ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ WEB SITE ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Αύγουστος 2011

2

3 Περιεχόμενα 1 Γενικά Αντικείμενο Διαγωνισμού Τεχνική Περιγραφή Αντικειμένου Γενικά Πληροφοριακή ενότητα Ιστορικό Παραδείγματα Πληροφορίες, κοινό και στόχοι site Εικαστικό μέρος Φάσεις έργου και απαιτήσεις Μοντέλο υλοποίησης Ζητούμενες υπηρεσίες Υποβοήθηση εκμάθησης της πλατφόρμας Liferay Portal Βέλτιστες πρακτικές σχεδίασης και ανάπτυξης site Βέλτιστες πρακτικές ανάπτυξης κώδικα Εφαρμογή εικαστικής πρότασης στην πλατφόρμα Liferay Υλοποίηση τμήματος της απαιτούμενης λειτουργικότητας Επιπλέον υπηρεσίες που μπορεί να απαιτηθούν Περιεχόμενα Τεχνικής Προσφοράς Υποχρεώσεις Αναδόχου Διάρκεια Σύμβασης Προϋπολογισμός έργου Τόπος παράδοσης αγαθών, εκτέλεσης εργασιών Χρονοδιάγραμμα Παραδόσεων Τρόπος Πληρωμής Γενικοί Όροι Συμμετοχής Απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής στο Διαγωνισμό Διαδικασία κατάθεσης υποψηφιοτήτων στο Διαγωνισμό Τύπος υποψηφιοτήτων Διαδικασία Εξέτασης Υποψηφιοτήτων Παροχή εγγράφων και πληροφοριών Εγγυητικές Επιστολές Ποινικές ρήτρες Εμπιστευτικό 3

4 17 Στελέχωση ομάδας έργου Εμπιστευτικότητα Πνευματικά δικαιώματα Μελλοντικές επεκτάσεις Τροποποίηση/ακύρωση πρόσκλησης υποβολής προσφορών Χρόνος ισχύος προσφορών Κατακύρωση έργου Επίλυση διαφορών Παραρτήματα Παράρτημα Ι: Πίνακας συμπλήρωσης οικονομικής προσφοράς Παράρτημα ΙΙ: Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης Εμπιστευτικό 4

5 1 Γενικά Αναθέτουσα Εταιρεία Σκοπός Διαγωνισμού H εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού και Καταχώρησης (εφεξής χάριν συντομίας Όμιλος ή ή Εταιρεία), βρίσκεται στη διαδικασία σχεδιασμού και ανάπτυξης ενός νέου Web Site του Ομίλου, το οποίο πρόκειται να αντικαταστήσει τα υφιστάμενα Web sites της. Με στόχο τη βέλτιστη χρήση ανθρώπινων και άλλων πόρων στο συγκεκριμένο Έργο, ο Όμιλος έχει επιλέξει να συνεργαστεί για μέρος της ανάπτυξης του νέου Web Site με εξωτερικό Συνεργάτη και ειδικότερα σε ό,τι αφορά παροχή υπηρεσιών συμβούλου προς την, που αφορούν στην πλατφόρμα Liferay Portal. Υπηρεσία στην οποία κατατίθενται οι υποψηφιότητες Κεντρική Γραμματεία, Λ. Αθηνών 110, Αθήνα Φάσεις/Στάδια Διαγωνισμού Στο παρόν τεύχος περιέχονται οι λειτουργικές προδιαγραφές του έργου, οι βασικοί όροι και απαιτήσεις καθώς και πληροφορίες για τον τρόπο σύνταξης των προσφορών. Οι υποψηφιότητες στον παρόντα Διαγωνισμό θα αξιολογηθούν σε μία φάση, με τα ακόλουθα στάδια: Συμμόρφωση των υποψηφίων με τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς και τις ζητούμενες υπηρεσίες (όπως αναλύονται στα άρθρα 2 & 3 και στο Παράρτημα Ι της παρούσας). Προτεινόμενη τεχνική λύση. Οικονομική προσφορά. Ρητά αναφέρεται ότι ο παρών διαγωνισμός δεν διέπεται από οποιαδήποτε διάταξη αφορά τις προμήθειες του δημοσίου. Προθεσμία κατάθεσης υποψηφιοτήτων Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, προκειμένου να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό, υποβάλλοντας υποψηφιότητα. Η υποψηφιότητα στο Διαγωνισμό, μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία που ζητούνται στην παρούσα προκήρυξη, πρέπει να κατατεθούν (σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσας) στην Υπηρεσία που αναφέρεται στο άρθρο 1 της παρούσας και μέχρι την 16:00 της 09/09/2011, ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Γλώσσα Η υποψηφιότητα στο Διαγωνισμό, καθώς και κάθε παροχή πληροφορίας, αλληλογραφία, γνωστοποίηση, υποβολή ένστασης, αίτησης, κλπ. από και προς την Εταιρεία, διατυπώνονται εγγράφως, στην ελληνική γλώσσα. Τεχνικοί όροι, που δεν μπορούν να αποδοθούν στην Ελληνική, είναι δυνατό να αναγράφονται στην Αγγλική. Τυχόν εγχειρίδια ή άλλο έντυπο υλικό, που συνοδεύει το φάκελο υποψηφιότητας, εφόσον είναι στην Αγγλική γλώσσα, δεν χρειάζεται να μεταφραστούν. Εμπιστευτικό 5

6 2 Αντικείμενο Διαγωνισμού Το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η παροχή υπηρεσιών συμβούλου από τον επιλεγέντα ανάδοχο («Τεχνικό Συνεργάτη») προς την, σε τεχνικά θέματα που αφορούν στην πλατφόρμα Liferay Portal. 3 Τεχνική Περιγραφή Αντικειμένου 3.1 Γενικά Ο Όμιλος Εταιρειών «Ελληνικά Χρηματιστήρια», στη συνέχεια αναφερόμενος ως, βρίσκεται στη διαδικασία σχεδιασμού και ανάπτυξης ενός νέου Web Site του ομίλου, το οποίο θα αντικαταστήσει τα υφιστάμενα σήμερα Web sites του. Ο Όμιλος, με εσωτερική του διαδικασία και κριτήρια, έχει επιλέξει να χρησιμοποιήσει για τους παραπάνω σκοπούς την πλατφόρμα Liferay Portal (http://www.liferay.com/). Με στόχο τη βέλτιστη χρήση ανθρώπινων και άλλων πόρων σε αυτό το έργο, η έχει επιλέξει να συνεργαστεί με έναν εξωτερικό Συνεργάτη ο οποίος θα επιλεγεί μέσα από τη διαγωνιστική διαδικασία που εξηγείται στη συνέχεια. Στον Τεχνικό Συνεργάτη θα ανατεθεί να παράσχει προς τον Όμιλο μια σειρά από υπηρεσίες συμβούλου, με βασικούς στόχους: Την εν γένει διευκόλυνση και επιτάχυνση του έργου. Την υποβοήθηση των διαδικασιών ενσωμάτωσης της επιλεγείσας τεχνολογίας στον Όμιλο. Την βελτίωση της αισθητικής και λειτουργικής ποιότητας του αποτελέσματος. Την τήρηση βέλτιστων πρακτικών στην ανάπτυξη κώδικα. 3.2 Πληροφοριακή ενότητα Ιστορικό Τα στοιχεία αυτής της ενότητας είναι καθαρά πληροφοριακού χαρακτήρα και έχουν σκοπό να βοηθήσουν τους υποψήφιους στην κατανόηση του έργου. Η είναι όμιλος εταιρειών. Περιλαμβάνει τις εταιρείες «Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.», «Εταιρεία Εκκαθάρισης Α.Ε.» και «Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης Α.Ε.». Σήμερα, η διαθέτει δύο διαφορετικά κύρια Web Sites, τα και 1 Το πρώτο από αυτά, το ήταν παραδοσιακά το κυρίως site του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Έχει φτιαχτεί στη δεκαετία του 1990, χρησιμοποιώντας τεχνολογία ASP. Όπως γίνεται φανερό από μια επίσκεψη στο site, συγκρινόμενο με τα σύγχρονα πρότυπα κατασκευής Web Sites και με sites άλλων χρηματιστηρίων, το ase.gr δεν παρακολούθησε τις εξελίξεις, τόσο σε θέματα εικαστικού σχεδιασμού, όσο και σε θέματα λειτουργικότητας. Επιπλέον, λόγω της τεχνολογικής του υποδομής, το ase.gr είναι 1 Πέραν των δύο κυρίως sites, υπάρχει μια σειρά από «microsites» που έχουν φτιαχτεί για λόγους promotion. Το ζητούμενο στην νέα κατάσταση είναι αυτά τα microsites να συνεχίσουν να υποστηρίζονται ως ξεχωριστές περιοχές περιεχομένου του ενιαίου νέου site, αλλά να μπορούν να ενσωματωθούν στο look-n-feel του κυρίως site. Νέα microsites με το δικό τους promotional L&F μπορούν να φτιαχτούν στο μέλλον, με σκοπό όμως να ενσωματώνονται κι αυτά αργότερα στο κυρίως site. Τα microsites είναι εκτός της εμβέλειας του παρόντος διαγωνισμού. Εμπιστευτικό 6

7 δύσκολο να συνεχίσει να συντηρείται και έτσι η επιλογή του Ομίλου είναι το site αυτό να παροπλιστεί, μεταφέροντας τη σημερινή του λειτουργικότητα σε νέα υποδομή, βασιζόμενη στην πλατφόρμα Liferay. Το δεύτερο από τα παραπάνω sites, το φτιάχτηκε κυρίως ως site του Ομίλου. Είναι κατά πολύ νεότερο του ase.gr (2007) και, σε αντίθεση με αυτό, βασίζεται σε τεχνολογίες CMS και συγκεκριμένα στο λογισμικό Joomla! Παρόλα αυτά, η συγκεκριμένη πλατφόρμα (Joomla!) υστερεί σε κάποια χαρακτηριστικά. Επιπλέον, η λειτουργία του helex.gr ως ενός δεύτερου site εμβελείας Ομίλου, αλλά και η ευκολία με την οποία μπορεί, λόγω δυνατοτήτων CMS, να προστεθεί σε αυτό νέο περιεχόμενο, έχει καταλήξει σε μια πολυδιάσπαση του περιεχομένου μεταξύ των δύο sites (ase.gr και helex.gr) με τρόπο τελικά μη λειτουργικό για τον Όμιλο. Για τους παραπάνω λόγους, η έχει προκρίνει τη συνένωση των δύο sites σε ένα νέο, το οποίο θα βασίζεται στην πλατφόρμα Liferay, την οποία έχει επιλέξει μετά από διεξοδική διαδικασία ανάλυσης και σύγκρισης των χαρακτηριστικών διαφόρων υποψηφίων λύσεων. Η σκοπεύει να μεταφέρει στην νέα πλατφόρμα Liferay το σύνολο του σημερινού περιεχομένου και της λειτουργικότητας των ase.gr και helex.gr. Παράλληλα προς τούτο, η μετάβαση στην νέα πλατφόρμα θα συνοδευτεί και από μια μεγάλη αλλαγή και αναδιοργάνωση στο πώς αυτό το περιεχόμενο θα οργανώνεται, θα κατανέμεται και θα εμφανίζεται στις σελίδες του νέου site Παραδείγματα Προκειμένου οι υποψήφιοι να διαμορφώσουν μια εικαστική και λειτουργική αντίληψη για το πώς θα μπορούσε να είναι δομημένο ένα σύγχρονο χρηματιστηριακό site, από την πλευρά της ενθαρρύνονται στο να εξετάσουν διάφορα τρίτα sites και το πώς αυτά είναι «στημένα» από εικαστικής και λειτουργικής άποψης. Ενδεικτικά και μόνο (ο κατάλογος κάθε άλλο παρά είναι πλήρης), οι υποψήφιοι μπορούν να εξετάσουν τα: Χρηματιστήριο του Λονδίνου (http://www.londonstockexchange.com/), Γερμανικό Χρηματιστήριο (http://deutsche-boerse.com/), Χρηματιστήριο του Όσλο (http://www.oslobors.no/ob_eng/), Ελβετικό Χρηματιστήριο (http://www.six-swiss-exchange.com/), καθώς και τα sites χρηματιστηρίων άλλων χωρών, όπως π.χ. της Πολωνίας ή και της Τουρκίας. Τα sites των Αμερικανικών χρηματιστηρίων NYSE Euronext (http://www.nyse.com/) και Nasdaq (http://www.nasdaq.com/), αν και είναι λιγότερο στο εικαστικό και προϊοντικό στυλ στο οποίο επιθυμεί να κινηθεί ο Όμιλος στο νέο του site, περιέχουν κι αυτά αξιόλογα παραδείγματα εργαλείων και λειτουργικότητας που είναι επιθυμητή Πληροφορίες, κοινό και στόχοι site Ο όμιλος είναι ιδιωτική εταιρεία, που λειτουργεί κάτω από την θεσμική ομπρέλα του Εθνικού και του Κοινοτικού Δικαίου και υπό την κανονιστική εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στο πυρήνα του χρηματιστηρίου βρίσκεται μία συναλλακτική μηχανή (πλαισιωμένη από το κατάλληλο θεσμικό υπόβαθρο), η οποία δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αποτείνονται στον ιδιωτικό τομέα προκειμένου να αντλήσουν επενδυτικά κεφάλαια. Εμπιστευτικό 7

8 Πέριξ της υποστήριξης της καθαρά συναλλακτικής δραστηριότητας, ο όμιλος ασκεί και μια σειρά από λιγότερο ευρέως αναγνωρισμένες δραστηριότητες, όπως διάχυση πληροφοριών, εκκαθάριση συναλλαγών και φύλαξη των τίτλων σε άυλη μορφή (Αποθετήριο). Το Χρηματιστήριο διαθέτει στο κοινό μια σειρά από προϊόντα πληροφορίας, από τα οποία άλλα είναι δωρεάν και άλλα πωλούνται έναντι αντιτίμου. Το κοινό στο οποίο απευθύνεται το νέο site θα ανήκει σε μια από τις παρακάτω κυρίως κατηγορίες επισκεπτών που, με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, σχετίζονται με τις παραπάνω ιδιότητες και δραστηριότητες της : Τυχαίος επισκέπτης Τελικός επενδυτής (ή ενδιαφερόμενος) Εισηγμένη εταιρεία (ή εταιρεία ενδιαφερόμενη για εισαγωγή) Μέλος του ΧΑ ή του ΧΠΑ (χρηματιστηριακή εταιρεία) Διανομέας πληροφορίας Μέτοχος της Δημοσιογράφος ή άλλο μέλος του Τύπου Το νέο site θα πρέπει να απευθύνεται με ειδικό τρόπο στην καθεμιά από τις παραπάνω κατηγορίες επισκεπτών ως εξής: Τυχαίος επισκέπτης: στόχος του site είναι να δώσει με μια ματιά στον τυχαίο επισκέπτη την τρέχουσα εικόνα της αγοράς και ενδεχομένως πληροφορία που θα είναι ενδιαφέρουσα (ανακοινώσεις εισηγμένων κλπ.). Σε δεύτερο επίπεδο, το site θα πρέπει να μπορεί να δώσει στον τυχαίο επισκέπτη εκπαιδευτικό υλικό που να αφορά το θεσμικό πλαίσιο, τους βασικούς κανόνες λειτουργίας των αγορών του ΧΑ, αλλά και ενδιαφέρον πολυμεσικό υλικό όπως π.χ. εκπαιδευτικά videos κλπ. Τελικός επενδυτής: στόχος του site είναι να δώσει στον τελικό επενδυτή μια σειρά από εργαλειακού χαρακτήρα σελίδες με δεδομένα και επιλογές που θα τον βοηθήσουν στην αναζήτηση στοιχείων. Η δραστηριότητα αυτή δεν θα είναι εμπορική και δεν θα περιέχει ειδησεογραφικό τμήμα ούτε άλλες υπηρεσίες όπως π.χ. χαρτοφυλάκια κλπ., διαχωρίζοντας έτσι το site του ΧΑ από τα sites των διάφορων ειδησεογραφικών ή/και επενδυτικών εταιρειών. Παρόλα αυτά, στόχος είναι να υπάρχει πρόσβαση του επενδυτή στο site με username/password για την εξατομίκευση πληροφορίας που ο χρήστης θα θέλει να βλέπει, αλλά και για την τυχόν αγορά συγκεκριμένων προϊόντων πληροφορίας. Εισηγμένη εταιρεία: το site θα πρέπει να δίνει στις εισηγμένες εταιρείες μια εργαλειακού τύπου συλλογή σελίδων με ιδιαίτερα στοιχεία και υπηρεσίες για την καθεμιά από αυτές. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των σελίδων θα είναι ιδιωτικές με προστασία πρόσβασης (username/password). Μέλος ΧΑ: όμοια, για τα μέλη θα πρέπει να περιλαμβάνεται μια σειρά από εργαλεία, λογισμικό και υπηρεσίες που θα διευκολύνουν την δραστηριότητα του κάθε μέλους. Κι εδώ το μεγαλύτερο μέρος των σελίδων θα είναι ιδιωτικές με προστασία πρόσβασης. Διανομέας πληροφορίας: ισχύει ό,τι και για τα μέλη. Πρόκειται για εργαλειακού χαρακτήρα περιοχή του site, με ειδικές υπηρεσίες και λογισμικό, προσβάσιμη με username και password. Μέτοχος : στο συγκεκριμένο σημείο του site θα υπάρχει πληροφορία για τον Όμιλο και για τις δραστηριότητές του που αφορά τους ήδη μετόχους και τους Εμπιστευτικό 8

9 ενδιαφερόμενους. Πέραν τούτου, μπορεί να υπάρχει και περιορισμένης πρόσβασης περιοχή για τον κάθε μέτοχο, προκειμένου να τού παρέχονται υπηρεσίες. Τύπος: το site θα πρέπει στο συγκεκριμένο σημείο να συνοψίζει την πληροφορία που έχει ειδησεογραφική αξία (ενδεχομένως αφού υποστεί επεξεργασία από τον αναγνώστη-δημοσιογράφο). Σε σχέση με τις παραπάνω κατηγορίες κοινού, το νέο site θα πρέπει να: Προσελκύει περισσότερο από τα σημερινά sites. Πληροφορεί με πολύ καλύτερο τρόπο από τα σημερινά sites, όπου, αν και υπάρχει τεράστια ποσότητα πληροφορίας, αυτή είναι αδόμητη, δυσεύρετη και εν τέλει μη χρηστική. Εκπαιδεύει σε σχέση με τις δραστηριότητες και τις διαδικασίες του Χρηματιστηρίου. Προωθεί τις υπηρεσίες του Χρηματιστηρίου στο αντίστοιχο κοινό. Στις μετέπειτα φάσεις του έργου το νέο site θα πρέπει να μπορεί να διαμορφωθεί κατάλληλα ώστε να: Διαθέτει πολλαπλών επιπέδων memberships, ανάλογα με τις παραπάνω κατηγορίες χρηστών. Χειρίζεται με πιο «προϊοντικό» τρόπο τα διάφορα αντικείμενα πληροφορίας και να τα διαθέτει σε authenticated users. Υποστηρίζει λειτουργικότητα ηλεκτρονικού καταστήματος για τα προϊόντα αυτά που διατίθενται έναντι τιμήματος. Προφανώς, ο κατάλογος απαιτήσεων για το νέο site δεν τελειώνει εδώ και εκτείνεται πολύ περισσότερο από όσο ίσως θα είχε νόημα να αναφερθεί σε αυτήν την πληροφοριακή ενότητα. (Σημείωση: η πληροφοριακή ενότητα τελειώνει σε αυτό το σημείο). 3.3 Εικαστικό μέρος Το καθαρά εικαστικό μέρος του νέου site δεν αποτελεί τμήμα του παρόντος διαγωνισμού και θα δοθεί ως έργο σε εξωτερικό συνεργάτη της βάσει διαφορετικής διαγωνιστικής διαδικασίας. Η ενσωμάτωση της εικαστικής πρότασης που θα επιλεγεί στην πλατφόρμα Liferay αποτελεί τμήμα του έργου όπως αναλύεται στη συνέχεια. 3.4 Φάσεις έργου και απαιτήσεις Η πλήρης προδιαγραφή του έργου του νέου web site του Ομίλου θα προκύψει σε τρεις φάσεις ως εξής: 0. Σύντομος πιλότος με σκοπό την εκμάθηση από την πλευρά της των βασικών δυνατοτήτων της πλατφόρμας και με τελικό εσωτερικό παραδοτέο μικρό αριθμό σελίδων με στοιχειώδη λειτουργικότητα. 1. Αλλεπάλληλες εκδόσεις με περισσότερες σελίδες, κατηγοριοποίηση, ανανεούμενο και επαναχρησιμοποιούμενο περιεχόμενο (βασική λειτουργικότητα CMS) παράλληλα, ανάπτυξη βασικών portlets για τυπική λειτουργικότητα (δομημένες ανακοινώσεις, διαγράμματα, κλπ.). Έκδοση του πρώτου public version του site. 2. Σταδιακή ενσωμάτωση του συνόλου του σημερινού περιεχομένου και της υφιστάμενης λειτουργικότητας στο νέο site, ανάπτυξη λειτουργιών e-shop, ανάπτυξη Intranet site(s). Εμπιστευτικό 9

10 Σε κάθε σημείο θα προκύπτουν προδιαγραφές και απαιτήσεις για την επόμενη φάση. Στη Φάση 0 μπορεί να τεθεί απλώς ένα περίγραμμα απαιτήσεων, στη βάση του οποίου διενεργείται ο παρών διαγωνισμός. Αυτό εξηγείται αναλυτικότερα στη συνέχεια. 3.5 Μοντέλο υλοποίησης Επιλογή της είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του νέου Web Site να γίνουν στο μεγαλύτερο μέρος τους με εσωτερικούς πόρους. Παρόλα αυτά, η επιλογή ενός εξωτερικού συμβούλου κρίνεται απαραίτητη στο να μεγιστοποιηθεί η εκμετάλλευση των δυνατοτήτων τόσο της επιλεγείσας πλατφόρμας, όσο και του προσωπικού της που θα ασχοληθεί με το έργο. Βάσει του μοντέλου ανάπτυξης που έχει προκριθεί, η θα είναι ο κύριος του έργου και κάθε αντικειμένου (κώδικα, γραφικών, στυλ, κλπ.) που θα παραχθεί κατά τη διάρκεια αυτού. Επίσης, η τεχνογνωσία που θα αποκτηθεί κατά τη διάρκεια του έργου θα πρέπει να περάσει στην και να παραμείνει σε αυτήν. Συνεπώς, το μοντέλο ανάπτυξης δεν είναι τύπου «outsource», αλλά πλησιέστερα σε ένα μοντέλο «co-development», όπου τελικός αποδέκτης, κύριος και υπεύθυνος του έργου θα είναι η, ενώ ο Τεχνικός Συνεργάτης θα κληθεί να παίξει ρόλο καταλύτη για την όσο το δυνατόν ταχύτερη, πληρέστερη και ουσιαστικότερη ενσωμάτωση της νέας αυτής πλατφόρμας στην οικογένεια των προϊόντων για την ανάπτυξη και συντήρηση των οποίων ο Όμιλος βασίζεται στις δικές του δυνάμεις. 3.6 Ζητούμενες υπηρεσίες Ο Τεχνικός Συνεργάτης ως Ανάδοχος του έργου θα κληθεί να παράσχει τις παρακάτω υπηρεσίες: Υποβοήθηση των τεχνικών του Ομίλου στην εκμάθηση της πλατφόρμας Liferay και στην εξοικείωσή τους με αυτήν. Υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών σχεδίασης και διαχείρισης του site, λαμβανομένων υπόψη των ενσωματωμένων δυνατοτήτων και των εργαλείων της πλατφόρμας Liferay. Υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών ανάπτυξης κώδικα, λαμβανομένων υπόψη των δυνατοτήτων και του εν γένει περιβάλλοντος της πλατφόρμας Liferay. Υποβοήθηση της διαδικασίας εφαρμογής της επιλεγείσας εικαστικής πρότασης 2 στην πλατφόρμα Liferay. Υλοποίηση τμήματος της απαιτούμενης λειτουργικότητας σε συνεργασία με τους developers του Ομίλου. Στη συνέχεια, οι παραπάνω ζητούμενες υπηρεσίες αναλύονται περαιτέρω Υποβοήθηση εκμάθησης της πλατφόρμας Liferay Portal Το προσωπικό της έχει ήδη έρθει σε επαφή με την πλατφόρμα Liferay Portal κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης που προηγήθηκε της επιλογής του Liferay έναντι άλλων υποψηφίων λύσεων. Συνεπώς, έχει μια βασική εξοικείωση με τα αντικείμενα και την έτοιμη λειτουργικότητα της πλατφόρμας, καθώς και με τις έννοιες που αυτή εισάγει, όπως π.χ. οι έννοιες των Communities, Organizations, Roles, Permissions, Users, Groups, Web Content, Workflows, Web Content Structure, Templates, κλπ. Παρόλη μιαν αρχική έκθεση του τεχνικού προσωπικού της στα παραπάνω αντικείμενα, υπάρχουν πολλές επιπλέον λεπτομέρειες της πλατφόρμας με τις οποίες το 2 Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, η εικαστική πρόταση θα επιλεγεί βάσει μιας ξεχωριστής διαδικασίας. Εμπιστευτικό 10

11 προσωπικό αυτό απαιτείται να έρθει σε επαφή και στις οποίες πρέπει να αναπτύξει γνώση και εμπειρία μέσω εκπαίδευσης. Η παραπάνω εκπαίδευση μπορεί να γίνει με παρουσιάσεις σεμιναριακού χαρακτήρα που θα παράσχει ο Τεχνικός Συνεργάτης ή/και με εκμάθηση στην πράξη, πλαισιώνοντας πραγματικά tasks που εμπίπτουν στην κανονική ανάπτυξη του site στο πλαίσιο της πρώτης Φάσης ανάπτυξης (σύντομος πιλότος). Επιθυμητό είναι να δοθεί μεγαλύτερο αναλογικά βάρος στη δεύτερη μέθοδο, χωρίς να αποκλείεται όμως και η πρώτη Βέλτιστες πρακτικές σχεδίασης και ανάπτυξης site Η πλατφόρμα Liferay προσφέρει πολλά εργαλεία (theme, page templates, web content, asset publisher, κλπ.), με αποτέλεσμα να μπορεί κανείς να επιτύχει το ίδιο αισθητικό αποτέλεσμα με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Προφανώς όλοι οι τρόποι δεν είναι ισοδύναμοι: η απαιτούμενη προσπάθεια μπορεί να «παραγοντοποιείται» καταλληλότερα με τη χρήση ορισμένων εργαλείων. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου αντικειμένου, ο Τεχνικός Συνεργάτης θα πρέπει να παράσχει συμβουλευτικές υπηρεσίες ώστε: Να προτείνει τα κατάλληλα έτοιμα εργαλεία (τύπου theme, templates κλπ. όπως αναφέρονται παραπάνω) για την ανάπτυξη του site. Να εισηγηθεί μεθοδολογίες χρήσης αυτών των εργαλείων που να παραγοντοποιούν με το βέλτιστο τρόπο την απαιτούμενη εργασία, μειώνοντας το κόστος ανάπτυξης. Να συνεισφέρει στην επιλογή των δένδρων κατηγοριοποίησης (ontologies) και χαρακτηρισμού (tagging) περιεχομένου με τη χρήση των οποίων θα βελτιστοποιείται η εμπειρία πλοήγησης του χρήστη στο site με τη χρήση των παραπάνω εργαλείων και θα αποδίδει καλύτερα η αναζήτηση περιεχομένου, αλλά ταυτόχρονα θα ελαχιστοποιείται και η απαραίτητη προσπάθεια ανάπτυξης. Να επισημάνει τις πρακτικές που είναι απαραίτητο να ακολουθηθούν προκειμένου να διατηρείται στο μέγιστο βαθμό η λειτουργικότητα του site έναντι μελλοντικών αναβαθμίσεων της πλατφόρμας Liferay. Να προσφέρει την εμπειρία του ως προς τα σημεία όπου θα απαιτηθεί συμπλήρωση ή επαύξηση των δυνατοτήτων της πλατφόρμας Liferay με την προσθήκη νέων components. Να υποδείξει ενδεχομένως έτοιμα add-on components από την κοινότητα του Liferay (τόσο δωρεάν όσο και επί πληρωμή), που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του συγκεκριμένου site, είτε αυτούσια, είτε ως παραδείγματα-βάση για περαιτέρω ανάπτυξη Βέλτιστες πρακτικές ανάπτυξης κώδικα Όπως ισχύει και με τα έτοιμα εργαλεία που παρέχει, η πλατφόρμα Liferay υποστηρίζει και μια ευρεία συλλογή από προγραμματιστικά frameworks σε περιβάλλον Java EE, όπως ενδεικτικά Spring, Hibernate, Jasper, Kaleo, JBPM, κλπ. Η πλατφόρμα υποστηρίζει επίσης διαφορετικά περιβάλλοντα MVC για την ανάπτυξη portlets, καθώς και μια σειρά από διαφορετικού τύπου αντικείμενα (objects) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά την ανάπτυξη κώδικα προκειμένου να γίνει customization της πλατφόρμας (templates, portlets, hooks, exts, κλπ.). Επιπλέον των παραπάνω, υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία επιπέδων στα οποία μπορεί να επιτευχθεί ένα αποτέλεσμα, όπως ενδεικτικά: σε επίπεδο ανάπτυξης κώδικα Java, με ή χωρίς την βοήθεια κάποιου framework όπως το Spring σε επίπεδο interpreted HTML με τη χρήση του velocity σε επίπεδο Ajax/JSON και Javascript (και πάλι με ή χωρίς τη χρήση Εμπιστευτικό 11

12 Spring ή αντίστοιχων frameworks) και, τέλος σε επίπεδο CSS ή pure JavaScript (in-house, ή και πάλι με χρήση κάποιου JavaScript framework όπως τα Dojo, YUI, κλπ.). Παράλληλα, μπορεί να γίνει χρήση XML/XSLT, SOAP/REST Web Services κλπ. Προφανώς λοιπόν, όπως και με την ανάπτυξη περιεχομένου, έτσι και με την ανάπτυξη κώδικα, με την ευρύτατη και εξαιρετικά εκτεταμένη εργαλειοθήκη που είναι διαθέσιμη στον προγραμματιστή, υπάρχουν πολλοί τρόποι να επιτευχθεί ένα παρόμοιο αποτέλεσμα, αλλά δεν είναι όλοι το ίδιο κατάλληλοι για κάθε περίπτωση. Συνεπώς ο Τεχνικός Συνεργάτης απαιτείται να παράσχει συμβουλευτικές υπηρεσίες ώστε: Να προτείνει το ή τα κατάλληλα επίπεδο/α υλοποίησης για κάθε λειτουργικότητα που η θέλει να αναπτύξει, εξηγώντας τα προτερήματα και τις επιπτώσεις της κάθε εναλλακτικής. Να υποδείξει λειτουργικότητα που είναι ήδη υλοποιημένη σε κάποιο από τα διαθέσιμα και ενσωματωμένα στην πλατφόρμα frameworks. Να συνδράμει στην επιλογή μεθόδων και frameworks που θα βοηθούν στην αξιοποίηση τυχόν προϋπάρχοντος κώδικα που είναι επιθυμητό να ενσωματωθείς στο νέο site. Να συνεισφέρει παραδείγματα κώδικα είτε δικής του ανάπτυξης, είτε από την κοινότητα του Liferay (δωρεάν ή επί πληρωμή), είτε από εκπαιδευτικό υλικό, προκειμένου αυτά να χρησιμοποιηθούν ως σημεία εκκίνησης για την περαιτέρω ανάπτυξη, πάντοτε λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω ανάγκες. Να βοηθήσει στο να επιλεγούν εκείνες οι μέθοδοι ανάπτυξης οι οποίες και θα προσδώσουν στο site το καλύτερο αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσμα, αλλά και θα ελαχιστοποιήσουν την αναγκαία προσπάθεια συντήρησης στο μέλλον, καθώς κάποια από τα συστατικά frameworks θα αναβαθμίζονται σε επόμενες εκδόσεις Εφαρμογή εικαστικής πρότασης στην πλατφόρμα Liferay Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, το εικαστικό μέρος της ανάπτυξης του site θα αναλάβει τρίτος εξωτερικός συνεργάτης. Η πλατφόρμα Liferay έχει έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο να παράγει τελικό κώδικα HTML, με εκτεταμένη χρήση CSS styles. Με την εκμετάλλευση των CSS styles είναι εφικτό να μορφοποιηθεί το παραγόμενο περιεχόμενο ώστε να προσεγγίζει την εικαστική πρόταση κατά το μέγιστο δυνατόν. Ενδεχομένως όμως, με δεδομένο τον τρόπο με τον οποίο καλείται ο προγραμματιστής να υλοποιήσει την εικαστική πρόταση, ανάλογα πάντα και με την εκάστοτε εικαστική πρόταση, να παρουσιαστούν ιδιαίτερες δυσκολίες ή και προβλήματα συμβατότητας, ιδίως σε παλιότερες εκδόσεις των browsers. Με βάση το παραπάνω σκεπτικό, στις υποχρεώσεις του Τεχνικού Συνεργάτη θα είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ώστε: Να δοθεί, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο, feedback προς τον εικαστικό εξωτερικό συνεργάτη αναφορικά με τρόπους οργάνωσης («στησίματος») των σελίδων που ενδεχομένως είναι πιο βατοί με δεδομένη την τεχνική που χρησιμοποιεί η πλατφόρμα Liferay. Να παραχθούν τα CSS styles που απαιτεί η πλατφόρμα και, εν συνεχεία, ένα Liferay theme που θα υπηρετεί και θα προσεγγίζει όσο το δυνατόν περισσότερο την αρχική εικαστική πρόταση. Να προταθούν οι βέλτιστες «παραγοντοποιήσεις» στυλ ώστε τα παραχθέντα CSS να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο συντηρήσιμα σε μελλοντικές προσαρμογές και κατανοητά (για την παραγωγή εναλλακτικών themes). Εμπιστευτικό 12

13 Στο συγκεκριμένο τμήμα απαιτείται, εκτός από την παροχή καθαρά συμβουλευτικών υπηρεσιών, και η τελική ανάπτυξη του κώδικα CSS, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την παραγωγή του βασικού theme που θα χρησιμοποιηθεί για την προσαρμογή του Liferay στην εικαστική πρόταση Υλοποίηση τμήματος της απαιτούμενης λειτουργικότητας Ενώ ο ρόλος του Τεχνικού Συνεργάτη όπως προδιαγράφεται στις προηγούμενες τέσσερεις ενότητες είναι κυρίως συμβουλευτικός, στο παρόν αντικείμενο απαιτείται η συνεισφορά του με κατεξοχήν ανάπτυξη κώδικα. Εφόσον τα βασικά ζητήματα look-and-feel έχουν επιλυθεί σε επίπεδο theme και layout, το κυρίως σώμα της ανάπτυξης που θα κληθεί να υλοποιήσει ο Τεχνικός Συνεργάτης αναμένεται να κινηθεί κυρίως σε επίπεδο ανάπτυξης portlets (και λιγότερο σε επίπεδο exts και hooks). Ορισμένα portlets που θα απαιτηθούν για το site αφορούν στις παρακάτω λειτουργίες: 1. Απλές λειτουργίες, όπως απεικόνιση απλής δυναμικής πληροφορίας με ειδικό τρόπο κλπ. ήτοι, λειτουργικότητα που δεν εκτείνεται πολύ πέρα από αυτήν ενός «Hello, World» portlet, όμως μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους προγραμματιστές της γα την εξοικείωσή τους με τις απαραίτητες έννοιες, το object model της πλατφόρμας, κλπ. 2. Απεικόνιση δυναμικής πληροφορίας από μία ΒΔ, με παρεμβολή ενός caching layer ή/και ενός περιβάλλοντος ORM τύπου Hibernate, σε μορφή πίνακα, ενδεχομένως με layout που μπορεί να ρυθμίζεται με παρόμοιο τρόπο όπως τα υπόλοιπα portlet containers της πλατφόρμας. 3. Απεικόνιση αριθμητικών δεδομένων από μια ΒΔ, με παρεμβολή ενός caching layer όπως παραπάνω, σε μορφή διαγράμματος (με στατικό rendering), με χρήση κάποιου τρίτου graphing component (χωρίς δηλαδή πρωτογενή ανάπτυξη κώδικα γραφημάτων). 4. Παρόμοια με παραπάνω, αλλά με διάγραμμα που να υλοποιεί δυναμικό rendering με χρήση κάποιου τρίτου JavaScript graphing toolkit και με τεχνικές JSON/AJAX για επικοινωνία μεταξύ browser και πλατφόρμας. 5. Διαχειριστικό portlet για δημιουργία περιεχομένου (τύπου «Web Content») στην πλατφόρμα με αυτόματο τρόπο βάσει περιεχομένου από ΒΔ (query-based content publishing), ώστε το περιεχόμενο να μπορεί να παράγεται είτε χειροκίνητα, είτε αυτόματα με ανά τακτά χρονικά διαστήματα queries σε μία ΒΔ (κατόπιν caching ή/και ORM mapping σε επίπεδο Hibernate ή αντίστοιχο) και στη συνέχεια να απεικονίζεται με τα portlets Web Content List και Asset Publisher της πλατφόρμας, ή με portlets που θα αναπτυχθούν βασιζόμενα πάνω σε αυτά τα δύο και με παρόμοια λογική. 6. Εξειδικευμένες εκδοχές των Asset Publisher και Web Content List portlets της πλατφόρμας για περισσότερες λειτουργίες, μεγαλύτερες δυνατότητες φιλτραρίσματος, κλπ. 7. Εξειδικευμένη εκδοχή του Category Navigation portlet της πλατφόρμας για καλύτερη εμπειρία χρήστη στο navigation (ενδεικτικά, εκκίνηση από εσωτερικό σημείο μιας οντολογίας, navigation με δύο ή περισσότερες οντολογίες, κλπ.). 8. Εξειδικευμένες εκδοχές Workflows, όπως ενδεικτικά αυτοματοποιημένη απόρριψη περιεχομένου που δεν έχει υποβληθεί δίγλωσσο από το συντάκτη, workflows με πολλαπλά βήματα, κλπ. Εμπιστευτικό 13

14 Τα παρακάτω αντικείμενα ανήκουν στη Φάση 2, παρόλα αυτά αναφέρονται εδώ για λόγους πληρότητας: Βασική λειτουργικότητα e-shop, κατηγοριοποίηση και διαχείριση προϊόντων. Λειτουργικότητα e-shop, όπου τα προϊόντα θα είναι βασικά «προϊόντα πληροφορίας» (σύμφωνα με την ορολογία του Χρηματιστηρίου Αθήνας) και μπορεί να ορίζονται είτε στατικά σε κάποια ΒΔ (δηλαδή με προκαθορισμένα τον ορισμό, την περιγραφή και την τιμή τους) ή δυναμικά από το χρήστη τη στιγμή της παραγγελίας (δηλαδή, με επιλογή από το χρήστη κάποιων χαρακτηριστικών τους και τιμολόγηση βάσει κανόνων 3 ). Τα παραπάνω παραδείγματα είναι ενδεικτικά. Τόσο το πλήρες εύρος των αντικειμένων που θα απαιτηθούν, όσο και η εις βάθος αναλυτική λειτουργικότητά τους, είναι αδύνατο να προδιαγραφούν με ακρίβεια σε αυτό το στάδιο του έργου. Γι αυτόν το λόγο, από την έχει αποφασιστεί η επιλογή του Τεχνικού Συνεργάτη να γίνει στη βάση των συγκεκριμένων παραδειγμάτων portlets και στο επίπεδο λεπτομέρειας που δίνεται εδώ Επιπλέον υπηρεσίες που μπορεί να απαιτηθούν Θεωρητικά, με την υλοποίηση των παραπάνω, θα επιτευχθεί ένας αρκετά μεγάλος βαθμός customization της πλατφόρμας, έτσι ώστε να μπορεί να αρχίσουν να παράγονται σελίδες του τελικού site (όπως αυτό θα είναι στη Φάση 1). Παράλληλα, θα υπάρξει ένας επαρκής βαθμός έκθεσης και εκπαίδευσης των προγραμματιστών της σε εργαλεία, frameworks, περιβάλλοντα, object models, βέλτιστες πρακτικές, τεχνικές ανάπτυξης, κλπ., ώστε να μπορεί να συνεχίσει η ανάπτυξη σε παράλληλες δραστηριότητες χωρίς να είναι απαραίτητη η περαιτέρω εμπλοκή του Τεχνικού Συνεργάτη για τα ίδια θέματα όπως αρχικά. Εφόσον, είτε κατά τη διάρκεια του έργου, είτε μετά το πέρας αυτού, διαπιστωθεί από την πλευρά της η ανάγκη για περαιτέρω συνεισφορά συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ανάπτυξης εκ μέρους του Τεχνικού Συνεργάτη, είτε στα ίδια αντικείμενα που έχουν προδιαγραφεί παραπάνω, είτε σε επιπλέον αντικείμενα που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν στην παρούσα φάση, αυτή η περαιτέρω συνεισφορά μπορεί να διασφαλιστεί με τροποποίηση ή επέκταση της σύμβασης που θα υπογραφεί, βάσει του κόστους ανθρωποημέρας που θα προκύπτει από την αρχική σύμβαση. 3.7 Περιεχόμενα Τεχνικής Προσφοράς Προκειμένου η να αξιολογήσει τις Τεχνικές Προσφορές των υποψηφίων, αυτές θα πρέπει να περιέχουν τα εξής στοιχεία: 1. Προφίλ του υποψηφίου, που θα περιλαμβάνει τα εξής: Πληροφοριακά στοιχεία του υποψηφίου (επωνυμία, διεύθυνση, νομική υπόσταση φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εταιρική μορφή, αντικείμενο δραστηριότητας, αριθμός απασχολούμενου προσωπικού πλήρους απασχόλησης, οργανόγραμμα, τεχνολογικός εξοπλισμός). Στοιχεία που να αποδεικνύουν την οικονομική ευρωστία του υποψηφίου (για εταιρείες, ισολογισμούς των τριών τελευταίων ετών ή χρήσεων). Ενδεικτικό πελατολόγιο, κυρίως σε ό,τι αφορά συναφή έργα IT. 3 Ως παράδειγμα τέτοιου προϊόντος αναφέρονται τα στοιχεία κλεισιμάτων μετοχών και δεικτών, που έχουν προκαθορισμένες τιμές σε κάποιες περιπτώσεις (π.χ., «όλα τα κλεισίματα μετοχών και δεικτών για ένα έτος»), αλλά μπορούν να διαμορφώνονται και δυναμικά από το χρήστη (π.χ., «κλεισίματα των μετοχών Χ, Υ και Ζ για το διάστημα από Α μέχρι Β) και να τιμολογούνται βάσει κανόνων. Εμπιστευτικό 14

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΥΠΟΕΡΓΟ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΣΗΕ 02/2010

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΣΗΕ 02/2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΣΗΕ 02/2010 Η Διεύθυνση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Προκηρύσσει Ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και

Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και για το Υποέργο 6 «Εικονικό Εργαστήριο Χωρικής Ανάλυσης» Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2/2012. Στο πλαίσιο του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2/2012. Στο πλαίσιο του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2/2012 Στο πλαίσιο του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: Πιστοποίηση ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ Διάρκεια του έργου: Από την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ GPS ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.365

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.365 ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.365 «Ανάπτυξη και Εφαρµογή Συστηµάτων Πληροφορικής των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές Περιοχές Εµπορίου και Ανωνύµων Εταιριών» Συµβατικού τιµήµατος 1.666.000 συµπεριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ»

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» στο πλαίσιο του Υποέργου 8 με τίτλο «Εξωτερική Αξιολόγησης της Πράξης» ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕΤΤ

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕΤΤ Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1: Άρθρο 2: Άρθρο 3: Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αθήνα, 17/04/2013 Αριθ. Πρωτ.: 8303 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο «Αναβάθμιση - Επέκταση Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Τ.Ε.Ι. Σερρών» Αναθέτουσα Αρχή: Τ.Ε.Ι. Σερρών διαμέσου του ΕΛΚΕ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το υποέργο 7 «Επικοινωνιακά Υλικά Προβολής και Δημοσιοποίηση της Πράξης στα ΜΜΕ» Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ»

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ» ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» Υποέργο 2: «Παραγωγή Ενημερωτικού Υλικού» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αριθ. Πρωτ : 616

Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αριθ. Πρωτ : 616 Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αριθ. Πρωτ : 616 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο : «Ασφαλτόστρωση

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

/02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail: prom@hippocratio.

/02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail: prom@hippocratio. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα,24-02-2014 /02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρέθυμνο, χχ/χχ/2012 Αριθ.Πρωτ. χχχχ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Ανασχεδιασμός και Απλούστευση υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων διαδικασιών στις επιλεγμένες διευθύνσεις της ΓΓΜΕ» του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αντικείμενο Διαγωνισμού. Παροχή Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών (μετακινήσεις εσωτερικού-εξωτερικού και διαμονής) 628/30-04-2015

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αντικείμενο Διαγωνισμού. Παροχή Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών (μετακινήσεις εσωτερικού-εξωτερικού και διαμονής) 628/30-04-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΕΥΧΟΣ Γ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένη Εφαρμογή Ενημέρωσης Αγροτών Πολιτών και Προώθησης των Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου» Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Ηπείρου Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31236/30-09-2013 Τεύχος Διακήρυξης της πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ωραιοκάστρου», με κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις»

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» 18/01/2006 KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Καλεντζίδης Βλάσης ΤΗΛ.:2552350360 ΦΑΞ. 2552029966 ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11 68200, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα