ΕΛΛΑ Α ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ: ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΑ Α ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ: ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Τµήµα Τεκµηρίωσης Ε&Τ εικτών Μάρτιος 2002 ΕΛΛΑ Α ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ: ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Λάουρα ΜΑΡΑΤΟΥ-ΑΛΙΠΡΑΝΤH, EKKE (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών) Εθνική Εκπρόσωπος της οµάδας του Ελσίνκι Καλλιρρόη ΑΦΝΑ, ΓΓΕΤ (Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας) Εθνική Εκπρόσωπος της οµάδας του Ελσίνκι Λήδα ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΓΕΤ (Γενική Γραµµατεία Έρευνας & Τεχνολογίας) /νση Σχεδιασµού & Προγραµµατισµού Zωγραφιά ΚΥΜΠΕΡH, ΓΓΕΤ (Γενική Γραµµατεία Έρευνας & Τεχνολογίας) /νση Σχεδιασµού & Προγραµµατισµού Παρασκευή ΡΕΠΑ, ΓΓΕΤ (Γενική Γραµµατεία Έρευνας & Τεχνολογίας) /νση Σχεδιασµού & Προγραµµατισµού

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 1.A Γυναίκες και Εκπαίδευση 1.B Γυναίκες και Εργασία 1.Γ Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Συστήµατος για την Έρευνα & την Ανάπτυξη 2. ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 2.A Στατιστικές της Εκπαίδευσης 2.B Στατιστικές για την Έρευνα & την Ανάπτυξη 2.Γ Στατιστικές για τις γυναίκες στην επιστηµονική έρευνα: Η Μελέτη του EKKE 2.Γ.i Ποσοτική Μελέτη (δύο βάσεις δεδοµένων) 2.Γ.ii Ποιοτική Μελέτη 2.Γ.iii Η ιοίκηση 18 Ερευνητικών Κέντρων 3. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ & ΦΟΡΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3.A Γενική Γραµµατεία Ισότητας (ΓΓΙ) 3.B Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (KEΘI) 3.Γ Γενική Γραµµατεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) 3.Γ.i Μέτρα ευαισθητοποίησης 3.Γ.ii Εθνικό Συµβούλιο Έρευνας & Τεχνολογίας (EΣET) 3.Γ.iii Πολιτικά Μέτρα (2 ο & 3 ο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα) Άξονας 8, Μέτρο 8,3, ράσεις & ράση 8.3.1: ΠΕΝΕ ράση 8.3.4: α) Εθνικό Παρατηρητήριο β) ίκτυο «Περικτιόνη» γ) Γυναίκες Επιστήµονες Επιχειρηµατίες 4. ΠΙΝΑΚΕΣ, ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ 2

3 Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που παρουσιάζονται σε αυτήν την έκθεση παρέχουν µια σφαιρική προσέγγιση για το θέµα "Γυναίκες και Επιστήµη στην Ελλάδα". Αποτελούν επίσηµα στοιχεία και είναι αποτέλεσµα της συνεργασίας µεταξύ της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας & Τεχνολογίας (και ειδικότερα του Τµήµατος Τεκµηρίωσης Ε&Τ εικτών της ιεύθυνσης Σχεδιασµού & Προγραµµατισµού) και του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (EKKE) που υλοποίησε την "Μελέτη για την ενίσχυση της συµµετοχής των γυναικών στην επιστηµονική έρευνα στην Ελλάδα", έρευνα που ανετέθη στο ΕΚΚΕ από την ΓΓΕΤ και χρηµατοδοτήθηκε από αυτή. 1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 1A. Γυναίκες και Εκπαίδευση Ιστορικά, οι Ελληνίδες συµµετείχαν πολύ λιγότερο στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα από τα άρρενα µέλη των οικογενειών τους, τα οποία λόγω της πατριαρχικής δοµής της Ελληνικής κοινωνίας, είχαν ευκολότερη πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστηµα γενικά και ειδικά στις υψηλότερες βαθµίδες (γυµνάσιο & πανεπιστήµιο). Ωστόσο, η συνεχής κοινωνικοοικονοµική εξέλιξη και βελτίωση της θέσης των γυναικών, λόγω της εισόδου τους στην αγορά εργασίας και η κρατική εκπαιδευτική πολιτική που επέβαλε την υποχρεωτική εκπαίδευση, οδήγησε σε συνεχείς βελτιώσεις ως προς το θέµα αυτό, δηλαδή εντυπωσιακή αύξηση του ποσοστού των γυναικών που συµµετέχουν στο εκπαιδευτικό σύστηµα και βαθµιαία µείωση του χάσµατος ανάµεσα στα δύο φύλα, που κατά κάποιον τρόπο οριοθετεί την ισότητα των εκπαιδευτικών ευκαιριών µεταξύ των δύο φύλων. Συγκεκριµένα, το οι γυναίκες αποτελούσαν µόνο το 31.43% του συνολικού φοιτητικού πληθυσµού στα Πανεπιστήµια (ΑΕΙ), ενώ τριάντα χρόνια αργότερα, οι γυναίκες υπερβαίνουν τους άνδρες, φτάνοντας το , στο ποσοστό του 58.7%. Επίσης οι γυναίκες αποτελούν σχεδόν το µισό σπουδαστικό πληθυσµό των Τεχνολογικών Ιδρυµάτων (TEI) και αρχίζουν βαθµιαία να υπερτερούν των ανδρών: 49.9% το 1994 και 52.9% το (Για ΑΕΙ: Πίνακας 1α, γραφική παράσταση 1 και για ΤΕΙ: Πίνακας 1β). Η γενική εικόνα για την ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση (ΑΕΙ και ΤΕΙ) στην Ελλάδα, για το έτος , για το οποίο έχουµε τα πλήρη στοιχεία είναι η ακόλουθη: Αριθµός εγγεγραµµένων φοιτητών & σπουδαστών: άτοµα, εκ των οποίων 44.3% είναι άνδρες και 55.7% είναι γυναίκες. Αν και κατά τη διάρκεια των τελευταίων 3 δεκαετιών, οι διαφορές ανδρών-γυναικών ως προς το ποσοστό συµµετοχής τους στους διάφορους επιστηµονικούς κλάδους έχουν 3

4 µειωθεί, υπάρχουν όµως ακόµα διακρίσεις ως προς τους κλάδους στους οποίους εκπαιδεύονται οι γυναίκες. Οι γυναίκες φοιτήτριες συνεχίζουν να υπερτερούν στους κλάδους των Καλών Τεχνών και των Ανθρωπιστικών Επιστηµών, παρά σε αυτούς των Φυσικών Επιστηµών & των Επιστηµών Μηχανικού/Τεχνολογίας. Έτσι, όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 2, στις Ανθρωπιστικές Επιστήµες, στις Καλές Τέχνες, στις Κοινωνικές και Νοµικές Επιστήµες, η ποσοστιαία αναλογία των γυναικών ξεπερνά αυτή των ανδρών. Όσον αφορά το ποσοστό της συµµετοχής των γυναικών στις Φυσικές Επιστήµες, αυτό έχει αυξηθεί σηµαντικά και από 20.4% το 1971 έφτασε σε 42.64% το Τέλος, στις Επιστήµες Μηχανικού, η ποσοστιαία αναλογία των γυναικών αυξάνεται από 5.99% σε 24.73%, κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου (Πίνακας 2, Γράφηµα 2). 1B. Γυναίκες και Εργασία Τα τελευταία χρόνια, η θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας συζητείται ιδιαίτερα στα πλαίσια της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), σχετικά µε τις ίσες ευκαιρίες µεταξύ ανδρών και γυναικών. Ως µέλος της ΕΕ, η Ελλάδα όφειλε να συµµορφωθεί µε τις κοινοτικές οδηγίες που υποστήριζαν την ίση µεταχείριση ανδρών και γυναικών. Αυτές οι οδηγίες αφορούσαν: την ίση αµοιβή για ίσης αξίας εργασία, την δυνατότητα ίσης πρόσβασης στην απασχόληση, την επαγγελµατική κατάρτιση, τις συνθήκες απασχόλησης, την επαγγελµατική εξέλιξη και την βαθµιαία εφαρµογή της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέµατα κοινωνικής ασφάλισης. Οι στατιστικές των 2 τελευταίων δεκαετιών δείχνουν ότι η γυναικεία απασχόληση έχει αυξηθεί µε ταχύτερους ρυθµούς από το µέσο ρυθµό αύξησης της συνολικής απασχόλησης σε όλες τις επαγγελµατικές κατηγορίες και επιπλέον ότι η ανισότητα ως προς την συµµετοχή των γυναικών σε επαγγέλµατα γοήτρου, τείνει να µειωθεί. Το 1961 µόνο το 3.7% των εργαζόµενων γυναικών περιλαµβάνονταν στις κατηγορίες των "Επιστηµονικών επαγγελµάτων" και του " ιευθύνοντος και ανώτερου διοικητικού στελεχιακού προσωπικού", ενώ το 1991, το 19.4% των εργαζόµενων γυναικών βρέθηκε σε αυτές τις επαγγελµατικές κατηγορίες. Το 1991, οι «υπάλληλοι γραφείου» αποτελούσαν το 17.7% της γυναικείας απασχόλησης ενώ το 1961 αποτελούσαν µόνο το 5.8%, 1 Εντούτοις, οι κατά φύλο διακρίσεις όσον αφορά τις αµοιβές, συνεχίζουν να είναι µια σηµαντική πραγµατικότητα σε 1 Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (ΕΣΥΕ), ΑΠΟΓΡΑΦΗ 1991, Ετήσια Απογραφή Εργατικού υναµικού, Πίνακας 5. 4

5 συγκεκριµένες περιοχές στον ιδιωτικό τοµέα, ενώ θα πρέπει να σηµειωθεί ότι στον δηµόσιο & τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα ή οργανισµούς όπως τράπεζες, πανεπιστήµια κ.λ.π., δεν τίθεται τέτοιο ζήτηµα. Επιπλέον, σήµερα οι γυναίκες αντιπροσωπεύονται καλύτερα σε τοµείς οι οποίοι ήσαν παραδοσιακά «κλειστοί» γι αυτές, όπως ο ικαστικός κλάδος (συµπεριλαµβανοµένων των θέσεων στην υψηλότερη δικαστική ιεραρχία), το ιπλωµατικό Σώµα (µέχρι το 1969) και στις υψηλότερες θέσεις στην ιεραρχία της ηµόσιας ιοίκησης (όπως του ιευθυντή). Επίσης, έχουν ανοίξει για τις γυναίκες, νέες επιλογές σταδιοδροµίας σε κλάδους όπως η Αστυνοµία, ο Στρατός, το Εµπορικό Ναυτικό κλπ. Εντούτοις, εκτός από την αύξηση της συµµετοχής των γυναικών σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και την βελτίωση της επαγγελµατικής τους θέσης και σταδιοδροµίας στο σύνολό της, εξακολουθούν να υπάρχουν σηµαντικές διαφορές στην επαγγελµατική διάρθρωση, ανάµεσα στα δύο φύλα. Κύρια χαρακτηριστικά της είναι αφενός η επιλεκτική παρουσία των γυναικών σε ορισµένα µόνο επαγγέλµατα που χαρακτηρίζονται «γυναικεία» και αφετέρου η περιορισµένη παρουσία τους σε θέσεις υψηλών βαθµίδων & υπευθυνοτήτων της επαγγελµατικής ιεραρχίας στο γενικότερο εργασιακό περιβάλλον, καθώς και στον ακαδηµαϊκό χώρο (Πανεπιστήµια και Κέντρα Έρευνας). 1.Γ Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Συστήµατος για την Έρευνα & την Ανάπτυξη. Η έρευνα στην Ελλάδα πραγµατοποιείται κυρίως α) στα Πανεπιστήµια, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας και β) στα κρατικά Ερευνητικά Κέντρα, τα περισσότερα από τα οποία βρίσκονται κάτω από την επίβλεψη της Γενικής Γραµµατείας Έρευνες και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης. Η συµµετοχή του τοµέα των επιχειρήσεων στις ερευνητικές δαπάνες είναι µάλλον χαµηλή (οι ερευνητικές δαπάνες των επιχειρήσεων καλύπτουν το 28.5% της Ακαθάριστης Εγχώριας απάνης για Επιστηµονική & Τεχνολογική Έρευνα (ΑΕ ΕΤΕ, 1999). Το ερευνητικό δυναµικό της χώρας, τόσο σε απόλυτα αριθµητικά στοιχεία όσο και σε σύγκριση µε την ελληνική οικονοµική δραστηριότητα, είναι πολύ περιορισµένο για να µπορέσει να ασκήσει οποιαδήποτε ουσιαστική επίδραση στην οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας. 5

6 Πιο συγκεκριµένα, το χαµηλό επίπεδο δαπανών σε Ε&Α έναντι άλλων χωρών της ΕΕ είναι ένα από τα πιο βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού επιστηµονικού & τεχνολογικού συστήµατος. Από στατιστικά στοιχεία της ΓΓΕΤ, προκύπτει ότι το ποσοστό ΑΕ ΕΤΕ της χώρας αυξήθηκε στο επίπεδο του 0.68% του ΑΕΠ το 1999, ενώ η αντίστοιχη µέση αναλογία όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν 1.85% του ΑΕΠ. Συνεπώς, ο κύριος στόχος της ελληνικής πολιτικής για Ε&Τ είναι η αύξηση της ΑΕ ΕΤΕ στο επίπεδο του 1.5% του ΑΕΠ µέχρι το Το ανθρώπινο ερευνητικό δυναµικό της Ελλάδας, ανά χίλιους εργαζόµενους, (σε Ισοδύναµα Πλήρους Απασχόλησης - Ανθρωποέτη (ΙΠΑ ή Full Time Equivalent)), υπολείπεται συγκριτικά µε τις χώρες του ΟΟΣΑ (4.7 το 1997, 5.9 το 1999 σύµφωνα µε στατιστικές της ΓΓΕΤ). Στο πιο πάνω ανθρώπινο ερευνητικό δυναµικό της Ελλάδας, πρέπει να προστεθούν και οι χιλιάδες επιστήµονες, ελληνικής υπηκοότητας και των δύο φύλων που διαπρέπουν διεθνώς. Σύµφωνα µε τα ίδια δεδοµένα, το 1999, ο τοµέας της Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης απασχόλησε το 65.6% του συνολικού ερευνητικού προσωπικού, β) οι κρατικοί φορείς έρευνας, το 16.8% και γ) ο τοµέας των επιχειρήσεων, το 17.3%. Μέχρι σήµερα, η καλλιέργεια στον Ελληνικό πληθυσµό της σηµασίας του Τεχνολογικού Πολιτισµού παραµελήθηκε από τους φορείς χάραξης πολιτικής, µε συνέπεια την σχετικά φτωχή συµβολή της επιστήµης και της τεχνολογίας στην κοινωνικοοικονοµική ανάπτυξη και την καθηµερινή ζωή στην Ελλάδα. 2. ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 2Α. Στατιστικές όσον αφορά την γυναικεία συµµετοχή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση Παρά τις προσπάθειες που γίνονται για την ίση µεταχείριση ανδρών και γυναικών, κυρίως στο επίπεδο του θεσµικού πλαισίου και στον τοµέα της Ακαδηµαϊκής σταδιοδροµίας, παρατηρείται βελτίωση της θέσης των γυναικών, αντίστοιχη µε αυτή που επετεύχθη σε άλλους τοµείς της κοινωνικής & οικονοµικής ζωής. Αυτή η ελλιπής γυναικεία παρουσία έχει σοβαρές συνέπειες σε διάφορους τοµείς, καθώς επίσης και στην ποιότητα της ζωής γενικότερα. Με βάση τις υπάρχουσες στατιστικές της εκπαίδευσης, το ποσοστό της συµµετοχής των γυναικών στο διδακτικό προσωπικό της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 6

7 είναι υψηλό (περισσότερο από 50% του συνολικού προσωπικού είναι γυναίκες). Εντούτοις, το επάγγελµα του πανεπιστηµιακού παραµένει µέχρι σήµερα «ανδρικό οχυρό»: αν και ο αριθµός των γυναικών έχει αυξηθεί, συνήθως αυτές καταλαµβάνουν τις χαµηλότερες θέσεις στις ακαδηµαϊκές βαθµίδες. Εξετάζοντας τα στοιχεία σχετικά µε τη συµµετοχή των γυναικών στις επιστηµονικές θέσεις στα πανεπιστήµια, οι τάσεις είναι παρόµοιες µε εκείνες που παρατηρούνται και αλλού, δηλαδή οι γυναίκες στα πανεπιστήµια αποτελούν περίπου το 1/3 του συνολικού διδακτικού προσωπικού. Επίσης, όσο υψηλότερη είναι η θέση στην ακαδηµαϊκή ιεραρχία, τόσο χαµηλότερο είναι το ποσοστό συµµετοχής των γυναικών. Οι γυναίκες προάγονται µε βραδύτερους ρυθµούς συγκριτικά µε αυτόν των ανδρών, ειδικά όταν αυτές έχουν οικογενειακές υποχρεώσεις, δεδοµένου ότι δεν υπάρχει ικανοποιητική κρατική µέριµνα µε επαρκή µέτρα που θα βοηθήσουν στην «συµφιλίωση» του ρόλου της µητέρας και του ρόλου της εργαζόµενης. Το ποσοστό ανέλιξης γυναικών σε θέσεις υψηλής ευθύνης στην ιεραρχία, µειώνεται λοιπόν αισθητά λόγω συνδυασµού πολλών παραγόντων, όπως: α) η απουσία επαρκών παιδικών σταθµών σε αριθµό και ικανοποιητικών σε παροχή υπηρεσιών (σηµειώνεται ότι οι δηµόσιοι σταθµοί λειτουργούν έως τις µ.µ. και οι ιδιωτικοί έως τις µ.µ.), β) η ισχύουσα ελληνική αντίληψη που θεωρεί τις γυναίκες ως τον βασικό υπεύθυνο για την φροντίδα των παιδιών και γ) η πραγµατική ανάγκη των πολλών ωρών απασχόλησης στις θέσεις υψηλής ευθύνης. Πάντως, το ποσοστό των Καθηγητριών στα ΑΕΙ έχει ανέλθει από 1.36% το 1971 σε 9.94% το 1998 (Πίνακας 3, Γράφηµα 3). Σαν ποσοστό, αυτό να µπορεί να θεωρηθεί σηµαντική αύξηση, αν και όχι ικανοποιητική. Επίσης, οι γυναίκες στην τριτοβάθµια εκπαίδευση τείνουν να αντιπροσωπεύονται περισσότερο σε ιδιαίτερους τοµείς, όπως οι Ανθρωπιστικές, οι Κοινωνικές, οι Νοµικές και οι Οικονοµικές Επιστήµες (Πίνακας 4, Γράφηµα 4). Πολλοί είναι οι παράγοντες που µπορούν να συµβάλουν θετικά, επηρεάζοντας ευνοϊκά την επαγγελµατική πορεία της γυναίκας επιστήµονα. Ένας απ αυτούς είναι ο παράγοντας του «χρόνου», µε την έννοια ότι µε την πάροδο του χρόνου, η κοινωνικοοικονοµική εξέλιξη των γυναικών θα επιφέρει πολύ γρηγορότερες αλλαγές στις πιο πάνω τάσεις. Πρέπει να σηµειωθεί όµως ότι ο «χρόνος», χωρίς την παράλληλη παρέµβαση της πολιτικής πρωτοβουλίας, των οµάδων πίεσης και της δηµόσιας ευαισθητοποίησης, δεν µπορεί να έχει ικανοποιητικά αποτελέσµατα. Συµπέρασµα: 7

8 Οι γυναίκες, που κατέχουν επιστηµονικές θέσεις στα πανεπιστήµια, αποτελούν το ένα τρίτο του διδακτικού προσωπικού. Όσο υψηλότερη είναι η θέση στην ακαδηµαϊκή ιεραρχία, τόσο χαµηλότερο είναι το ποσοστό των γυναικών που κατέχει αυτή τη θέση. Το ποσοστό των γυναικών Καθηγητριών έχει αυξηθεί, αλλά παραµένει ακόµα σε χαµηλά επίπεδα. 2.B Στατιστικές για την Έρευνα και Ανάπτυξη Όσον αφορά την διαθεσιµότητα στατιστικών στοιχείων για την επιστηµονική έρευνα, µε διάκριση κατά φύλο, το Τµήµα Τεκµηρίωσης Ε&Τ εικτών της ΓΓΕΤ έχει περιλάβει και το στοιχείο του φύλου -από το στα ερωτηµατολόγια των καταγραφών που υλοποιεί κάθε δύο έτη, για το ερευνητικό προσωπικό των κρατικών ερευνητικών φορέων, των πανεπιστηµίων, των επιχειρήσεων και των ιδιωτικών µη κερδοσκοπικών οργανώσεων, ακολουθώντας τις σχετικές συστάσεις της EUROSTAT και του ΟΟΣΑ. Σύµφωνα µε τις ανωτέρω επίσηµες στατιστικές, το 1999 οι γυναίκες αποτελούσαν, σε αριθµό ατόµων, το 23.9% των ερευνητών στον τοµέα των επιχειρήσεων, το 37.5% στον κρατικό ερευνητικό τοµέα, το 44.3% στον τοµέα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (το οποίο ως ποσοστό, είναι µεταξύ των υψηλότερων της Ευρώπης, σύµφωνα µε την EUROSTAT *) και το 44.6% στον ιδιωτικό µη κερδοσκοπικό τοµέα, ή 40.9% των ερευνητών όλων των τοµέων (Πίνακας 5). Επιπλέον, ο Πίνακας 6 δείχνει ότι τα προσόντα των γυναικών που απασχολούνται µε την έρευνα είναι λιγότερα συγκριτικά µε εκείνα των ανδρών. Έτσι, το ποσοστό των γυναικών µεταξύ του ερευνητικού προσωπικού που διαθέτει ιδακτορικό Τίτλο σπουδών είναι µόνο 16% στον τοµέα των επιχειρήσεων, 30% στον κρατικό ερευνητικό τοµέα, 37% στον τοµέα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και 43% στον ιδιωτικό µη κερδοσκοπικό τοµέα (εθνικό σύνολο 36%). * EUROSTAT, Στατιστικές εν συντοµία, θέµα 97/2001, σελίδα 2 (Statistics en bref). 2.Γ Στατιστικές για τις γυναίκες στην επιστηµονική έρευνα: η Μελέτη του ΕΚΚΕ Προκειµένου να διερευνηθεί η θέση των ερευνητριών γυναικών και των κυριοτέρων χαρακτηριστικών της συµµετοχής τους στην επιστηµονική έρευνα, η ΓΓΕΤ ανάθεσε στο EKKE (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών) το έργο, µε τίτλο: "Μελέτη για την προώθηση 8

9 της συµµετοχής των Ελληνίδων στην Επιστηµονική Έρευνα", τα κυριότερα αποτελέσµατα του οποίου περιγράφονται παρακάτω. 2 2.Γ.i Μία ποσοτική µελέτη (2 βάσεις δεδοµένων): Αρχικά, αναλύθηκαν και εναρµονίστηκαν οι υπάρχουσες στατιστικές όσον αφορά την συµµετοχή των γυναικών στον ακαδηµαϊκό χώρο. Στη συνέχεια, αναπτύχθηκαν δύο βάσεις δεδοµένων για τις ανάγκες της µελέτης. Η πρώτη Βάση εδοµένων περιλαµβάνει ποσοτικά στοιχεία που προέρχονται από 50 Ερευνητικούς Φορείς και Ερευνητικά Πανεπιστηµιακά Ινστιτούτα (ΕΠΙ) του δηµόσιου τοµέα. Τα στοιχεία συγκεντρώθηκαν µέσω ενός ειδικού «Εντύπου Καταγραφής» και αναφέρονται αφενός στην περιγραφή του εκπαιδευτικού & εργασιακού προφίλ των απασχολούµενων στην έρευνα και αφετέρου στον τρόπο οργάνωσης της απασχόλησης του ερευνητικού προσωπικού και στη συµµετοχή στην διοίκηση-διαχείριση της έρευνας, κατά φύλο. Τα αποτελέσµατα αυτής της βάσης επιβεβαιώνουν ότι η συµµετοχή των γυναικών στην επιστηµονική έρευνα, στην χώρα µας, είναι σχετικά περιορισµένη: µόνο 34.7% (1.118) από τους απασχολούµενους στα ερευνητικά κέντρα είναι γυναίκες. (Πίνακας 7, Γράφηµα 7). Η κατανοµή των απασχολούµενων στα ερευνητικά κέντρα του δηµοσίου τοµέα, έδειξε ότι στο σύνολο των γυναικών, µόνο το 16,4% είναι ερευνήτριες ενταγµένες στο Ν. 1514/83 και Μέλη ΕΠ, ενώ το 45,7% είναι συµβασιούχοι (µε συµβάσεις εργασίας ή αορίστου χρόνου) και το υπόλοιπο 38% είναι απασχολούµενοι µε συµβάσεις έργου. Σε σχέση µε την κατανοµή των ερευνητών ανά επιστηµονικό κλάδο σπουδών, η αναλογία γυναικών είναι χαµηλότερη στους παραδοσιακά "ανδρικούς" τοµείς όπως οι «Επιστήµες Μηχανικού/Τεχνολογίας» (20%), οι «Γεωργικές Επιστήµες» (23.4%), οι «Φυσικές Επιστήµες» (32%) και οι «Ιατρικές Επιστήµες» (23.4%). Αντίθετα, στον "γυναικείο" κλάδο των «Ανθρωπιστικών-Κοινωνικών Επιστηµών», υπάρχει ισότιµη παρουσία και το ποσοστό των γυναικών αντιστοιχεί στο 52.5% (Πίνακας 8, Γράφηµα 8). Αναφορικά µε τους ακαδηµαϊκούς τίτλους σπουδών, οι άνδρες ερευνητές είναι συχνότερα κάτοχοι ιδακτορικού τίτλου (75%), ενώ οι γυναίκες είναι κυρίως κάτοχοι είτε Βασικού Πτυχίου (37%) ή Μεταπτυχιακού τίτλου (ΜΑ, M.Sc.: 44%). Ειδικότερα, στα 18 Ερευνητικά Κέντρα, υπό την εποπτεία της ΓΓΕΤ, στο σύνολο των ενταγµένων ερευνητών (του Ν. 1514/83), όλων των βαθµίδων (Α έως ), το ποσοστό 2 Μέλη της σχετικής οµάδας: Α. Τεπέρογλου (Επιστηµονική Υπεύθυνος της µελέτης), Λ. Αλιπράντη-Μαράτου (Συνυπεύθυνη), Ι. Τσίγκανου, Μ. Κετσετζοπούλου και Β. Παπλιάκου. 9

10 των γυναικών είναι χαµηλότερο στις υψηλότερες βαθµίδες, όπου, για παράδειγµα, στην βαθµίδα Α -ισότιµη του Καθηγητή, µόνο το 16.1% είναι γυναίκες, ενώ αντίθετα εµφανίζεται πιο υψηλό στις χαµηλότερες βαθµίδες, όπου, συγκεκριµένα, στην βαθµίδα Β - ισότιµη του Αναπληρωτή Καθηγητή, το 28.6% είναι γυναίκες, στην βαθµίδα Γ -ισότιµη του Επίκουρου Καθηγητή, το 31.4% είναι γυναίκες και τέλος στην βαθµίδα -ισότιµη του Λέκτορα, το 29.8% είναι γυναίκες (Πίνακας 9, Γράφηµα 9). Στη δεύτερη Βάση εδοµένων που αναπτύχθηκε, περιελήφθησαν πληροφορίες από τα αρχεία της ΓΓΕΤ, για τα ερευνητικά έργα που χρηµατοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του 2 ου ΚΠΣ. Η κύρια µεταβλητή που αναλύθηκε αφορούσε την παρουσία των γυναικών ως «Επιστηµονικών Υπευθύνων» των παραπάνω έργων. Το αποτέλεσµα ήταν ότι µόνον το 10% των Επιστηµονικών Υπευθύνων όλων των έργων ήταν Γυναίκες. 2.Γ.ii Μία ποιοτική µελέτη: Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε ένα δείγµα περίπου 300 ερευνητών (κυρίως γυναικών που απασχολούνται στους εποπτευόµενους από την ΓΓΕΤ ερευνητικούς φορείς) και είχε σαν στόχο την συλλογή ποιοτικών πληροφοριών για την εκπαιδευτική και επαγγελµατική διαδροµή των γυναικών και τις δυσκολίες που οι γυναίκες επιστήµονες αντιµετωπίζουν στην προσπάθειά τους να απασχοληθούν επαγγελµατικά στον ερευνητικό χώρο, τα προβλήµατα της διαδικασίας πρόσληψης & προαγωγής, καθώς επίσης και τις αιτίες της διάκρισης του φύλου στην επαγγελµατική τους σταδιοδροµία. Όπως διαπιστώθηκε, οι γυναίκες ερευνήτριες αντιµετωπίζουν πολλά προβλήµατα στην προσπάθειά τους να συνδυάσουν την επαγγελµατική µε την οικογενειακή τους ζωή και η επαγγελµατική τους διαδροµή διαφέρει από αυτή των ανδρών συναδέλφων τους. Τα αποτελέσµατα αυτά δεν διαφέρουν βασικά µε τα όσα βιώνουν γενικά οι εργαζόµενες γυναίκες στο σύνολό τους. 2.Γ.iii Η ιοίκηση των 18 Ερευνητικών Κέντρων: Aπό το 1977, δεκαοχτώ ερευνητικά κέντρα της χώρας έχουν τεθεί υπό την εποπτεία της ΓΓΕΤ, που είναι υπεύθυνη για τη χρηµατοδότηση, την επίβλεψη της οργανωτικής δοµής και άλλα θέµατα σχετικά µε τη λειτουργία των ανωτέρω ερευνητικών κέντρων. Το EKKE πραγµατοποίησε µια έρευνα σε αυτά τα 18 ερευνητικά κέντρα προκειµένου να ελεγχθεί η κατανοµή των διευθυντικών θέσεων µεταξύ ανδρών και γυναικών και του ποσοστού συµµετοχής των γυναικών στα διοικητικά τους συµβούλια. Τα αποτελέσµατα ήταν απογοητευτικά, παρουσιάζοντας µια πολύ χαµηλή γυναικεία συµµετοχή στα.σ. των κέντρων της ΓΓΕΤ (Γράφηµα 10). 10

11 3. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ & ΦΟΡΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ο ρόλος των γυναικών στην επιστηµονική έρευνα δεν µπορεί να διαχωριστεί από τον γενικότερο ρόλο τους στην κοινωνία. Έτσι δεν είναι δυνατόν η ενθάρρυνση της συµµετοχής τους στον τοµέα της έρευνας να προχωρήσει µόνο µέσω των µέτρων που προωθούνται από την ΓΓΕΤ. Πρέπει να υπάρξει µια συντονισµένη δράση όλων των σχετικών οργανισµών, π.χ. του Υπουργείου Παιδείας, του Υπουργείου Εργασίας, του Υπ. Εσωτερικών και της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας. 3.A Γενική Γραµµατεία Ισότητας (ΓΓΙ): Στην Ελλάδα, από το 1985, ο πρώτος ηµόσιος Φορέας αρµόδιος για την προώθηση και την εφαρµογή της νοµικής και ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τοµείς (πολιτικούς, οικονοµικούς, κοινωνικούς, & πολιτισµικούς) είναι η Γενική Γραµµατεία Ισότητας (ΓΓΙ), που εποπτεύεται από το Υπουργείο Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης & ιοικητικής Αποκέντρωσης. Η ΓΓΙ παίρνει όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για την εφαρµογή της πολιτικής της ενσωµάτωσης της διάστασης της ισότητας των φύλων (Mainstreaming) σε όλες τις Tοµεακές ή Περιφερειακές Επιχειρησιακές ράσεις, στα πλαίσια του 3 ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (3 ο ΚΠΣ). Περισσότερες πληροφορίες για τις ράσεις και τους Τοµείς ραστηριότητας της ΓΓΙ, στην ιστοθέση: Επικοινωνία στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: Αρµόδιος Επικοινωνίας: κα. Αµαλία Σαρρή, Επικεφαλής του Νοµικού Τµήµατος της ΓΓΙ. Πολλές Νοµοθετικές ρυθµίσεις έχουν προβλεφθεί & ψηφιστεί, υπό την επίβλεψη της ΓΓΙ, σχετικά µε την απασχόληση, την κοινωνική ασφάλιση & ευηµερία, την υγεία, την εκπαίδευση, το σωφρονιστικό σύστηµα, την νοµική υπεράσπιση και άλλα ζητήµατα όπως η µετανάστευση, η πορνεία, κ.λπ. Σε σχέση µε την ισόρροπη συµµετοχή των φύλων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων των δηµόσιων οργανώσεων, ο νόµος 2839/2000 έχει ψηφιστεί, ορίζοντας ότι: "σε κάθε υπηρεσιακή επιτροπή των κρατικών οργανισµών κ.λπ., ο αριθµός µελών κάθε φύλου που ορίζονται από το ηµόσιο τοµέα θα είναι ίσος µε τουλάχιστον το 1/3 εκείνων που ορίζονται ως µέλη, σύµφωνα µε τις εν ισχύ διατάξεις.µε την προϋπόθεση ότι τα µέλη που ορίζονται είναι περισσότεροι του ενός". Είναι σαφές ότι ο ανωτέρω νόµος θέτει τα χαµηλότερα όρια ποσόστωσης για την συµµετοχή των γυναικών στα δηµόσια.σ. 11

12 Πρέπει να σηµειωθεί εν τούτοις, ότι πολλές από τις παραπάνω προβλέψεις τις σχετικές µε την ισότητα των φύλων δεν εφαρµόζονται ούτε άµεσα, ούτε σε όλες τις περιπτώσεις, λόγω διαφόρων αιτιών που δεν είναι δυνατόν να αναλυθούν σε αυτό το κείµενο. Πιθανώς, θα πρέπει να υπάρξει περισσότερος συντονισµός µεταξύ της ΕΕ, των κρατών µελών & των σχετικών οργανώσεων µε σκοπό τον έλεγχο της διαδικασίας επιβολής, επιβεβαίωσης και εφαρµογής των σχετικών οδηγιών και νόµων. Προς το παρόν, η ΓΓΙ καταβάλλει µεγάλη προσπάθεια να αντιµετωπίσει όλα τα σχετικά ζητήµατα. Υπό την αιγίδα της ΓΓΙ, πολλές κυβερνητικές & µη οργανώσεις και άλλοι φορείς ενεργοποιούνται και κάνουν πολύ σηµαντική εργασία για ένα ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων σχετικών µε τα προβλήµατα της ισότητας των φύλων. Επίσης, λειτουργούν Περιφερειακά Γραφεία Ισότητας, το ειδικό Νοµικό Τµήµα, το Τµήµα διαφόρων Κοινωνικών Προγραµµάτων και το Γραφείο Πληροφοριών µε ειδικούς τοµείς πληροφόρησης σχετικούς µε τα ενδιαφέροντα των γυναικών, το Κέντρο Κακοποιηµένων Γυναικών, το Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (ΚΕΘΙ) κ.λπ. Κάθε µια από αυτές τις υπηρεσίες εξετάζει µια συγκεκριµένη προβληµατική περιοχή έτσι ώστε να υπάρχει ένας καλύτερος χειρισµός κάθε κατάστασης. 3.B Κέντρο Έρευνας για Θέµατα Ισότητας (ΚEΘI): Ένας πολύ σηµαντικός κυβερνητικός φορέας αρµόδιος για την παροχή στατιστικών δεδοµένων απαραίτητων για την εφαρµογή της πολιτικής της ισότητας είναι το ΚΕΘΙ που ιδρύθηκε το 1994, εποπτευόµενο και χρηµατοδοτούµενο από την ΓΓΙ. Ο βασικός στόχος των δραστηριοτήτων του ΚΕΘΙ είναι η πρόοδος των γυναικών σε όλους τους τοµείς της πολιτικής, οικονοµικής και κοινωνικής ζωής, στα πλαίσια των πολιτικών που καθορίζονται από την ΓΓΙ. Περισσότερες πληροφορίες για τις ράσεις και τους Τοµείς ραστηριότητας του ΚΕΘΙ, στην ιστοθέση: Αρµόδιος Επικοινωνίας: κα. Ναταλία Σερέτη, στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: Οι στόχοι του ΚΕΘΙ είναι οι ακόλουθοι: Να πραγµατοποιεί έρευνα και επιστηµονικές µελέτες για θέµατα ισότητας των φύλων. Να υποστηρίζει πειραµατικούς θεσµούς που στοχεύουν στην ενδυνάµωση των γυναικών. Να παρέχει την τεκµηρίωση και την πληροφόρηση για ζητήµατα ισότητας των φύλων στην απασχόληση, την επιχειρηµατικότητα και την κοινωνική ολοκλήρωση. 12

13 Να ενηµερώνει και να συµβουλεύει τις γυναίκες που επιθυµούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Να εκπαιδεύει & επιµορφώνει φορείς, άτοµα, οµάδες και οργανισµούς σε θέµατα σχετικά µε την ισότητα των φύλων. Να αναλαµβάνει πρωτοβουλίες για την προώθηση της ισότητας των φύλων σε συνθήκες πολυπολιτισµικότητας. Να σχεδιάζει, υλοποιεί, παρακολουθεί και αξιολογεί προγράµµατα που προωθούν τους στόχους της ισότητας των φύλων. Να διοργανώνει εκδηλώσεις δηµοσίου διαλόγου και προβολής θεµάτων σχετικών µε την ισότητα των φύλων. Να υποστηρίζει γυναίκες που υφίστανται κακοποίηση, περιθωριοποίηση και κοινωνικό αποκλεισµό. Να πληροφορεί για θέµατα ισότητας των φύλων µε την έκδοση & δηµοσίευση µελετών, ερευνών και άλλου πληροφοριακού υλικού, καθώς και µε παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού. 3.Γ Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ): Ο βασικός φορέας άσκησης πολιτικής για την Έρευνα & την Τεχνολογία είναι η Γενική Γραµµατεία Ε&Τ, που υπάγεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Οι κύριοι στόχοι της εκτείνονται από τους τοµείς της ακαδηµαϊκής και βιοµηχανικής έρευνας έως την µεταφορά τεχνολογίας και την καινοτοµία. Η ΓΓΕΤ εποπτεύει δεκαοχτώ (18) Ερευνητικά & Τεχνολογικά Ιδρύµατα σ όλη τη χώρα, ενώ έχει δηµιουργήσει και συµµετέχει στη λειτουργία έξι Κλαδικών Επιχειρήσεων Ε&Τ και τεσσάρων Τεχνολογικών Πάρκων σε διάφορες περιοχές στη χώρας. Από τα τέλη του 1980, η ΓΓΕΤ αποτελεί τον βασικό φορέα για τη σύνταξη και εκτέλεση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων στον τοµέα της Έρευνας και Τεχνολογίας, στα πλαίσια των διαδοχικών Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης (ΚΠΣ). 3.Γ.i Μέτρα Ευαισθητοποίησης σε θέµατα ισότητας Παράλληλα µε το σχεδιασµό και την εφαρµογή διαφόρων πολιτικών, η ευαισθητοποίηση του κοινού για τα ζητήµατα ισότητας των φύλων, είναι για την ΓΓΕΤ ένας πολύ σηµαντικός στόχος. Τα αρµόδια στελέχη της ΓΓΕΤ τον θεωρούν ως εκστρατεία κατευθυνόµενη προς τρεις οµάδες: 13

14 Τα Στελέχη Φορέων 2. Την Επιστηµονική Κοινότητα 3. Τους Έλληνες Πολίτες (το Κοινό) (Οι Γονείς, άσκαλοι & Μαθητές θεωρούνται πολύ σηµαντικές υπό-οµάδες, καθώς επίσης & εκείνοι οι οποίοι είναι σε θέση να διαµορφώνουν & να προωθούν κάποιες αντιλήψεις στην κοινωνία (opinion makers) και τέλος οι πολιτικοί. Κάθε οµάδα-στόχος πρέπει να προσεγγιστεί διαφορετικά. Μέχρι τώρα, µια πρώτη εξοικείωση του προσωπικού της ΓΓΕΤ µε το θέµα «ΓΥΝΑΙΚΑ & ΕΠΙΣΤΗΜΗ», επιτεύχθηκε χάρη και στη διάλεξη της Nicole Dewandre, στις 25 Μαΐου 1999, στην Αθήνα και από ορισµένα άλλα γεγονότα. Αυτή η διάλεξη ήταν πολύ σηµαντική επειδή το προσωπικό της ΓΓΕΤ εµπλέκεται ιδιαίτερα στον προγραµµατισµό και προώθηση της πολιτικής για την Ε&Τ και συγχρόνως στη συλλογή των σχετικών στατιστικών στοιχείων. Πρέπει όµως να σηµειωθεί ότι εξοικείωση δεν σηµαίνει ούτε έγκριση, ούτε δέσµευση. Η ΓΓΕΤ εµπλέκεται στην διαδικασία της προώθησης του ρόλου των γυναικών στην επιστήµη τόσο µέσα στους κόλπους της και όσο και µέσα στην επιστηµονική κοινότητα στο σύνολό της. Η αυξανόµενη συνειδητοποίηση της επιστηµονικής κοινότητας σε θέµατα ισότητας των δύο φύλων είναι εποµένως κύριος στόχος της και ήδη έχει ξεκινήσει αυτή την προσπάθεια. Καλή αφετηρία γι αυτή την προσπάθεια ήταν η οργάνωση µιας ηµερίδας τον Μάιο του 2000, από την ΓΓΕΤ & το ΚΕΘΙ, επ'ευκαιρία της διάλεξης της Nicole Dewandre, στον ίδιο χρόνο και χώρο όπου γινόταν η Έκθεση της ΓΓΕΤ µε θέµα την Έρευνα & την Ανάπτυξη. Το κοινό που παρακολούθησε την ηµερίδα περιελάµβανε ερευνητές των Ερευνητικών Κέντρων και του Πανεπιστηµιακού χώρου, προσωπικό της ΓΓΕΤ και άλλων Υπουργείων, καθώς επίσης και γυναίκες που έχουν διαπιστευτεί στην προώθηση των θεµάτων ισότητας. Επίσης, τον Μάρτιο του 2001, διοργανώθηκε ένα Ευρωπαϊκό Συνέδριο µε σχετικό θέµα, από την ΓΓΕΤ και το ΕΚΚΕ, στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. Τέλος, στις ιστοσελίδες της ΓΓΕΤ, σε ξεχωριστή ιστοθέση, θα παρουσιάζονται όλα τα θέµατα τα σχετικά µε την «ΓΥΝΑΙΚΑ & ΕΠΙΣΤΗΜΗ», µε σκοπό την ενηµέρωση των ερευνητών και του κοινού. 3.Γ.ii: Εθνικό Συµβούλιο Έρευνας & Τεχνολογίας (EΣET) Το Εθνικό Συµβούλιο Έρευνας & Τεχνολογίας (ΕΣΕΤ) είναι το ανώτατο γνωµοδοτικό όργανο της Πολιτείας για θέµατα Έρευνας και Τεχνολογίας. Το ΕΣΕΤ, αυτή τη στιγµή, αποτελείται από 47 εκπροσώπους: έναν πρόεδρο, δύο αντιπροέδρους (που είναι και οι τρεις άνδρες) και 44 τακτικά & αναπληρωµατικά µέλη που διανέµονται στους ακόλουθους 5 επιστηµονικούς τοµείς: 1. Πληροφορικής, 2. Φυσικής, 14

15 Χηµείας & Νέων Υλικών, 3. Περιβάλλοντος & Ήπιων Πηγών Ενέργειας, 4. Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας και 5. Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστηµών. Εξ αυτών των 47 εκπροσώπων, οι 9 είναι εκπρόσωποι των ελληνικών επιχειρήσεων (7 άνδρες και 2 γυναίκες) και οι υπόλοιποι 38 είναι είτε Καθηγητές ΑΕΙ/ΤΕΙ, ή ιευθυντές & Ερευνητές Ερευνητικών Κέντρων & Ινστιτούτων (35 άνδρες και 3 γυναίκες). Σε σύνολο λοιπόν 47 εκπροσώπων του ΕΣΕΤ, 5 είναι γυναίκες (δηλ. το 10,6%) και 42 είναι άνδρες (δηλ. το 89,4%). Από τις 5 αυτές γυναίκες, οι 2 εκπροσωπούν τις λεγόµενες "γυναικείες" επιστήµες, δηλαδή τις Ανθρωπιστικές, και οι 3 εκπροσωπούν τις παραδοσιακά "ανδρικές" επιστήµες, δηλαδή τις Θετικές επιστήµες (Γράφηµα 10). Στην ΓΓΕΤ, και προφανώς σε όλους τους ηµόσιους Φορείς, η διαδικασία της συνειδητοποίησης των ανώτερων στελεχών της για την ανάγκη µεγαλύτερης εκπροσώπησης των γυναικών στα όργανα που χαράσσουν πολιτική είναι µακροχρόνια και επίπονη, όπως φαίνεται από το ποσοστό της γυναικείας αντιπροσώπευσης στα µέλη του ΕΣΕΤ και σε άλλα άλλωστε όργανα, γεγονός που επιβάλλει την λήψη µέτρων για την προώθηση και ενίσχυση της γυναικείας συµµετοχής σε Ερευνητικές και Τεχνολογικές δραστηριότητες. 3.Γ.iii: Πολιτικές Τακτικές (2 ο και 3 ο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα) Κατά το 2 ο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (ΕΠ) για την Έρευνα & Τεχνολογία ( ), δόθηκε έµφαση στην ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων σε θέµατα Έρευνας και Ανάπτυξης, µέσω της προώθησης διαφόρων µέτρων διασύνδεσης των ΑΕΙ, ΤΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων µε τις παντός είδους Επιχειρήσεις. Παράλληλα συνεχίστηκε η επέκταση της υποδοµής για Ε&Α, που είχε αρχίσει κατά την εφαρµογή του 1 ου Επιχειρησιακού Προγράµµατος. Στο 2 ο ΕΠ, λαµβάνοντας υπ όψην το περιορισµένο ανθρώπινο ερευνητικό δυναµικό της Ελλάδας, η ΓΓΕΤ εστίασε την πολιτική της στην αύξηση του Ε&Α προσωπικού, κυρίως µέσω των επιµορφωτικών προγραµµάτων για Νέους Ερευνητές. Η διάσταση της ισότητας των φύλων στην επιστηµονική έρευνα δεν απασχόλησε, εκείνη την περίοδο, τους ασκούντες χάραξη πολιτικής. Στα πλαίσια του 3 ου ΕΠ ( ), στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητας (ΕΠΑΝ) του Υπ. Ανάπτυξης, η ΓΓΕΤ, για πρώτη φορά ασχολείται µε σχετικά θέµατα, σε µια προσπάθεια να ενσωµατώσει στις πολιτικές της την διάσταση της ισότητας των φύλων (mainstreaming). 15

ΓΥΝΑΙΚΕΣ και ΕΠΙΣΤΗΜΗ : Έκθεση για την κατάσταση στην Ελλάδα

ΓΥΝΑΙΚΕΣ και ΕΠΙΣΤΗΜΗ : Έκθεση για την κατάσταση στην Ελλάδα ΓΥΝΑΙΚΕΣ και ΕΠΙΣΤΗΜΗ : Έκθεση για την κατάσταση στην Ελλάδα 1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 1A. Γυναίκες και Εκπαίδευση Ιστορικά, οι Ελληνίδες συµµετείχαν πολύ λιγότερο στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, από τα άρρενα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΝΑΙΚΕΣ και ΕΠΙΣΤΗΜΗ : Έκθεση για την κατάσταση στην Ελλάδα

ΓΥΝΑΙΚΕΣ και ΕΠΙΣΤΗΜΗ : Έκθεση για την κατάσταση στην Ελλάδα ΓΥΝΑΙΚΕΣ και ΕΠΙΣΤΗΜΗ : Έκθεση για την κατάσταση στην Ελλάδα 1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 1A. Γυναίκες και Εκπαίδευση Ιστορικά, οι Ελληνίδες συµµετείχαν πολύ λιγότερο στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, από τα άρρενα

Διαβάστε περισσότερα

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Η μελέτη της Ευαγγελίας Παπαπέτρου για την απασχόληση - ανεργία και τις μισθολογικές διαφορές ανδρών

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγράφοι στην Ελληνική Αγορά Εργασίας: Προβλήµατα και Προοπτικές

Γεωγράφοι στην Ελληνική Αγορά Εργασίας: Προβλήµατα και Προοπτικές ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΩΝ (E.ΓΕΩ.) ΕΛΛΑ ΑΣ Γεωγράφοι στην Ελληνική Αγορά Εργασίας: Προβλήµατα και Προοπτικές Παναγιώτης Στρατάκης Γεωγράφος, Υπ. ρ. Ε.Μ.Π. Ηµερίδα Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας

Διαβάστε περισσότερα

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.0 Αριθµός µαθητών στα σχολεία Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 2.0 Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 83 Ισότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα των φύλων. http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/new/odefarm.zip

Ισότητα των φύλων. http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/new/odefarm.zip Ισότητα των φύλων Πηγή: http://www.esfhellas.gr/index.asp?node=111 ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΙΑ ΡΟΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΟ Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

15. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

15. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ . ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Έτος Ίδρυσης: 98 ΚΑΝΑΒΕΛΗ ΕΛΙΑΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Η κατά φύλο σύνθεση των μελών ΔΕΠ (συνολικά στοιχεία).... Κατανομή των μελών ΔΕΠ κατα φυλο και βαθμιδα (συνολικα στοιχεια).... Η κατά

Διαβάστε περισσότερα

3. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

3. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ . ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έτος Ίδρυσης: 9 ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). Η κατά φύλο σύνθεση των μελών ΔΕΠ (Συνολικά στοιχεία). Κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

12. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

12. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης . Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Έτος Ίδρυσης: 97 ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Περιεχόμενα. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ( ).... Η κατά φύλο σύνθεση των μελών ΔΕΠ (συνολικά στοιχεία).... Κατανομή των μελών ΔΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ . ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Έτος Ίδρυσης: 9 ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ( ). Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ). ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος µας. η ουσιαστική. ισότητα των φύλων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Στόχος µας. η ουσιαστική. ισότητα των φύλων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Στόχος µας η ουσιαστική ισότητα των φύλων ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2010-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας. Μάρτιος 2010

Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας. Μάρτιος 2010 Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας Μάρτιος 2010 Περιεχόµενα Ταυτότητα έρευνας 4 Συµπεράσµατα 5 Συνοπτικά αποτελέσµατα Μέρος Α: Απόψεις εργαζοµένων 10 1. Γενικά χαρακτηριστικά εταιρείας 11 Προφίλ εργατικού

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών. για το νέο νοµοθετικό πλαίσιο. για την Επιστηµονική Έρευνα. και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ελλάδα

Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών. για το νέο νοµοθετικό πλαίσιο. για την Επιστηµονική Έρευνα. και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ελλάδα ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών για το νέο νοµοθετικό πλαίσιο για την Επιστηµονική Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ελλάδα http://www.eee.demokritos.gr/ Προτάσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο στην Κύπρο Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου: OPENDAYS2011 Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου Λεµεσός, 15 Νοεµβρίου 2011 Αλέξανδρος Αλεξάνδρου Προϊστάµενος

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development, R&D)

Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development, R&D) Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development, R&D) Οι Howenstine και Zeile (1992) ανακαλύπτουν μια χαλαρή συσχέτιση μεταξύ Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) και του συνόλου των εργαζομένων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΔΜΥΠ) Η Πρακτιική Άσκηση των Φοιιτητών του Τμήματος Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Γυναίκα & Απασχόληση

1. Γυναίκα & Απασχόληση 1. Γυναίκα & Απασχόληση Παρά τα βήματα προόδου τα οποία έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια, τόσο σε θεσμικό επίπεδο (νομοθετικό έργο), όσο και στην ανάπτυξη «ειδικευμένων πολιτικών και δράσεων» καταπολέμησης

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Δημήτρης Κοντογιαννόπουλος τι είναι η ΠΕΣΚΕ; προώθηση κοινωνικής ένταξης καταπολέμηση της φτώχειας

Διαβάστε περισσότερα

και Πολιτική Απασχόλησης

και Πολιτική Απασχόλησης Αγορά Εργασίας και Πολιτική Απασχόλησης Μαρίνα Ρήγου Παπαμηνά Παρατηρητήριο Αγοράς Εργασίας, Τμήμα Εργασίας, ΥΕΠΚΑ Οργανόγραμμα Τμήματος Τμήμα Εργασίας Υπηρεσία Αλλοδαπών Συντονισμός ΔΥΑ, Μηχανογραφική

Διαβάστε περισσότερα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Ιωάννης Π. Γεροθανάσης Καθηγητής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Πρώην Πρύτανης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Μέλος της Α ΙΠ Η ανώτατη εκπαίδευση, η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Κοινωνικών Λειτουργών Βιοµηχανικών επιχειρήσεων όλης της χώρας»

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Κοινωνικών Λειτουργών Βιοµηχανικών επιχειρήσεων όλης της χώρας» ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Κοινωνικών Λειτουργών Βιοµηχανικών επιχειρήσεων όλης της χώρας» (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Εργασίας 123/11-10-2002) Στην Αθήνα σήµερα την 22

Διαβάστε περισσότερα

20. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

20. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ . ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Έτος Ίδρυσης: ΚΑΝΑΒΕΛΗ ΕΛΙΑΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΔΑ(ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 26 Μαΐου 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τουριστική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για για τη Δημοκατία της Ισότητας

Σχέδιο Δράσης για για τη Δημοκατία της Ισότητας Σχέδιο Δράσης για για τη Δημοκατία της Ισότητας Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου 2014 Περιεχόμενα: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κεφάλαιο πρώτο: 1.1. Η αντιπροσώπευση των φύλων στην πολιτική ζωή της Κύπρου 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Οργανόγραμμα (Α Επίπεδο)

Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Οργανόγραμμα (Α Επίπεδο) Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Οργανόγραμμα (Α Επίπεδο) Υπουργός Αν. Υπουργός Υφυπουργοί Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους Επιστημονικό Γραφείο Συμβούλων Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ = O ΚΛΑ ΟΣ ΤΟΥ MANAGEMENT ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤ ΜΕΤΡΟ 5.1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤ ΜΕΤΡΟ 5.1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ Αναβάθµιση Υποδοµών & Εξοπλισµών για την Προώθηση Ισότητας Ευκαιριών Πρόσβασης στην Αγορά Εργασίας Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ ΚΩ.OΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1. Ίδρυση του Ινστιτούτου Το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας ιδρύθηκε το 1992, προκειµένου να καλύψει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Τα τελευταία χρόνια βρισκόµαστε µπροστά σε µια βαθµιαία αποδόµηση της ανδροκρατικής έννοιας της ηγεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Διασύνδεσης. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου

Διασύνδεσης. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ «ΤοΤο Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

9. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

9. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 9. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Έτος Ίδρυσης: 98 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 9. Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)... 9. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίµηνο 2012 Κατά το Β Τρίµηνο του 2012 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.793.147

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Μονάδα Α2 ιεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ prosopiko@ypakp.gr Είναι αρμόδια για τα θέματα προσωπικού, την προώθηση νομοθετικών κειμένων και τον Κοινοβουλευτικό έλεγχο του Υπουργείου 2 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012 Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε στη χώρα μας και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΤ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΤ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΤ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 1 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕ Ε&Α... 2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία και Ποιότητα σε Ιδιωτικά Σχολεία ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. (E x e c u t i v e S u m m a r y ) Λεωνίδας Χυτήρης, Καθηγητής ιοικητικής Επιστήµης

Ηγεσία και Ποιότητα σε Ιδιωτικά Σχολεία ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. (E x e c u t i v e S u m m a r y ) Λεωνίδας Χυτήρης, Καθηγητής ιοικητικής Επιστήµης Ηγεσία και Ποιότητα σε Ιδιωτικά Σχολεία ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (E x e c u t i v e S u m m a r y ) Λεωνίδας Χυτήρης, Καθηγητής ιοικητικής Επιστήµης Λουκάς Νικ. Άννινος, Υποψήφιος ιδάκτωρ ιοικητικής Επιστήµης

Διαβάστε περισσότερα

8. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ]

8. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ] . ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ] Έτος Ίδρυσης: 9 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΔΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ «Ιδέα» Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, Λάρισα, Ελλάδα Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, Ελλάδα 1 Φορείς προσέγγισης (Ομάδα-στόχος για την Ελλάδα:

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία"

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία Newsletter No. 3 Α ρίλιος 2007 Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Έργο: "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία" Επιµέλεια: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)» Στο Πικέρµι σήµερα την 24/7/2003 στα γραφεία του Ν.Π.Ι.. µε

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ)

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Συνέδριο Διασφάλιση της ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Μοχλός ανάπτυξης Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Περικλής Χατζημίσιος Τμήμα Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Μηχανικών Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα 13 εκεµβρίου 2002 οι υπογράφοντες αφενός: 1) Ν. Αναλυτής, Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ Ανακοίνωση προς τα Μέλη Θέµα: Πρόγραµµα της ελληνικής προεδρίας - Πρώτο εξάµηνο 2003 Επισυνάπτεται το πρόγραµµα δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Νεανική γυναικεία επιχειρηματικότητα. Άννα Ευθυμίου Δικηγόρος Εντεταλμένη Σύμβουλος σε Θέματα Νεολαίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος ΜΚΟ ΝΕΟΙ

Νεανική γυναικεία επιχειρηματικότητα. Άννα Ευθυμίου Δικηγόρος Εντεταλμένη Σύμβουλος σε Θέματα Νεολαίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος ΜΚΟ ΝΕΟΙ Νεανική γυναικεία επιχειρηματικότητα Άννα Ευθυμίου Δικηγόρος Εντεταλμένη Σύμβουλος σε Θέματα Νεολαίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος ΜΚΟ ΝΕΟΙ Ορισμός επιχειρηματικότητας κάθε προσπάθεια για δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100, Ρόδος

Διαβάστε περισσότερα

1) Εφαρµογή του θεσµικού πλαισίου περί µη υποχρέωσης απεικόνισης συναλλαγών (έναρξη επιτηδεύµατος απεικόνισης δαπάνης).

1) Εφαρµογή του θεσµικού πλαισίου περί µη υποχρέωσης απεικόνισης συναλλαγών (έναρξη επιτηδεύµατος απεικόνισης δαπάνης). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΜΟΝΑ Α Γ ιεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013 Η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α : το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς (2001-2012)

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013 Η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α : το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς (2001-2012) 1 ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013 Η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α : το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς (2001-2012) Διεθνείς & εθνικές βάσεις δεδομένων: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ... Cities for Peace and Democracy in Europe Ε Ρ Ε ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Υ Ν Α με την υποστήριξη Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...6

Διαβάστε περισσότερα

H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου

H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου 1 H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου 2 «Επιχειρηµατικότητα... είναι η διαδικασία δηµιουργίας κάτι καινούργιου που έχει αξία (για την αγορά, την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτυπώνοντας την εθνική δραστηριότητα έρευνας, καινοτομίας και ανάπτυξης

Αποτυπώνοντας την εθνική δραστηριότητα έρευνας, καινοτομίας και ανάπτυξης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Αποτυπώνοντας την εθνική δραστηριότητα έρευνας, καινοτομίας και ανάπτυξης Δρ Νένα Μάλλιου Προϊσταμένη Τμήματος Καταγραφής, Μέτρησης & Υπηρεσιών Ερευνητικής & Καινοτομικής Δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

5 απλές ερωτήσεις - οδηγός για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.

5 απλές ερωτήσεις - οδηγός για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. 5 απλές ερωτήσεις - οδηγός για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Τα στοιχεία που ζητούνται από το ερωτηματολόγιο έχουν καθοριστεί από την Eurostat και η συμπλήρωσή τους είναι υποχρεωτική σε όλη την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Β. Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΝΑ-ΠΑΖΑΡΖΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Β. Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΝΑ-ΠΑΖΑΡΖΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Β. Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΝΑ-ΠΑΖΑΡΖΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΘΗΝΑ 2004 1 2 Απασχόληση και ανεργία των γυναικών: το χάσμα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πτυχιούχος Τµήµατος Κοινωνικής Θεολογίας, Θεολογικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πτυχιούχος Τµήµατος Κοινωνικής Θεολογίας, Θεολογικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥ ΕΣ Mεταπτυχιακό ίπλωµα Ειδίκευσης στις Γυναικείες Σπουδές/Σπουδές του Φύλου (Πάντειο Πανεπιστήµιο, Τµήµα Κοινωνιολογίας Τµήµα Θεολογίας Θεολογικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών).

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε.

Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων ιεύθυνση Προγραµµάτων Τµήµα Συνεργασίας µε ΟΤΑ & Φορείς Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε. Νοέµβριος 2005

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της

Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Η πρώτη παρέμβαση αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

19. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

19. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 9. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έτος Ίδρυσης: 99 ΚΑΝΑΒΕΛΗ ΕΛΙΑΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 9. Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)... 9. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΔΑ... 9. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

2.4 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

2.4 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2.4 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Στην ενότητα αυτή θα δοθούν τα αριθμητικά δεδομένα για τη χρηματοδότηση της Εκπαίδευσης. Η παρουσίαση θα αναλύει τα στοιχεία για τις Δημόσιες

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή. Προκήρυξη 2009

Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή. Προκήρυξη 2009 Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή Προκήρυξη 2009 Η Εκπαίδευση και η Έρευνα αποτελούν θεµελιώδεις και άρρηκτα συνδεδεµένες δραστηριότητες της ακαδηµαϊκής ζωής. Το Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2011 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 Κώδικας Δεοντολογίας Γραφείου Διασύνδεσης ΤΕΙ Λάρισας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Κώδικας δεοντολογίας με φοιτητές και αποφοίτους προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών οδηγός σπουδών Ιστορικά Στοιχεία Ίδρυση του Τμήματος: Το Τμήμα δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2013

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης»

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών

Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών Δήμητρα Κονδύλη, ερευνήτρια ΕΚΚΕ Καλαμάτα 6/6/2010 Η Ευρωπαϊκή Εμπειρία στον τομέα ένταξης μεταναστών Το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για τη μετανάστευση

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (social research centre), central scientific institution of the Technical University Dortmund

sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (social research centre), central scientific institution of the Technical University Dortmund Επιστημονικός Υπεύθυνος: sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (social research centre), central scientific institution of the Technical University Dortmund Στα πλαίσια του έργου: Improving Gender Equality

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (www.gnto.gov.gr) v Ίδρυση: έτος 1950 v Αποστολή: οργάνωση, ανάπτυξη και προώθηση του τουρισµού στην Ελλάδα v Δράσεις: τουριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισµός Πρόσβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικών Λυκείων Εξεταζόµενα µαθήµατα».

ΘΕΜΑ : «Καθορισµός Πρόσβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελµατικών Λυκείων Εξεταζόµενα µαθήµατα». ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα