ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ WEB SITE ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Αύγουστος 2011

2

3 Περιεχόμενα 1 Γενικά Αντικείμενο Διαγωνισμού Τεχνική Περιγραφή Αντικειμένου Γενικά Πληροφοριακή ενότητα Ιστορικό Παραδείγματα Πληροφορίες, κοινό και στόχοι site Εικαστικό μέρος Φάσεις έργου και απαιτήσεις Μοντέλο υλοποίησης Ζητούμενες υπηρεσίες Υποβοήθηση εκμάθησης της πλατφόρμας Liferay Portal Βέλτιστες πρακτικές σχεδίασης και ανάπτυξης site Βέλτιστες πρακτικές ανάπτυξης κώδικα Εφαρμογή εικαστικής πρότασης στην πλατφόρμα Liferay Υλοποίηση τμήματος της απαιτούμενης λειτουργικότητας Επιπλέον υπηρεσίες που μπορεί να απαιτηθούν Περιεχόμενα Τεχνικής Προσφοράς Υποχρεώσεις Αναδόχου Διάρκεια Σύμβασης Προϋπολογισμός έργου Τόπος παράδοσης αγαθών, εκτέλεσης εργασιών Χρονοδιάγραμμα Παραδόσεων Τρόπος Πληρωμής Γενικοί Όροι Συμμετοχής Απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής στο Διαγωνισμό Διαδικασία κατάθεσης υποψηφιοτήτων στο Διαγωνισμό Τύπος υποψηφιοτήτων Διαδικασία Εξέτασης Υποψηφιοτήτων Παροχή εγγράφων και πληροφοριών Εγγυητικές Επιστολές Ποινικές ρήτρες Εμπιστευτικό 3

4 17 Στελέχωση ομάδας έργου Εμπιστευτικότητα Πνευματικά δικαιώματα Μελλοντικές επεκτάσεις Τροποποίηση/ακύρωση πρόσκλησης υποβολής προσφορών Χρόνος ισχύος προσφορών Κατακύρωση έργου Επίλυση διαφορών Παραρτήματα Παράρτημα Ι: Πίνακας συμπλήρωσης οικονομικής προσφοράς Παράρτημα ΙΙ: Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης Εμπιστευτικό 4

5 1 Γενικά Αναθέτουσα Εταιρεία Σκοπός Διαγωνισμού H εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού και Καταχώρησης (εφεξής χάριν συντομίας Όμιλος ή ή Εταιρεία), βρίσκεται στη διαδικασία σχεδιασμού και ανάπτυξης ενός νέου Web Site του Ομίλου, το οποίο πρόκειται να αντικαταστήσει τα υφιστάμενα Web sites της. Με στόχο τη βέλτιστη χρήση ανθρώπινων και άλλων πόρων στο συγκεκριμένο Έργο, ο Όμιλος έχει επιλέξει να συνεργαστεί για μέρος της ανάπτυξης του νέου Web Site με εξωτερικό Συνεργάτη και ειδικότερα σε ό,τι αφορά παροχή υπηρεσιών συμβούλου προς την, που αφορούν στην πλατφόρμα Liferay Portal. Υπηρεσία στην οποία κατατίθενται οι υποψηφιότητες Κεντρική Γραμματεία, Λ. Αθηνών 110, Αθήνα Φάσεις/Στάδια Διαγωνισμού Στο παρόν τεύχος περιέχονται οι λειτουργικές προδιαγραφές του έργου, οι βασικοί όροι και απαιτήσεις καθώς και πληροφορίες για τον τρόπο σύνταξης των προσφορών. Οι υποψηφιότητες στον παρόντα Διαγωνισμό θα αξιολογηθούν σε μία φάση, με τα ακόλουθα στάδια: Συμμόρφωση των υποψηφίων με τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς και τις ζητούμενες υπηρεσίες (όπως αναλύονται στα άρθρα 2 & 3 και στο Παράρτημα Ι της παρούσας). Προτεινόμενη τεχνική λύση. Οικονομική προσφορά. Ρητά αναφέρεται ότι ο παρών διαγωνισμός δεν διέπεται από οποιαδήποτε διάταξη αφορά τις προμήθειες του δημοσίου. Προθεσμία κατάθεσης υποψηφιοτήτων Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, προκειμένου να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό, υποβάλλοντας υποψηφιότητα. Η υποψηφιότητα στο Διαγωνισμό, μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία που ζητούνται στην παρούσα προκήρυξη, πρέπει να κατατεθούν (σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσας) στην Υπηρεσία που αναφέρεται στο άρθρο 1 της παρούσας και μέχρι την 16:00 της 09/09/2011, ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Γλώσσα Η υποψηφιότητα στο Διαγωνισμό, καθώς και κάθε παροχή πληροφορίας, αλληλογραφία, γνωστοποίηση, υποβολή ένστασης, αίτησης, κλπ. από και προς την Εταιρεία, διατυπώνονται εγγράφως, στην ελληνική γλώσσα. Τεχνικοί όροι, που δεν μπορούν να αποδοθούν στην Ελληνική, είναι δυνατό να αναγράφονται στην Αγγλική. Τυχόν εγχειρίδια ή άλλο έντυπο υλικό, που συνοδεύει το φάκελο υποψηφιότητας, εφόσον είναι στην Αγγλική γλώσσα, δεν χρειάζεται να μεταφραστούν. Εμπιστευτικό 5

6 2 Αντικείμενο Διαγωνισμού Το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η παροχή υπηρεσιών συμβούλου από τον επιλεγέντα ανάδοχο («Τεχνικό Συνεργάτη») προς την, σε τεχνικά θέματα που αφορούν στην πλατφόρμα Liferay Portal. 3 Τεχνική Περιγραφή Αντικειμένου 3.1 Γενικά Ο Όμιλος Εταιρειών «Ελληνικά Χρηματιστήρια», στη συνέχεια αναφερόμενος ως, βρίσκεται στη διαδικασία σχεδιασμού και ανάπτυξης ενός νέου Web Site του ομίλου, το οποίο θα αντικαταστήσει τα υφιστάμενα σήμερα Web sites του. Ο Όμιλος, με εσωτερική του διαδικασία και κριτήρια, έχει επιλέξει να χρησιμοποιήσει για τους παραπάνω σκοπούς την πλατφόρμα Liferay Portal (http://www.liferay.com/). Με στόχο τη βέλτιστη χρήση ανθρώπινων και άλλων πόρων σε αυτό το έργο, η έχει επιλέξει να συνεργαστεί με έναν εξωτερικό Συνεργάτη ο οποίος θα επιλεγεί μέσα από τη διαγωνιστική διαδικασία που εξηγείται στη συνέχεια. Στον Τεχνικό Συνεργάτη θα ανατεθεί να παράσχει προς τον Όμιλο μια σειρά από υπηρεσίες συμβούλου, με βασικούς στόχους: Την εν γένει διευκόλυνση και επιτάχυνση του έργου. Την υποβοήθηση των διαδικασιών ενσωμάτωσης της επιλεγείσας τεχνολογίας στον Όμιλο. Την βελτίωση της αισθητικής και λειτουργικής ποιότητας του αποτελέσματος. Την τήρηση βέλτιστων πρακτικών στην ανάπτυξη κώδικα. 3.2 Πληροφοριακή ενότητα Ιστορικό Τα στοιχεία αυτής της ενότητας είναι καθαρά πληροφοριακού χαρακτήρα και έχουν σκοπό να βοηθήσουν τους υποψήφιους στην κατανόηση του έργου. Η είναι όμιλος εταιρειών. Περιλαμβάνει τις εταιρείες «Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.», «Εταιρεία Εκκαθάρισης Α.Ε.» και «Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης Α.Ε.». Σήμερα, η διαθέτει δύο διαφορετικά κύρια Web Sites, τα και 1 Το πρώτο από αυτά, το ήταν παραδοσιακά το κυρίως site του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Έχει φτιαχτεί στη δεκαετία του 1990, χρησιμοποιώντας τεχνολογία ASP. Όπως γίνεται φανερό από μια επίσκεψη στο site, συγκρινόμενο με τα σύγχρονα πρότυπα κατασκευής Web Sites και με sites άλλων χρηματιστηρίων, το ase.gr δεν παρακολούθησε τις εξελίξεις, τόσο σε θέματα εικαστικού σχεδιασμού, όσο και σε θέματα λειτουργικότητας. Επιπλέον, λόγω της τεχνολογικής του υποδομής, το ase.gr είναι 1 Πέραν των δύο κυρίως sites, υπάρχει μια σειρά από «microsites» που έχουν φτιαχτεί για λόγους promotion. Το ζητούμενο στην νέα κατάσταση είναι αυτά τα microsites να συνεχίσουν να υποστηρίζονται ως ξεχωριστές περιοχές περιεχομένου του ενιαίου νέου site, αλλά να μπορούν να ενσωματωθούν στο look-n-feel του κυρίως site. Νέα microsites με το δικό τους promotional L&F μπορούν να φτιαχτούν στο μέλλον, με σκοπό όμως να ενσωματώνονται κι αυτά αργότερα στο κυρίως site. Τα microsites είναι εκτός της εμβέλειας του παρόντος διαγωνισμού. Εμπιστευτικό 6

7 δύσκολο να συνεχίσει να συντηρείται και έτσι η επιλογή του Ομίλου είναι το site αυτό να παροπλιστεί, μεταφέροντας τη σημερινή του λειτουργικότητα σε νέα υποδομή, βασιζόμενη στην πλατφόρμα Liferay. Το δεύτερο από τα παραπάνω sites, το φτιάχτηκε κυρίως ως site του Ομίλου. Είναι κατά πολύ νεότερο του ase.gr (2007) και, σε αντίθεση με αυτό, βασίζεται σε τεχνολογίες CMS και συγκεκριμένα στο λογισμικό Joomla! Παρόλα αυτά, η συγκεκριμένη πλατφόρμα (Joomla!) υστερεί σε κάποια χαρακτηριστικά. Επιπλέον, η λειτουργία του helex.gr ως ενός δεύτερου site εμβελείας Ομίλου, αλλά και η ευκολία με την οποία μπορεί, λόγω δυνατοτήτων CMS, να προστεθεί σε αυτό νέο περιεχόμενο, έχει καταλήξει σε μια πολυδιάσπαση του περιεχομένου μεταξύ των δύο sites (ase.gr και helex.gr) με τρόπο τελικά μη λειτουργικό για τον Όμιλο. Για τους παραπάνω λόγους, η έχει προκρίνει τη συνένωση των δύο sites σε ένα νέο, το οποίο θα βασίζεται στην πλατφόρμα Liferay, την οποία έχει επιλέξει μετά από διεξοδική διαδικασία ανάλυσης και σύγκρισης των χαρακτηριστικών διαφόρων υποψηφίων λύσεων. Η σκοπεύει να μεταφέρει στην νέα πλατφόρμα Liferay το σύνολο του σημερινού περιεχομένου και της λειτουργικότητας των ase.gr και helex.gr. Παράλληλα προς τούτο, η μετάβαση στην νέα πλατφόρμα θα συνοδευτεί και από μια μεγάλη αλλαγή και αναδιοργάνωση στο πώς αυτό το περιεχόμενο θα οργανώνεται, θα κατανέμεται και θα εμφανίζεται στις σελίδες του νέου site Παραδείγματα Προκειμένου οι υποψήφιοι να διαμορφώσουν μια εικαστική και λειτουργική αντίληψη για το πώς θα μπορούσε να είναι δομημένο ένα σύγχρονο χρηματιστηριακό site, από την πλευρά της ενθαρρύνονται στο να εξετάσουν διάφορα τρίτα sites και το πώς αυτά είναι «στημένα» από εικαστικής και λειτουργικής άποψης. Ενδεικτικά και μόνο (ο κατάλογος κάθε άλλο παρά είναι πλήρης), οι υποψήφιοι μπορούν να εξετάσουν τα: Χρηματιστήριο του Λονδίνου (http://www.londonstockexchange.com/), Γερμανικό Χρηματιστήριο (http://deutsche-boerse.com/), Χρηματιστήριο του Όσλο (http://www.oslobors.no/ob_eng/), Ελβετικό Χρηματιστήριο (http://www.six-swiss-exchange.com/), καθώς και τα sites χρηματιστηρίων άλλων χωρών, όπως π.χ. της Πολωνίας ή και της Τουρκίας. Τα sites των Αμερικανικών χρηματιστηρίων NYSE Euronext (http://www.nyse.com/) και Nasdaq (http://www.nasdaq.com/), αν και είναι λιγότερο στο εικαστικό και προϊοντικό στυλ στο οποίο επιθυμεί να κινηθεί ο Όμιλος στο νέο του site, περιέχουν κι αυτά αξιόλογα παραδείγματα εργαλείων και λειτουργικότητας που είναι επιθυμητή Πληροφορίες, κοινό και στόχοι site Ο όμιλος είναι ιδιωτική εταιρεία, που λειτουργεί κάτω από την θεσμική ομπρέλα του Εθνικού και του Κοινοτικού Δικαίου και υπό την κανονιστική εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στο πυρήνα του χρηματιστηρίου βρίσκεται μία συναλλακτική μηχανή (πλαισιωμένη από το κατάλληλο θεσμικό υπόβαθρο), η οποία δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αποτείνονται στον ιδιωτικό τομέα προκειμένου να αντλήσουν επενδυτικά κεφάλαια. Εμπιστευτικό 7

8 Πέριξ της υποστήριξης της καθαρά συναλλακτικής δραστηριότητας, ο όμιλος ασκεί και μια σειρά από λιγότερο ευρέως αναγνωρισμένες δραστηριότητες, όπως διάχυση πληροφοριών, εκκαθάριση συναλλαγών και φύλαξη των τίτλων σε άυλη μορφή (Αποθετήριο). Το Χρηματιστήριο διαθέτει στο κοινό μια σειρά από προϊόντα πληροφορίας, από τα οποία άλλα είναι δωρεάν και άλλα πωλούνται έναντι αντιτίμου. Το κοινό στο οποίο απευθύνεται το νέο site θα ανήκει σε μια από τις παρακάτω κυρίως κατηγορίες επισκεπτών που, με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, σχετίζονται με τις παραπάνω ιδιότητες και δραστηριότητες της : Τυχαίος επισκέπτης Τελικός επενδυτής (ή ενδιαφερόμενος) Εισηγμένη εταιρεία (ή εταιρεία ενδιαφερόμενη για εισαγωγή) Μέλος του ΧΑ ή του ΧΠΑ (χρηματιστηριακή εταιρεία) Διανομέας πληροφορίας Μέτοχος της Δημοσιογράφος ή άλλο μέλος του Τύπου Το νέο site θα πρέπει να απευθύνεται με ειδικό τρόπο στην καθεμιά από τις παραπάνω κατηγορίες επισκεπτών ως εξής: Τυχαίος επισκέπτης: στόχος του site είναι να δώσει με μια ματιά στον τυχαίο επισκέπτη την τρέχουσα εικόνα της αγοράς και ενδεχομένως πληροφορία που θα είναι ενδιαφέρουσα (ανακοινώσεις εισηγμένων κλπ.). Σε δεύτερο επίπεδο, το site θα πρέπει να μπορεί να δώσει στον τυχαίο επισκέπτη εκπαιδευτικό υλικό που να αφορά το θεσμικό πλαίσιο, τους βασικούς κανόνες λειτουργίας των αγορών του ΧΑ, αλλά και ενδιαφέρον πολυμεσικό υλικό όπως π.χ. εκπαιδευτικά videos κλπ. Τελικός επενδυτής: στόχος του site είναι να δώσει στον τελικό επενδυτή μια σειρά από εργαλειακού χαρακτήρα σελίδες με δεδομένα και επιλογές που θα τον βοηθήσουν στην αναζήτηση στοιχείων. Η δραστηριότητα αυτή δεν θα είναι εμπορική και δεν θα περιέχει ειδησεογραφικό τμήμα ούτε άλλες υπηρεσίες όπως π.χ. χαρτοφυλάκια κλπ., διαχωρίζοντας έτσι το site του ΧΑ από τα sites των διάφορων ειδησεογραφικών ή/και επενδυτικών εταιρειών. Παρόλα αυτά, στόχος είναι να υπάρχει πρόσβαση του επενδυτή στο site με username/password για την εξατομίκευση πληροφορίας που ο χρήστης θα θέλει να βλέπει, αλλά και για την τυχόν αγορά συγκεκριμένων προϊόντων πληροφορίας. Εισηγμένη εταιρεία: το site θα πρέπει να δίνει στις εισηγμένες εταιρείες μια εργαλειακού τύπου συλλογή σελίδων με ιδιαίτερα στοιχεία και υπηρεσίες για την καθεμιά από αυτές. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των σελίδων θα είναι ιδιωτικές με προστασία πρόσβασης (username/password). Μέλος ΧΑ: όμοια, για τα μέλη θα πρέπει να περιλαμβάνεται μια σειρά από εργαλεία, λογισμικό και υπηρεσίες που θα διευκολύνουν την δραστηριότητα του κάθε μέλους. Κι εδώ το μεγαλύτερο μέρος των σελίδων θα είναι ιδιωτικές με προστασία πρόσβασης. Διανομέας πληροφορίας: ισχύει ό,τι και για τα μέλη. Πρόκειται για εργαλειακού χαρακτήρα περιοχή του site, με ειδικές υπηρεσίες και λογισμικό, προσβάσιμη με username και password. Μέτοχος : στο συγκεκριμένο σημείο του site θα υπάρχει πληροφορία για τον Όμιλο και για τις δραστηριότητές του που αφορά τους ήδη μετόχους και τους Εμπιστευτικό 8

9 ενδιαφερόμενους. Πέραν τούτου, μπορεί να υπάρχει και περιορισμένης πρόσβασης περιοχή για τον κάθε μέτοχο, προκειμένου να τού παρέχονται υπηρεσίες. Τύπος: το site θα πρέπει στο συγκεκριμένο σημείο να συνοψίζει την πληροφορία που έχει ειδησεογραφική αξία (ενδεχομένως αφού υποστεί επεξεργασία από τον αναγνώστη-δημοσιογράφο). Σε σχέση με τις παραπάνω κατηγορίες κοινού, το νέο site θα πρέπει να: Προσελκύει περισσότερο από τα σημερινά sites. Πληροφορεί με πολύ καλύτερο τρόπο από τα σημερινά sites, όπου, αν και υπάρχει τεράστια ποσότητα πληροφορίας, αυτή είναι αδόμητη, δυσεύρετη και εν τέλει μη χρηστική. Εκπαιδεύει σε σχέση με τις δραστηριότητες και τις διαδικασίες του Χρηματιστηρίου. Προωθεί τις υπηρεσίες του Χρηματιστηρίου στο αντίστοιχο κοινό. Στις μετέπειτα φάσεις του έργου το νέο site θα πρέπει να μπορεί να διαμορφωθεί κατάλληλα ώστε να: Διαθέτει πολλαπλών επιπέδων memberships, ανάλογα με τις παραπάνω κατηγορίες χρηστών. Χειρίζεται με πιο «προϊοντικό» τρόπο τα διάφορα αντικείμενα πληροφορίας και να τα διαθέτει σε authenticated users. Υποστηρίζει λειτουργικότητα ηλεκτρονικού καταστήματος για τα προϊόντα αυτά που διατίθενται έναντι τιμήματος. Προφανώς, ο κατάλογος απαιτήσεων για το νέο site δεν τελειώνει εδώ και εκτείνεται πολύ περισσότερο από όσο ίσως θα είχε νόημα να αναφερθεί σε αυτήν την πληροφοριακή ενότητα. (Σημείωση: η πληροφοριακή ενότητα τελειώνει σε αυτό το σημείο). 3.3 Εικαστικό μέρος Το καθαρά εικαστικό μέρος του νέου site δεν αποτελεί τμήμα του παρόντος διαγωνισμού και θα δοθεί ως έργο σε εξωτερικό συνεργάτη της βάσει διαφορετικής διαγωνιστικής διαδικασίας. Η ενσωμάτωση της εικαστικής πρότασης που θα επιλεγεί στην πλατφόρμα Liferay αποτελεί τμήμα του έργου όπως αναλύεται στη συνέχεια. 3.4 Φάσεις έργου και απαιτήσεις Η πλήρης προδιαγραφή του έργου του νέου web site του Ομίλου θα προκύψει σε τρεις φάσεις ως εξής: 0. Σύντομος πιλότος με σκοπό την εκμάθηση από την πλευρά της των βασικών δυνατοτήτων της πλατφόρμας και με τελικό εσωτερικό παραδοτέο μικρό αριθμό σελίδων με στοιχειώδη λειτουργικότητα. 1. Αλλεπάλληλες εκδόσεις με περισσότερες σελίδες, κατηγοριοποίηση, ανανεούμενο και επαναχρησιμοποιούμενο περιεχόμενο (βασική λειτουργικότητα CMS) παράλληλα, ανάπτυξη βασικών portlets για τυπική λειτουργικότητα (δομημένες ανακοινώσεις, διαγράμματα, κλπ.). Έκδοση του πρώτου public version του site. 2. Σταδιακή ενσωμάτωση του συνόλου του σημερινού περιεχομένου και της υφιστάμενης λειτουργικότητας στο νέο site, ανάπτυξη λειτουργιών e-shop, ανάπτυξη Intranet site(s). Εμπιστευτικό 9

10 Σε κάθε σημείο θα προκύπτουν προδιαγραφές και απαιτήσεις για την επόμενη φάση. Στη Φάση 0 μπορεί να τεθεί απλώς ένα περίγραμμα απαιτήσεων, στη βάση του οποίου διενεργείται ο παρών διαγωνισμός. Αυτό εξηγείται αναλυτικότερα στη συνέχεια. 3.5 Μοντέλο υλοποίησης Επιλογή της είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του νέου Web Site να γίνουν στο μεγαλύτερο μέρος τους με εσωτερικούς πόρους. Παρόλα αυτά, η επιλογή ενός εξωτερικού συμβούλου κρίνεται απαραίτητη στο να μεγιστοποιηθεί η εκμετάλλευση των δυνατοτήτων τόσο της επιλεγείσας πλατφόρμας, όσο και του προσωπικού της που θα ασχοληθεί με το έργο. Βάσει του μοντέλου ανάπτυξης που έχει προκριθεί, η θα είναι ο κύριος του έργου και κάθε αντικειμένου (κώδικα, γραφικών, στυλ, κλπ.) που θα παραχθεί κατά τη διάρκεια αυτού. Επίσης, η τεχνογνωσία που θα αποκτηθεί κατά τη διάρκεια του έργου θα πρέπει να περάσει στην και να παραμείνει σε αυτήν. Συνεπώς, το μοντέλο ανάπτυξης δεν είναι τύπου «outsource», αλλά πλησιέστερα σε ένα μοντέλο «co-development», όπου τελικός αποδέκτης, κύριος και υπεύθυνος του έργου θα είναι η, ενώ ο Τεχνικός Συνεργάτης θα κληθεί να παίξει ρόλο καταλύτη για την όσο το δυνατόν ταχύτερη, πληρέστερη και ουσιαστικότερη ενσωμάτωση της νέας αυτής πλατφόρμας στην οικογένεια των προϊόντων για την ανάπτυξη και συντήρηση των οποίων ο Όμιλος βασίζεται στις δικές του δυνάμεις. 3.6 Ζητούμενες υπηρεσίες Ο Τεχνικός Συνεργάτης ως Ανάδοχος του έργου θα κληθεί να παράσχει τις παρακάτω υπηρεσίες: Υποβοήθηση των τεχνικών του Ομίλου στην εκμάθηση της πλατφόρμας Liferay και στην εξοικείωσή τους με αυτήν. Υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών σχεδίασης και διαχείρισης του site, λαμβανομένων υπόψη των ενσωματωμένων δυνατοτήτων και των εργαλείων της πλατφόρμας Liferay. Υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών ανάπτυξης κώδικα, λαμβανομένων υπόψη των δυνατοτήτων και του εν γένει περιβάλλοντος της πλατφόρμας Liferay. Υποβοήθηση της διαδικασίας εφαρμογής της επιλεγείσας εικαστικής πρότασης 2 στην πλατφόρμα Liferay. Υλοποίηση τμήματος της απαιτούμενης λειτουργικότητας σε συνεργασία με τους developers του Ομίλου. Στη συνέχεια, οι παραπάνω ζητούμενες υπηρεσίες αναλύονται περαιτέρω Υποβοήθηση εκμάθησης της πλατφόρμας Liferay Portal Το προσωπικό της έχει ήδη έρθει σε επαφή με την πλατφόρμα Liferay Portal κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης που προηγήθηκε της επιλογής του Liferay έναντι άλλων υποψηφίων λύσεων. Συνεπώς, έχει μια βασική εξοικείωση με τα αντικείμενα και την έτοιμη λειτουργικότητα της πλατφόρμας, καθώς και με τις έννοιες που αυτή εισάγει, όπως π.χ. οι έννοιες των Communities, Organizations, Roles, Permissions, Users, Groups, Web Content, Workflows, Web Content Structure, Templates, κλπ. Παρόλη μιαν αρχική έκθεση του τεχνικού προσωπικού της στα παραπάνω αντικείμενα, υπάρχουν πολλές επιπλέον λεπτομέρειες της πλατφόρμας με τις οποίες το 2 Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, η εικαστική πρόταση θα επιλεγεί βάσει μιας ξεχωριστής διαδικασίας. Εμπιστευτικό 10

11 προσωπικό αυτό απαιτείται να έρθει σε επαφή και στις οποίες πρέπει να αναπτύξει γνώση και εμπειρία μέσω εκπαίδευσης. Η παραπάνω εκπαίδευση μπορεί να γίνει με παρουσιάσεις σεμιναριακού χαρακτήρα που θα παράσχει ο Τεχνικός Συνεργάτης ή/και με εκμάθηση στην πράξη, πλαισιώνοντας πραγματικά tasks που εμπίπτουν στην κανονική ανάπτυξη του site στο πλαίσιο της πρώτης Φάσης ανάπτυξης (σύντομος πιλότος). Επιθυμητό είναι να δοθεί μεγαλύτερο αναλογικά βάρος στη δεύτερη μέθοδο, χωρίς να αποκλείεται όμως και η πρώτη Βέλτιστες πρακτικές σχεδίασης και ανάπτυξης site Η πλατφόρμα Liferay προσφέρει πολλά εργαλεία (theme, page templates, web content, asset publisher, κλπ.), με αποτέλεσμα να μπορεί κανείς να επιτύχει το ίδιο αισθητικό αποτέλεσμα με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Προφανώς όλοι οι τρόποι δεν είναι ισοδύναμοι: η απαιτούμενη προσπάθεια μπορεί να «παραγοντοποιείται» καταλληλότερα με τη χρήση ορισμένων εργαλείων. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου αντικειμένου, ο Τεχνικός Συνεργάτης θα πρέπει να παράσχει συμβουλευτικές υπηρεσίες ώστε: Να προτείνει τα κατάλληλα έτοιμα εργαλεία (τύπου theme, templates κλπ. όπως αναφέρονται παραπάνω) για την ανάπτυξη του site. Να εισηγηθεί μεθοδολογίες χρήσης αυτών των εργαλείων που να παραγοντοποιούν με το βέλτιστο τρόπο την απαιτούμενη εργασία, μειώνοντας το κόστος ανάπτυξης. Να συνεισφέρει στην επιλογή των δένδρων κατηγοριοποίησης (ontologies) και χαρακτηρισμού (tagging) περιεχομένου με τη χρήση των οποίων θα βελτιστοποιείται η εμπειρία πλοήγησης του χρήστη στο site με τη χρήση των παραπάνω εργαλείων και θα αποδίδει καλύτερα η αναζήτηση περιεχομένου, αλλά ταυτόχρονα θα ελαχιστοποιείται και η απαραίτητη προσπάθεια ανάπτυξης. Να επισημάνει τις πρακτικές που είναι απαραίτητο να ακολουθηθούν προκειμένου να διατηρείται στο μέγιστο βαθμό η λειτουργικότητα του site έναντι μελλοντικών αναβαθμίσεων της πλατφόρμας Liferay. Να προσφέρει την εμπειρία του ως προς τα σημεία όπου θα απαιτηθεί συμπλήρωση ή επαύξηση των δυνατοτήτων της πλατφόρμας Liferay με την προσθήκη νέων components. Να υποδείξει ενδεχομένως έτοιμα add-on components από την κοινότητα του Liferay (τόσο δωρεάν όσο και επί πληρωμή), που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του συγκεκριμένου site, είτε αυτούσια, είτε ως παραδείγματα-βάση για περαιτέρω ανάπτυξη Βέλτιστες πρακτικές ανάπτυξης κώδικα Όπως ισχύει και με τα έτοιμα εργαλεία που παρέχει, η πλατφόρμα Liferay υποστηρίζει και μια ευρεία συλλογή από προγραμματιστικά frameworks σε περιβάλλον Java EE, όπως ενδεικτικά Spring, Hibernate, Jasper, Kaleo, JBPM, κλπ. Η πλατφόρμα υποστηρίζει επίσης διαφορετικά περιβάλλοντα MVC για την ανάπτυξη portlets, καθώς και μια σειρά από διαφορετικού τύπου αντικείμενα (objects) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά την ανάπτυξη κώδικα προκειμένου να γίνει customization της πλατφόρμας (templates, portlets, hooks, exts, κλπ.). Επιπλέον των παραπάνω, υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία επιπέδων στα οποία μπορεί να επιτευχθεί ένα αποτέλεσμα, όπως ενδεικτικά: σε επίπεδο ανάπτυξης κώδικα Java, με ή χωρίς την βοήθεια κάποιου framework όπως το Spring σε επίπεδο interpreted HTML με τη χρήση του velocity σε επίπεδο Ajax/JSON και Javascript (και πάλι με ή χωρίς τη χρήση Εμπιστευτικό 11

12 Spring ή αντίστοιχων frameworks) και, τέλος σε επίπεδο CSS ή pure JavaScript (in-house, ή και πάλι με χρήση κάποιου JavaScript framework όπως τα Dojo, YUI, κλπ.). Παράλληλα, μπορεί να γίνει χρήση XML/XSLT, SOAP/REST Web Services κλπ. Προφανώς λοιπόν, όπως και με την ανάπτυξη περιεχομένου, έτσι και με την ανάπτυξη κώδικα, με την ευρύτατη και εξαιρετικά εκτεταμένη εργαλειοθήκη που είναι διαθέσιμη στον προγραμματιστή, υπάρχουν πολλοί τρόποι να επιτευχθεί ένα παρόμοιο αποτέλεσμα, αλλά δεν είναι όλοι το ίδιο κατάλληλοι για κάθε περίπτωση. Συνεπώς ο Τεχνικός Συνεργάτης απαιτείται να παράσχει συμβουλευτικές υπηρεσίες ώστε: Να προτείνει το ή τα κατάλληλα επίπεδο/α υλοποίησης για κάθε λειτουργικότητα που η θέλει να αναπτύξει, εξηγώντας τα προτερήματα και τις επιπτώσεις της κάθε εναλλακτικής. Να υποδείξει λειτουργικότητα που είναι ήδη υλοποιημένη σε κάποιο από τα διαθέσιμα και ενσωματωμένα στην πλατφόρμα frameworks. Να συνδράμει στην επιλογή μεθόδων και frameworks που θα βοηθούν στην αξιοποίηση τυχόν προϋπάρχοντος κώδικα που είναι επιθυμητό να ενσωματωθείς στο νέο site. Να συνεισφέρει παραδείγματα κώδικα είτε δικής του ανάπτυξης, είτε από την κοινότητα του Liferay (δωρεάν ή επί πληρωμή), είτε από εκπαιδευτικό υλικό, προκειμένου αυτά να χρησιμοποιηθούν ως σημεία εκκίνησης για την περαιτέρω ανάπτυξη, πάντοτε λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω ανάγκες. Να βοηθήσει στο να επιλεγούν εκείνες οι μέθοδοι ανάπτυξης οι οποίες και θα προσδώσουν στο site το καλύτερο αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσμα, αλλά και θα ελαχιστοποιήσουν την αναγκαία προσπάθεια συντήρησης στο μέλλον, καθώς κάποια από τα συστατικά frameworks θα αναβαθμίζονται σε επόμενες εκδόσεις Εφαρμογή εικαστικής πρότασης στην πλατφόρμα Liferay Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, το εικαστικό μέρος της ανάπτυξης του site θα αναλάβει τρίτος εξωτερικός συνεργάτης. Η πλατφόρμα Liferay έχει έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο να παράγει τελικό κώδικα HTML, με εκτεταμένη χρήση CSS styles. Με την εκμετάλλευση των CSS styles είναι εφικτό να μορφοποιηθεί το παραγόμενο περιεχόμενο ώστε να προσεγγίζει την εικαστική πρόταση κατά το μέγιστο δυνατόν. Ενδεχομένως όμως, με δεδομένο τον τρόπο με τον οποίο καλείται ο προγραμματιστής να υλοποιήσει την εικαστική πρόταση, ανάλογα πάντα και με την εκάστοτε εικαστική πρόταση, να παρουσιαστούν ιδιαίτερες δυσκολίες ή και προβλήματα συμβατότητας, ιδίως σε παλιότερες εκδόσεις των browsers. Με βάση το παραπάνω σκεπτικό, στις υποχρεώσεις του Τεχνικού Συνεργάτη θα είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ώστε: Να δοθεί, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο, feedback προς τον εικαστικό εξωτερικό συνεργάτη αναφορικά με τρόπους οργάνωσης («στησίματος») των σελίδων που ενδεχομένως είναι πιο βατοί με δεδομένη την τεχνική που χρησιμοποιεί η πλατφόρμα Liferay. Να παραχθούν τα CSS styles που απαιτεί η πλατφόρμα και, εν συνεχεία, ένα Liferay theme που θα υπηρετεί και θα προσεγγίζει όσο το δυνατόν περισσότερο την αρχική εικαστική πρόταση. Να προταθούν οι βέλτιστες «παραγοντοποιήσεις» στυλ ώστε τα παραχθέντα CSS να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο συντηρήσιμα σε μελλοντικές προσαρμογές και κατανοητά (για την παραγωγή εναλλακτικών themes). Εμπιστευτικό 12

13 Στο συγκεκριμένο τμήμα απαιτείται, εκτός από την παροχή καθαρά συμβουλευτικών υπηρεσιών, και η τελική ανάπτυξη του κώδικα CSS, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την παραγωγή του βασικού theme που θα χρησιμοποιηθεί για την προσαρμογή του Liferay στην εικαστική πρόταση Υλοποίηση τμήματος της απαιτούμενης λειτουργικότητας Ενώ ο ρόλος του Τεχνικού Συνεργάτη όπως προδιαγράφεται στις προηγούμενες τέσσερεις ενότητες είναι κυρίως συμβουλευτικός, στο παρόν αντικείμενο απαιτείται η συνεισφορά του με κατεξοχήν ανάπτυξη κώδικα. Εφόσον τα βασικά ζητήματα look-and-feel έχουν επιλυθεί σε επίπεδο theme και layout, το κυρίως σώμα της ανάπτυξης που θα κληθεί να υλοποιήσει ο Τεχνικός Συνεργάτης αναμένεται να κινηθεί κυρίως σε επίπεδο ανάπτυξης portlets (και λιγότερο σε επίπεδο exts και hooks). Ορισμένα portlets που θα απαιτηθούν για το site αφορούν στις παρακάτω λειτουργίες: 1. Απλές λειτουργίες, όπως απεικόνιση απλής δυναμικής πληροφορίας με ειδικό τρόπο κλπ. ήτοι, λειτουργικότητα που δεν εκτείνεται πολύ πέρα από αυτήν ενός «Hello, World» portlet, όμως μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους προγραμματιστές της γα την εξοικείωσή τους με τις απαραίτητες έννοιες, το object model της πλατφόρμας, κλπ. 2. Απεικόνιση δυναμικής πληροφορίας από μία ΒΔ, με παρεμβολή ενός caching layer ή/και ενός περιβάλλοντος ORM τύπου Hibernate, σε μορφή πίνακα, ενδεχομένως με layout που μπορεί να ρυθμίζεται με παρόμοιο τρόπο όπως τα υπόλοιπα portlet containers της πλατφόρμας. 3. Απεικόνιση αριθμητικών δεδομένων από μια ΒΔ, με παρεμβολή ενός caching layer όπως παραπάνω, σε μορφή διαγράμματος (με στατικό rendering), με χρήση κάποιου τρίτου graphing component (χωρίς δηλαδή πρωτογενή ανάπτυξη κώδικα γραφημάτων). 4. Παρόμοια με παραπάνω, αλλά με διάγραμμα που να υλοποιεί δυναμικό rendering με χρήση κάποιου τρίτου JavaScript graphing toolkit και με τεχνικές JSON/AJAX για επικοινωνία μεταξύ browser και πλατφόρμας. 5. Διαχειριστικό portlet για δημιουργία περιεχομένου (τύπου «Web Content») στην πλατφόρμα με αυτόματο τρόπο βάσει περιεχομένου από ΒΔ (query-based content publishing), ώστε το περιεχόμενο να μπορεί να παράγεται είτε χειροκίνητα, είτε αυτόματα με ανά τακτά χρονικά διαστήματα queries σε μία ΒΔ (κατόπιν caching ή/και ORM mapping σε επίπεδο Hibernate ή αντίστοιχο) και στη συνέχεια να απεικονίζεται με τα portlets Web Content List και Asset Publisher της πλατφόρμας, ή με portlets που θα αναπτυχθούν βασιζόμενα πάνω σε αυτά τα δύο και με παρόμοια λογική. 6. Εξειδικευμένες εκδοχές των Asset Publisher και Web Content List portlets της πλατφόρμας για περισσότερες λειτουργίες, μεγαλύτερες δυνατότητες φιλτραρίσματος, κλπ. 7. Εξειδικευμένη εκδοχή του Category Navigation portlet της πλατφόρμας για καλύτερη εμπειρία χρήστη στο navigation (ενδεικτικά, εκκίνηση από εσωτερικό σημείο μιας οντολογίας, navigation με δύο ή περισσότερες οντολογίες, κλπ.). 8. Εξειδικευμένες εκδοχές Workflows, όπως ενδεικτικά αυτοματοποιημένη απόρριψη περιεχομένου που δεν έχει υποβληθεί δίγλωσσο από το συντάκτη, workflows με πολλαπλά βήματα, κλπ. Εμπιστευτικό 13

14 Τα παρακάτω αντικείμενα ανήκουν στη Φάση 2, παρόλα αυτά αναφέρονται εδώ για λόγους πληρότητας: Βασική λειτουργικότητα e-shop, κατηγοριοποίηση και διαχείριση προϊόντων. Λειτουργικότητα e-shop, όπου τα προϊόντα θα είναι βασικά «προϊόντα πληροφορίας» (σύμφωνα με την ορολογία του Χρηματιστηρίου Αθήνας) και μπορεί να ορίζονται είτε στατικά σε κάποια ΒΔ (δηλαδή με προκαθορισμένα τον ορισμό, την περιγραφή και την τιμή τους) ή δυναμικά από το χρήστη τη στιγμή της παραγγελίας (δηλαδή, με επιλογή από το χρήστη κάποιων χαρακτηριστικών τους και τιμολόγηση βάσει κανόνων 3 ). Τα παραπάνω παραδείγματα είναι ενδεικτικά. Τόσο το πλήρες εύρος των αντικειμένων που θα απαιτηθούν, όσο και η εις βάθος αναλυτική λειτουργικότητά τους, είναι αδύνατο να προδιαγραφούν με ακρίβεια σε αυτό το στάδιο του έργου. Γι αυτόν το λόγο, από την έχει αποφασιστεί η επιλογή του Τεχνικού Συνεργάτη να γίνει στη βάση των συγκεκριμένων παραδειγμάτων portlets και στο επίπεδο λεπτομέρειας που δίνεται εδώ Επιπλέον υπηρεσίες που μπορεί να απαιτηθούν Θεωρητικά, με την υλοποίηση των παραπάνω, θα επιτευχθεί ένας αρκετά μεγάλος βαθμός customization της πλατφόρμας, έτσι ώστε να μπορεί να αρχίσουν να παράγονται σελίδες του τελικού site (όπως αυτό θα είναι στη Φάση 1). Παράλληλα, θα υπάρξει ένας επαρκής βαθμός έκθεσης και εκπαίδευσης των προγραμματιστών της σε εργαλεία, frameworks, περιβάλλοντα, object models, βέλτιστες πρακτικές, τεχνικές ανάπτυξης, κλπ., ώστε να μπορεί να συνεχίσει η ανάπτυξη σε παράλληλες δραστηριότητες χωρίς να είναι απαραίτητη η περαιτέρω εμπλοκή του Τεχνικού Συνεργάτη για τα ίδια θέματα όπως αρχικά. Εφόσον, είτε κατά τη διάρκεια του έργου, είτε μετά το πέρας αυτού, διαπιστωθεί από την πλευρά της η ανάγκη για περαιτέρω συνεισφορά συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ανάπτυξης εκ μέρους του Τεχνικού Συνεργάτη, είτε στα ίδια αντικείμενα που έχουν προδιαγραφεί παραπάνω, είτε σε επιπλέον αντικείμενα που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν στην παρούσα φάση, αυτή η περαιτέρω συνεισφορά μπορεί να διασφαλιστεί με τροποποίηση ή επέκταση της σύμβασης που θα υπογραφεί, βάσει του κόστους ανθρωποημέρας που θα προκύπτει από την αρχική σύμβαση. 3.7 Περιεχόμενα Τεχνικής Προσφοράς Προκειμένου η να αξιολογήσει τις Τεχνικές Προσφορές των υποψηφίων, αυτές θα πρέπει να περιέχουν τα εξής στοιχεία: 1. Προφίλ του υποψηφίου, που θα περιλαμβάνει τα εξής: Πληροφοριακά στοιχεία του υποψηφίου (επωνυμία, διεύθυνση, νομική υπόσταση φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εταιρική μορφή, αντικείμενο δραστηριότητας, αριθμός απασχολούμενου προσωπικού πλήρους απασχόλησης, οργανόγραμμα, τεχνολογικός εξοπλισμός). Στοιχεία που να αποδεικνύουν την οικονομική ευρωστία του υποψηφίου (για εταιρείες, ισολογισμούς των τριών τελευταίων ετών ή χρήσεων). Ενδεικτικό πελατολόγιο, κυρίως σε ό,τι αφορά συναφή έργα IT. 3 Ως παράδειγμα τέτοιου προϊόντος αναφέρονται τα στοιχεία κλεισιμάτων μετοχών και δεικτών, που έχουν προκαθορισμένες τιμές σε κάποιες περιπτώσεις (π.χ., «όλα τα κλεισίματα μετοχών και δεικτών για ένα έτος»), αλλά μπορούν να διαμορφώνονται και δυναμικά από το χρήστη (π.χ., «κλεισίματα των μετοχών Χ, Υ και Ζ για το διάστημα από Α μέχρι Β) και να τιμολογούνται βάσει κανόνων. Εμπιστευτικό 14

15 2. Προτεινόμενη ομάδα έργου του υποψηφίου που θα περιλαμβάνει τα εξής: Σύνθεση και διοικητική δομή της ομάδας έργου. Σύντομα (δισέλιδα το πολύ) βιογραφικά σημειώματα όλων των μελών της ομάδας έργου. 3. Εμπειρία στην πλατφόρμα Liferay που θα περιλαμβάνει τα εξής: Πελατολόγιο με έργα που βασίζονται (σε μέρος τους, έστω) στην πλατφόρμα Liferay. Θα πρέπει να δίνονται τα στοιχεία επαφής τουλάχιστον ενός υπεύθυνου σε κάθε φορέα-πελάτη, ώστε η να μπορεί να αποταθεί σε αυτόν για συστάσεις και περισσότερες πληροφορίες. Ενδεικτική λίστα URLs public sites που ο υποψήφιος έχει αναπτύξει σε Liferay. Είναι αναμενόμενο ότι κάποια από τα έργα έχουν ως παραδοτέα non-public sites. Γι αυτά θα πρέπει να δοθούν ενδεικτικά screenshots αντί για URLs. Σύντομη περιγραφή των κυριότερων έργων που ο υποψήφιος έχει εκτελέσει τα τελευταία πέντε έτη και που βασίζονται σε Liferay. Θα πρέπει να εξηγούνται επαρκώς η λειτουργικότητα του κάθε site, ο ρόλος και η συνεισφορά του υποψηφίου στο έργο, καθώς και το μέγεθος αυτής της προσπάθειας (σε ανθρωπομήνες). Επίσης θα πρέπει να αναφέρονται ρητά οι τυχόν υπεργολάβοι που χρησιμοποιήθηκαν και ο ρόλος τους στο κάθε έργο. Συγκεκριμένες δεξιότητες που έχει ο υποψήφιος σχετικά με την πλατφόρμα Liferay (ενδεικτικά, ανάπτυξη layouts, ανάπτυξη themes, ανάπτυξη portlets, ανάπτυξη hooks, ανάπτυξη exts, εμπειρία στα frameworks που συνθέτουν την πλατφόρμα με αναφορά στα ανωτέρω έργα, κλπ.). 4. Μία ολιγοσέλιδη πρόταση προσέγγισης του έργου από τον υποψήφιο. Σε αυτήν θα πρέπει να εξηγείται η άποψη του υποψήφιου για το έργο, μια ανάλυση του πώς προτείνει να χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα Liferay, ένα προτεινόμενο χρονικό διάγραμμα (χωρίς αυστηρούς χρόνους) παραδοτέων υπηρεσιών και κώδικα, milestones που ο υποψήφιος θεωρεί σημαντικά κλπ. 5. Αναλυτική περιγραφή των προσφερόμενων υπηρεσιών και αντικειμένων όπως αυτά προδιαγράφονται στις προηγούμενες ενότητες και στο Παράρτημα Ι της παρούσας. 4 Υποχρεώσεις Αναδόχου 1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις που ορίζονται από την Εταιρεία στην παρούσα. 2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει στελέχη, με εμπειρία σε παρόμοιο αντικείμενο, τα οποία θα ορισθούν ως υπεύθυνα έναντι της Εταιρείας, για το σύνολο του έργου, που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας. 3. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να θεωρεί κάθε πληροφορία, που λαμβάνει από την Εταιρεία, ως εμπιστευτική και να μην τη χρησιμοποιήσει ή αποκαλύψει σε άλλα πρόσωπα (πλην των υπαλλήλων του και αυτό μόνο στο βαθμό που χρειάζεται για την εκτέλεση της υπηρεσίας), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρείας. 4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστης ποιότητας παροχή των ζητούμενων χώρων των υπηρεσιών στην Εταιρεία. Εμπιστευτικό 15

16 5. Η τελική ευθύνη της ποιότητας και της έγκαιρης προετοιμασίας των παραδοτέων είναι του Αναδόχου, ανεξάρτητα αν τμήματα του έργου εκτελεστούν από στελέχη της Εταιρείας. 6. Μετά την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, ο Ανάδοχος θα υποβάλει αναλυτικό πρόγραμμα ενεργειών στην Εταιρεία. Εάν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου προκύψουν αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα ενεργειών, τότε οι αλλαγές αυτές θα υποβάλλονται ως εισηγήσεις στην Εταιρεία, η οποία και θα τις εγκρίνει κατά περίπτωση ή θα τις απορρίπτει. 7. Καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Εταιρεία, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του Έργου. 8. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε συνεδριάσεις που αφορούν στο Έργο (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. 9. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Εταιρείας. 10. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην Εταιρεία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε περίπτωση που η κατάσταση Ανωτέρας Βίας διαρκέσει περισσότερο από τριάντα ημέρες τότε ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει σχετική εισήγηση στην Εταιρεία η οποία θα εγκρίνει ή θα απορρίψει κατά περίπτωση. 11. Ο Ανάδοχος υποχρεούται όπως λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα και μέσα πρόληψης ατυχημάτων, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. 12. Το προσωπικό του Αναδόχου οφείλει να είναι εφοδιασμένο με τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας, όπου χρειάζεται κατά την εκτέλεση των εργασιών του. 13. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της Σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 14. Η Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου. Επίσης δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. 5 Διάρκεια Σύμβασης Η σύμβαση, που θα υπογραφεί με τον Ανάδοχο, θα έχει διάρκεια τεσσάρων (4) μηνών, με την Εταιρεία να δύναται να την ανανεώσει, εφόσον το επιθυμεί, με συνολικό τίμημα που θα συμφωνηθεί μεταξύ των δύο (2) συμβαλλομένων. Τυχόν αύξηση του τιμήματος στην νέα σύμβαση κατ αναλογία ως προς τη διάρκεια αυτής συγκριτικά με το τίμημα της αρχικής σύμβασης κατ αντίστοιχη αναλογία, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μεγαλύτερη ποσοστιαία από το Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της ΕΣΥΕ. Εμπιστευτικό 16

17 6 Προϋπολογισμός έργου Ο προϋπολογισμός του έργου είναι ,00 (είκοσι πέντε χιλιάδες Ευρώ). Στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 7 Τόπος παράδοσης αγαθών, εκτέλεσης εργασιών Χρονοδιάγραμμα Παραδόσεων. 1. Ο τόπος παράδοσης των ζητούμενων υπηρεσιών είναι οι εγκαταστάσεις της. 2. Το έργο θα πρέπει να παραδοθεί ως εξής: Κατά την έναρξη του έργου (χρόνος Τ) θα δοθούν οδηγίες στον Ανάδοχο για τις προσαρμογές που θα κριθούν απαραίτητες στο αρχικά υποβληθέν σχέδιό του και θα αρχίσει η εκ μέρους του Αναδόχου παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς την Εταιρεία όπως ζητείται στο Παράρτημα Ι. Σε χρόνο το αργότερο 1 μήνα από την έναρξη (Τ + 1) ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών εκπαίδευσης που ορίζονται στο Παράρτημα Ι. Για τον υπόλοιπο χρόνο του έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεχίσει την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και την ανάπτυξη κώδικα όπως προβλέπεται από την παρούσα πρόσκληση, την Τεχνική του Προσφορά και την τελική σύμβαση του έργου. 3. Ορίζονται δύο (2) φάσεις παραλαβής του Έργου, όπως περιγράφονται αναλυτικά κατωτέρω. Ως «Προσωρινή Παραλαβή» του έργου θεωρείται η ημερομηνία παράδοσης των ζητούμενων υπηρεσιών Τ + 1. Η «Προσωρινή Παραλαβή» γίνεται άπαξ. Ως «Οριστική Παραλαβή» του έργου θεωρείται η ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου και παράδοσης των ζητούμενων υπηρεσιών Τ + 4. Η «Οριστική Παραλαβή» γίνεται άπαξ. Για την πιστοποίηση των παραπάνω Φάσεων θα συντάσσονται σχετικά Πρωτόκολλα. 8 Τρόπος Πληρωμής Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει με τον παρακάτω τρόπο: Για το τίμημα που αφορά το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών, η πληρωμή θα γίνει σε τρεις (3) φάσεις, ως ακολούθως: Το 20% του συνολικού τιμήματος με την σύναψη της σύμβασης. Το 50% του συνολικού τιμήματος με την ολοκλήρωση της προσωρινής παραλαβής και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου. Το υπόλοιπο 30% του συνολικού τιμήματος με την ολοκλήρωση της οριστικής παραλαβής και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου. 9 Γενικοί Όροι Συμμετοχής 1. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού και μόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Η συμμετοχή του στο Διαγωνισμό και σε κάθε φάση της διαδικασίας αυτού συνεπάγεται πλήρη αποδοχή εκ μέρους του Εμπιστευτικό 17

18 υποψηφίου των όρων διενέργειας του Διαγωνισμού καθώς και του τεύχους Διαγωνισμού στο σύνολό του, εκτός εάν στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα, τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης προκειμένου να αξιολογηθούν. 2. Η Εταιρεία δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της σύμβασης και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεμία υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους υποψηφίους. 3. Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται ουδεμίας αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων, που αναφέρονται στην παρούσα, Φακέλων Υποψηφιότητας κλπ. 4. Όλοι οι όροι του Διαγωνισμού θεωρούνται ουσιώδεις επί ποινή ακυρότητας της υποψηφιότητας των ενδιαφερομένων, τυχόν δε παραβίασή τους από τους υποψηφίους οδηγεί σε αποκλεισμό τους από το Διαγωνισμό. 5. Σε περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας από κοινοπραξίες εταιρειών, ή υπό σύσταση κοινοπραξίες που υποβάλλουν από κοινού υποψηφιότητα, όλα τα μέλη τους ευθύνονται έναντι της Εταιρείας αλληλεγγύως και εις ολόκληρο. 6. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται, εφόσον το επιθυμεί, να κάνει ενδεικτικούς ελέγχους επαλήθευσης όλων των στοιχείων, που θα υποβληθούν. 7. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι προτίθενται να αναθέσουν τμήμα της σύμβασης υπεργολαβικά σε τρίτους, υποχρεούνται να το αναφέρουν στην υποψηφιότητά τους, καθορίζοντας τα τμήματα αυτά, χωρίς αυτό να επηρεάζει την έκταση της ευθύνης του Αναδόχου. Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει γραπτή συναίνεση της Εταιρείας, όπου θα αναγράφεται ρητώς η αποδοχή του εκάστοτε Υπεργολάβου. Όλοι οι όροι του Διαγωνισμού θεωρούνται ουσιώδεις επί ποινή ακυρότητας της προσφοράς των ενδιαφερομένων, τυχόν δε παραβίασή τους από τους υποψηφίους ή διατύπωσης επιφυλάξεων ή αιρέσεων ή όρων κατά την υποβολή της προσφοράς, οδηγεί σε αποκλεισμό τους από το Διαγωνισμό. 10 Απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Οι υποψήφιοι οφείλουν να καταθέσουν με το Φάκελο υποψηφιότητάς τους, υπεύθυνη δήλωση πλήρους συμμόρφωσης με τα ζητούμενα στα άρθρα 2 και 3 και στο Παράρτημα Ι της παρούσας. 11 Διαδικασία κατάθεσης υποψηφιοτήτων στο Διαγωνισμό. 1. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Αθήνα, στα γραφεία της Εταιρείας (Λεωφόρος Αθηνών 110, Αθήνα). 2. Η κατάθεση των υποψηφιοτήτων γίνεται από τους υποψηφίους αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην Κεντρική Γραμματεία της, (Λεωφόρος Αθηνών 110, Αθήνα), υπόψη Τμήματος Διαχείρισης Υλικού & Εμπιστευτικό 18

19 Λογισμικού. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για την εμπρόθεσμη παραλαβή της υποψηφιότητας ή για το περιεχόμενο των φακέλων, που τη συνοδεύει. 3. Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού δύναται, ωστόσο, να καλέσει τους υποψηφίους να διευκρινίσουν τα υποβληθέντα έγγραφα και πιστοποιητικά. 4. Εκπρόθεσμες προσφορές δεν γίνονται δεκτές σε καμία περίπτωση από την Εταιρεία, επιστρέφονται δε στους αποδέκτες τους, χωρίς να ανοιχθούν, ακόμη και εάν η καθυστέρηση οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, εκτός εάν η κατάθεση των υποψηφιοτήτων, που έχει ήδη αρχίσει κατά την καθορισμένη ημέρα και ώρα, συνεχίζεται χωρίς διακοπή μέχρι και την υποβολή όλων των υποψηφιοτήτων. Για το εμπρόθεσμο της κατάθεσης της υποψηφιότητας λαμβάνεται υπ όψη η ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της υποψηφιότητας στην Υπηρεσία, που αναφέρεται στο άρθρο 1 της παρούσας και όχι η ημερομηνία αποστολής της υποψηφιότητας μέσω ταχυδρομείου ή courier. 12 Τύπος υποψηφιοτήτων Οι υποψηφιότητες κατατίθενται σε κυρίως φάκελο κλειστό και σφραγισμένο με τη σφραγίδα του υποψηφίου, στον οποίο αναγράφονται τα ακόλουθα: «Προσφορά για το Διαγωνισμό Επιλογή Τεχνικού Συνεργάτη για την Ανάπτυξη του Νέου WWW Site του Ομίλου» «Διαγωνιζόμενος» (Πλήρης επωνυμία υποψηφίου, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και φαξ). «Αντίκλητος» (Πλήρης επωνυμία αντικλήτου, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και φαξ). «Αποδέκτης»: Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε., Κεντρική Γραμματεία, (Λεωφόρος Αθηνών 110, Αθήνα), τηλ , fax: Τη σημείωση: «Υπόψη Τμήματος Διαχείρισης Υλικού & Λογισμικού». 1. Οι υποψηφιότητες κατατίθενται κατά τα ως άνω σε ένα έντυπο πρωτότυπο και ένα απλό έντυπο αντίγραφο καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή. Διευκρινίζεται ότι το αντίγραφο περιλαμβάνεται στον αντίστοιχο υπο-φάκελο και φέρει την ένδειξη «Αντίγραφο». Ειδικότερα, κάθε φάκελος θα συνοδεύεται από μαγνητικό ή οπτικό μέσο ηλεκτρονικής αποθήκευσης με το περιεχόμενό του. 2. Σε περίπτωση ομίλου, σύμπραξης, κοινοπραξίας εταιρειών, υπό σύσταση κοινοπραξίας και εν γένει περισσοτέρων του ενός προσώπων, φυσικών ή νομικών, που υποβάλλουν από κοινού υποψηφιότητα, πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και διεύθυνση, καθώς και ο αριθμός τηλεφώνου και φαξ, όλων των ανωτέρω. 3. Ο κυρίως αυτός Φάκελος περιέχει δύο ανεξάρτητους, κλειστούς και σφραγισμένους με τη σφραγίδα του υποψηφίου υπο-φακέλους και στους οποίους αναγράφονται το όνομα ή η επωνυμία του διαγωνιζομένου και ο τίτλος του υπο-φακέλου, με την ονομασία: a. «Υπο-φάκελος Α- Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει: την Τεχνική προσφορά του Υποψηφίου b. «Υπο-φάκελος Β- Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει: Εμπιστευτικό 19

20 τον πίνακα του Παραρτήματος Ι με την συνοπτική οικονομική προσφορά του υποψηφίου, 4. Η οικονομική προσφορά των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με τον πίνακα του Παραρτήματος Ι και θα υποβάλλεται σύμφωνα με τα στα άρθρα 3 και 12 οριζόμενα. 5. Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων (κυρίως φακέλου και υπο-φακέλων) που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν, χωρίς να αφήσουν ίχνη. 13 Διαδικασία Εξέτασης Υποψηφιοτήτων. 1. Ο Έλεγχος της Τεχνικής Προσφοράς των Υποψηφίων (Υπο-φάκελος Α) και της Οικονομικής Προσφοράς (Υπο-φάκελος Β), γίνεται από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, μόνης αρμόδιας για το άνοιγμα των εν λόγω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα Προκήρυξη. 2. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού σε κλειστή συνεδρίαση ελέγχει, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα, κατά πόσον οι υποψήφιοι πληρούν όλες τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα. 3. Ακολουθεί συνολική αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων σύμφωνα με τα προδιαγραφέντα στα άρθρα 2 & 3 και στο Παράρτημα Ι της παρούσας, την τεχνική τους πρόταση και την οικονομική τους προσφορά. 4. Η επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα, επίσκεψης στους χώρους/εγκαταστάσεις που πρόκειται να παραχωρηθούν από τους υποψηφίους για τη φιλοξενία του Disaster Recovery Site της EXAE, κατά τη Φάση της εξέτασης των προσφορών των υποψηφίων. 5. Οι τιμές της Οικονομικής Προσφοράς, που θα δοθούν από τους διαγωνιζόμενους, αποτελούν την πλήρη αποζημίωσή τους για τις Υπηρεσίες, που αναφέρονται στην παρούσα. 6. Τεκμαίρεται ότι, για τον προσδιορισμό της οικονομικής προσφοράς οι διαγωνιζόμενοι έχουν συνυπολογίσει και λάβει υπόψη όλες τις δαπάνες για τις αμοιβές του προσωπικού και των συνεργατών του Αναδόχου (συμπεριλαμβανομένων και των υπερωριών εργασίας αυτών), που θα απασχοληθούν και κάθε μορφής έξοδα, που θα απαιτηθούν, για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας, καθώς και όλες τις δαπάνες για φόρους, εισφορές, τέλη, κρατήσεις, κόστη ασφαλιστικής κάλυψης και λοιπά κόστη, με τα οποία τυχόν βαρύνεται ο Ανάδοχος, σύμφωνα με τη Σύμβαση, όπως επίσης και τα γενικά έξοδα και το όφελός του. 7. Η Εταιρεία βαρύνεται με τον οφειλόμενο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) επί των εκάστοτε πληρωτέων ποσών. 8. Ο υποψήφιος με την συνολικά καλύτερη προσφορά θα είναι ο υποψήφιος Ανάδοχος, με την προϋπόθεση του ελέγχου της ορθότητας της προσφοράς και της έγκρισης της διαδικασίας από τα αρμόδια όργανα της εταιρείας. 9. Πριν από την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά/ στοιχεία, που ζητούνται στο άρθρο 9 της παρούσας. Εμπιστευτικό 20

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου:

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό Διαγωνισμό Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 85.650,30 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικοί όροι διενέργειας του Διαγωνισμού 1. Υποχρεωτικοί Όροι Όλοι οι περιεχόμενοι στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και στα σχετικά Παραρτήματα όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 88.155,90 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα, σήμερα, την.., μεταξύ αφενός: A. Της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, με έδρα την Αθήνα, οδός Πειραιώς 132, Αθήνα Τ.Κ. 118 54, με αριθμό φορολογικού μητρώου 099441906,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις. Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601

Διευκρινίσεις. Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601 Διευκρινίσεις Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601 Διευκρίνιση 1. Το πρότυπο CERIF στο οποίο αναφέρεστε στη διακήρυξη και με το οποίο ζητείτε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΑΛ46ΨΖΣ4-ΥΒ4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. +30 210 772 1348, +30 210 772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/ ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/12.05.2015 ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών Λεωφ. Συγγρού 49 117 43 Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Έργο : «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, Αρχειοθέτησης και Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δομημένης Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΑΔΑ: ΒΣΠ96ΣΙ-ΕΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Δεκεμβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15287 / A2-7805 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 28/06/2016 Αρ. Πρωτ: 16077 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση για τη δημιουργία πιστών αντιγράφων από ηλεκτρονικό εξοπλισμό της Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ (7.200,00 ) πλέον Φ.Π.Α Στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας

ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας Στην Αθήνα, σήμερα,, ημέρα, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων μερών: αφενός μεν της ανώνυμης εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΘΗΝΑ, 11.4.2012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΘΗΝΑ, 11.4.2012 ΑΘΗΝΑ, 11.4.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Ιωνίας αρ. 200 & Ιακωβάτων 61 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ιωάννα Παπαδοπούλου ΤΗΛ. 210 2112000-9 ΦΑΞ: 210 2112020-1 Email: eyd@eede.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΔΑ: 6ΩΙΘ6ΣΙ-Α6Ζ Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 1204 / A2-578 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α.Π.: 673 Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια Νέου Καπέλου Λυκοπούλου της Προσκοπικής Στολής Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.) προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗ- ΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA) ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑ- ΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτική Πρωτοβουλία. Leader +

Κοινοτική Πρωτοβουλία. Leader + Κοινοτική Πρωτοβουλία Leader + ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Τ.Π. Κ.Π. LEADER+ Η Ανώνυµη Αναπτυξιακή Εταιρία ΟΤΑ «ηµοσυνεταιριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στην Τρίπολη σήμερα την 31 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη του έτους 2013, οι πιο κάτω Συμβαλλόμενοι:

Στην Τρίπολη σήμερα την 31 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη του έτους 2013, οι πιο κάτω Συμβαλλόμενοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Τρίπολη: 31-12-2013 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΠ: 26370 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΝΑΡΚΑ ΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλανδρίου.» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 10.000,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ THΣ EΠA ATTIKHΣ A.E. ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S11/052016 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό ιαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου:

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό ιαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό ιαγωνισμό Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: «Κατασκευή Παροχετευτικών Αγωγών και Μικροεπεκτάσεων ικτύου Χαμηλής Πίεσης έως 4 Bar στο Νομό Αττικής» Kωδικός ιαγωνισμού:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Για την υποστήριξη στον σχεδιασµό και εφαρµογή συστήµατος διαχείρισης ποιότητας, κατά τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001 : 2008» Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΟΛΟΣ: 8-5-2015 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:41682 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Πληροφορίες: Μαρία Κουνελάκη Αθήνα, 6/8/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΜΕ ΦΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΜΕ ΦΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πρόχειρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη 14-10- 2014 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1428/

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1428/ Ανοικτός Δηµόσιος Διεθνής Διαγωνισµός για την επιλογή Αναδόχου του έργου µε τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» του Ε.Π. «Διοικητική

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Επιμελητηρίου Ηρακλείου & ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 27/12/2016 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 27433 ΘΕΜΑ : «Ανοιχτή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε εταιρία παροχής υπηρεσιών Ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/28.04.2016 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 4/2016 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 10 Ιουλίου 2012 Α.Π. : 538

Αθήνα 10 Ιουλίου 2012 Α.Π. : 538 Κότσικα 4, 104-34 Αθήνα Τηλ: 210 3646 754-6, 3639 878 Fax : 210 3646 306, 3628 017 URL: www.pedattikis.gr E- Mail: info@pedattikis.gr Αθήνα 10 Ιουλίου 2012 Α.Π. : 538 Επιλογή Project Manager προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αριθ.πρωτ ΔΙΟΙΚ/Β/11349 & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ.ΓΕΜΗ 58231 004000 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ήµος Πάρου ιεύθυνση Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 8 ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔAΠΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΔΜΗΕ ΑΕ.

ΤΕΥΧΟΣ 8 ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔAΠΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΔΜΗΕ ΑΕ. ΤΕΥΧΟΣ 8 ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔAΠΜ 41701 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΔΜΗΕ ΑΕ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ηλεκτρονικοί Πλειστηριασμοί 1. Γενικό πλαίσιο ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. Πρ. 839 Αθήνα, 20-10-2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Στο πλαίσιο της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεία 21 ου αιώνα) Η Μετάβαση : Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 3: ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Α.Σ. ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 3: ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Α.Σ. ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 3: ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Α.Σ. ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: 30) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Τοπικό Σχέδιο Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία της δικτυακής πύλης του προγράμματος του έργου La Bottega II ΚΑΛΕΙ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία της δικτυακής πύλης του προγράμματος του έργου La Bottega II ΚΑΛΕΙ Κεντρικό: Δημ. Υψηλάντου 8 & Μαιζώνος, Πάτρα, Τ.Κ. 26222 Υποκατάστημα: 28ης Οκτωβρίου 54, Πύργος, Τ.Κ. 27100 Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210 37169 e mail: aepde@aepde.gr, website: www.aepde.gr

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αγ. Δέκα, 29/08/2014 ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 2014-2015» Ενδεικτικό ποσό μετά τον υπολογισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. πρ. 838 Αθήνα, 20-10-2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Στο πλαίσιο της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεία 21 ου αιώνα) Η Μετάβαση : Επιμόρφωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αθήνα, 20.6.2014 Αρ. Πρωτ.: 16552 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 2. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003338632 2015-11-19

15PROC003338632 2015-11-19 15PROC003338632 2015-11-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Κάλυμνος 18/11/2015 Αρ. Πρωτ. - 967 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Κτίριο Σχολής Δυτών Καλύμνου Κάλυμνος, 852 00 Τηλ.:22430

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 3 Οκτωβρίου 2016 Κύριοι, Θέμα: Διαγωνισμός αρ. 111/2016 για εξεύρεση Αρχιτεκτονικού Γραφείου ως συνεργάτη/σύμβουλου για τις ανάγκες ανακαίνισης / επιδιόρθωσης κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΟΛΘ ΑΕ, ΕΤΟΥΣ 2016

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΟΛΘ ΑΕ, ΕΤΟΥΣ 2016 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ 58231.004000 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (μικροδεμάτων), ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ Δ/ΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε., ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ Στην Αθήνα σήμερα την 29 η του μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτημα 1: Στην προκήρυξη σας στην ενότητα εμπειρία σε συναφή έργα αναφέρετε (σελ. 25. παρ.β2):

Ερώτημα 1: Στην προκήρυξη σας στην ενότητα εμπειρία σε συναφή έργα αναφέρετε (σελ. 25. παρ.β2): Διευκρινίσεις επί των ερωτημάτων που τέθηκαν από τους Υποψηφίους Αναδόχους του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α.Α. Μελέτης: 142/2015 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Αρ. Διαγωνισμού 17/2012) Αρ. Πρωτ.920000/849-12 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για το έργο: «Ανασχεδιασμός Διεργασιών και Αναδιοργάνωση Νοσοκομείου»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για το έργο: «Ανασχεδιασμός Διεργασιών και Αναδιοργάνωση Νοσοκομείου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23/12/2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3 Ταχ. Κώδικας: 115 21, Αθήνα Πληροφορίες: κ. Παιδή e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Σέρρες 15/11/2016 Αριθμ.Πρωτ.: 7261 TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓNΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ.23210 49239,49168 - FAX: (23210) 49251 Email:

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ », η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του

Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ », η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ερωτήσεις και απαντήσεις για τον ανοικτό διαγωνισμό «Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

GR-Αθήνα: Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 2010/S 207-316127 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες

GR-Αθήνα: Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 2010/S 207-316127 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:316127-2010:text:el:html GR-Αθήνα: Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 2010/S 207-316127 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 10730α Αθήνα, 11/06/2013

Αρ. Πρωτ.: 10730α Αθήνα, 11/06/2013 Αρ. Πρωτ.: 10730α Αθήνα, 11/06/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Nησιών Περιοχή Ρόδου Αυστραλίας 108, Ρόδος, ΤΚ 85100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΑΕ/.././. / Στον Ρόδο σήμερα την.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη, 16/03/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη, 16/03/2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη, 16/03/2016 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Διεύθ. : 1ο χιλ. Μυτιλήνης Λουτρών Α.Π.: οικ.

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικές ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές της παραπάνω υπηρεσίας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας ανακοίνωσης

Αναλυτικές ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές της παραπάνω υπηρεσίας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας ανακοίνωσης ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ ΛΕΥΚΙΜΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Δαδιά Τ.Κ. 68400, Τ.Θ. 1413 Τηλ.: 2554032202 Fax: 2554032248 Email: fddadias@yahoo.gr Πληροφορίες: Στ. Τσιαντικούδης Δαδιά, 07 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 «Δομή Φιλοξενίας και Στήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων με Υψηλή Εμπορική Ελκυστικότητα και Προστιθέμενη Αξία στον Κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ.

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΣΗΣΗΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :ΥΣΗΚ ΤΜΗΜΑ : ΤΘ Ταχ. Δ/νση : ΜΑΡΓΑΡΟΠΥΛΟΥ 3 Τ. Κ : Πληροφορίες : ΤΖΕΚΗΣ Δ. Τηλ : 2310-599016 FAX : 2310599-140 e-mail: stathmarxis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 9 Ιουλίου 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Β / 9047 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ Π/Υ: 1.249.920 (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Λευκωσία, Απρίλιος 2015 Αρ. Διαγωνισμού 1/2015 Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ Αθήνα, 4/12 /2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αριθμ. Πρωτ.: 16/4-12-2012 Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42 Τ.Κ. 106 78, Αθήνα Τηλέφωνο: 210-3303060 E - mail: epeksa@otenetr.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα,16 /02/10 Αρ. πρωτ.: 8117 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΕΚΑΕΞΑΣΕΛΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 11/08/2016 Αρ. Πρωτ: 19853 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής υπηρεσιών με απευθείας ανάθεση για τη δημιουργία Κέντρου Διαιτησίας στο ΤΕΕ συνολικού ποσού δέκα χιλιάδων Ευρώ (10.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:152940 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια εκτυπώσεις διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα