCK OPTION PLAN) ΤΗΣ LAMDA DEVELOPMENT S.A. ΑΘΗΝΑ, 16 IOYNIOY 2015 Ι. Γενικά Το παρόν πρόγραμμα διάθεσης μετοχών με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Μάιος 2012

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Μάιος 2012 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας Μάιος 2012 Όμιλος ΕΧΑΕ Ο Όμιλος ΕΧΑΕ λειτουργεί την Ελληνική Αγορά μετοχών, ομολόγων και παραγώγων Εταιρικές λειτουργίες - Διακανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) 1. Η τυπική απόκλιση της τιμής ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου αποτελεί μέτρο: (α) Αποδοτικότητας (β) Ρευστότητας (γ) Κινδύνου (δ) Κανένα από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ: MiFID II/ MiFIR ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

ΤΟ ΝΕΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ: MiFID II/ MiFIR ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΟ ΝΕΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ: MiFID II/ MiFIR ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Μανώλης Αρβανίτης ΑΘΗΝΑ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Αποσαφήνιση πρωτοεμφανιζόμενων όρων και υποχρεώσεων Ανάδειξη στόχων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «EMPORIKI MINOAS» ΤΗΣ AMUNDI

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «EMPORIKI MINOAS» ΤΗΣ AMUNDI ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «EMPORIKI MINOAS» ΤΗΣ AMUNDI ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Τo Αμοιβαίο Κεφάλαιο EMPORIKI MINOAS

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Τράπεζας της Ελλάδος Θέµα: Καθορισµός ύλης εξετάσεων πιστοποίησης στελεχών της αγοράς. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Απόφαση 6/443/6.9.2007)

Διαβάστε περισσότερα

«Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap»

«Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» ΑΠΟΦΑΣΗ 13 «Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 6γ/86/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 6γ/86/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 6γ/86/15.10.1996 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τήρηση Στοιχείων και Βιβλίων από Ε.Π.Ε.Υ. ως προς την παροχή υπηρεσιών Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου και Διαμεσολάβησης στην Αγοραπωλησία Αξιών ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1. Η IOLCUS INVESTMENTS A.E.Π.Ε.Υ. 1.1 Η Εταιρία Τα βασικά στοιχεία της IOLCUS INVESTMENTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. ( ΙOLCUS ) είναι τα εξής: ΕΠΩΝΥΜΙΑ IOLCUS INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα