προγράµµατα για την προσχολική εκπαίδευση» 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "προγράµµατα για την προσχολική εκπαίδευση» 1"

Transcript

1 1 «Εν αρχή ην ο λόγος : Ο προφορικός λόγος στα αναλυτικά προγράµµατα για την προσχολική εκπαίδευση» 1 Περίληψη Η γλωσσική αγωγή αποτελεί έναν από τους κεντρικούς στόχους κάθε εκπαιδευτικού συστήµατος. Αυτό οφείλεται στο διπλό χαρακτήρα της γλώσσας ως αντικειµένου µάθησης και µέσου για τη µάθηση άλλων αντικειµένων. Οι διδακτικοί στόχοι για τον προφορικό λόγο δεν εξαντλούνται στην οργάνωση και κατασκευή των εξειδικευµένων γλωσσικών δραστηριοτήτων αλλά διαπερνούν ως κατευθύνσεις το σύνολο των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στο νηπιαγωγείο στο πλαίσιο της διαθεµατικής προσέγγισης της γνώσης στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα, αλλά και ειδικότερα της ολιστικής προσέγγισης των γνωστικών αντικειµένων στο χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης. Μια αναδροµή στα αναλυτικά προγράµµατα για την προσχολική εκπαίδευση από το 1962 έως το πρόσφατο του 1999 αποκαλύπτει ότι οι αναφορές στο γνωστικό αντικείµενο του προφορικού λόγου δεν υποστηρίζονται από ένα συγκροτηµένο θεωρητικό πλαίσιο. Πάγια τακτική στη δηµιουργία των Αναλυτικών προγραµµάτων είναι η απουσία συγκροτηµένης γλωσσολογικής θεώρησης σχετικά µε την κατάκτηση του προφορικού λόγου και τη διδακτική του προσέγγιση µε αποτέλεσµα οι στόχοι που ορίζονται να είναι γενικοί, εµπειρικοί ή γνωστικής έµπνευσης και σε κάθε περίπτωση ανοικτοί σε ποικίλες ερµηνείες, ενώ η υλοποίησή τους απαιτεί πολλαπλά επίπεδα επεξεργασίας από τους/τις εκπαιδευτικούς. Παρότι στο πρόγραµµα του 1999 για τη γλωσσική αγωγή στην προσχολική εκπαίδευση ένας ιδιαίτερα σηµαντικός ρόλος δίνεται στην εκπαίδευση των νηπίων στον προφορικό λόγο, παραµένει η απαίτηση σαφών κατευθύνσεων και περαιτέρω εξειδίκευσης των διδακτικών στόχων. Στην εργασία παρουσιάζεται µια σύντοµη αξιολόγηση των αναλυτικών προγραµµάτων αναφορικά µε τον προφορικό λόγο και προτείνεται η αναγκαιότητα εξειδίκευσης των διδακτικών στόχων. 1 Στοιχεία δηµοσίευσης (Ν. 20) Γκανά, Ε., Παπαδοπούλου, Μ., Ποιµενίδου, Μ. (2006). Εν αρχή ην ο λόγος: Ο προφορικός λόγος στα αναλυτικά προγράµµατα για την προσχολική εκπαίδευση. Στο. Κακανά, Κ. Μπότσογλου, Ν. Χανιωτάκης, Ε. Καβαλάρη (επιµ.). Η αξιολόγηση στην Εκπαίδευση: Παιδαγωγική και ιδακτική ιάσταση. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης,

2 2 Abstract Literacy constitutes one major target for all educational systems. This is due to the double nature of language as autonomous learning subject and means for learning all other school subjects. Therefore, the instructive objectives for oral language do not run out in organizing and constructing specialized language activities but constitute directions that go through all the activities that take place at kindergartens in the frame of an interdisciplinary and holistic approach of knowledge in preschool education. Flashback in Greek curricula for preschool education from 1962 to 2001 shows that oral language activities are not supported by any precise theoretical background. Moreover, one can easily detect the absence of a theory about language acquisition and inconsistencies in the methodology about teaching and learning oral language. Consequently, the targets for oral language remain obscure, general and overt to various interpretations, while their materialization in kindergartens demands that many levels of elaboration should be made by the educators. Although in the latest curriculum (2002) for preschool education a very important role is given to literacy, the demand for clear directions and further specialization of the oral language approach still remains. In our paper a critical presentation of Greek preschool curricula regarding oral language is exposed and a specialization of the instructive objectives is proposed. Εισαγωγή Η γλωσσική αγωγή αποτελεί έναν από τους κεντρικούς στόχους κάθε εκπαιδευτικού συστήµατος καθώς η γλώσσα συνιστά αυτόνοµο αντικείµενο µάθησης και ταυτόχρονα, µέσο για τη µάθηση άλλων µαθηµάτων. Υπό αυτήν την έννοια, ο σχεδιασµός και η υλοποίηση του γλωσσικού προγράµµατος δεν περιορίζεται στο όριο του γλωσσικού µαθήµατος αλλά διαπερνά το σύνολο των αντικειµένων του εκπαιδευτικού προγράµµατος. Στο πλαίσιο µιας αµφίδροµης και ενεργητικής σχέσης, η διδασκαλία µη-γλωσσικών µαθηµάτων, µε «όχηµα» τη γλώσσα, δηµιουργεί γνήσιες καταστάσεις επικοινωνίας όπου οι µαθητές ασκούνται στον έλεγχο της γλώσσας µέσω της προσέγγισης διαφορετικών αντικειµένων και ορολογιών (Widdowson 1981:26-31, Παπαρίζος 2004: 85). Ειδικότερα όσον αφορά το χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης όπου µια ολιστική προσέγγιση των επιµέρους γνωστικών αντικειµένων στο πλαίσιο σχεδίων εργασίας προβάλλεται συχνά ως ο ενδεικνυόµενος τρόπος προσέγγισης της γνώσης από τα νήπια, ο σχεδιασµός της γλωσσικής αγωγής διαπερνά ως κατευθυντήριος άξονας το σύνολο των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στο νηπιαγωγείο. Η παρούσα εισήγηση διερευνά τη θέση του προφορικού λόγου στα εκπαιδευτικά προγράµµατα για το νηπιαγωγείο που προτάθηκαν και εφαρµόστηκαν στην ελληνική

3 3 προσχολική εκπαίδευση από το 1962 µέχρι σήµερα. Η επικέντρωση στον προφορικό λόγο και η πρόταση για διακριτή προσέγγιση ενός ενιαίου αντικειµένου -της γλώσσαςσυνιστά µεθοδολογική επιλογή της έρευνας διότι σε αρκετά προγράµµατα η γραπτή γλώσσα δεν εµφανίζεται ως αντικείµενο του νηπιαγωγείου -άρα η δυνατότητα συγκρίσεων θα ήταν επισφαλής- και επειδή ο προφορικός λόγος αποτελεί το κύριο µέσον µετάδοσης πληροφορίας, ανακάλυψης της γνώσης και προσωπικής έκφρασης για το χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης. Αναλυτικά προγράµµατα για τη γλωσσική αγωγή Τα αναλυτικά, εκπαιδευτικά προγράµµατα και ειδικότερα τα προγράµµατα σπουδών για τη γλώσσα, ως νοµικά και ρυθµιστικά κείµενα του κράτους, προδιαγράφουν την εκπαιδευτική πολιτική για τη γλώσσα και τη γλωσσική αγωγή των µαθητών και των µαθητριών σε µια δεδοµένη χρονική συγκυρία και σε ένα συγκεκριµένο κοινωνικοπολιτισµικό πλαίσιο. Η διαµόρφωση ενός αναλυτικού προγράµµατος εγγράφεται σε ένα ευρύτερο παιδαγωγικό πλαίσιο για τους σκοπούς και τις διαδικασίες υλοποίησης των στόχων της αγωγής και προϋποθέτει επιλογή θεωρητικού µοντέλου ανάλυσης της γλώσσας, διαπραγµάτευση διδακτικών προτάσεων για τη µάθηση/διδασκαλία της γλώσσας καθώς και αναζήτηση της κατάλληλης θεωρίας µάθησης που να υποστηρίζει τη συγκεκριµένη κάθε φορά, επιλογή. Καθώς όµως, τα προγράµµατα σπουδών συνιστούν µέσον αναπαραγωγής των νέων κατ εικόνα του πολιτισµού στον οποίο και για τον οποίο λειτουργεί ένα πρόγραµµα σπουδών (Kress 2000: 112), οι επιλογές που καθορίζουν τη δοµή και τον τρόπο σχεδιασµού ενός γλωσσικού προγράµµατος σπουδών δεν συνιστούν απλώς χώρο διαπάλης «ουδέτερων» γλωσσολογικών θεωριών και παιδαγωγικών πρακτικών, αλλά βρίσκονται σε άµεση συνάρτηση µε τις κοινωνικό-πολιτισµικές συνθήκες που παράγουν τις επικρατούσες θεωρίες (Kress 2000: 112, ενδρινού & Ξωχέλλης 1999). Οργάνωση των αναλυτικών προγραµµάτων Η δοµή ενός σύγχρονου αναλυτικού προγράµµατος για τη γλωσσική αγωγή περιλαµβάνει συνήθως, πέρα από τη διατύπωση των γενικών σκοπών της γλωσσικής αγωγής για τη συγκεκριµένη εκπαιδευτική βαθµίδα, γενικούς και ειδικούς στόχους που περιγράφονται συνήθως µε τη µορφή παρατηρήσιµης συµπεριφοράς των µαθητών. Επίσης, περιγράφονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες θα επιδιωχθεί η κατάκτηση της ανάλογης συµπεριφοράς καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης που καθορίζουν σε ποιο βαθµό επιτεύχθηκε κάθε στόχος (Mager 1985:23, Τσοπάνογλου 2000:102). Με αυτήν την έννοια, οι περιγραφές των στόχων πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να µπορούν να

4 4 χρησιµοποιηθούν για την οργάνωση µαθησιακών εµπειριών και διδακτικών δραστηριοτήτων και για την επιλογή των κατάλληλων τύπων αξιολόγησης. Τέλος, ο σχεδιασµός ενός προγράµµατος γλωσσικής αγωγής µε επίκεντρο τους µαθητές, ο προσδιορισµός των γενικών και ειδικών στόχων και των περιεχοµένων του, προϋποθέτει καταγραφή και ανάλυση των γλωσσικών αναγκών του συγκεκριµένου κοινού. Ειδικά για την περίπτωση των προγραµµάτων γλωσσικής αγωγής στην προσχολική εκπαίδευση, αυτού του τύπου οι καταγραφές είναι ιδιαίτερα σηµαντικές καθώς οι έρευνες για το γλωσσικό προφίλ των νηπίων, τις γλωσσικές και επικοινωνιακές τους ικανότητες και, ευρύτερα το βαθµό κατάκτησης της γλώσσας είναι ιδιαίτερα περιορισµένες στην ελληνική βιβλιογραφία. Αναλυτικά προγράµµατα για τη γλωσσική αγωγή στην προσχολική εκπαίδευση Από την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους έχουν καταρτιστεί 5 Αναλυτικά Προγράµµατα για τη λειτουργία της Προσχολικής Εκπαίδευσης τα οποία τέθηκαν σε εφαρµογή µε Π.. το 1896, 1962, 1980, 1989 ενώ το 1999 κυκλοφόρησε το «πρόγραµµα σπουδών για τη γλώσσα στην προδηµοτική εκπαίδευση» που αφορούσε αποκλειστικά τη γλωσσική αγωγή των νηπίων. Ο τύπος των αναλυτικών προγραµµάτων, που όπως θα δούµε παρακάτω εξελίσσεται από προγράµµατα ύλης σε προγράµµατα στόχων i, διατηρεί ως κοινό χαρακτηριστικό τη µεγάλη αυτονοµία της εκπαιδευτικού στην υλοποίηση του προγράµµατος, χαρακτηριστικό που θέτει βεβαίως ως προϋπόθεση για την επιτυχηµένη εφαρµογή του προγράµµατος την επαρκή εποπτεία των επιστηµονικών θέσεων που υποστηρίζουν την προσέγγιση κάθε γνωστικού αντικειµένου. Στο Π.. του 1896 περί συστάσεως νηπιαγωγείων εκτίθεται µόνο το ωρολόγιο πρόγραµµα λειτουργίας του σχολείου, στο πλαίσιο του οποίου η γλωσσική αγωγή δεν καταλαµβάνει παρά 3 ώρες σε σύνολο 55 περίπου ωρών του εβδοµαδιαίου προγράµµατος και υλοποιείται αποκλειστικά µέσω του αποστοµατισµού ποιηµάτων και διηγηµάτων ηθικοθρησκευτικού περιεχοµένου. Αντανακλώντας την ατµόσφαιρα του γλωσσικού δυϊσµού που κυριαρχεί την εποχή εκείνη, η οµιλούµενη δηµοτική των παιδιών ως µέσο έκφρασης προφανώς απαξιώνεται και τα νήπια εισάγονται στην «ανώτερη» µορφή που αντιπροσωπεύει η λογοτεχνία µέσα από την επανάληψη και αποµνηµόνευση του λόγου της, διαδικασία η οποία προτίθεται να συµβάλλει στην οικειοποίηση των «ορθών» γλωσσικών µορφών της και µε την έννοια αυτή στη βελτίωση της προφορικότητάς τους. Ενδεικτική της απόλυτης αξίας που αποδίδεται στον γραπτό λόγο ως έκφραση της γλωσσικής ορθότητας είναι επίσης η εισαγωγή της γραφής και της ανάγνωσης στη µεγαλύτερη από τις «τρεις τάξεις» του νηπιαγωγείου µε διπλάσιες ώρες εβδοµαδιαίως σε σχέση µε τον προφορικό λόγο.

5 5 Το πρόγραµµα του 1962 αποτελεί ουσιαστικά το πρώτο αναλυτικό πρόγραµµα για το Νηπιαγωγείο. Πρόγραµµα ύλης, µε ρητά εκφρασµένη την γλωσσική αγωγή ως παιδαγωγικό σκοπό, αποκαθιστά τον υποβαθµισµένο µέχρι τότε σε θεσµικό επίπεδο ρόλο της προφορικής έκφρασης. Σε συστοιχία µε την κυρίαρχη αντίληψη της εποχής που θέλει το λεξιλόγιο ως αποκλειστικό δείκτη ανάπτυξης της ικανότητας για γλωσσική επικοινωνία (Τorrance and Olson 1988: 257), για την µετ ευχερείας και ανέσεως χρήσιν της ελληνικής γλώσσης που ορίζεται ως σκοπός της γλωσσικής αγωγής, προτείνονται αφενός µεν ασκήσεις λεξιλογίου και αφετέρου η έκθεση των παιδιών στο λογοτεχνικό λόγο µέσω του κουκλοθεάτρου, του παραµυθιού και της ποίησης. Οι ασκήσεις λεξιλογίου εστιάζονται αποκλειστικά στη λεκτική κατάδειξη του άµεσου αντιληπτικού περιβάλλοντος των παιδιών και των εννοιών που υποστηρίζουν (π.χ ονοµατοδότηση των συµµαθητών, των επίπλων και της θέσης τους µέσα στην αίθουσα, των αντικειµένων ή των προσώπων που αναπαρίσταται σε εικόνες και της δράσης τους κτλ). Αντίστοιχες συνθήκες «πλαισιωµένης» γλωσσικής έκφρασης προσφέρει το κουκλοθέατρο, ενώ η ποίηση, που επίσης προτείνεται δια την γλωσσικήν καλλιέργειαν, προτίθεται να υποστηρίξει µέσω του ρυθµού και της οµοιοκαταληξίας την ορθότητα των λέξεων στο φωνολογικό επίπεδο. Τυπικό δείγµα δασκαλοκεντρικής αντίληψης, το αναλυτικό πρόγραµµα του 1962 αναθέτει στην νηπιαγωγό τον απόλυτο έλεγχο του περιεχοµένου και της ορθότητας του εκφερό- µενου λόγου ( γνωρίζει εις αυτά [τα νήπια] τα ονόµατα προσώπων, ζώων ή αντικειµένων, καθοδηγεί αυτά εις την παρατήρησιν και την απόδοσιν των ενεργειών των εικονιζοµένων ). Στο αναλυτικό πρόγραµµα του 1980, όπως και στο µεταγενέστερο πρόγραµµα του 1989, η γλώσσα αντιµετωπίζεται ρητά ως ένα από τα συστήµατα αναπαράστασης της ανθρώπινης νόησης και η αγωγή της συµπορεύεται µε την καλλιέργεια των αισθησιοκινητικών, αισθητικών και λογικοµαθηµατικών ικανοτήτων. Σε αντίστιξη όµως µε την γνωστικού τύπου λογική που διέπει το αναλυτικό πρόγραµµα ως σύνολο, οι γλωσσικές αρχές που διατυπώνονται, και µάλιστα ιδιαίτερα επιγραµµατικά στο πρόγραµµα του 1980, αντανακλούν συµπεριφοριστικές καταβολές. Ενδεικτικά, παρατηρείται ότι η οµιλία επιβάλλεται ως η µόνη αρµόζουσα γλωσσική τροπικότητα για το νηπιαγωγείο ( δεν έχει θέση στο νηπιαγωγείο η γραφή και η ανάγνωση ) και παράλληλα υιοθετείται η λογική του γλωσσικού γνώµονα ως προς τη δοµή του συστήµατος, επιδιώκεται δηλαδή το παιδί να υιοθετήσει γλωσσικά πρότυπα, να εκφραστεί σωστά, να αποκτήσει σωστή άρθρωση. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, οι ευκαιρίες για γλωσσική έκφραση, ατοµική και µέσα στην οµάδα που προστίθεται ως στόχος του προγράµµατος δεν µπορεί παρά να ερµηνευτεί ως κανονιστική στρατηγική της γλωσσικής αγωγής ή στην καλύτερη περίπτωση ως µηχανισµός ελέγχου της ευρύτερης νοητικής ανάπτυξης του παιδιού. Με περιορισµένη την αυτονοµία της -ως αυτόνοµο αντικείµενο συστηµατικής διδασκαλίας- εµφανίζεται η γλωσσική αγωγή και στο Πιαζετιανών καταβολών αναλυτικό

6 6 πρόγραµµα του Ο προφορικός λόγος νοείται αποκλειστικά ως µέσον, εργαλείο για την υλοποίηση άλλων στόχων, την άσκηση δηλαδή των µαθητών σε διάφορες περιοχές της σχολικής γνώσης (αισθησιοκινητική, αισθητική, λογικοµαθηµατική κτλ). Το πρόγραµµα του 1989 είναι το πρώτο αναλυτικό πρόγραµµα µε τη µορφή curriculum, µε αυστηρή δηλαδή ανάπτυξη των παιδαγωγικών του σκοπών και εξειδίκευση των στόχων και των διδακτικών παρεµβάσεων που απαιτεί η υλοποίησή τους. Για τον προφορικό λόγο όµως δεν προβλέπονται εξειδικευµένοι, διακριτοί στόχοι, αφού η προφορικότητα ανάγεται αποκλειστικά στη σκέψη και αντιµετωπίζεται ως έκφραση προαποφασισµένων σταδίων ανάπτυξης (Κονδύλη 1997). Μοναδική περιοχή αµιγούς γλωσσικής αγωγής αποτελούν οι προαναγνωστικές δραστηριότητες που εισάγονται στο εν λόγω πρόγραµµα και οι οποίες, όπως δηλώνεται, υλοποιούν τη σύνδεση προφορικού µε τον γραπτό λόγο. Οι αντιρρήσεις που µπορούν να διατυπωθούν ως προς την εννοιοποίηση αυτής της σχέσης είναι πολλές, όπως για παράδειγµα η αποκλειστική επικέντρωση στο σύστηµα της γλώσσας (γλωσσική επίγνωση) και η µηχανιστική δοµή των προκρινόµενων δραστηριοτήτων, η υποτίµηση της κοινωνικής, πραγµατολογικής και κατ επέκταση κειµενικής διάστασης του λόγου που συνεπάγεται η χρήση της καθεµιάς από αυτές τις δύο τροπικότητες του λόγου, όπως επίσης και άλλα συναφή ζητήµατα τα οποία δεν είναι του παρόντος. Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι η γλωσσική αγωγή ως αντικείµενο διδασκαλίας, παρουσιάζεται για πρώτη φορά µε τόσο οργανωµένο τρόπο, µολονότι αυτή η οργάνωση δεν αφορά παρά µόνο µία από τις διαστάσεις της, τη γραπτή έκφραση. Στο ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών ( ΕΠΠΣ) ενσωµατώθηκε µε ορισµένες τροποποιήσεις ii το πρόγραµµα σπουδών για τη νεοελληνική γλώσσα του Ενώ ο προφορικός λόγος ξεκινά στο θεσµικό του πλαίσιο ενισχυµένος, τελικά παραγκωνίζεται από την ιδιαίτερη έµφαση που δόθηκε από το συγκεκριµένο πρόγραµµα στο γραπτό λόγο. Οι πρακτικές εφαρµογές που υποστηρίχθηκαν από την σειρά των βιβλίων Το παιδί και η γραφή καθώς και Γραφή και Ανάγνωση ασχολούνται αποκλειστικά µε το γραπτό λόγο. Η συντακτική οµάδα του προγράµµατος σπουδών για τη νεοελληνική γλώσσα αναφέρει σχετικά: παραλείψαµε τον προφορικό λόγο, όχι φυσικά επειδή θεωρούµε ότι είναι µικρότερης σηµασίας, αλλά επειδή, πρώτα η γραφή και µετά η ανάγνωση, µας πρόσφεραν ένα πεδίο αρκετά εκτενές και µε απεριόριστο εύρος για τον πειραµατισµό (Σκούρα-Βαρνάβα 1998: 30). Το πρόγραµµα του 1999 είναι στοχοκεντρικό και εµπλέκει στόχους από τρεις διαφορετικές κατηγορίες iii : α) γνωστικές και επικοινωνιακές δεξιότητες: να παροτρύνονται [τα νήπια] να δίνουν εξηγήσεις για διάφορες επιλογές και προτιµήσεις τους και να αιτιολογούν απόψεις και πράξεις τους β) διαδραστικές συµπεριφορές: να µαθαίνουν [τα νήπια] να ακούν τους συνοµιλητές τους χωρίς να τους διακόπτουν και να µιλούν την κατάλληλη στιγµή, αφού λάβουν υπόψη τους τι έχει προηγηθεί, και γ) µεταγλωσσικές

7 7 δεξιότητες που αφορούν την ανάλυση διαφόρων γλωσσικών φαινοµένων µε έµφαση στην ανάπτυξη φωνολογικής επίγνωσης iv. Στο γλωσσικό µάθηµα αναφέρονται στόχοι που επιδιώκουν την εξοικείωση των νηπίων µε διαφορετικές επικοινωνιακές µορφές του προφορικού λόγου (...) καθώς η βιωµατική χρήση των διαφοροποιήσεων της γλώσσας οδηγεί εξελικτικά στην ανάπτυξη της συνείδησης του λόγου (Σκούρα-Βαρνάβα 2001:169). Η γλωσσική αγωγή, λοιπόν -σε προγραµµατικό τουλάχιστον επίπεδοεπικεντρώνεται στη χρήση της γλώσσας για συγκεκριµένους σκοπούς: τα νήπια ενθαρρύνονται να παίρνουν το λόγο για να διηγούνται/ αφηγούνται, να περιγράφουν, να εξηγούν και να ερµηνεύουν.... Από τους στόχους όµως του προγράµµατος της γλωσσικής αγωγής v, απουσιάζει οποιαδήποτε αναφορά στο κοινωνικό πλαίσιο, το οποίο άλλωστε καθορίζει και διαµορφώνει την αποτελεσµατικότητα της γλωσσικής επικοινωνίας. Ενώ προσδιορίζονται λειτουργικές µορφές της οµιλίας (περιγραφή, αφήγηση, συζήτηση), οι οποίες αποτελούν και τους στόχους της γλωσσικής αγωγής, παραγνωρίζεται η σηµασία των περιορισµών που επιβάλλει ο χαρακτήρας της περίστασης επικοινωνίας - συµπεριλαµβανοµένης και της διδακτικής περίστασης- σε ποιον µιλούν τα νήπια, πού, πότε, σε τι αναφέρονται, τι επιδιώκουν. Οι διδακτικοί στόχοι δηλαδή παραµένουν στο επίπεδο των γενικών, αφηρηµένων κατηγοριών αναπαράστασης της φυσικής και κοινωνικής πραγµατικότητας, ο προφορικός λόγος νοείται ως ένα αδιαφοροποίητο κοινωνικά σύστηµα γλωσσικών µορφών, µε αποτέλεσµα η οµιλία των παιδιών και τα κριτήρια αξιολόγησής της να παραµένουν εξαρτηµένα από την ορθότητά τους σε σχέση µε το γλωσσικό σύστηµα. Επίσης, παραµένει και σε αυτό το αναλυτικό πρόγραµµα ένας ασαφής και µετέωρος µεγαλο-στόχος εµπλουτισµού και βελτίωσης του προφορικού λόγου που αναφέρεται ήδη από τα πρώτα αναλυτικά προγράµµατα για την προσχολική εκπαίδευση. Στόχοι αυτού του τύπου όπως: κατανόηση του προφορικού και εµπλουτισµός της γλώσσας των νηπίων είναι γενικοί και αόριστοι καθώς δεν φαίνεται καθαρά το είδος της µαθησιακής εµπειρίας που θα κατάλληλη για να τους αντιµετωπίσουν. Σε αυτό το επίπεδο της γενικότητας είναι δύσκολο έως αδύνατο να καθοριστούν τύποι αξιολογικών ενδείξεων που θα µπορούσαν να αποκαλύψουν εάν τα νήπια έχουν πραγµατικά αναπτύξει τις αναγκαίες ικανότητες. Η διαδικασία δεν αναλύεται περαιτέρω, ο γλωσσικός σχεδιασµός παραµένει µετέωρος σε επίπεδο γενικών στόχων, όσο δεν αναδεικνύεται η σύνδεση του στόχου µε τα γλωσσικά µέσα και τη γλωσσική ύλη µε την οποία αυτός θα µπορούσε να υλοποιηθεί, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η νηπιαγωγός να παραγάγει δραστηριότητες προφορικού λόγου στο νηπιαγωγείο. Συµπεράσµατα Τα αναλυτικά προγράµµατα για τη γλωσσική αγωγή στην προσχολική εκπαίδευση, στη διάρκεια 40 χρόνων εξελίχθηκαν από προγράµµατα ύλης σε προγράµµατα στόχων.

8 8 Το πρόγραµµα του 1989 είναι το πρώτο αναλυτικό πρόγραµµα τύπου curriculum µε αυστηρά δοµηµένη παρουσίαση των παιδαγωγικών του σκοπών, εξειδίκευση των στόχων και των διδακτικών παρεµβάσεων που θα τους υλοποιήσουν. Σε όλα τα προγράµµατα -ακόµα και σε αυτό του 1896 που διέπει τη σύσταση των νηπιαγωγείων- η προσέγγιση του προφορικού λόγου αποβλέπει στη βελτίωση και τον εµπλουτισµό της γλώσσας των νηπίων, το οποίο αποτελεί σκοπό και επιµέρους στόχο των προγραµµάτων. Η γλωσσική αγωγή στο νηπιαγωγείο αποβλέπει κυρίως στην ανάπτυξη της αναφορικής ικανότητας των νηπίων και µε αυτή την έννοια, αποσκοπεί στην καλλιέργεια του σηµασιολογικού τοµέα της γλώσσας. Συγκεκριµένες, έστω επιγραµµατικά, αναφορές στο φωνητικό τοµέα συναντώνται στα Α. Π. του 1962, 1980 και του 1989, ενώ ιδιαίτερη µνεία στη φωνολογική επίγνωση δίνεται στο ΕΠΠΣ. Στο πρόγραµµα του 1980 διακρίνονται αναφορές στο µορφο-συντακτικό τοµέα, στη λογική όµως µιας µηχανιστικής αντίληψης κατάκτησης του γλωσσικού συστήµατος. Η ίδια άποψη εµφανίζεται ενισχυµένη στο πρόγραµµα του 1989 όπου προτείνονται ειδικές ασκήσεις επί του συστήµατος, ώστε να αντιληφθούν τα νήπια «τη σηµασιολογική, συντακτική και µορφοφωνολογική πλευρά της γλώσσας». ραστηριότητες επικοινωνιακής πρόθεσης συναντώνται µόνο στο πρόγραµµα του 1999 χωρίς όµως να προτείνεται µια σαφής εγγραφή τους στο πλαίσιο δεδοµένων, ποικίλων και διαφοροποιηµένων περιστάσεων προφορικής επικοινωνίας. Η πραγµατολογική διάσταση της γλώσσας µόνο µακροσκοπικά µπορεί να εννοηθεί µε αποτέλεσµα η προφορικότητα, σε αυτή την περίπτωση, να παραµένει ένα σύνολο δεξιοτήτων χωρίς συµφραζόµενα. Στα περισσότερα προγράµµατα η γλωσσική αγωγή στοχεύει στην κατάκτηση των ορθών γλωσσικών προτύπων (Α.Π. 1962, 1980, 1989) ασκεί δηλαδή, κανονιστικό, ρυθµιστικό ρόλο στην παραγωγή προφορικών εκφωνηµάτων από τα παιδιά, ενώ τον έλεγχο της ορθότητας της γλωσσικής παραγωγής των παιδιών κατέχει η νηπιαγωγός. Όπως αναλύθηκε παραπάνω, διαπιστώνεται µια σύγχυση όσον αφορά τη διάκριση ανάµεσα στους σκοπούς και τους στόχους της γλωσσικής αγωγής στην προσχολική εκπαίδευση. Η απουσία συγκεκριµένων στόχων για τον προφορικό λόγο χαρακτηρίζει τα προγράµµατα για την προσχολική εκπαίδευση µέχρι το πρόγραµµα του 1999, ενώ ακόµα και σε αυτό οι στόχοι παραµένουν γενικοί και δεν εξειδικεύονται. Οι περιγραφές των στόχων, όπως γίνονται στο σύνολο των αναλυτικών προγραµµάτων για τη γλωσσική αγωγή στο νηπιαγωγείο, είτε απουσιάζουν (Α.Π. 1962, 1980, 1989), είτε είναι τόσο γενικές και γνωστικού τύπου (Α.Π. 1999), ώστε δεν συνιστούν ένα επαρκές πλαίσιο για το σχεδιασµό διδακτικών δραστηριοτήτων. Άλλωστε στο σύνολο των προγραµµάτων, η διδακτική της γλώσσας δεν φαίνεται να αποτελεί το θεωρητικό πλαίσιο αναφοράς για το σχεδιασµό της γλωσσικής αγωγής καθώς οι θεωρητικές αναφορές ανάγονται κυρίως σε κλάδους της ψυχολογίας ή της ψυχογλωσσολογίας (Α.Π. 1980,1989, 1999 ).

9 9 Η απουσία ενός σαφούς θεωρητικού πλαισίου από το χώρο της διδακτικής της γλώσσας και η έλλειψη συγκεκριµένων γενικών και ειδικών στόχων διδασκαλίας στο σύνολο των αναλυτικών προγραµµάτων οδηγούν στην ταύτιση σκοπού και στόχων γλωσσικής αγωγής. Ταυτόχρονα, η απουσία ειδικών διδακτικών στόχων δυσχεραίνει το σχεδιασµό κατάλληλων γλωσσικών δραστηριοτήτων και δεν επιτρέπει την αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Έτσι τελικά, ο προφορικός λόγος στην προσχολική εκπαίδευση καταλήγει να µην αποτελεί αντικείµενο ιδιαίτερης διδακτικής προσέγγισης. Βιβλιογραφία Τσοπάνογλου, Α. (2000). Οι στόχοι ως πυρήνας εκπαιδευτικού προγράµµατος. Γλωσσικός Υπολογιστής (2). Mager, R. F. (1975). Preparing Instructional Objectives. Belmont: Fearon Publ. (Μτφ. (1985). ιδακτικοί στόχοι και διδασκαλία. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης. ενδρινού, Β. & Ξωχέλλης, Π. (1999). Προγράµµατα σπουδών στη σχολική εκπαίδευση: έννοιες και όροι. Γλωσσικός Υπολογιστής (1). Κονδύλη, Μ. (1997). Προβλήµατα της γλωσσικής διδασκαλίας στο Νηπιαγωγείο: Οι περιορισµοί του αναλυτικού προγράµµατος. Στο Κ. Χρυσαφίδης, Μ. Καλιδρυµίδου (επιµ). Αναλυτικά Προγράµµατα Προσχολικής Αγωγής. Πρακτικά 1ου Συνεδρίου Προσχολικής Αγωγής (1993), τοµ. Β, Ιωάννινα. Kress, G. (2000). Σχεδιασµός του γλωσσικού προγράµµατος σπουδών µε βάση το µέλλον. Γλωσσικός Υπολογιστής (2). Παπαρίζος, Ν. (2004). Γλωσσική πολιτική και γλωσσική παιδεία. Αθήνα:Gutenberg Σκούρα-Βαρνάβα, Τ. (επ. εκδ). (1998). Γραφή και Ανάγνωση ΙΙ, Τρόπος διδασκαλίας της γραφής και της ανάγνωσης. ΥΠΕΠΘ: Αθήνα Σκούρα-Βαρνάβα, Τ. (2001). Το πρόγραµµα σπουδών για τη νεοελληνική γλώσσα στην προδηµοτική εκπαίδευση. Στο: Χ. Τσολάκης (επ. εκδ.). Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Θεσσαλονίκη: Κώδικας Τorrance, Ν.& Olson, D. (1988). Οral and literate competencies in the early school years. Ιn D. Olson, N. Torrance and A. Hildyard (eds), Literacy, Language and Learning, Cambridge University Press. Westphalen, Κ. (1982). Αναµόρφωση των Αναλυτικών Προγραµµάτων. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης. Widdowson, H.G. (1981). Une approche communicative de l enseignement des langues. Paris: Credif-Hatier.

10 10 i Ένα πρόγραµµα ύλης οργανώνεται µε τη µορφή ενός καταλόγου που περιέχει τα στοιχεία ύλης για κάθε τάξη, ενώ ένα στοχοκεντρικό πρόγραµµα χαρακτηρίζεται από συστηµατικά οργανωµένους στόχους που προβλέπεται να επιτευχθούν ως αποτέλεσµα της διδασκαλίας/µάθησης (Westfallen 1982, ενδρινού & Ξωχέλλης, 1999). ii Προσθήκη του στόχου της «φωνολογικής επίγνωσης» και των «θεµελιωδών εννοιών διαθεµατικών προσεγγίσεων». iii Η διάκριση των τριών κατηγοριών στόχων βασίστηκε στην κατηγοριοποίηση των ενδρινού & Ξωχέλλης iv Αυτός ο στόχος αναφέρεται µόνο στο.ε.π.π.σ.. v Θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιµο να γνωρίζαµε τα κριτήρια ή τις αναλύσεις γλωσσικών αναγκών που καθόρισαν την επιλογή των συγκεκριµένων στόχων για τον προφορικό λόγο. «Εν αρχή ην ο λόγος : Ο προφορικός λόγος στα αναλυτικά προγράµµατα για την προσχολική εκπαίδευση» Ελένη Γκανά Λέκτορας Παιδαγωγικό Τµήµα Ειδικής Αγωγής Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Αργοναυτών & Φιλελλήνων

11 , Βόλος Μαρία Παπαδοπούλου, Επίκουρη καθηγήτρια Παιδαγωγικό Τµήµα Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Αργοναυτών & Φιλελλήνων 38221, Βόλος Μαρία Ποιµενίδου, Νηπιαγωγός, υποψήφια διδάκτωρ Παιδαγωγικό Τµήµα Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Σουλίου 4, 38334, Βόλος Λέξεις κλειδιά: προφορικός λόγος, γραµµατισµός, κειµενικά είδη, διδακτική της γλώσσας, αξιολόγηση, αναλυτικό πρόγραµµα Θεµατική κατηγορία: Αξιολόγηση αναλυτικών προγραµµάτων Επίπεδο εκπαίδευσης: Προσχολική

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 51 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Εισαγωγή Η σύγχρονη κοινωνική, οικονοµική, πολιτισµική και πολιτική πραγµατικότητα στις κοινωνίες δυτικού τύπου απαιτεί όλο και περισσότερο ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ) ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Η ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Η ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Η ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ Ιωάννινα, 17-20 Μαΐου 2007 Επιμέλεια Γεώργιος Δ. Καψάλης Απόστολος Ν. Κατσίκης ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ»: ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

«ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ»: ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΠΙΔΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ «ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Ο ΧΩΡΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. Παιδαγωγική αξιοποίηση δραστηριοτήτων με ή χωρίς Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη Διδασκαλία Γραπτού Λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες: Μια συγκριτική μελέτη Ξάνθη Στυλιανή, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟ: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (2003ΣΕ04530072) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ : Λαµπροπούλου Βενέττα, τ.αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Γκόρια, Σ. & Παπαδοπούλου, Μ. (2011). Πολυτροπικά κείµενα στο νηπιαγωγείο: Η περίπτωση. (σσ.445-466)

Γκόρια, Σ. & Παπαδοπούλου, Μ. (2011). Πολυτροπικά κείµενα στο νηπιαγωγείο: Η περίπτωση. (σσ.445-466) Πολυτροπικά κείµενα στο νηπιαγωγείο: η περίπτωση των χαρτών 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η αύξηση των µέσων επικοινωνίας και η πολιτισµική και γλωσσική ποικιλοµορφία στις σύγχρονες κοινωνίες οδηγούν σε διαφοροποιηµένους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Α και Β τάξεων Ημερησίου ΓΕΛ και Α, Β και Γ τάξεων Ε- σπερινού ΓΕΛ

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Α και Β τάξεων Ημερησίου ΓΕΛ και Α, Β και Γ τάξεων Ε- σπερινού ΓΕΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟ: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (2003ΣΕ04530072) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ: Λαμπροπούλου Βενέττα, π.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ οδηγός εκπαιδευτικού γλώσσα ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ γλώσσα ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του κεφαλαίου 1. Θεωρητικό υπόβαθρο και χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής Προσέγγισης 2. Ορισμός της «Επικοινωνίας» 3.

Δομή του κεφαλαίου 1. Θεωρητικό υπόβαθρο και χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής Προσέγγισης 2. Ορισμός της «Επικοινωνίας» 3. Δομή του κεφαλαίου 1. Θεωρητικό υπόβαθρο και χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής Προσέγγισης 2. Ορισμός της «Επικοινωνίας» 3. Ορισμός της «επικοινωνιακής ικανότητας» 4. Χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σκοπός Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου Σκοπός του κεφαλαίου είναι η επισκόπηση και η συνοπτική παρουσίαση βασικών εννοιών που αφορούν τη Διδακτική, και ιδιαίτερα τη Διδακτική της Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ και ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ για την εκπαίδευση Παιδιών µε Βαριά Νοητική Καθυστέρηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ MODULE 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ Κεφάλαιο 1ο: Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις 1.1 Οριοθέτηση της έννοιας αξιολόγηση 1.2 Διακρίσεις της Αξιολόγησης 1.3 Aναγκαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΗΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ

ΡΗΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΡΗΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΑΣΚΑΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΗΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 2005 ISDN:960-630-661-5 ΕΞΩΦΥΛΛΟ: ΤΣΙΑΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος "Σχεδίαση με χρήση Η/Υ" στην τεχνική εκπαίδευση

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος Σχεδίαση με χρήση Η/Υ στην τεχνική εκπαίδευση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση μέσω Σχεδιασμού

Μάθηση μέσω Σχεδιασμού Μάθηση μέσω Σχεδιασμού Μελέτη Συγκεντρωτική Έκθεση Πιλοτικής Εφαρμογής στην Ελλάδα Dr Ευγενία Αρβανίτη [Σεπτέμβριος 2011] Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 1

ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 1 ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία επιχειρείται η καταγραφή των προβληµάτων που δηµιουργούνται στο νηπιαγωγείο από απλοποιήσεις της γλώσσας των Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνοντας και διδάσκοντας µαθηµατικά

Μαθαίνοντας και διδάσκοντας µαθηµατικά ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙ ΩΝ 2002-2004 Κλειδιά και Αντικλείδια ΕΜ ιδακτική Μεθοδολογία Μαθαίνοντας και διδάσκοντας µαθηµατικά Χαράλαµπος Σακονίδης ΥΠΕΠΘ Πανεπιστήµιο Αθηνών Αθήνα 2004 Μέτρο 1.1. ΕΠΕΑΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ.17 3.1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ.17 3.1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΓΝΩΣΗΣ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ...5 2. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΓΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ...11 2.1. ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΓΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ...13 2.2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

«Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. «Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Ελένη Γ. Θαλάσση ασκάλα Msc Πληροφορικής στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο

Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: Ζάρτηλα Στέλλα (Α.Μ. 12052) Κοθρά Γεωργία (Α.Μ. 11985)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ Εισαγωγή Δεύτερης Ξένης Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ Η πρώιμη εκμάθηση δεύτερης ξένης γλώσσας αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της

Διαβάστε περισσότερα