Aspire ΣειρÜ Οδηγüò ΧρÞστη

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Aspire ΣειρÜ 1690. Οδηγüò ΧρÞστη"

Transcript

1 Aspire ΣειρÜ 1690 Οδηγüò ΧρÞστη

2 Copyright Acer Incorporated. Με την επιφýλαξη κüθε νüìιìου δικαιþìατοò. Aspire ΣειρÜ 1690 Οδηγüò ΧρÞστη ΑρχικÞ κδοση: ΜÜρτιοò 2005 Μπορεß περιοδικü να γßνονται αλλαγýò στιò πληροφορßεò σε αυτþν την Ýκδοση δßχωò την υποχρýωση να ειδοποιηθεß οποιοδþποτε πρüσωπο για αυτýò τιò αναθεωρþσειò Þ αλλαγýò. ΤÝτοιου εßδουò αλλαγýò θα ενσωìατþνονται σε νýεò εκδüσειò αυτοý του εγχειριδßου Þ συìπληρωìατικþν εγγρüφων και εκδüσεων. Η εταιρßα δεν δßνει εγγυþσειò, εßτε εκφραζüìενεò εßτε υπαινισσüìενεò, σχετικü ìε τα περιεχüìενα του παρüντοò και αποκηρýσσεται ρητþò τιò υπαινισσüìενεò εγγυþσειò εìπορευσιìüτηταò Þ καταλληλüτηταò για Ýνα συγκεκριìýνο σκοπü. ΚαταγρÜψτε τον αριθìü ìοντýλου, το σειριακü αριθìü, την ηìεροìηνßα αγορüò, και το ìýροò αγορüò στο χþρο που παρýχεται παρακüτω. Ο σειριακüò αριθìüò και ο αριθìüò ìοντýλου αναγρüφονται στην ετικýτα που εßναι κολληìýνη στον υπολογιστþ σαò. ¼λη η αλληλογραφßα που αφορü τη ìονüδα σαò θα πρýπει να περιλαìβüνει το σειριακü αριθìü, τον αριθìü ìοντýλου, και τιò πληροφορßεò αγορüò. ΚανÝνα ìýροò αυτþò τηò Ýκδοσηò δεν επιτρýπεται να αναπαραχθεß, να αποθηκευτεß σε Ýνα σýστηìα ανüκτησηò, Þ να ìεταδοθεß, ìε οποιαδþποτε ìορφþ Þ ìýσο, ηλεκτρονικü, ìηχανικü, φωτοαντßγραφο, εγγραφþ, Þ Üλλο, δßχωò την προηγοýìενη Ýγγραφη Üδεια τηò Acer Incorporated. Aspire ΣειρÜ 1690 Φορητüò ΥπολογιστÞò Αριθìüò ΜοντÝλου: Σειριακüò Αριθìüò: Ηìεροìηνßα ΑγορÜò: Τüποò ΑγορÜò: Το Acer και το λογüτυπο Acer εßναι κατοχυρωìýνα εìπορικü σþìατα τηò Acer Incorporated. Ονüìατα προϊüντων Þ εìπορικü σþìατα Üλλων εταιριþν χρησιìοποιοýνται στο παρüν ìüνο για λüγουò προσδιορισìοý και ανþκουν στιò αντßστοιχεò εταιρßεò τουò.

3 iii ¼λα ìε τη σειρü τουò Σαò ευχαριστοýìε που επιλýξατε τη σειρü φορητþν υπολογιστþν Aspire για τιò ανüγκεò σαò για φορητü υπολογιστþ. Οι οδηγοß σαò Για να σαò βοηθþσουìε να χρησιìοποιþσετε το Aspire σαò, Ýχουìε σχεδιüσει Ýνα σετ οδηγþν: Πρþτα απ üλα, η αφßσα Μüνο για αρχüριουò... σαò βοηθüει να ξεκινþσετε τη ρýθìιση του υπολογιστþ σαò. Αυτüò ο Οδηγüò χρþστη σαò παρουσιüζει τουò πολλοýò τρüπουò, ìε τουò οποßουò ìπορεß να σαò βοηθþσει ο υπολογιστþò να αυξþσετε την παραγωγικüτητü σαò. Αυτüò ο οδηγüò παρýχει καθαρýò και ακριβεßò πληροφορßεò σχετικü ìε τον υπολογιστþ, οπüτε διαβüστε τον προσεκτικü. Αν ποτý χρειαστεßτε να εκτυπþσετε Ýνα αντßγραφο, ο Οδηγüò χρþστη εßναι επßσηò διαθýσιìοò και σε ìορφþ αρχεßου Portable Document Format (PDF). ΑκολουθÞστε τα εξþò βþìατα: 1 ΚÜντε κλικ στο κουìπß ναρξη (Start), στην επιλογþ ¼λα τα προγρüììατα, και στην εντολþ AcerSystem. 2 ΚÜντε κλικ στην επιλογþ Οδηγüò ΧρÞστη AcerSystem. Σηìεßωση: Για να δεßτε το αρχεßο πρýπει να εßναι εγκαταστηìýνο το πρüγραììα Adobe Acrobat Reader. Αν δεν εßναι εγκατεστηìýνο το Adobe Acrobat Reader στον υπολογιστþ σαò, η επιλογþ του AcerSystem User's Guide θα εκτελýσει πρþτα το πρüγραììα εγκατüστασηò του Acrobat Reader. ΑκολουθÞστε τιò οδηγßεò στην οθüνη για να ολοκληρþσετε την εγκατüσταση. Για οδηγßεò σχετικü ìε το πþò να χρησιìοποιþσετε το πρüγραììα Adobe Acrobat Reader, προσπελüστε το ìενοý ΒοÞθεια και ΥποστÞριξη (Help and Support). ΒασικÞ φροντßδα και συìβουλýò για τη χρþση του υπολογιστþ σαò Ενεργοποßηση και απενεργοποßηση του υπολογιστþ σαò Για να ενεργοποιþσετε τον υπολογιστþ, απλü πατþστε το κουìπß τροφοδοσßαò κüτω απü την οθüνη LCD δßπλα στα πλþκτρα εκτýλεσηò. ΑνατρÝξτε στην ενüτητα ΜπροστινÞ üψη στη σελßδα 1 για τη θýση του κουìπιοý ρεýìατοò. Για να απενεργοποιþσετε τον υπολογιστþ, κüντε Ýνα απü τα ακüλουθα: ΧρησιìοποιÞστε την εντολþ Τερìατισìüò (shutdown) των Windows ΚÜντε κλικ στο κουìπß ναρξη (Start), στην επιλογþ Απενεργοποßηση υπολογιστþ (Turn Off Computer) και Ýπειτα κüντε κλικ στην εντολþ Κλεßσιìο (Turn Off)

4 iv ΧρησιìοποιÞστε το κουìπß τροφοδοσßαò Σηìεßωση: Μπορεßτε επßσηò να χρησιìοποιþσετε το κουìπß τροφοδοσßαò για να εκτελýσετε λειτουργßεò διαχεßρισηò ενýργειαò. ΑνατρÝξτε στην ενüτητα Μετακßνηση ìε το Φορητüò προσωπικüò Η/Υ σαò στη σελßδα 43. ΧρησιìοποιÞστε τιò προσαρìοσìýνεò λειτουργßεò για διαχεßριση ενýργειαò Μπορεßτε επßσηò να κλεßσετε τον υπολογιστþ σαò κλεßνονταò το καπüκι τηò οθüνηò, Þ πατþνταò το συνδυασìü πλþκτρων ýπνου <Fn> + <F4>. Äεßτε Μετακßνηση ìε το Φορητüò προσωπικüò Η/Υ σαò στη σελßδα 43. Σηìεßωση: Αν δε ìπορεßτε να απενεργοποιþσετε κανονικü τον υπολογιστþ σαò, πατþστε και κρατþστε πατηìýνο το κουìπß τροφοδοσßαò για περισσüτερα απü τýσσερα δευτερüλεπτα þστε να απενεργοποιηθεß ο υπολογιστþò. Αν απενεργοποßησετε τον υπολογιστþ σαò και θýλετε να τον ενεργοποιþσετε ξανü, περιìýνετε τουλüχιστον δýο δευτερüλεπτα πριν να τον ανοßξετε. Φροντßδα του υπολογιστþ σαò Ο υπολογιστþ σαò θα σαò εξυπηρετεß καλü αν τον φροντßζετε. Μην εκθýτετε τον υπολογιστþ Üìεσα σε ηλιακü φωò. Μην τον τοποθετεßτε κοντü σε πηγýò θερìüτηταò, üπωò το καλοριφýρ. Μην εκθýτετε τον υπολογιστþ σε θερìοκρασßεò κüτω των 0 C (32 F) Þ πüνω των 50 C (122 F). Μην εκθýτετε τον υπολογιστþ σε ìαγνητικü πεδßα. Μην εκθýτετε τον υπολογιστþ σε βροχþ Þ υγρασßα. Μην ρßχνετε νερü Þ οποιοδþποτε υγρü στον υπολογιστþ. Μην εκθýτετε τον υπολογιστþ σε ισχυρýò συγκροýσειò και δονþσειò. Μην εκθýτετε τον υπολογιστþ σε σκüνη και βρωìιü. ΠοτÝ ìην τοποθετεßτε αντικεßìενα πüνω στον υπολογιστþ για να αποφýγετε την πρüκληση ζηìιþν. Μην χτυπüτε δυνατü την οθüνη του υπολογιστþ üταν την κλεßνετε. ΠοτÝ ìην τοποθετεßτε τον υπολογιστþ σε ανισüπεδεò επιφüνειεò. Φροντßδα του προσαρìογýα (adapter) ρεýìατοò Ακολουθοýν ìερικοß τρüποι φροντßδαò του προσαρìογýα (adapter) ρεýìατüò: Μη συνδýετε τον προσαρìογýα σε οποιαδþποτε Üλλη συσκευþ. Μην πατüτε επüνω στο καλþδιο ρεýìατοò Þ τοποθετεßτε βαριü αντικεßìενα επüνω του. Κατευθýνετε προσεκτικü το καλþδιο ρεýìατοò και Üλλα καλþδια ìακριü απü ìýρη που περνüει κüσìοò. ¼ταν βγüζετε το καλþδιο απü την πρßζα, ìην τραβüτε το ßδιο το καλþδιο, αλλü τραβüτε το φιò.

5 v Οι συνολικýò ìετρþσειò ρεýìατοò του εξοπλισìοý που εßναι στο ρεýìα δε θα πρýπει να ξεπερνüνε την αντοχþ του καλωδßου αν χρησιìοποιεßτε επýκταση. Επßσηò, η συνολικþ ìýτρηση üλου του εξοπλισìοý που εßναι συνδεδεìýνοò σε ìια πρßζα τοßχου δε θα πρýπει να ξεπερνüει την αντοχþ τηò ασφüλειαò. Φροντßδα του πακýτου ìπαταρßαò Ακολουθοýν ìερικοß τρüποι για τη φροντßδα του πακýτου ìπαταρßαò: Χρησιìοποιεßτε ìüνο ìπαταρßεò ßδιου τýπου για την αντικατüστασþ τουò. Κλεßστε το ρεýìα πριν να αφαιρýσετε Þ να αντικαταστþσετε τιò ìπαταρßεò. Μην παßζετε ìε τιò ìπαταρßεò. ΚρατÞστε τιò ìακριü απü τα παιδιü. ΠετÜξτε τιò χρησιìοποιηìýνεò ìπαταρßεò σýìφωνα ìε τουò τοπικοýò κανονισìοýò. Ανακυκλþστε τιò, üλεò, αν εßναι δυνατüν. Καθαρισìüò και επισκευþ ¼ταν καθαρßζετε τον υπολογιστþ, ακολουθþστε τα εξþò βþìατα: 1 Κλεßστε τον υπολογιστþ και αφαιρýστε το πακýτο ìπαταρßαò. 2 ΑποσυνδÝστε τον προσαρìογýα ρεýìατοò. 3 ΧρησιìοποιÞστε Ýνα ìαλακü, υγρü πανß ìε νερü. Μη χρησιìοποιεßτε υγρü καθαριστικü Þ καθαριστικü σε σπρýι. Αν συìβεß κüποιο απü τα παρακüτω: Ο υπολογιστþò Ýπεσε στο Ýδαφοò Þ υπýστη ζηìιü το κεντρικü ìýροò. Ο υπολογιστþò δε λειτουργεß κανονικü. Παρακαλοýìε ανατρýξτε στην ενüτητα ΣυχνÝò ερωτþσειò στη σελßδα 22. ΠροσοχÞ ΑλλαγÝò Þ τροποποιþσειò που δεν Ýχουν εγκριθεß ρητþò απü τον κατασκευαστþ ìπορεß να ακυρþσουν την αρìοδιüτητα του χρþστη, η οποßα παραχωρεßται απü την Federal Communications Commission, να λειτουργεß αυτüν τον υπολογιστþ. ΣυνθÞκεò λειτουργßαò ΑυτÞ η συσκευþ συììορφþνεται ìε το ΜÝροò 15 των Κανονισìþν FCC. Η λειτουργßα υπüκειται στιò ακüλουθεò δýο συνθþκεò: (1) ΑυτÞ η συσκευþ δε ìπορεß να προκαλýσει επιβλαβþ παρεìβολþ, και (2) ΑυτÞ η συσκευþ πρýπει να αποδýχεται οποιαδþποτε παρεìβολþ ληφθεß, περιλαìβανοìýνηò παρεìβολþò που ìπορεß να προκαλýσει ανεπιθýìητη λειτουργßα. Ζητεßται απü τουò χρþστεò να ακολουθοýν τιò οδηγßεò ασφαλεßαò RF για ασýρìατεò συσκευýò που περιλαìβüνονται στον οδηγü χρþστη τηò κüθε συσκευþò RF. Μια ακατüλληλη εγκατüσταση Þ ìη εξουσιοδοτηìýνη χρþση ìπορεß να προκαλýσει επιβλαβþ παρεìβολþ στιò ραδιοεπικοινωνßεò. Επßσηò, οποιαδþποτε επýìβαση στην εσωτερικþ κεραßα θα ακυρþσει την πιστοποßηση κατü FCC και την εγγýησþ σαò. Για να αποτραπεß η ραδιοπαρεìβολþ στην εξουσιοδοτηìýνη υπηρεσßα, αυτþ η συσκευþ προορßζεται για να λειτουργεß σε εσωτερικοýò χþρουò και να η εγκατüσταση σε εξωτερικü χþρο απαιτεß Üδεια. Για περισσüτερεò πληροφορßεò σχετικü ìε τα προϊüντα και τιò υπηρεσßεò ìαò, και για πληροφορßεò υποστþριξηò, παρακαλοýìε επισκεφτεßτε την ιστοσελßδα ìαò:

6 Περιεχüìενα ¼λα ìε τη σειρü τουò Οι οδηγοß σαò ΒασικÞ φροντßδα και συìβουλýò για τη χρþση του υπολογιστþ σαò iii Ενεργοποßηση και απενεργοποßηση του υπολογιστþ σαò iii Φροντßδα του υπολογιστþ σαò iv Φροντßδα του προσαρìογýα (adapter) ρεýìατοò iv Φροντßδα του πακýτου ìπαταρßαò v Καθαρισìüò και επισκευþ v ΠεριÞγηση στο Aspire 1 ΜπροστινÞ üψη 1 ΚλειστÞ ìπροστινþ üψη 2 ΑριστερÞ üψη 3 ÄεξιÜ üψη 4 Πßσω üψη 5 ΚÜτω üψη 5 ΠροδιαγραφÝò 6 Ενδεßξειò 9 ΚουìπιÜ Εκκßνησηò 10 ΕπιφÜνεια ΑφÞò 11 ΒασικÜ πρüγìατα για το ìαξιλαρüκι αφþò 11 ΧρÞση του πληκτρολογßου 13 ΠλÞκτρα προστασßαò και ενσωìατωìýνο αριθìητικü υποπληκτρολüγιο 13 ΠλÞκτρα Windows 14 ΠλÞκτρα συντüìευσηò (Hot keys) 14 Ειδικü ΠλÞκτρο 16 Εκτßναξη του δßσκου οπτικοý (CD Þ DVD) οδηγοý 17 ΧρÞση ìιαò κλειδαριüò ασφαλεßαò 17 ¹χοò 18 Ρýθìιση τηò Ýντασηò Þχου 18 ΧρÞση εφαρìογþν συστþìατοò 19 Acer emanager 19 Acer GridVista (συìβατü ìε απεικüνιση διπλþò οθüνηò) 20 Launch Manager 21 ΣυχνÝò ερωτþσειò 22 Αßτηση επισκευþò 26 Εγγýηση ÄιεθνÞ Ταξιδιþτη [International Traveler s Warranty (ITW)] 26 Πριν να τηλεφωνþσετε 26 iii iii

7 Acer Arcade (για επιλεγìýνα ìοντýλα) 27 ΧρÞσιìα πλþκτρα του Arcade 28 Εýρεση και αναπαραγωγþ περιεχοìýνου 29 Ρυθìßσειò για ΠροχωρηìÝνουò 29 Στοιχεßα ελýγχου του Arcade 30 Στοιχεßα ΕλÝγχου ΠλοÞγησηò 30 Στοιχεßα ΕλÝγχου ΑναπαραγωγÞò 30 ΣινεìÜ 31 Ρυθìßσειò DVD 31 λìπουì 33 Ρυθìßσειò προβολþò σλüιντ 34 Βßντεο 34 ΑναπαραγωγÞ ενüò αρχεßου βßντεο. 35 Video Authoring 35 ΜουσικÞ 36 ΕγγραφÞ 36 ΑντιγραφÞ κüντε αντßγραφα ασφαλεßαò τηò συλλογþò CD/DVD σαò 36 ¹χοò - δηìιουργßα των δικþν σαò CD ìε επιτυχßεò 37 ÄεδοìÝνα αποθηκεýστε αρχεßα απλü και εýκολα. 37 Βßντεο - ο κüσìοò σαò σε εικüνεò 37 Τηλεüραση (TV) (για επιλεγìýνα ìοντýλα) 38 Στιγìιαßα αναπαραγωγþ 39 ΜαγνητοσκοπηìÝνη τηλεüραση 39 Προγραììατισìüò ìαγνητοσκοπþσεων 40 Προεπισκüπηση τηλεüρασηò 40 ΧρÞση των λειτουργιþν τελετýξτ 40 Ρυθìßσειò τηλεüρασηò 41 Μετακßνηση ìε το Φορητüò προσωπικüò Η/Υ σαò 43 Αποσýνδεση απü το γραφεßο 43 Μετακßνηση 43 Προετοιìασßα του υπολογιστþ 43 Τι να φýρετε σε σýντοìεò συναντþσειò 44 Τι να φýρετε σε ìακροσκελεßò συναντþσειò 44 ΜεταφορÜ του υπολογιστþ σπßτι 44 Προετοιìασßα του υπολογιστþ 44 Τι να φýρετε ìαζß σαò 45 Τι να λüβετε ειδικü υπüψη 45 ΕγκατÜσταση ενüò γραφεßου στο σπßτι 45 Ταξßδι ìε τον υπολογιστþ 45 Προετοιìασßα του υπολογιστþ 45 Τι να φýρετε ìαζß σαò 46 Τι να λüβετε ειδικü υπüψη 46

8 ÄιεθνÞ ταξßδια ìε τον υπολογιστþ 46 Προετοιìασßα του υπολογιστþ 46 Τι να φýρετε ìαζß σαò 46 Τι να λüβετε ειδικü υπüψη 46 ΑσφÜλεια του υπολογιστþ σαò 47 ΧρÞση ìιαò κλειδαριüò ασφαλεßαò 47 ΧρÞση κωδικþν πρüσβασηò 47 Καταχþριση κωδικþν πρüσβασηò 48 Καθορισìüò κωδικþν πρüσβασηò 48 ΕπÝκταση ìýσω των επιλογþν 49 ΕπιλογÝò συνδεσιìüτηταò 49 Μüντεì φαξ/δεδοìýνων 49 ΕνσωìατωìÝνη δυνατüτητα δικτýου 50 ΓρÞγορεò υπýρυθρεò 50 Universal Serial Bus 51 Θýρα IEEE ΥποδοχÞ κüρταò υπολογιστþ (PC Card slot) 52 Βοηθητικü πρüγραììα BIOS 54 ΣειρÜ εκκßνησηò 54 Ενεργοποßηση τηò λειτουργßαò disk to disk Recovery (Επανüρθωση δßσκου σε δßσκο) 54 Κωδικüò πρüσβασηò 54 ΧρÞση λογισìικοý 55 ΑναπαραγωγÞ ταινιþν DVD 55 Äιαχεßριση ενýργειαò 56 Acer erecovery 57 Äηìιουργßα εφεδρικοý αντιγρüφου 57 ΕπαναφορÜ απü εφεδρικü αντßγραφο 58 Äηìιουργßα CD εικüναò των προεπιλεγìýνων εργοστασιακþν ρυθìßσεων 59 ΕπανεγκατÜσταση λογισìικοý σε πακýτο χωρßò CD 59 ΑλλαγÞ κωδικοý πρüσβασηò 60 Αντιìετþπιση προβληìüτων στον υπολογιστþ ìου 61 ΣυìβουλÝò αντιìετþπισηò προβληìüτων 61 Μηνýìατα σφαλìüτων 61 ΠροειδοποιÞσειò κανονισìþν & ασφαλεßαò 63 ΚατευθυντÞριεò Οδηγßεò Συììüρφωσηò ìε ENERGY STAR 63 Ανακοßνωση FCC 63 Ανακοινþσειò για ìüντεì 64 ΣηìαντικÝò οδηγßεò ασφüλειαò 65

9 1 ΠεριÞγηση στο Aspire Εφüσον εγκαταστþσετε τον υπολογιστþ σαò, üπωò φαßνεται στην αφßσα Μüνο για αρχüριουò..., θα σαò ξεναγþσουìε στο νýο σαò υπολογιστþ Aspire. ΜπροστινÞ üψη # Στοιχεßο ΠεριγραφÞ 1 Οθüνη προβολþò ΟνοìÜζεται επßσηò Οθüνη Υγρþν ΚρυστÜλλων (LCD), προβüλει τα στοιχεßα που εξüγει ο υπολογιστþò. 2 Μικρüφωνο Εσωτερικü ìικρüφωνο για ηχογρüφηση Þχου. 3 Πληκτρολüγιο ΕισÜγει δεδοìýνα στον υπολογιστþ σαò. 4 ΑναπαυτÞριο ΠαλÜìηò νετη περιοχþ υποστþριξηò για τα χýρια σαò üταν χρησιìοποιεßτε τον υπολογιστþ. 5 ΚουìπιÜ επιλογþò (Αριστερü, κεντρικü και δεξß) Το αριστερü και το δεξß κουìπß λειτουργοýν σαν το αριστερü και το δεξß κουìπß του ποντικιοý; το κεντρικü κουìπß λειτουργεß σαν Ýνα κουìπß κýλισηò 4-κατευθýνσεων. 6 Πινακßδα ΑφÞò ΣυσκευÞ κατεýθυνσηò ευαßσθητη στην αφþ, η οποßα λειτουργεß σαν Ýνα ποντßκι υπολογιστþ.

10 2 # Στοιχεßο ΠεριγραφÞ 7 Ενδεßξειò κατüστασηò Φωτοδßοδοι (LED) που ανüβουν και σβþνουν για να δεßξουν την κατüσταση του υπολογιστþ, τιò λειτουργßεò και τα συστατικü του. 8 ΚουìπιÜ εκκßνησηò ΚουìπιÜ για την εκκßνηση συχνü χρησιìοποιοýìενων προγραììüτων. Äεßτε ΚουìπιÜ Εκκßνησηò στη σελßδα 10 για περισσüτερεò πληροφορßεò. 9 Κουìπß ισχýοò Ανοßγει και σβþνει τον υπολογιστþ. ΚλειστÞ ìπροστινþ üψη # Εικονßδιο Στοιχεßο ΠεριγραφÞ 1 Ηχεßα ΑριστερÜ και δεξιü ηχεßα παρýχουν στερεοφωνικþ Ýξοδο Þχου. 2 Θýρα υπýρυθρων ΣυνδÝεται ìε συσκευýò υπýρυθρων (π.χ., εκτυπωτþ υπýρυθρων, υπολογιστþ που αναγνωρßζει υπýρυθρεò). 3 νδειξη ρεýìατοò ΑνÜβει üταν εßναι αναììýνοò ο υπολογιστþò. 4 νδειξη ìπαταρßαò ΑνÜβει üταν φορτßζει η ìπαταρßα. 5 Επικοινωνßα Bluetooth Κουìπß/ νδειξη (για επιλεγìýνα ìοντýλα) 6 Ασýρìατεò επικοινωνßεò Κουìπß/ νδειξη ΠατÞστε το κουìπß για να ενεργοποιþσετε / απενεργοποιþσετε τη λειτουργßα Bluetooth. ΑνÜβει για να δηλþσει την κατüσταση των Bluetooth επικοινωνιþν. ΠατÞστε το κουìπß για να ενεργοποιþσετε / απενεργοποιþσετε τη λειτουργßα ασýρìατου LAN. ΑνÜβει για να δηλþσει την κατüσταση των ασýρìατων δικτýων LAN επικοινωνιþν (ΚατασκευαστικÞ επιλογþ).

11 3 # Εικονßδιο Στοιχεßο ΠεριγραφÞ 7 ΥποδοχÞ ΓραììικÞò Εισüδου ÄÝχεται συσκευýò εισüδου Þχου (π.χ., αναπαραγωγþò CD, στερεοφωνικü walkman). 8 ΥποδοχÞ Εισüδου Μικροφþνου ÄÝχεται εισüδουò απü εξωτερικü ìικρüφωνα. 9 Βýσìα (τζακ) ηχεßου/εξüδου ηχητικοý σþìατοò/ακουστικþν ΣυνδÝεται ìε συσκευýò εξüδου Þχου (π.χ. ηχεßα, ακουστικü). 10 Θýρα USB 2.0 ΣυνδÝεται ìε συσκευýò Universal Serial Bus (USB) 2.0 (π.χ., USB ποντßκι, USB κüìερα). 11 ΜÜνταλο Κλειδþνει και απελευθερþνει το καπüκι. ΑριστερÞ üψη # Στοιχεßο ΠεριγραφÞ 1 ΟπτικÞ ìονüδα ΕσωτερικÞ οπτικþ ìονüδα; δýχεται CD Þ DVD ανüλογα ìε τον τýπο τηò οπτικþò ìονüδαò. 2 νδειξη LED ΑνÜβει üταν εßναι ενεργþ η οπτικþ ìονüδα. 3 Θýρα επεßγουσαò εξαγωγþò ΕξÜγει την οπτικþ ìονüδα üταν ο υπολογιστþò εßναι σβηστüò. 4 Κουìπß εξαγωγþò τηò οπτικþò ìονüδαò ΕξÜγει το δßσκο τηò οπτικþò ìονüδαò απü τη ìονüδα. Σηìεßωση: Οι τοποθεσßα των ενδεßξεων του AcerMedia, του κουìπιοý εξαγωγþò και τηò τρýπαò επεßγουσαò εξαγωγþò ìπορεß να διαφýρει ανüλογα ìε την εγκαταστηìýνη οπτικþ ìονüδα.

12 4 ÄεξιÜ üψη # Εικονßδιο Στοιχεßο ΠεριγραφÞ 1 Θýρα IEEE 1394 ΣυνδÝεται ìε συσκευýò IEEE Κουìπß εξαγωγþò θýραò PC Card ΕξÜγει την ΚÜρτα ΥπολογιστÞ (PC Card) απü τη θýρα. 3 Θýρα PC Card ΣυνδÝεται σε ìια κüρτα Type II CardBus PC Card. 4 ΣυσκευÞ ανüγνωσηò κüρτα 4 σε 1 ÄÝχεται κüρτεò MS, MS PRO, MMC και SD. (για επιλεγìýνα ìοντýλα) Σηìεßωση: Η συσκευþ ανüγνωσηò κüρτα 4 σε 1 εßναι ìια επιλογþ κατασκευþò, που υπüκειται στη σýνθεση. Μüνο ìια κüρτα ìπορεß να λειτουργεß ìια δεδοìýνη χρονικþ στιγìþ. 5 Äýο θýρεò USB 2.0 ΣυνδÝεται ìε συσκευýò Universal Serial Bus (USB) 2.0 (π.χ., USB ποντßκι, USB κüìερα). 6 Θýρα S-video ΣυνδÝεται σε ìια τηλεüραση Þ παρüλληλη συσκευþ ìε εßσοδο S-video. 7 Πρßζα δικτýου ΣυνδÝεται σε Ýνα δßκτυο Ethernet βασισìýνο 10/100/ 1000 (για επιλεγìýνα ìοντýλα). 8 Πρßζα ìüντεì ΣυνδÝεται σε ìια τηλεφωνικþ γραììþ. 9 Θýρεò αερισìοý ΕπιτρÝπουν στον υπολογιστþ να παραìεßνει κρýοò, ακüìα και ìετü απü εκτεταìýνη χρþση.

13 5 # 1 Icon Πßσω üψη Στοιχεßο Πρßζα ρεýìατοò ΠεριγραφÞ ΣυνδÝεται σε Ýνα ìετασχηìατιστþ ρεýìατοò. 2 Θýρα εξωτερικþò οθüνηò 3 Κλεßδωìα ασφαλεßαò ΣυνδÝεται σε ìια συσκευþ προβολþò (π.χ. εξωτερικþ οθüνη, προβολýα LCD). ΣυνδÝεται σε ìια κλειδαριü ασφαλεßαò συìβατþ ìε Kensington. ΚÜτω üψη # 1 Στοιχεßο Κüλποò σκληροý δßσκου 2 3 ΜÜνταλο απελευθýρωσηò ìπαταρßαò Κüλποò ìπαταρßαò 4 5 Κλεßδωìα ìπαταρßαò ΑνεìιστÞραò ψýξηò 6 ΘÜλαìοò ìνþìηò ΠεριγραφÞ Φιλοξενεß το σκληρü δßσκο του υπολογιστþ. (ασφαλßζει απü ìια βßδα). Ξεìανταλþνει τη ìπαταρßα για να αφαιρεθεß το πακýτο τηò ìπαταρßαò. Φιλοξενεß το πακýτο τηò ìπαταρßαò του υπολογιστþ. Κλειδþνει τη ìπαταρßα στη θýση τηò. ΒοηθÜει να διατηρεßται ο υπολογιστþò κρýοò. Σηìεßωση: Μην καλýπτετε Þ ìπλοκüρετε το Üνοιγìα του ανεìιστþρα. ΠεριÝχει την κýρια ìνþìη του υπολογιστþ και τη ìßνι κüρτα PCI.

14 6 ΠροδιαγραφÝò ΜικροεπεξεργαστÞò ΕπεξεργαστÞò Intel Pentium M στα 1.5 ~2.13 GHz Þ ìεγαλýτεροò ΕπεξεργαστÞò Intel Celeron M στα 1.3 ~1.6 GHz Þ ìεγαλýτεροò ΜνÞìη 256/512 MB απü DDR2 SDRAM στüνταρ, αναβαθìßσιìη στα 2048 MB ìε διπλýò ìονüδεò sodimm 512 KB flash ROM BIOS ΑποθÞκευση δεδοìýνων ναò 40 GB και Üνω E-IDE σκληρüò δßσκοò (2.5, 9.5mm, UltraDMA-100) Μια εσωτερικþ οπτικþ ìονüδα 4-σε-1 ΣυσκευÞ ανüγνωσηò καρτþν (για επιλεγìýνα ìοντýλα) Οθüνη και βßντεο Thin-Film Transistor (TFT) ìε προβολþ σε: - ανüλυση 15.0 XGA (1024x768) - ανüλυση 15.4 WXGA (1280x800) - ανüλυση 15.0 SXGA+ (1400x1050) Acer CrystalBrite (για επιλεγìýνα ìοντýλα) ATI MOBILITY RADEON X600 ìε 64/128 MB ìνþìηò βßντεο (για επιλεγìýνα ìοντýλα) ATI MOBILITY RADEON X700 ìε 64/128 MB ìνþìηò βßντεο (για επιλεγìýνα ìοντýλα) Ταυτüχρονη υποστþριξη προβολþò σε LCD και CRT ÄιπλÞ ανεξüρτητη προβολþ Χαρακτηριστικü "Αυτüìατηò σκüτισηò τηò LCD" που αποφασßζει αυτüìατα τιò καλýτερεò ρυθìßσειò για την οθüνη σαò και εξοικονοìεß ενýργεια Συνδεσιìüτητα ΕνσωìατωìÝνη σýνδεση 10/100 /1000 Mbps Fast Ethernet ΕνσωìατωìÝνο ìüντεì 56Kbps φαξ/δεδοìýνων (fax/data) Τρειò θýρεò Universal Serial Bus (USB) 2.0 InviLink b/g Þ a/b/g dual-band tri-mode Ασýρìατο δßκτυο LAN (για επιλεγìýνα ìοντýλα)

15 7 ¹χοò 16-bit AC 97 στερεοφωνικüò Þχοò ÄιπλÜ ηχεßα και Ýνα εσωτερικü ìικρüφωνο ΞεχωριστÝò θýρεò Þχου για ακουστικü, γραììικþ εßσοδο και εßσοδο ìικροφþνου Πληκτρολüγιο και συσκευþ κατεýθυνσηò Πληκτρολüγιο Windows 88/89-πλÞκτρων ΣυσκευÞ κατεýθυνσηò πινακßδαò αφþò ìε επßκεντρο την εργονοìßα και ìε λειτουργßα ολßσθησηò Θýρεò εισüδου/εξüδου (I/O) Μια θýρα κüρταò Type II CardBus PC Card Μια υποδοχþ τηλεφþνου RJ-11 (V.92, 56Kbps ìüντεì) Μια υποδοχþ δικτýου RJ-45 Μια υποδοχþ εισüδου ρεýìατοò (ΜετασχηìατιστÞò AC) Μια θýρα εξωτερικþò οθüνηò Μια υποδοχþ ηχεßων/ακουστικþν Μια υποδοχþ γραììικþò εισüδου Þχου Μια υποδοχþ ìικροφþνου Μια Θýρα Υπερýθρων (FIR) Μια θýρα IEEE 1394 Μια Θýρα S-video TV-out Τρειò θýρεò USB 2.0 ΣυσκευÞ ανüγνωσηò καρτþν MS/MS PRO/MMC/SD (για επιλεγìýνα ìοντýλα) ΒÜροò (ìε ìπαταρßα) 3,0 κιλü (6,6 λßìπρεò) ÄιαστÜσειò 360,0 (Π) x 279,0 (Β) x 33.9/38.9 (ìεγ. Υ) mm ΠεριβÜλλον Θερìοκρασßα: - ΛειτουργικÞ: 5 C ~ 35 C - Μη ΛειτουργικÞ: -20 C ~ 65 C Υγρασßα (ìη συìπυκνωτικþ): - ΛειτουργικÞ: 20% ~ 80% RH - Μη ΛειτουργικÞ: 20% ~ 80% RH

16 8 Σýστηìα Microsoft Windows XP Home/Pro/MCE (MCE, για επιλεγìýνα ìοντýλα) ΥποστÞριξη ACPI 1.0b Σýìφωνο ìε DMI 2.0 Σýìφωνο ìε Wi-Fi Ισχýò ΠακÝτο ìπαταρßαò Li-ion, 8-κελιþν (65W) Þ 4-κελιþν (32W) 65W ΜετασχηìατιστÞò AC 19V 3,42Α ΕπιλογÝò 256MB/512MB/1GB ìονüδα αναβüθìισηò ìνþìηò 65W Επιπρüσθετοò ΜετασχηìατιστÞò AC Πρüσθετο πακýτο ìπαταρßαò Li-ion Επιπρüσθετοò σκληρüò δßσκοò USB ìονüδα δισκýταò Σηìεßωση: Οι ανωτýρω προδιαγραφýò προορßζονται ìüνο για παραποìπþ. Η ακριβþò σýνθεση του Η/Υ εξαρτüται απü το ìοντýλο που Ýχετε αγορüσει.

17 9 Ενδεßξειò Ο υπολογιστþò διαθýτει τρßα ευκüλωò αναγνþσιìα εικονßδια κατüστασηò στην Üνω δεξιü πλευρü πüνω απü το πληκτρολüγιο. ΕπιπλÝον, υπüρχουν δýο φωτεινοß ενδεßκτεò στο ìπροστινü πßνακα. Η κατüσταση Þ οι δυνατüτητýò τουò εßναι ορατýò ακüìη και üταν το κüλυììα εßναι κλειστü. Εικονßδιο Λειτουργßα ΠεριγραφÞ Κεφαλαßα (Caps Lock) Αριθìητικü πληκτρολüγιο (Num Lock) Äραστηριüτητα ìýσων Bluetooth επικοινωνßα Ασýρìατη επικοινωνßα Ισχýò ΑνÜβει üταν ενεργοποιηθεß το Caps Lock. ΑνÜβει üταν ενεργοποιηθεß το Num Lock. Φωτßζεται üταν ενεργοποιεßται ο σκληρüò δßσκοò Þ η ìονüδα οπτικοý δßσκου. ΑνÜβει για να δηλþσει την κατüσταση των επικοινωνιþν Ασýρìατου Bluetooth. ΑνÜβει για να δηλþσει την κατüσταση των επικοινωνιþν Ασýρìατου Äικτýου LAN. ΑνÜβει üταν εßναι αναììýνοò ο υπολογιστþò. Μπαταρßα ΑνÜβει üταν φορτßζει η ìπαταρßα. 1. Φüρτιση: η ενδεικτικþ λυχνßα κατü τη φüρτιση τηò ìπαταρßαò ìετατρýπεται σε πορτοκαλß. 2. ΠλÞρωò φορτισìýνο: η ενδεικτικþ λυχνßα ìετατρýπεται σε πρüσινο üταν βρßσκεται σε λειτουργßα εναλλασσüìενου ρεýìατοò (AC).

18 10 ΚουìπιÜ Εκκßνησηò ΥπÜρχουν τýσσερα κουìπιü που βρßσκονται στην Üνω δεξιü πλευρü. Τα κουìπιü αυτü ονοìüζονται πλþκτρα εκτýλεσηò. ΟνοìÜζονται πλþκτρα ταχυδροìεßου, προγρüììατοò περιþγησηò, Acer Empowering key πλþκτρο. και προγραììατιζüìενο ΠιÝστε το " " για εκτýλεση του Acer emanager. ΑνατρÝξτε στην ενüτητα Acer emanager στη σελßδα 19. Το ταχυδροìεßο και το πρüγραììα περιþγησηò Ýχουν προεπιλεχθεß για τα προγρüììατα και ιντερνýτ, αλλü η επαναφορü τουò ìπορεß να πραγìατοποιηθεß απü τουò χρþστεò. Για καθορισìü των πλþκτρων του προγρüììατοò περιþγησηò, ταχυδροìεßου και του προγραììατιζüìενου πλþκτρου, πραγìατοποιþστε εκτýλεση του Acer Launch Manager. ΑνατρÝξτε στην ενüτητα Launch Manager στη σελßδα 21. Κουìπß εκκßνησηò P ΠροεπιλεγìÝνη εφαρìογþ Προγραììατιζüìενη απü το χρþστη Acer emanager (Προγραììατιζüìενη απü το χρþστη) Πρüγραììα περιþγησηò Ταχυδροìεßο ΕφαρìογÞ προγρüììατοò περιþγησηò ιντερνýτ (Προγραììατιζüìενη απü το χρþστη) ΕφαρìογÞ (Προγραììατιζüìενη απü το χρþστη)

19 11 ΕπιφÜνεια ΑφÞò Η ενσωìατωìýνη επιφüνεια αφþò εßναι ìια συσκευþ κατεýθυνσηò που αισθüνεται την κßνηση στην επιφüνειü τηò. Αυτü σηìαßνει πωò ο δροìýαò ανταποκρßνεται, καθþò ìετακινεßτε το δüχτυλü σαò στην επιφüνεια αφþò. Η κεντρικþ θýση στο αναπαυτþριο παλüìηò παρýχει βýλτιστη Üνεση και υποστþριξη. ΒασικÜ πρüγìατα για το ìαξιλαρüκι αφþò Τα ακüλουθα θα σαò διδüξουν πþò να χρησιìοποιεßτε το ìαξιλαρüκι αφþò: ΜετακινÞστε το δüχτυλü σαò κατü ìþκοò τηò επιφüνειαò αφþò (2) για να ìετακινþσετε το δροìýα. ΠατÞστε το αριστερü (1) και το δεξιü (4) κουìπß που βρßσκονται στην Üκρη τηò επιφüνειαò αφþò για να πραγìατοποιþσετε λειτουργßεò επιλογþò και εκτýλεσηò. ΑυτÜ τα δýο κουìπιü εßναι παρüìοια ìε το αριστερü και το δεξιü κουìπß σε Ýνα ποντßκι. Το Üγγιγìα τηò ταìπλýταò επαφþò ισοδυναìεß ìε πüτηìα του αριστεροý πλþκτρου. ΧρησιìοποιÞστε το κουìπß κýλισηò (3) 4 δρüìων για την κýλιση προò τα Üνω Þ κüτω και την ìετακßνηση προò τα δεξιü Þ αριστερü ìιαò σελßδαò. Το συγκεκριìýνο κουìπß ìιìεßται την πßεση του δροìýα στη δεξιü γραììþ κýλισηò των εφαρìογþν σε περιβüλλον windows.

20 12 Λειτουργßα ΕκτÝλεση ΕπιλογÞ ΜεταφορÜ (Drag) Πρüσβαση στο ìενοý περιβüλλοντοò Κýλιση Αριστερü κουìπß (1) ΚÜντε κλικ δýο φορýò, γρþγορα. ΚÜντε Ýνα κλικ. ΚÜντε κλικ και κρατþστε πατηìýνο, Ýπειτα χρησιìοποιþσ τε το δüκτυλο για να σýρετε το δροìýα στην επιφüνεια αφþò. Äεξß κουìπß (4) ΚÜντε Ýνα κλικ. Κýρια ταìπλýτα επαφþò (2) ΧτυπÞστε ελαφρü δýο φορýò (στην ßδια ταχýτητα üπωò το διπλü κλικ σε Ýνα κουìπß ποντικιοý). ΧτυπÞστε ελαφρü ìια φορü. ΧτυπÞστε ελαφρü δýο φορýò (στην ßδια ταχýτητα üπωò το διπλü κλικ στο κουìπß ενüò ποντικιοý) και Ýπειτα κρατþστε το δüκτυλο στην επιφüνεια αφþò στο δεýτερο χτýπηìα και σýρετε το δροìýα. Κεντρικü κουìπß (3) ΚÜντε κλικ και κρατþστε πατηìýνο το κουìπß πüνω/ κüτω/αριστερü/ δεξιü. Σηìεßωση: ÄιατηρÞστε τα δüκτυλü σαò στεγνü και καθαρü üταν χρησιìοποιεßτε την επιφüνεια αφþò. Επßσηò διατηρεßτε την επιφüνεια αφþò στεγνþ και καθαρþ. Το ìαξιλαρüκι αφþò εßναι ευαßσθητο σε κινþσειò των δακτýλων. Συνεπþò, üσο πιο ελαφρý το Üγγιγìα, τüσο καλýτερη η ανταπüκριση. Το πιο βαρý χτýπηìα δε θα αυξþσει την ανταπüκριση του ìαξιλαριοý αφþò.

21 13 ΧρÞση του πληκτρολογßου Το πληκτρολüγιο πλþρουò ìεγýθουò περιλαìβüνει Ýνα ενσωìατωìýνο αριθìητικü πληκτρολüγιο, ξεχωριστü πλþκτρα δεßκτεò (cursor keys), δýο κουìπιü Windows και δþδεκα κουìπιü λειτουργιþν (function keys). ΠλÞκτρα προστασßαò και ενσωìατωìýνο αριθìητικü υποπληκτρολüγιο Το πληκτρολüγιο Ýχει 3 πλþκτρα κλειδþìατοò τα οποßα ìπορεßτε να ενεργοποιεßτε και να απενεργοποιεßτε. ΠλÞκτρο κλειδþìατοò (Lock key) Κεφαλαßα Caps Lock Αριθìητικü πληκτρολüγιο [Num Lock] <Fn> + <F11> Κλεßδωìα Κýλισηò [Scroll Lock] <Fn> + <F12> ΠεριγραφÞ ¼ταν εßναι ενεργοποιηìýνο το Caps Lock, üλοι οι αλφαβητικοß χαρακτþρεò πληκτρολογοýνται σε κεφαλαßα. ¼ταν εßναι ενεργοποιηìýνο το Num Lock, το ενσωìατωìýνο πληκτρολüγιο εßναι σε αριθìητικþ κατüσταση. Τα πλþκτρα λειτουργοýν σαν αριθìοìηχανþ (πλþρηò ìε αριθìητικü σýìβολα +,-,*, και /). Χρησιìοποιεßτε αυτþν την κατüσταση üταν χρειüζεται να εισüγετε πολλü αριθìητικü δεδοìýνα. Μια καλýτερη λýση θα Þταν να συνδýσετε Ýνα εξωτερικü πληκτρολüγιο. ¼ταν εßναι ενεργοποιηìýνο το Scroll Lock, η οθüνη ìετακινεßται ìια γραììþ πüνω Þ κüτω üταν πατüτε τα βελüκια πüνω Þ κüτω αντßστοιχα. Το Scroll Lock δε λειτουργεß ìε ìερικýò εφαρìογýò. Το ενσωìατωìýνο αριθìητικü πληκτρολüγιο λειτουργεß σαν Ýνα επιτραπýζιο αριθìητικü πληκτρολüγιο. Υποδηλþνεται απü ìικροýò χαρακτþρεò που βρßσκονται στην Üνω δεξιü γωνßα των πλþκτρων. Για να απλοποιηθεß το υπüìνηìα του πληκτρολογßου, τα σýìβολα των πλþκτρων στα βελüκια δεν εßναι τυπωìýνα πüνω στα πλþκτρα. ΕπιθυìητÞ Πρüσβαση ΑριθìητικÜ πλþκτρα στο ενσωìατωìýνο πληκτρολüγιο ΠλÞκτρα ελýγχου δροìýα στο ενσωìατωìýνο πληκτρολüγιο ΒασικÜ πλþκτρα πληκτρολογßου Αριθìητικü Πληκτρολüγιο ΕνεργοποιηìÝνο ΠληκτρολογÞστε αριθìοýò ìε κανονικü τρüπο. ΠατÜτε το <Shift> üσο χρησιìοποιεßτε τα πλþκτρα ελýγχου του δροìýα. ΠατÜτε το <Fn> üσο πληκτρολογεßτε γρüììατα στο ενσωìατωìýνο πληκτρολüγιο. Αριθìητικü Πληκτρολüγιο ΑπενεργοποιηìÝνο ΠατÜτε το <Fn> üσο χρησιìοποιεßτε τα πλþκτρα ελýγχου του δροìýα. ΠληκτρολογÞστε τα γρüììατα ìε κανονικü τρüπο.

22 14 ΠλÞκτρα Windows Το πληκτρολüγιο Ýχει δýο πλþκτρα που εκτελοýν συγκεκριìýνεò λειτουργßεò των Windows. ΠλÞκτρο ΠλÞκτρο ìε λογüτυπο των Windows ΠεριγραφÞ Κουìπß ναρξηò. Συνδυασìοß ìε αυτü το κουìπß εκτελοýν διüφορεò συντοìεýσειò λειτουργιþν. ΠαρακÜτω ακολουθοýν ìερικü παραδεßγìατα: < > + <Tab>: Ενεργοποιεß το επüìενο κουìπß στην ΓραììÞ Εργασιþν [Taskbar] < > + <E>: ΕξερευνÜει το ΥπολογιστÞò Μου [My Computer] < > + <F1>: Ανοßγει το παρüθυρο «ΒοÞθεια και ΥποστÞριξη» (Help and Support). < > + <F>: Βρßσκει γγραφα < > + <R>: ΠροβÜλει το παρüθυρο διαλüγου ΕκτÝλεση < > + <M>: Ελαχιστοποιεß üλα τα παρüθυρα ΠλÞκτρο εφαρìογþν <Shift> + < > + <M>: Αναιρεß την Ελαχιστοποßηση ¼λων Αυτü το πλþκτρο Ýχει το ßδιο αποτýλεσìα ìε την επιλογþ του δεξιοý πλþκτρου του ποντικιοý. Ανοßγει το ìενοý περιβüλλοντοò τηò εφαρìογþò. ΠλÞκτρα συντüìευσηò (Hot keys) Ο υπολογιστþò χρησιìοποιεß τα πλþκτρα συντüìευσηò Þ συνδυασìοýò πλþκτρων για πρüσβαση στα περισσüτερα απü τα στοιχεßα ελýγχου του υπολογιστþ üπωò η φωτεινüτητα οθüνηò, η Ýνταση Þχου, και το βοηθητικü πρüγραììα BIOS. Για να ενεργοποιþσετε τα πλþκτρα συντüìευσηò, πατþστε και κρατþστε πατηìýνο το πλþκτρο <Fn> πριν να πατþσετε το Üλλο πλþκτρο στο συνδυασìü των πλþκτρων συντüìευσηò

23 15. ΠλÞκτροσυντüì Εικονßδιο ευσηò (Hot Key) Λειτουργßα ΠεριγραφÞ <Fn> + <F1> ΒοÞθεια πλþκτρων ΠροβολÞ βοþθειαò για συντüìευσηò πλþκτρα συντüìευσηò. <Fn> + <F2> Acer esettings ΕκτÝλεση του Acer esettings εντüò του Acer emanager. Äεßτε Acer emanager στη σελßδα 19. <Fn> + <F3> Acer epowermanagement ΕκτÝλεση του Acer epowermanagement εντüò του Acer emanager. Äεßτε Acer emanager στη σελßδα 19. <Fn> + <F4> ¾πνοò ΒÜζει τον υπολογιστþ σε κατüσταση ¾πνου (Sleep). <Fn> + <F5> ΕναλλαγÞ Οθüνηò ΑλλÜζει την οθüνη ανüìεσα στην οθüνη προβολþò, το εξωτερικü ìüνιτορ (αν εßναι συνδεδεìýνο) και αìφüτερα την οθüνη προβολþò και το εξωτερικü ìüνιτορ. <Fn> + <F6> ΚενÞ οθüνη Απενεργοποιεß τον φωτισìü τηò οθüνηò για εξοικονüìηση ενýργειαò. ΠατÞστε οποιοδþποτε πλþκτρο για να επιστρýψετε. <Fn> + <F7> ΕναλλαγÞ ΕπιφÜνειαò ΑφÞò Ενεργοποιεß και απενεργοποιεß την εσωτερικþ επιφüνεια αφþò. <Fn> + <F8> ΕναλλαγÞ ηχεßων Ενεργοποιεß και απενεργοποιεß τα ηχεßα. <Fn> + < > Αýξηση Ýντασηò ΑυξÜνει την Ýνταση του Þχου. <Fn> + < > Μεßωση Ýντασηò Μειþνει την Ýνταση του Þχου. <Fn> + < > <Fn> + < > Αýξηση Φωτεινüτηταò Μεßωση Φωτεινüτηταò ΑυξÜνει τη φωτεινüτητα τηò οθüνηò. Μειþνει τη φωτεινüτητα τηò οθüνηò.

24 16 Ειδικü ΠλÞκτρο ΕÜν η διüταξη του πληκτρολογßου σαò συìφωνεß ìε το αìερικανικü-διεθνýò Þ βρετανικü πρüτυπο Þ εüν Ýχετε πληκτρολüγιο που συìφωνεß ìε το ευρωπαϊκü πρüτυπο, ìπορεßτε να πληκτρολογþσετε το σýìβολο του Ευρþ στο πληκτρολüγιü σαò. Το σýìβολο του Ευρþ 1 Ανοßξτε Ýναν συντüκτη Þ επεξεργαστþ κειìýνου. 2 ΠατÞστε απευθεßαò το πλþκτρο <Euro> στο κüτω δεξιü ìýροò του πληκτρολογßου, Þ κρατþστε πατηìýνο το <Alt Gr> και ακολοýθωò πιýστε το πλþκτρο <5> στο Üνω κýντρο του πληκτρολογßου. Σηìεßωση: ΟρισìÝνεò γραììατοσειρýò και λογισìικü δεν υποστηρßζουν το σýìβολο του Ευρþ. ΑνατρÝξτε στην ιστοσελßδα typography/faq/faq12.htm για περισσüτερεò πληροφορßεò. Το σýìβολο του δολαρßου των ΗΠΑ 1 Ανοßξτε Ýναν επεξεργαστþ κειìýνου. 2 ΠατÞστε απευθεßαò το πλþκτρο <Dollar> στο κüτω δεξιü ìýροò του πληκτρολογßου, Þ κρατþστε πατηìýνο το <Shift> και ακολοýθωò πιýστε το πλþκτρο <4> στο Üνω κýντρο του πληκτρολογßου. Σηìεßωση: Η λειτουργßα αυτþ ποικßλει αναλüγωò των ρυθìßσεων γλþσσαò.

25 17 Εκτßναξη του δßσκου οπτικοý (CD Þ DVD) οδηγοý Για να εκτινüξετε το δßσκο του οπτικοý οδηγοý üταν εßναι ενεργοποιηìýνοò ο υπολογιστþò, πατþστε το κουìπß εκτßναξηò του οδηγοý. ¼ταν εßναι απενεργοποιηìýνοò ο υπολογιστþò, ìπορεßτε να εκτινüξετε το δßσκο του οδηγοý χρησιìοποιþνταò την τρýπα επεßγουσαò εκτßναξηò. ΧρÞση ìιαò κλειδαριüò ασφαλεßαò Μια εγκοπþ κλειδαριüò ασφαλεßαò που βρßσκεται στο πßσω ìýροò του υπολογιστþ σαò, σαò επιτρýπει να συνδýστε ìια κλειδαριü ασφαλεßαò συìβατþ ìε Kensington. Τυλßξτε το καλþδιο ìιαò κλειδαριü ασφαλεßαò γýρω απü Ýνα ακßνητο αντικεßìενο üπωò Ýνα τραπýζι Þ το χεροýλι ενüò κλειδωìýνου συρταριοý. ΕισÜγετε την κλειδαριü στην εγκοπþ και γυρßστε το κλειδß για να ασφαλßσετε την κλειδαριü. Äιατßθενται επßσηò ìερικü ìοντýλα δßχωò κλειδß.

26 18 ¹χοò Ο υπολογιστþò Ýρχεται ìε 16-bit υψηλþò πιστüτηταò AC 97 στερεοφωνικü Þχο, και διπλü στερεοφωνικü ηχεßα. Ρýθìιση τηò Ýντασηò Þχου Η ρýθìιση τηò Ýντασηò στο υπολογιστþ εßναι üσο εýκολη üσο εßναι το πüτηìα ìερικþν κουìπιþν. Äεßτε το ΠλÞκτρα συντüìευσηò (Hot keys) στη σελßδα 14 για περισσüτερεò πληροφορßεò σχετικü ìε τη ρýθìιση του Þχου των ηχεßων.

27 19 ΧρÞση εφαρìογþν συστþìατοò Acer emanager Το Acer emanage εßναι ìια καινοτüìοò εφαρìογþ λογισìικοý σχεδιασìýνη για συχνü χρησιìοποιοýìενεò λειτουργßεò. ΠιÝστε το '' '' για εκτýλεση τηò διεπαφþò χρþστη του Acer emanager, στην οποßα εìφανßζονται 5 κεντρικýò ρυθìßσειò: -- Acer epowermanagement, Acer enetmanagement, Acer epresentation, Acer erecovery και Acer esettings. Για να ρυθìßσετε το πλþκτρο '' '', ανατρýξτε ΚουìπιÜ Εκκßνησηò στη σελßδα 10. Το Acer epowermanagement (για επιλεγìýνα ìοντýλα) παρýχει ìια κεντρικþ θýση απ' üπου ìπορεßτε να ελýγξετε üλα τα σχýδια διαχεßρισηò ενýργειαò του Η/Υ και να ìεγιστοποιþσετε τη διüρκεια ζωþò τηò ìπαταρßαò. Το Acer enetmanagement (για επιλεγìýνα ìοντýλα) βοηθü τουò χρþστεò να συνδýονται ìε δßκτυα σε διüφορεò τοποθεσßεò γρþγορα και απλü Το Acer epresentation αφαιρεß κüθε δυσκολßα απü την πραγìατοποßηση οποιασδþποτε παρουσßασηò. Το Acer erecovery δηìιουργεß αντßγραφα ασφαλεßαò των αρχεßων σαò αποτρýπονταò τυχüν απþλεια δεδοìýνων σε περßπτωση κατüρρευσηò του συστþìατοò. Το Acer esettings εßναι Ýναò εýκολοò τρüποò διαχεßρισηò των ρυθìßσεων και τηò ασφüλειαò του Η/Υ. Για περαιτýρω πληροφορßεò, ανοßξτε το Acer emanager, κüντε κλικ στην κατüλληλη εφαρìογþ και επιλýξτε τη λειτουργßα ΒοÞθεια.

28 20 Acer GridVista (συìβατü ìε απεικüνιση διπλþò οθüνηò) Σηìεßωση: Αυτü το χαρακτηριστικü εßναι διαθýσιìο ìüνο σε ορισìýνα ìοντýλα. Για να ενεργοποιþσετε τη δυνατüτητα διπλοý ìüνιτορ του φορητοý υπολογιστþ ακολουθþστε την περαιτýρω διαδικασßα. Πρþτα, βεβαιωθεßτε üτι το δευτερεýον ìüνιτορ εßναι συνδεδεìýνο. Ακολοýθωò, επιλýξτε ναρξη - Πßνακαò ΕλÝγχου - Οθüνη και κüντε κλικ στο Ρυθìßσειò. ΕπιλÝξτε το εικονßδιο του δευτερεýοντοò ìüνιτορ (2) απü το πλαßσιο απεικüνισηò και ακολοýθωò κüντε κλικ στο πλαßσιο επιλογþò ΕπÝκταση σε αυτþν την οθüνη. ΤÝλοò, πατþστε ΕφαρìογÞ για ενεργοποßηση των νýων ρυθìßσεων και κüντε κλικ στο OK για αποπερüτωση τηò διαδικασßαò. Το Acer GridVista εßναι Ýνα χρþσιìο βοηθητικü πρüγραììα που προσφýρει τýσσεριò προκαθορισìýνεò ρυθìßσειò απεικüνισηò þστε οι χρþστεò να Ýχουν τη δυνατüτητα θýασηò πολλαπλþν παραθýρων στην ßδια οθüνη. Για πρüσβαση στη συγκεκριìýνη λειτουργßα, ìεταβεßτε στο ναρξη - ¼λα τα ΠρογρÜììατα και κüντε κλικ στο Acer GridVista. Μπορεßτε να επιλýξετε οποιαδþποτε απü τιò τýσσεριò ρυθìßσειò απεικüνισηò κατωτýρω: Äιπλü (ΚÜθετο), Τριπλü (κýριο στα αριστερü), Τριπλü (κýριο στα δεξιü) Þ Τετραπλü Το Acer GridVista εßναι συìβατü ìε απεικüνιση διπλþò οθüνηò, πρüγìα το οποßο επιτρýπει την ανεξüρτητη διαßρεση κüθε οθüνηò. Η ρýθìιση του Acer GridVista εßναι απλþ: 1 ΤρÝξτε το Acer GridVista και επιλýξτε την επιθυìητþ σýνθεση οθüνηò για κüθε οθüνη ξεχωριστü απü τη γραììþ εργασιþν. 2 ΜεταφÝρετε και εναποθýστε το κüθε παρüθυρο στο κατüλληλο πλýγìα.

29 21 3 Απολαύστε την άνεση που προσφέρει µια καλώς οργανωµένη επιφάνεια εργασίας. Ελληνικάη Σηµείωση: Παρακαλούµε βεβαιωθείτε ότι η ανάλυση του δεύτερου µόνιτορ ρυθµίστηκε στην τιµή που συνιστά ο κατασκευαστής. Launch Manager Ο Launch Manager σας επιτρέπει να ορίσετε τα 4 πλήκτρα εκκίνησης που βρίσκονται πάνω από το πληκτρολόγιο. Κουµπιά Εκκίνησης στη σελίδα 10 για περισσότερες πληροφορίες. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο Launch Manager κάνοντας κλικ στο Έναρξη (Start), Όλα τα Προγράµµατα (All Programs), και έπειτα Launch Manager για να εκκινήσετε την εφαρµογή.

30 22 ΣυχνÝò ερωτþσειò Η ακüλουθη εßναι ìια λßστα απü πιθανýò καταστüσειò που ìπορεß να προκýψουν κατü τη χρþση του υπολογιστþ σαò. ΠαρÝχονται εýκολεò απαντþσειò και λýσειò για την καθεìßα. ΠÜτησα το διακüπτη ρεýìατοò και Üνοιξα την οθüνη, αλλü ο υπολογιστþò δεν ξεκινü. Äεßτε την Ýνδειξη Ισχýοò: Αν δεν εßναι αναììýνη, δεν υπüρχει ρεýìα στον υπολογιστþ. ΕλÝγξτε τα ακüλουθα: - Αν ο υπολογιστþò λειτουργεß ìε ìπαταρßα, ìπορεß να Ýχει αποφορτιστεß και να ìη ìπορεß να ξεκινþσει τον υπολογιστþ. ΣυνδÝστε τον προσαρìογýα (adapter) για να επαναφορτßσετε το πακýτο ìπαταρßαò. - Σιγουρευτεßτε πωò ο προσαρìογýαò ρεýìατοò εßναι σωστü συνδεδεìýνοò στον υπολογιστþ και στην πρßζα ρεýìατοò. Αν η ÝνδειξÞ του εßναι αναììýνη, ελýγξτε τα ακüλουθα: - ΥπÜρχει ìη εκκινοýìενοò δßσκοò (üχι του συστþìατοò) στον εξωτερικü οδηγü δισκýταò USB; ΑφαιρÝστε Þ αντικαταστþστε τον ìε δßσκο του συστþìατοò και πατþστε <Ctrl> + <Alt> + <Del> για επανεκκßνηση του συστþìατοò. Äεν εìφανßζεται τßποτα στην οθüνη. Το σýστηìα διαχεßρισηò ενýργειαò του υπολογιστþ σβþνει αυτüìατα την οθüνη για να εξοικονοìþσει ενýργεια. ΠατÞστε οποιοδþποτε κουìπß για να ανüψετε πüλι την οθüνη. Αν πατþνταò Ýνα πλþκτρο δεν ανüψει πüλι η οθüνη, δýο πρüγìατα ìπορεß να εßναι η αιτßα: Μπορεß να εßναι πολý χαìηλü το επßπεδο φωτεινüτηταò. ΠατÞστε <Fn> + < > (αýξηση) για να ρυθìßσετε το βαθìü φωτεινüτηταò. Η συσκευþ προβολþò ìπορεß να Ýχει ρυθìιστεß σε Ýνα εξωτερικü ìüνιτορ. ΠατÞστε το πλþκτρο συντüìευσηò εναλλαγþò οθüνηò <Fn> + <F5> για να αλλüξετε την οθüνη στον υπολογιστþ. ΕÜν η ενδεικτικþ λυχνßα αναìονþò εßναι αναììýνη, ο υπολογιστþò βρßσκεται σε λειτουργßα αναìονþò. ΠατÞστε και ελευθερþστε το κουìπß τροφοδοσßαò þστε να αρχßσετε την εργασßα ξανü. Η εικüνα δεν καλýπτει üλη την οθüνη (δεν εßναι full-screen). Η οθüνη του υπολογιστþ διαθýτει εγγενþ ανüλυση 1024 x 768 (XGA) για τιò οθüνεò 14.1"/15.0". ΕÜν ρυθìßσετε την ανüλυση σε χαìηλüτερη τιìþ, τüτε η οθüνη επεκτεßνεται και καταλαìβüνει ολüκληρη την οθüνη απεικüνισηò του υπολογιστþ. ΚÜντε κλικ ìε το δεξιü κουìπß του ποντικιοý στην επιφüνεια εργασßαò (desktop) των Windows και επιλýξτε την εντολþ Ιδιüτητεò (Properties) για να εìφανιστεß το παρüθυρο διαλüγου Ιδιüτητεò Οθüνηò (Display Properties). πειτα, κüντε κλικ στην καρτýλα Ρυθìßσειò (Settings) για να βεβαιωθεßτε πωò η ανüλυση εßναι ρυθìισìýνη στην κατüλληλη τιìþ. Αναλýσειò χαìηλüτερεò απü την καθορισìýνη δε θα προβüλλονται σε üλη την οθüνη στον υπολογιστþ Þ σε Ýνα εξωτερικü ìüνιτορ.

31 23 Äεν ακοýγεται Þχοò απü τον υπολογιστþ. ΕλÝγξτε τα ακüλουθα: Μπορεß να Ýχει γßνει σιþπηση τηò Ýντασηò. Στα Windows, δεßτε το εικονßδιο ελýγχου Ýντασηò (ηχεßα) στην γραììþ εργασιþν. Αν εßναι διαγραììýνο, κüντε κλικ στο εικονßδιο και αφαιρýστε την επιλογþ Mute. Το επßπεδο τηò Ýντασηò ìπορεß να εßναι πολý χαìηλü. Στα Windows, δεßτε το εικονßδιο ελýγχου Ýντασηò (ηχεßα) στην γραììþ εργασιþν. Μπορεßτε επßσηò να χρησιìοποιþσετε τα κουìπιü ελýγχου Ýντασηò για τη ρýθìιση τηò Ýντασηò του Þχου. ΑνατρÝξτε στην ενüτητα ΠλÞκτρα συντüìευσηò (Hot keys) στη σελßδα 14 για περισσüτερεò λεπτοìýρειεò. Αν υπüρχουν συνδεδεìýνα ακουστικü, ακουστικü "ψεßρεò" Þ εξωτερικü ηχεßα στη θýρα εξüδου ηχητικοý σþìατοò στον αριστερü πßνακα του υπολογιστþ, τα εσωτερικü ηχεßα απενεργοποιοýνται αυτüìατα. Επιθυìþ να πραγìατοποιþσω εξþθηση του συρταριοý τηò ìονüδαò οπτικοý δßσκου χωρßò να ενεργοποιþσω την τροφοδοσßα. Äεν ìπορþ να πραγìατοποιþσω εξþθηση του συρταριοý τηò ìονüδαò οπτικοý δßσκου. ΥπÜρχει Ýνα κουìπß ìηχανικþò εξþθησηò πüνω στη ìονüδα οπτικοý δßσκου. ΑπλÜ εισüγετε τη ìýτη ενüò ìολυβιοý Þ το Üκρο ενüò συνδετþρα και πιýστε þστε να πραγìατοποιηθεß εξþθηση του συρταριοý. Äεν ανταποκρßνεται το πληκτρολüγιο. ΠροσπαθÞστε να συνδýσετε Ýνα εξωτερικü πληκτρολüγιο σε ìßα θýρα USB 2.0 στο πßσω Þ αριστερü ìýροò του υπολογιστþ. Αν δουλýψει, επικοινωνþστε ìε τον αντιπρüσωπü σαò Þ ìε Ýνα εξουσιοδοτηìýνο κýντρο επισκευþν καθþò ìπορεß να Ýχει χαλαρþσει το καλþδιο του εσωτερικοý πληκτρολογßου. Äε λειτουργεß η θýρα υπýρυθρων. ΕλÝγξτε τα ακüλουθα: Σιγουρευτεßτε πωò οι θýρεò υπýρυθρων των δýο συσκευþν κοιτüνε η ìια την Üλλη (+/- 15 ìοßρεò) και εßναι το πολý Ýνα ìýτρο ìακριü. Σιγουρευτεßτε πωò υπüρχει καθαρþ πορεßα ανüìεσα στιò δýο θýρεò υπýρυθρων. Äε θα πρýπει τßποτα να ìπλοκüρει τιò θýρεò. Σιγουρευτεßτε πωò Ýχετε το κατüλληλο λογισìικü να τρýχει και στιò δýο συσκευýò (για ìεταφορýò αρχεßων) Þ πωò Ýχετε τα κατüλληλα προγρüììατα οδþγησηò (για εκτýπωση σε εκτυπωτþ υπýρυθρων). Στη διüρκεια του POST, πατþστε <F2> για να προσπελüσετε την ΕφαρìογÞ BIOS (BIOS Utility) και να επιβεβαιþσετε πωò εßναι ενεργοποιηìýνη η θýρα υπýρυθρων. Σιγουρευτεßτε πωò και οι δýο συσκευýò εßναι σýìφωνεò ìε IrDA.

32 24 Äεν λειτουργεß ο εκτυπωτþò. ΕλÝγξτε τα ακüλουθα: Σιγουρευτεßτε πωò ο εκτυπωτþò εßναι συνδεδεìýνοò σε ìια πρßζα ρεýìατοò και εßναι ενεργοποιηìýνοò. Βεβαιωθεßτε üτι υπüρχει ασφαλþò σýνδεση του καλþδιου του εκτυπωτþ στην παρüλληλη θýρα του υπολογιστþ και την αντßστοιχη θýρα του εκτυπωτþ. Στη διüρκεια του POST, πατþστε <F2> για να προσπελüσετε το βοηθητικü πρüγραììα BIOS (BIOS Utility) και να επιβεβαιþσετε πωò εßναι ενεργοποιηìýνη η παρüλληλη θýρα αν χρησιìοποιεßτε παρüλληλο εκτυπωτþ. ΘÝλω να ρυθìßσω την τοποθεσßα ìου για να χρησιìοποιþσω το εσωτερικü ìüντεì. Για να χρησιìοποιþσετε σωστü το λογισìικü επικοινωνιþν (π.χ. Hyper Terminal), πρýπει να ρυθìßσετε την τοποθεσßα σαò: 1 ΚÜντε κλικ στο κουìπß ναρξη (Start), Ρυθìßσειò (Settings) και στην επιλογþ Πßνακαò ΕλÝγχου (Control Panel). 2 ΚÜντε διπλü κλικ στο εικονßδιο ΣυσκευÝò ìüντεì (Modems). 3 ΚÜντε κλικ στην καρτýλα Ρυθìßσειò τηλεφωνικþν συνδýσεων (Dialing Properties) και ξεκινþστε να ρυθìßζετε την τοποθεσßα σαò. ΑνατρÝξτε στο εγχειρßδιο των Windows. Σηìεßωση: ΠροσÝξτε üτι, στη διüρκεια τηò πρþτηò εκκßνησηò του φορητοý υπολογιστþ, ìπορεßτε να παραβλýψετε τη ρýθìιση τηò σýνδεσηò ιντερνýτ, καθþò δεν εßναι απαραßτητο να επηρεüσετε την εγκατüσταση του συνολικοý λειτουργικοý συστþìατοò. ¼ταν ρυθìιστεß το λειτουργικü σýστηìα, ìπορεßτε να προχωρþσετε στη ρýθìιση τηò σýνδεσηò ιντερνýτ. Επιθυìþ την επαναφορü του υπολογιστþ ìου στιò αρχικýò του ρυθìßσειò χωρßò CD επανüρθωσηò. Σηìεßωση: ΕÜν το σýστηìü σαò εßναι η πολýγλωσση Ýκδοση, τüτε το λειτουργικü σýστηìα και η γλþσσα που επιλýγετε üταν ενεργοποιεßτε το σýστηìα για πρþτη φορü θα εßναι και η ìüνη επιλογþ για τιò ìελλοντικýò περιπτþσειò επανορθωτικþν λειτουργιþν. ΑυτÞ η διαδικασßα ανüκτησηò σαò βοηθüει να επαναφýρετε το δßσκο C: ìε το αρχικü λογισìικü που εßναι εγκαταστηìýνο üταν αγορüζετε το φορητü σαò υπολογιστþ. ΑκολουθÞστε τα βþìατα παρακüτω για να αναδοìþσετε το δßσκο C: σαò. (Ο δßσκοò C: σαò θα διαìορφωθεß ξανü [reformatted] και θα διαγραφοýν üλα τα δεδοìýνα.) Εßναι σηìαντικü να δηìιουργþσετε αντßγραφα ασφαλεßαò üλων των αρχεßων δεδοìýνων σαò πριν να χρησιìοποιþσετε αυτþν την επιλογþ.

33 25 Πριν να εκτελýσετε ìια επαναφορü, παρακαλοýìε ελýγξτε τιò ρυθìßσειò του BIOS. 1 ΕλÝγξτε για να δεßτε αν εßναι ενεργοποιηìýνη Þ üχι η λειτουργßα Acer disk-todisk recovery. 2 Σιγουρευτεßτε πωò η ρýθìιση D2D Recovery στο Main εßναι στο Enabled. 3 Βγεßτε απü το ΕφαρìογÞ Ρýθìισηò του BIOS [BIOS setup utility] και αποθηκεýσετε τιò αλλαγýò. Το σýστηìα θα ξεκινþσει πüλι. Σηìεßωση: Για να ενεργοποιþσετε την ΕφαρìογÞ Ρýθìισηò του BIOS [BIOS setup utility], πατþστε το <F2> στη διüρκεια του POST. 1 ΕπανεκκινÞστε το σýστηìα. 2 Ενþ εìφανßζεται το λογüτυπο Acer. ΠατÞστε <Alt> + <F10> ταυτüχρονα για να εισýλθετε στη διαδικασßα ανüκτησηò. 3 ΑνατρÝξτε στιò οδηγßεò τηò οθüνηò üσον αφορü την επανüρθωση του συστþìατοò. Σηìαντικü: Αυτü το χαρακτηριστικü καταλαìβüνει 2 Ýωò 3 GB σε Ýνα κρυììýνο διαìýρισìα [partition] στο σκληρü σαò δßσκο.

34 26 Αßτηση επισκευþò Εγγýηση ÄιεθνÞ Ταξιδιþτη [International Traveler s Warranty (ITW)] Ο υπολογιστþò σαò καλýπτεται απü την Εγγýηση ÄιεθνÞ Ταξιδιþτη(ITW) που σαò προσφýρει ασφüλεια και ηρεìßα üταν ταξιδεýετε. Το παγκüσìιο δßκτυü ìαò κýντρων επισκευþν υπüρχει για να σαò βοηθüει. να διαβατþριο ITW Ýρχεται ìε τον υπολογιστþ σαò. Αυτü το διαβατþριο περιýχει üσα πρýπει να γνωρßζετε σχετικü ìε το πρüγραììα ITW. Μια λßστα διαθýσιìων, εξουσιοδοτηìýνων κýντρων επισκευþν βρßσκεται σε αυτü το χρþσιìο βιβλιαρüκι. ÄιαβÜστε αυτü το διαβατþριο προσεκτικü. ΠÜντα να Ýχετε ìαζß σαò το ITW διαβατþριο σαò, ειδικü üταν ταξιδεýετε για να λαìβüνετε τα οφýλη των κýντρων επισκευþν ìαò. ΤοποθετÞστε την απüδειξη αγορüò στο καρτελüκι που βρßσκεται στο ìπροστινü κüλυììα του διαβατηρßου ITW. Αν η χþρα που ταξιδεýετε δεν Ýχει εξουσιοδοτηìýνο κýντρο επισκευþν ITW απü την Acer, ìπορεßτε να επικοινωνþσετε ìε τα γραφεßα ìαò παγκοσìßωò. Παρακαλþ συìβουλευτεßτε Πριν να τηλεφωνþσετε Παρακαλοýìε να Ýχετε διαθýσιìεò τιò παρακüτω πληροφορßεò üταν καλεßτε ìια online υπηρεσßα τηò Acer, παρακαλοýìε να εßστε κοντü στον υπολογιστþ σαò üταν τηλεφωνεßτε. Με την υποστþριξþ σαò, ìποροýìε να ìειþσουìε το χρüνο που χρειüζεται Ýνα τηλεφþνηìα και να σαò βοηθþσουìε να λýσετε τα προβλþìατü σαò αποδοτικü. Αν υπüρχουν ìηνýìατα σφαλìüτων Þ ìπιπ απü τον υπολογιστþ σαò, καταγρüψτε τα üπωò εìφανßζονται στην οθüνη (Þ τον αριθìü και την ακολουθßα στην περßπτωση των ìπιπ). ΧρειÜζεται να παρüσχετε τιò ακüλουθεò πληροφορßεò: ¼νοìα: Äιεýθυνση: Αριθìüò τηλεφþνου: Τýποò ìηχανþìατοò και ìοντýλου: Σειριακüò αριθìüò: Ηìεροìηνßα αγορüò:

35 27 Το Arcade εßναι ìια ενσωìατωìýνη εφαρìογþ αναπαραγωγþò ìουσικþò, φωτογραφιþν, ταινιþν DVD και βßντεο. Για να παρακολουθþσετε Þ να ακοýσετε, κüντε κλικ σε Ýνα πλþκτρο περιεχοìýνου (π.χ. ΜουσικÞ, Βßντεο, κτλ ) στην αρχικþ σελßδα του Arcade. ΣινεìÜ - Äεßτε DVD Þ VCD λìπουì - Äεßτε φωτογραφßεò αποθηκευìýνεò στο σκληρü σαò δßσκο Þ σε οποιοδþποτε αφαιροýìενο ìýσο Βßντεο- ΠαρακολουθÞστε και/þ επεξεργαστεßτε κοììüτια βßντεο ΜουσικÞ - Ακοýστε αρχεßα ìουσικþò σε ìια ποικιλßα ìορφþν ΕγγραφÞ - ÄηìιουργÞστε CD και/þ DVD για να ìοιραστεßτε Þ να αρχειοθετþσετε δεδοìýνα Ρυθìßσειò για ΠροχωρηìÝνουò - Προσαρìüστε το Arcade σýìφωνα ìε τιò προτιìþσειò σαò Σηìεßωση: ¼σο παρακολουθεßτε βßντεο, DVD, Þ προβολýò σλüιντ τα χαρακτηριστικü προφýλαξηò τηò οθüνηò και εξοικονüìησηò ενýργειαò δεν εßναι διαθýσιìα. ΑυτÝò οι λειτουργßεò εßναι ενεργοποιηìýνεò üταν ακοýτε ìουσικþ. Acer Arcade (για επιλεγìýνα ìοντýλα)

36 28 ΧρÞσιìα πλþκτρα του Arcade ¼ταν τρýχει στο περιβüλλον των Windows, οι συνδυασìοß των πλþκτρων που αναγρüφονται παρακüτω εßναι διαθýσιìοι για τον Ýλεγχο και τη ρýθìιση των χαρακτηριστικþν και των ρυθìßσεων του Arcade. ΧρÞσιìο ΠλÞκτρο <Fn> + <F1> <Fn> + <F3> <Fn> + <F5> <Fn> + <F6> <Fn> + <F8> <Fn> + < > <Fn> + < > <Fn> + < > <Fn> + < > <Fn> + <Home> <Fn> + <Pg Up> <Fn> + <Pg Dn> <Fn> + <End> Λειτουργßα On-line ìενοý βοþθειαò Acer epowermanagement ìε πληροφορßεò σχετικü ìε τη ìπαταρßα ΕναλλαγÞ οθüνηò ΚενÞ οθüνη ΕναλλαγÞ ηχεßων Αýξηση Ýντασηò αυξüνει την Ýνταση του Þχου. Μεßωση Ýντασηò ìειþνει την Ýνταση του Þχου. Αýξηση φωτεινüτηταò αυξüνει τη φωτεινüτητα τηò οθüνηò Μεßωση φωτεινüτηταò ìειþνει τη φωτεινüτητα τηò οθüνηò ΑναπαραγωγÞ πατþστε για να ξεκινþσει η αναπαραγωγþ του κοììατιοý Þχου Þ του αρχεßου βßντεο. ΠατÞστε ξανü για να παýσετε την αναπαραγωγþ ÄιακοπÞ πατþστε για να διακοπεß η αναπαραγωγþ του κοììατιοý Þχου Þ του αρχεßου βßντεο Πßσω πατþστε για ìετüβαση στο προηγοýìενο κοììüτι Þχου Þ αρχεßο βßντεο και για Ýναρξη τηò αναπαραγωγþò Επüìενο πατþστε για ìετüβαση στο επüìενο κοììüτι Þχου Þ αρχεßο βßντεο

37 29 Εýρεση και αναπαραγωγþ περιεχοìýνου ΚÜνονταò κλικ σε Ýνα πλþκτρο στην αρχικþ σελßδα του Arcade ανοßγει η αντßστοιχη αρχικþ σελßδα του χαρακτηριστικοý. Οι σελßδεò περιεχοìýνου Ýχουν πλþκτρα στα αριστερü και ìια περιοχþ περιþγησηò στα περιεχüìενα στα δεξιü. Αν Ýνα πλþκτρο προβüλει ìια απü πολλýò επιλογýò, üπωò σειρü ταξινüìησηò, η τρýχουσα ρýθìιση προβüλλεται απü ìια Ýντονα φωτισìýνη ìπüλα στην αριστερþ ìεριü. Για να επιλýξετε περιεχüìενο, κüντε κλικ σε κüποιο στοιχεßο στην περιοχþ περιεχοìýνου. ¼ταν υπüρχουν περισσüτερεò απü ìια ìονüδεò CD Þ DVD, προβüλλονται üλεò οι ìονüδεò. Οι εικüνεò και τα βßντεο προβüλλονται ωò αρχεßα (ìε ìικρογραφßεò) και οργανþνονται σε φακýλουò. Για να περιηγηθεßτε σε Ýναν φüκελο, κüντε κλικ για να τον ανοßξετε. Για να επιστρýψετε στον φüκελο πüνω απü τον τρýχοντα, κüντε κλικ στο πλþκτρο ΠÜνω Ýνα επßπεδο. Αν υπüρχουν περισσüτερα περιεχüìενα απü üσα χωρüνε σε ìια σελßδα, χρησιìοποιþστε τα πλþκτρα στην κüτω δεξιü περιοχþ για να κυλßσετε ìýσα στιò σελßδεò. Ρυθìßσειò για ΠροχωρηìÝνουò ΥπÜρχουν ρυθìßσειò στο Arcade που σαò επιτρýπουν να προσαρìüσετε την απüδοσþ του στο ìηχüνηìü σαò και στιò προσωπικýò σαò προτιìþσειò. Η σελßδα των Ρυθìßσεων ìπορεß να προσπελαστεß απü το πλþκτρο Ρυθìßσειò για ΠροχωρηìÝνουò στην ΑρχικÞ σελßδα. ΧρησιìοποιÞστε τη ρýθìιση «Αναλογßα οθüνηò» για να επιλýξετε ανüìεσα σε κανονικþ προβολþ (4:3) Þ προβολþ ευρεßαò οθüνηò (16:9). Η ΑκουστικÞ Ýξοδοò θα πρýπει να ρυθìιστεß σε Στερεοφωνικü εüν η ακρüαση πραγìατοποιεßται ìýσω ηχεßων, Þ σε ¹χοò Virtual Surround εüν χρησιìοποιοýνται ακουστικü. Σηìεßωση: Αν τα ηχεßα σαò δεν δýνανται να αποδþσουν τα σþìατα χαìηλþν συχνοτþτων, συνιστüται να ìην επιλýξετε αυτþν την επιλογþ þστε να αποφýγετε να προκαλýσετε βλüβη στα ηχεßα σαò. ΚÜντε κλικ στο ΣχετικÜ ìε το Arcade για να ανοßξετε ìια σελßδα ìε πληροφορßεò για την Ýκδοση και τα πνευìατικü δικαιþìατα. ΚÜντε κλικ στο ΕπαναφορÜ στιò εργοστασιακýò ρυθìßσειò για να επιστρýψετε τιò ρυθìßσειò του Arcade στιò προκαθορισìýνεò τουò τιìýò.

38 30 Στοιχεßα ελýγχου του Arcade ¼ταν παρακολουθεßτε κοììüτια βßντεο, ταινßεò, Þ προβολýò σλüιντ ωò οπτικü περιεχüìενο σε πλþρη οθüνη, προβüλλονται δýο αναδυüìενα πλαßσια ελýγχου üταν κινεßτε το ποντßκι. Εξαφανßζονται αυτüìατα ìετü απü αρκετü δευτερüλεπτα. Το πλαßσιο «Στοιχεßα ΕλÝγχου ΠλοÞγησηò» εìφανßζεται στο πüνω ìýροò και το πλαßσιο «Στοιχεßα ΕλÝγχου ΑναπαραγωγÞò» εìφανßζεται στο κüτω ìýροò τηò οθüνηò. Στοιχεßα ΕλÝγχου ΠλοÞγησηò Για να επιστρýψετε στην αρχικþ σελßδα του Arcade, κüντε κλικ στο πλþκτρο ΑρχικÞ Σελßδα στην κüτω αριστερü γωνßα του παρüθυρου. Για να ανεβεßτε Ýνα επßπεδο φακýλων üσο ψüχνετε για περιεχüìενα, κüντε κλικ στο ΠÜνω Ýνα επßπεδο. Για να επιστρýψετε σε ìια προηγοýìενη οθüνη, κüντε κλικ στο ΕπιστροφÞ. Τα πλþκτρα πüνω δεξιü (Ελαχιστοποßηση, Μεγιστοποßηση, και Κλεßσιìο) Ýχουν τιò συνηθισìýνεò συìπεριφορýò üπωò στον Η/Υ. Για να βγεßτε απü το Arcade, κüντε κλικ στο πλþκτρο Κλεßσιìο στην πüνω δεξιü γωνßα του παρüθυρου. Μπορεßτε επßσηò να κüνετε κλικ στο Στον Η/Υ. Στοιχεßα ΕλÝγχου ΑναπαραγωγÞò Στο κüτω ìýροò του παραθýρου, προβüλλονται τα στοιχεßα ελýγχου αναπαραγωγþò - που χρησιìοποιοýνται για βßντεο, προβολýò σλüιντ, ταινßεò και ìουσικþ. Η οìüδα στα αριστερü παρýχει τα συνηθισìýνα στοιχεßα ελýγχου αναπαραγωγþò (αναπαραγωγþ, παýση, διακοπþ, κτλ ). Η οìüδα στα δεξιü ελýγχει την Ýνταση (σßγαση και αýξηση/ìεßωση Ýντασηò). Σηìεßωση: ΚατÜ την αναπαραγωγþ DVD, υπüρχουν επιπρüσθετα στοιχεßα ελýγχου στα δεξιü των στοιχεßων ελýγχου τηò Ýντασηò. ΑυτÜ συζητοýνται ìε περισσüτερεò λεπτοìýρειεò στο τìþìα ΣινεìÜ αυτοý του οδηγοý.

39 31 ΣινεìÜ Αν ο υπολογιστþò σαò Þρθε ìε ìια ìονüδα DVD, ìπορεßτε να αναπαρüγετε ταινßεò απü DVD και Βßντεο CD (VCD) ìε τη λειτουργßα ΣινεìÜ του Arcade. ΑυτÞ η εφαρìογþ αναπαραγωγþò Ýχει τα χαρακτηριστικü και τα στοιχεßα ελýγχου ìιαò συνηθισìýνηò συσκευþò αναπαραγωγþò DVD για το σαλüνι. ¼ταν εισüγετε Ýνα δßσκο στη ìονüδα του DVD, ξεκινüει αυτüìατα η αναπαραγωγþ τηò ταινßαò. Για να ελýγξετε την ταινßα, το αναδυüìενο πλαßσιο ελýγχου τηò αναπαραγωγþò εìφανßζεται στο κüτω ìýροò του παρüθυρου üταν ìετακινεßτε το ποντßκι. Αν περισσüτερεò απü ìια οπτικýò ìονüδεò περιýχουν Ýνα δßσκο που ìπορεß να αναπαραχθεß, κüντε κλικ στο πλþκτρο ΣινεìÜ στην ΑρχικÞ σελßδα για να ανοßξετε τη σελßδα περιεχοìýνων του ΣινεìÜ - Ýπειτα επιλýξτε το δßσκο που θýλετε να παρακολουθþσετε απü τη λßστα στα δεξιü. ΚατÜ την αναπαραγωγþ DVD, τα ακüλουθα ειδικü στοιχεßα ελýγχου προστßθενται στο αναδυüìενο πλαßσιο: Μενοý DVD Υπüτιτλοò Γλþσσα Γωνßα Ο δßσκοò που παßζεται θα προβüλλεται στην περιοχþ πüνω απü τη λßστα των ìονüδων. ΑυτÞ η σελßδα προβüλλεται επßσηò üταν πατþσετε το πλþκτρο «ÄιακοπÞ» κατü τη διüρκεια ìιαò ταινßαò. Τα πλþκτρα στην αριστερü πλευρü σαò επιτρýπουν να συνεχßζετε ìια ταινßα απü το σηìεßο που διακüπηκε, να αρχßσετε την ταινßα ξανü απü την αρχþ, να ìεταβεßτε στο ìενοý του DVD, να εξüγετε το δßσκο, Þ να πüτε στη σελßδα Ρυθìßσεων DVD. Ρυθìßσειò DVD ΥπÜρχουν δýο εßδη ρυθìßσεων του DVD - «Βßντεο» και «Γλþσσα». ΚÜντε κλικ στο κατüλληλο πλþκτρο για να ανοßξετε τη σελßδα ρυθìßσεων. Βßντεο Οι ρυθìßσειò Βßντεο ελýγχουν την Ýξοδο βßντεο των DVD/VCD. Το χαρακτηριστικü «ΧρÞση ΕπιτÜχυνσηò Υλικοý» (Use hardware acceleration) εκìεταλλεýεται την ειδικþ επεξεργαστικþ ισχý σε ìερικýò κüρτεò γραφικþν για να ìειþσει το φüρτο του επεξεργαστþ κατü την αναπαραγωγþ DVD και ìερικþν αρχεßων βßντεο. Αν Ýχετε προβλþìατα ìε την ποιüτητα του βßντεο, δοκιìüστε να απενεργοποιþσετε αυτþν την επιλογþ.

TravelMate ΣειρÜ 4010. Οδηγüò ΧρÞστη

TravelMate ΣειρÜ 4010. Οδηγüò ΧρÞστη TravelMate ΣειρÜ 4010 Οδηγüò ΧρÞστη Copyright 2005. Acer Incorporated. Με την επιφýλαξη κüθε νüìιìου δικαιþìατοò. TravelMate ΣειρÜ 4010 Οδηγüò ΧρÞστη ΑρχικÞ κδοση: Ιοýνιοò 2005 Μπορεß περιοδικü να γßνονται

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικό ιστορικό νηπίου

Ατομικό ιστορικό νηπίου σημαντικές πληροφορίες στοιχεία επικοινωνίας Ατομικό ιστορικό νηπίου στοιχεία της προσωπικότητας του παιδιού Βοηθείστε μας να γνωρίσουμε καλύτερα το παιδί σας Όνομα Παιδιού: Συμπληρώστε με προσοχή και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Φυσική Β' Γυμνασίου. Επιμέλεια: Ιωάννης Γιαμνιαδάκης

ΔΙΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Φυσική Β' Γυμνασίου. Επιμέλεια: Ιωάννης Γιαμνιαδάκης ΔΙΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Φυσική Β' Γυμνασίου Επιμέλεια: Ιωάννης Γιαμνιαδάκης Σύνδεση με προηγούμενο Μάθημα Στο κεφάλαιο Θερμότητα έχουμε μάθει: Τι είναι θερμότητα & θερμοκρασία μακροσκοπικά & μικροσκοπικά Μέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

Συνεταιριστική Οικονομία

Συνεταιριστική Οικονομία Συνεταιριστική Οικονομία Ενότητα 10: Η Συνεταιριστική Ανάπτυξη Κοντογεώργος Αχιλλέας Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 58/ 2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 58/ 2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 58/ 2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

03-00: Βιομάζα για παραγωγή ενέργειας Γενικά ζητήματα εφοδιαστικών αλυσίδων

03-00: Βιομάζα για παραγωγή ενέργειας Γενικά ζητήματα εφοδιαστικών αλυσίδων Κεφάλαιο 03-00 σελ. 1 03-00: Βιομάζα για παραγωγή ενέργειας Γενικά ζητήματα εφοδιαστικών αλυσίδων Μια από τις κύριες διαφορές μεταξύ της βιομάζας και των ορυκτών καυσίμων είναι ότι η βιομάζα παραμένει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 1. Νομοθεσία για την Ασφάλιση Αυτοκινήτου Έχουν όλοι υποχρέωση από το Νόμο να συνάψουν ασφάλιση για το αυτοκίνητό τους; Σε ποια νομοθεσία βασίζεται η ασφάλιση αυτοκινήτου; Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Παναγοπούλου: Δημιουργώντας κοινωνικό κεφάλαιο την εποχή της κρίσης

Κατερίνα Παναγοπούλου: Δημιουργώντας κοινωνικό κεφάλαιο την εποχή της κρίσης Κατερίνα Παναγοπούλου Πρέσβυς της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ευρώπης, πρόεδρος του σωματείου γυναικών «Καλλιπάτειρα». Πρώτο βραβείο «Γυναίκα και Αθλητισμός» 2012 για την Ευρώπη. Δημιουργώντας κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες λειτουργίας της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας

Κανόνες λειτουργίας της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας Τε χν ολογι κό Εκπαι δε υτι κό Ίδρυμα Λαμί ας Σχ ολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας Τμήμα Φυσικοθεραπείας Επιτροπή Ηθικής και Δεο ντολογίας Κανόνες λειτουργίας της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας Ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία.

Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία. Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία. Στόχος μας : να χρησιμοποιήσουμε τον υπολογιστή και το διαδίκτυο για να αντλήσουμε σωστές πληροφορίες, να τις επεξεργαστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια

Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια Η αντίδραση στο άγχος είναι μία φυσιολογική, ζωτική αντίδραση στην απειλή. Το άγχος είναι ένα συναίσθημα δυσθυμίας που προέρχεται από την υποκειμενική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009 ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009 Δημήτρης Μικελλίδης Πρόεδρος ΠΟΕΔ Αγαπητοί συνεργάτες, Με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 10: Φιλοσοφική Συμβουλευτική. Παρούσης Μιχαήλ. Τμήμα Φιλοσοφίας

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 10: Φιλοσοφική Συμβουλευτική. Παρούσης Μιχαήλ. Τμήμα Φιλοσοφίας ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 10: Φιλοσοφική Συμβουλευτική Παρούσης Μιχαήλ Τμήμα Φιλοσοφίας 1 Σκοπός ενότητας Θα εξετάσουμε πώς θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε βιοτικές καταστάσεις μέσα από τον κλάδο της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Συνδικαλιστική εκπαίδευση, Συλλογικές συμβάσεις, Συλλογικές διαπραγματεύσεις.

ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Συνδικαλιστική εκπαίδευση, Συλλογικές συμβάσεις, Συλλογικές διαπραγματεύσεις. ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Συνδικαλιστική εκπαίδευση, Συλλογικές συμβάσεις, Συλλογικές διαπραγματεύσεις. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Copyright IDEC Ε.Π.Ε., 2001 Ηρώων Πολυτεχνείου 96 185 36 Πειραιάς

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση. Ελλάδα

Συνοπτική Παρουσίαση. Ελλάδα Ελλάδα Συνοπτική Παρουσίαση Η θρησκευτική ελευθερία προστατεύεται από το Σύνταγμα και άλλους νόμους και πολιτικές, με κάποιους περιορισμούς. Γενικώς, η κυβέρνηση σεβάστηκε εμπράκτως τη θρησκευτική ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Α ΤΑΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Α ΤΑΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Α ΤΑΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Σημειώνεται ότι για την ετοιμασία και εφαρμογή της ενότητας συνέδραμαν και οι συνάδελφοι Μαρία Ανθίμου και Χριστίνα Κκαΐλη (Δημοτικό Σχολείο Μενεού) ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς - Πυρήνας Αντάρτικου Πόλης

Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς - Πυρήνας Αντάρτικου Πόλης Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς - Πυρήνας Αντάρτικου Πόλης ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ Προς τον αναρχικό χώρο i) Το κάλεσμα Κάθε κάλεσμα δράσης, όπως ο «Μαύρος Δεκέμβρης», είναι μία απόπειρα συντονισμού των δυνάμεων μας. Είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά έχουν περιγραφεί στα προηγούμενα κεφάλαια της παρούσας μελέτης η κατασκευή του τμήματος «Βρύσες Ατσιπόπουλο», του Βόρειου Οδικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για το νέο Σύνταγμα του Ελληνικού Κράτους.

Πρόταση για το νέο Σύνταγμα του Ελληνικού Κράτους. Πρόταση για το νέο Σύνταγμα του Ελληνικού Κράτους. Υπό του κ. Κανένα γιατί δεν έχει σημασία ποιός το έγραψε, ούτε τι τίτλους σπουδών έχει, παρά μόνο τι λέει... (v.20120722225112) Άρθρο 0. Το Ελληνικό Κράτος

Διαβάστε περισσότερα

Φλωρεντία, 10 Δεκεμβρίου 1513 Προς τον: ΦΡΑΓΚΙΣΚΟ ΒΕΤΤΟΡΙ, Πρέσβη της Φλωρεντίας στην Αγία Παπική Έδρα, Ρώμη. Εξοχώτατε Πρέσβη,

Φλωρεντία, 10 Δεκεμβρίου 1513 Προς τον: ΦΡΑΓΚΙΣΚΟ ΒΕΤΤΟΡΙ, Πρέσβη της Φλωρεντίας στην Αγία Παπική Έδρα, Ρώμη. Εξοχώτατε Πρέσβη, (Ο Νικολό Μακιαβέλι, μέσα από μία επιστολή του, περιγράφει την ζωή του στο κτήμα του, στο οποίο είχε αποτραβηχτεί, μετά το 1513 που οι Μεδίκοι ανακατέλαβαν την εξουσία.) Φλωρεντία, 10 Δεκεμβρίου 1513 Προς

Διαβάστε περισσότερα

Ο αθλητισμός εμπνέεται από την ειρήνη. Η ειρήνη εμπνέεται από τον αθλητισμό.

Ο αθλητισμός εμπνέεται από την ειρήνη. Η ειρήνη εμπνέεται από τον αθλητισμό. Ο αθλητισμός εμπνέεται από την ειρήνη. Η ειρήνη εμπνέεται από τον αθλητισμό. Αγαπητοί γονείς και εκπαιδευτικοί, Φανταστείτε την ειρήνη... Αυτή μπορεί να ήταν η σκέψη του βασιλιά Ίφιτου της Ήλιδας όταν

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη διδακτική πρόταση Χρωματίζοντας ένα σκίτσο

Πρώτη διδακτική πρόταση Χρωματίζοντας ένα σκίτσο Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο Α (αρχάριο) Πρώτη διδακτική πρόταση Χρωματίζοντας ένα σκίτσο Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Υλικό: Ενσωμάτωση δεξιοτήτων: 1-2 διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Προοίμιο Ο κώδικας δεοντολογίας του ΕΣΠΕΜ σκοπό έχει να κρατήσει υψηλά το κύρος του επαγγέλματος του μουσικοθεραπευτή στην Ελλάδα, να διαφυλάξει τους θεραπευόμενους από τυχόν μη δεοντολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Οι ιοί και οι ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος στα παιδιά

Οι ιοί και οι ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος στα παιδιά Οι ιοί και οι ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος στα παιδιά Θεοφάνης Τσιλιγιάννης Οι ιογενείς λοιμώξεις αποτελούν τη συχνότερη αιτία από την οποία αρρωσταίνουν τα παιδιά και ο άνθρωπος γενικά.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Αξία καινούργιου: Είναι το ποσό που απαιτείται για την ανακατασκευή του κτιρίου

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον και Ανάπτυξη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Γραμματικογιάννης Α. Ηλίας. Επιβλέπων: Καθηγητής Δ. Ρόκος

Περιβάλλον και Ανάπτυξη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Γραμματικογιάννης Α. Ηλίας. Επιβλέπων: Καθηγητής Δ. Ρόκος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" Η ΦΤΩΧΕΙΑ Γραμματικογιάννης Α. Ηλίας Εργασία η οποία υποβάλλεται στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗΣ

Η ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗΣ Εκπαιδευτήρια Δούκα Δημοτικό Ιούνιος 2013 Η ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗΣ Επιμέλεια : Γ. Τσούκας ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 1. Εννοιολογική Οριοθέτηση 8. Κριτική θεώρηση Σύνοψη Διαθεματικότητα Διεπιστημονικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μια «γριά» νέα. Εύα Παπώτη

Μια «γριά» νέα. Εύα Παπώτη Εύα Παπώτη Μια «γριά» νέα Πρωτογνώρισα την Κατερίνα ως μαθήτρια λυκείου στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης στο οποίο εργαζόμουν ως φιλόλογος. Σήμερα είναι τριάντα ετών. Σε μια συνάντησή μας, λίγο πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΖΩΗΣ, ΜΙΑ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΖΩΗΣ, ΜΙΑ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΖΩΗΣ, ΜΙΑ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Τα τελευταία χρόνια σημειώθηκε στην χώρα μας αισθητή άνοδος του βιοτικού επιπέδου και της κοινωνικής ευμάρειας. Παράλληλα όμως αυξήθηκαν τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικός εκφοβισµός και γονείς

Σχολικός εκφοβισµός και γονείς Σχολικός εκφοβισµός και γονείς Ο σχολικός εκφοβισμός έρχεται στην επικαιρότητα συνήθως κατόπιν εορτής. ΌΌταν ένα από τα χιλιάδες περιστατικά καταλήγει στα ΜΜΕ γιατί έχει τραγική έκβαση. Κι όμως, η ψυχολογική

Διαβάστε περισσότερα

Από το ξεκίνημά του ο ΤΙΤΑΝ εκφράζει

Από το ξεκίνημά του ο ΤΙΤΑΝ εκφράζει Ένας Τιτανικός θεσμός επιβράβευσης επιτυχιών νέων ανθρώπων Από το ξεκίνημά του ο ΤΙΤΑΝ εκφράζει έμπρακτα και πολύπλευρα το ενδιαφέρον του για τους νέους ανθρώπους, ιδιαίτερα δε για τα παιδιά, κάθε ηλικίας,

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική ή Εκπαίδευση ΙΙ

Παιδαγωγική ή Εκπαίδευση ΙΙ Παιδαγωγική ή Εκπαίδευση ΙΙ Ενότητα 8: Ζαχαρούλα Σμυρναίου Σχολή: Φιλοσοφική Τμήμα: Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής Ψυχολογίας Κατάθλιψη Κατάθλιψη «Η κατάθλιψη είναι σαν ένα πένθος για κάτι αγαπημένο που έχει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΗ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ( 1 )

Η ΨΥΧΗ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ( 1 ) Η ΨΥΧΗ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ( 1 ) του Κ.Γκ.Γιούνγκ Με έχουν ρωτήσει αρκετές φορές τι πιστεύω για το θάνατο, γι αυτό το τελείωμα της ανθρώπινης ύπαρξης. Ο θάνατος είναι απλά γνωστός ως το τέλος. Είναι η τελεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. κ. Χ. ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. κ. Χ. ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. κ. Χ. ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ «ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ;» ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 2. Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής

1. Εισαγωγή. 2. Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής Ενημερωτικό Σημείωμα για το Προσχέδιο Νόμου «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, αναδιάρθρωση των φορολογικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας υπουργείου οικονομικών» 25/1/2011 1. Εισαγωγή Το νέο

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος Ενότητα: Διαχείριση Σχολικής Τάξης

Τίτλος Μαθήματος Ενότητα: Διαχείριση Σχολικής Τάξης Τίτλος Μαθήματος Ενότητα: Διαχείριση Σχολικής Τάξης Ζαχαρούλα Σμυρναίου Σχολή Φιλοσοφίας Τμήμα Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Σελίδα 2 1. Κατάθλιψη... 4 2. Τύποι κατάθλιψης... 5 2.1 Λανθάνουσα Κατάθλιψη...

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Αγοραστός Ψυχολόγος

Δημήτρης Αγοραστός Ψυχολόγος Δημήτρης Αγοραστός Ψυχολόγος Τρόποι Διαπαιδαγώγησης: Ένας οδηγός για γονείς CC Δημήτρης Αγοραστός, 2014 dagorastos@gmail.com, http://dagorastos.net, http://psychologein.dagorastos.net Το έργο προσφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική αξιολόγηση συγκοινωνιακών έργων

Οικονομική αξιολόγηση συγκοινωνιακών έργων Σημειώσεις μαθήματος Διαχείριση Υποδομής Συγκοινωνιακών Έργων Οικονομική αξιολόγηση συγκοινωνιακών έργων Αθανασίου Χασιακού Πάτρα 2000 1. Εισαγωγή Η οικονομική αξιολόγηση των δημοσίων έργων γίνεται για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΑΝΥΦΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζω, Αγαπώ & Φροντίζω το Σώμα μου

Γνωρίζω, Αγαπώ & Φροντίζω το Σώμα μου ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γνωρίζω, Αγαπώ & Φροντίζω το Σώμα μου Σχολικό Έτος 2013-2014 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 1 ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΤΜΗΜΑ ΚΛΑΣΙΚΟ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υποψήφιοι Σχολικοί Σύμβουλοι 1986 2005

Υποψήφιοι Σχολικοί Σύμβουλοι 1986 2005 Υποψήφιοι Σχολικοί Σύμβουλοι 1986 25 Για τους /τις εκπαιδευτικούς που υπέβαλαν αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση Σχολικού Συμβούλου υπάρχουν μας διατέθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ, για τα έτη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΠΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗΣ ΣΠΟΡΟΦΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΠΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗΣ ΣΠΟΡΟΦΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.Ι ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΠΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗΣ ΣΠΟΡΟΦΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ X. ΚΩΝΣΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Κύπρο έχει οργανωθεί σε τομείς που υπόκεινται στις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Η Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Κύπρο έχει οργανωθεί σε τομείς που υπόκεινται στις ακόλουθες ρυθμίσεις: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΛΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Η ΡΑΕΚ θέτει και δημοσιεύει την παρούσα πρόταση ως προς τις αρχές και τη Μεθοδολογία που

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. Ενότητα 7: Σχέση δικαίου-ηθικής-πολιτικής. Παρούσης Μιχαήλ. Τμήμα Φιλοσοφίας

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. Ενότητα 7: Σχέση δικαίου-ηθικής-πολιτικής. Παρούσης Μιχαήλ. Τμήμα Φιλοσοφίας ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ενότητα 7: Σχέση δικαίου-ηθικής-πολιτικής Παρούσης Μιχαήλ Τμήμα Φιλοσοφίας Σκοποί ενότητας 1. Οι σχέσεις ηθικής-δικαίου-πολιτικής 2. Το δίκαιο ως ένα σύνολο πρακτικών 1. Δίκαιο στον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 3: Το παράδειγμα της Τρέισι Λάτιμερ (συνέχεια) Παρούσης Μιχαήλ. Τμήμα Φιλοσοφίας

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 3: Το παράδειγμα της Τρέισι Λάτιμερ (συνέχεια) Παρούσης Μιχαήλ. Τμήμα Φιλοσοφίας ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 3: Το παράδειγμα της Τρέισι Λάτιμερ (συνέχεια) Παρούσης Μιχαήλ Τμήμα Φιλοσοφίας 1 Σκοποί ενότητας 1.Η ποιότητα της ζωής κάποιου είναι κριτήριο για τη συνέχιση μιας ζωής; 2. Ζωή

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις και Ορισμοί

Διευκρινίσεις και Ορισμοί Κεφάλαιο Β του Κώδικα Δεοντολογίας ΣΦΕΕ με τίτλο: Δημοσιοποίηση Παροχών από Φαρμακευτικές Εταιρείες προς Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ) Συχνές Ερωτήσεις Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. στο μάθημα της Γλώσσας της ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. στο μάθημα της Γλώσσας της ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΈΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ στο μάθημα της Γλώσσας της ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Σεπτέμβριος 2014 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΛΑΤΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΛΑΤΗ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΛΑΤΗ «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ» ΔΡΑΣΗ 16 -

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή του Πλάτωνα στα Μαθηματικά

Η συμβολή του Πλάτωνα στα Μαθηματικά ΠΛΑΤΩΝ Η συμβολή του Πλάτωνα στα Μαθηματικά I. Ανδρέας Παπαϊωάννου II. Αλέξανδρος Μπαλάσκας III. Κωνσταντίνος Θούας IV.Λουκάς Σωτηρόπουλος V. Πέτρος Κορφιάτης Εισηγητής : Γεώργιος Κ. Ντόντος (ΠΕ03) Χρονικη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 1 Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΚΕΦ. 1 Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ (Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ :) ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑ) ΚΕΦ. 1 Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1.1 Εισαγωγή στη Λογιστική/Στ όχοι της επιχείρησης Να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΕΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΖΩΟΛΑΤΡΙΑΣ! ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - καθηγητού Δε χρειάζεται να είναι κάποιος ειδικός για να διαπιστώσει

ΠΤΥΧΕΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΖΩΟΛΑΤΡΙΑΣ! ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - καθηγητού Δε χρειάζεται να είναι κάποιος ειδικός για να διαπιστώσει ΠΤΥΧΕΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΖΩΟΛΑΤΡΙΑΣ! ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - καθηγητού Δε χρειάζεται να είναι κάποιος ειδικός για να διαπιστώσει την τραγικότητα του σημερινού ανθρώπου, η οποία οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

«Συλλογή, μεταφορά και διαχείριση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ»

«Συλλογή, μεταφορά και διαχείριση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» Διακήρυξη για την: «Συλλογή, μεταφορά και διαχείριση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» Διακήρυξη Νο: Ε140038 Η Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ («Εταιρία») προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες

Διαβάστε περισσότερα

3o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ σχολ. Έτος 2011-2012

3o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ σχολ. Έτος 2011-2012 3o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ σχολ. Έτος 2011-2012 Ερευνητική εργασία β τετραμήνου Ομάδα: «Ποιοτικός έλεγχος και ασφάλεια τροφίμων» Αργυράκης Γιάννης, Αργυρίου Αντώνης, Βασιλάκης Γιώργος, Βρέντζος Θεόφιλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΝΟΣ ΓΥΡΟΥ 1. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 3. ΣΥΛΛΟΓΗ 4. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 5. ΣΚΟΡΑΡΙΣΜΑ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

11. Προϋπολογισμός 11.1. Προϋπολογισμός και αποδοτικότητα δημοσίων υπηρεσιών: υφιστάμενη κατάσταση

11. Προϋπολογισμός 11.1. Προϋπολογισμός και αποδοτικότητα δημοσίων υπηρεσιών: υφιστάμενη κατάσταση 11. Προϋπολογισμός 11.1. Προϋπολογισμός και αποδοτικότητα δημοσίων υπηρεσιών: υφιστάμενη κατάσταση Το σύστημα σχεδιασμού και εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, αποτελεί μία βασική παράμετρο προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

αρχαιολόγος- μουσειολόγος- ξεναγός, ΜΑ

αρχαιολόγος- μουσειολόγος- ξεναγός, ΜΑ Νατάσα Μιχαηλίδου αρχαιολόγος- μουσειολόγος- ξεναγός, ΜΑ 6976 478073, 25410 91973 facebook: mikroi.arxaiologoi.thrakis «Παραμυθο- ξενάγηση στα αρχαία Άβδηρα» σελίδα 0 από 19 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά...

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικές οδηγίες διακοπής καπνίσματος βήμα προς βήμα

Αναλυτικές οδηγίες διακοπής καπνίσματος βήμα προς βήμα Αναλυτικές οδηγίες διακοπής καπνίσματος βήμα προς βήμα Αυτό είναι το πιο ουσιαστικό στάδιο στην όλη προσπάθειά σας. Το στάδιο που αρχίζει τη στιγμή που ο καπνιστής αποφασίζει πως δε θα ξαναβάλει τσιγάρο

Διαβάστε περισσότερα

Βουλευτικές Εκλογές 2011

Βουλευτικές Εκλογές 2011 Πολίτης ή πελάτης; Είναι αλήθεια, ότι το πολιτικό σύστημα αποτυγχάνει σημαντικά να ανταποκριθεί στις σημερινές προκλήσεις. Το ρουσφέτι, η αναξιοκρατία, η συναλλαγή και τα παζάρια, απαξιώνουν την πολιτική.

Διαβάστε περισσότερα

Ο «ΕΚΑΛΟΓΟΣ» ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Ο «ΕΚΑΛΟΓΟΣ» ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Ο «ΕΚΑΛΟΓΟΣ» ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 1. Ύπνος: Δεν βοηθάει να ξενυχτήσουμε διαβάζοντας το προηγούμενο βράδυ, προσπαθώντας να συγκεντρώσουμε το σύνολο της ύλης στο μυαλό μας. Η κούραση, δε θα μας επιτρέψει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Γενικά...3 2 Θέματα Απασχόλησης...3 3 Σύγκρουση συμφερόντων...4

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΠΑ/ΕΠ-6489/2012

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΠΑ/ΕΠ-6489/2012 Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΠΑ/ΕΠ-6489/2012 ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1: Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΡΑΣΗ-ΕΚΘΕΣΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο Λύκειο Καισαριανής ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Κείμενα Προβληματισμού

ΕΚΦΡΑΣΗ-ΕΚΘΕΣΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο Λύκειο Καισαριανής ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Κείμενα Προβληματισμού Τι θα πρέπει να λάβει υπόψη του ο νέος, πριν τελικά επιλέξει το επάγγελμα που θα ασκήσει Το επάγγελμα, είτε είναι λειτούργημα είτε όχι, έχει ζωτική σημασία για τον άνθρωπο. Συντελεί στην προσωπική του

Διαβάστε περισσότερα

«Ο συγγραφέας στα σύγχρονα ΜΜΕ: ο λόγος και η απήχηση του»

«Ο συγγραφέας στα σύγχρονα ΜΜΕ: ο λόγος και η απήχηση του» ΜΜΕ & Λογοτεχνία ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Θ. ΒΑΛΤΙΝΟΣ «Ο συγγραφέας στα σύγχρονα ΜΜΕ: ο λόγος και η απήχηση του» ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ως οιονεί οικοδεσπότης θα κάνω και χρέη συντονιστή της συζήτησης. Θα δώσω το λόγο με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ «ΕΝΝΟΙΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΙ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥΣ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ. Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2015 Α ΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 3/15. ΠΡΟΣ : Όλους τους Βαθμοφόρους της Αθήνας ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ. Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2015 Α ΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 3/15. ΠΡΟΣ : Όλους τους Βαθμοφόρους της Αθήνας ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2015 Α ΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 3/15 ΠΡΟΣ : Όλους τους Βαθμοφόρους της Αθήνας ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : ΘΕΜΑ : Συνέδριο Περιφέρειας - Πορίσματα Αγαπητοί βαθμοφόροι Σας γνωστοποιούμε

Διαβάστε περισσότερα

Προδημοσιεύτηκαν τα τέσσερις πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν

Προδημοσιεύτηκαν τα τέσσερις πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν Προδημοσιεύτηκαν τα τέσσερις πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελευθέρους επαγγελματίες. Τονίζεται ότι τα προγράμματα είναι σε προδημοσίευση. Με τη δημοσίευση της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όνομα προϊόντος: Άλλο όνομα: Κατηγορία επικίνδυνων προϊόντων: Κώδικας προϊόντος του κατασκευαστή: RIZOCYN Φυσικός Βιοδιεγέρτης Ρίζας Καμία RIZOCYN Χρήση:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΤΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ. 9/12/2014, Αγ. Νικόλαος

ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΤΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ. 9/12/2014, Αγ. Νικόλαος ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΤΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ. 9/12/2014, Αγ. Νικόλαος Απλήρωτη εργασία σακατεμένοι και νεκροί εργάτες, έτσι πλουτίζουν οι κεφαλαιοκράτες Αυτό το σύνθημα

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του παιχνιδιού. Περιεχόμενα

Σκοπός του παιχνιδιού. Περιεχόμενα Ένα συνεργατικό παιχνίδι μνήμης για 3 έως 6 παίκτες, 7 ετών και άνω. Ο Τομ σκαρφάλωσε στην κορυφή ενός δέντρου, για να δεί αν μπορούσε να ανακαλύψει κάτι. Κοιτάζοντας προς κάθε μεριά, είδε τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Υφυπουργού Ανάπτυξης κου Θανάση Σκορδά στο CapitalVision 2012

Ομιλία του Υφυπουργού Ανάπτυξης κου Θανάση Σκορδά στο CapitalVision 2012 Ομιλία του Υφυπουργού Ανάπτυξης κου Θανάση Σκορδά στο CapitalVision 2012 Κυρίες, κύριοι, Η έννοια της ανάπτυξης είναι τόσο πολυφορεμένη στο σύγχρονο πολιτικό λεξιλόγιο, που αν δεν δώσουμε, ο καθένας από

Διαβάστε περισσότερα

Τα Robot. Από τον Τάλω στα σύγχρονα προγραμματιζόμενα Robot. Δήμητρα-Παρασκευή Γαβαλά. Μαθήτρια Γ3 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης

Τα Robot. Από τον Τάλω στα σύγχρονα προγραμματιζόμενα Robot. Δήμητρα-Παρασκευή Γαβαλά. Μαθήτρια Γ3 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Τα Robot Από τον Τάλω στα σύγχρονα προγραμματιζόμενα Robot Δήμητρα-Παρασκευή Γαβαλά Μαθήτρια Γ3 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τετραμηνιαία έκδοση του ΚΕΠΕ Τεύχος 19, Οκτώβριος 2012 OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Μακροοικονομική ανάλυση και προβλέψεις Δημόσια οικονομικά Ανθρώπινοι πόροι και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Εφαρμογή του Κανονισμού 1.Η εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού είναι υπευθυνότητα του Δήμου Διονύσου και τα επιμέρους τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό εργαλείο. για την ταυτοποίηση πρώτου επιπέδου των θυμάτων παράνομης διακίνησης και εμπορίας. τη σεξουαλική εκμετάλλευση

Πρακτικό εργαλείο. για την ταυτοποίηση πρώτου επιπέδου των θυμάτων παράνομης διακίνησης και εμπορίας. τη σεξουαλική εκμετάλλευση Πρακτικό εργαλείο για την ταυτοποίηση πρώτου επιπέδου των θυμάτων παράνομης διακίνησης και εμπορίας με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση Ιούνιος 2013 Στα πλαίσια της επαγγελματικής σας ιδιότητας ενδέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Περί χορτοφαγίας και κρεοφαγίας

Περί χορτοφαγίας και κρεοφαγίας Περί χορτοφαγίας και κρεοφαγίας Το παρακάτω κείμενο δεν έχει ως σκοπό να πείσει για τις απόψεις που εκτίθενται αλλά να γίνει το έναυσμα για εποικοδομητικό προβληματισμό και την εύρεση της προσωπικής μας

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση με ανθρώπινη διάσταση. Καθηγητής B. Ασημακόπουλος

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση με ανθρώπινη διάσταση. Καθηγητής B. Ασημακόπουλος Ηλεκτρονική διακυβέρνηση με ανθρώπινη διάσταση Καθηγητής B. Ασημακόπουλος Ειδικός Γραμματέας για την Κοινωνία της Πληροφορίας Η έννοια της «ηλεκτρονικής διακυβέρνησης» δεν ηχεί πια ούτε καινούργια ούτε

Διαβάστε περισσότερα

Εκδήλωση-Συζήτηση. για τις φυλακές και τους κρατούμενους αγωνιστές. όσο υπαρχουν φυλακές κανείς δεν είναι ελεύθερος. Εισήγηση

Εκδήλωση-Συζήτηση. για τις φυλακές και τους κρατούμενους αγωνιστές. όσο υπαρχουν φυλακές κανείς δεν είναι ελεύθερος. Εισήγηση Εκδήλωση-Συζήτηση για τις φυλακές και τους κρατούμενους αγωνιστές όσο υπαρχουν φυλακές κανείς δεν είναι ελεύθερος Εισήγηση Ιούνης 2011 αντί εισαγωγής Το 12σέλιδο που κρατάτε στα χέρια σας, αποτελεί την

Διαβάστε περισσότερα

Ο αρτινός συγγραφέας Γιάννης Καλπούζος, μιλάει στην «Γ», με την ευκαιρία της έκδοσης του νέου του βιβλίου

Ο αρτινός συγγραφέας Γιάννης Καλπούζος, μιλάει στην «Γ», με την ευκαιρία της έκδοσης του νέου του βιβλίου Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2014 03:54 Ζητούμενο είναι να τεθεί ο προβληματισμός και να προκύψει η αναζήτηση Γράφτηκε από τον Κώστας Γκέτσης Ο αρτινός συγγραφέας Γιάννης Καλπούζος, μιλάει στην «Γ», με την ευκαιρία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο"

Πρόγραμμα Σπουδών για το Νέο Σχολείο 2013 Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Αισθητική Παιδεία για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (αρχική πρόταση β') υπεύθυνος πεδίου: Μένης Θεοδωρίδης ΚΕΝΤΡΟ 0 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2005

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2005 Στη βάση του περίτεχνου ανδριάντα του Στρατηλάτη Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στην Τρίπολη, υπάρχει το εξής έμμετρο επίγραμμα: «Σε άτι γοργό καβαλάρης

Διαβάστε περισσότερα

8 Μάρτη. Η βία κατά των γυναικών

8 Μάρτη. Η βία κατά των γυναικών 8 Μάρτη 8 Μάρτη πριν από λίγες μέρες. Για ακόμα μια φορά αντιμετωπίστηκε ως μέρα γιορτής. Διαφημίσεις Ηondos center. Ανακοινώσεις από «ευαισθητοποιημένους» σε θέματα ισότητας. Οι επιφανειακές αναφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος - v Πανεπιστημιακό ημερολόγιο - vi Τι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή - vii Το Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρετήριο πινάκων. Ασκήσεις και υπομνήματα

Ευρετήριο πινάκων. Ασκήσεις και υπομνήματα Ευρετήριο πινάκων Ασκήσεις και υπομνήματα Ανάγνωση, για να ταυτιστεί και να προβάλει τα συναισθήματά του Ανακαλύψτε την προέλευση των πιστεύω σας Απαλή μουσική ως φάρμακο για τις εντάσεις και την απογοήτευση

Διαβάστε περισσότερα

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 1 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για τις ανάγκες των μαθημάτων: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΉ και ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ (Διδακτικός Σχεδιασμός) ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτες βοήθειες στο σχολείο

Πρώτες βοήθειες στο σχολείο Πρώτες βοήθειες στο σχολείο Αθηνά Γρέκα-Παναγίδη Ειδική παθολόγος Ιατρείο: Πατησίων 122, Αθήνα 2110123610 / 6932729770 / 6978519966 mail: grekaathina@gmail.com www.pathologosgreka.gr ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Bυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι Ενότητα 3: Ιστοριογραφία Πρωτοβυζαντινής περιόδου Εκκλησιαστική ιστορία. Σωκράτης ο Σχολαστικός: Βίος και Έργο

Bυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι Ενότητα 3: Ιστοριογραφία Πρωτοβυζαντινής περιόδου Εκκλησιαστική ιστορία. Σωκράτης ο Σχολαστικός: Βίος και Έργο Bυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι Ενότητα 3: Ιστοριογραφία Πρωτοβυζαντινής περιόδου Εκκλησιαστική ιστορία. Σωκράτης ο Σχολαστικός: Βίος και Έργο Κιαπίδου Ειρήνη-Σοφία Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΈΓΓΡΑΦΟ Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. ΟΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΈΓΓΡΑΦΟ Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. ΟΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ 15-01-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2270 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΈΓΓΡΑΦΟ Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. ΟΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ Για τα εισοδήματα του 2013, τη φορολογία και τα πρόστιμα του 2014, ισχύουν τα εξής: Καταργείται το

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα σχέδια εργασίας για την υλοποίηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Προτεινόμενα σχέδια εργασίας για την υλοποίηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Προτεινόμενα σχέδια εργασίας για την υλοποίηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελένη Νιάρχου Τπεύθυνη Περ/κής Εκπ/σης Π.Ε. Γ Αθήνας Νίκος τεφανόπουλος Τπεύθυνος Περ/κής Εκπ/σης Π.Ε. Δ Αθήνας ISBN:

Διαβάστε περισσότερα

Έλλειψη εσωτερικής ελευθερίας

Έλλειψη εσωτερικής ελευθερίας Έλλειψη εσωτερικής ελευθερίας Ανωριμότητα Προκαταλήψεις- Στερεότυπα Απουσία ανθρωπιστικής παιδείας Ημιμάθεια Έλλειψη έμπρακτης χριστιανικής ζωής ΣΤΟΧΟΙ Να αρχίσουν να αναγνωρίζουν και να εκφράζουν τα δικά

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Αυδίκος Η αµηχανία µπροστά στον τοίχο: το Πρόγραµµα και οι κοινότητες των Τσιγγάνων Γεια σας. Εγώ είµαι καινούργιος στη Θεσσαλία οι εκατέρωθέν µου καθήµενοι προϋπήρξαν εµού. Να ξεκινήσω, λοιπόν,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 18379 ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 11/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 18379 ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 11/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 18379 ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 11/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 20,02171 στρ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

και ενδυόμενος με θεία αγάπη την ποδιά του ιατρού έδενε με τα γυμνά του χέρια τις πληγές των πασχόντων και έπειτα τις ασπαζόταν.

και ενδυόμενος με θεία αγάπη την ποδιά του ιατρού έδενε με τα γυμνά του χέρια τις πληγές των πασχόντων και έπειτα τις ασπαζόταν. Κάθε φορά που πάμε να μιλήσουμε για το προνοιακό έργο της Εκκλησίας μας, ο νους μας σταματά στη λέξη «φιλανθρωπία», μια λέξη τόσο όμορφη αλλά και τόσο παρεξηγημένη. Όμορφη γιατί φιλανθρωπία σημαίνει αγάπη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΟΜΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΜΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΗΓΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ Ως πηγές του δικαίου εννοούνται οι ειδικότεροι τρόποι παραγωγής των κανόνων δικαίου. Διακρίνονται σε: Α) Πρωτογενείς ή άμεσες πηγές είναι αυτές που αποτελούν γενεσιουργούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ»

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ» ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ : Ποιο είναι το αγαπημένο ζώο των εφήβων? ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Από τα αρχαία χρόνια οι άνθρωποι ανέπτυξαν μια ιδιαίτερη σχέση με τα ζώα. Τα χρησιμοποιούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Διαμόρφωση της συνεργατικής τάξης Ένα παράδειγμα από ένα Δημοτικό Σχολείο στη Θεσσαλονίκη

Διαμόρφωση της συνεργατικής τάξης Ένα παράδειγμα από ένα Δημοτικό Σχολείο στη Θεσσαλονίκη Διαμόρφωση της συνεργατικής τάξης Ένα παράδειγμα από ένα Δημοτικό Σχολείο στη Θεσσαλονίκη Πέτρος Κλιάπης 2005 Στοιχεία της τάξης Στ Τάξη Μαθητές 18 (8Α + 10 Κ) Αλλοδαποί παλινοστούντες 3 (1Α +2Κ) Προηγούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση των Συλλόγων στην εποχή της κρίσης

Χρηματοδότηση των Συλλόγων στην εποχή της κρίσης Χρηματοδότηση των Συλλόγων στην εποχή της κρίσης Ελίνα Ρέπα Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Παιδιών με Χρόνιες Ρευματοπάθειες Μαρία Σταυρακίδου Φυσικοθεραπεύτρια Εξωτερική Συνεργάτης ΠΑΡΚΑ A Παιδιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ελλείψεις στο φορολογικό νομοσχέδιο. Σοβαρές ελλείψεις στη νέα μορφή του φορολογικού νομοσχεδίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ελλείψεις στο φορολογικό νομοσχέδιο. Σοβαρές ελλείψεις στη νέα μορφή του φορολογικού νομοσχεδίου Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης Γραφείο Τύπου Θεσσαλονίκη, 12 Απριλίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ελλείψεις στο φορολογικό νομοσχέδιο Σοβαρές ελλείψεις στη νέα μορφή του φορολογικού νομοσχεδίου διαπιστώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Το επιστημονικό περιεχόμενο του παρόντος βιβλίου έχει υποβληθεί σε κριτική ανάγνωση και εγκριθεί με το σύστημα των κριτών. Η κριτική ανάγνωση πραγματοποιήθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητές στο μικροσκόπιο, ιδιώτες στην έρευνα. Ο νέος νόμος-πλαίσιο για τα πανεπιστήμια. Εφημερίδα: ΤΟ ΒΗΜΑ Ρεπορτάζ: ΜΑΡΝΥ ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ

Καθηγητές στο μικροσκόπιο, ιδιώτες στην έρευνα. Ο νέος νόμος-πλαίσιο για τα πανεπιστήμια. Εφημερίδα: ΤΟ ΒΗΜΑ Ρεπορτάζ: ΜΑΡΝΥ ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ Καθηγητές στο μικροσκόπιο, ιδιώτες στην έρευνα Ο νέος νόμος-πλαίσιο για τα πανεπιστήμια Εφημερίδα: ΤΟ ΒΗΜΑ Ρεπορτάζ: ΜΑΡΝΥ ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ Δημοσίευση: 12/06/2011, 05:45 Αθήνα «Κατακλυσμός» έρχεται στην ανώτατη

Διαβάστε περισσότερα