Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (Ε.Υ.Θ.Υ.)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (Ε.Υ.Θ.Υ.)"

Transcript

1 ΟΔΗΓΟΣ για τον υπολογισμό χρηματοδότησης του μη επιλέξιμου ΦΠΑ συγχρηματοδοτουμένων πράξεων και της επιστροφής του Μάιος 2013 Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (Ε.Υ.Θ.Υ.) Νίκης 10, ΑΘΗΝΑ, τηλ: fax:

2 Εισαγωγή Η κατασκευή του εργαλείου με τη μορφή αρχείου «Υπολογισμοί μη επιλέξιμου ΦΠΑ_ΚΥΑ xls» πραγματοποιήθηκε από την ΕΥΘΥ, προκειμένου να διευκολυνθούν οι δικαιούχοι, οι φορείς διαχείρισης και οι φορείς χρηματοδότησης στον υπολογισμό : α) του ύψους του μη επιλέξιμου ΦΠΑ για το οποίο μπορούν να αιτηθούν οι δικαιούχοι χρηματοδότηση από το ΠΔΕ (δεν αφορά δήμους, για τους οποίους όλο το ποσό του μη επιλέξιμου ΦΠΑ χρηματοδοτείται από τον Π/Υ 1 του έργου στο ΠΔΕ) β) του επιστρεπτέου ΦΠΑ από τους δικαιούχους στο τέλος κάθε έτους και γ) των οφειλών 1 και 2 που προβλέπει η ΚΥΑ 26931/ΕΥΘΥ 580/ (ΦΕΚ 1968/Β/2012) Το αρχείο αυτό και οι οδηγίες συμπλήρωσής του αποτελούν νέα διευρυμένη έκδοση παλαιότερου που είχε σταλεί τον Σεπτέμβριο του 2012 προς τους φορείς διαχείρισης. Είναι υποβοηθητικό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικά προς την εγκύκλιο 38140/ΕΥΘΥ 760/ Με τη χρήση του επιτυγχάνεται η διευκόλυνση όλων των εμπλεκομένων στη συγχρηματοδότηση πράξεων του ΕΣΠΑ, η τυποποίηση διαδικασιών, ο ενιαίος υπολογισμός της χρηματοδότησης του μη επιλέξιμου ΦΠΑ, καθώς και η επιστροφή του από τους δικαιούχους. Ο Οδηγός απαρτίζεται από δύο κεφάλαια. Το πρώτο (Α) περιλαμβάνει οδηγίες για τον υπολογισμό του ποσού του μη επιλέξιμου ΦΠΑ, το οποίο δύναται να αιτηθεί δικαιούχος και να χρηματοδοτηθεί από το ΠΔΕ. Το δεύτερο (Β) κεφάλαιο περιλαμβάνει οδηγίες για τον υπολογισμό του επιστρεπτέου ΦΠΑ, εφ όσον έχει χρηματοδοτηθεί. Για την αυτοματοποιημένη παραγωγή των αποτελεσμάτων εγγραφές πραγματοποιούνται μόνο στα λευκά κελιά των υπολογιστικών φύλλων. Πληροφορίες: Κοσμάς Σιδηρόπουλος, Κώστας Αρβανίτης,

3 Α. Υπολογισμός μη επιλέξιμου ποσού ΦΠΑ προς χρηματοδότηση Σύμφωνα με την ΚΥΑ 26931/ΕΥΘΥ 580/ (ΦΕΚ 1968/Β/2012) παρέχεται η δυνατότητα χρηματοδότησης, με την υποχρέωση επιστροφής, της μη επιλέξιμης δαπάνης ΦΠΑ ορισμένων δικαιούχων. Ο υπολογισμός του ποσού που μπορεί να χρηματοδοτηθεί, στις περιπτώσεις του εδαφίου 1β της ανωτέρω ΚΥΑ, πραγματοποιείται με τη χρήση του φύλλου «αιτούμενος ΦΠΑ». Το φύλλο αυτό συμπληρώνεται από το δικαιούχο, προκειμένου να τεκμηριώσει το αίτημά του και ταυτόχρονα επιμερίζει την αιτούμενη χρηματοδότηση ανά φορέα χρηματοδότησης (εφ όσον ο ίδιος δικαιούχος υλοποιεί ταυτόχρονα έργα ενταγμένα σε ΣΑΕ διαφορετικών φορέων χρηματοδότησης). Οι Πίνακες 1.1 έως 1.4 συμπληρώνονται (ανακεφαλαιωτικά) κάθε φορά που δικαιούχος υποβάλλει νέο αίτημα χρηματοδότησης και υποχρεωτικά περιλαμβάνει όλες τις πράξεις του που είναι ενταγμένες σε επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ. Εάν χρειάζεται ο δικαιούχος μπορεί να προσθέσει γραμμές. Με τον τρόπο αυτό οι αρμόδιοι φορείς διαχείρισης και χρηματοδότησης διευκολύνονται στην αποφυγή πιθανής πολλαπλής χρηματοδότησης. Οι Πίνακες 1.1 μέχρι 1.4 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα (συνημμένα ή ένθετα) του αιτήματος χρηματοδότησης του μη επιλέξιμου ΦΠΑ του δικαιούχου, που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 2 της ανωτέρω ΚΥΑ. Α1. Πίνακας 1.1 Στην πρώτη στήλη συμπληρώνεται ο φορέας χρηματοδότησης / ΣΑΕ μιας ή περισσοτέρων πράξεων. Στη δεύτερη στήλη ο τίτλος της πράξης και των υποέργων αυτής. Στη στήλη 3 συμπληρώνεται η επιλέξιμη δαπάνη σε επίπεδο υποέργου (προϋπολογιζόμενη ή συμβατική, ανάλογα με τη χρονική στιγμή υποβολής του αιτήματος) και στη στήλη 4 το ποσό του μη επιλέξιμου ΦΠΑ. Στις επόμενες στήλες κατανέμονται χρονικά τα ποσά του μη επιλέξιμου ΦΠΑ κάθε υποέργου. Τα ποσά αυτά για τα έτη 2011 και 2012 είναι δεδομένα και προκύπτουν από τα ήδη εκδοθέντα τιμολόγια των αναδόχων κατά τη χρονική στιγμή υποβολής του αιτήματος, για δε τα επόμενα έτη αποτελούν τεκμηριωμένη πρόβλεψη, ανάλογα με την προσδοκώμενη πορεία των υποέργων. Α2. Πίνακας 1.2 Στη γραμμή «Χρεωστικό υπόλοιπο ΦΠΑ» συμπληρώνεται για κάθε έτος το συνολικό ετήσιο χρεωστικό ποσό του ΦΠΑ των εκροών του δικαιούχου, από όλες του τις δραστηριότητες. Για έτη κατά τα οποία ο δικαιούχος παρουσιάζει μηδενικό ή πιστωτικό ΦΠΑ το αντίστοιχο κελί παραμένει κενό. Τα ποσά αυτά για τα έτη 2011 και 2012 είναι δεδομένα και προκύπτουν από τις εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ, για δε τα επόμενα έτη αποτελούν τεκμηριωμένη πρόβλεψη. Στη γραμμή «ΦΠΑ δαπανών πράξεων» συμπληρώνεται (αυτόματα) για κάθε έτος το συνολικό ετήσιο ποσό του ΦΠΑ των εισροών του δικαιούχου, από τις δαπάνες που αφορούν μόνο στις συγχρηματοδοτούμενες πράξεις του. Τα δεδομένα μεταφέρονται εδώ από τη γραμμή «γενικά σύνολα» του Πίνακα 1.1. Α3. Πίνακας 1.3 Στον Πίνακα 1.3 παράγονται αυτόματα τα αιτούμενα ποσά ΦΠΑ ανά πράξη, ανά έτος και συνολικά. Ο επιμερισμός ανά πράξη πραγματοποιείται αναλογικά με βάση τα συνολικά μεγέθη του δικαιούχου. Κάθε ποσό που παράγεται στη στήλη «σύνολα» θα περιλαμβάνεται στην Απόφαση Ένταξης της πράξης. Α4. Πίνακας 1.4 Στον Πίνακα 1.4 κατανέμονται αυτόματα τα ποσά του Πίνακα 1.3 ανά ΣΑΕ. 2

4 Β. Υπολογισμός επιστρεπτέου ΦΠΑ για έργα σε φάση υλοποίησης Ο υπολογισμός του επιστρεπτέου ΦΠΑ για πράξεις σε φάση εκτέλεσης, πραγματοποιείται με τη χρήση των Πινάκων 2.1 έως 2.7, του φύλλου «Επιστρεπτέος ΦΠΑ». Η ενημέρωση των Πινάκων πραγματοποιείται ετησίως, προκειμένου να υπολογίζεται το ποσό που ενδεχομένως οφείλει να επιστρέφει ο δικαιούχος (κύριος του έργου) μέχρι την 31.1 του επομένου έτους. Ο τελικός υπολογισμός πραγματοποιείται πριν από την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης της πράξης. Β1. Πίνακας 2.1 Συμπληρώνονται τα κελιά με το ποσό ΦΠΑ που αναγράφεται στα τιμολόγια των αναδόχων, ανά τιμολόγιο και έτος. Προσθέστε γραμμές εάν απαιτείται. Εάν υπάρχουν τιμολόγια του έργου πριν το 2011 δε λαμβάνονται υπ όψη. Β2. Πίνακας 2.2 Συμπληρώνονται τα κελιά με το ποσό ΦΠΑ για το οποίο ο δικαιούχος (ή ο κύριος του έργου) έλαβε χρηματοδότηση από το ΠΔΕ, ανά τιμολόγιο και έτος. Κατά κανόνα τα ποσά του Πίνακα αυτού θα ισούνται με τα αντίστοιχα του Πίνακα 2.1. Προσθέστε γραμμές εάν απαιτείται. Προσοχή: η στήλη που αφορά στο έτος 2011 συμπληρώνεται μόνο εφ' όσον ο δικαιούχος έχει ασκήσει για τη δαπάνη ΦΠΑ δικαίωμα διακανονισμού, δηλαδή έχει υποβάλλει Δήλωση Αποθεμάτων Μετάταξης (έντυπο 012 ΦΠΑ), διαφορετικά δεν συμπληρώνεται. Β3. Πίνακας 2.3 Συμπληρώνονται τα κελιά με το ποσό του πιστωτικού (και μόνο) ΦΠΑ που αναγράφεται στην τελευταία περιοδική δήλωση κάθε έτους του δικαιούχου (κυρίου του έργου) μέχρι την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης. Κατά την ολοκλήρωση της πράξης στη διάρκεια μιας χρονιάς, καταχωρείται το πιστωτικό υπόλοιπο της προσωρινής δήλωσης ΦΠΑ του δικαιούχου (κυρίου του έργου) που περιλαμβάνει και την περίοδο του τελευταίου εκδοθέντος τιμολογίου του αναδόχου. Οι τιμές καταχωρούνται πάντα με θετικό πρόσημο. Αποδεικτικό (πηγή): Περιοδικές Δηλώσεις ΦΠΑ κυρίου του έργου ή δικαιούχου, κατά περίπτωση. Β4. Πίνακας 2.4 Συμπληρώνονται τα ποσά που έχει επιστρέψει ο δικαιούχος (κύριος του έργου) στο λογαριασμό "Αδιάθετα υπόλοιπα παρελθόντων οικονομικών ετών νομικών προσώπων" που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Αποδεικτικό (πηγή): Extrait κατάθεσης Β5. Πίνακας 2.5 Ο Πίνακας αυτός παράγεται αυτόματα και δεν απαιτούνται εγγραφές. Η στήλη «επιστρεπτέος ΦΠΑ» παράγει το ποσό ΦΠΑ που οφείλει να επιστρέψει ο δικαιούχος (κύριος του έργου) μέχρι την 31.1 του επομένου έτους. Το ποσό αυτό ανακοινώνεται από τη ΔΑ στο δικαιούχο. 3

5 Β6. Πίνακας 2.6 Στη στήλη «επιτόκιο (%)» συμπληρώνεται το επιτόκιο που προβλέπεται για την καθυστερημένη επιστροφή οφειλής (ΚΥΑ 26931/ΕΥΘΥ 580/ , άρθρο 3, 6) και ορίζεται, για κάθε ημερολογιακό έτος, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ελλάδα δημοσιευόμενο στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τα οριζόμενα στο κεφάλαιο V του Κανονισμού (ΕΚ) 794/2004 της Επιτροπής. Στη στήλη «μήνες» συμπληρώνεται τιμή από 1 έως 12 ανάλογα με τη διάρκεια τοκισμού. Πχ εάν το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο μιας πράξης ολοκληρώθηκε τον 7 ο μήνα του 2014 και η απόφαση ολοκλήρωσης τον 9 ο μήνα του 2015, οι τιμές που τίθενται για τα έτη είναι 12, 12 και 9 αντιστοίχως. Μετά το έτος έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης τα αντίστοιχα κελιά πρέπει να έχουν την τιμή μηδέν (0). Β7. Πίνακας 2.7 Ενέργειες ΔΑ/ΕΔΑ/ΕΦΔ Ο πίνακας αυτός επίσης παράγεται αυτόματα και δεν απαιτούνται εγγραφές. Στον Πίνακα 2.7 παράγονται τα αποτελέσματα υπολογισμού των οφειλών 1 και 2 που αναφέρονται στην ΚΥΑ αρ. πρωτ: 26931/ ΕΥΘΥ 580/ (ΦΕΚ 1968/Β/ ). Στα χρωματισμένα κελιά παράγονται αυτόματα τα ποσά σε και μεταφέρονται από την ΔΑ/ΕΔΑ/ΕΦΔ στην απόφαση ολοκλήρωσης της πράξης, η οποία αποτελεί ως προς τις οφειλές αυτές του δικαιούχου/κυρίου του έργου τίτλο είσπραξης του δημοσίου. Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 2 της ΚΥΑ η οφειλή 1 είναι επιστρεπτέα εντός ενός μηνός από την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης της πράξης και η οφειλή 2 εντός ενός έτους από την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης. 4

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_8/1-1 - ΓΕΝΙΚΑ Τα πεδία του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης, συμπληρώνονται με ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΟΠ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΟΠ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΕ ΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΟΠ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΑΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ορισµός ΟΠ 2. Περιεχόµενο του Ολοκληρωµένου Πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 Φ.Π.Α. έκδοση 2014 Φ2 TAXIS)

ΘΕΜΑ: Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 Φ.Π.Α. έκδοση 2014 Φ2 TAXIS) Αθήνα, 6.4.2015 ΠΟΛ: 1082 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α - ΦΠΑ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

I. Υποπαράγραφος Β.1, παρ. 1 και 2 και Υποπαράγραφος Β.2, παρ. 1 και 2: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ και Κ.Φ.Α.Σ., σχετικά με τους αγρότες

I. Υποπαράγραφος Β.1, παρ. 1 και 2 και Υποπαράγραφος Β.2, παρ. 1 και 2: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ και Κ.Φ.Α.Σ., σχετικά με τους αγρότες ΠΟΛ.1116/24.4.2014 Κοινοποίηση των διατάξεων των Υποπαραγράφων Β.1 και Β.2, παράγραφοι 1 και 2, της Παραγράφου Β' του άρθρου τρίτου του ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α' 85/7.4.2014) σχετικά με τους αγρότες και παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. Για την οµοιόµορφη εφαρµογή των διατάξεων της ανωτέρω απόφασης, παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις:

ΠΟΛ. Για την οµοιόµορφη εφαρµογή των διατάξεων της ανωτέρω απόφασης, παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α -Β 2. 14 η /ΝΣΗ Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Β 3. /ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013»

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Δ. Τράγαλος Τηλέφωνα : 2131501185 Fax : 2107774090 Email : dtragalos@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών

Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή...3 2. Γενικά έξοδα Έμμεσες Δαπάνες...3 3. Δαπάνες ταξιδιών και μετακινήσεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ», ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. Αλιείας Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας :115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Σακελλαρίου Γιάννης Τηλέφωνο : 213 150 11 83 Φαξ. : 210 777 40 90

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2362/95 (μετά τροπ. Ν.3871/2010) Ν.2362/1995 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ν.2362/95 (μετά τροπ. Ν.3871/2010) Ν.2362/1995 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εισαγωγικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικές Αρχές Η διαχείριση των δημοσίων οικονομικών στο πλαίσιο της Γενικής Κυβέρνησης διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Πωλήσεις από απόσταση μέσω διαδικτύου ( e-shop ) και καθεστώς ΦΠΑ

Πωλήσεις από απόσταση μέσω διαδικτύου ( e-shop ) και καθεστώς ΦΠΑ Α. Εισαγωγή Πωλήσεις από απόσταση μέσω διαδικτύου ( e-shop ) και καθεστώς ΦΠΑ Ο εντεινόμενος διεθνής ανταγωνισμός, αλλά και η οικονομική κρίση με τον περιορισμό της εσωτερικής κατανάλωσης, ωθεί ολοένα

Διαβάστε περισσότερα

(3) Για να διασφαλιστείότι όλες οι εθνικές διοικήσεις είναι σε. (4) Για να εξασφαλιστείο αποτρεπτικός χαρακτήρας των ελέγχων,

(3) Για να διασφαλιστείότι όλες οι εθνικές διοικήσεις είναι σε. (4) Για να εξασφαλιστείο αποτρεπτικός χαρακτήρας των ελέγχων, L 368/74 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.12.2006 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1975/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση λεπτομερών διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R0883 EL 09.11.2007 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 883/2006 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Ιουνίου 2006 σχετικά με τις λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011 L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 65/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Ιανουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ. 2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 ης ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ. 2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 ης ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑ Α2 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Πληροφορίες Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας : Ν. Μνιέστρης, Π. Λυγερούδης : Γλάδστωνος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός υλοποίησης έργων Δικαιούχων

Οδηγός υλοποίησης έργων Δικαιούχων Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΟΥ, Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ -ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

24955/2058/26-7-01) EIΣΑΓΩΓΗ

24955/2058/26-7-01) EIΣΑΓΩΓΗ Oδηγοί - Eγχειρίδια 3. «Eγκύκλιος για τις διαδικασίες ένταξης πράξεων στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα» (Tελικό Σχέδιο), Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας (Αρ. πρωτ. 24955/2058/26-7-01) 87 ΠΛHPOΦOPHΣH & HMOΣIOTHTA

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Τµήµα Β ΗΜΟΣΙΩΝ & Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 2

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 2 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: «Γυμνάσιο - Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας - Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις»

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Φ.. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α Ταχ. /νση : Ύδρας 10 Καβάλα Ταχ.Κώδικας : 653 02 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 Α Ξ Ο Ν Α Σ 2 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 Α Ξ Ο Ν Α Σ 2 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα