Αλαηνκία θαη θπζηνινγία λπρηνύ, εκηλάξην Μαληθηνύξ,Πεληηθηνύξ,Απιή Βαθή,Ηκηκόληκε βαθή,υξήζε ηνπ ηξνρνύ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αλαηνκία θαη θπζηνινγία λπρηνύ, εκηλάξην Μαληθηνύξ,Πεληηθηνύξ,Απιή Βαθή,Ηκηκόληκε βαθή,υξήζε ηνπ ηξνρνύ."

Transcript

1 Αλαηνκία θαη θπζηνινγία λπρηνύ, εκηλάξην Μαληθηνύξ,Πεληηθηνύξ,Απιή Βαθή,Ηκηκόληκε βαθή,υξήζε ηνπ ηξνρνύ. Γηάξθεηα ζεκηλαξίνπ: 32 ώξεο Κόζηνο: 120 Σν ζεκηλάξην level 1 είλαη ην αξρηθό ζηάδην γηα θάπνηνλ πνπ επηζπκεί λα εθπαηδεπηεί ζηνλ ηνκέα ησλ λπρηώλ.ην ζεκηλάξην απηό κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ καληθηνύξ-πεληηθηνύξ θαζώο θαη λα εθπαηδεπηεί ζηηο βαθέο ηνπ θπζηθνύ λπρηνύ ηόζν κε απιό βεξλίθη όζν θαη κε εκηκόληκν βεξλίθη ηδει ζε απιό ή γαιιηθό βάςηκν.γηδάζθεηαη επίζεο ε αλαηνκία θαη ε θπζηνινγία ηνπ λπρηνύ ηαπηόρξνλα κε ην θνκκάηη ηεο πγηεηλήο θαη ηεο απνζηείξσζεο.ε απηό ην επίπεδν δηδάζθεηαη ε ζσζηή ρξήζε κεραλεκάησλ θαη ηξνρνύ έηζη ώζηε λα πξνεηνηκαζηνύλ νη εθπαηδεπόκελνη γηα ην επόκελν ζεκηλάξην level 2. Σα καζήκαηα γηα ην ζεκηλάξην level 1 πξαγκαηνπνηνύληαη ζε 2 εβδνκάδεο κε παξαθνινύζεζε ησλ καζεκάησλ 2-3 θνξέο ηελ εβδνκάδα. Η δηάξθεηα ηνπ θάζε καζήκαηνο είλαη 4 ώξεο ζε ηκήκαηα πξσηλά ή απνγεπκαηηλά ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζαο.δγγξαθέο κπνξνύλ λα πξαγκαηνπνηεζνύλ όιν ην ρξόλν.δπίζεο ηα ηκήκαηα είλαη νιηγνκειή θαη νη εθπαηδεπόκελνη εμαζθνύληαη κεηαμύ ηνπο ζε δεπγάξηα, ηα πξντόληα γηα ηε ζσζηή δηεμαγσγή ησλ καζεκάησλ παξέρνληαη δσξεάλ από ηε ζρνιή θαη νινθιεξώλνληαο ηα καζήκαηα ν εθπαηδεπόκελνο κπνξεί πιένλ λα ζπλερίζεη ζην επαγγεικαηηθό πιένλ επίπεδν level 2. πγθεθξηκέλα ζα γίλεη εθπαίδεπζε: 1. Αλαηνκία-Φπζηνινγία λπρηνύ 2. Αξρέο Τγηεηλήο & Απνζηείξσζεο 3. Μαληθηνύξ 4. Πεληηθηνύξ(3 ηερληθέο) Σξνρόο & Ράζπα Κεξαηνιπηηθή ινζηόλ Υξήζε credo 1. σζηε ηνπνζέηεζε βεξληθηνύ 2. Απιή Βαθε & Γαιιηθή Βαθή 3. Ηκηκόληκα Βεξλίθηα gel 4. Ηκηκόληκν γαιιηθό 5. Δθκάζεζε ηξνρνύ 6. Spa ρεξηώλ & πνδηώλ ηει.επηθνηλσλίαο: &

2 Σεμινάριο Top Nail Artist Γηάξθεηα ζεκηλαξίνπ: Κόζηνο: 400 κε πηπρίν LeChat-->εξγαζία ζε νπνηνδήπνηε ρώξν νκνξθηάο 600 κε ηίηιν ΚΓΒΜ-->Απόθηεζε Άδεηαο Αζθήζεωο Δπαγγέικαηνο Τν ζεκηλάξην απηό απεπζύλεηαη ζε: *Δπαγγεικαηίεο, πνπ ζέινπλ λα βειηηώζνπλ ην επαγγεικαηηθό ηνπο επίπεδν, ή λα πηζηνπνηήζνπλ ηηο γλώζεηο ηνπο, κε Άδεηα Άζθεζεο Δπαγγέικαηνο. *Δπηρεηξεκαηίεο κηθξώλ ή κεζαίωλ επηρεηξήζεωλ πνπ ζέινπλ λα απμήζνπλ ηα θέξδε ηεο επηρείξεζήο ηνπο. *Δηαηξείεο, πνπ ζέινπλ λα εμειίμνπλ ην επίπεδν γλώζεωλ ηνπ πξνζωπηθνύ ηνπο. *Σηνλ θαζέλα, πνπ ζέιεη λα πηζηνπνηήζεη ή λα βειηηώζεη ηηο γλώζεηο ηνπ. *Σε ηερλίηξηεο λπρηώλ πνπ δε λνηώζνπλ έηνηκεο,δελ εκπηζηέπνληαη ηηο γλώζεηο ηνπο θαη επηζπκνύλ πεξαηηέξω θαηάξηηζε θαη ελεκέξωζε *Σε εζέλα, πνπ πηζηεύεηο ζηε Γηα Βίνπ Μάζεζε!! Σηελ επνρή καο ζηελ αγνξά ηωλ λπρηώλ ππάξρεη πιεζώξα πξνίόληωλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα επηκήθπλζε. Ωζηόζν επεηδή όια ηα gel ρξεζηκνπνηνύληαη γηα δηαθνξεηηθή ηερληθή απαηηείηαη ε ζωζηή ρξήζε ηνπο. Μαζαίλνπκε καδί γξήγνξα όιεο ηηο λέεο ηερληθέο ζηνλ ηνκέα ηνπ gel, βάδνπκε ηηο γλώζεηο ζνπ ζε κηα ζεηξά θαη βιέπνπκε όια ηα κπζηηθά κηαο πξνρωξεκέλεο εθαξκνγήο. Σην ζεκηλάξην απηό ζα θάλνπκε μαλά εμάζθεζε ζηελ θπζηθή ελίζρπζε ηνπ λπρηνύ, ηε ζωζηε εθαξκνγή ηνπ tip θαη ηε ζωζηή ηνπνζέηεζε ηεο θόξκαο, όπωο επίζεο θαη πξνέθηαζε κε θόξκα ζηα ζρήκαηα square,stilleto & almond.αθόκε ζα παξαθνινπζήζνπκε επηκήθπλζε κε βαζύ ρακόγειν,κόληκν γαιιηθό θαη camouflage Σπγθεθξηκέλα δηδάζθνληαη: 1. Φπζηθή ελίζρπζε 2. Σωζηή εθαξκνγή tip 3. Πξνέθηαζε κε θόξκα ζε ζρήκα square 4. Πξνέθηαζε κε θόξκα ζε ζρήκα almond 5. Δπηκήθπλζε βάζεο 6. Βαζύ ρακόγειν ζε κόληκν γαιιηθό 7. Τερληθή camouflage 8. Νπθηθά ζρέδηα(bridal nail design) 9. Τερληθή ρξωκαηηθήο κεηάβαζεο

3 Σεκηλάξην Ολπρνπξνζζεηηθήο,Τερλεηά Νύρηα κε tips & θόξκεο,δηαθόζκεζε Νπρηώλ,Nail Art-Design Δηάξθεηα Σεκηλαξίνπ: 32 ώξεο Κόζηνο: 180 Τν ζεκηλάξην level 2 απνηειεί ην επαγγεικαηηθό ζηάδην γηα όπνηνλ επηζπκεί λα εθπαηδεπηεί ζηνλ ηνκέα ηωλ λπρηώλ, απεπζύλεηαη ζε άηνκα πνπ ζέινπλ λα αζρνιεζνύλ επαγγεικαηηθά κε ηελ πεξηπνίεζε ηωλ άθξωλ. Τν επίπεδν απηό είλαη ην πην βαζηθό γηαηί ζε απηό δηδάζθνληαη αλαιπηηθά νη ηξόπνη θαη ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνύκε γηα λα επηκεθύλνπκε ην θπζηθό λύρη.τα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ επηκήθπλζε είλαη ην ηδει θαη ην αθξπιηθό.οη ηερληθέο είλαη:α)ε πην δηαδεδνκέλε πνπ είλαη ε ηνπνζέηεζε tip ζην λύρη θαη β)κε ηε ρξήζε ηεο θόξκαο πξνζαξκόδωληαο ην εηδηθό απηνθόιιεην ζην θπζηθό λύρη θαη ζηε ζπλέρεηα αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηνπ ρηηζίκαηνο.γίλεηαη επίζεο αλαθνξά ζην κνλνθαζηθό ζύζηεκα θωηνζθιήξπλζεο, ηξηθαζηθό ζύζηεκα, sculpture gel, color gel, soak off gel. Σε απηή ηελ ελόηεηα επίζεο δηδάζθεηαη ε πξνέθηαζε βάζεο θαη ην βαζύ ρακόγειν γηα πεξηπηώζεηο έληνλεο νλπρνθαγίαο αιιά θαη γηα ελίζρπζε θπζηθνύ λπρηνύ κε gel έηζη ώζηε λα κεγαιώζεη ην θπζηθό λύρη. Τα ηκήκαηα είλαη νιηγνκειή θαη νη εθπαηδεπόκελνη δνπιεύνπλ ζε δεπγάξηα,αιιά θαη ζε κνληέια πνπ θαινύληαη λα θέξνπλ ζε πξνθαζνξηζκέλα καζήκαηα.τα πξνϊόληα γηα ηε ζωζηή δηεμαγωγή ηωλ καζεκάηωλ παξέρνληαη από ηε ζρνιή εληειώο δωξεάλ.τα πξνϊόληα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη είλαη ηεο LeChat Nail Care Products θαη έρνπλ έγθξηζε Ε.Ο.Φ (Εζληθόο Οξγαληζκόο Φαξκάθωλ) Τα καζήκαηα είλαη ηαρύξπζκα θαη δηαξθνύλ 4 εβδνκάδεο κε παξαθνινύζεζε 2 θνξέο ηελ εβδνκάδα.η δηάξθεηα ηνπ θάζε καζήκαηνο είλαη 4 ώξεο,ππάξρνπλ επίζεο ηκήκαηα πξωηλά θαη απνγεπκαηηλά ζύκθωλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζαο.μεηά ηελ νινθιήξωζε ηνπ ζεκηλαξίνπ ν θάζε ζπνπδαζηήο παίξλεη ην Πηπρίν ηεο LeChat κε ην νπνίν κπνξεί λα εξγαζηεί ζε νπνηνδήπνηε ρώξν νκνξθηάο.

4 Σπγθεθξηκέλα δηδάζθνληαη: 1. Τνπνζέηεζε tip κε gel/ αθξπιηθό 2. Μόληκν γαιιηθό 3. Μόληκεο βαθέο 4. Εηζαγωγή ζηα ζπζηήκαηα θωηνζθιήξπλζεο Gel Μνλνθαζηθό ζύζηεκα Τξηθαζηθό ζύζηεκα Sculpting gel Colour Gel Soak off Gel 1. Επηκήθπλζε θπζηθνπ κε θόξκα Gel θαη αθξπιηθό 2. Επηκήθπλζε θπζηθνύ λπρηνύ,πξνέθηαζε βάζεο κε βαζύ ρακόγειν 3. Τερληθή camouflage 4. Τερλεηά λύρηα & νλπρνθαγία 5. Σπληήξεζε /αθαίξεζε ηερλεηώλ 6. Φπζηθή ελίζρπζε κε Gel Είμαζηε ζηη διάθεζη ζαρ για οποιαδήποηε αποπία ζχεηικά με ηην ποπεία ηηρ επαγγελμαηικήρ ζαρ εξέλιξηρ. Τει.επηθνηλωλίαο: &

5 Τερληθέο δηαθόζκεζεο λπρηώλ-nail Art-Design Δηάξθεηα ζεκηλαξίνπ:16 ώξεο Κόζηνο: 100 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζεκηλαξίνπ Nail Art ζα παξαθνινπζήζεηε ηερληθέο ηνπνζέηεζεο glitter θαη strass, ζα γλωξίζεηε ηηο κίμεηο ρξωκάηωλ κε gel δεκηνπξγώληαο κνλαδηθά ζρέδηα.θα κάζνπκε ζρέδηα κε foil,3d κε αθξπιηθό,ζρέδηα κε βεξλίθηα & color gel θαζώο θαη άιιεο ηερληθέο δηαθόζκεζεο λπρηώλ. Τα καζήκαηα δηαξθνύλ 4 κέξεο.η δηάξθεηα ηνπ θάζε καζήκαηνο είλαη 4 ώξεο.υπάξρνπλ ηκήκαηα πξωηλά θαη απνγεπκαηηλά ζπκθωλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζαο θαη πξαγκαηνπνηνύληαη εγγξαθέο όιν ην ρξόλν. Σπγθεθξηκέλα ζα γίλεη εθπαίδεπζε: 1. Inlay Nail Art (κνληκνπνηήζεηο) κε Glitter, παγέηεο, Strass, Foil, Fimo, απηνθόιιεηα θαη ζθξαγίδεο 2. Marble Technic (κημεηο ρξωκαηωλ gel θαη ηερληθε καξκαξνγξαθεκάηωλ) 3. Ompre technic (ρξωκαηηθή κεηάβαζε) 4. Tranfer foil technic (κεηαιιηθέο κπνξληνύξεο) 5. Liquid Stones technic (δεκηνπξγία εκηπνιύηηκωλ ιίζωλ) 6. Smalto technic (δηαθόζκεζε όπωο ηα θνζκήκαηα κε smalto) 7. Velvet Sands technic (αλάγιπθε ακκνβνιή) 8. Fabric technic (δωγξαθηθή ζαλ ληξαπέ πθαζκαηνο) 9. Reptilian technic (δωγξαθηθε ζαλ δεξκα εξπεηνύ) 10. Αλάγιπθα Acrylic 3D

6 Τερληθέο δηαθόζκεζεο λπρηώλ -Nail Art -Design 2 Δηάξθεηα ζεκηλαξίνπ:10 ώξεο Κόζηνο: 100 Τν ζεκηλάξην Design 2 είλαη έλα πνιύ ζεκαληηθό θνκκάηη θαη απαξαίηεην γηα θάζε ηερλήηξηα λπρηώλ πνπ επηζπκεί λα δεκηνπξγεί κνλαδηθά ζρέδηα. Παξαθνινπζώληαο απηό ην ζεκηλάξην ζα κάζνπκε λα θάλνπκε ζρέδηα πάλω από gel,εκηκόληκν βεξλίθη θαη αθξπιηθό.με ηε ζωζηή ρξήζε ηνπ αθξπιηθνύ δεκηνπξγνύκε θαληαζηηθά 3D ζρέδηα πάλω ζηα λύρηα. Αθόκε, ζα εμαζθεζνύκε ζηελ πην εληππωζηαθή ηερληθή ηα ηειεπηαία ρξόληα, ην One Stroke, δειαδή κηα ηερληθή δωγξαθηθήο κε κηα κόλν θίλεζε!!σην ζεκηλάξην ζαο δίλεηαη ε επθαηξία λα πεηύρεηε ζωζηέο κίμεηο ρξωκάηωλ θαη ζρέδηα όπωο ηξηαληάθπιιν,κπνπκπνύθη θ.α Σπγθεθξηκέλα ζα γίλεη εμάζθεζε ζηηο αθόινπζεο ηερληθέο: Αλάγιπθα ζρέδηα, 3D αθξπιηθνύ Γξακκηθά ζρέδηα (line art) Τερληθή One Stroke Τερληθή 3D Acrylic Flowers Απηνθόιιεηα θαη ζθξαγίδεο

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικo Προφιλ. Η Ευφυΐα στη γνώση

Εταιρικo Προφιλ. Η Ευφυΐα στη γνώση Εταιρικo Προφιλ Η Ευφυΐα στη γνώση Πίλαθαο πεξηερνκέλωλ Λίγα ιόγηα γηα καο... 3 Πνηόηεηα Τπεξεζηώλ... 4 Γνκή - Οξγαλόγξακκα Δηαηξείαο... 5 Γηαρείξηζε θνλδπιίνπ ΟΑΔΓ επηρεηξήζεωλ... 6 Φηινζνθία Δθπαίδεπζεο...

Διαβάστε περισσότερα

Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία

Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία Γαζηεράηος Ιωάννης 1, Βάρελη οθία 2, Βλάζζης Αλέκος 3, Παπαβλαζοπούλοσ Αμαλία 4, Κονηοζηάνος Γημήηριος 5 1.Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ19, ΚΠΔ Κέξθπξαο igasteratos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία ΔΦΖΒΔΗΑ: Ζ ΖΛΗΚΗΑ ΣΖ ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΑΝΑΣΑΖ Σην πλαίζιο ηος ππογπάμμαηορ Αγωγή Τγείαρ «Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία» νη καζεηέο ηεο η ηάξηρ ζε ζπλεξγαζία κε ηε δαζθάια ηνπο θ.

Διαβάστε περισσότερα

Cisco L2/L3 IOU Rack V3. Τι είναι το CISCO IOU; Προαπαιτούμενες γνώσεις για το Cisco IOU

Cisco L2/L3 IOU Rack V3. Τι είναι το CISCO IOU; Προαπαιτούμενες γνώσεις για το Cisco IOU Cisco L2/L3 IOU Rack V3 Πνιινί ινηπόλ από εζάο ρξεζηκνπνηείηε ην GNS3 γηα λα πεηξακαζηηζηείηε ζε δηάθνξεο ηνπνινγίεο κε Cisco Routers. Πξάγκαηη ην GNS3 είλαη έλα αμηόπηζην εξγαιείνπ ινγηζκηθνύ δηόηη καο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε).

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Κείμενο 1 ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ηλίας Μασροειδής Α. Πλαίζιο: Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Β. Μαθηζιακοί ζηόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1079 Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε Ε. Ζωγόπνπινο 1, Κ. Μπαγνπιή 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΔΠΑ. Αηγάιεσ, ezogo@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ Σερληθή Ηκεξίδα Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ 1 πζηήκαηα δηαρείξηζεο θαη εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο KERS -Kinetic Energy Recovery System Σπζηήκαηα αλάθηεζεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο. Απηή ε ηερλνινγία

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ Κεθάιαην 1 Βαζηθέο Αξρέο Αξρηηεθηνληθήο 1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ 1.1... 2 1.2 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Αξρηηεθηνληθώλ... 4 1.4 Βαζηθή Γνκή... 10 1.5 Γιώζζα Μεραλήο... 15 1.6 Κύθινο απόθηεζεο-εθηέιεζεο εληνιώλ...

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΘΤΜΟΤ. 3. Γεκηνπξγία θαη Βειηίσζε Κνηλσληθνύ Δαπηνύ

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΘΤΜΟΤ. 3. Γεκηνπξγία θαη Βειηίσζε Κνηλσληθνύ Δαπηνύ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΘΤΜΟΤ ΘΔΜΑΣΙΚΔ ΔΝΟΣΗΣΔ: 1. Αλάπηπμε θαη Δλδπλάκσζε ηνπ Δαπηνύ 3. Γεκηνπξγία θαη Βειηίσζε Κνηλσληθνύ Δαπηνύ ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΔ: 1.2 πλαηζζεκαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Απηνεθηίκεζε 3.2 Αλάπηπμε Κνηλσληθώλ Γεμηνηήησλ

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα Ειζαγωγικά Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνινπζνύλ έρνπλ θαζαξά βησκαηηθό ραξαθηήξα θαη έρνπλ ζαλ ζηόρν ηελ πξνεηνηκαζία ησλ παηδηώλ γηα λα επηζθεθηνύλ έλα κνπζείν. Είλαη έμη δξαζηεξηόηεηεο κέζα από ηηο νπνίεο

Διαβάστε περισσότερα

Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο

Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο Αποηέλεζμα δοκιμαζηικής λειηοσργίας κάμερας Foscam FI8905w ποσ παρατωρήθηκε από ηην novatron. Παξάξηεκα: Κξηηήξην επηινγήο IP θάκεξαο θαη Μεηεσξνινγηθνύο ζηαζκνύο. 2 Ειζαγωγή H ζπγθεθξηκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ταμπάκη Ειρήνη- Μαρία Φεβρουάριος 2014 Πεπιεσόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ULTRA Energy Savers. Λειτοςπγία και Απσέρ Εξοικονόμησηρ Ενέπγειαρ. www.atticaenergy.com. Διαχείπιση και Εξοικονόμηση Ενεπγειακών Πόπων

ULTRA Energy Savers. Λειτοςπγία και Απσέρ Εξοικονόμησηρ Ενέπγειαρ. www.atticaenergy.com. Διαχείπιση και Εξοικονόμηση Ενεπγειακών Πόπων ULTRA Energy Savers Λειτοςπγία και Απσέρ Εξοικονόμησηρ Ενέπγειαρ Διαχείπιση και Εξοικονόμηση Ενεπγειακών Πόπων Βλαχάκη 5, 115 25 Ν. Ψυχικό, ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 6753 757 Fax: 210 6753 756 info@atticaenergy.com

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Cisco L2/L3 IOU Rack V3. Τι είναι ηο CISCO IOU; Προαπαιηούμενες γνώζεις για ηο Cisco IOU

Cisco L2/L3 IOU Rack V3. Τι είναι ηο CISCO IOU; Προαπαιηούμενες γνώζεις για ηο Cisco IOU Cisco L2/L3 IOU Rack V3 Πνιινί ινηπόλ από εζάο ρξεζηκνπνηείηε ην GNS3 γηα λα πεηξακαζηηζηείηε ζε δηάθνξεο ηνπνινγίεο κε Cisco Routers. Πξάγκαηη ην GNS3 είλαη έλα αμηόπηζην εξγαιείνπ ινγηζκηθνύ δηόηη καο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξσκέλε Ιύζε Ιηαληθήο

Οινθιεξσκέλε Ιύζε Ιηαληθήο Οινθιεξσκέλε Ιύζε Ιηαληθήο Τν Entersoft Retail απνηειεί ηελ πην νινθιεξσκέλε πξόηαζε γηα αιπζίδεο ιηαληθήο θαη franchising θαη είλαη πιήξσο ελνπνηεκέλν κε ERP, CRM θαη E-Commerce. Entersoft Retail Οινθιεξσκέλε

Διαβάστε περισσότερα

EchoLink. Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη

EchoLink. Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη Ραυήνα 24 Φεβροσαρίοσ 2003 EchoLink Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη ηηο αξρέο ηνπ Φεβξνπαξίνπ ν ζπλάδειθνο Γηώξγνο SV1BDS εγθαηέζηεζε έλα ζηαζκό πνπ ζπλδέεηαη κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ 11 Εργαζία 02 Ενδεικηική Επίλυζη

ΠΛΗ 11 Εργαζία 02 Ενδεικηική Επίλυζη Πξόινγνο Ζ ζπγθεθξηκέλε άζθεζε έρεη σο ζεκαηηθό αληηθείκελν ηηο Βάζεηο Γεδνκέλσλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηελ ελλνηνινγηθή ζρεδίαζε κηαο ΒΓ (ΓΟ), ηελ κεηαηξνπή ηνπ ελλνηνινγηθνύ κνληέινπ ζην αληίζηνηρν ζρεζηαθό

Διαβάστε περισσότερα

Monitoring using Nagios System

Monitoring using Nagios System Διασείπηζη Δικηύων Monitoring using Nagios System Ομάδα Επγαζίαρ Ονομαηεπώνςμο Α.Μ. Ονομαηεπώνςμο Α.Μ. Μάθημα Ανηικείμενο Επγαζίαρ Καθηγηηήρ Χαιιίδαο Φώηεο 1115200600170 Παζζηάο Φαίδσλ 1115200600223 Δηαρείξεζε

Διαβάστε περισσότερα

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Πηγή: Άπθπα τηρ ScienceDaily (2007-2011) Μεηάθξαζε, Δπηκέιεηα: Τζαθίξε Μάξζα, Αιεμάλδξνπ Σηξάηνο, Κέληξν Πξνζέγγηζε Τι

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τν κηθξνζθόπην ειεθηξνληθήο ζάξσζεο είλαη έλα είδνο ειεθηξνληθνύ κηθξνζθνπίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σηόσοι Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ Εξγαζηεξίνπ Πηζηνπνίεζεο, νη Υπνςήθηνη ζα κπνξνύλ:

Σηόσοι Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ Εξγαζηεξίνπ Πηζηνπνίεζεο, νη Υπνςήθηνη ζα κπνξνύλ: ε 2 CTP Tutor Σε ποιοςρ απεςθύνεηαι Τν Εξγαζηήξην Πηζηνπνίεζεο CTP Tutor απεπζύλεηαη ζε επαγγεικαηίεο πηζηνπνηεκέλνπο εθπαηδεπηέο ECDL CTP θαη CTP Generic, πνπ δηαζέηνπλ παηδαγσγηθέο, δηδαθηηθέο θαη ηερληθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΖ EΚΠΑΗΓΔΤΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΖ EΚΠΑΗΓΔΤΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΖ EΚΠΑΗΓΔΤΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ Eλεκεξσηηθό Φύιιν Mαζήκαηνο Oθζαικνινγίαο 2014-2015 Γηεπζπληήο Κιηληθήο: Π. Οηθνλνκίδεο, Καζεγεηήο Τπεύζπλνη εθπαίδεπζεο: Πξνπηπρηαθή: Β. Καξακπαηάθεο, Π. Οηθνλνκίδεο Πξνπηπρηαθή

Διαβάστε περισσότερα

Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος

Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος Διηζάβεη Βιαδίθα Νεπηαγσγόο, 3 ν Νεπηαγσγείν Έδεζζαο, απόθνηηνο Γηδαζθαιείνπ ΤΔΠΑΔ, vladeli@yahoo.gr, ΠΔΡΗΛΖΦΖ Η θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Β ΦΑΣΗ ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ ΓΙΓΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Β ΦΑΣΗ ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ ΓΙΓΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Β ΦΑΣΗ ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ ΓΙΓΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Διδάζκοσζες: Βαζηινύδε Κσλζηαληίλα ΑΔΜ: 2362 Μπάκπνπ Διέλε ΑΔΜ: 2448 Υπεύθσνος καθηγηηής:

Διαβάστε περισσότερα